Studio Projektowo - Graficzne „SZEŚĆ”

Transkrypt

Studio Projektowo - Graficzne „SZEŚĆ”
Studio
Projektowo – Graficzne
„ SZEŚĆ ”
Studio Projektowo - Graficzne „SZEŚĆ”
Marcin Czyżowski
ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole
NIP: 754-220-67-01; REGON: 531297121
Tel : (77) 454-40-29; 691-525-131
data: 02.2011 r.
METRYKA PROJEKTU
Nazwa obiektu i adres :
Aleja Lipowa w Głogówku, ETAP I
– odcinek od centrum Głogówka do stacji
kolejowej
Stadium dokumentacji
Inwentaryzacja drzewostanu wraz z opinią
dendrologiczną i projektem gospodarki
drzewostanem
Branża :
Tereny zieleni
Zlecający:
URZĄD MIASTA GŁOGÓWEK
Opracował :
mgr inż. Marcin Czyżowski
Zawartość opracowania :
-część opisowa
-część graficzna : Rys. nr 1 w skali 1 : 500
Szczegółowa inwentaryzacja zieleni z opinią dendrologiczną i
projektem gospodarki drzewostanem
Spis treści :
I. Wstęp
1. Przedmiot i zakres opracowania
2. Podstawa opracowania
II. Inwentaryzacja zieleni z opinią dendrologiczną
III. Projekt gospodarki drzewostanem
1. Usuwanie drzew w ramach cięć sanitarnych
2. Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew
3. Nasadzenia zamienne i uzupełniające
IV. Załączniki :
1. Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów
I. Wstęp
1.Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania są zadrzewienia Alei Lipowej w Głogówku, na odcinku od centrum
Głogówka do dworca PKP (ETAP I).
Rzeczowy zakres opracowania obejmuje :
szczegółową inwentaryzację szaty roślinnej występującej w granicach opracowania,
opinię dendrologiczną z oceną wartości przyrodniczych i funkcjonalnych
inwentaryzowanego drzewostanu
projekt gospodarki zielenią określający zakres koniecznych prac pielęgnacyjnych i
wycinki sanitarnej drzew.
2. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1 : 1000
- pomiary własne uzupełniające treść planu o sytuację elementów zieleni wykonane w lutym 2011 r.
- obowiązujące normatywy i przepisy
II. Inwentaryzacja zieleni z opinią dendrologiczną
1.Opis inwentaryzacyjny z opinią dendrologiczną
Inwentaryzacją objęto zadrzewienia tworzące Aleję Lipową na odcinku od centrum Głogówka
do dworca PKP.
Zakres opracowania obejmuje naniesienie na mapie sytuacji drzew, pomiar parametrów z
opisem stan zdrowotny oraz określeniem zakresu niezbędnej wycinki sanitarnej drzew jak i
koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych oraz dokonania nasadzeń uzupełniających, zapewniających
ciągłość nasadzenia alejowego.
Numeracji drzew, krzewów na planszy graficznej odpowiadają liczby porządkowe „Wykazu
inwentaryzacyjnego” zawartego w pkt V.1 opracowania, który to wykaz zawiera szczegółowy opis
inwentaryzowanych egzemplarzy drzew.
Opinia dendrologiczna
-Inwentaryzowaną zieleń stanowi 155 sztuk piennych drzew liściastych. Głównym gatunkiem
tworzącym Aleję Lipową jest lipa europejska /Tilia x europea/ będąca mieszańcem lipy
drobnolistnej /Tilia cordata/ z lipy szerokolistnej /Tilia platyphyllos/, Zn niewielką domieszką
lipy krymskiej oraz lipy srebrzystej.
-Wszystkie zinwentaryzowane nasadzenia pochodzą z planowych nasadzeń, tworzących aleję,
biegnącą do centrum Głogówka do stacji kolejowej (ETAP I).
-Wiek drzew jest zróżnicowany, co wynika z prawidłowego zastępowania drzew usuniętych
nowymi nasadzeniami, w celu kontynuacji pierwotnego charakteru alei. Średni wiek drzew
określa się na około 100 lat
-Stan zdrowotny drzew określa się jako dobry: do natychmiastowego usunięcia wyznaczono 2
sztuki drzew, u 37 egzemplarzy drzew zachodzi konieczności wykonania cięć leczniczych i
pielęgnacyjnych w koronach.
-Drzewostan nosi ślady niedawnych cięć pielęgnacyjnych i kształtujących, przeprowadzanych w
latach 2004-2007.
