LTQX50 EEU.qxd

Transkrypt

LTQX50 EEU.qxd
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Pagina 1
Elektroniczna drukarka etykiet
PL
Instrukcja użytkowania
Elektromos feliratozógép
HUN
Használati útmutató
Elektronický štítkovač
CZ
Pokyny k obsluze
Elektronický štítkovač
Pokyny k obsluhe
SK
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
A
11:12
Pagina 2
D
1
2
3
4
5
B
E
1
A
C
B
C
'CLICK!'
D
E
2
3
4
F
G
H
I
2
£
”
(
_
)
$
=
[
¢
<
]
5
6
7
❤
☺
★
¥
>
#
°
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
CAPS
11:12
BF
ABC
123
Pagina 3
STYLE
ABC
REVIEW
PR
EV
CANCEL
W
IE
--ll-123
FEED
LENGTH
COPIES
SIZE
STYLE
/
PRINT
1
Q
A
2
3
4
5
6
7
8
9
0
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
-
+
'
&
@
%
S
D
F
G
H
J
K
L
\
/
.
,
:
;
C
V
B
N
M
*
LANG
caps
Z
X
SYMBOLS
SPACE
QWERTY EU
3
CLEAR
X
del
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
4
Pagina 4
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Pagina 5
PL
kasety.
Włóż kasetę (Rys. B) i delikatnie
naciskaj ją pośrodku, dopóki nie zadziała
zatrzask mocujący (Rys. C).
Przed zamknięciem pokrywy kasety
sprawdź prawidłowość jej położenia.
Co potrafi DYMO LetraTag
QX50
Za pomocą LetraTag QX50 można wydrukować całą gamę wysokiej jakości etykiet
w różnych stylach i rozmiarach. Tekst wpisuje się za pomocą klawiatury o znanym,
tradycyjnym układzie. QX50 potrafi drukować na taśmach kolorowych, przezroczystych, metalizowanych i wprasowankach. Lista dostępnych kaset Dymo do
drukarki LetraTag QX50 jest zamieszczona na końcu tego przewodnika.
Krok trzeci - włącz drukarkę
Naciśnij czerwony przycisk, aby włączyć
drukarkę.
Uwaga: drukarka wyłącza się automatycznie po 2 minutach, jeżeli w tym czasie nie
zostanie naciśnięty żaden klawisz.
Jak używać drukarki DYMO
LetraTag QX50?
Krok czwarty - wpisz tekst etykiety
Na początek, aby wypróbować urządzenie, wprowadź prosty tekst. Na kolejnych
stronach dowiesz się więcej o formatowaniu etykiet.
Na początek: pierwsza etykieta w
sześciu łatwych krokach
Krok pierwszy - włóż baterie
Krok piąty - wydrukuj etykietę
- Zdejmij pokrywę komory baterii (Rys. A).
- Włóż pięć baterii alkalicznych typu AA
zgodnie z oznaczeniami biegunów.
Zacznij od włożenia jednej baterii do
górnego gniazda, następnie wsuń drugą i
trzecią pod mostkiem. Włóż czwartą i
piątą baterię i załóż pokrywę.
- Wyjmij baterie, jeśli LetraTag ma być
nieużywana przez dłuższy czas.
Naciśnij PRINT, aby wydrukować etykietę.
Krok szósty - odetnij etykietę
Aby odciąć etykietę, należy użyć przycisku znajdującego się z lewej strony drukarki LetraTag (Rys. E).
Gratulacje! Właśnie wydrukowałeś
swoją pierwszą etykietę!
Krok drugi - załóż kasetę
Naciśnij zatrzask, by otworzyć pokrywę
5
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Wybór języka
Na podstawie wybranego języka
określany jest zestaw dodatkowych
znaków dostępnych w drukarce. Uzyskuje
się w ten sposób szybki dostęp do liter ze
znakami diakrytycznymi i symboli walut
wymaganych w danym języku lub kraju
użytkownika. Na tej podstawie określane
są również jednostki miar (milimetry lub w wersji amerykańskiej - cale), a także
język komunikatów o błędach.
Pagina 6
Wprowadzanie tekstu etykiety
DYMO LetraTag QX 50 wygląda znajomo: klawiatura drukarki ma taki sam
układ, jak klawiatura komputerowa, co
ułatwia wprowadzanie tekstu.
Wpisywanie zwykłych znaków: tak
samo, jak na komputerze
Jeśli chcesz wprowadzić liczby i znaki
pokazane u góry klawiszy (1 2 3 & @ % ; ,
itp.), naciśnij
i przytrzymując go
naciśnij odpowiedni klawisz.
Naciśnij LANG (
+ caps ). Po wyświetleniu skrótu nazwy języka naciskaj H lub
P na klawiszu nawigacyjnym.
Alfabetyczna lista skrótów nazw języków
na ekranie będzie przewijana. Gdy
wyświetlona zostanie szukana nazwa, zatwierdź ją, naciskając
.
Uwaga: początek listy zależy od modelu
klawiatury:
Jeśli popełnisz błąd, możesz klawiszem
del
skasować znak na lewo od kursora,
który przesunie się o jedną pozycję w lewo.
X
Klawisz caps działa jak przełącznik. Po
jego naciśnięciu będziesz pisać wielkimi
literami (wersalikami). Na ekranie zostanie
podświetlony wskaźnik CAPS. Naciśnij
klawisz ponownie, aby powrócić do pisania małymi literami. Jeśli chcesz wprowadzać same cyfry, naciśnij klawisz 123
znajdujący się poniżej wyświetlacza.
Uwaga: ten przełącznik dotyczy jedynie
cyfr, a nie pozostałych znaków z górnego
rejestru, takich jak: & @ %.
Model klawiatury
Pierwszy język
na liście
Qwerty
OFF
OFF
Qwerty (Skandynawia, Hiszpania i Portugalia)
Qwerty (US)
US
Qwertz
D
Azerty
F
Klawisz SPACE wprowadza odstęp
(spację) w tekście etykiety.
Uwaga: po każdej wymianie baterii należy
ponownie wybrać język.
Dodatkowe znaki
W pamięci LetraTag QX50 znajduje się
6
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
duża liczba dodatkowych znaków (takich
jak znaki innych alfabetów lub litery ze
znakami diakrytycznymi). Są one
dostępne podobnie jak na klawiaturze
telefonu komórkowego (układ rzędowy
RACE). Naciskając kilkakrotnie ten sam
klawisz w krótkim czasie, przechodzi się
przez sekwencję znaków o tej samej literze bazowej. Na przykład naciskając wielokrotnie klawisz E w przypadku wersji
francuskojęzycznej, uzyskuje się kolejno:
e - é - è - ê - ë. Jeżeli odczekasz dłużej niż
1 sekundę, ostatni znak zostanie zatwierdzony, a kursor przesunie się do
następnej pozycji.
Przykład:
Naciśnij dwukrotnie klawisz a - pojawi się
litera à. Jeśli przed upływem 1 sekundy
znów naciśniesz ten sam klawisz, pojawi
się á. Odczekaj sekundę, a litera á zostanie wybrana, kursor natomiast przesunie
się do następnej pozycji.
Klawisz waluty e także wykorzystuje
RACE do przewijania listy symboli walut:
e- £ - $ - ¢ - ¥.
Uwaga: porządek, w jakim ukazują się te
symbole, zależy od wersji klawiatury i
wybranego języka.
Pagina 7
prawo, w górę i w dół po tabeli symboli.
Naciśnij
, aby wybrać żądany symbol.
Jeżeli na klawiaturze znajduje się klawisz
z telefonem1 , można szybko dostać się
do wiersza E tabeli symboli. Naciśnij , a
pojawi się symbol telefonu. Wielokrotne
naciskanie tego samego klawisza powoduje wyświetlanie kolejno wszystkich
symboli z wiersza E tablicy. Naciśnij
,
aby wybrać żądany symbol.
Tekst w dwóch wierszach
W swojej etykiecie możesz dodać drugi
wiersz, naciskając klawisz
. Jeżeli
wyświetlacz pokazuje Abc ↵ 123, na
wydruku otrzymasz:
Abc
123
Tekst znajdzie się pośrodku etykiety.
Uwaga: niektóre formaty (duża czcionka,
układ pionowy) wykluczają tekst w dwóch
wierszach. Jeśli spróbujesz go wprowadzić, pojawi się komunikat: ERROR 6.
Sprawdzanie wpisanego tekstu
Wyświetlacz pokaże osiem znaków wprowadzonego tekstu oraz kursor. Funkcja
PREVIEW (
+ PRINT ) automatycznie
przewinie pełny tekst etykiety. Można to
zrobić również naciskając strzałki R i Q
klawisza nawigacyjnego. Jeśli chcesz
edytować etykietę, przesuń kursor do
odpowiedniego miejsca za pomocą klawisza nawigacyjnego, a następnie wpisz
lub usuń znaki.
Symbole graficzne
Możesz również wprowadzić pewną liczbę
symboli graficznych. Aby wstawić symbol,
naciśnij SYMBOL (
+ SPACE ).
Teraz za pomocą klawiszy nawigacyjnych
możesz przemieszczać się w lewo, w
7
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Wstawianie znaku podziału pomiędzy
etykietami
Funkcja --ll-- (
+ 123 ) służy do “podziału” etykiet. Możesz jej użyć, aby
zakończyć wprowadzanie tekstu jednej
etykiety i rozpocząć następną.
Pagina 8
Wskaźniki wyświetlacza
CAPS
BF
ABC
123
STYLE
ABC
12345678_
Ponad wyświetlanym tekstem znajduje się
7 wskaźników. W przypadku każdego z
nich podświetlenie wskazuje, że dana
opcja jest aktywna:
CAPS Tekst wpisywany jest wielkimi
literami.
lQ-Rl Włączona stała długość.
BF
Etykieta będzie wydrukowana
dużą czcionką.
ABC Tekst etykiety będzie obramowany
(tej opcji nie można użyć łącznie
z podkreśleniem).
STYLE Tekst zostanie wydrukowany z
określonym atrybutem (stylem).
123 Wpisywanie cyfr zamiast liter.
ABC Tekst na wydruku zostanie
podkreślony.
Próba wybrania niedozwolonej kombinacji
formatów spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie. Lista komunikatów
znajduje się w rozdziale Rozwiązywanie
problemów.
Przechowywanie tekstu - bufor tekstowy
W buforze tekstowym drukarki LetraTag
QX50 mieści się do 70 znaków w maksymalnie 20 etykietach. Znaki te pozostaną
w buforze nawet po wyłączeniu drukarki.
Jeśli po zapełnieniu pamięci będziesz
próbował pisać dalej, pojawi się ERROR
4. Musisz wówczas usunąć część tekstu z
bufora, zanim utworzysz nową etykietę.
Możesz szybko przejść do początku bufora, naciskając klawisze
+ Q.
Naciśnięcie
+ R umożliwia przejście
na koniec bufora.
Aby usunąć całą zawartość bufora,
naciśnij CLEAR (
+ del ).
X
Formatowanie etykiet
W drukarce jest dostępny szereg opcji
formatowania, dzięki którym można
zmienić atrybuty czcionki, np. rozmiar,
pogrubienie, kursywę, obramowanie,
układ pionowy itp. Aktualny sposób
formatowania tekstu wynika z kombinacji wskaźników nad wyświetlanym
tekstem.
Wybór wielkości czcionki
Po naciśnięciu SIZE na wyświetlaczu
pojawi się menu z 4 opcjami:
BF
B
8
LTQX50 EEU.qxd
B
12-09-2002
11:12
1. brak ramki,
2. podkreślenie,
3. ramka prostokątna,
4. ramka prostokątna
z zaokrąglonymi
narożnikami,
5. ramka z cieniem,
6. ramka kropkowana,
7. ramka zygzakowata,
8. “krokodylek”.
czcionka wąska.
czcionka normalna.
czcionka szeroka.
duża czcionka (bardzo czytelne
znaki zajmujące całą dostępną
wysokość pola zadruku).
Czcionek: wąskiej, normalnej i szerokiej
można używać w etykietach dwuwierszowych. Wysokość liter będzie wówczas
zredukowana do połowy.
Za pomocą klawisza nawigacyjnego
ustaw kursor na żądanym rozmiarze i zatwierdź go, naciskając
.
DYMO
=
DYMO
=
DYMO
=
DYMO
=
DYMO
=
DYMO
=
DYMO
=
DYMO
Ustawianie stałej długości etykiet
Funkcja LENGTH umożliwia ustawienie
stałej długości kompletnej etykiety
(nagłówka, tekstu głównego i stopki). Na
etykietach o stałej długości tekst jest
zawsze wyśrodkowany.
Aby ustawić stałą długość, naciśnij
LENGTH (
+ SIZE ). Zostanie
wówczas podświetlony odpowiedni
wskaźnik. Na etykietach o stałej długości
tekst jest zawsze wyśrodkowany.
STYLE
M
M
D
=
Nie można łączyć różnych rodzajów obramowania lub podkreślenia ani używać ich
razem z dużą czcionką.
Za pomocą klawisza nawigacyjnego ustaw
kursor na żądanym stylu obramowania/
podkreślenia i zatwierdź go, naciskając
.
Wybór stylu tekstu
Po naciśnięciu klawisza STYLE na wyświetlaczu pojawi się menu z 6 opcjami:
D D D D
Pagina 9
D
Nie można łączyć różnych stylów ani
używać ich razem z dużą czcionką.
Za pomocą klawisza nawigacyjnego
ustaw kursor na żądanym stylu i zatwierdź
go, naciskając
.
Podkreślenie lub obramowanie tekstu
Po naciśnięciu
na wyświetlaczu
pojawi się menu obramowania/
podkreślenia z 8 opcjami:
TEXT
FIRST LINE
SECOND LINE
9
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Jednostki, których używasz - milimetry
bądź cale - zależą od ustawień językowych.
Możesz zmniejszać lub zwiększać ustawienie długości skokowo, co 2 mm lub 0,1¨,
za pomocą strzałek H lub P na klawiszu
nawigacyjnym. Na wyświetlaczu wybrana
długość pojawi się jako XX mm (lub X.X,
jeśli wymiar podany jest w calach).
Maksymalna długość wynosi 300 mm,
czyli 12¨. Próba ustawienia długości
mniejszej niż wymaga tego tekst spowoduje wyświetlenie komunikatu ERROR 5.
Aby powrócić do trybu automatycznego
ustalania długości, ponownie naciśnij
LENGTH (
+ SIZE ).
Pagina 10
zostanie uaktywniony.
Uwaga: Jeśli chcesz zmienić ustawienia
językowe, naciśnij LANG (
+ caps ),
aby przewijać listę języków. Naciśnij
,
aby wybrać żądany język.
Drukowanie etykiet
Przeglądanie etykiet(y)
Przed wydrukiem możesz przejrzeć wprowadzony tekst. Naciśnij PREVIEW (
+
PRINT
), a tekst etykiety przewinie się jeden
raz przez ekran wyświetlacza.
Przeglądanie tekstu w buforze
Można również przejrzeć cały tekst
zachowany w buforze drukarki LetraTag.
Naciśnij REVIEW (
+ CANCEL ), a cały
tekst w buforze przewinie się przez ekran
wyświetlacza.
Wyjście z menu
Naciśnij CANCEL, aby opuścić menu lub
anulować bieżącą czynność (oprócz drukowania).
Usuwanie formatowania i innych
ustawień
Naciśnij CLEAR (
+ del ), aby
usunąć całą zawartość bufora. Tekst
zostanie usunięty i zostaną przywrócone
domyślne wartości ustawień (oprócz
wybranego języka). Oznacza to, że:
• zostanie przywrócony zwykły styl,
• zostanie wyłączone obramowanie,
• zostanie wyłączona stała długość i
ustawi się minimalna jej wartość,
• liczba kopii zostanie ustawiona na 1,
• zostanie przywrócony normalny
rozmiar czcionki,
• przełącznik CAPS (wielkie litery)
Drukowanie etykiety
Upewnij się, że kursor znajduje się
wewnątrz tekstu etykiety, którą zamierzasz wydrukować, i naciśnij PRINT .
Podczas drukowania będzie wyświetlany
komunikat: Print...
X
Drukowanie etykiety w wielu egzemplarzach
LetraTag może wydrukować 9 egzemplarzy jednej etykiety.
Aby wydrukować więcej niż jeden egzemplarz, naciśnij COPIES (
+ STYLE ). Na
wyświetlaczu pojawi się: n=1. Za pomocą
H lub P na klawiszu nawigacyjnym można
10
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
zwiększyć lub zmniejszyć żądaną liczbę
egzemplarzy. Aby wydrukować wybraną
liczbę kopii etykiety, naciśnij PRINT , gdy na
ekranie znajduje się to menu.
Egzemplarze etykiety na wydruku będą
oddzielone pionowym znakiem łańcuszka.
Cięcie etykiet
Klawisz obcinarki znajduje się z lewej
strony drukarki. Aby odciąć etykietę,
wciśnij obcinarkę do środka (Rys. E).
Zabezpieczenie lepkiego spodu etykiety
zostanie nacięte pośrodku, co ułatwi jego
oddzielenie.
Wysunięcie dodatkowego odcinka
taśmy
Naciśnij FEED (
+
), aby
wysunąć krótki odcinek (12mm, 0,5Ó)
czystej taśmy.
11
Pagina 11
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Pagina 12
Rozwiązywanie problemów
Komunikaty
błędach
ERROR 1
Zacięcie taśmy lub słaba bateria
Usuń zacięcie (zob. Rozwiązywanie
problemów poniżej) lub wymień baterie
ERROR 2
Dla znaków w buforze nie można wybrać
dużej czcionki
Spróbuj wybrać inny format
ERROR 3
Nie można wybrać dużej czcionki dla
tekstu pisanego małymi literami lub w dwóch
wierszach albo z atrybutami:
styl/obramowanie/podkreślenie
ERROR 4
Przepełniony bufor
Spróbuj wybrać inny format
Usuń częściowo lub w całości tekst z bufora
ERROR 5
Tekst nie mieści się w zdefiniowanej
długości etykiety
Wybierz większą długość etykiety
ERROR 6
Nie można przejść do drugiego wiersza
przy wybranej funkcji edycyjnej
Spróbuj wybrać inny format
Migotanie wyświetlacza
Próba wyjścia poza koniec bufora
Kursora nie można przesunąć w prawo
Migotanie wyświetlacza
Próba wyjścia przed początek bufora
Kursora nie można przesunąć w lewo
Migotanie wyświetlacza
W trybie edycji naciśnięto niewłaściwy klawisz
Migotanie wyświetlacza
W trybie obsługi menu naciśnięto niewłaściwy klawisz
12
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Wyświetlacz nie działa
Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
Sprawdź baterie, a w razie potrzeby
wymień je.
Pagina 13
Czyszczenie
Za pomocą dołączonego narzędzia (patrz
rys. D) regularnie sprawdzaj i czyść
głowicę drukującą, aby zapewnić optymalną jakość wydruków.
Brak reakcji na naciskanie klawiszy
Wyjmij na kilka minut baterie i włóż je
ponownie. W ten sposób zresetujesz
urządzenie.
Kasety z etykietami DYMO
do drukarki QX50
Urządzenie nie drukuje lub wydruk jest
niskiej jakości
Sprawdź baterie, a w razie potrzeby
wymień je.
Sprawdź, czy kaseta zawiera taśmę i czy
została poprawnie zainstalowana.
Przeczyść głowicę drukującą (patrz
“Czyszczenie”).
Typ:
Długość:
Biała
Perłowo biała
Żółta
Czerwona
Jasno zielona
Niebieska
Żółta z
uśmiechami
Niebieska ze
stopami
Okazjonalna
Srebrna
Zielona
Przezroczysty
Kontrastowość wydruków
Funkcja używana w warunkach ekstremalnej temperatury lub wilgotności powietrza.
Naciśnij
+ SPACE
+ PRINT .
Na wyświetlaczu ukaże się 5 symboli kontrastu.
Za pomocą Q lub R zmniejsz lub zwiększ
kontrast i zatwierdź wybór klawiszem
.
Papierowa Plastikowa Metalizowana Wprasowywana
4m
59421
--------------------------
4m
-----59422
59423
59424
59425
59426
4m
-------------------------------
2m
18770
--------------------------
------ 59427
------
------
------ 59428
------ 59432
------ ----------- ----------- 12268
----------59429
59430
------
--------------------------
OPAKOWANIE 59431 ZAWIERA TAŚMY:
1 x papierową białą
1 x plastikową żółtą
1 x metalizowaną srebrną
Zacięcie taśmy
Wysuń kasetę i delikatnie uwolnij taśmę.
Odetnij nadmiar taśmy i ponownie załóż
lub wymień kasetę.
Nie udało się?
Zadzwoń do biura obsługi klienta (numer
telefonu na karcie gwarancyjnej).
13
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
14
Pagina 14
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Pagina 15
HUN
ajtajának kinyitásához.
Helyezze be a kazettát (B. ábra)
és nyomja meg enyhén, míg az a
helyére nem kattan (C.ábra).
Mielőtt visszacsukná a kazettatartót,
győződjön meg még egyszer arról, hogy
a kazetta a helyén van-e.
Amit a DYMO LetraTag QX50
feliratozógépről tudni érdemes
A LetraTag QX50 feliratozógép
segítségével kiváló minőségű címkéket
készíthet többféle színben, méretben és
stílusban. A címkék tartalmának felvitelét tradicionális billentyűzet segíti. A
QX50 feliratozógéppel színes, áttetsző
és metál színű címkéket készíthet.
A LetraTag kazetták listája az útmutató
végén szerepel.
Harmadik lépés: üzembehelyezés
Kapcsolja be a feliratozógépet a piros
gomb segítségével.
Megjegyzés: a feliratozógép automatikusan kikapcsol, ha 2 percig egyetlen
műveletet sem végez.
DYMO LetraTag QX50
használati útmutató
Készítse el első címkéjét hat egyszerű
lépésben!
Negyedik lépés: felirat készítése
Írjon be kezdésnek egy egyszerű
szöveget. A szöveg formattálásával
kapcsolatban tekintse meg a következő
fejezetet.
Első lépés: helyezze be az elemeket
- Nyissa fel az elemtartó ajtaját (A. ábra)
- Helyezzen be 5db AA méretű alkáli
elemet, ügyelve a helyes polaritásra.
Helyezze be az első elemet a felső
nyílásba, utána csúsztassa be a
másodikat, majd a harmadikat a híd alá.
Ezt követően helyezze be a negyedik és
ötödik elemet is a nyílásba és zárja
vissza az elemtartó ajtaját.
- Vegye ki az elemeket, ha hosszabb
ideig nem használja a LetraTag feliratozógépet.
Ötödik lépés: nyomtatás
Nyomja meg a
tatáshoz.
PRINT
gombot a nyom-
Hatodik lépés: címke levágása
Nyomja meg a LetraTag feliratozógép
bal oldalán lévő gombot a címke
levágásához (E ábra).
Második lépés: helyezze be a kazettát
Nyomja le a reteszt a kazettatartó
15
Gratulálunk! Ön elkészítette első
címkéjét!
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Nyelvi beállítások
A szükséges nyelv beállításával választhatja ki azokat a speciális ékezetes
karaktereket, illetve valuta szimbólumokat, melyek az adott országban/nyelven
használatosak. Ugyancsak itt határozhatja meg a használni kívánt
mértékegységeket (pl.: milliméter vagy
inch) valamint azt, hogy a hibaüzenetek
milyen nyelven jelenjenek meg a
kijelzőn.
Pagina 16
Felirat készítése
A DYMO LetraTag QX 50 billentyűzete
hasonlít a számítógép
billentyűzetéhez, így a feliratok
begépelése nem okoz különösebb
problémát.
Normál karakterek nyomtatása: mint
a számítógép billentyűzetén
A billentyűk fölött található számok és
karakterek nyomtatásához (1 2 3 & @ %
; , stb) nyomja meg egyidejűleg a
és a szükséges gombot.
Nyomja le a
+ caps billentyűket a
választható nyelvek megjelenítéséhez.
Használja a H vagy P gombokat a
szükséges nyelv kiválasztásához.
Nyomja meg a
billentyűt a nyelv
aktiválásához.
Megjegyzés: a választható nyelvek
listájának kiindulópontja a billentyűzet
típusától függ:
Ha hibázott, nyomja le a del gombot és
a gép törli a kurzortól balra eső karaktert.
X
A caps gomb segítségével készíthet
nyomtatott betűket. Nyomja le egyszer
a nagybetűs írásmód aktiválásához, a
kijelzőn a CAPS felirat jelenik meg.
Nyomja le még egyszer, ha vissza szeretne térni a kisbetűs írásmódhoz.
Amennyiben csak számokat szeretne
begépelni nyomja le a kijelző alatt
található 123 gombot.
Ez a billentyű csak a számokat zárja le,
azokat a karaktereket, melyek
beviteléhez a
billentyű is
szükséges, pl. & @ %.- nem rögzíti.
Billentyűzet
Kiinduló pont
OFF
Qwerty
Qwerty (skandináv, spanyol és portugál) OFF
Qwerty (US)
US
Qwertz
D
Azerty
F
Megjegyzés: valahányszor elemet cserél
a nyelvet újra ki kell választania
A
16
SPACE
billentyűvel képezhet szóközt.
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Extra karakterek
A LetraTag QX50 alkalmas egyéb
speciális karakterek nyomtatására is (pl.
ékezetes betűk). Ezt a RACE technológia
teszi lehetővé (lásd mobil telefonok).
Ha ugyanazt a gombot rövid időn belül
többször is leüti, végigtallózhatja az
adott gombhoz tartozó karaktereket.
Például, az E gomb többszöri lenyomásával a francia változatban a következő betűket érheti el: e - é - è - ê - ë.
Ha egy betű kiválasztása után, több
mint 1 másodpercet vár, a betű
aktivizálódik és a kurzor továbbugrik.
Példa:
Üsse le az a betűt kétszer, és az à betű
jelenik meg a kijelzőn. Ha 1 másodpercen belül még egyszer leüti ugyanezt a
gombot, az á gomb fog megjelenni.
Várjon 1 másodpercet és az á betű aktivizálódik, majd a kurzor továbbugrik a
következő helyre.
Pagina 17
segítségével válassza ki a kívánt
szimbólumot, majd nyomja le a
billentyűt a szimbólum beillesztéséhez.
QWERTY EUROPE, QUERTZ VAGY AZERTY
billentyűzetű gépeken a standard gombokon kívül létezik egy telefont ábrázoló
gomb is, mely lehetővé teszi az E betűhöz
tartozó szimbólumok közvetlen elérését.
Nyomja meg a gombot a telefon
szimbólum megjelenítéséhez. A billentyű
többszöri lenyomásával megtekintheti
az E betűhöz tartozó összes szimbólumot. Nyomja le a
billentyűt a
kiválasztott szimbólum beillesztéséhez.
2 sorban való nyomtatás
Ha 2 sorban szeretne a címkére nyomtatni, az első sor begépelése után
nyomja meg a
gombot. Ha a kijelzőn az Abc ↵ 123 felirat látható: a
kinyomtatott címke a következőképpen
fog kinézni:
Abc
123
A valuta billentyű e ugyancsak a RACE
technológiára épül, lenyomásával a
következő valuták közül választhat: e£ - $ - ¢ - ¥.
A valuták sorrendje az adott billentyűzet
típusától és a kiválasztott nyelvtől függ.
A szöveg középre rendeződik. Kérjük,
vegye figyelembe, hogy 2-soros nyomtatás esetén nem használhat bizonyos
formátumokat (nagybetű, függőleges
nyomtatás), erről az Error 6 hibaüzenet
figyelmezteti.
Grafikai szimbólumok
A QX50 feliratozógéppel lehetőség van
grafikai szimbólumok beillesztésére is.
Ehhez nyomja le a SYMBOL (
+
SPACE
) billentyűt, a nyilak
17
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Ellenőrzés
A kijelző mindössze 8 karakter plusz a
kurzor megjelenítésére alkalmas. A
PREVIEW üzemmód (
+ PRINT )
segítségével azonban lehetősége nyílik
az egész begépelt szöveg előzetes
megtekintésére. Nyomja le az említett
gombokat és a szöveg végiggördül a kijelzőn. Ugyanezt megteheti manuálisan
is a R és Q nyilak használatával. Ha
módosítani szeretné a begépelt
szöveget, a nyilak segítségével vigye a
kurzort a megfelelő helyre és végezze el
a kívánt módosításokat.
Pagina 18
Címkék formázása
A QX50 LetraTag feliratozógép széles
formázási lehetőségeket kínál:
megváltoztathatja a betűméretet,
képezhet dőlt, félkövér és keretezett
karaktereket, írhat függőlegesen stb.
A kiválasztott formázási stílus a kijelzőn látható.
Jelölések a kijelzőn
A kijelzőn 7 féle jelölés lehetséges, ezek
jelzik azt, hogy melyik formázási
lehetőség aktív.
CAPS
Két címke közötti szóköz
A --ll-- üzemmód (
+ 123 )
segítségével képezhet két címke közt
‘szünetet‘.
BF
ABC
123
STYLE
ABC
12345678_
Szöveg tárolása
A LetraTag QX50 feliratozógép 49
karakternyi szöveg (max. 20 címke)
tárolására alkalmas. A karakterek a gép
kikapcsolása esetén is megmaradnak a
tárolóban (puffer). Ha a tároló megtelt, a
kijelzőn az ERROR 4 hibaüzenet jelenik
meg. Új címke készítéséhez törölnie kell
a tárolt szöveget vagy annak egy részét.
