wspólne badania klon smg/krc listopad 2001

Transkrypt

wspólne badania klon smg/krc listopad 2001
WOLONTARIAT I FILANTROPIA POLAKÓW W LICZBACH
Justyna Dąbrowska, Kuba Wygnański
Stowarzyszenie KLON/JAWOR
Grudzień 2001
Prezentowane niżej wyniki pochodzą z badania zrealizowanego we współpracy Stowarzyszenia
KLON/JAWOR, Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu oraz firmy SMG/KRC w październiku 2001
na 1000-osobowej, losowej, reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków.
Badania dotyczyły skłonności Polaków do bezinteresownego świadczenia pomocy zarówno bezpośrednio
indywidualnym osobom jak i za pośrednictwem instytucji i organizacji. Pytaliśmy zarówno o pomoc
udzielaną w postaci materialnej (pieniądze i przedmioty), jak i czas.
Uzyskane wyniki nie nastrajają niestety optymistycznie. Aż 90% badanych nie jest w stanie wskazać
żadnej instytucji lub organizacji, której w zeszłym roku poświęciłoby czas. Innymi słowy, jedynie 10%
respondentów było wolontariuszami1. Brak aktualnych i rzetelnych badań w innych krajach utrudnia
porównania, jednak z całą pewnością wynik ten jest dość niski w porównaniu z innymi krajami (USA 49%,
Irlandia
33%,
Słowacja
19%).
Jest
on
też
niższy
niż
wyniki
uzyskiwane
w poprzednich latach w Polsce. Szczególnemu obniżeniu uległ wskaźnik deklarowanego członkostwa w
organizacjach (obecnie wyniósł on 4,5%). Na tym tle stosunkowo dobrze rysuje się filantropia przekazywanie darowizn finansowych i rzeczowych jest zdecydowanie częstszą metodą wspierania
organizacji.
Pomoc osobom indywidualnym
•
47,7% badanych udzieliły w ostatnim roku pomocy osobom indywidualnym bezpośrednio (bez
względu na formę i związki z odbiorcą pomocy).
Odsetek osób, które udzieliły w ostatnim roku pomocy osobom indywidualnym bezpośrednio
(bez względu na formę i związki z odbiorcą pomocy)
Typy indywidualnych odbiorców pomocy
1. najbliższa rodzina i krewni jednak nie mieszkający wspólnie ze mną (np. rodzeństwo)
2. dalsi krewni i rodzina
3. przyjaciele
4. osoby które rozpoznaję / spotykałem(am) wcześniej, ale nie są moją rodziną ani
przyjaciółmi (np. sąsiedzi)
5. osoby, których nie znałem wcześniej, które zwróciły się z prośbą o pomoc (np. przyszły do
mnie do domu, prosiły na ulicy, zorganizowały apel z prośbą i dotarł on do mnie)
6. Inne
47,7%
11,3
3,1
8,3
6,9
25,4
3,6
•
W 30% przypadków pracy na rzecz osób indywidualnych poświęcony czas nie przekroczył 1
godziny miesięcznie.
•
W 50% przypadków przekazania w zeszłym roku darowizn finansowych i rzeczowych na rzecz osób
indywidualnych, ich łączna wartość nie przekroczyła 100 zł.
•
Najczęstszym powodem bezpośredniej pomocy osobom indywidualnym (w postaci przekazania
pieniędzy, darów rzeczowych lub czasu) jest po prostu ich zła sytuacja finansowa (55%). Jedna
trzecia Polaków przeznaczyła wsparcie specyficznie na rzecz powodzian. Mniej więcej tyle samo
deklaruje, że w zeszłym roku wspierało bezpośrednio osoby chore lub niepełnosprawne,
przeznaczając pieniądze na leczenie lub rehabilitację. Osobom starszym pomagało 13%.
1
W pytaniach zadawanych respondentom nie używaliśmy samego pojęcia „wolontariusz” i „wolontariat” zakładając, że nie musi ono
być rozumiane. Intuicje te potwierdziły się: 40% Polaków tych pojęć nie rozumie (20% w ogóle się z nimi nie spotkało, a kolejnych 20%
spotkało się, ale nie potrafiłoby wyjaśnić ich znaczenia). Pytaliśmy respondentów o to, czy poświęcali czas (pracę), nie pobierając za
to wynagrodzenia, na rzecz wymienianych przez nas typów organizacji i instytucji. Lista możliwych typów instytucji, w których
można pracować jako wolontariusz uwzględniała kościół, związki wyznaniowe, misje, ruchy religijne itp., partie, ugrupowania i ruchy
polityczne oraz związki zawodowe. Pytania o dobroczynność – w formie przekazania pieniędzy lub darów rzeczowych – odnosiły się do
tej samej listy organizacji i instytucji.
-1-
Wolontariat i filantropia Polaków – Stowarzyszenie KLON/JAWOR – grudzień 2001
Darowizny na rzecz organizacji i instytucji
•
37% osób w zeszłym roku udzieliło pomocy finansowej, w naturze lub poświęcając swój czas
instytucjom i organizacjom.
•
W przypadku 60% darowizn na rzecz instytucji i organizacji przekazywanych w zeszłym roku, ich
wartość nie przekroczyła 100 zł.
•
W 60% przypadków darowizna przekazana została w zbiórce ulicznej. W 24% wsparcie polegało na
zakupie przedmiotów, z których dochód przekazano był na cele społeczne. 11% dawców użyło
przekazów pocztowych, 3,5% wpłaciło pieniądze za pomocą Audiotele lub poprzez wysłanie SMS.
•
Jedynie 3,7% skorzystało z możliwości odpisania darowizny od podstawy opodatkowania.
•
Ponad 60% Polaków skłonnych byłoby przeznaczać 1% swoich podatków na rzecz organizacji,
gdyby miało taką możliwość.
WOLONTARIAT ZA POŚREDNICTWEM ORGANIZACJI I INSTYTUCJI
•
W Polsce działa ok. 30 000 organizacji pozarządowych. 87% z nich współpracuje w różnym
stopniu z wolontariuszami.
•
10% deklaruje, że angażowało się w zeszłym roku w charakterze wolontariuszy w działanie
instytucji lub organizacji.
•
Polacy najchętniej, bo w 20% przypadków, chcieliby angażować się jako wolontariusze
w działania organizacji charytatywnych pomagających najuboższym. 30% chciałoby przekazywać
na ich rzecz darowizny finansowe lub rzeczowe.
•
82% Polaków uważa, że każdy człowiek ma moralny obowiązek pomocy tym, którzy znaleźli się w
potrzebie. 74%, że działania organizacji społecznych (stowarzyszeń, fundacji itp.) są teraz
bardziej potrzebne niż 5 lat temu. 73% badanych uważa, że osoby pracujące społecznie mogą
zaoferować coś, czego nie może dać płatny personel.
•
Na czym polegała praca wolontariuszy? Jedna trzecia wolontariuszy pracujących
za pośrednictwem organizacji lub instytucji pracowała bezpośrednio na rzecz osób
potrzebujących pomocy. 18% wolontariuszy zbierało fundusze. 17% brało udział
w przygotowywaniu imprez, kampanii lub uroczystości. 14% wolontariuszy poświęcało swój wolny
czas na nieodpłatne uczestniczenie w pracach zarządu, rady, komitetu itp.
•
20% Polaków zapytanych o to, czy słyszeli o Centrach Wolontariatu, odpowiada pozytywnie.
•
84% wolontariuszy angażuje się w działania wolontarystyczne uważając, że po prosu powinno się
pomagać tym, którzy znaleźli się w potrzebie. 68% pracuje jako wolontariusze, ponieważ sprawia
im to przyjemność i interesują się tą pracą. 67% twierdzi, że po prostu nie potrafi odmówić
prośbom.