III. Projekt gospodarki drzewostanem
1. Usuwanie drzew w ramach cięć sanitarnych
Do usunięcia w ramach cięć sanitarnych wyznaczono jedynie drzewa suche i zamierające oraz
zagrażające bezpieczeństwu publicznemu, wg poniższej tabeli.
Lipa europejska
Średnica
pnia
4
Obwód
pnia
13
Lipa europejska
5
16
L.p.
Nazwa gatunkowa
62
78
Średnica
korony
0,5
Wysokość
Uwagi
0,6
Pień złamany na
wysokości 0,3m
Suchy pień
1,8
Drzewa te oznaczono w Wykazie inwentaryzacyjnym oraz na planszy graficznej kolorem
czerwonym.
Szczegółowe uwagi o stanie zdrowotnym w/w drzew znajdują się w “Wykazie Inwentaryzacyjnym”
w pkt. V.1 niniejszego opracowania.
2. Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew
Cięcia pielęgnacyjne i lecznicze w koronach drzew, polegające na usunięciu średniego i grubego
posuszu gałęziowego o średnicach od 5 do 20 cm, należy przeprowadzić na 36 egzemplarzach
drzew, wg. poniższej tabeli:
Obwód
pnia
210
Średnica
korony
10
Wysokość
Uwagi
Lipa krymska
Średnica
pnia
67
20
10
Lipa europejska
57
179
10
20
12
Lipa europejska
70
220
12
20
16
Lipa europejska
84
264
14
22
Drobny i nieliczny
średni susz
Drobny i nieliczny
średni susz w
szczytowych partiach
korony
Liczny drobny susz, na
wysokości 2m ubytek
po odciętym konarze
Drobny i nieliczny
średni susz, na
wysokości 2,5m ubytek
L.p.
Nazwa gatunkowa
9
24
26
Lipa europejska
Lipa europejska
75
63
235
198
15
12
22
20
36
Lipa europejska
53
166
15
22
37
Lipa europejska
44
138
7
19
42
Lipa europejska
57
179
12
22
45
Lipa europejska
65
204
14
20
50
Lipa europejska
83
261
17
21
51
Lipa europejska
63
198
12
20
56
Lipa europejska
30
94
6
16
57
Lipa europejska
78
248
14
22
wgłębny pnia z
murszem i martwicą
średnicy 40cm
Drobny i średni susz
Drobny i nieliczny
średni susz , owocniki
huby, na wysokości 2m
ubytek wgłębny pnia po
odciętym konarze
średnicy 30cm
Drobny i średni susz, na
wysokości 2m ubytek
wgłębny pnia po
odciętym konarze
średnicy 15cm
Drobny i nieliczny
średni susz, na
wysokości 2m rana
powierzchniowa pnia po
odciętym konarze
średnicy 20cm
Na wysokości 2,5m
ubytek wgłębny pnia po
odciętym komarze
średnicy 30cm, drobny i
nieliczny średni susz w
szczytowych partiach
korony
Drobny i nieliczny
średni susz oraz tylce
średnicy do 10cm,
podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m,
usunąć odrosty z pnia na
wysokości 3-5m
średnicy 6,6,5,8
Drobny i nieliczny
średni susz, na
wysokości 4m tylec
średnicy 15cm, od
strony pola usunąć 14
gęsto rosnących
odrostów z pnia
średnicy 4-8cm
Drobny i nieliczny
średni susz, podkrzesać
od strony pola do
wysokości 4m, usunąć 8
odrostów z pnia
średnicy 3-5cm
zwisające nad pole
Szczytowe partie
korony suche
Liczny drobny susz, na
wysokości 3m ubytek
wgłębny pnia z
murszem i martwicą
średnicy 40cm, usunąć
od strony pola na
wysokości 3m 6
odrostów średnicy 35cm zwisające nad pole,
60
Lipa europejska
53
166
8
20
66
Lipa europejska
94
295
15
21
69
Lipa europejska
63
198
12
21
72
Lipa europejska
55
173
10
19
81
Lipa europejska
93
292
18
23
82
Lipa europejska
56
176
8
19
83
Lipa europejska
68
214
14
21
89
Lipa europejska
68
214
16
21
93
Lipa europejska
95
292
16
23
97
Lipa europejska
66
207
12
22
99
Lipa europejska
73
229
12
20
podkrzesać do
wysokości 4m nad
polem
Drobny i nieliczny
średni susz w
szczytowych partiach
korony, podkrzesać od
strony pola do
wysokości 4m
Drobny i nieliczny
średni susz, podkrzesać
od strony pola do
wysokości 4m
Liczny drobny susz,
podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m
Drobny i nieliczny
średni susz, podkrzesać
od strony pola do
wysokości 4m, na
wysokości 2,5m usunąć
wiszącą gałąź średnicy
4cm zwisające nad pole
