Regulamin szkoleń - Polski Klub Ekologiczny

Transkrypt

Regulamin szkoleń - Polski Klub Ekologiczny
Gmina Rudziniec
Urząd Gminy
ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec
tel. 32 400 07 00, fax 32 400 07 03
Polski Klub Ekologiczny w Krakowie
Koło Miejskie w Gliwicach
ul. Ziemowita 1, 44-100 Gliwice
tel./fax 32 231 85 91
Regulamin BEZPŁATNEGO szkolenia w ramach projektu
„Rękodzielnictwo szansą na atrakcyjne zatrudnienie”
1. Szkolenie w ramach projektu trwa 40 godzin zegarowych, raz w tygodniu, zgodnie
z harmonogramem dostępnym na stronach www.pkegliwice.pl oraz www.rudziniec.pl
w miejscu wskazanym przez Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach.
2. Uczestnik decydując się na udział w szkoleniu podpisuje deklarację udziału w projekcie.
Udział w projekcie kończy się w momencie zakończenia szkolenia.
3. Uczestnik zobowiązuje się do regularnego i sumiennego uczęszczania na zajęcia.
Dopuszcza się opuszczenie do 25% zajęć bez formalnego usprawiedliwienia
nieobecności.
4. Obecność na zajęciach uczestnik dokumentuje złoŜeniem podpisu na liście obecności.
5. Uczestnik przychodzi na zajęcia na godzinę wyznaczoną przez prowadzącego
i opuszcza je w momencie zakończenia.
Gliwice, 14 kwietnia 2011 r.
Projekt „Rękodzielnictwo szansą na atrakcyjne zatrudnienie” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji