Ogłoszenie powiązane

Transkrypt

Ogłoszenie powiązane
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 142890-2015 z dnia 2015-06-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie
wybranych pomieszczeń piwnicy i parteru budynku Teatru Łaźnia Nowa os. Szkolne 25, 31977 Kraków, zgodnie z dokumentacją projektową, oraz pozostałymi...
Termin składania ofert: 2015-06-28
Kraków: Roboty Budowlane polegajace na remoncie pomieszczen w piwnicy i parterze
Teatru Laznia Nowa, os. szkolne 25, 31-977 Kraków
Numer ogłoszenia: 180258 - 2015; data zamieszczenia: 16.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 142890 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Łaźnia Nowa, os. Szkolne 25, 31-977 Kraków, woj.
małopolskie, tel. 012 4250320, faks 012 4250321.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorzadowa instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty Budowlane polegajace na
remoncie pomieszczen w piwnicy i parterze Teatru Laznia Nowa, os. szkolne 25, 31-977
Kraków.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót
budowlanych polegających na remoncie wybranych pomieszczeń piwnicy i parteru budynku
Teatru Łaźnia Nowa os. Szkolne 25, 31977 Kraków, zgodnie z dokumentacją projektową,
oraz pozostałymi dokumentami opisującymi przedmiot zamówienia, stanowiącymi Załączniki
nr 24 do niniejszej SIWZ Zakres prac obejmuje: Pomieszczenia zaznaczone na rysunku nr 1
[w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ] obwiednią o numerach i
nazwach: PARTER: Foyer: naprawa i uzupełnienie wylewki (63m2), położenie wylewki
epoksydowej, naprawa tynków, malowanie uzupełniające uszkodzonych fragmentów ścian
(50m2) farbami transparentnymi, sufit 10m2 pomieszczenie 1.36 stolarnia warsztat: naprawa
tynków na ścianach i sufitach 100m2, przygotowanie do malowania, malowanie farbami
emulsyjnymi ścian (237m2), sufitu 106 m2, wymiana drzwi 2 szt., naprawa posadzki przez
ułożenie nowej warstwy 5cm na pow. 106m2, naprawa schodów żelbetowych 8m2,
malowanie posadzki, magazyn światła wraz z rozszerzeniem przejścia na korytarz: wymiana
drzwi 2 szt., poszerzenie otworu drzwiowego z nadprożem z belki stalowej, naprawa ścian
173 m2 i sufitów ok 49m2, malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitu, naprawa posadzki z
wymianą 5 cm warstwy pow. 49m2, postawienie ścianki działowej z gk 24,14m2 korytarz
techniczny i dla widzów wraz z wymianą drzwi: naprawa tynków 94m2 ścian, naprawa
tynków sufitów, zamurowanie otworu drzwiowego 3,15 m2, przygotowanie powierzchni do
malowania sufitów i ścian 605m2 farbami transparentnymi wykonanie modernizacji klatki
schodowej: przygotowanie powierzchni ścian 199m2, sufit 33m2, naprawa tynków 50m2,
malowanie farbami transparentnymi ścian i sufitu, malowanie balustrady 8,6m2, wymiana
drzwi wykonanie klatki schodowej, wyjście z tyłu, strona wschodnia: naprawa powierzchni
ścian i sufitów pod malowanie 66m2, malowanie farba emulsyjną: ściany i sufitu 276m2,
skucie podłogi betonowej i wykonanie posadzki 40m2, naprawa schodów, malowanie farbami
do betonu 58m2. POZIOM PIWNICA wykonanie Galerii w piwnicy: skucie i naprawa
posadzek betonowych (275m2) , wykonanie posadzki cementowej i epoksydowej , (272m2) ,
naprawa sufitu, (275m2), malowanie farbami transparentnymi ścian i sufitu (razem 711 m2),
malowanie balustrad metalowych korytarz techniczny: rozebranie ścianek z cegieł, odbicie
tynków, naprawy tynków 361m2, przygotowanie ścian pod malowanie, malowanie farbami
emulsyjnymi 1615m2, malowanie olejne stolarki (66m2), zabezpieczenie ogniochronne
dylatacji (120min.), wymiana drzwi 7 szt., wywóz gruzu. pomieszczenie 022: zerwanie
posadzki 32m2, wymiana drzwi 1 szt., naprawa tynków 31m2, malowanie farbą emulsyjną
93m2 położenie nowej posadzki 55mm 32m2, malowanie farbami do betonu pomieszczenie
018: rozebranie ścianek działowych ceglanych 1/2 cegły 95m2, skucie posadzek
uszkodzonych 75m2, przygotowanie ścian (104m2) i sufitów (75m2) pod malowanie ,
malowanie farbami emulsyjnymi, położenie posadzki cementowej 55mm 75m2, pomalowanie
posadzki betonowej. pomieszczenie 017: rozebranie ścianek działowych ceglanych 1/2 cegły
58m2, skucie posadzek uszkodzonych 59m2, przygotowanie ścian (88m2) i sufitów (59m2)
pod malowanie, malowanie farbami emulsyjnymi, położenie posadzki cementowej 55mm
(59m2), pomalowanie posadzki betonowej. pomieszczenie 016: rozebranie ścianek
działowych na 1/2 cegły 16m2, skucie posadzek uszkodzonych 39m2, przygotowanie ścian
(39m2) i sufitów (24m2) pod malowanie, malowanie farbami emulsyjnymi, położenie
posadzki cementowej 55mm (63m2), pomalowanie posadzki betonowej, wymiana 1 drzwi.
wymiennikownia: (na planie pomieszczenie 0.38 i 037 wyróżnione kolorową obwiednią)
usunięcie gruzu, wymiana drzwi 2 szt., naprawa schodów betonowych 29m2, naprawa ścian,
pomalowanie ścian 125 m2, posadzka cementowa 27m2, malowanie balustrady 6,7m2
pomieszczenie łazienka demontaże skucia betonowych powierzchni, usunięcia gruzu,
wymiana drzwi szt. 5 , naprawa posadzek przez skucie i położenie posadzki betonowej,
naprawa i wyrównanie ścian pod malowanie, wyrównanie tynków, malowanie posadzki.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8,
45.42.11.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak, projekt/program: Program Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa
kulturowego Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego i
Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Projekt pn. Modernizacja Teatru Łaźnia
Nowa.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Jawor Usługi remontowo budowlane Wacław Jawor ,, ul. Solskiego 9, 32-800
Brzesko,, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 558147,65 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ



Cena wybranej oferty: 417361,15
Oferta z najniższą ceną: 372299,01 / Oferta z najwyższą ceną: 417361,15
Waluta: PLN.