Drobny i nieliczny
średni susz, na
wysokości 2m ubytek
wgłębny pnia po
odciętym konarze
średnicy 50cm, na
wysokości 2m usunąć
15 odrostów z pnia
średnicy do 6cm,
podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m
Usunąć odrosty z pnia
do wysokości 4m,
drobny i nieliczny
średni susz
Na wysokości 2m
ubytek wgłębny pnia po
odciętym konarze
średnicy 30cm, drobny i
nieliczny średni susz, do
wysokości 4m usunąć
odrosty z pnia średnicy
do 6cm zwisające nad
pole
Drobny i średni susz
oraz tylce średnicy do
15cm
Drobny i nieliczny
średnio susz, podkrzesać
od strony pola do
wysokości 4m
Drobny i nieliczny
średni susz oraz tylce
średnicy do 6cm, na
wysokości 8m dwie
wiszące gałęzie,
podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m
Drobny i nieliczny
102
Lipa europejska
59
185
14
21
103
Lipa krymska
59
185
12
21
121
Lipa europejska
53
166
10
21
140
Lipa europejska
45
141
12
20
141
Lipa krymska
50
157
10
20
142
Lipa europejska
68
214
14
20
143
Lipa europejska
58
182
14
20
145
Lipa europejska
60
188
12
21
150
Lipa europejska
87
273
20
22
151
Lipa europejska
54
170
10
18
średni susz
Podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m,
drobny i nieliczny
średni susz
Drobny i nieliczny
średni susz nad alejką,
podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m
Drobny i nieliczny
średni susz, podkrzesać
od strony pola
Na wysokości 2m
ubytek wgłębny pnia z
murszem i martwicą po
odciętym konarze
średnicy 20cm, drobny i
średni susz
Drobny i nieliczny
średni susz w
szczytowych partiach
korony
Liczny drobny susz, na
wysokości 2m ubytek
wgłębny pnia z
murszem i martwicą
25cm
Drobny i nieliczny
średni susz, na
wysokości 3m ubytek
wgłębny pnia po
odciętym średnicy 20cm
Drobny i nieliczny
średni susz w
szczytowych partiach
korony
Na wysokości 2m
ubytek wgłębny pnia z
murszem i martwicą
0,5*0,2m, nieliczny
średni susz w
szczytowych partiach
korony
Drobny i nieliczny
średni susz od
wysokości 0,5 do 2m
zaleczona rana
powierzchniowa pnia
szerokości 20cm, na
wysokości 2,5mubytek
wgłębny pnia z
murszem i martwicą po
ściętym konarze
średnicy 30cm
Drzewa te oznaczono w Wykazie inwentaryzacyjnym i na planszy graficznej kolorem zielonym.
Cięcia pielęgnacyjne drzew mają za zadanie usunięcie z ich koron posuszu gałęziowego oraz
poprawienie ich statyki. Działania te pozwolą na poprawienie stanu sanitarnego i estetycznego
inwentaryzowanego drzewostanu oraz na uniknięcie ryzyka związanego z odłamywaniem się
suchych gałęzi i konarów, co podniesie poziom bezpieczeństwa publicznego na terenie alei.
Łącznie do cięć pielęgnacyjnych i leczniczych w koronach wyznaczono następujące ilości drzew:
Pierśnica
Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew
drzewa
26-35cm
1 szt
36-45cm
2 szt
46-60cm
13 szt
61-80cm
14 szt
81-100cm
6 szt
Konieczne jest przeprowadzenie cięć kształtujących dolne partie koron drzew.
Cięcia te, polegają na podkrzesaniu koron drzew do wysokości 3,5-4m, tak nad nawierzchnią Alei
Lipowej, jak i nad przyległymi do niej użytkami rolnymi.
Cięcia takie, przeprowadzane były na drzewostanie Alei Lipowej w przeszłości, i obecnie
projektowane zabiegi pozwolą na utrzymanie formowanego kształtu koron drzew.
Ponadto należy zwrócić uwagę, iż nisko przewijające korony lip miejscami utrudniają ruch
pieszy na Alei Lipowej, natomiast od strony użytków rolnych, uszkadzane są przez pracujący sprzęt
rolniczy (liczne odarcia kory oraz nadłamania i złamania gałęzi), co prowadzi do pogorszenia
ogólnego stanu fitosanitarnego zadrzewień, ułatwia ich penetrację przez mikroorganizmy
chorobotwórcze, a także obniża walory estetyczne Alei.
Proponowane cięcia kształtujące dolne partie koron zgodne są z Ustawą o ochronie
przyrody, art. 82 ust. 1a, pkt 1 i pkt 3.
Do cięć kształtujących dolne partie koron wyznaczono drzew wg poniższej tabeli:
Pierśnica
Cięcia kształtujące dolne partie koron
drzewa
44,101,115 = 3 szt
36-45cm
46-60cm
49,60,65,68,72,102,103,104,111,117,121,124 = 12 szt
61-80cm
45,48,51,55,57,61,64,67,69,70,73,74,76,80,83,85,92,96,97,98,105,112,114,116
,118,122 = 27 szt
81-100cm
50,52,59,66,75,77,79,81,86,93,95,113,120 = 13 szt
Drzewa te w Wykazie inwentaryzacyjnym oznaczono kolorem niebieskim. Na planszy graficznej
kolorem niebieskim oznaczono pnie tych drzew.
UWAGA: Dla celów kosztorysowych jedynym kryterium jest pierśnica drzewa (średnica pnia na
wysokości 1,3m), bez względu na twardość drzewa, ilość i grubość suszu. Przyjmuje się
równocześnie iż susz występuje na wysokościach ponad 10m.
3. Nasadzenia zamienne i uzupełniające
W celu zachowania ciągłości charakteru alei oraz kontynuacji pierwotnych nasadzeń w miejsce
drzew usuniętych oraz w miejsce naturalnych wypadów, należy wysadzić nowe drzewa z gatunku
lipa drobnolistna /Tilia cordata / lub lipa europejska /Tilia x europea/.
Do nasadzeń stosować należy materiał nasadzeniowy dojrzały, z bryłą korzeniową o obwodzie pnia
minimum 12-14 cm i wysokości 2m, z potrójnym opalikowaniem oraz zabezpieczeniem pnia siatka
zapobiegająca obgryzania przez zwierzęta.
Drzewa należy sadzić w doły o wymiarach 0,7/1m z całkowitą zaprawą dołu ziemią urodzajną.
Całkowita ilość drzew do nasadzeń wynosi 7 sztuk.
Dokładna lokalizacja planowanych nasadzeń została przedstawiona na planszy graficznej.
IV. Załączniki :
1. Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów
Obwód
pnia
47
Średnica
korony
4
Wysokość
Uwagi
Lipa europejska
Średnica
pnia
15
5
Na wysokości 1 i 2m
rany powierzchniowe
pnia po odciętych
konarach średnicy 5cm
2
3
4
5
6
7
Lipa europejska
Lipa europejska
Lipa europejska
Lipa europejska
Lipa europejska
Lipa europejska
16
20
5
6
12
73
50
63
16
19
38
229
4
4
1,5
1,5
3
10
6
7
4
3,5
5
18
8
Lipa europejska
49
154
6
10
9
Lipa krymska
67
210
10
20
10
Lipa europejska
57
179
10
20
11
12
Lipa europejska
Lipa europejska
3
70
9
220
1,5
12
3
20
13
Lipa europejska
72
226
12
20
14
15
Lipa europejska
Lipa europejska
62
48
195
151
10
8
18
19
16
Lipa europejska
84
264
14
22
L.p.
Nazwa gatunkowa
1
Opalikowana
Opalikowana
Nieliczny drobny susz,
rozwidla się na
wysokości 3,5m, w
rozwidleniu ubytek
wgłębny pnia z
murszem i martwicą do
ubytku kominowego
pnia szerokości 4cm
Ogłowiona na
wysokości 8m
Drobny i nieliczny
średni susz
Drobny i nieliczny
średni susz w
szczytowych partiach
korony
Opalikowana
Liczny drobny susz, na
wysokości 2m ubytek
po odciętym konarze
Rozwidla się na
wysokości 3m, w
rozwidleniu ubytek
wgłębny pnia z
murszem i martwicą
średnicy 30cm
Liczny drobny susz
Drobny susz, na
wysokości 12m, tylec
średnicy 12cm
Drobny i nieliczny
średni susz, na
17
Lipa europejska
34
107
7
19
18
19
20
Lipa europejska
Lipa europejska
Lipa europejska
63
3
43
198
9
135
12
1,5
8
18
2
18
21
22
23
24
25
26
Lipa europejska
Lipa europejska
Lipa europejska
Lipa europejska
Lipa europejska
Lipa europejska
45
72
60
75
41
63
141
226
188
235
129
198
10
14
12
15
8
12
18
22
20
22
21
20
27
Lipa europejska
68
214
10
21
28
29
Lipa europejska
Lipa europejska
7
60
22
188
3
12
4
20
30
31
32
33
34
Lipa europejska
Lipa europejska
Lipa europejska
Lipa europejska
Lipa krymska
34
69
54
60
54
107
217
170
188
170
7
12
12
10
10
12
21
21
20
19
35
36
Lipa europejska
Lipa europejska
3
53
9
166
1,5
15
3
22
37
Lipa europejska
