TALIA System

Komentarze

Transkrypt

TALIA System
Instrukcje technicznedotyczące instalacji obsługi
Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla urządzeń instalowanych we Włoszech.
Instrucţiuni tehnice pentru instalare şi întreţinere
Acest manual este destinat numai aparatelor instalate în Romania
KOCIOŁ GAZOWY WISZĄCY
CAZAN MURAL GAZ
TALIA System
15CF - 25CF
PL
RO
Część ogólna .....................................................3
Normy bezpieczeństwa
Ostrzeżenia .......................................................4
Uwagi do instalatora
Umiejscowienie kotła.................................................... 5
Zaplanowanie i wykonanie instalacji
Czyszczenie instalacji centralnego
ogrzewania ................................................................... 6
Oznakowanie CE
Tabliczka z danymi charakterystycznymi
PodłączenIe do komina ..................................................... 7
Połączenia elektryczne
Opis urządzenia ............................................................ 8
Ogólny widok urządzenia
Schemat obwodów hydraulicznych
Wymiary ........................................................................ 9
Minimalne odległości podczas instalowania
Dane techniczne ...........................................................10
Instalacyjne .....................................................11
Podłączenie hydrauliczne/gazowe
Montaż Zestawu drążka hydraulicznego Montaż
Zestawu drążka hydraulicznego (opcja)
Czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania
Graficzne przedstawienie wykresu pozostającego
ciśnienia pompowania pompy cyrkulacyjnej ....12
Wykres obrazujący ilość wody w instalacji
Instrukcja otwierania obudowy kotła oraz kontroli
jego wnętrza ..............................................................13
Instalacja kotła...............................................................14
Podłączenie zasobnika
Zawór nadciśnienia
Połączenia elektryczne ...............................................15
Podłączanie urządzeń zewnętrznych
Podłączenie termostatu pokojowego
Schemat elektryczny ...................................................16
Uruchomienie .................................................17
Przygotowanie urządzenia do pracy
Zasilanie energią elektryczną
Napełnianie obwodu hydraulicznego
Doprowadzenie gazu
Panel sterowania
Wyświetlacz ....................................................................18
Procedura zapalania palnika ....................................19
Pierwsze włączenie kotła
Funkcja odpowietrzania
Regulacja .......................................................20
Regulacja gazu
Sprawdzenie ciśnienie zasilania gazem.
Sprawdzenie maksymalnej mocy
Sprawdzenie mocy minimalnej
Regulacja maksymalnej mocy ogrzewania .........21
Regulacja powolnego zapalania
Regulacjaogrzewania
Kontrola absolutnej maksymalnej mocy
ogrzewania .................................................................22
Wymiana gazu
Zbiorcza tabela zmiany rodzaju
zasilającego gazu .....................................................23
Dostęp do menu ustawień - regulacji diagnostyki .................................................................24
MENU 2 ......................................................................26
MENU 3 ......................................................................28
MENU 4
MENU 5 ......................................................................30
MENU 7 ......................................................................32
MENU 8
Funkcja SRA ....................................................................34
Systemy zabezpieczeń kotła ..........................35
Zatrzymanie ze względów bezpieczeństwa
Blokada działania
Informacja o nieprawidłowym działaniu
Zbiorcza tabela kodów błędów...............................36
Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Funkcja kominiarza ......................................................37
Okresowa obsługa i konserwacja ..................38
Uwagi ogólne
Opróżnianie instalacji lub stosowanie różnych
rodzajów środka przeciwzamarzaniowego
Informacje dla użytkownika .....................................39
Charakterystyka technicznae ........................40
Część ogólna
Normy bezpieczeństwa
Znaczenie symboli:
Brak przestrzegania tego typu zaleceń pociąga za sobą
ryzyko uszkodzeń ciała osób, w określonych sytuacjach
mogących prowadzić nawet do ich śmierci.
Brak przestrzegania tego typu zaleceń pociąga za sobą
ryzyko uszkodzenia, w określonych sytuacjach także
poważnego, przedmiotów, roślin lub zwierząt.
Kocioł powinien zostać zainstalowany na grubej ścianie
niepodlegającej wibracjom.
Głośna praca.
Podczas wiercenia otworów w ścianie uważać, aby nie uszkodzić
znajdujących się w niej przewodów elektrycznychi rur.
Porażenie prądem z powodu kontaktu z przewodami pod
napięciem.
Wybuch, pożar lub zatrucie spowodowane ulatnianiem się gazu
z uszkodzonych rur. Uszkodzenie istniejących instalacji.
Zalanie budynku spowodowane wyciekiem wody z uszkodzonych rur.
Wykonać połączenia elektryczne przy użyciu przewodów o
odpowiednim przekroju.
Pożar wywołany przegrzaniem z powodu przepływu prądu
elektrycznego przez przewody o zbyt małym przekroju.
Chronić przewody rurowe i elektryczne przed
uszkodzeniem.
Porażenie prądem z powodu kontaktu z przewodami pod
napięciem.
Wybuch, pożar lub zatrucie spowodowane ulatnianiem się gazu
z uszkodzonych rur. Zalanie budynku spowodowane wyciekiem
wody z uszkodzonych rur.
Sprawdzić, czy pomieszczenie, w którym ma zostać
zainstalowany kocioł oraz instalacje, do których ma on zostać
podłączony, są zgodne z obowiązującymi przepisami.
Porażenie prądem spowodowane kontaktem z niewłaściwie
podłączonymi przewodami elektrycznymi.
Wybuch, pożar lub zatrucie spowodowane niewłaściwą
wentylacją lub nieskutecznym odprowadzaniem spalin.
Uszkodzenie kotła spowodowane pracą w nieodpowiednich
warunkach.
Używać narzędzi i przyrządów odpowiednich do tego
rodzaju prac (w szczególności upewnić się, że narzędzia
nie są uszkodzone i mają dobrze przymocowany uchwyt).
Posługiwać się nimi we właściwy sposób, zabezpieczyć je przed
ewentualnym upadkiem, a po zakończeniu pracy odłożyć na
odpowiednie miejsce.
Obrażenia spowodowane odpryskami, wdychaniem pyłów,
uderzeniem, skaleczeniem, ukłuciem, a także otarciami
naskórka.
Uszkodzenie kotła lub znajdujących się w pobliżu przedmiotów
przez odpryski bądź uderzenie.
Używać narzędzi elektrycznych odpowiednich do tego
rodzaju prac (w szczególności sprawdzić, czy przewód i
wtyczka są w nienaruszonym stanie i czy części ruchome i
obracające się są właściwie przymocowane). Posługiwać
się nimi we właściwy sposób, nie blokować przejść między
przewodami elektrycznymi, zabezpieczyć narzędzia przed
upadkiem, a po zakończeniu pracy wyłączyć je i odłożyć na
odpowiednie miejsce.
Obrażenia spowodowane odpryskami, wdychaniem pyłów,
uderzeniem, skaleczeniem, ukłuciem, a także otarciami
naskórka, hałasem i wibracjami.
Uszkodzenie kotła lub znajdujących się w pobliżu przedmiotów
przez odpryski bądź uderzenie.
Upewnić się, że drabina przenośna jest ustawiona stabilnie,
że jest wystarczająco wytrzymała oraz że jej stopnie nie są
uszkodzone ani śliskie. Nie przesuwać drabiny, gdy ktoś na
niej stoi. Podczas wykonywania prac na drabinie zapewnić
sobie pomoc innej osoby.
Obrażenia spowodowane upadkiem z dużej wysokości lub
złożeniem się drabiny.
Sprawdzić, czy rusztowanie jest stabilne i wystarczająco
wytrzymałe, czy jego stopnie nie są uszkodzone ani śliskie,
a także czy jest ono wyposażone w poręcz wzdłuż schodów
i barierkę na spoczniku.
Obrażenia na skutek upadku.
Upewnić się, że w trakcie prac wykonywanych na wysokości
(zazwyczaj przy różnicy poziomów przekraczającej dwa
metry) w strefie pracy będą stosowane barierki lub uprząż
asekuracyjna zabezpieczająca przed upadkiem. Przestrzeń,
w której mogłoby dojść do upadku, musi być wolna od
niebezpiecznych przedmiotów, a strefa ewentualnego
upadku musi być odpowiednio zabezpieczona (miękka,
elastyczna powierzchnia).
Obrażenia na skutek upadku.
Sprawdzić, czy w miejscu pracy zapewniono odpowiednie
warunki higieniczno-sanitarne w zakresie oświetlenia,
wentylacji i stabilności.
Obrażenia spowodowane uderzeniami, potknięciami itp.
Odpowiednio zabezpieczyć kocioł i przestrzeń w pobliżu
miejsca pracy.
Uszkodzenie kotła lub znajdujących się w pobliżu przedmiotów
przez odpryski bądź uderzenie.
Przestawiać i przenosić kocioł delikatnie, przy zachowaniu
należytej ostrożności.
Uszkodzenie kotła lub znajdujących się w pobliżu przedmiotów
w wyniku uderzenia, nacięcia lub zgniecenia.
Na czas prac założyć odpowiedni kombinezon. Stosować
sprzęt ochronny.
Obrażenia spowodowane odpryskami, wdychaniem pyłów,
uderzeniem, skaleczeniem, ukłuciem, a także otarciami
naskórka, hałasem i wibracjami.
Ułożyć materiały i narzędzia w taki sposób, aby zapewnić
pracownikom możliwość łatwego i bezpiecznego
przemieszczania się. Nie układać materiałów i narzędzi w
sterty, które łatwo mogą się obsunąć.
Uszkodzenie kotła lub znajdujących się w pobliżu przedmiotów
w wyniku uderzenia, nacięcia lub zgniecenia.
Wszelkie prace wewnątrz kotła powinny być wykonywane
ostrożnie i delikatnie, ponieważ niektóre elementy mają
ostro zakończone krawędzie.
Obrażenia w wyniku ukłucia, a także przecięcia lub otarcia
naskórka.
Przed uruchomieniem kotła podłączyć powtórnie wszystkie
urządzenia zabezpieczające i kontrolne odłączone podczas
prowadzonych prac.
Wybuch, pożar lub zatrucie spowodowane ulatnianiem się gazu
lub nieskutecznym odprowadzaniem spalin.
Uszkodzenie lub zablokowanie kotła spowodowane brakiem
kontroli jego działania.
Nie rozpoczynać żadnych prac bez uprzedniego sprawdzenia
przy użyciu odpowiedniego przyrządu, czy nie ulatnia się
gaz.
Wybuch, pożar lub zatrucie wywołane ulatnianiem się gazu
z uszkodzonych/niepodłączonych rur lub z wadliwych/
niepodłączonych części.
Prace przy kotle można rozpocząć dopiero po upewnieniu
się, że w pomieszczeniu nie ma źródła otwartego ognia ani
źródła iskier.
Wybuch lub pożar spowodowany ulatnianiem się gazu z
uszkodzonych/odłączonych rur lub wadliwych/niepodłączonych
części.
Sprawdzić, czy rury odprowadzania spalin i dostarczania
powietrza są drożne.
Wybuch, pożar lub zatrucie spowodowane niewłaściwą
wentylacją lub nieskutecznym odprowadzaniem spalin.
Sprawdzić, czy przewody rurowe instalacji odprowadzania
spalin są szczelne.
Zatrucia spowodowane nieskutecznym odprowadzaniem
spalin.
Przed przystąpieniem do prac w obrębie części kotła, które
mogą zawierać gorącą wodę, opróżnić instalację.
Oparzenia.
Usunąć kamień kotłowy z instalacji, stosując się do instrukcji
załączonej do użytego środka do usuwania kamienia
kotłowego. Podczas usuwania kamienia kotłowego często
wietrzyć pomieszczenie, używać odzieży ochronnej, unikać
mieszania ze sobą różnych środków, a także zabezpieczyć
kocioł i sąsiadujące z nim przedmioty.
Obrażenia spowodowane kontaktem skóry lub oczu z kwasami,
a także wdychaniem lub połknięciem szkodliwych substancji
chemicznych.
Uszkodzenie kotła i znajdujących się w pobliżu przedmiotów w
wyniku korozji wywołanej kwasami.
Przed wykonaniem pomiaru ciśnienia lub regulacji instalacji
gazowej szczelnie zamknąć wszystkie zawory i elementy
otwarte.
Wybuch, pożar lub zatrucie spowodowane ulatnianiem się gazu
z otwartych zaworów.
Sprawdzić, czy dysze i palniki są przystosowane do
określonego rodzaju gazu.
Uszkodzenie kotła spowodowane niewłaściwym spalaniem.
Jeśli wyczuwalny jest zapach spalenizny lub z kotła
wydostaje się dym, odłączyć urządzenie od instalacji
elektrycznej, zamknąć zawór dopływu gazu, otworzyć okna
i wezwać wykwalifikowanego pracownika serwisu.
Urazy spowodowane oparzeniami, wdychaniem spalin,
zatruciem.
Jeśli wyczuwalny jest silny zapach gazu, zamknąć zawór
dopływu gazu, otworzyć okna i wezwać wykwalifikowanego
pracownika serwisu.
Wybuch, pożar lub zatrucie.
3
ostrzeżenia
Uwagi do instalatora
Prace instalacyjne i pierwsze zapalenie kotła
powinny być powierzone tylko osobom o
odpowiednich
kwalifikacjach,
zgodnie
z
zaleceniami krajowych norm dotyczących
instalacji tego typu urządzeń i w zgodzie z
ewentualnymi przepisami władz lokalnych i
jednostek odpowiedzialnych za higienę i zdrowie
publiczne.
Po zainstalowaniu kotła instalator powinien
wręczyć faktycznemu użytkownikowi deklarację
zgodności urządzenia i instrukcję obsługi.
Powinien także udzielić mu wszelkich informacji
na temat funkcjonowania kotła i znajdujących się
tam urządzeń zabezpieczających.
Urządzenie to, jeśli jest podłączone do zasobnika
zewnętrznego, służy do produkcji ciepłej wody do
użytku domowego.
Powinno być podłączone do instalacji centralnego
ogrzewania i do sieci rozprowadzającej ciepłą wodę
użytkową o takich parametrach, które odpowiadałyby
mocy kotła i jego możliwościom technicznym.
Zabronione jest używanie urządzenia do celów
innych, niż to zostało wyżej określone. Konstruktor
nie odpowiada za ewentualne szkody wynikające
z niewłaściwego, błędnego lub nieprzemyślanego
użycia urządzenia, a także wynikłe z nieprzestrzegania
instrukcji zamieszczonych w niniejszej książeczce.
Zainstalowanie, okresowa obsługa, konserwacja i
jakiekolwiek inne prace powinny być wykonywane
zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i
wskazówkami dostarczonymi przez konstruktora.
Błędnie wykonana instalacja może spowodować
szkody u osób, zwierząt i rzeczy, za które producent
nie ponosi odpowiedzialności.
Kocioł dostarczany jest na palecie w tekturowym
opakowaniu, po usunięciu którego należy sprawdzić
stan urządzenia, jego kompletność i brak uszkodzeń.
W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości, należy
zwrócić się do dostawcy.
Elementy opakowania (spinacze, torby plastikowe,
pianka polistyrenowa, itp.) nie powinny być
pozostawiane w miejscach dostępnych dla dzieci,
mogąc być dla nich źródłem zagrożenia.
W przypadku uszkodzenia/lub niewłaściwego
funkcjonowania należy wyłączyć urządzenie,
zamknąć zawór gazu i nie starać się naprawiać
samemu, ale zwrócić się do personelu technicznego
o odpowiednich kwalifikacjach.
Przed jakąkolwiek czynnością okresowej obsługi,
konserwacji/ naprawy kotła konieczne jest odłączenie
elektrycznego zasilania, poprzez ustawienie
4
dwubiegunowego wyłącznika zewnętrznego w
pozycji ”WYŁĄCZ”. Ewentualne naprawy, przy
użyciu wyłącznie oryginalnych części zamiennych,
powinny być wykonywane tylko przez techników
posiadających odpowiednie kwalifikacje. Brak
poszanowania powyższych zasad może wpłynąć
na bezpieczeństwo pracy urządzenia i zwalnia jego
konstruktora od wszelkiej odpowiedzialności za
powstałe szkody.
W przypadku konserwacji lub prac obejmujących
struktury znajdujące się w pobliżu kanałów lub
innych elementów układów odprowadzania spalin,
należy wyłączyć urządzenie ustawiając zewnętrzny
wyłącznik dwubiegunowy w pozycji „WYŁĄCZ” i
zamknąć zawór gazu.
Po zakończeniu tego rodzaju prac należy zlecić
sprawdzenie skuteczności ciągu odprowadzania
spalin osobom o odpowiednich kwalifikacjach
technicznych.
Również w celu wyczyszczenia elementów
zewnętrznych należy wyłączyć kocioł i przestawić
wyłącznik zewnętrzny w pozycje ” WYŁĄCZ”.
Czyszczenie najlepiej wykonywać przy użyciu
wilgotnej szmatki nasyconej wodą z mydłem.
Nie używać agresywnych detergentów, płynów
owadobójczych lub produktów toksycznych.
Przestrzeganie obowiązujących norm zapewnia
bezpieczną i ekologiczną pracę kotła, a jednocześnie
oszczędza energię.
W przypadku użycia akcesoriów nie znajdujących się
w podstawowym wyposażeniu kotła, należy używać
tylko elementów oryginalnych.
Ostrzeżenia dotyczące prac poprzedzających
montaż kotła:
- Unikać instalacji kotła w miejscach, gdzie
powietrze do spalania charakteryzuje się
dużą zawartością chloru (np. na basenach) i/
lub innych szkodliwych substancji, takich jak,
np. amoniak (sklepy fryzjerskie) albo czynniki
alkaliczne (pralnie).
- Sprawdzić, czy kocioł jest przystosowany
do zasilania określonym rodzajem gazu
(zapoznać się z informacjami umieszczonymi
na opakowaniu i na tabliczce znamionowej
kotła)
- Sprawdzić na tabliczkach umieszczonych
na opakowaniu i na urządzeniu, czy kocioł
jest przeznaczony dla kraju, w którym ma
być zainstalowany oraz czy kategoria gazu,
dla której kocioł został zaprojektowany,
odpowiada jednej z kategorii obowiązujących
ostrzeżenia
w kraju przeznaczenia urządzenia.
- Przewód doprowadzający gaz powinien
być wykonany i zwymiarowany zgodnie z
obowiązującymi przepisami i odpowiednio
do maksymalnej mocy kotła. Należy się także
upewnić, czy zawór odcinający ma właściwe
wymiary i jest prawidłowo podłączony
- Przed rozpoczęciem montażu zaleca się
dokładne oczyszczenie przewodów gazowych w
celu usunięcia z nich ewentualnych pozostałości,
które mogłyby zakłócać pracę kotła
- Sprawdzić, czy maksymalne ciśnienie w
sieci wodnej nie przekracza 6 barów; w
przeciwnym razie należy zainstalować
reduktor ciśnienia
- Jeśli stopień twardości wody jest wyższy
od 20°f, należy zainstalować urządzenie
uzdatniające.
Wszystkie urządzenia typu B11bs (urządzenia
z otwartą komorą spalania przewidziane są
do podłączenia z instalacją kominową w celu
odprowadzenia spalin na zewnątrz pomieszczenia;
zasilanie powietrzem procesu spalania odbywa
siê bezpoœrednio z pomieszczenia w którym
zainstalowany jest kocioł). Odprowadzenie
spalin odbywa się przy pomocy naturalnego
ciągu kominowego. Tego typu kocioł nie może
być zainstalowany w pomieszczeniu, które nie
posiada wentylacji, odpowiednio dostosowanej
do przepisów. Kocioł musi być zainstalowany
na pełnej, nieruchomej ścianie, umożliwiającej
łatwe podłączenie zasilania elektrycznego
poprzez wejźcie w tylnej częci urządzenia. Dla
prawidłowego i sprawnego funkcjonowania
kotła, temperatury panujące w pomieszczeniu, w
którym jest on zainstalowany, muszą odpowiadać
założonym zakresom oraz powinno ono być
zabezpieczone przed oddziaływaniem czynników
atmosferycznych. W trakcie organizacji miejsca
instalacji kotła należy przestrzegać okreœlonych,
minimalnych odległości od ścian co zagwarantuje
dostęp do urządzenia.
Zalecenia:
Jeśli strefa instalacji kotła jest narażona
na wyładowania elektryczne (instalacja
wolnostojąca na końcu linii energetycznej),
należy zastosować system zabezpieczający
przed wyładowaniami atmosferycznymi.
Warunek ten musi być spełniony dla zachowania
ważności naszej gwarancji.
UMIEJSCOWIENIE KOTŁA
- Nigdy nie należy instalować kotła nad płytami
grzejnymi kuchenek i piecyków oraz ogólnie
nad żadnymi źródłami tłustych oparów, który
mogłyby zakłócić prawidłowe działanie kotła,
powodując jego zatkanie
- Ściana i elementy mocujące powinny być
wystarczająco wytrzymałe, aby utrzymać
ciężar kotła (waga: około 45 kg)
- Należy zastosować konieczne środki dla
ograniczenia
niepożądanych
efektów
akustycznych.
Ostrzeżenie:
Aby nie zakłócać prawidłowego działania
kotła, miejsce jego instalacji powinno mieć
temperaturę dostosowaną do wartości
granicznych temperatury roboczej oraz
powinno być zabezpieczone w taki sposób,
aby kocioł nie był narażony na bezpośrednie
działanie czynników atmosferycznych.
ZAPLANOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI
Obwód ciepłej wody użytkowej.
Jeśli twardość wody przekracza 25 TH, należy
zainstalować urządzenie uzdatniające.
Główny obwód ogrzewania.
Natężenie przepływu w obwodzie ogrzewania:
przy wymiarowaniu przewodów należy
uwzględnić minimalne natężenie przepływu
300 l/h, przy zamkniętych zaworach.
Zabezpieczenie przed korozją.
Jeśli
urządzenie
jest
wykonane
z
niejednorodnych elementów, mogą wystąpić
problemy w jego działaniu spowodowane
korozją.
Aby ich uniknąć, zaleca się użycie inhibitora
korozji.
Należy zastosować wszelkie dostępne środki,
aby uzdatniona woda wykorzystywana w
obwodzie nie wykazywała cech agresywności.
Instalacje starego typu: umieścić zbiornik
dekantacyjny na powrocie i w dolnej części
instalacji oraz zapewnić odpowiedni system
uzdatniania wody.
Zaleca się: zainstalować zawory odpowietrzające
na wszystkich grzejnikach i w górnych częściach
instalacji oraz zawory spustowe w jej dolnych
częściach.
5
ostrzeżenia
Czyszczenie
instalacji
centralnego Tabliczka z danymi charakterystycznymi
ogrzewania
2
1
W przypadku podłączenia kotła do starych
4
instalacji grzewczych, w których na ogół
3
5
występuje obecność pewnych substancji
6
i dodatków w znajdującej się tam wodzie,
7
należy pamiętać, że mogłyby one wpływać
MAX
MIN
8
negatywnie na funkcjonowanie nowego kotła
14
12
9
15
i skrócić czas jego żywotności. Przed wymianą
13
16
17
18
11
10
wody należy starannie przemyć instalację,
Gas
usuwając ewentualne pozostałości lub
mbar
20
19
Gas
zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na
21
mbar
22
pracę kotła. Sprawdzić również, czy pojemność
zbiornika wyrównawczego dostosowana jest
do całkowitej zawartości wody w instalacji
grzewczej.
Objaśnienia:
Uwaga!
W pobliżu kotła nie powinien znajdować się żaden
przedmiot łatwopalny.
Należy upewnić się, czy pomieszczenie, gdzie ma
być zainstalowany sam kocioł, a także instalacja
grzewcza, do której ma być podłączony, są zgodne
z obowiązującymi normami.
Jeśli w pomieszczeniu zainstalowania kotła mogą
pojawiać się pyły i/lub agresywne opary, powinien
on działać niezależnie od powietrza dostępnego w
tym pomieszczeniu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Znak CE
Znak CE gwarantuje zgodność urządzenia z 15.
16.
następującymi dyrektywami:
17.
- 90/396/EWG dotycząca urządzeń gazowych 18.
- 2004/108/WE dotycząca kompatybilności
elektromagnetycznej
- 92/42/EWG dotycząca sprawności
energetycznej
- 2006/95/WE dotycząca bezpieczeństwa
elektrycznego
6
19.
20.
21.
22.
Znak towarowy
Producent
Model - Nr seryjny
Kod handlowy
Nr homologacji
Kraje przeznaczenia - kategoria gazu
Ustawiony rodzaj gazu
Typ instalacji
Dane elektryczne
Maksymalne ciśnienie w obwodzie c.w.u.
Maksymalne ciśnienie w obwodzie
ogrzewania
Typ kotła
Klasa NOx / Sprawność
Wydajność cieplna maks. - min.
Moc cieplna maks. - min.
Wydajność właściwa
Kalibracja mocy kotła
Właściwe natężenie przepływu w obwodzie
c.w.u.
Rodzaje gazu możliwe do zastosowania
Minimalna temperatura otoczenia dla
prawidłowego działania kotła
Maksymalna temperatura obwodu
ogrzewania
Maksymalna temperatura obwodu c.w.u.
ostrzeżenia
PodłączenIe do komina
Kocioł musi być podłączony do systemu
odprowadzania spalin, który jest zgodny z
obowiązującymi przepisami.Instalacja kominowa
musi posiadać pozytywną opinię kominarską.
Połączenia elektryczne
Dla większej pewności należy zlecić na wstępie
osobie o odpowiednich kwalifikacjach staranną
kontrolę instalacji elektrycznej.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za szkody spowodowane brakiem uziemienia
całej instalacji kotła lub nieprawidłowościami przy
doprowadzeniu zasilania elektrycznego.
Sprawdzić czy dostępna instalacja elektryczna jest
odpowiednia do zapewnienia maksymalnej mocy
pobieranej przez kocioł, podanej na jego tabliczce
znamionowej.
Sprawdzić, czy przekrój przewodów jest odpowiedni
i w żadnym wypadku nie mniejszy niż 0,75 mm2.
Poprawnie wykonane połączenia elektryczne i
skuteczna instalacja uziemiająca są niezbędnymi
warunkami
gwarantującymi
bezpieczeństwo
podczas wszelkich kontaktów z urządzeniem.
Przewód zasilający powinien być podłączony do sieci
230V-50Hz przestrzegając polaryzacji L-N i połączenia
uziemiającego.
W przypadku konieczności wymiany elektrycznego
przewodu zasilającego należy zwrócić się do osób
o odpowiedniej kwalifikacji, a podczas podłączania
przewodu do kotła pamiętać o pozostawieniu żyły
uziemiającej (żółto/zielonej) dłuższej od pozostałych
żył zasilających.
120
H05V2V2-F
140
Ważne!