66%
wierzy,
że
jeśli
pomogą
innym,
będą
mogli
liczyć
na wzajemność. 48% działając wolontarystycznie chce nabyć nowe umiejętności. 23% osób
pracuje jako wolontariusze, ponieważ uważa, że ma do spłacenia dług.
•
70% spośród tych, którzy nie angażują się w działania wolontarystycznie ani nie wspierają
finansowo żadnych organizacji i instytucji twierdzi, że nie robi tego, bo musi przede wszystkim
zatroszczyć się o siebie i rodzinę. 59% twierdzi, że nikt ich o to nie poprosił. 53% twierdzi, że nie
ma czasu na pracę społeczną.
•
Jedna czwarta Polaków deklaruje, że w przyszłym roku będzie w stanie poświęcić tyle czasu, ile
dotychczas. 7% uważa, że będzie w stanie poświęcić więcej czasu. 63% nie potrafi dziś określić
jak będzie to wyglądało w przyszłości.
•
Polacy najchętniej, bo w 20% przypadków, chcieliby angażować się w charakterze wolontariuszy
w działania organizacji charytatywnych pomagających najuboższym. 12%, jeśli będzie w stanie
poświęcać
w
przyszłości
czas,
chciałoby
angażować
się
w
instytucje
i organizacje związane z ochroną zdrowia i rehabilitacją niepełnosprawnych.
-2-
Wolontariat i filantropia Polaków – Stowarzyszenie KLON/JAWOR – grudzień 2001
Opinie o wolontariacie i organizacjach pozarządowych
•
Wolontariuszy i osoby nie angażujące się w pracę społeczną w wyraźny sposób różnią opinie na
temat pracy wolontarystycznej i ogólniej, obowiązku pomocy potrzebującym. Najsilniej
różnicuje te grupy osób pytanie o to, czy każdy człowiek ma moralny obowiązek pomocy tym,
którzy znaleźli się w potrzebie. Przekonanie takie podziela 62% wolontariuszy, to jest
o 24 punkty procentowe więcej niż osób, które w ostatnim roku nie poświęcały wolnego czasu na
pomoc innym. Podobnie silne wśród wolontariuszy jest przekonanie, że praca społeczna to coś,
czego nie można zastąpić zwyczajną płatną pracą i ma ona pewną szczególną wartość (uważa tak
46%
wolontariuszy
i
tylko
32,3%
osób
nie
angażujących
się
w wolontariat). Można więc mówić o tym, że opinie te układają się w pewien typ postaw, który
każde wyeksponować posiadane wartości moralne, lub patrząc odwrotnie – to osoby bardziej
wrażliwe na pomoc innym takie działania podejmują.
•
Osoby, które poświęcały czas na dobrowolną pracę w organizacjach lub instytucjach, doceniają
ich rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych w swoim sąsiedztwie bardziej, niż osoby nie
będące wolontariuszami (16,2% vs. 6%). Martwi natomiast fakt, że w ogóle tak niewiele osób
może mówić o ważnej roli organizacji w swoim sąsiedztwie. Gdy chodzi wpływ organizacji na
rozwiązywanie ważnych problemów społecznych na poziomie ogólnopolskim, co 10 Polak, bez
względu na zaangażowanie społeczne, zdecydowanie zgadza się, że jest on niewielki. Temu
stwierdzeniu (o niewielkim zaangażowaniu organizacji na rozwiązywanie ważnych problemów
społecznych) zdecydowanie zaprzecza 13% wolontariuszy i 4% nie angażujących się w
wolontariat.
•
Gdy chodzi o jakość pracy organizacji angażujących wolontariuszy, tylko co 10 Polak, bez
względu na zaangażowanie, zdecydowanie uważa, że są one często źle zorganizowane
i niefachowe. Nie zgadza się z takim stwierdzeniem, lub zdecydowanie odrzuca ten pogląd,
53,9% wolontariuszy i 28,6% pozostałych osób.