44
138
7
19
38
39
Lipa europejska
Lipa europejska
38
59
119
185
5
10
15
22
wysokości 2,5m ubytek
wgłębny pnia z
murszem i martwicą
średnicy 40cm
Liczny drobny susz, na
wysokości 0,5mrana
powierzchniowa pnia z
murszem i martwicą
0,15*0,4m
Drobny susz
Opalikowany
Drobny i nieliczny
średni susz
Drobny susz
Drobny susz
Drobny susz
Drobny i średni susz
Drobny susz
Drobny i nieliczny
średni susz , owocniki
huby, na wysokości 2m
ubytek wgłębny pnia po
odciętym konarze
średnicy 30cm
Drobny susz, na
wysokości 2m ubytek
wgłębny pnia z
murszem i martwicą
średnicy 50cm, brak ½
masy pnia
Drobny susz, na
wysokości 2m ubytek
wgłębny pnia z
murszem i martwicą
szerokości 25cm, na
wysokości 2,5m ubytek
wgłębny pnia po
odciętym konarze
średnicy 30cm
Drobny susz
Drobny susz
Drobny susz
Na wysokości 2 i 2,5m
ubytki wgłębne pnia po
odciętych konarach
średnicy 30cm
Opalikowana
Drobny i średni susz, na
wysokości 2m ubytek
wgłębny pnia po
odciętym konarze
średnicy 15cm
Drobny i nieliczny
średni susz, na
wysokości 2m rana
powierzchniowa pnia po
odciętym konarze
średnicy 20cm
Korona jednostronna
40
Lipa europejska
69
217
14
22
41
42
Lipa europejska
Lipa europejska
74
57
232
179
15
12
22
22
43
Lipa europejska
86
270
12
17
44
Lipa europejska
41
129
6
12
45
Lipa europejska
65
204
14
20
46
47
Lipa europejska
Lipa europejska
20
5
Lipa europejska
248
31
19
204
12
2
48
79
10
6
65
10
18
49
Lipa europejska
50
157
10
21
50
Lipa europejska
83
261
17
21
51
Lipa europejska
63
198
12
20
nad posesją, drobny
susz
W odziomku ubytek
wgłębny pnia z
murszem i martwicą
30*40cm
Drobny susz
Na wysokości 2,5m
ubytek wgłębny pnia po
odciętym komarze
średnicy 30cm, drobny i
nieliczny średni susz w
szczytowych partiach
korony
Rozwidla się na
wysokości 2,5m do
rozwidlenia pęknięcie
pnia, założone wiązanie
typu cobra
Na wys 1,8 i 2m ubytek
wgłębny po odciętych
konarach o śred 10 cm,
na wys 4m przyciąć
konary śred 10 i 10 cm
zwisające nad pole
Drobny i nieliczny
średni susz oraz tylce
średnicy do 10cm,
podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m,
usunąć odrosty z pnia na
wysokości 3-5m
średnicy 6,6,5,8
Drobny susz
Rozwidla się na
wysokości 3,5m, konar
średnicy 40cm ścięty na
wysokości 5,5m mocno
wymuszały, podkrzesać
do wysokości 4m od
strony pola
Drobny susz, usunąć
dwie gałęzie średnicy
5+5cm na wysokości
4m zwisające nad pole
Drobny i nieliczny
średni susz, na
wysokości 4m tylec
średnicy 15cm, od
strony pola usunąć 14
gęsto rosnących
odrostów z pnia
średnicy 4-8cm
Drobny i nieliczny
średni susz, podkrzesać
od strony pola do
wysokości 4m, usunąć 8
odrostów z pnia
średnicy 3-5cm
zwisające nad pole
52
Lipa europejska
89
279
12
20
53
Lipa europejska
64
201
10
21
54
Lipa europejska
52
163
12
22
55
Lipa europejska
73
229
12
21
56
Lipa europejska
30
94
6
16
57
Lipa europejska
78
248
14
22
58
59
Lipa europejska
Lipa europejska
48
85
151
267
12
14
20
22
60
Lipa europejska
53
166
8
20
61
Lipa europejska
64
201
12
21
62
Lipa europejska
4
13
0,5
0,6
63
64
Lipa europejska
Lipa europejska
36
65
113
204
6
10
10
20
Drobny susz, na
wysokości 3m dwie
suche gałęzie średnicy 6
i 9cm – dociąć,
podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m
Na wysokości 2,5m rana
powierzchniowa pnia po
odciętym konarze
średnicy 30cm, drobny
susz
Drobny i nieliczny
średni susz
Na wysokości 2m rana
powierzchniowa pnia po
odciętym konarze
średnicy 20cm,
podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m
Szczytowe partie
korony suche
Liczny drobny susz, na
wysokości 3m ubytek
wgłębny pnia z
murszem i martwicą
średnicy 40cm, usunąć
od strony pola na