Podłączenie do sieci elektrycznej powinno
być wykonane w sposób trwały (nie poprzez
wtyczkę wyciąganą z gniazda) i wyposażone
w dwubiegunowy wyłącznik o odległości
przynajmniej 3 mm pomiędzy otwartymi
stykami)
Zabronione jest stosowanie rozgałęźników,
przedłużaczy lub wtyczek pośrednich.
Zabronione jest wykorzystywanie rur instalacji
hydraulicznej, centralnego ogrzewania i gazowej
do podłączenia uziemienia kotła. Kocioł nie jest
zabezpieczony przed skutkami uderzeń piorunów.
Gdyby trzeba było wymienić bezpieczniki sieciowe,
należy użyć szybko działających bezpieczników 2A.
7
Opis urządzenia
Ogólny widok urządzenia
1
Schemat obwodów hydraulicznych
25
2
3
4
5
24
6
7
8
23
9
22
20
A
I
D
E
C
10
19
B
12
17
N
M
16
14
15
Opis:
1. przyłącze powietrzno-spalinowe
2. sonda spalin
3. okap spalin
4. pierwotny wymiennik ciepła
5. termostat przegrzewu
6. sonda na wyjściu centralnego ogrzewania
7. palnik
8. elektroda zapłonowa
9. zawór gazu
10. generator zapłonu
12. zawór bezpieczeństwa (3 bar)
14. Panel sterowania
15. zawór opróżniania
16. Zawór napełniania kotła
17. filtr powrotu c.o.
19. pompa obiegowa z odpowietrznikiem
20. zawór trójdrożny z siłownikiem elektrycznym
22. czujnik temperatury na powrocie z centralnego
ogrzewania
23. elektroda jonizacyjna
24. komora spalanaia
25. zbiornik wyrównawczy
8
Opis:
A. Zasilanie instalacji c.o.
B. Wypływ ciepłej wody
C. Przyłącze gazowe
D. Dopływ zimnej wody
E. Powrót z instalacji c.o.
I. Powrót zasobnika
L. Wejście c.w.u.
M. Osłona czujnika
N. Recyrkulacja
L
Opis urządzenia
Wymiary
220
745
745
25
246
220
125
130
TALIA
R
Opis:
A. Zasilanie instalacji c.o.
C. Przyłącze gazowe
D. Dopływ zimnej wody
E. Powrót z instalacji c.o.
I. Powrót zasobnika
232
54
388
54 54 54
28
M ENU
350
I
50
50
450
R
2
3
1
4
6
MENU / OK
5
ESC
2
3
1
1
2
3
4
C
bar
5
300
6
Minimalne odległości podczas
instalowania
Aby zapewnić łatwy dostęp do
urządzenia podczas wszelkich
prac związanych z obsługą kotła,
konieczne jest zapewnienie wokół
niego wolnego miejsca przynajmniej
w minimalnej odległości, jak to
widać na schemacie.
Umieścić kocioł na przeznaczonym
dla niego miejscu zgodnie ze
wszystkimi regułami i zasadami,
używając przy tym poziomicy.
9
Opis urządzenia
Szablon instalacyjny
PIGMA / PIGMA GREEN 25
PIGMA GREEN 30
MIRA C / MIRA C GREEN 25
MIRA C GREEN 30
ALIXIA
INOA
TALIA SYSTEM
TALIA GREEN SYSTEM 12/15/18/25
TALIA SYSTEM 30/35
TALIA SYSTEM GREEN 30/35
TALIA / TALIA GREEN 25
TALIA 30/35
TALIA GREEN 30/35
URBIA / URBIA GREEN 25
URBIA 30/35
URBIA GREEN 30/35
SERELIA / SERELIA GREEN 25
SERELIA GREEN 30/35
35
32,5
10
A
180
180
180
180
180
246
B
166
166
166
166
166
232
C
319
388
319
388
319
385
246
232
388
246
246
246
246
246
246
246
246
339
339
232
232
232
232
232
232
232
232
325
325
388
458
388
388
458
388
388
458
481
481
instalacyjne
Podłączenie hydrauliczne/gazowe
U naszych sprzedawców dostępne są różne
Zestawy przystosowane do konkretnych
wymogów instalacyjnych:
- Pierwsza instalacja
- Wymiana starego kotła Chaffoteaux
- Wymiana innych marek kotłów
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji, należy skorzystać z Katalogu
Akcesoriów CHAUFFOTEAUX.
Montaż Zestawu drążka hydraulicznego
(opcja)
W celu montażu drążka hydraulicznego, należy
wykorzystać papierowy wzornik oraz przewody
połączeniowe woda/gaz zawarte w zestawie.
Przymocować drążek do ściany i w razie
konieczności wyregulować dwa wsporniki
boczne przy pomocy dwóch śrub. Doprowadzić
złączki drążka hydraulicznego do kotła i
napełnić instalację, sprawdzając szczelność
obwodów wody i gazu.
Czyszczenie
instalacji
centralnego
ogrzewania
W przypadku podłączenia kotła do starych
instalacji grzewczych, w których na ogół
występuje obecność pewnych substancji
i dodatków w znajdującej się tam wodzie,
należy pamiętać, że mogłyby one wpływać
negatywnie na funkcjonowanie nowego kotła
i skrócić czas jego żywotności. Przed wymianą
wody należy starannie przemyć instalację,
usuwając ewentualne pozostałości lub
zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na
pracę kotła. Sprawdzić również, czy pojemność
zbiornika wyrównawczego dostosowana jest
do całkowitej zawartości wody w instalacji
grzewczej.
G
D
F
I
E
C
H
A
Opis:
A. Zasilanie instalacji c.O.
C. Przyłącze gazowe
D. Dopływ zimnej wody
E. Powrót z instalacji c.O.
F. Wylot zaworu bezpieczeństwa
(nadmiernego ciśnienia)
G. Zawór napełniania kotła
H. Zawór opróżniania
I. Powrót zasobnika (jeśli jest)
Zestaw drążka hydraulicznego
(Widok przy otwartych zaworach)
30
30.
31.
32.
33.
34.
31
32
33
34
Zawór na zasilaniu obwodu ogrzewania
Powrót zasobnika (jeśli jest)
Zawór gazu (żółte pokrętło)
Zawór wejścia zimnej wody
Zawór powrotny instalacji
Nie należy stosować rozpuszczalników ani
węglowodorów aromatycznych (benzyna,
ropa…)
Sprawdzić, czy zbiornik wyrównawczy ma
pojemność odpowiednią dla ilości wody w
instalacji.
W instalacjach przeznaczonych wyłącznie do
celów grzewczych, należy zamknąć króciec I
zaślepką znajdującą się w wyposażeniu kotła.
11
instalacyjne
Dobierając wymiary rur i grzejników centralnego
ogrzewania należy wziąć pod uwagę wartość
pozostałego ciśnienia pompowania w
zależności od wymaganej wydajności, co
można znaleźć na wykresie graficznym pompy
cyrkulacyjnej.
Graficzne przedstawienie wykresu pozostającego iśnienia
powania pompy cyrkulacyjnej
TALIA System 15 CF
TALIA System 25 CF
mCE
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000 1100 1200 1300 l/h
Wykres obrazujący ilość wody w instalacji
2.8
2.6
Ciśnienie instalacji
(bary)
Pressione
impianto (bar)
2.4
2.2
2
1.8
1.6
40 °C
1.4
1.2
50 °C
1
0.8
90 °C
0.6
80 °C
70 °C
60 °C
0.4
0.2
0
20
70
120
170
Ilość
wody wd’acqua
instalacji
(I)
Contenuto
nell’impianto
(l)
12
220
270
instalacyjne
Instrukcja otwierania obudowy kotła oraz
kontroli jego wnętrza
Przed podjęciem jakichkolwiek prac przy kotle,
należy go odłączyć od zasilania elektrycznego
za
pomocą
zewnętrznego
wyłącznika
dwubiegunowego oraz zamknąć zawór gazu.
Aby uzyskać dostęp do wnętrza kotła, należy:
1. odkręcić dwie śruby z przedniej obudowy
(a), pociągnąć ją do przodu i zdjąć z górnych
sworzni (b)
2. otworzyć dwa zaciski na panelu zamykającym
komorę spalania. Pociągnąć go do przodu i
zdjąć z górnych sworzni (c).
b
a
c
13
instalacyjne
Instalacja kotła
- zamocować wspornik kotła do ściany i
wyosiować go
- zawiesić kocioł na wsporniku
- usunąć przednią obudowę
- w przypadku instalacji z Zestawem drążka
hydraulicznego (opcja): odkręcić dwa wkręty
B i usunąć wspornik blokujący 37. Podłączyć
zawory i złączki drążka hydraulicznego do
kotła
- w przypadku pierwszej instalacji z Zestawem
hydraulicznym, dokonać jego podłączenia
- sprawdzić szczelność złączek, zarówno
wody, jak i gazu, i usunąć ewentualne
nieszczelności.
Zawór nadciśnienia
Założyć wężyk odprowadzający ewentualne
wycieki z zaworu bezpieczeństwa F do
kanalizacji.
Odpływ zaworu nadciśnienia (patrz rysunek)
powinien być podłączony do syfonu
odprowadzającego z możliwością kontroli
wzrokowej, aby jego zadziałanie nie wyrządziło
szkód w stosunku do osób, zwierząt i rzeczy,
za które to szkody producent nie ponosi
odpowiedzialności.
F
Podłączenie zasobnika
Dostępne Zestawy umożliwiają podłączenie
kotła do zewnętrznego zasobnika ciepłej wody
użytkowej.
Kocioł jest już przystosowany do kontroli
temperatury zasobnika poprzez czujnik NTC
(patrz schemat elektryczny).
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w instrukcji dołączonej do Zestawów.
UWAGA!
Jeśli kocioł jest wykorzystywany tylko do
celów grzewczych, konieczna jest zmiana
parametru dotyczącego wersji kotła -menu
2/ podmenu 2/ parametr 8- z Tank (1) na
System (2)
B
B
37
14
instalacyjne
Połączenia elektryczne
Podłączenie termostatu pokojowego
Termostat pokojowy podłącza się wewnątrz
puszki umieszczonej pod panelem sterowania.
W tym celu należy wykonać następujące
czynności:
- odłączyć kocioł od zasilania elektrycznego
- obrócić panel sterowania (patrz podrozdział
Zasilanie 230 V + uziemienie
„Instrukcje dotyczące otwarcia obudowy i
Podłączenie wykonuje się przy pomocy kabla
uzyskania dostępu do wnętrza kotła”)
2 P + T znajdującego się w zestawie z kotłem,
podłączonego do karty głównej wewnątrz
panelu sterowania.
Podłączenie urządzeń peryferyjnych
Aby uzyskać dostęp do podłączeń urządzeń
peryferyjnych, należy wykonać następujące
czynności:
- odłączyć kocioł od zasilania elektrycznego
- obrócić panel sterowania (patrz podrozdział
„Instrukcje dotyczące otwarcia obudowy i
uzyskania dostępu do wnętrza kotła”)
- odkręcić trzy wkręty tylnej pokrywy panelu
sterowania
Uwaga!
Zanim przystąpi się do jakichkolwiek prac
wewnątrz kotła należy odłączyć zasilanie
elektryczne dwubiegunowym wyłącznikiem
zewnętrznym.
- otworzyć puszkę przy pomocy śrubokrętu
- podłączyć kable termostatu pokojowego
usuwając mostek S
- zamknąć drzwiczki, panel sterowania i
przednią obudowę.
Uzyskuje się dostęp do skrzynki zaciskowej
(patrz rys.) do podłączenia takich urządzeń jak:
TA1 - Termostat pokojowy 1
TA2 - Termostat pokojowy 2
SE - Czujnik zewnętrzny
S
SE
FUSE 2AT
4
5
6
1
2
3
4
PUMP PUMP
SPEED
FAN 1
1
CN17
CN17
2
1
CN07
8 7 6 5 4 3 2 1
CN22
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Display
5
5
1
8
11
66
Płytka BUS (opcja)
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
1
Płytka sterująca strefami,
układem solarnym etc (opcja)
CN04
FLOW
W celu uzyskania bliższych informacji, należy
zapoznać się z Instrukcją Termoregulacji
Chauffoteaux.
W celu podłączenia i ułożenia kabli opcjonalnych
urządzeń peryferyjnych, patrz instrukcje dotyczące
instalacji tych urządzeń.
2 3
TA2
1
TA1
Ponadto istnieje możliwość zainstalo-wania
opcjonalnych kart dla innych akcesoriów:
karta bus do podłączenia zdalnego
sterowania CLIMA MANAGER
Czujnik pokojowy z modulacją
Moduły sterujące m.in. ogrzewaniem
strefowym, układem solarnym etc.
15
Termostat
przegrzewu
Sonda spalin
Sonda NTC
na zasilaniu CO
Sonda NTC
na powrocie CO
CN22
121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Czujnik przepływu
wody użytkowej
2
PUMP PUMP
SPEED
8 7 6 5 4 3 2 1
CN07
Sonda kolektora
słonecznego
121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1
CN22
1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1
CN04
1
CN17
66
Czujnik
zasobnika
11
SB
8
SE
4
TA2
3
TA1
2
Modulator
zaworu gaz
1
1
CN04
1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1
6
Płytka BUS (opcja)
Czujnik
zasobnika
5
Płytka sterująca strefami,
układem solarnym etc (opcja)
4
Termostat
pokojowy
(opcja)
FAN 1
FUSE 2AT
Generator
zapłonu
Display
ALLUMEUR
4 3 2 1
VANNE
GAZ
Display
5
5
2 3
Zdalne
sterowanie
(opcja)
11
1
16
N
Zawór trójdrożny z
siłownikiem
elektrycznym
L
Pompa obiegow
EARTH
Electroda
jonizacyjna
FLAME
instalacyjne
Schema elettrico
FLOW
uruchomienie
PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY
Żeby zagwarantować sprawne i niezawodne funkcjonowanie, pierwsze uruchomienie
kotła powinno być powierzone technikowi o
odpowiednich kwalifikacjach, posiadającemu
w dodatku odpowiednie uprawnienia przewidziane prawem.
Panel sterowania
1
ABCDEFGHIL123456
2
13
3
Doprowadzenie gazu
Należy postępować w następujący sposób:
- sprawdzić czy rodzaj gazu dostępny w sieci
odpowiada temu, jaki wyszczególniony jest
na tabliczce znamionowej kotła
- otworzyć drzwi i okna
- nie dopuścić do pojawiania się w pomieszczeniu iskier i wolnego ognia
- sprawdzić szczelność instalacji gazowej,
początkowo przy zamkniętym zaworze odcinającym umieszczonym przed
kotłem, następnie po jego otwarciu, ale
przy zamkniętym roboczym zaworze gazu
wewnątrz kotła (nieaktywnym przy kotle
wyłączonym), przez 10 minut licznik gazu nie
powinien wykazywać żadnego przepływu.
Zasilanie energią elektryczną
- Sprawdzić czy napięcie i częstotliwość zasilania odpowiadają danym przytoczonym na
tabliczce znamionowej kotła
- sprawdzić skuteczność uziemienia.
4
12
5
11
6
10
9
7
2
1
3
Napełnianie obwodu hydraulicznego
Należy wykonać następujące czynności:
- otworzyć zawór dopływu zimnej wody
- podnieść korek automatycznego zaworu
odpowietrzającego umiesz-czonego na
pompie obiegowej
- stopniowo otwierać kurek napełniania
i zamknąć zawory upustowe powietrza
grzejników, jak tylko zacznie z nich wypływać
woda
- zamknąć zawór napełniania kotła, gdy
ciśnienie na manometrze osiągnie wartość
1-1,5 bar.
8
bar
Opis:
1. Wyświetlacz (patrz następna strona)
2. Przycisk ON/OFF
3. Pokrętło regulacji temperatury ogrzewania
lub programowania używane również
jako pokrętło nawigacji i programowania
funkcji wewnątrz menu, przedstawionymi
na poniższych stronach
4. Przycisk MODE (Wybór trybu działania
kotła)
5. Przycisk włączenia funkcji Komfort / Eko
(aktywny, jeśli kocioł jest podłączony do
zasobnika zewnętrznego)
6. Przycisk włączenia Programowania
ogrzewania
7. Przycisk SRA (Włączenie Termoregulacji)
8. Manometr
9. Pokrętło regulacji temperatury c.w.u.
(aktywne, jeśli kocioł jest podłączony do
zasobnika zewnętrznego)
10. Przycisk INFO
11. Przycisk ESC
12. Przycisk MENU/OK (Programowanie)
13. Przycisk RESET
17
uruchomienie
Wyświetlacz
ABCDEFGHIL123456
Programowanie godzinowe
Dzień tygodnia (pon......nie)
Wskazywanie strefy związanej z wyświetlaniem/ustawianiem
przedziału czasowego (strefa 1 i strefa 2) dla ogrzewania
Wskaźnik programu godzinowego funkcji Komfort c.w.u.
(aktywny, jeśli kocioł jest podłączony do zasobnika zewnętrznego)
Data i godzina
Programowanie godzinowe włączone dla ogrzewania i/lub c.w.u.
Cyfry wskazujące:
- stan kotła i wskaźnik temperatur
- ustawienia menu
- sygnalizacja kodów błędu
- Wyświetlona temperatura wewnętrzna
(tylko z podłączonym urządzeniem BUS)
- temperatura zewnętrzna z zamontowanym czujnikiem zewnętrznym
Żądanie przycisku Reset - kocioł zablokowany
Żądanie interwencji serwisu technicznego
Sygnalizacja obecności płomienia lub blokady działania
Działanie w trybie ogrzewania i wskazywanie poziomu
ustawionej temperatury
Działanie w trybie c.w.u. ze wskazaniem ustawionego poziomu
temperatury
(aktywny, jeśli kocioł jest podłączony do zasobnika zewnętrznego)
ABCDE...
Tekst przewijany
Włączona funkcja Komfort wody użytkowej
Funkcja Eko włączona
Wyświetlanie menu Info
Funkcja SRA aktywowana (Termoregulacja aktywna) wraz
ze wskazaniem ewentualnych czujników wewnętrznych lub
zewnętrznych.
Zestaw solarny (opcja)
Stały = połączenie solarne clip-in
Pulsujący = aktywne użytkowanie energii słonecznej
18
uruchomienie
Regulacja i uruchomienie
Procedura zapalania palnika
Nacisnąć przycisk ON/OFF na panelu sterowania,
aby włączyć kocioł, na wyświetlaczu pojawi się:
bar
Estate lato
Tryb działania zostanie wyświetlony w postaci
trzech cyfr przedstawionych na powyższym
rysunku:
pierwsza cyfra wskazuje tryb działania
0 = stan gotowości, tekst na wyświetlaczu
wskazuje wybrany tryb
pracy (zima lub lato)
C = wybieg pompy w trybie ogrzewania
c = postcyrkulacja w trybie ogrzewania
d = żądanie
ciepłej
wody
użytkowej
(zasobnik)
h = postcyrkulacja po pobraniu wody
użytkowe
F = aktywna funkcja zapobiegająca zamarzaniu
pompy obiegowej
= aktywna funkcja zapobiegająca zamarzaniu
palnika
druga i trzecia cyfra wskazują:
- w przypadku braku żądania temperaturę na
wyjściu
- w trybie ogrzewania temperaturę na wyjściu
- w trybie cwu temperaturę ciepłej wody
użytkowej
- w trybie przeciwzamarzania temperaturę na
wyjściu.
Funkcja odpowietrzania
Wciśnięcie przycisku Esc na 5 sekund powoduje,
że kocioł włącza cykl odpowietrzania, trwający
około 7 minut. Funkcja ta może zostać
przerwana poprzez naciśnięcie przycisku ESC.
W razie konieczności można włączyć nowy
cykl. Sprawdzić czy kocioł znajduje się w trybie
stand-by, nie ma żądań z obwodu ogrzewania
lub cwu.
Pierwsze włączenie kotła
1. Upewnić się, że:
- zawór gazu jest zamknięty
- podłączenie do sieci elektrycznej zostało
wykonane we właściwy sposób. Zawsze
należy sprawdzić czy zielono-żółty przewód
uziemienia jest podłączony do sprawnej
instalacji uziemienia
- podnieść,
za
pomocą
śrubokręta,
korek
automatycznego
zaworu
odpowietrzającego
- wartość ciśnienia w instalacji odczytana na
manometrze jest większa niż 1 bar;
- włączyć kocioł (naciskając przycisk ON/
OFF) i wybrać za pomocą przycisku Mode
tryb stand-by - nie ma żądania ani cwu, ani
ogrzewania
bar
lato
Estate
- włączyć cykl odpowietrzania naciskając
przycisk ESC przez 5 sekund.
bar
Naciśnij przycisk
napełniania
Disarezione
in corso
Kocioł rozpocznie cykl odpowietrzania
trwający około 7 minut, jeśli to konieczne
może on zostać przerwany poprzez
naciśnięcie przycisku ESC.
- po zakończeniu cyklu sprawdzić czy
instalacja została całkowicie odpowietrzona,
w przeciwnym razie powtórzyć operację
- odpowietrzyć grzejniki
- przewód
odprowadzania
produktów
spalania jest właściwy i nie zablokowany.
- ewentualnie konieczne otwory wentylacyjne
pomieszczenia są otwarte (instalacje typu
B).
2. Otworzyć zawór gazu i sprawdzić szczelność
złącz, w tym złącz kotła, sprawdzając czy
licznik nie wskazuje żadnego przepływu gazu.
Wyeliminować ewentualne miejsca ulatniania
się gazu.
3. Włączyć kocioł wybierając za pomocą
przycisku MODE działanie w trybie ogrzewania
lub produkcji cwu.
19
regulacja
REGULACJA GAZU
Sprawdzenie ciśnienie zasilania gazem.
1. Poluzować śrubę ”1”(rys. a) i połączyć giętki przewód
manometru z gniazdem pomiaru ciśnienia.
2. Włączyć kocioł na pełną moc (uaktywniając
funkcję ”kominiarz” - nacisnąć przycisk
RESET i trzymać przez 5 sekund, w okienku
wyświetlacza po prawej stronie pokaże się
symbol t--.). Ciśnienie zasilania powinno
odpowiadać wartości przewidzianej dla
danego typu gazu, do którego kocioł jest
aktualnie przystosowany.
3. Na zakończenie kontroli dokręcić śrubę ”1” i
sprawdzić jej szczelność.
4. Funkcja
”kominiarz”
wyłączy
się
automatycznie po 10 minutach.
Sprawdzenie maksymalnej mocy
1. W celu sprawdzenia maksymalnej mocy
należy odkręcić nieco śrubę ”2” (rys. b) i
połączyć przewód manometru z gniazdem
pomiaru ciśnienia.
2. Odłączyć rurkę kompensacyjną komory
powietrza.
3. Uruchomić kocioł na mocy maksymalnej,
włączając „funkcję kominiarza” (nacisnąć
przycisk RESET na 5 sekund, na wyświetlaczu
pojawi się t --), obrócić enkoder zgodnie z
kierunkiem wskazówek zegara, aby włączyć
działanie na mocy maksymalnej w trybie
cwu. Na wyświetlaczu pojawi się t --. Ciśnienie
zasilania powinno odpowiadać wartości
przewidzianej w tabeli ”Regulacja gazu”
dla rodzaju gazu, do którego kocioł jest
przystosowany. Jeśli by nie odpowiadało tej
wartości, należy usunąć kapturek ochronny i
pokręcić śrubą regulacyjną”3”(rys. c).
4. Na zakończenie czynności sprawdzających
dokręcić śrubę ”2” i sprawdzić jej szczelność.
5. Ponownie założyć kapturek ochronny na
modulator.
6. Ponownie przyłączyć rurkę kompensacyjną.
7. Funkcja ”kominiarz” wyłączy się automatycznie
po 10 minutach.
Sprawdzenie mocy minimalnej
1. Aby sprawdzić moc minimalną należy
odkręcić nieco śrubę ”2” (rys. b) i założyć
20
(a)
1
2
(b)
3
(c)
(d)
4
regulacja
przewód łączący z manometrem na gniazdo
ciśnienia.
2. Odłączyć rurkę kompensacyjną komory
powietrza.
3. Uruchomić kocioł na mocy maksymalnej,
włączając „funkcję kominiarza” (nacisnąć przycisk
RESET na 5 sekund, na wyświetlaczu pojawi się
t--), obrócić enkoder w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, aby włączyć działanie
na mocy
Dostęp do menu regulacji
menu 2 - Parametry kotła
podmenu 3 - parametr 1
Maksymalna regulowana moc ogrzewania
podmenu 2 - parametr 0
Regulacja Powolny zapłon
podmenu 3 - parametr 5 i 6
Regulacja Opóźnienie zapłonu
podmenu 3 - parametr 0
Maksymalna ABSOLUTNA moc ogrzewania
TYLKO W PRZYPADKU ZMIANY GAZU LUB WYMIANY KARTY
Regulacja
opóźnienia
włączenia
ogrzewania.
Parametr ten - menu 2/podmenu3/parametr5
– pozwala ustawić w trybie ręcznym (0) lub
automatycznym(1) czas oczekiwania przed
kolejnym włączeniem palnika po jego zgaszeniu
na skutek osiągnięcia stabilizacji termicznej.
Wybierając tryb ręczny można ustawić
opóźnienie w minutach przy pomocy kolejnego
parametru - menu2/podmenu3/parametr6) w
przedziale od 0 do 7 minut.
Jeśli wybierze się tryb automatyczny, kocioł
sam ustali czas opóźnienia na podstawie
temperatury set-point.
B
ABCDEFGHIL123456
przycisk
MENU/OK
Encoder
2
3
Regulacja powolnego zapalania
Za pomocą tego parametru można zmniejszyć
moc użyteczną kotła w fazie zapłonu.
Parametr musi być zmieniony, jeśli ciśnienie na
wyjściu zaworu gazu, w fazie zapłonu (mierzone
przy kotle działającym w trybie c.w.u.) nie
zgadza się z wartościami wskazanymi w Tabeli
podsumowującej gazu.
Aby sprawdzić moc powolnego zapłonu, należy
wejść w menu 2/podmenu 2/parametr 0.
Jeśli to konieczne, należy zmieniać wartość
parametru aż do uzyskania prawidłowego
ciśnienia.
A
1
Regulacja maksymalnej mocy ogrzewania
Za pomocą tego parametru można zmniejszyć
moc użyteczną kotła.
Aby sprawdzić maksymalną moc ogrzewania,
należy wejść w menu 2/podmenu 3/parametr
1, odczytać wartość i, w razie konieczności,
zmienić ją zgodnie ze wskazówkami zawartymi
w tabeli Ciśnienia gazu grzewczego.
bar
Dostęp do różnych menu, podmenu i
parametrów uzyskuje się za pomocą przycisku
MENU/OK i enkodera 3.
Na ekranie wyświetlany jest kod oraz opis menu
i różnych parametrów.