Nyomtatott betűs írásmód
lQ-Rl Fix címkeméret
BF
Nagy kezdőbetű
ABC A szöveg keretezve jelenik meg.
(Nem használható az Aláhúzással
együtt).
STYLE A szöveg egy meghatározott
stílusban kerül kinyomtatásra.
123 Számzár: karakterek helyett
számok jelennek meg.
ABC Aláhúzás.
A tároló elejére / végére a
+ Q illetve
a
+ R gombok lenyomásával
léphet. Az összes tárolt karakter
törléséhez nyomja meg a CLEAR (
+ del ) gombot.
Amennyiben egyszerre több egymással
nem összeférhető formázási lehetőséget
próbál aktiválni, a kijelzőn hibaüzenet
jelenik meg. A hibaüzenetek magyarázatát
a Hibaelhárítás fejezetben találja.
CAPS
X
18
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Szövegméret
Nyomja le a SIZE gombot és a kijelzőn
négy lehetőség tűnik fel:
Körvonalazás, keretezés
Nyomja le a
gombot a körvonalazás / keretezés menüpont
megjelenítéséhez:
=
DYMO
1. nincs keret
2. körvonalazott
=
DYMO
3. szögletes keret
=
DYMO
4. kerekített sarkú
=
DYMO
keret
5. árnyékolt keret
=
DYMO
6. pontokból álló
=
DYMO
keret
=
DYMO
7. cikcakkos keret
=
DYMO
8. krokodil formájú
keret
Egyszerre több keret illetve keret és
nagy betűs írásmód együttes
használata nem lehetséges.
A kurzor segítségével válassza ki a
kívánt keretet, majd a
gomb lenyomásával aktiválja azt.
BF
B
B
Pagina 19
keskeny (sűrített)
normál
széles (nyújtott)
nagy betű (max. szalagszélességben)
A Keskeny, Normál és Széles betűméreteket 2-sorban történő nyomtatás során
is használhatja, ebben az esetben a
betűk mérete a felére csökken.
A kurzor segítségével válassza ki a
kívánt betűméretet, majd a
gomb
lenyomásával aktiválja azt.
Szövegstílus
Nyomja le a STYLE gombot a lehetséges
szövegstílusok megjelenítéséhez:
STYLE
D D D D
D
M
M
Címkehossz beállítása
A LENGTH üzemmód segítségével
beállíthatja, hogy milyen hosszúságú
címkére szeretne nyomtatni. Rögzített
címkeméret esetében a szöveg mindig
középre van zárva.
A címkeméret beállításához nyomja le a
LENGTH (
+ SIZE ) gombot. A kijelzőn megjelenik a Rögzített
címkeméret jel.
D
Egyszerre több szövegstílus, illetve
szövegstílus és nagy betűs írásmód
együttes használata nem lehetséges.
A kurzor segítségével válassza ki a
kívánt szövegstílust, majd a
gomb
lenyomásával aktiválja azt.
19
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Pagina 20
• Normál méret
• Nyomtatott-betűs üzemmód bekapcsolva
TEXT
FIRST LINE
SECOND LINE
Megjegyzés: a nyelvi beállítások
módosításához nyomja meg a LANG
(
+ caps ) gombot, válassza ki a
szükséges nyelvet, majd aktiválja azt a
gomb segítségével.
A hossz mértékegysége mm vagy inch
az adott nyelvi beállítástól függően. A
címkehossz 2mm-ként változtatható a
H vagy P nyilak segítségével. A kijelzőn
a választott méret a következő formában
jelenik meg: XX mm vagy X.X inch.
Max. hossz: 300mm vagy 12inch. Ha a
címkehossz rövidebbnek bizonyul a
begépelt szöveg hosszánál a kijelzőn az
ERROR 5 hibaüzenet jelenik meg.
Az automatikus címkehossz üzemmód
aktiválásához nyomja meg ismét a
LENGTH (
+ SIZE ) gombot.
Címkék nyomtatása
Címke előzetes megtekintése
Nyomtatás előtt lehetőség van a
begépelt szöveg előzetes
megtekintésére. Nyomja meg a PREVIEW
(
+ PRINT ) gombot és a kinyomtatandó
szöveg végiggördül a kijelzőn.
Kilépés menüpontból
Nyomja meg a CANCEL gombot egy
adott menüpontból való kilépéshez vagy
egy lépés törléséhez (kivéve nyomtatás).
A pufferben tárolt szöveg megtekintése
Lehetőség van a pufferben tárolt szöveg
megtekintésére is. Nyomja meg a REVIEW
(
+ CANCEL ) gombot és a pufferben
tárolt szöveg végiggördül a kijelzőn.
Formázás törlése és egyéb beállítások
Nyomja le a CLEAR (
+ del ) gombot a pufferben tárolt összes adat
törléséhez és az eredeti értékek
visszaállításához (a nyelvi beállításokat
kivéve). Az eredeti beállítások a következők:
• Normál szövegstílus
• Nincs keret
• Automatikus címkehossz-beállítás
• Nyomtatott példányok száma 1
X
Címke nyomtatása
Győződjön meg arról, hogy a kurzor a
kinyomtatandó címkén van, majd nyomja
meg a PRINT gombot. A nyomtatás alatt
a kijelzőn a Print... felirat jelenik meg.
20
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Többpéldányos nyomtatás
A LetraTag max. 9 példányban tud egy
címkét kinyomtatni.
A többpéldányos nyomtatás üzemmód
aktiválásához nyomja meg a COPIES
(
+ STYLE ) gombot. A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg : n=1. A H és
P nyilak segítségével állítsa be a kívánt
példányszámot, majd nyomja le a PRINT
gombot a címke nyomtatásához.
Címke levágása
A vágó gomb a gép bal oldalán
található. A címke levágásához nyomja
befele a vágógombot (E ábra). A címke
hátoldalán teljes hosszában bevágással
van ellátva, így könnyebb az öntapadó
részt leválasztani.
Új szalag befűzése
Nyomja meg a FEED (
+
) gombot a szalag befűzéséhez (12mm, 1/2
inch).
21
Pagina 21
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Pagina 22
Hibaelhárítás
Hibaüzenetek
ERROR 1
Beragadt a szalag vagy lemerültek az
elemek
Húzza ki a beragadt szalagot vagy
cserélje ki az elemeket!
ERROR 2
A pufferben tárolt szöveghez nem
alkalmazható a nagybetűs írásmód
Próbáljon más formátumot!
ERROR 3
Nagybetűs írásmód nem alkalmazható
együtt a következőkkel: keretezés,
körvonalazás, 2soros-nyomtatás, kisbetűs
írásmód
ERROR 4
Megtelt a puffer
Próbáljon más formátumot!
Törölje a pufferben tárolt szöveget
vagy annak egy részét!
ERROR 5
A szöveg hosszabb, mint a beállított
címkehossz
Növelje meg a címke hosszát!
ERROR 6
A választott szerkesztő funkció nem
használható együtt a 2-soros nyomtatással
Próbáljon más formátumot!
Villog a kijelző
Puffer vége!
Nem mehet tovább jobbra a kurzorral
Villog a kijelző
Puffer vége!
Nem mehet tovább balra a kurzorral
Villog a kijelző
Rossz gombot nyomott le a szerkesztés során
Villog a kijelző
Rossz gombot nyomott le a menükben
22
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Nem világít a kijelző
Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e
kapcsolva!
Ellenőrizza az elemeket, és ha
szükséges cserélje le azokat!
Pagina 23
Nem sikerült elhárítania a hibát?
Hívja ügyfélszolgálatunkat elérhetőségeinket lásd a garanciajegyen!
Tisztítás
Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa a
nyomtatófejet a mellékelt eszközzel (D.
ábra) a tökéletes nyomtatási minőség
érdekében.
A készülék nem reagál a gombokra
Vegye ki az elemeket, majd néhány perc
elteltével helyezze vissza azokat!
Nincs nyomtatás vagy a nyomtatott
szöveg rossz minőségű
Ellenőrizze az elemeket, és ha
szükséges cserélje le azokat!
Ellenőrizze, hogy a kazetta megfelelő
módon van-e behelyezve és van-e
benne szalag!
Tisztítsa meg a nyomtatófejet! (Lásd
“Tisztítás”)
DYMO kazetták
Szalagtípus:
Hosszúság:
Fehér
Papír Műanyag Fém Vasalható
4m
4m
4m
2m
59421 ------ ------ 18770
Gyöngyházfehér------ 59422 ------ ------
Nyomtatási kontraszt
Különösen szélsőséges hőmérséklet
vagy páratartalom esetén történő
használatnál:
Nyomja le a
+ SPACE + PRINT
gombokat. A kijelzőn öt kontraszt
szimbólum jelenik meg.
A Q és R gombok segítségével válaszsza ki a kívánt árnyalatot, majd nyomja
le a
gombot.
Sárga
------ 59423 ------ ------
Piros
------ 59424 ------ ------
Zöld
------ 59425 ------ ------
Kék
------ 59426 ------ ------
Ezüst
------ ------ 59429 ------
Zöld
------ ------ 59430 ------
Víztiszta
------ 12268 ------ ------
Vegyes csomagolás 59431:
1 db fehér papír szalag
1 db sárga műanyag szalag
1 db ezüst fém szalag
Beragadt a szalag
Vegye ki a kazettát és óvatosan húzza
ki a beragadt szalagot. Vágja le a sérült
szalagot, majd helyezze vissza a
kazettát.
23
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
24
Pagina 24
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Pagina 25
CZ
Co vše umí štítkovač DYMO
LetraTag QX50 ?
Krok č. 2 - vložení kazety
Stisknutím západky otevřete dvířka kazetového prostoru. Vložte kazetu (obr. B).
a jemně zatlačte na střed kazety tak,
aby zaklapla do určené polohy (obr.C).
Před zavřením dvířek kazetového
prostoru se ujistěte, zde se kazeta
nachází ve správné poloze.
Se štítkovačem LetraTag QX50 můžete
tisknout širokou škálu vysoce kvalitních
štítků v různých formátech a stylech. K
zadávání textu přitom používáte klávesnici se známým, tradičním rozložením.
