Opis zmian w usługach dodatkowych wersja 2.0.36.0

Transkrypt

Opis zmian w usługach dodatkowych wersja 2.0.36.0
Wybrane zmiany wprowadzone
w pakiecie
Oprogramowanie: SyriuszStd
Wersja 2.0.36.0
17.06.2016
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Metryka dokumentu:
Autor: Joanna Cofałka
Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w usługach dodatkowych
Komentarz:
Liczba stron: 8
Data utworzenia: 17.06.2016
Data ostatniej wersji: 17.06.2016
Historia zmian:
Data
Autor
Wersja
Opis i referencja do poprzedniej wersji
17.06.2016
Joanna Cofałka
01
Utworzenie dokumentu
Przeglądy:
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Referencja do dokumentu z uwagami
17.06.2016
Grzegorz Dziwoki
Inżynier systemowy
Brak uwag
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Firma
Referencja do dokumentu z uwagami
17.06.2016
Kinga Kopel
Kierownik Zespołu
Brak uwag
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Miejsce/Firma
17.06.2016
Bernadeta Filip
Administrator projektu Urzędy Pracy
Zatwierdzenie:
Dystrybucja:
Wersja: 2.0.36.0
Data: 17.06.2016
Plik: Usługi_zmiany_20360
Strona: 2 z 8
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Spis treści
1.
AR - Archiwum Dokumentów
4
1.1.
Zmieniono sposób ewidencji miejsc przechowywania akt
4
1.2.
Umożliwiono dodanie teczki przy wyłączonym autonumerze teczki
(AR_NR_TECZKI_KLIENT).
4
2.
RCP - Rejestracja Czasu Pracy
5
2.1.
Rozszerzono generator zdarzeń rcp o nadgodziny
5
2.2.
Dodano wybór przerw podczas generowania raportów na podstawie
RCP
5
Dodano możliwość wybrania pracobiorców, dla których będzie
wygenerowany Raport na podstawie zdarzeń RCP
5
2.4.
Udostępniono dane - RCP
5
2.5.
Zmodyfikowano Zestawienie zbiorcze czasu pracy
7
2.3.
3.
SY- Części wspólne
3.1.
Rozbito procesy wysyłki sms i email
Wersja: 2.0.36.0
Data: 17.06.2016
Plik: Usługi_zmiany_20360
8
8
Strona: 3 z 8
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
1. AR - Archiwum Dokumentów
1.1 Zmieniono sposób ewidencji miejsc przechowywania akt
Pola numer pomieszczenia, numer regału oraz numer półki na oknie "Miejsce przechowywania akt"
(SL0106U) są obecnie polami słownikowymi.
Ścieżka do zdefiniowania miejsca przechowywania akt: CiA > Obsługa archiwum > Miejsca
przechowywania akt.
Dla każdego miejsca przechowywania akt można zdefiniować wiele pomieszczeń regałów oraz półek,
które później można przypisywać do danej teczki.
Dodano możliwość wyszukiwania wg wyżej wymienionych pól na oknie ewidencji akt (AR0010L) za
pomocą mechanizmu selekcji złożonej.
Po przypisaniu dokładnego miejsca przechowywania akt do teczki osoby w górne części okna dodaniu
możliwość filtracji listy teczek po miejscu przechowywania akt poprzez wybór miejsca przechowywania
akt ze słownika lokalnego "Miejsca przechowywania akt (SL0106L)".
1.2 Umożliwiono dodanie teczki przy wyłączonym autonumerze teczki
(AR_NR_TECZKI_KLIENT).
Umożliwiono dodanie teczki klienta RP przy wyłączonym autonumerze numeru teczki
(AR_NR_TECZKI_KLIENT) z poziomu aplikacji FOB. Obecnie użytkownik ma możliwość ręcznego
wpisania numeru teczki na oknie "Parametryzacja procesu generacji teczki akt (AR0014)". Ważne aby
zachować unikalność dla podawanego numeru.
