PROTOKÓ£ NR XLVII

Transkrypt

PROTOKÓ£ NR XLVII
PROTOKÓŁ NR XLVII/09
z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie
w dniu 9 listopada 2009 roku, godzina 15.00
miejsce posiedzenia : sala kolumnowa Urzędu Miejskiego w Szprotawie
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu
PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budŜecie na 2009 rok.
3. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
Ad. 1
OTWARCIE OBRAD
W SZPROTAWIE
NADZWYCZAJNEJ
SESJI
RADY
MIEJSKIEJ
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: otwieram obrady nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej w Szprotawie. Witam na dzisiejszej sesji radnych, burmistrza, zastępcę burmistrza,
panią sekretarz i panią skarbnik, kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego, likwidatora
i jednocześnie dyrektora MSP ZOZ w Szprotawie , główną księgową szpitala. Witam prasę
oraz przewodniczącego Komitetu Osiedlowego nr 2 . Stwierdzam, Ŝe na stan 21 radnych
obecnych na dzisiejszej sesji jest 20 radnych w związku z czym Rada jest prawomocna do
podjęcia uchwały.
Ad. 2
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDśECIE NA 2009 ROK
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: proszę o przedstawienie opinii Komisji
BudŜetu do projektu uchwały.
r. Jan Kaniuk: Komisja BudŜetu przyjęła jednomyślnie projekt uchwały. Poparła projekt
uchwały przedstawiony przez Burmistrza.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: otwieram dyskusję w temacie.
GŁOS ZABIERAJĄ:
r. Paweł Chylak: pytanie do dyrektora, dlaczego akurat 300 tyś. zł., Dyrektor niech wyjaśni
jakie są aktualne potrzeby, w jakim stopniu te 300 tyś. zł. zaspokoją te potrzeby.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: udzielam głosu Panu dyrektorowi.
Franciszek Misiopecki – likwidator MSP ZOZ: dlaczego akurat 300 tyś. zł. , bo na dzień
dzisiejszy po wcześniejszej rozmowie są to moŜliwości gminne na taką kwotę. ZadłuŜać się ,
brać poŜyczkę moŜna było; natomiast później trudno się spłaca. Dlatego chcemy koszty
zminimalizować. Dlaczego doszło do zwrócenia się do Rady o zaciągnięcie teh poŜyczki.
Przede wszystkim dlatego, Ŝe przedłuŜający się proces likwidacji szpitala i ostatnie zmiany
wprowadzone przez NFZ związane z wypłatą nadwykonań znacznie skomplikowały nam
Protokół z nadzwyczajnego posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 9 listopada 2009 roku
1
proces wcześniej ustalonego programu przygotowania i zakończenia procesu likwidacji.
Przedstawię jak sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy. Na koniec września wynik finansowy
szpitala wyniósł 617 tyś. zł. strat. Natomiast jednocześnie nadwykonania na dzień dzisiejszy
mamy na sumę 546 tyś. zł. Zobowiązania jakie szpital ma są na kwotę 1 mln. 709 tys. zł..
NaleŜności wszystkie ; równieŜ z NFZ, te które powinniśmy otrzymać są na kwotę 1 mln.
077 tyś. zł.. Bez pokrycia są zobowiązania w kwocie 692 tyś. zł. W momencie otrzymania
kwoty nadwykonań to niezrealizowane zobowiązania będą gdzieś w kwocie 146 tyś. zł. i to
byłby „minus” na dzień dzisiejszy. W momencie nie otrzymania nadwyŜki zadłuŜenie , które
p[przejmie organ załoŜycielski wyniesie na koniec roku około 800 tys. zł. (takie jest plan) .
