Raport o stanie miasta Przemyśla

Komentarze

Transkrypt

Raport o stanie miasta Przemyśla
RAPORT O STANIE
MIASTA PRZEMYŚLA
aktualizacja
wg stanu na koniec 2010r.
Raport o stanie miasta Przemyśla
SPIS TREŚCI
SEKTOR I - WARUNKI WYNIKAJĄCE Z POŁOŻENIA W REGIONIE, WARUNKI
ŚRODOWISKA I ZASOBY NATURALNE...............................................................................4
TEMAT 1.
TEMAT 2.
TEMAT 3.
TEMAT 4.
POŁOŻENIE I ROLA OBSZARU GMINY W PRZYRODNICZYM SYSTEMIE
POWIATU I WOJEWÓDZTWA. ................................................................................. 4
WALORY I ZASOBY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO. WARTOŚCI
SZCZEGÓLNE, UNIKALNE, PRZYRODNICZE OBIEKTY CHRONIONE. WODY
PODZIEMNE, GRUNTY, LASY.................................................................................. 5
JAKOŚĆ I STAN ŚRODOWISKA, ZANIECZYSZCZENIA, HAŁAS, ZAPACHY,
ZAGROŻENIA NATURALNE.................................................................................. 16
LASY, ROLNICTWO, CHARAKTERYSTYKA I ROZMIESZCZENIE
BUDOWNICTWA....................................................................................................... 27
SEKTOR II - DEMOGRAFIA...................................................................................................31
TEMAT 1.
TEMAT 2.
LICZBY I STRUKTURY SPOŁECZNE: WIEKOWA, WYKSZTAŁCENIA,
ZAMOŻNOŚCI, ZAWODOWA. ................................................................................ 31
MIGRACJE I ICH CHARAKTER ORAZ PROGNOZY DEMOGRAFICZNE. ....... 35
SEKTOR III - PODSTAWOWE POTRZEBY ........................................................................42
TEMAT 1.
TEMAT 2.
DOSTĘPNOŚĆ I STANDARD MIESZKAŃ, ZASOBY MIESZKANIOWE,
HANDEL I USŁUGI. .................................................................................................. 42
POZIOM BEZROBOCIA, TENDENCJE, PŁACE, DOSTĘPNOŚĆ SZKOLEŃ,
OFERTY PRACY, PROGRAM WALKI Z BEZROBOCIEM, RÓWNOŚĆ SZANS. 61
SEKTOR IV - OŚWIATA I EDUKACJA ................................................................................80
TEMAT 1.
TEMAT 2.
TEMAT 3.
PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, OPIS I STAN BAZY.80
WYPOSAŻENIE, POZIOM, WYNIKI EDUKACYJNE. .......................................... 88
SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE, POLICEALNE, NAUKA
PERMANENTNA, MOŻLIWOŚCI DOKSZTAŁCANIA. ........................................ 93
SEKTOR V - USŁUGI KOMUNALNE..................................................................................100
TEMAT 1.
TEMAT 2.
TEMAT 3.
INFRASTRUKTURA, WODA, KANALIZACJA, GOSPODARKA ODPADAMI,
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI, STOPIEŃ I ZAKRES UZBROJENIA........................ 100
TRANSPORT PUBLICZNY, KOMUNIKACJA, DROGI, OŚWIETLENIE. ......... 108
INTERNET, ENERGIA, POCZTA, TELEKOMUNIKACJA. ................................. 115
SEKTOR VI - WARUNKI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ .....................................120
TEMAT 1.
TEMAT 2.
TEMAT 3.
TEMAT 4.
ROZMIARY I KATEGORIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NAJWIĘKSI
PRACODAWCY, MAŁE I ŚREDNIE FIRMY (MSP)............................................. 120
POMOC DLA MSP, SZKOŁY BIZNESOWE, URUCHAMIANIE DZIAŁALNOŚCI,
DRUGA PRACA, WARUNKI ZATRUDNIENIA I PŁAC. .................................... 125
STRUKTURA PRODUKCJI I USŁUG. ................................................................... 129
OTOCZENIE BIZNESU, BANKI, OŚRODKI DORADCZE, FUNDUSZE
PORĘCZENIOWE, SZKOLENIA, DORADZTWO................................................. 132
SEKTOR VII - OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA....................................134
TEMAT 1.
TEMAT 2.
TEMAT 3.
STAN ZDROWOTNOŚCI MIESZKAŃCÓW. ........................................................ 134
PRZYCHODNIE OGÓLNE, SZPITALNICTWO, SPECJALISTYKA,
STOMATOLOGIA. ................................................................................................... 137
POMOC SPOŁECZNA, OPIEKA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ....................... 142
2
Raport o stanie miasta Przemyśla
SEKTOR VIII - BEZPIECZEŃSTWO...................................................................................177
TEMAT 1.
TEMAT 2.
DOM, SZKOŁA, PRACA, ULICA, MIEJSCA ZGROMADZEŃ. .......................... 177
POLICJA, STRAŻ MIEJSKA, STRAŻ POŻARNA, OBRONA CYWILNA. ......... 177
SEKTOR IX - ADMINISTRACJA LOKALNA I OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW ............186
TEMAT 1.
TEMAT 2.
TEMAT 3.
STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA GMINY. STRUKTURA
UŻYTKOWANIA TERENÓW. STRUKTURA WŁASNOŚCI GRUNTÓW.
STUDIUM I PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO................ 186
FINANSE GMINNE NA TLE GMIN PORÓWNYWALNYCH............................. 194
ZASOBY URZĘDU: KADROWE, MATERIALNE, ZARZĄDZANIE URZĘDEM,
STRUKTURA ORGANIZACYJNA, OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW. .................... 202
SEKTOR X - KULTURA I SZTUKA .....................................................................................205
TEMAT 1.
TEMAT 2.
TEMAT 3.
TEMAT 4.
TEMAT 5.
TEMAT 6.
PLACÓWKI KULTURALNE, JEDNOSTKI KULTURY. ...................................... 205
PROGRAMY, PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNE, IMPREZY. ....................... 208
SPOŁECZNE UCZESTNICTWO W KULTURZE - STOWARZYSZENIA, RUCH
AMATORSKI............................................................................................................ 211
OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW. ..................................................... 214
TURYSTYKA. .......................................................................................................... 227
KULTURA FIZYCZNA I SPORT............................................................................ 233
SEKTOR XI - ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.............................................................252
TEMAT 1.
TEMAT 2.
TEMAT 3.
TEMAT 4.
ILOŚĆ ORGANIZACJI, KIERUNKI DZIAŁANIA, STAN MATERIALNY,
UCZESTNICTWO, DOROBEK. .............................................................................. 252
LIDERZY LOKALNI, AUTORYTETY, KONCEPCJE. ......................................... 263
KOŚCIOŁY I WYZNANIA. ..................................................................................... 265
FORMY KOMUNIKACJI WŁADZA LOKALNA- MIESZKAŃCY, WŁADZAORGANIZACJE POZARZĄDOWE I BIZNES........................................................ 267
3
Raport o stanie miasta Przemyśla
SEKTOR I - WARUNKI WYNIKAJĄCE Z POŁOŻENIA W REGIONIE,
WARUNKI ŚRODOWISKA I ZASOBY NATURALNE
TEMAT 1. POŁOŻENIE I ROLA OBSZARU GMINY W PRZYRODNICZYM SYSTEMIE
POWIATU I WOJEWÓDZTWA.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Miasto Przemyśl położone jest we wschodniej części Województwa Podkarpackiego,
w odległości ok. 78 km na południowy wschód do Rzeszowa i 12 km na zachód od granicy
państwowej z Ukrainą i u wrót Bieszczadów. Jest miastem na prawach powiatu grodzkiego, jest
też stolicą i siedzibą władz powiatu ziemskiego (jego jedynym miastem), w skład którego
wchodzi 10 Gmin: Bircza, Fredropol, Dubiecko, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl,
Stubno i Żurawica.
Miasto Przemyśl graniczy od wschodu i zachodu z Gminą Przemyśl, od południowego zachodu
z Gminą Krasiczyn, od północy z Gminą Żurawica i od północnego wschodu z Gminą Medyka.
B. TRENDY I TENDENCJE
Przemyśl – obecnie subregionalny ośrodek rozwoju, należy do miast, które swoją historię
i rozwój zawdzięczają położeniu geograficznemu. Decyduje to o wiodących funkcjach
Przemyśla: jako centrum handlowego, ważnego węzła komunikacyjnego i ośrodka kulturalno –
naukowego i turystycznego o znacznym nasyceniu obiektami i zespołami zabytkowymi.
Znacząca jest również rola Przemyśla jako ośrodka rozwoju szkolnictwa wyższego,
różnorodnego szkolnictwa średniego oraz ochrony zdrowia. W perspektywie, miasto może się
stać jednym z ważniejszych ośrodków o znaczeniu międzynarodowym dla obsługi polskoukraińskiego obszaru transgranicznego.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otwiera przed miastem wiele nowych możliwości.
Usytuowanie przy najdalej wysuniętej na wschód granicy Unii stwarza korzystne warunki
do rozwoju międzynarodowego handlu i turystyki oraz wymiany intelektualnej. Sąsiedztwo
chłonnych rynków oraz położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych
powoduje, że Przemyśl jest atrakcyjnym miejscem do lokowania nowych inwestycji.
Doświadczenia w kontaktach z Ukrainą, znajomość przepisów oraz istniejące więzi gospodarcze
i kulturalne stawiają Przemyśl w roli pośrednika w nawiązywaniu współpracy innych miast
i państw z Ukrainą. Rozwojowi Przemyśla, a także jego promocji na arenie międzynarodowej
sprzyja partnerska współpraca z miastami w krajach europejskich tj.: Paderborn (Niemcy),
Lwów (Ukraina), Kamieniec Podolski (Ukraina), Eger (Węgry), Truskawiec (Ukraina).
Dotychczasowe działania związane ze współpracą partnerską oraz wszelkie przedsięwzięcia,
zmierzające do popularyzowania idei jedności europejskiej zostały docenione przez Komisję
ds. Środowiska, Planowania Regionalnego i Władz Lokalnych Rady Europy, która przyznała
Przemyślowi w 1994 roku Dyplom Europejski, zaś w roku 1995 Flagę Europy.
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 1. Podział terytorialny – GUS 2009r.
Wyszczególnienie
Powierzchnia ogółem w ha
Powierzchnia ogółem w km2
Miejscowości ogółem łącznie z miastami
Przemyśl
4 376
44
1
Krosno
4 350
43
1
Mielec
4 689
47
1
Zamość Jelenia Góra
3 034
10 922
30
109
1
1
4
Raport o stanie miasta Przemyśla
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
- Trwa aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego
- Trwają prace nad Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
-
-
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla
na lata 2004-2005 przyjęte Uchwałą nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia
23 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla (jest zmianą do Studium UiKGP
Miasta Przemyśla zatwierdzonego Uchwałą Nr 82/2000 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia
28 czerwca 2000r.)
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015 przyjęty Uchwałą
Nr 263/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2010r. zaktualizowany
Uchwałą Nr 40/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca 2011r.
Urząd Miejski w Przemyślu
GUS
TEMAT 2. WALORY I ZASOBY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO. WARTOŚCI
SZCZEGÓLNE, UNIKALNE, PRZYRODNICZE OBIEKTY CHRONIONE. WODY
PODZIEMNE, GRUNTY, LASY.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Geomorfologia, geologia i rzeźba
Obszar miasta Przemyśla, posiada złożoną budowę geologiczną i (wg J. Kondrackiego) leży
w obrębie trzech geologicznych jednostek strukturalnych:
- Karpat Zewnętrznych;
- Brzeżnej strefy Wschodnio – Karpackiej;
- Zapadliska Podkarpackiego.
Północna część miasta leży w obrębie Podgórza Rzeszowskiego. Jest to wierzchowina lessowa
o urozmaiconej rzeźbie i zróżnicowanym nachyleniu, porozcinana dolinami nieckowatymi
i wąwozami lessowymi o prawie pionowych zboczach.
Wschodnia część miasta leży w obrębie Pradoliny Podkarpackiej, której obniżenie o szerokości
ok.5 km wykorzystują współczesne doliny Sanu i Wiaru, nabudowując ją aluwiami i tworząc
w jej obrębie system teras. Dolina Sanu, o szerokości 100 m (centrum miasta) do 5 km (okolice
Hurka) stanowi główną bazę erozyjną terenu. Nachylenie obszaru jest niewielkie (nie przekracza
8%), główne formy morfologiczne doliny to: terasa zalewowa, terasa nadzalewowa I, terasa
nadzalewowa II, starorzecza, doliny boczne (największa dolina Wiaru).
Rzeźbę południowo - wschodniej części miasta tworzy Płaskowyż Sańsko - Dniestrzański
charakteryzujący się małym zróżnicowaniem wysokości względnych, przy maksymalnej
5
Raport o stanie miasta Przemyśla
wysokości terenu ok. 300 m n.p.m. Formami morfologicznymi występującymi na płaskowyżu
są: słabo urzeźbione zrównania wierzchowinowe, stoki o nierównym nachyleniu (w obrębie
których występują osuwiska skalno - wietrzelinowe), doliny nieckowate i wciosowe (wcięte
w zbocza 5-20 m,) w obrębie których zachodzą intensywne procesy erozyjne.
Północno zachodnia część miasta leży w obrębie Pogórza Dynowskiego, stanowiącego wyżynę
wznoszącą się do wysokości 280-350 m n.p.m., pociętą dolinami, w obrębie stoków intensywnie
niszczoną ruchami masowymi w postaci osuwisk i złazisk pokryw wietrzelinowych. Południowo
zachodnia część miasta leży w obrębie Pogórza Przemyskiego. Jest to małorozczłonkowane
pogórze, wznoszące się do wysokości 260-350 m n.p.m., o urozmaiconej rzeźbie, bogatej
w formy morfologiczne i atrakcyjnej widokowo.
Klimat
Według Okołowicza i Gumińskiego miasto Przemyśl leży, w ramach przejściowego klimatu
strefy umiarkowanej ciepłej, w obrębie dwu dzielnic klimatycznych:
- Dzielnica Sandomiersko - Rzeszowska,
- Dzielnica Podkarpacka.
Tabela 2. Charakterystyka dzielnic klimatycznych
Dzielnica
klimatyczna
Średnia
Temperatura
roczna w °C
Sandomiersko - Rzeszowska
Podkarpacka
Czas zalegania
pokrywy śnieżnej
8
7,2
70 - 80 dni
80 - 90 dni
Okres
wegetacji
210 - 220 dni
200 - 220 dni
Opad roczny
[mm]
600 - 700
600 - 800
Tabela 3. Charakterystyka klimatu
Wyszczególnienie
Amplituda temperatur
Średnia roczna temperatura
Zima
Średnia roczna dni z przymrozkiem
Jesień
Lato
Najwyższa wilgotność powietrza
Najniższa wilgotność powietrza
Liczba dni z mgłą
Najmniejsze zachmurzenie
Najwyższe zachmurzenie
Najwięcej opadów
Najmniej opadów
Wiatry
Średni czas trwania termicznych pór roku
Dane
21 - 22°C w skali roku
7,9°C
30 dni mroźnych w roku
109 dni od października do kwietnia
ciepła i długa
upalne
zimą
latem
44 dni
od lipca do września
od listopada do lutego
lipiec 99 mm
styczeń i luty 33 mm
zachodnie i południowo - zachodnie, wiatry typu fenowego
przedwiośnie - 24 dni,
wiosna - 54 dni,
lato - 107 dni,
jesień - 57 dni,
przedzimie - 28 dni,
zima - 89 dni.
Surowce naturalne
Gaz ziemny - na obszarze miasta występuje jedno udokumentowane złoże gazu ziemnego. Złoże
eksploatowany jest, w ramach Obszar Górniczy Gazu Ziemnego „Przemyśl”, utworzonego
decyzją nr GOSM/1543/C/94 Ministra Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 18.VI.1994r.
Cały Obszar Górniczy zajmuje powierzchnię 221 240 955 ha, występuje tu gaz
wysokometanowy (od 70 do 98,8% metanu), o niskiej zawartości azotu (od 3 do 7,5%).
6
Raport o stanie miasta Przemyśla
Udokumentowane zasoby gazu OG „Przemyśl” wynoszą razem 28 633,92 mln m3, w tym zasoby
wydobywalne stanowią 15 885,79 mln m3, a zasoby przemysłowe 12 748,13 mln m3.
Wydobycie gazu prowadzi, zgodnie z posiadana koncesją, Sanocki Zakład Górnictwa Nafty
i Gazu. Koncesję Nr 100/94 na wydobycie gazu wydano 27 czerwca 1994r.
Eksploatacja odbywa się za pośrednictwem odwiertów, kopalnianych gazociągów
wysokociśnieniowych oraz kopalni gazu obejmujących infrastrukturę technologiczną
i kubaturową. Kopalnia gazu stanowi węzeł technologiczny, w którym zbiegają się gazociągi
przesyłowe systemu ogólnokrajowego.
Surowce ceramiczne stanowią zasobne złoża lessów, pyłów i glin pylastych. Złoże Buszkowice
posiada uproszczoną dokumentację geologiczno – technologiczną, wraz z kartą rejestracyjną.
Szacowane zasoby wynoszą 216 000 m3. Złoże było wykorzystywane do produkcji cegieł
i innych wyrobów ceramicznych w cegielni Buszkowice. Obecnie zaniechano eksploatacji.
Żwiry i piaski, występują w dolinie Sanu, złoże Przemyśl było eksploatowane dla potrzeb
budownictwa, w Prałkowcach. Obecnie zaniechano eksploatacji, wyrobiska poeksploatacyjne
oczekują na decyzję o sposobie zagospodarowania.
Najważniejszymi instrumentami ochrony zasobów kopalin są wymogi uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, po przeprowadzeniu
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, a także system koncesji
udzielanych na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze na poszukiwanie
i rozpoznawanie złóż kopalin oraz ich wydobywanie.
System koncesji w dalszym ciągu stanowić będzie podstawę ochrony zasobów kopalin.
Walory przyrodnicze
Środowisko przyrodnicze miasta Przemyśla jest bardzo zróżnicowane i dość dobrze zachowane.
Szatę roślinną Przemyśla oprócz lasów, stanowią nieleśne zbiorowiska roślinne. Zbiorowiska
zaroślowe występują w postaci zakrzewień przydrożnych i śródpolnych zajmują skarpy oraz
występują w dolinach Sanu i Wiaru jako zbiorowiska zaroślowe wierzb wąskolistnych.
Duży obszar - 41,2% zajmują zbiorowiska synantropijne, reprezentowane przez zespoły
segetalne upraw zbożowych i okopowych.
Znaczną część obszaru miasta – ok. 13% zajmują półnaturalne zbiorowiska łąk i pastwisk,
z których największą rolę odgrywają łąki mokre i wilgotne łąki ostrożeniowe i rajgrasowe.
Warunki mikroklimatyczne i glebowe sprzyjały powstaniu w Przemyślu zbiorowiska
kserotermicznego, reprezentowanego przez murawy kserotermiczne, zespół kwietnego stepu
łąkowego oraz zespół zarośli z wisienką karłowatą.
Tereny osiedlowe porasta szereg zbiorowisk ruderalnych, takich jak: zespół mięty długolistnej,
situ sinego, sadźca konopiastego, rudbekii nagiej, nawłoci kanadyjskiej i rdestu
ostrokończastego.
Istniejące na terenie miasta obszary zieloni, rozmieszczone są nierównomiernie, i charakteryzują
się brakiem zrównoważenia w stosunku do wymagań ekologicznych.
Przemyśl posiada dwa urządzone parki miejskie, są to:
Park Lipowica na Zasaniu – wykorzystywany dla celów rekreacyjnych.
Park Miejski w Przemyślu z zachowanym drzewostanem, układem alejek i ścieżek oraz
naturalnych cieków wodnych – wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa
podkarpackiego pod numerem rejestru A – 56, decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z dnia 24.04. 2002r.
Park powstał w drugiej połowie XIX wieku jako rozległe ogrody krajobrazowe, rozplanowane na
północnych stokach wzgórza zamkowego. Jest jednym z nielicznych ogrodów z bogatymi
elementami architektonicznymi: pomnikami, posągami, grotą, altankami, wodotryskami,
domkiem ogrodnika, palmiarnią, oranżerią, bramą reprezentacyjną a przede wszystkim
z zespołem zamkowym z XIV wieku.
Z licznych punktów widokowych widoczna jest część miasta z doliną Sanu. W parku istnieje
wiele ścieżek spacerowych, w układzie nieregularnym.
7
Raport o stanie miasta Przemyśla
Skład florystyczny roślinności parkowej jest zróżnicowany. Występują zbiorowiska
charakterystyczne dla buczyny karpackiej, o bogatej roślinności runa.
Z gatunków liściastych dominują: topola biała, klon zwyczajny i polny oraz jesion. Są również
fragmenty leśne z dużymi skupiskami jodły, sosny pospolitej i sosny wejmutki.
Z gatunków obcych występują liczne kolekcje: żywotnika, cisów, kasztanowca. Rosną także:
miłorzęby, magnolie, tulipanowce, korkowce amurskie, orzechy czarne, jaśminowce.
Starodrzew parku charakteryzuje się dużą ilością drzew pomnikowych, głównie liściastych
takich jak: klon, jawor, korkowiec amerykański, wiąz górski, modrzew europejski, glediczia
trójcieniowa.
Zachowały się fragmenty dawnych ogrodów skalnych, występują kwitnące odmiany bluszczy
pospolitych. Park ten należy do jednych z piękniejszych i okazalszych w województwie
podkarpackim.
W mieście są także resztki parków podworskich i przypałacowych, w których występuje
starodrzew, często objęty ochroną. Parki i pojedyncze drzewa występujące na terenach
zabudowanych powinny stanowić podstawę do planowanego rozwoju zieleni wysokiej
w Przemyślu.
Zwierzęta występujące na tym obszarze są charakterystyczne dla obszarów miejskich.
W strefie zaroślowej, wśród pól i łąk występują ptaki łowne (kuropatwy, bażanty przepiórki),
ssaki (sarny, zające, dziki, borsuki i kuny) gady (żaby, ropuchy i traszki) oraz gady (żmija
zygzakowata, zaskroniec i padalec zwyczajny).
Namiastkę naturalnego środowiska leśnego stwarzają parki, w których wiele gatunków ptaków,
w tym objętych ochroną gatunkową.
Tereny zabudowane zamieszkuje głównie gołąb miejski oraz przedstawiciel ssaków – nietoperz.
Dolina Sanu, przecinająca równoleżnikowo centrum miasta stanowi naturalny korytarz
ekologiczny umożliwiający migrację roślin i zwierząt miedzy terenami chronionymi leżącymi na
południu i północy województwa.
Wiosną i jesienią, w okresie migracji, w dolinie Sanu pojawiają się przejściowo gatunki
pochodzące z południa (np. kaczka hełmiasta) lub z północy (czernica, edredon, kwokacz,
brodziec śniady). Dolina Sanu ma szczególne znaczenie dla ptaków jako szlak migracyjny
biegnący z południa na północ.
Szczególnie bogate jest środowisko wodne związane z rzekami San i Wiar. W rzece San
występuje 65% wszystkich gatunków ryb polskich. Z gatunków chronionych ryb występują:
certa, głowacz pręgopłetwy, piekielnica, strzebla potokowa, śliz.
Rezerwaty przyrody
Obecnie w mieście znajdują się dwa rezerwaty przyrody „Winna Góra” i „Jamy”, zajmujące
łącznie powierzchnię 2,11 ha, którymi zarządza Wojewoda Podkarpacki.
- „Winna Góra” - rezerwat florystyczny ścisły o powierzchni 0,10 ha, położony w północnej
części miasta na osiedlu Winna Góra, powołany mocą Zarządzenia Nr 263 Ministra
Leśnictwa z dnia 20 listopada 1954r. (M.P. Nr 119, poz. 1684), ochronie podlega naturalne
stanowisko wisienki karłowatej Cerasus fruticosa;
- „Jamy” - Rezerwat florystyczny o powierzchni 2,01 ha, powołany mocą Zarządzenia
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 25 stycznia 1995r.
(M.P. Nr 5, poz. 79) w celu ochrony stanowiska lnu austriackiego Linum austriacum.
Ponadto, w bezpośrednim sąsiedztwie wschodniej granicy miasta leży rezerwat florystyczny
„Szachownica” w Krównikach. Elementem ochrony jest bardzo rzadka roślina – szachownica
kostkowata, która obecnie jedynie w pradolinie Sanu, w okolicach Przemyśla i Stubna ma
nieliczne swoje naturalne stanowiska.
Pomniki przyrody
Według posiadanej inwentaryzacji na obszarze miasta występuje 38 pomników przyrody
(31 pojedynczych drzew, 4 grupy drzew i 2 aleje oraz 1 głaz narzutowy), wprowadzonych
8
Raport o stanie miasta Przemyśla
decyzją PWRN w Rzeszowie, rozporządzeniami wojewody przemyskiego i utworzonych na
mocy uchwał Rady Miejskiej.
Tabela 4. Pomniki przyrody
Rodzaj pomnika
Data i podstawa prawna
Położenie
1. Dąb szypułkowy
1992.12.18 Uchwała RM
ul. Armii Krajowej
w Przemyślu Nr 102/92
2.Dąb szypułkowy
1992.12.18 Uchwała RM
ul. Armii Krajowej
w Przemyślu Nr 102/92
3. Dąb szypułkowy
1992.12.18 Uchwała RM
ul. Armii Krajowej
w Przemyślu Nr 102/92
4. Lipa drobnolistna
1992.12.18 Uchwała RM
ul. Armii Krajowej
w Przemyślu Nr 102/92
5. Lipa drobnolistna
1992.12.18 Uchwała RM
ul. Armii Krajowej
w Przemyślu Nr 102/92
6. Buk pospolity
f. purpurowa
1992.12.18 Uchwała RM
ul. Dworskiego
w Przemyślu Nr 102/92
7. Buk pospolity
f. purpurowa
1992.12.18 Uchwała RM
ul. Dworskiego
w Przemyślu Nr 102/92
8. Platan klonolistny
9. Dąb szypułkowy
1989.10.30
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr.36/89
1989.10.30
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr.36/89
ul. Herburtów
ul. Herburtów
Opis pomnika
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 304 cm
Wysokość 21 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 290 cm
Wysokość 23 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 290 m
Wysokość 23 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 337 cm
Wysokość 15 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 365 cm
Wysokość 14 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 375 cm
Wysokość 18 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 450 cm
Wysokość 18 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 294 cm
Wysokość 24 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 340 cm
Wysokość 25 m
10. Zdjęty z ewidencji
11. Lipa drobnolistna
1988.02.08
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr.4/88
ul. Karmelicka
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 510 cm
Wysokość 18 m
12. Zdjęty z ewidencji
13. Dąb szypułkowy
14. Dąb szypułkowy
15. Jesion wyniosły
1988.02.08
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr.4/88
1988.02.08
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr.4/88
1988.02.08
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr.4/88
ul. Lelewela
ul. Lelewela
ul. Lelewela
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 327 cm
Wysokość 21 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 407 cm
Wysokość 20 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 332 cm
Wysokość 20 m
16. Zdjęty z ewidencji.
17. Dąb szypułkowy
18. Jesion wyniosły
19. Zdjęty z ewidencji
20. Zdjęty z ewidencji
21. Buk pospolity
1992.12.18 Uchwała RM
w Przemyślu Nr 102/92 ul. Paderewskiego
1992.12.18 Uchwała RM
ul. Paderewskiego
w Przemyślu Nr 102/92
1992.12.18 Uchwała RM ul. Paderewskiego
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 290 cm
Wysokość 18 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 290 cm
Wysokość 18 m
Pojedyncze drzewo
9
Raport o stanie miasta Przemyśla
w Przemyślu Nr 102/92
22. Lipa drobnolistna
23. Lipa drobnolistna
24. Jesion wyniosły
25. Grupa drzew –
wiąz górski 2 szt.
26. Lipa drobnolistna
1989.10.30
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr.36/89
1988.02.08
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr.4/88
1989.10.30
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr.36/89
1989.10.30
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr.36/89
ul. Pasteura
ul. Plac na Bramie
ul. Przemysława
ul. Sanocka
1992.12.18 Uchwała RM
ul. Sanocka
w Przemyślu Nr 102/92
Obwód pnia 275 cm
Wysokość 15 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 475 cm
Wysokość 23 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 380 cm
Wysokość 18 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 326 cm
Wysokość 17 m
Grupa drzew
Obwód pnia 475 i 388 cm
Wysokość 25 i 22 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 310 cm
Wysokość 19 m
27. Zdjęty z ewidencji
28. Grupa drzew – lipa
drobnolistna 13 szt.
29. Lipa drobnolistna
30. Dąb szypułkowy
1989.10.30
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr.36/89
1989.10.30
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr.36/89
1989.10.30
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr.36/89
ul. Stawowa
Park podworski
ul. Stawowa
Park podworski
ul. Szykowskiego
Grupa drzew
Obwód pnia 139-249 cm
Wysokość 23-26 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 320 cm
Wysokość 22 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 380 cm
Wysokość 18 m
31. Zdjęty z ewidencji
32. Lipa drobnolistna
33. Dąb szypułkowy
34. Lipa drobnolistna
35. Lipa drobnolistna
36. Grupa drzew –
topola biała 3 szt.
37. Klon jawor
38. Grupa drzew –
topola biała 9 szt.
39. Lipa drobnolistna
40. Buk pospolity
1989.10.30
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr.36/89
1989.10.30
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr.36/89
1989.10.30
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr.36/89
1989.10.30
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr.36/89
1988.02.08
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr.4/88
1989.10.30
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr.36/89
1988.02.08
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr.4/88
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 320 cm
Wysokość 20 m
Pojedyncze drzewo
ul. Ziemowita
Obwód pnia 306 cm
Park podworski
Wysokość 21 m
Pojedyncze drzewo
Góra Zamkowa
Obwód pnia 345 cm
Park Miejski
Wysokość 28 m
Pojedyncze drzewo
Góra Zamkowa
Obwód pnia 410 cm
Park Miejski
Wysokość 25 m
Grupa drzew
Park w Bakończycach Obwód pnia 394-438 cm
Wysokość 27-32 m
Pojedyncze drzewo
Park Miejski
Obwód pnia 340 cm
Wysokość 26 m
Grupa drzew
Park Miejski
Obwód pnia 350-420 cm
Wysokość 27-30 m
Pojedyncze drzewo
1994.11.03 Uchwała RM
Park Miejski
Obwód pnia 353 cm
w Przemyślu Nr 62/94
Wysokość 24 m
Pojedyncze drzewo
1994.11.03 Uchwała RM
Park Miejski
Obwód pnia 326 cm
w Przemyślu Nr 62/94
Wysokość 25 m
ul. Ziemowita
Park podworski
10
Raport o stanie miasta Przemyśla
41. Buk pospolity
1994.11.03 Uchwała RM
Park Miejski
w Przemyślu Nr 62/94
42. Wiąz szypułkowy
1994.11.03 Uchwała RM
Park Miejski
w Przemyślu Nr 62/94
43. Aleja
wielogatunkowa
Lipa drobnolistna Klon jawor -6 szt.
13 szt.
1994.11.03 Uchwała RM
Park Miejski
w Przemyślu Nr 62/94
44. Aleja
wielogatunkowa
Jesion wyniosły –
22 szt.
Lipa drobnolistna 19 szt.
Kasztanowiec
pospolity - 3 szt.
1996.11.19 Uchwała RM
ul. Rosłońskiego
w Przemyślu Nr 130/96
45. Głaz narzutowy
Decyzja PWRN w
Rzeszowie
z dnia 28 marca 1962 r.
Nr R 11/1/P/157/62
Kruhel Mały (brzeg
potoku)
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 306 cm
Wysokość 25 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 299 cm
Wysokość 24 m
Grupa drzew
Obwód pnia:
Lipa 145 - 329 cm
Klon 156 -259 cm
Wysokość:
Lipa 23 - 25 m
Klon 22 - 24 m
Grupa drzew
Obwód pnia:
Jesion 162 - 324 cm
Lipa 189 - 307 cm
Kasztanowiec 176 - 250 cm
Wysokość:
Jesion 19 - 25 m
Lipa 16 -23 m
Kasztanowiec 16 -20 m
3 głazy narzutowe o
wymiarach:
- obwód 448, długość 120
cm, szerokość 85 cm
- obwód 435 cm, kształt
pięcioboku
- obwód 260 cm, wysokość
70 cm, szerokość 60 cm
Sieć Natura 2000
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 “Rzeka San”, kod PLH 180007, zatwierdzony
przez Komisję Europejska w dniu 12.12.2008r, jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty.
Obejmuje odcinek środkowego Sanu, położony pomiędzy Sanokiem i Jarosławiem. Jest
to ważna ostoja wielu gatunków ryb cennych z ochroniarskiego i gospodarczego punktu
widzenia, zasiedlona m.in. przez zdecydowanie największą w kraju populację Kiełbia Kesslera
(Gobio kessleri), stanowiącą przypuszczalnie ok. 80% tego gatunku na obszarze Polski. W części
poniżej Przemyśla żyje liczna populacja Kiełbia białopłetwego (Gobio albipinnatus). Występuje
tu także liczna i stabilna osiadła populacja Certy (Vimba vimba) oraz jedna z najliczniejszych
populacji Piekielnicy (Alburnoides bipunctatus).
Obszary i obiekty chronione, które w wyniku zmian administracyjnych granic miasta od
1.01.2010r., częściowo zostały włączone w obszar miasta:
Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego /utworzony rozporządzeniem Wojewody
Podkarpackiego Nr 73/05 z dnia 31 października 2005r. w sprawie Parku Krajobrazowego
Pogórza Przemyskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 137, poz. 2089). Celem utworzenia
Parku było wprowadzenie ochrony terenów posiadających walory krajobrazowe przed ich
zniszczeniem bądź utratą, zachowanie walorów krajobrazowych decydujących o środowisku
przyrodniczym oraz stworzenie właściwego powiązania funkcji przyrodniczo –krajobrazowych
z zagospodarowaniem obszaru.
Przemysko - Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu (powołany Uchwałą WRN
w Przemyślu Nr XX/148/87 z dnia 25 czerwca 1987r. utrzymaną w mocy Obwieszczeniem
Wojewody Przemyskiego z dnia 11 grudnia 1990r.). Obszaru obejmuje tereny chronione
ze względu na wyróżniających się krajobraz, o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe
11
Raport o stanie miasta Przemyśla
ze względu na możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub
pełnioną funkcją korytarza ekologicznego.
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 “Pogórze Przemyskie”, kod PLB 180001,
powołany rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. Nr 229, poz. 2313, z póź. zm.). Obszar ten
stanowi ostoję chronionych gatunków ptaków i miejsce lęgowe bociana czarnego, trzmielojada,
orlika krzykliwego, derkacza (gatunki zagrożone w Europie). Granica Obszaru pokrywa się
częściowo z przebiegiem granicy Parku Krajobrazowego.
Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja Przemyska” kod PLH 180012, zatwierdzony
przez Komisję Europejska w dniu 12.12.2008r, jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty.
Ważna ostoja fauny puszczańskiej, z dużymi drapieżnikami: wilkiem i rysiem oraz dużymi
ssakami roślinożernymi. Stwierdzono tu w sumie 18 gatunków zwierząt z załącznika II
Dyrektywy Siedliskowej. Wśród bezkręgowców występują endemiczne elementy wschodniokarpackie. Bogata flora roślin naczyniowych liczy ok. 900 gatunków, w tym gatunki zagrożone,
chronione i rzadkie. W obszarze zachowały się typowo wykształcone siedliska leśne, zwłaszcza
buczyny oraz łęgi, porastające brzegi naturalnie meandrujących rzek - łącznie zidentyfikowano
tu 6 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej w tym priorytetowe murawy
kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion
pallentis) z istotnymi stanowiskami storczyków. Granica Obszaru pokrywa się częściowo
z przebiegiem granicy Parku Krajobrazowego.
Ponadto, Stanowisko dokumentacyjne Olistolit jurajski – skałka wapienna w Kruhelu Wielkim
(długość 300 m, wysokość 4 m, szerokość 60 m) - stanowisko dokumentacyjne dotyczące
ochrony przyrody nieożywionej, ustanowione przez Wojewodę Przemyskiego, rozporządzeniem
nr 34 dnia 28.12.1995r. (Dz. Urz. Woj. Przemyskiego Nr 17 poz. 102).
12
Wody powierzchniowe, podziemne i źródła
Zasoby wód powierzchniowych.
Miasto Przemyśl w całości położone jest w dorzeczu Sanu oraz jego dopływu Wiaru. Rzeka San
płynie doliną, o kierunku zbliżonym do równoleżnikowego. Szerokość koryta wynosi 45 –50 m,
wcięcie w dno terasy zalewowej 2 –3 m. Główny dopływ Sanu, Wiar płynie głęboko wciętym
korytem, zachowującym kierunek południkowy.
Do Sanu i Wiaru wody powierzchniowe odprowadza dość gęsta sieć, często bezimiennych
cieków, z największe potoki to: Kurcianka, Ług, Średnica i Kruhelską (dopływy Sanu) Jawor
i Sielec (dopływy Wiaru).
San i Wiar oraz ich dopływy są ciekami o reżimie górskim, bardzo szybko reagującymi na
zmiany zasilania. Spotykane są, szczególnie w okresie letnim, nagłe wezbrania wód
spowodowane obfitymi opadami. Przy wysokich stanach wód rzeki i potoki występują z koryta
i zalewane są terasy zalewowe i starorzecza.
Wezbrania potęgowane są przez duże spadki terenu, małe powierzchnie dolin, i znaczne
nachylenie słabo przepuszczalnej i wylesionej powierzchni zlewni.
Miasto posiada duże zasoby wód powierzchniowych, pochodzące głównie z Sanu. Głównym
problemem jest ich dyspozycyjność wynikająca z dużej zmienności przepływów w czasie.
Zmienność stanu wód w Sanie jest znaczna, wyraźnie dominują dwa rodzaje wezbrań,
roztopowe – w marcu oraz opadowe – lipiec, sierpień. Stany niżowe występują w styczniu
i lutym oraz we wrześniu i październiku. Zmienność stanów łagodzona jest przez oddziaływanie
zespołu zbiorników retencyjnych. Solina Myczkowce.
Zasoby wód podziemnych
Wody podziemne w Przemyślu związane są z 4 obszarami o odmiennych warunkach
hydrogeologicznych:
1. Doliny rzek San i Wiar – wody gruntowe występują w serii piaszczysto-żwirowej, przykrytej
madami. Zwierciadło wód, często napięte, występuje na głębokości 1,0 – 8,0 m. Tworzy
warstwę o miąższości od kilku do kilkunastu metrów, zasilaną wodami z rzek i opadowymi.
Występują tu korzystne warunki do ujęcia wód wgłębnych.
2. Doliny w obszarach Pogórzy i wierzchowiny lessowe – wody gruntowe występują w serii
piaszczysto – żwirowej, na głębokości od 0,5–5,0 m. Miąższość i rozprzestrzenienie poziome
jest niewielkie, wahania poziomu uzależnione są od stanu wód w ciekach.
3. Wierzchowiny lessowe – wody występują w serii piaszczysto – żwirowej, jako wody
o swobodnym zwierciadle, na głębokości od 2,0–20,0 m. Zasilanie poziomu następuje na
drodze infiltracji wód opadowych., w okresie wzmożonego zasilania na soczewkach glin
występują wody zawieszone na różnych głębokościach.
4. Obszar Pogórza Karpackiego - cechujący się skomplikowanymi warunkami
hydrogeologicznymi. Poziom wodonośny związany jest z występowaniem trzeciorzędowych
i kredowych piaskowców, zalegających naprzemianlegle z łupkami. Obszar, ze względu na
budowę i niewielką wodonośność jest obszarem o niekorzystnych warunkach dla ujęcia wód.
Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych, możliwe do wykorzystania dla celów gospodarczych,
związane są z udokumentowanymi zasobami - Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych
GZWP Nr 430 „Dolina Sanu” (częściowo w granicach miasta) oraz GZWP Nr 429 „Dolina
Przemyśl” (przy wschodniej granicy miasta).
Tabela 5. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
Lp.
1.
2.
Nazwa zbiornika
GZWP Nr 429
„Dolina Przemyśl”
GZWP Nr 430
„Dolina Sanu”
Powierzchnia
(km2)
Średnia głębokość
(m)
Zasoby dyspozycyjne
(tys.m3/d)
137,0
10 – 30
38,5
168,0
10
802,0
Raport o stanie miasta Przemyśla
Na terenie miasta w, obrębie Pogórza Przemyskiego i Dynowskiego występują źródła
szczelinowe, w większości wypływające z utworów kredowych. Źródła najczęściej występują
w dolinach, ich wydajność jest niewielka, często są obudowane. Zaopatrują w wodę do celów
pitnych i gospodarczych, w stopniu marginalnym.
Wydajność źródeł, ustaloną podczas badań przy opracowaniu dokumentacji hydrogeologicznej
powiatu Przemyśl, przedstawia tabela poniżej.
Tabela 6. Wydajność źródeł
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nr. źródła na mapie
73
74
93
97
99
78
130
141
151
174
Wydajność źródła (l/sek)
0,083
0,20
0,083
0,03
0,06
0,25
0,03
0,10
0,08
1,0
Warstwa wodonośna
kreda
kreda
kreda
kreda
kreda
kreda
kreda
kreda
kreda
czwartorzęd
Gleby
Najżyźniejszymi glebami w obrębie miasta są gleby brunatne właściwe, brunatne wyługowane,
czarne ziemie właściwe, czarne ziemie zdegradowane i gleby szare. Wytworzyły się w obrębie
zrównań wierzchowinowych i stoków wierzchowiny lessowej, z utworów eolicznych. Są to
gleby bogate w składniki pokarmowe, z warstwą próchniczą 20-30 cm, o odczynie przeważnie
obojętnym, dobrze przewietrzane. Lokalnie występują gleby bielicowe, powstałe z różnych skał,
których wartość rolnicza zależy od skały macierzystej. W obrębie doliny Sanu i Wiaru,
z utworów aluwialnych powstały gleby typu mad i czarnoziem deluwialny. Odznaczają się one
dobrą strukturą i korzystnymi warunkami wodnymi.
Gleby najwyższej - I klasy bonitacyjnej zajmują 3,5% powierzchni wszystkich użytków rolnych,
gleby klasy II - 25%, klasy III - 37%, klasy IV - 25,6% pozostałe 8,9%.
Zanieczyszczenie gleb
Większość gleb w mieście, wykazuje odczyn kwaśny i bardzo kwaśny. Zanieczyszczenia gleb
mają charakter punktowy (emisja większych zakładów przemysłowych i wysypiska śmieci)
i liniowy (wzdłuż szlaków komunikacyjnych o znacznym natężeniu ruchu).
Kwasowość gleb powodowana jest głównie przez naturalne czynniki klimatyczno–glebowe
i zanieczyszczenia kwasotwórcze oraz niewłaściwe nawożenie mineralne.
Erozja gleb i osuwanie
Na obszarze miasta, w obrębie mocno nachylonych stoków występuje silna erozja wodno–
powierzchniowa powodująca wymywanie poziomu orno-próchniczego i gromadzenie
najbardziej wartościowych składników mineralnych i organicznych u podnóży stoków
i w dolinach.
W południowej części miasta w obrębie stromych stoków pojawiają się osuwiska. Obszary
objęte ruchami masowymi oraz leżące w ich najbliższym sąsiedztwie narażone są na rujnację
i wymagają delimitacji.
Sposób użytkowania gleb
Wartość przyrodnicza występujących na obszarze miasta gleb jest wysoka, co powoduje, iż na
obrzeżach Przemyśla istnieje 1 373 gospodarstw rolnych, w których na powierzchni 392 ha
prowadzi się uprawy zbożowe oraz ogrodniczo-sadownicze. Dominującym kierunkiem
zasiewów są rośliny zbożowe, zajmujące 57% powierzchni gruntów rolnych. Na terenie miasta
dominują małe gospodarstwa, o przeciętnej powierzchni do 1 ha.
Ponieważ znaczną część obszarów miasta stanowią tereny zurbanizowane, w ich obrębie
wyklucza się trwałe wykorzystanie ziem w celach rolniczych. Obserwuje się tendencję do
przekształcania gospodarstw rolnych w zabudowę jednorodzinną.
15
Raport o stanie miasta Przemyśla
W ustawie z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r.
Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.) wprowadzone zostały zmiany, Ustawą z dnia 19 grudnia 2008r.
o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, (Dz. U. Nr 237,poz. 1657), art.5 b.
Przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych
w granicach administracyjnych miast. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009r.
B. TRENDY I TENDENCJE
Od drugiej połowy lat osiemdziesiątych obserwuje się wyraźne ocieplenie warunków
klimatycznych Przemyśla.
Czynione są starania w celu utworzenia na terenie miasta kolejnego rezerwatu – faunistycznego,
w którym przedmiotem ochrony byłaby żołna (Merops apiaster), będąca pod ścisłą ochroną
gatunkową. Rezerwat ten znajdowałby się na terenie cegielni Buszkowice, w rejonie ulic:
Gazowej, Ceramicznej i Buszkowickiej o przewidywanej powierzchnia ok. 4,7 ha.
C. DANE PORÓWNAWCZE
Brak danych
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Brak danych
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
-
Urząd Miejski w Przemyślu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – „Raport o stanie środowiska
w Województwie Podkarpackim w 2009r.”
Emil Nowak „Opracowanie fizjograficzne dla Miasta Przemyśla„ 1989r.
projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Przemyśla na lata 2010-2013,
z perspektywą do 2017r.” autorstwa Biura Rozwoju Miasta Przemyśla.
TEMAT 3. JAKOŚĆ I STAN ŚRODOWISKA, ZANIECZYSZCZENIA, HAŁAS,
ZAPACHY, ZAGROŻENIA NATURALNE.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Zanieczyszczenie powietrza
Aktualny stan i ocena jakości powietrza w mieście Przemyślu zostały przedstawione w oparciu
o opracowany przez WIOŚ w Rzeszowie „Stan środowiska w województwie podkarpackim
w latach 1999-2008. Dane zawarte w ww. dokumencie są zgodne z regulacjami prawnymi
wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62
16
Raport o stanie miasta Przemyśla
poz. 627 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi oraz dostosowane do norm wynikających
z przepisów Unii Europejskiej.
Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego przez podmioty korzystające
ze środowiska, na obszarze miasta Przemyśla, wynosiła 111,5 tys. Mg (w 2008r.), w tym:
Dwutlenek siarki (S02):
− 6 000 - 9 000 kg/km2, największe obok Rzeszowa w woj. podkarpackim,
− 4 – 5 kg/mieszkańca
Tlenek azotu (NOx):
− 1 000 – 2 500 kg/km2,
− 1 – 1,5 kg/mieszkańca,
Pyły:
− powyżej 5 000 kg/km2, największe obok Rzeszowa w woj. podkarpackim,
− 1 2000 – 1 600 kg/mieszkańca
Zanieczyszczenie powietrza w Przemyślu spowodowane jest głównie przez emisję
antropogeniczną. Największym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza w Przemyślu są
procesy spalania paliw w energetyce, transporcie i sektorze komunalno – bytowym. Około 90%
emisji SO2 i NOx oraz 70-80% emisji pyłów pochodzi z procesów spalania paliw.
W bilansie zorganizowanej emisji zanieczyszczeń decydująca jest emisja z dużych źródeł
spalania paliw, tj. o mocy większej od 50 MW, zakładów zaliczanych do szczególnie
uciążliwych dla powietrza. Na terenie miasta aktualnie znajduje się 2 jednostki eksploatujące
instalacje energetycznego spalania paliwo mocy powyżej 50 MW, są to:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Ciepłownia "Zasanie", w celu
ograniczenia emisji do powietrza substancji, powstających w procesie spalania węgla
kamiennego, w 2008r. rozpoczęła rozbudowę instalacji Ciepłowni, budowę nowego kotła WR12, o mocy cieplnej 12 MW. Zainstalowanie nowoczesnego kotła WR-12, o mniejszej mocy niż
kotła wodnego WR-25 (o mocy 29,075 MW każdy), pozwoli ograniczyć pracę starszych kotłów
WR-25 w sezonie letnim, gdy zapotrzebowanie na energię cieplną jest mniejsze niż zimą.MPEC
uzyskał pozwolenie zintegrowane wydane przez Prezydenta Miasta Przemyśla w dniu
20.01.2005r, termin obowiązywania pozwolenia 20.01.2015r.
FIBRIS S.A. - Zakład przeprowadził kompleksową modernizację kotła OR-32,
z przystosowaniem do spalania węgla i biomasy. Uzyskał pozwolenie zintegrowane na
ciepłownię zakładową, wydane przez Prezydenta Miasta Przemyśla w dniu 30.06.2006r. Termin
obowiązywania pozwolenia 31.12.2015r.
SANWIL Polska Sp. z o.o. - produkujący wyroby powlekane na bazie poliuretanów
i polichlorku winylu. Obecnie trwa bieżąca modernizacja oraz prace projektowe odnośnie
kierunku i zakresu modernizacji źródeł emisji zanieczyszczeń by emisja zanieczyszczeń do
powietrza nie przekracza dopuszczalnej normy. Zakład zbudował odpylacz termiczno –
regeneracyjny z infrastrukturą towarzyszącą. Uzyskał pozwolenie zintegrowane wydane przez
Marszałka Województwa Podkarpackiego 16.04.2007r. Termin obowiązywania pozwolenia
16.04.2017r.
Punktowych źródeł, tzw. niskiej emisji – indywidualne i komunalne grzewnictwo. Gęsto
zabudowane centrum starego miasta ogrzewane jest głównie tradycyjnym systemem piecowym
lub ciepłem dostarczanym z małych kotłowni centralnego ogrzewania opalanych węglem
i posiadających na ogół niskie kominy, co powoduje znaczny wzrost zanieczyszczenia pyłami
oraz związkami kancerogennymi (benzopiren) w okresie grzewczym.
Zanieczyszczenie z transportu - Wraz z rozwojem motoryzacji, narasta problem
zanieczyszczenia centrum miasta przez gazy emitowane z pojazdów mechanicznych. Problem
ten jest szczególnie dotkliwy w ciepłej porze roku, kiedy to w wyniku reakcji fotochemicznych
może powstać silnie toksyczny tzw. smog utleniający.
17
Raport o stanie miasta Przemyśla
Wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza w Przemyślu związana jest ze stopniem urbanizacji
i gęstości zaludnienia. Ze względu na koncentrację zabudowy w Przemyślu, lokalnie emisja
zanieczyszczeń jest dość znaczna i uciążliwa. Gęsto zabudowane centrum starego miasta
ogrzewane jest przeważnie tradycyjnym - piecowym systemem lub ciepło dostarczane jest
z małych kotłowni centralnego ogrzewania opalanych węglem i posiadających na ogół niskie
kominy. Powoduje to powstanie tzw. niskiej emisji, źródła tej emisji w znacznym stopniu są
odpowiedzialne za stężenie pyłów i gazów w powietrzu w sezonie grzewczym i mogą
doprowadzić do wystąpienia groźnego dla ludzkiego zdrowia tzw. smogu kwaśnego.
Wraz z rozwojem motoryzacji, narasta problem zanieczyszczenia centrum miasta przez gazy
emitowane z pojazdów mechanicznych. Problem ten jest szczególnie dotkliwy w ciepłej porze
roku, kiedy to w wyniku reakcji fotochemicznych może powstać silnie toksyczny tzw. smog
utleniający. Główną przyczyną powstawania tego rodzaju smogu są emitowane z samochodów
węglowodory i tlenki azotu.
W mieście Przemyślu, przy Placu Dominikańskim, zlokalizowana jest automatyczna stacja
monitoringu powietrza, pod nadzorem WIOŚ w Rzeszowie. Prowadzi ona pomiary wskaźnikowe
zanieczyszczenia powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie Miasto Przemyśl.
Strefa, pokrywa się z granicami administracyjnymi miasta Przemyśla.
Dodatkowe pomiary, zanieczyszczenia pyłem zawieszonym prowadzone są w punkcie pomiarowym przy
ul. Mickiewicza.
Pomiary ze stacji wykorzystywane są do oceny zanieczyszczenia powietrza pod kątem ochrony
zdrowia.
Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Przemyśl - przyjęty Rozporządzeniem Nr 49
Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 sierpnia 2006r. (Dz. U. Woj. Podkarpackiego nr 107 poz.
1500 z dnia 25 sierpnia 2006r.) w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy
„Miasto Przemyśl”
Program został określany ze względu na wielokrotne, stwierdzone przekroczenia
dopuszczalnych poziomów stężeń średniodobowych i stężeń średniorocznych, pyłu
zawieszonego PM10.
Celem Programu jest opracowanie harmonogramu działań, których wdrożenie zapewni
zmniejszenie ponadnormatywnego poziomu stężeń zanieczyszczeń do co najmniej poziomu
dopuszczalnego i utrzymanie go na tym poziomie.
Program określa priorytetowe działania mające na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów
pyłu zawieszonego PM10 w strefie, terminy realizacji, koszty i źródła finansowania
poszczególnych zadań
Priorytetowe działania naprawcze mające na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów pyłu
zawieszonego PM10 w strefie:
1. Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza.
− Propagowanie stosowania nowoczesnych kotłów węglowych, kotłów gazowych i na
biomasę.
− Prowadzenie kampanii uświadamiającej konieczność oraz opłacalność stosowania
brykietów drzewnych.
− Wymiana starych kotłów węglowych w budynkach jednorodzinnych na niskoemisyjne,
wysokosprawne węglowe lub inne proekologiczne.
2. Działania związane z ograniczeniem emisji pyłu ze źródeł punktowych:
− Termomodernizacja budynków należących do PSM w zakresie docieplenia ścian
zewnętrznych, stropodachów oraz wymiany okien.
− Modernizacja Ciepłowni "Zasanie" wynikająca z potrzeby dotrzymania
obowiązujących norm emisji pyłu
− Modernizacja źródeł emisji ZPP FIBRIS S.A. wynikająca z potrzeby dotrzymania
obowiązujących norm emisji pyłu.
3. Działania związane z ograniczeniem emisji pyłu ze źródeł liniowych:
18
Raport o stanie miasta Przemyśla
−
−
Budowa obwodnicy Przemyśla.
Modernizacja taboru MZK (wymiana 30 autobusów).
Chemizm opadów atmosferycznych
Zanieczyszczenie pochodzące z opadów atmosferycznych, przez wprowadzenie do podłoża
dużej zawartości związków kwasotwórczych (siarki i azotu), biogennych i metali ciężkich,
powoduje degradację gleb i zakwaszenie wód.
Zanieczyszczenie wód
Jakość wód powierzchniowych
Ocena jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia określona została w 3 kategoriach (A1, A2, A3). Kryterium podziału
stanowi stopień złożoności technologii uzdatniania niezbędnej do uzyskania wody przeznaczonej
do spożycia.
Tabela 7. Ocena jakości wód w rzekach wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia (w 2008r.)
Punkt
pomiarowo
kontrolny
San
Ostrów
Kategoria
jakości
wody
A3
Wskaźniki decydujące o ocenie
Nazwa wskaźnika
Liczba bakterii gr. coli kał
w 100ml
Liczba bakterii gr. coli
w 100ml
Minimalna
Wartość
Maksymalna
Średnia
240
11 000
3 005
460
110 000
13 263,3
Wody wykorzystywano do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia punkcie
monitoringu, San – Ostrów, w 2008r. zakwalifikowane zostały do kategorii A3 – woda
wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności
utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji adsorpcji na węglu aktywnym oraz
dezynfekcji
Wody charakteryzowały się dobrym stanem fizykochemicznym. O zakwalifikowaniu ich do
kategorii A3 decydował wskaźnik mikrobiologiczny.
Dwukrotne zmiany systemu badań i oceny stanu wód powierzchniowych w latach 2000-2008
uniemożliwiły określenie trendów zmian jakości na wód w punktach monitoringu w zlewniach
Sanu i Wiaru.
Na jakość wód powierzchniowych wpływa gospodarka wodno — ściekowa. Występujące
obecnie duże zaangażowanie inwestycyjne (w tym z udziałem funduszy unijnych) w zakresie
budowy sieci kanalizacyjnej i działająca oczyszczalnia ścieków komunalnych przyczynią się do
poprawy jakości wód na terenie miasta.
Jakość wód podziemnych
Jakość wód podziemnych kontrolowana jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska,
na poziomie krajowym, przez Państwowy Instytut Geologiczny
Przedmiotem monitoringu są jednolite części wód podziemnych (JCWPd) stanowiące określoną
objętość wód podziemnych, występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw
wodonośnych. Wyróżnia się monitoring stanu chemicznego (monitoring diagnostyczny)
i monitoring stanu ilościowego.
Badania monitoringowe prowadzone są w oparciu o sieć punktów pomiarowych (otwory
studzienne, piezometry, obudowane), spełniających kryteria zgodne z wymogami Ramowej
Dyrektywy Wodnej. Na obszarze miasta istnieje 1 punkt pomiarowy nr 757 Przemyśl. Ponieważ
punkt położony jest w jednolitej części wód podziemnych JCWPd, nie mającej statusu
zagrożenie, są w nim prowadzone badania stanu chemicznego wód podziemnych w sieci
monitoringu diagnostycznego.
19
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 8. Zawartość azotanów w punkcie pomiarowym monitoringu wód podziemnych
Nr 757 Przemyśl w latach 2002-2007
Nr
pkt.
Miejscowość
757
Przemyśl
Rodzaj
wód
gruntowe
2002r.
2003r
11,0
11,03
Stężenie azotanów (mg NO3/l)
2004r.
2005r.
2006r.
11,2
10,2
14,4
2007r.
14,6
W latach 2006–2007 w punkcie monitoringu Przemyśl, nieznacznie wzrosło zanieczyszczenia
azotanami, nie przekroczyło jednak dopuszczalnej ilości azotanów - 50mgNO3/l. Wody
podziemne nie są zagrożone zanieczyszczeniami azotanami
Stan gleb
Kwasowość gleb powodowana jest głównie przez naturalne czynniki klimatyczno – glebowe
i zanieczyszczenia kwasotwórcze oraz niewłaściwe nawożenie mineralne. Większość gleb
w mieście, wykazuje odczyn kwaśny i bardzo kwaśny. Zanieczyszczenia gleb mają charakter
punktowy (emisja większych zakładów przemysłowych i wysypiska śmieci) i liniowy (wzdłuż
szlaków komunikacyjnych o znacznym natężeniu ruchu).
Na obszarze miasta, w obrębie mocno nachylonych stoków występuje silna erozja wodno –
powierzchniowa powodująca wymywanie poziomu orno - próchniczego i gromadzenie
najbardziej wartościowych składników mineralnych i organicznych u podnóży stoków
i w dolinach.
W południowej części miasta w obrębie stromych stoków pojawiają się osuwiska. Obszary
objęte ruchami masowymi oraz leżące w ich najbliższym sąsiedztwie narażone są na rujnację
i wymagają delimitacji.
Hałas
Hałas komunikacyjny
Przez miasto Przemyśl przebiegają drogi kołowe: krajowe nr 28 w kierunku Zator - Wadowice Medyka (granica państwa) i nr 77 w kierunku Lipnik - Sandomierz - Przemyśl oraz
Wojewódzkie nr 884 w kierunku Przemyśl - Dubiecko - Domaradz i nr 885 w kierunku Przemyśl
– Hermanowice. Ogólna długość dróg w obrębie granic administracyjnych Przemyśla wynosi
200,22 km, z czego 7,1km to drogi wojewódzkie, 15,9 km drogi krajowe, 59,9 km drogi
powiatowe a 117,32 km stanowią drogi gminne (w tym m.in. gruntowe, wzmocnione,
bitumiczne). Układ urbanistyczny miasta cechują wąskie ulice o zwartej zabudowie, odległości
pierwszego rzędu budynków od krawędzi jezdni są niewielkie, rzędu kilku metrów.
Badania hałasu drogowego na terenie miasta Przemyśla były prowadzone przez WIOŚ,
w latach: 1995r. 2003r. i 2006r. Celem badań było przedstawienie klimatu akustycznego miasta
oraz ukazanie wpływu zmian natężenia ruchu samochodowego na zmiany równoważnego
poziomu hałasu.
Analiza pomiarów hałasu wykazuje, że we wszystkich punktach pomiarowych poziom
dopuszczalny hałasu został przekroczony zarówno dla pory dnia jak i nocy.
Wielkości przekroczeń zawierały się w przedziale: od 3,4dB do 15,9dB dla dnia, oraz od 3,0dB
do 13,2dB dla nocy.
Niekorzystne warunki akustyczne (>70 dB) w porze dnia stwierdzono przy ulicach:
− Jagiellońskiej, punkt P9 - Leq = 71,0 dB,
− Sobieskiego 3, punkt P1 - Leq = 70,9 dB,
− Focha 1, punkt P4 - Leq = 70,5 dB,
Wielkość dopuszczalnych wartości hałasu na tych ulicach była przekroczona o 18-29%.
Natężenie ruchu pojazdów mieściło się w przedziale od 959 poj/h do 2001 poj/h, przy
procentowym udziale pojazdów ciężkich od 4,0% do 9,2%. Najniższy poziom hałasu dla dnia
Leq = 63,4dB, ale przewyższający dopuszczalny o 3,4dB zanotowano w punkcie P13
zlokalizowanym przy ulicy Grunwaldzkiej
Niekorzystne warunki akustyczne (>60 dB) w porze nocy stwierdzono przy ulicach:
− Sobieskiego 3, punkt P1 - Leq = 63,2 dB,
20
Raport o stanie miasta Przemyśla
− Bohaterów Getta 17, punkt P6 - Leq = 63,1 dB,
− Augusta 20, punkt P2 - Leq = 62,2 dB,
− Focha 1, punkt P4 - Leq = 62,1 dB,
− Borelowskiego 9, punkt P3 - Leq = 61,1 dB,
− W. Pola 5, punkt P7 - Leq = 60,3 dB
Wielkość dopuszczalnych wartości hałasu na tych ulicach była przekroczona o 21-26%.
Natężenie ruchu pojazdów mieściło się w przedziale od 389 poj/h do 560poj/h, przy
procentowym udziale pojazdów ciężkich od 28,8% do 35,5%. Najniższy poziom hałasu dla nocy
Leq = 53,0 dB, ale przewyższający dopuszczalny o 3,0dB zanotowano w punkcie P5
zlokalizowanym przy ulicy Krasińskiego.
Wykonane pomiary wykazały, że największy problem akustyczny, zwłaszcza w porze nocnej
występował w punktach przy ulicach, które przyjmują ciężki ruch tranzytowy. Istotne znaczenie
ma również rodzaj zabudowy (zwarta i usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni) oraz
natężenie ruchu pojazdów i brak płynności ruchu.
Na wysokie natężenie hałasu w porze dnia ma wpływ duże natężenie ruchu drogowego
w obrębie skrzyżowania, które między innymi przyjmuje około 90% ruchu autobusowego
komunikacji miejskiej. Istotne znaczenie ma tutaj także rodzaj zabudowy (wąskie jezdnie
z blisko przylegającymi kamienicami, co powoduje dodatkowe odbicia fal akustycznych) oraz
częste przerywanie płynności ruchu (co powoduje wzmożony hałas podczas ruszania
i przyspieszania pojazdów).
Występowanie wysokich poziomów dźwięku na małej obwodnicy wynika z faktu, że przejeżdża
tędy większość ciężkiego ruchu tranzytowego i ruchu osobowego w kierunku granicy Państwa.
Dodatkową uciążliwością są drgania (wibracje) wytwarzane przejazdem ciężkiego transportu.
Drgania są przenoszone na fundamenty budynków, co prowadzi do uszkodzenia konstrukcji
budynków. Częściową ochroną budynków zlokalizowanych wzdłuż małej obwodnicy może być
przejęcie drgań przez ekrany przeciwwibracyjne ułożone w terenie między jezdnią a budynkami.
Przeprowadzone pomiary hałasu drogowego dają możliwość obiektywnej oceny klimatu
akustycznego dla miasta Przemyśla.
Obniżenie wysokich poziomów hałasu można osiągnąć poprzez: ograniczenie prędkości
pojazdów, poprawę płynności ruchu, naprawę nawierzchni jezdni, wybudowanie obwodnic
kierujących ciężki ruch tranzytowy poza centrum miasta oraz stosowanie ekranów akustycznych.
Docelowym rozwiązaniem problemu nadmiernej uciążliwości pochodzącej od ruchu drogowego
powinno być wybudowanie obwodnic kierujących ruch poza zabudowany obszar miasta bądź
ustawienie ekranów akustycznych.
Dla miasta Przemyśla celem usprawnienia ruchu tranzytowego do granicy z Ukrainą, a tym
samym do poprawy funkcjonowania systemu komunikacyjnego w samym mieście, opracowano
projekt koncepcyjny obwodnicy przemyskiej, zlokalizowanej w północno wschodniej części
miasta.
Wielkość i zasięg oddziaływania hałasu kolejowego w zasadniczy sposób zależy
od częstotliwości kursowania pociągów, prędkości trakcyjnej, płynności ruchu, stanu
technicznego nawierzchni torowej, topografii terenu wraz z lokalnym charakterem zabudowy
oraz odległości pierwszej linii zabudowy od skrajnego toru.
Badania hałasu kolejowego dla magistrali kolejowej E 30, przebiegających przez miasto
Przemyśl - nie były przeprowadzane
Ze względu na ograniczenie (i dalsze ograniczanie) częstotliwości kursowania pociągów, linie
kolejowe nie są zaliczone do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne
oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach i powodować przekroczenia dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku. Stan ten może zmienić realizacja polityki transportowej
państwa, która zakłada zmianę struktury gałęziowej polskiego transportu, w tym udział
transportu samochodowego (głównie ciężarowego) na rzecz promocji kolei.
21
Raport o stanie miasta Przemyśla
Hałas przemysłowy i komunalny
Hałas przemysłowy - jest odczuwalny jako jeden z uciążliwszych w środowisku. gdyż ma
charakter ciągły, w przeciwieństwie do hałasu komunikacyjnego. Najbardziej uciążliwymi
źródłami hałasu są zakłady przemysłowe, oraz wiele małych zakładów typu rzemieślniczego
i usługowego, często stwarzające lokalną uciążliwość.
Głównymi przyczynami uciążliwości są: zbyt bliska lokalizacja obiektów przemysłowych
w stosunku do terenów podlegających ochronie akustycznej, eksploatacja urządzeń bez
właściwych zabezpieczeń akustycznych, brak środków finansowych na inwestycje związane
z ochrona środowiska przed hałasem.
Inwestycje związane z ochroną przed hałasem przemysłowym wymagają zdecydowanie
mniejszych nakładów finansowy niż te związane z hałasem komunikacyjnym.
Hałas przemysłowy można wyeliminować lub zmniejszyć, poprzez modernizację linii
technologicznych i stosowanie wyciszeń oraz obudów dźwiękochłonnych.
Hałas komunalny - jego źródłami są:
− sieci lokali gastronomiczno-rozrywkowych w porze nocnej,
− miejsca masowych zgromadzeń i imprez gromadzących dużą ilość widzów na imprezach
z dużym nagłośnieniem,
− drobna wytwórczość i usługi,
− instalacje klimatyzacyjno-wentylacyjne z pomieszczeń handlowych, biurowych
i usługowych.
Emitują one hałas o niewysokim poziomie i niewielkim zasięgu oddziaływania, często
o nieznacznych przekroczeniach. Mimo to są one przyczyną częstych interwencji z uwagi na
niewłaściwą lokalizację, w zwartej zabudowie, powodującą lokalną uciążliwość akustyczną
Zagrożenia naturalne
Procesy geodynamiczne
Przemyśl leży na tzw. fliszu karpackim, jest to podłoże sprzyjające tworzeniu się osuwisk.
Wyżynna powierzchnia, o bogatej rzeźbie i stromych spadkach, pocięta dolinami stanowi
potencjalne obszary osuwiskowe.
Najbardziej narażonymi na występowanie osuwisk są zbocza o nachylenia w przedziale 10-15%,
mniejsze natężenie tego zjawiska zaobserwowano na zboczach nachylonych powyżej 15%, na
stokach nachylonych poniżej 10% osuwiska występują sporadycznie.
Powstawanie osuwisk wiąże się z utratą stabilności zbocza pod wpływem czynników
zewnętrznych: naturalnych (intensywne i długotrwałe opady, ekstremalne zjawiska powodziowe)
i antropogenicznych (naruszenie stabilności zboczy poprzez niewłaściwe zagospodarowanie).
Osuwiska powstają przez nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, powierzchniowej
zwietrzeliny i mas skalnych podłoża spowodowane przez uruchomienie procesów
geodynamicznych.
Na terenie miasta istnieją obszary starych, nieaktywnych osuwisk, które choć nie powodują
w danym momencie zagrożeń, w sprzyjających dla siebie warunkach, np. po długotrwałych
opadach atmosferycznych, mogą się uaktywnić.
Przykładem uaktywnienia osuwiska, jest wzmożenie ruchów masowych, po intensywnych
i długotrwałych opadach w 2009r. osunięcie się ziemi (wraz z grobami) wzdłuż południowej
granicy Cmentarza Głównego w Przemyślu.
Prognozowanie zjawisk osuwiskowych jest zadaniem trudnym, zwłaszcza w naszym klimacie
przejściowym. w którym mamy do czynienia z okresami suszy lub też okresami gwałtownych
deszczy, różną ich częstotliwością długością, intensywnością itp.
Zdaniem prof. Jacek Rajchela, geologa z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, bez
specjalistycznych badań nie da się ocenić, czy na zboczu może dojść do osunięcia terenu. Jeśli
wcześniej go nie było, jest to niemal niewykonalne. Trzeba dokonać wierceń i spojrzeć na mapy
geologiczne. Wtedy można wyrokować. Osuwisko bywa często gwałtownym i głośnym
zjawiskiem, jak lawina śnieżna.
22
Raport o stanie miasta Przemyśla
Na zboczach, gdzie do tej pory nie dochodziło do osunięć, zaczynają się pojawiać, gdyż łatwo je
sprowokować. Wystarczy nieumiejętnie podciąć zbocze, np. prowadząc w poprzek niego drogę
lub kopiąc fundamenty domu. Może również dojść do przeciążenia gruntu, kiedy stawia się na
nim kolejne domy albo wymienia lekkie konstrukcje drewniane na murowane. Wytrzymałość
gruntu zmniejsza też np. wycięcie lasu; korzenie drzew wzmacniają bowiem spójność podłoża
i chłonąc wodę, regulują nasycenie gruntu.
Przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wynikającym z ruchów masowych są rozwiązania
organizacyjno-prawne (m.in. planowanie przestrzenne w oparciu o wiarygodne dane dotyczące
osuwisk tj. wykluczenie terenów osuwiskowych spod jakiekolwiek inwestycji oraz prowadzenie
działań zabezpieczających przed dalszym niszczeniem (o ile to możliwe i zasadne np. drenażu
stoków, odwadniania, zalesiana o ile jest to możliwe i zasadne.)
W wyniku przeprowadzonej na zlecenie Wojewody Podkarpackiego „Analizy zjawisk
osuwiskowych na terenie województwa podkarpackiego” po powodzi katastrofalnej w 2001r. na
terenie Podkarpacia zarejestrowano 2 658 osuwisk. Część osuwisk to formy aktywne, część
nieczynne, lecz zagrożone uruchomieniem przy zmianie warunków np. wodnych. W roku 2001
dla terenu województwa podkarpackiego została opracowana (zaprojektowana i zainstalowana
w stacji graficznej w formacie GeoMedia) przestrzenna baza danych zjawisk osuwiskowych.
Dzięki czemu powstała możliwość generowania informacji i ewentualnych związków
przyczynowo-skutkowych, zachodzących w relacjach pomiędzy budową geologiczną terenu,
zjawiskami geomorfologicznymi, ukształtowaniem powierzchni terenu i działalnością człowieka,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na realizowane i planowane inwestycje.
Zgodnie z założeniem Ministra Środowiska zakończono realizację I etapu system osłony
przeciwosuwiskowej SOPO i w 2008r. rozpoczęto prace w ramach II etapu SOPO nad
kartowaniem i wykonaniem map osuwisk oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi dla
obszaru Karpat Polskich oraz monitorowaniem wybranych osuwisk w Karpatach.
Przedsięwzięcie to ma wspomóc starostów w skutecznym wypełnianiu ich obowiązków
nałożonych na administrację publiczną. Uzyskane dane stanowić będą podstawę do skutecznego
zarządzania ryzykiem oraz uświadamiać zagrożenia związane z występowaniem ruchów
masowych.
Zagrożenia powodziowe
Najbardziej zagrożone powodzią obszary miasta położone są wzdłuż rzek San i Wiar.
1. Na prawym brzegu Sanu zagrożone powodzią są:
− tereny przyległe do Zakładu Uzdatniania Wody,
−
tereny sportowo-rekreacyjne klubu „Polonia”
− dzielnice Wilcze i Przekopana.
2. Na lewym brzegu Sanu zagrożone powodzią są:
− tereny przyległe do ulicy Węgierskiej,
−
sportowo-rekreacyjnym klubu „Czuwaj”,
−
tereny przyległe do ulicy Focha i Buszkowickiej.
3. Wzdłuż Wiaru zagrożone powodzią są:
− dzielnica Sielec
− dzielnica Pikulice
Poważne zagrożenie dla miasta Przemyśla stanowi fala powodziowa, która może wystąpić
w razie awarii lub uszkodzenia urządzeń hydrotechnicznych zapory Solina – Myczkowce
(przewiduje się, że w ciągu 7 godzin i 20 minut do Przemyśla dotrze fala powodziowa
o wysokości około 14 m, zalewająca około 50% obszaru miasta).
W 2008r. dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
rozpoczął realizowanie Projektu pn. „Usprawnienie procesu planowania przestrzennego
w aspekcie ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Sanu”.
23
Raport o stanie miasta Przemyśla
Województwo podkarpackie będzie objęte kompleksową ochroną przeciwpowodziową.
W ramach rządowego programu „Ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” powstaną
nowe wały i zbiorniki retencyjne oraz system wczesnego ostrzegania przed powodzią. Tym
samym zrobiony zostanie pierwszy krok w kierunku zapobiegania powodziom, zamiast
ograniczać się do walki ze skutkami klęsk.
Rządowy program „Ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” zakłada utworzenie
trzech elementów ochrony: bezpośredniej ochrony, ograniczenia zagrożenia powodziowego,
systemu informacji oraz szybkiego powiadamiania (elektroniczne mapy oraz automatyczne
czujniki poziomu wody).
Program zakłada m.in. umocnienie wałów, budowę polderów i zbiorników retencyjnych,
przepompowni. Powstać mają również mapy zagrożenia powodziowego oraz system wczesnego
ostrzegania przed powodzią. Pieniądze na ten cel będą pochodzić zarówno z budżetu państwa
i samorządów, jak i ze środków unijnych. Może też zostać zastosowany mechanizm partnerstwa
publiczno-prywatnego. Program zakłada, że infrastruktura przeciwpowodziowa może zostać
wykorzystana również do innych celów, np. rekreacyjnych czy też do wytwarzania energii
elektrycznej.
Poważne awarie
Zgodnie Dyrektywą Rady nr 96/82/WE z 9 grudnia 1996r. w sprawie kontrolowania zagrożeń
z udziałem niebezpiecznych substancji Państwa Członkowskie powinny uwzględniać w swoich
strategiach i planach zagospodarowania przestrzennego zapobieganie poważnym awariom
i ograniczanie ich skutków dla ludzi i środowiska naturalnego
Do ochrony środowiska przed poważnymi awariami zobowiązani są prowadzący zakłady,
stwarzające zagrożenie wystąpienia awarii, dokonujący przewozu substancji niebezpiecznych,
oraz organy administracji.
Kompetencje i sposób przeciwdziałania poważnym awariom, instrumenty prawne służące
przeciwdziałaniu poważnej awarii przemysłowej, obowiązki prowadzącego zakład stwarzający
zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), która nakłada na Państwową
Straż Pożarną obowiązki w zakresie zapobiegania poważnym awariom i współdziałania, w tym
zakresie z innymi jednostkami.
Zgodnie z art. 260 ww. ustawy w celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków awarii
przemysłowej opracowuje się wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy.
Potencjalne źródło zagrożeń stanowią zakłady przemysłowe oraz obiekty przerabiające
i magazynujące TSP (Toksyczne Środki Przemysłowe).
WIOŚ w Rzeszowie i Państwowa Straż Pożarna kontrolują jednostki, których działalność może
stanowić zagrożenie dla środowiska. W wyniku kontroli aktualizowany jest rejestr potencjalnych
sprawców awarii przemysłowych.
Na terenie miasta Przemyśla znajdują się zakłady w których ze względu na rodzaj i ilości
przechowywanych substancji niebezpiecznych może dojść do poważnej awarii, są to:
− Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu – ze względu na
chlor (ok. 15 ton),
− SANWIL Polska Sp. z o.o. - ze względu na gazy technologiczne, ciecze żrące i trujące
(ok. 200 ton),
− Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Ciepłownia "Zasanie", - ze
względu na kwas solny (ok. 6 ton),
− Zakład Automatyki POLNA S.A.- ze względu na kwasy i cyjanek (ok. 1 tona).
Zakłady te nie figurują w wojewódzkim rejestrze zakładów o dużym ryzyku i o zwiększonym
ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.
24
Raport o stanie miasta Przemyśla
W celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej ważna jest
prawidłowa lokalizacja nowych obiektów, które mogą oddziaływać na środowisko oraz
wyznaczenie stref i ochrona terenu.
Skuteczną formą ochrony przed poważnymi awariami są kontrole potencjalnych sprawców
poważnych awarii.
Położenie Przemyśla przy drogach krajowych nr 28 w kierunku Zator - Wadowice - Medyka
(granica państwa) i nr 77 w kierunku Lipnik - Sandomierz – Przemyśl oraz magistrali kolejowej
E 30 powoduje, że miasto narażone jest wystąpienie awarii związanych z przewozem
niebezpiecznych substancji chemicznych.
B. TRENDY I TENDENCJE
Wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza w Przemyślu związana jest ze stopniem urbanizacji
i gęstości zaludnienia.
W ocenie rocznej za 2003r., z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony
zdrowia, Przemyśl uzyskał klasę C ze względu na wielkości pyłu zawieszonego, wszystkie
ozostałe wskaźniki znajdują się w klasie A. Przyznanie tej klasy nakłada na strefę wymóg
opracowania programu ochrony powietrza dla miasta.
Tabela 9. Emisja i redukcja zanieczyszczeń powietrza - GUS
Zanieczyszczenia zatrzymywane w urządzeniach
do redukcji zanieczyszczeń w %
Zanieczyszczenia
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Pyłowe w t/rok
Gazowe w t/rok
Ogółem
Ze spalania paliw
Ogółem
Dwutlenek
siarki
Pyłowe
Gazowe
294
335
281
269
103
110
79
222
263
208
229
89
106
75
62 449
61 943
60 461
123 129
120 894
111 497
102 137
509
472
498
352
355
297
374
95,4
94,1
95,6
95,9
95,4
95,0
98,6
0,01
0,01
0,01
0,004
0,0008
b.d.
b.d.
Eksploatacja surowców powoduje negatywne zmiany w środowisku tj. zmiany stosunków
wodnych, degradację krajobrazu, gleb, zapylenie powietrza. Wydobycie gazu stwarza zagrożenia
erupcyjne, pożarowe w przypadkach awaryjnych i niedostatecznego rozpoznania złoża.
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 10. Wybrane wydatki budżetów gmin na ochronę środowiska – GUS
Wyszczególnienie
oczyszczanie miast
i gmin
utrzymanie zieleni
w miastach i gminach
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
Przemyśl
1 466 649
1 581 260
1 534 142
1 302 276
4 095 039
2 056 930
2 566 740
348 469
333 516
Krosno
Mielec
1 919 245
2 064 575
2 241 603
2 318 842
1 750 395
1 695 590
1 190 187
402 521
645 300
794 398
810 664
850 577
966 333
1 175 135
2 435 850
1 546 528
486 264
581 642
Zamość
206 365
177 848
225 779
242 721
309 711
348 867
335 410
307 261
306 928
Jelenia
Góra
1 429 963
94 083
89 901
113 093
149 926
169 917
241 725
1 256 163
1 303 980
25
Raport o stanie miasta Przemyśla
gospodarka ściekowa
i ochrona wód
gospodarka odpadami
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
532 520
573 879
411 021
534 951
581 056
514 366
600 888
524 251
831 836
520 219
1 225 885 3 195 376
5 459 944 1 287 810
4 204 051
600 978
1 278 483 1 320 296
1 965 170 1 642 585
1 581 247 1 406 773
737 390 1 852 436
7 064 640
335 582
148 414 8 750 994
- 6 386 039
- 35 603 937
886 923 1 434 280
1 525 309 3 602 111
1 098 880 5 462 479
608 054
915 262
940 821
1 148 818
1 041 267
517 756
993 563
2 263 718
852 995
155 641
295 500
145 396
-
433 219
382 030
417 397
429 725
431 058
-
1 179 996
1 129 620
1 232 037
1 359 482
1 540 017
5 256 328
10 603 262
25 140 724
54 788 987
61 362 225
32 950 070
14 333 095
2 663 994
-
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
W celu ochrony istniejących złóż surowców oraz zabezpieczenia ich przed rabunkowym
i niekontrolowanym wydobyciem, udzielane są koncesje na wydobycie kopalin ze złóż oraz na
poszukiwanie lub rozpoznanie złóż kopalin.
Przemyśl, jako miasto położone zaledwie ok. 13km od granicy państwowej narażony jest na
zanieczyszczenie transgraniczne. Z tego względu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Rzeszowie prowadzi systematyczny nadzór badawczy nad stanem jakości wód granicznych,
współpracuje z Państwowym Urzędem Ekologii i Zasobów Naturalnych Obwodu Lwowskiego
w przypadkach wystąpienia nadzwyczajnych zanieczyszczeń środowiska. Płaszczyzną wymiany
informacji i doświadczeń są także organizowane cyklicznie przez obie strony konferencje
ekologiczne oraz seminaria.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
− Urząd Miejski w Przemyślu
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – „Raport o stanie środowiska
w Województwie Podkarpackim w 2009r.”
- Rozporządzenie Nr 49 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 sierpnia 2006r. w sprawie
określenia programu ochrony powietrza dla strefy „Miasto Przemyśl”.
- GUS
26
Raport o stanie miasta Przemyśla
TEMAT 4. LASY, ROLNICTWO, CHARAKTERYSTYKA I ROZMIESZCZENIE
BUDOWNICTWA.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
W 2007r powierzchnia lasów i gruntów leśnych w mieście Przemyślu obejmowała 273 ha
(o 76 ha więcej niż w roku 2005), co daje lesistość 6,24% (4,50% w 2005r.). W 2009r. lasy
Skarbu Państwa stanowiły 44,6% powierzchni gruntów leśnych (51,1% w roku 2003), lasy
gminne 36,9% (26,6% w roku 2003), a lasy na gruntach osób prywatnych 18,4% (22,3% w roku
2003).
Na terenie miasta nadzór nad stanem lasów sprawuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Krośnie Nadleśnictwo Krasiczyn z/s w Przemyślu. Miasto Przemyśl znajduje się w zasięgu
jednej krainy przyrodniczo – leśnej, w VIII Karpackiej Krainie Leśnej, dzielnicy 2 – Pogórza
Środkowobeskidzkiego. Na obszarach leżących w Karpackiej Krainie Przyrodniczo - Leśnej
przeważają siedliska lasu wyżynnego (73,5% pow. leśnej), a na siedliskach o wilgotnych
występuje ols jesionowy. Podstawowymi gatunkami lasotwórczymi w siedliskach lasu
wyżynnego są: buk zwyczajny i dąb, a gatunkami domieszkowymi modrzew, jodła i świerk.
W siedlisku olsów głównym gatunkiem lasotwórczym jest jesion, a gatunkami domieszkowymi
są olcha, świerk i brzoza. W ogólnej powierzchni leśnej miasta nie wyróżniono lasów
ochronnych.
Pod względem struktury wiekowej największy udział w lasach mają drzewostany w klasie
III wieku (41-60 lat) - 47,4% i w klasie II (21 - 40 lat) - 34,3%. Jednocześnie w mieście
występują starsze drzewostany w IV klasie wiekowej (powyżej 60 lat) 17,3%. Lasy w obrębie
miasta są lasami produkcyjnymi.
Rolnictwo
Wartość przyrodnicza występujących na obszarze miasta gleb jest wysoka, co powoduje, iż na
obrzeżach Przemyśla istnieje 1 373 gospodarstw rolnych, w których na powierzchni 392 ha
prowadzi się uprawy zbożowe oraz ogrodniczo-sadownicze. Dominującym kierunkiem
zasiewów są rośliny zbożowe, zajmujące 57% powierzchni gruntów rolnych. Na terenie miasta
dominują małe gospodarstwa, o przeciętnej powierzchni do 1 ha.
B. TRENDY I TENDENCJE
Tabela 11. Powierzchnia gruntów leśnych
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ogółem w ha
Powierzchnia lasów w ha
154,5
152,3
154,3
154,1
153,1
157,9
164.1
152,2
159,0
206,3
152,9
150,7
152,6
152,5
151,5
155,1
161,2
149,3
156,2
202,0
Tabela 12. Powierzchnia użytków rolnych w ha wg granic administracyjnych
Rok
1996
1997
1998
1999
Ogółem w ha
2 094
2 093
2 091
2 513
Grunty orne
1 660
1 659
1 657
1 821
Sady
Łąki
180
180
180
121
119
119
119
139
Pastwiska
135
135
135
432
27
Raport o stanie miasta Przemyśla
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2 491
2 481
2 480
2 311
2 306
2 381
2 376
2 379
b.d.
b.d.
1 803
1 796
1 784
1 658
1 656
1 699
1 578
1 573
b.d.
b.d.
122
120
120
140
139
131
130
130
b.d.
b.d.
134
136
136
127
127
153
161
161
b.d.
b.d.
432
429
440
386
384
398
417
424
b.d.
b.d.
Ponieważ znaczną część obszarów miasta stanowią tereny zurbanizowane, w ich obrębie
wyklucza się trwałe wykorzystanie ziem w celach rolniczych. Obserwuje się tendencję do
przekształcania gospodarstw rolnych w zabudowę jednorodzinną.
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 13. Rolnictwo – w ha wg granic administracyjnych ogółem – GUS
Wyszczególnienie wg granic
administracyjnych [ha]
Powierzchnia użytków rolnych
Grunty orne
Sady
Łąki
Pastwiska
Rok
Przemyśl
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2 311
2 306
2 381
2 376
2 379
b.d.
b.d.
1 658
1 656
1 699
1 578
1 573
b.d.
b.d.
140
139
131
130
130
b.d.
b.d.
127
127
153
161
161
b.d.
b.d.
386
384
398
417
424
b.d.
Krosno
2 721
2 721
2 710
2 875
2 863
b.d.
b.d.
2 096
2 096
2 085
2 065
2 055
b.d.
b.d.
45
45
45
46
45
b.d.
b.d.
425
455
460
229
228
b.d.
b.d.
155
125
120
354
358
b.d.
Mielec
1 997
2 056
2 044
b.d.
b.d,
b.d.
b.d.
1 538
1 470
1 459
b.d.
b.d,
b.d.
b.d.
20
17
17
b.d.
b.d,
b.d.
b.d.
181
186
188
b.d.
b.d,
b.d.
b.d.
258
383
380
b.d.
b.d,
b.d.
Zamość
1 458
1 449
1 405
1 248
1 387
b.d.
b.d.
952
947
912
952
902
b.d.
b.d.
31
29
19
31
15
b.d.
b.d.
429
428
429
257
426
b.d.
b.d.
46
45
45
9
44
b.d.
Jelenia Góra
4 212
4 358
4 248
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
2 021
2 018
2 008
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
9
9
8
b.d.
b,d,
b.d.
b.d.
1 328
1 357
1 326
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
854
974
906
b.d.
b.d.
b.d.
28
Raport o stanie miasta Przemyśla
Lasy i grunty leśne
Pozostałe grunty i nieużytki
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
b.d.
203
205
197
246
273
b.d.
b.d.
1 852
1 855
1 788
1 754
1 724
b.d.
b.d.
b.d.
27
27
28
55
56
b.d.
b.d.
1 600
1 600
1 610
1 420
1 431
b.d.
b.d.
b.d.
702
723
699
b.d.
b.d,
b.d.
b.d.
2 037
1 957
1 993
b.d.
b.d,
b.d.
b.d.
b.d.
65
65
65
65
64
b.d.
b.d.
1 525
1 534
1 578
1 735
1 583
b.d.
b.d.
b.d.
3 565
3 565
3 695
3 532
3 597
b.d.
b.d.
3 059
2 913
2 893
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
Tabela 14. Powierzchnia gruntów leśnych – GUS
Wyszczególnienie [ha]
Powierzchnia gruntów
leśnych ogółem
Powierzchnia lasów
Powierzchnia lasów
publicznych razem
Powierzchnia lasów
publicznych Skarbu
Państwa
Powierzchnia lasów Skarbu
Państwa w zarządzie Lasów
Państwowych
Rok
Przemyśl
Krosno
Mielec
Zamość
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
154,1
153,1
157,9
164,1
152,2
159,0
206,3
152,5
151,4
155,1
161,2
149,9
156,2
202,0
119,8
118,8
120,0
126,2
114,3
121,1
168,4
78,8
77,8
79,0
85,2
85,2
92,0
92,0
77,8
77,8
79,0
85,2
85,2
92,0
92,2
24,2
24,2
25,2
25,2
25,2
24,2
24,2
24,2
24,2
25,2
25,2
25,2
24,2
24,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0
0
0,2
0
0
0,2
-
769,5
760,5
756,0
745,0
738,1
737,4
720.3
743,3
734,3
729,7
718,7
712,7
712,2
695,4
569,5
560,5
559,0
559,0
558,1
557,4
557,3
535,0
526,0
524,5
524,5
523,6
522,9
522,9
525,0
525,0
524,5
524,5
523,6
522,9
521,9
62,0
62,0
62,0
62,3
56,9
56,9
56,9
58,4
58,4
58,4
59,4
53,3
53,3
53,3
62,0
62,0
62,0
62,3
56,9
56,9
56,9
0
0
0
0
-
Jelenia Góra
3 469,0
3 468,5
3 522,0
3 531,5
3 596,7
3607,1
3 602,3
3 395,4
3 394,9
3 448,4
3 456,4
3 521,6
3 523,9
3 524,5
3 370,3
3 369,8
3 382,5
3 382,0
3 443,7
3 434,3
3 433,9
2 940,6
2 940,1
2 945,8
2 945,3
3 000,2
2 990,0
2 989,6
1 617,6
1 633,1
1 638,8
1 641,3
1 696,2
1 697,5
1 697,1
29
Raport o stanie miasta Przemyśla
Powierzchnia lasów
prywatnych ogółem
Powierzchnia lasów mienie komunalne - razem
Pozyskiwanie drewna
(grubizny) prywatne/m3
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
34,3
34,3
37,9
37,9
37,9
37,9
37,9
41,0
41,0
41,0
41,0
29,1
29,1
76,2
72
0
70
3
16
24,0
24,0
25,0
25,0
25,0
24,0
24,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
-
200,0
200,0
197,0
186,0
180,0
180,0
163,0
34,5
34,5
34,5
34,5
16,8
16,8
34,4
52
99
37
40
52
18
45
0
56,9
62,0
62,0
62,0
62,3
53,3
53,3
56,9
36
205
154
98,7
98,7
139,5
149,5
153,0
166,8
602,6
429,7
429,7
436,7
436,7
433,4
434,2
444,3
196
33
12
71
521
195
4 763
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Dla lasów będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl w roku 2009 wykonano
„Uproszczony plan urządzenia lasu” obejmujący ogółem powierzchnię 74,71 ha. W roku 2010
planowane jest sporządzenie planu urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności
Skarbu Państwa, których dotychczasowa powierzchnia wynosiła 37,89ha.
W ramach działania 5 PROW w latach 2004-2006 „Zalesianie gruntów rolnych” zalesiono 22,01
ha gruntów rolnych, natomiast w wyniku działań PROW 2007-2013 „Zalesianie gruntów
rolnych” zalesiono 5,55 ha gruntów rolnych, co daje ogółem powierzchnię 27,56 ha gruntów
rolnych.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
- Urząd Miejski w Przemyślu
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Podkarpacki Oddział Regionalny
- GUS
30
Raport o stanie miasta Przemyśla
SEKTOR II - DEMOGRAFIA
TEMAT 1. LICZBY I STRUKTURY SPOŁECZNE: WIEKOWA, WYKSZTAŁCENIA,
ZAMOŻNOŚCI, ZAWODOWA.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Wg danych GUS na koniec 2008r. Przemyśl liczył 66 488 mieszkańców, w tym 31 099
mężczyzn - ok. 47% i 35 389 kobiet - ok. 53%. Wskaźnik feminizacji (liczba kobiet na 100
mężczyzn) jest jednym z największych w województwie i wynosi 114 (104,6 dla województwa),
zaś wskaźnik gęstości zaludnienia dla miasta wynosi 1 519 osób/km2.
Tabela 15. Pracujący według rodzajów działalności
Rok
Ogółem
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo
Przemysł i budownictwo
Usługi rynkowe
Usługi nierynkowe
2003
17 353
2004
17 409
2005
17 238
2006
17.683
2007
17.878
2008
17 431
2009
17 072
228
240
237
242
233
84
4 097
6 069
6 959
3 935
5 991
7 243
3 911
6 054
7 365
3.874
6.192
7.375
3.924
6.271
7.450
3 780
6 270
7 297
3 614
4 010
8 718
2007
2008
2009
66 867
1 826
2 395
4 073
2 419
3 064
6 825
5 379
9 176
9 112
10 107
3 323
9 168
66 488
1 810
2 458
3 831
2 336
2 863
6 555
5 488
9 363
8 726
10 249
3 588
9 224
66 389
1 920
2 422
3 684
2 231
2 714
6 290
5 653
9 505
8 441
10 319
3 767
9 443
-
B. TRENDY I TENDENCJE
Tabela 16. Struktura wiekowa mieszkańców Przemyśla (GUS)
Wiek
/Rok
Ogółem
0-2
3-6
7-12
13-15
16-18
19-24
25-29
30-39
40-49
50-59
60-64
65 i więcej
2000
2001
2002
68 007
1 922
3 106
5 750
3 346
3 793
6 713
4 868
8 801
11 138
7 712
3 126
7 732
67 955
1 911
2 904
5 526
3 222
3 727
6 868
5 162
8 662
11 029
7 980
3 134
7 829
67 787
1 784
2 745
5 193
3 203
3 740
6 528
5 090
8 752
10 807
8 504
3 035
8 406
2003
2004
2005
2006
Liczba mieszkańców
67 547 67 570 66 909 67 127
1 760
1751
1 785
1 768
2 577
2 567
2 519
2 452
4 931
4 690
4 464
4 289
3 086
2 975
2 753
2 598
3 548
3 483
3 364
3 203
6 805
7 074
6 794
6 902
5 183
5 243
5 328
5 394
8 722
8 822
8 737
8 908
10 515 10 195
9 739
9 490
8 907
9 283
9 549
9 992
2 937
3 027
2 939
3 016
8 576
8 460
8 909
9 115
Tabela 17. Ludność w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia w roku 1988
Rodzaj wykształcenia
Ogółem
wyższe
średnie
zasadnicze zawodowe
podstawowe ukończone
podstawowe nieukończone
bez wykształcenia
nieustalone
Liczba osób
50 332
4 766
18 866
9 470
15 314
974
668
274
31
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 18. Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia w roku 2002
Rodzaj wykształcenia
Liczba osób
Ogółem
wyższe
policealne
średnie, w tym:
- ogólnokształcące
- zawodowe
zasadnicze zawodowe
podstawowe ukończone
podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
nieustalone
58 134
8 289
2 729
22 479
7 825
14 654
9 248
13 133
1 430
826
Tabela 19. Struktura ekonomiczna mieszkańców Przemyśla w latach 2000–2009.
Lata
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Wiek przedprodukcyjny
Osoby
%
16 651
24,48
16 041
23,61
15 368
22,67
14 583
21,59
14 277
21,04
13 798
20,62
13 195
19,66
12 709
19,01
9 631
15,52
9 494
14,30
Wiek produkcyjny
Osoby
%
41 840
61,52
42 316
62,27
42 281
62,37
42 708
63,23
43 098
63,52
42 535
63,57
43 137
64,26
43 151
64,53
45 613
65,50
45 308
68,25
Wiek poprodukcyjny
Wskaźnik
obciążenia
Osoby
%
9 516
13,99
62,54
9 598
14,12
60,59
10 138
14,96
60,32
10 256
15,18
58,16
10 472
15,44
57,43
10 576
15,81
57,30
10 795
16,08
55,62
11 007
16,46
54,96
11 244
19,30
45,77
11 587
17,45
46,53
Z powyższych danych wynika, że największy odsetek ludzi w mieście jest w wieku
produkcyjnym i wielkość ta stale rośnie. W roku 2009 mieszkańcy w wieku produkcyjnym
stanowili 68,25% całkowitej liczby mieszkańców.
Średni wskaźnik obciążenia demograficznego (liczba osób w wieku przedprodukcyjnym
i poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób wieku produkcyjnym) dla miasta Przemyśla jest
niższy od wskaźnika demograficznego dla województwa i wynosi 46,53%. Wielkość ta
wykazuje tendencje malejące.
Miasto charakteryzuje niski wskaźnik udziału ludzi młodych w populacji - zaledwie 14,30%
(2005r. - 20,62%). Na przestrzeni ostatnich lat odnotowano wyraźny spadek udziału ludności w
wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców miasta, przy jednoczesnym wzroście
udziału ludności w wieku produkcyjnym oraz poprodukcyjnym.
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 20. Stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania ( stan na 31 grudnia)- GUS
Wyszczególnienie
Ogółem, w tym:
-
mężczyźni
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
Przemyśl
67 547
67 847
66 909
67 127
66 867
66 488
66 389
31 796
31 911
31 420
Krosno
48 025
48 060
47 817
47 723
47 479
47 534
47 700
22 814
22 756
22 640
Mielec
61 335
61 288
61 241
61 116
61 005
60 983
61 225
29 804
29 739
29 659
Zamość
Jelenia Góra
66 675
88 034
66 747
87 643
66 593
87 017
66 507
86 503
66 375
85 782
66 530
85 541
66 067
84 504
31 681
41 294
31 674
41 124
31 637
40 783
32
Raport o stanie miasta Przemyśla
-
kobiety
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
31 501
31 325
31 099
31 063
35 751
35 936
35 489
35 626
35 542
35 389
35 326
22 606
22 473
22 483
22 559
25 211
25 304
25 177
25 117
25 006
25 051
25 141
29 532
29 383
29 378
29 581
31 531
31 549
31 582
31 584
31 622
31 601
31 644
31 537
31 436
31 505
31 460
34 994
35 073
34 956
34 970
34 939
35 025
34 607
40 497
40 130
40 004
39 590
46 740
46 519
46 234
46 006
45 652
45 537
44 914
Tabela 21. Stan ludności wg stałego miejsca zameldowania (stan na 31 grudnia) - GUS
Wyszczególnienie
Ogółem, w tym:
-
mężczyźni
-
kobiety
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Przemyśl
67 990
67 570
67 171
66 766
66 359
66 067
65 817
31 897
31 658
31 453
31 249
31 027
30 839
30 734
36 093
35 913
35 718
35 517
35 332
35 228
35 083
Krosno
48 634
48 538
48 346
48 132
47 818
47 772
47 700
23 117
23 051
22 934
22 839
22 651
22 607
22 559
25 517
25 487
25 412
25 293
25 167
25 165
25 141
Mielec
62 194
61 990
61 966
61 615
61 461
61 404
61 225
30 203
30 058
30 008
29 789
29 665
29 659
29 581
31 991
31 932
31 958
31 826
31 796
31 745
31 644
Zamość
Jelenia Góra
67 135
88 112
66 932
87 388
66 715
86 858
66 410
86 255
66 179
85 649
66 069
85 096
66 067
84 504
31 998
41 472
31 891
41 092
31 799
40 809
31 608
40 479
31 461
40 123
31 426
39 853
31 460
39 590
35 137
46 640
35 041
46 296
34 916
46 049
34 802
45 776
34 717
45 526
34 643
42 243
34 607
44 914
Tabela 22. Ludność w ekonomicznych przedziałach wiekowych wg faktycznego miejsca
zamieszkania (stan na 31grudnia) – GUS
Wyszczególnienie
Rok
W wieku przedprodukcyjnym
2003
- ogółem
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
- mężczyźni
2004
2005
2006
2007
2008
Przemyśl
14 583
14 277
13 798
13 195
12 709
12 973
9 494
7 499
7 345
7 080
6 802
6 534
6 596
Krosno
10 049
9 712
9 281
8 896
8 561
6 548
6 510
5 067
4 862
4 657
4 480
4 331
3 319
Mielec
14 151
13 526
12 885
12 193
11 766
11 416
8 693
7 226
6 934
6 598
6 233
6 019
5 854
Zamość
15 291
14 623
14 024
13 514
13 063
9 704
9 565
7 743
7 412
7 126
6 922
6 672
4 991
Jelenia Góra
15 114
14 661
14 142
13 764
13 271
12 973
9 991
7 768
7 544
7 244
6 735
6 772
6 596
33
Raport o stanie miasta Przemyśla
2009
2003
- kobiety
2004
2005
2006
2007
2008
2009
W wieku produkcyjnym
2003
- ogółem
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
- mężczyźni
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
- kobiety
2004
2005
2006
2007
2008
2009
W wieku poprodukcyjnym
2003
- ogółem
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
- mężczyźni
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
- kobiety
2004
2005
2006
2007
2008
2009
4 905
7 084
6 932
6 718
6 393
6 175
6 377
4 589
3 283
4 982
4 850
4 624
4 416
4 230
3 229
3 227
4 466
6 925
6 592
6 287
5 960
5 747
5 562
4 447
4 951
7 548
7 211
6 898
6 592
6 391
4 713
4 614
5 066
7 346
7 117
6 898
6 735
6 499
6 377
4 925
42 708
43 098
42 535
43 137
43 151
55 905
45 308
21 146
21 336
21 072
21 353
21 448
28 462
22 691
21 562
21 762
21 463
21 784
21 703
27 443
22 617
31 264
31 448
31 461
31 546
31 419
33 214
32 931
15 632
15 663
15 705
15 805
15 803
16 768
16 715
15 632
15 785
15 756
15 741
15 616
16 446
16 256
39 110
39 506
39 855
40 235
40 290
40 338
42 596
19 711
19 878
20 038
20 266
20 302
20 441
21 718
19 399
19 628
19 817
19 969
19 988
19 897
20 878
43 335
43 891
44 277
44 222
44 242
47 389
47 203
21 470
21 736
21 970
21 943
22 018
23 697
23 711
21 865
22 155
22 307
22 279
22 224
23 692
23 491
57 311
57 319
57 143
56 876
56 348
55 905
57 724
28 691
28 752
28 681
28 597
28 508
28 462
29 527
28 620
28 567
28 462
28 279
27 840
27 443
28 197
10 256
10 472
10 576
10 795
11 007
16 500
11 587
3 151
3 230
3 268
3 346
3 343
4 874
3 467
7 105
7 242
7 308
7 449
7 664
11 626
8 120
6 712
6 900
7 075
7 281
7 499
7 772
8 053
2 115
2 231
2 278
2 321
2 339
2 396
2 459
4 597
4 669
4 797
4 960
5 160
5 376
5 594
8 074
8 256
8 501
8 688
8 949
9 229
9 510
2 867
2 927
3 023
3 033
3 062
3 116
3 151
5 207
5 329
5 478
5 655
5 887
6 113
6 359
8 049
8 233
8 501
8 771
9 070
9 437
9 789
2 468
2 526
2 607
2 672
2 746
2 817
2 886
5 581
5 707
5 894
6 099
6 324
6 620
6 903
15 609
15 663
15 732
15 863
16 163
16 500
16 849
4 835
4 828
4 858
4 871
4 850
4 874
4 917
10 774
10 835
10 874
10 992
11 313
11 626
11 932
34
Raport o stanie miasta Przemyśla
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Nie dotyczy
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
- Urząd Miejski w Przemyślu
- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015 przyjęty Uchwałą
Nr 263/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2010r. zaktualizowany
Uchwałą Nr 40/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca 2011r.
- GUS
TEMAT 2.
MIGRACJE I ICH CHARAKTER ORAZ PROGNOZY DEMOGRAFICZNE.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Od początku lat 90 obserwuje się znaczące zahamowanie przyrostu mieszkańców miasta, na co
wpływ miały m. in.:
- spadek stopy życiowej części gospodarstw domowych;
- zmniejszanie się liczby zawieranych małżeństw;
- bariera mieszkaniowa w postaci znacznego niedoboru tańszych mieszkań przeznaczonych na
wynajem lub kupno, zwłaszcza w zasobach komunalnych,
- zmiana postaw i zachowań prokreacyjnych rodzin, zwłaszcza kobiet (większe
zainteresowanie podnoszeniem poziomu wykształcenia, karierą zawodową, obawa przed
utratą pracy, co osłabia potrzebę posiadania dzieci) – efektem jest spadek liczby urodzeń;
- zmniejszanie się napływu migracyjnego do miasta ze względu na trudności mieszkaniowe
oraz brak atrakcyjnej pracy;
- przenoszenie się na stałe części mieszkańców miasta do gmin sąsiednich.
W roku 2004 odnotowano nieznaczny wzrost liczby mieszkańców miasta - o 300 osób.
Natomiast, już w roku 2005 nastąpił spadek liczby mieszkańców prawie o 1000 osób.
W kolejnym, 2006r. liczba mieszkańców znów nieco wzrosła – o około 200 osób. W następnych
dwóch latach następował spadek liczby ludności do wartości 66 488 w 2008r.
B. TRENDY I TENDENCJE
Tabela 23. Liczba mieszkańców miasta Przemyśla w latach 1994–2009
Lata
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Ogółem
68 869
68 789
69 033
68 582
68 455
68 345
Mężczyźni
32 407
32 386
32 468
32 275
32 137
32 092
%
47,06
47,08
47,03
47,06
46,95
46,96
Kobiety
36 462
36 403
36 565
36 307
36 318
36 253
%
52,94
52,92
52,97
52,94
53,05
53,04
Kobiety na 100
Gęstość
mężczyzn
zaludnienia
113
1 565
112
1 563
113
1 569
112
1 559
113
1 556
113
1 553
35
Raport o stanie miasta Przemyśla
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
68 220
68 168
67 787
67 547
67 847
66 909
67 127
66 867
66 488
66 389
32 095
32 076
31 889
31 796
31 911
31 420
31 501
31 325
31 099
31 063
47,05
47,05
47,04
47,07
47,03
46,96
46,93
46,85
46,77
46,79
36 125
36 092
35 898
35 751
35 936
35 489
35 626
35 542
35 389
35 326
52,95
52,95
52,96
52,93
52,97
53,04
53,07
53,15
53,23
53,21
113
113
113
112
113
113
113
113
114
114
1 563
1 561
1 541
1 535
1 542
1 620
1 526
1 520
1 519
1 517
Wykres 1. Liczba mieszkańców miasta Przemyśla w latach 1994–2009
69 500
69 000
68 500
68 000
67 500
67 000
66 500
66 000
65 500
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
65 000
Tabela 24. Ruch naturalny i migracje w latach 1994–2009
Rok
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Urodzenia
żywe
842
801
765
761
620
659
641
596
606
602
558
638
565
614
639
657
Zgony
759
749
711
760
657
639
710
717
649
647
664
677
637
673
619
639
Przyrost
naturalny
83
52
54
1
-37
20
-69
-121
-43
-45
-106
-39
-72
-59
20
18
Napływ
Odpływ
840
579
551
523
474
556
657
654
614
607
580
546
547
609
484
410
637
580
503
505
638
678
635
651
780
838
894
1 009
880
957
796
678
Saldo
migracji
203
-1
48
18
-164
-122
22
3
-166
-231
-314
-360
-333
-348
-312
-268
W 2008 i 2009 roku w Przemyślu odnotowano niewielką, ale dodatnią wartość przyrostu
naturalnego. W latach wcześniejszych - od 2000r. przyrost naturalny miał wartość ujemną
z tendencją do wahań w zakresie od -121 w roku 2001, do –39 w roku 2005.
Od 2001r. utrzymuje się również ujemne saldo migracji ludności. W 2009r nieco spadło
relatywnie do lat poprzednich i osiągnęło wartość -268 (od roku 2004 utrzymuje się na poziomie
poniżej - 300). Od 1998r. występowały duże wahania wskaźników demograficznych przy
wyraźnej tendencji malejącej. Podsumowując, sytuacja ta nie daje podstaw do rokowania na
dynamiczny rozwój demograficzny miasta.
36
Raport o stanie miasta Przemyśla
Według prognozy demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego w mieście Przemyślu do
roku 2030 przewidywany jest spadek liczby mieszkańców. Wyniki prognozy przedstawia
poniższa tabela.
Tabela 25. Prognozy liczby ludności miasta Przemyśla do roku 2030.
Rok
w tys.
w tym kobiety
2003
67,5
35,8
2005
67,4
35,8
2010
66,7
35,5
2015
65,8
35,0
2020
64,4
34,3
2025
62,3
33,2
2030
59,6
31,7
W Przemyślu zaobserwowano tendencję do przenoszenia się ludności miejskiej na tereny mniej
zaludnione i atrakcyjne krajobrazowo oraz poza granice miasta.
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 26. Liczba zawartych małżeństw i przyrost naturalny – GUS
Wyszczególnienie
Liczba małżeństw
Przyrost naturalny
ogółem, w tym:
-
chłopcy
-
dziewczęta
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Przemyśl
379
283
342
380
416
383
395
- 45
- 106
-39
-72
-59
20
18
3
- 73
-22
-14
-5
-24
34
- 43
- 33
-17
-58
-54
44
-16
Krosno
284
271
294
311
343
310
318
25
- 17
23
28
43
74
37
25
-6
-18
27
35
33
9
0
- 11
41
1
8
41
28
Mielec
382
365
365
373
396
383
405
129
146
127
123
172
213
158
83
36
53
26
67
104
65
46
110
74
96
105
109
93
Zamość
Jelenia Góra
381
362
350
405
410
409
402
435
497
507
471
498
459
459
114
-234
113
- 320
131
-256
92
-349
122
-257
170
-258
203
-305
20
-95
43
- 172
77
-124
22
-192
67
-125
87
-119
141
-116
94
-139
70
- 148
54
-132
70
-157
55
-132
83
-139
62
-189
Krosno
417
394
409
406
433
468
433
Mielec
535
561
508
520
602
643
612
Zamość
Jelenia Góra
583
642
592
631
595
656
607
674
608
687
638
710
715
744
Tabela 27. Urodzenia żywe - GUS
Wyszczególnienie
Ogółem
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Przemyśl
602
558
638
565
614
639
657
37
Raport o stanie miasta Przemyśla
-
chłopcy
-
dziewczęta
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
311
273
321
312
332
312
338
291
285
317
253
282
327
319
211
196
200
214
231
246
220
206
198
209
192
202
222
213
296
272
268
257
294
325
314
239
289
240
263
308
318
298
283
307
317
315
318
335
404
300
285
278
292
290
303
311
347
323
343
329
368
351
389
295
308
313
345
319
359
355
Tabela 28. Zgony - GUS
Wyszczególnienie
Niemowląt
ogółem, w tym:
-
chłopcy
-
dziewczęta
Ogółem, w tym
-
mężczyźni
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Przemyśl
1
3
0
5
5
3
1
1
2
0
2
3
3
1
0
1
0
3
2
647
664
677
637
673
619
639
308
346
343
326
337
336
304
Krosno
3
6
4
3
3
2
3
2
1
1
1
3
2
2
2
392
411
386
378
390
394
396
186
202
218
187
196
213
211
Mielec
6
6
4
9
2
4
8
3
3
2
5
1
2
4
3
3
2
4
1
2
4
406
415
381
397
430
430
454
213
236
215
231
227
221
249
Zamość
7
1
4
3
7
2
2
3
0
2
3
5
2
2
4
1
2
0
2
0
469
479
464
515
486
468
512
263
264
240
293
251
248
263
Jelenia Góra
9
5
4
9
2
1
1
5
3
0
5
1
1
1
4
2
4
4
1
0
876
951
912
1 023
944
968
1 049
442
495
467
521
493
470
505
38
Raport o stanie miasta Przemyśla
-
kobiety
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
339
318
334
311
336
283
335
206
209
168
191
194
181
185
193
179
166
166
203
209
205
206
215
224
222
235
220
249
434
456
445
502
451
498
544
Krosno
-256
- 77
-184
-242
-340
-99
-96
-111
- 58
-81
122
-212
-62
-57
-145
- 19
-103
-120
-128
-37
-39
Mielec
-199
- 324
187
-338
-289
-247
-351
-92
- 169
-107
-183
-162
-102
-161
-107
- 155
-80
-155
-127
-145
-190
Zamość
Jelenia Góra
-217
-237
- 305
- 369
-326
245
-296
-80
-302
-221
-252
-119
-198
-212
-115
-125
- 145
- 191
-154
-149
-147
-58
-171
-162
-113
-76
-113
-124
-102
-112
- 160
- 178
-172
-96
-149
-22
-131
-59
-139
-43
-85
-88
Mielec
Zamość
]
Tabela 29. Saldo migracji wewnętrznych – GUS
Wyszczególnienie
Ogółem, w tym:
-
mężczyźni
-
kobiety
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Przemyśl
-256
- 347
-385
-333
-319
-312
-285
-138
- 181
-199
-190
-192
-167
-145
-118
- 166
- 186
-143
-127
-145
-140
Tabela 30. Saldo migracji zagranicznych – GUS
Wyszczególnienie
Ogółem, w tym:
mężczyźni
kobiety
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
Przemyśl
25
33
25
-51
-29
0
17
12
15
16
-36
-25
3
6
13
18
9
Krosno
4
-2
-31
-78
-17
-21
-13
0
-2
-18
-50
-11
-15
4
0
-13
-17
- 26
-100
-147
-37
-23
14
-4
- 12
-58
-83
-29
-8
18
-13
- 14
-42
-5
- 11
-22
-101
-52
-27
-7
-4
-5
-15
-66
-43
-9
6
-1
-6
-7
Jelenia Góra
-82
- 35
-29
-174
-128
-176
-75
-26
- 17
-10
-80
-69
-75
-23
-56
- 18
-19
39
Raport o stanie miasta Przemyśla
2006
2007
2008
2009
-15
-4
-3
11
-28
-6
-6
-13
-64
-8
-15
-4
-35
-9
-18
-13
-94
-59
-101
-52
Krosno
435
600
477
502
516
442
413
116
184
144
181
134
150
134
313
409
326
311
351
276
258
6
7
7
10
31
16
21
Mielec
520
421
380
482
554
435
402
154
101
110
122
124
91
89
302
268
233
287
338
236
206
64
52
37
73
92
108
107
Zamość
Jelenia Góra
789
771
696
706
676
756
738
1 029
794
1 028
558
858
643
750
254
467
232
420
192
422
224
567
203
585
177
497
191
443
527
260
452
231
464
279
508
422
558
385
363
315
419
248
8
44
12
55
20
55
6
40
33
58
18
46
33
59
Krosno
687
679
692
744
873
562
522
241
239
249
257
314
198
173
Mielec
736
771
667
820
880
705
739
264
278
217
261
260
206
230
Zamość
Jelenia Góra
1 011
1 090
1012
1 110
1 024
1 030
1 135
1 283
1 148
1 377
837
1153
848
1037
420
519
362
554
435
493
456
531
432
532
371
456
334
367
Tabela 31. Napływ ludności – GUS
Wyszczególnienie
Ogółem, w tym:
z miast
ze wsi
z zagranicy
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Przemyśl
607
580
549
547
609
484
410
185
174
156
175
197
161
96
393
370
347
363
388
259
241
29
36
46
9
24
64
73
Tabela 32. Odpływ ludności – GUS
Wyszczególnienie
Ogółem, w tym:
-
z miast
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Przemyśl
838
894
909
880
957
796
678
374
370
319
306
306
271
254
40
Raport o stanie miasta Przemyśla
-
ze wsi
-
z zagranicy
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
460
521
569
514
598
461
368
4
3
21
60
53
64
56
444
431
405
399
511
327
315
2
9
38
88
48
37
34
391
415
313
339
491
368
416
81
78
137
220
129
131
93
578
627
547
572
631
421
479
13
23
42
107
85
45
40
445
496
453
538
659
475
536
126
90
84
214
186
222
134
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Nie dotyczy
E.. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
- Urząd Miejski w Przemyślu
- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015 przyjęty Uchwałą
Nr 263/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2010r. zaktualizowany
Uchwałą Nr 40/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca 2011r.
- GUS
41
Raport o stanie miasta Przemyśla
SEKTOR III - PODSTAWOWE POTRZEBY
TEMAT 1. DOSTĘPNOŚĆ I STANDARD MIESZKAŃ, ZASOBY MIESZKANIOWE,
HANDEL I USŁUGI.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Tabela
33.
Struktura własności budynków
(stan na 01 stycznia 2011r.)
Struktura własnościowa budynków
na terenie miasta
Budynki mieszkalne
mieszkalnych
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Stanowiące własność:
-
osób fizycznych
-
spółdzielni mieszkaniowych
-
gminy
-
skarbu państwa
-
zakładów pracy
-
pozostałych podmiotów
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
na
Liczba budynków
terenie
miasta
%
5 268
5 274
5 283
5 312
5 312
5 394
100
100
100
100
100
100
4 549
4 578
4 619
4 670
4 745
4 840
196
197
192
167
129
114
345
329
311
292
282
263
42
36
27
22
20
42
53
46
49
80
57
57
83
88
85
86,35
86,80
87,43
87,92
89,32
89,73
3,72
3,74
3,63
3,14
2,43
2,11
6,54
6,24
5,89
5,50
5,31
4,87
0,80
0,68
0,51
0,41
0,38
0,78
1,01
0,87
0,93
1,51
1,07
1,06
1,58
1,67
1,61
42
Raport o stanie miasta Przemyśla
2008
2009
2010
81
79
78
1,52
1,49
1,45
Na dzień 1 stycznia 2011r. zasoby mieszkaniowe stanowiące własność Gminy Miejskiej
Przemyśl obejmowały 2.835 (w 2007r. – 2.860) mieszkań o powierzchni 129.030 m2 (w 2007r. –
130.272 m2) znajdujących się w budynkach stanowiących w 100% własność Gminy oraz
w budynkach stanowiących współwłasność Gminy i wspólnot mieszkaniowych, Gminy i osób
fizycznych, Gminy i Skarbu Państwa. Ponadto, Gmina posiada ułamkowe udziały w budynkach
stanowiących współwłasność z osobami fizycznymi. Liczby mieszkań w tych budynkach nie
można określić z uwagi na ułamkowy udział. Gospodarowanie powyższymi lokalami
mieszkalnymi regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
Na koniec 2010r. Gmina zarządzała również 336 (343 – 2009r.) lokalami mieszkalnymi
o powierzchni 15.054 m2 (15.629,76 – 2009r.) oraz 18 (21 – 2009r.) lokalami użytkowymi
o powierzchni 968,5 m2 (1.621,56 – 2009r.) stanowiącymi własność osób nieznanych
z miejsca pobytu na podstawie Kodeksu Cywilnego o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.
Co roku kilka budynków wraz z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi przekazywanych jest
prawowitym właścicielom. Poza tym do zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Przemyśl
mogą być przyjmowane lokale mieszkalne wraz z budynkami od zlikwidowanych lub
prywatyzowanych zakładów pracy. Jednakże na przestrzeni 2007–2010r. nie zanotowano takich
zdarzeń. Zmniejszyła się o 14, w stosunku do 2009r., liczba budynków wspólnot
mieszkaniowych, w których Gmina Miejska Przemyśl posiada większościowy udział oraz
o 2, liczba budynków wspólnot mieszkaniowych w których gmina posiada udział
mniejszościowy.
Na liczbę lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Gminy Miejskiej Przemyśl znaczący
wpływ ma niewątpliwie postępująca prywatyzacja zasobów mieszkaniowych. Z informacji
posiadanych przez Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu wynika, że
na przestrzeni ostatnich 12 lat sprzedanych zostało dotychczasowym najemcom 2 202 mieszkań.
W 2010r. sprzedano 94 lokale, o łącznej powierzchni 4.482,29 m2. Corocznie, wskutek
wyprowadzenia się, eksmisji lub śmierci najemcy Gmina odzyskuje około 45 mieszkań do
ponownego zasiedlenia. W 2004r. odzyskano 16 mieszkań po najemcach, którzy otrzymali
lokale w budynkach TBS. W 2007r. Gmina odzyskała 25 mieszkań po rodzinach, które przyjęły
lokale w budynku TBS przy ul. Wysockiego 24. Po odzyskaniu lokalu mieszkalnego do
powtórnego zasiedlenia i po przeprowadzeniu jego remontu w 2008r. zasiedlono 39 lokali
mieszkalnych w ramach realizacji prawomocnego wykazu osób oczekujących na przydział
i wyroków eksmisyjnych. W 2009r. uprawnionych było do uzyskania lokalu mieszkalnego,
zamiennego i socjalnego lub z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego ok.500
gospodarstw, z czego 65 gospodarstw domowych uzyskało własne mieszkania w ramach
realizacji prawomocnego wykazu (29 rodzin), realizacji wyroków eksmisyjnych (33 rodziny),
zamian czy też remontu lokalu mieszkalnego we własnym zakresie (3 rodziny). W roku 2010
odzyskano do ponownej dyspozycji 85 lokali mieszkalnych z czego 61 ponownie zasiedlono,
pozostałe zaś w części wyłączono z użytkowania ze względu na zły stan techniczny, konieczność
opracowania pełnej dokumentacji budowlanej i uzyskania pozwolenia na budowę lub plany
inwestycyjne. W 2010r. rozpatrzono też 129 nowych podań o przyznanie lokalu mieszkalnego
z zasobów gminnych. W lutym 2010r. zasiedlono drugi blok z 26 lokalami socjalnymi,
wybudowany przy współudziale środków pozyskanych z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Zarządzanie i administrowanie zasobami mieszkaniowymi GMP jak i zasobami mieszkaniowymi
przejętymi w tzw. zarząd przymusowy, zgodnie z zawartą umową, zostało zlecone
Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu.
Zasoby mieszkaniowe GMP znajdują się w budynkach:
- będących w 100% własnością Gminy,
- tworzących wspólnotę mieszkaniową,
43
Raport o stanie miasta Przemyśla
-
będących własnością, z reguły w częściach nie wydzielonych, osób fizycznych i GMP
będących własnością, z reguły w częściach nie wydzielonych, GMP i Skarbu Państwa.
Tabela 34. Lokalizacja zasobów mieszkaniowych według kategorii własności administrowanych
przez PGM Sp. z o.o. w Przemyślu (stanu na 31 grudnia).
Wyszczególnienie
Razem liczba budynków
wraz z mieszkaniami GMP
w WM wydzielonych
(nie administrowanych
przez PGM Sp. z o.o.
w Przemyślu)
GMP
GMP – WM
Prywatne
GMP - Prywatne
GMP - SP
Prywatne - SP
Rok
Ilość
budynków
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
555
565
558
549
522
513
524
146
126
117
118
116
109
106
286
306
311
309
288
290
300
73
68
65
63
59
56
54
35
36
31
33
31
24
24
1
1
3
0
0
0
1
1
1
1
0
Ilość
mieszkańców
15 114
13 005
11 128
13 706
13 003
13 002
11 447
2 120
1 651
1 450
1 845
1 670
1 728
1 485
10 209*
8 861*
6 672*
10 161*
9 783*
9 339*
8 371
1 308
1 110
1 110
1 187
1 076
992
855
647
618
544
513
449
443
359
9
9
49
0
0
0
10
18
18
19
0
Udział % ilości mieszkańców
w poszczególnych kategoriach
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
14,03
12,70
13,03
13,46
12,84
13,29
12,97
67,55
68,14
59,96
74,14
75,24
75,67
73,13
8,65
8,54
9,97
8,66
8,28
7,63
7,47
4,28
4,75
4,89
3,74
3,45
3,41
3,14
0,06
0,07
0,44
0
0
0
0,09
0,12
0,14
0,17
0
44
Raport o stanie miasta Przemyśla
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
GMP- WM
w zarządzie WM
0
0
0
13
27
30
26
28
34
39
0
0
0
803
738*
1 284*
2 316*
2 495*
2 469*
367
0
0
0
5,31
5,66
11,54
16,90
16,10
15,96
3,20
*) wszystkie osoby zamieszkujące w budynku
Powyższa tabela przedstawia stan na dzień 31 grudnia 2010r. i wynika z niej, że 2,60%
(w 2005r. - 2,47%, 2006 – 2,18% a w 2007r. - 2,47%) wszystkich (67.293) mieszkańców miasta
mieszkało w budynkach stanowiących w 100% własność GMP. Natomiast, w budynkach, co do
których ma wpływ Gmina Miejska Przemyśl w 2006r. zamieszkiwało 9.999 mieszkańców miasta
(w 2005r. - 11 877), czyli 15,02% wszystkich mieszkańców miasta zaś na koniec 2008r.
zamieszkiwało 12.990 mieszkańców miasta, czyli 19,23% wszystkich mieszkańców. Podobnie
sytuacja kształtowała się na koniec 2009r.
Na koniec grudnia 2010r. mieszkaniowy zasób miasta stanowiły lokale mieszkalne znajdujące
się w budynkach stanowiących 100% własność Gminy 106 budynków (2005r. – 126)
i w budynkach stanowiących współwłasność Gminy i wspólnot mieszkaniowych 310 budynków
(2005 – 286) oraz Gminy i osób fizycznych 24 budynki (2005 – 36). Ponadto, miasto posiadało
ułamkowe udziały w budynkach stanowiących współwłasność z osobami fizycznymi.
Gospodarowanie powyższymi lokalami mieszkalnymi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
Część wspólnot mieszkaniowych, w których zostały już zbyte wszystkie mieszkania, zarządzane
są przez inne podmioty. Zaznaczyć należy, że na 106 budynków będących własnością Gminy
w 16 nie było lokali mieszkalnych, bądź są przeznaczone do wyburzenia.
Na podstawie danych uzyskanych od zarządcy budynków mieszkalnych - Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu, oceniono stan techniczny budynków
mieszkalnych. Wyróżniono trzy poziomy stanu technicznego budynków:
- dobry – gdy nie zachodzi potrzeba remontu budynku w ciągu najbliższych pięciu lat;
- średni – gdy potrzeba wykonania remontu w ciągu najbliższych trzech lat;
- zły – gdy istnieje pilna potrzeba wykonania remontu w bieżącym roku, np. wymiana
pokrycia dachowego lub remont przewodów kominowych i wentylacyjnych.
Tabela 35. Ocena stanu technicznego budynków mieszkalnych (stan na 31grudnia)
Własność
GMP
GMP - WM
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Budynki ogółem
145
126
117
118
116
109
106
299
305
311
309
288
290
310
Zły
Dobry
Średni
43
43
43
41
37
37
34
4
4
28
28
31
32
35
95
76
66
68
66
57
58
203
209
190
184
154
151
155
7
7
8
9
13
15
17
92
92
93
97
103
107
120
45
Raport o stanie miasta Przemyśla
GMP - prywatne
GMP - SP
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
37
36
31
33
31
24
24
1
3
0
0
0
1
21
21
20
21
21
21
21
2
0
0
0
0
16
15
11
11
9
9
2
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
Potrzeby mieszkaniowe
Potrzeby Gminy Miejskiej Przemyśl w zakresie ilości lokali komunalnych szacowane są na
ok. 500 mieszkań, a bilans potrzeb dokonuje się w oparciu o ilość złożonych wniosków
mieszkaniowych, zarejestrowanych wyroków eksmisyjnych oraz ilość zgłoszonych
wypowiedzeń umów najmu przez prywatnych właścicieli lokali mieszkalnych i wynosiły one:
W 2006r.:
227 lokali mieszkalnych dla osób, które złożyły wnioski o przydział mieszkania do grudnia
2005r. i zostały ujęte na Wykazie opracowanym na lata 2006-2008, w tym:
- 65 lokali dla wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych usamodzielniających
się po osiągnięciu pełnoletniości,
- 86 lokali dla rodzin o niskich dochodach, nieposiadających samodzielnych mieszkań,
- 4 lokale dla osób i rodzin bezdomnych,
- 17 lokali zamiennych z tytułu wykwaterowania z budynków bądź lokali, których stan
techniczny stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, potwierdzone decyzją
organu nadzoru budowlanego,
- 55 lokali zamiennych lub socjalnych z tytułu wykwaterowania z budynków bądź lokali w
związku z wygaśnięciem umowy o najem w zasobach prywatnych lub przyszłym
zamierzeniem inwestycyjnym;
85 lokali socjalnych z tytułu realizacji wyroków eksmisyjnych,
170 lokali dla rodzin ubiegających się o przydział lokalu do remontu kapitalnego,
75 lokali dla rodzin zamieszkujących w prywatnych zasobach mieszkaniowych, którym
okres wypowiedzenia umowy najmu kończy się w 2007r. lub w latach następnych,
36 lokali dla osób, które złożyły wnioski w 2006r. i będą ujęte na Wykazie na lata 20092011.
Na koniec 2008r.:
Średnie liczba prawomocnych wyroków eksmisyjnych z orzeczonym prawem do lokalu
socjalnego, zgłoszonych w ostatnich trzech latach przez wierzycieli do realizacji przez
Gminę kształtuje się na poziomie 26 lokali w skali roku. Na koniec roku było
123 zarejestrowanych wyroków eksmisyjnych do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl
Liczba lokali niezbędnych dla osób zamieszkujących w lokalach, które wymagają
opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, według zgłoszonych
do Gminy wniosków potwierdzonych decyzją organu nadzoru budowlanego kształtuje się na
poziomie 20 lokali.
Liczba niezrealizowanych wniosków o lokale socjalne lub zamienne, osób spełniających
określone przez Radę Miejską w Przemyślu kryteria kształtuje się na poziomie
272 wniosków.
46
Raport o stanie miasta Przemyśla
Zweryfikowano listę rodzin oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego do remontu
kapitalnego, która ostatecznie zamknęła się na liczbie 60. Jednocześnie nie przyjmuje się już
wniosków w w/w zakresie.
Na koniec 2009r.:
Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków o lokale socjalne lub zamienne osób
spełniających określone przez Radę Miejską w Przemyślu kryteria kształtuje się na poziomie
239 wniosków.
Było 140 zarejestrowanych wyroków eksmisyjnych do realizacji przez Gminę Miejską
Przemyśl
Lista rodzin oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego do remontu kapitalnego
ostatecznie zamknęła się na liczbie 57.
Liczba lokali niezbędnych dla osób zamieszkujących w lokalach, które wymagają
opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, według zgłoszonych
do Gminy wniosków potwierdzonych decyzją organu nadzoru budowlanego stale kształtuje
się na poziomie około 20 lokali.
Na koniec 2010r.:
Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków o lokale socjalne lub zamienne osób
spełniających określone przez Radę Miejską w Przemyślu kryteria ukształtowała się na
poziomie 239 wniosków.
Zarejestrowanych było 140 wyroków eksmisyjnych do realizacji przez Gminę Miejską
Przemyśl
Lista rodzin oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego do remontu kapitalnego
ostatecznie zamknęła się na liczbie 48.
Liczba lokali niezbędnych dla osób zamieszkujących w lokalach, które wymagają
opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, według zgłoszonych
do Gminy wniosków potwierdzonych decyzją organu nadzoru budowlanego stale kształtuje
się na poziomie około 20 lokali.
Na lokale socjalne przeznacza się głównie mieszkania o obniżonej wartości użytkowej,
spełniające co najmniej trzy wymienione poniżej warunki:
1. nie posiadają instalacji centralnego ogrzewania,
2. nie posiadają łazienki,
3. pozbawione są gazu przewodowego,
4. wc znajduje się poza lokalem,
5. pozbawione są kanalizacji.
Do zasiedlenia tych lokali kierowane są przede wszystkim osoby posiadające sądowy nakaz
opróżnienia lokalu dotychczas zajmowanego z przyznanym prawem do lokalu socjalnego.
Z uwagi na fakt, że odzysk lokali substandardowych jest znikomy, rodzinom umieszczonym na
wykazie osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu przydzielane są lokale
pełnokomfortowe o mniejszej powierzchni mieszkalnej przy zachowaniu 5 m2 na osobę.
W chwili obecnej miasto dysponuje około 171 lokalami socjalnymi rozproszonymi w kilkunastu
budynkach.
47
Raport o stanie miasta Przemyśla
Wykres 2. Struktura własności budynków mieszkalnych na terenie miasta w procentach
(stan na koniec 2010r.).
1,06; 1%
włas ność osób fizycznych
0,78; 1%
1,45; 1%
2,11; 2%
włas ność gminy
4,87; 5%
włas ność spółdzielni
m ieszkaniowych
włas ność pozostałych
podm iotów
włas ność zakładów pracy
89,73; 90%
włas ność skarbu państwa
Na terenie miasta funkcjonują następujące spółdzielnie mieszkaniowe:
1. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk”,
2. Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”,
4. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Płyta”,
5. Spółdzielnia Mieszkaniowa „San”,
6. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domgaz”,
7. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Handlowiec”,
8. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Samopomoc”,
9. Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.
oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
B. TRENDY I TENDENCJE
Tabela 36. Zasoby mieszkaniowe w Przemyślu w latach 1994–2009
Rok
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Liczba
mieszkań
22 126
22 231
22 294
22 407
22 563
22 722
22 797
22 989
22 101
23 062
23 168
23 195
23 237
23 312
23 469
23 538
Izby
69 852
70 331
70 621
71 099
71 818
72 416
72 785
73 505
74 473
77 415
77 862
78 026
78 259
78 609
79 271
79 560
Powierzchnia
użytkowa
w m2
1 167 741
1 175 851
1 181 456
1 191 740
1 206 875
1 219 578
1 228 233
1 243 694
1 296 234
1 354 804
1 363 915
1 368 390
1 374 269
1 382 446
1 395 184
1 402 301
Przeciętna
liczba osób
powierzchnia użytkowa w m2
na 1 mieszkanie na 1 izbę
na 1 mieszkanie
na 1 izbę
3,11
3,09
3,10
3,06
3,03
3,01
2,98
2,96
3,07
2,93
2,92
2,88
2,88
2,87
2,83
2,82
0,99
0,98
0,98
0,96
0,95
0,94
0,93
0,92
0,91
0,87
0,87
0,86
0,86
0,85
0,84
0,83
52,8
52,9
53,0
53,2
53,5
53,7
53,9
54,1
58,7
58,7
58,9
59,0
59,6
59,3
59,4
59,6
16,7
16,7
16,7
16,8
16,8
16,8
16,9
16,9
17,4
17,5
17,5
17,5
17,6
20,7
21,0
21,1
Zasoby mieszkaniowe miasta rosną. W analizowanym okresie ich liczba zwiększyła się o 1 069
mieszkań. Rośnie również liczba izb i powierzchni użytkowej (ilość izb zwiększyła się o 8 174,
a powierzchnia użytkowa o 200 649 m 2). Przy niekorzystnej sytuacji demograficznej wpłynęło
48
Raport o stanie miasta Przemyśla
to na poprawę wskaźników zasobów mieszkaniowych przedstawionych w tabeli. Zanotowany
wzrost jest jednak niewystarczający w zestawieniu z bardzo dużym zapotrzebowaniem na
mieszkania na terenie miasta.
Tabela 37. Zasoby mieszkaniowe i lokale użytkowe stanowiące własność i będące w zarządzie
Gminy Miejskiej Przemyśl
Wyszczególnienie
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Mieszkania
Razem
3.020
3.088
w tym
wyposażone
646
646
w centralne
ogrzewanie
Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2
Razem
3.148
2.968
2.860
2.551
2.497
2.929
2.939
526
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
578
604
146.882 137.699 131.383 141.401 133.839 130.272 111.817 111.252 133.512 128.061
w tym
wyposażone
24 817
w centralne
ogrzewanie
Liczba lokali użytkowych
27 325
22 256
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
24.254
26.014
26.830
290
326
315
309
305
308
311
310
-
-
-
24
26
26
26
24
21.206 20. 683 18. 545 28. 904 22. 905 22. 761
18.429
18.429
16.728
22.082
1.781
1.781
1.781
968
Stanowiących
własność Gminy
292
288
Miejskiej
Przemyśl
Stanowiących
22
23
własność osób
fizycznych
Powierzchnia lokali użytkowych w m2
Stanowiących
własność Gminy
Miejskiej
Przemyśl
Stanowiących
własność osób
fizycznych
2.966
2.060
1.802
-
-
-
1.716
Tabela 38. Zasoby lokalowe przejęte od zlikwidowanych lub sprywatyzowanych zakładów pracy
Wyszczególnienie
Ogółem
Z tego
w roku:
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Mieszkania
Lokale użytkowe
89
33
13
43
22
34
-
8
1
3
4
-
Powierzchnia użytkowa w m2
Mieszkań
Lokalu użytkowego
4 195
454
1 743
54
513
140
1 939
260
1 488
1 630
-
49
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 39. Zasoby mieszkaniowe w budynkach stanowiących własność lub współwłasność
Gminy Miejskiej Przemyśl
Wspólnoty
mieszkaniowe
w tym:
Wyszczególnienie
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Liczba budynków
ogółem
396 418 414 495 489 492 483 485 457 441
z większościowym
191 194 187 217 214 216 171 175 137
137
udziałem Gminy
z większościowym osób
61
66
81
94 112 125 161 165 173
173
fizycznych
razem liczba budynków
stanowiących wspólnotę
252 260 268 311 326 341 332 340 324
310
mieszk..
Gminy
154 158 146 145 126 117 118 115 109 106
Gminy i osób fizycznych
b.d. b.d. b.d.
37
36
31
33
30
24
24
Gminy i Skarbu Państwa
b.d. b.d. b.d.
2
1
3
0
0
0
1
Potrzeby mieszkaniowe,
Poszerzenie kręgu osób uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego, przyznawanie przez
sądy uprawnień do lokali socjalnych rodzinom zamieszkującym w budynkach prywatnych, które
otrzymały wypowiedzenie umów najmu z okresem 3-letnim powoduje znaczny wzrost
zapotrzebowania na lokale socjalne. Ich niewystarczająca liczba pozwala na realizację najwyżej
od kilku do kilkunastu wyroków eksmisyjnych rocznie. Szacuje się, że potrzeby w zakresie
zapewnienia lokali socjalnych wzrosną w ciągu najbliższych 5 lat co najmniej o 200 lokali.
Wykres 3. Wskaźnik rotacji lokali mieszkalnych w trybie zamiany w [%]
Źródło: System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
Wspólnota mieszkaniowa
Na koniec grudnia 2006r. z 341 budynków stanowiących wspólnotę mieszkaniową 30 było
zarządzanych bezpośrednio przez Zarządy Wspólnot lub innych zarządców, zaś zarząd
pozostałymi 311 budynkami był prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Przemyślu. Ze względu na brak udziałów Gminy Miejskiej Przemyśl
w nieruchomości, od 2003r. do końca 2006r. 16 budynków zostało przekazanych
współwłaścicielom.
Na koniec grudnia 2007r. z 332 budynków stanowiących wspólnotę mieszkaniową 23 było
zarządzanych bezpośrednio przez Zarządy Wspólnot lub innych zarządców, zaś zarząd
pozostałymi 309 budynkami był prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Przemyślu.
Na koniec 2008r. PGM Sp. z o.o. w Przemyślu zarządzał 288 wspólnotami, a 28 wspólnot
zarządzanych było bezpośrednio przez Zarządy tych wspólnot.
50
Raport o stanie miasta Przemyśla
Na koniec 2009r. PGM Sp. z o.o. w Przemyślu zarzadzał 290 budynkami wspólnot
mieszkaniowych, a 34 budynki wspólnot zarządzane były bezpośrednio przez Zarządy tych
wspólnot.
Tabela 40. Zasoby spółdzielni mieszkaniowych i TBS Sp. z o.o. w latach 2000–2010
Nazwa spółdzielni
Młodzieżowa
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Energetyk”
Przemyska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Metalowiec”
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Płyta”
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2000
2001
Ilość budynków
mieszkalnych
5
6
7
9
5
3
Wyszczególnienie
Ilość mieszkań
Ogółem
Z wyodrębnioną własnością
184
208
236
272
117
178
60
111
18
6 466
46
698
1 367
622
2 951
5
64
6
71
155
122
-
6 467
144
6 469
6 470
6 472
6 473
146
6 474
142
26
27
28
6 365
589
653
659
6
234
3
66
51
Raport o stanie miasta Przemyśla
„San”
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Domgaz”
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Handlowiec”
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Samopomoc”
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Pracowników
BUL i GL
Ogółem
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2000
2
1
9
27
6
2
14
25
2
10
6
13
39
22
68
3
66
52
27
25
19
1
b.d.
b.d.
1
30
1
12
189
7 638
--
52
Raport o stanie miasta Przemyśla
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego
Sp. z o.o.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
191
193
7 727
7 755
7 757
7 764
7 766
197
7 803
198
190
186
0
1
1,5
2
4
7 843
7 592
7 464
0
18
42
82
154
5
176
11
327
192
51
881
1 457
766
3 267
-
Do końca 2006r. zasoby spółdzielni mieszkaniowych stopniowo zwiększały się, lecz od 2007r.
ulegają zmniejszeniu. Na przestrzeni lat 2000–2006 wzrost wyniósł zaledwie 165 mieszkań
i 8 budynki. Zdecydowanie największą część ze wszystkich zasobów posiada Przemyska
Spółdzielnia Mieszkaniowa (ponad 72 %).
Od 2007r. w kolejnych latach, w związku z możliwością wyodrębniania własności mieszkań
spółdzielczych, następował stopniowy spadek zasobów spółdzielni, zarówno w zakresie liczby
mieszkań jak i budynków.
Stan zasobów mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na koniec
2007r. wyniósł 11 budynków i 327 mieszkań, co daje podwojenie zasobów w stosunku do 2006
roku (5 budynków i 176 mieszkań). Do roku 2010 stan zasobów TBS nie uległ zmianie.
W następnej tabeli przedstawiono wielkość przyznanych dodatków mieszkaniowych. Dodatek
mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6-ciu miesięcy i faktyczna ilość przyznanych
dodatków w danym roku musi sięgać miesiąca sierpnia roku wcześniejszego, który to dodatek
jest wypłacany jeszcze w miesiącu styczniu roku następnego. Prawo do dodatków
mieszkaniowych mają najubożsi lokatorzy mieszkań komunalnych i spółdzielczych, których nie
stać na miesięczne opłaty czynszu. Osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy muszą
posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu i spełniać kryterium dochodowe.
Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r.
o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z 2001r. z poź. zm.), rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz.
1817), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie sposobu
przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz
oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego,
a także wzoru legitymacji pracownika uprawnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U.
Nr 156 poz. 1828).
53
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 41. Ilość złożonych i przyznanych wniosków o dodatki mieszkaniowe
Okres przyznania
dodatku (miesiąc / rok)
08/2001 - 12/2002
08/2002 - 12/2003
08/2003 - 12/2004
08/2004 - 12/2005
08/2005 – 12/2006
08/2006 – 12/2007
08/2007 – 12/2008
08/2008 – 12/2009
08/2009 - 12/2010
Łączna ilość wniosków
Ogółem Pozytywnych
8 945
8 396
9 130
8 743
8 893
8 564
8 769
8 314
8 228
7 812
7 478
7 073
6 602
6 177
6.019
5.637
5.903
5.591
Ilość przyznanych
dodatków
34 812
36 594
35 514
35 062
7 812
7 073
6 177
5 537
5.591
Łączna kwota dodatku
w zł.
5 032 049,54
5 312 151,70
5 298 960,08
5 206 798,79
4 983 233,47
4 805 392,89
4 338 408,10
4.120.285,35
4.400.175,49
W 2010r. wpłynęło 4 120 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z czego 3 913
wnioski rozpatrzono pozytywnie, zaś 207 - z różnych przyczyn rozpatrzono odmownie wydając
w tych sprawach stosowne decyzje.
Jak wynika z powyższej tabeli, na przyznane dodatki mieszkaniowe w 2010r. wpływ miało
5 903 wniosków, z czego 5 591 wniosków rozpatrzono pozytywnie, zaś 312 wnioski negatywnie. W 2010r. przyznano łącznie 23 417 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę
4 400 175,49 zł., zaś faktycznie wypłacono kwotę 4 219 242,56 zł. Zatem różnica 180 932,93 zł
stanowić będzie zobowiązanie na 2011r. Średnia wysokość dodatku w 2010r. wyniosła
187,91 zł.
Wykres 4. Liczba mieszkań oddanych od użytku (nie tylko nowych) w budownictwie komunalnym
do liczby gospodarstw domowych uprawnionych do uzyskania lokali mieszkalnych,
zamiennych, socjalnych i TBS w [%]
Źródło: System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
Tabela 42. Handel w latach 2000- 2005
Wyszczególnienie
Sklepy ogółem, w tym:
- ogólnospożywcze
- owocowo-warzywne
- mięsne
-z kosmetykami i wyrobami toalet.
- RTV i AGD
- z pojazdami mechanicznymi
- targowiska
2000
874
188
6
21
10
12
33
4
2001
1 012
192
3
22
18
27
47
5
2002
1 017
190
3
23
15
26
42
5
2003
939
181
4
25
10
23
43
7
2004
b.d.
183
4
27
11
24
43
7
2005
b.d.
186
4
29
12
26
44
7
54
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 42a. Handel w latach 2006-2009
Wyszczególnienie
2006
Sklepy wg form organizacyjnych
- hipermarkety
- supermarkety
- domu handlowe
- targowiska
2007
b.d.
b.d
b.d
6
2008
b.d
b.d
b.d
5
2009
b.d
13
2
5
2
12
1
5
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 43. Zasoby mieszkaniowe - GUS
Wyszczególnienie
Ogółem liczba mieszkań,
w tym:
liczba izb
powierzchnia użytkowa
mieszkań / m2
Ogółem mieszkania stanowiące
własność gminy,
w tym:
liczba izb
powierzchnia użytkowa
mieszkań / m2
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
Przemyśl
23 062
23 168
23 195
23 237
23 312
23 469
23 538
77 415
77 862
78 026
78 259
78 609
79 271
79 560
1 354 804
1 363 915
1 368 390
1 374 269
1 382 446
1 395 184
1 402 301
2 966
2 966
2 870
2 867
2 616
b.d.
2 938
5 147
5 461
5 180
5 171
4 689
b.d.
b.d.
131 383
131 383
127 384
127 118
114 674
Krosno
15 675
15 779
15 892
16 088
16 298
16 405
16 583
60 194
60 850
61 494
62 189
63 135
63 694
64 298
1 053 987
1 070 477
1 087 185
1 104 297
1 125 256
1 139 743
1 154 803
636
636
635
690
640
b.d.
624
1 986
1 900
1 892
1 947
1 788
b.d.
b.d.
26 067
26 067
25 957
27 632
25 374
Mielec
19 480
19 542
19 694
19 758
19 871
20 005
20 167
72 423
72 842
73 424
73 840
74 340
74 936
75 636
1 207 545
1 218 548
1 231 229
1 241 214
1 251 785
1 266 385
1 283 542
1 940
1 931
1 749
1 749
1 581
b.d.
1 441
7 024
6 989
6 522
6 522
5 850
b.d.
b.d.
86 810
86 473
78 205
78 205
70 085
Zamość Jelenia Góra
21 840
32 746
21 912
32 899
22 133
33 042
22 270
33 293
22 383
33 643
22 594
34 004
22 899
34 400
81 174
115 355
81 614
115 966
82 478
116 502
83 025
117 299
83 603
118 416
84 421
119 635
85 493
120 836
1 415 854
2 051 136
1 425 879
2 067 561
1 445 248
2 080 752
1 457 153
2 101 095
1 470 851
2 125 127
1 488 438
2 155 069
1 508 537
2 185 263
2 512
9 240
2 495
9 191
2 281
7 882
2 367
7 882
2 200
7 123
b.d.
b.d.
2 034
5 986
6 690
27 514
6 656
27 372
6 015
23 016
6 259
23 016
5 817
20 802
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
116 109
491 396
115 497
489 091
106 493
415 278
110 577
415 278
102 572
372 658
55
Raport o stanie miasta Przemyśla
Mieszkania w budynkach
sprzedanych osobom fizycznym
w tym:
powierzchnia użytkowa
mieszkań / m2
Mieszkania w budynkach
wielorodzinnych sprzedane
osobom fizycznym,
w tym:
powierzchnia użytkowa
mieszkań / m2
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
b.d.
135 512
19
b.d.
0
b.d.
8
b.d.
31
793
b.d.
0
b.d.
366
b.d.
1 452
158
b.d.
140
b.d.
175
b.d.
197
7 899
b.d.
6 501
b.d.
8 547
b.d.
9 923
b.d.
24 383
13
b.d.
0
b.d.
1
b.d.
b.d
736
b.d.
0
b.d.
74
b.d.
b.d
58
b.d.
13
b.d.
48
b.d.
45
2 587
b.d.
577
b.d.
2 142
b.d.
1 925
b.d.
63 460
1
b.d.
0
b.d.
2
b.d.
b.d
71
b.d.
0
b.d.
237
b.d.
b.d
286
b.d.
65
b.d.
184
b.d.
120
13 910
b.d.
2 960
b.d.
8 422
b.d.
5 826
b.d.
93 402
3
b.d.
0
b.d.
166
b.d.
b.d
404
b.d.
0
b.d.
7 944
b.d.
b.d
398
b.d.
129
b.d.
b.d.
b.d.
66
18 675
b.d.
6 289
b.d.
b.d.
b.d.
3 307
b.d.
311 126
61
b.d.
11
b.d.
7
b.d.
24
4 450
b.d.
853
b.d.
471
b.d.
1 375
772
b.d.
489
b.d.
755
b.d.
995
46 445
b.d.
28 188
b.d.
42 578
b.d.
57 102
Tabela 44. Standard zasobów mieszkaniowych – GUS
Wyposażenie w urządzenia
techniczno-sanitarne
wodociąg
ustęp spłukiwany
łazienki (urządzenia kąpielowe,
prysznice z odpływem wody)
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
Przemyśl
22 619
22 727
22 754
22 798
22 876
23 034
23 145
21 348
21 456
21 483
21 527
21 612
21 773
21 909
20 353
20 462
20 489
20 535
20 621
Krosno
15 372
15 477
15 595
15 791
16 001
16 109
16 287
15 126
15 231
15 350
15 546
15 756
15 864
16 042
15 017
15 123
15 243
15 440
15 650
Liczba mieszkań
Mielec
Zamość
Jelenia Góra
19 211
21 373
32 516
19 282
21 445
32 672
19 437
21 666
32 817
19 502
21 812
33 068
19 616
21 925
33 419
19 750
22 137
33 780
19 912
22 442
34 176
19 036
20 920
30 267
19 107
20 992
30 441
19 262
21 213
30 613
19 327
21 359
30 864
19 441
21 472
31 215
19 575
21 684
31 576
19 739
21 989
31 987
18 985
20 649
28 673
19 056
20 738
28 865
19 211
20 959
29 051
19 276
21 105
29 302
19 390
21 218
29 653
56
Raport o stanie miasta Przemyśla
centralne ogrzewanie
gaz sieciowy
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
20 783
20 862
16 510
16 618
16 644
16 692
16 656
16 904
17 019
16 392
16 499
16 525
16 574
16 656
16 808
17 214
15 758
15 936
12 533
12 638
12 758
12 954
13 309
13 418
13 596
15 377
15 475
15 587
15 776
15 985
16 067
16 238
19 524
19 688
18 469
18 540
18 695
18 760
18 875
19 009
19 173
18 930
19 001
19 156
19 220
19 316
19 433
19 624
21 430
21 735
21 373
20 067
20 288
20 433
20 546
20 759
21 064
20 920
18 471
18 684
18 816
18 915
19 105
20 024
30 016
30 413
24 989
25 189
25 383
25 634
25 984
26 346
26 743
29 536
29 698
29 823
30 071
30 422
30 784
31 050
Tabela 45. Mieszkania oddane do użytku - GUS
Wyszczególnienie
Ogółem:
liczba mieszkań
liczba izb
powierzchnia użytkowa (m2)
Rok
Przemyśl
Krosno
Mielec
Zamość
Jelenia Góra
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
108
135
62
94
63
169
76
528
568
318
434
339
706
322
12 511
11 714
8 010
10 574
9 445
13 761
7 847
183
116
129
203
221
113
182
1 105
714
707
724
989
586
632
29 196
17 719
18 065
17 699
22 315
15 148
15 989
145
81
180
82
155
141
174
888
496
674
508
753
632
762
20 762
12 793
14 492
11 957
16 521
15 568
18 939
240
118
254
155
134
223
b.d
1 290
624
999
606
689
878
b.d
30 358
14 020
22 570
13 167
16 356
18 899
b.d
198
250
214
270
374
368
b.d
628
995
802
922
1 223
1 246
b.d
16 070
24 923
18 860
23 228
26 683
30 591
b.d
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
40
46
22
107
110
156
58
-
-
38-
32
45
-
4
20
13
60
-
Społeczne czynszowe:
liczba mieszkań
liczba izb
57
Raport o stanie miasta Przemyśla
powierzchnia użytkowa (m2)
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
372
1 816
2 370
1 166
5 714
-
-
88
1 915
98
126
1 437
2 155-
535
1 110
-
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
68
47
40
62
63
41
50
418
278
260
342
339
246
278
10 695
7 100
6 844
8 566
9 445
6 700
6 968
183
116
107
92
102
10 154
145
80
60
76
93
94
89
888
495
385
472
570
542
546
20 762
12 753
8 669
11 392
13 709
13 522
14 262
204
115
106
65
102
87
66
1 192
618
591
357
591
486
379
28 780
13 933
14 207
8 953
14 919
11 987
8 717
138
140
106
86
159
89
101
497
681
546
441
580
454
444
12 419
18 051
13 718
10 986
14 609
11 140
11 433
Krosno
202
160
140
103
115
127
89
205 657
138 736
130 633
156 469
176 546
111 548
131 152
179
109
104
78
Mielec
180
108
107
99
111
125
113
180 516
151 689
693 635
145 058
159 571
369 352
344 061
141
77
57
67
Indywidualne:
liczba mieszkań
liczba izb
powierzchnia użytkowa (m2)
66
1 105
714
664
551
634
364
29 196
7 100
17 320
13 588
17 049
Tabela 46. Budynki oddane do użytku - GUS
Wyszczególnienie
Ogółem liczba budynków
- kubatura budynków
ogółem / m3
Ogółem budynki mieszkalne
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
Przemyśl
65
55
44
51
144
56
46
71 764
70 743
50 616
61 120
74 038
117 728
244 631
60
40
38
43
Zamość Jelenia Góra
211
68
143
133
134
102
79
87
107
97
99
102
77
87
164 919
110 035
101 932
122 266
162 472
137 849
224 332
127 156
135 068
197 947
126 572
131 179
128 007
268 742
195
56
98
109
103
80
60
63
58
Raport o stanie miasta Przemyśla
- kubatura budynków
mieszkalnych (m3)
Budownictwo indywidualne liczba budynków
- kubatura budynków
ogółem (m3)
Budownictwo indywidualne budynki mieszkalne
- kubatura budynków
mieszkalnych (m3)
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
47
40
35
62 419
54 222
35 324
53 582
39 692
31 440
36 413
63
51
39
47
57
43
39
54 181
43 587
32 806
46 163
57 840
41 192
52 179
59
38
37
41
47
40
34
50 405
33 629
29 078
44 687
39 692
31 440
31 665
91
85
54
129 993
84 304
71 849
60 910
96 029
62 246
75 038
196
131
131
92
106
119
67
134 831
125 048
91 582
64 256
79 089
81 529
58 150
179
109
104
77
89
85
46
129 993
84 304
71 849
56 563
69 307
62 246
40 646
90
90
82
99 416
56 125
53 195
46 926
85 837
76 062
81 314
170
126
82
85
100
106
99
125 219
103 412
67 955
65 777
71 414
168 029
108 917
141
78
55
67
88
88
80
99 416
56 125
38 080
49 926
64 042
63 994
59 984
89
86
65
154 033
70 006
105 617
62 455
73 236
82 551
105 247
208
126
120
70
104
90
65
153 297
103
90 964
69 545
78 066
65 390
48 247
194 412
98
98
58
98
84
58
144 938
70 006
70 772
40 487
65 562
59 516
40 643
66
67
64
62 292
100 641
65 918
48 002
100 329
80 121
100 819
56
110
89
75
70
72
72
43 450
89 998
90 430
62 883
60 646
39 177
54 262
52
90
73
61
52
55
56
42 456
79 715
54 865
45 822
51 577
31 647
39 025
Tabela 47. Handel w latach 2003–2007 (GUS)
Sklepy
Wyszczególnienie
Punkty
sprzedaży
paliw
obiekty ogółem
obiekty sektor prywatny
liczba pracujących
ogółem
liczba pracujących sektor
prywatny
punkty sprzedaży ogółem
liczba pracujących
Rok
2003
939
937
825
824
929
925
1 604
1 601
Jelenia
Góra
1 100
1 092
2 536
2 253
2 361
3 406
3 375
2 531
2 245
2 353
3 401
3 362
15
20
15
28
15
80
87
69
123
109
Przemyśl Krosno
Mielec
Zamość
59
Raport o stanie miasta Przemyśla
TARGOWISKA STAŁE
liczba targowisk
powierzchnia ogółem (m2)
liczba stałych punktów
sprzedaży detalicznej
ogółem
liczba stałych punktów
sprzedaży detalicznej na
targowiskach
czynnych codziennie
Targowiska sezonowe roczne wpływy
z opłaty targowej na targowiskach
stałych i sezonowych ogółem / tys. zł
2003
2004
2005
2006
2007
2003
2004
2005
2006
2007
2003
2004
2005
2006
2007
2003
2004
2005
2006
2007
2003
2004
2005
2006
2007
7
7
7
6
5
37 927
37 927
37 927
34 427
28 217
776
776
776
756
721
776
776
776
756
721
584.0
599,0
516,2
424,1
396,7
2
2
2
2
1
7 051
4 336
4 336
4 336
2 742
34
22
22
22
b.d.
34
22
22
22
b.d.
80.6
133,6
125,6
117,4
145,9
7
7
7
4
4
10 770
10 770
10 770
9 600
9 600
140
140
140
140
120
140
140
140
140
120
736.0
600,7
709,1
710,3
725,3
5
5
5
5
5
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
460
440
420
420
400
380
380
400
400
400
269.0
271,8
269,8
264,6
243,6
Przemyśl Krosno
Mielec
Zamość
4
4
4
4
4
41 351
41 339
41 322
41 322
41 302
627
586
557
604
451
627
586
557
604
451
1613.7
1 491,2
1 507,4
1 453,6
1 576,6
Tabela 47a. Handel w latach 2008-2009 (GUS)
Wyszczególnienie
Sklepy
hipermarkety
supermarkety
domy towarowe
domu handlowe
TARGOWISKA STAŁE
liczba targowisk
powierzchnia ogółem / m2
liczba stałych punktów
sprzedaży detalicznej
ogółem
liczba stałych punktów
sprzedaży detalicznej na
targowiskach
czynnych codziennie
Targowiska sezonowe roczne wpływy
z opłaty targowej na targowiskach
stałych i sezonowych ogółem / tys. zł
Rok
Jelenia
Góra
2008
2009
2008
2009
2008
2009
2008
2009
2008
2009
2008
2009
2008
b.d.
2
13
12
2
1
b.d.
b.d.
5
5
28 529
28529
721
b.d.
b.d.
13
12
1
1
b.d.
1
1
1
2 742
2742
b.d.
1
1
8
10
1
1
1
1
4
4
9 600
9600
100
4
4
15
14
b.d.
b.d.
3
4
5
5
20 000
20 000
405
3
4
11
12
b.d.
b.d.
2
2
4
4
41 302
41 923
430
2009
721
9
120
400
381
2008
721
b.d.
100
400
430
2009
721
4
120
395
381
2008
369,9
413,4
141,4
112,2
853,2
792,7
248,5
240,9
1 478,2
1 430,4
2009
60
Raport o stanie miasta Przemyśla
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
W 2010r. TBS Sp. z o.o. wybudował dwa budynki mieszkalne:
− przy ul. Moniuszki 2, 4 i 6 - z 63 mieszkaniami,
− przy ul Brudzewskiego 12 - z 35 mieszkaniami
z miejscami postojowymi w garażach podziemnych, w systemie własnościowym w stanie
deweloperskim.
W 2011r. przy ul. Wysockiego planowane jest rozpoczęcie inwestycji – budynek mieszkalny
w systemie deweloperskim na 32 mieszkania
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
- Urząd Miejski w Przemyślu
- Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu
- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015 przyjęty Uchwałą
Nr 263/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2010r. zaktualizowany
Uchwałą Nr 40/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca 2011r.
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Przemyślu
- Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu
- Spółdzielnie Mieszkaniowe
- Sprawozdania SG – 01 dla GUS
- System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
- GUS
TEMAT 2. POZIOM BEZROBOCIA, TENDENCJE, PŁACE, DOSTĘPNOŚĆ SZKOLEŃ,
OFERTY PRACY, PROGRAM WALKI Z BEZROBOCIEM, RÓWNOŚĆ SZANS.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Bezrobocie w Przemyślu mimo tendencji spadkowej - od wielu lat utrzymuje się powyżej
średniej wojewódzkiej i średniej ogólnopolskiej. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r. w obrębie
działania PUP Przemyśl, stopa bezrobocia ukształtowała się w mieście Przemyślu na poziomie
19,2%, w powiecie przemyskim 22,1%, natomiast w województwie podkarpackim 15,8%.
W kraju stopa bezrobocia wynosiła 12,3%. Dla porównania na koniec 2009 r. dla miasta
Przemyśl stopa kształtowała się na poziomie 19,4%, w powiecie zaś wynosiła ona 21,7%.
W końcu 2010r. w ewidencji bezrobotnych znajdowało się 5 413 osób zamieszkałych
w Przemyślu (w 2009r. – 5 397 osób) i stanowiły one 48,55% ogółu zarejestrowanych
bezrobotnych w PUP w Przemyślu(w 2009r. – 49,24%).
Tabela 48. Bezrobocie na terenie miasta Przemyśla
Rok
2004
2005
2006
Ogółem
5 759
5 748
5 282
Kobiety
3 063
3 104
2 886
Bez prawa do
Dotychczas
zasiłku
niepracujący
5 007
1 347
5 316
1 456
4 903
1 305
Stopa bezrobocia
rejestrowanego (%)
20,1
20,0
18,5
61
Raport o stanie miasta Przemyśla
2007
2008
2009
2010
4 824
4 779
5 397
5 413
2 679
2 654
2 777
2 800
4 504
4 178
4 583
4 656
1 182
1 114
1 278
1 298
16,9
16,7
19,4
19,2
W powiecie przemyskim udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2010r. wynosił
48,68% (w 2009r. – 47,54%, w 2008r. – 51,14% w 2007r. – 54,49% w 2006r. – 51,7% w 2005r.
- 49,6%, w 2004r. – 46,4%, a w 2003r. – 45,7%), natomiast w mieście Przemyślu był wyższy
i wynosił w 2010r. 51,73% (w grudniu 2009r. – 51,45%, w grudniu 2008r. – 55,53% w grudniu
2007r. 55,53% w grudniu 2006r. 54,6%, w grudniu 2005r. - 54,0%, w grudniu 2004r. – 50, 2%,
a w grudniu 2003r. - 50,6%).
Wg stanu na koniec grudnia 2010r. wśród osób podejmujących pracę dominowali mężczyźni, co
świadczy o tym, że mają znacznie korzystniejszą sytuację na rynku pracy niż kobiety. Z powodu
podjęcia pracy z rejestru bezrobotnych wyłączonych zostało 2 411 mężczyzn tj. 56,54% ogółu
osób podejmujących pracę. W 2010r. większość kobiet 55,17% (w grudniu 2009r. – 56,65%,
w grudniu 2008r. – 60,48%) pozostaje bez pracy ponad 12 miesięcy. Bezrobotne kobiety
zdecydowanie częściej niż mężczyźni posiadają wykształcenie wyższe.
W ogólnej liczbie bezrobotnych z wykształceniem:
- wyższym, kobiety stanowią 64,83% (w 2009r. – 63,4%, w 2008 r.- 64,9%);
- policealnym i średnim zawodowym – 55,12% (w 2009r. – 54,4%, w 2008r. – 59,1%);
- ogólnokształcącym – 64,39% (w 2009r. – 63,6%, w 2008 r. – 68,8%).
Mężczyźni częściej posiadają wykształcenie zasadnicze zawodowe 60,4% (w 2009r. – 60,6%,
w 2008r. – 56,3%) oraz gimnazjalne i poniżej 57,3% (w 2009r. – 56,9%, w 2008r. – 52,4%).
W końcu grudnia 2010 udział liczby osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych wyniósł 15,1%.
Wśród 1 685 osób z prawem do zasiłku:
− 757 osób (44,9%) zamieszkiwało na terenie miasta Przemyśla;
− 755 osób (44,8%) stanowiły kobiety;
− 928 osób (55,1%) zamieszkiwało na wsi;
− 129 osób (7,7%) było w wieku do 25 lat;
− 346 osób (20,5%) było w wieku powyżej 50 roku życia;
− 309 osób (18,3%) nie posiadały kwalifikacji zawodowych.
W 2010r. w PUP Przemyśl zarejestrowało się 10 616 bezrobotnych (o 679 osób mniej niż
w 2009r.) z czego 5 675 osób z terenu powiatu przemyskiego.
Z ewidencji wyłączono 10 429 osób (4 907 osób z terenu miasta Przemyśla).
Głównymi przyczynami wyłączeń z ewidencji były:
− podjęcia pracy 4 264 osoby tj. 40,9% (w 2009r. – 38,5%, w 2008r. – 37,2% w 2007r. –
41,8% w 2006r.- 42,6 %, 2005r. –44,4%, 2004r. – 44.3 %, 2003r. - 47,1 % )
− nie potwierdzenia gotowości do pracy 3 453 osoby tj. 33,1% ogółu wyłączonych osób
(w 2009r. – 33,5%, w 2008r. – 39% w 2007r. – 38,5% w 2006r. - 38,6 %, 2005r. – 40,7% ,
2004r. - 41,1 %, 2003r. – 34,3 %).
Bezrobotni niepełnosprawni
Na koniec grudnia 2010r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu zarejestrowanych było
660 osób niepełnosprawnych, co stanowiło 5,9% ogółu bezrobotnych.
W ogólnej liczbie zarejestrowanych osób niepełnosprawnych 483 osoby tj. 73,2% stanowiły
bezrobotne osoby niepełnosprawne (na koniec grudnia 2009r. – 546 osób tj. 76,5% na koniec
grudnia 2008r.- 313 osoby tj.62,4%). W 2010r. prawo do zasiłku posiadało 79 osób
niepełnosprawnych tj. 16,4% (w końcu 2009r. – 12,5%, w końcu 2008 r. – 17,6% w końcu
2007r. – 8,9% w końcu 2006r. – 8,8%, w końcu 2005r. – 7,6%, w końcu 2004r. - 11,5%,
a w końcu 2003r. – 13.7%) ogółu zarejestrowanych bezrobotnych niepełnosprawnych.
62
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 49. Liczba osób niepełnosprawnych według stopnia niepełnosprawności (stan na
31 grudnia)
Bezrobotni
Wyszczególnienie
Rok
Znaczny
Miasto Przemyśl
Powiat przemyski
Ogółem
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
6
10
6
8
13
19
10
0
2
5
2
2
5
5
6
12
11
10
15
24
15
Poszukujący pracy
Stopień niepełnosprawności
Umiarkowany Lekki Znaczny
Umiarkowany
51
66
72
56
78
120
102
13
22
23
25
51
59
43
64
88
95
81
129
179
145
145
141
140
120
130
204
196
108
113
94
81
108
139
127
253
254
234
201
238
343
323
19
16
35
24
26
24
20
7
7
10
12
12
8
8
26
23
45
36
38
33
28
102
95
91
102
87
68
84
39
37
34
33
26
34
34
141
132
125
135
113
102
118
Lekki
40
41
41
23
24
22
22
21
33
21
15
14
12
9
61
74
62
38
38
34
31
Szkolenia, oferty pracy, programy
• szkolenia
Usługą szkoleniową w 2010r. objętych było 739 osób, w tym 298 kobiet.
Zorganizowano łącznie 317 szkoleń w tym: 15 inicjowanych przez urząd pracy dla 194 osób
bezrobotnych i 302 na wniosek osób bezrobotnych dla 543 osób.
W 2010r. szkolenie rozpoczęły 739 osób, ukończyło 737 osób bezrobotnych i poszukujących
pracy (1 osoba rozpoczęły szkolenie w 2009r. i ukończyły w 2010r. oraz 1 osoba rozpoczęła
szkolenie w 2010 r., które kontynuuje w 2011r.)
• oferty pracy
W 2010 r. PUP Przemyśl posiadał w dyspozycji 3 155 ofert pracy (w roku poprzednim 3 230).
Z powodu podjęcia pracy w 2010r. wyrejestrowanych zostało 4 264 osoby (z terenu miasta
Przemyśla 1 900 osób, z terenu powiatu przemyskiego 2 364 osoby).
Realizując zadania z zakresu aktywnego pośrednictwa pracy na przestrzeni 2010r. w urzędzie
odbyło się 19 spotkań rekrutacyjnych (giełd pracy) z udziałem pracodawców i osób
bezrobotnych (dot. zatrudnienia na 168 stanowiskach pracy). W zorganizowanych giełdach
uczestniczyło 728 bezrobotnych, zatrudnienie podjęło 167 osób, w tym 83 osoby skierowane
przez PUP .
• programy
Kolejny rok realizowano program „Junior” skierowany do niepełnosprawnych absolwentów,
w ramach tego programu wsparcia udzielono 42 osobom niepełnosprawnym, w tym:
38 niepełnosprawnym bezrobotnym oraz 4 niepełnosprawnym poszukującym pracy. W trakcie
realizacji projektu osoby niepełnosprawne otrzymują pomoc doradców zawodowych, którzy
pomagają przystosować się do warunków pracy a także dodatkowo otrzymują świadczenie
rehabilitacyjne. Na realizację programu „Junior” wydatkowano w 2010r. 227,4 tys. zł.
63
Raport o stanie miasta Przemyśla
Ponadto, 9 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy odbywało staż finansowany
ze środków PFRON-u.
• projekty finansowane ze środków EFS
W 2010r Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu realizował 2 projekty współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Społecznego:
- konkursowy „Droga do sukcesu-Edycja II ” okres realizacji 01.01.2010r. - 31.12.2013r.
Celem projektu jest wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na
rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych regionie. Wsparciem w ramach projektu
zostało objętych 17 pracowników kluczowych. Realizacja celu głównego jest możliwa dzięki
dofinansowaniu do zatrudnienia i szkolenia pośredników pracy i doradców zawodowych.
Całkowita wartość projektu - 684,1 tys. zł, kwota dofinansowania 581,4 tys zł.
- systemowy „Więcej szans w przemyskim”, realizowany w ramach Priorytetu VI Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa
dostępności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie
6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej
osób bezrobotnych, okres realizacji 01.01.2008r. - 31.12.2013r. Wsparciem w ramach projektu
2010r objęto 1 568 osób w tym: subsydiowanym zatrudnieniem objęto 585 osób, szkoleniami
273 osób, staż odbywało 517 osób, wypłacono jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej dla 157 osób, zrefundowano koszty wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
dla 10 osób bezrobotnych(suma uczestników poszczególnych form jest różna od ilości osób
objętych ogółem gdyż niektóre osoby korzystają z dwóch form wsparcia). Całkowita wartość
projektu (rok 2010) – 11.699,3 tys. zł., w tym kwota dofinansowania 9.765,3 tys. zł.
Podsumowując, należy stwierdzić, że założone w Programie promocji zatrudnienia oraz
aktywizacji przemyskiego rynku pracy na lata 2010-2013, planowane rezultaty roczne zostały
wykonane.
B. TRENDY I TENDENCJE
Tabela 50. Rynek pracy w Przemyślu w latach 1994–2010
Rok
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Pracujący
ogółem
23 012
22 452
22 915
23 290
23 489
21 505
19 277
20 045
17 601
17 024
17 085
17 238
17 683
17 549
17 431
17 072
b.d.
w tym
kobiety
11 365
11 176
11 099
11 266
11 374
10 633
9 743
9 650
8 944
8 479
8 530
8 801
8 963
8 952
9 010
8 708
b.d.
Sektor
prywatny
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
8 379
7 446
9 135
7 229
6 877
7 215
7 415
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
Zarejestrowani
bezrobotni
5 235
4 324
3 665
3 002
2 931
5 172
5 147
5 613
6 018
6 153
5 759
5 748
5 282
4 824
4 779
5 397
5 413
Stopa
bezrobocia
16,7
14,7
12,4
10,6
9,4
13,7
15,3
17,6
18,7
21,3
20,1
20,0
18,5
16,9
16,7
18,9
19,2
Bezrobocie
w Polsce
16,0
14,9
13,2
10,3
10,4
13,1
15,1
17,5
18,0
20,0
19,1
17,6
14,9
11,4
9,5
11,9
12,3
64
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 51. Zróżnicowanie terytorialne, wzrost / spadek oraz dynamika bezrobocia
Wyszczególnienie
Bezrobotni
wg stanu na
31 grudnia
Przyrost
w porównaniu do
roku poprzedniego
Dynamika
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2003 - 2004
2004 - 2005
2005 - 2006
2006 - 2007
2007 - 2008
2008 - 2009
2009 - 2010
2003r.= 100%
2004r.= 100%
2005r. = 100%
2006r. = 100%
2007r. = 100%
2008r. = 100%
2009r. = 100%
Miasto Przemyśl
Powiat Przemyski
Ogółem
6 153
5 759
5 748
5 282
4 824
4 779
5 397
5 413
-394
-11
-466
-458
-45
618
16
93,6
99,8
91,9
91,3
99,1
112,9
100,3
6 498
6 214
5 968
5 514
4 889
4 552
5 564
5 735
-284
-246
-454
-625
-337
1 012
171
95,6
96,0
92,4
88,7
93,1
122,2
103,1
12 651
11 973
11 716
10 796
9 713
9 331
10 961
11 148
-678
-257
-920
-1 083
-382
1 630
187
94,6
97,8
92,2
90,0
96,1
117,5
101,7
W odniesieniu do stanu z grudnia 2003r. liczba bezrobotnych zamieszkałych w Przemyślu
zmniejszyła się w 2004r. o 394 osoby tj. 6,4%. Natomiast, w roku 2005 w porównaniu z danymi
z roku 2004 liczba bezrobotnych w mieście zmniejszyła się o 11 osób tj. 0,19%. W roku 2006
liczba bezrobotnych w stosunku do poziomu z roku 2005 znacznie się obniżyła - o 466 osób,
tj. 8,11 %, w roku 2007 liczba bezrobotnych w stosunku do 2006r. zmniejszyła się o 458 osób
tj. 8,7%. Rok 2008 w stosunku do poprzedniego odznaczył się nieznacznym spadkiem liczby
bezrobotnych (45 osób).Liczba bezrobotnych mężczyzn spadła w stosunku do roku
poprzedniego o 20 osób natomiast liczba kobiet o 25. Wg stanu na 31.12.2010r. bezrobotne
kobiety stanowiły 51,7% w ogólnej liczbie bezrobotnych mieszkańców Przemyśla (w 2009r. –
51,5%, w 2008r. – 55,5%) i jednocześnie 50,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w PUP
(w 2009r. – 49,5%, w 2008r. – 53,4%).
W końcu omawianego okresu 878 mieszkańców miasta Przemyśla było w wieku 18-24 lata
(w 2009r. – 912, w roku 2008 – 775) i stanowili oni 16,2% (w 2009r. – 16,9%, w 2008r. –
16,2%) ogółu zarejestrowanych bezrobotnych zamieszkałych w Przemyślu.
Trudna sytuacja na rynku pracy sprzyja długiemu pozostawaniu w ewidencji urzędów pracy, co
odzwierciedla dynamiczny wzrost liczby długotrwale bezrobotnych. W końcu 2010r. bez pracy
powyżej 12 miesięcy pozostawało 2 751 osób z Przemyśla tj. o 215 osób więcej niż w roku
poprzednim.
Tabela 52. Oferty pracy
Wyszczególnienie
Oferty pracy ogółem
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Miasto Przemyśl
1 297
1 308
1 463
1 854
2 030
2 062
2 111
2 156
Powiat Przemyśl
630
598
873
873
1 002
1 162
1 119
999
Ogółem
1 927
1 906
2 336
2 727
3 032
3 224
3 230
3 155
65
Raport o stanie miasta Przemyśla
873
788
951
1 229
1 195
1 417
1 486
1 664
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
W tym oferty pracy
subsydiowanej
467
388
641
592
695
887
1 013
871
1 340
1 176
1 592
1 821
1 890
2 304
2 499
2 535
Tabela 53. Oferty pracy ogółem w tym dla absolwentów i osób niepełnosprawnych
Oferty
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
ogółem
Miasto Przemyśl
1 297
1 308
1 463
1 854
2 030
2 062
2 111
2 156
873
788
951
1 229
1 195
1 417
1 486
1 664
340
424
512
625
835
645
625
492
34
53
54
75
91
47
55
62
2010
W tym oferty pracy:
- subsydiowanej
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
- niesubsydiowanej
W tym dla niepełnosprawnych
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Powiat przemyski
630
598
873
873
1 002
1 162
1 119
999
467
388
641
592
695
887
1 013
871
79
163
232
281
307
275
106
128
21
45
21
32
47
43
26
18
Ogółem
1 927
1 906
2 336
2 727
3 032
3 224
3 230
3 155
419
587
1 592
1 821
1 890
2 304
2 499
2 535
419
587
744
906
1 142
920
731
620
55
98
75
107
138
90
81
80
Tabela 54. Liczba osób z terenu miasta Przemyśla biorących udział w szkoleniach
Rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Rozpoczęły
Ukończyły
77
81
88
171
246
263
305
474
400
Podjęły pracę
77
81
85
167
238
255
301
470
389
22
26
27
53
90
66
84
111
104
66
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 55. Stan i struktura bezrobotnych wg wieku i wykształcenia
Stan na dzień 31 grudnia
Wyszczególnienie Rok
Ogółem
Wiek w latach:
- 18-24
- 25-34
- 35-44
- 45-54
- 55 i więcej
Wykształcenie:
- Wyższe
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Liczba osób
ogółem
11 973
11 716
10 796
9 713
9 331
10 961
11 148
3 126
3 032
2 438
2 048
1 904
2 470
2 423
4 068
3 863
3 600
3 179
2 964
3 404
3 448
2 681
2 571
2 368
2 124
2 028
2 319
2 368
1 878
1 954
2 019
1 915
1 949
2 109
2 169
220
287
371
447
423
659
740
790
901
801
797
884
1 126
Struktura
(%)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
26,1
25,9
22,6
21,1
20,4
22,5
21,7
34,0
33,0
33,3
32,7
31,8
31,1
30,9
22,4
21,9
21,9
21,9
21,7
21,2
21,2
15,7
16,7
18,7
19,7
20,9
19,2
19,5
1,8
2,5
3,5
4,6
4,5
6,0
6,6
6,6
7,7
7,4
8,2
9,5
10,3
Miasto Przemyśl
Liczba Struktura
osób
(%)
5 759
100,0
5 748
100,0
5 282
100,0
4 824
100,0
4 779
100,0
5 397
100,0
5 413
100,0
1 216
21,1
1 192
20,7
937
17,7
776
16,1
775
16,2
912
16,9
878
16,2
1 936
33,6
1 873
32,6
1 720
32,6
1 535
31,8
1 481
31,0
1 674
31,0
1 629
30,1
1 347
23,4
1 320
23,0
1 196
22,6
1 092
22,6
1 058
22,1
1 203
22,3
1 241
22,9
1 117
19,4
1 178
20,5
1 202
22,8
1 140
23,6
1 158
24,2
1 198
22,2
1 196
22,1
143
2,5
185
3,2
227
4,3
281
5,8
267
5,6
410
7,6
469
8,7
519
9,0
587
10,2
500
9,5
447
9,9
540
11,3
672
12,5
Powiat przemyski
Liczba
osób
6 214
5 968
5 514
4 889
4 552
5 564
5 735
1 910
1 894
1 501
1 272
1 129
1 558
1 545
2 132
1 990
1 880
1 644
1 483
1 730
1 819
1 334
1 251
1 172
1 032
970
1 116
1 127
761
775
817
775
791
911
973
77
112
144
166
156
249
271
271
312
301
320
344
454
Struktura
(%)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
30,7
30,8
27,2
26,0
24,8
28,0
26,9
34,3
33,3
34,1
33,6
32,6
31,1
31,7
21,5
21,0
21,3
21,1
21,3
20,1
19,7
12,2
13,0
14,8
15,9
17,4
16,4
17,0
1,3
1,9
2,6
3,4
3,4
4,5
4,7
4,4
5,2
5,5
6,5
7,5
8,2
67
Raport o stanie miasta Przemyśla
- Średnie
zawodowe
- Średnie
ogólnokształcące
- Zasadnicze
zawodowe
- Podstawowe
i niepełne
podstawowe
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1 305
3 059
3 023
2 730
2 403
2 254
2 752
2 678
1 189
1 231
1 203
1 190
1 124
1 339
1 415
4 220
3 873
3 476
2 928
2 758
3 097
3 122
2 715
2 688
2 586
2 395
2 311
2 647
2 628
11,7
25,5
25,8
25,3
24,7
24,1
25,1
24,0
9,9
10,5
11,1
12,3
12,0
12,2
12,7
35,3
33,1
32,2
30,1
29,5
28,3
28,0
22,7
22,9
24,0
24,7
24,8
24,1
23,6
721
1 572
1 532
1 392
1 201
1 160
1 344
1 317
746
757
702
706
703
781
795
1 723
1 653
1 512
1 331
1 264
1 352
1 339
1 199
1 217
1 176
1 109
1 112
1 248
1 241
13,3
27,3
26,6
26,4
24,9
24,3
24,9
24,3
13,0
13,2
13,3
14,6
14,7
14,5
17,7
29,9
21,2
28,6
27,6
26,4
25,1
24,7
20,8
21,2
22,3
23,0
23,3
23,1
22,9
584
1 487
1 491
1 338
1 202
1 094
1 418
1 361
443
474
501
484
421
558
620
2 497
1 471
1 964
1 597
1 494
1 745
1 783
1 516
1 471
1 410
1 286
1 199
1 339
1 387
10,2
23,9
25,0
24,3
24,6
24,0
25,5
23,7
7,1
7,9
9,1
9,9
9,2
10,0
10,8
40,2
24,7
35,6
32,7
32,8
31,4
31,1
24,4
24,7
25,6
26,3
26,3
25,1
24,2
Na terenie miasta Przemyśla – zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2010 r. wśród zarejestrowanych
bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 25–34 lat – 30,1%
(na koniec 2009r. – 31%, na koniec 2008r. – 31% na koniec 2007r. -31,8% na koniec 2006r. –
32,6%). Niepokojącym zjawiskiem jest odnotowany wzrost liczby bezrobotnych w starszych
grupach wiekowych 35–44 i 55 i więcej lat, w stosunku do roku poprzedniego liczba osób
w wieku 35-44 wzrosła o 38 osób i wynosiła 22,9% ogółu zarejestrowanych mieszkańców
Przemyśla, natomiast liczba osób w wieku 55 i więcej lat wzrosła o 59 osób i wynosiła 8,7%
ogółu. Liczba osób w wieku 18-24 spadła w stosunku do roku poprzedniego o 34 osoby i wynosi
16,2% ogółu zarejestrowanych mieszkańców Przemyśla.