Wersja: 2.0.36.0
Data: 17.06.2016
Plik: Usługi_zmiany_20360
Strona: 4 z 8
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
2. RCP - Rejestracja Czasu Pracy
2.1 Rozszerzono generator zdarzeń rcp o nadgodziny
Rozszerzono działanie generatora brakujących zdarzeń rcp o obsługę nadgodzin. Dodano również
obsługę takich zdarzeń jak rozpoczynanie pracy przerwą i kończenie nadgodzinami.
2.2 Dodano wybór przerw podczas generowania raportów na podstawie RCP
Dodano możliwość wyboru poszczególnych przerw podczas generowania raportów na podstawie
zdarzeń RCP. Użytkownik może wygenerować raport na podstawie zdarzeń RCP z poszczególnymi
przerwami służbowymi oraz prywatnymi.
2.3 Dodano możliwość wybrania pracobiorców, dla których będzie
wygenerowany Raport na podstawie zdarzeń RCP
Dodano możliwość wybrania pracobiorców, dla których będzie wygenerowany Raport na podstawie
zdarzeń RCP (KD > Rejestr pracobiorców > Menu Dokumenty > Raport RCP). Wykorzystując
dostępne na oknie Rejestr pracobiorców filtry można zawęzić listę pracobiorców według wymagań.
Następnie wybierając z menu Dokumenty pozycję Raport RCP na oknie parametrów wydruku można
zaznaczyć opcję Wyselekcjonowani pracobiorcy (W sekcji zakres pracobiorców). Zaznaczenie tej opcji
spowoduje wygenerowanie raportu RCP dla wszystkich osób z przygotowanej listy (należy pamiętać,
że pracobiorców może być więcej niż jest prezentowanych na pierwszej stronie listy).
2.4 Udostępniono dane - RCP
Dla kontekstu użytkownika powiązanego z kadrami (zalogowanego pracobiorcy) dodano możliwość
przeglądania danych o indywidualnych wpisach czasu pracy (RCP).
Należy zalogować się jako pracobiorca, a następnie przejść do zakładki w SyriuszStd Imię i nazwisko
> Czas pracy i nieobecności > Czas pracy (RCP). Na liście "Indywidualne wpisy czasu pracy
(KD3510L)" są dostępne tylko wpisy zalogowanego pracownika.
Wersja: 2.0.36.0
Data: 17.06.2016
Plik: Usługi_zmiany_20360
Strona: 5 z 8
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Wersja: 2.0.36.0
Data: 17.06.2016
Plik: Usługi_zmiany_20360
Strona: 6 z 8
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
2.5 Zmodyfikowano Zestawienie zbiorcze czasu pracy
W procesie tworzącym wpisy dla zestawienia zbiorczego czasu pracy uwzględniono pole 'Wpływ na
czas pracy' z rodzaju nieobecności.
W przypadku wybrania opcji 'godziny są odejmowane od planowanego czasu pracy' to na zastawieniu
w kolumnie 'Planowany czas pracy' godziny będą pomniejszone o czas nieobecności.
W przypadku wybrania opcji 'godziny są dodawane do przepracowanego czasu pracy' to na
zastawieniu w kolumnie 'Faktyczny czas pracy' godziny będą powiększone o czas nieobecności.
Wersja: 2.0.36.0
Data: 17.06.2016
Plik: Usługi_zmiany_20360
Strona: 7 z 8
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
3. SY- Części wspólne
3.1 Rozbito procesy wysyłki sms i email
Uniezależniono uruchamianie procesu wysyłki powiadomień SMS od procesu wysyłki powiadomień Email.
Zastąpiono paramet MSG-PROCES-WLACZONY parametrami:
MSG-PROCES-WLACZONY-SMS
MSG-PROCES-WLACZONY-EMAIL
w zależności od tego, czy dotyczy to procesu SMS czy EMAIL.
Wersja: 2.0.36.0
Data: 17.06.2016
Plik: Usługi_zmiany_20360
Strona: 8 z 8

Podobne dokumenty