wysokości 3m 6
odrostów średnicy 35cm zwisające nad pole,
podkrzesać do
wysokości 4m nad
polem
Drobny susz
Usunąć odrosty z pnia
na wysokości 3m
średnicy 10,4,4,6,4,4cm
zwisające nad pole
Drobny i nieliczny
średni susz w
szczytowych partiach
korony, podkrzesać od
strony pola do
wysokości 4m
Drobny susz, na
wysokości 2,5m ubytek
wgłębny pnia z
murszem i martwicą po
odciętym konarze
średnicy 20cm, od
strony pola usunąć
odrosty z pnia średnicy
7,5,4,4cm zwisające nad
pole
Pień złamany na
wysokości 0,3m
Korona zdeformowana
Drobny susz, na
wysokości 2,5m dwa
tylce średnicy 6cm,
podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m
65
Lipa europejska
51
60
10
21
66
Lipa europejska
94
295
15
21
67
Lipa europejska
70
220
14
22
68
Lipa europejska
48
151
8
21
69
Lipa europejska
63
198
12
21
70
Lipa europejska
62
195
12
20
71
Lipa europejska
79
248
10
21
72
Lipa europejska
55
173
10
19
73
Lipa europejska
72
226
12
21
74
Lipa europejska
61
192
10
20
75
Lipa europejska
86
270
14
22
76
Lipa europejska
76
239
14
21
77
Lipa europejska
84
264
14
21
78
79
Lipa europejska
Lipa europejska
5
82
16
257
15
1,8
21
80
Lipa europejska
63
198
10
20
Podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m
Drobny i nieliczny
średni susz, podkrzesać
od strony pola do
wysokości 4m
Na wysokości 2,5m
usunąć odrosty z pnia
średnicy 8+5+7cm
zwisające nad pole,
podkrzesać do
wysokości 4m
Korona jednostronna,
podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m
Liczny drobny susz,
podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m
Drobny susz, usunąć
odrosty z pnia do
wysokości 4m
Po silnych cięciach
kształtujących
Drobny i nieliczny
średni susz, podkrzesać
od strony pola do
wysokości 4m, na
wysokości 2,5m usunąć
wiszącą gałąź średnicy
4cm zwisające nad pole
Podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m
Liczny drobny susz, od
strony pola usunąć dwa
odrosty z pnia średnicy
5+4cm zwisające nad
pole, podkrzesać od
strony pola do
wysokości 4m
Na wysokości 3m
ubytek wgłębny pnia po
odciętym konarze
średnicy 20cm,
podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m
Podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m,
na wysokości 5m tylec
średnicy 12cm
Podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m,
na wysokości 3m
usunąć odrosty z pnia
średnicy 5+5+3+3cm
zwisające nad pole,
drobny susz
Suchy pień
Podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m
Do wysokości 2m
ubytek wgłębny pnia z
murszem i martwicą
81
Lipa europejska
93
292
18
23
82
Lipa europejska
56
176
8
19
83
Lipa europejska
68
214
14
21
84
85
Lipa europejska
Lipa europejska
54
74
170
267
12
12
23
22
86
Lipa europejska
82
257
14
23
87
88
89
Lipa europejska
Lipa europejska
Lipa europejska
5
5
68
16
16
214
3
2
16
5
4
21
90
91
Lipa europejska
Lipa europejska
9
101
28
317
3
14
5
2220
92
Lipa europejska
68
214
12
21
93
Lipa europejska
95
292
16
23
94
95
Lipa europejska
Lipa europejska
5
82
16
257
2
15
5
22
96
Lipa europejska
77
242
14
22
97
Lipa europejska
66
207
12
22
szerokości 10cm,
podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m
Drobny i nieliczny
średni susz, na
wysokości 2m ubytek
wgłębny pnia po
odciętym konarze
średnicy 50cm, na
wysokości 2m usunąć
15 odrostów z pnia
średnicy do 6cm,
podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m
Usunąć odrosty z pnia
do wysokości 4m,
drobny i nieliczny
średni susz
Na wysokości 2m
ubytek wgłębny pnia po
odciętym konarze
średnicy 30cm, drobny i
nieliczny średni susz, do
wysokości 4m usunąć
odrosty z pnia średnicy
do 6cm zwisające nad
pole
Drobny susz