Pod względem wykształcenia największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym
– zawodowym i średnim zawodowym. Bezrobotni o niskich kwalifikacjach zawodowych
to bardzo liczna kategoria - prawie 50% (na koniec 2004r. - 58% ogółu zarejestrowanych).
Nieco mniej liczebną grupę stanowią osoby legitymujące się wykształceniem średnim
ogólnokształcącym oraz podstawowym i niepełnym podstawowym – 37,6% (na koniec 2004r. –
40,7%). Najmniejszy odsetek wśród bezrobotnych zajmują osoby z wykształceniem wyższym,
tj. 13,3% (na koniec 2004r. - 9%).
68
Raport o stanie miasta Przemyśla
Wykres 5. Stopa bezrobocia w Przemyślu w okresie od stycznia 2004 do grudnia 2010.
Tabela 56. Stan i struktura bezrobotnych wg stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy
Stan na dzień 31 grudnia
Wyszczególnienie
Ogółem
Staż pracy:
- do 1 roku
- 1-5
- 5-10
- 10-20
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
Liczba
osób ogółem
11 973
11 716
10 796
9 713
9 331
10 961
11 148
1 194
1 166
1 144
1 046
1 117
1 308
1 346
2 726
2 550
2 261
1 985
2 012
2 283
2 351
1 736
1 601
1 523
1 288
1 232
1 363
1 402
2 136
1 979
1 841
1 679
Struktura
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
10,0
9,9
10,6
10,8
12,0
11,9
12,1
22,8
21,8
20,9
20,4
21,5
20,8
21,1
14,5
13,7
14,1
13,3
13,2
12,4
12,6
17,8
16,9
17,1
17,3
Z tego
Miasto Przemyśl
Powiat przemyski
Liczba
Struktura
Liczba
Struktura
osób
%
osób
%
5 759
5 748
5 282
4 824
4 779
5 397
5 413
559
574
552
508
548
645
637
1 274
1 230
1 089
990
1 023
1 122
1 128
842
827
769
679
653
716
718
1 112
1 044
965
909
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
9,7
10,0
10,5
10,5
11,5
12,0
11,8
22,1
21,4
20,6
20,5
21,4
20,8
20,8
14,6
14,4
14,6
14,1
13,7
13,3
13,3
19,3
18,2
18,3
18,8
6 214
5 968
5 514
4889
4 552
5 564
5 735
635
592
592
538
569
663
709
1 452
1 320
1 172
995
989
1 161
1 23
894
774
754
609
579
647
684
1 024
935
876
770
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
10,2
9,9
10,7
11,0
12,5
11,9
12,4
23,4
22,1
21,3
20,4
21,7
20,9
21,3
14,4
13,0
13,7
12,5
12,7
11,6
11,9
16,5
15,7
15,9
15,7
69
Raport o stanie miasta Przemyśla
- 20-30
-30 lat i więcej
- bez stażu pracy
Czas pozostawania bez pracy:
do
1 miesiąca
1–3
3-6
6 – 12
- 12 – 24
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
1 602
1 774
1 758
937
906
889
804
813
987
1 051
71
82
82
88
108
224
189
3 173
3 432
3 056
2 823
2 447
3 022
3 051
535
562
579
565
707
742
795
1 401
1 485
1 341
1 414
1 426
1 710
1 558
1 200
1 545
1 458
1 210
1 229
1 795
1 597
1 787
1 616
1 349
1 268
1 414
2 017
1 951
2 089
17,2
16,2
15,8
7,8
7,7
8,2
8,3
8,7
9,0
9,4
0,6
0,7
0,8
0,9
1,1
2,0
1,7
26,5
29,3
28,3
29,1
26,2
27,6
27,4
4,5
4,8
5,4
5,8
7,6
6,8
7,1
11,7
12,7
12.4
14,6
15,3
15,6
14,0
10,0
13,2
13,5
12,5
13,2
16,4
14,3
14,9
13,8
12,5
13,1
15,1
18,4
17,5
17,5
866
953
932
579
570
553
507
504
554
593
46
47
49
49
71
129
107
1 347
1 456
1 305
1 182
1 114
1 278
1 298
269
294
280
298
323
334
341
660
701
650
646
678
716
640
581
754
707
599
573
868
762
861
843
680
662
721
943
919
1 030
18,1
17,7
17,2
10,1
9,9
10,5
10,5
10,5
10,3
11,0
0,8
0,8
0,9
1,0
1,5
2,4
2,0
23,4
25,3
24,7
24,5
23.3
23,7
24,0
4,7
5,1
5,3
6,2
6,7
6,2
6,3
11,5
12,2
12.3
13,4
14,2
13,3
11,8
10,1
13,1
13,4
12,4
12,0
16,1
14,1
15,0
14,7
12,9
13,7
15,1
17,5
17,0
17,9
736
821
826
358
336
336
297
309
433
458
25
35
33
39
37
95
82
1 826
1 976
1 751
1 641
1 333
1 744
1 753
266
268
299
267
384
408
454
741
784
691
768
748
994
918
619
791
751
611
656
927
835
926
8773
669
606
693
1 074
1 032
1 059
16,2
14,8
14,4
5,7
5,6
6,1
6,1
6,8
7,8
8,0
0,4
0,6
0,6
0,8
0,8
1,7
1,4
29,4
33,1
31,8
33,6
29.3
31,3
30,6
4,3
4,5
5,4
5,5
8,4
7,3
7,9
11,9
13,1
12.5
15,7
16,4
17,9
16,1
10,0
13,2
13,6
12,5
14,4
16,7
14,6
14,9
13,0
12,1
12,4
15,2
19,3
18,0
17,0
70
Raport o stanie miasta Przemyśla
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
- powyżej
2007
24 miesięcy
2008
2009
2010
1 752
1 778
1 435
1 381
1 829
2 344
4 961
4 756
4 291
3 821
3 174
2 868
2 903
14,9
16,5
14,8
14,8
16,7
21,0
41,4
40,6
39,7
39,3
34,0
26,2
26,0
859
871
731
765
905
1 103
2 358
2 297
2 094
1 888
1 719
1 631
1 648
14,9
16,5
15,2
16,0
16,8
20,4
40,9
40,0
39,6
39,1
36,0
30,2
30,4
893
907
704
616
924
1 241
2 603
2 459
2 197
1 933
1 455
1 237
1 255
15,0
16,4
14,4
13,5
16,6
21,6
41,9
41,2
39,8
39,5
32,0
22,2
21,9
C. DANE PORÓWNAWCZE
Wykres 6. Stopa bezrobocia w Przemyślu i w Polsce w latach 1994-2010
Tabela 57. Terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia
Wyszczególnienie
Procentowy wskaźnik
stopy bezrobocia
wg stanu na dzień
31 grudnia
Przyrost/spadek
w porównaniu do roku
poprzedniego
Rok
Miasto Przemyśl
Powiat
Przemyski
Województwo
Podkarpackie
Polska
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
21,3
20,1
20,0
18,5
16,9
16,7
19,4
19,2
- 1,2
- 0,1
- 1,5
- 1,6
- 0,2
2,7
-0,2
24,0
23,2
22,5
21,2
19,0
17,9
21,7
22,1
- 0,8
- 0,7
- 1,3
- 2,2
- 1,1
3,8
0,4
20,2
19,1
18,4
16,5
14,4
13,1
15,9
15,8
- 1,1
- 0,7
- 1,9
- 2,1
- 1,3
2,8
-0,1
20,0
19,1
17,6
14,9
11,4
9,5
12,1
12,3
- 0,9
- 1,5
- 2,7
- 3,5
- 1,9
2,6
0,2
71
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 58. Bezrobotni uprawnieni do zasiłku (stan na 31 grudnia)
Wyszczególnienie
Miasto Przemyśl
Powiat Przemyski,
z tego Gminy:
Bircza
Dubiecko
Fredropol
Krasiczyn
Krzywcza
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Zarejestrowani bezrobotni
Ogółem
w tym z prawem
do zasiłku
5 759
5 748
5 282
4 824
4 779
5 397
5 413
6 214
5 968
5 514
4 889
4 552
5 564
5 735
689
611
552
449
466
576
561
866
777
715
580
527
685
708
527
551
455
399
384
437
462
422
428
397
369
328
421
415
431
412
430
374
321
399
424
752
432
379
320
601
814
757
924
508
479
384
722
1 099
928
125
63
53
47
96
110
88
144
73
76
53
96
144
118
63
38
29
27
52
76
71
80
47
29
33
58
92
77
65
30
38
28
52
71
64
udział bezrobotnych
z prawem do zasiłku w ogólnej
liczbie bezrobotnych
13,1
7,5
7,2
6,6
12,6
15,1
14,0
14,9
8,5
8,6
7,9
15,9
19,6
16,2
18,1
10,3
9,6
9,4
20,6
19,1
15,7
16,6
9,4
10,6
9,1
18,2
21,0
16,7
12,0
6,9
6,4
6,8
13,5
17,4
15,4
19,0
11,0
7,3
8,9
17,7
21,9
18,6
15,1
7,3
8,8
7,5
16,2
17,8
15,1
72
Raport o stanie miasta Przemyśla
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Medyka
Orły
Przemyśl
Stubno
Żurawica
Razem
542
539
496
447
459
554
547
661
625
592
505
445
598
594
751
727
675
587
566
682
689
356
375
325
299
286
323
341
969
923
877
831
770
889
994
11 973
11 716
10 796
9 713
9 331
10 961
11 148
69
41
46
34
73
109
78
77
61
47
33
69
115
102
110
54
48
47
67
121
107
46
25
24
19
37
67
35
145
76
89
63
122
194
188
1 676
940
858
704
1 323
1 913
1 685
12,7
7,6
9,3
7,6
16,0
19,7
14,3
11,7
9,8
7,9
6,5
15,5
19,2
17,2
14,6
7,4
7,1
8,0
11,8
17,8
15,5
12,9
7,7
7,4
6,4
12,9
20,8
10,3
15,0
8,8
10,2
7,6
15,8
21,8
18,9
14,0
8,0
8,0
7,2
14,2
17,5
15,1
Tabela 59. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych – GUS
Wyszczególnienie
Ogółem
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Przemyśl
6 153
5 759
5 748
5 282
4 824
4 779
5 397
5 413
Krosno
2 891
2 536
2 619
2 165
1 574
1 730
2 230
2 305
Mielec
4 682
4 269
4 090
3 323
2 890
3 035
3 993
3 733
Zamość
6 351
5 985
5 577
5 230
4 476
3 924
4 523
4 614
Jelenia Góra
6 689
5 654
4 637
3 955
2 731
2 381
3 537
4 045
73
Raport o stanie miasta Przemyśla
Kobiety
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
3 116
3 063
3 104
2 886
2 679
2 654
2 777
2 800
1 656
1 469
1 533
1 356
1 047
1 058
1 201
1 234
2 509
2 463
2 454
2 103
1 883
1 818
2 110
2 033
3 248
3 062
2 867
2 781
2 415
2 094
2 230
2 285
3 318
2 739
2 263
2 089
1 400
1 233
1 680
1 906
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
„Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji przemyskiego Rynku Pracy na lata 20102013”. Rok 2010 był pierwszym rokiem realizacji Programu promocji i aktywizacji
przemyskiego rynku pracy na lata 2010-2013. Wydatki Funduszu Pracy, Europejskiego
Funduszu Społecznego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2010r. wyniosły ogółem 48 302 258,26 zł.
Tabela 60. Realizacja w okresie od 01.01 - 31.12.2010r. „Programu promocji zatrudnienia oraz
aktywizacji przemyskiego Rynku Pracy na lata 2010-2013”.
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem
w tym:
Wypłata zasiłków dla
bezrobotnych
Wypłata dodatków
aktywizacyjnych
Pozostałe wydatki
Fundusz Pracy
38 154 896,05
Europejski
Fundusz Społeczny
/PO KL 6.1.3
i 6.1.2wkład własny/
9 804 907,85
Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osób
Niepełnospr.
342 454,36
Razem:
48 302 258,26
16 703 812,07
16 703 812,07
347 075,04
347 075,04
1 048 144,47
81 643,84
20 055 864,47
9 723 264,01
342 454,36
30 121 582, 84
Przekwalifikowania
Zwrot kosztów dojazdu,
zakwaterowania
i wyżywienia
Badania lekarskie
1 672 929,29
946 318,73
41 518,66
2 660 766,68
320 265,64
117 267,42
2 909,64
440 442,70
64 080,50
25 965,50
2 111,00
92 157,00
Prace interwencyjne
1 606 714,40
2 225 791,28
346 616,29
2 906 432,06
62 900,00
3 315 948,35
6 220 900,31
192 900,00
148 800,00
6 562 600,31
Aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu
1 129 788,31
Na aktywne formy wydatkowano:
Dotacje
Doposażenie stanowisk
pracy
Stypendia z tytułu
kontynuacji nauki
Stypendia stażowe
Stypendia – przygotowanie
zawodowe
Koszt dojazdu na zajęcia do
doradcy zawodowego
3 832 505,68
148 102,00
5 064 020,56
148 102,00
3 308 589,02
84 215,06
8 456 824,64
236 597,04
236 597,04
0
0
74
Raport o stanie miasta Przemyśla
Prace społecznie użyteczne
Roboty publiczne
Opieka nad dzieckiem do lat
7 i osobą zależną
Składki KRUS
362 708,46
3 999 948,85
362 708,46
3 999 948,85
7 884,13
7 884,13
5 097,00
5 097,00
W 2010r. Powiatowy Urząd Pracy realizował dwa projekty współfinansowane z Europejskiego
Funduszu Społecznego:
- projekt konkursowy „Droga do sukcesu - Edycja II” okres realizacji 01.01.2010r. 31.12.2013r. Celem projektu jest wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych regionie. Wsparciem
w ramach projektu zostało objętych 17 pracowników kluczowych. Realizacja celu głównego jest
możliwa dzięki dofinansowaniu do zatrudnienia i szkolenia pośredników pracy i doradców
zawodowych. Całkowita wartość projektu - 684,1 tys. zł, kwota dofinansowania 581,4 tys zł.
- projekt systemowy „Więcej szans w przemyskim”, realizowany w ramach Priorytetu VI
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1
Poprawa dostępności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności
zawodowej osób bezrobotnych, okres realizacji 01.01.2008r. -31.12.2013r. Wsparciem w ramach
projektu 2010r. objęto 1 568 osób, w tym: subsydiowanym zatrudnieniem objęto 585 osób,
szkoleniami 273 osób, staż odbywało 517 osób, wypłacono jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej dla 157 osób, zrefundowano koszty wyposażenia lub doposażenia
stanowisk pracy dla 10 osób bezrobotnych( suma uczestników poszczególnych form jest różna
od ilości osób objętych ogółem gdyż niektóre osoby korzystają z dwóch form wsparcia).
Całkowita wartość projektu (rok 2010) – 11 699,3 tys. zł., w tym kwota dofinansowania
9 765,3 tys. zł. Podsumowując, należy stwierdzić, że założone w Programie promocji
zatrudnienia oraz aktywizacji przemyskiego rynku pracy na lata 2010-2013, planowane rezultaty
roczne zostały wykonane.
Realizacja poszczególnych form wsparcia w ramach środków będących w dyspozycji
Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu za okres od 01.01 - 31.12.2010r. przedstawia się
następująco:
1. Prace interwencyjne.
W 2010 roku w ramach prac interwencyjnych zawarto 177 umów z 146 pracodawcami w ramach
środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i 145 umowy z 94 pracodawcami w ramach
środków przyznanych algorytmem.
Subsydiowanym zatrudnieniem w omawianym okresie objęto 967 bezrobotnych, w tym:
- 467 osób kontynuowało program zgodnie z umowami zawartymi w 2009r.,
- 500 osób skierowano do prac interwencyjnych 2010r. (220 osób z miasta, 280 osób z terenów
wiejskich).
W ramach projektu „Więcej szans w przemyskim” - Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla
wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie
poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych finansowane były prace interwencyjne dla
585 osób bezrobotnych, zaś realizacja umów o organizację prac interwencyjnych dla 382 osób
finansowana była ze środków Funduszu Pracy .
Na dzień 31.12.2010r. prace interwencyjne zakończyło lub przerwało 566 osób, z tego 395 osób
uzyskało zatrudnienie, co daje wskaźnik efektywności 69,8%. W 2011r. 401 osób będzie
kontynuować programy rozpoczęte w ubiegłym roku: w tym 202 osoby w ramach umów
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i 199 osób ramach umów finansowanych
z Funduszu Pracy. W omawianym okresie przeprowadzono 96 kontroli dotrzymania przez
pracodawców warunków wynikających z zawartych umów. Na realizację programów
75
Raport o stanie miasta Przemyśla
wydatkowano kwotę 1.606,7 tys. zł z Funduszu Pracy oraz 2.225,8 tys. zł z Europejskiego
Funduszu Społecznego. W omawianym okresie 110 osób bezrobotnych skierowanych do
wykonywania prac interwencyjnych przerwało udział w programie najczęstszym powodem
przerwania było pozyskanie lepszej oferty pracy, wyjazd za granicę, nieporozumienia
z pracodawcą lub wypowiedzenia pracodawcy w trybie art. 52Kp. Obserwowano również
narastające trudności w terminowym opłacaniu składek z tytułu ubezpieczeń społecznych
i podatku od wynagrodzeń przez pracodawców.
2. Roboty publiczne.
W okresie 01.01.2010r. – 31.12.2010r. zawarto 151 umów z 45 pracodawcami o organizację
robót publicznych. Tą formą aktywizacji objęto 587 osób bezrobotnych (z terenu miasta
141 osób zaś z terenów wiejskich 446 osób), które wykonywały głównie prace porządkowe,
remontowe, część osób realizowało zadania związane z opieką społeczną, oświatą. W związku
z nawałnicą, która w sierpniu ubiegłego przeszła nad gminą Bircz i poczyniła znaczne szkody
22 osoby pracowały przy usuwaniu skutków powodzi. Środki na ten cel pozyskano z rezerwy
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Pomoc powodzianom”
Na dzień 31.12.2010r. 504 osoby zakończyły wykonywanie robót publicznych, zatrudnienie
uzyskało 19 osób co daje efektywność 3,8%. W trakcie realizacji programu przeprowadzono
18 kontroli. W 2011r. 83 osoby będą kontynuować program rozpoczęty w 2010r. Na realizację
programu wydatkowano 3.999,9 tys. zł w tym 98,4 tys. zł na usuwanie skutków powodzi
w ramach programu” Pomoc Powodzianom”. Pomimo, że efektywność po robotach
publicznych jest niska, to jednak ta forma wsparcia jest ważnym czynnikiem aktywizującym,
gdyż zapewnia środki na utrzymanie rodziny, pozwala uwierzyć w możliwość zmian,
aktywizowani są bezrobotni o najniższych kwalifikacjach, osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym, osoby po 50 roku życia, płatnicy alimentów, dla których na lokalnym rynku pracy
brakuje ofert pracy. Również prace, które wykonują (układanie chodników, budowa obiektów
sportowych, prace porządkowe i remontowe) są niezmiernie istotne gdyż przyczyniają się
do poprawy wizerunku poszczególnych gmin, do ochrony środowiska i poprawy życia
mieszkańców.
3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej .
W 2010r. tą formą wsparcia objęto 291 osób, w tym monitorowano realizację umów o wypłatę
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zawartych w poprzednim okresie
sprawozdawczym z 114 osobami. W 2010r. 177 bezrobotnych (91 osób z terenu miasta
i 86 z terenów wiejskich) zostało wyrejestrowanych z tytułu rozpoczęcia działalności
gospodarczej po uzyskaniu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
(jedna osoba otrzymała środki w 2009r i została wyrejestrowana w 2010r. - faktycznie
wypłacono jednorazowe środki 176 bezrobotnym) w tym:
- 157 osób w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 7 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy
przyznanego w ramach algorytmu,
- 3 osoby otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z dodatkowych
środków z rezerwy Ministra w ramach programu” Moje nowe miejsce pracy”
- 9 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z dodatkowych
środków z rezerwy Ministra w ramach programu” 30 minus”. Ponadto, 2 osoby niepełnosprawne
uzyskały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON-u.
Najczęściej bezrobotni wnioskowali o środki na rozpoczęcie działalności usługowej (głównie
remontowo-budowlane, fryzjerskie, informatyczne, gastronomiczne , fotograficzne, elektryczne)
i handlowej. Roczny okres prowadzenia działalności gospodarczej zakończyły i wypełniły
warunki umowy 104 osoby, 103 osoby kontynuują rozpoczętą działalność gospodarczą.
W omawianym okresie przeprowadzono104 kontrole w zakresie dotrzymania warunków
wynikających z zawartych umów. Na realizację programu wydatkowano kwotę 2.906,4 tys.
zł. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 165,4 tys. zł. ze środków
76
Raport o stanie miasta Przemyśla
z rezerwy Ministra w ramach programu „30 minus”, 57.3 tys. zł ze środków z rezerwy
Ministra w ramach programu „Moje nowe miejsce pracy”, 123,9 tys. zł. w ramach środków
limitowych. Przeanalizowano lata 2008-2009 pod kątem trwałości założonych przez
bezrobotnych firm, na które uzyskali jednorazowe środki. Spośród firm założonych przez
bezrobotnych w 2008r. - w 67% działalność gospodarcza jest nadal prowadzona, w 24%
działalność została zakończona, zaś w 9% działalność jest zawieszona. Natomiast, spośród firm
założonych przez bezrobotnych w 2009r. - 78% istnieje i nadal prowadzi działalność, w 12%
działalność została zakończona, a w 10% firm została zawieszona .
4. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych
bezrobotnych.
W 2010r. utworzono 310 nowych stanowisk pracy w tym:
- 249 stanowisk zrefundowano ze środków Funduszu Pracy przyznanego w ramach
algorytmu,
- 20 z dodatkowych środków z rezerwy Ministra w ramach programu „30 minus”,
- 11 z dodatkowych środków z rezerwy Ministra w ramach programu „Moje miejsce pracy”,
- 20 z dodatkowych środków z rezerwy Ministra w ramach programu „Moje nowe miejsce
pracy”,
- 10 stanowisk zrefundowano ze środków EFS
Ogółem tą formą wsparcia objęto 794 osób bezrobotnych w tym: monitorowano realizację umów
zawartych poprzednim okresie sprawozdawczym zgodnie z którymi 367 osób bezrobotnych
kontynuowało zatrudnienie, natomiast w 2010r. na nowo utworzone miejsca pracy i uzupełnienia
zwolnionych miejsc pracy skierowano 427 osób. W omawianym okresie 181 osób zakończyło
udział w programie terminowo, 112 osób przerwało udział, na wolne miejsca skierowano kolejne
osoby bezrobotne. W 2011r. program będzie kontynuować 501 osób.
Pracodawcy najczęściej wnioskowali o tworzenie stanowisk pracy w handlu - sprzedawca,
przedstawiciel handlowy, w usługach – mechanik samochodowy, w budownictwie – montażysta
okien, robotnik budowlany.
Ponadto, zrefundowano koszty doposażenia 1 stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
z terenu powiatu i 3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych w terenu miasta
W okresie sprawozdawczym systematycznie przeprowadzano kontrole dotyczące prawidłowości
zakupionego sprzętu na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy.
Na ten cel wydatkowano kwotę 5 250,8 tys. zł ze środków Funduszu Pracy przyznanych
w ramach algorytmu, łączną kwotę 970,1tys. zł pozyskaną z rezerwy Ministra na realizację
w/w programów oraz 192,9tys zł z EFS.
5. Staże „pozaetatowe” absolwentów
W 2010r. zawarto 452 umowy o organizowanie staży z 285 pracodawcami, które finansowane
były ze środków Funduszu Pracy oraz 109 umów z 103 pracodawcami w ramach projektu
„Więcej szans w przemyskim” realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla
wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie
poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. W omawianym okresie stażami objęto
1378 osób (w tym: 599 osób kontynuowało program rozpoczęty w 2009r. Natomiast,
w omawianym okresie skierowano 779 osób bezrobotnych):
- 170 osoby w ramach projektu „Więcej szans w przemyskim”,
- 495 osób odbywało staż finansowany ze środków przyznanych w ramach algorytmu.
- 114 osób odbywało staż w ramach programu „30 minus”
Kolejny rok realizowano program „Junior” skierowany do niepełnosprawnych absolwentów,
w ramach tego programu wsparcia udzielono 42 osobom niepełnosprawnym w tym:
38 niepełnosprawnym bezrobotnym oraz 4 niepełnosprawnym poszukującym pracy. W trakcie
realizacji projektu osoby niepełnosprawne otrzymują pomoc doradców zawodowych, którzy
pomagają przystosować się do warunków pracy, a także dodatkowo otrzymują świadczenie
77
Raport o stanie miasta Przemyśla
rehabilitacyjne. Na realizację programu „Junior” wydatkowano w 2010r. 227,4 tys. zł.
Ponadto 9 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy odbywało staż finansowany ze
środków PFRON-u.
Na dzień 31.12.2010r. program zakończyło łącznie 1011 osób, z czego 326 osób uzyskało dalsze
zatrudnienie co stanowi 32,2% efektywności. W 2011r. 367 osób będzie kontynuować program
rozpoczęty w 2010r, który finansowany będzie ze środków Funduszu Pracy przyznanych
w ramach algorytmu. W trakcie trwania programu przeprowadzono 37 kontroli sprawdzających
dotrzymanie przez pracodawców warunków wynikających z zawartych umów. Na realizację
programów wydatkowano kwotę 4 481,4 tys. zł z limitu, 582,6 tys. zł pozyskane w rezerwy
Ministra na realizację programu „30 minus„ i 3 423,5 tys. zł z EFS.
6. Prace społecznie użyteczne.
W omawianym okresie pracami społecznie użytecznymi wykonywanymi na rzecz społeczności
lokalnej przez bezrobotnych korzystających ze świadczeń opieki społecznej objęto 314 osób.
Bezrobotni wykonywali głównie prace porządkowe, Po zakończeniu programu 26 osób uzyskało
zatrudnienie co daje efektywność 8,3%. Na realizację programu wydatkowano 362,7 tys. zł.
7. Szkolenia
W 2010r. na szkolenia ogółem zostało skierowane 739 osób w tym:
- 276 osób w ramach programu POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego,
- 452 osoby finansowanych z Funduszu Pracy,
- 11 osób finansowanych z PFRON.
Na 737 osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które uzyskały świadectwo ukończenia
szkolenia, pracę podjęło 220 osób, co stanowi 29,85% ogólnej liczy osób, które uzyskały
świadectwa ukończenia szkoleń.
W 2010r. Powiatowy Urząd Pracy bezrobotnym sfinansował również:
- koszty studiów podyplomowych dla 73 osób,
- koszty egzaminów i licencji dla 42 osób.
8. Przygotowanie zawodowe dorosłych.
W omawianym okresie tą nową formą wsparcia objęto 27 osób, w tym:
- przyuczenie do pracy dorosłych – 8 osób,
- praktyczna nauka zawodu dorosłych – 19 osób.
Na koniec 2010r. 19 osób bezrobotnych kontynuuje program.
9. Pomoc w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych.
Zgodnie z ustawą z dnia 18 czerwca 2009r. o pomocy w spłacie niektórych kredytów
mieszkaniowych udzielanych osobom, które utraciły pracę zostały w PUP przygotowane
niezbędne procedury i dokumenty do realizacji tej formy wsparcia, przeszkoleni zostali również
pracownicy. W ostatnich dniach grudnia 2010r. wpłynął wniosek o pomoc w spłacie kredytu.
Po analizie formalno merytorycznej wniosek został rozpatrzony pozytywnie i przekazany
do realizacji.
Ponadto Powiatowy Urząd Pracy oferuje bezrobotnym skierowanym na aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu (staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace interwencyjne,
roboty publiczne, doposażenia stanowisk pracy) dodatkowe wsparcie tj, zwrot kosztów dojazdu
lub zakwaterowania oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem. W omawianym okresie
zrefundowano koszty dojazdu i zakwaterowania dla ponad 600 osób oraz wypłacono koszty
opieki nad dzieckiem 11 osobom samotnie wychowującym dzieci.
78
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 61. Liczbę osób objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu i uzyskanymi
wskaźnikami efektywności w 2010r.
Lp.
Wyszczególnienie
Liczba osób
objętych
programami
rynku pracy
ogółem
Liczba
kobiet
objętych
programami
Liczba
mieszkańców
wsi objętych
programami
Z tego liczba
osób które
zakończyły
program
Liczba osób
które uzyskały
stałe miejsce
pracy
Wskaźnik
efektywności
w % (rubr. 5:4)
1
Prace
interwencyjne
967
495
543
566
395
69,8
2
Szkolenia z FP
739
294
327
737
220
29,9
3
Prace społecznie
użyteczne
314
160
211
314
26
8,3
1378
847
789
1011
326
32,2
291
91
133
176
176
100
27
25
13
12
1
8,3
4
5
6
Staże
absolwenckie
Jednorazowe
środki na pod.
dział.gosp.
Przygotowanie
zawodowe
dorosłych
7
Doposażenia
stanowisk pracy
794
315
398
310
310
100
8
Roboty publiczne
587
224
446
504
19
3,8
5.097
2455
2867
3630
1473
40,6
Razem
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
- Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu
- Analiza i ocena sytuacji na przemyskim rynku pracy w 2010r.
- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015 przyjęty Uchwałą
Nr 263/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2010r. zaktualizowany
Uchwałą Nr 40/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca 2011r.
- Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji przemyskiego Rynku Pracy na lata 2010 –
2013.
- Rocznik statystyczny województwa podkarpackiego 2010r.
- Strategia Integracji I Polityki Społecznej w zakresie zadań pomocy społecznej i rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Przemyśl Lata 2004–2010
- GUS
79
Raport o stanie miasta Przemyśla
SEKTOR IV - OŚWIATA I EDUKACJA
TEMAT 1.
PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, OPIS I STAN
BAZY.
Miasto Przemyśl jest organem prowadzącym następujące przedszkola:
Tabela 62.Wykaz przedszkoli
Nazwa przedszkola
Przedszkole Nr 2
Przedszkole Nr 3
Przedszkole Nr 4 im. „Zielony Zakątek”
Przedszkole Nr 7
Przedszkole Nr 9 im. Czytelników Życia Przemyskiego
Przedszkole Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole Nr 12
Przedszkole Nr 13
Przedszkole Nr 14 im. Czytelników Życia Przemyskiego
Przedszkole Nr 16
Przedszkole Nr 19
Przedszkole Nr 20
Adres
ul. Bartosza Głowackiego 17
ul. Barska 10
ul. Karola Szymanowskiego 10
ul. 22 Stycznia 11
ul. Juliusza Słowackiego 34
Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 68
ul. Franciszka Dolińskiego 4
ul. Mikołaja Kopernika 14
ul. Pułkownika Marcina Borelowskiego 9
ul. Generała Ignacego Prądzyńskiego 47
ul. Ofiar Katynia 4a
ul. Juliusza Słowackiego 102
W szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne:
Tabela 63. Wykaz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Oddział przedszkolny
w Szkole Podstawowej Nr 8
w Szkole Podstawowej Nr 17 (dla mniejszości narodowej)
Adres
ul. Sobótki 23
ul. Franciszka Smolki 10
Wykres 7. Średnia liczba dzieci w przedszkolach
Źródło: System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
Tabela 64. Liczba oddziałów i dzieci w przedszkolach miejskich w roku szkolnym 2010/2011
Przedszkole
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 7
Liczba oddziałów
8- godzinne 5- godzinne
Razem
6
1
7
5
5
2
2
2
1
3
Liczba dzieci w oddziałach
8- godzinne 5- godzinne
Razem
167
20
187
125
125
50
50
49
24
73
80
Raport o stanie miasta Przemyśla
Nr 9
Nr 11
Nr 12
Nr 13
Nr 14
Nr 16
Nr 19
Nr 20
Razem
5
6
5
4
3
7
2
2
49
2
5
6
5
4
3
7
2
2
51
123
140
123
100
75
175
50
50
1 227
44
123
140
123
100
75
175
50
50
1 271
Tabela 65. Liczba dzieci i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym
2010/2011
Oddział przedszkolny w Szkole
Podstawowej
Liczba oddziałów
5- godzinnych
Liczba dzieci
w oddziałach 5 – godzinnych
1
1
10
9
11
20
Nr 8
Nr 17
Razem
W Przemyślu funkcjonują przedszkola niepubliczne.
Wykres 8. Skolaryzacja – przedszkola: liczba dzieci w wieku 3 5 lat uczęszczających do
przedszkola, do liczby dzieci w tej grupie wiekowej w [%]
Źródło: System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
Tabela 66. Przedszkola niepubliczne i publiczne prowadzone przez inne podmioty niż jst.
Nazwa
Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek
bł. M. Angela Truszkowskiej
Adres
Przemyśl, ul. Waygarta 12
Tęczowe Przedszkole
Przemyśl, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana
Pawła II 70
Prywatne Przedszkole im. Marii Montessori
Przemyśl, ul. Żołnierzy I Armii WP 1
Przedszkole Społeczne przy Oddziale Rejonowym
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Przemyślu
Przemyśl, ul. Gen. Władysława
Sikorskiego 9a
Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służ. NMP NP.
Przemyśl, ul. Kapitulna 7
im. Bł. Edmunda Bojanowskiego
Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina”
Przemyśl, ul. Adama Naruszewicza 2
81
Raport o stanie miasta Przemyśla
Nazwa
Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek
bł. M. Angela Truszkowskiej
Adres
Przemyśl, ul. Waygarta 12
Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”
Przemyśl, ul. Plac Czackiego 2
Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”
Przemyśl, ul. Elżbiety Drużbackiej 2
Miasto Przemyśl jest organem prowadzącym następujące szkoły podstawowe:
Tabela 67. Wykaz szkół podstawowych
Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
Szkoła Podstawowa Nr 4
im. Księdza Jana Twardowskiego
Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Bohaterów Września
Adres szkoły
ul. Henryka Sienkiewicza 3
Uwagi
szkoła ogólnodostępna
ul. Świętego Jana Nepomucena 10 szkoła ogólnodostępna
ul. Stanisława Konarskiego 7
szkoła ogólnodostępna
Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Generała Mieczysława Boruty -
im. Ojca Świętego Jana Pawła II
Spiechowicza 1
Szkoła Podstawowa Nr 8
ul. Sobótki 23
szkoła ogólnodostępna
Szkoła Podstawowa Nr 11
ul. Władycze 5
szkoła ogólnodostępna
Szkoła Podstawowa Nr 14
ul. Pułkownika Marcina
im. Zjednoczonej Europy
Borelowskiego 12
Szkoła Podstawowa Nr 15
ul. Wincentego Pola 5
szkoła ogólnodostępna
szkoła ogólnodostępna
szkoła ogólnodostępna
Szkoła Podstawowa Nr 16
ul. Grunwaldzka 81
Szkoła Podstawowa Nr 17
ul. Franciszka Smolki 10
szkoła z oddziałami
integracyjnymi (w Zespole Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi im.
Orląt Lwowskich)
szkoła dla ukraińskiej mniejszości narodowej (w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Nr 2
im. Markiana Szaszkewicza)
Tabela 68. Wykaz szkół podstawowych specjalnych
Szkoła
Ośrodek
Adres
Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna
(dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo
w stopniu lekkim, umiarkowanym
i znacznym, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi oraz autystycznych)
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 1
im. Marii Grzegorzewskiej
w Przemyślu
ul. Mikołaja Kopernika 14
Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna
(dla dzieci niesłyszących i słabo
słyszących)
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 2
im. dr Janusza Korczaka
w Przemyślu
ul. Stefana Czarnieckiego 27
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9
(w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu)
-
ul. Monte Cassino 18
82
Raport o stanie miasta Przemyśla
Na terenie miasta funkcjonuje także publiczna szkoła podstawowa wchodząca w skład Zespołu
Szkół Muzycznych, prowadzona przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Heleny Modrzejewskiej
prowadzona przez osobę fizyczną (p. Wiesława Januszczyk).
Tabela 69. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych ogólnodostępnych
w roku szkolnym 2010/2011
Nazwa szkoły
Liczba oddziałów
Liczba uczniów
11
25
18
14
5
13
22
19
20
6
153
228
658
393
350
33
325
567
508
424
73
3 559
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ks. Jana Twardowskiego
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Bohaterów Września
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ojca Św. Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa Nr 8
Szkoła Podstawowa Nr 11
Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Zjednoczonej Europy
Szkoła Podstawowa Nr 15
Szkoła Podstawowa Nr 16
Szkoła Podstawowa Nr 17
Razem
Miasto Przemyśl jest organem prowadzącym następujące gimnazja:
Tabela 70. Wykaz gimnazjów ogólnodostępnych
Szkoła
Adres
Gimnazjum Nr 1
im. Orląt Przemyskich
Gimnazjum Nr 2
Gimnazjum Nr 3
im. Szarych Szeregów
Uwagi
ul. 3 Maja 38
-
ul. Ratuszowa 1
-
ul. Waleriana Łukasińskiego 7
gimnazjum z oddziałami integracyjnymi
(w Zespole Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi)
Gimnazjum Nr 4
ul. Grunwaldzka 81
Gimnazjum Nr 5
im. Św. Jana Kantego
ul. Grunwaldzka 17
Gimnazjum Nr 7
ul. Franciszka Smolki 10
dla mniejszości narodowej
(w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2)
Tabela 71. Wykaz gimnazjów specjalnych.
Szkoła
Gimnazjum Nr 8
(dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo
w stopniu lekkim, umiarkowanym
i znacznym, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi oraz autystycznych)
Gimnazjum Nr 9
(dla młodzieży niesłyszącej
i słabo słyszącej)
Gimnazjum Specjalne Nr 10
(dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo)
Ośrodek
Adres
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 1
ul. Mikołaja Kopernika 14
im. Marii Grzegorzewskiej
w Przemyślu
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 2
ul. Stefana Czarnieckiego 27
im. dr J. Korczaka
w Przemyślu
Specjalny Ośrodek Szkolnoul. Kapitulna 4
Wychowawczy Nr 3
w Przemyślu
83
Raport o stanie miasta Przemyśla
Na terenie miasta funkcjonują także: publiczne gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół
Muzycznych, prowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego oraz gimnazja niepubliczne.
Tabela 72. Niepubliczne Szkoły Podstawowe wpisane do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych prowadzonej przez miasto Przemyśl.
Adres
Uprawnienia szkoły
publicznej
Przemyśl, ul. Plac Czackiego 2
Posiada
Nazwa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Heleny Modrzejewskiej
Tabela 73. Niepubliczne Gimnazja wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
prowadzonej przez miasto Przemyśl.
Adres
Uprawnienia szkoły
publicznej
Niepubliczne Gimnazjum Salezjańskie im.
Ks. Augusta Czartoryskiego w Przemyślu
Przemyśl, ul. Św. Jana 3
Posiada
Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów
I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu
Przemyśl, ul. Słowackiego 21
Posiada
Niepubliczne Gimnazjum im. Heleny
Modrzejewskiej
Przemyśl, ul. Plac Czackiego 2
Posiada
Nazwa
Tabela 74. Liczba oddziałów i uczniów w gimnazjach ogólnodostępnych w roku szkolnym
2010/2011
Szkoła
Liczba oddziałów w roku szkol.
Liczba uczniów w roku szkol.
Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Przemyskich
18
482
Gimnazjum Nr 2
12
284
Gimnazjum Nr 3 im. Szarych Szeregów
18
447
Gimnazjum Nr 4
12
350
Gimnazjum Nr 5 im. Św. Jana Kantego
12
312
Gimnazjum Nr 7
Razem
3
75
49
1 924
B. TRENDY I TENDENCJE
Tabela 75. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych w rocznikach szkolnych
2002/2003 do 2010/2011
Nazwa szkoły
Szkoła
Podstawowa Nr 1
im. H.Sienkiewicza
Szkoła
Podstawowa Nr 4
im. Ks. Jana
Twardowskiego
Szkoła
Podstawowa Nr 5
im. Bohaterów
Września
Liczba
uczniów
oddziałów
uczniów
oddziałów
uczniów
oddziałów
Rok szkolny
2006/07 2007/08
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2008/09
2009/10
2010/11
268
270
292
265
260
243
227
238
228
12
12
12
11
10
10
11
11
11
849
779
753
**942
387
772
730
673
658
28
26
24
**33
30
28
26
25
25
611
581
577
558
512
461
436
396
393
24
23
23
22
20
19
18
18
18
84
Raport o stanie miasta Przemyśla
Szkoła
Podstawowa Nr 6
im. Ojca Św. J P II
Szkoła
Podstawowa Nr 8
Szkoła
Podstawowa Nr 10
Szkoła
Podstawowa Nr 11
Szkoła
Podstawowa Nr 14
im. Zjednoczonej
Europy
Szkoła
Podstawowa Nr 15
Szkoła
Podstawowa Nr 16
Szkoła
Podstawowa Nr 17
RAZEM
uczniów
505
485
451
420
390
373
359
368
350
oddziałów
18
17
17
16
15
15
15
15
14
uczniów
oddziałów
uczniów
oddziałów
uczniów
oddziałów
uczniów
76
6
243
10
434
16
682
76
6
244
10
451
17
663
72
6
245
10
460
17
638
66
6
**432
16
618
55
6
**402
15
577
54
6
**373
14
575
42
6
**342
13
544
35
5
**324
15
538
33
5
**325
13
567
oddziałów
24
24
23
22
21
21
20
20
22
uczniów
oddziałów
uczniów
oddziałów
uczniów
oddziałów
uczniów
oddziałów
488
19
660
25
106
6
4 922
188
481
18
637
24
101
6
4 768
183
507
18
616
24
90
6
4 701
180
521
18
570
23
95
6
4 487
173
519
18
565
23
91
6
4 208
164
493
18
527
23
88
6
3959
160
477
18
496
22
90
6
3743
155
466
18
460
21
77
6
3575
151
508
19
424
20
73
6
3559
153
* Likwidacja szkoły z dniem 31 sierpnia 2005 r.
** Zwiększenie liczby uczniów i oddziałów spowodowane przejęciem uczniów ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej Nr 10.
Wykres 9. Wskaźnik elastyczności organizacji w szkołach podstawowych
Źródło: System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
Tabela 76. Liczba uczniów i oddziałów w gimnazjach w rocznikach szkolnych 2002/2003
do 2009/2010
Nazwa szkoły
Liczba
Rok szkolny
2006/07 2007/08
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2008/09
2009/10
uczniów
oddziałów
966
35
902
33
809
30
722
27
682
25
624
23
580
21
518
19
uczniów
oddziałów
Gimnazjum Nr 3 im. uczniów
Szarych Szeregów
oddziałów
uczniów
Gimnazjum Nr 4
oddziałów
Gimnazjum Nr 5 im. uczniów
Św. Jana Kantego
oddziałów
Gimnazjum Nr 6
uczniów
420
16
597
24
510
17
387
12
303
392
15
547
21
466
17
421
14
297
369
15
545
19
437
15
419
14
258
360
14
561
20
388
13
370
12
159
364
13
556
20
375
12
350
11
67
358
13
498
19
350
12
318
11
*-
354
13
455
18
329
12
336
12
*-
289
13
433
17
312
12
350
12
*-
Gimnazjum Nr 1
im.Orląt
Przemyskich
Gimnazjum Nr 2
2010/11
482
18
284
12
447
18
312
12
350
12
*-
85
Raport o stanie miasta Przemyśla
Gimnazjum Nr 7
RAZEM
oddziałów
uczniów
oddziałów
uczniów
oddziałów
9
72
3
3 183
113
9
68
3
3 025
109
8
70
3
2 837
101
5
63
3
2 623
94
2
57
3
2 451
86
*52
3
2200
81
*47
3
2074
79
*53
3
1955
76
*49
3
1924
75
* Likwidacja szkoły z dniem 31 sierpnia 2007r.
* Likwidacja szkoły z dniem 31 sierpnia 2007r.
Wykres10. Średnia liczba uczniów w gimnazjum
Źródło: System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
Z uwagi na malejącą z roku na rok liczbę urodzeń w Przemyślu, systematycznie zmniejsza się
liczba uczniów w przemyskich szkołach podstawowych i gimnazjach. Na przestrzeni
9 ostatnich lat szkolnych liczba uczniów w szkołach podstawowych zmniejszyła się o 1363,
a liczba oddziałów o 35, natomiast w gimnazjach liczba uczniów spadła o 1259, a liczba
oddziałów o 38.
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 77. Wydatki budżetów gmin na oświatę i wychowanie – GUS
Wyszczególnienie
Ogółem
bieżące jednostek
budżetowych ogółem
majątkowe ogółem
Rok
Przemyśl
Krosno
Mielec
Zamość
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
54 16 485
68 290 204
72 987 469
71 296 474
74 329 450
84 465723
96 174 328
52 895 327
58 719 951
63 129 457
61 075 809
63 046 795
69 704 828
78 085 834
660 277
841 792
793 316
54 842 637
64 264 218
62 702 160
61 604 113
66 225 532
70261 198
74 504 423
51 055 347
59 386 502
59 786 718
59 695 760
61 626 044
65 095 346
69 880 162
2 708 581
3 563 198
1 723 685
28 238 842
36 731 968
36 248 876
39 352 410
42 561 474
47 442 001
53 079 863
27 189 409
28 778 652
29 028 098
31 410 834
32 336 008
33 810 719
47 300 332
993 266
1 495 940
499 730
62 469 624
72 325 399
75 851 605
79 955 859
86 104 123
94 846 878
106 049 472
58 452 886
68 106 750
70 525 381
72 929 434
76 363 921
83 156 839
89 815 830
606 656
875 772
756 694
Jelenia
Góra
66 537 837
76 246 634
78 878 768
79 782 586
82 910 567
97 129 893
102 106 612
64 973 494
66 848 963
70 032 250
69 129 582
72 415 072
77 005 661
80 316 495
550 371
1 262 949
58 356
86
Raport o stanie miasta Przemyśla
szkoły podstawowe
dowożenie uczniów do
szkół
gimnazja
gimnazja specjalne
przedszkola przy
szkołach podstawowych
licea ogólnokształcące
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1 457 072
951 766
3 185 933
4 341 973
14 918 321
15 873 846
16 994 723
15 562 309
16 538 694
20 681 599
21 230 703
29 178
24 890
28 321
30 455
32 582
36 519
27 923
9 383 812
10 317 411
11 808 584
10 866 342
11 043 119
12 526 882
15 321 412
1 408 342
1 652 182
2 010 851
1 988 462
2 478 075
2 565 873
2 755 522
321 421
8 387 467
7 851 140
7 563 743
8 453 392
9 211 286
10 795 188
6 148 261
7 527 768
8 578
9 583 391
10 452 553
11 900 793
12 856 243
886 085
3 460 252
4 006 189
3 135 279
15 045 354
16 922 652
15 247 286
13 362
14 193 372
14 976 974
15 334 705
39 562
15 810
1 870
7 930
7 000
15 872
10 000
8 138 006
8 349 961
8 339 447
8 132 903
8 583 199
9 245 393
9 150 059
695 251
883 098
745 010
694 432
664 274
1 140 401
1 240 435
6 220 227
6 045 284
5 998 101
6 374 402
8 258 866
8 275 526
7 160 112
9 363 971
10 147 010
10 128 722
10 772 551
11 375 198
12 583 084
569 465
2 085 771
4 430 860
5 147 697
16 910 245
16 841 588
16 591 945
17 827 399
18 058 363
18 359 430
20 096 831
135 434
148 643
165 799
193 007
192 278
215 631
245 800
9 348 802
9 937 549
10 604 662
11 445 070
12 023 854
12 162 924
16 543 039
6 396 161
6 649 542
7 310 437
8 018 754
8 855 091
12 509 350
1 018 734
1 706 684
1 246 600
1 353 193
1 300 892
1 285 922
1 407 768
1 292 696
2 113 145
1 412 019
2 550 940
18 213 644
17 932 414
17 880 643
18 538 698
18 805 847
20 896 931
22 585 763
47 842
45 553
45 542
45 643
49 822
46 843
41 642
11 604 109
12 033 611
12 785 105
13 421 537
13 649 479
15 069 307
16 325 758
836 794
930 137
978 169
1 154 010
1 213 426
1 173 780
1 325 520
18 287
7 589 997
8 128 442
8 682 279
9 477 875
11 074 471
12 428 101
10 263 698
12 004 154
12 860 169
13 615 644
14 400 599
15 952 556
17 926 057
214 486
854 542
8 473 746
6 943 425
19 031 774
18 759 876
19 881 144
20 312 986
21 441 854
25 322 443
28 224 396
57 212
66 962
75 639
69 713
63 747
64 122
62 024
10 694 910
11 800 205
12 230 973
13 742 526
13 192 962
15 393 832
16 597 134
1 404 442
1 644 068
1 735 278
1 725 970
1 770 503
1 821 620
1 979 281
412 298
7 619 130
7 103 054
7 455 858
8 006 768
10 230 612
11 136 653
8 634 615
9 159 126
8 941 237
8 946 658
9 087 398
10 303 586
11 271 288
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU.
Brak danych.
87
Raport o stanie miasta Przemyśla
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
- Urząd Miejski w Przemyślu
- GUS
- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015 przyjęty Uchwałą
Nr 263/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2010r. zaktualizowany
Uchwałą Nr 40/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca 2011r.
- System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
TEMAT 2.
WYPOSAŻENIE, POZIOM, WYNIKI EDUKACYJNE.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Tabela 78. Stan bazy szkół podstawowych i gimnazjów (stan na dzień 31 grudnia 2010r.)
Baza szkoły
Liczba pomieszczeń
szkolnych
ogółem
sale lekcyjne
pracownie szkolne
w tym komputerowe
sale gimnastyczne
komputery w szkołach ogółem
w tym z dostępem do Internetu
komputery przeznaczone na użytek uczniów
w tym z dostępem do Internetu
w tym z dostępem szerokopasmowym
liczba książek w woluminach w bibliotekach
szkoły podstawowe
gimnazja
201
148
26
13
14
226
221
178
178
130
124 585
130
87
29
8
6
115
115
93
193
72
51 820
Tabela 79. Stan bazy szkół ponadgimnazjalnych (stan na dzień 31 grudnia 2010r).
Baza szkoły
ogółem
sale lekcyjne
pracownie szkolne
Liczba pomieszczeń
komputerowe
szkolnych
W tym
języków obcych
sale gimnastyczne
pływalnie /baseny/
komputery w szkole ogółem
- w tym z dostępem do Internetu
komputery przeznaczone na użytek uczniów
- w tym z dostępem do Internetu
- w tym za pomocą szybkiego łącza
liczba książek w woluminach w bibliotekach szkolnych
Ponadgimnazjalne
436
226
192
38
46
17
1
807
790
616
604
504
213 094
88
Raport o stanie miasta Przemyśla
B. TRENDY I TENDENCJE
Z uwagi na zmniejszającą się liczbę uczniów i oddziałów w szkołach zmniejsza się poziom
wykorzystania bazy oświatowej. Plusem tego zjawiska jest organizowanie pracy szkół
w korzystnym dla uczniów systemie jednozmianowym, umożliwiającym wykorzystanie
pomieszczeń szkolnych na liczne zajęcia pozalekcyjne. Minusem jest niedociążenie bazy,
powodujące wzrost kosztów utrzymania.
Poniżej przedstawiono wydatki poniesione na poszczególne typy szkół:
Tabela 80. Wydatki na zadania oświatowe w przedszkolach
Rok
Średnioroczna liczba
uczniów
oddziałów
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1 257
1 280
1 257
1 276
1 282
1 254,3
1 ucznia
53
53
52
52
52
50,3
Roczna dotacja
1 oddział
4 971
4 712
5 334
5 743
6 412
6 674
117 886
113 791
129 719
140 126
158 078
166 422
Tabela 81. Wydatki na zadania oświatowe w oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
178
184
173
148
159
132,6
Średnia liczba uczniów
w oddziale
8
9
9
8
9
7,3
Roczne wydatki
na 1 ucznia
na 1 oddział
21,7
20,5
19,9
18,5
18,5
18,1
2 108
2 052
2 332
2 992
3 309
3 288
45 769
42 035
46 364
55 310
61 170
59 726
Tabela 82. Wydatki na zadania oświatowe w świetlicach szkolnych
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
976
903
1 036
1 016
974
969,7
35,0
32,0
32,0
32,0
36
36,0
Średnia liczba uczniów
w oddziale
Roczne wydatki
na 1 ucznia
na 1 oddział
28
28,2
28,2
32
27
26,9
1 935
1 788
1 661
1 399
1 637
1 870
53 955
50 465
53 771
44 419
44 293
50 380
Tabela 83. Wydatki na zadania oświatowe w szkołach podstawowych
Rok
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
2005
2006
2007
2008
2009
2010
4 617
4 367
4 123
3 887
3 687
3 569,1
180,0
170
162,7
158,4
153,8
151,7
Średnia liczba uczniów
w oddziale
26
25,7
25,3
24,5
24
23,5
Roczne wydatki
na 1 ucznia
na 1 oddział
3 585
3 557
3 866
4 614
5 348
5 687
91 951
91 374
977 974
113 229
128 210
133 807
89
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 84. Wydatki na zadania oświatowe w gimnazjach
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
2 873
2 669
2 493
2 307
2 201
2 127,9
102
95
89
85
83
80,7
Średnia liczba uczniów
w oddziale
Roczne wydatki
na 1 ucznia
na 1 oddział
28,2
28,2
28,1
27,0
26,5
26,3
3 921
3 810
4 153
4 847
5 781
6 035
110 424
107 397
116 859
131 081
153 326
159 137
Tabela 85. Wydatki na zadania oświatowe w liceach ogólnokształcących
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
2 810
2 958
2 876
2 740
2 665
2 601,3
89
93
93,7
92,9
89,6
86
Średnia liczba uczniów
w oddziale
Roczne wydatki
na 1 ucznia
na 1 oddział
31,6
31,9
30,7
29,5
29,7
30,2
2 974
3 027
3 401
4 011
4 388
4061
93 870
96 631
104 378
118 307
130 532
139 569
Tabela 86. Wydatki na zadania oświatowe w szkołach zawodowych
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
3 406
3 243
3 226
3 216
3 196
3 168
119
113
112
119
121
118
Średnia liczba uczniów
w oddziale
Roczne wydatki
na 1 ucznia
na 1 oddział
28,7
28,8
28,7
27,0
26,2
26,8
3 896
3 862
4 030
4 329
5 063
5 523
111 880
111 150
115 675
116 874
132 831
148 134
Tabela 87. Wydatki na zadania oświatowe w liceach profilowanych
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
927
660
472
337
253
186,3
33,0
23,3
16,1
11,4
9,3
6,7
Średnia liczba
uczniów w oddziale
28,1
28,3
29,3
29,6
27,2
27,9
Roczne wydatki.
na 1 ucznia
na 1 oddział
3 268
3 828
4514
4 838
6 096
6 070
91 808
108 335
113 523
143 029
165 848
171 421
Tabela 88. Wydatki na zadania oświatowe w szkołach podstawowych specjalnych
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
203
205
184
174
166
168,3
26
26
24
25
24
26
Średnia liczba uczniów
w oddziale
7,8
8,0
7,5
6,9
6,9
6,2
Roczne wydatki
na 1 ucznia
na 1 oddział
13 897
12 599
14 238
18 015
20 835
22 301
108 504
100 466
107 377
125 167
144 367
137 236
90
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 89. Wydatki na zadania oświatowe w gimnazjach specjalnych
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
165
161
166
163
132
143,7
20
18
18
20
17,3
18,3
Średnia liczba uczniów
w oddziale
8,3
9,1
9,1
8,1
7,6
7,4
Roczne wydatki
na 1 ucznia
na 1 oddział
12 187
12 351
14 955
15 780
20 875
25 952
100 543
112 554
135 414
128 294
159 279
192 246
Tabela 90. Wydatki na zadania oświatowe w liceach ogólnokształcących specjalnych
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
55
71
77
68
69
72
6
8
8,4
7,0
7
7
Średnia liczba uczniów
w oddziale
16
17
9,1
9,8
9,9
7,0
Roczne wydatki
na ucznia
na 1 oddział
11 807
11 623
13 216
16 899
18 669
18 862
103 078
107 636
120 677
164 889
184 026
194 008
Tabela 91. Wydatki na zadania oświatowe w liceach profilowanych specjalnych w SOSW Nr 2
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
15
25
22
24
19,3
21,3
2
4
3
3
2,3
2,7
Średnia liczba uczniów
w oddziale
7,5
6,9
6,8
7,2
8,4
7,9
Roczne wydatki
na 1 ucznia
na 1 oddział
26 586
15 533
20 587
21 879
24 578
22 277
199 393
107 322
139 116
157 130
206 246
175 742
Tabela 92. Wydatki na zadania oświatowe w przedszkolach specjalnych w SOSW Nr 1
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
9
10
9
10
15,3
18,3
2
2
2
3
3,3
4,3
Średnia liczba uczniów
w oddziale
4,5
5,0
4,5
3,3
4,6
4,3
Roczne wydatki
na 1 ucznia
na 1 oddział
17 249
17 083
23 301
21 163
27 740
31 542
77 619
85 416
104 856
70 543
128 613
134 235
Tabela 93. Wydatki na zadania oświatowe w szkołach zawodowych specjalnych
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
287
240
178
198
216,6
223,3
27
24
16
19
21,6
23,3
Średnia liczba uczniów
w oddziale
10,6
10,2
11,3
10,4
10
9,6
Roczne wydatki
na 1 ucznia
na 1 oddział
9 152
11 240
14 183
14 283
15 928
17 513
97 284
114 138
160 799
148 614
159 723
167 844
91
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 94. Wydatki na zadania oświatowe w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
Nazwa
jednostki
Rok
SOSW Nr 1
SOSW Nr 2
SOSW Nr 3
RAZEM
Średnio rocznaliczba
uczniów oddziałów
Średnia liczba uczniów
w oddziale
Roczne wydatki
na 1 ucznia
na 1 oddział
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
48,0
45,0
42,0
42,3
47,0
46
127
107
91
80
75,7
73,7
63,0
54,0
51,0
43,7
44,3
47
5
5
5
5
4
4
15
15
14
10
10
10
5
5
5
4
4
4
9,6
9,0
8,4
8,5
11,8
11,5
8,5
7,1
6,5
8,0
7,6
7,4
12,6
10,8
10,8
10,9
11,1
11,8
26 288
24 368
25 708
22 296
28 809
22 106
17 843
15 931
17 978
22 076
23 938
28 238
16 646
18 747
20 652
25 056
28 869
25 429
252 363
219 310
215 947
188 620
338 510
357 301
151 075
113 644
116 471
176 605
181 211
208 115
209 740
202 465
211 889
273 735
319 719
298 787
2005
2006
2007
2008
2009
2010
238
206
184
166
167
166,7
25
25
24
19
18
19
30,7
26,9
7,6
27,4
30,4
30,6
19 230
18 672
20 488
22 916
26 617
28 227
613 178
153 855
157 074
200 215
246 945
261 417
Tabela 95. Wydatki na zadania oświatowe w internatach i bursach
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
215
187
175
147
146
149
Średnia liczba uczniów
w oddziale
7
7
5
5
5
5
30,7
26,7
35
29,4
29,4
29,8
Roczne wydatki
na 1 ucznia
na 1 oddział
5 154
4 199
4 839
6 480
8 713
9 654
158 311
112 185
168 782
190 518
254 436
287 690
Tabela 96. Wydatki na zadania oświatowe w centrach kształcenia praktycznego i ustawicznego
uczniów
oddziałów
Średnia
liczba
uczniów
w oddziale
CKP
1040
47
22,1
RAZEM
1040
47
22,1
Nazwa
jednostki
Średnio roczna liczba
Roczne wydatki w 2010r.
na 1 ucznia
na 1
oddział
2 047
2 047
45 295
45 295
Zobowiązania
wymagalne
na 1
ucznia
na 1
oddział
0,0
0,0
0,0
0,0
C. DANE PORÓWNAWCZE.
Brak danych.
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU.
Brak danych.
92
Raport o stanie miasta Przemyśla
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
- Urząd Miasta Przemyśla
- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015 przyjęty Uchwałą
Nr 263/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2010r. zaktualizowany
Uchwałą Nr 40/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca 2011r.
- GUS
TEMAT 3.
SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE, POLICEALNE, NAUKA
PERMANENTNA, MOŻLIWOŚCI DOKSZTAŁCANIA.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Miasto jest organem prowadzącym następujące szkoły ponadgimnazjalne.
