Zestaw z dn. 1

Transkrypt

Zestaw z dn. 1
Zestaw 2
Organizacja plików: Wszystkie pliki oddawane do sprawdzenia należy zapisać we wspólnym
folderze o nazwie będącej numerem indeksu, umieszczonym na pulpicie. Oddajemy tylko źródła
programów (pliki o rozszerzeniach .py)!!!
1. Napisać program pobierający od użytkownika dwie liczby całkowite wzrost1 i wzrost2,
oznaczające początkowy wzrost w cm dwóch 7-latków rozpoczynających naukę w szkole
podstawowej, oraz liczby rzeczywiste wspolczynnik1 i wspolczynnik2, określające
procentowy miesięczny współczynnik wzrostu odpowiednio pierwszego i drugiego ucznia.
Współczynnik ten określa o ile procent miesięcznie powiększa się wzrost ucznia w stosunku
do poprzedniego miesiąca.
Zadaniem programu jest określenie czy i jeżeli tak, to po ilu latach/miesiącach, wzrost
jednego dziecka (niższego) przekroczy wzrost tego drugiego (wyższego). W przypadku
takiego samego wzrostu początkowego uczniów, odpowiedź pozytywna powinna pojawić
się tylko dla różnych współczynników wzrostu i wynikiem powinien być 1 miesiąc. Dla
uproszczenia należy założyć, że początkowy wiek uczniów jest równy dokładnie 7 lat, a ich
wzrost rośnie tylko do czasu osiągnięcia przez nich wieku 18 lat.
Przykład 1: jeżeli wzrost1=115, wzrost2=130, wspolczynnik1=0,3% i wspolczynnik2=0,1%,
program odpowie „Tak, lata: 5, miesiące: 2”.
Przykład 2: jeżeli wzrost1=130, wzrost2=115, wspolczynnik1=0,1% i wspolczynnik2=0,1%,
program odpowie „Nie”.
Przykład 3: jeżeli wzrost1=135, wzrost2=115, wspolczynnik1=0,1% i wspolczynnik2=0,2%,
program odpowie „Nie”.
Przykład 4: jeżeli wzrost1=115, wzrost2=115, wspolczynnik1=0,2% i wspolczynnik2=0,1%,
program odpowie „Tak, miesiące: 1”.
2. Plik tekstowy input.txt zawiera w kolejnych parach linii nazwę produktu (pierwsza linia w
parze) oraz ceny tego produktu w różnych sklepach (przynajmniej jedną) oddzielone
spacjami (druga linia w parze), np.:
Notebook 15”
1499 1519 1449 1519
Karta pamięci microSD 8GB
11.49 12.50 10.99
Napisać program odczytujący ten plik i tworzący nowy plik output.txt będący kopią pliku
wejściowego, ale bez najwyższych cen każdego z produktów. Jeżeli wszystkie ceny danego
produktu są identyczne, pozostają bez zmian.
Dla powyższego przykładu plik wynikowy przyjmie postać:
Notebook 15”
1499 1449
Karta pamięci microSD 8GB
11.49 10.99
Zestaw 3
Organizacja plików: Wszystkie pliki oddawane do sprawdzenia należy zapisać we wspólnym
folderze o nazwie będącej numerem indeksu, umieszczonym na pulpicie. Oddajemy tylko źródła
programów (pliki o rozszerzeniach .py)!!!
1. Pewna Anemiczna Żaba potrafi wykonać skok o długości S cm. Po 5 takich skokach żaba
robi się trochę zmęczona i wykonuje skoki o połowę krótsze. Po kolejnych 5 skokach żaba
jest zmęczona jeszcze bardziej i jej skoki skracają się do 2/3 poprzedniej długości, po
następnych 5 skokach – do 3/4 poprzedniej długości, i tak dalej. Gdy skoki żaby staną się
krótsze niż K cm – żaba zatrzymuje się i odpoczywa.
Napisz program pobierający od użytkownika liczbę metrów D jaką ma przebyć żaba (ma to
być liczba całkowita dodatnia) i informujący, czy żaba da radę przebyć tę drogę bez
odpoczynku, a jeśli tak to w ilu skokach (przykład: dla S=40 [cm], K=1 [cm] i D=5 [m]
odpowiedzią jest „tak, w 32 skokach”, dla S=40, K=1 i D=10 odpowiedzią jest „nie”).
2. Plik tekstowy input.txt zawiera w kolejnych liniach liczby całkowite oddzielone spacjami, w
każdej linii znajduje się co najmniej jedna liczba, np.:
2 33 5 662 1
8
8 22 12 1
-2 -3 0 8
-2
Napisać program odczytujący ten plik i tworzący, po pobraniu od użytkownika liczby
całkowitej K, nowy plik o nazwie podanej przez użytkownika. Plik wynikowy ma zawierać
w kolejnych liniach słowa „tak” lub „nie”, stanowiące informację czy odpowiadająca (tj. ta
sama w kolejności, licząc od początku) linia pliku wejściowego zawiera liczbę większą niż
K. Przykład: dla powyższego pliku wejściowego i K=10 plik wynikowy przyjmie postać:
tak
nie
tak
nie
nie
Zestaw 4
Organizacja plików: Wszystkie pliki oddawane do sprawdzenia należy zapisać we wspólnym
folderze o nazwie będącej numerem indeksu, umieszczonym na pulpicie. Oddajemy tylko źródła
programów (pliki o rozszerzeniach .py)!!!
1. Gąsienica z rodziny miernikowców wdrapuje się na drzewo o wysokości H metrów (H jest
liczbą całkowitą dodatnią). Na początku potrafi wykonywać kroki o długości
X centymetrów. Po 7 takich krokach potyka się i zsuwa się z drzewa o Y cm i następnie
znów wykonuje 7 kroków, ale o 10% krótszych niż poprzednie i ponownie zsuwa się o Y
cm. Gąsienica ponownie wykonuje 7 kroków krótszych o 10%, ponownie zsuwa się o Y cm,
itd.
Napisz program pobierający od użytkownika liczbę metrów H jakie ma przebyć gąsienica
oraz wartości X i Y (mają to być liczby całkowite dodatnie oznaczające wartości w
centymetrach) i informujący, czy gąsienica da radę wdrapać się na drzewo, a jeśli tak to w
ilu krokach (przykład: dla X=15 [cm], Y=20 [cm] i H=2 [m] odpowiedzią jest „tak, w 18
krokach”, dla X=5 [cm], Y=15 [cm] i H=2 [m] odpowiedzią jest „nie”).
2. Plik tekstowy input.txt zawiera w kolejnych liniach liczby rzeczywiste oddzielone spacjami,
w każdej linii znajduje się co najmniej jedna liczba, np.:
2.5 33 5 -2.3 1
8 8 2
8 0.4 1.1 12
-2 -3.5 8 0.7
-2.1
Napisać program odczytujący ten plik i tworzący nowy plik o nazwie podanej przez
użytkownika. Plik wynikowy ma zawierać w kolejnych liniach wartości z odpowiednich
linii pliku wejściowego, ale w każdej linii pozostawiamy tylko większą z wartości z każdej
rozłącznej pary sąsiednich wartości tej linii (jeśli wartości w danej parze są jednakowe to
obie są przepisane do pliku wynikowego, wartości bez pary są też przepisywane do pliku
wynikowego). Dla powyższego pliku wejściowego plik wynikowy przyjmie postać:
33 5 1
8 8 2
8 12
-2 8
-2.1

Podobne dokumenty