Drobny susz, usunąć
odrosty z pnia do
wysokości 4m, 10
odrostów średnicy 36cm zwisające nad pole
Drobny susz,
podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m
Opalikowana
Drobny i średni susz
oraz tylce średnicy do
15cm
Na wysokości 3m w
rozwidleniu ubytek
wgłębny pnia z
murszem i martwicą
średnicy 50cm
Drobny susz,
podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m
Drobny i nieliczny
średnio susz, podkrzesać
od strony pola do
wysokości 4m
Drobny susz,
podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m
Drobny susz,
podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m
Drobny i nieliczny
98
Lipa europejska
80
251
15
22
99
Lipa europejska
73
229
12
20
100
101
Lipa europejska
Lipa europejska
75
40
235
126
14
7
22
21
102
Lipa europejska
59
185
14
21
103
Lipa krymska
59
185
12
21
104
Lipa europejska
60
188
12
21
105
Lipa europejska
69
217
14
22
106
Lipa europejska
66
207
10
22
107
108
109
110
111
Lipa europejska
Lipa europejska
Lipa europejska
Lipa europejska
Lipa europejska
5
58
65
53
51
16
182
204
166
160
2
12
14
12
8
4
20
21
20
17
112
Lipa europejska
72
226
12
20
113
Lipa europejska
83
261
15
21
114
Lipa europejska
68
214
10
19
średni susz oraz tylce
średnicy do 6cm, na
wysokości 8m dwie
wiszące gałęzie,
podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m
Podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m
Drobny i nieliczny
średni susz
Drobny susz
Korona jednostronna,
podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m
Podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m,
drobny i nieliczny
średni susz
Drobny i nieliczny
średni susz nad alejką,
podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m
Podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m
Podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m
Drobny susz, do
wysokości 1m ubytek
wgłębny pnia z
murszem i martwicą
szerokości 4cm, na
wysokości 3m ubytek
wgłębny pnia po
odciętym konarze
średnicy 30cm
Drobny susz
Drobny susz
Drobny susz
Drobny susz,
podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m
Drobny susz, na
wysokości 2,5m ubytek
wgłębny pnia murszem i
martwicą średnicy
30cm, podkrzesać od
strony pola do
wysokości 4m
Drobny susz,
podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m
Drobny susz, na
wysokości 2,5mn
ubytek wgłębny pnia po
odciętym konarze
średnicy 40cm, na
wysokości 5m ubytek
wgłębny pnia z
murszem i martwicą
1,2*0,2m, od strony
pola usunąć 4 odrosty z
115
Lipa europejska
40
126
7
19
116
Lipa europejska
73
229
12
20
117
Lipa europejska
55
173
8
19
118
Lipa europejska
63
198
12
21
119
120
Lipa europejska
Lipa europejska
7
95
22
298
1,5
12
4
20
121
Lipa europejska
53
166
10
21
122
Lipa europejska
75
235
15
21
123
124
Lipa europejska
Lipa europejska
6
52
19
163
2
10
4
18
125
Lipa europejska
64
201
10
20
126
Lipa europejska
75
235
12
22
pnia średnicy
10+9+6+3cm
Podkrzesać do
wysokości 4m od strony
pola
Do wysokości 2,5m
ubytek wgłębny pnia
szerokości 50cm z
murszem i martwicą,
podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m,
usunąć od strony pola 6
odrostów średnicy 36cm zwisające nad pole
Drobny susz,
podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m,
na wysokości 3m ubytek
wgłębny pnia z
murszem i martwicą po
odciętym konarze
średnicy 35cm
Drobny susz,
podkrzesać od strony
pola do wysokości 4m,
usunąć 9 odrostów z
pnia średnicy 4-7cm
zwisające na d pole
Na wysokości 2m
ubytek wgłębny pnia z
murszem i martwicą
średnicy 30cm, od
strony pola usunąć
odrosty z pnia
7+6,10,10cm
Drobny i nieliczny
średni susz, podkrzesać
od strony pola