•
Z opinią, że działania organizacji społecznych (stowarzyszeń, fundacji itp.) są teraz bardziej
potrzebne niż 5 lat temu, zdecydowanie zgadza się 51,5% wolontariuszy. Łącznie nie
zgadzających się i zdecydowanie odrzucających taki pogląd jest zaledwie 4,9% Polaków. Zatem
wszyscy pozostali, wyjąwszy niewielką grupę nie mających w tej sprawie zdania,
w różnym stopniu widzi coraz większą rolę i potrzebę działań organizacji pozarządowych.
Różnice w poszczególnych grupach respondentów.
Jak była już o tym mowa, 10% Polaków twierdzi, że w zeszłym roku pracowało w charakterze
wolontariuszy poprzez instytucje i organizacje, a 37% wspierało je finansowo i w naturze. Wskaźniki te są
jednak bardzo różne dla poszczególnych kategorii respondentów. Różnice te są dość znaczące. Warto
zwrócić uwagę na to, że udział w działaniach wolontarystycznych i filantropijnych staje się częstszy wraz
z wiekiem, wykształceniem i dochodem respondentów.
Rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania w badaniu
Odsetek osób, które udzieliły w ostatnim roku pomocy osobom indywidualnym bezpośrednio (bez
względu na formę i związki z odbiorcą pomocy)
Indywidualni odbiorcy pomocy
najbliższa rodzina i krewni jednak nie mieszkający wspólnie ze mną (np. rodzeństwo)
dalsi krewni i rodzina
przyjaciele
osoby które rozpoznaję / spotykałem(am) wcześniej, ale nie są moją rodziną ani przyjaciółmi (np.
sąsiedzi)
osoby, których nie znałem wcześniej, które zwróciły się z prośbą o pomoc (np. przyszły do mnie
do domu, prosiły na ulicy, zorganizowały apel z prośbą i dotarł on do mnie)
Inne
-3-
47,7%
11,3
3,1
8,3
6,9
25,4
3,6
Wolontariat i filantropia Polaków – Stowarzyszenie KLON/JAWOR – grudzień 2001
Struktura wielkości kwot przekazanych osobom indywidualnym
do 50 zł
36
do 100 zł
14
do 200 zł
11
do 400 zł
7
do 600 zł
4
do 800 zł
do 1000 zł
do 2000 zł
do 3000 zł
do 5000 zł
pow. 5000 zł
Trudno powiedzieć
21
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
Procent osób które przekazały wskazane kwoty
Badanie KLON - SMG/KRC
Listopad 2001
Struktura ilości czasu poświęconego na pomoc osobom indywidualnym
do 5 godz.
24
do 15 godz.
6
do 50 godz.
9
do 150 godz.
6
do 500 godz.
B7 ile czasu
pow. 500 godz.
Trudno powiedzieć
48
0
10
20
30
40
50
60
Procent
Badanie KLON - SMG/KRC
Listopad 2001
Powód, dla którego przekazano pomoc na rzecz osoby indywidualnej
N
% w ogóle
% dających
zła sytuacja finansowa
powódź
choroba / niepełnosprawność (leczenie, rehabilitacja, wsparcie)
podeszły wiek (wsparcie, pomoc w codziennych czynnościach itp.)
pomoc na rzecz budowy / remontu / sprzątania (ale nie będących
koniecznością spowodowaną powodzą)
opieka na dziećmi
pomoc w nauce / kształcenie
inna
251
138
132
60
41
25,1
13,8
13,2
6
4,1
54
29
28
13
8
38
38
20
3,8
3,8
2
8
8
4
-4-
Wolontariat i filantropia Polaków – Stowarzyszenie KLON/JAWOR – grudzień 2001
Typ organizacji lub instytucji
lub cel jej działania.