Liczba menu i odpowiadających mu
parametrów jest wskazywana przez cyfry A na
wyświetlaczu. Każdemu kodowi odpowiada
tekst opisowy B - patrz rysunek.
(Enkoder
Umożliwia
zwiększenie
lub
zmniejszenie wartości ustawionych fabrycznie)
21
regulacja
Kontrola absolutnej maksymalnej mocy
ogrzewania
(TYLKO W PRZYPADKU ZMIANY GAZU LUB WYMIANY KARTY)
Aby sprawdzić/zmienić absolutną maksymalną
moc ogrzewania, należy uzyskać dostęp do
zaworu gazu i wykonać następujące czynności:
1. poluzować śrubę “2” (rys.b) i wsunąć złączkę
rurową manometru do wlotu ciśnienia.
2. Odłączyć rurkę kompensacyjną komory
powietrza.
3. Uruchomić kocioł na maksymalnej mocy
ogrzewania, włączając “funkcję kominiarza”
(nacisnąć przycisk
na 10 sekund, na
wyświetlaczu pokaże się t --.
Ciśnienie zasilania powinno odpowiadać
ciśnieniu przewidzianemu w tabeli “Zbiorcza
tabela zmiany rodzaju zasilającego gazu” dla
rodzaju gazu, do którego przystosowany jest
kocioł. Jeśli ciśnienie nie jest zgodne, należy
wejść w menu 2/podmenu3/parametr 0 i
obracając enkoder zmienić wartość aż do
osiągnięcia ciśnienia wskazanego w Zbiorcza
tabela zmiany rodzaju zasilającego gazu.
4. Po zakończeniu kontroli dokręcić śrubę “2” i
sprawdzić jej szczelność.
5. Funkcja kominiarza wyłącza się automatycznie
po 10 minutach lub poprzez naciśnięcie
przycisku ESC.
Wymiana gazu
Przekształcenie kotła z działania na metanie (G20)
na działanie na Gazie Płynnym (G30-G31) lub
odwrotnie może być dokonane wyłącznie przez
Wykwalifikowanego Technika przy zastosowaniu
odpowiedniego Zestawu.
W tym celu wykonać należy następujące
czynności:
1. zwolnić natężenie w urządzeniu,
2. zakręcić zawór dopływu gazu,
3. odłączyć kocioł od zasilania elektrycznego,
4. dojść do komory spalania tak, jak zostało
wskazane w paragrafie “ Instrukcja otwierania
obudowy kotła oraz kontroli jego wnętrza”,
5. wymienić dysze i założyć etykietki tak,
jak wskazano na ulotce z instrukcjami w
Zestawie,
6. sprawdzić szczelność gazową,
7. uruchomić urządzenie,
8. wyregulować gaz zgodnie z instrukcjami w
paragrafie („Kontrola regulacji gazu”),
-maksymalna wody użytkowej,
- minimalna,
- maksymalna obsolutnego ogrzewania,
- maksymalna ogrzewania
regulowanego,
- powolny zapłon,
- opóźnienie zapłonu,
9. wykonać analizę spalania.
Tabela przedstawia zależność pomiędzy
ciśnieniem gazu na palniku kotła a mocą cieplną
kotła w trybie CO.
TALIA System 25 CF
TALIA System 15 CF
Ciśnienie na palniku kotła
7,3
Gas Moc kotła (kW)
1,8
mbar
G20
0
Ustawienie parametru w Menu kotła (231)
6,3
mbar
G30
0
Ustawienie parametru w Menu kotła (231)
8,2
mbar
G31
0
Ustawienie parametru w Menu kotła (231)
Gas Moc kotła (kW)
10,1
mbar
2,2
G20
Ustawienie parametru w Menu kotła (231)
0
mbar
5,5
G30
Ustawienie parametru w Menu kotła (231)
0
mbar
6,0
G31
Ustawienie parametru w Menu kotła (231)
0
22
8,0
9,0
10,0
11,5
13,5
14,9
2,2
2,8
3,4
4,5
5,2
6,5
29
32
35
39
42
48
7,6
9,7
12,0
15,8
21,0
24,8
51
57
61
69
77
83
10,0
12,6
15,6
20,6
27,0
33,0
57
63
69
77
86
94
12
3,2
39
8,0
54
8,8
56
14
4,4
44
11,0
61
12,0
63
16
5,7
49
14,3
67
15,6
70
18
7,2
54
18,1
73
19,8
76
20
7,6
55
18,9
75
23,5
80
22 23,7
9,1 10,6
59
64
22,9 26,5
80
84
28,5 33
87
93
regulacja
Zbiorcza tabela zmiany rodzaju zasilającego gazu
TALIA System 15 CF
TALIA System 25 CF
G20 G2.350 G27 G30* G31* G20 G2.350 G27 G30 G31
Dolny wskażnik Wobbe - a
(15°C, 1013 mbar) (MJ/m3)
Ciśnienie gazu na wejściu do kotła
45,67 29,67 35,17 80,58 70,69 45,67 29,67 35,17 80,58 70,69
20
13
20
28/30
37
20
13
36
20
28/30
37
Ciśnienie na wyjściu zaworu gazu maks./min. (mbar)
maks. wody uztkowey
7,0
6,4
6,6 28,5
12,0
8,4
12,7 27,8 35,4
maks. ogrzewanua
(menu 2- podmenu 3 - parametr 0)
6,5
(48)
6,2
(46)
6,2 24,8 33,0 10,9
(46) (83) (94) (64)
8,0
(55)
11,2 26,5 33,2
(63) (87) (93)
minimalna - Minimální
1,8
1,7
1,7
6,3
8,2
2,2
1,6
2,3
5,5
6,0
Ciśnienie powolnego zapłonu mbar
(menu 2- podmenu 2 - parametr 0)
Maks. poziom regulowanej mocy
ogrzewania
menu 2- podmenu 3 - parametr 1
Opóźnienia włącz. w trybie ogrzew.
menu 2- podmenu 3 - parametr 5
1,8
(0)
1,7
1,7
(0)
(0)
6,3
(0)
8,2
(0)
2,2
(0)
1,6
(0)
2,3
(0)
5,5
(0)
6,0
(0)
36
33
34
63
69
49
41
49
74
71
Automatycznie
Automatycznie
13
13
Liczba dysz palnika
1,15
1,45
1,32 0,75 0,75 1,25
1,7
1,4
Moc max CO
1,75
2,43
2,13 1,30 1,28 2,73
3,79
3,33 2,03 2,00
Moc minimalna
0,90
1,25
1,10 0,67 0,66 1,16
1,62
1,42 0,87 0,85
ø rozmiar dyszy (mm)
Zużycie maks./min.
(15°C, 1013 mbar)
(G.N.= m3/h) (GPL =
Kg/h)
0,76 0,76
* Z przesłoną 2,9 na wyjściu zaworu gazowego
23
regulacja
Dostęp do menu ustawień - regulacji - diagnostyki
Kocioł pozwala na kompletne zarządzanie
systemem ogrzewania i produkcji ciepłej wody
użytkowej.
Nawigacja
wewnątrz
menu
umożliwia
personalizację systemu kotła + połączonych
z nim urządzeń peryferyjnych, optymalizując
działanie instalacji dla zapewnienia najwyższego
komfortu i maksymalnej oszczędności. Ponadto
dostarcza ważnych informacji dotyczących
prawidłowego działania kotła.
0
0
0
0
1
2
2
Dostęp do różnych menu, podmenu i
parametrów uzyskuje się za pomocą przycisku
MENU/OK i enkodera 3.
Na ekranie wyświetlany jest kod oraz opis menu
i różnych parametrów.
Liczba menu i odpowiadających mu parametrów
jest wskazywana przez cyfry A na wyświetlaczu.
Każdemu kodowi odpowiada tekst opisowy B patrz rysunek.
(Enkoder
Umożliwia
zwiększenie
lub
zmniejszenie wartości ustawionych fabrycznie)
Ustawianie czasu – daty - języka
0 Ustawienie języka menu
1 Ustawienie Czasu – Daty
2 Ustawienie Czasu
Ustawienie Zegara
Parametri Caldaia
1 Kod serwisowy (dostępne wyłącznie dla
A
ABCDEFGHIL123456
B
Tasto
MENU/OK
Encoder
wykwalifikowanego personelu technicznego)
2 2 Ustawienia ogólne
2 3 Parametry centralnego ogrzewania
– część 1
2 4 Parametry centralnego ogrzewania
– część 2
2 5 Ciepła woda użytkowa
2 9 Menu 2 Reset do ustawień fabrycznych
3 Solar & Zasobnik
3 0 Ustawienia ogólne
3 1 Kod serwisowy (dostępne wyłącznie dla
2 Ustawienia specjalne
Parametry strefy
0 Nastawy Strefa 1
1 Kod serwisowy (dostępne wyłącznie dla
wykwalifikowanego personelu technicznego)
4
4
4
5
5
5
2 Ustawienia strefy
3 Diagnostyka
4 Zarządzanie urządz. strefy
Parametry strefy 2
0 Nastawy Strefa 2
1 Kod serwisowy (dostępne wyłącznie dla
wykwalifikowanego personelu technicznego)
5 2 Ustawienia strefy 2
5 3 Diagnostyka
5 4 Zarządzanie urządz.strefy
24
1
3
wykwalifikowanego personelu technicznego)
3
4
4
4
2
bar
5
7
8
8
5 Multistrefa
Testy i czynności serwisowe
Parametry serwisowe
1 Kod serwisowy (dostępne wyłącznie dla
wykwalifikowanego personelu technicznego)
8 2 Kocioł
8 3 Temperatura kotła
8 4 Kolektor słoneczny i zbiornik akumulacyjny
8 5 Serwis
8 6 Dane statystyczne
8 7 WYŁĄCZONA FUNKCJA TELESERWISU [email protected]
Y nie aktynny
8 8 HISTORIA BŁĘDÓW
8 9 Dane kontaktowe Serwisu Obsługi Klienta
regulacja
Aby uzyskać dostęp do menu, należy otworzyć
drzwiczki panelu i wykonać następujące
czynności:
1. nacisnąć przycisk MENU/OK, na wyświetlaczu
miga pierwsza cyfra 000
2. obracać enkoder, aby wybrać menu, tekst
na wyświetlaczu wskaże tytuł wybranego
menu “np.: 200 - Parametry kotła”
3. nacisnąć przycisk MENU/OK, na wyświetlaczu
migają dwie pierwsze cyfry i pojawia się
10 - Kod
żądanie kodu dostępu “np.: 21
dostępu”
Uwaga!
Menu
zastrzeżone
dla
wykwalifikowanego technika są dostępne
dopiero po podaniu kodu dostępu.
4. nacisnąć przycisk MENU/OK, na wyświetlaczu
wyświetlone zostaje 222
5. obracać enkoder zgodnie z kierunkiem
wskazówek zegara, aby wybrać kod 234
- Prawidłowy kod
6. nacisnąć przycisk MENU/OK, aby wybrać
podmenu, migają dwie pierwsze cyfry “np.:
22
20”
7. obracać enkoder, aby wybrać podmenu, tekst
na wyświetlaczu wskaże tytuł wybranego
podmenu “np.: 23
30 - Ogrzewanie-Część 1”
8. nacisnąć przycisk MENU/OK, aby uzyskać
dostęp do parametrów podmenu, migają
trzy cyfry “np.: 23
230
0”
9. obracać enkoder, aby wybrać parametr,
tekst na wyświetlaczu wskaże tytuł
wybranego parametru “np.: 23
231
1 - Maks
Poziom Regulow Mocy Ogrzew”
10. nacisnąć przycisk MENU/OK, aby uzyskać
dostęp do parametru, na wyświetlaczu
wyświetlona zostaje wartość “np.: 70
70”
Uwaga: Wartość parametru jest wyświetlana
przez 20 sekund, następnie zaczyna migać
na przemian ze wskazaniem parametru “np.:
70 > 231
231”
11. obracać enkoder, aby wybrać nową wartość
“np.: 75
75”
12. nacisnąć przycisk MENU/OK, aby zapisać
zmianę lub przycisk ESC, aby wyjść bez
zapisywania.
Aby wyjść, należy naciskać przycisk ESC aż do
powrotu do zwykłego widoku wyświetlacza
Dla menu, które nie wymagają kodu dostępu,
przejście z menu do podmenu następuje
bezpośrednio.
Opis sposobu wyświetlania cyfr na ekranie:
0, liczba stała
0, liczba pulsująca
0
25
Opis
Zakres
Nastawa
fabryczna
menu
Podmenu
Parametr
regulacja
0 USTAWIANIE CZASU – DATY - JĘZYKA
patrz Instrukcja obsługi
1 USTAWANIE ZEGARA
patrz Instrukcja obsługi
2 PARAMETRY KOTŁA
2 1 KOD SERWISOWY
222
Obracając koder w prawo, wybrać kod 234, po czym nacisnąć przycisk MENU/OK
2 2 OGÓLNE NASTAWY KOTŁA
2 2 0 Powolne zapalanie
od 0 do 90
patrz dział „Nastawy gazu”
2 2 1 Strefa- temp zapobiegania
zamarzaniu
2 2 2 NIEAKTYWNE
2 2 3 NIEAKTYWNE
2 2 4 NIEAKTYWNE
2 2 5 Opóźnienie zapalania w trybie
ogrzewania
2 2 6 NIEAKTYWNE
2 2 7 NIEAKTYWNE
2 2 8 Wersja kotła
Uwaga! Zmienić z 1 na 2 w
przypadku wykorzystywania
kotła tylko do celów grzewczych.
od 2 do 10 (°C)
5
aktywna tylko w przypadku
podłączenia urządzenia BUS
0=
1=
2=
3=
0
Aktywne
tylko
przy
podłączeniu płytki 2-Zone
1
TYLKO DLA SERWISU
– nastawa używana
wyłącznie przy wymianie
płytki elektronicznej.
Wyłączona
10 sekund
90 sekund
210 secondi
da 0 a 5
0 = 2 funkcyjny
1 = 2 funkcyjny+zasobnik
2 = z zasobnikiem
warstwowym
3-4-5 = NIE UŻYWAĆ
2 3 PARAMETRY DOTYCZĄCE CENTRALNEGO OGRZEWANIA – CZĘŚĆ 1
2 3 0 Massima Potenza riscaldamento od 0 do 5
TYLKO DLA SERWISU
Assoluta
– nastawa używana
wyłącznie przy wymianie
płytki elektronicznej.
2 3 1 Maksymalna moc grzewcza w
od 0 do 99
patrz dział „Nastawy gazu”
układzie CO
2 3 2 NIEAKTYWNE
2 3 3 NIEAKTYWNE
2 3 4 NIEAKTYWNE
2 3 5 Tryb zapobiegania cyklicznemu 0 = ręczny
1
włączaniu i wyłączaniu
1 = automatyczny
od 0 do 7 minut
3
2 3 6 Czas ustawiany w trybie
zapobiegania cyklicznemu
włączaniu i wyłączaniu,
gdy nastawa parametru 235 = 0
od 0 do 15 minut
3
2 3 7 Czas wybiegu pompy
lub ciągły (CO)
centralnego ogrzewania po
cyklu grzania
2
2 3 8 Nastawa prędkości pracy pompy 0 = niska prędkość
1 = wysoka prędkość
2 = modulowana
prędkość
26
Opis
2 3 9 Nastawa parametru ΔT
przełączania prędkości
modulowanej pompy
Zakres
od 0 do 30°C
Nastawa
fabryczna
menu
Podmenu
Parametr
regulacja
20 Ten parametr należy
ustawić, gdy dla nastawy
prędkości pracy pompy
ustawiono prędkość
modulowaną (238).
Różnica temperatur ΔT (na wyjściu i powrocie) dla modulowanej pracy pompy cyrkulacyjnej.
Ten parametr służy do ustawiania różnicy pomiędzy temperaturą wody grzewczej na wyjściu
z kotła i temperaturą wody grzewczej na powrocie do kotła, co pozwala ustalić sposób
przechodzenia pompy z pracy przy niskiej prędkości na pracę przy wysokiej prędkości.
Np.: param. 14 = 20, jeżeli Twyj – Tpowr > 20°C; pompa cyrkulacyjna zostanie uruchomiona
z maksymalną prędkością. Jeżeli Twyj – Tpowr < 20°C – 2°C, pompa cyrkulacyjna zostanie
uruchomiona z minimalną prędkością. Czas opóźnienia, upływający pomiędzy zmianami
prędkości, wynosi 5 minut.
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
PARAMETRY DOTYCZĄCE CENTRALNEGO OGRZEWANIA – CZĘŚĆ 2
0 NIEAKTYWNE
1 NIEAKTYWNE
2 NIEAKTYWNE
.
3 Postwentylacja po wysłaniu
0 = OFF (wyłączone)
0
sygnału żądania ogrzewania
1 = ON (włączone)
2 4 4 Czas zwiększania temperatury
od 0 do 60
na wyjściu (szybkie nagrzewanie (minut)
zimnej instalacji)
Ta funkcja jest włączona tylko w przypadku uaktywnienia funkcji włączania/wyłączania
termostatu pokojowego i funkcji regulacji temperatury (parametr 421 lub 521 w punkcie 04 =
Podstawowa regulacja temperatury.
Ten parametr można użyć do ustawiania czasu opóźniania automatycznego wzrostu temperatury
na wyjściu kotła co 4°C (maks. 12°C). Jeśli wartość tego parametru wynosi 00, powyższa funkcja
nie jest aktywna.
2 4 5 NIEAKTYWNE
2 4 6 NIEAKTYWNE
2 4 7 System kontroli ciśnienia w
obiegu c.o.
0 = tylko sondy temp.
1 = presostat
2 = czujnik ciśnienia
2
TYLKO DLA SERWISU
– używane wyłącznie przy
wymianie płytki drukowanej
2 4 8 NIEAKTYWNE
2 5 CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
2 5 0 FUNKCJA „COMFORT”
0 Czasowa:
0 = wyłączona
Programowanie godzi1 = czasowa
nowe tygodniowe funkcji
2 = cały czas włączona
Komfort
3 = czasowa/EKO
Funkcja ta umożliwia utrzymanie wysokiej temperatury zasobnika, na stałe lub na
podstawie ustawionego programu godzinowego, w celu zwiększenia komfortu cieplnego
w początkowej fazie pobierania wody, która dzięki temu jest dostarczana w wyższej
temperaturze - patrz instrukcja użytkownika.
2 5 1 Czas anty-cyclingu Comfort
od 0 do 120 (minut)
0
2 5 2 późnienie zapłonu CWU
od 5 do 200
5 Anti-colpo d’ariete
(od 0,5 do 20 sekund)
2 5 3 Opcje czujnika przepływu c.w.u. 0 = zapobieganie
0
tworzeniu się
kamienia
(wyłączenie >67°C)
1 = przy 4°C powyżej
nastawy
27
Opis
Zakres
Nastawa
fabryczna
menu
Podmenu
Parametr
regulacja
2 5 4 Włączanie postcyrkulacji i
0 = OFF (wyłączone)
0
postwentylacji po poborze c.w.u. 1 = ON (włączone)
OFF = 3 minuty postcyrkulacji i postwentylacji po pobraniu c.w.u., jeśli wymagają tego
temperatury odczytane przez kocioł.
ON = włączenie na 3 minuty postcyrkulacji i postwentylacji po każdym pobraniu c.w.u.
2 5 5 Opóźnienie:tryb wody użytko- od 0 do 30 (minut)
0
>ogrzewanie
2 5 6 Funkcja Celectic - NIEAKTYWNE
2 9 RESET MENU 2
2 9 0 Przywracanie, w trybie
Zresetować wszystkie
automatycznym, ustawień
OK = Tak - ESC = NIE
fabrycznych z menu 2
Aby zresetować wszystkie parametry do początkowych ustawień fabrycznych należy
nacisnąć przycisk MENU/OK.
KOCIOŁ ZE ZBIORNIKIEM AKUMULACYJNYM (WEWNĘTRZNYM LUB ZEWNĘTRZNYM) ORAZ
3
KOCIOŁ Z PODŁĄCZONYM KOLEKTOREM SŁONECZNYM
3 0 USTAWIENIA OGÓLNE
3 0 0 Ustaw.temp.zbiornika
od 40 do 60 (°C)
3 0 1 Ustaw. DeltaT Zbiornik-Wyjście
od 0 do 25 (°C)
0
Aktywne tylko przy
podłączonej płytce
sterowania systemem
solarnym
3 0 2 Ustaw.obniżonej temp.zbiornika od 40 do 60 (°C)
3 1 KOD SERWISOWY
222
Obracając koder w prawo, wybrać kod 234, po czym nacisnąć przycisk MENU/OK
3 2 USTAWIENIA SPECJALNE
3 2 0 Funkcja anty Legionella
Uaktywniony zestawem
0 = OFF - 1 = ON
System Plus podłączenia do
zasobnika sondą NTC.
Funkcja ta zapobiega tworzeniu się bakterii „Legionella”, które czasami wytwarzają się w
przewodach rurowych i w zasobnikach w temperaturze od 20 do 40°C.
W przypadku, gdy temperatura w zasobniku pozostanie przez ponad 100 godzin na poziomi
niższym niż 59° to po włączeniu urządzenia kocioł podniesie temperaturę wody do 65°C i utrzyma
ją na tym poziomie przez 30 minut.
3 2 1 NIEAKTYWNE
3 2 2 NIEAKTYWNE
3 2 3 DeltaT kolektor x uruchomienie
pompy
3 2 4 DeltaT kolektor x zatrzymanie
pompy
3 2 5 Temp min.kolektora x
uruchomienie pompy
3 2 6 Uderzenie w kolektor
3 2 7 Funkcja Recooling
3 2 8 Temp zapobiegania zamarzaniu
kolektora
3 2 9 Temperatura antigelo collettore
28
od 0 do 30 (°C)
8
od 0 do 30 (°C)
2
od 10 do 90 (°C)
od -20 do +5 (°C)
30 Aktywne tylko przy
podłączonym układzie
0 solarnym
0
-20
da -20 a + 5°C
-20
Opis
Nastawa
fabryczna
menu
Podmenu
Parametr
regulacja
Zakres
4 PARAMETRY DLA STREFY 1
4 0 NASTAWY TEMPERATURY DLA STREFY 1
4 0 0 Nastawa temp. dziennej w strefie 1 od 16 do 30 (°C)
4 0
4 0
4 1
4 2
4 2
4 2
4 2
19 aktywna tylko w przypadku
podłączenia urządzenia
1 Nastawa temp. nocnej w strefie 1 od 16 do 30 (°C)
16 BUS
2 Stała temperatura centralnego da 35 a 85 (°C)
70 Wykorzystywane tylko w
ogrzewania
przypadku termoregulacji
ze stałą temperaturą
przepływu (patrz 421).
KOD SERWISOWY
222
Obracając koder w prawo, wybrać kod 234, po czym nacisnąć przycisk MENU/OK
NASTAWY DLA STREFY 1
0 Zakres temperatur dla strefy 1
Aktywne tylko dla panelu sterowania wielostrefowego
NIE MODYFIKOWAĆ
1 Wybór rodzaju termoregulacji
0 = stała temp.
1
Aby włączyć
przepływu
Termoregulację, należy
1 = termoregulacja
nacisnąć przycisk SRA. Na
podst.
ekranie zaświeci się symbol
2 = tylko temp. wewn.
3 = tylko temp. zewn.
4 = temp. wewn. + zewn.
2 Nachylenie krzywej w strefie 1
od 1_5 do 3_5
1_5
3.5 3.0 2.5
2.0
W przypadku zainstalowania
°C 100
czujnika zewnętrznego
1.5
kocioł oblicza najwłaściwszą
90
temperaturę zasilania,
80
1.2
uwzględniając temperaturę
zewnętrzną i rodzaj instalacji.
1.0
70
Rodzaj krzywej należy dobrać
odpowiednio do prognozowanej
60
temperatury w instalacji oraz
50
sposobów wymiany ciepła
występujących w instalacji.
40
W zależności od typu instalacji
można wybrać jedną z
30
pokazanych obok krzywych.
10
5
0
-5
-10
-15
-20 °C
4 2 3 Równoległe przesunięcie
od - 20 do + 20
0
Przesunięcie w strefie 1
krzywych
W celu dostosowania krzywej grzania do wymagań instalacji należy przesunąć tę krzywą
równolegle tak, aby obliczona temperatura przepływu została zmodyfikowana, w dodatku
do temperatury w pomieszczeniach. Przez uzyskanie dostępu do tego parametru i obracanie pokrętłem „3” można przesunąć krzywą równolegle, jak pokazano na ilustracji. Na
wyświetlaczu wskazywana jest odpowiednia wartość z zakresu od –20 do +20 (°C). Każdy
skok jest równoważny zwiększeniu/zmniejszeniu temperatury na wyjściu o 1°C w stosunku
do set-point. Po włączeniu Termoregulacji przesunięcie krzywej można również uzyskać
obracając enkoderem.
29
Opis
4 2 4 Wpływ czujnika temperatury
w pomieszczeniu na obliczanie
temperatury zadanej
– termoregulacja włączona –
Zakres
Nastawa
fabryczna
menu
Podmenu
Parametr
regulacja
od 0 do 20
20
W przypadku nastawy = 0 temperatura w
pomieszczeniach nie ma wpływu na obliczanie
temperatury zadanej.
W przypadku nastawy = 20 temperatura w
pomieszczeniach ma maksymalny wpływ na obliczanie
temperatury zadanej – aktywne tylko w przypadku
podłączenia urządzenia BUS.
od 35 do 85 (°C)
82
4 2 5 Maksymalna temperatura
centralnego ogrzewania dla
strefy 1
4 2 6 Minimalna temperatura
od 35 do 85 (°C)
40
centralnego ogrzewania dla
strefy 1
4 3 DIAGNOSTYKA
4 3 0 Temperatura pomieszczeń w strefie 1 – nastawa aktywna tylko w przypadku podłączenia
urządzenia BUS
4 3 1 Temperatura przepływu w strefie 1 – nastawa aktywna tylko w przypadku podłączenia
urządzenia BUS
4 3 2 Stan zapotrzebow. na ciepło w 0 = OFF - 1 = ON
strefie1
4 3 3 Stan pompy S1
0 = OFF - 1 = ON
Aktywne tylko dla
panelu sterowania
wielostrefowego
4 4 ZARZĄDZANIE URZĄDZ. STREFY
4 4 0 Kontrola pompy S1
0 = OFF - 1 = ON
Aktywne tylko dla
panelu sterowania
wielostrefowego
5 PARAMETRY DLA STREFY 2
5 0 NASTAWY TEMPERATURY DLA STREFY 2
5 0 0 Nastawa temp. dziennej w strefie 2 od 16 do 30 (°C)
19 aktywna tylko w przypadku
podłączenia urządzenia
16 BUS
2 Stała temperatura centralnego od 35 do 85 (°C)
70 Wykorzystywane tylko w
ogrzewania
przypadku termoregulacji
ze stałą temperaturą
przepływu (patrz 521).
KOD SERWISOWY
222
Obracając pokrętło w prawo, wybrać kod 234, po czym nacisnąć przycisk MENU/OK.
NASTAWY DLA STREFY 2
0 Zakres temperatur dla strefy 2
Aktywne tylko dla panelu sterowania wielostrefowego
NIE MODYFIKOWAĆ
1 Wybór rodzaju termoregulacji
0 = stała temp.
0
Aby włączyć
przepływu
termoregulację, należy
1 = termoregulacja
nacisnąć przycisk SRA. Na
podst.
wyświetlaczu pojawi się
2 = tylko temp. wewn.
odpowiedni symbol.
3 = tylko temp. zewn.
4 = temp. wewn. + zewn.
5 0 1 Nastawa temp. nocnej w strefie 2 od 16 do 30 (°C)
5 0
5 1
5 2
5 2
5 2
30
Opis
Zakres
Nastawa
fabryczna
menu
Podmenu
Parametr
regulacja
5 2 2 Nachylenie krzywej w strefie 2
od 1_0 do 3_5
1_5 Patrz poprzednia strona
W przypadku zainstalowania czujnika zewnętrznego kocioł oblicza najwłaściwszą
temperaturę zasilania, uwzględniając temperaturę zewnętrzną i rodzaj instalacji.
Rodzaj krzywej należy dobrać odpowiednio do prognozowanej temperatury w instalacji
oraz sposobów wymiany ciepła występujących w instalacji.
W zależności od rodzaju instalacji można wybrać jedną z pokazanych obok krzywych
5 2 3 Równoległe przesunięcie
od –20 do +20 (°C)
0
krzywych Przesunięcie w strefie 2
W celu dostosowania krzywej grzania do wymagań instalacji należy przesunąć tę krzywą
równolegle tak, aby obliczona temperatura przepływu została zmodyfikowana, w dodatku
do temperatury w pomieszczeniach. Przez uzyskanie dostępu do tego parametru i obracanie pokrętłem „5” można przesunąć krzywą równolegle, jak pokazano na ilustracji. Na
wyświetlaczu wskazywana jest odpowiednia wartość z zakresu od –20 do +20.
od 0 do 20
20
5 2 4 Wpływ czujnika temperatury
w pomieszczeniu na obliczanie W przypadku nastawy = 0 temperatura w
temperatury zadanej
pomieszczeniach nie ma wpływu na obliczanie
– termoregulacja włączona –
temperatury zadanej.
W przypadku nastawy = 20 temperatura w
pomieszczeniach ma maksymalny wpływ na obliczanie
temperatury zadanej – aktywne tylko w przypadku
podłączenia urządzenia BUS.
5 2 5 Maksymalna temperatura
od 35 do 85 (°C)
82
centralnego ogrzewania dla
strefy 2
5 2 6 Minimalna temperatura
od 35 do 85 (°C)
40
centralnego ogrzewania dla
strefy 2
5 3 DIAGNOSTYKA
5 3 0 Temperatura pomieszczeń w strefie 2 – nastawa aktywna tylko w przypadku podłączenia
urządzenia BUS
5 3 1 Temp. na wyjściu strefa2 - Aktywne tylko dla panelu sterowania wielostrefowego
5 3 2 Temp. na powrocie strefa2 - Aktywne tylko dla panelu sterowania wielostrefowego
5 3 3 Temp. ustawiona strefa2 – nastawa aktywna tylko w przypadku podłączenia urządzenia USB
5 3 4 Stan zapotrzebow. na ciepło w 0 = OFF - 1 = ON
strefie2
5 3 5 Stan pompy S2
0 = OFF - 1 = ON
Aktywne tylko dla
panelu sterowania
wielostrefowego
5 4 STAN POMPY S2
5 4 0 Operation Mode-Test S2
0 = OFF
1 = ON
2 = Ręcznie
Aktywne tylko dla
5 4 1 Kontrola zaworu S2
0 = OFF
panelu sterowania
1 = otwarty
wielostrefowego
2 = zamknięty
5 4 2 Kontrola pompy S2
0 = OFF - 1 = ON
5 5 MULTISTREFA
5 5 0 NENÍ AKTIVNÍ
5 5 1 Kontrola zaworu S2
od 0 do 40 (°C)
5
Aktywne tylko dla
panelu sterowania
wielostrefowego
31
Opis
7 TESTY I CZYNNOŚCI SERWISOWE
7 0 0 Tryb testowy
Obracając pokrętło można
wybierać różne tryby testowe
7 0 1 Funkcja odpowietrzania
Zakres
t -- = maks. moc grzewcza
t -- = maks. moc c.w.u.
t -- = minimalna moc
W celu uruchomienia tej
funkcji należy przycisnąć
przycisk Menu/Ok.
Nastawa
fabryczna
menu
Podmenu
Parametr
regulacja
t --
Można uaktywnić
wciśnięciem przycisku
RESET. na 5 sekund.
Funkcja ta wyłącza się
automatycznie po 10
minutach lub poprzez
naciśnięcie Przycisku
RESET.
patrz odpowiedni paragraf
8 PARAMETRY SERWISOWE
8 1 KOD SERWISOWY
222
Obracając pokrętło w prawo, wybrać kod 234, po czym nacisnąć przycisk MENU/OK.
8 2 KOCIOŁ
8 2 0 Poziom modulacji
od 0 do 165 mA
8 2 1 NENÍ AKTIVNÍ
8 2 2 NENÍ AKTIVNÍ
8 2 3 Prędkość pompy
0 =Wył.
1 = niska pr.
2 = wysoka pr.
8 2 4 Położenie zaworu 3 drogowego 0 = c.w.u.
1 = centralne ogrzew.
8 2 5
8 2 6 NENÍ AKTIVNÍ
8
8
8
8
8
3
3
3
3
3
TEMPERATURA KOTŁA
0 Nastawiona temperatura CO (°C)
1 Temperatura wody na wyjściu (°C)
2 Temperatura wody na powrocie (°C)
3 Temperatura c.w.u. (°C)
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
KOLEKTOR SŁONECZNY I ZBIORNIK AKUMULACYJNY
0 Temperatura w zbiorniku akumulacyjnym (°C) - NIEAKTYWNE
1 Temperatura w kolektorze słonecznym (°C)
2 Temp zimnej wody na wejściu (°C)
Aktywne tylko przy
3 Dona sonda bojlera
podłączonym układzie
solarnym
4 Reg.czasu pompy słonecznej
5 Reg.czasu pompy słonecznej. (godzina/10)
6 Reg.czasu podgrzew.Kolektora. (godzina/10)
SERWIS
0 Miesiące do następnej obsługi da 0 a 60 (mesi)
24
konserwacyjnej
W przypadku skonfigurowania tych nastaw na wyświetlaczu kotła wyświetlana będzie
informacja o zbliżającym się terminie przeprowadzenia obsługi konserwacyjnej.
32
Opis
8 5 1 Uaktywnienie ostrzeżenia o
konieczności przeprowadzenia
obsługi konserwacyjnej
8 5 2 Resetowanie ostrzeżenia o
konieczności przeprowadzenia
obsługi konserwacyjnej
Zakres
0 = WYŁ. - 1 = WŁ.
Zresetować? OK=tak,
esc=nie
Nastawa
fabryczna
menu
Podmenu
Parametr
regulacja
0
Służy do usuwania z ekranu
ostrzeżenia o konieczności
przeprowadzenia obsługi
konserwacyjnej.
8 5 4 Versione Hardware scheda elettronica
8 5 5 Versione Hardware scheda elettronica
8 5 6 Software Version Translator - aktywna tylko w przypadku podłączenia urządzenia BUS
8
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
DANE STATYSTYCZNE
0 Godziny pracy palnika (obieg centralnego ogrzewania) (godzina/10)
1 Godziny pracy palnika (obieg ciepłej wody użytkowej) (godzina/10)
2 Liczba usterek „brak płomienia” (liczba/10)
3 Liczba cykli zapłonu (liczba/10)
4 Liczba napełnień półautomatycznych
5 Średni czas trwania żądania grzania
8 7 NIEAKTYWNE
8 8 HISTORIA BŁĘDÓW
8 8 0 10 ostatnich błędów
od E00 do E99
ITen parametr umożliwia przejrzenie 10 ostatnich błędów dotyczących pracy kotła, wraz z
dniem, miesiącem i rokiem ich wystąpienia.
Po uzyskaniu dostępu do tego parametru wyświetlana jest sekwencja błędów od numeru E
0 do numeru E 9.
Dla każdego błędu wyświetlane są kolejno następujące dane:
E0
- numer błędu
1 08
- kod błędu
A 15
- dzień, w którym wystąpił błąd E 0
B 09
- miesiąc, w którym wystąpił błąd E 0
C 06
- rok, w którym wystąpił błąd E 0
8 8 1 Resetowanie listy błędów
Reset? OK = tak,
Esc = nie
8 9 DANE KONTAKTOWE SERWISU OBSŁUGI KLIENTA
8 9 0 Wprowadzanie nazwy serwisu
Na ekranie wyświetli się „Nazwa Centrum Serwisowego”, nacisnąć przycisk MENU/OK i
rozpocząć wprowadzanie liter, obracając enkoder. Po wprowadzeniu każdej litery nacisnąć
przycisk MODE w celu potwierdzenia i wprowadzić kolejną literę.
Nacisnąć przycisk MENU/OK.
Obracać enkoder, na wyświetlaczu pojawi się „Telefon do Centrum Serwisowego"
Nacisnąć przycisk MENU/OK i rozpocząć wprowadzanie liczb, obracając enkoder.
Po wprowadzeniu każdej litery nacisnąć przycisk MODE w celu potwierdzenia i wprowadzić
kolejną literę.
Aby zakończyć, nacisnąć przycisk MENU/OK.
33
regulacja
Funkcja SRA
Funkcja ta pozwala, aby kocioł automatycznie
dostosowywał swoje działanie (temperaturę
elementów
grzejnych)
do
warunków
zewnętrznych w celu osiągnięcia i utrzymania
żądanej temperatury pokojowej. W zależności
od podłączonych urządzeń peryferyjnych i od
liczby zarządzanych stref kocioł automatycznie
reguluje temperaturę wody na wyjściu.
Należy więc odpowiednio ustawić poszczególne
parametry (patrz menu regulacji).
Aby włączyć tę funkcję, należy nacisnąć przycisk
SRA .
W celu uzyskania bliższych informacji, należy
zapoznać się z Instrukcją termoregulacji
CHAFFOTEAUX.
Przykład 1:
URZĄDZENIE DLA
JEDNEJ STREFY (WYSOKA TEMPERATURA) Z
TERMOSTATEM POKOJOWYM ON/OFF :
w takim przypadku, należy ustawić następujące
parametry:
4 21 - Włączanie termoregulacji poprzez
czujniki
- wybrać 04 = Termoregulacja
podstawowa
2 44 - Boost Time (opcjonalnie)
można ustawić czas oczekiwania dla
skokowego przyrostu temperatury na
wyjściu co 4°C. Wartość ta zmienia się
w zależności od rodzaju urządzenia i
instalacji.
Jeśli Boost Time = 00 funkcja ta nie jest
aktywna.
Przykład 2:
URZĄDZENIE DLA
Z
TERMOSTATEM
JEDNEJ STREFY
POKOJOWYM
(WYSOKA
ON/OFF
TEMPERATURA)
+
CZUJNIKIEM
ZEWNĘTRZNYM:
w takim przypadku, należy ustawić następujące
parametry:
4 21 - Włączanie termoregulacji poprzez
czujniki
- wybrać 01 = tylko czujnik zewnętrzny
4 22 - Wybór krzywej termoregulacji
- wybrać właściwą krzywą na podstawie
rodzaju urządzenia, instalacji, izolacji
cieplnej budynku, itp.
4 23 - Przesunięcie równoległe krzywej w razie
konieczności umożliwia zwiększenie
lub zmniejszenie temperatury set-point
(może być ona również zmieniana przez
użytkownika przy pomocy pokrętła
34
SRA
Ogrzewanie
Riscaldamento
regulacji temperatury ogrzewania,
które przy włączonym trybie SRA
pełni tę sama funkcję co przesunięcie
równoległe krzywej).
Przykład 3:
URZĄDZENIE DLA
(WYSOKA TEMPERATURA)
REMOCON + CZUJNIKIEM
JEDNEJ STREFY
ZE ZDALNYM STEROWANIEM
ZEWNĘTRZNYM:
w takim przypadku, należy ustawić następujące
parametry:
4 21 - Włączanie termoregulacji poprzez
czujniki
- wybrać 0 = czujnik zewnętrzny +
czujnik pokojowy
4 22 Wybór krzywej termoregulacji
- wybrać właściwą krzywą na podstawie
rodzaju urządzenia, instalacji, izolacji
cieplnej budynku, itp.
4 23 - Przesunięcie równoległe krzywej w razie
konieczności umożliwia zwiększenie
lub zmniejszenie temperatury set-point
(może być ona również zmieniana przez
użytkownika przy pomocy pokrętła
regulacji temperatury ogrzewania,
które przy włączonym trybie SRA
pełni tę sama funkcję co przesunięcie
równoległe krzywej).
4 24 - Wpływ czujnika pokojowego
- umożliwia regulację wpływu czujnika
pokojowego na obliczanie temperatury
set-point na wyjściu (20 = maksymalna
0 = minimalna)
Systemy zabezpieczeń kotła
Systemy zabezpieczeń kotła
Kocioł jest zabezpieczony przed zakłóceniami,
jakie
mogą
wystąpić
podczas
jego
funkcjonowania, dzięki systemowi kontroli
wewnętrznych realizowanych przez układ
zawierający mikroprocesor, który może
doprowadzić, jeśli okaże się to konieczne,
do zablokowania pracy kotła z powodów
bezpieczeństwa. W przypadku awaryjnego
zablokowania w okienku wyświetlacza ukazuje
się kod, informujący o rodzaju zatrzymania i o
przyczynie, która go wywołała.
Mogą wystąpić dwa rodzaje przerwania pracy
kotła:
Zatrzymanie ze względów bezpieczeństwa
Ten rodzaj błędu ma charakter “ulotny”, co
oznacza, że jest on automatycznie usuwany
po wyeliminowaniu przyczyny, która go
spowodowała (na wyświetlaczu pojawia się
kod błędu oraz symbol
).
Rzeczywiście, kocioł podejmie swoje normalne
funkcjonowanie tuż po ustąpieniu warunków,
które spowodowały jego wyłączenie.
Przestawić zewnętrzny wyłącznik elektryczny
na pozycję OFF, zamknąć kurek gazu i
skontaktować się z wykwalifikowanym
technikiem.
bar
Uszkodzony
czujnik
ogrzewania
Sonda RISC
Difettosa
Zatrzymanie z powodu niedostatecznego
ciśnienia wody
W przypadku niewystarczającego ciśnienia wody w
obiegu grzewczym kocioł sygnalizuje zatrzymanie ze
względów bezpieczeństwa.
107.
Na wyświetlaczu pojawia się kod od 103 do 107
Sprawdzić ciśnienie na hydrometrze i zamknąć zawór
zaraz po dojściu do ciśnienia równego 1 – 1,5 bar.
Można doprowadzić do właściwego stanu
uzupełniając ilość wody poprzez otwarcie zaworu
znajdującego się pod kotłem. W takim przypadku
lub w razie konieczności częstego uzupełniania ilości
wody, należy wyłączyć kocioł, ustawić wyłącznik
zewnętrzny w pozycji OFF, zamknąć zawór gazu i
skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem
w celu ustalenia czy nie następują gdzieś wycieki
wody.
Blokada działania
Ten typ błędu ma charakter “nie przejściowy”, to
znaczy nie jest automatycznie eliminowany, a na
wyświetlaczu pojawia się napis .
Na wyświetlaczu widoczny jest symbol i
i
opis kodu (Err
Err / 501
501).
W tym przypadku kocioł nie uruchamia
się ponownie automatycznie i może być
odblokowany tylko poprzez naciśnięcie
przycisku
.
Jeśli po kilku próbach odblokowania
problem powtarza się, należy wezwać
wykwalifikowanego technika.
bar
Mancanza
Fiamma
Brak płomienia
Pierwsza cyfra kodu błędu (Np.: 1 01) wskazuje
w jakim zespole roboczym kotła wystąpił błąd:
1 - Obwód główny
2 - Obwód cwu
3 - Wewnętrzna część elektroniczna
4 - Zewnętrzna część elektroniczna
5 - Zapłon i kontrola płomienia
6 - Wlot powietrza-wylot spalin
7 - Ogrzewanie wielostrefowe
Informacja o nieprawidłowym działaniu
Informacja ta pojawia się na wyświetlaczu w
następującym formacie:
5P1 = PIERWSZA PRÓBA ZAPŁONU NIE POWIODŁA SIĘ
po pierwszej cyfrze, która wskazuje zespół
funkcjonalny, znajduje się litera P (informacja)
oraz kod odnoszący się do danej informacji.
Ważne
Jeśli zablokowanie kotła będzie się często powtarzać,
zaleca się powiadomienie autoryzowanego Centrum
Obsługi Technicznej z prośbą o interwencję. Z powodów
bezpieczeństwa przewidziane jest jednak pewne
ograniczenie w postaci maksymalnej liczby 5 odblokowań
w ciągu 15 minut (pięciokrotne przyciśnięcie klawisza
).
Przy szóstym powtórzeniu się sytuacji w ciągu 15 minut,
nastąpi zablokowanie całkowite. W takim przypadku
możliwe jest odblokowanie wyłącznie po wyłączeniu
i ponownym włączeniu elektrycznego zasilania. Nie
stwarzają natomiast poważniejszego problemu pojedyncze
przypadki zablokowania lub pojawiające się sporadycznie,
co pewien czas.
35
Systemy zabezpieczeń kotła
Zbiorcza tabela kodów błędów
5 P2
Obwód główny
1 01
Przegrzanie
Secondo tentativo di accensione
fallito
5 P3
Zanik płomienia
1 03
1 04
1 05
1 06
1 07
1 10
Uszkodzony czujnik ogrzewania
1 12
Uszkodzony czujnik powrotu
1 14
Uszkodzony czujnik zewn.
1 P1
1 P2
1 P3
Niewystarczający
Niewystarczający
2 02
Uszkodzony dolny czujnik
zbior.
2 04 Uszkodzony czujnik kolektora słon.
2 07 Kolektor słoneczny - temperatura maks.
2 08 Kolek.słonec.-zabezpiecz.
przed zamarzan.
Wewnętrzna część elektroniczna
3 01 Błąd EEPROM wyświetlacza
3 02
Błąd komunikacji GP-GIU
3 03
Błąd karty
3 05
Błąd karty
3 06
Błąd karty
3 07
Błąd karty
3 P9
Konserwacja zaprogr.
Wezwać Serwis Tech.
Dla kotłów z podłączonym
zestawem solarnym
Obwód cwu
2 01 Uszkodzony czujnik zasobnika
Zewnętrzna część elektroniczna
4 07
Czujnik NTC w pomieszczeniu
otwarty
- Aktywne tylko przy podłączeniu
płytki BUS
Zapłon i kontrola płomienia
5 01 Brak płomienia
5 02 Płomień wykryty bez zapłonu gazu
5 P1
36
Primo tentativo di accensione fallito
Wlot powietrza-wylot spalin
6 01 Zadziałanie sondy spalin / sonda spalin
rozwart
Ogrzewanie wielostrefowe
7 01 Uszkodzony czujnik na wyjściu
strefa2
7 02 Uszkodzony czujnik na powrocie
strefa2
7 03 Uszkodzony czujnik na wyjściu
strefa3
7 04 Uszkodzony czujnik na powrocie
strefa3
7 05 Uszkodzony czujnik separat.
hydraul.
7 06 Przegrzanie strefa2
7 07 Przegrzanie strefa3
Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Kocioł
jest
wyposażony
w
system
zabezpieczający przed zamarzaniem, który
kontroluje temperaturę na wyjściu kotła:
jeśli temperatura ta spadnie poniżej 8°C, na 2
minuty włącza się pompa (obieg w instalacji
grzewczej).
Po dwóch minutach pracy pompy poprzez kartę
elektroniczną dokonywana jest odpowiednia
kontrola:
a- jeśli temperatura na wyjściu jest > od 8°C,
pompa zatrzymuje się;
b- jeśli temperatura na wyjściu jest > od 4°C
i < od 8°C, pompa włącza się na kolejne 2
minuty;
c- jeśli temperatura na wyjściu jest < od 4°C,
zapala się palnik (w trybie ogrzewania
z minimalną mocą), który będzie działał
aż do osiągnięcia temperatury 33°C. Po
osiągnięciu tej temperatury palnik zgaśnie, a
pompa będzie pracować przez kolejne dwie
minuty.
Jeśli do instalacji jest podłączony zasobnik i
jeśli temperatura ciepłej wody użytkowej jest
niższa od 8°C, zawór trójdrożny przełącza się na
tryb c.w.u. i włącza zasobnik na czas potrzebny
do osiągnięcia przez ciepłą wodę użytkową
temperatury 12°C.
Systemy zabezpieczeń kotła
Następnie, przez dwie minuty odbywa się
recyrkulacja.
Zabezpieczenie przed zamarzaniem działa
tylko wtedy, jeśli kocioł funkcjonuje całkowicie
prawidłowo:
- ciśnienie w instalacji jest wystarczające
- kocioł jest podłączony do zasilania elektrycznego
- kocioł ma zapewniony dopływ gazu.
Chwilowe
Zatrzymanie
z
powodu
nieprawidłowego odprowadzania spalin
(24 CF) 6 01
Ten system kontrolny blokuje kocioł w
przypadku wystąpienia nieprawidłowego
odprowadzania spalin.
Blokada urządzenia jest chwilowa i jest
sygnalizowana kodem błędu 6 01 “Zaniki
płomienia”.
Po 12 minutach kocioł rozpoczyna procedurę
włączania; jeśli zostały przywrócone prawidłowe
warunki działania, kocioł będzie dalej pracował,
w przeciwnym wypadku zablokuje się i cykl
zostanie powtórzony.
UWAGA!
W przypadku nieprawidłowego działania lub
częstych blokad, należy wyłączyć kocioł, odłączyć
zasilanie elektryczne poprzez ustawienie
wyłącznika zewnętrznego w pozycji OFF, zamknąć
zawór gazu i skontaktować się z Serwisem lub z
wykwalifikowanym technikiem w celu usunięcia
nieprawidłowości w odprowadzaniu spalin po
uprzednim ustaleniu jej przyczyny.
Funkcja kominiarza
Karta elektroniczna umożliwia wymuszenie
maksymalnej lub minimalnej mocy urządzenia.
Jeśli włączy się funkcję kominiarza, poprzez
wciśnięcie przycisku Reset na 5 sekund, kocioł
zostanie zmuszony do działania na maksymalnej
mocy ogrzewania, a na wyświetlaczu pojawia
się:
bar
Maks.
ogrzewania
Massima
Riscaldamento
Aby wybrać działanie na maksymalnej mocy
cwu, należy obrócić enkoder, na wyświetlaczu
pojawi się:
bar
Maks.
wody
użytkowej
Massima
Sanitaria
Aby wybrać działanie na minimalnej mocy,
należy jeszcze raz obrócić enkoder, na
wyświetlaczu pojawi się:
bar
Moc minimalna
Potenza
Minima
Funkcja ta wyłącza się automatycznie po 10
minutach lub poprzez naciśnięcie przycisku
RESET.
Uwaga: Maksymalną lub minimalną moc kotła
można wymusić również wchodząc w menu
7 (patrz paragraf manu ustawień - regulacji diagnostyki)
UWAGA!
Jeśli zostanie włączona funkcja kominiarza,
temperatura wody dostarczanej do urządzenia
nie może być wyższa niż 88°C, należy na to
zwrócić szczególną uwagę w przypadku urządzeń
niskotemperaturowych.
37
Okresowa obsługa i konserwacja
Przeprowadzanie okresowej kontroli jest rzeczą
niezwykle ważną dla zapewnienia bezpieczeństwa
i niezawodnego funkcjonowania, a także długiego
okresu eksploatacji kotła. Tego typu kontrola powinna być wykonywana przy zachowaniu
wymagań i zaleceń obowiązujących w tym zakresie
norm. Zalecane jest okresowe wykonywanie analiz
prawidłowości procesu spalania, aby utrzymywać
pod kontrolą wydajność kotła i emisję substancji
zanieczyszczających, co przewidują odpowiednie
obowiązujące normy.
Przed rozpoczęciem okresowych operacji kontrolnych i serwisowych:
- odłączyć zasilanie elektryczne ustawiając dwubiegunowy wyłącznik zewnętrzny w stosunku
do kotła w pozycji WYŁ;
- zamknąć zawór gazu i zawory wody zarówno instalacji grzewczej jak i ciepłej wody użytkowej.
Na zakończenie prac powinny być przywrócone
poprzednie wartości parametrów regulacji.
Uwagi ogólne
Zaleca się przeprowadzenie przynajmniej raz
w roku następujących kontroli elementów
urządzenia:
1. Sprawdzenie szczelności obwodu wody wraz z
ewentualną wymianą uszczelek i zlikwidowaniem nieszczelności.
2. Sprawdzenie szczelności obwodu gazu wraz z
ewentualną wymianą uszczelek i zlikwidowaniem nieszczelności.
3. Wzrokowa ocena kompleksowego stanu
urządzenia.
4. Wzrokowa ocena procesu spalania i ewentualny demontaż, a następnie czyszczenie palnika
5. W następstwie kontroli opisanej w punkcie
“3”, ewentualny demontaż i wyczyszczenie komory spalania
6. W następstwie kontroli opisanej w punkcie “4”,
ewentualny demontaż i wyczyszczenie palnika
i iniektora.
7. Czyszczenie pierwotnego wymiennika ciepła
8. Sprawdzenie
działania
systemów
zabezpieczających zasilanie centralnego ogrzewania:
- zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatur granicznych.
9. Sprawdzenie
działania
systemów
zabezpieczających obwód gazowy:
- zabezpieczenia przed brakiem gazu lub
płomienia (czujnik jonizacyjny).
10. Sprawdzenie
skuteczności
podgrzewania ciepłej wody użytkowej (sprawdzenie
wydajności i temperatury).
11. Ogólne
sprawdzenie
funkcjonowania
urządzenia.
12. Usuwanie płótnem ściernym osadów
tlenkowych z elektrody potwierdzającej
obecność płomienia.
38
Umiejscowienie elektrod
Opróżnianie instalacji lub stosowanie różnych
rodzajów środka przeciwzamarzaniowego
Opróżnianie instalacji grzewczej należy wykonywać
w następujący sposób:
- wyłączyć kocioł i przestawić zewnętrzny wyłącznik
dwubiegunowy na pozycję OFF oraz zamknąć
zawór gazu;
- poluzować automatyczny zawór odpowietrzający;
- otworzyć zawór opróżniania instalacji przy pomocy
klucza imbusowego 8
- opróżnić urządzenie z wody, spuszczając ją z
najniższych punktów instalacji (tam, gdzie są one
przewidziane).