Drobny susz, na
wysokości 3,5m usunąć
konar średnicy 14cm
zwisający nad pole
Na wysokości 3m
ubytek wgłębny pnia po
odciętym konarze
średnicy 25cm, na
wysokości 2m usunąć
gałęzie średnicy 12 i
12cm zwisające nad
pole
Na wysokości 2,5m dwa
ubytki wgłębne pnia z
murszem i martwicą
średnicy 15cm, do
wysokości 0,7m ubytek
wgłębny pnia z
murszem i martwicą
szerokości 4cm, drobny
susz
Na wysokości 3m
127
128
Lipa europejska
Lipa europejska
54
63
170
198
10
12
20
20
129
130
Lipa europejska
Lipa europejska
77
62
242
195
16
8
23
19
131
Lipa europejska
64
201
15
20
132
Lipa europejska
65
204
14
20
133
Lipa europejska
66
207
10
20
134
Lipa europejska
63
198
12
21
135
136
Lipa europejska
Lipa europejska
5
4
Lipa europejska
Lipa europejska
19
22
22
226
198
3
3,5
137
138
6
7
7
72
63
15
10
21
18
139
140
Lipa europejska
Lipa europejska
77
45
242
141
15
12
21
20
ubytek wgłębny pnia po
odciętym konarze
średnicy 30cm, drobny
susz
Drobny susz
Na wysokości 2,5m
ubytek wgłębny pnia po
odciętym konarze
średnicy 20cm, drobny
susz
Drobny susz
Drobny susz, na
wysokości 2m głęboki
ubytek wgłębny pnia z
murszem i martwicą po
odciętym konarze
średnicy 40cm
Drobny susz, na
wysokości 3m rana
powierzchniowa pnia po
odciętym konarze
średnicy 20cm
Na wysokości 2m
ubytek wgłębny pnia po
odcięty konarze
średnicy 25cm, drobny
susz
Rozwidla się na
wysokości 2,5m, w
rozwidleni ubytek
wgłębny pnia z
murszem i martwicą, do
rozwidlenia zaleczone
pęknięcie pnia, w
odziomku głęboki
ubytek wgłębny pnia z
murszem i martwicą,
założone wiązanie typu
cobra
Na wysokości 2,5m
ubytek wgłębny pnia po
odciętym konarze
średnicy 30cm, drobny
susz
Opalikowana
Rozwidla się na
wysokości 0,5m
Drobny susz
Drobny susz, do
wysokości 1,3m rana
powierzchniowa pnia
szerokości 15cm, na
wysokości 2 i 3m
ubytek wgłębny pnia
średnicy 30 i 15cm
Liczny drobny susz
Na wysokości 2m
ubytek wgłębny pnia z
murszem i martwicą po
odciętym konarze
średnicy 20cm, drobny i
średni susz
141
Lipa krymska
50
157
10
20
142
Lipa europejska
68
214
14
20
143
Lipa europejska
58
182
14
20
144
Lipa europejska
73
229
10
22
145
Lipa europejska
60
188
12
21
146
Lipa europejska
62
195
10
18
147
Lipa europejska
53
166
12
19
148
Lipa europejska
64
201
12
19
149
Lipa europejska
64
201
10
20
150
Lipa europejska
87
273
20
22
151
Lipa europejska
54
170
10
18
Drobny i nieliczny
średni susz w
szczytowych partiach
korony
Liczny drobny susz, na
wysokości 2m ubytek
wgłębny pnia z
murszem i martwicą
25cm
Drobny i nieliczny
średni susz, na
wysokości 3m ubytek
wgłębny pnia po
odciętym średnicy 20cm
Drobny susz, na
wysokości 2,5m ubytek
wgłębny pnia z
murszem i martwicą po
ściętym konarze
średnicy 50cm
Drobny i nieliczny
średni susz w
szczytowych partiach
korony
Na wysokości 2 i 2,5m
ubytek wgłębny pnia z
murszem i martwicą
średnicy 30cm po
odciętym konarze
średnicy 30cm, drobny
susz
Drobny susz,
nieznacznie pochylona
w stronę budynku
Nieliczny drobny susz,
na wysokości 3,5m dwa
ubytki wgłębne pnia po
odciętych konarach
średnicy 25cm
Na wysokości 2,5m rana
powierzchniowa pnia po
odciętym konarze
średnicy 40cm, drobny
susz
Na wysokości 2m
ubytek wgłębny pnia z
murszem i martwicą
0,5*0,2m, nieliczny
średni susz w
szczytowych partiach
korony
Drobny i nieliczny
średni susz od
wysokości 0,5 do 2m
zaleczona rana
powierzchniowa pnia
szerokości 20cm, na
wysokości 2,5mubytek
wgłębny pnia z
murszem i martwicą po
ściętym konarze
średnicy 30cm
152
153
154
155
Lipa europejska
Lipa europejska
Lipa europejska
Lipa europejska
74
5
54
13
232
16
170
41
12
1,5
10
4
20
3,5
16
5
Opalikowana
Nieliczny drobny susz