Liczba osób które twierdząco
odpowiedziały na następujące
pytania. (N=1001)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
pomocy ofiarom
tegorocznej powodzi
ekologii, ochrony
środowiska, opieki nad
zwierzętami
pomocy charytatywnej
dla osób najuboższych,
starszych
ochrony zdrowia lub
rehabilitacji osób
niepełnosprawnych
edukacji, oświaty,
wychowania i opieki nad
dziećmi i młodzieżą (w
tym komitety
rodzicielskie)
ochrony lokalnych
tradycji i zwyczajów,
folkloru
sportu, turystyki i
rekreacji
nauki, kultury lub sztuki
wspólnoty lokalnej (np.
wspólnoty
mieszkaniowej, osiedla,
gminy itp.),w tym
ochrony bezpieczeństwa
publicznego
związki zawodowe oraz
inne organizacje
zawodowe
pomocy dla osób i
instytucji poza
granicami Polski (pomoc
humanitarna dla
uchodźców,ofiar
katastrof i wojen itp.)
ochrony praw
człowieka, konsumenta,
mniejszości
kościoły, związki
wyznaniowe, misje,
ruchy religijne
partie, ugrupowania i
ruchy polityczne
inna odpowiedź
żadna
Osoby, które
kiedykolwiek
udzieliły im
wsparcia bez
względu na
formę
300
Pieniądze w
Czas w
ciągu
ciągu
ostatnich
ostatnich
12 miesięcy 12 miesięcy
Komu
przekazałby
pieniądze
Komu
poświęciłby
czas
258
25
198
105
36
17
3
95
61
173
130
28
300
201
110
83
17
223
122
78
44
8
94
53
5
3
3
6
4
12
5
7
25
28
7
13
3
9
2
6
19
21
13
16
10
3
2
3
3
20
8
2
27
14
5
1
1
7
7
176
120
22
120
63
11
2
3
4
3
46
484
42
81
7
901
53
333
33
511
-5-
Wolontariat i filantropia Polaków – Stowarzyszenie KLON/JAWOR – grudzień 2001
Struktura darowizn przekazanych organizacjom i instycjom
do 50 zł
46
do 100 zł
14
do 200 zł
14
do 400 zł
4
do 600 zł
do 800 zł
Kwota darowizny
do 1000 zł
do 2000 zł
do 5000 zł
pow. 5000 zł
Nie wiem
15
0
10
20
30
40
50
Procent tych którzy przekazali wymienione sumy (wśród dających)
Badania KLON - SMG
Listopad 2001
Struktura czasu poświęconego na pracę w organizacjach i instytucjach
do 5 godz.
21
do 15 godz.
15
Liczba godzin w ostatnim roku
do 50 godz.
18
do 150 godz.
12
do 500 godz.
7
pow. 500 godz.
nie pamiętam
25
0
10
20
30
Procent osób które poświęciły wymieniony czas
Badania KLON - SMG
Listopad 2001
Metody przekazania pieniędzy
N
Puszka, skarbonka, zbiórka na ulicy lub w instytucji
Przekazanie pieniędzy bezpośrednio potrzebującej osobie lub organizacji
Zakup przedmiotów, z których dochód przeznaczony jest na cele społeczne
(np. świeca Caritasu, aukcje na cele dobroczynne itp.)
Przekaz pocztowy
Audiotele / SMS
Wykupienie wstępu na imprezę charytatywną (bal, koncert itp.), z której
dochód przeznaczany jest na cele dobroczynne.
