Java Printing - Drewex SA [DRE]

Transkrypt

Java Printing - Drewex SA [DRE]
DREWEX S.A.
RB 4 2009
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
Data sporządzenia:
4
/
2009
2009-02-13
Skrócona nazwa emitenta
DREWEX S.A.
Temat
Komunikat w sprawie wykonania prognozy na 2008 rok i korekta prognozy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki DREWEX S.A. informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu dzisiejszym kwartalnego
sprawozdania finansowego, Spółka w 2008 roku uzyskała narastająco następujące wyniki:
- przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 22 377 tys. zł.
- zysk ze sprzedaży w wysokości 1 212 tys. zł.
- zysk z działalności operacyjnej w wysokości 1 255 tys. zł.
- zysk z działalności gospodarczej w wysokości 1 087 tys. zł.
- zysk brutto w wysokości 1 072 tys. zł.
- zysk netto w wysokości 932 tys. zł.
Zarząd zastrzega, że wymienione wyniki finansowe nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta i są wynikami
wstępnymi.
Spółka wykonała prognozę na 2008 rok przedstawioną w raporcie bieżącym nr 30/2008 z dnia 04.11.2008 r. w
następującej wysokości:
- poziom realizacji dolnej granicy przedziału przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – 95,22 %,
- poziom realizacji dolnej granicy przedziału zysku ze sprzedaży – 72,88 %,
- poziom realizacji dolnej granicy przedziału zysku z działalności operacyjnej – 72,71 %,
- poziom realizacji dolnej granicy przedziału zysku z działalności gospodarczej – 87,94 %,
- poziom realizacji dolnej granicy przedziału zysku brutto – 86,73 %,
- poziom realizacji dolnej granicy przedziału zysku netto – 93,11 %
Niepełne wykonanie przez Spółkę prognozy w zakresie przychodów ze sprzedaży oraz wyniku finansowego było
częściowo spowodowane przesunięciem przez kontrahentów zamówień z grudnia 2008 roku na styczeń 2009
roku. Krajowi odbiorcy, ze względu na trudny do przewidzenia wobec narastającego kryzysu poziom sprzedaży
detalicznej pod koniec roku oraz stosunkowo długi okres dni wolnych w grudniu 2008 roku wstrzymali się z
cykliczną wielkością miesięcznych zamówień. Dane za styczeń 2009 wskazują na odbudowę popytu po Nowym
Roku. W styczniu 2009 roku sprzedaż netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosła 1 832,50 tys.
zł., i była większa od poziomu sprzedaży za styczeń 2008 roku o 119,9 tys. zł., natomiast od sprzedaży w grudniu
2008 roku o 1 113,1 tys. zł. Podstawowy wzrost popytu w styczniu 2009 roku Spółka zanotowała na rynku
krajowym, co może być optymistyczną informacją, że na rynku artykułów dla dzieci i niemowląt, na którym działa
Spółka kryzys nie będzie tak głęboki, jak na innych rynkach.
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 25 oraz § 31 ust. 1 pkt 2 - 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd
Spółki DREWEX S.A. informuje, że w dniu 13 lutego 2008 roku podjął decyzję o zmianie prognozy wyników
finansowych na 2008 rok w związku z uzyskaniem informacji o wstępnych wynikach finansowych za 2008 rok.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:
- wielkość poprzedniej prognozy: przedział od 23 500,00 do 25 500,00 tys. zł.
- wielkość nowej prognozy: 22 377 tys. zł.
Zysk (strata) ze sprzedaży:
- wielkość poprzedniej prognozy: przedział od 1 663,00 do 2 312,00 tys. zł.
- wielkość nowej prognozy: 1 212 tys. zł.
Zysk (strata) z działalności operacyjnej:
- wielkość poprzedniej prognozy: przedział od 1 726,00 do 2 354,00 tys. zł.
- wielkość nowej prognozy: 1 255 tys. zł.
Zysk (strata) z działalności gospodarczej:
- wielkość poprzedniej prognozy: przedział od 1 236,00 do 1 835,00 tys. zł.
- wielkość nowej prognozy: 1 087 tys. zł.
Komisja Nadzoru Finansowego
1
DREWEX S.A.
RB 4 2009
Zysk (strata) brutto:
- wielkość poprzedniej prognozy: przedział od 1 236,00 do 1 835,00 tys. zł.
- wielkość nowej prognozy: 1 072 tys. zł.
Zysk (strata) netto:
- wielkość poprzedniej prognozy: przedział od 1 001,00 do 1 487,00 tys. zł.
- wielkość nowej prognozy: 932 tys. zł.
DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA
(peł na nazwa emitenta)
DREWEX S.A.
Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta)
30-383
(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
Kraków
(kod pocztowy)
(miejsc owość)
Obozowa
42A/2
(ulic a)
(numer)
033 087 47 80
033 873 47 83
(tel efon)
(fax)
(e-mail)
(www)
6792904110
120307910
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
2009-02-13
Jacek Szczur
Jacek Szczur
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2

Podobne dokumenty