Tabela 97. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych, z uwzględnieniem
zawodów/profili kształcenia (stan na 31 grudnia 2010r.).
Nazwa
zespołu szkół
szkoły w zespole
I Liceum
Ogólnokształcące
ul. Słowackiego21
II Liceum
Ogólnokształcące
ul. J. Glazera 44
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Nr 2 ul. Smolki 10
III Liceum
Ogólnokształcące
II Liceum Profilowane
Zespół Szkół
Ekonomicznych
ul. Dworskiego 25
Zespół Szkół
Elektronicznych i
Ogólnokształcących
ul. Kilińskiego 10
Zespół Szkół
Informatycznych
i Mechatronicznych
ul. Dworskiego 100
Zespół Szkół
Mechanicznych
i Drzewnych
Technikum Nr 2
IV Liceum
Ogólnokształcące
Technikum Nr 4
Technikum Nr 8
Szkoła Policealna
Nr 2
Liczba uczniów
i oddziałów
Zawód/profil
L. uczniów
L. oddziałów
Śr. licz. ucz.
L. uczniów
L. oddziałów
Śr. licz. ucz.
L. uczniów
L. oddziałów
Śr. licz. ucz.
L. uczniów
L. oddziałów
Śr. licz. uczniów
L. uczniów
L. oddziałów
Śr. licz. uczniów
L. uczniów
L. oddziałów
773
25
31
829
27
31
46
3
15
63
2
31
350
12
29
553
18
Śr. licz. uczniów
31
L. uczniów
L. oddziałów
Śr. licz. uczniów
L. uczniów
L. oddziałów
Śr. licz. uczmiów
L. uczniów
L. oddziałów
Śr. licz. uczniów
x
x
x
p. ekonomiczno-administracyjny
t. agrobiznesu
t. ekonomista
t. handlowiec
x
270
t. elektronik
10
t. teleinformatyk
27
t. logistyk,
488 t. elektryk,
t. mechatronik
17
t. informatyk,
29 t. cyfrowych procesów graficz.
0
0 t. ochrony środowiska
0
93
Raport o stanie miasta Przemyśla
ul. Dworskiego 97
Technikum Nr 6
L. uczniów
L. oddziałów
Śr. licz. uczniów
Technikum
Uzupełniające Nr 2
Zasadnicza Szkoła
Zawodowa Nr 6
I Liceum Profilowane
Zespół Szkół Usługowo Technikum Nr 1
– Hotelarskich i
Gastronomicznych
ul. Bakończycka 11
Zasadnicza Szkoła
Zawodowa Nr 1
L. uczniów
L. oddziałów
Śr. licz. uczniów
L. uczniów
L. oddziałów
Śr. licz. uczniów
L. uczniów
L. oddziałów
Śr. licz. uczniów
L. uczniów
L. oddziałów
Śr. licz. uczniów
L. uczniów
L. oddziałów
Śr. licz. uczniów
RAZEM
L. uczniów
L. oddziałów
Śr. licz. ucz.
362 t. budownictwa, t. mechanik,
14 t. urządzeń sanitarnych
t. pojazdów samochodowych
26 t. ochrony środowiska
5
t. budownictwa
1 t. mechanik
5
432 elektromechanik,
15 stolarz, murarz,
monter inst. i urządzeń sanit.,
29 mechanik pojazdów samochod.
54
2 p. socjalny
27
549 t. usług fryzjerskich
23 t. org. usług gastronomicznych
t. technologii odzieży
t. hotelarstwa
24 t. żywienia i gospod. domowego
t. obsługi turystycznej
392 kucharz małej gastronomii
13 cukiernik, fryzjer
klasa wielozawod. dla młodocianych pracowników (elektryk,
30 blacharz samochodowy, mechanik
poj. samochod., piekarz, stolarz)
5166
182
28
Źródło: System Informacji Oświatowej.
Miasto Przemyśl jest organem prowadzącym wymienione poniższej ponadgimnazjalne szkoły
specjalne.
Tabela 98. Wykaz ponadgimnazjalnych szkół specjalnych.
Szkoła
Ośrodek
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 1
ul. Kapitulna 4 (dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo)
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 3 w Przemyślu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2
ul. Czarnieckiego 27 (dla młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej)
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 2 w Przemyślu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 3
ul. Kopernika 14 (dla młodzieży upośledzonej umysłowo)
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 1 w Przemyślu
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
ul. Kopernika 14 (dla młodzieży upośledzonej umysłowo)
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 1 w Przemyślu
Technikum Specjalne Nr 2
ul. Czarnieckiego 27 (dla młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej)
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 2 w Przemyślu
Technikum Specjalne Nr 1
ul. Kapitulna 4 (dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo)
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 3 w Przemyślu
I Liceum Ogólnokształcące Specjalne
ul. Kapitulna 4 (dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo)
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 3 w Przemyślu
I Liceum Profilowane Specjalne
ul. Czarnieckiego 27 (dla młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej)
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 2 w Przemyślu
I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne
ul. Czarnieckiego 27 (dla młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej)
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 2 w Przemyślu
94
Raport o stanie miasta Przemyśla
II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne
ul. Kapitulna 4 (dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo)
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 3 w Przemyślu
IV Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne
ul. Kopernika 14 (dla młodzieży upośledzonej umysłowo)
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 1 w Przemyślu
Szkoła Policealna Specjalna Nr 4
ul. Czarnieckiego 27 (dla młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej)
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 2 w Przemyślu
Szkoła Policealna Specjalna Nr 3
ul. Kapitulna 4 (dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo)
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 3 w Przemyślu
Miasto jest organem prowadzącym Centrum Kształcenia Ustawicznego, w którym funkcjonują
następujące szkoły.
Tabela 99. Liczba uczniów i oddziałów w CKU (stan na 31 grudnia 2010r.).
Szkoła
Gimnazjum dla
Dorosłych
Dane
L. uczniów
L. oddziałów
Razem
L. uczniów
L. oddziałów,
Śr. licz. oddz.,
Liceum
Ogólnokształcące
dla Dorosłych
VII Liceum
Ogólnokształcące dla
Dorosłych Zaoczne
Uzupełniające Liceum
Ogólnokształcące
dla Dorosłych
III Uzupełniające
Liceum
Ogólnokształcące dla
Dorosłych Zaoczne
Szkoła Policealna Nr 1
dla Dorosłych
Szkoła Policealna Nr 6
dla Dorosłych Zaoczna
Technikum
Uzupełniające
dla Dorosłych
Razem
L. uczniów
L. oddziałów
Śr. licz. oddz.
L. uczniów
L. oddziałów
Śr. licz. oddz.
L. uczniów
L. oddziałów
Śr. licz. oddz.
L. uczniów
L. oddziałów
Śr. licz. oddz.
L. uczniów
L. oddziałów
Śr. licz. oddz.
L. uczniów
L. oddziałów
Śr. licz. oddz.
L. uczniów
L. oddziałów
Śr. licz. oddz.
L. uczniów
L. oddziałów
Śr. licz. oddz.,
I
34
1
II
57
2
III
sem. I-II sem. III-IV
73
2
34
57
73
1
2
2
34
28
36
szkoły ponadgimnazjalne
41
40
35
1
2
1
41
20
35
69
42
2
1
34
42
41
23
1
1
41
23
42
42
1
1
42
61
2
38
254
7
35
164
5
32
116
4
29
111
3
37
64
2
32
84
2
42
25
1
18
172
6
26
15
1
14
50
2
26
sem.V-VI Razem
164
5
25
1
25
69
2
34
15
1
15
84
3
28
94
3
35
99
4
14
42
40
2
20
153
5
31
101
4
25
669
22
30
Źródło: System Informacji Oświatowej.
W Przemyślu funkcjonują niżej wymienione niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne, wpisane do
ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Przemyśl
95
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 100. Niepubliczne licea ogólnokształcące i uzupełniające licea ogólnokształcące.
Nazwa
Rodzaj szkoły
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Przemyśl, ul. Jagiellońska 10
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Przemyśl, ul. Glazera 44
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Przemyśl, ul. Glazera 44
Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych „PARTNER”
Przemyśl, ul. Kamienny Most 6
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu
Zakładu Doskonalenia Zawodowego Rzeszowie
Przemyśl, ul. Czarnieckiego 2
Liceum ogólnokształcące
dla dorosłych
Liceum ogólnokształcące
dla dorosłych
Uzupełniające liceum
ogólnokształcące dla
dorosłych
Uzupełniające liceum
ogólnokształcące dla
dorosłych
Uzupełniające liceum
ogólnokształcące dla
dorosłych
Uprawnienia
szkoły publicznej
Posiada
Posiada
Posiada
Posiada
Posiada
Tabela 101. Niepubliczne szkoły policealne
Nazwa
College Komputerowe- Szkoła Policealna
Przemyśl ul. Dworskiego 100
Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa
Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Przemyślu
Przemyśl, ul. Wilsona 12
Studium Życia Rodzinnego Archidiecezji
Przemyskiej
Przemyśl, ul. Klasztorna 1,
Pl. Konstytucji 3-go Maja 8
Prywatne Policealne Studium Zawodowe
- Siedziba administracyjna:
Przemyśl, ul. Grunwaldzka 81
- Siedziba dydaktyczno – wychowawcza:
Przemyśl, ul. Wodna 11
Niepubliczne Policealne Zaoczne Studium
Przemyśl, ul. Dworskiego 25
Niepubliczne Policealne Zaoczne Studium
„MERIDUM”
Przemyśl , ul. Dworskiego 25
Policealne Studium w Przemyślu
Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Rzeszowie
Przemyśl , ul. Czarnieckiego 2
Policealna Szkoła Usług Fryzjerskich
Przemyśl, ul. Katedralna 5
Zawody
Technik informatyk
Technik ekonomista
Florysta
Technik administracji
Technik informacji naukowej
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka środowiskowa
Uprawnienia
szkoły publicznej
Posiada
Technik. usług kosmetycznych
Nie posiada
Katolicki doradca rodzinny
Nie posiada
Asystentka stomatologiczna.
Asystent osoby niepełnosprawnej.
Posiada.
Technik ekonomista.
Posiada
Technik ochrony fizycznej osób i mienia.
Technik informatyk
Technik spedytor.
Technik mechatronik.
Posiada
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy.
Technik mechanik
Technik budownictwa
Posiada.
Technik usług fryzjerskich
Posiada
96
Raport o stanie miasta Przemyśla
Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych
Przemyśl, ul. Piotra Skargi 7
Technik usług kosmetycznych
Posiada
Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA”
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Przemyśl, ul. Wodna 11
Policealne Studium Technik Budownictwa Technik budownictwa
Policealna szkoła „WILLIAMS”
Technik administracji
Posiada
Posiada
Posiada
Miasto Przemyśl prowadzi ponadto następujące placówki publiczne:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Kapitulnej 3. Celem poradni jest udzielanie
dzieciom i młodzieży z terenu Miasta pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym pomocy
logopedycznej, pomocy w wyborze kierunków kształcenia i zawodu, a także udzielanie
rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem
i kształceniem.
Bursa Szkolna przy ul. Dworskiego 104. Jest to placówka przeznaczona dla młodzieży
mieszkającej stale poza Przemyślem, uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych. Obecnie
w Bursie Szkolnej jest 3 grupy wychowawcze, liczące do 35 osób.
Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Św. Józefa 6. Jest to placówka wychowania
pozaszkolnego, w której działa ponad 60 grup realizujących różnego rodzaju zajęcia wspierające
rozwój dzieci i młodzieży. W ramach prowadzonej przez MDK działalności rozwijane są
zainteresowania, uzdolnienia, doskonalone są umiejętności spędzania czasu wolnego.
Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Dworskiego 97A. Centrum realizuje zadania
z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych, wynikające z programów
nauczania zajęć praktycznych, a także zadania zlecone przez szkoły oraz inne jednostki
organizacyjne
W mieście funkcjonują również niżej wymienione niepubliczne placówki.
Tabela 102. Niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego.
Nazwa
Adres
Przemyśl, ul. Czarnieckiego 2
ZDZ – Rzeszów Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Przemyślu
Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Miteinander”
Przemyśl, ul. Franciszkańska 3
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Przemyślu
Przemyśl, ul. Wilsona 12
Prywatna Szkoła Języków. Obcych „Eureka”
Przemyśl, ul. Grunwaldzka 81
Inne placówki niepubliczne:
- Bursa Szkolna dla Młodzieży Żeńskiej Przemyśl ul. Chopina 1, ul. Krasińskiego 24;
- Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Przemyślu, ul. Wybrzeże Ojca
Św. Jana Pawła II 78;
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, ul. Krasińskiego
33;
- Schronisko Młodzieżowe PTSM „Matecznik”, ul. Lelewela 6.
Akademicką bazę Miasta tworzą:
- Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska (dawna PWSZ w Przemyślu),
- Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu (dawna WSAiZ w Przemyślu),
- Wyższa Szkoła Gospodarcza w Przemyślu,
- Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu
- Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu,
- Kolegium Nauczycielskie im. A. Fredry w Przemyślu.
97
Raport o stanie miasta Przemyśla
B. TRENDY I TENDENCJE
Tabela 103. Liczba studentów uczelni wyższych w Przemyślu
Rok akademicki
Nazwa uczelni
Wyższa Szkoła Prawa
i Administracji
w Przemyślu
Nauczycielskie
Kolegium Języków
Obcych w Przemyślu
Wyższe Seminarium
Duchowne
w Przemyślu
Kolegium
Nauczycielskie
im. A. Fredry
w Przemyślu
Wyższa Szkoła
Gospodarcza
w Przemyślu
Wyższa Szkoła
Informatyki
i Zarządzania
w Przemyślu
Państwowa Wyższa
Szkoła
Wschodnioeuropejsk
(dawna PWSZ)
Ogółem
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
1.659
1.832
.306
996
1.119
989
936
850
694
579
257
310
369
344
345
352
338
350
260
174
187
177
181
191
163
166
167
154
125
119
180
113
144
144
198
215
170
135
98
82
351
442
547
547
475
340
281
233
400
237
-
-
298
260
300
282
227
131
68
132
720
935
1.068
920
1.143
1.410
1.397
1.381
1 371
1 408
3.354
3.809
3.913
3.402
3.743
3.754
3.519
3.234
3.016
2 731
Do roku akademickiego 2007/2008 odnotowywano dynamiczny wzrost liczby studentów
zarówno na uczelniach prywatnych jak i publicznych. W latach następnych, liczba słuchaczy
szkół wyższych stopniowo zmniejszała się.
W analizowanym okresie liczba studentów uczelni wyższych utrzymywała się na poziomie
około 3 500 osób. Największą liczbę studentów odnotowano w roku akademickim 2003/2004 –
3 913 osób, w roku akademickim 2004/2005 odnotowano spadek liczby studentów, a następnie
wzrost i ustabilizowanie się na poziomie ok. 3 700 osób. Od roku akademickiego 2007/2008
odnotowuje się systematyczny spadek liczby studentów do poziomu ok. 2 700 studentów.
C. DANE PORÓWNAWCZE
Brak danych
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU.
Brak danych.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
- Urząd Miejski w Przemyślu
98
Raport o stanie miasta Przemyśla
-
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015 przyjęty Uchwałą
Nr 263/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2010r. zaktualizowany
Uchwałą Nr 40/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca 2011r.
- Uczelnie Wyższe
- GUS
99
Raport o stanie miasta Przemyśla
SEKTOR V - USŁUGI KOMUNALNE
TEMAT 1.
INFRASTRUKTURA, WODA, KANALIZACJA, GOSPODARKA
ODPADAMI, WYWÓZ NIECZYSTOŚCI, STOPIEŃ I ZAKRES
UZBROJENIA.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Gospodarka wodna
Źródłem wody dla wodociągów miasta Przemyśla jest rzeka San, która pod względem
bakteriologicznym lokuje się obecnie w zależności od pory roku w kategorii A2 bądź A3, zaś
pod względem właściwości fizyko - chemicznych w kategorii A1 i A2. Wahania jakości wody
mają związek ze zmiennością przepływów wody w Sanie w funkcji opadów deszczu.
Jakość wody dostarczanej odbiorcom poprawiła się zdecydowanie w czerwcu 1997r. po
uruchomieniu nowych filtrów w Zakładzie Uzdatniania Wody (ZUW). Od 2000r. działa
nowoczesna stacja ozonowania wody, dzięki czemu chlor używany jest tylko w ilościach
niezbędnych do ochrony przed wtórnym zanieczyszczeniem w czasie dystrybucji.
Przemyśl znajduje się w zasięgu obsługi wodociągu komunalnego. Zakład Uzdatniania Wody
wybudowano w zachodniej części miasta przy prawym brzegu Sanu. Zdolność produkcyjna
ZUW wynosi 30 240 m3 wody na dobę (w warunkach ekstremalnych do 38 400 m3 na dobę)
i może być łatwo zwiększona po rozbudowie urządzeń do 48 000 m3/d. Zapotrzebowanie wody
w mieście jest pokrywane z nadmiarem. Nadwyżki produkcyjne ZUW są zagospodarowywane
przez alimentowanie wodociągów w obszarach podmiejskich. Z wodociągu dla miasta
Przemyśla zaopatrywane są miejscowości w gminach Krasiczyn, Żurawica, Medyka oraz
w Gminie Wiejskiej Przemyśl.
Występujące ograniczenia w możliwościach dostawy wody na terenie Przemyśla wynikają
przede wszystkim z konfiguracji terenu. Duże zróżnicowanie wysokościowe powoduje
konieczność strefowania wodociągu; w warunkach Przemyśla granica pomiędzy I i II strefą
zasilania przebiega na rzędnej 263,5 m npm, a między II i III strefą na rzędnej 344 m n.p.m.
Dla zapewnienia dostawy wody odbiorcom znajdującym się w II strefie wymagana jest budowa
przepompowni. Aktualnie działa 8 przepompowni na osiedlach: Rycerskim, Kazanów,
Lipowicy, Bielskiego, Tatarskie – Wysokie Góry, Pikulice oraz Zielonka.
Sieć magistralna ma układ pierścieniowy i składa się z przewodów wodociągowych:
− ø600 mm w Wybrzeżu Marszałka Piłsudskiego i ø500 mm w Wybrzeżu Ojca Św. Jana
Pawła II, połączonych wspólnym przewodem ø500 mm obsługują miasto w kierunku ulic:
Słowackiego i Basztowej,
− ø375 mm w ul. Sanockiej, przebiegającym w kierunku ul. Popiełuszki,
− ø300 mm w ulicach Borelowskiego, Bohaterów Getta obsługujące część miasta
w kierunku ul. Lwowskiej.
Łączna długość sieci magistralnej na koniec 2010r. wynosiła 29,7 km.
Długość sieci wodociągowej na terenie miasta na koniec 2007r. wynosiła 135,2 km, zaś na
koniec 2008r. – 137,5 km. na koniec 2009r. – 140,6 km. na koniec 2010r. – 142,2 km.
Część sieci wodociągowej jest skorodowana i wymaga wymiany. Systematycznie prowadzona
jest wymiana sieci wodociągowej w obrębie starego miasta oraz jej rozbudowa zgodnie
z kierunkami rozwoju budownictwa mieszkaniowego. W celu poszerzenia obszaru zasilania
prowadzona jest działalność inwestycyjna w miejscowościach podmiejskich. Poprawiana jest
w ten sposób rentowność wodociągu komunalnego, który przy dużych możliwościach produkcji
posiada mały rozbiór.
W Przemyślu z wodociągu komunalnego w 2010r. korzystało około 96% mieszkańców. Jedynie
tereny niezurbanizowane pozostają poza obsługą wodociągową. Duży potencjał - licząc
w możliwościach pokrycia potrzeb wodnych - posiada sieć wodociągowa w południowej części
100
Raport o stanie miasta Przemyśla
miasta w obrębie ulic Herburtów, Obozowej i Słowackiego oraz we wschodniej w części miasta
- Sielec.
Eksploatację sieci wodociągowej prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.
Gospodarka ściekowa
Według danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie emisja ścieków komunalnych
i przemysłowych wymagających oczyszczenia, odprowadzanych do wód powierzchniowych
w mieście Przemyślu w 2010r. wyniosła ogółem 7 851,7 dam3, w 2009r. wyniosła ogółem
6 752,8 dam3 w 2008r. – 5 697,6 dam3 w 2007r. – 3 105,5 dam3, zaś w 2006r. - 3 118,0 dam3).
Ścieki w 100% były oczyszczane biologicznie. Miasto posiada oczyszczalnię mechaniczno –
biologiczną o maksymalnej przepustowości 45 200 m3/d.
W 2006r. zakończona została rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. Obsługuje ona
około 4 101 domostw na terenie miasta Przemyśla.
Kanalizacja miejska ma charakter ogólnospławny i tylko fragmentarycznie istnieją sieci
rozdzielcze. Część kanałów deszczowych posiada wyloty bezpośrednio do wód rzek San
i Wiar, a część do miejskich kanałów ogólnospławnych.
Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są kolektorami do oczyszczalni ścieków położonej
we wschodniej części miasta. Z Zasania transport ścieków odbywa się z wykorzystaniem
pompowni i kanałów tłocznych w moście im. Siwca, natomiast z części prawobrzeżnej
w układzie grawitacyjnym. Z niżej położonych terenów ścieki przetłaczane są przez
10 pompowni ścieków.
Układ głównych kolektorów ogólnospławnych składa się z:
− kolektora o średnicy od ø1 250 do 2 000 mm ułożonego prawostronnie wzdłuż doliny rzeki
San od przepompowni ścieków „Zasanie” do oczyszczalni, ścieków przy ul. Piaskowej,
− kolektora o średnicy ø 1 200 do 1 800/2 000 mm ułożonego wzdłuż lewego brzegu rzeki
Wiar na odcinku od ul. Obozowej do oczyszczalni ścieków,
− kolektora o średnicy ø800 do 1 500 mm zlokalizowanej przy ul. Buszkowickiej do
przepompowni ścieków „Zasanie”,
− kolektor o średnicy ø600 do 2 000 mm w ulicach Opalińskiego i Borelowskiego do
przepompowni ścieków „Zasanie”,
− kolektor o wymiarach 600/900 i 600/1 300 mm w ul. 22-go Listopada,
− kolektor o wymiarach 500/750 i 900/1 550 mm w ul. Kopernika,
− kolektora o wymiarach 700/1 200 mm w ul. Okrzei,
− kolektora o wymiarach 500/750 do 700/1 200 mm w ulicach: Czarnieckiego i W. Pola,
− kolektora ø700 i 1400 mm w ul. Mickiewicza,
− kolektora o wymiarach od ø750 do 1 000/1 750 mm w Wybrzeżu Jana Pawła II i ul. 22-go
Stycznia,
− kolektor o wymiarach od 700/1 200 do 800/1 360 mm w ulicach: Sanockiej, Wybrzeżu
Marszałka Piłsudskiego i Sportowej,
− kolektor o wymiarach od 700/1 200 do 140 mm w ulicach: Dworskiego, Lwowskiej
i Batorego.
Do systemu kanalizacyjnego miasta odprowadzane są także ścieki sanitarne z miejscowości
podmiejskich Gminy Krasiczyn i Gminy wiejskiej Przemyśl. Kierunki rozbudowy kanalizacji
wyznacza budownictwo mieszkaniowe oraz zapotrzebowanie społeczne w zakresie odnowy
środowiska.
Oczyszczalnia ścieków w Przemyślu będzie przyjmować ścieki z terenu AGLOMERACJI
PRZEMYŚL, która obejmuje miasto Przemyśl i Gminę Przemyśl z miejscowościami: Bełwin,
Grochowce, Hermanowice, Krówniki, Łuczyce, Łętownia, Malhowice, Nehrybka, Ostrów,
Pikulice, Rożubowice, Stanisławczyk, Wapowce, Witoszyńce oraz część Gminy Krasiczyn
obejmującą miejscowości Prałkowce. Plan aglomeracji został zatwierdzony przez Wojewodę
101
Raport o stanie miasta Przemyśla
Podkarpackiego. Celem zamierzenia jest konieczność ustalenia zakresu potrzebnej
do zrealizowania kanalizacji, która mogłaby być sfinansowana z Funduszu Spójności Unii
Europejskiej.
Na terenie miasta brak zbiorników retencyjnych pełniących funkcje odbiornika wód opadowych,
które odciążyłby układ kolektorów ogólnospławnych i oczyszczalnię ścieków w czasie ulewnych
deszczy. Przy ul. Rosłońskiego został oddany do użytku w 2010r. zbiornik retencyjny wód
deszczowych. Żaden ze zrzutów wód opadowych do rzek San i Wiar nie posiada podczyszczalni
(separatorów zanieczyszczeń).
Warunki odbioru ścieków i wód opadowych w mieście są dobre. W Przemyślu z kanalizacji
sanitarnej korzysta około 90% mieszkańców, w Śródmieściu około 98%.
Długość sieci kanalizacyjnej na koniec 2010r. wynosiła 160 km. Część sieci kanalizacyjnej jest
przeciążona i wymaga odciążenia lub przebudowy. Duży potencjał licząc w możliwościach
przyjęcia ścieków tak sanitarnych jak i deszczowych posiada kolektor o wymiarach 1 400
do 2 000mm we wschodniej części miasta – dzielnicy „Sielec”. Eksploatację sieci kanalizacyjnej
prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Gospodarka odpadami
Składowisko odpadów komunalnych dla miasta funkcjonuje od dnia 1 maja 2004r. Mieści się
przy ul. Piastowskiej w Przemyślu i posiada całkowitą powierzchnię terenu w ramach
ogrodzenia ok. 11 ha.
Docelowa powierzchnia składowania wyniesie 6,63 ha, co pozwoli przyjąć łącznie 1 200 000 m3
odpadów. Aktualnie eksploatowane są kwatery I, II, III, IV o łącznej powierzchni 3,78 ha
i pojemności składowania 574 000 m3. Przewiduje się, że około roku 2017 konieczne będzie
wybudowanie kolejnych kwater nr V, VI, VII co pozwoli uzyskać docelową pojemność
składowiska. Składowiskiem odpadów zarządza Zakład Usług Komunalnych funkcjonujący
w strukturach organizacyjnych jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Miejskiej.
Ilość dotychczas zgromadzonych odpadów wyniosła:
- na koniec 2004r. - 13 792 t.
- na koniec 2005r. - 25 018 t.
- na koniec 2006r. - 28 030 t.
- na koniec 2007r. - 29 691 t.
- na koniec 2008r. - 29 222 t.
- na koniec 2009r. - 30 377 t.
- na koniec 2010r. - 31 429 t.
co daje ogólną ilość składowanych odpadów – 187 559 t.
Aktualnie zdecydowanie przeważa forma utylizacji przez składowanie odpadów, ale na coraz
szerszą skalę prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. W mieście od kilku lat funkcjonują
dwa systemy zbiórki tj. „gniazdowy” i „u źródła” oraz indywidualne systemy zbiórki zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych leków oraz baterii i akumulatorów.
Od dwu lat z powodzeniem funkcjonuje prowadzony przez Zakład Usług Komunalnych tzw.
GRATOWÓZ tj. mobilny punkt zbiórki odpadów problemowych. Dają one mieszkańcom
miasta możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się odpadów takich jak: zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne, odpady zawierające
rtęć, przeterminowane leki, opakowania po farbach i lakierach, resztki farb i rozpuszczalników,
zużyte oleje samochodowe, o filtry olejowe oraz odpady wielkogabarytowe tzn. stare meble
mieszkalne i ogrodowe itp.
Od jesieni 2008r. do końca 2010r., w ramach sezonowej (wiosna-jesień) akcji Gratowóz zebrano
i przekazano do odzysku lub specjalistycznej utylizacji ogółem ok. 101,0 odpadów
niebezpiecznych i problemowych. Poniższa tabelu przedstawia rezultaty zbiórki odpadów
niebezpiecznych i problematycznych.
102
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 104.Rezultaty zbiórki odpadów niebezpiecznych i problematycznych ( t).
Rok
Wyszczególnienie
2008
2009
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
8,30
16,98
baterie i akumulatory
0,015
0,45
lampy fluorescencyjne
0,073
0,093
przeterminowane leki
0,03
0,141
opakowania z tworzyw sztucznych
3,5
17,22
odpady z farb i lakierów
0,47
0,36
opakowania z metali
2,03
opakowania ze szkła
6,90
opakowania z papieru i tektury
1,62
odpady wielkogabarytowe
3,80
4,40
Razem
23,088
43,294
2010
19,27
0,08
0,02
0,77
5,41
0,72
4,85
3,37
34,49
Obserwuje się wzrastające zrozumienie społeczne, że właściwe zagospodarowywanie odpadów
zwłaszcza niebezpiecznych i problemowych to obowiązek nas wszystkich czyli „wspólna
i ważna sprawa”. W znacznie większym wymiarze selektywną zbiórkę na terenie Przemyśla
prowadzą firmy zajmujące się ciągłym zbieraniem odpadów, a szczególnie Przemyska
Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. posiadająca ok. 60% udziału w gospodarce odpadowej. Ilość
odzyskiwanych odpadów z każdym rokiem ulega powiększeniu, jednak wskaźniki odzysku są
o wiele za niskie w zestawieniu z wymogami stawianymi przez Unię Europejską.
Obok składowania odpadów na coraz szerszą skalę prowadzona jest selektywna zbiórka
odpadów. W mieście funkcjonują dwa systemy zbiórki selektywnej tj.: gniazdowy i „u źródła”
oraz system zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE). Wprowadzone
przed paru laty systemy dają coraz lepsze efekty. Selektywna zbiórkę w imieniu Gminy
Miejskiej Przemyśl prowadzi Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., która w 2005 roku
odzyskała i przekazała do recyklingu 269,3 ton surowców wtórnych, co daje około 2,5%
odzysku (o 0,5% więcej niż w roku 2004). W 2008r. utworzono przez Przemyska Gospodarkę
Komunalną dwa stałe autoryzowane punkty zbiórki ZSEiE (ul. Słowackiego 104, ul. Herburtów
16), gdzie mieszkańcy miasta mogą nieodpłatnie przekazywać ZSEiE.
Odzysk odpadów zbieranych selektywnie w latach 2000-2009 przedstawia się następująco:
w 2000r. - 36,77 ton,
w 2001r. - 43,75 ton,
w 2002r. - 81,15 ton,
w 2003r. - 146,10 ton,
w 2004r. - 198,00 ton,
w 2005r. - 252,92 ton,
w 2006r. – 290,25 ton,
w 2007r. - 429,03 ton,
w 2008r. – 466,61 ton,
w 2009r. – 441,81 ton, w tym 18, 69 ton ZSEiE,
w 2010r. – 550,20 ton, w tym 25,37 ton ZSEiE.
Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zajmuje się również odbiorem odpadów
przemysłowych i niebezpiecznych z przemyskich zakładów produkcyjnych.
W 2004r. zebrano 79,63 ton odpadów przemysłowych i budowlanych, z czego 45,01 ton
przekazano do przerobu. Odpady te nie trafiły na składowisko, lecz zostały przerobione
w instalacjach na paliwo alternatywne dla cementowni.
Ilość odzyskiwanych odpadów z każdym rokiem ulega powiększeniu, jednak wskaźniki odzysku
są o wiele za niskie w zestawieniu z wymogami stawianymi przez Unię Europejską.
103
Raport o stanie miasta Przemyśla
W 2007r. zebrano 315,62 ton odpadów przemysłowych i budowlanych, z czego 64,13 ton
przekazano do przerobu, w 2008r. zebrano 389,41 ton odpadów przemysłowych i budowlanych,
z czego 74,236 ton przekazano do przerobu oraz w 2009r. zebrano 225,71 ton odpadów
przemysłowych i budowlanych z czego 74,23 ton przekazano do przerobu. Pozostała ilość
odpadów w ilości 151,48 tony została zebrana w postaci gruzu betonowego
oraz ceglanego i trafiła na składowisko odpadów do wykorzystania na warstwę interną.
Analogicznie, w 2010r. zebrano 625,84 ton odpadów przemysłowych i budowlanych, z czego do
utylizacji przekazano 40,99 ton, a pozostałą ilość (584,85 ton) w postaci gruzu wykorzystano na
warstwę inertną na składowisku odpadów.
B. TRENDY I TENDENCJE
Tabela 105. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności
Ogółem
w dam3
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Przemysł
w dam3
3 691,60
3 398,40
3 175,30
3 109,30
3 051,20
3 021,80
2 908,00
2 817,50
Eksploatacja sieci wodociągowej
w dam3
179,40
161,30
151,90
157,50
178,50
141,70
120,00
112,10
1 087,17
1 238,60
1 374,60
1 045,10
1 090,00
1 375,90
1 159,00
1 296,00
Wykres 11. Cena (brutto z VAT) wody z wodociągu gminnego dla gospodarstw domowych
w [zł/m3] wg stanu na koniec 2009r.
Źrodło: System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
Tabela 106. Wodociągi i kanalizacja
Rok
Sieć w km
wodociągowa
2001
2002
2003
2004
2005
2006
122,5
127,7
130,2
130,4
132,3
134,0
kanalizacyjna
106,5
111,2
112,6
115,7
116,6
124,9
Przyłączenia do budynków
mieszkalnych
wodociągi
kanalizacja
4 510
3 922
4 091
4 190
4 241
4 291
2 229
3 126
3 1343
3 218
3 299
3 331
Zużycie wody
w gospodarstwach domowych
w dam3
na 1 mieszkańca w m3
2 716,4
2 628,1
2 539,4
2 430,0
2 360,6
2 297,3
36,50
39,42
36,87
35,41
34,31
33,84
104
Raport o stanie miasta Przemyśla
2007
2008
2009
2010
135,2
137,5
140,6
142,2
125,5
125,9
133,5
160,0
4 346
4 424
4 491
4 547
3 403
3 488
3 576
3 628
2 232,5
2 213,0
2 117
2 147
33,02
32,04
27,49
27,88
Wykres 12. Cena (brutto z VAT) odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych wg stanu
na koniec 2009r.
Źródło: System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
Tabela 107 Ścieki przemysłowe i komunalne oraz ludność korzystająca z oczyszczalni
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ścieki
w dam3
3 428,8
3 255,1
3 171,2
3 118,0
3 105,5
2 969,7
3 011,7
2 928,4
Oczyszczane (chemicznie
i biologicznie) w dam3
Nieoczyszczane
w dam3
3 428,8
3 255,1
3 171,2
3 118,0
3 105,5
2 967,9
6 752,8
7 851,7
Ludność korzystająca
z oczyszczalni w %
-
92,0
92,4
92,9
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Wykazany wzrost ilości ścieków oczyszczonych wynika z pokazania wszystkich ścieków
wpływających na oczyszczalnię w tym również deszczowych.
Wykres 13. Odzysk odpadów zbieranych selektywnie na przełomie lat 2000–2010
600
500
400
300
200
100
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Serie1
105
Raport o stanie miasta Przemyśla
Ilość odzyskiwanych odpadów z każdym rokiem ulega powiększeniu, jednak wskaźniki odzysku
są o wiele za niskie w zestawieniu z wymogami ustalonymi przez Unię Europejską.
C.DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 108 Wodociągi – GUS
Wyszczególnienie
Długość czynnej sieci
rozdzielczej (km)
Liczba połączeń prowadzących
do budynków mieszkalnych
i zbiorowego zamieszkania (szt.)
Woda dostarczona
gospodarstwom domowym
(dam3)
Liczba mieszkań w budynkach
mieszkalnych nowo dołączonych
do sieci wodociągowej
Ludność korzystająca z sieci
wodociągowej
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Przemyśl
130,2
130,4
132,3
134,0
135,2
137,5
140,6
4 091
4 190
4 241
4 291
4 346
4 424
4 491
2 475,8
2 371,8
2 299,3
2 297,3
2 156,6
2 127,3
2 031,9
128
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d
63 451
63 825
63 139
63 918
63 128
62 821
62 749
Krosno
122,0
126,7
127,4
129,0
168,8
171,2
172,1
4 412
4 492
4 575
4 675
4 778
4 876
4 954
1 665,3
1 433,3
1 413,1
1 379,8
1 358,9
1 382,1
1 355,2
100
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d
44 543
44 625
44 651
44 594
44 412
44 488
44 537
Mielec
Zamość Jelenia Góra
142,9
117,4
238,6
143,1
119,1
239,1
143,6
121,0
239,1
145,7
122,1
251,2
147,9
123,2
257,5
152,8
125,2
257,5
158,2
129,9
257,7
4 664
4484
5 944
4 779
4 591
5 949
4 824
4 662
5 949
4 876
4 715
6 165
5 067
4 847
6 177
5 153
4 952
6 180
5 217
5 031
6 190
2 353,6 2 038,8
2 731,6
2 315,0 2 065,2
2 728,3
2 273,3 2 028,9
2 757,3
2 214,9 2 038,9
2 879,3
2 204,9 2 044,7
2 845,4
2 161,9 2 041,8
2 909,2
2 162,4 2 040,6
2 869,9
106
63
82
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d
b.d
b.d
60 176
62 620
84 609
60 158
62 773
48 236
60 268
62 913
83 670
60 148
62 659
83 201
60 054
62 565
82 512
60 039
62 763
82 125
59 864
62 857
81 346
Tabela 109.Kanalizacja – GUS
Wyszczególnienie
Długość czynnej sieci
kanalizacyjnej (km)
zamieszkania (szt.)
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Przemyśl
112,6
115,7
116,6
124,9
125,5
126,2
133,5
Krosno
103,7
103,7
104,9
104,9
104,9
103,8
105,9
Mielec
Zamość Jelenia Góra
111,2
123,9
169,8
118,2
127,1
170,3
124,1
128,5
170,3
149,7
131,0
177,3
152,2
134,0
181,9
152,8
136,8
194,4
197,6
138,3
194,5
106
Raport o stanie miasta Przemyśla
Liczba połączeń prowadzących do
budynków mieszkalnych
i zbiorowego
Liczba mieszkań w budynkach
mieszkalnych nowo dołączonych
do sieci kanalizacyjnej
Ścieki odprowadzone (dam3)
Ludność korzystająca z sieci
kanalizacyjnej
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
3 143
3 218
3 299
3 331
3 403
3 448
3 576
26
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d
3 396,7
3 222,6
3 131,4
3 051,1
3 006,2
2 970,0
2 889,3
58 978
59 420
58 785
59 001
b.d.
58 598
58 581
3 932
4 038
4 221
4 484
4 645
4 792
4 942
80
b.d.
b.d.
b.d.
b.d
b.d
b.d
2 520,3
2 564,3
2 574,8
2 545,1
2 467,4
2 361,5
2 172,5
40 669
40 887
40 993
41 083
b.d
41 136
41 333
4 050
4 099
4 180
4 444
4 533
5 153
4 992
120
b.d.
b.d.
b.d.
b.d
b.d
b.d
2662,3
2 668,7
2 631,4
2 615,1
2 570,0
2 539,8
2 611,4
57 496
57 493
57 515
57 448
b.d
57 374
57 335
2 620
2 760
2 881
2 986
3 121
4 952
3 325
135
b.d.
b.d.
b.d.
b.d
b.d
b.d
2 769,9
2 787,7
2 697,3
2 773,0
2 820,9
2 933,8
2 691,0
58 989
59 446
59 817
59 638
b.d
59 800
59 992
4 000
4 007
4 036
4 011
4 013
4 014
4 022
442
b.d.
b.d.
b.d.
b.d
b.d
b.d
3 440,6
3 288,9
3 329,5
3 395,7
3 346,9
3 342,5
6 125,3
72 324
72 025
71 601
71 178
b.d
70 260
69 604
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Gospodarka wodna
Systematycznie prowadzona jest wymiana sieci wodociągowej w obrębie Starego Miasta oraz jej
rozbudowa zgodnie z kierunkami rozwoju budownictwa mieszkaniowego. W celu poszerzenia
obszaru zasilania prowadzona jest działalność inwestycyjna w miejscowościach podmiejskich.
Obecnie buduje się nowe sieci wodociągowe z tworzywa i z żeliwa sferoidalnego.
Strefy ochrony ujęcia wody
Strefa ochrony bezpośredniej obejmuje rzekę San od km 168 + 790 tj. 60 m poniżej osi jazu,
do km 169 + 130 tj. 280 m w górę od osi jazu, na lewym brzegu krawędź drogi wiejskiej
w Ostrowie na odcinku wzdłuż rzeki San oraz prawy brzeg rzeki San łącznie z urządzeniami
służącymi do ujmowania wody.
Gospodarka ściekowa
Ścieki są oczyszczane w technologii mechaniczno – biologicznej z podwyższonym usuwaniem
biogenów. Gospodarka osadami została zmodernizowana. Została przeprowadzona rekultywacja
pól lagunowych, gdzie gromadzone były dotąd osady ściekowe. Przeróbka osadów odbywa się
poprzez fermentację beztlenową dwustopniową: termofilną i mezofilną. Osad po fermentacji jest
zagęszczony i odwodniony mechanicznie, a następnie wykorzystywany przyrodniczo. Energia
uzyskana ze spalania powstającego w czasie fermentacji biogazu, stanowi odnawialne źródło
ciepła wykorzystywane do centralnego ogrzewania i do ogrzewania komór fermentacji oraz,
do produkcji prądu.
107
Raport o stanie miasta Przemyśla
W granicach miasta nastąpiła intensyfikacja rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlach
Tatarskie – Wysokie Góry, Pikulice, Zielonka. Poza granicami miasta postępuje planowana
rozbudowa sieci w kierunku miejscowości Krówniki, Grochowcach i Hermanowicach.
Planowane jest wdrożenie rozdzielczego systemu sieci kanalizacyjnej, który pozwoli
równoważyć naturalny obieg wody w przyrodzie i spowoduje wyrównanie wielkości dopływu
ścieków do miejskiej oczyszczalni.
W celu zatrzymania pierwszej fali spływu deszczowego planowana jest budowa dwóch
zbiorników retencyjnych o pojemności 5 000 m3 i 4 800 m3 . Obecnie prowadzone są prace
projektowe.
Ponownie rozpoczęto starania o uzyskanie pozwolenia na budowę przelewu burzowego u zbiegu
ulic Felicjanek – Jana Pawła II dla zrzucenia nadmiaru wód deszczowych do Sanu i ograniczenia
w ten sposób zjawisk powodziowych na Zasaniu po nawalnych deszczach.
Gospodarka odpadami
Zakończono drugi etap budowy składowiska odpadów komunalnych dla miasta Przemyśla. Pod
koniec 2009r. oddano do użytkowania kwaterę nr II, a tym samym w eksploatacji są cztery
kwatery I - IV, o łącznej powierzchni 3,78 ha i pojemności składowania 574 000 m3.
Zakończenie drugiego etapy budowy składowiska daje możliwość składowania odpadów do
ok. roku 2017. Wówczas konieczne będzie rozpoczęcie trzeciego etapu rozbudowy składowiska,
tj. kwater V – VII.
Docelowa pojemność składowiska wyniesie wówczas ok. 1 200 000 m3.
Ponadto, na podstawie decyzji udzielającej pozwolenie zintegrowane, na zarządzającego
składowiskiem został nałożony obowiązek wykonania instalacji do energetycznego
wykorzystania biogazu do dnia 31 lipca 2012r.
Jednocześnie planowana jest w najbliższych latach rozbudowa składowiska o Stację segregacji
odpadów wraz z kompostownią.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
- Urząd Miejski w Przemyślu
- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015 przyjęty Uchwałą
Nr 263/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2010r. zaktualizowany
Uchwałą Nr 40/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca 2011r.
- System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
- GUS
TEMAT 2.
TRANSPORT PUBLICZNY, KOMUNIKACJA, DROGI, OŚWIETLENIE.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Układ uliczny Przemyśla ma charakter mieszany. Kształt sieci ulicznej zdeterminowany jest
przez czynniki fizjograficzne, historyczne położenie miasta w zakolu Sanu oraz kierunki dróg
wylotowych.
W Przemyślu zbiegające się dwie drogi krajowe, które stanowią - poprzez przejście graniczne
w Medyce – bliskie połączenie z Ukrainą. Są to:
108
Raport o stanie miasta Przemyśla
- nr 28 Zator – Wadowice – Przemyśl – Medyka
- nr 77 Lipnik – Sandomierz – Stalowa Wola – Jarosław – Radymno – Przemyśl.
Ruch tranzytowy w kierunku Medyki przebiega głównie ulicami: Krakowska, Sobieskiego
St. Augusta, Borelowskiego, W. Pola, Lwowską oraz ulicami leżącymi w ciągu drogi krajowej
Nr 28: Sanocka, Piłsudskiego, Jagiellońska, Mickiewicza Dworskiego, Zana i Lwowską.
Do czasu wybudowania drogi obwodowej i nowego połączenia mostowego wszystkie relacje
tranzytowe międzydzielnicowe, regionalne, krajowe i międzynarodowe przebiegać będą przez
ścisłe centrum.
Układ uliczny, szczególnie śródmieścia, charakteryzują wąskie ulice staromiejskie, małe
promienie łuków, duże spadki podłużne oraz niska wytrzymałość nawierzchni.
Około 50 % ogólnej długości dróg cechuje dobry stan nawierzchni, ok. 30% cechuje przeciętny
stan nawierzchni, a zły 20%. Ogólnie stan techniczny dróg na terenie miasta Przemyśla jest
dobry na drogach krajowych i wojewódzkich, niezadowalający zaś na drogach powiatowych
i gminnych. Osiedla, na których znajdują się ulice w najgorszym stanie technicznym to: Wilcze,
Krzemieniec, Kruhel Wielki
Na terenie miasta znajduje się:
- 13 ulic w ciągu 2 dróg krajowych (nr 28 i nr 77) o łącznej długości 15,1 km,
- 3 ulice w ciągu 2 dróg wojewódzkich (nr 884 i nr 885) o łącznej długości 7,1 km,
- 79 ulic powiatowych o łącznej długości 62,2 km,
- 340 ulic gminnych o łącznej długości 116,8 km.
Tabela 110. Ogólne dane o drogach na terenie miasta w latach:2000 – 2010
Wyszczególnienie
Rok
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Publiczne
198,3 198,3 200,2
ogółem w km
nawierzchni
127,5 133,8 135,6
twardej
nawierzchni
70,8 64,5 29,6
ulepszonej
Ulice krajowe
16,5 16,3 15,9
o nawierz.
16,5 16,3 15,9
Z twardej
tego o nawierz.
ulepszonej
Ulice
7,9
7,9
7,1
wojewódzkie
o nawierz.
7,9
7,9
7,1
Z twardej
Z
tego o nawierz.
tego
ulepszonej
Ulice powiatowe 59,3 58,6 59,9
o nawierz.
51,8 53,9 54,6
Z twardej
tego o nawierz.
7,5
4,7
5,1
ulepszonej
Ulice gminne
114,6 115,4 117,3
o nawierz.
51,3 55,6 58,0
Z twardej
tego o nawierz.
63,3 59,8 24,5
ulepszonej
Długość dróg 22,0
2,0
2,0
jezdniow.
Drogi
2009
2010
200,2 199,8 199,8 198,2 199,8 200,8 201,5 201,1
135,6 143,7 143,7 144,9 155,9 158,7 162,4 160,6
32,8
27,3
27,3 117,1 149,9 131,6 158,0 157,1
15,12 15,12 15,12
15,1
15,1
15,1 15,1
15,1
15,12 15,12 15,12
15,1
15,1
15,1 15,1
15,1
-
-
-
-
-
-
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,0
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,0
-
-
59,9
58,9
58,9
58,8
59,1
59,6 59,8
62,2
56,5
56,5
56,5
54,9
56,7
57,1 57,3
55,2
2,2
2,2
2,2
52,3
54,6
55,7 56,0
54,7
- -
117,6 118,7 118,7 117,2 118,5
119 119,5 116,8
65
65
65
67,8
77,0
79,4 82,9
83,3
25,1
25,1
25,1
64,8
73,1
75,9 79,8
80,3
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
109
Raport o stanie miasta Przemyśla
Powierzchnia dróg publicznych o twardej nawierzchni w tyś. m2 ogółem
W
tym
W
tym
Ulice krajowe
176,7 177,2 174,4 174,4 174,8 174,8 170,1 173,3 175,5 175,5
Ulice wojewódz. 95,4 74,5 69,5 69,5 69,5 69,5 70,8 70,8 70,8 70,9
Ulice powiatowe 361,0 379,9 387,2 388,7 390,4 382,0 388,0 397,4 403,2 403,6
Ulice gminne
308,2 321,3 339,5 342,2 357,0 375,0 386,3 433,3 434,4 449,9
Ocena stanu technicznego dróg publicznych o twardej nawierzchni w % dróg
Ulice krajowe
- dobra
- przeciętna
- zła
Ulice wojewódzkie
- dobra
- przeciętna
- zła
Ulice powiatowe
- dobra
- przeciętna
- zła
Ulice gminne
- dobra
- przeciętna
- zła
185,8
58,5
412,5
452,2
39
47
14
40
48
12
40
49
11
43
57
-
46
54
-
49
51
-
49
51
-
52
48
-
70
30
70
30
80
20
13
78
9
13
80
7
12
79
9
12
88
-
14
86
-
14
86
-
48
52
-
58
42
-
58
42
58
42
65
35
16
63
21
18
65
17
-
-
16
53
31
16
55
29
20
55
25
38
50
12
35
48
23
35
47
18
45
40
15
16
37
47
17
39
44
15
37
48
17
41
42
19
44
37
22
47
31
25
48
27
32
48
20
38
42
20
40
41
19
40
38
22
Tabela 111. Długości w[m] wyremontowanych dróg na terenie miasta w latach 2000 – 2010
Kategoria
drogi
krajowe
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
500
2008
2 200
2009
2010
350
600
560
310
1 600
2 300
300
wojewódzkie
360
180
250
150
-
200
2 480
750
-
-
powiatowe
460
1 460
1 280
780
360
1 650
3 570
4 550
4 200
3 300
6 500
gminne
940
1 130
1 450
960
730
1 230
3 730
8 700
5040
5 500
9 900
ogółem
2 110
3 370
3 540
2 200
2 690
5 380 10 080 11 400 11 440
400
600
9 200 17 000
Natężenie ruchu samochodowego
Co 5 lat na drogach krajowych i wojewódzkich przeprowadzane są generalne pomiary ruchu,
w wyniku których ustala się natężenia ruchu w postaci średniorocznego dobowego ruchu - ŚDR.
Wszystkie drogi wlotowe do Przemyśla posiadają takie pomiary, jednakże nie przeprowadzono
ich w samym mieście.
W celu ustalenia stopnia wykorzystania głównych ulic miasta, dnia 22 listopada 2004r., autorzy
opracowania „Koncepcja tras rowerowych dla miasta Przemyśla wraz z etapowaniem i studium
wykonalności dla I etapu”, zbadali natężenie ruchu drogowego. Potoki 15-minutowe uzyskane
z pomiarów przeliczono na potoki godzinne wg zasady N15x4=N60.4
Tabela 112. Natężenie ruchu na głównych ulicach Przemyśla 2004 r.
Nazwa ulicy/drogi
Piłsudskiego
Jagiellońska
Mickiewicza
Słowackiego
Focha
Bohaterów Getta
Borelowskiego
Natężenie w p/h
836
1304 – 1620
1076
664
404
1076
1100
Nazwa ulicy/drogi
Wilsona
Kopernika
Grunwaldzka
Krasińskiego
3 Maja
Most Orląt
Most Siwca
Natężenie w p/h
440
260 – 312
996
416 – 720
1180
1640 – 1712
1128 – 1144
110
Raport o stanie miasta Przemyśla
Ruch samochodowy na ulicach centrum jest rzędu 260-1712 [p/h]. Najsilniej obciążony jest ciąg
ulic Most Orląt – Jagiellońska. Most Orląt wraz z sąsiadującymi skrzyżowaniami zbliża się do
wyczerpania przepustowości. Obecne wykorzystanie ciągu Most Orląt – Jagiellońska rozcina
obszar o wielkim potencjale funkcji śródmiejskich i rekreacyjnych (bulwary Sanu i jednoczesna
bliskość ścisłego centrum) uniemożliwiając pełne wykorzystanie tego potencjału.
Na potrzeby opracowania Studium Wykonalności Inwestycji dla projektów realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2007 do 2013 Dla Dróg
Wojewódzkich i Powiatowych, wykonano pomiary natężenia ruchu na odcinku drogi
wojewódzkiej nr 885 (ulica Słowackiego) oraz na ulicach: Sportowej, Kopernika, Czarnieckiego
i Rokitniańskiej planowanych do przebudowy.
Średni dobowy ruch SRD wyliczony na podstawie wykonanych pomiarów przedstawia się
następująca:
Ulica Słowackiego – na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łukasińskiego do skrzyżowania z ulicą
Fabryczną: 9 326 pojazdów
Ulica Czarnieckiego – do skrzyżowania z ulicą Rokitniańską: 5 049 pojazdów,
na pozostałym odcinku: 1 021 pojazdów
Ulica Sportowa - 6 489 pojazdów
Ulica Kopernika - 5 921 pojazdów
Ulica Rokitniańska - 1 343 pojazdy
Komunikacja rowerowa
W Urzędzie Miejskim funkcjonuje powołany przez Prezydenta Miasta Zespół Koordynujący
Rozwój Infrastruktury Rowerowej w Przemyślu. Pierwszym efektem działań zespołu jest
doprowadzenie do powstania „Koncepcji tras rowerowych dla miasta Przemyśla wraz
z etapowaniem i studium wykonalności dla I etapu”, a także opracowanie standardów
projektowych dla infrastruktury rowerowej.
W mieście, poza nielicznymi stojakami rowerowymi, brak ułatwień dla rowerzystów.
Rowerzyści korzystają z jezdni ulic na zasadach ogólnych lub nielegalnie z chodników,
zwłaszcza w ulicach o wielkim natężeniu ruchu samochodów ciężarowych. Nieformalnym
ciągiem rowerowym jest gruntowa ścieżka na brzegu Sanu. Rowerzyści wykorzystują także ulice
zamknięte dla ruchu w centrum Przemyśla, co częściowo zgodne jest oznakowaniem (tabliczki
T-22 przy niektórych znakach B-1 w ulicach ścisłego centrum).
Długość ścieżek rowerowych na terenie miasta Przemyśla wynosi : 2,85 km w tym:
− 1,60 km ścieżki rowerowe w ulicach: Lwowska – strona lewa, Sanowa, 22 Stycznia,
Brudzewskiego,
− 1,25 km ciągi pieszo – rowerowe w ulicach: Lwowska – strona prawa i Bakończycka
Dnia 2 kwietnia 2003r. młodzież LO przy ZSO nr 2 w Przemyślu pod kierunkiem prof. Andrzeja
Saładiaka przeprowadziła pomiary ruchu rowerowego. Potoki godzinne ruchu rowerowego
uzyskane w wyniku przeprowadzenia tych pomiarów przeliczono na dobę i zaprezentowano
w poniższej tabeli.
Tabela 113. Natężenie ruchu rowerowego w Przemyślu 2003r.
Nazwa ulicy/drogi
Piłsudskiego
Jagiellońska
Mickiewicza
Dworskiego
Lwowska
Kazimierza Wielkiego
Słowackiego
Smolki
Łukasińskiego
Natężenie w r/d
50
110 – 150
170
100
190
80
90
10
30
Nazwa ulicy/drogi
Wilsona
Kopernika
Jana Pawła II
22 Stycznia
Grunwaldzka
Krasińskiego
św. Jana
29 Listopada
Salezjańska
Natężenie w r/d
10
60
70
70
170
100 – 200
120
70
200
111
Raport o stanie miasta Przemyśla
Bohaterów Getta
Borelowskiego
Stanisława Augusta
120
150
100
3 Maja
Most Orląt
Wilsona
250
150
10
Ruch rowerowy na ulicach centrum jest rzędu 80-170 [r/d]. Ruch rowerowy na Zasaniu jest
nieco większy niż w części prawobrzeżnej i osiąga na ulicy 3 Maja 250 r/d.
Na podstawie obrazu ruchu rowerowego w sieci, udział podróży odbywanych rowerem
oszacować można na około 2% w czasie doby i nieco więcej w godzinie szczytu.
Linie kolejowe
Przez Przemyśl przebiega tranzytowa magistrala kolejowa, łącząca równoleżnikowo Niemcy
z Ukrainą przez całą południową Polskę. Linia ta ma istotne znaczenie gospodarcze zarówno
w przewozach pasażerskich, jak i towarowych. Z Przemyśla wiodą trasy kolejowe do głównych
ośrodków Ukrainy: Kijowa, Odessy.
Przemyśl ma dogodne połączenia kolejowe przez Rzeszów, Kraków, Górny Śląsk, Opole
i Wrocław do Zgorzelca, Poznania, Zielonej Góry Szczecina oraz Berlina, Drezna i Pragi oraz
bezpośrednie do Warszawy i Gdyni. Przesiadki na węzłowych stacjach kolejowych tej trasy
(m.in. Przeworsk, Rzeszów, Dębica, Kraków, Katowice, Wrocław) gwarantują dogodne
połączenia do wszystkich większych miast zarówno w kierunku północnym, jak i południowym.
Komunikacja pasażerska
Komunikacja międzynarodowa:
- dworzec kolejowy w centrum miasta – połączenia bezpośrednie z Niemcami i Ukraina,
a pośrednio - z innymi kierunkami;
- przystanek regularnych przewozów autobusowych w centrum miasta – bezpośrednie
połączenia na Ukrainę i w kierunku zachodnim (Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania,
Anglia, Holandia).
Komunikacja miejska i podmiejska
Regularną komunikację zapewnia:
- MZK Sp. z o.o. w Przemyślu obsługujący 34 linii komunikacyjnych wykorzystujących
202 przystanki autobusowe na ternie miasta i dysponujący 57 autobusami.
- PKS Sp. z o.o. w Przemyślu dysponujący 94 autobusami.
Regularna krajowa komunikacja autobusowa jest dostosowana do lokalnych potrzeb, można
z niej korzystać podróżując w kierunku większych miast województwa podkarpackiego, a także
w kierunku Krakowa, Lublina, Warszawy. Na terenie miasta istnieje 7 przystanków
tej komunikacji oraz jeden dworzec autobusowy.
Indywidualna komunikacja samochodowa, ze względu na duże zatłoczenie dróg, stwarza dość
trudne warunki poruszania się po mieście. W okolicach Przemyśla istnieją dość dogodne
warunki dla wykorzystania transportu samochodowego (np. w dojazdach do pracy).
Przewozy
Prywatne przewozy osób
Obecnie na terenie miasta działa 184 taksówek oraz 9 firm przewożących osoby.
Przewozy ładunków
Ze względu na przygraniczne położenie, w Przemyślu dynamicznie rozwijają się firmy
samochodowego transportu towarowego. Obecnie na terenie miasta działa 34 firm
przewozowych. Ponadto można z łatwością korzystać z firm transportowych mających siedziby
w Jarosławiu, Rzeszowie lub innych miastach województwa podkarpackiego.
Istnieje dogodna możliwość przewozu ładunków transportem kolejowym – najbliższy terminal
kontenerowy oraz najbliższe miejsce rozładunku i załadunku wagonów kolejowych prowadzi
w Przemyślu Zakład Przewozów Towarowych i Przeładunku przy dworcu kolejowym.
112
Raport o stanie miasta Przemyśla
Oświetlenie
Na terenie miasta znajduje się około 4 650 punków oświetleniowych o łącznej mocy około
880 kW. Do modernizacji kwalifikuje się ponad 2 000 punktów oświetleniowych (oświetlenie
rtęciowe wyeksploatowane i energochłonne).
Około 65% punktów oświetleniowych (opraw oświetleniowych) stanowi własność
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość. Pozostała część jest własnością Gminy.
W 2009r Gmina Miejska Przemyśl wybudowała:
1. 5 250 mb linii oświetleniowej, w tym:
−
4 613 mb kablowej linii oświetleniowej,
− 637 mb napowietrznej linii oświetleniowej
2. 148 szt słupów oświetleniowych, 154 opraw oświetleniowych, 2 kpl szaf oświetleniowych
Powyższe inwestycje wykonano:
- na ulicach powiatowych: Sielecka, Żeromskiego, Św. Józefa, Ofiar Katynia, Pasteura
- na ulicach gminnych: Felicjanek, Krasickiego, Grzegorza z Sanoka, Kremera, Poniatowskiego,
Stojałowskiego, Wandy, Daszyńskiego, Łokietka
W 2010 r. Gmina Miejska Przemyśl wybudowała:
1. 1 488 mb linii oświetleniowej, w tym:
− 1 252 mb kablowej linii oświetleniowej
− 236 mb napowietrznej linii oświetleniowej
2. 45 szt słupów oświetleniowych, 54 oprawy oświetleniowe
Powyższe inwestycje wykonano:
- na ulicach powiatowych: Bpa J. Śnigurskiego,
- na ulicach gminnych: Monte Cassino, Orłowicza, Michała i Kazimierza Osińskich, Biskupia,
Ratuszowa, Łokietka/Kordeckiego, Skolimowska, Smolna, Jesionowa.
B. TRENDY I TENDENCJE
Stan układu głównych ulic w obrębie centralnej części miasta, przy stale wzrastającym natężeniu
ruchu kołowego oraz braku możliwości poprawy istniejących parametrów technicznych,
powoduje stałe pogarszanie się warunków i bezpieczeństwa ruchu. Wzrasta uciążliwość oraz
destrukcyjny wpływ na środowisko i pobliską zabudowę.