Systematyczne potrącenie z mojej wypłaty w zakładzie pracy, stała
dyspozycja w banku
Wpłata z karty kredytowej dokonana za pośrednictwem Internetu
Inna
-6-
261
186
108
%w
ogóle
26,1
18,6
10,8
% spośród
dających
59,
42,
24,
51
15
10
5,1
1,5
1,0
11,
3,5
2,3
3
0,3
0,6
0
31
0
3,1
0
7,
Wolontariat i filantropia Polaków – Stowarzyszenie KLON/JAWOR – grudzień 2001
Powód zaangażowania wolontarystycznego
% osób, które twierdzą,
że to istotny powód
84,1
Uważam że powinno się innym pomagać (mam takie moralne, religijne lub
polityczne przekonania)
Sprawia mi to przyjemność / interesuję się tym
Nie potrafię odmawiać
Uważam, że jeśli ja pomogę innym, to inni pomogą mnie
Moi znajomi i bliscy też to robią
Chcę zdobyć nowe umiejętności, nauczyć się czegoś nowego
Mam do spłacenia dług (kiedyś ktoś pomógł mnie)
67,8
67,2
65,6
54,5
48,0
22,6
Dlaczego nie angażował się Pan(i) w działania na rzecz żadnej organizacji ani
instytucji
Muszę zatroszczyć się o przede wszystkim o siebie i rodzinę
Nikt mnie o to nie prosił
Nie mam czasu
Nie napotkałem(am) żadnej interesującej oferty pracy
Nie sądzę, żebym miał(a) coś do zaoferowania
Nie interesuję się tym, nigdy o tym nie myślałe(a)m
Sądzę, że nie jestem do tego fizycznie zdolny(a)
W przeszłości miałem(am) złe doświadczenia z takim rodzajem pracy
W jaki sposób doszło do przekazania pomocy
Zachęciła mnie kampania w środkach masowego przekazu (ogłoszenia/
artykuły/ bilboardy/ TV/Radio/ Internet)
Zgłosiła się do mnie (do domu lub na ulicy) z prośbą o udzielenie wsparcia
osoba reprezentująca organizację instytucję (także kościół)
Znam działalność konkretnej organizacji, instytucji lub parafii i sam(a)
zaproponowałe(a)m pomoc
Osoba potrzebująca przyszła do mojego domu lub poprosiła mnie na ulicy
(żebracy)
Zostałem(am) poproszony(a) przez kogoś znajomego lub kogoś z rodziny
Napotkałem(am) lub znam osoby potrzebujące pomocy i sam
zaproponowałem pomoc
Inna odpowiedź
Nie pamiętam / trudno powiedzieć
% osób, które twierdzą,
że to istotny powód
70,0
59,4
52,7
47,2
43,6
41,3
32,2
12,9
N
%w
ogóle
169
16,9
% osób, które
przekazały
darowizny lub
czas
38,
145
14,5
32,
120
12,0
27,
98
9,8
22,
75
55
7,4
5,5
16,
12,
20
20
2,0
2,0
4,
4,
Charakter pracy wolontarystycznej na rzecz organizacji lub instytucji
N
% w ogóle
bezpośrednie działania na rzecz osoby potrzebującej mieszkającej u
siebie w domu (robienie zakupów, opieka, naprawy, itp.)
zbieranie pieniędzy (chodzenie z puszką, pisanie apeli itp.)
organizowanie imprez, spotkań, kampanii lub, przygotowywanie
uroczystości
nieodpłatne uczestniczenie w pracach zarządu/rady/komitetu
opieka medyczna, terapeutyczna, pielęgnacja, w domu dziennego
pobytu, szpitalu; praca w domu dziecka itp.
dostarczanie informacji (np. rozlepianie plakatów, roznoszenie
ulotek, praca przy telefonie zaufania itp.)