Štítkovač QX50 je schopen tisknout na
barevné, průsvitné a metalické pásky
nebo na nažehlovací textilní pásky.
Seznam dostupných kazet s páskami
Dymo pro štítkovač LetraTag QX50
naleznete na konci této příručky.
Krok č. 3 - zapnutí napájení
Napájení štítkovače zapnete stisknutím
červeného tlačítka.
Poznámka: V případě nestisknutí žádného
tlačítka po dobu 2 minut dojde k automatickému vypnutí napájení štítkovače.
Způsob ovládání štítkovače
DYMO Letra Tag QX50
Krok č. 4 - zadání textu štítku
Začínáme: tisk vašeho prvního štítku
v šesti krocích
Vyzkoušejte možnosti přístroje napsáním
jednoduchého textu. Více informací o formátování naleznete na následujících stránkách.
Krok č. 1 - vložení baterií
- Otevřete kryt bateriového prostoru
(obr. A).
- Vložte pět alkalických baterií typu AA
s dodržením polarity podle uvedeného
vyznačení. Vložte nejprve první baterii do
horního otvoru, poté zasuňte druhou a
třetí baterii pod můstek. Nakonec zasuňte
čtvrtou a pátou baterii a zavřete kryt.
- Pokud nemáte v úmyslu štítkovač
Letra Tag používat po delší dobu,
vyjměte baterie.
Krok č. 5 - tisk štítku
Štítek vytisknete stisknutím klávesy
PRINT
.
Krok č. 6 - odstřižení štítku
Štítek odstřihnete pomocí střihového
tlačítka na levé straně štítkovače
LetraTag (obr.E).
Blahopřejeme! Právě jste vytiskli svůj
první štítek!
25
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Nastavení jazyka
Nastavení jazyka definuje speciální
znaky, které bude štítkovač LetraTag
schopen tisknout. Získáte tím rychlý
přístup ke znakům s diakritikou a k
měnovým symbolům, které se používají
ve vašem jazyce nebo zemi. Tímto
nastavením budou také definovány
použité měrné jednotky (milimetry nebo
palce u amerických verzí) a jazyk, ve
kterém se na displeji zobrazují chybová
hlášení.
Stiskněte kombinaci kláves LANG (
+ caps ). Na displeji se zobrazí
zkratka jazyka. Stisknutím strany H
nebo P navigačního tlačítka procházejte
abecední seznam jazykových zkratek,
dokud se nezobrazí zkratka požadovaného jazyka. Výběr jazyka potvrte
stisknutím klávesy
. Pamatujte na
to, že první položka v seznamu jazyků
je určena jedním z následujících
modelů klávesnice:
Tvorba štítků
Štítkovač DYMO LetraTag QX 50 má
důvěrně známý vzhled: jeho klávesnice má stejné uspořádání, jako
klávesnice počítače, čímž lze snadno
zadávat texty štítků.
Zadávání normálních znaků: přesně,
jako z klávesnice počítače
Pokud chcete zadávat číslice a znaky
znázorněné nad klávesami (1 2 3 & @
% ; , atd.), stiskněte současně kombinaci klávesy
a požadované klávesy.
Pokud jste některý znak zadali chybně,
stiskněte klávesu del , čímž dojde k
odstranění znaku nalevo od aktuální
pozice kurzoru a k posunutí kurzoru o
jedno místo doleva.
X
Klávesa caps plní úlohu přepínače. Po
stisknutí této klávesy budou zadávána
velká písmena a na displeji se zobrazí
indikátor CAPS. Opětovným stisknutím
této klávesy bude obnoveno zadávání
malých písmen. Pokud chcete zadávat
pouze číslice, stiskněte klávesu 123
pod displejem. Pamatujte na to, že tato
klávesa slouží pouze k trvalému
zadávání číslic a nikoli ostatních znaků
v druhé pozici, jako jsou například & @ %.
rozložení klávesnice první položka
Qwerty
OFF
Qwerty
OFF
Skandinávie, Španelsko a Portugalsko
Qwerty (US)
Qwertz
Azerty
Pagina 26
US
D
F
Poznámka: Nastavení jazyka je nutné
provést vždy po výměně baterií.
Prázdnou pozici (mezeru) zadáte stisknutím mezerníku - SPACE .
26
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Zvláštní znaky
V paměti štítkovače LetraTag QX50 je
uložen také velký počet zvláštních
znaků (například písmena s diakritikou).
Klávesy používají technologii RACE
obvyklou u klávesnic mobilních telefonů. Opakovaným stisknutím stejné
klávesy v krátkém čase můžete
procházet sekvencí znaků odvozenou
od základního znaku dané klávesy.
Například opakovaným stisknutím
klávesy E u francouzské verze se
budou postupně zobrazovat znaky e - é
- è - ê - ë. Po uplynutí jedné sekundy
bude příslušný znak vybrán a kurzor se
přesune na následující pozici.
Příklad:
Dvojím stisknutím klávesy a se zobrazí
znak à. Při lehkém stisknutím stejné
klávesy před uplynutím jedné sekundy
se zobrazí znak á. Po uplynutí sekundové pauzy bude znak á vybrán a kurzor se přesune na následující pozici.
Technologii RACE používá také tlačítko
měny e; jeho stisknutím můžete procházet
následujícími symboly: e- £ - $ - ¢ - ¥.
Pamatujte na to, že pořadí zobrazení
těchto symbolů závisí na verzi klávesnice a vybraném jazyku.
Pagina 27
pomocí navigačních tlačítek procházet
tabulkou symbolů směrem doleva,
doprava, nahoru a dolů. Požadovaný
symbol vyberete stisknutím tlačítka
.
Pokud je klávesnice vybavena tlačítkem
se symbolem telefonu, můžete také
rychle přistupovat k symbolům v řadě E
tabulky symbolů. Stisknutím tlačítka se zobrazí symbol telefonu.
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka
procházejte všemi symboly v řadě E
tabulky symbolů. Požadovaný symbol
vyberete stisknutím tlačítka
.
Dvouřádkový text
Druhý řádek přidáte do štítku stisknutím
tlačítka
. Pokud se na displeji
zobrazují například symboly Abc ↵ 123,
výtisk štítku bude mít následující vzhled:
Abc
123
Text bude na štítku vystředěn.
Pamatujte na to, že u některých formátů
(velké písmo, svislý text) není
dvouřádkový tisk k dispozici. V
takovémto případě budete při pokusu o
dvouřádkový tisk upozorněni zobrazením chybového hlášení Error 6.
Grafické symboly
Do štítků můžete vkládat také celou
řadu grafických symbolů. Chcete-li vložit symbol, stiskněte kombinaci kláves
(
+ SPACE ) SYMBOL. Poté můžete
Kontrola zadaného textu
Na displeji se zobrazuje osm znaků
zadaného textu a kurzor. Funkce
NÁHLEDU (aktivovaná kombinací kláves
+ PRINT ) umožňuje automatické
27
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
rolování celého textu štítku na displeji.
Textem štítku můžete procházet také
ručně stisknutím šipky R nebo Q na
navigačním tlačítku. Chcete-li štítek
upravit, přesuňte nejprve kurzor na
požadované místo v textu pomocí
navigačního tlačítka, poté zadejte nový
text nebo odstraňte nežádoucí text.
Pagina 28
Formátování štítků
Pro změnu stylu písma na výtisku
štítku je k dispozici široká řada možností formátování, například velikost
písma, tučné písmo, kurzíva,
orámování, svislý text, apod. Způsob
formátování těchto znaků sděluje
kombinace indikátorů nad textem.
Zalomení dvou štítků
Funkce --ll-- (kombinace kláves
+
123
) se nazývá “zalomení štítku”.
Pomocí této funkce můžete ukončit text
jednoho štítku a zahájit psaní textu
druhého štítku.
Indikátory formátování
CAPS
BF
ABC
123
STYLE
ABC
12345678_
Nad textovou oblastí na displeji se
nachází osm indikátorů. Jeden nebo
více zobrazujících se indikátorů sděluje
aktivaci odpovídající možnosti (možností) formátování:
CAPS Znaky jsou tištěny velkými
písmeny.
lQ-Rl Aktivace pevné délky.
BF
Při tisku štítku bude použit styl
velkého písma.
ABC Při tisku štítku bude použit určitý
druh orámování (Nelze použít u
podrženého textu).
STYLE Při tisku štítku bude použit
některý z vybraných stylů textu.
123 Namísto písmen budou vybrány
číslice.
ABC Štítek bude tisknut podrženým
textem.
Ukládání textu do textové paměti
Do textové paměti štítkovače LetraTag
QX50 lze uložit až 49 znaků pro celkový
počet až 20 štítků. Tyto znaky zůstávají
v textové paměti uloženy i po vypnutí
napájení štítkovače. Pokud je tato 49-ti
znaková pamě zaplněna, na displeji se
při pokusu o psaní dalšího textu zobrazí
hlášení ERROR 4. V takovémto případě
je před vytvořením nového štítku nutné
text uložený v paměti nebo jeho část
odstranit.
Rychlý přechod na začátek textové
paměti provedete stisknutím kombinace
kláves
+ Q. Přechod na konec textové paměti provedete stisknutím
kombinace kláves
+ R. Chcete-li
odstranit celý obsah paměti, stiskněte
kombinaci kláves CLEAR (
+ del ).
X
28
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Při pokusu o použití kombinace formátů,
které jsou pro štítkovač nedostupné, se
zobrazí chybové hlášení. Seznam
chybových hlášení naleznete v kapitole
Odstraňování problémů.
Tyto různé styly písma nelze kombinovat, ani je nelze používat současně s
velkým písmem.
Pomocí navigačního tlačítka přesuňte
kurzor na symbol požadovaného stylu a
potvrte volbu stisknutím tlačítka
.