Tabela 114. Liczba zarejestrowanych pojazdów silnikowych i motorowerów (wg stanu na dzień
31 grudnia.)
Rodzaj
pojazdu
Samochody
osobowe
Autobusy
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
17 340 17 478 18 331 18 736 19460 20 930 21.844 22 799 24 031 25 309 25 291
301
310
304
302
275
290
292
294
307
309
290
Samochody
ciężarowe
Motocykle
2 282
2 309
2 988
3 056
2 952
2 998
3.065
3 113
3 195
3 402
3 532
1 173
1 179
1 208
1 217
1 200
1 255
1.295
1 326
1 421
1 522
1 506
Motorowery
373
371
385
403
410
480
553
652
793
935
954
Ciągniki
rolnicze
Ciągniki
siodłowe
Samochody
specjalne
RAZEM
315
319
331
334
315
317
322
329
334
367
373
44
45
56
68
56
63
79
91
102
135
131
124
124
129
113
119
158
161
156
159
135
168
21 952 22 135 23 734 24 229 24 787 26 491 27.611 28 760 30 342 32 114 32 245
113
Raport o stanie miasta Przemyśla
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 115. Rodzaje nawierzchni dróg publicznych gminnych w km - GUS
Drogi publiczne gminne
o nawierzchni:
twardej
twardej ulepszonej
gruntowej
Rok
Przemyśl
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Krosno
Mielec
Zamość
Jelenia Góra
58,47
61,20
65,00
65,00
67,80
77,00
82,90
56,04
58,70
62,50
62,50
64,80
73,10
79,80
58,89
56,90
53,70
53,70
49,40
41,50
36,60
67,90
78,30
79,00
79,00
80,70
81,50
79,70
64,90
78,30
79,00
79,00
80,70
81,50
79,70
12,00
10,70
10,50
10,50
9,70
8,30
9,70
73,00
75,60
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
63,00
69,30
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
25,00
23,10
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
38,70
42,20
44,60
44,60
45,90
48,90
51,20
38,60
42,20
44,60
44,60
45,90
48,90
51,20
12,40
31,20
29,10
29,10
27,80
24,80
22,50
115,20
116,60
110,90
110,90
128,50
128,50
133,40
101,20
102,60
105,90
105,90
123,50
123,50
128,40
11,40
10,20
19,30
19,30
18,70
18,70
13,80
Przemyśl
65
66
66
79
68
b.d.
b.d.
Krosno
71
72
74
72
72
b.d.
b.d.
Mielec
74
74
67
80
80
b.d.
b.d.
Zamość
63
63
65
180
215
b.d.
b.d.
Jelenia Góra
75
75
75
79
79
b.d.
b.d.
Tabela 116. Komunikacja - GUS
Wyszczególnienie
Trasy komunikacyjne
autobusowe (km)
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Ogólne informacje o budowie obwodnicy:
W 2011r. planowana jest kontynuacja robót związanych z budową mostu głównego nad rzeką
San oraz wiaduktu nad torami kolejowymi. Wykonawca planuje również realizować roboty
związane z przebudową sieci trakcyjnej, budową przejść podziemnych dla pieszych pod
obwodnicą i budową przejść pod torami kolejowymi. Dodatkowo będą prowadzone roboty
budowlane związane z branżą teletechniczną, elektryczną, przebudową odcinków gazociągów
oraz przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Na rok 2011 Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu zaplanował:
Przebudowa dróg:
dł. 1 563 mb
w tym:
drogi powiatowe: dł. 1 039 mb ulice : Zawiszy Czarnego i Mogilnickiego
drogi gminne:
dł. 524 mb ulice: Wyszyńskiego i Balickiego
114
Raport o stanie miasta Przemyśla
Budowa ronda w ulicy Lwowskiej: pow. 4 837 m2
Remonty dróg:
drogi gminne:
dł.
dł.
405 mb
405 mb ulica Hoża
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
- Urząd Miejski w Przemyślu
- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015 przyjęty Uchwałą
Nr 263/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2010r. zaktualizowany
Uchwałą Nr 40/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca 2011r.
- „Koncepcja tras rowerowych dla miasta Przemyśla wraz z etapowaniem i studium
wykonalności dla I etapu”
- Wyniki badań natężenia ruchu samochodowego z 22 listopada 2004r. – prof. A. Saładiak
- Wyniki badań natężenia ruchu rowerowego z 2 kwietnia 2003r. - młodzież LO przy ZSO
Nr 2 w Przemyślu pod kierunkiem prof. A. Sałaciaka.
- GUS
TEMAT 3.
INTERNET, ENERGIA, POCZTA, TELEKOMUNIKACJA.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Gazownictwo
Gaz ziemny wysokometanowy dla miasta Przemyśla dostarczany jest za pośrednictwem sześciu
stacji redukcyjno –pomiarowych I stopnia o łącznej przepustowości 26 700 Nm3/h oraz
szesnastu stacji II stopnia o łącznej przepustowości 7 180 Nm3/h.
Właścicielem i operatorem jednej stacji I stopnia /przy ulicy Opalińskiego/ jest O/ZG
w Jarosławiu.
Właścicielami i operatorami pozostałych stacji red pom I stopnia i gazociągów wysokiego
ciśnienia na terenie miasta Przemyśla są OGP GAZ – SYSTEM S.A Oddział w Tarnowie
Terenowa Jednostka Eksploatacji w Jarosławiu oraz PGNiG S.A w Warszawie O/Sanok.
Właścicielem i operatorem stacji red-pom II stopnia oraz sieci gazowej średniego i niskiego
ciśnienia jest O/ZG w Jarosławiu.
Eksploatacja stacji red-pom I i II stopnia na zlecenie ich właścicieli prowadzona jest przez
Przedsiębiorstwo Obsługi Gazownictwa POLGAZ w Jarosławiu.
Bezpośrednia eksploatacja sieci gazowej średniego oraz niskiego ciśnienia prowadzona jest
przez Rejon Dystrybucji Gazu w Przemyślu przy ulicy Rogozińskiego 40 zgodnie z procedurami
obowiązującym w Karpackiej Spółce Gazownictwa.
W oparciu o harmonogramy prowadzona jest kontrola sieci gazowej pod kątem szczelności
i bezkolizyjnej lokalizacji w stosunku do innych urządzeń nad i podziemnych .
W celu zagwarantowania bezpieczeństwa publicznego i ciągłości dostaw gazu dokonywana jest
systematycznie wymiana gazociągów znajdujących się w złym stanie technicznym.
Stan techniczny sieci gazowej na terenie miasta Przemyśla jest zadawalający.
115
Raport o stanie miasta Przemyśla
Od 2005 roku długość sieci gazowej i ilość połaczeń do budynków systematycznie rośnie.
Natomiast, liczba odbiorców gazu z sieci wzrastała do 2003r. do poziomu 19 894, a nastepnie
gwałtownie spadła do poziomu 17 072. Od 2005r. liczba odbiorców gazu z sieci utrzymuje się na
podobnym poziomie i podlega bardzo niewielkim wahaniom.
Strefy bezpieczeństwa urządzeń gazowniczych
W granicach administracyjnych miasta Przemysla znajdują się urządzenia źródłowe (kopalnie
gazu ziemnego i stacje redukcyjno - pomiarowe I stopnia) oraz urządzenia przesyłowe w postaci
gazociągów wysokiego ciśnienia relacji tłocznia Maćkowice - tłocznia Żurawica, które generują
specjalne strefy bezpieczeństwa. Wokół wyżej wymienionych urządzeń obowiązuje strefa
bezpieczeństwa maksymalnie 65 m na stronę, w tym 17,5 m dla budownictwa mieszkaniowego.
Niemniej jednak strefy bezpieczeństwa są różne dla różnych urządzeń gazowniczych oraz dla
różnych elementów zagospodarowania przestrzennego.
Strefy ochronne dla gazociągów średniego i niskiego ciśnienia ,które uzyskały decyzję na
budowę przed 1 listopada 2001r wynosi 1,5 m na obie strony od gazociągu (zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z 14.11.1995r opublikowanym w Dz.U.
z 1995r Nr 139 ;poz.686) zaś dla gazociągów ,które uzyskały decyzję na budowę po 1 listopada
2001r strefa kontrolowana ,której linia pokrywa się z osią gazociągu wynosi 1m./zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30.07.2007r. W sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe .
Strefa zagrożenia wybuchem stacji red-pom I stopnia przy ul Opalińskiego będącej własnością
O/ZG w Jarosławiu oraz stacji red –pom II stopnia wyznaczana jest przez linię ich ogrodzeń.
Elektroenergetyka
Dystrybucją energii elektrycznej dla Przemyśla zajmuje się Zamojska Korporacja Energetyczna
Dystrybucja Sp. z o.o. w Warszawie za pośrednictwem Rejonowego Zakładu Energetycznego
w Przemyślu.
Na koniec 2007r. energia elektryczna dostarczana była do odbiorców na terenie miasta
za pośrednictwem: 131,268 km linii kablowych SN, 96,791 km linii napowietrznych SN,
377,986 km linii kablowych nn, 15,932 km linii napowietrznych nn nie izolowanych oraz 21,688
km linii napowietrznych nn izolowanych. Sieć energetyczna składa się również ze 136 stacji
transformatorowych SN/nn wnętrzowych oraz 47 stacji transformatorowych SN/nn
napowietrznych.
Tabela 117.Urzadzenia sieci PGE Dystrybucja Sp. z o.o. na tarenie miasta Przemyśla
Wyszczególnienie
linie średniego napięcia kablowego (w km)
linie średniego napięcia napowietrznego (w km)
linie niskiego napięcia kablowego (w km)
linie niskiego napięcia kablowe oświetlenie uliczne (w km)
linie niskiego napięcia izolowane (w km)
linie niskiego napięcia nie izolowane (w km)
stacje SN/nn napowietrzne (w szt.)
stacje SN/nn wnętrzowe (w szt.)
Rok
2009
131,079
76,637
376,161
113,088
30,000
108,053
51
135
2010
131,387
82,932
378,588
112,883
30,750
106,609
51
137
Liczba odbiorców energii elektrycznej w kolejnych latach podlegała niewielkim wahaniom.
W 2000 roku wynosiła 25 837, potem nieco zmniejszyła się, a następnie w 2002 roku wzrosła
do 26 100, znów uległa zmniejszeniu i w 2005 roku osiągnęła poziom 28 864. Natomiast,
w 2006r. na terenie miasta Przemyśla było 28 712 odbiorców energii elektrycznej.
Zużycie energii elektrycznej również podlega wahaniom. Najwyższy poziom odnotowany został
w 2003r . i wyniósł 47 tyś. MWh.
W roku 2006 poziom zużycia energii elektrycznej wyniósł 46 421 MWh.
116
Raport o stanie miasta Przemyśla
W tym odbiorcy grypy taryfowej „C” zużyli 22 953,3 MWh, natomiast, odbiorcy grupy
taryfowej „G” zużyli 46 421,7 MWh.
B. TRENDY I TENDENCJE
Tabela 118. Sieć gazowa
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Połączenia prowadzące do
budynków
Długość w km
189,7
190,7
190,8
192,5
193,8
195,4
197,7
199,9
203,1
206,6
207,5
2 828
3 045
3 117
3 171
3 217
3 224
3 224
3 419
3 491
3 523
3 569
Odbiorcy gazu
z sieci
Zużycie gazu
z sieci (mln m 3 )
16 214
16 718
16 835
19 894
17 072
17 061
17 221
17 399
17 067
17 214
17 745
20,2
21,6
20,2
20,5
18,4
20,5
20,3
19,3
19,3
17,9
18,3
Tabela 119. Wielkość dostaw gazu ziemnego wysokometanowego dla Przemyśla
Rok
Wielkość dostaw gazu ziemnego wysokometanowego (m 3)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
20 284 000
21 663 600
20 177 900
20 540 500
18 485 200
20 565 600
20 348 600
19 239 800
19 279 500
17 890 200
18 317 800
Tabela 120. Energia elektryczna
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Odbiorcy energii elektrycznej
Zużycie w MWh
25 837
25 625
26 100
25 945
25 991
28 864
28 712
28 484
28 705
28 875
28 997
45 294
45 093
46 300
47 000
44 738
46 791
46 421
65 238
67 806
67 266
66 538
117
Raport o stanie miasta Przemyśla
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 121. Sieć gazowa – GUS
Wyszczególnienie
Długość sieci ogółem (km)
Długość sieci przesyłowej (km)
Długość czynnej sieci
rozdzielczej w km (km)
Czynne połączenia do budynków
mieszkalnych (szt.)
Liczba odbiorców gazu
(gospodarstwa domowe)
Zużycie gazu w gospodarstwach
domowych (hm3)
Rok
Przemyśl
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
163,2
163,2
157,9
167,0
166,9
169,3
172,4
40,3
40,3
34,3
42,4
42,4
42,4
42,4
122,90
122,90
123,60
124,54
124,55
126,86
129,9
3 171
3 217
3 237
3 414
3 431
3 503
3 534
16 550
16 600
16 576
16 721
16 890
17 067
17 214
8,80
9,70
10,73
10,35
9,57
8,68
8,50
Krosno
Mielec
211,0
219,9
221,3
222,3
223,19
224,75
232,33
11,9
11,9
11,9
11,9
11,9
11,9
11,9
199,10
208,00
209,40
210,35
211,27
212,83
220,40
6 727
6 770
6 869
7 096
7 145
7 118
7 197
18 018
18 100
22 602
18 004
18 209
15 764
15 888
10,20
10,30
9,95
8,93
9,70
9,81
10,00
157,7
156,0
157,6
160,7
163,78
164,03
167,08
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,4
8,4
148,80
147,10
148,70
151,76
154,84
155,65
158,71.
5 196
5 252
5 326
5 648
5 728
6 966
7 100
18 923
19 000
19 121
19 255
19 382
19 515
19 624
10,40
10,80
10,52
10,86
9,55
9,75
9,48
Zamość
118,7
131,0
106,1
106,8
107,58
109,20
111,61
0
0
0
0
b.d.
118,70
131,00
106,10
106,81
107,58
109,20
111,61
4 528
3 515
3 741
3 812
3 873
3 967
4 035
18 109
18 400
18 774
19 055
19 511
19 676
20 024
10,00
10,10
4,74
8,68
7,94
7,91
7,67
Jelenia Góra
223,6
239,0
242,3
248,4
251,9
252,6
253,0
34,4
34,4
34,4
34,4
34,4
34,4
34,4
189,20
204,60
207,90
213,97
217,47
218,17
218, 60
4 391
4 460
4 581
4 766
4 919
4 988
5 049
29 452
29 300
29 396
29 439
29 749
29 741
29 761
13,10
25,60
8,21
13,97
15,12
15,52
17,32
Tabela 122. Elektorenergetyka - GUS
Wyszczególnienie
Rok
Przemyśl
Odbiorcy energii elektrycznej na niskim 2003
napięciu w gospodarstwach domowych 2004
w miastach (gospodarstwa domowe)
2005
2006
25 945
25 991
26 414
26 414
Krosno
16 777
16 843
17 231
17 346
Mielec Zamość Jelenia Góra
19 126
19 202
20 867
20 927
23 635
23 733
25 881
25 670
32 969
33 292
33 606
33 754
118
Raport o stanie miasta Przemyśla
Zużycie energii elektrycznej
w gospodarstwach domowych
w miastach (MW*h)
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
26 153
26 374
26 520
47 003
44 738
46 791
46 791
47 713
45 616
45 485
17 533
17 581
17 640
24 837
25 353
26 335
26 541
27 087
27 218
27 423
21 102
21 285
21 394
28 544
29 391
32 937
33 419
33 807
34 412
34 843
25 860
25 918
26 273
40 308
35 604
39 917
41 753
41 009
45 712
42 087
34 099
34 283
34 408
62 057
62 163
62 976
63 653
62 082
62 400
63 746
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Ciepłownictwo
W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w ciągu najbliższych kilku lat planowane
jest spięcie sieci ciepłowniczej w pierścień wraz z przełożeniem sieci nad rzeką San przy okazji
budowy drogi obwodowej miasta Przemyśl.
Według stanu na 31.12. 2010r. do sieci ciepłowniczej przyłączonych jest 240 węzłów cieplnych
w tym 217 są eksploatowane przez MPEC Przemyśl. Długość sieci ciepłowniczej przesyłowej
na 31.12.2010r. wynosiła 37,11 km.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
- Urząd Miejski w Przemyślu
- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015 przyjęty Uchwałą
Nr 263/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2010r. zaktualizowany
Uchwałą Nr 40/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca 2011r.
- GUS
- Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie - Oddział Zakład Gazowniczy
w Jarosławiu
- PGNiG S.A. Karpacki Oddział Obrotu Gazem w Tarnowie - Gazownia Jarosławska
- PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. - Rejonowy Zakład Energetyczny w Przemyślu
- PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. - Oddział w Przemyślu
- Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu
- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej Sp. z o.o. w Przemyślu
- Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Przemyślu
- Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu.
119
Raport o stanie miasta Przemyśla
SEKTOR VI - WARUNKI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
TEMAT 1.
ROZMIARY I KATEGORIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
NAJWIĘKSI PRACODAWCY, MAŁE I ŚREDNIE FIRMY (MSP).
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Gospodarka
Przemyśl jest miastem o zróżnicowanej strukturze gospodarczej. Wiodącymi działami
gospodarki miasta są przemysł i handel, znaczący jest także udział transportu i budownictwa.
Ponadto Przemyśl jest istotnym ośrodkiem usług medycznych i edukacyjnych.
Według rodzaju działalności największy odsetek firm funkcjonuje w handlu i naprawach
(42.02%) oraz obsłudze nieruchomości i firm (12,62%). Duży odsetek stanowi pozostała
działalność (15,74%). W następnej kolejności jest transport, gospodarka magazynowa i łączność
(8,85%), ochrona zdrowia i opieka społeczna (7,05%), przemysł (6,04%), budownictwo (4,65%)
oraz edukacja (3,03%).
Tabela 123. Podmioty gospodarki narodowej wg wybranych sekcji
2003
2004
Liczba podmiotów
2005
2006
2007
2008
2009
6 581
6 459
6 347
6 301
6 287
6 255
6 299
29
26
30
31
32
16
24
383
379
358
354
353
354
350
346
329
328
225
224
299
282
2 638
244
283
2 554
244
310
2 439
237
304
2 388
234
294
2.358
223
256
1 826
170
379
2 183
225
543
495
495
454
466
411
425
215
1 055
206
1 076
207
1 086
199
1 106
188
1.141
179
618
179
1 140
Wyszczególnienie
Ogółem
z tego
Rolnictwo, łowiectwo,
leśnictwo
Przemysł
W tym przetwórstwo
przemysłowe
Budownictwo
Handel i naprawy
Hotele i restauracje
Transport, gospodarka
magazynowa i łączność
Pośrednictwo finansowe
Obsługa nieruchomości i firm,
nauka
Tabela 124. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie REGON
Rodzaj podmiotu
Ogółem
Sektor publiczny
Sektor prywatny
Spółki handlowe
W tym z udziałem kapitału
zagranicznego
Spółki cywilne
Spółdzielnie
Fundacje stowarzyszenia
i organizacje społeczne
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
2003
Liczba podmiotów
2005
2006
2007
2004
2008
2009
6 581
413
6 168
351
6 459
409
6 050
416
6 347
399
5 948
437
6 301
399
5 902
392
6 287
392
5 895
389
6 255
386
5 869
405
6 299
386
5 913
417
45
49
49
62
66
66
74
534
37
517
37
504
37
484
37
427
36
469
34
b.d.
33
200
210
223
236
245
265
272
4 816
4 660
4 530
4 470
4 407
4 357
4 385
120
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 125. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w REGON
Rok
Ogółem
2004
2005
2006
2007
2008
6 459
6 347
6 301
6.287
6 255
Osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej
W tym
W tym spółki handlowe
W tym
przedsięW tym
Z udziałem
Razem
spółki
spółdzielnie Ogółem
biorstwa
kapitału
cywilne
państwowe
zagranicznym
1 799
1 817
1 831
1 880
1 898
1
1
1
-
37
37
37
36
34
367
381
392
401
405
49
56
62
67
66
Osoby fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą
517
504
484
481
469
4 660
4 530
4 470
4.407
4 357
Tabela 126. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według wybranych sekcji
Wyszczególnienie
2003
Ogółem
z tego:
Przetwórstwo przemysłowe
Budownictwo
Handel i naprawy
Hotele i restauracje
Transport, gospodarka magazynowa
i łączność
Pośrednictwo finansowe
Obsługa nieruchomości i firm, nauka
Działalność usługowa, komunalna,
społeczna i indywidualna pozostała
Rolnictwo łowiectwo leśnictwo
2004
Liczba osób fizycznych
2005
2006
2007
2008
2009
4 816
4 660
4 530
4 470
4 407
4 357
4 385
272
221
2 156
195
246
219
2 085
197
243
241
1 974
194
242
237
1 931
187
235
226
1 899
177
224
256
1 826
170
299
379
2 183
225
505
458
426
418
426
411
425
203
623
194
618
195
612
186
626
175
617
179
618
179
460
-
169
166
159
b.d.
b.d.
b.d.
-
13
16
17
b.d.
b.d.
24
B. TRENDY I TENDENCJE
Na koniunkturę gospodarczą Przemyśla w latach dziewięćdziesiątych istotny wpływ wywierał
handel ze wschodnimi sąsiadami Polski, zwłaszcza z Ukrainą. Wobec kryzysu na Wschodzie,
który rozpoczął się w połowie 1998 roku oraz wprowadzenia obowiązku wizowego
i uszczelnienia granic w związku z członkostwem w Unii Europejskiej handel ten znacznie się
zmniejszył, prowadząc w rezultacie do dekoniunktury gospodarczej w Przemyślu.
O potencjale gospodarczym i społecznym miasta stanowi liczba ludności pracującej. W 2008r.
na 45 613 osób w wieku produkcyjnym (w 2003r. - 42 708) zatrudnionych było ogółem
17 431 osób (w 2003r. - 17 024), a w tym 9 010 kobiet (w 2003r. - 8 479).
Tabela 127. Budżet miasta Przemyśla w latach 2000–2009
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Dochody
145 800 346
164 385 322
160 924 102
148 196 288
165 832 728
179 993 569
191 392 235
217 952 585
225 330 952
237 906 773
Wydatki
149 158 677
164 038 137
157 031 743
152 630 360
165 932 991
197 208 365
195 988 667
222 980 261
235 913 876
268 624 549
Liczba
mieszkańców
68 007
67 955
67 787
67 547
67 570
66 909
67 127
66 867
66 488
66 389
Dochody na 1
mieszkańca
2 144
2 419
2 374
2 194
2 454
2 690
2 851
3 259
3 375
3 581
Wydatki na
1 mieszkańca
2 193
2 414
2 317
2 260
2 456
2 947
2 920
3 335
3 534
4 043
121
Raport o stanie miasta Przemyśla
W analizowanym okresie dochody i wydatki miasta Przemyśla rosną do roku 2001. W roku 2002
następuje ich spadek, a od 2003r. systematycznie rosną. W latach 2000, 2003, 2004, 2005
i 2006 występuje deficyt budżetowy, w latach 2001 i 2002 nadwyżka. Dochody i wydatki
przypadające na jednego mieszkańca miasta utrzymują się na podobnym poziomie.
Zasadniczy wpływ na poziom rozwoju gospodarczego miasta wywiera sfera produkcji
materialnej. Decyduje ona o aktywności gospodarczej, a tym samym o właściwym
funkcjonowaniu całego organizmu miasta zarówno w aspekcie społecznym jak i gospodarczym.
Szeroko rozumiana działalność gospodarcza angażuje zdecydowaną większość potencjału
ludzkiego, środków finansowych i materiałowych jak również infrastrukturę techniczną.
Aktualnie ukształtowana struktura podmiotowa gospodarki miasta jest wynikiem procesu
transformacji systemowej polskiej gospodarki. Efektem tego procesu jest wyraźny wzrost
znaczenia sektora prywatnego, który w chwili obecnej znacznie przewyższa sektor publiczny
pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Wśród podmiotów
prywatnych przeważającą część stanowią podmioty powstałe w wyniku transformacji
systemowej i budowy gospodarki rynkowej. Stosunkowo niewielką grupę stanowią
sprywatyzowane byłe przedsiębiorstwa państwowe.
Tabela 128. Jednostki zarejestrowane w systemie REGON w latach 1994–2009
Rok
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ogółem
4 842
5 522
6 031
6 525
6 875
6 955
6 654
6 433
6 428
6 581
6 459
6 347
6 347
6 287
6 255
6 299
Na 1 000 mieszkańców
70,31
80,27
87,36
95,14
100,43
101,76
97,84
94,67
94,83
97,43
97,40
94,86
94,90
94,02
94,08
94.89
Sektor prywatny
b.d.
5 278
5 870
6 368
6 712
6 774
6 457
6 217
6 179
6 168
6 050
5 948
11 086
5 895
5 869
5 913
Sektor publiczny
b.d.
153
161
157
163
181
197
216
249
413
409
399
576
392
386
386
Przemyśl posiada korzystne warunki dla rozwoju wytwórczości przemysłowej takie jak:
- Bliskość granicy stwarzająca szansę na wykorzystanie potencjalnie chłonnego rynku Ukrainy
- eksport produktów przy niskich kosztach transportu. Ponadto istnieje możliwość
korzystania z usług kooperacyjnych relatywnie tanich firm ukraińskich.
- Wieloletnie tradycje przemysłowe pozwalające firmom działającym na terenie miasta
lokować swoje produkty na rynku krajowym, a także na rynkach eksportowych, między
innymi Ukrainy, Czech, Słowacji, Węgier, Danii, Holandii, Niemiec, Austrii, Nigerii, Indii,
Gambii, Liberii, Burundi, Tanzanii.
- Możliwość pozyskania w otoczeniu miasta produktów rolniczych dla przetwórstwa
spożywczego.
- Lokalne zasoby pracy pozwalają podejmować produkcję zaawansowaną technologicznie automatyka przemysłowa, elektrotechnika itp.
- Znaczne lokalne zasoby pracy cechują się dobrym przygotowaniem zawodowym,
co w warunkach niskich przeciętnych płac na Podkarpaciu stwarza korzystne warunki
inwestowania.
122
Raport o stanie miasta Przemyśla
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 129. Liczba pracujących w poszczególnych sektorach – GUS
Wyszczególnienie
Pracujący ogółem
-
w tym kobiety
Sektor publiczny
-
w tym kobiety
Sektor prywatny
-
w tym kobiety
Sektor rolniczy
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Przemyśl
17 024
17 409
17 567
17 683
17 549
17 431
17 072
8 479
8 675
8 941
8 963
8 952
9 010
8 708
10 147
10 194
10 152
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
5 840
5 848
5 857
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
6 877
7 215
7 415
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
2 639
2 827
3 089
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
79
240
237
242
233
233
Krosno
23 666
24 330
24 763
25 691
26 269
25 579
22 629
9 955
10 203
10 292
10 958
10 916
10 716
9 881
9 266
8 834
8 781
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
4 996
4 739
4 792
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
14 400
15 496
15 982
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
4 959
5 464
5 500
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
15
195
225
232
249
233
Mielec Zamość Jelenia Góra
22 118
17 225
22 619
22 430
18 041
23 408
22 230
18 393
23 664
22 905
18 404
23 497
24 190
18 036
23 391
23 784
18 950
24 818
23 150
18 999
24 468
9 165
8 905
11 938
9 094
9 287
12 279
8 771
9 336
12 539
9 164
8 729
12 287
9 904
9 037
12 564
9 587
9 264
13 566
9 336
9 365
13 316
8 113
9 939
11 532
b.d.
9 772
11 157
b.d.
9 255
10 780
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
3 821
5 812
6 797
b.d.
5 724
6 635
b.d.
5 281
6 309
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
14 005
7 286
11 087
b.d.
8 319
12 251
b.d.
9 138
12 884
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
5 344
3 093
5 141
b.d.
3 563
5 744
b.d.
4 055
6 230
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
50
79
72
b.d.
697
209
b.d.
691
188
b.d.
688
187
b.d.
689
192
b.d.
692
191
123
Raport o stanie miasta Przemyśla
w tym kobiety
Sektor przemysłowy
w tym kobiety
Sektor usługowy- usługi rynkowe
ogółem
w tym kobiety
Sektor usługowy- usługi
nierynkowe
w tym kobiety
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
210
22
86
85
86
85
80
78
4 097
3 935
3 911
3 874
3 924
3 780
3 614
1 029
919
930
919
984
853
799
5 889
5 991
6 054
6 192
6 271
6 457
b.d
2 556
2 613
2 786
2 761
2 813
3 091
b.d.
6 959
7 243
7 365
7 375
7 450
7 290
b.d.
4 872
5 057
5 145
5 197
5 215
5 131
b.d.
318
6
91
107
110
115
102
125
11 945
12 187
12 114
12 467
12 699
11 671
8 501
3 269
3 336
3 227
3 854
3 718
3 174
2 180
6 055
6 433
6 797
7 374
8 082
8 533
b.d.
2 596
2 811
2 949
2 971
3 328
3 722
b.d.
5 651
5 515
5 627
5 618
5 531
5 434
b.d.
4 084
3 965
4 009
4 023
3 907
3 870
b.d.
b.d.
16
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
13 999
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
4 239
b,d,
b,d,
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
4 470
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
2 158
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
3 599
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
2 752
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
712
29
282
282
282
280
283
291
4 082
3 861
4 083
3 711
3 603
3 865
4 249
1 487
1 383
1 464
918
911
918
949
6 289
6 664
6 887
7 146
7 581
8 150
b.d.
2 593
2 843
2 926
3 133
3 357
3 513
b.d.
6 775
6 819
6 732
6 859
6 936
7 016
b.d.
4 796
4 779
4 664
4 754
4 847
4 908
b.d.
164
31
67
56
52
55
53
48
7 450
7 996
8 346
7 756
7 587
8 251
7 979
3 050
3 365
3 592
3 135
3 077
3 466
3 181
8 159
8 456
8 550
8 865
9 134
9 867
b.d.
3 766
3 927
4 128
4 289
4 694
5 190
b.d.
6 938
6 747
6 580
6 689
6 774
6 805
b.d.
5 091
4 920
4 763
4 811
4 879
4 998
b.d.
124
Raport o stanie miasta Przemyśla
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Brak danych
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
- Urząd Miejski w Przemyślu
- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015 przyjęty Uchwałą
Nr 263/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2010r. zaktualizowany
Uchwałą Nr 40/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca 2011r.
- GUS
- Urząd Statystyczny w Rzeszowie
TEMAT 2.
POMOC DLA MSP, SZKOŁY BIZNESOWE, URUCHAMIANIE
DZIAŁALNOŚCI, DRUGA PRACA, WARUNKI ZATRUDNIENIA I PŁAC.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Podstrefa Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK
WISŁOSAN
W 2006r. utworzono Podstrefę Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
EURO-PARK WISŁOSAN, zlokalizowaną w południowo-wschodniej części miasta, przy
ul. Słowackiego i ul. Bakończyckiej. Początkowo powierzchnia terenów inwestycyjnych
objętych specjalną strefą ekonomiczną wynosiła ok. 12 ha. W 2007r. poszerzono je o dodatkowe
30 ha. Obecnie powierzchnia Podstrefy Przemyśl wynosi ok. 42 ha, z czego ok. 38 ha jest
własnością Gminy Miejskiej Przemyśl, ok. 4 ha Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Tereny objęte
są obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Bakończycka III”.
Utworzenie strefy spowodowało wzrost zainteresowania naszym miastem wśród potencjalnych
inwestorów, zarówno lokalnych, krajowych, jak i zagranicznych. Władze miasta oraz podmiot
zarządzający strefą Agencja Rozwoju Przemysłu Oddział w Tarnobrzegu otrzymują zapytania od
zainteresowanych firm. Niestety zainteresowanie to nie przełożyło się jeszcze na realizację
żadnego konkretnego projektu inwestycyjnego. Inwestorzy zwracają uwagę na następujące
problemy:
- brak autostrady, niewystarczające połączenie komunikacyjne oraz brak dróg wewnętrznych
w Podstrefie Przemyśl,
- brak uzbrojenia i brak melioracji terenów inwestycyjnych,
- brak sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
- brak firm kooperujących i dużych zakładów produkcyjnych,
- niska przepustowość i niewydolność systemu komunikacyjnego miasta,
- brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej i wyższych uczelni o kierunkach technicznych.
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego.
Od początku września 2004r. po uzyskaniu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym PARR
S.A. rozpoczęła własną działalność gospodarczą, stopniowo rozszerzając zakres swoich usług
na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych instytucji.
Celem statutowym działalności PARR S.A. jest:
125
Raport o stanie miasta Przemyśla
−
−
−
wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego,
inicjowanie i promowanie przedsiębiorczości,
wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności
mikroprzedsiębiorstw,
− udział i współpraca w realizacji projektów finansowanych ze środków UE,
− wspieranie postępu technologicznego,
− organizowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy,
− prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej dotyczącej lokalnego rynku
gospodarczego,
− promocja walorów turystycznych miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego,
− prowadzenie działalności wydawniczej.
Zadania statutowe PARR S.A. realizowane są poprzez Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości, Biuro
Projektów Infrastrukturalnych i Biuro Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. świadczy bezpłatne usługi informacyjnodoradcze dla przedsiębiorców w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego. Oferowane
usługi obejmują udzielanie informacji nt. dostępnych programów pomocy publicznej, w tym
Unii Europejskiej oraz pomoc w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych. Jednocześnie
osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą uzyskać informacje na temat
uruchomienia i prowadzenia własnej firmy.
Działające w ramach PARR S.A. Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości zajmuje się także
opracowywaniem biznes planów, analiz ekonomiczno-finansowych oraz organizuje warsztaty
i seminaria szkoleniowe dla przedsiębiorców z zakresu funduszy unijnych.
Biuro Rozwoju Zasobów Ludzkich prowadzi usługi doradcze w zakresie: informacji
o Europejskim Funduszu Społecznym, szkoleń prowadzonych przez Regionalny Ośrodek
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz o możliwościach pozyskania funduszy europejskich
na projekty innowacyjne i ogólnopolskie programy szkoleniowe.
Regionalna Izba Gospodarcza
Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu powstała 26 września 2000r. jako organizacja
samorządu gospodarczego, reprezentująca interesy podmiotów gospodarczych, prowadzących
działalność wytwórczą, handlową, budowlaną i usługową na terenie powiatu przemyskiego.
Jej celem jest zintegrowanie tego środowiska, ochrona jego interesów w regionie i w kraju
poprzez m.in. współpracę z władzą szczebla centralnego i lokalnego w sprawach istotnych
dla rozwoju gospodarczego na danym obszarze, w tym także dla pozyskiwania nowych
inwestorów krajowych i zagranicznych.
Członkami - założycielami Izby są przedstawiciele podmiotów gospodarczych z powiatu
przemyskiego. Główne zadania Izby to m.in.:
- reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów,
- wspieranie inicjatyw gospodarczych,
- prowadzenie działalności szkoleniowej,
- podnoszenie wiedzy ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej i technologicznej,
- kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej,
- opiniowanie planów rozwoju regionalnego opracowywanych przez organy samorządu
terytorialnego.
B. TRENDY I TENDENCJE
W 2003r. Rada Miejska w Przemyślu podjęła uchwałę (Uchwała Rady Miejskiej Nr 44/2003
z dnia 24 kwietnia 2003r.) w sprawie zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej.
126
Raport o stanie miasta Przemyśla
Zgodnie z cytowaną uchwałą (w okresie jej obowiązywania) zgłoszenie o dokonanie wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej składane przez osoby bezrobotne i absolwentów było
zwolnione z opłat stałych.
Podstawą zwolnienia z opłat stałych bezrobotnych i absolwentów było dołączenie do zgłoszenia
zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu o spełnieniu warunków do uznania za
bezrobotnego lub absolwenta. Zwolnienie z opłat stałych obejmowało dokonanie pierwszego
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmiany tego wpisu dokonywane w ciągu
24 miesięcy od dnia wpisu.
Tabela 130. Liczba osób, które skorzystały z Uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 44/2003
z dnia 24 kwietnia 2003r.
Rok
2003*
2004
2005
2006
2007
2008
2009**
RAZEM
Liczba osób zwolnionych z opłat
64
57
85
127
109
117
21
580
*) od dnia wejścia w życie Uchwały Rady Miejskiej Nr 44 / 2003
**) do dnia 30.03.2009r.
Od momentu wejścia w życie ww. uchwały do dnia 30.03.2009r. ze zwolnień skorzystało łącznie
580 osób, z czego 212 nadal prowadzi działalność gospodarczą. Pozostałe 368 osób, które
zlikwidowały działalność gospodarczą, w zdecydowanej większości zajmowało się handlem
detalicznym artykułami spożywczo-przemysłowymi.
W dniu 31.03.2009r. wszedł w życie znowelizowany art. 7 ust. 3 ustawy Prawo działalności
gospodarczej, który zniósł opłatę od wniosku o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej.
Tabela 131. Liczba wpisów i decyzji o wykreśleniu, z prowadzonej przez Prezydenta Miasta
Przemyśla ewidencji działalności gospodarczej
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
RAZEM
Wpisy do ewidencji
634
1 052
377
403
451
527
466
421
434
446
410
5 621
Decyzje o wykreśleniu
791
999
675
545
581
537
539
470
498
524
506
6 665
Różnica
-157
53
-298
-142
-130
-10
-73
-49
-64
-78
-96
1 044
Od 2000r. do końca 2010r. utrzymuje się tendencja spadkowa – więcej przedsiębiorców
likwiduje firmy niż zakłada je. W analizowanym okresie 6 665 osób zlikwidowało swoją
działalność, natomiast 5 621 złożyło wniosek o rozpoczęcie działalności. Różnica ta byłaby
wyższa, gdyby nie zapis art. 67 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności
gospodarczej, który wprowadził obowiązek rejestrowania wolnych zawodów w terminie
od 20.08.2004r. do 20.02.2005r. Osoby, wykonujące wolne zawody dotychczas nie miały
127
Raport o stanie miasta Przemyśla
takiego obowiązku, działając na podstawie np. zaświadczenia z Urzędu Statystycznego
(REGON) lub koncesji i pozwoleń.
Wysoka liczba wpisów i wykreśleń w 2001r. wynikała z zapisów art. 1a ust.3 Ustawy z dnia
20 sierpnia 1997r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym
(Dz. U. z dnia 7 października 1997r.). Cytowany artykuł nakładał obowiązek rozpisania się
spółek cywilnych, co spowodowało, iż każdy ze wspólników musiał posiadać odrębny wpis.
Pod koniec 2007r. Rada Miejska w Przemyślu podjęła Uchwałę nr 308/2007 z dnia 14 grudnia
2007r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na
terenie miasta Przemyśla. Zgodnie z jej zapisami zwalnia się z podatku od nieruchomości,
grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części, powstałych w wyniku nowej inwestycji,
a związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług
noclegowych lub gastronomicznych stanowiące nowe inwestycje przy jednoczesnym utworzeniu
nowych miejsc pracy w tych inwestycjach. Zwolnienie przysługuje pod warunkiem poniesienia
nakładów inwestycyjnych powyżej 100.000 zł. i trwa przez okres:
− 1 roku - jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc pracy,
− 2 lat - jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 10 miejsc pracy,
− 3 lat - jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 25 miejsc pracy.
27 listopada 2008r. Rada Miejska w Przemyślu podjęła Uchwałę Nr 245/2008 w sprawie
udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta
Przemyśla. Uchwała daje możliwość udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości
dla gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części, przeznaczonych na prowadzenie
działalności przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą z wyłączeniem działalności
handlowej w obiektach o łącznej powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2. Zwolnienie
przysługuje w przypadku zrealizowania nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy
związanych z nową inwestycją przez okres:
− 1 roku – jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły kwotę przekraczającą
równowartość 100 tys. euro, albo w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej
5 nowych miejsc pracy,
− 2 lat – jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły kwotę przekraczającą
równowartość 150 tys. euro, albo w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej
10 nowych miejsc pracy.
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 132.Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w latach 2000–2009
Rok
Przemyśl
Podkarpacie
2000
1 583,00
1 690,00
2001
1 755,00
1 811,00
2002
1 883,00
1 875,00
2003
1 953,04
1 950,01
2004
2 008,61
2 018,59
2005
2 060,24
2 081,76
2006
2 132,73
2 249,42
2007
2 315,22
2 372,82
2008
2 587,68
2 614,12
2009
2 778,98
2 740,89
Polska
1 923,81
2 061,85
2 097,83
2 201,47
2 289,57
2 360,62
2 477,23
2 866,04
2 942,17
3 315,38
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na terenie miasta rośnie. W ciągu ośmiu lat zwiększyło się
z 1 583,00 zł do 2 587,68 zł, czyli o ok. 1 000,00 zł. Pozostaje jednak niższe od przeciętnego
128
Raport o stanie miasta Przemyśla
wynagrodzenia w Polsce. W latach 2002 i 2003 przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w Przemyślu nieco przewyższało przeciętne wynagrodzenie w województwie podkarpackim.
W pozostałych latach, poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia utrzymywał sie
poniżej wartości dla województwa podkarpackiego.
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Podstrefa Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK
WISŁOSAN. W 2010 roku Gmina przystąpiła do projektu ”Kompleksowe uzbrojenie terenów
inwestycyjnych miasta Przemyśla” w ramach Działania 1.4 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W marcu 2010r. złożono
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wniosek
o dofinansowanie projektu. Wartość inwestycji wynosi ponad 23 mln zł, w tym kwota
dofinansowania ok. 19 mln zł.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- budowę drogi dojazdowej od ul. Bakończyckiej do ul. Pustej,
- budowę drogi wewnętrznej od ul. Pustej do ul. Stawowej,
- budowę drogi wewnętrznej od ul. Pustej do ul. Ułańskiej i dalej do ul. Słowackiego,
- budowę sieci kanalizacyjnej,
- budowę sieci wodociągowej,
- meliorację przedmiotowego terenu.
Pierwsze prace rozpoczną się w 2010 roku i potrwają do II kwartału 2012 roku. Realizacja
projektu pozwoli na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
- GUS
- Urząd Miejski w Przemyślu
TEMAT 3.
STRUKTURA PRODUKCJI I USŁUG.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
W Przemyślu działa kilkanaście firm produkcyjnych, a najważniejsze przedstawia poniższa
tabela.
Tabela 133. Znaczące firmy produkcyjne w Przemyślu
Główni pracodawcy
FIBRIS S.A.
Przedmiot działania
produkcja płyt pilśniowych
Rok
Liczba
zatrudnionych
Eksport
[%] wartości
sprzedaży
2004
2005
2006
2007
2008
409
403
410
383
369
58,00
60,00
64,80
75,20
77,10
129
Raport o stanie miasta Przemyśla
SANWIL Polska Sp. z o.o.
produkcja skór ekologicznych
i materiałów powlekanych:
tapicerskich, obuwniczych,
medycznych i specjalistycznych
Zakłady Automatyki
POLNA S.A.
produkcja sprzętu do sterowania
procesami przemysłowymi
ASTRA S.A.
Zakład w Przemyślu
produkcja artykułów szkolno biurowych
Zakład Chemii Gospodarczej
POLLENA ASTRA Sp. z o.o.
produkcja płynnych środków
chemii gospodarczej
Fabryka Aparatury
Elektromechanicznej
FANINA S.A.
produkcja aparatury
elektromechanicznej
Zakład Sprzętu
Oświetleniowego SZPAK Sp.J.
produkcja sprzętu
oświetleniowego
Przedsiębiorstwo
Prefabrykatów
Elektroenergetycznych
ELBUD Sp. z o. o.
produkcja materiałów
budowlanych i prefabrykatów
INGLOT – RSC Sp. z o.o.
detaliczna i salonowa sprzedaż
kosmetyków
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
423
414
181
189
198
207
164
156
146
335
293
290
280
242
211
214
110
83
74
68
66
68
55
15
15
15
15
15
15
15
100
107
108
116
125
110
110
41
44
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
bd.
90
92
85
89
95
184
bd.
300
84,00
80,90
30,00
36,80
53,90
37,00
35,80
36,00
41,80
45,00
33,00
32,00
33,00
34,00
27,00
27,00
2,20
8,80
8,80
15,00
25,00
19,00
15,50
16,00
21,60
22,50
20,00
41,00
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
bd.
37,56
b.d.
1,50
130
Raport o stanie miasta Przemyśla
INGLOT Sp. z o.o.
produkcja i dystrybucja
kosmetyków
LIS –POLAND Sp. z o.o.
produkcja sprzętu
oświetleniowego
Przedsiębiorstwo Produkcji
Maszyn i Urządzeń
PLASMET Sp. z o. o.
produkcja precyzyjnych narzędzi
ze stali stopowej
APKON Sp. z o. o.
produkcja soków i mrożonek
REM II Sp. z o.o.
produkcja i montaż stolarki
okiennej i drzwiowej, elementy
wykończeniowe
INFORES Sp. z o.o.
teleinformatyka
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
640
337
467
475
499
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
354
364
391
bd.
145
145
131
125
129
131
87
92
95
85
b.d.
b.d.
b.d.
bd.
20
30
25
10
20
b.d.
90
112
89
116
9
13
19
32
36
38
36
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
16,12
23,35
30,18
bd.
25,00
25,00
20,00
20,00
17,00
10,00
58,00
71,00
60,00
61,07
b.d.
b.d.
b.d.
bd.
95,00
90,00
50,00
40,00
59,60
b.d.
9,21
7,40
13,00
38,00
36,00
11,00
9,00
12,00
10,00
B. TRENDY I TENDENCJE
Brak danych
131
Raport o stanie miasta Przemyśla
C. DANE PORÓWNAWCZE
Brak danych
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Nie dotyczy
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015 przyjęty Uchwałą
Nr 263/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2010r. zaktualizowany
Uchwałą Nr 40/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca 2011r.
- GUS
- Urząd Miejski w Przemyślu
TEMAT 4. OTOCZENIE BIZNESU, BANKI, OŚRODKI DORADCZE, FUNDUSZE
PORĘCZENIOWE, SZKOLENIA, DORADZTWO.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Na terenie miasta działają następujące banki:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Millenium Bank S.A.
Bank PEKAO S.A. I i II Oddział
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Bank Zachodni WBK S.A. I i II Oddział
ING Bank Śląski
Inwest – Bank S.A.
Kredyt Bank S.A.
PKO BP S.A. I i II Oddział
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Oddział i Filia w Przemyślu
FORTIS Bank
Lucas Bank
Bank Spółdzielczy w Dynowie
Bank Spółdzielczy w Żurawicy
Getin Noble Bank S.A.
Ge Money Bank
BRE Bank S.A.
Alior Bank ul. 3-go Maja 23
Do ważniejszych instytucji wspierających działalność gospodarczą w Przemyślu należy zaliczyć:
- Przemyską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
- Regionalną Izbę Gospodarczą w Przemyślu
- Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców
132
Raport o stanie miasta Przemyśla
- Radę Gospodarczą przy Prezydencie Miasta Przemyśla,
- Krakowską Kongregację Kupiecką – oddział terenowy w Przemyślu
- Przemyskie Stowarzyszenie Kupieckie
- Cech Rzemiosł Różnych
B. TRENDY I TENDENCJE
Brak danych.
C. DANE PORÓWNAWCZE
Brak danych
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Brak danych
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
- Urząd Miejski w Przemyślu.
133
Raport o stanie miasta Przemyśla
SEKTOR VII - OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
TEMAT 1.
STAN ZDROWOTNOŚCI MIESZKAŃCÓW.
B. TRENDY I TENDENCJE
Tabela 134. Zachorowania na nowotwory złośliwe w latach 2000 - 2009
Wyszczególnienie 2000 2001
Przemyśl
245
204
woj. podkarpackie 5 740 5 357
Wskaźnik na 100 tys. ludności
Przemyśl
358,0 298,8
woj. podkarpackie 268,3 250,1
2002
258
5 567
2003
229
6 305
2004
271
6 401
2005
276
6 981
2006
325
7 038
2007 2008
270
296
7 002 7 218.
377,3
263,1
335,1
299,2
399,4
303,7
409,5
331,2
485,2
334,1
405,4
332,4
446,8
342,7
2009
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
Tabela 135. Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w latach 2000-2009
Wyszczególnienie
Wirusowe i inne
określone
zakażenia jelitowe
Inne bakteryjne
zakażenia jelitowe
Zapalenie opon
mózgowych
Pokąsania przez
zwierzęta
podejrzane o
wściekliznę
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2005
liczba
zachorowań
26
40
39
35
49
57
41
86
108
103
16
16
19
11
5
7
10
11
11
11
17
6
20
13
13
19
27
11
20
14
55
38
47
41
57
34
Przemyśl
wskaźnik
na 100 tys. ludności
38,2
58,9
57,5
51,8
72,2
84,2
61,5
128,4
161,8
155,1
23,5
23,5
28,0
16,3
7,4
10,3
15,0
16,4
16,5
16,6
25,0
8,8
29,5
19,2
19,2
28,1
40,5
16,4
30,0
21,1
80,9
55,9
69,3
60,7
84,0
50,2
Woj. podkarpackie
liczba
wskaźnik
zachorowań
na 100 tys. ludności
169
188
325
267
305
620
1 041
1 368
2 081
1 850
814
649
645
452
290
346
370
311
407
364
127
103
139
146
196
259
194
174
156
118
1 000
1 223
1 051
668
670
703
7,9
8,8
15,4
12,7
14,5
29,6
49,6
65,2
99,2
88,1
38,3
30,5
30,7
21,6
13,8
16,5
17,6
14,8
19,4
17,4
6,0
4,8
6,6
7,0
9,3
12,3
9,2
8,3
7,4
5,6
47,0
57,4
49,9
31,9
31,9
33,5
134
Raport o stanie miasta Przemyśla
Ospa wietrzna
Świnka
Grypa
Zatrucia lekami
Zatrucia alkoholem
2006
2007
2008
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
37
28
57
26
317
106
77
172
149
90
173
228
135
135
8
3
156
356
2
9
2
2
2
1 665
159
419
8
42
17
13
5
10
37
55
51
49
42
27
16
18
10
b.d.
32
30
19
14
5
1
5
2
1
b.d.
55,5
41,8
85,4
39,1
466,1
156,0
113,6
254,6
219,6
133,0
259,3
340,5
202,2
203,2
11,8
8,8
230,1
527,0
2,9
13,3
3,0
3,0
3,0
2 448,3
234,0
618,1
11,8
61,9
25,1
19,4
7,5
15,1
54,4
80,9
75,2
72,5
61,9
39,9
24,0
26,9
15,0
b.d.
47,1
44,1
28,0
20,7
7,4
1,5
7,5
3,0
1,5
b.d.
618
541
577
488
5 608
4 631
2 807
4 548
5 459
4 873
4 841
6 574
5 439
5 198
333
374
1 614
5 540
5 318
1 922
272
116
110
86
38 318
3 434
9 067
37 874
19 755
2
7
17
238
330
391
399
470
462
345
260
226
210
b.d.
72
95
63
73
83
53
62
53
31
b.d.
29,5
25,8
27,5
23,2
263,6
217,7
133,4
216,9
260,3
232,3
230,9
313,5
259,3
247,5
15,6
17,6
76,7
264,2
253,6
91,6
13,0
5,5
5,2
4,1
1 800,8
161,2
430,9
1 806,5
941,9
0,1
0,3
0,8
11,3
15,5
18,4
19,0
22,4
22,0
16,4
12,4
10,8
10,0
b.d.
3,4
4,5
3,0
3,5
4,0
2,5
3,0
2,5
1,5
b.d.
135
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 136. Zachorowania na gruźlicę na terenie miasta i na terenie powiatu w latach
2000–2010
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009*
2010*
Przemyśl
36
34
35
25
19
25
14
20
13
8
13 (+2 wspólistniejące)
Powiat przemyski
27
32
19
28
23
32
26
22(i 3 współistniejące)
35 (i 2 współistniejące)
19
16 (+2 wspólistniejące)
Woj. podkarpackie
635
631
606
541
458
414
442
428
396
333
b.d.
*) chorzy na gruźlicę zarejestrowani w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc Wojewódzkiego Szpitala
w Przemyślu
im. Św. Ojca Pio
Tabela 137. Leczeni po raz pierwszy w poradniach zdrowia psychicznego
Wyszczególnienie
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Wartości bezwzględne
Przemyśl
283
261
279
618
802
443
270
18
woj. podkarpackie 13 120 12 212 13 588 17 646
23 653 18 250
479
Wskaźnik na 100 tys. ludności
238
13
604
Przemyśl
414,0
384,4
409,8
444,1 580,7
654,6
404,7 355,4
woj. podkarpackie
616,6
573,4
645,7
841,7 880,8
1 127,5
870,3 648,6
1 052
756
15 172 15 893
1 575,9 1 138,7
723,4
756,2
Tabela 138. Leczeni w poradniach POZ w wieku 19 lat i więcej z powodu choroby
nadciśnieniowej i cukrzycy
Wyszczególnienie
Przemyśl
choroby
układu
krążenia
cukrzyca
województwo
podkarpackie
choroby
układu
krążenia
cukrzyca
2003
leczeni ogółem
2004
2005
2006
2007
2008
2009
12 696
770
7 171
8 418
8 490
18 066
14 093
12 443
nowe przypadki
259
225
169
2 080
560
890
leczeni ogółem
nowe przypadki
leczeni ogółem
2 119
173
b.d.
nowe przypadki
b.d.
b.d.
22 221
22 706
19 402
23 044
32 249
leczeni ogółem
nowe przypadki
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
39 798
4 139
42 977
4 378
42 824
4 054
46 902
4 794
53 114
7 778
2 313
2 379
3 367
2 718
3 050
3 090
56
45
551
114
208
221
b.d. 195 582 218 586 218 054 235 451 260 298
Tabela 138a. Leczeni w poradniach POZ w wieku 0-18 lat z powodu choroby nadciśnieniowej
i cukrzycy
Wyszczególnienie
choroba
nadciśnieniowa
Przemyśl
cukrzyca
województwo
podkarpackie
choroba
nadciśnieniowa
cukrzyca
leczeni ogółem
nowe przypadki
leczeni ogółem
nowe przypadki
leczeni ogółem
nowe przypadki
leczeni ogółem
nowe przypadki
2005
565
161
613
116
565
161
613
116
2006
670
150
706
106
670
150
706
106
2007
680
149
744
106
680
149
744
106
2008
831
148
795
132
831
148
795
132
2009
13
6
24
5
914
301
948
221
136
Raport o stanie miasta Przemyśla
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
- „Baza danych o zdrowiu” Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego Wydziału Pomocy
Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
- Specjalistyczna Przychodnia Gruźlicy i Chorób Płuc w Przemyślu
- Powiatowa Inspektorach Sanitarny w Przemyślu
TEMAT 2.
PRZYCHODNIE OGÓLNE, SZPITALNICTWO, SPECJALISTYKA,
STOMATOLOGIA.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Usługi w zakresie opieki medycznej podstawowej i specjalistycznej zapewniają dwa szpitale
funkcjonujące na terenie miasta:
- Wojewódzki Szpital w Przemyślu prowadzony przez Samorząd Województwa
Podkarpackiego – a w strukturach Wojewódzkiego Szpitala przychodnie specjalistyczne;
- 114 Szpital Wojskowy z Przychodnią prowadzony przez Ministra Obrony Narodowej.
Na terenie miasta funkcjonują również publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.
Jako powiat grodzki Miasto Przemyśl prowadzi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
Ponadto, na terenie miasta Przemyśla działają prywatne praktyki lekarskie.
Całości usług medycznych dopełnia duża ilość aptek działających w mieście.
Tabela 139. Personel służby zdrowia w Przemyślu w latach 2000-2010
Wyszczególnienie
Lekarze
Lekarze dentyści
Pielęgniarki
w tym mgr
licencjat
Położne
w tym mgr
licencjat
Rok
2000
2001
270
45
783
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
248
31
672
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
2002
265
20
655
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
2003
269
41
680
b.d.
b.d.
87
b.d.
b.d.
2004
2005
283
41
671
b.d.
b.d.
89
b.d.
b.d.
276
39
659
15
86
-
2006
273
48
681
18
86
-
2007
265
44
674
16
76
90
2
10
2008
234
48
743
21
92
99
1
11
2009
2010
241
45
785
33
74
105
1
9
b.d.
b.d.
789
36
97
105
3
10
Tabela 140. Niepubliczna opieka medyczna na terenie miasta Przemyśla w latach 2003-2010
Wyszczególnienie
zakłady opieki
zdrowotnej
prywatne praktyki
lekarskie
niepubliczne
publiczne
ogólnolekarskie
specjalistyczne
grupowe
2003
36
b.d.
3
14
3
2004
2005
Rok
2006 2007
2008
2009
2010
37
b.d.
3
21
4
39
b.d.
18
213
7
42
b.d.
18
150
7
46
6
b.d.
2
2
59
14
9
10
-
b.d.
b.d.
5
23
1
40
6
b.d.
1
3
137
Raport o stanie miasta Przemyśla
prywatne praktyki
stomatologiczne
prywatne praktyki
pielęgniarskie
ogólnostomatologiczne 3
grupowe
b.d.
specjalistyczne
b.d.
ogólnopielęgniarskie
b.d.
położnicze
b.d.
6
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
102
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
68
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
2004
2005
25
2
b.d.
5
b.d.
23
2
b.d.
5
b.d.
3
1
10
5
3
1
11
5
Tabela 141. Apteki na terenie miasta
Wyszczególnienie
2000
Apteki
Punkty apteczne
2001
21
0
2002
25
0
2003
27
0
29
0
31
0
2006
30
0
2007
31
0
2008
32
0
2009
31
0
35
1
B. TRENDY I TENDENCJE
Tabela 142. Funkcjonowanie Szpitala Wojewódzkiego w latach 2000-2005
Wyszczególnienie
Liczba łóżek
Liczba leczonych pacjentów
Osobodni leczenia
Średni czas pobytu chorego
w szpitalu
Struktura zatrudnienia
lekarze
lekarze dentyści
farmaceuci
pielęgniarki
położne
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
684
19 546
195 365
682
21 256
186 020
682
23 873
191 939
682
25 626
187 711
682
35 378
195 201
683
36 557
199 788
10,0
8,8
7,80
7,1
5,4
5,5
149
4
477
77
138
2
478
86
142
3
470
82
156
2
474
68
142
3
472
73
14,8
3
514
70
Tabela 142 a. Funkcjonowanie Szpitala Wojewódzkiego w latach 2006-2010
Wyszczególnienie
Liczba łóżek
Liczba leczonych pacjentów
Osobodni leczenia
Średni czas pobytu chorego
w szpitalu
Struktura zatrudnienia
lekarze
lekarze dentyści
farmaceuci
pielęgniarki
położne
2006
Rok
2008
2007
2009
2010
683
36 738
202 635
690
35 621
188 149
690
41 532
195 318
690
40 551
176 491
666
43 491
167 658
5,5
5,3
4,7
4,3
4,3
148
2
506
71
147
3
500
72
132
2
491
72
144
2
426
69
142
2
430
71
Tabela 143. Oddziały szpitalne i ilość łóżek w Szpitalu Wojewódzkim (stan na 31 grudnia.)
Lp.
1
2
3
4
5
6
Nazwa oddziału
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Wewnętrzny
Oddział Gastroenterologiczny
Oddział Kardiologiczny
Oddział Nefrologiczny
Oddział Dermatologiczny
2004
15
43
32
48
24
30
2005
15
43
32
48
24
21
Ilość łóżek szpitalnych
2006
2007
2008
15
43
32
48
24
21
15
43
32
48
24
21
15
43
32
48
24
21
2009
15
43
32
48
24*
21
2010
15
43
32
48
0
21
138
Raport o stanie miasta Przemyśla
7
8
9
10
11
12
13
14
Oddział Neurologiczny
Oddział Intensywnej Terapii
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Reumatologiczny
Oddział Rehabilitacyjny
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Oddział Pediatryczny
Oddział PołożniczoGinekologiczny
15 Oddział Chirurgii Ogólnej
16 Oddział Chirurgii dla dzieci
17 Oddział Urazowo-Ortopedyczny
18 Oddział Okulistyczny
19 Oddział Otolaryngologiczny
20 Oddział Urologiczny
21 Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii
RAZEM
36
10
25
25
22
32
33
42
8
31
30
24
32
33
42
8
31
30
24
32
33
42
8
31
30
24
32
33
42
8
31
30
24
32
33
42
8
31
30
24
32
33
42
8
31
30
24
32
33
70
70
70
70
70
70
70
68
32
48
25
28
36
68
32
48
18
28
36
68
32
48
18
28
36
68
30
48
18
26
36
68
24
48
18
18
36
68
24
48
18
18
36
68
24
48
18
18
36
-
-
-
-
25
25
25
682
683
683
679
690
690
666
*) do 31 marca 2009r.