krwiodawstwo lub gotowość do dawstwa organów
poradnictwo, doradztwo lub praca ekspercka
Praca biurowa
ratownictwo – straż pożarna, GOPR, WOPR
Inne
32
3,2
% wśród
wolontariuszy
31,
19
18
1,9
1,8
18,
17,
14
9
1,4
,9
14,
8,
8
,8
8,
8
6
5
5
17
,8
,6
,5
,5
1,7
7,
6,
4,
4,
16,
-7-
Wolontariat i filantropia Polaków – Stowarzyszenie KLON/JAWOR – grudzień 2001
Znajomość pojęcia wolontariat
% badanych
nie spotkał(a) się Pan(i)
20,2
tak, ale trudno Panu(i) powiedzieć, co te pojęcia oznaczają
19,8
tak, spotkał(a) się Pan(i) i umiał(a)by wyjaśnić ich znaczenie
60
Ogólne sądy na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych i organizacji
pomocy dla osób potrzebujących
Każdy człowiek ma moralny obowiązek pomocy tym, którzy znaleźli się w potrzebie
Działania organizacji społecznych (stowarzyszeń, fundacji itp.) są teraz bardziej
potrzebne niż 5 lat temu
Osoby pracujące społecznie mogą zaoferować coś, czego nie może dać płatny personel
Jeżeli rząd wywiązywałby się ze swoich zadań, nie byłby potrzebny dodatkowy wysiłek
na pracę społeczną.
Organizacje angażujące osoby pracujące społecznie są na ogół dobrze zorganizowane i
fachowe.
Organizacje społeczne (stowarzyszenia, fundacje itp.) rozwiązują ważne problemy
społeczne w moim sąsiedztwie
Organizacje społeczne (stowarzyszenia, fundacje itp.) mają znaczny wpływ na
rozwiązywanie ważnych problemów społecznych
Ile pieniędzy lub czasu będzie Pan(i) mógł poświęcić na pomoc osobom
lub organizacjom i instytucjom
Zdecydowanie więcej
Więcej
Tyle samo
Mniej
Zdecydowanie mniej
Trudno powiedzieć
Czy składając PIT odliczył(a) Pan(i) wartość darowizn?
Tak
Nie
Nie wiem /nie pamiętam
-8-
% respondentów
3,7
89,7
6,6
% respondentów
zgadzających się
z tym
stwierdzeniem
82,4
73,5
72,5
62,8
31,2
28,7
28,5
Pieniędzy
Czasu
% resp.
0,6
7,4
27,4
5,8
1,5
57,3
% resp.
0,5
6,4
24,3
4,6
0,8
63,4
Wolontariat i filantropia Polaków – Stowarzyszenie KLON/JAWOR – grudzień 2001
Pomoc na rzecz osób indywidualnych
Wartość cech statusu
Udzielający pomocy osobom
Udzielający pomocy za
indywidualnym (w ostatnim pośrednictwem instytucji (ostatni
roku)
rok) – bez wspomagania
Średnio
42,1%
37,2%
Region zamieszkania respondenta
Polska Centralna
41,9%
35,6%
Polska Wschodnia
33,6%
39,5%
Polska Południowo-Wschodnia
46,0%
43,8%
Polska Południowa
48,8%
37,5%
Polska Południowo-Zachodnia
45,7%
36,4%
Polska Zachodnia
37,6%
29,1%
Polska Północna
40,3%
37,1%
Płeć
Mężczyzna
36,3%
31,8%
Kobieta
47,6%
42,4%
Wiek
poniżej 25 lat
32,7%
30,4%
26-35 lat
36,2%
36,8%
36-45 lat
46,3%
36,1%
46-55 lat
52,5%
41,3%
Powyżej 55 lat
44,9%
43,1%
Stan cywilny
kawaler/panna
34,4%
30,4%
z partnerem
44,8%
40,8%
osamotniony(a)
46,9%
35,9%
Wykształcenie
Podstawowe
28,6%
32,2%
Zawodowe
37,9%
32,4%
Średnie
48,6%
39,8%
Wyższe
60,2%
51,6%
Status społeczny
pracuje na stałe lub dorywczo
46,2%
37,6%
Bezrobotny
29,6%
38,1%
emeryt/ rencista
45,7%
39,8%
uczeń/ student
34,8%
28,9%
nie pracuje/ zajmuje się domem
42,6%
40,4%
Uczestnictwo w wyborach 2001
Tak
48,9%
43,0%
Nie
35,2%
31,1%
Udział w praktykach religijnych
Co najmniej raz w tygodniu
47,4%
44,5%
Co najmniej raz w miesiącu
41,2%
35,2%
Rzadziej niż raz na miesiąc
44,9%
22,4%
Nigdy
45,9%
29,7%
Dochód netto na członka rodziny miesięcznie
brak dochodu
34,5%
33,5%
do 400 zł
33,3%
30,8%
od 401 do 600 zł
41,1%
38,2%
od 601 do 1000 zł
47,7%
38,5%
powyżej 1000 zł
50,3%
45,5%
Wielkość miejscowości
Wieś
38,0%
36,6%
miejscowość do 50 tys.