Jeśli przewiduje się utrzymywanie nieczynnej
instalacji grzewczej przez dłuższy czas w strefach geograficznych, gdzie temperatura otoczenia może w okresie zimowym spaść poniżej 0°C,
zaleca się dodanie do wody w instalacji płynu
zapobiegającego zamarzaniu. W ten sposób można
uniknąć częstego jej opróżniania. W przypadku
użycia tego typu płynu należy dokładnie zbadać
jego oddziaływanie na nierdzewną stal, z jakiej
Okresowa obsługa i konserwacja
zbudowany jest korpus kotła, żeby nie dopuścić
do jakiekolwiek niszczącego działania.
Zaleca się stosowanie produktów zapobiegających
zamarzaniu
zawierających
GLIKOLE
typu
PROPYLENOWEGO, które nie maja właściwości
korodujących (jak na przykład CILLICHEMIE
CILLIT CC 45, który nie jest toksyczny i spełnia
jednocześnie kilka funkcji: zapobiega zamarzaniu,
tworzeniu się kamienia kotłowego, a także ma
właściwości antykorozyjne). Należy przestrzegać
dawek zalecanych przez producenta, które zależą
od przewidzianej minimalnej temperatury w
danym miejscu. Należy okresowo sprawdzać
wartość kwasowości pH mieszaniny wody - środka
zapobiegającego zamarzaniu w obwodzie kotła i
wymienić zastosowany środek, kiedy zmierzona
wartość będzie niższa od granicy zalecanej przez
producenta tego środka.
NIE MIESZAĆ RÓŻNYCH TYPÓW ŚRODKÓW
ZAPOBIEGAJĄCYCH ZAMARZANIU.
Producent
kotła
nie
ponosi
żadnej
odpowiedzialności za szkody powstałe w
urządzeniu lub w instalacji grzewczej, które byłyby
skutkiem zastosowania niewłaściwych substancji
zapobiegających zamarzaniu lub innych dodatków do wody.
Opróżnienie instalacji ciepłej wody użytkowej
Jeśli, nawet sporadycznie, występowałyby warunki sprzyjające zamarzaniu wody, powinna być
opróżniona również instalacja rozprowadzająca
ciepłą wodę użytkową. Należy postępować w
takim przypadku w następujący sposób:
- zamknąć zawór doprowadzający wodę z sieci
wodociągowej;
- otworzyć wszystkie zawory czerpalne ciepłej i
zimnej wody;
- opróżniać instalacje począwszy od jej
najniższych punktów (tam gdzie są one przewidziane).
zapachu spalenizny lub, kiedy pojawiłby się dym
wychodzący z urządzenia, albo też byłoby czuć silny zapach gazu, natychmiast należy odłączyć zasilanie elektryczne, zamknąć zawór gazu, otworzyć
okna i powiadomić specjalistyczny personel techniczny.
Informacje dla użytkownika
Użytkownika należy poinformować o zasadach
działania urządzenia.
W szczególności należy dostarczyć mu instrukcję
obsługi i poinformować go, że stanowi ona
element wyposażenia urządzenia.
Ponadto należy przedstawić użytkownikowi
następujące zalecenia i obowiązki:
- Poinformować użytkownika o obowiązku
okresowych kontroli ciśnienia wody w instalacji
oraz wyjaśnić mu, na czym polega uzupełnianie
wody i odpowietrzanie instalacji.
- Zapoznać użytkownika z procedurą ustawiania
temperatury oraz działaniem elementów
regulujących w celu prawidłowego i bardziej
ekonomicznego sterowania instalacją.
- Poinformować użytkownika o konieczności
wykonywania
okresowych
przeglądów
instalacji,
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami.
- Uprzedzić użytkownika o zakazie zmiany
ustawień odnoszących się do powietrza i gazu
biorących udział w procesie spalania.
UWAGA
Elementy, które mogłyby zawierać ciepłą wodę
należy opróżniać z ostrożnością, uaktywniając
uprzednio
wszelkie
ewentualne
systemy
odpowietrzające w celu wyrównania ciśnień.
Usuwać kamień kotłowy z poszczególnych komponentów systemu zwracając uwagę na informacje zamieszczane w instrukcjach i kartach
używanego do tego celu produktu. Należy przy
tym wietrzyć pomieszczenie, używać ubrań
ochronnych i unikać mieszania różnych typów
produktów, chroniąc przy tym samo urządzenie,
jak i przedmioty znajdujące się w pobliżu.
Należy zamykać hermetycznie otwory używane
do odczytu ciśnienia i regulacji gazu. Upewnić się,
czy dysza palnika jest odpowiednia do rodzaju
gazu zasilającego. W przypadku pojawienia się
39
charakterystyka techniczna
Dane
elektryczne
Obieg instalacji ciepłej
wody użytkowej
Obieg instalacji
grzewczej
Emisje
Wydajność energetyczna
Informacje
ogólne
Dane techniczne
40
Nazwa: TALIA System
Certyfikat CE
Typologia odprowadzania spalin
Wydajność cieplna maks./min. (CO) Hi
Wydajność cieplna maks./min. (CO) Hs
Wydajność cieplna maks. (CWU) Hi
Wydajność cieplna maks. (CWU) Hs
Moc cieplna maks./min
Moc cieplna CWU max/min
Sprawność procesu spalania
(mierz. przy spalinach) Hi/Hs
Sprawność przy nominalnej wydajności
cieplnej (60/80°C) Hi/Hs
Sprawność przy 30% nominalnej
wydajności cieplnej (47°C) Hi/Hs
Sprawność przy mocy minimalnej Hi/Hs
Sprawność energetyczna (Dyrektywa 92/42/UE)
Klasyfikacja SEDBUK Zakres
Straty ciepła przez obudowę (DT = 50°C)
Strata kominowa przy działającym palniku
Strata kominowa przy zgaszonym palniku
15 CF
25 CF
1312BR4794
1312BR4794
B11BS
kW
kW
kW
kW
kW
kW
16,5 / 8,5
18,3 / 9,4
17,3 / 8,5
19,2 / 9,4
14,9 / 7,3
15,6 / 7,3
25,8 / 11,2
28,7 / 12,4
27 / 11
30 / 12,2
23,7 / 10,1
25,5 / 10,1
%
91,0
93
%
90,2 / 81,2
91,9 / 82,8
%
89,5 / 80,6
91,2 / 82,1
%
90,2 / 81,2
**
D
1,1
7,0
0,4
3
3
118
5,8
53
10,1
63,6
93
200
0,25
1
3
8
85 / 35
60 / 40
230/50
88,5
Ci¹g minimalny
%
%
%
Pa
Klasa pod wzgl. tlenków azotu
Temperatura spalin (G20)
Zawartość CO2 (G20)
Zawartość CO (0% O2)
Zawartość O2 (G20)
Maksymalna ilość spalin (G20)
Nadmiar powietrza
Opory przepływu części wodnej (maks.) (DT = 20°C)
Resztkowa wysokość ciśnienia instalacji
Wstępne ciśnienie w naczyniu wyrównawczym
Maksymalne ciśnienie w instalacji grzewczej
Pojemność naczynia wyrównawczego
Temperatura w instalacji grzewczej maks./min.
Temperatura wody użytkowej maks./min.
°C
%
ppm
%
Kg/h
%
mbar
bar
bar
bar
l
°C
°C
85,4 / 76,9
**
D
0,8
9,0
0,4
3
3
116
4,3
7
12,8
53,3
155
200
0,25
1
3
8
85 / 35
60 / 40
V/Hz
W
230/50
71
Napięcie/częstotliwość prądu elektrycznego
Całkowity pobór mocy elektrycznej
Minimalna temperatura otoczenia dla poprawnego
działania
Stopień zabezpieczenia instalacji elektrycznej
Waga
Wymiary (głęb. x dł. x wys.)
°C
IP
kg
mm
+5
+5
X4D
30
440/770/388
X4D
30
440/770/388
CUPRINS
Generalităţi ..................................................... 42
Norme de siguranţă
Avertismente .................................................. 43
Recomandări (avertizări) pentru instalare
Amplasarea cazanului................................................. 44
Proiectarea şi realizarea instalaţiei
Curăţarea instalaţiei de încălzire ............................. 45
Marcarea CE
Placa de timbru caracteristici
Racordarea la cosul de fum....................................... 46
Conectările electrice
Descrierea produsului ............................................. 48
Vedere de Ansamblu
Schema hidraulică
Dimensiuni cazan ......................................................... 48
Distanţe minime pentru instalare
Şablon pentru instalare .............................................. 49
Instalare........................................................... 50
Racordarea la apă/gaze
Montarea setului cu baretă (opţional)
Curăţarea instalaţiei de încălzire
Reprezentarea grafică a debitului rezidual pompa
de recirculare ................................................................. 51
Graficul conţinutului de apă în instalaţie
Instrucţiuni pentru deschiderea carcasei şi
controlarea interiorului centralei ............................ 52
Instalarea cazanului ..................................................... 53
Dispozitivul de suprapresiune
Cuplare boiler
Racorduri hidraulice
Conectările electrice .................................................. 54
Conectarea Componentelor Periferice
Conectarea termostatului de ambianţă
Schema electrică .......................................................... 55
Punerea în funcţiune ...................................... 56
Pregătirea pentru punerea în funcţiune
Umplerea instalaţiei cu apă
Alimentare Gaz
Alimentarea Electrică
Panoul de comenzi
Display .............................................................................. 57
Procedura de aprindere ............................................. 58
Prima pornire
Funcţia de Aerisire
Reglarea .......................................................... 59
Verificarea reglărilor pe partea de gaz
Controlul presiunii de alimentare.
Controlul puterii maxime sanitar
Controlul puterii minime
Reglarea puterii maxime de încălzire .................... 60
Reglarea aprinderii lente.
Reglarea întârzierii de pornire a încălzirii
Controlul puterii maxime absolute pe circuitul
de încălzire ...................................................................... 61
Adaptarea la alt tip de gaz
Tabel rezumativ transformare gaz.......................... 62
Accesul la Meniurile de setare-reglare
- diagnostic ................................................................. 63
MENU 2 ............................................................................ 65
MENU 3 ............................................................................ 67
MENU 4
MENU 5 ............................................................................ 69
MENU 7 ............................................................................ 70
MENU 8 ............................................................................ 71
Funcţia SRA .................................................................... 73
Sisteme de protecţie centrală ........................ 74
Oprire de siguranţă
Blocarea funcţionării
Tabel recapitulativ cu codurile de eroare ............ 75
Funcţia anti – îngheţ
Funcţia Coşar ................................................................. 76
Întreţinere ....................................................... 77
Note generale
Operaţiuni de golire instalaţie ................................. 78
Informaţii pentru utilizator
Caracteristici tehnice ...................................... 79
Generalităţi
Norme de siguranţă
Legendă simboluri:
Nerespectarea indicaţiilor de avertizare prezintă riscul
provocării de leziuni, în anumite circumstanţe chiar mortale, pentru persoane.
Nerespectarea indicaţiilor de avertizare prezintă riscul
provocării daunelor, în anumite circumstanţe chiar foarte
grave, pentru obiecte, plante şi animale.
Instalaţi aparatul pe un perete solid, nesupus
vibraţiilor.
Zgomot în timpul funcţionării
Nu deterioraţi, atunci când găuriţi peretele, cablurile
electrice sau tuburile (conductele) existente.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune.
Explozii, incendii sau intoxicaţii din cauza pierderilor de
gaz prin conductele deteriorate. Deteriorarea instalaţiilor
deja existente. Inundaţii din cauza pierderilor de apă prin
conductele deteriorate.
Efectuaţi conectările electrice cu conductori cu
secţiune adecvată.
Incendiu prin supraîncălzire din cauza trecerii curentului
electric în cabluri subdimensionate.
Protejaţi tuburile şi cablurile de conectare astfel încât
să evitaţi deteriorarea lor.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune.
Explozii, incendii sau intoxicaţii din cauza pierderilor de
gaz prin conductele deteriorate. Deteriorarea instalaţiilor
deja existente. Inundaţii din cauza pierderilor de apă prin
conductele deteriorate.
Asiguraţi-vă că mediul de instalare şi instalaţiile la
care trebuie să se conecteze aparatul sunt în conformitate cu normele în vigoare.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune, incorect instalaţi. Deteriorarea aparatului din cauza
condiţiilor improprii de funcţionare.
Folosiţi ustensile şi aparaturi manuale adecvate
uzului (în mod special asiguraţi-vă că ustensila nu sa deteriorat şi că mânerul este întreg şi corect fixat),
utilizaţi-le în mod corect, asiguraţi-vă că nu vor cădea
de la înălţime, după utilizare puneţi-le la locul lor.
Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente, inhalare praf, lovituri, tăieri, înţepături, zgârieturi. Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din
cauza proiectării schijelor, loviturilor, tăieturilor.
Folosiţi aparaturi electrice adecvate uzului (în mod
special asiguraţi-vă că priza şi cablul electric de alimentare sunt întregi şi că părţile dotate cu motor
rotativ sau alternativ sunt corect fixate), utilizaţi-le în
mod corect, nu încrucişaţi conductele cu cablul de alimentare, asiguraţi-vă că nu vor cădea de la înălţime,
deconectaţi-le şi după utilizare puneţi-le la locul lor.
Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente, inhalare praf, lovituri, tăieri, înţepături, zgârieturi, zgomot, vibraţii. Deteriorarea aparatului sau obiectelor din
jurul acestuia din cauza proiectării schijelor, loviturilor,
tăieturilor.
Asiguraţi-vă că scările portabile sunt bine sprijinite (sunt stabile), că sunt rezistente, că treptele sunt
întregi şi nu sunt alunecoase, că nu vor fi mutate cu
cineva pe ele, că cineva le supraveghează.
Leziuni din cauza căderilor de la înălţime sau din cauza
tăieturilor (scări duble).
Asiguraţi-vă că scările castel sunt bine sprijinite (sunt
stabile), că sunt rezistente, că treptele sunt întregi
42
şi nu sunt alunecoase, că au balustrade de-a lungul
rampei şi parapete pe platformă.
Leziuni din cauza căderilor de la înălţime.
Asiguraţi-vă că în cazul efectuării lucrărilor la o
anumită înălţime (în general, mai mult de doi metri
peste nivel) au fost prevăzute bare de susţinere (parapete) în zona de lucru sau centuri de siguranţă individuale apte să prevină căderea, că în spaţiul parcurs
la o eventuală cădere nu există obstacole periculoase,
că eventual impact va fi atenuat de suprafeţe de oprire semirigide sau deformabile.
Leziuni din cauza căderilor de la înălţime.
Asiguraţi-vă că locul de muncă dispune de condiţii
igienice şi sanitare adecvate în ceea ce priveşte iluminatul, ventilarea, soliditatea.
Leziuni provocate de loviri, împiedicări etc.
Protejaţi aparatul şi zonele din apropierea locului de
muncă cu material adecvat.
Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia
din cauza proiectării schijelor, loviturilor, tăieturilor.
Manevraţi aparatul cu protecţiile adecvate, cu grijă şi
precauţie maximă.
Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia
din cauza loviturilor, tăieturilor, zdrobirilor.
În timpul lucrărilor dotaţi-vă cu echipamentul individual de protecţie adecvat.
Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente, inhalare praf, lovituri, tăieri, înţepături, zgârieturi, zgomot, vibraţii.
Organizaţi dezmembrarea materialului şi aparaturilor astfel încât manevrarea acestora să fie uşoară şi
sigură, evitând grămezile care pot provoca căderi sau
prăbuşiri.
Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia
din cauza loviturilor, tăieturilor, zdrobirilor.
Operaţiunile în interiorul aparatului trebuie să fie
efectuate cu maximă precauţie astfel încât să se evite
contactele bruşte cu părţile ascuţite.
Leziuni din cauza tăierilor, înţepăturilor, zgârieturilor.
Faceţi operabile toate funcţiile de siguranţă şi control pe care le necesită o intervenţie la aparat şi,
înainte de punerea în funcţiune, asiguraţi-vă că ele
funcţionează corect.
Explozii, incendii sau intoxicaţii din cauza scurgerilor de gaz sau din cauza unei evacuări a fumului
necorespunzătoare. Deteriorarea sau blocarea aparatului
din cauza funcţionării necontrolate.
Goliţi componentele care ar putea conţine apă caldă,
activând evacuările respective, înainte de manevrarea lor.
Leziuni din cauza arsurilor.
Efectuaţi îndepărtarea depunerilor de calcar de
pe componente respectând specificaţiile din fişa
de siguranţă a produsului utilizat; în plus aerisiţi
încăperea, folosiţi echipament de protecţie adecvat
şi evitaţi amestecarea cu produse diverse, protejând
aparatul şi obiectele din jur.
Leziuni din cauza contactului pielii şi ochilor cu substanţe
acide, inhalare sau ingestie de agenţi chimici nocivi. Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul lui din cauza
coroziunii la substanţe acide.
În cazul în care se simte miros de ars sau se vede fum
ieşind din aparat, întrerupeţi alimentarea electrică,
deschideţi ferestrele şi anunţaţi tehnicianul.
Leziuni personale datorate arsurilor, inhalării de fum,
intoxicaţiilor.
Avertismente
Recomandări (avertizări) pentru instalare
Instalaţia şi prima punere în funcţiune
(prima pornire) a centralei trebuie să fie
efectuate numai de către personal calificat
în conformitate cu normele naţionale
de instalare in vigoare şi cu eventualele
dispoziţii ale autorităţilor locale şi ale
instituţiilor de sănătate publică.
După instalarea centralei, instalatorul trebuie
să înmâneze utilizatorului final, declaraţia de
conformitate şi manualul de utilizare şi să-l
informeze cu privire la funcţionarea centralei
şi asupra dispozitivelor de siguranţă.
Acest aparat foloseşte la producerea apei calde
pentru uz menajer dacă este conectat la un boiler
extern.
Trebuie să fie racordat la o instalaţie de încălzire
şi la reţeaua de distribuire apă caldă menajeră
compatibile cu capacităţile şi puterile sale.
Este interzisă folosirea în scopuri diferite de cele
specificate. Constructorul nu este responsabil
pentru eventualele defecţiuni apărute din
cauza folosirii improprii, greşite şi neadecvate
sau pentru nerespectarea instrucţiunilor din
prezentul manual.
Instalaţia, întreţinerea (revizia) şi orice
altă intervenţie trebuie să fie efectuate în
conformitate cu normele în vigoare şi conform
instrucţiunilor furnizate de către constructor.
O instalare greşită poate provoca daune
persoanelor, animalelor şi lucrurilor şi pentru
care firma constructoare nu este responsabilă.
Centrala este furnizată pe un palet, într-un
ambalaj de carton, după ce aţi scos ambalajul
verificaţi integritatea aparatului şi asiguraţi-vă
că elementele furnizate sunt complete. În cazul
unor neconformităţi adresaţi-vă furnizorului.
Elementele de ambalaj (benzile de plastic, saci
de plastic, polistiren expandat, etc.) nu trebuie
să fie lăsate la îndemâna copiilor, deoarece sunt
surse de pericole.
În cazul defecţiunilor şi /sau unei proaste
funcţionări opriţi aparatul, închideţi robinetul
de gaz şi nu încercaţi să îl reparaţi singur,
adresaţi-vă personalului calificat.
Înainte de orice intervenţie de întreţinere
(revizie) /reparaţie la centrală, trebuie să
întrerupeţi alimentarea electrică a centralei
aşezând întrerupătorul bipolar extern în poziţia
“OFF”.
Eventualele reparaţii efectuate, folosind
exclusiv piese de schimb originale, trebuie
să fie executate doar de tehnicieni calificaţi.
Nerespectarea indicaţiilor de mai sus poate
compromite siguranţa aparatului şi pentru
aceasta constructorul nu este responsabil.
În cazul lucrărilor sau reviziilor structurilor
aşezate în apropierea conductelor sau
dispozitivelor de evacuare gaze arse şi a
accesoriilor lor, scoateţi aparatul din funcţiune
aşezând întrerupătorul bipolar extern în
poziţia “OFF” şi închizând robinetul de gaz.
La terminarea lucrărilor puneţi personalul
calificat să verifice eficienţa conductelor sau
dispozitivelor.
Pentru curăţarea componentelor externe,
opriţi centrala şi aşezaţi întrerupătorul extern în
poziţia “OFF”.
Curăţaţi cu o cârpă umezită cu apă şi săpun.
Nu folosiţi detergenţi agresivi, insecticide
sau produse toxice. Respectarea normelor în
vigoare permite o funcţionare sigură, ecologică
şi o economie de energie.
În cazul folosirii unui kit sau unui opţional
trebuie să fie folosite cele originale.
Avertismente înainte de instalare
- Evitaţi montarea aparatului în locuri unde
aerul de ardere conţine un procent ridicat
de clor (spaţii piscină) sau de alte substanţe
nocive ca de exemplu amoniac (coafor) sau
agenţi alcalini (spălătorii).
- Verificaţi dispunerea centralei pentru
funcţionarea cu tipul de gaz disponibil la
domiciliul dvs. (citiţi indicaţiile de pe eticheta
ambalajului şi de pe plăcuţa de caracteristici
din interiorul cazanului).
- Verificaţi plăcile de caracteristici aplicate
pe ambalaj şi pe aparat pentru a observa
dacă modelul conţinut în acesta este
destinat respectivei ţări, dacă gazul pentru
care cazanul a fost proiectat corespunde
categoriei admise în ţara de destinaţie.
- Ţevile de alimentare cu gaz gaz trebuie să fie
realizate şi dimensionate conform normelor
specifice, în baza puterii maxime a cazanului;
de asemenea trebuie să vă asiguraţi şi de
43
Avertismente
dimensionarea şi conectarea corectă a
robinetului de interceptare.
- Înainte de instalare se recomandă curăţarea
ţevilor de gaz pentru a îndepărta eventualele
reziduuri care ar putea compromite
funcţionarea cazanului.
- Verificaţi ca presiunea maximă a instalaţiei
de apă să nu depăşească 6 bari; în caz
contrar este necesar să instalaţi un reductor
de presiune.
- Dacă apa conţine foarte mult calcar (grad
peste 20°f ), montaţi un dispozitiv de
dedurizare a apei.
La aparatele de tip B11bs (aparate cu camerã deschisã prevãzute pentru a fi racordate la un coș de
fum exterior încãperii; aerul necesar combustiei
este preluat direct din încãperea unde este montat
cazanul) evacuarea fumului se realizeazã prin tiraj
natural.
Acest tip de cazan nu poate fi instalat întro încãpere
care nu este ventilatã corespunzãtor.
Cazanul trebuie instalat pe un perete întreg și fix,
astfel încât sã nu permitã accesul la pãrțile electrice
sub tensiune prin intermediul deschiderii posterioare a cadrului de fixare. Pentru a nu compromite
funcționarea normalã a aparatului, ambientul în
care este instalat aparatul trebuie sã corespundã
din punct de vedere al temperaturilor limitã de
funcționare și trebuie sã fie protejat de agenșii atmosferici.
Pentru realizarea unui spaþiu tehnic este necesarã
respectarea distanțelor minime ce garanteazã accesibilitatea la pãrțile interne ale cazanului.
Recomandări:
Dacă zona este expusă riscurilor de fulgerare
(instalaţie izolată în apropierea centralelor
ENEL) montaţi un paratrăznet.
Garanţia noastră depinde de conformarea la
această cerinţă.
AMPLASAREA CAZANULUI
- Nu instalaţi niciodată cazanul deasupra
blaturilor aragazurilor, cuptoarelor şi în
general deasupra surselor de orice fel de
vapori, care pot afecta funcţionarea cazanului
din cauza unei eventuale înfundări.
- Aveţi grijă ca peretele şi elementele de
44
fixare să fie solide şi să asigure o rezistenţă
suficientă pentru a face faţă greutăţii
cazanului (greutate: 45 kg circa)
- Luaţi toate măsurile de rigoare pentru a
limita zgomotele nedorite.
Avertisment:
Pentru a nu afecta funcţionarea cazanului în c.n.,
locul de montare trebuie să fie apt din punct de
vedere al temperaturii limită de funcţionare şi
protejat a.î. cazanul să nu intre în contact direct
cu agenţii atmosferici.
PROIECTAREA ŞI REALIZAREA INSTALAŢIEI
Circuitul de apă caldă menajeră
Dacă apa este foarte calcaroasă (duritate
peste TH 25) montaţi în circuit un dispozitiv de
dedurizare.
Circuit de încălzire principal
Debit circuit încălzire: în momentul
dimensionării conductelor, este necesar să
ţineţi cont de debitul minim de 300 l/min, cu
robinetele închise.
Precauţii pentru evitarea coroziunii
Pot apărea probleme de funcţionare care pot
fi cauzate de coroziune, când instalaţia este
realizată cu elemente
neomogene.
Pentru a evita aceste probleme, se recomandă
folosirea unui inhibitor de coroziune.
Luaţi toate precauţiile necesare pentru a evita
ca apa tratată să devină agresivă.
Instalaţiile vechi: aşezaţi un decantor pe circuitul
de retur şi în punctul inferior al acestuia, apoi
începeţi tratarea apei din circuit.
Se recomandă: montarea unor ventile de aerisire
pe toate caloriferele şi în punctele superioare
ale instalaţiei precum şi a unor robinete de
golire în punctele inferioare.
Avertismente
Placa de timbru caracteristici
Curăţarea instalaţiei de încălzire
În cazul instalării la instalaţii vechi deseori este
1
sesizată prezenţa substanţelor şi aditivilor în
4
apă şi care ar putea influenţa in mod negativ
3
5
funcţionarea şi durata de viaţă a noii centrale.
6
Înainte de înlocuire este necesari să se
7
efectueze o spălare atentă a instalaţiei pentru a
MAX
MIN
8
îndepărta eventualele reziduuri sau murdăriile
14
12
9
15
care pot compromite corecta funcţionare a
13
16
17
11
10
centralei. Verificaţi dacă vasul de expansiune
Gas
are o capacitate adecvată conţinutului de apă
mbar
19
Gas
al centralei.
2
mbar
18
20
21
22
ATENŢIE
În apropierea centralei nu trebuie să
existe obiecte inflamabile.
Asiguraţi-vă că ambientul de instalare
şi instalaţiile la care trebuie să fie racordat aparatul sunt în conformitate
cu normele în vigoare.
Dacă în încăperea de instalare este praf
şi/sau sunt vapori agresivi, aparatul
trebuie să funcţioneze în mod independent faţă de aerul din încăpere.