Tabela 144. Funkcjonowanie 114 Szpitala Wojskowego z Przychodnią – SP ZOZ
w latach 2000-2005
Wyszczególnienie
Liczba łóżek
Liczba leczonych
pacjentów
Osobodni leczenia
Średni czas pobytu chorego
w szpitalu
Struktura zatrudnienia
lekarze
lekarze dentyści
farmaceuci
pielęgniarki
położne
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
216
285
285
285
328
328
6 191
7 685
10 184
10 746
10 912
9 789
69 339
82 697
86 607
80 808
70 928
75 985
11,2
10,4
8,3
7,3
6,5
7
67
5
4
148
1
67
5
2
140
2
69
4
3
141
2
65
3
4
144
2
69
2
4
170
3
74
2
4
172
5
Tabela 144a. Funkcjonowanie 114 Szpitala Wojskowego z Przychodnią – SP ZOZ
w latach 2006-2010
Wyszczególnienie
Liczba łóżek
Liczba leczonych
pacjentów
Osobodni leczenia
Średni czas pobytu chorego
w szpitalu
Struktura zatrudnienia
lekarze
lekarze dentyści
farmaceuci
pielęgniarki
położne
2006
Rok
2008
2007
2009
2010
328
328
328
323
323
9 629
9 701
9 787
10 174
9 744
80 013
70 317
71 127
70 403
69 287
7,1
6,9
6,8
6,9
7,1
75
1
2
179
4
82
1
4
188
4
80
1
4
196
3
80
2
2
196
3
80
2
2
195
3
139
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 145. Oddziały szpitalne i ilość łóżek w 114 Szpitalu Wojskowym (stan na 31 grudnia.)
Lp.
Nazwa oddziału
2004
1
2
Oddział Chorób Wewnętrznych
Oddział Chirurgii ogólnej
z Pododdziałem Ginekologii
3 Oddział Chirurgii Urazowej
i Ortopedii
4 Oddział Otolaryngologii
z Pododdziałem Okulistycznym
5 Oddział Dermatologiczny
6 Oddział Neurologiczny
7 Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
8 Oddział Psychiatryczny
9 Szpitalny Oddział Ratunkowy
10 Blok Operacyjny
11 Izba Przyjęć
RAZEM
Ilość łóżek szpitalnych
2006
2007
2008
2005
2009
2010
70
70
70
70
70
70
70
80
80
80
80
80
80
80
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
30
40
30
40
30
40
30
40
30
40
30
40
5
5
5
5
5
5
5
38
5
-
38
5
-
38
5
-
38
5
-
38
-
38
-
328
328
328
328
38
(5*)
328
(323)
323
323
*) Brak kontraktu z NFZ na świadczenia z zakresu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 146. Ochrona zdrowia – GUS
Wyszczególnienie
Szpitale ogólne bez sanatorium leczenia gruźlicy, chorób płuc i hospicjum
Łóżka ogółem
Przychodnie ogółem
publiczne
niepubliczne
służby medycyny pracy
Krosno
Mielec
Jelenia
Góra
Rok
Przemyśl
Zamość
2003
1
1
1
2
1
2003
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
682
33
34
29
40
40
37
39
10
9
7
7
7
6
6
23
25
22
33
33
31
33
6
7
642
44
47
48
50
54
53
26
17
17
16
19
19
18
3
27
30
32
31
35
35
23
5
8
425
29
33
42
43
42
42
42
1
3
3
2
2
2
1
28
30
39
42
40
40
41
0
1
747
32
33
34
35
46
47
44
9
8
2
2
5
5
5
23
25
32
33
41
42
39
4
3
464
33
31
39
47
42
40
40
8
4
5
7
5
7
3
25
27
34
47
37
33
37
5
6
140
Raport o stanie miasta Przemyśla
2005
5
8
2006
4
4
2007
5
4
2008
9
14
2009
2003
14
11
2004
18
11
2005
15
15
Placówki ogółem praktyki lekarskie
2006
23
21
w miastach/ osoba
2007
22
20
2008
21
16
2009
21
19
2003
10
17
2004
8
17
Placówki podległe samorządowi
2005
6
16
terytorialnemu przychodnie, ośrodki
2006
7
19
zdrowia, poradnie
2007
7
19
2008
6
17
2009
6
3
Podstawowa opieka zdrowotna - porady ogólnodostępne, w tym:
ogółem / jedn.
lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej/ jedn.
w poradniach stomatologicznych /
jedn.
Apteki
Farmaceuci pracujący w aptekach
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
355 200
313 934
303 020
275 377
283 518
446 868
276 196
260 201
232 769
246 043
275 377
283 518
446 868
276 196
27 598
26 028
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d
29
31
30
31
32
31
35
73
59
60
225 290
239 929
222 527
236 546
246 456
249 056
224 597
174 307
172 150
222 527
236 546
246 456
249 056
224 597
21 642
21 978
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d
29
27
29
28
29
28
26
51
49
44
1
1
1
8
29
34
34
29
28
22
26
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
10
40
32
29
32
35
23
22
9
8
2
2
5
5
5
5
3
4
9
28
31
35
47
44
36
44
7
4
5
5
3
3
3
338 526
332 662
287 273
288 527
328 281
303 152
298 489
244 690
247 697
271 115
288 527
328 281
303 152
298 489
58 828
68 846
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d
18
18
19
21
21
22
23
40
40
40
377 534
365 896
356 640
378 616
391 664
441 833
397 214
295 757
299 786
329 865
378 616
331 664
441 833
397 214
56 783
38 952
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d
39
38
40
41
43
42
42
94
88
91
331 773
354 393
300 418
355 873
345 615
341 562
317 939
231 470
254 915
252 650
355 873
345 615
341 562
317 939
33 944
37 385
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d
24
29
29
28
31
29
29
53
59
57
141
Raport o stanie miasta Przemyśla
2006
2007
2008
2009
63
62
57
60
51
54
50
50
45
45
42
42
97
95
96
100
57
64
66
71
Tabela 147. Wydatki budżetów gmin na ochronę zdrowia – GUS
Wyszczególnienie
Ogółem
bieżące jednostek
budżetowych ogółem
majątkowe ogółem
przeciwdziałanie
alkoholizmowi2006
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Przemyśl
3 001 438
3 716 810
3 367 551
3 840 794
4 226 482
6 141 629
7 566 72
854 402
507 974
3 023 262
3 318 121
3 729 540
5 470 316
6 627 326
220 000
622 614
96 883
71 267
72 440
182 501
3 826 698
738 685
1 388 060
822 492
872 082
862 584
960 513
1 133 541
Krosno
683 539
724 276
815 639
886 495
841 262
1 698 624
1 620 371
483 588
624 192
588 039
552 284
559 104
571 896
986 051
175 500
11 570
100 000
80 000
106 000
946 522
425 015
547 696
626 072
600 676
608 871
574 690
1 054 741
772 535
Mielec
Zamość Jelenia Góra
707 680 3 352 000
2 253 292
814 697 3 165 120
2 278 608
849 793 26 468 218
2 165 502
905 919 4 004 259
1 969 552
944 583 4 003 545
1 972 547
987 722 5 405 931
2 332 977
1 042 366 7 515 965
2 932 024
514 999
807 235
1 345 228
186 143
309 153
658 826 2 917 433
1 194 430
672 399 3 239 543
704 176
740 586 3 447 326
1 251 354
740 538 4 814 917
1 443 077
880 344 6 791 626
1 952 561
165 560
105 000
347 114
195 892
66 999
213 111
151 458
90 000
376 361
162 297
94 874
848 776
98 398
120 000
185 848
200 000
94 995
105 000
250 000
707 680
647 356
1 463 980
814 697
785 235
1 430 301
848 593
838 426
1 603 258
832 680 1 100 822
1 466 488
868 740
996 767
1 565 901
940 727
924 776
1 758 142
986 911 1 132 720
22 042 332
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Brak danych.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
- Urząd Miejski w Przemyślu
- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015 przyjęty Uchwałą
Nr 263/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2010r. zaktualizowany
Uchwałą Nr 40/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca 2011r.
- Baza danych o zdrowiu” Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego Wydziału Pomocy
Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
- Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny - Delegatura w Przemyślu
- Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
- GUS
142
Raport o stanie miasta Przemyśla
TEMAT 3.
POMOC SPOŁECZNA, OPIEKA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Zadania gminy i powiatu z zakresu
pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175
z 2009r. poz.1362 z późn. zm.). Do podstawowych zadań zaliczyć należy:
- umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie
są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
- zaspokajanie niezbędnych potrzeb osób i rodzin oraz umożliwienie im życia w warunkach
odpowiadających godności człowieka,
- doprowadzenie w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz
ich integracji ze środowiskiem,
- zapobiegania powstawaniu trudnych sytuacji życiowych i marginalizacji społecznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Na terenie Przemyśla zadania określone ustawą o pomocy społecznej realizuje Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej (MOPS), powołany uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/82/90 z dnia
27 kwietnia 1990r. MOPS jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości
prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa miasta Przemyśla, podlega
Prezydentowi Miasta.
Od 1999r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje jednocześnie zadania ośrodka pomocy
społecznej oraz powiatowego centrum pomocy rodzinie. Od 1 lipca 2005r., z upoważnienia
Prezydenta Miasta, MOPS realizuje: ustawę o świadczeniach rodzinnych, ustawę
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej oraz ustawę
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (ustawa weszła w życie z dniem 1 października
2008r.). MOPS zapewnia również obsługę finansowo-księgową dla Powiatowego Zespołu ds.
Orzekania o Niepełnosprawności.
W roku 2010 na terenie miasta objętych pomocą społeczną zostało 10 235 osób, co stanowi
ok. 15,42% ogółu mieszkańców. Średnia udokumentowanych dochodów mieszkańca Przemyśla
korzystającego z pomocy społecznej wynosi pomiędzy 200,00 a 300,00 zł. Największe
zagęszczenie osób żyjących w ubóstwie koncentruje się w okolicach ulic: Dworskiego,
Słowackiego, Mickiewicza, Jagiellońska, Rynek, Grunwaldzka, 3-go Maja, Śnigurskiego,
Franciszkańska, Kazimierza Wielkiego, Plac Legionów. Większość osób korzystających
z pomocy społecznej zamieszkuje Stare Miasto.
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Miasto Przemyśl zamieszkuje ok. 10 000 osób niepełnosprawnych. W ramach rehabilitacji
społecznej MOPS w drodze dofinansowania ze środków PFRON świadczy pomoc poprzez:
- likwidację barier uniemożliwiających samodzielne, sprawne funkcjonowanie osób
niepełnosprawnych w ich najbliższym otoczeniu, w domu i rodzinie,
- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,
- współpracę z podmiotami w zakresie koordynacji i wymiany informacji służących
działaniom skierowanym do osób niepełnosprawnych w obszarze potrzeb społecznych tych
osób oraz przestrzegania praw im przysługujących umożliwia osobom niepełnosprawnym
uczestnictwo w życiu społecznym, polegający na czynnym wypełnianiu ról
m.in. w środowisku rodzinnym, rówieśniczym, towarzyskim oraz możliwości korzystania
z dóbr kultury, dostępu do informacji i życia politycznego.
143
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 148. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej z podziałem na zadania
w latach 2002-2004
Zadania z zakresu
rehabilitacji społecznej
Dofinansowanie:
pobytu na turnusach rehabilitacyjnych
w tym: dzieci i młodzież
likwidacji barier architektonicznych
w komunikowaniu się
w tym: dzieci i młodzież
zakupu przedmiotów ortopedycznych,
sprzętu rehabilitacyjnego i środków
pomocniczych
w tym: dzieci i młodzież
sportu, kultury i turystyki osób
niepełnosprawnych
w tym: dzieci i młodzież
Razem:
kosztów działalności warsztatów
terapii zajęciowej - zobowiązanie
Ogółem:
Wykonanie
2003
ilość
kwota
ilość
kwota
81 415
48 415
520
143
269 387
76 915
594
190
320 374
105 515
0
-
89
363 005
105
482 850
0
-
7
34 449
19
86 709
47
44 521
120
136 090
267
253 994
13
17 789
23
39 689
37
72 516
0
-
10
29 577
14
67 740
0
209
125 936
3
739
13 057
798 059
4
980
31 599
1.124 958
2/45
633 420
2/50
670 700
2/55
737 770
2002
ilość
kwota
162
95
759 356
2004
1 468 759
1 862 728
Tabela 148a. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej z podziałem na zadania
w latach 2005-2007
Zadania z zakresu
rehabilitacji społecznej
Dofinansowanie:
pobytu na turnusach rehabilitacyjnych
w tym: dzieci i młodzież
likwidacji barier architektonicznych
w komunikowaniu się
w tym: dzieci i młodzież
zakupu przedmiotów ortopedycznych,
sprzętu rehabilitacyjnego i środków
pomocniczych
w tym: dzieci i młodzież
sportu, kultury i turystyki osób
niepełnosprawnych
w tym: dzieci i młodzież
Razem:
Dofinansowanie kosztów działalności
warsztatów terapii zajęciowej –
zobowiązanie
Ogółem
ilość
kwota
Wykonanie
2006
ilość
kwota
587
206
335 389
121 992
502
169
300 117
103 605
555
180
337 162
114 020
100
390 396
120
639 493
127
562 455
13
60 496
22
138 553
21
108 734
246
369
437 982
303
330 102
25
45 411
56
100 800
74
87 006
21
47 648
19
54 955
23
63 668
2005
3712
2007
ilość
kwota
2
1 079
16 968
1 020 246
4
1 010
18 251
1 432 547
7
1 008
22389
1 293 387
2/55
737 770
2/55
737 770
2/55
700 881,5
1 758 016
2 170 317
1 994 268,50
Tabela 148b. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej z podziałem na zadania
w latach 2008-2010
Zadania z zakresu
rehabilitacji społecznej
Dofinansowanie:
pobytu na turnusach rehabilitacyjnych
w tym: dzieci i młodzież
likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicz.
w tym: dzieci i młodzież
ilość
kwota
Wykonanie
2009
ilość
kwota
535
132
345 132
85 615
245
107
169 445
75 332
207
64
127 675
39 430
215
481 550
83
162 697
114
157 339
42
128 758
14
32 980
12
22 900
2008
2010
ilość
kwota
144
Raport o stanie miasta Przemyśla
zakupu przedmiotów ortopedycznych,
sprzętu rehabilitacyjnego i środków
pomocniczych
w tym: dzieci i młodzież
sportu, kultury i turystyki osób
niepełnosprawnych
w tym: dzieci i młodzież
Razem:
Dofinansowanie kosztów działalności
warsztatów terapii zajęciowej –
zobowiązanie
Ogółem
384
435 228
340
360 241
328
263 191
93
98 728
80
92 855
78
40 814
776
65 949
597
35 973
667
32 818
111
1 577
5 698
728 356
164
1 634
6 139
690 306
57
815 013
57
843 372
138
1 910
55
10 050
1 327 859
737 770
2 065 729
1 543 369
1 373
1 424 395
W 2010r. nastąpił dalszy spadek środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przy rozbudzonych potrzebach chętnych do korzystania z pomocy.
Realizacja zadań i wykorzystanie środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych w roku 2010 przedstawia się następująco:
1. Dofinansowanie do pobytu osób niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych:
W roku 2010 liczba osób ubiegających się o przyznanie dofinansowania do pobytu na turnusie
rehabilitacyjnym wyniosła 745 (wraz z opiekunami). Z uwagi na ograniczone środki PFRON
wysokość należnego dofinansowania obniżono o 20% w celu zwiększenia ilości osób
korzystających z pobytu na turnusie rehabilitacyjnym. W roku 2010 dofinansowanie otrzymało
207 osób (w tym 64 opiekunów), w tym 64 dzieci i młodzieży (w tym 24 opiekunów)
Osoby niepełnosprawne korzystały z pobytu na turnusach rehabilitacyjnych indywidualnie oraz
organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe jak: Polskie Towarzystwo
Walki z Kalectwem, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Polski Związek Niewidomych,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
W 2010r. na zadanie dofinansowania do organizacji imprez „sport, kultura, turystyka i rekreacja
osób niepełnosprawnych” złożono 25 wniosków na ogólną kwotę dofinansowania 194 039 zł..
Ze względu na ograniczone środki finansowe wnioskowane kwoty zostały pomniejszone.
Zrealizowano 21 wniosków na kwotę 32 818 zł. W dofinansowanych imprezach kulturalno –
sportowo – rekreacyjno- turystycznych wzięło udział 667 osób niepełnosprawnych, w tym
164 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Realizacja zadania w ramach zadania „sport, kultura, turystyka i rekreacja osób
niepełnosprawnych” w 2010 roku objęła: dofinansowanie do wycieczek turystycznokrajoznawczych zorganizowanych dla osób niepełnosprawnych, dofinansowanie do organizacji
turnieju szachowego dla osób niewidomych i słabowidzących, - dofinansowanie do organizacji
imprez kulturalno – integracyjnych.
3.Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze.
W roku 2010 o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych starało się 354 osób. Dofinansowanie otrzymało
328 osób, z tego 78 dzieci i młodzieży. Przedmiotem dofinansowania były w większości aparaty
słuchowe oraz protezy kończyn dolnych i górnych, wózki inwalidzkie, rowery rehabilitacyjne
i urządzenia do hydromasażu. Na realizację tego zadania wydano kwotę 263 191 zł, w tym dla
dzieci 40 814 zł.
4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.
W 2010 roku na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
złożonych zostało 208 wniosków na kwotę 577.340 zł. Na to zadanie przeznaczono 157.340 zł,
co pozwoliło na realizację 114 wniosków, w tym dla 12 dzieci i młodzieży na kwotę 22.900 zł.
Realizacja zadania w ramach programu likwidacja barier architektonicznych w miejscu
145
Raport o stanie miasta Przemyśla
zamieszkania osoby niepełnosprawnej mającej trudności w poruszaniu się w 2010 roku objęła:
adaptację niezagospodarowanych pomieszczeń na budowę od podstaw łazienki, wykonanie
instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, zakup i montaż kabiny prysznicowej, umywalki
z baterią, kompaktu wc z płuczką, montaż uchwytów pomocniczych dla osób
niepełnosprawnych, wykonanie posadzki antypoślizgowej, modernizacja istniejącego
pomieszczenia przeznaczonego na łazienkę i ubikację z dostosowaniem do potrzeb osoby
niepełnosprawnej mającej trudności w poruszaniu się. Na likwidację barier architektonicznych
dofinansowanie otrzymało 24 osób niepełnosprawnych na kwotę 69.820 zł, w tym 4 dzieci
i młodzieży na kwotę 14.900 zł.
W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się przyznano dofinansowanie 82 osobom
niepełnosprawnym na kwotę 80.079 zł (w tym 8 dzieci – 8.000 zł), do zakupu: zestawów
komputerowych (w tym notebooki) z łączem internetowym dla osób dorosłych, dzieci
i młodzieży, poza tym; dyktafony cyfrowe, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe,
„czytaki” cyfrowe dla osób niewidzących lub słabowidzących.
Na likwidację barier technicznych wydatkowano kwotę 7.440 zł dla 8 osób niepełnosprawnych;
łóżka ortopedyczne z elektronicznym sterowaniem, ławeczki do wanny, materace, podnośnik
wannowy.
Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)
Na terenie miasta funkcjonują 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej.
W 2010r. na ich finansowanie przeznaczono kwotę 937.080 zł. Zgodnie z art. 68c ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych maksymalne
dofinansowanie ze środków PFRON kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej
wyniosło w roku 2010 90% tych kosztów, w kwocie 843.372 zł, pozostałe 10 % pokryte były
ze środków samorządowych w wysokości 93.708 zł. Jednostkami prowadzącymi warsztaty
terapii zajęciowej są: Spółdzielnia Niewidomych „START” Przemyśl, ul. Batorego 22, w której
terapią zajęciową objętych było 37 osób niepełnosprawnych – 608.280 zł i Stowarzyszenie
Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Przemyślu, ul. Lelewela 8a, w którym
uczestniczy w terapii zajęciowej 20 osób – 328.800 zł.
Od 2 sierpnia 2010r przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu funkcjonuje
Wypożyczalnia Urządzeń Pomocniczych i Sprzętu Rehabilitacyjnego.
Celem działalności Wypożyczalni jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym powrotu
do aktywności zawodowej i społecznej oraz przyspieszenie im procesu adaptacyjnego poprzez
nieodpłatne udostępnienie niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzeń pomocniczych.
Środowiskowy Dom Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przemyślu przy ul. Bakończyckiej 1 prowadzi od 2003r.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Placówka zwiększyła
w 2009r. liczbę miejsc do 35 dla osób upośledzonych umysłowo i psychicznie chorych. Zajmuje
się wszechstronną rehabilitacją zmierzającą do usamodzielnienia uczestników m.in. poprzez
trening umiejętności samoobsługowych, uspołecznienie, poznawanie zasad współżycia w grupie,
możliwości spędzania wolnego czasu.
Tabela 149. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w latach 2004-2010.
Rok
Ilość
uczestników
Uzyskana dotacja
ogółem
Uzyskana dotacja
na uczestnika
Zatrudnienie
w etatach
Zatrudnienie
w osobach
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
25
25
30
31
32
33
35
251 923,26 zł
260 442,00 zł
292 497,00 zł
407 532,00 zł
410.110,00 zł
362 075,00 zł
388.080,00 zł
843 zł
855 zł
863 zł
1.095 zł
1.068 zł
914 zł
924 zł
6,8
8,25
9
7
8
8
8
8
11
10
8
9
9
8
146
Raport o stanie miasta Przemyśla
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno–Wychowawczy
OREW mieści się w Przemyślu przy ulicy Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 78. Jest
prowadzony również przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Przemyślu, jako niepubliczna placówka oświatowa umożliwiająca
dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
realizację obowiązku szkolnego.
Do OREW, na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej, przyjmowane
są dzieci i młodzież w wieku 3-25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które potrzebują
kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacyjno-terapeutyczno-edukacyjno-rewalidacyjnej
pomocy świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu
wychowanków.
W OREW zatrudnieni są specjaliści pracujący w zespole, w którego skład wchodzą:
− lekarz,
− psycholog,
− fizjoterapeuta,
− logopeda,
− nauczyciel-terapeuta,
− personel wspomagający.
Ośrodek umożliwia dzieciom najciężej niepełnosprawnym opuszczanie domu rodzinnego
i dzięki temu: kontakt z szerszym środowiskiem, z rówieśnikami, pracę w grupie, uczestnictwo
w różnorodnych zajęciach, korzystanie z wyposażenia specjalistycznego.
Do zadań placówki należą:
− kompleksowa, specjalistyczna rehabilitacja i edukacja dzieci i młodzieży,
− praca nad poprawą rozwoju ruchowego, społecznego oraz intelektualnego,
− nauka umiejętności komunikacyjnych,
− pomoc w zdobywaniu niezależności w życiu.
W roku 2009 do placówki uczęszczało 50 niepełnosprawnych osób zamieszkujących teren
miasta Przemyśla i okolicznych gmin.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Prezydent Miasta Przemyśla z dniem 1 kwietnia 2002r. powołał Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu,
który zapewnia obsługę kadrową i finansową. Siedziba tut. Zespołu mieści się w Przemyślu przy
ul. Rogozińskiego 30.
Zespół realizuje zadania w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności - jako pierwsza instancja. Obsługuje mieszkańców Miasta Przemyśla
i Powiatu Przemyskiego.
Wydatki związane z tworzeniem i działalnością Zespołu są pokrywane ze środków finansowych
budżetu państwa. Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek
samorządu terytorialnego.
Tabela 150. Funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Wysokość środków
finansowych
187 300 zł
284 175 zł
334 453 zł
330 597 zł
336 098 zł
309 200 zł
411 268 zł
osób zatrudnionych
etaty/umowy
3,5
5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
21
18
25
24
20
21
21
Ilość
wydanych orzeczeń
o niepełnosprawności
wydanych orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności
2 397
2 236
1 941
1 702
1 039
834
896
1 672
2 025
2 081
2 504
2 456
2 431
2 924
147
Raport o stanie miasta Przemyśla
2009
2010
431 408 zł
417 165 zł
5,5
5,5
26
22
629
620
3 226
3 734
Tabela 151. Niepełnosprawni
Rok
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Liczba orzeczeń o
842 1 042 1 672 2 025 2 081 2 504
stopniu niepełnospraw.
Liczba opinii
148 129
Liczba orzeczeń o
2 397 2 236 1 941 1 702
niepełnosprawności
2006 2007
2008
2009
2010
2 456 2 431 2 924 3 226 3.734
1 039
-
-
-
-
834
896
629
620
W kolejnych latach liczba orzeczeń wzrasta, powodując zwiększenie popytu na leczenie
sanatoryjne, turnusy rehabilitacyjne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, dostosowanie budynków
i pomieszczeń oraz rynku pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Ponadto, w roku 2009r., wydano również orzeczenia, które nie są uwzględnione w powyższych
tabelach, dot. odmowy ustalenia niepełnosprawności – 2, orzeczenia o nie zaliczeniu do osób
niepełnosprawnych – 130 (dotyczy to osób do 16 roku życia)
Orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności – 62 oraz o nie zaliczeniu do
stopnia niepełnosprawności – 93(dotyczy osób po 16 roku życia).
Również w w roku 2010 wydano orzeczenia, które nie są uwzględnione w powyższych tabelach:
− dla osób do 16-go roku życia orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności - 2,
orzeczenia o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych - 105,
− dla osób po 16-tym roku życia orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności
– 78, orzeczenia o nie zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności - 101.
Domy pomocy społecznej
Na terenie miasta Przemyśla funkcjonują 3 całodobowe domy pomocy społecznej w tym:
− Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych,
ul. Brata Alberta 3 - placówka publiczna 42 miejsca koedukacyjne,
− Dom Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle
psychicznie chorych, ul. Wysockiego 99 - placówka publiczna 177 miejsc koedukacyjnych,
− Dom Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn, ul. św. Brata
Alberta 1 - placówka niepubliczna 70 miejsc męskich.
Tabela 152. Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące w Przemyślu.
Wyszczególnienie
Miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca w zł.
Ilość miejsc statutowych
Dom Pomocy Społecznej
dla osób w podeszłym
wieku i przewlekle
somatycznie chorych
Dom Pomocy Społecznej dla
kobiet i mężczyzn
niepełnospraw. intelektualnie
i przewlekle psychicznie
chorych
42
177
Dom Pomocy Społecznej dla
mężczyzn intelektualnie
i psychicz. chorych
Zgromadzenia Braci
Albertynów
70
2004*
1 702,38
1 729,31
1 780,00
2005**
1 703,55
1 744,98
1 705,00
2006***
1 718,43.
1 766,00
1 766,00
2007****
1 715,00
1 810,70
1 868,68
2008*****
1 715,00
1 810,70
2009******
1 715,00
1 810,70
I-XI - 1 715,00
XII – 2 177,50
1 810,70
2010*******
Ilość mieszkańców na
dzień 31.12.2010 r.
41
176
I-XI - 1 868,68
XII – 1 933,00
I-III - 1 933,00
IV-XII- 2 124,00
I-II - 2 124,00
III-XII - 2 430,00
70
*) Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 34/2004 z dnia 19 marca 2004 r.
148
Raport o stanie miasta Przemyśla
**) Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 45/2005 z dnia 25 marca 2005 r.
***) Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 33/2006 z dnia 10 marca 2006 r.
****) Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 19/07 z dnia 16 lutego 2007 r.
*****) Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 50/08 z dnia 18.03.2008 r.
******) Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 21/2009 z dnia 24.02.2009 r.
*******) Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 25/2010 z dnia 22.02.2010 r.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu
utrzymania, jedynie osoby skierowane do 31.12.2003r. są finansowane dotacją celową z budżetu
państwa. Odpłatność w stosunku do osób skierowanych do domu pomocy społecznej po
1 stycznia 2004r. ustala się następująco: mieszkaniec ponosi odpłatność do 70% swojego
dochodu netto, następnie małżonek, zstępni przed wstępnymi kwotę uzupełniającą do średniego
miesięcznego kosztu w danym domu. Jeśli rodzina posiada niski dochód całą kwotę
uzupełniającą ponosi gmina właściwa dla miejsca stałego zameldowania przed skierowaniem do
domu pomocy społecznej. W praktyce oprócz osoby kierowanej opłatę miesięczną wnosi gmina,
średnio około 1.290,20 zł miesięcznie za każdą osobę w roku 2010.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, Dyrektor MOPS zawiera umowy z osobami
zobowiązanymi do ponoszenia kosztów utrzymania członka rodziny w DPS. W 2010r. zostały
zawarte 3 umowy z osobami zobowiązanymi do ponoszenia częściowych opłat za pobyt
mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz 22 osoby dokonywało należnych wpłat zgodnie
z zawartymi umowami w latach 2004-2009. W 2010r. przeprowadzono aktualizacje wywiadów
alimentacyjnych u osób zobowiązanych do partycypowania w kosztach utrzymania
świadczeniobiorców w domach pomocy społecznej. Decyzje zwalniające wydane w latach 2004
- 2007 zostały utrzymane w mocy.
W 2010r. wpłynęło 60 wniosków o skierowanie lub umieszczenie w domu pomocy społecznej,
z których MOPS w Przemyślu:
− wydał 25 decyzji kierujących do domu pomocy społecznej,
− 22 osoby umieszczono w domach pomocy społecznej usytuowanych na naszym terenie,
w tym z terenu Miasta Przemyśla 21 osób,
− wydał 1 decyzję zwalniającą osobę zobowiązaną do partycypowania w kosztach
utrzymania osoby skierowanej do domu pomocy społecznej,
− 8 osobom odmówiono umieszczenia w domu pomocy społecznej ze względu na brak
wymaganej standaryzacji placówek,
− 16 osobom zawieszono postępowanie administracyjne mające na celu skierowanie
i umieszczenie w domu pomocy społeczne również ze względu na brak wymaganego
standardu placówki,
− w sprawie 4 osób postępowanie administracyjne zostało umorzone,
− 2 osobom wydano decyzje kierujące na zasadach przeniesienia do innego domu pomocy
społecznej,
− w sprawie 8 wniosków postępowanie administracyjne jest wszczęte i kontynuowane.
Tabela 153. Struktura mieszkańców domów pomocy społecznej (osób pochodzących
z Przemyśla) w roku 2010 w zależności od sposobu finansowania pobytu.
Wyszczególnienie
Ogółem
DPS dla osób w podeszłym wieku
i przewlekle somatycznie chorych ul. św. Brata Alberta 3
DPS dla kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle
psychicznie chorych – ul. Wysockiego 99
DPS dla mężczyzn niepełnosprawnych
intelektualnie Zgromadzenia Braci
Albertynów –
Liczba mieszkańców
Których pobyt
Których pobyt
opłaca budżet
opłaca gmina
państwa
W tym - których pobyt
w części dofinansowuje
rodzina
41
25
16
2
176
145
31
1
70
61
9
0
149
Raport o stanie miasta Przemyśla
ul. św. Brata Alberta 1
Domy Pomocy Społecznej poza
Przemyślem, w których umieszczono
mieszkańców Miasta
b.d.
b.d.
39
22
Tabela 154. Wydatki ponoszone za pobyt mieszkańców Przemyśla umieszczanych w domach
pomocy społecznej w latach 2004–2010
Wyszczególnienie
Kwota wydatków
przekazywana przez Miasto
Przemyśl do dps tytułem
opłaty za pobyt mieszkańców
Kwota dochodów
uzyskiwanych od członków
rodziny mieszkańca
Różnica pochodząca
wyłącznie z budżetu Miasta
Przemyśla
2004
2005
14 429,5
2006
2007
2008
2009
2010
154 476,8 383 681,4 616 144,0 958 269,9 1 108 081,0 1 215 366,00
b.d.
15 309,6
14 429,5
35 072,4
56 225,7 113 070,6
142 074,9
139 479,32
139 167,2 349 609,0 559.918,3 845 199,3
966 006,1
1 075 886,68
Domy Pomocy Społecznej wypracowały w swej działalności edukacyjno-terapeutycznej wiele
stałych już zajęć mobilizujących mieszkańców do aktywnego życia. Mieszkańcy chętnie
uczestnicząw organizowanych spotkaniach mikołajkowych, opłatkowych i wielkanocnych oraz
zabawach z okazji "Dnia Seniora", "Andrzejek", "Dnia Babci i Dziadka" i "Walentynek". W
DPS Zgromadzenia Braci Albertynów po raz szósty zorganizowano „Spotkanie Rodzin”.
Mieszkańcy mają możliwość kultywowania wyznania religijnego.
Tabela 155. Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku przy ul. Św. Brata Alberta 3
Rok
liczba miejsc statutowych
liczba osób aktualnie przebywających
w DPS (stan na koniec roku)
liczba oczekujących na umieszczenie
DPS (stan na koniec roku)
liczba kompletujących dokumenty
celem umieszczenia w DPS
/postępowanie w toku/
2002 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
50
50
50
50
50
50
50
50
42
49
48
47
48
50
50
50
47
41
1
8
2
1
1
2
4
-
1
-
-
6
3
2
4
6
14
9
Tabela 156. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Psychicznie
Chorych przy ul. Wysockiego 99
Rok
liczba miejsc statutowych
liczba osób aktualnie przebywających
w DPS
liczba oczekujących na umieszczenie
DPS
liczba kompletujących dokumenty
celem umieszczenia w DPS
/postępowanie w toku/
2002 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
227
227
227
227
215
196
196
191
177
226
227
221
211
198
196
196
188
176
9
35
6
2
0
5
4
-
-
-
-
26
5
2
7
-
-
-
Tabela 157. Dom Pomocy Społecznej dla Mężczyzn Niepełnosprawnych Intelektualnie przy
ul. Św. Brata Alberta 1
Rok
liczba miejsc statutowych
liczba osób aktualnie przebywających
w DPS
liczba oczekujących na umieszczenie
DPS
2002 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
70
70
70
70
70
70
70
70
2010
70
70
70
70
70
70
60
70
70
70
1
8
4
0
1
0
1
4
5
150
Raport o stanie miasta Przemyśla
liczba kompletujących dokumenty
celem umieszczenia w DPS
/postępowanie w toku/
-
-
0
0
1
2
3
1
7
Dom Dziennego Pobytu prowadzony w ramach filii przez DPS przy ul. Św. Brata Alberta 3
z dniem 31.12.2008 r. zaprzestał działalności.
Tabela 158. Liczba osób korzystających z usług domu dziennego pobytu.
Rok
2003
Liczba uczestników
37
2004
2005
31
2006
28
25
2007
12
2008
15
Dom Matki i Dziecka w Przemyślu , ul. Prądzyńskiego 8 - organem prowadzącym jest Caritas
Archidiecezji Przemyskiej. Dom zapewnia całodobową opiekę, dysponuje 11 miejscami dla
dorosłych w tym: 9 miejsc dla matek z małymi dziećmi do lat 6 i kobiet ciężarnych oraz
2 miejsca dla osób dorosłych i ich dzieci z tytułu interwencji kryzysowej w rodzinie.
W 2010r. pomocą objęto 44 osoby w tym 21 matek i 23 dzieci.
Schroniska i noclegownie
Na terenie miasta Przemyśla znajduje się schronisko i noclegowania prowadzone przez
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta przy ul. Focha 12. Schronisko przeznaczone jest
dla 75 mężczyzn z całodziennym wyżywieniem. W okresie zimowym uruchamiane jest
dodatkowo 40 miejsc noclegowych z pełnym wyżywieniem. Ponadto schronisko zapewnia
opiekę lekarską, zaopatrzenia w odzież osobistą, środki czystości. W niedzielę i święta
odprawiana jest w kaplicy msza święta. Wszelkie niezbędne prace wykonują mieszkańcy
schroniska.
Tabela 159. Wsparcie osób bezdomnych w Schronisku dla mężczyzn im. Św. Brata Alberta
w Przemyślu
Rok
Ilość mieszkańców ogółem
stan na 31 grudnia
Ilość mieszkańców mających
ostatnie zameldowanie
w Przemyślu
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
90
86
85
92
92
85
82
94
83
84
85
11
7
8
8
16
18
14
25
13
13
35
Średnioroczny dzienny
koszt pobytu mieszkańca
14,98
20,95
17,42
21,30
14,80
17,42
17,91
19,30
20,23
18,40
14,09
W okresie zimowym uruchamiane jest schronisko dla kobiet z 40 miejscami, które prowadzi
Caritas Archidiecezji Przemyskiej przy ul. Kapitulnej 1. Niezbędnym jest uruchomienie
całodobowego i całorocznego schroniska dla bezdomnych kobiet.
Opieka nad dzieckiem i rodziną
Rodzina otrzymuje pomoc w formie poradnictwa rodzinnego, terapii rodzinnej, pracy socjalnej,
w szczególności poprzez działania specjalisty przygotowanego do pracy z rodziną lub
w środowisku lokalnym, placówek opiekuńczo-wychowawczych dziennego pobytu lub innych
podmiotów, których działanie daje wsparcie dziecku i rodzinie.
Dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub niedostosowanym
społecznie powiat zapewnia opiekę i wychowanie w formie zastępczej opieki rodzinnej lub
placówki opiekuńczo-wychowawczej.
151
Raport o stanie miasta Przemyśla
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
Ośrodek Adopcyjno -Opiekuńczy (OAO) mieści się przy ul. Jasińskiego 1 i prowadzi:
- działalność edukacyjną upowszechniająca zastępcze formy wychowania rodzinnego,
pośredniczy w tworzeniu rodzin adopcyjnych i zastępczych;
- poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne, udziela pomocy terapeutycznej
kobietom w ciąży, nieletnim ofiarom gwałtu, a także rodzinom przeżywającym kryzysy
i mającym problemy wychowawcze;
- szkolenia i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki
zastępczej oraz osób prowadzących taką opiekę.
OAO obsługuje mieszkańców z powiatów: przemyskiego, przeworskiego, jarosławskiego
i lubaczowskiego oraz dla miasta Przemyśla, prowadząc działalność diagnostycznokonsultacyjną .
W 2009r. prowadzono prace z 204 rodzinami w tym: naturalnymi - 65, zastępczymi – 68,
adopcyjnymi – 71. Przeprowadzono szkolenia dla 102 rodzin, sporządzono wywiady
u 102 rodzin, opracowano 99 diagnoz. Z wszystkimi rodzinami przeprowadzane były
konsultacje.
W 2010r. prowadzono prace z 234 rodzinami, w tym: z 69 rodzinami naturalnymi, 80 rodzinami
zastępczymi i 85 rodzinami adopcyjnymi.
Rodzina zastępcza zostaje ustanowiona przez Sąd Rodzinny w celu zapewnienia dziecku
pozbawionemu opieki rodzicielskiej odpowiednich warunków rozwoju i wychowania. Rodzina
zastępcza otrzymuje pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego
umieszczonego w niej dziecka.
Tabela 160. Rozwój rodzicielstwa zastępczego w latach 2003-2010
Rok
Ilość rodzin
utworzonych
Liczba dzieci
umieszczonych
Liczba rodzin
rozwiązanych
Razem rodzin
zastępczych
Razem dzieci
przebywających
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
13
13
13
17
12
9
15
16
16
21
15
22
21
14
18
22
10
7
6
13
19
11
13
8
69
74
83
99
97
86
100
101
81
93
103
123
123
113
123
130
Tablica 161. Pomoc pieniężna świadczona rodzinom zastępczym w latach 2000-2010
Rodzaj przyznanej
pomocy pieniężnej
Jednorazowa pomoc
pieniężna na częściowe
pokrycie wydatków
związanych z przyjęciem
dziecka do rodziny
Pomoc pieniężna na
częściowe pokrycie
kosztów utrzymania
dziecka
Okresowa pomoc losowa
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
30 283.
1 500
19 500
7 500
7 500
16 247
37 822
770 290
824 054
904 377
873 769
847 966
944 540
1 021 887
3 240
0
0
0
0
-
-
Miasto Przemyśl za pośrednictwem jednostek organizacyjnych pomocy społecznej prowadzi
aktywną politykę w zakresie pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych – dążąc do
umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci aktualnie przebywających w placówkach
152
Raport o stanie miasta Przemyśla
opiekuńczo-wychowawczych. Z inicjatywy MOPS zorganizowano Koło Rodziców Zastępczych
„Dom” z siedzibą przy ul. Ratuszowej 10/1.
Od 2004r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z innymi jednostki
organizacyjnymi pomocy społecznej organizuje festyn dla dzieci wychowywanych poza domem
„Dzień Rodzicielstwa Zastępczego” – corocznie udział w zabawie bierze około 200 dzieci wraz
z opiekunami.
Opieka instytucjonalna realizowana jest poprzez działalność placówek opiekuńczowychowawczych. Placówki te, ze względu na specyfikę działań, dzielą się na placówki wsparcia
dziennego, placówki interwencyjne, placówki rodzinne oraz placówki socjalizacyjne. Na terenie
Przemyśla funkcjonują placówki dzienne:
- świetlice środowiskowe,
- terapeutyczne,
- kluby osiedlowe
oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze zapewniające opiekę całodobową:
- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci i Młodzieży
„Maciek” przy ul. Jasińskiego 1 – placówka interwencyjna i socjalizacyjna dla dzieci od
0-18 lat, podległa Prezydentowi Miasta Przemyśla. Od 1 czerwca 2010r. placówka posiada
40 miejsc: 10 – interwencja, 30 – socjalizacja, w tym 3 miejsca dla dzieci w wieku 0-3 lat.
- „Nasza Chata” Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemyślu ul. Siemiradzkiego
6A posiada dwa domy po 14 miejsc: przy ul. Rosłońskiego 36 i w Ostrowie 674.
Podstawą umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest postanowienie
Sądu Rodzinnego lub wniosek rodzica bądź opiekuna formalnego dziecka. Zasadą jest
kierowanie dziecka do placówki położonej najbliżej miejsca zamieszkania rodziców w celu
utrzymania kontaktów, chyba, że sąd rodzinny postanowi inaczej. W przypadku braku wolnych
miejsc w przemyskich placówkach dzieci umieszczane są poza Przemyślem. Również w miarę
wolnych miejsc w przemyskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych pozytywnie rozpatruje
wnioski innych powiatów o umieszczenie dzieci z nich pochodzących. Każdorazowo niezbędne
jest zawarcie porozumienia w sprawie umieszczenia dziecka i pokrywanie kosztów jego pobytu
w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Z upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla Dyrektor
MOPS zawiera ze Starostami porozumienia dotyczące umieszczania dzieci w rodzinach
zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Tabela 162. Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
w Przemyślu w kolejnych miesiącach 2009 roku oraz dzieci przebywających poza Przemyślem.
Poszczególne
miesiące
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Dzieci pochodzące
z Przemyśla
a przebywające poza
Przemyślem
Dom dla Dzieci
„Nasza Chata
Typ socjalizacyjny
1-18
Grupa Małych
Dzieci 0-3
Zespół
Interwencyjny
Zespół Socjalizacyjny
3-18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
29
28
26
31
31
30
30
30
30
30
30
30
6
6
6
6
6
7
7
5
5
5
5
4
7
7
7
8
8
12
11
9
13
8
8
9
31
30
30
28
28
28
29
29
28
31
31
30
Dom dla Dzieci i Młodzieży „Maciek”
153
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 162a. Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
w Przemyślu w kolejnych miesiącach 2010 roku oraz dzieci przebywających poza Przemyślem.
Poszczególne
miesiące
Dzieci pochodzące
z Przemyśla,
a przebywające poza
Przemyślem
Dom dla Dzieci
„Nasza Chata
Typ socjalizacyjny
1-18
Grupa Małych
Dzieci 0-3
Zespół
Interwencyjny
Zespół Socjalizacyjny
3-18
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
10
10
9
9
9
9
8
8
9
9
8
6
27
27
32
31
31
31
31
30
29
28
28
28
4
4
3
3
3
3
3
5
4
4
5
4
9
9
1
3
4
4
4
4
4
3
2
2
30
31
30
31
30
30
30
29
27
26
28
27
Dom dla Dzieci i Młodzieży „Maciek”
Tabela 163. Ilość porozumień dotyczących zapewnienia opieki poza rodzina naturalną dziecka.
Wyszczególnienie
Liczba dzieci
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Porozumienia
dotyczące pobytu
dziecka w rodzinie
zastępczej
pochodzących z Przemyśla
umieszczanych poza Przemyślem
5
5
4
1
2
4
2
umieszczanych w Przemyślu a
pochodzących z innych powiatów
5
5
4
0
2
1
2
Porozumienia
dotyczące pobytu
dziecka w placówce
opiekuńczowychowawczej
pochodzących z Przemyśla
umieszczanych poza Przemyślem
17
7
3
5
8
0
0
umieszczanych w Przemyślu
pochodzących z innych powiatów
40
15
7
3
8
16
2
Tabela 164. Rozpatrywanie wniosków o umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Wyszczególnienie
Liczba wniosków
o umieszczenie
W tym rozpatrzonych
pozytywnie
Liczba skierowań
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
45
30
29
32
55
60
28
15
14
5
3
2
8
3
41
27
5
3
8
16
3
Usamodzielnianie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze lub placówki
opiekuńczo-wychowawcze.
Osoba, która osiągnęła pełnoletniość w rodzinie zastępczej, oraz osoba pełnoletnia opuszczająca
placówkę opiekuńczo-wychowawczą, dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek
wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy
zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację
ze środowiskiem. Warunkiem do uzyskania pomocy jest zobowiązanie się osoby
usamodzielnianej do realizacji opracowanego wspólnie z opiekunem indywidualnego planu
usamodzielnienia. Osoba usamodzielniana może uzyskać pomoc:
− pieniężną na usamodzielnienie,
− pieniężną na kontynuowanie nauki,
− rzeczową na zagospodarowanie,
− pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz pomoc w uzyskaniu
zatrudnienia.
154
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 165. Pomoc pieniężna dla osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych oraz z placówek
opiekuńczo-wychowawczych w latach 2005-2010.
Wyszczególnienie
Ilość osób z rodzin zastępcz.pomoc na usamodzielnienie
Wypłacona kwota
Ilość osób z rodzin zastępcz.
pomoc rzeczowa
Wartość pomocy rzeczowej
Ilość osób z rodzin zastępcz.pomoc na kontynuację nauki
Wypłacona kwota
Ilość osób z placówek-pomoc
na usamodzielnienie
Wypłacona kwota
Ilość osób z placówek pomoc
rzeczowa
Wartość pomocy rzeczowej
Ilość osób z placówek- pomoc
na kontynuację nauki
Wypłacona kwota
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0
1
2
4
11
10
0
4 863
9 882
19 764
52 704
49 410
3
3
2
3
9
11
5 700
5 700
4 000
8 000
23 000
27 475
37
42
45
41
41
39
185 280,30
187 548,80
173 917,16
191 513
187 534
188 141
1
3
6
20
13
8
3 863
17 935
39 528,00
103 055
59 292
42 822
5
6
8
10
11
7
9 449,99
11 894
16 000,00
25 500
27 470
17 500
48
49
56
57
48
48
209 352
236 991,60
250 768,14
226 556
218 277
206 612
Pomoc dla opuszczających opiekę zastępczą czy instytucjonalną związana jest z faktem
rozpoczęcia dorosłego życia, służy integracji ze środowiskiem. Najczęściej osoby te nie mogą
liczyć na żadną pomoc ze strony swojej rodziny naturalnej, rolę te powinien pełnić opiekun
usamodzielnienia wyznaczany przez dyrektora MOPS. Opiekun wspólnie z osobą
usamodzielnianą opracowuje program usamodzielnienia, który powinien uwzględniać wszystkie
kierunki aktywności życiowej i stanowi kontrakt w sprawie pomocy pieniężnej i życiowej.
Pomoc pieniężną wypłaca powiat właściwy dla miejsca pochodzenia dziecka przed
umieszczeniem w opiece zastępczej, natomiast pomoc rzeczową powiat, w którym
usamodzielniony wychowanek się osiedlił.
Znacząca część działalności pracowników MOPS jest skierowana na motywowanie
usamodzielnionych wychowanków do jak najdłuższego kontynuowania nauki (szkoły policealne,
studia) i zdobywania dodatkowych kwalifikacji i kursów zawodowych, aby wychowankowie
ci byli odpowiednio przygotowani ( zawodowo) do samodzielnego życia.
MOPS wspiera młodzież opuszczającą szczególnie placówki opiekuńczo-wychowawcze
w podejmowaniu właściwych decyzji życiowych, monitoruje postępy w nauce, zachęca
do podnoszenia kwalifikacji utrzymując stały regularny kontakt. Wychowankowie, którzy
w placówce nie ukończyli gimnazjum często na tym samym poziomie uczą się przez kilka lat.
W sporadycznych przypadkach podejmują studia wyższe i stanowią dużo niższy odsetek
wychowanków podejmujących edukację na wyższym poziomie, w przeciwieństwie
do wychowanków opuszczających rodziny zastępcze.
Od 1 lipca 2005r. w Przemyślu funkcjonują 2 mieszkania chronione mieszczące się przy
ul. Żulińskiego 9 przeznaczone dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze,
placówki opiekuńczo-wychowawcze różnych typów, którzy kontynuują naukę, znajdują się na
liście przydziału mieszkania socjalnego z zasobów gminy i nie mają możliwości powrotu do
domu rodzinnego.
Od września 2009r. MOPS w Przemyślu ( przy akceptacji Prezydenta Miasta Przemyśla)
prowadził bezpośrednie negocjacje z Lions Club i Fundacją „Amicis” w sprawie pozyskania
środków na utworzenie w WPOW „Maciek” drugiego mieszkania usamodzielnienia.
Tabela 166. Struktura mieszkańców mieszkań chronionych w latach 2005-2010
Wyszczególnienie
Płeć: mężczyźni
Kobiety
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2
4
3
6
2
3
2
3
2
4
1
4
155
Raport o stanie miasta Przemyśla
Wykształcenie: podstawowe/gimnazjalne
Zawodowe
Średnie
Kontynuacja nauki w: szkole
zawodowej/gimnazjum
Szkole średniej
Szkole średniej uzupełniającej
Szkole pomaturalnej
Rodzaj placówki usamodzielniającej;
opiekuńczo-wychowawcza
Ośrodek wychowawczy
4
1
1
5
2
2
3
0
2
3
2
0
1/4
1
0
0/4
0
1
1
0
0
1
2/1
1/0
3
1
1
6
0
3
3
0
2
0
3
0
0
3
0
0
3
1
3
6
4
2
4
3+1 RZ
3
3
1
2
2
1
W ramach Lokalnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy tut. MOPS działa
Ośrodek Wsparcia Socjalnego, gdzie mieszkańcy miasta Przemyśla, a zwłaszcza klienci pomocy
społecznej mogą uzyskać wsparcie specjalistyczne w zakresie: porad prawnych, wsparcie
psychologiczne i pedagogiczne, uczestniczyć w szkoleniach warsztatowych psychologicznych
i pedagogicznych. Udzielane wsparcie jest bezpłatne. OWS współpracuje na zasadzie
partnerstwa z organizacjami działającymi na rzecz pomocy człowiekowi.
W celu wsparcia funkcji opiekuńczych rodziny dziecko może zostać objęte opieką
i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego, są to działania profilaktyczne, których celem
jest zapobieganie umieszczania dzieci poza rodziną. W Przemyślu funkcjonuje wiele świetlic,
w których dzieci mają możliwość pokonywania trudności szkolnych i prawidłowego
organizowania czasu wolnego.
MOPS współpracując z organizacjami prowadzącymi świetlice środowiskowe, przekazuje
informacje o konkursach, wspomaga ich działania w zakresie pozyskiwania środków
na działalność opiniując programy i nadzorując realizację umów. Świetlice środowiskowe są
wspierane z Budżetu Miasta Przemyśla. Do świetlic środowiskowych uczęszcza średnio każdego
roku ok. 400 dzieci z rodzin, w których często istnieje problem alkoholowy przynajmniej
jednego z rodziców. Dzieci otoczone opieką wychowawców w godzinach popołudniowych mają
zapewnione warunki do nauki, zabawy oraz twórczego spędzania wolnego czasu,
minimalizowanie skutków niepowodzeń szkolnych, organizowanie zajęć wyrównawczych.
Dzieci i młodzież mają możliwość spożycia gorącego posiłku współfinansowanego ze środków
budżetu państwa.
Na terenie Przemyśla funkcjonuje 11 świetlic środowiskowych, w tym 1 publiczna - Świetlica
środowiskowa przy MDK oraz 10 niepublicznych, zajmujących się opieką nad dziećmi
i młodzieżą z tzw. „trudnych rodzin”:
- Świetlica środowiskowa prowadzona przez Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy
parafii Miłosierdzia Bożego;
- Świetlica terapeutyczno-wychowawcza „Wzrastanie”;
- Katolicka świetlica profilaktyczno-wychowawcza „Oratorium”;
- Świetlica prowadzona przez Salezjański Ruch Troski o Młodzież „Saltrom” przy parafii
Św. Józefa;
- Katolicka świetlica profilaktyczno-wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Felicjanek
- Świetlica Środowiskowa PKPS „Stare Miasto”,
- Świetlica z programem opiekuńczo-wychowawczym „Nadzieja” prowadzona przez Zarząd
Rejonowy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich – Koło,
- Katolicka świetlica środowiskowa „Iskierka” prowadzona przez Dom Zakonny Sług Jezusa
- Świetlica z programem opiekuńczo-wychowawczym Przemyśl prowadzona przez Komendę
Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich Związku Harcerstwa Polskiego,
- Świetlica socjoterapeutyczna prowadzona przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej
w Przemyślu.
156
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 167. System pomocy dzieciom i rodzinie - Wykaz Świetlic Środowiskowych realizujących
programy profilaktyczne – resocjalizacyjne dla dzieci i młodzieży z niewydolnych
wychowawczo, często z problem uzależnienia w latach 2002–2005
Nazwa
Kwota dotacji na realizację programu profilaktycznego
na terenie placówki w zł
2002
2003
2004
Świetlica z programem socjoterapeutycznym
„Wzrastanie”
Przemyśl, ul. Kościuszki 5.
49 504,0
73 491,0 81 384,0
Organ prowadzący: Stowarzyszenie Profilaktyki
i Wspierania Osobowości Dzieci Młodzieży
„Wzrastanie”,
ul. Kościuszki 5 w Przemyślu.
Świetlica z programem socjoterapeutycznym
„Serwus”
Przemyśl, ul. Św. Jana 3.
19 940,0
19 420,0
21 540,0
Organ prowadzący: Salezjański Ruch Troski
o Młodzież „Saltrom”;
ul. Św. Jana 3 w Przemyślu.
Świetlica z programem opiekuńczowychowawczym „Nadzieja”
Przemyśl, ul. Mickiewicza 50
5 600,0
6 000,0
6 000,0
Organ prowadzący: Zarząd Rejonowy
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich – Koło
ul. Mickiewicza 50 w Przemyślu.
Świetlica z programem socjoterapeutycznym
„Stare Miasto”
19 000,0
10 500,0
15 000,0
Przemyśl, ul. Dworskiego 6
Organ prowadzący: Polski Komitet Pomocy Społ.,
ul. Dworskiego 6 w Przemyślu
Świetlica z programem edukacyjnoprofilaktycznym „Promień”
Przemyśl, ul. Kościuszki 5
4 400,0
6 100,0
9 360,0
Organ prowadzący: Związek Ukraińców w Polsce - Koło;
ul. Kościuszki 5 w Przemyślu.
Katolicka Świetlica z programem opiekuńczowychowawczym „Dom Bł. Matki Angeli”
Przemyśl, ul. Poniatowskiego 33
6 000,0
9 000,0
9 800,0
Organ prowadzący: Zgromadzenie Sióstr
Felicjanek,
ul. Poniatowskiego 33 w Przemyślu.
Katolicka Świetlica z programem opiekuńczowychowawczym „Oratorium”
Przemyśl, ul. Basztowa 15
12 360,0
9 400,0
9 500,0
Organ prowadzący: Zgromadzenie Sióstr
św. Michała Archanioła,
ul. Basztowa 15 w Przemyślu.
Świetlica z programem opiekuńczowychowawczym
Przemyśl, ul. Sikorskiego 9A.
6 000,0
11 070,0
14 147,0
Organ prowadzący: Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich – Koło;
ul. Sikorskiego 9a w Przemyślu.
Świetlica z programem opiekuńczo –
wychowawczym „Przystań”
Przemyśl, ul. Brata Alberta 6.
0
0
7 300,0
Organ prowadzący: Stowarzyszenie Animatorów
Trzeźwości,
ul. Brata Alberta 6 w Przemyślu
Razem:
122 804,0
144 981,0
174 031,0
Liczba
dzieci
2005
80.820,0
50
22.000,0
40
7.000,0
20
15.000,0
20
-
20
10.000,0
30
10.000,0
25
14.000,0
25
8.000,0
20
166.820,0
250
157
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 167a. System pomocy dzieciom i rodzinie-Wykaz Świetlic Środowiskowych realizujących
programy profilaktyczne – resocjalizacyjne dla dzieci młodzieży z rodzin
niewydolnych wychowawczo, często z problem uzależnienia w latach 2006–2010
Nazwa
Kwota dotacji na realizację programu profilaktycznego na
terenie placówki w zł
2006
Świetlica z programem socjoterapeutycznym
„Wzrastanie”
Przemyśl, ul. Kościuszki 5.
Organ prowadzący: Stowarzyszenie
Profilaktyki i Wspierania Osobowości Dzieci
Młodzieży ”Wzrastanie”,
ul. Kościuszki 5 w Przemyślu.
Świetlica z programem socjoterapeutycznym
„Serwus”**
Przemyśl, ul. Św. Jana 3.
Organ prowadzący: Stowarzyszenie Lokalnej
Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Orlęta” *
ul. Św. Jana 3 w Przemyślu.
Świetlica z programem opiekuńczowychowawczym „Nadzieja”
Przemyśl, ul. Mickiewicza 50
Organ prowadzący: Zarząd Rejonowy
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich – Koło,
ul. Mickiewicza 50 w Przemyślu.
Świetlica z programem socjoterapeutycznym
„Stare Miasto” Przemyśl, ul. Dworskiego 6
Organ prowadzący: Polski Komitet Pomocy
Społecznej,
ul. Dworskiego 6 w Przemyślu
Katolicka świetlica środowiskowa „Iskierka”
Przemyśl, ul. Krasińskiego 24
Organ prowadzący: Dom Zakonny Sług
Jezusa
ul. Krasińskiego 24 w Przemyślu.
Katolicka Świetlica z programem opiekuńczo
– wychowawczym „Dom Bł. Matki Angeli”
Przemyśl, ul. Poniatowskiego 33
Organ prowadzący: Zgromadzenie Sióstr
Felicjanek ,
ul. Poniatowskiego 33 w Przemyślu
Katolicka Świetlica z programem
opiekuńczo-wychowawczym „Oratorium”
Przemyśl, ul. Basztowa 15
Organ prowadzący: Zgromadzenie Sióstr
św. Michała Archanioła,
ul. Basztowa 15 w Przemyślu.
Świetlica z programem opiekuńczowychowawczym
Przemyśl, ul. Sikorskiego 9A.
Organ prowadzący: Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich – Koło,
ul. Sikorskiego 9a w Przemyślu.
Świetlica z programem opiekuńczo –
wychowawczym „Przystań”
Przemyśl, ul. Brata Alberta 6.
Organ prowadzący: Stowarzyszenie
Animatorów Trzeźwości,
ul. Brata Alberta 6 w Przemyślu
2007
2008
2009
Liczba
dzieci
2010
87.392,6
63.988,0
84.490,0
78.730,0
73.214,0
60
27.462,0
22.676,0
38.733,0
33.871,0
38.392,0
45
4.000,0
6.627,0
9.238,0
6.582,0
18.108,0
24
17.000,0
19.511,0
13.142,0
13.417,0
8.482,0
20
-
-
16.769,0
-
13.000,0
8.598,0
9 662,0
8.900,0
10.393,0
35
30.500,0
37.700,0
43.661,0
64.680,0
46.658,0
74
19.200,0
12.765,0
12.763,0
13.064,0
10.344,0
39
12.000,0
8.135,0
11.542,0
10.206,0
-
35
-
-
158
Raport o stanie miasta Przemyśla
Klub sportowy
Przemyśl, ul. Opalińskiego 9
Organ prowadzący: Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej KAZANÓW
ul. Opalińskiego 15/24 w Przemyślu
Klub Młodzieżowy
Przemyśl, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II
70
Organ prowadzący: Stowarzyszenie „Młodość
ze sztuką”
ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 70
w Przemyślu
Świetlica z programem opiekuńczowychowawczym
Przemyśl, ul. Borelowskiego 9
Organ prowadzący: Komenda Hufca Ziemi
Przemyskiej im. Orląt Przemyskich Związku
Harcerstwa Polskiego
ul. 22 Stycznia 20 w Przemyślu
Świetlica socjoterapeutyczna
Przemyśl, ul. Piotra Skargi 6.
Organ prowadzący: Caritas Archidiecezji
Przemyskiej w Przemyślu
przy ul. Kapitulna 1
Razem:
-
-
-
12.261,0
10.971,0
30
-
-
-
48.939,0
50.380,0
80
-
-
-
-
19.578,00
15
-
-
-
-
23.258,00
60
215.554,6
180.000,0
240 000,0
290 650,0
309.778,0
271
*) Do końca 2005r. organem prowadzącym Świetlicę był Salezjański Ruch Troski o Młodzież Saltrom”
**) Nazwa „Serwus” funkcjonowała do końca 2005r.
Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
System świadczeń rodzinnych utworzony został jako system poza ubezpieczeniowych świadczeń
socjalnych. Celem reformy systemu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia rodziny
znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, wychowującej małe dzieci oraz dzieci
uczęszczające do szkoły, w tym niepełnosprawne.