Volba formátu písma
Stisknutím klávesy SIZE se zobrazí
nabídka formátů písma s následujícími
čtyřmi možnostmi:
Podtržený a orámovaný text
Stisknutím tlačítka
se zobrazí
nabídka orámování/podtržení textu s
následujícími osmi možnostmi:
BF
B
úzké (zhuštěné)
normální
široké (rozšířené)
B
velké písmo (štítky s vysokou viditelností využívající plnou výšku tisku)
Úzké, normální a široké písmo můžete
používat také u dvouřádkových štítků,
kde bude velikost písma snížena na
polovinu normální hodnoty.
Pomocí navigačního tlačítka přesuňte
kurzor k symbolu požadované velikosti a
potvrte volbu stisknutím klávesy
.
DYMO
=
DYMO
3. obdélníkový box
=
DYMO
4. obdélníkový box se
=
DYMO
5. stínovaný box
=
DYMO
6. špičatý box
=
DYMO
7. klikatý box
=
DYMO
8. krokodýlový box
=
DYMO
Pomocí navigačního tlačítka přesuňte
kurzor na symbol požadovaného nastavení a potvrte volbu stisknutím tlačítka
.
M
M
D
=
2. podtržení
Různá nastavení podtržení nebo možnosti boxů nelze kombinovat, ani je
nelze používat současně s velkým
písmem.
STYLE
D
1. bez orámování
zaoblenými rohy
Volba stylu písma
Stisknutím tlačítka STYLE se zobrazí
nabídka stylů písma s následujícími
šesti možnostmi:
D D D D
Pagina 29
29
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Nastavení pevné délky štítků
Funkce LENGTH (délka) umožňuje
nastavit pevnou délku celého štítku
(zaváděcí úsek, text a koncový úsek).
Při použití pevné délky štítku je text
vždy vystředěn.
Pevnou délku štítku nastavíte stisknutím
kombinace kláves LENGTH (
+ SIZE ).
Po jejich stisknutí se zobrazí indikátor
pevné délky štítku. U štítků s pevnou
délkou je text vždy vystředěn.
Pagina 30
Štítkovač bude poté opět pracovat s
automatickým nastavením délky.
Ukončení nabídky
Chcete-li vystoupit z nabídky nebo
zrušit provedený úkon (s výjimkou
tisku), stiskněte klávesu CANCEL.
Zrušení formátování a ostatních
nastavení
Stisknutím kombinace kláves CLEAR
(
+ del ) odstraníte veškerý text,
který byl dříve uložen do paměti.
Společně s odstraněním textu budou
také obnoveny výchozí hodnoty
veškerých nastavení (s výjimkou nastavení jazyka), což znamená:
• styl bude nastaven na normální,
• u orámování bude vybrána možnost
“bez orámování”,
• pevná délka bude vypnuta a bude
nastavena minimální délka štítku,
• počet kopií bude nastaven na 1,
• velikost bude nastavena na normální,
• velká písmena (CAPS) budou zapnuta.
Poznámka: Chcete-li změnit nastavení
jazyka, stiskněte kombinaci kláves
LANG (
+ caps ), procházejte seznam jazyků a vyberte požadovaný jazyk
stisknutím klávesy
.
X
TEXT
FIRST LINE
SECOND LINE
Použité jednotky (milimetry nebo palce)
jsou dány nastavením jazyka. Nastavení
délky můžete zvýšit nebo snížit s krokem 2mm nebo 0.1 palců pomocí šipky
H nebo P na navigačním tlačítku.
Vybraná délka se na displeji zobrazí ve
formátu XX mm, resp. X.X v případě
použití milimetrů, resp. palců jako
měrných jednotek. Maximální dostupná
délka je 300mm nebo 12 palců. Při
pokusu o zkrácení délky štítku pod
délku textu bude na displeji blikat chybové hlášení ERROR 5.
Režim automatické délky obnovíte
opětovným stisknutím kombinace
kláves LENGTH (
+ SIZE ).
30
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Pagina 31
vytištěn vybraný počet kopií štítku
Při tisku více kopií štítku bude mezi
štítky vytištěna svislá řetězová značka.
Tisk štítků
Náhled štítku
Zadaný text můžete před tiskem štítku
zobrazit v náhledu. Stisknutím kombinace kláves PREVIEW (
+ PRINT ) se
obsah štítku jednou zobrazí na displeji
rolováním.
Odstřižení štítku
Střihové tlačítko se nachází na levé
straně štítkovače. Štítek odstřihnete
zatlačením tlačítka směrem dovnitř (obr.
E). Zadní ochranná fólie štítku je
naříznuta ve středové části pro snadné
odstranění.
Prohlížení textu v paměti
Veškerý text uložený v paměti
štítkovače LetraTag si můžete
prohlédnout. Stisknutím kombinace
kláves REVIEW (
+ CANCEL ) se na displeji zobrazí rolováním veškerý obsah
textové paměti.
Zavedení prázdné pásky
Chcete-li do mechaniky zavést krátký
úsek prázdné pásky (12mm, 1/2 palce),
stiskněte kombinaci kláves FEED (
+
).
Tisk štítku
Ujistěte se, zda se uvnitř textu štítku,
který chcete tisknout, nachází kurzor,
poté stiskněte klávesu PRINT . V průběhu
tisku se na displeji zobrazuje nápis
Print... (Probíhá tisk).
Tisk více kopií jednoho štítku
Štítkovač LetraTag je schopen tisknout
až devět kopií jediného štítku.
Chcete-li tisknout více kopií jednoho
štítku, stiskněte kombinaci kláves
COPIES (
+ STYLE ). Na displeji se
zobrazí hlášení n=1. Pomocí šipky H
nebo P na navigačním tlačítku zvyšte
nebo snižte počet kopií. Stisknutím
tlačítka PRINT v této nabídce bude
31
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Pagina 32
Odstraňování problémů
Popis chyby
Opatření
ERROR 1
Zaseknutí pásky nebo vybití baterií
Odstraňte zaseknutí (viz dále uvedený
odstavec Zaseknutí pásky) nebo
vyměňte baterie.
ERROR 2
U znaků uložených v textové paměti nelze
použít velké písmo.
ERROR 3
Velké písmo nelze kombinovat s
orámováním, podtržením, s dvouřádkovým
textem nebo s malými písmeny.
ERROR 4
Pamě je zaplněna.
Zkuste jiný formát.
Zkuste jiný formát.
Odstraňte z paměti veškerý text nebo
jeho část.
ERROR 5
Text přesahuje definovanou délku štítku.
Zvětšete délku štítku.
ERROR 6
U zvolené funkce úprav nelze použít
dvouřádkový text.
Zkuste jiný formát.
Displej bliká.
Přesah konce rozsahu.
Kurzor již nelze posunout více doprava.
Displej bliká.
Přesah začátku rozsahu.
Kurzor již nelze posunout více doleva.
Displej bliká.
Stisknutí chybného tlačítka v režimu úprav.
Displej bliká.
Stisknutí chybného tlačítka v nabídkách.
32
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Pagina 33
Na displeji se nezobrazují žádné
údaje (prázdný displej)
Ujistěte se, zda je zapnuto napájení
přístroje.
Zkontrolujte stav baterií a v případě nutnosti je vyměňte.
Přebývající pásku odstřihněte a
umístěte kazetu zpět.
Tlačítka nereagují
Vyjměte na několik minut baterie a poté
je vložte zpět; přístroj bude uveden do
výchozího stavu.
Čistění
Z důvodů zajištění optimální kvality
tisku pravidelně kontrolujte a čistěte tiskovou hlavu pomocí dodávaného
čisticího nástroje (viz obr.D).
Problém trvá ?
Zavolejte na linku zákaznické podpory viz záruční list.
Nevyhovující nebo zcela chybějící
výtisk
Zkontrolujte stav baterií a v případě nutnosti je vyměňte.
Ujistěte se, zda je správně
nainstalována pásková kazeta a zda
není vyčerpána. Vyčistěte tiskovou
hlavu (viz odstavec “Čistění”).
Seznam štítkových kazet
DYMO pro štítkovač QX50
Typ:
Délka:
Kontrast tisku
Kontrast tisku upravte u štítků, které se
budou používat v extrémních teplotních
nebo vlhkostních podmínkách.
Stiskněte kombinaci kláves
+
SPACE
+ PRINT .
Na displeji se zobrazí pět symbolů kontrastu.
Stisknutím klávesy Q nebo R nastavte
světlejší nebo tmavší tisk a potvrte
volbu stisknutím tlačítka
.
Papírové Plastové Metalické Nažehlovací
4m
4m
4m
2m
bílá
59421 ------ ------ 18770
perleově bílá
------ 59422 ------ ------
hyperžlutá
------ 59423 ------ ------
kosmická červená ------ 59424 ------ -----ostře zelená
------ 59425 ------ ------
ultramodrá
------ 59426 ------ ------
stříbrná
------
zelená
------
------ 59430 ------
Průhledná
------
12268 ------
Mix baleni 59431:
1 x papírová bílá
1 x plastová žlutá
1 x metalická stříbrná
Zaseknutí pásky
Vyjměte kazetu pohybem vzhůru a
opatrně uvolněte zaseknutou pásku.
33
------ 59429 -----------
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
34
Pagina 34
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Pagina 35
SK
Čo všetko dokáže štítkovač
DYMO LetraTag QX50?
Krok č. 2 - vloženie kazety
So štítkovačom LetraTag QX50 môžete
tlači širokú škálu vysoko kvalitných
štítkov v rôznych formátoch a štýloch. K
zadávaniu textu pritom používate
klávesnicu so známym, tradičným rozložením. Štítkovač QX50 je schopný tlači
na farebné, priesvitné a metalické pásky
alebo na nažehlovacie textilné pásky.
Zoznam dostupných kaziet s páskami
Dymo pre štítkovač LetraTag QX50
nájdete na konci tejto prirúčky.
Stlačením záklopky otvorte dvierka
kazetového priestoru. Vložte kazetu
(obr. B) a jemne zatlačte na stred kazety
tak, aby zaklapla do určenej polohy
(obr. C).Pred zavretím dvierok kazetového priestoru sa uistite, či sa kazeta
nachádza v správnej polohe.