Legenda:
1. Marca
2. Producător
3. Mode- Nr de serie
4. Cod comercial
5. Nr omologare
6. Ţări de destinaţie – categorie gaz
7. Predispunere Gaz
8. Tip instalaţie
9. Date electrice
10. Presiune maximă sanitară
11. Presiune maximă încălzire
Marcaje CE
12. Tip cazan
Marca CE garantează conformitatea aparatului 13. Clasă NOx / Eficienţă
la următoarele directive:
14. Capacitate termică max – min
- 90/396/CEE cu privire la aparatele pe gaz
15. Putere termică max – min
- 2004/108/EC cu privire la compatibilitatea
16. Debit specific
17. Calibrare putere cazan
electromagnetică
18. Debit nominal în circ.sanitar
- 92/42/CEE cu privire la randamentul
19. Gaz utilizabil
energetic
- 2006/95/EC cu privire la siguranţa electrică. 20. Temperatura ambiantă minimă de
funcţionare
21. Temperatura maximă încălzire
22. Temperatura maximă circ. sanitar
45
Avertismente
Racordarea la coșul de fum
Centrala trebuie racordatã la un sistem de evacuare a gazelor de ardere, conform normelor în
vigoare. Verificaţi evacuarea corectã a gazelor
de ardere mãsurând conţinutul în CO2, la
puterea termicã nominalã a centralei. Aceastã
valoare nu trebuie sã depãșeascã limita indicatã în tabela cu DATE TEHNICE.
În caz contrar, controlaţi eficacitatea sistemului
de evacuare.
Dacã nu e posibil sã aduceţi valoarea de CO2 la
limitele admise (vezi DATE TEHNICE), nu puneţi
în funcţiune centrala.
Conectările electrice
Pentru o mai mare siguranţă adresaţi-vă
personalului calificat ca să facă o verificare
atentă a instalaţiei electrice.
Constructorul nu este responsabil pentru
eventualele daune cauzate de lipsa împământării
instalaţiei sau de anomaliile de alimentare
electrică.
Verificaţi dacă instalaţia este adecvată pentru
puterea maximă absorbită de la centrală şi
indicată pe placa de timbru.
Controlaţi dacă secţiunea cablurilor este
potrivită, oricum nu mai mică de 0,75 mm2.
Corecta conectare cu o eficientă împământare a
instalaţiei este indispensabilă pentru a garanta
siguranţa aparatului.
Cablul de alimentare trebuie conectat la o reţea
de 230V-50Hz respectând polarizarea L-N şi
împământarea.
În cazul în care schimbaţi cablul electric de
alimentare adresaţi-vă personalului calificat,
pentru racordarea centralei folosiţi firul galben /
verde de împământare, mai lung decât firele de
alimentare (N-L).
120
H05V2V2-F
140
Important!
Conectările la reţeaua electrică trebuie
efectuate cu conectare (legătură) fixă (nu
cu ştecher mobil) şi dotate cu întrerupător
bipolar cu o distanţă de deschidere a
contactelor de cel puţin 3 mm.
Sunt interzise prize multiple, prelungitoare sau
adaptoare.
Este interzisă folosirea tuburilor instalaţiei
sanitare, de încălzire şi de gaz pentru realizarea
instalaţiei de împământare a aparatului.
Centrala nu este protejată împotriva efectelor
fulgerelor.
În cazul în care este necesară înlocuirea
siguranţelor de reţea, folosiţi siguranţe de 2A
rapide.
46
Descrierea produsului
Vedere de Ansamblu
Schema hidraulică
25
1
2
3
4
5
24
6
7
8
23
9
22
20
A
I
D
E
C
10
19
B
12
17
N
M
L
16
15
14
Legenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
14.
15.
16.
17.
19.
22.
20.
23.
24.
25.
racord metalic evacuare gaze arse
sonda de fum
colector de fum
schimbator principal
termostat supratemperatură
sonda tur încalzire
arzator
electrod de aprindere
valva gaz
aprinzator
supapa de siguranta 3 bar
panoul de comenzi
robinet de umplere
Robinet de golire
filtru circuit încălzire
pompa de recirculare cu ventil aerisire
sonda retur încalzire
vana cu 3 cai motorizata
electrod aprindere flacără
camera di combustione
vas de expansiune
Legenda:
A. Tur Instalatie
B. Lesire apa calda
C. Intrare gaz
D. Inrare apa rece
E. Retur Instalatie
I. Retur boiler
L. Intrare apă menajeră
M. Teacă pentru sondă
N. Recirculare
47
Descrierea produsului
Dimensiuni cazan
220
TALIA
R
M ENU
232
54
388
54 54 54
350
I
50
50
450
R
2
3
1
4
6
MENU / OK
5
ESC
2
3
1
1
2
3
4
C
bar
5
300
6
48
Legenda:
A. Tur Instalatie
C. Intrare gaz
D. Inrare apa rece
E. Retur Instalatie
I. Retur boiler
28
745
745
25
246
220
125
130
Distanţe minime pentru instalare
Pentru a permite o desfăşurare
uşoară a operaţiunilor de întreţinere
(revizie) la centrală, este necesar
să se respecte distanţele minime
indicate în schemă.
Aşezaţi centrala în conformitate cu
regulile tehnice, folosind o nivelă
cu bulă.
Descrierea produsului
Şablon pentru instalare
PIGMA / PIGMA GREEN 25
PIGMA GREEN 30
MIRA C / MIRA C GREEN 25
MIRA C GREEN 30
ALIXIA
INOA
TALIA SYSTEM
TALIA GREEN SYSTEM 12/15/18/25
TALIA SYSTEM 30/35
TALIA SYSTEM GREEN 30/35
TALIA / TALIA GREEN 25
TALIA 30/35
TALIA GREEN 30/35
URBIA / URBIA GREEN 25
URBIA 30/35
URBIA GREEN 30/35
SERELIA / SERELIA GREEN 25
SERELIA GREEN 30/35
A
180
180
180
180
180
246
B
166
166
166
166
166
232
C
319
388
319
388
319
385
246
232
388
246
246
246
246
246
246
246
246
339
339
232
232
232
232
232
232
232
232
325
325
388
458
388
388
458
388
388
458
481
481
35
32,5
49
Instalare
Racordarea la apă/gaze
Agenţii de vânzare şi reprezentanţă au
diferite seturi de racordare, în funcţie de
exigenţe:
- Prima instalare
- Înlocuirea unui cazan vechi Chaffoteaux
- Înlocuirea cazanelor vechi (mărci diferite)
Informaţii detaliate se găsesc în Catalogul
de Accesorii CHAUFFOTEAUX.
Montarea setului cu baretă (opţional)
Pentru montarea baretei este necesar un
şablon de hârtie şi tuburile de racord apă/
gaz din set.
Fixaţi bareta pe zid şi reglaţi dacă este
cazul cele două bride de prindere laterale
cu cele două şuruburi. Cuplaţi conductele
de pe baretă la cazan şi umpleţi instalaţia
verificând etanşeitatea circuitelor de apă şi
gaz.
Curăţarea instalaţiei de încălzire
În cazul instalării la instalaţii vechi deseori este
sesizată prezenţa substanţelor şi aditivilor în
apă şi care ar putea influenţa in mod negativ
funcţionarea şi durata de viaţă a noii centrale.
Înainte de înlocuire este necesari să se
efectueze o spălare atentă a instalaţiei pentru a
îndepărta eventualele reziduuri sau murdăriile
care pot compromite corecta funcţionare a
centralei. Verificaţi dacă vasul de expansiune
are o capacitate adecvată conţinutului de apă
al centralei.
G
D
F
E
C
I
H
A
Legenda:
A. Tur Instalatie
C. Intrare gaz
D. Inrare apa rece
E. Retur Instalatie
F. Evacuare dispozitiv suprapresiune
G. Robinet de umplere
H. Robinet de golire
I. Retur boiler
Set Baretă
(robinete reprezentate în poz. deschisă)
30
31
32
33
34
30.Robinet tur încălzire
31.Retur boiler (dacă este prezent)
32.Robinet gaz (manetă galbenă)
33.Robinet alimentare cu apă rece
34.Robinet retur instalaţie
Utilizarea solvenţilor sau hidricarburilor
aromatice (benzină, petrol, etc) este
interzisă.
Verificaţi că vasul de expansiune are o
capacitate corespunzătoare cu volumul de
apă din instalaţie.
La instalaţiile numai încălzire, închideţi racordul I cu dopul livrat cu cazanul.
50
Instalare
Pentru dimensionarea tuburilor şi a radiatoarelor
instalaţiei de încălzire se evaluează valoarea de
nivel rezidual in funcţie de debitul (capacitatea)
cerut/ă, în funcţie de valorile prezentate pe
graficul pompei de recirculare.
Reprezentarea grafică a debitului rezidual pompa de recirculare
TALIA System 15 CF
TALIA System 25 CF
mCE
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000 1100 1200 1300 l/h
Graficul conţinutului de apă în instalaţie
2.8
2.6
Presiune
instalaţie
(bari)
Pressione
impianto
(bar)
2.4
2.2
2
1.8
1.6
40 °C
1.4
1.2
50 °C
1
0.8
90 °C
0.6
80 °C
70 °C
60 °C
0.4
0.2
0
20
70
120
170
220
270
Conţinutul
apei înnell’impianto
instalaţie (l)(l)
Contenuto d’acqua
51
Instalare
Instrucţiuni pentru deschiderea carcasei şi
controlarea interiorului centralei
Înainte de a executa o operaţie pe cazan,
decuplaţi-l de la alimentarea electrică, închizând
întrerupătorul bipolar extern şi robinetul de
gaz.
Pentru a avea acces în interiorul cazanului este
necesar să:
1. deşurubaţi cele două şuruburi de pe panoul
frontal (a), să îl trageţi în faţă şi să îl desprindeţi
din cârligele superioare (b);;
2. decuplaţi cele două cârlige de pe panoul de
închidere al camerei de ardere. Trageţi-l spre
voi şi desprindeţi-l de cârligele superioare (3);
b
a
c
52
Instalare
Instalarea cazanului
- Fixaţi brida de susţinere a cazanului pe
perete şi verificaţi planeitatea
- Prindeţi cazanul de bridă
- Îndepărtaţi panoul frontal
- În caz de montare cu set baretă (opţional):
Deşurubaţi cele două şuruburi B şi scoateţi
brida de fixare 37. Montaţi robinetele şi
racordurile baretei la cazan
- În caz de instalare cu set pentru prima
instalare: faceţi legăturile, apoi
- Verificaţi etanşeitatea racordurilor de apă şi
gaz şi eliminaţi eventualele pierderi.
Dispozitivul de suprapresiune
Fixati teava de scurgere pentru supapa de
siguranta F inclusa in pachetul cu manualul de
utilizare si instalare.
Evacuarea dispozitivului de suprapresiune
trebuie să fie conectată la un sifon de purjare
care poate fi controlat cu ochiul liber, pentru a
evita - în cazul intervenţiei acestuia - vătămarea
persoanelor, animalelor şi deteriorarea bunurilor,
de care constructorul nu este responsabil.
F
Cuplare boiler
Kiturile disponibile permit cuplarea cazanului
la un boiler extern pentru producerea apei
menajere.
Cazanul este predispus deja pentru controlul
temperaturii boilerului printr-o sondă NTC (vezi
schema electrică).
Pentru informaţii mai detaliate, citiţi
instrucţiunile
furnizate
în
kiturile
corespunzătoare.
ATENŢIE!!
Dacă se foloseşte cazanul numai pentru
încălzire, trebuie modificat parametrul
referitor la versiunea cazanului - meniul 2/
submeniul 2/ parametrul 8- de la Tank (1) la
System (2)
B
B
37
53
Instalare
Conectarea termostatului de ambianţă
Legarea termostatului de ambianţă se face în
interiorul cutiei de sub panoul de comandă, după
procedeul:
- opriţi alimentarea electrică a cazanului
- rotiţi panoul de comandă (a se vedea paragraful
“Instrucţiuni pentru deschiderea mantalei şi
SE
6
1
2
3
4
PUMP PUMP
SPEED
FUSE 2AT
5
TA2
4
TA1
FAN 1
1
CN17
2
1
CN07
CN22
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Display
5
5
1
8
11
66
bus-translator (optional)
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
1
Optional P.C.
8 7 6 5 4 3 2 1
CN04
FLOW
54
panoul frontal.
CN17
Astfel, aveţi acces la cutia cu borne (vezi fig)
pentru a conecta:
TA1 - Termostatul de ambianţă 1
TA2 - Termostatul de ambianţă 2
SE - Sonda Externă
Mai mult: tot aici puteţi introduce şi alte
plăci, opţionale, pentru alte accesorii.
placa bus
pentru conectarea
Telecomenzii
CLIMA MANAGER
Senzor Ambianţă
Modulant P. C. B . pentru gestionarea zonelor
multiple, solar etc...
Pentru informaţii detaliate, consultaţi Manualul
de Termoreglare Chauffoteaux.
Pentru racordarea şi poziţionarea cablurilor
perifericelor opţionale vedeţi recomandările
referitoare la instalarea acestora
2 3
-
inspectarea interiorului cazanului).
deschideţi cutia cu o şurubelniţă
legaţi cablurile termostatului de ambianţă
eliminând puntea S.
închideţi uşa, panoul port-instrumente şi
1
-
S
Conectările electrice
ATENŢIE
Înainte de orice intervenţie la centrală,
întrerupeţi alimentarea electrică cu
ajutorul întrerupătorului bipolar
extern.
Alimentare 230 V +împământare
Legăturile se vor face cu un cablu de tip 2P+T
(masă) din dotarea cazanului, de cuplat la placa
principală din panoul de comandă.
Conectarea Componentelor Periferice
Pentru a avea acces la conexiunile elementelor
periferice, procedaţi astfel:
- opriţi alimentarea electrică a cazanului
- rotiţi panoul de comandă (a se vedea
paragraful “Instrucţiuni pentru deschiderea
mantalei şi inspectarea interiorului
cazanului).
- deşurubaţi ambele şuruburi ale capacului
posterior al locaşului de instrumente.
Termostat
supratemperatură
Sonda de fum
Sonda de retur
Sonda de tur
CN22
121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Modulatore
Valvola Gas
Fluxmetru
c. sanitar
PUMP PUMP FAN1
SPEED
Temperaturi Sonde Solar
CN07
87654321
CN22
12 1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1
CN04
1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1
CN17
2 1
1
Sondă
boiler
1
SE
4
TA2
2 3
TA1
1
CN04
1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1
6
bus-translator (optional)
Sondă
boiler
4 5
Optional P.C.
2 3
Termostatului
de ambianţă
FUSE 2AT
Display
1
1
Pompa de recirculare
Display
VANNE ALLUMEUR
GAZ
4 3 2 1
N
Valva comutatoare
(cu 3 cai ) motorizată
L
Control
Telecomandat
(opţional)
FLAME
electrod
aprindere flacără
EARTH
Aprinzător
Instalare
Schema electrică
FLOW
55
punerea în funcţiune
Pregătirea pentru punerea în funcţiune
Pentru a garanta siguranţa şi buna funcţionare
a centralei, punerea în funcţiune trebuie să fie
efectuată de către un tehnician calificat şi care
să fie autorizat de lege, în acest sens.
Panoul de comenzi
1
ABCDEFGHIL123456
2
Alimentare Gaz
Procedaţi în următorul mod:
- verificaţi dacă tipul de gaz furnizat corespunde cu cel indicat pe placa de timbru a
centralei;
- deschideţi uşile şi ferestrele;
- evitaţi apariţia scânteilor şi flăcărilor libere;
- verificaţi etanşeitatea instalaţiei de combustibil cu robinetul de interceptare al centralei pus pe închis şi ulterior deschis, iar valva
de gaz închisă (dezactivată), timp de 10 minute contorul (sesizorul de gaz) nu trebuie
să indice nici o trecere de gaz.
Alimentarea Electrică
- Verificaţi dacă tensiunea şi frecvenţa de alimentare coincid cu datele înscrise pe placa
de timbru a centralei;
- verificaţi eficienţa împământării.
56
13
3
4
12
5
11
6
10
9
7
2
1
3
Umplerea instalaţiei cu apă
Procedaţi după cum urmează:
- deschideţi robinetul de pe circuitul de tur
(alimentare cu apă rece);
- desfaceţi capacul valvei automate de
suprapresiune, de pe pompa de circulaţie;
- deschideţi treptat robinetul de umplere al
cazanului şi închideţi valvele de aerisire de pe
calorifere, imediat după ce iese apa;
- închideţi robinetul de umplere al centralei
când presiunea indicată pe hidrometru este
între 1 şi 1,5 bari.
8
bar
1. Display
2. Tasta ON/OFF
3. Buşon reglare temperatură încălzire
- “encoder” programmazione
4. Tasto MODE
(Selectarea modalităţii de funcţionare)
5. Buton activare funcţia Confort / Eco
(activ cu conectarea la un boiler extern)
6. Tasta de activare Programare încălzire
7. Tasta SRA (Activare Termoreglare)
8. Hidrometru
9. Manetă reglare temperatură sanitară
(activ cu conectarea la un boiler extern)
10. Tasta INFO
11. Tasta ESC
12. Tasta MENU/OK
13. Tasta RESET
punerea în funcţiune
Display
ABCDEFGHIL123456
Programare orară
Ziua săptămânii (lun...dum)
Indicaţii referitoare la vizualizare/reglare program orar
(zona 1 şi zona 2) pentru încălzire
Indicarea programării orare a Confortului sanitar
(activ cu conectarea la un boiler extern)
Data şi Ora
Programare orară activată pe încălzire şi/sau uz menajer
Cifre pentru indicaţii:
- stare cazan şi temperaturi detectate
- reglări meniu
- semnalare coduri eroare
- Vizualizare temperatură internă
(numai cu dispozitiv BUS conectat)
- Vizualizare temperatură externă
(cu sonda conectată)
Cerere tastă Reset
Cerere intervenţie asistenţă tehnică
Semnalare flacără sau blocare funcţionare
Funcţionare circuit încălzire şi indicare nivel temperatură reglată
Funcţionarea în mod sanitar cu indicarea nivelului temperaturii
setate (activ cu conectarea la un boiler extern)
ABCDE...
Text cu derulare
Confort circuit sanitar activat
Funcţie Eco activată
Vizualizare meniu Informaţii
Funcţie SRA activată (Termoreglare activă)
Kit solar (opţional)
Stabil = conexiune clip-in solar
Intermitent = utilizare energie solară
57
punerea în funcţiune
Procedura de aprindere
Apăsaţi tasta ON/OFF de pe panoul de comenzi
pentru a aprinde cazanul; pe display va apărea:
bar
vară
Estate
Modul de funcţionare este indicat de cele 3
cifre evidenţiate în desenul de mai sus:
prima cifră indică modalitatea de funcţionare:
0 = Aşteptare, nicio cerere
C = Cerere încălzire
c = Post-circulare încălzire
b = Cerere apă caldă menajeră (boiler)
H = Post-circulare după un consum de apă
caldă menajeră
F = Pompa circulare ptr protecţie la îngheţ activă
= Arzător protecţie la îngheţ activ
a doua şi a treia cifră indică:
- temperatura pe tur, dacă nu este activă nici
o cerere
- temperatura de tur, în modalitatea de
încălzire
- temperatura apei calde sanitare, în
modalitatea circuit sanitar
- temperatura de tur, în modalitatea
antiîngheţ
Funcţia de Aerisire
Apăsând tasta Esc timp de 5 secunde
cazanul va începe un ciclu de aerisire care
va dura aproximativ 7 minute. Funcţia
poate fi întreruptă apăsând din nou tasta
ESC. Dacă este necesar, puteţi activa un
nou ciclu. Verificaţi ca şi cazanul să fie în
modalitatea Stand-by (nicio cerere de la
circuitul de încălzire sau de la cel sanitar).
58
Prima pornire
1. Asiguraţi-vă că:
- robinetul de gaz este închis;
- racordarea electrică este efectuată în mod corect.
Asiguraţi-vă în orice caz că firul de împământare
verde/galben este racordat la o instalaţie de
împământare bună;
- ridicaţi, cu ajutorul unei şurubelniţe, dopul valvei
de suprapresiune, automată;
- lpresiunea instalaţiei, pe manometru, este mai
mare de 1 bar;
- puneţi în funcţiune cazanul (apăsând tasta On/
Off ) şi selectaţi cu tasta MODE modalitatea standby; cazanul nu primeşte nici o cerere, nici de la
circuitul de încălzire, nici de la cel sanitar.
bar
vară
Estate
activaţi ciclul de aerisire apăsând tasta ESC
timp de 5 secunde.
bar
Disarezione
in corso
Ciclu de aerisire
Cazanul va începe un ciclu de dezaerare care
va dura cam 7 minute; în caz de necesitate,
acesta poate fi întrerupt apăsând tasta ESC.
- la terminarea acestuia, verificaţi să nu mai
existe aer în instalaţie; în caz contrar, repetaţi
operaţia;
- aerisiţi caloriferele;
- conducta de evacuare a gazelor de ardere
trebuie să fie adecvată şi fără nici un obstacol
- asiguraţi-vă că toate fantele de aerisire
/ ferestrele din încăpere sunt deschise
(instalarea tip B).
2. Deschideţi robinetul de gaz şi verificaţi
etanşeitatea racordurilor, inclusiv cele ale
centralei, verificând ca aparatul de măsură să
nu semnaleze nici o trecere de gaz. Eliminaţi
eventualele scăpări de gaz.
3. Puneţi în funcţiune cazanul selectând cu Tasta
MODE funcţionarea (încălzire sau apă caldă
menajeră).
reglarea
VERIFICAREA REGLĂRILOR PE PARTEA DE
GAZ
Controlul presiunii de alimentare.
1. Desfaceţi şurubul “1” (fig. a) şi introduceţi
tubul de racord al manometrului în priza de
presiune.
2. Puneţi cazanul în funcţiune la puterea
maximă (activând “funcţia coşar”apăsaţi
tasta RESET timp de 5 secunde: pe display,
apare t --). Presiunea de alimentare trebuie
să corespundă celei prevăzute pentru tipul
de gaz pentru care cazanul a fost predispus.
3. La sfârşitul controlului strângeţi şurubul “1” .
4. Funcţia coşar se dezactivează automat după
10 minute
Controlul puterii maxime sanitar
1. Pentru a controla puterea maximă, slăbiţi
şurubul “2” (fig.b) şi introduceţi tubul de
racord al manometrului în priza de presiune.
2. Scoateţi tubul de compensare al camerei de aer.
3. Puneţi cazanul în funcţiune la puterea
maximă (activând “funcţia coşar”), apăsaţi
tasta RESET timp de 5 secunde: pe display,
apare t --. Rotiţi encoder în sens orar pentru
a activa funcţionarea la puterea maximă (c
sanitar).
Pe display, apare t --.
Presiunea de alimentare trebuie să
corespundă celei prevăzute în tabelul
“Reglare Gaz” pentru tipul de gaz pentru care
cazanul a fost predispus. Dacă nu corespunde
scoateţi învelişul de protecţie şi acţionaţi
asupra şurubului de reglare “3” (fig. c).
4. La sfârşitul testului strângeţi şurubul “2” şi
verificaţi etanşarea.
5. Repuneţi învelişul de protecţie al
modulatorului.
6. Reconectaţi tubul de compensare.
7. Funcţia coşar se dezactivează automat după
10 minute.
Controlul puterii minime
1. Pentru a controla puterea maximă, slăbiţi
şurubul “2” (fig.b) şi introduceţi tubul de
racord al manometrului în priza de presiune.
2. Scoateţi tubul de compensare al camerei de aer.
3. Puneţi cazanul în funcţiune la puterea
maximă (activând “funcţia coşar”), apăsaţi
tasta RESET timp de 5 secunde: pe display,
apare t --. Rotiţi encoder în sens anti-orar
pentru a activa funcţionarea la puterea
minimă.
(a)
1
2
(b)
3
(c)
(d)
4
59
reglarea
5.
6.
7.
Reglarea puterii maxime de încălzire
Cu acest parametru se limitează puterea utilă a
centralei.
Pentru a controla puterea maximă a circuitului
de încălzire accesaţi meniul 2 /sub-meniul 3/
parametrul 1 şi verificaţi (sau modificaţi, dacă
este necesar) valoarea, aşa cum este indicat în
tabelul “Presiune Gaz Încălzire”.
Reglarea întârzierii de pornire a încălzirii
Acest parametru - meniul 2/sub-meniul 3/
parametrul 5 - vă permite să introduceţi,
manual (0) sau automat (1) timpul de aşteptare
înainte de pornirea succesivă a arzătorului,
după ce acesta s-a stins ca urmare a atingerii
temperaturii stabilite pe termostat.
Selectând modalitatea manuală, puteţi regla
întârzierea în minute, de la parametrul următor
– meniul 2/sub-meniul 3/parametrul 6; sunt
posibile valorile de la 0 la 7 (minute).
În modul automat, cazanul va stabili timpul
corespunzător, în baza temperaturii stabilite
(set-point).
60
A
ABCDEFGHIL123456
B
Encoder
(buşonul
de reglare)
Permite
mărirea sau
micşorarea
valorilor
prestabilite
Tasta
MENU/OK
2
3
Reglarea aprinderii lente.
Cu acest parametru se limitează puterea utilă a
centralei în faza de aprindere.
Acest parametru trebuie să fie modificat numai
dacă presiunea pe circuitul de retur al valvei de
gaz, în faza de aprindere (măsurată cu circuitul
sanitar activat) nu corespunde cu valorile
indicate în tabelul recapitulativ.
Pentru a verifica puterea de aprindere lentă,
accesaţi meniul 2/submeniul 2/parametrul 0.
Dacă este necesar, modificaţi valoarea
parametrului până când presiunea este
corectă.
meniul 2 - Parametrii Cazanului
sub-meniul 3 - parametrul 1
Puterea maximă a circ. încălzire care poate fi reglată
sub-meniul 2 - parametrul 0
Reglare Aprindere Lentă
sub-meniul 3 - parametrii 5 şi 6
Reglarea Pornirii Întârziate
sub-meniul 3 - parametrul 0
Puterea maximă ABSOLUTĂ a circ. încălzire
(NUMAI ÎN CAZUL SCHIMBĂRII TIPULUI DE GAZ SE VA ÎNLOCUI PLACA)
1
4.
Pe display, apare t__ .
Scoateţi un cablu al modulatorului (fig.
d) presiunea trebuie să corespundă celei
prevăzute în tabelul “Reglare Gaz” pentru
tipul de gaz pentru care cazanul a fost
predispus. Dacă nu corespunde acţionaţi
asupra şurubului de reglare “4” (fig. d).
La sfârşitul testului strângeţi şurubul “2” şi
verificaţi etanşarea.
Reconectaţi cablul modulatorului.
Reconectaţi tubul de compensare.
Funcţia coşar se dezactivează automat după
10 minute.
bar
Cu ajutorul tastei MENIU/OK şi encoderului 3,
se accesează diferitele meniuri, submeniuri şi
parametri.
Pe display apare codul şi descrierea meniurilor
precum şi diferiţii parametri.
Numărul
meniurilor
şi
parametrilor
corespunzători este indicat de cifra A pe ecran.