39,4%
34,9%
miasto od 50 do 200 tys.
47,6%
37,1%
miasto powyżej 200 tys.
46,2%
38,5%
Warszawa
52,2%
50,0%
-9-
Wolontariat i filantropia Polaków – Stowarzyszenie KLON/JAWOR – grudzień 2001
Pomoc na rzecz instytucji i organizacji
Wartość cech statusu
Udzielający pomocy finansowej
Udzielający pomocy
instytucjom i organizacjom (w wolontarystycznej (czas i praca
ostatnim roku)
poświęcona praca w instytucjach i
organizacjach (ostatni rok)
Średnio
43,5 %
10%
Region zamieszkania respondenta
Polska Centralna
42,2%
6,2%
Polska Wschodnia
45,2%
8,8%
Polska Południowo-Wschodnia
47,2%
14,0%
Polska Południowa
45,7%
8,5%
Polska Południowo-Zachodnia
44,9%
15,9%
Polska Zachodnia
40,7%
12,7%
Polska Północna
39,3%
7,6%
Płeć
Mężczyzna
36,3%
8,0%
Kobieta
50,4%
11,9%
Wiek
poniżej 25 lat
36,3%
8,1%
26-35 lat
38,6%
7,8%
36-45 lat
44,1%
10,4%
46-55 lat
50,8%
14,5%
Powyżej 55 lat
49,8%
10,1%
Stan cywilny
kawaler/panna
36,8%
10,1%
Z partnerem
47,3%
10,3%
osamontiony(a)
41,9%
9,3%
Wykształcenie
Podstawowe
35,0%
6,5%
Zawodowe
38,3%
8,9%
Średnie
46,6%
10,4%
Wyższe
64,0%
18,5%
Status społeczny
Pracuje na stałe lub dorywczo
44,0%
9,6%
Bezrobotny
38,8%
7,4%
Emeryt/ rencista
48,7%
13,5%
Uczeń/ student
34,6%
9,6%
Nie pracuje/ zajmuje się domem
51,1%
4,3%
Uczestnictwo w wyborach 2001
Tak
51,2%
13,4%
Nie
35,6%
6,2%
Udział w praktykach religijnych
Co najmniej raz w tygodniu
52,2%
11,2%
Co najmniej raz w miesiącu
39,3%
11,1%
Rzadziej niż raz na miesiąc
26,5%
8,0%
Nigdy
35,1%
8,1%
Dochód netto na członka rodziny miesięcznie
brak dochodu
37,8%
6,6%
do 400 zł
40,4%
11,8%
od 401 do 600 zł
42,5%
8,3%
od 601 do 1000 zł
47,3%
10,8%
powyżej 1000 zł
51,9%
14,0%
Wielkość miejscowości
Wieś
42,9%
9,3%
miejscowość do 50 tys.
38,8%
10,5%
miasto od 50 do 200 tys.
45,0%
14,7%
miasto powyżej 200 tys.
44,8%
7,7%
Warszawa
60,9%
6,5%
- 10 -