Spis treści

Transkrypt

Spis treści
Spis treĞci
Przedmowa ......................................................................................................................6
1. Charakterystyka mediów transmisji danych.................................................................7
1.1 WstĊp......................................................................................................................7
1.2 Kable miedziane.....................................................................................................8
1.2.1 WstĊp..............................................................................................................8
1.2.2 Główne parametry transmisyjne kabli miedzianych.....................................10
1.2.3 Rodzaje kabli miedzianych...........................................................................13
1.3 Kable Ğwiatłowodowe...........................................................................................19
1.3.1 WstĊp.............................................................................................................19
1.3.2 Parametry transmisyjne..................................................................................22
1.3.3 Typy kabli Ğwiatłowodowych........................................................................24
1.3.4 Złącza Ğwiatłowodowe....................................................................................29
1.4 Literatura...............................................................................................................33
2. Okablowanie strukturalne w budynkach.....................................................................34
2.1 WstĊp.....................................................................................................................34
2.2 Charakterystyka okablowania strukturalnego........................................................34
2.3 Standaryzacja.........................................................................................................44
2.4 Systemy okablowania strukturalnego.....................................................................46
2.5 Testery....................................................................................................................48
2.6 Literatura................................................................................................................54
3. Wybrane elementy projektowania zasilania elektrycznego
w sieciach komputerowych...........................................................................................55
3.1 WstĊp.....................................................................................................................55
3.2 Zalecenia ogólne....................................................................................................57
3.3 Zapotrzebowanie na moc w sieciach komputerowych..........................................59
3.4 Dobór zasilaczy UPS i agregatów prądotwórczych...............................................63
3.5 Wybrane parametry niezawodnoĞci.......................................................................70
3.6 Praca równoległa zasilaczy UPS............................................................................72
3.7 Literatura................................................................................................................76
4. Gwarantowane zasilanie sieci komputerowych...........................................................78
3
4.1 WstĊp.....................................................................................................................79
4.2 Bezpieczne zasilanie elektryczne małych sieci komputerowych LAN.................85
4.2.1 WstĊp...............................................................................................................86
4.2.2 Komputer domowy..........................................................................................86
4.2.3 ĝrodowisko SOHO..........................................................................................88
4.2.4 Mała sieü lokalna LAN....................................................................................89
4.3 Bezpieczne zasilanie elektryczne Ğrednich i duĪych sieci komputerowych..........94
4.3.1 Konfiguracje UPS w sieciach komputerowych...............................................94
4.3.2 Sieü LAN Ğredniej wielkoĞci...........................................................................97
4.3.3 Sieü LAN duĪej wielkoĞci..............................................................................102
4.4 Bezpieczne zasilanie elektryczne w sieciach komputerowych
kampusowych i w nowoczesnych centrach danych............................................106
4.4.1 Sieci kampusowe............................................................................................106
4.4.2 Centra przetwarzania danych.........................................................................111
4.5 Charakterystyka oprogramowania na potrzeby gwarantowanego zasilania
sieci komputerowych..........................................................................................115
4.5.1 WstĊp..............................................................................................................115
4.5.2 Metody komunikacji.......................................................................................116
4.5.3 Rodzaje urządzeĔ współpracujących z oprogramowaniem do monitoringu,
kontroli i sterowania.....................................................................................119
4.5.4 Kategorie oprogramowania i ich typowe funkcje...........................................121
4.6 Literatura...............................................................................................................131
5. Technologia PLC - wykorzystanie kabli elektrycznych do transmisji danych...........133
5.1 WstĊp....................................................................................................................133
5.2. Charakterystyka technologii HomePlug..............................................................138
5.3. Architektura systemów HomePlug......................................................................144
5.4. Zalety i wady technologii HomePlug..................................................................149
5.5. Urządzenia w technologii Home Plug.................................................................152
5.6. PrzyszłoĞü technologii HomePlug.......................................................................163
5.7. Literatura.............................................................................................................165
6. Technologia Power Over Ethernet (PoE) - zasilanie urządzeĔ w sieci
komputerowej przy wykorzystaniu miedzianego kabla logicznego UTP/STP...........167
6.1 WstĊp...................................................................................................................167
4
6.2 Charakterystyka standardu IEEE802.3af.............................................................170
6.3 Zalety i wady technologii PoE.............................................................................175
6.4 Charakterystyka urządzeĔ wykorzystujących technologiĊ PoE...........................177
6.5 Nowy standard PoE plus o zwiĊkszonej mocy.....................................................186
6.6 Literatura...............................................................................................................191
7. Ochrona przeciwprzepiĊciowa w liniach transmisji danych.......................................193
7.1 WstĊp.................................................................... ...............................................193
7.2 Zasada działania, parametry urządzeĔ ochronnych .............................................194
7.3 Przykładowe rozwiązania .....................................................................................199
7.4 Literatura ..............................................................................................................205
8. Informatyczne systemy AMR zdalnego odczytu zuĪycia energii elektrycznej u
odbiorców komunalno-bytowych...............................................................................206
8.1 WstĊp....................................................................................................................206
8.2 Architektury systemów zdalnego odczytu............................................................209
8.3 KorzyĞci z wykorzystania systemów AMR..........................................................214
8.4 Problemy związane z wdraĪaniem systemów AMR............................................220
8.5 Przykłady komercyjnych systemów AMR oraz AMR/AMM..............................222
8.6 Koszty systemów AMR/AMM.............................................................................226
8.7 Podsumowanie......................................................................................................229
8.8 Literatura...............................................................................................................230
5