Krok č. 3 - zapnutie napájania
Napájanie štítkovača zapnite stlačením
červeného tlačidla
Poznámka : V prípade nestlačenia žiadneho tlačidla po dobu 2 minút dôjde k
automatickému vypnutiu napájania
štítkovača.
Spôsob ovládania štítkovača
DYMO LetraTag QX50
Začíname: tlač vášho prvého štítku v
šiestich krokoch
Krok č. 4 - zadanie textu štítku
Krok č. 1 - vloženie batérií
Vyskúšajte možnosti prístroja napísaním
jednoduchého textu. Viac informácii o
formátovaní nájdete na nasledujúcich
stránkach.
- Otvorte kryt batériového priestoru
(obr. A)
- Vložte pä alkalických batérií typu AA
s dodržaním polarity poda uvedeného
vyznačenia. Vložte najprv prvú batériu
do horného otvoru, potom zasuňte
druhú a tretiu batériu pod mostík.
Nakoniec zasuňte štvrtú a piatu batériu
a zavrite kryt.
- Pokia nemáte v úmysle štítkovač
LetraTag používa po dlhšiu dobu,
vyberte batérie.
Krok č. 5 - tlač štítku
Štítok vytlačte stlačením klávesy
PRINT
.
Krok č. 6 - odstrihnutie štítku
35
Štítok odstrihnete pomocou strihového
tlačidla na lâvej strane štítkovača
LetraTag (obr. E).
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Blahoželáme! Práve ste vytlačili svoj
prvý štítok!
Tvorba štítku
Štítkovač Dymo LetraTag QX50 má
dôverne známy vzhad: jeho klávesnica má rovnaké usporiadanie ako
klávesnica počítača, čím sa ahko
zadávajú texty štítkov.
Nastavenie jazyka
Nastavenie jazyka definujú špeciálne
znaky, ktoré bude štítkovač LetraTag
schopný tlači. Získate tým prístup k
znakom s diakritikou a k menovým
symbolom, ktoré sa používajú vo vašom
jazyku alebo zemi. Týmto nastavením
budú tiež definované použité merné
jednotky (milimetre alebo palce u amerických verzii) a jazyk, v ktorom sa na
displeji zobrazí chybové hlásenie.
Zadávanie normálnych znakov: presne
ako z klávesnice počítača.
Pokia chcete zadáva číslice a znaky
znázornené nad klávesmi (1 2 3 & @ %
; , at.), stlačte súčasne kombináciu
klávesy
a požadovanej klávesy.
Stlačte kombináciu kláves LANG (
+
caps
). Na displeji sa zobrazí
skratka jazyka. Stlačením strany alebo
navigačného tlačidla prechádzajte abecedný zoznam jazykových skratiek,
dokia sa nezobrazí skratka požadovaného jazyka. Výber jazyka potvrte
stlačením klávesy
. Pamätajte na
to, že prvá položka v zoznamu jazykov
je určená jedným z nasledujúcich
modelov klávesnice:
Pokia ste niektorý znak chybne zadali,
stlačte klávesu del , čím dôjde k
odstráneniu znaku naavo od aktuálnej
pozície kurzora a k posunutiu kurzora o
jedno miesto doava.
X
Kláves caps plní úlohu prepínača. Po
stlačení tejto klávesy budú zadávané
veké písmena a na displeji sa zobrazí
indikátor CAPS. Opätovným stlačením
tejto klávesy bude obnovené zadávanie
malých písmen. Pokia chcete zadáva
len číslice, stlačte klávesu 123 pod
displejom. Pamätajte na to, že tento
kláves slúži len k trvalému zadávaniu
číslic - nezadáva ostatné znaky v druhej
pozícii, ako sú napríklad & @ %.
rozloženie klávesnice prvá položka
Qwerty
OFF
Qwerty
OFF
Škandinávia, Španielsko a Portugalsko
Qwerty (US)
Qwertz
Azerty
Pagina 36
US
D
F
Prázdnu pozíciu (medzeru) zadáte
stlačením medzerníka - SPACE .
Poznámka: Nastavenie jazyka je nutné
previes vždy po výmene batérií.
36
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Pagina 37
Zvláštne znaky
V pamäti štítkovača LetraTag QX50 je
uložený veký počet zvláštnych znakov
(napr. písmena s diakritikou). Klávesy
používajú technológiu RACE obvyklú u
klávesnic mobilných telefónov.
Opakovaným stlačením rovnakej
klávesy v krátkom čase môžete
prechádza sekvenciou znakov odvodenou od základného znaku danej
klávesy. Napríklad opakovaným
stlačením klávesy E vo francúzskej verzii sa budú postupne zobrazova znaky
e - é - è - ê - ë. Po uplynutí jednej sekundy bude vybraný príslušný znak a kurzor sa presunie na nasledujúcu pozíciu.
Príklad:
Dvojitým stlačením klávesy a sa zobrazí
znak à. Pri ahkom stlačením rovnakej
klávesy pred uplynutím jednej sekundy
sa zobrazí znak á. Po uplynutí sekundovej pauzy bude vybraný znak á a kurzor
sa presunie na nasledujúcu pozíciu.
symbol, stlačte kombináciu kláves (
+ SPACE ) SYMBOL. Potom
môžete pomocou navigačných tlačidiel
prechádza tabukou symbolov smerom
doava, doprava, hore a dole.
Požadovaný symbol vyberte stlačením
tlačidla
.
Technológia RACE používa takú klávesu
meny e ; jej stlačením môžete
prechádza nasledujúce symboly : e- £
- $ - ¢ - ¥.
Pamätajte na to, že poradie zobrazenia
týchto symbolov závisí na verzii klávesnice a vybranom jazyku.
Abc
123
Pokia je klávesnica vybavená tlačidlom
so symbolom telefónu, môžete tiež
rýchlo pristupova k symbolom v rade E
tabuky symbolov. Stlačením tlačidla sa zobrazí symbol telefónu. Opakovaným
stláčaním tohto tlačidla prechádzajte
všetkými symbolmi v rade E tabuky
symbolov. Požadovaný symbol vyberte
stlačením tlačidla
.
Dvojriadkový text
Druhý riadok pridáte do štítku stlačením
tlačidla
. Pokia sa na displeji
zobrazujú napríklad symboly Abc ↵ 123,
tlač štítku bude ma nasledujúci vzhad:
Text bude na štítku umiestnený v strede. Pamätajte na to, že u niektorých
formátoch (veké písmo, zvislý text) nie
je dvojriadková tlač k dispozícii. V takomto prípade budete pri pokuse o
dvojriadkovú tlač upozornení zobrazením chybového hlásenia Error 6.
Grafické symboly
Do štítku môžete vklada tiež celú radu
grafických symbolov. Ak chcete vloži
37
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Kontrola zadaného textu
Na dispeji sa zobrazuje osem znakov
zadaného textu a kurzor. Funkcie
NÁHADU (aktivovaná kombináciu
kláves
+ PRINT )umožňuje automatické rolovanie celého textu štítku na
displeji. Textom štítku môžete
prechádza tiež ručne stlačením šípky R
alebo Q na navigačnom tlačidlu. Ak
chcete upravi štítok, presuňte najprv
kurzor na požadované miesto v texte
pomocou navigačného tlačidla, potom
zadajte nový text alebo odstráňte nežiaducí text.
Pagina 38
pamäte prevediete stlačením kombinácie
kláves
+ Q. Prechod na koniec textovej pamäte prevediete stlačením kombinácie kláves
+ R. Ak chcete
odstráni celý obsah pamäte, stlačte
kombináciu kláves CLEAR (
+ del ).
X
Formátovanie štítku
Pre zmenu štýlu písma na tlači štítku
je k dispozícii široká rada možností
formátovania, napríklad vekos
písma, tučné písmo, kurzíva,
orámovanie, zvislý text, a pod. O
spôsobe formátovania týchto znakov
informuje kombinácia indikátorov
nad textom.
Zalomenie dvoch štítkov
Funkcia --ll-- (kombinácia kláves
+
123
) sa nazýva “zalomenie
štítku“. Pomocou tejto funkcie môžete
ukonči text jedného štítku a zaháji
písanie druhého štítku.
Indikátory formátovania
CAPS
BF
ABC
123
STYLE
ABC
12345678_
Vkladanie textu do textovej pamäte
Do textovej pamäte štítkovača LetraTag
QX50 je možné uloži až 49 znakov pre
celkový počet až 20 štítkov. Tieto znaky
zostávajú v textovej pamäti uložené aj
po vypnutí napájania štítkovača. Pokia
je táto 49 znaková pamä zaplnená, na
displeji sa pri pokuse o písanie alšieho
textu zobrazí hlásenie ERROR 4. V takomto prípade je pred vytvorením
nového štítku nutné text uložený v
pamäti alebo jeho časti odstráni.
Rýchly prechod na začiatok textovej
Nad textovou oblasou na displeji sa
nachádza osem indikátorov. Jeden
alebo viac zobrazujúcich sa indikátorov
informuje o aktivácii odpovedajúcej
možnosti formátovania:
CAPS Znaky sú tlačené vekými
písmenami
lQ-Rl Aktivácia pevnej diaky
BF
Pri tlači štítku bude použitý štýl
vekého písma.
ABC Pri tlači štítku bude použitý určitý
druh orámovania (Nejde použi u
38
12-09-2002
11:12
podčiarknutého písma)
Pagina 39
Voba štýlu písma
Stlačením tlačidla STYLE sa zobrazí ponuka štýlov písma s nasledujúcimi šiestimi
možnosami:
STYLE Pri tlači štítku bude použitý
niektorý z vybraných štýlov textu
123 Namiesto písmen budú vybrané
číslice
ABC Štítok bude vytlačený
podčiarknutým písmom
Pri pokuse o použitie kombinácie
formátov, ktoré sú pre štítkovač
nedostupné, sa zobrazí chybové
hlásenie. Zoznam chybových hlásení
nájdete v kapitole Odstránenie
problémov.
