Pobierz dokument - BIP Urząd Miasta Lublin

Transkrypt

Pobierz dokument - BIP Urząd Miasta Lublin
W związku z realizacją projektu pt.: „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego
Podzamcza w Lublinie poprzez ożywienie gospodarcze obszaru za pomocą zintegrowanej
poprawy zarządzania zasobem komunalnym, działań i poprawy stanu zabudowy zabytkowej
–
uzupełnienie
Programu
Rewitalizacji
Lublina
dla
wskazanego
obszaru”,
współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020, Urząd Miasta Lublin prosi o wycenę usługi i złożenie ofert na:
Przeprowadzenie
warsztatów
informacyjnych
z
zakresu
rewitalizacji
ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza dla mieszkańców/interesariuszy terenów
objętych projektem „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza
w Lublinie poprzez ożywienie gospodarcze obszaru za pomocą zintegrowanej poprawy
zarządzania zasobem komunalnym, działań i poprawy stanu zabudowy zabytkowej –
uzupełnienie Programu Rewitalizacji Lublina dla wskazanego obszaru”
I.
Szczegóły oferty:
1. Termin realizacji usługi: 22 września 2016 roku od godziny 15.00 do 19.00.
2. Miejsce wykonania usługi: Centrum Interwencji Kryzysowej mieszczące
przy ul. Probostwo 6a w Lublinie (sala konferencyjna).
II.
się
Warunek ważności oferty:
Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadać musi: ukończone
studia wyższe oraz niezbędne doświadczenie i wiedzę na temat lokalnej społeczności,
przestrzeni, gospodarki terenów objętych projektem, w tym doświadczenie w prowadzeniu
działalności edukacyjnej lub warsztatów i/lub moderacji spotkań.
Niezbędnym załącznikiem do oferty jest propozycja programu/głównych założeń warsztatów.
III. Kryterium wyboru:
1) cena brutto - oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie
koszty związane z realizacją usługi niezbędne do jej wykonania z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23% dotyczy podmiotów
będących płatnikiem podatku VAT);
2) doświadczenie (na podstawie oświadczenia lub CV/życiorysu);
3) propozycja programu/głównych założeń warsztatów.
IV. Osoby do kontaktu:
Karolina Drabik, e-mail: [email protected], tel. 81 466 28 86
Magdalena Uhlig, e –mail: muhlig, tel. 81 466 23 63
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres [email protected],
dostarczyć pocztą lub osobiście do Urzędu Miasta Lublin, Wydział Projektów
Nieinwestycyjnych, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin w terminie do dnia 19 września 2016 r.,
do godziny 10.00.
Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymane wyceny nie powodują powstania żadnych
zobowiązań wobec stron. Urząd Miasta Lublin zastrzega sobie prawo modyfikacji i unieważnienia procedury
wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny. Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi
ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.
Projekt „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie poprzez ożywienie gospodarcze obszaru za pomocą
zintegrowanej poprawy zarządzania zasobem komunalnym, działań społecznych i poprawy stanu zabudowy zabytkowej – uzupełnienie
Programu Rewitalizacji Lublina dla wskazanego obszaru” współfinasowany jest z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020.
Mapa z granicami terenów objętych projektem.
Projekt „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie poprzez ożywienie gospodarcze obszaru za pomocą
zintegrowanej poprawy zarządzania zasobem komunalnym, działań społecznych i poprawy stanu zabudowy zabytkowej – uzupełnienie
Programu Rewitalizacji Lublina dla wskazanego obszaru” współfinasowany jest z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020.