Pentru fiecare cod există un text de descriere B
– vezi figura.
(Encoder: Permite mărirea sau micşorarea
valorilor prestabilite)
reglarea
Controlul puterii maxime absolute pe circuitul
de încălzire
(NUMAI ÎN CAZUL SCHIMBĂRII TIPULUI DE GAZ SE VA ÎNLOCUI PLACA)
Pentru a controla sau modifica puterea maximă
absolută în circuitul de încălzire accesaţi valva
de gaz şi procedaţi astfel:
1. slăbiţi şurubul “2” (Fig. b) şi introduceţi
tubul de racord al manometrului în priza de
presiune.
2. Scoateţi tubul de compensare al camerei de aer.
3. Puneţi cazanul în funcţiune la puterea
maximă activând “funcţia coşar” (apăsaţi
tasta
timp de 5 secunde: pe display va
apărea t --).
Presiunea de alimentare trebuie să
corespundă celei prevăzute în tabelul
“Reglare Gaz” pentru tipul de gaz pentru
care cazanul a fost predispus. Dacă nu
corespunde, accesaţi meniul 2/sub-meniul
3/parametrul 0 şi rotiţi encoderul pentru a
modifica valoarea, până la atingerea presiunii
indicate în tabelul “Reglare Gaz”.
4. La sfârşitul testului strângeţi şurubul “2” şi
verificaţi etanşarea.
5. Funcţia “coşar” se dezactivează automat după
10 minute sau prin apăsarea tastei RESET.
Adaptarea la alt tip de gaz
Cazanul poate funcţiona şi cu gaz lichid; trecerea de la gaz metan (G20) la gazul lichid (G30
- G31) sau invers se va face de un Instalator Calificat, utilizând setul special furnizat.
Operaţiunile de efectuat sunt următoarele:
1. debranşaţi aparatul de la alimentarea
electrică.
2. închideţi robinetul de gaz.
3. opriţi alimentarea electrică a cazanului
4. accesaţi camera de ardere după instrucţiunile
furnizate în paragraful “instrucţiuni pentru
îndepărtarea mantalei şi controlarea
interiorului centralei”
5. înlocuiţi duzele apoi lipiţi etichetele de
identificare aşa cum vi se arată în foia de
instrucţiuni furnizată cu setul
6. verificaţi etanşeitatea la gaz
7. puneţi în funcţiune aparatul.
8. reglaţi gazele după indicaţiile din paragraful
“Verificarea reglării gazelor”, urmărind
valorile:
- maximă circuit menajer
- minimă
- maximă absolută încălzire
- maximă reglabilă încălzire
- aprindere Lentă
- întârziere la aprindere.
9. faceţi analiza gazelor de ardere.
Tabelul indica relatia dintre presiunea de gaz la
arzator si nivelul de putere al cazanului in modul de
functionare pe incalzire
TALIA System 25 CF
TALIA System 15 CF
Presiune gaz pentru incalzire
Gas Putere utila (kW)
mbar
G20
Reglare putere incalzire
mbar
G30
Reglare putere incalzire
mbar
G31
Reglare putere incalzire
Gas Putere utila (kW)
mbar
G20
Reglare putere incalzire
mbar
G30
Reglare putere incalzire
mbar
G31
Reglare putere incalzire
7,3
8,0
9,0
10,0
11,5
13,5
14,9
1,8
2,2
2,8
3,4
4,5
5,2
6,5
0
29
32
35
39
42
48
6,3
7,6
9,7
12,0
15,8
21,0
24,8
0
51
57
61
69
77
83
8,2
10,0
12,6
15,6
20,6
27,0
33,0
0
57
63
69
77
86
94
10,1
2,2
0
5,5
0
6,0
0
12
3,2
39
8,0
54
8,8
56
14
4,4
44
11,0
61
12,0
63
16
5,7
49
14,3
67
15,6
70
18
7,2
54
18,1
73
19,8
76
20
7,6
55
18,9
75
23,5
80
22
9,1
59
22,9
80
28,5
87
23,7
10,6
64
26,5
84
33
93
(*) Reglabil cu / 231-es paraméterben beállítható
61
reglarea
Tabel rezumativ transformare gaz
TALIA System 15 CF
G20
G30* G31*
TALIA System 25 CF
G20
G30
G31
45,67
80,58
70,69
45,67
80,58
70,69
20
28/30
37
20
28/30
37
Putere max sanitara
7,0
28,5
36
12,0
27,8
35,4
Max Putere Încălzire Absolut
(meniul 2/sub-meniul3/ parametrul 0)
6,5
(48)
24,8
(83)
33,0
(94)
10,9
(64)
26,5
(87)
33,2
(93)
Putere minima
1,8
6,3
8,2
2,2
5,5
6,0
Presiunea de aprindere lentă
(meniul 2/sub-meniul2/ parametrul 0)
Maks. poziom regulowanej mocy ogrzewania menu 2- podmenu 3 - parametr 1
întârzierii aprinderii
(meniul 2/sub-meniul3/ parametrul 5)
1,8
(0)
6,3
(0)
8,2
(0)
2,2
(0)
5,5
(0)
6,0
(0)
36
63
69
49
74
71
Indice Wobe inf. (15°C, 1013 mbar)
(MJ/m3)
Presiunea de intrare gaz mbar
resiune la ieşire a valvei de gaz (mbar)
Nr. duze arzător
ø rozmiar dyszy (mm)
Consum max./min.
Fogyasztas max/min
(15°C, 1013 mbar)
(G.N.= m3/h) (GPL = Kg/h)
* Diafragma Ø 2,9 valva gas
62
automatico
automatico
13
13
1,15
0,75
0,75
1,25
0,76
0,76
maximum
incalzire
1,75
1,30
1,28
2,73
2,03
2,00
minimum
0,90
0,67
0,66
1,16
0,87
0,85
reglarea
Accesul la Meniurile de setare-reglare - diagnostic
Cazanul vă permite gestionarea completă a
instalaţiei de încălzire şi apă caldă menajeră.
Navigarea în interiorul meniurilor vă permite
să personalizaţi funcţionarea instalaţiei şi a
perifericelor aferente acesteia, optimizând
astfel confortul şi consumul energetic. În plus,
meniurile vă pot da multe informaţii utile cu
privire la buna funcţionare a cazanului.
Cu ajutorul tastei MENIU/OK şi encoderului 3,
se accesează diferitele meniuri, submeniuri şi
parametri.
Pe display apare codul şi descrierea meniurilor
precum şi diferiţii parametri.
Numărul
meniurilor
şi
parametrilor
corespunzători este indicat de cifra A pe ecran.
Pentru fiecare cod există un text de descriere B
– vezi figura.
(Encoder: Permite mărirea sau micşorarea
valorilor prestabilite)
Meniurile disponibile sunt următoarele:
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
A
ABCDEFGHIL123456
B
Encoder
(buşonul
de reglare)
Permite
mărirea sau
micşorarea
valorilor
prestabilite
Tasta
MENU/OK
2
3
3
3
3
3
4
4
4
Oră-Dată-Limbă
0 Setare Limbă Afişaj
1 Setare Oră-Dată
2 Setare ora oficială
Setare temporizator
Parametri centrală
1 Cod Service (acces rezervat tehnicianului calificat)
2 Configuraţie generală
3 Parametri Incalzire - Partea 1
4 Parametri Incalzire - Partea 2
5 Apă caldă menajeră
9 Meniu 2 Revenire la configuraţia din
fabrică
Solar & Boiler
0 Configuraţie generală
1 Cod Service (acces rezervat tehnicianului calificat)
2 Reglaje Speciale
Parametri Zona 1
0 Valoare reglaj Zona1
1 Cod Service (acces rezervat tehnicianului
calificat)
2 Setare Zona 1
3 Diagnoza
4 Gestionare Dispozitive Zonă
Parametri Zona 2
0 Valoare reglata Zona 2
1 Cod Service (acces rezervat tehnicianului calificat)
2 Setare Zona 2
3 Diagnoza
4 Gestionare Dispozitive Zonă 2
5 Multizonă
1
0
0
0
0
1
2
2
2
2
2
2
2
bar
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Test & Utilităţi
Parametru de Service
1 Cod Service (acces rezervat tehnicianului calificat)
2 Centrala
3 Temperatură centrala
4 Solar & Acumulare
5 Service
6 Statistică
7 NE ACTIVE
8 Evidenţă erori
9 Date Centru Asistenţă
63
reglarea
Pentru a avea acces la Meniuri, deschideţi uşa şi
procedaţi astfel:
1. apăsaţi tasta MENU/OK pe ecran va apărea,
intermitent, cifra 000
2. rotiţi encoderul pentru a selecta meniul
dorit; textul de pe ecran vă va indica numele
meniului ales, de ex: “2
200 - Parametrii
cazanului”
3. apăsaţi tasta Meniu/Ok: pe ecran vor apărea
intermitent primele două cifre şi vi se va
cere codul de acces de ex. “21
10 - Cod de
acces”
Atenţie! Meniurile speciale, care pot fi
modificate numai de instalatorii specializaţi,
pot fi accesate numai după introducerea
codului de acces.
4. apăsaţi tasta MENU/OK pe ecran va apărea
222
5. rotiţi encoderul în sens orar pentru a selecta
codul 234 - Cod corect
6. apăsaţi tasta MENU/OK pentru a alege
sub-meniul dorit; pe ecran vor apărea,
intermitent, primele două cifre de ex.
“22
20”
7. rotiţi encoderul pentru a selecta sub-meniul
dorit; textul de pe ecran vă va indica numele
sub-meniului ales, de ex: “23
30 - Încălzire
-Partea 1”
8. apăsaţi tasta MENU/OK pentru a accesa
parametrii sub-meniului; vor apărea intermitent - primele 3 cifre, de ex. “23
230
0”
9. rotiţi encoderul pentru a selecta parametrul
dorit; textul de pe ecran vă va indica numele
parametrului ales, de ex: “23
231
1 - Putere max
reglabilă încălzire”
10. apăsaţi tasta MENU/OK pentru a accesa acest
parametru; pe ecran va apărea valoarea, de
ex. “70
70”
Notă: Valoarea parametrului va fi afişată
20 de secunde, după care, alternativ, vor
apărea indicaţiile despre parametru (de ex
“70
70 > 231
231”
11. rotiţi encoderul pentru a selecta noua
valoare de ex “75
75”
12. apăsaţi tasta MENU/OK pentru a memora
modificarea sau tasta ESC pentru a anula
modificarea.
64
Apăsaţi ESC pentru a vă întoarce la pagina
obişnuită.
Pentru a accesa celelalte meniuri, care nu au
nevoie de codul de acces, trecerea de la meniuri
la sub-meniuri este directă.
Legenda de reprezentare a cifrelor pe ecran:
0, număr aprins (stabil)
0, număr intermitent
0
1
2
2
Descriere
SETARE ORĂ - DATĂ - LIMBĂ
SETARE TEMPORIZATOR
PARAMETRI CENTRALĂ
1 COD SERVICE
interval
Setare din
fabrică
meniu
submeniu
parametru
reglarea
Vezi manualul utilizatorului
Vezi manualul utilizatorului
222
Rotiţi butonul în sensorar
pentru a selecta codul 234
si apasati Menu/Ok
2 2 SETĂRI GENERALE ALE CENTRALEI
2 2 0 Aprindere uşoară
De la 0 la 99
2 2 1 Zona Temp. Anti-inghet
De la 2 la 10 (°C)
5
2
2
2
2
0
activ numai cu kitul 2 zone
Clip-in conectat
1
DOAR PENTRU SERVICE
– a se folosi doar ca
înlocuitor al P.C.B.
2
2
2
2
2
3
4
5
Modulaţia ventilatorului On/Off NEACTIVATA
NEACTIVATA
NEACTIVATA
Aprindere cu întârziere încălzire 0= Dezactivata
1= 10 ssecunde
2= 90 secunde
3= 210 secunde
2 2 6 NEACTIVATA
2 2 7 NEACTIVATA
de la 0 la 5
2 2 8 Vers. Centrala
Atenţie! Modificaţi de la 1 la 2 în 0 = A NU SE UTILIZA
1 = Acumulare Ext cu Sondă NTC
cazul folosirii cazanului numai
2 = Acumulare Ext cu Termostat
pentru încălzire.
Vezi paragraful Setări gaz
Activ numai când este
conectat dispozitivul BUS
3 - 4 - 5 = A NU SE UTILIZA
2 3 PARAMETRII CENTRALEI TERMICE - PARTEA 1
2 3 0 Putere maximă absoluta pe
De la 0 la 99
DOARPENTRUSERVICE – a
incalzire
se folosi doar
Vezi paragraful Setări gaze
ca substituent al P.C.B.
2 3 1 Puterea maxima pe incalzire
De la 0 la 99
Vezi paragraful Setări gaze
Încălzire ajustabilă
2 3 2 NEACTIVATA
2 3 3 NEACTIVATA
2 3 4 NEACTIVATA
2 3 5 Modul timp anticiclu
0 = Manual
1 Vezi paragraful Setări gaze
1 = automat
2 3 6 Timp anticiclu (dacă 235 = 0)
De la 0 la 7 (minute)
3
2 3 7 Postcirculatie pompă pe
De la 0 la 15 (minutes) o 3
incalzire
CO (continuu)
2 3 8 Control viteză pompă
0 = viteză redusă
2
1 = viteză mare
2 = Modulaţie
2 3 9 Setare Delta T pompă
De la 10 la 30 (°C)
20
Parametrul va fi setat dacă este setat pe modulaţie controlul vitezei pompei (237)
Acest parametru se poate folosi pentru a stabili diferenţa dintre temperaturile turului şi
ale returului, care determină comutarea de pe viteză redusă pe viteză mare la pompa de
circulaţie. Ex: param. 239 = 20 dacă Ttur - Tretur > 20°C; pompa de circulaţie va fi activată la
viteza maximă.
Dacă Ttur- Tretur < 20 - 2°C; pompa de circulaţie se va activa la viteza minimă.
Timpul minim de aşteptare între schimbarile vitezei este de 5 minute.
65
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
2 5
2 5
2 5
2 5
2 5
2 5
2 5
2 5
2 9
2 9
66
Descriere
interval
Setare din
fabrică
meniu
submeniu
parametru
reglarea
PAR AMETRI INCALZIRE - PARTEA 2
0 NEACTIVATA
1 NEACTIVATA
2 NEACTIVATA
3 Postventilaţia de după
0 = OFF
0 0 = (durata 5 secondi)
solicitareade incalzire
1 = ON
1 = (durata 3 minuti)
4 Timp de functionare intensa
De la 0 la 60 (minutes)
Activată doar cu termostatul de cameră on/off şi reglarea temperaturii activată (parametrii
421 sai 521 pe 04 = reglarea de bază a temperaturii)
Acest parametru poate fi folosit pentru setarea temporizării înainte de creşterea automată
a temperaturii debitului în trepte de câte 4°C (max. 12°C). Dacă valoarea acestui parametru
rămâne la 00 funcţia nu este activată.
5 NEACTIVATA
6 NEACTIVATA
2 DOAR PENTRU SERVICE – a
7 Dispozitiv de detectare a
0 = numai sonde de
se folosi
presiunii centralei
temperatură
dar la înlocuirea P.C.B.
1 = buton presiune
2 = senzor presiune
8 NEACTIVATA
APĂ CALDĂ MENAJERĂ
0 Temporizată:
0 FUNCŢIA CONFORT
0 = dezactivată
Programare orară
1 = temporizată
săptămânală a funcţiei
2 = mereu activă
Comfort.
3 = temporizată/ECO
Această funcţie menţine boilerul cald în mod permanent sau pe baza unei programări
orare, în vederea creşterii confortului termic iniţial de prelevare a apei, cu debitare la o
temperatură mai mare - vezi manualul utilizatorului.
1 Timp Anticiclaj Confort
da 0 a 120 (minute)
0
2 Întârz. START Sanit.
da 5 a 200
5
(da 0,5 a 20 secondi)
0
3 Funcţia comutare D.H.W.
0 = Anticalcar
(oprită la > 67°C)
1 = la 4°C peste punctul
setat
4 Postcirculaţia şi postventilaţia
0 = OFF
0
după cererea de apa calda
1 = ON (= 3 minuti)
menajera
OFF= 3 minute de postcirculaţie şi postventilaţie după un consum de apă caldă menajeră
dacă temperatura din cazan vă demonstrează că este necesar.
ON= 3 minute de postcirculaţie şi postventilaţie, în permanenţă active, după fiecare consum
de apă menajeră.
5 Ritardo partenza in
da 0 a 30
0
riscaldamento dopo prelievo
(minuti)
sanitario
6 Funcţia Celectic - NEACTIVATA
MENIU 2 RESETARE
0 Restabilirea automată a setărilor Resetaţi toţi parametrii
din fabrică ale meniului 2
OK = Da - ESC = NU
Pentru a restabili toţi parametrii la setările iniţiale din fabrică, apăsaţi tasta MENU/OK.
3
3
3
3
3
3
3
3
Descriere
interval
Setare din
fabrică
meniu
submeniu
parametru
reglarea
CENTRALE CU BOILER (INTERIOR SAU EXTERIOR) ŞI CENTRALĂ CU KIT SOLAR
0 REGLAJE GENERALE
0 0 Reglare Temp Acumulare
da 40 a 60 (°C)
0 1 Reglare DeltaT Acumulare-Ieşire da 0 a 25 (°C)
0 activ numai cu kitul solar
- neactivata
Clip-in conectat
0 2 Reglare Temp Redusă
da 10 a 25 (°C)
Acumulare
1 COD SERVICE
222 Rotiţi butonul în sensorar
pentru a selecta
codul 234 si apasati
Menu/Ok
2 REGLAJE SPECIALE
Activabilă cu setul System
2 0 Funcţie Anti Legionela
0 = OFF - 1 = ON
Plus de conexiune la boilerul
cu sondă NTC.
Funcţia împiedică apariţia bacteriilor de legionela care pot apărea de obicei în conductele şi tuburile
boilerelor, la temperatură redusă (între 20 şi 40 °C). Dacă funcţia este activată, iar temperatura
boilerului rămâne sub 59 °C peste 100 de ore, funcţia de încălzire a apei se transferă cazanului, care
încălzeşte apa din boiler timp de 30 minute, până aceasta atinge temperatura de 65 °C.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
1
2
3
4
5
NEACTIVATA
NEACTIVATA
DeltaT Colect. x Activ. Pompă
DeltaT Colect. x Stop Pompă
Min. Colect. Temp x Activ.
Pompă
2 6 Input Colector
2 7 Funcţie Recooling
2 8 Delta la Setpoint Acumulare cu
Gaz
2 9 Temp Antig. Colector
PARAMETRI ZONA 1
0 SETARE TEMPERATURĂ ZONA 1
0 0 Se setează temperatura de zi
pentru Zona 1
0 1 Se setează temperatura de
noapte pentru Zona 1
0 2 Se stabileşte temperatura ide
incalzire
4 1 COD SERVICE
4 2 REGLAJE ZONA 1
4 2 0 Interval temperatură Zona 1
A NU SE MODIFICA
da 0 a 30 (°C)
da 0 a 30 (°C)
da 10 a 90 (°C)
8
4
30
da 0 a 20°C
Activ numai cu kitul solar
0
Clip-in conectat
0
10
da -20 a +5 (°C)
-20
De la 16 la 30 (°C)
19
De la 16 la 30 (°C)
Activ numai când este
16 conectat dispozitivul BUS
De la 35 la 85 (°C)
70 Se va seta numai cu
temperatura de debit
constant a termoreglării
(vezi 421)
222 Rotiţi codorul în sens orar
pentru a selecta codul 234
şi apăsaţi pe Meniu/Ok
Activ numai cu modulele de gestionare a zonelor de
incalzire
67
interval
1
4 2 1 Selectarea tipul de termoreglare
0 = Temperatură debit constant
1 = termoreglare de bază
2 = numai temperatura camerei
3 = numai temperatura exterioară
4 = temperatura camerei + exterioară
4 2 2 Selectare curbă termoreglare
da 1_0 a 3_5
Nel caso di utilizzo della sonda
°C 100
esterna, la caldaia calcola la
temperatura di mandata più
90
idonea tenendo conto della
temperatura all’esterno e del
80
tipo di impianto.
Il tipo di curva va scelta in
70
funzione della temperatura
di progetto dell’impianto e
60
dell’entità delle dispersioni
presenti nella struttura.
50
Per impianti ad alta temperatura
è possibile scegliere tra una
delle curve a lato rappresentate.
40
Pentru a activa
termoreglarea, apăsaţi
tasta SRA. Pe display apare
şi se aprinde simbolul
1_5
3.5 3.0
2.5
2.0
temperatura di mandata all’impianto
1.5
1.2
alta tempertaura
Descriere
Setare din
fabrică
meniu
submeniu
parametru
reglarea
1.0
30
10
5
0
-5
-10
-15
-20 °C
temperatura esterna
4 2 3 Deplasare paralelă curbă
De la - 20 la + 20
0
Pentru a adapta curba termică la exigenţele instalaţiei este posibil să deplasaţi paralel curba
(să alegeţi una din curbele paralele) pentru a modifica temperatura pe tur calculată şi deci
temperatura din mediul ambiant.
Accesaţi parametrul şi rotiţi buşonul 3 pentru a deplasa paralel curba, după indicaţiile din
figura de mai jos. Valoarea este lizibilă pe display, de la -20 a +20. Fiecare pas măreşte cu
1°C temperatura pe circuitul de tur (faţă de valoarea de set-point).
Cu functia Termoreglare activata , deplasarea curbei de temperatura este posibila si prin
rotirea butonului de incalzire
da 0 a 20
20
4 2 4 Senzorul din cameră
influenţează calcularea
Dacă setarea = 0 temperatura camerei nu influenţează
temperaturii – termoreglarea
calculul pct. prestabilit
activată
Dacă setarea = 20, temperatura camerei influenţează la
maximum calculul
temperaturii – activă numai dacă este conectat
dispozitivul BUS
4 2 5 Temperatura maxima de
De la 35 la 85 (°C)
82
incalzire Zona 1
4 2 6 Temperatura minima de
De la 35 la 85 (°C)
40
incalzire Zona 1
68
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
Descriere
interval
Setare din
fabrică
meniu
submeniu
parametru
reglarea
3
3
3
3
3
DIAGNOSTICE
0 Temp Ambiantă Zona 1 – activă numai dacă este conectat dispozitivul BUS
1 Temp Reglată – activă numai dacă este conectat dispozitivul BUS
2 Stadiu Cerere Căldură din Zona 1 0 = OFF - 1 = ON
3 Stadiu Pompa Zona 1
0 = OFF (oprită)
Activ numai cu modulele
1 = ON (pornită)
de gestionare a zonelor de
incalzire
4 GESTIONARE DISPOZITIVE ZONĂ
4 0 Control Pompa Z1
0 = OFF - 1 = ON
Activ numai cu modulele
de gestionare a zonelor de
incalzire
PARAMETRI ZONA 2
0 SETAREA TEMPERATURII ZONA 2
0 0 Se setează temperatura de zi
De la 16 la 30 (°C)
19 Activ numai când este
pentru Zona 2
conectat dispozitivul BUS
0 1 Se setează temperatura de
De la 16 la 30 (°C)
16
noapte pentru Zona 2
0 2 Se stabileşte temperatura
De la 35 la 85 (°C)
70 Se va seta numai cu
încălzirii centrale
temperatura de debit
constant a termoreglării
(vezi 521)
1 COD SERVICE
222 Rotiţi codorul în sens orar
pentru a selecta codul 234
şi apăsaţi pe Meniu/Ok
2 REGLAJE ZONA 2
2 0 Plajă Temp - Activ numai cu modulele de gestionare a zonelor de incalzire
5 2 1 Selectarea tipul de termoreglare
0 = Temperatură debit constant
1 = termoreglare de bază
2 = numai temperatura camerei
3 = numai temperatura exterioară
4 = temperatura camerei + exterioară
5 2 2 Pantă Zona 1
De la 0_2 la 3_5
0
Pentru a activa
termoreglarea, apăsaţi
tasta SRA. Pe display apare
şi se aprinde simbolul
1_5 vezi pagina precedenta
Când se foloseşte un senzor exterior, centrala calculează cea mai potrivită temperatură de
furnizat, ţinând cont de temperatura exterioară şi de tipul sistemului. Tipul curbei trebuie
selectat în concordanţă cu temperatura proiectată a sistemului şi natura dispersiiilor prezente
în structură. Pentru structurile cu temperatură înaltă, se poate alege una dintre curbele
exemplificate mai jos.
5 2 3 Transfer curbă paralelă Zona 2
de la - 20 la + 20
0
compensare
Pentru a adapta curba termică la exigenţele instalaţiei este posibil să deplasaţi paralel curba
(să alegeţi una din curbele paralele) pentru a modifica temperatura pe tur calculată şi deci
temperatura din mediul ambiant.
Accesaţi parametrul şi rotiţi buşonul 5 pentru a deplasa paralel curba, după indicaţiile din
figura de mai jos. Valoarea este lizibilă pe display, de la -20 a +20. Fiecare pas măreşte cu
1°C temperatura pe circuitul de tur (faţă de valoarea de set-point).
Cu functia Termoreglare activata , deplasarea curbei de temperatura este posibila si prin
rotirea butonului de incalzire
69
Descriere
5 2 4 By accessing this parameter
and turning knob senzorul din
cameră influenţează calcularea
temperaturii – termoreglarea
activată
interval
Setare din
fabrică
meniu
submeniu
parametru
reglarea
De la 0 la 20
20
dacă setarea = 0, temperatura camerei nu influenţează
calculul punctului prestabilit
Dacă seatrea = 20, temperatura camerei are o
influenţămaximă asupra calculării
temperaturii – activă doar dacă dispozitivul BUS este
conectat
De la 35 la 85 (°C)
82
5 2 5 Temperatura maxima de
incalzire Zona 2
5 2 6 Temperatura minima de
De la 35 la 85 (°C)
40
incalzire Zona 2
5 3 DIAGNOSTICE
5 3 0 Temp Ambiantă Zona 2 (°C) – activă numai când dispozitivul BUS este conectat
5 3 1 Temp C.Tur Zona 2 (°C) – Activ numai cu modulele de gestionare a zonelor de incalzire
5 3 2 Temperatură retur Zona 2 (°C) – Activ numai cu modulele de gestionare a zonelor de incalzire
5 3 3 Temp Reglată Zona 2 (°C) – activă numai când dispozitivul BUS este conectat
5 3 4 Stadiu Cerere Căldură din Z2
0 = OFF (oprită)
1 = ON (pornită)
5 3 5 Stadiu Pompa Z2
0 = OFF (oprită)
Activ numai cu modulele
1 = ON (pornită)
de gestionare a zonelor de
incalzire
5 4 GESTIONARE DISPOZITIVE ZONĂ
5 4 0 Operation Mode-Test Z2
0 = OFF
0
1 = ON
2 = Manual
Activ numai cu modulele
5 4 1 Control Valva Z2
0 = OFF
0
de gestionare a zonelor de
1 = oprită
incalzire
2 = pornită
5 4 2 Control Pompa Z2
0 = OFF - 1 = ON
0
5 5 MULTIZONĂ
5 5 0 NEACTIVATA
5 5 1 Corecţie Temp C.Tur
De la 0 la 40 (°C)
5
Only active with
Heating Zones Modules
Management
7 TESTE ŞI UTILITĂŢI
t -- = putere maximă de t -- Se activează şi ţinând
7 0 0 Modul test
încălzire
rotiţi codorul pentru a selecta
apăsată 10
t -- = putere maximă
diferite moduri
secunde tasta Reset.
de test
Această funcţie
DHW
se dezactivează automat
t -- = putere minimă
după 10
minute, sau prin apăsarea
tastei Esc.