STYLE
M
M
D D D D
D
LTQX50 EEU.qxd
D
Tieto rôzne štýly písma nie je možné
kombinova, ani ich súčasne používa s
vekým písmom.
Pomocou navigačného tlačidla presuňte
kurzor na symbol požadovaného štýlu a
potvrte vobu stlačením tlačidla
.
Voba formátu písma
Stlačením klávesy SIZE sa zobrazí
ponuka formátov písma s nasledujúcimi
štyrmi možnosami:
Podčiarknutý a orámovaný text.
Stlačením tlačidla
sa zobrazí
ponuka orámovania/podčiarknutia textu
s nasledujúcimi ôsmymi možnosami:
BF
B
úzke (zhustené)
normálne
široké (rozšírené)
B
veké písmo (štítky s vysokou
viditenosou využívajúce plnú
výšku tlače)
Úzke, normálne a široké písmo môžete
používa tiež u dvojriadkových štítkov,
kde bude vekos písma znížená na
polovicu normálnej hodnoty.
Pomocou navigačného tlačidla presuňte
kurzor k symbolu požadovanej vekosti a
potvrte vobu stlačením klávesy
.
1. bez orámovania
=
DYMO
2. podčiarknutie
=
DYMO
3. obdĺžníkový box
=
DYMO
4. obdĺžníkový box so
=
DYMO
=
DYMO
=
DYMO
7. kukatý box
=
DYMO
8. krokodílový box
=
DYMO
zaoblenými rohmi
5. tieňovaný box
6. špicatý box
39
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Pagina 40
Rôzne nastavenia podčiarknutia alebo
možností boxu nie je možné kombinova, ani ich nie je možné používa
súčasne s vekým písmom.
Pomocou navigačného tlačidla presuňte
kurzor na symbol požadovaného nastavenia a potvrte vobu stlačením
tlačidla
.
palcov. Pri pokuse o skrátenie dĺžky
štítku pod dĺžku textu bude na displeji
blika chybové hlásenie ERROR 5.
Režim automatickej dĺžky obnovíte
opätovným stlačením kombinácie
kláves LENGTH (
+ SIZE ). Štítkovač
bude potom opä pracova s automatickým nastavením dĺžky.
Nastavenie pevnej dĺžky štítku
Funkcia LENGTH (dĺžka) umožňuje
nastavi pevnú dĺžku celého štítku
(navádzací úsek, text a koncový úsek).
Pri použití pevnej diaky štítku je text
vždy umiestnený v strede.
Pevnú džku štítku nastavíte stlačením
kombinácie kláves LENGTH (
+ SIZE ).
Po ich stlačení sa zobrazí indikátor pevnej
dĺžky štítku. U štítkov s pevnou dĺžkou je
text vždy umiestnený v strede.
Ukončenie ponuky
Ak chcete vystúpi z ponuky alebo
zruši uskutočňovaný úkon (s výnimkou
tlače), stlačte klávesu CANCEL.
Zrušenie formátovania a ostatných
nastavení
Stlačením kombinácie kláves CLEAR
(
+ del ) odstránite akýkovek text,
ktorý bol skôr uložený do pamäte.
Spoločne s odstránením textu budú tiež
obnovené východzie hodnoty
akýchkovek nastavení (s výnimkou
nastavenia jazyka), čo znamená:
• štýl bude nastavený normálny,
• u orámovania bude vybraná možnos
“bez orámovania “,
• pevná diaka bude vypnutá a bude
nastavená minimálna dĺžka štítku,
• počet kópií bude nastavený na 1,
• nastavená bude normálna vekos,
• veké písmená (CAPS) budú zapnuté.
Poznámka: Ak chcete zmeni
nastavenie
jazyka, stlačte kombináciu kláves LANG
(
+ caps ), prechádzajte zoznam
jazykov a vyberte požadovaný jazyk
stlačením klávesy
.
X
TEXT
FIRST LINE
SECOND LINE
Použité jednotky (milimetre alebo palce)
sú dané nastavením jazyka. Nastavenie
dĺžky môžete zvýši alebo zníži s krokom 2 mm alebo 0,1 palcov pomocou
šípky H alebo P na navigačnom
tlačidlu. Vybraná dĺžka sa na displeji
zobrazí vo formáte XX mm, resp. X.X v
prípade použitia milimetrov, resp. palcov ako merných jednotiek. Maximálne
dostupná diaka je 300 mm alebo 12
40
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Pagina 41
Pri tlači viac kópií štítku bude medzi
štítkami vytlačená zvislá reazová
značka.
Tlač štítku
Náhad štítku (štítkov)
Zadaný text môžete pred tlačou štítku
zobrazi v náhade. Stlačením kombinácie
kláves PREVIEW (
+ PRINT ) sa obsah
štítku raz zobrazí na displeji rolovaním.
Odstrihnutie štítku
Strihové tlačidlo sa nachádza na avej
strane štítkovača. Štítok odstrihnite
zatlačením tlačidla smerom dovnútra
(obr. E).
Zadná ochranná fólia štítku je nastrihnutá v stredovej časti pre ahké
odstránenie.
Prezeranie textu v pamäti
Akýkovek text uložený v pamäti
štítkovača LetraTag si môžete prezrie.
Stlačením kombinácie kláves
REVIW(
+ CANCEL ) sa na displeji
zobrazí rolovaním akýkovek obsah textovej pamäte.
Zavedenie prázdnej pásky
Ak chcete do mechaniky zavies krátky
úsek prázdnej pásky (12 mm, 1/2
palca), stlačte kombináciu kláves FEED
(
+
).
Tlač štítku
Uistite sa, či sa vo vnútri textu štítku,
ktorý chcete tlači, nachádza kurzor,
potom stlačte klávesu PRINT . V priebehu
tlače sa na displeji zobrazuje nápis
Print... (Prebieha tlač).
Tlač viac kópií jedného štítku
Štítkovač LetraTag je schopný tlači až
devä kópií jediného štítku.
Ak chcete tlači viac kópií jedného
štítku, stlačte kombináciu kláves
COPIES (
+ STYLE ). Na displeji sa
zobrazí hlásenie n=1. Pomocou šípky H
alebo P navigačného tlačidla zvýšte
alebo znížte počet kópií. Stlačením
tlačidla PRINT v tejto ponuke bude
vytlačený vybraný počet kópií štítku.
41
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Pagina 42
Odstraňovanie problému
Chybové hlásenia
ERROR 1
Zaseknutie pásky alebo vybitie batérií
Odstráňte zaseknutie (vi alej
uvedený odstavec Zaseknutie pásky)
alebo vymeňte batérie.
ERROR 2
U znakov uložených v textovej pamäti sa
nedá použi veké písmo).
Skúste iný formát.
ERROR 3
Veké písmo nie je možné kombinova s
Skúste iný formát.
orámovaným, podčiarknutým s
dvojriadkovým textom alebo s malými písmenami.
ERROR 4
Pamä je zaplnená.
Odstráňte z pamäte akýkovek text
alebo jeho čas.
ERROR 5
Text presahuje definovanú dĺžku štítku.
Zväčšite dĺžku štítku.
ERROR 6
U zvolenej funkcie úprav nejde použi
dvojriadkový text.
Skúste iný formát.
Displej bliká.
Presah konca rozsahu.
Kurzor už nejde posunú viac doprava.
Displej bliká.
Presah začiatku rozsahu.
Kurzor už nejde posunú viac doava.
Displej bliká.
Stlačenie chybného tlačidla v režimu úprav.
Displej bliká.
Stlačenie chybného tlačidla v ponukách.
42
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Pagina 43
Prebytočnú pásku odstrihnite a umiestnite kazetu naspä.
Na displeji sa nezobrazujú žiadne
úpravy (prázdny displej)
Uistite sa, či je zapnuté napájanie
prístroja. Skontrolujte stav batérií a v
prípade nutnosti ich vymeňte.
Problém trvá?
Zavolajte na linku zákazníckej podpory vi záručný list.
Tlačidla nereagujú
Vymeňte na niekoko minút batérie a
potom ich vložte spä; prístroj bude
uvedený do východzieho stavu.
Čistenie
Z dôvodov zaistenia optimálnej kvality
tlače pravidelne kontrolujte a čistite
tlačovú hlavu pomocou dodávaného
čistiaceho nástroja (vi obr. D).
Nevyhovujúci alebo úplne chýbajúci
výsledok tlače
Skontrolujte stav batérií a v prípade nutnosti ich vymeňte.
Uistite sa, či je správne nainštalovaná
pásková kazeta a či nie je vyčerpaná.
Vyčistite tlačovú hlavu (vi odstavec
“Čistenie”).
Zoznam štítkových kaziet
DYMO pre štítkovač
LetraTag QX50
Typ:
Papierové Plastické Metalické Iron-on
Dĺžka:
4m
4m
4m
2m
Biela
59421 ------ ------ 18770
Perleovo biela ------ 59422 ------ -----Hyperžltá
------ 59423 ------ -----Kozmická červená------ 59424 ------ -----Ostro zelená
------ 59425 ------ -----Ultramodrá
------ 59426 ------ -----Strieborná
------ ------ 59429 -----Zelená
------ ------ 59430 -----Priehl’adná
------ 12268 ------ ------
Kontrast tlače
Kontrast tlače upravte u štítkov, ktoré
sa budú používa v extrémnych
teplotných alebo vlhkostných podmienkach.
Stlačte kombináciu kláves
+
SPACE
+ PRINT .
Na displeji sa zobrazí pä symbolov
kontrastu.
Stlačením klávesy Q alebo R nastavte
svetlejšiu alebo tmavšiu tlač a potvrte
vobu stlačením tlačidla
.
Mix balenia 59431:
1 x papierová biela
1 x plastická žltá
1 x metalická strieborná
Zaseknutie pásky
Vyberte kazetu pohybom nahor a opatrne uvolnite zaseknutú pásku.
43
926036
LTQX50 EEU.qxd
12-09-2002
11:12
Pagina 44
© Esselte NV DYMO 2002
Esselte • Industriepark-Noord 30 • 9100 Sint-Niklaas

Podobne dokumenty