ustalenia wynagrodzenia BURMISTRZOWI MIASTA

Transkrypt

ustalenia wynagrodzenia BURMISTRZOWI MIASTA
PROJEKT
UCHWAŁA NR
/14
RADY MIASTA LUBARTÓW
z dnia 09 grudnia 2014 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia
BURMISTRZOWI
MIASTA LUBARTÓW.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późno zm.), w związku z art. 36 ust. 1,
ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) oraz § 1 pkt 3, pkt 6, pkt 7 i § 6 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 z późno zm.) - Rada Miasta u c h wal a,
co następuje:
§1
Z dniem 09 grudnia 2014 roku ustala Panu Januszowi Bodziackiemu - Burmistrzowi Miasta
Lubartów wynagrodzenie miesięczne w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie
- 6.000,00 zł
2) dodatek funkcyjny w kwocie
- 2.100,00 zł
3) dodatek specjalny w kwocie
- 3.000,00 zł
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia
zasadniczego w kwocie
- 1.200,00 zł
§2
Uchwałę niniejszą doręcza się Panu Januszowi Bodziackiemu - Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Jacek Mikołaj Tomasiak
Uzasadnienie do uchwały
dotyczącej ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubartów
Zasady ustalania wynagrodzenie Burmistrza Miasta Lubartów regulują przepisy ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późno zm.),
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. Dz. U. z 2014 r. poz.
1202) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 z póżn. zm.).
Na mocy art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym ustalanie wynagrodzenia
dla burmistrza należy do wyłącznej właściwości rady miasta.
Na podstawie
art. 36 ustawy o pracownikach
samorządowych,
pracownikom
samorządowym,
w tym burmistrzowi przysługuje: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek
za wieloletnią pracę, dodatek funkcyjny, także dodatek specjalny.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych
określa warunki i sposób wynagradzania pracowników
samorządowych,
w tym zatrudnionych
na podstawie wyboru, maksymalne
stawki
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
1. Wynagrodzenie zasadnicze dla burmistrza w gminie pow. 15 tys. do 100 tys.
mieszkańców w kwocie
4.500 - 6.000 zł
2. Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego - 2.100 zł
3. Dodatek
specjalny
przysługuje
w kwocie
wynoszącej
co naj mm eJ 20%
i nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
4. Dodatek za wieloletnią pracę w zależności od stażu pracy (max. 20 %) wynagrodzenia
zasadniczego.
Ponadto burmistrzowi przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej i dodatkowego
wynagrodzenia rocznego.
Na podstawie art. 37 ust. 3 w/w ustawy maksymalne wynagrodzenie osób zatrudnionych
w ramach stosunku pracy z wyboru, nie może przekroczyć w okresie miesiąca
siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r.
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431 z późno zm.).
Ustawa budżetowa na 2014 r. wart. art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. a ustala kwotę bazową
w wysokości 1.766,46 zł (Dz. U. z 2014 r. poz. 162).
Limit wynagrodzenia miesięcznego określony w art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach
samorządowych nie dotyczy nagród jubileuszowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
które przysługują wszystkim pracownikom samorządowym w wysokościach wynikających
z właściwych przepisów.
Lubartów, dnia 04.12.2014 r.
~_ :~:r, v,'~'::)tkt:
!.'l:~/
;/
.::
~L;,
_.
'L-
.
._
~,
,"
!,. I"
;
','
I
,,.
(){
I
,Il(