7 0 1 Funcţia purjare aer
Apăsaţi tasta Menu/Ok pen- vezi pag.
tru a activa
70
Descriere
interval
8 PARAMETRI SERVICE
8 1 COD SERVICE
8
8
8
8
8
2
2
2
2
2
CAZAN
0 Modulare Arzător
1 NEACTIVATA
2 NEACTIVATA
3 Viteză pompă
8 2 4 Pozitie valva deviatoare
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
222 Rotiţi codorul în sens orar
pentru a selecta codul 234
şi apăsaţi Menu/Ok
De la 0 la 165 MA
0 = OFF
1 = Viteza redusa
2 = Viteza mare
0 = D.H.W.
1 = Centrală termică
5 Debit D.H.W. (l/min)
6 NEACTIVATA
TEMPERTURĂ CAZAN
0 Setare temperatura incalzire (°C)
1 Temperatură încălzire tur (°C)
2 Temperatură încălzire retur (°C)
3 Temperatură apă caldă menajeră (°)
SOLAR ŞI BOILER
0 Temperatură de stocare (°C) - neactivat
1 Temperatură colector solar
2 Temp Intr. Sanit.
3 Sonda Inf. Boiler
4 Regl. Temp Aprind.
5 Temporiz. pompă solară (óra/10)
6 Temporiz. Supraîncălz. Colect. (óra/10)
SERVICE
0 Luni până la următoarea
De la 0 la 60 (luni)
întreţinere
8 5 1 Activare dispozitiv întreţinere
OFF (oprit) sau ON
(pornit)
8 5 2
8
8
8
8
5
5
5
5
3
4
5
6
Setare din
fabrică
meniu
submeniu
parametru
reglarea
activ numai cu kitul solar
conectat
24
Dacă este setata, centrala
va afişa că este
OFF timpul să chemaţi
instalatorul pentru
întreţinere
Resetare avertisment întreţinere Reset? OK= da Esc = nu
Pentru a ştege
recomandarea de
întreţinere
NEACTIVATA
Versiunea hardware P.C.B
Versiunea software P.C.B
Versiunea software P.C.B BUS - activă doar dacă dispozitivul BUS este conectat
71
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Descriere
interval
Setare din
fabrică
meniu
submeniu
parametru
reglarea
6
6
6
6
6
6
6
7
8
8
STATISTICI
0 Ore arzător aprins (Incalzire) (óra/10)
1 Ore arzător aprins (Apă caldă menajeră) (óra/10)
2 Număr rateuri flacără (nr/10)
3 Număr cicluri aprindere (nr/10)
4 NEACTIVATA
5 Durată solicitare încălzire (minuti)
DEZACTIVAT
ISTORIC ERORI
0 Ultimele 10 erori
De la E0 la E9
Acest parametru permite vizionarea ultimelor 10 erori ale boilerului, precum şi ziua, luna şi
anul de referinţă.
Accesaţi parametrul pentru a obţine secvenţa erorilor de la numărul E-0 la numărul E-9.
Următoarele date sunt indicate în secvenţă pentru fiecare greşeală individual:
E -0 - număr eroare
1 08 - cod eroare
A 15 - ziua în care s-a produs eroarea E0
B 09 - luna în care s-a produs eroarea E0
C 06 - anul în care s-a produs eroarea E0
D XX - nu se foloseşte.
8 8 1 Reset lista errori
Resettare tutti
OK = Sii / ESC = No
8 9 SERVICE
8 9 0 Se introduce denumire service
Pe ecran apare "Numele centrului de Asistenţă”: apăsaţi MENIU/OK pentru a începe
introducerea literelor, rotind encoderul. După fiecare literă, apăsaţi tasta Mode pentru a
confirma; continuaţi până la completarea numărului de litere dorit.
Apăsaţi tasta MENIU/OK
Rotiţi encoderul; pe ecran apare “Telefon Centru Asistenţă”.
Apăsaţi tasta Menu/Ok şi începeţi să introduceţi numerele rotind encoderul.
După fiecare număr, apăsaţi tasta Mode pentru a confirma; continuaţi până la completarea
numărului de telefon.
La încheiere, apăsaţi tasta Menu/OK.
72
reglarea
Funcţia SRA
Funcţia permite cazanului să se adapteze
automat la modul de funcţionare (temperatura
caloriferelor) şi la condiţiile exterioare, în scopul
de a atinge şi menţine constantă temperatura
ambiantă stabilită.
În funcţie de elementele periferice conectate,
precum şi de numărul zonelor comandate,
cazanul reglează automat temperatura pe
circuitul de tur.
Stabiliţi deci parametrii care vă interesează (vezi
meniu reglaje).
Pentru a activa funcţia păsaţi tasta SRA.
SRA
Riscaldamento
Încălzire
Pentru informaţii detaliate, consultaţi Manualul
de termoreglare CHAFFOTEAUX.
Exemplul 1:
INSTALAŢIE CU O SINGURĂ ZONĂ (TEMPERATURĂ RIDICATĂ) CU
TERMOSTAT AMBIANŢĂ ON/OFF :
în acest caz este necesar să introduceţi
parametrii:
421 - Activare Termoreglare cu senzori
- selectaţi 04 - Termoreglare de bază
244 - Boost Time (opţional)
poate fi reglat numai timpul de aşteptare
(mărirea temperaturii în circuitul de tur
cu câte 4°C). Valoarea diferă în funcţie de
tipul aparatului şi instalaţiei.
Dacă Boost Time = 00, funcţia nu este
activă
Exemplul 2:
INSTALAŢIE CU O SINGURĂ ZONĂ (TEMPERATURĂ RIDICATĂ) CU
TERMOSTAT AMBIANŢĂ ON/OFF ŞI SONDĂ EXTERNĂ:
în acest caz este necesar să introduceţi
parametrii:
421 - Activare Termoreglare cu senzori
- selectaţi 01 = numai sonda externă
422 - Selectaţi curba de termoreglare
- selectaţi curba care vă interesează
în baza tipului instalaţiei, aparatului,
izolării termice a edificiului, etc.
423 - Deplasarea paralelă a curbei - dacă
e este cazul - vă poate permite să
micşoraţi sau să măriţi temperatura
de set-point (poate fi modificată şi
de utilizator, cu buşonul de reglare a
temperaturii de încălzire, care, dacă
funcţia SRA este dezactivată, are rolul
de a deplasa paralel curba).
Exemplul 3:
INSTALAŢIE CU O SINGURĂ ZONĂ (TEMPERATURĂ RIDICATĂ) CU
CONTROL TELECOMANDAT + SONDĂ EXTERNĂ
în acest caz este necesar să introduceţi
parametrii:
421 - Activare Termoreglare cu senzori
- selectaţi 0=sonda externă + sonda
ambianţă
422 - Selectaţi curba de termoreglare
- selectaţi curba care vă interesează
în baza tipului instalaţiei, aparatului,
izolării termice a edificiului, etc.
423 - Deplasarea paralelă a curbei - dacă
e este cazul - vă poate permite să
micşoraţi sau să măriţi temperatura
de set-point (poate fi modificată şi
de utilizator, cu encoderul, care, dacă
funcţia SRA este dezactivată, are rolul
de a deplasa paralel curba).
424 - Influenţa senzorului de ambianţă
- vă permite să reglaţi influenţa pe care
senzorul de ambianţă o are asupra
calculării temperaturii de set-point
pe circuitul de tur (20 = maximă, 0 =
minimă)
73
Sisteme de protecţie centrală
Sistemi di protezione caldaia
Centrala este protejată împotriva proastelor
funcţionări (defecţiunilor) prin controalele
interne ce sunt făcute de placa electronică,
care operează, dacă este necesar, o blocare
de siguranţă. In caz de blocare a aparatului pe
display-ul panoului de comandă este vizualizat
(apare) un cod care se referă la tipul de oprire şi
la cauza care a generat-o.
Pot exista două tipologii:
Oprire de siguranţă
Această eroare este de tip “volatil” adică dispare
automat, imediat după încetarea cauzei care
a provocat oprirea. Pe display apare ERR si
codul erorii (de exempluErr
Err/110
110) si apare
simbolul.
.
Imediat după încetarea cauzei care a provocat
această oprire aparatul se reporneşte şi începe
să funcţioneze în mod normal.
În timp ce cazanul este în oprire de siguranţă
este posibil să încercaţi să îl repuneţi în
funcţiune, oprind şi repornind aparatul cu ON/
OFF de pe panoul de comandă.
bar
Sonda
Încălzire
Defectă
Sonda
RISC Difettosa
Oprire de siguranţă pentru circulaţie apă
insuficientă
Dacă apa nu circulă în mod eficient în circuitul
de încălzire, cazanul va semnala oprirea de
siguranţă. Pe display va apărea unul din codurile
de la 1 03 la 1 07.
Verificaţi presiunea pe hidrometru şi închideţi
robinetul imediat ce presiunea atinge 1 - 1,5
bar.
Puteţi restabili funcţionarea corectă a instalaţiei
umplând bazinul cazanului cu apă, prin
deschiderea robinetului de sub cazan.
Dacă cererea de completare a nivelului
este frecventă, opriţi centrala, poziţionaţi
întrerupătorul electric extern în poziţia OFF,
închideţi robinetul de gaz şi apelaţi un instalator
calificat pentru a verifica eventualele pierderi
de apă.
74
Blocarea funcţionării
Această eroare este de tip “nevolatil” , ceea ce
înseamnă că nu dispare nici după eliminarea
cauzei care a determinat oprirea centralei.
Pe display apare ERR si codul erorii (de exemplu
Err/501
Err
501). Apar de asemeni
,
descrierea si simbolul .
În acest caz, cazanul nu reporneşte automat, dar
va putea fi deblocat prin apăsarea tastei
. După câteva încercări de deblocare, dacă
problema se repetă, este necesar să intervină
un instalator calificat.
bar
Lipsă flacără
Mancanza
Fiamma
Prima cifră a codului de eroare (de ex., 1 01) vă
arată grupul în care a intervenit anomalia:
1 - Circuitul Primar
2 - Circuitul Sanitar
3 - Partea Electronică internă
4 - Partea Electronică externă
5 - Aprindere şi Detectare
6 - Alimentare cu aer - Evacuare gaze ardere
7 - Incalzire multizonala
Avertisment la funcţionare greşită
Acest anunţ apare pe display în forma
următoare:
5 P1 = PRIMA ÎNCERCARE DE APRINDERE EŞUATĂ
prima cifră (care arată grupul unde a intervenit
anomalia) este urmată de litera P (anunţ) şi de
codul referitor la acel anunţ.
Important
În cazul în care centrala se blochează în mod
frecvent se recomandă să vă adresaţi Serviciului
nostru Autorizat de Asistenţă Tehnică. Din motive de
siguranţă, centrala va permite un număr maxim de 5
reporniri în 15 minute (apăsând tasta de RESET), la a
şasea tentativă in interval de 15 minute, centrala se
blochează, in acest caz o puteţi debloca deconectândo de la curentul electric. Blocarea sporadică sau
izolată nu constituie o problemă.
Sisteme de protecţie centrală
Tabel recapitulativ cu codurile de eroare
5 P2
Circuitul Primar
1 01
Temperatură excesivă
5 P3
1 12
1 14
1 P1
1 P2
1 P3
Circulaţie insuficientă
Circuit deschis/ Scurtcircuit
sondă tur încălzire
Circuit deschis/ Scurtcircuit
sondă retur încălzire
Circuit deschis/ Scurtcircuit
sondă externă încălzire
Semnalare circulaţie insuficientă
Circuitul Sanitar
2 01
Circuit deschis/ Scurtcircuit
Sondă boiler
2 02
Sonda Aprind. Joasă
Defectă
2 04
Sonda Colector Solar
Defectă
2 07
Temp. Colect. Solar Max.
2 08
Alimentare cu aer – Evacuare gaze ardere
6 01
Intervenţia sonda de fum
Incalzire multizonala
7 01
Sonda Tur Zona2 Defectă
7 02
Sonda Retur Zona2 Defectă
7 03
Sonda Tur Zona3 Defectă
7 04
Sonda Retur Zona3 Defectă
7 05
Sonda Separator Hidraulic
Defectă
7 06
Supratemperatură Zona2
7 07
Supratemperatură Zona3
Colect. Solar Anti-inghet
Pentru cazan cu
kitul solar conectat
1 03
1 04
1 05
1 06
1 07
1 10
Partea Electronică internă
3 01
Eroare EEPROM
3 02
Eroare de comunicare GU-GIU
3 03
Eroare placa principală
3 05
Eroare placa principală
3 06
Eroare placa principală
3 07
Eroare placa principală
3 P9
Întreţinere Programată-Serviciu
Apelare
Partea Electronică externă
4 07
Secondo încercare de aprindere
eşuată
Detaşare flacără
Circuit deschis/ Scurtcircuit
sondă ambiantă (se presente)
Aprindere şi Detectare
5 01
Lipsă flacără
5 02
Detectare flacără cu valvă gaz
închisă
5 P1
Prima încercare de aprindere
eşuată
Funcţia anti – îngheţ
Dacă sonda NTC tur centrală măsoară o
temperatură sub 8°C pompele de recirculare
rămân în funcţiune timp de 2 minute şi valva cu trei
căi (dacă există boiler) în timpul acestei perioade
este comutată pe modul sanitar (apă menajeră)
şi încălzire la intervale de un minut. Pe display
este afişat simbolul F cu valoarea temperaturii de
tur. După primele două minute de circulaţie pot
apărea următoarele situaţii:
A) dacă temperatura de tur este mai mare de
8°C, circulaţia este întreruptă;
B) dacă temperatura de tur este cuprinsă între
3°C şi 8°C se va efectua o altă circulaţie de
două minute; în cazul in care se efectuează
mai mult de 10 cicluri centrala ajunge în
situaţia C.
C) dacă temperatura de tur este mai mică de 3°C
se aprinde arzătorul la puterea minima până
când temperatura ajunge la 33°C.
Cu boilerul,dacă temperatura apei menajere este
mai mică de 8°C valva cu trei căi este comutată
pe mod sanitar până când temperatura apei
menajere ajunge la 12°C, după care timp de două
minute se efectuează o post – circulaţie.
Funcţia este activă mereu, cu excepţia cazurilor
de opriri de sigurnaţă care împiedică funcţionarea
pompei de recirculare şi a sondei NTC de tur.
Protecţia anti - îngheţ se activează doar dacă
centrala este în perfectă stare de funcţionare:
- dacă presiunea în instalaţie este suficientă;
- dacă centrala este alimentată la curent electric;
- dacă gazul este furnizat.
75
Sisteme de protecţie centrală
Deficiențe de evacuare a fumului (6 01)
Controlul menționat blochează centrala în cazul
în care se înregistrează o anomalie a sistemului de
evacuare a gazelor de ardere. Oprirea centralei este
temporară; ea este semnalatã cu codurile de eroare
601.
Dupã 12 minute se reia procedura de aprindere:
dacă s-au restabilit condițiile de funcționare,
centrale pornește; în caz contrar, ea se blochează și
ciclul se repetă.
ATENȚIE
În caz de funcționare necorespunzătoare sau
de intervenții repetate, decuplați centrala de la
alimentare, poziționând întrerupătorul pe OFF,
închideþi robinetul de gaze și apelați serviciul de
asistență tehnică sau un chemați un instalator
calificat petru a remedia defecțiunea.
La orice intervenție de întreținere folosiți numai
piese de schimb originale și urmăriți indicaþiile
date.
Dispozitivul de protecție nu trebuie deconectat
niciodată deoarece ar periclita siguranța
utilizatorului.
Funcţia “Coşar”
Placa electronică permite forţarea aparatului la un
regim maxim sau minim de funcţionare.
Activând funcţia “Coşar”, prin apăsarea tastei Reset
timp de 5 secunde, cazanul va fi forţat să lucreze la
puterea maximă pe circuitul de încălzire; pe ecran
va apărea:
bar
Putere max
pentru incalzire
Massima
Riscaldamento
Pentru a alege funcţionarea la puterea maximă
sanitară rotiţi encoderul; pe ecran apare:
bar
PutereSanitaria
max sanitara
Massima
Pentru a alege funcţionarea la puterea minimă
rotiţi encoderul; pe ecran apare:
bar
Potenza
PutereMinima
minima
Funcţia se dezactivează automat după 10 minute
sau prin apăsarea tastei RESET
Notă: Puteţi forţa cazanul să lucreze la puterile
maximă sau minimă şi prin accesarea meniului
10 (vezi paragraful cu privire la meniurile setare,
reglare şi diagnostic).
ATENŢIE!
Prin activarea funcţiei de curăţare a căminului,
temperatura apei trimise la instalaţie este limitată
la 88°C, prin urmare fiţi atenţi în cazul instalaţiilor
cu temperatură scăzută.
76
Întreţinere
Întreţinerea(verificarea, revizia) este esenţială 12. Îndepărtarea oxidului de la electrodul de sepentru siguranţa, buna funcţionare şi durata
sizare cu ajutorul şmirghelului.
centralei.
Poziţionarea electrozilor
Se efectuează în baza celor prevăzute de normele în vigoare.
Se recomandă efectuarea periodică a analizei
gazelor arse (combustiei) pentru a controla randamentul şi emisiile de substanţe poluante, în
conformitate cu normele în vigoare.
Înainte de începerea operaţiunilor de
întreţinere:
- deconectaţi electric centrala şi aşezaţi
întrerupătorul bipolar extern în poziţia OFF
- închideţi robinetul de gaz şi robinetele de
apă ale instalaţiilor termice şi sanitare;
La sfârşit se redau (se reiau) reglările iniţiale.
Note generale
Este recomandabil, să se efectueze asupra aparatului, cel puţin o dată pe an, următoarele controale (verificări):
1. Controlul garniturilor de izolare (susţinere)
pe partea de apă cu eventuala înlocuire a
garniturilor şi redarea etanşeităţii.
2. Controlul garniturilor de izolare pe partea
de gaz cu eventuala înlocuire a garniturilor
şi redarea etanşeităţii.
3. Controlul cu ochiul liber al stării în ansamblu a aparatului.
4. Controlul cu ochiul liber al arderii şi eventual
demontarea şi curăţarea arzătorului.
5. Ca urmare a verificării de la punctul 3, eventuala demontare şi curăţarea camerei de
combustie
6. Ca urmare a verificării de la punctul 4, eventuala demontare şi curăţarea arzătorului şi
injectorului
7. Curăţarea schimbătorului principal de
căldură.
8. Verificarea funcţionării sistemelor de
siguranţă încălzire:
- siguranţă temperatura limită.
9. Verificarea funcţionării sistemelor de
siguranţă pe partea de gaz:
- siguranţă lipsă gaz sau flacără (ionizare).
10. Controlul eficienţei producţiei de apă
menajeră (verificarea debitului si a temperaturii).
11. Controlul general al funcţionării aparatului.
77
Întreţinere
Operaţiile de golire sau utilizarea tipurilor
diferite de antigel
Golirea instalaţiei de încălzire trebuie să fie
efectuată după cum urmează:
- opriţi cazanul şi aduceţi întrerupătorul bipolar
extern în poziţia OFF şi închideţi robinetul de
gaz;
- slăbiţi valva automată de suprapresiune;
- deschideţi robinetul de golire cu ajutorul une
chei hexagonale inbus de 8.
- goliţi instalaţia, deschizând toate robinetele
(dacă sunt prevăzute).
Dacă este prevăzut ca instalaţia să se ţină oprită
în zonele unde temperatura ambient poate
coborî în perioada de iarnă sub 0°C, este recomandabil să se adauge lichid antigel în apa
din instalaţia de încălzire pentru a evita golirile
repetate; în cazul folosirii unui astfel de lichid,
verificaţi cu atenţie compatibilitatea cu oţelul
inox din care este făcut corpul centralei.
Se recomandă folosirea produselor antigel ce
conţin GLICOL de tip PROPILENIC contra coroziune (cum ar fi de exemplu CILLICHEMIE CILLIT
CC 45, care nu este toxic şi care în acelaşi timp
are şi calităţile unui antigel, antincalcar şi anticoroziv) în dozele prescrise de producător, în
funcţie de temperatura minimă prevăzută.
Verificaţi în mod periodic pH-ul amestecului apă
– antigel din circuitul centralei şi înlocuiţi amestecul atunci când valoarea măsurată este mai
mică decât limita prescrisă de producător.
NU AMESTECAŢI TIPURI DIFERITE DE ANTIGEL.
Constructorul nu este responsabilă pentru
defecţiunile cauzate aparatului sau instalaţiei şi
provocate din cauza folosirii de substanţe antigel sau aditivi neadecvaţi.
78
Golirea instalaţiei sanitare
Ori de câte ori există pericolul de îngheţ, trebuie
golită instalaţia sanitară în felul următor:
- Închideţi robinetul de la reţeaua de apă,
- deschideţi toate robinetele de apă caldă şi
rece,
- goliţi de la punctele de jos (unde sunt
prevăzute).
ATENŢIE
Goliţi componentele ce ar putea conţine apă
calda, activând eventualele ventile de evacuare,
înainte de manevrarea lor.
Efectuaţi desfundarea (dez-incrustrare) de calcar
a componentelor respectând specificaţiile din
fişa de siguranţă a produsului utilizat, aerisind
ambientul, folosind echipament de protecţie,
evitând să amestecaţi produse diferite, protejând aparatul şi obiectele înconjurătoare.
Închideţi ermetic deschiderile folosite pentru a
efectua citirea presiunii gazului sau a reglărilor
de gaz.
Asiguraţi-vă că duza este compatibilă cu gazul
de alimentare.
În cazul în care se simte miros de ars sau se vede
ieşind fum din aparat sau se simte miros puternic de gaz, întrerupeţi alimentarea electrică,
închideţi robinetul de gaz, deschideţi ferestrele
şi informaţi tehnicianul.
Informaţii pentru utilizator
Informaţi utilizatorul cu privire la modalităţile
de funcţionare ale instalaţiei.
În special, livraţi utilizatorului toate manualele
de instrucţiuni şi avertizaţi-l să le păstreze
împreună cu aparatul.
Avertizaţi utilizatorul să:
- Controleze periodic presiunea apei în
instalaţie; informaţi-l cu privire la umplerea
instalaţiei cu apă şi la aerisirea caloriferelor.
- Controleze şi să regleze temperatura precum
şi să comande dispozitivele de reglare, în
scopul gestionării economice şi corecte ale
instalaţiei.
- Execute, conform normelor, operaţiile de
întreţinere ale instalaţiei.
- Nu modifice, în nici un caz, valorile setate,
de alimentare cu aer necesar arderii şi de
evacuare a gazelor de ardere.
caracteristici tehnice
DATE ELECTR
CIRCUIT SANITAR
CIRCUIT ÎNCĂLZIRE
EMISII
PRESTAŢII ENERGETICE
NOTE GEN.
Date tehnice
Nume model: TALIA System
15 CF
Certificare CE (pin)
1312BR4794
Tip cazan
Putere termică nominală max/min
(Hi=putere calorifica inferioara )
Putere termică nominală max/min
(Hs=putere calorifica superioara)
Putere termică nominală sanitar max/min (Hi=putere
calorifica inferioara )
Putere termică nominală sanitar max/min (Hs=putere
calorifica superioara)
Putere termică utila max/min
Putere termică utila sanitar max/min
Randament de ardere Hi/Hs
Randament la putere termică nominală (60/80°C) Hi/Hs
Randament la 30% la 47°C Hi/Hs
Randament la sarcina minimă Hi/Hs
Stele de randament (dir. 92/42/EEC)
Clasa SEDBUK
Pierdere maximă de căldură pin manta (∆T=50°C)
Pierderi la coş cu arzatorul pornit
Pierderi la coş cu arzătorul oprit
Tiraj minim
Clasa Nox
Temperatură fum pentru G20
Conţinut de CO2 pentru G20
Conţinut de CO (0%O2)
Conţinut de O2
Debit maxim de fum la evacuare pentru G20
Exces de aer
Pierderi de sarcină (max) ∆T=20°C
Pierderi reziduale pentru instalaţie
Presiune de incarcare vas de expansiune
Presiune maximă pe circuitul de încălzire
Capacitate vas de expansiune
Temperatură de încălzire max/min (domeniul de
temperatură înaltă)
Temperatura în c sanitar max/min
Tensiune/frecvenţă de alimentare
Putere electrică totală absorbită
Temperatura minima de functionare ( in camera)
Grade de protecţie instalaţie electrică
Greutate
Dimensiuni (L x A x P)
25 CF
1312BR4923
B11BS
kW
16,5 / 8,5
25,8 / 11,2
kW
18,3 / 9,4
28,7 / 12,4
kW
17,3 / 8,5
27 / 11
kW
19,2 / 9,4
30 / 12,2
kW
kW
%
%
%
%
stars
class
%
%
%
Pa
class
°C
%
ppm
%
Kg/h
%
mbar
bar
bar
bar
l
14,9 / 7,3
15,6 / 7,3
91,0
90,2 / 81,2
89,5 / 80,6
85,4 / 76,9
**
D
0,8
9,0
0,4
3
3
116
4,3
7
12,8
53,3
155
200
0,25
1
3
8
23,7 / 10,1
25,5 / 10,1
93
91,9 / 82,8
91,2 / 82,1
90,2 / 81,2
**
D
1,1
7,0
0,4
3
3
118
5,8
53
10,1
63,6
93
200
0,25
1
3
8
°C
85 / 35
85 / 35
°C
60 / 40
60 / 40
230/50
71
+5
X4D
30
440/770/388
230/50
88,5
+5
X4D
30
440/770/388
V/Hz
W
°C
IP
kg
mm
79
Merloni Termosanitari Romania
Str. Giacomo Puccini, nr. 8A, sector 2, Bucuresti
Fax. +4 (01) 231947
e-mail: [email protected]
Merloni Termosanitari Polska SP. z o.o.
31-408 Kraków, ul. Pocieszka 3
Tel. 012/4205279 do 85
Fax 012/4205281
e.mail: [email protected]
420010135700 - 03/2008

Podobne dokumenty