Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rozwoju

Transkrypt

Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rozwoju
Protokół
z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku
Publicznego Rady Powiatu Siemiatyckiego w dniu 11.04.2008r.
Celem wyjazdowego posiedzenia było zapoznanie się radnych – członków komisji
ze stanem dróg powiatowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na drogi o
najgorszym stanie nawierzchni.
W lustracji dróg powiatowych brało udział 8 radnych – członków komisji oraz
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – mgr inż. Henryk Czmut.
Komisja dokonała lustracji następujących dróg powiatowych:
1. Droga Wiercień Duży – Tołwin – Kajanka
2. Droga Żerczyce – Nurzec Stacja – Augustynka – Siemichocze – Tymianka:
Na tej drodze komisja stwierdziła bardzo złą nawierzchnię asfaltową na
odcinku Nurzec Stacja w kierunku wsi Augustynka (do drogi prowadzącej do
wsi Radziwiłłówka oraz zwężony pas asfaltu na odcinku Augustynka –
Siemichocze – Tymianka (zły stan tej nawierzchni).
3. Droga Tymianka – Nurzec wieś – droga brukowcowa.
4. Droga Nurczyk – Żerczyce – droga piaszczysta (szeroki gościniec). Jest to
fragment ciągu drogowego Nurczyk – Żerczyce – Żurobice – Makarki.
5. Komisja dokonała lustracji drogi powiatowej Milejczyce – Pokaniewo –
Hornowo, realizowanej w ramach tzw. programu 4-gminnego. Prace na tej
drodze są na ukończeniu (trwa usypywanie i wyrównywanie poboczy).
6. Droga Osmola – Dziadkowice – bardzo zły stan drogi brukowcowej,
wymagający remontu.
7. Pan Dyrektor PZD okazał komisji fragment drogi w obiekcie Ostrożany
wykonywanej w ramach prac scaleniowych.
8. Komisja dokonała lustracji niektórych dróg powiatowych na terenie gminy
Grodzisk i Drohiczyn. Wiele z tych dróg wymaga remontu. Stwierdzono zły
stan nawierzchni ulicy we wsi Wierzchuca Nagórna, stanowiącej drogę
powiatową oraz pozostał niewyasfaltowany odcinek drogi Rotki – Wierzchuca
Nagórna. Jest to ciąg drogi powiatowej Narojki – Miłkowice Maćki – Stawki –
Rotki – Wierzchuca Nagórna.
9. Komisja stwierdza, że pomimo złego stanu niektórych dróg powiatowych
wszystkie drogi są przejezdne.
Reasumując wyjazdowe posiedzenie Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu
o:
1. wyasygnowanie każdego roku kwoty w granicach 100 – 200 tys. zł. na
odnawianie nawierzchni dróg asfaltowych, gdzie naprawy (“łatanie dziur”) jest
bezskuteczne. Z takich środków można byłoby położyć nowy dywanik
asfaltowy na kilkudziesięcio lub kilkusetmetrowych odcinkach
2. Komisja Rozwoju Gospodarczego i porządku publicznego wnioskuje do
Zarządu Powiatu o wykonywanie większej ilości dokumentacji na drogi
powiatowe, gdyż brak takich dokumentacji w wielu wypadkach uniemożliwia
1
złożenie wniosków unijnych. Komisja wnioskuje o zlecenie wykonania
dokumentacji na drogi:
- Osmola – Dziadkowice
- Nurzec Stacja – Siemichocze – Tymianka
- Nurczyk – Żerczyce
oraz na inne drogi powiatowe planowane do wykonania w latach następnych.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
mgr Jan Markiewicz
2