PoŜyczka więc ma na celu zminimalizowanie dodatkowych kosztów takich jak: odsetki ,
koszty egzekucyjne, sądowe i inne. Zgodnie z umową zawartą przez gminę ze Spółką Know
– How zakład w likwidacji nie będzie otrzymywał dochodu w formie wydzierŜawienia
przez spółkę całego majątku ruchomego. Praktycznie likwidator od 1 stycznia nie będzie
posiadał Ŝadnych środków, dochodu na prowadzenie czynności likwidacyjnej. Dlatego
potrzebujemy poŜyczkę Ŝeby zabezpieczyć się . Dzisiaj juŜ wiadomo jest (na podstawie
rozmów przeze mnie jak i przez główną księgową), ze rozmowy z wierzycielami prowadzą
do takiej sytuacji , Ŝe nie wszyscy chcą rozmawiać z nami w temacie prolongaty terminu
spłaty. Wcześniej prowadziliśmy rozmowy z panią skarbnik i z panem burmistrzem , ustawa
o finansach publicznych z kolei nie daje moŜliwości spłaty przez organ załoŜycielski (po
podjęciu uchwały o likwidacji wynika, Ŝe wszystkie koszty przejmie organ załoŜycielski –
gmina), tylko po zakończeniu procesu likwidacji. Czyli ten proces moŜe się wydłuŜyć mimo
Ŝe zostałem zobowiązany przez burmistrza do przyspieszenia (wcześniej było określone
uchwałą do 31 grudnia 2008, a później wydłuŜono do 30 czerwca 2010 roku) . Jest to termin
bardzo krótki i zadań pozostaje bardzo duŜo. W związku z tym nie ma mowy i nikt nie chce
z nami rozmawiać Ŝeby po czerwcu moŜna było jemu zapłacić, a ustawa o finansach
publicznych gwarantuje spłatę dopiero po zakończeniu procesu likwidacji. Taka na dzień
dzisiejszy jest sytuacja.
r. Adam Machnij: prawda taka jest taka , ze szpital jest nasz. My musimy doprowadzić
sprawę do końca. PoŜyczka 300 tys. zł to nie jest ostatnia poŜyczka dla tego szpitala. Dzisiaj
o 13.00 w dzienniku mówiono, Ŝe nie będą płacić nadwykonań. NFZ ma do zapłacenia nam
600 tyś. zł. i ten dług nie będzie wynosił 300, a 900 tyś. zł. i trzeba będzie to spłacić i my nie
mamy innego wyjścia , tylko musimy spłacić i w tym dalej musimy brnąć. UwaŜam, Ŝe
dyskutowanie na ten temat jest nie potrzebne bo powiemy coś nie tak, coś innego, ktoś się
obrazi . Nie mamy innego wyjścia, musimy dać pieniądze bo to jest nasz szpital. JeŜeli
pracownicy nie wywiązują się z zadań, które zostały nakreślone to trzeba pozbyć się
pracowników. Dyskutowanie na dalsze tematy jest bezpodstawne. Myślę, Ŝe kaŜdy z nas
wie, Ŝe mamy dać szpitalowi. Dyrektor nie moŜe zrobić tak, Ŝe nie przyjmie pacjenta do
szpitala bo ma juŜ nadwykonania i on wie , Ŝe za te nadwykonania moŜe nie otrzymać
pieniędzy i pacjenta trzeba by było pozostawić pod szpitalem pod bramą , albo niech szuka
sobie innego szpitala gdzie są inne miejsca, , ale tak nie moŜna zrobić. Musimy w to brnąć.
SłuŜba zdrowia jest jakaś urojona i my w tym urojeniu musimy funkcjonować. Proponuję
zamknąć dyskusję na ten temat i nie dyskutować więcej. Stawiam wniosek o zamknięcie
dyskusji i przegłosowanie wniosku.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: wniosek radnego Machnija stawiam pod
głosowanie.
Rada w głosowaniu 10”za”, 1”przeciw”, 9”wstrz.” wniosek radnego przyjęła.
Protokół z nadzwyczajnego posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 9 listopada 2009 roku
2
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: projekt uchwały pod głosowanie.
Rada w głosowaniu 20”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.” uchwałę przyjęła. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 3
ZMAKNIĘCIE OBRAD NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: w związku wyczerpaniem porządku obrad
zamykam obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej .
Na tym zakończono protokół
Przewodniczący Rady Miejskiej
JAN CHMIELEWSKI
Protokół sporządziła:
Małgorzata Pachurka
Protokół z nadzwyczajnego posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 9 listopada 2009 roku
3