Contents (in Polish)

Transkrypt

Contents (in Polish)
SPIS TREŚCI
Grzegorz W. Kołodko Zarządzanie mikroekonomiczne i polityka makroekonomiczna
7
a wzrost gospodarczy i rozwój społeczny Edmund S. Phelps Wzlot i upadek przedsiębiorczości i innowacyjności CZĘŚĆ I. ZARZĄDZANIE DLA ROZWOJU 15
29
Andrzej K. Koźmiński Wkład zarządzania we wzrost gospodarczy
31
w krajach transformacji systemowej Hermann Simon Tajemniczy mistrzowie – awangarda Globalii 51
Saul Estrin W jaki sposób bezpośrednie inwestycje zagraniczne wpływają
79
na krajową przedsiębiorczość? Mariola Ciszewska-Mlinarič, Krzysztof Obłój Systemowe efekty
111
umiędzynarodowienia polskich firm Eric Cornuel Jak poprawić kształcenie w zakresie zarządzania na potrzeby
145
przyszłego rozwoju społeczno-gospodarczego? Jerzy Cieślik Przedsiębiorczość a zatrudnienie 165
Dominika Latusek-Jurczak Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw
szybkiego wzrostu w Polsce – doświadczenia z Doliny Krzemowej Ruslan Grinberg Gospodarka rosyjska: między rozpaczą a nadzieją 209
191
Stanisław Flejterski, Małgorzata Porada-Rochoń Przyszłość finansów.
221
Lekcje z kryzysu dla banków i przedsiębiorstw Krzysztof Kalicki, Jan Antczak Wpływ Bazylei III/CRD4 na sytuację
239
sektora bankowego CZĘŚĆ II. POLITYKA GOSPODARCZA DLA ROZWOJU 269
Vito Tanzi Polityka fiskalna na rzecz przedsiębiorczości
i sprawiedliwego wzrostu 271
D. Mario Nuti Polityka oszczędnościowa a rozwój 291
Grzegorz W. Kołodko Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka
319
dla przyszłości László Csaba Nowa ekonomia polityczna na rzecz rozwoju 343
Andrzej K. Koźmiński, Adam Noga, Katarzyna Piotrowska, Krzysztof Zagórski
Wskaźnik ALK równowagi społeczno-ekonomicznej dla Polski 363
Bogusław Fiedor Wzrost zrównoważony a rozwój trwały – rola państwa,
ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru ekologicznego
393
w okresie transformacji Jacek Tomkiewicz Nierówności dochodowe a obecna faza globalizacji Marcin Piątkowski Konsensus Warszawski: nowy model wzrostu
447
dla krajów Nowej Europy Andrzej K. Koźmiński Podsumowanie O autorach 485
479
423