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych przewiduje dwa jednolite kryteria
dochodowe i dwa rodzaje świadczeń rodzinnych. Aktualnie okres zasiłkowy trwa od
1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.
Świadczeniami rodzinnymi są:
- Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne,
- Zapomoga wypłacana przez gminy,
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
Świadczenia rodzinne, z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego i od 1.01.2010r. świadczenie
pielęgnacyjne przyznawane są, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód
osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł albo 583,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym
albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
− urodzenia dziecka,
− opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
− samotnego wychowywania dziecka,
− wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
− kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
− rozpoczęcia roku szkolnego,
− podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
159
Raport o stanie miasta Przemyśla
Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje:
1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
3. osobie uczącej się.
Zasiłki rodzinne przysługują do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, lub nauki w szkole,
jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę
w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności.
W okresie zasiłkowym trwającym od 1.11.2009r. do 31.10.2010r. (i aktualnie), zasiłek rodzinny
na dziecko wynosi: do 5 roku życia 68 zł, od 5 do 18 roku 91 zł oraz powyżej 18 roku życia 98 zł
miesięcznie, natomiast dodatki wynoszą:
a) Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wypłacany jednorazowo w wysokości 1000 zł.
b) Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
przysługujący osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego przez okres: 24 miesięcy
kalendarzowych lub 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż
jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu lub 72 miesięcy kalendarzowych,
jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem
o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek przysługuje
w wysokości 400 zł miesięcznie,
c) Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługujący osobom samotnie
wychowującym dziecko nie posiadającym zasądzonego świadczenia alimentacyjnego na
rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ drugi z rodziców dziecka nie
żyje; ojciec dziecka jest nieznany; powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego
od drugiego rodzica zostało oddalone. Dodatek przysługuje również osobie uczącej się,
jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją. Dodatek przysługuje w wysokości 170,00
zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci,
a w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwota dodatku wynosi 250 zł, nie
więcej jednak niż 500 zł na wszystkie dzieci.
d) Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, przysługuje
w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku
rodzinnego,
e) Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, przysługujący
osobie uprawnionej na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub
kształceniem dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku
życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu
niepełnosprawności. Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 60 zł na dziecko
w wieku do ukończenia 5 roku życia; oraz 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia
do ukończenia 24 roku życia,
f) Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje na częściowe pokrycie
wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego oraz na dziecko
rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Dodatek przysługuje raz w roku,
w wysokości 100 zł na dziecko,
g) Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się
siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest
obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum
w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 90 zł miesięcznie
na dziecko albo w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której
160
Raport o stanie miasta Przemyśla
znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także
szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki
w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości
50 zł miesięcznie na dziecko. Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku, w okresie
pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego
Tabela 168. Realizacja zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w latach 2006-2009
2006
Wyszczególnienie
Wydatki
za rok w zł.
2007
Liczba
świadczeń
narastająco
Wydatki
za rok w zł.
2008
Liczba
świadczeń
narastająco
Wydatki za
rok w zł.
Liczba
świadczeń
narastająco
Zasiłki rodzinne
4.174.620
82.311
5 176 511
84 626
4 513 852
74 169
Dodatki do zasiłków
rodzinnych, w tym
z tytułu:
4.562.863
36.333
4 354 633
33 032
3 582 687
28 235
369.000
374
344 000
344
415 000
415
1.082.427
2.731
943 179
2 403
839 442
2 153
89.896
227
57 214
145
7 587
23
1.064.270
5.470
954 030
5 441
955 968
5 497
kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnospraw.
686.090
9.720
677 320
8 672
528 880
6 789
rozpoczęcia roku szkol.
520.780
5.211
502 800
5 028
398 200
3 982
podjęcia przez dziecko
nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania:
28.400
408
29 070
411
23 480
328
na pokrycie wydatków
związanych z zamieszkaniem w miejscowości,
w której znajduje się
szkoła
21.690
258
19 170
213
15 930
177
6.710
150
9 900
198
7 550
151
722.000
12.192
847 020
10 588
723 840
9 048
9 531 144
117 658
Urodzenia dziecka
opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania
z urlopu wychowaw.
samotnego wychowyw.
dziecka i utraty prawa do
zasiłku dla bezrobotnych
na skutek upływu
ustawowego okresu jego
pobierania
samotnego
wychowywania dziecka
na pokrycie wydatków
związanych z dojazdem
do miejscowości, w której
znajduje się szkoła
wychowanie dziecka
w rodzinie wielodziet.
Razem
8.737.483
8 406 249
102 404
Jednorazowa zapomoga
z tyt. urodzenia dziecka
548.000
548
569 000
569
634 000
634
„Becikowe” w ramach
zadań własnych gminy
47.500
95
65 500
131
50 500
101
161
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 168a Realizacja zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w 2010r.
2009
Wyszczególnienie
2010
2011
Wydatki
za rok w zł.
Liczba
świadczeń
narastająco
Wydatki
za rok w zł.
Liczba
świadczeń
narastająco
Zasiłki rodzinne
4 107 448
64 594
5.298.876
61.833
Dodatki do zasiłków
rodzinnych, w tym
z tytułu:
3 433 236
24 736
Urodzenia dziecka
301 000
opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania
z urlopu wychowaw.
Wydatki za
rok w zł.
3.248.406
23.380
301
312.000
312
799 656
2 045
731.616
1.878
samotnego wychowyw.
dziecka i utraty prawa do
zasiłku dla bezrobotnych
na skutek upływu
ustawowego okresu jego
pobierania
-
-
0
0
samotnego
wychowywania dziecka
900 540
5 190
833.080
4.788
kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnospraw.
425 440
5 454
379.440
4.880
rozpoczęcia roku
szkolnego
340 900
3 409
360.500
3.605
podjęcia przez dziecko
nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania:
17 140
230
19.290
261
na pokrycie wydatków
związanych z zamieszkaniem w miejscowości,
w której znajduje się
szkoła
12 690
141
14.040
156
na pokrycie wydatków
związanych z dojazdem
do miejscowości, w której
znajduje się szkoła
4 450
89
5.250
105
648 560
8 107
612.480
7.656
7 540 684
89 330
8.547.282
85.213
Jednorazowa zapomoga
z tyt. urodzenia dziecka
587 000
587
594.000
594
„Becikowe” w ramach
zadań własnych gminy
37 000
87
30.000
60
wychowanie dziecka
w rodzinie wielodziet.
Razem
Liczba
świadczeń
narastająco
Od 9 lutego 2006r. wprowadzono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka tzw.
„becikowe” przysługującą na każde żywo urodzone dziecko ojcu lub matce, opiekunowi
prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, niezależnie od dochodu rodziny w wysokości
1000 zł. Wniosek o wypłatę tego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia
narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką
162
Raport o stanie miasta Przemyśla
faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka
opieką albo przysposobienia nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Od 1 listopada 2009r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się
dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane jest
przedłożenie zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną
potwierdzającego, że matka dziecka przynajmniej raz w okresie ciąży była badana przez lekarza
ginekologa lub położną. Wymóg ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi
opiekunami dziecka.
Rada Miejska w Przemyślu na mocy uchwały Nr 39/2006 wprowadziła jednorazową zapomogę
z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 500 zł na każde żywo urodzone dziecko dla
wnioskodawców spełniających kryterium zawarte w ustawie o pomocy społecznej czyli 351 zł.
na osobę w rodzinie. Wniosek może składać w okresie 6 miesięcy od daty urodzenia się dziecka
mieszkaniec Przemyśla zamieszkały i zameldowany co najmniej rok przed tym faktem na terenie
miasta.
Tabela 169. Realizacja świadczeń opiekuńczych w latach 2005-2008.
Wyszczególnienie
Wydatki
za 2006 r.
Liczba świadczeń
Liczba świadczeń
Liczba świadczeń
Wydatki za okres
Wydatki za okres
narastająco
narastająco
narastająco
1.01-31.12.2007r.
1.01-31.12.2008r.
w 2006 r.
w 2007 r.
w 2008 r.
Świadczenia opiekuńcze
Zasiłki pielęgn.
3.762.504
25.563
4 138 731
27 051
4 086 729
26 711
Świadczenia
pielęgnacyjne
1.068.004
2.552
904 022
2 159
820 162
1 961
Razem
4.830.508
5 042 753
4 906 891
Składka na
ubezp. społecz.
321.954
2.365
256 854
1 960
177 397
1 658
Składka na
ubezp.zdrowotne
60.758
1.668
52 597
1 348
40 522
1 072
Tabela 169a. Realizacja świadczeń opiekuńczych w latach 2009-2010.
Wyszczególnienie
Wydatki
za 2009 r.
Liczba świadczeń
narastająco za 2009 r.
Wydatki
za 2010 r.
Liczba świadczeń
narastająco
w 2010 r.
4 248 198
27 766
4.468.824
29.208
796 482
1 835
1.386.359
2.674
Świadczenia opiekuńcze
Zasiłki pielęgn.
Świadczenia
pielęgnacyjne
Razem
5 044 680
5 855 183
Składka na
ubezp. społecz.
154 000
1 403
262.569
1.984
Składka na
ubezp.zdrowotne
37 694
961
65.333
1.396
Z dniem 1 listopada 2009r. zmieniła się wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z 420,00 zł na
520,00 zł miesięcznie.
Zaliczka alimentacyjna wypłacana była osobom uprawnionym, tzn. uprawnionym do
świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja była
bezskuteczna. Z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, tj. 1 października 2008r., utraciła moc ustawa z dnia 22 kwietnia
163
Raport o stanie miasta Przemyśla
2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
Jednakże sprawy będące w toku oraz sprawy o nienależnie pobrane zaliczki alimentacyjne
podlegają rozpatrzeniu i dochodzeniu na zasadach i w trybie określonych w dotychczasowych
przepisach.
Tabela 170. Realizacja zaliczki alimentacyjnej od 2005r. do 30 września 2008r.
Wypłacone zaliczki alimentacyjne
Od 1.09 do 31.12.2005r.
Wydatki w złotych
Liczba zaliczek alimentacyjnych
narastająco
584 229
3 054
Rok 2006
2.054.057
10.514
Rok 2007
2 022 822
9 882
Od 1.01 do 30.09.2008r.
1 458 633
7 146
Konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania jedynie tych
osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują
należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji.
Realizując powyższą zasadę, w miejsce zaliczki alimentacyjnej wprowadzono świadczenia
z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia te przysługują, osobom, których dochód nie
przekracza ustawowego kryterium dochodowego (aktualnie 725zł w przeliczeniu na osobę),
a egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Ustawodawca wprowadził, zamknięty katalog osób
uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wysokość świadczenia odpowiada
wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł na osobę.
Tabela 170a. Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 1.10.2008r. – 31.12.2010r.
Wypłacone świadczenia
z funduszu alimentacyjnego
Od 1.10. do 31.12.2008r.
Wydatki w złotych
Liczba świadczeń narastająco
515 950
2 089
Rok 2009
2 636 463
9 485
Rok 2010
2.881.874
9.478
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów reguluje również działania podejmowane
wobec dłużników alimentacyjnych. Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad
alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika
alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby
uprawnionej oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe. W 2010r. wysłano 421 wezwań
celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, w tym przeprowadzono 239 wywiadów.
Natomiast w 81 przypadkach wystąpiono do Sądu z wnioskiem o ustalenie kuratora dla dłużnika
nieznanego z miejsca pobytu, celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu prowadzonym
wobec dłużników alimentacyjnych. Jeżeli organ właściwy dłużnika poweźmie informacje
mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji jest zobowiązany do przekazania tych
informacji do komornika sądowego.
W przypadku braku zatrudnienia zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny
albo poszukujący pracy, zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji
zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a gdy brak jest możliwości aktywizacji zawodowej
występuje z wnioskiem do starosty o skierowanie go do robót publicznych lub prac
organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego bądź odmowa złożenia
oświadczenia majątkowego, odmowa zarejestrowania się w PUP lub nieuzasadniona odmowa
przyjęcia pracy skutkuje złożeniem przez MOPS wniosku do Prokuratury o ściganie za
164
Raport o stanie miasta Przemyśla
przestępstwo niealimentacji oraz do Prezydenta Miasta Przemyśla o zatrzymanie prawa jazdy.
W roku 2010 złożono 154 wnioski o ściganie za przestępstwo niealimentacji oraz o zatrzymanie
prawa jazdy.
MOPS zajmuje się również windykacją zadłużeń, ponieważ dłużnik alimentacyjny jest
obowiązany do zwrotu całej kwoty, którą MOPS wypłacił osobie uprawnionej powiększonej
dodatkowo o odsetki ustawowe. Wyegzekwowaniem tej kwoty zajmuje się komornik sądowy
prowadzący postępowanie egzekucyjne w imieniu osoby uprawnionej do alimentów po
otrzymaniu decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ponadto na tej samej
zasadzie komornik sądowy prowadzi egzekucję zadłużeń powstałych na podstawie zaliczek
alimentacyjnych wypłacanych przez MOPS osobom uprawnionym do dnia 30.09.2008r. W tym
wypadku dłużnik musi zwrócić całość kwoty wypłaconej przez MOPS powiększonej o 5%.
Od dnia 01.10.2009r. bądź po wcześniejszym uchyleniu osobie uprawnionej świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, MOPS wydaje każdemu dłużnikowi alimentacyjnemu, którego
zadłużenie powstało wskutek świadczeń wypłacanych przez tut. Ośrodek, decyzję żądającą
zwrotu świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej w ostatnim okresie świadczeniowym.
W 2010r. wydano 577 decyzji żądających zwrotu. Jeżeli w wyznaczonym terminie dłużnik nie
dokona spłaty to wszczyna się postępowanie egzekucyjne w administracji. Zatem
do wyegzekwowania kwoty wypłaconej przez MOPS dodatkowo włączy się drugi organ
egzekucyjny, tj. Naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego. W 2010r. przekazano do Urzędu
Skarbowego 197 tytułów wykonawczych, a 333 dłużnikom wysłano upomnienia.
Natomiast zadłużenie z tytułu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień
31.12.2010r. wynosi: 5 394 704,94zł. Kwota zadłużenia powiększona o odsetki ustawowe
wynosi: 6 116 737,57zł.
W 2010r. ściągnięcia należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. funduszu alimentacyjnego
wyniosły: 318 834,80zł, natomiast wyegzekwowane należności z tyt. zaliczki alimentacyjnej
wynoszą: 65 828,82zł.
B. TRENDY I TENDENCJE
% planu
99,85
95,1
92,6
Kwota
wykonania
344 920
3 050 774
1 839 635
% planu
99, 2
96, 8
97,.2
Kwota
wykonania
254 744
471 680 UM
2 538 544
1 659 902
% plau
99,99
94,2
97,2
Kwota
wykonania
161 192
463 965 UM
3 091 970
1 643 066
% planu
97,5
99,7
97,9
Kwota
wykonania
878 734
6 626 833
1 461 223
63,3
99,3
98
583 200
7 148 330
1 348 147
73,8
675 300
76,1
98,5
% planu
2006
94
Kwota
wykonania
2005
6 979 414
% planu
2004
1 307 322
Kwota
wykonania
2003
98,6
% planu
2002
97,2
659 445
Kwota
2001
5 601 970
wykonania
2000
1 172 208
Terenowe
ośrodki
pomocy
Zasiłki
i pomoc
w naturze
Usługi
opiekuńcze
Wyszczególnienie
Tabela 171. Działalność MOPS w Przemyślu w latach 2000-2006 (w zł.)
165
100
27 534
34,8
19 422
100
139 728
100
181 602
77,7
30 000
129 950
99,6
Mieszkania
chronione
Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne
90,5
384 681
90,3
154 477
72,1
14 430
Domy
Pomocy
Społecznej
97,5
273 057
71,1
226 646
99,7
176 851
Placówki
opiekuńczo
wychowaw.
96,2
11 413 615
99,1
4 osoby
43 162
12 osób
-
0
99,99
13 363
-
98,20
26 158 140
97,.25
14 487 323
97,0
6 792 030
11412 189
21 442
0
96,0
8 osób
96,8
1 611 940
82, 9
498 406
98 0
141 305
95,2
237 419
95,6
212 219
73,0
159 610
99,7
99,6
10 703 139
506 570
Pozostała
działalność
9 141 807
RAZEM
32 368
Pomoc
repatriantom
99,5
1 110 002
98,8
980 089
97,2
1 026 703
98,9
972 642
100
943 530
96,6
975 787
100
746 245
Rodziny
zastępcze
99,99
336 098
99, 9
330 597
99 6
334 453
99,9
284 175
99,9
187 299
99,9
97 998
99,8
74 694
Orzekanie
o stopniu
niepełnospr.
99,99
17 004 704
99,99
7 663 293
99,99
42 050*
100
455 808
100
497 355
100
445 100
100
380 679
Świadczenia
rodzinnewraz z
świadcz. z funduszu
alimentacyjnego
Raport o stanie miasta Przemyśla
166
27 735 386,71
96,6
29 745 779,07
90,6
30 796 662,38
99,2
33.350.250,21
99,7
o
0
0
24 740,81
99,9
0
0
RAZEM
0
Pomoc
repatriantom
99,70
1.375.995,02
99,99
417.165,46
99,8
431 407,83
99,98
18.759.988,96
99,97
16 525 435,29
98,9
15 947 463,47
99,98
17 208 469,9
5
99,3
2.699.716,39
98,9
2 617 541,37
96,8
2 378 880,40
98,2
2 246 214,45
99,3
3.969.282.02
98,3
4 232 166,16
95,3
4 219 736,64
88,1
3 240 456,64
Zasiłki
i pomoc
w naturze
100,0
322.470,00
96,4
360 988,00
99,9
385 227,00
90,45
492 219
% planu
Kwota
wykonania
% planu
Kwota
wykonania
% planu
Kwota
wykonania
% planu
Kwota
wykonania
Wyszczególnienie
2009
99,80
3.400.291,22
99,99
1 248 141,64
99,9
406 992,46
98,64
314 926,84
Orzekanie
o stopniu
niepełnospr.
Specjalistyczne
usługi
opiekuńcze dla
osób
z zabużeniami
psychicznymi
2008
99,3
3 102 072,40
95,1
1 068 828,08
84,7
1 064 103,06
Rodziny
zastępcze
Terenowe
ośrodki
pomocy
2007
94,6
2391458,32
86,6
1 350 139,54
Pozostała
działalność
Zasiłki
rodzinne
i pielęgnacyjne
( od 2006 wraz
z zaliczką
aliment.)
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 171a. Działalność MOPS w Przemyślu w latach 2007-2010 (w zł.)
2010
167
99,4
266.934,42
99,99
99,8
99,99
99,4
192.143,8
84,9
19.941,70
99,99
1.215.366,17
99,8
305 532,67
21 652,24
154 704,92
100,0
157 000,00
46,9
14 074,04
98,7
1 108 080,98
96,0
354 617,20
958 269,89
80,3
99,5
99,98
Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne
174 169,84
80,8
32 717,03
Mieszkania
chronione
652 782,25
Domy
Pomocy
Społecznej
327 891,78
Placówki
opiekuńczo
wychowaw.
Raport o stanie miasta Przemyśla
Podstawową przyczyną udzielenia pomocy przez MOPS było ubóstwo, dalej bezrobocie,
niepełnosprawność, bezradność socjalna i ekonomiczna, długotrwała choroba oraz alkoholizm,
ochrona macierzyństwa, sieroctwo, bezdomność, opuszczenie zakładu karnego i narkomania.
Tabela 172. Powody przyznawania pomocy społecznej
Rodzaj sytuacji
życiowej
Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Ochrona
macierzyństwa
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała choroba
Bezradność socjal-na
i ekonomiczna
w tym:
- rodziny niepełne
- rodziny
wielodzietne
Alkoholizm
Narkomania
Powrót z zakładu
karnego
Liczba rodzin
Liczba osób w rodzinie
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1828 1 966 1 318 1 329 1 544 1 635 5 439 5 700 4 238 4 237 4 813 4 926
0
1
2
4
4
7
0
1
11
13
16
18
49
73
76
68
78
84
54
75
130
68
139
151
0
141
120
180
213
214
0
685
596
903 1 050 1 024
1 555 1 640 1 554 1 517 1 711 1 811 4 867 4 681 5 474 5 324 5 860 6 025
834
829
851
810
858
864 2 160 1 957 2 144 1 997 2 097 2 009
750
760 1 064 1 042 1 098 1 089 1 929 6 871 2 844 2 758 2 853 2 708
389
230
117
313
4
414
233
153
296
5
343
292
69
251
5
321
265
70
119
5
448
294
74
129
7
11
8
24
14
9
452 1 438 1 618 1 241 1 176 1 522 1 462
294
612
763
920
843
971
952
65
694
846
419
414
455
386
128
750
623
556
344
365
358
4
6
21
21
18
23
11
8
19
12
72
41
19
12
Ogólnie występuje tendencja wzrostowa w przyznawaniu świadczeń przez MOPS, co
spowodowane jest ubożeniem społeczeństwa, a przez to wzrostem liczby osób i rodzin
wymagających wsparcia.
Tabela 173. Ilość osób korzystających z pomocy MOPS w latach 2000-2010
Rok
Ilość rodzin
Ilość osób w tych rodzinach
2000
2001
3 312
3 386
9 998
10 076
Odsetek mieszkańców
Przemyśla
14,6
14,6
168
Raport o stanie miasta Przemyśla
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
3 179
3 359
2 564
2 419
3 484
3 511
3 242
3 577
3 552
9 884
10 036
7 658
7 112
10 550
10 310
9 689
10 568
10 235
14,0
14,5
11,3
10,6
15,4
15,6
14,8
16,2
15,4
W roku 2006 nastąpił znaczny wzrost liczby mieszkańców miasta Przemyśla korzystających
z pomocy społecznej z 10,57% w roku 2005 do 15,4% w 2006r. Sytuacja ta spowodowana była
rozszerzeniem pomocy dla osób i rodzin spełniających 150% kryterium, czyli osiągających
dochód 715,50 zł. dla osoby samotnej oraz 526,50 zł. netto dla osoby w rodzinie. Warunek ten
dotyczył osób, które korzystały z pomocy w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”.
Zmiana przepisów celnych w 2008r. w zakresie drobnego handlu przygranicznego pozbawiła
dochodów części mieszkańców Przemyśla, co spowodowało znaczący wzrost w 2009r.
liczby bezrobotnych ubiegających się o pomoc – z 1517 rodzin w 2008r. do 1711 rodzin
w 2009r. i 1811 rodzin w 2010r. oraz ogólnie klientów pomocy społecznej .
Wzrosła również ilość rodzin niepełnych: 624 w 2008r. i 712 rodzin w 2009r. Natomiast
w 2010r. nastąpił niewielki spadek rodzin niepełnych. Powyższe liczby i zanotowane wskaźniki
stanowią dla MOPS płaszczyznę działań w zakresie form wsparcia wdrażanych programów
walki z wykluczeniem i marginalizacją. Zadanie pobudzania społecznej aktywności odnosi się
zarówno do osób i rodzin, jak i do środowisk lokalnych.
Pomoc społeczna jest realizowana w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
Tabela 174. Realizacja zasiłków celowych ( środki własne gminy) w latach 2004-2010.
Rok
Kwota świadczenia
w złotych
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
367 873
459 991
539 521
561 852
736 178
982 985
805 101
Liczba osób którym przyznano
pomoc
1 393
1 736
1 372
1 459
1 440
1 750
1 612
Liczba
świadczeń
Średnia wysokość zasiłku
w złotych
2 315
2 093
2 238
2 308
2 255
3 130
2 386
159
216
241
243
326
314
337
Tabela 175. Realizacja zadań własnych w 2007r. według form pomocy
Formy pomocy
Zasiłki okresowe w tym:
Środki własne
Środki zlecone
Posiłek w tym*
Dzieci
Usługi opiekuńcze**
Zasiłek celowy zdarzenie losowe
Sprawienie pogrzebu
Zasiłek celowy, celowy specjalny,
celowy zwrotny
Poradnictwo specjalistyczne
Interwencja kryzysowa
Praca socjalna
Liczba osób
Którym przyznano
w rodzinie
świadczenie
1 118
4 017
1 290
3 159
228
0
7
1 459
977 rodzin
0
2.068 rodzin
Kwota
świadczeń w zł.
Procentowy
wskaźnik wzrostu
do 2006 roku
281
0
16
4 719
1.168.887
120.762
1.048.125
435.264
325.512
492 219
0
6 906
561 852
118,33
54,09
137,10
91,35
115,57
117,41
0
55,97
101,33
2.937
0
5.933
0
0
0
127,88
0
101,92
*) dane zawierają dożywianie w przedszkolach, szkołach, obiady dowożone, obiady w DPS,
**) kwota nie uwzględniana w budżecie MOPS.
169
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 175a. Realizacja zadań własnych w 2009r. według form pomocy
Liczba osób
Którym przyznano
w rodzinie
świadczenie
Formy pomocy
Zasiłki okresowe w tym:
Środki własne
Środki zlecone
Posiłek w tym*
Dzieci
Usługi opiekuńcze**
Zasiłek celowy zdarzenie losowe
Sprawienie pogrzebu
Zasiłek celowy, celowy specjalny,
celowy zwrotny oraz zasilek celowy
z programu dożywianie i pomoc
rzeczowa w formie art. żywnościowych
Poradnictwo specjalistyczne
Interwencja kryzysowa
Praca socjalna
Procentowy
wskaźnik wykon. do
2008 roku
Kwota
świadczeń w zł.
1 226
x
x
985
872
223
14
4 027
x
x
2 661
2 524
286
25
1 768 621
63 721
1 704 900
361 579
276.506
414 974
22 408
85,6
29,5
92,2
77,8
78,3
106,0
106,6
2 478
7 146
3 670 957
145,2
969
29
2452
2 697
96
6 578
X
X
X
103,42
290,0
105,7
*) dane zawierają dożywianie w przedszkolach, szkołach, obiady dowożone, obiady w DPS,
**) kwota nie uwzględniana w budżecie MOPS.
Tabela 175b. Realizacja zadań własnych w 2010r. według form pomocy
Liczba osób
Którym przyznano
w rodzinie
świadczenie
Formy pomocy
Zasiłki okresowe w tym:
Środki własne
Środki zlecone
Posiłek w tym*
Dzieci
Usługi opiekuńcze**
Zasiłek celowy zdarzenie losowe
Sprawienie pogrzebu
Zasiłek celowy, celowy specjalny,
celowy zwrotny oraz zasilek celowy
z programu dożywianie i pomoc
rzeczowa w formie art. żywnościowych
Poradnictwo specjalistyczne
Interwencja kryzysowa
Praca socjalna
1 137
3 638
980
838
208
4
7
Kwota
świadczeń w zł.
Procentowy
wskaźnik wykon. do
2009 roku
2 740
2 590
261
15
17
1 615 938
32 345
1 583 593
398 943
283 369
365 231
2 100
10 634
91,37
50,76
92,89
110,34
102,49
88,20
2 559
7 262
3 691 802
100,57
1 308
2
2 368
3 509
6
6 678
x
x
x
134,99
6,90
96,58
47,46
*) dane zawierają dożywianie w przedszkolach, szkołach, obiady dowożone, obiady w DPS,
**) kwota nie uwzględniana w budżecie MOPS.
Tabela 176. Realizacja zleconych gminie zadań według form pomocy w 2007r.
Formy pomocy
Zasiłki stałe
Specjalistyczne usługi
opiekuńcze (psychiatrycz.)
Program rządowy „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”
Liczba osób
Którym decyzją
w rodzinie
przyznano świadczenie
Kwota
świadczenia w zł.
Wzrost w stosunku
do 2006 (%)
449
859
1.499.788,00
100,71
56
83
345.350,00
100,12
5.414
1.281.041,00
81,29
5.414
Tabela 176a. Realizacja zleconych gminie zadań według form pomocy w 2009r.
Formy pomocy
Zasiłki stałe*
Specjalistyczne usługi
opiekuńcze (psychiatr.)
Program rządowy „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”
Liczba osób
Którym decyzją
W rodzinie
przyznano świadczenie
Kwota
świadczenia w zł.
Wzrost w stosunku
do 2008 (%)
427
730
1 444 052
102,5
57
89
321 556
83,5
6 040
3 023 725,70
134,5
-
*) od sierpnia 2009 zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy
170
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 176b. Realizacja zleconych gminie zadań według form pomocy w 2010r.
Formy pomocy
Zasiłki stałe*
Specjalistyczne usługi
opiekuńcze (psychiatr.)
Program rządowy „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”
Liczba osób
Którym decyzją
przyznano
W rodzinie
świadczenie
Kwota
świadczenia w zł.
Wzrost w stosunku
do 2009 (%)
453
740
1 529 450
105,92
42
64
322 470
89,33
6 395
3 258 760
107,75
-
*) od sierpnia 2009 zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy
MOPS zrealizował wnioski w pełnym zakresie w wysokości ustalonej przepisami ustawy
o pomocy społecznej.
Narzędziem do walki z bezrobociem jest organizowanie prac społecznie użytecznych w miejscu
zamieszkania lub pobytu w wymiarze 10 godzin tygodniowo w jednostkach organizacyjnych
pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą
charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Prezydent Miasta Przemyśla zadanie
w zakresie organizowania prac społecznie użytecznych powierzył Dyrektorowi MOPS. Podmiot,
organizujący prace społecznie użyteczne zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz
przestrzeganie przepisów prawa pracy dotyczących wykonywania przez kobiety prac szczególnie
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Głównym celem organizowania prac społecznie
użytecznych jest aktywizacja osób podlegających wykluczeniu i umożliwienie im powrotu na
rynek pracy.
W 2007r. prace społecznie użyteczne zorganizowano w 7 jednostkach: MOPS, WPOW Dom dla
Dzieci i Młodzieży ”Maciek”, w DPS im. Św. Brata Alberta, w Polskim Stowarzyszeniu na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, w PKPS, w PCK, łącznie dla 30 osób. Osoby
zostały zaangażowane do prac pomocniczych, porządkowych, drobnych remontów itp.
W 2009r. kontynuowano prace społecznie użyteczne w kolejnych trzech jednostkach razem
w 10. Zaangażowane zostały 54 osoby. Łącznie przepracowały one 22 564 godziny. Koszt prac
społecznie użytecznych w 2009r. wyniósł 151.965,06 zł w tym: refundacja PUP 88.762,26 zł,
środki własne 53.218,80 zł, środki własne w ramach Programu Operacyjnego ,,Kapitał Ludzki”
9.984,00 zł, inne wydatki (materiały) 916,74. zł. Zatrudnienie uzyskało 10 osób wykonujących
prace społecznie użyteczne.
W roku 2010 do organizacji prac społecznie użytecznych dołączyły także szkoły: Szkoła
Podstawowa Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 11, Szkoła Podstawowa Nr 14, Zespół Szkół
Mechanicznych i Drzewnych oraz Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie – Warsztat Terapii Zajęciowej. Na rok 2010 do prac tych, zgodnie z Uchwałą
Nr 244/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu skierowano 77 osób bezrobotnych, które
przepracowały 35 047 godzin. Wysokość świadczeń pieniężnych wypłaconych z tytułu
wykonywania prac społecznie użytecznych wyniosła 244.545,20 zł.
Rok 2009 był kolejnym rokiem realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Przemyślu projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Przemyśl”. Projekt ten
realizowany jest w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizacja projektu systemowego w 2008r. dała po
raz pierwszy możliwość dodatkowej aktywizacji naszych klientów poprzez dodatkowe wsparcie
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również pozwoliła na wypracowanie
nowego modelu pracy socjalnej. Projekt w 2008r. zakończył się w pełni sukcesem.
Niezaprzeczalnym osiągnięciem projektu było objęcie kompleksowym wsparciem dużej liczby
osób korzystających z pomocy społecznej (zrealizowanie 118 kontraktów socjalnych
i 12 umów). Szczególną aktywnością w projekcie wykazały się kobiety, które na ogólną liczbę
171
Raport o stanie miasta Przemyśla
uczestników projektu tj. 130 osób stanowiły zdecydowaną większość. 92 kobiety zakończyły
udział w planowanych działaniach w projekcie .
W 100% zrealizowano:
−
zaplanowaną liczbę godzin warsztatów oraz treningów kompetencji i umiejętności
społecznych,
−
kursy zawodowe ukończyło 130 osób,
−
kurs podstawowy języka angielskiego ukończyło 23 osoby,
−
15 osób podnosi stopień wykształcenia w formach szkolnych.
Nastąpił wzrost potencjału społecznego i zawodowego uczestników projektu, zwiększyła się ich
zdolność do zatrudnienia i motywacja do zmiany dotychczasowej biernej postawy życiowej.
W 2009r. do projektu zakwalifikowano 120 osób niepracujących, będących w wieku aktywności
zawodowej, korzystających z różnych form wsparcia w pomocy społecznej, zamieszkałych na
terenie miasta Przemyśla. W grupie tej znalazło się również 20 osób niepełnosprawnych oraz
12 osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze. Cel główny
projektu jest zgodny z zapisami zawartymi w: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
miasta Przemyśl oraz Miejskim Programie Działań na rzecz osób Niepełnosprawnych.
W ramach aktywizacji edukacyjnej uczestnicy projektu brali udział w szkoleniach takich jak:
kurs języka angielskiego-19 osób, kurs przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B -36 osób,
kurs prawo jazdy kat. C -11 osób, kosmetyczka-12 osób, kasjer walutowy 9 osób, opiekunka
dziecięca i osoby starszej 13 osób, operator wózków jezdniowych 16 osób, kurs komputerowy
ogólny- 13 osób i kurs komputerowy ECDL 8 osób.
Osoby uczęszczające na kurs języka angielskiego w ramach projektu przystąpiły do egzaminu
państwowego na certyfikat językowy TELC A2. Certyfikaty TELC są np. na wielu wyższych
uczelniach uznawane, jako egzaminy końcowe z języka, polska administracja państwowa uznaje
je, jako oficjalne potwierdzenie znajomości języka.
Podsumowując przebieg realizacji projektu w 2009r. należy podkreślić, że z 120 osób
zakwalifikowanych do projektu 108 uczestników zrealizowało do końca zaplanowane dla nich
formy wsparcia w tym 84 kobiety. W dalszym ciągu kobiety są bardziej aktywne w projekcie
i zdobywając nowe umiejętności i kwalifikacje konsekwentnie dążą do poprawy swojej sytuacji
życiowej.
Został osiągnięty najważniejszy cel projektu tj. „zwiększenie zdolności do zatrudnienia
uczestników projektu” - 11 osób podjęło pracę.
W 2010r. projektem systemowym objęto osoby dorosłe bezrobotne nieaktywne zawodowo,
osoby niepełnosprawne, wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczowychowawczych, będące w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej, zamieszkałe na terenie miasta Przemyśla- łącznie zakwalifikowano 150 osób, w tym
97 kobiet. Wśród 150 osób znalazło się 20 osób niepełnosprawnych oraz 14 osób
opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze.
W ramach realizacji projektu zastosowano instrumenty aktywnej integracji:
Aktywizacji społecznej, na które składają się poniższe działania:
− 84 osoby uczestniczyło w treningach kompetencji i umiejętności społecznych;
− 37 osób uczestniczyło w wyjeździe integracyjnym połączonym z treningiem
kompetencji i umiejętności społecznych oraz doradztwem zawodowym;
−
28 osób skorzystało z indywidualnego doradztwa psychologicznego;
1. Aktywizacji zawodowej:
−
−
86 osób uczestniczyło w warsztatach z doradcą zawodowym;
118 osób uczestniczyło w indywidualnym doradztwie zawodowym;
2. Aktywizacji zdrowotnej:
172
Raport o stanie miasta Przemyśla
•
10 osób niepełnosprawnych wzięło udział w wyjeździe z zajęciami
rehabilitacyjnymi i zespołem ćwiczeń fizycznych usprawniających
psychoruchowo;
3. Aktywizacji edukacyjnej:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
47 osób uczestniczyło w kursie - Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B;
16 osób uczestniczyło w kursie - Opiekunka dziecięca i osoby starszej;
13 osób uczestniczyło w kursie – Prawo jazdy kat. C;
20 osób uczestniczyło w kursie – Kasjer walutowy + obsługa kasy fiskalnej;
15 osób uczestniczyło w kursie – Kosmetyczka + stylizacja paznokci;
5 osób uczestniczyło w kursie - ABC Przedsiębiorczości;
9 osób uczestniczyło w kursie – Magazynier z obsługą wózków widłowych;
6 osób uczestniczyło w kursie – Komputerowy ECDL;
6 osób uczestniczyło w kursie – Operator koparko-ładowarki;
10 osób uczestniczyło w kursie – Komputerowy ogólny;
8 osób uczestniczyło w kursie – Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla osób
wykonywujących transport drogowy – przewóz rzeczy;
9 osób uczestniczyło w kursie - Komputerowy ECDL Advanced AM3;
16 osób uczestniczyło w kursie- Przewóz towarów niebezpiecznych ADR;
4 osoby uczestniczyły w kursie- Operator zagęszczarek i ubijaków wibrujących;
11 osób uczestniczyło w kursie – Opiekunka osoby niepełnosprawnej;
8 osób uczestniczyło w kursie - Operator żurawi przenośnych;
12 osób uczestniczyło w kursie – Masaż klasyczny.
Podjęte działania przyniosły wymierne efekty – 144 uczestników projektu w pełni zrealizowało
kontrakty socjalne, 7 uczestników podjęło pracę, nastąpił wzrost kompetencji społecznych
i zawodowych uczestników projektu oraz motywacji do zmiany dotychczasowej biernej postawy
życiowej.
Uchwałą Nr 63/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2009r. przyjęto Miejski
Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,
zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2009–2015 opracowany
głównie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu.
Jednakże zniżkowa tendencja w zakresie otrzymywanych środków PFRON w roku 2009
i w 2010r. sugeruje, iż pełna realizacja założeń programu będzie niemożliwa.
Tabela 177. System wsparcia dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych
Rodzaj wsparcia
Usługi opiekuńcze
w tym specjalistyczne w miejscu
zamieszkania klienta
Usługi opiekuńcze
specjalistyczne dla
osób z zaburzeniami psychicznymi
w domu chorego
Posiłki dowożone
do domu
Zajęcia rehabilitacyjne i posiłki
Liczba korzystających w roku
Realizator
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Polski Czerwony Krzyż
Polski Komitet Pomocy
Społecznej,
22
90
101
91
113
115
101
92
78
123
121
116
117
128
122
116
PHU „Danuta”.
99
0
0
0
0
0
0
0
ZUM „Danuta. Do III
2004r.
Od IV 2004 PKPS
15,
w tym
4
dzieci
47
50
51
56
58
57
42
MOPS, DPS Lipowica.
33
35
42
39
38
46
40
Dom Dziennego
Pobytu
50
42
34
25
12
27
(posiłki)
0
43
0
173
Raport o stanie miasta Przemyśla
Całodobowa opieka
i usługi opiekuńcze
Zajęcia rehabilitacyjne i posiłki
Dom Pomocy Społecznej dla Osób
w Podeszłym Wieku
Dom Pomocy Społecznej dla Mężczyzn,
Niepełnosprawnych
Intelektualnie i Psychicznie Chorych,
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Psychicznie
Chorych
Środowiskowy Dom
Samopomocy.
MOPS, dorośli
PFRON dzieci
Dofinansowanie
turnusu rehabilit..
Likwidacja barier
architektonicz. i w
MOPS, PFRON
komunikowaniu się
Dofinansowanie do
sprzętu rehabilitacyjnego, przedmio- MOPS, PRFON
tów ortopedycznych
i środków pomocn.
Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych, IntelektuWarsztaty terapii
alnie, PFRON,
zajęciowej
Spółdzielnia Inwalidów
„Start” PFRON
Dofinansowanie do Organizacje
sportu, kultury,
pozarządowe
rekreacji i turystyki i stowarzyszenia.
50
47
48
50
50
50
59
48
70
70
70
70
70
70
74
71
227
223
211
198
196
196
201
188
27
29
30
27
31
27
33
35
345
103
404
190
381
206
333
169
375
180
403
132
138
107
143
64
89
105
100
120
127
215
83
114
120
267
371
369
303
384
340
328
20
20
20
20
20
20
20
20
35
35
35
35
35
35
37
37
10
14
21
19
23
776
597
667
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 178. Pomoc społeczna - GUS
Wyszczególnienie
Placówki stacjonarnej pomocy
społecznej
miejsca rzeczywiste ogółem łącznie
z filiami)
Hospicjum
miejsca ogółem
Zakłady opiekuńczo-lecznicze,
Rok
Przemyśl
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2003
2003
5
6
6
6
6
6
7
433
451
478
468
488
479
521
1
50
1
Krosno
2
2
3
3
3
3
3
113
116
130
145
147
145
141
-
Mielec
2
2
2
2
2
2
2
153
157
160
150
164
158
165
1
Zamość Jelenia Góra
3
3
3
3
3
3
3
74
71
78
79
79
73
75
1
3
2
2
3
3
3
3
196
212
193
210
223
221
218
1
174
Raport o stanie miasta Przemyśla
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
pielęgnacyjno-opiekuńcze
miejsca ogółem
2
2
2
3
2
2
142
277
277
265
265
265
241
2
2
2
2
2
116
115
130
133
129
-
0
0
39
0
0
-
0
0
25
0
0
-
1
1
1
88
88
88
88
-
Tabela 179. Wybrane wydatki budżetów gmin na pomoc społeczną – GUS.
Wyszczególnienie
Ogółem
bieżące jednostek
budżetowych ogółem
majątkowe ogółem
domy pomocy społecznej
placówki opiekuńczowychowawcze
żłobki
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
Przemyśl
28 612 858
34 317 393
42 654 805
46 059 537
49 787 183
49 931 055
51 650 355
12 183 999
34 054 398
12 554 310
13 625 620
14 765 302
16 692 068
51 582 693
757 529
31 963 721
1 528 517
1 777 373
1 325 880
521 235
67 662
7 463 878
7 154 299
8 467 689
9 316 210
9 324 935
9 150 379
9 059 028
2 470 180
2 693 678
2 913 739
2 778 105
3 061 240
3 101 877
3 228 951
242 000
256 000
Krosno
12 521 202
15 343 711
20 283 140
24 565 912
28 362 308
27 421 997
27 867 458
5 723 847
15 329 711
7 114 805
7 884 991
9 452 757
9 191 948
27 705 744
32 092
15 024 140
1 363 954
374 504
1 509 606
663 611
161 714
2 801 833
3 252 063
4 569 306
3 666 335
4 328 671
4 263 224
4 512 901
933 434
1 004 952
1 328 952
1 597 182
1 520 285
1 533 893
1 388 441
-
Mielec
10 674 301
14 263 999
17 170 275
20 289 310
21 027 135
21 335 587
22 327 995
4 497 545
14 221 747
4 856 581
5 428 749
6 078 472
6 705 144
21 508 968
10 000
12 853 885
59 281
210 299
142 993
907 209
819 027
28 455
117 374
257 819
407 648
452 729
1 396 158
1 433 114
Zamość
Jelenia Góra
24 374 379
19 289 758
24 958 932
26 207 256
29 907 554
31 344 496
33 659 627
36 135 731
34 846 614
39 039 134
35 165 311
41 592 284
37 500 740
42 471 206
7 846 663
7 935 425
24 927 134
25 911 756
8 557 567
6 768 908
9 348 276
7 711 698
9 742 241
8 582 509
11 025 028
9 759 966
37 141 192
42 070 029
427 862
184 000
22 550 135
25 754 121
88 961
6 772
121 984
644 719
74 472
1 849 000
87 667
4 107 689
359 548
401 176
970 038
1 277 875
1 025 218
1 354 990
1 162 871
1 586 699
1 293 879
2 025 345
1 368 354
2 438 749
1 664 674
3 072 300
1 807 423
4 004 636
2 121 015
3 625 071
2 318 732
3 305 252
2 591 494
3 043 998
2 398 913
3 916 032
2 300 095
4 307 676
2 292 680
4 505 397
2 634 408
5 042 190
328 069
337 277
-
175
Raport o stanie miasta Przemyśla
zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
2005
2006
2007
2008
2009
2003
266 000
251 000
265 800
272 000
294 188
6 627 316
2 809 090
1 479 266
1 695 320
1 816 187
2 321 744
2 848 214
3 191 618
431 266
441 805
386 019
478 038
612 108
4 920 109
5 936 617
2004
2005
2006
2007
2008
2009
3 091 488
2 538 985
3 050 904
3 244 684
4 221 351
4 234 970
1 474 952
1 618 092
1 770 606
1 697 108
1 903 406
1 912 692
1 469 632
1 258 659
1 027 041
930 995
979 422
1 141 052
2 228 537
2 086 758
2 393 564
2 111 881
2 814 023
3 106 047
4 082 739
4 014 574
4 116 089
4 214 877
4 091 335
4 621 209
Przemyśl w porównaniu przedstawionych powyżej miast posiada najlepiej rozbudowaną bazę
placówek pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczych i leczniczych. Fakt ten przesądził
o tym, iż miasto Przemyśl wydatkowało na ten cel więcej środków finansowych niż wymienione
w analizie porównywalne wielkością gminy miejskie.
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
W związku z przepisami ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którymi wszystkie budynki
domów pomocy społecznej muszą osiągnąć określone standardy w 2010r. kontynuowane były
prace remontowe, które pozwoliły by Dom Pomocy dla osób w Podeszłym Wieku mieszczący
się przy ul. Św. Brata Alberta nr 3 w grudniu 2010r. osiągnął wymagane standardy. Prowadzone
w dalszym ciągu prace budowlane pozwolą w przyszłości zwiększyć liczbę miejsc.
W budynku Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
i Psychicznie Chorych przy ul. Wysockiego 99 trwają prace remontowe i modernizacyjne,
których koszt ujęto w planie inwestycyjnym budżetu miasta na lata 2000-2009 a następnie
przedłużono do 31.12.2010r. Prace nadal są kontynuowane.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
- Urząd Miejski w Przemyślu
- Strategia Integracji i Polityki Społecznej w zakresie zadań pomocy społecznej i rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Przemyśl Lata 2004–2008
- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015 przyjęty Uchwałą
Nr 263/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2010r. zaktualizowany
Uchwałą Nr 40/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca 2011r.
- GUS
176
Raport o stanie miasta Przemyśla
SEKTOR VIII - BEZPIECZEŃSTWO
TEMAT 1. DOM, SZKOŁA, PRACA, ULICA, MIEJSCA ZGROMADZEŃ.
Brak danych
TEMAT 2.
POLICJA, STRAŻ MIEJSKA, STRAŻ POŻARNA, OBRONA CYWILNA.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Zadaniami z zakresu bezpieczeństwa publicznego z ramienia miasta zajmuje się Straż Miejska,
działająca jako jednostka budżetowa. Zadania te mają często powtarzalny charakter
i niejednokrotnie wymagają współdziałania z Komendą Miejską Policji w Przemyślu,
Wydziałami Urzędu Miejskiego i innymi instytucjami realizującymi zadania z zakresu ładu
i porządku publicznego, a także z organizacjami społecznymi i radami osiedlowymi.
Na terenie miasta Przemyśla za bezpieczeństwo w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, medycznego i wodnego
odpowiedzialna jest Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. W jej
struktury wchodzą: Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy, Wydział Organizacyjno-Kadrowy,
Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny, Sekcja Finansów oraz Jednostka RatowniczoGaśnicza, której głównym zadaniem jest bezpośrednia likwidacja ww. zagrożeń. Wydzielona
część sił i środków Jednostki wchodzi w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego oraz
Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa wodnonurkowego, która realizują zadania ratownicze na terenie całego województwa podkarpackiego,
a w razie potrzeby może być dysponowana również poza jego teren.
Na bazie Miejskiego Stanowiska Kierowania, od 2002 r. funkcjonuje Centrum Powiadamiania
Ratunkowego, które obejmuje zintegrowane stanowiska dyżurnego operacyjnego PSP
i dyspozytora PRM. Centrum realizuje zgłoszenia na numery alarmowe 998, 999 i 112.
Tabela 180. Zatrudnienie w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu
Liczba osób zatrudnionych
Wyszczególnienie
Ogółem, w tym:
Funkcjonariusze, w tym:
- oficerowie
- aspiranci
- podoficerowie
- szeregowi
Pracowników cywilnych, w tym:
- urzędnicy
- pracownicy normatywni
2005
2006
2007
2008
2009
2010
323
266
37
89
98
42
57
11
46
311
254
34
94
94
32
57
13
44
311
264
35
116
77
36
57
13
44
327
260
34
132
66
28
67
23
44
308
253
27
131
63
32
55
23
32
314
251
27
137
71
16
63
23
40
Na wyposażeniu Komendy Miejskiej Policji znajduje się 56 pojazdów, w tym:
- 39 samochodów osobowych,
- 4 samochody osobowo-terenowe,
- 9 furgonetek,
- 2 motocykle i 1 motorower,
- 2 quady
177
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 181. Zatrudnienie w Straży Miejskiej w Przemyślu
Liczba osób zatrudnionych
Wyszczególnienie
Ogółem, w tym:
- strażnicy
- osoby cywilne
2005
2006
2007
2008
2009
2010
62
58
4
54
49
4
60
55
5
61
56
5
61
56
5
59
54
5
Na wyposażeniu Straży Miejskiej znajdują się:
− kajdanki – 51 szt.,
− pałki wielofunkcyjne typu TONFA – 39 szt.,
− ręczne miotacze gazu – 19 szt.,
− broń palna bojowa – 7 szt.,
− urządzenia samoczynnie ujawniające i rejestrujące naruszenie przepisów ruchu drogowego
– 1 (radarowy przyrząd do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym o znaku ISKRA
– 1),
− środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach
publicznych – monitoring miasta – 13 kamer (nie będą na wyposażeniu Straży Miejskiej, ale
obsługiwane przez funkcjonariuszy),
oraz pojazdy:
- 4 samochody oznakowane (w tym 1 Ekopatrol),
- 1 samochód osobowy nieoznakowany,
- 2 skutery,
- 2 rowery.
Tabela 182. Zatrudnienie w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
Liczba osób zatrudnionych
Wyszczególnienie
Ogółem, w tym:
- oficerowie
- aspiranci
- podoficerowie
- szeregowi
- osoby cywilne
2005
2006
2007
2008
2009
2010
124
26
24
41
30
2
124
25
25
37
35
2
125
24
25
38
36
2
125
24
26
41
31
3
127
23
30
41
29
4
127
21
28
41
33
4
Na wyposażeniu Przemyskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej
17 samochodów, w tym:
- 4 samochody gaśnicze wodno-pianowe (2 średnie i 2 ciężkie),
- 1 samochód specjalny SD-37 (drabina mechaniczna o max. wysięgu 37m),
- 1 ciężki samochód specjalny ratownictwa technicznego,
- 1 samochód specjalistyczny ratownictwa wodnego,
- 1 lekkie samochody specjalny ratownictwa drogowego,
- 1 lekki samochód specjalny ratownictwa chemicznego,
- 1 samochód specjalny ratowniczo - rozpoznawczy,
- 5 samochodów operacyjnych,
- 2 samochody kwatermistrzowskie (średni i lekki).
znajduje
się
Ponadto, na wyposażeniu Komendy znajdują się m.in.:
• łódź aluminiowa płaskodenna z napędem strumieniowym MARINE,
• ponton NAWIGATOR z silnikiem zaburtowym,
• agregaty prądotwórcze przewoźne i przenośne o mocy od 1,2 kW do 20 kW – 9 szt.,
178
Raport o stanie miasta Przemyśla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
piły do cięcia drewna (elektryczne i spalinowe) – 6 sz.,
piły do cięcia stali i betonu (elektryczne i spalinowe) – 5 szt.,
pompy wodne (elektryczne, spalinowe i turbinowe) o wydajnościach od 22 do 8900 l/min
– 13 szt.:
- gaśnicze – 2 szt,
- szlamowe – 3 szt.,
- do usuwania zanieczyszczonej wody – 2 szt.,
- elektryczne – 2 szt.,
- turbinowe – 2 szt.,
- pływająca – 1 szt.,
- zespół pompowy – 1 szt.
wentylatory oddymiające – 3 szt.,
ratowniczy sprzęt hydrauliczny (4 zestawy na 4 samochodach pożarniczych):
- zestaw ratowniczy LUCAS (rozpieracze kolumnowe, nożyce, rozpieracz, zaciskacz
do rur, zestaw do cięcia pedałów) – 1 kpl.,
- zestaw ratowniczy LUKAS (nożyce, rozpieracz) – 1 kpl.,
- zestaw ratowniczy WEBER (nożycorozpieracz, pompa hydrauliczna spalinowa)
– 1 kpl.,
- zestaw ratowniczy HOLMATRO (nożycorozpieracz, rozpieracz kolumnowy)
– 1 kpl.,
ratowniczy sprzęt pneumatyczny VETTER (poduszki wysoko i niskociśnieniowe,
zestawy uszczelniające),
pneumatyczna poduszka ratunkowa (skokochron),
namiot pneumatyczny,
kabina do dekontaminacji,
sprzęt ratowniczy dla grupy wodno-nurkowej (w tym sonar),
ubrania specjalnego przeznaczenia:
- gazoszczelne DRÄGER – 5 szt.,
- kwaso i ługoochronne – 4 szt.,
- olejoochronne – 1 szt.,
zapory do zwalczania rozlewów olejowych:
- zapora pomostowa (sztywna) – całkowita długość 100 m,
- zapora parkanowi elastyczna – 50 m,
- zapora sorpcyjna – 150 m.
Obrona Cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności
publicznej oraz dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny
oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i w usuwaniu ich
skutków. Funkcję Szefa Obrony Cywilnej Miasta Przemyśla pełni ustawowo Prezydent Miasta
Przemyśla. Do zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Miasta należy kierowanie
i koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje
państwowe i samorządowe, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne działające na
terenie miasta, a w szczególności:
- dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz opiniowanie planów działania
OC,
- organizowanie i koordynowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej,
- przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
- tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
- przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego
zagrożenia dla życia i zdrowia na terenie miasta,
179
Raport o stanie miasta Przemyśla
-
zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej,
medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
- zapewnienie ochrony i ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia
zniszczeniem,
- zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu
spożywczego,
- integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarnoepidemiologicznych, społecznych i organizacji ratowniczych, do prowadzenia akcji
ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.
W dniu 2 marca 2007r Zarządzeniem Nr 28/07 Prezydenta Miasta Przemyśla został powołany
Zespół Kierowania Obroną Cywilną miasta Przemyśla, mający na celu zapewnienie efektywnego
kierowania i koordynacji działań sił i środków służących ochronie życia i mienia ludności miasta
Przemyśla w sytuacjach nadzwyczajnych.
Na terenie miasta Przemyśla zorganizowane są następujące formacje obrony cywilnej:
Tabela .183. Formacje obrony cywilnej na terenie miasta Przemyśla
Lp
Nazwa formacji
Jednostka organizacyjna,
w której znajduje się formacja
Jednostka wspólna dla miasta
Przemyśla i powiatu przemyskiego
1.
POADA
2.
3.
4.
Drużyna wykrywania
i alarmowania
UM Przemyśl
Państwowy Powiatowy Inspektor
Powiatowy pluton analiz
Sanitarny
laboratoryjnych
Drużyna pobierania
próbek
5.
Drużyna ratownictwa
ogólnego
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Drużyna ratownictwa
powodziowego
Drużyna ratownictwa
komunalnego
Drużyna ratownictwa
ciepłowniczego
Drużyna porządkowoochronna
Drużyna pierwszej
pomocy medycznej
Punkt odkażania
transportu
Drużyna wykrywania
skażeń
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
Zakłady pracy na terenie miasta:
MPEC, MZK, POLNA S.A.,
SANWIL” Polska Sp. z o.o.,
PSM, PGM, „FANINA” S.A.
„FIBRIS” S.A., PKS,
Spółdz. Niewid. „START”
Zakłady pracy na terenie miasta:
PWiK, ZDM, POSiR
Przeznaczenie formacji
Zbieranie i opracowywanie danych
o nadzwyczajnych zagrożeniach
i awariach technicznych, których skutki
stanowią zagrożenie dla ludzi, mienia
i środowiska.
Wykrywanie i alarmowanie w wypadku
stwierdzenia zagrożeń
Wykonywanie analiz laboratoryjnych
w celu określenia rodzaju skażeń
Pobieranie próbek dla plutonu analiz
laboratoryjnych
Reagowanie w zakładzie pracy w przypadku
stwierdzenia zagrożeń i sytuacji
nadzwyczajnych,
udział w akcji ratowniczej
Zapobieganie skutkom powodzi,
udział w akcjach ratowniczych
Zakłady pracy na terenie miasta:
PWiK, PGM
Reagowanie w wypadku stwierdzenia awarii
instalacji komunalnych
Zakład pracy na terenie miasta:
MPEC
Reagowanie w przypadku stwierdzenia awarii
instalacji ciepłowniczych
Zakład pracy na terenie miasta:
PGK
Zakład pracy na terenie miasta:
Dom Pomocy Społecznej
Przemyśl - Lipowica
Zakład pracy na terenie miasta:
MZK
Zapewnienie porządku i ochrona mienia
Prowadzenie zabiegów specjalnych sprzętu
transportowego
Zakład pracy na terenie miasta:
„SANWIL” Polska Sp. z o.o.
Reagowanie w przypadku stwierdzenia
skażeń, likwidacja skażeń
Udzielanie pierwszej pomocy
poszkodowanym
180
Raport o stanie miasta Przemyśla
13.
Drużyna pożarnicza
14.
Drużyna odkażania
odzieży
15.
Drużyna alarmowania
Zakłady pracy na terenie miasta:
„FANINA” S.A.,
„FIBRIS” S.A.
Zakład pracy na terenie miasta:
„SANWIL” Polska Sp. z o.o.
Reagowanie na zagrożenie pożarowe,
przeciwdziałanie skutkom wystąpienia
pożarów
Prowadzenie odkażania odzieży
W przypadku skażenia
Zakłady pracy na terenie miasta:
MPEC, PGK, PGM, PWiK
ZDM, MZK, PKS, PSM,
POLNA S.A., FANINA S.A.,
„SANWIL” Polska Sp. z o.o.,
„FIBRIS” S.A., ASTRA S.A.,
DPS Przemyśl-Lipowica,
POSiR
Alarmowanie załogi zakładu o zagrożeniach,
udział w działaniach prowadzonych w ramach
miejskiego systemu wykrywania i
alarmowania
Bazę służącą realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej stanowią:
1) Magazyn główny sprzętu OC, będący w gestii Urzędu Miejskiego,
2) Magazyny sprzętu OC w 27-miu zakładach pracy na terenie miasta,
3) 7 schronów dla ludności, znajdujących się w pomieszczeniach piwnicznych budynków
mieszkalnych oraz w budynkach użyteczności publicznej,
4) 16 syren alarmowych uruchamianych drogą radiową w ramach scentralizowanego systemu
alarmowego.
Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego został powołany Zarządzeniem Nr 5/10 Prezydenta
Miasta Przemyśla z dnia 21 kwietnia 2010r.
Przy pomocy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Prezydent Miasta realizuje zadania
z zakresu zarządzania kryzysowego, do których w szczególności należy:
1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo publiczne oraz prognozowanie tych zagrożeń,
2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Prezydentowi Miasta wniosków
dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w miejskim planie
zarządzania kryzysowego,
3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,
4) opiniowanie miejskiego planu zarządzania kryzysowego.
Stosownie do zapisu art. 18 cytowanej wyżej ustawy zostało utworzone Miejskie Centrum
Zarządzania Kryzysowego na bazie Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Przemyślu. Do jego zadań w szczególności należy:
− pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby
zarządzania kryzysowego,
− współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
− nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania ludności,
− współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
−
współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
i humanitarne,
− dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum zarządzania,
− realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
181
Raport o stanie miasta Przemyśla
B. TRENDY I TENDENCJE
Wśród najczęstszych przejawów łamania prawa należy wymienić zakłócanie porządku
publicznego, rozboje, kradzieże i dewastację mienia (tak publicznego, jak i prywatnego),
głównie na skutek nadużywania alkoholu przez sprawców. Na terenach i w okolicy miejskich
bazarów występują kradzieże oraz nielegalny handel (alkohol, papierosy, wyroby ze złota).
Raporty Komendy Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej do terenów najbardziej zagrożonych
przestępczością zaliczają osiedla: Kopernika, Kosynierów–Borelowskiego, Lwowska,
Mickiewicza, Wieniawskiego, Słowackiego i Winna Góra-Monte Cassino.
Tabela 184. Przestępczość na terenie miasta Przemyśla w latach 2000–2004*
Rok
Rodzaj
przestępstwa
Wybrane
przestępstwa
Zabójstwo
Gwałt
Kradzież cudzej
rzeczy
w tym kradzież
kieszonkowa
w tym kradzież
samochodu
Kradzież
z włamaniem
Rozbój
i wymuszenie
rozbójnicze
Bójka i pobicie
Akcyza
Razem
przestępstwa
kryminalne
Ogółem
przestępstwa
2000
Ilość
Ilość
2001
Dynamika
w%
1 078
1 128
104,6
1 141
101,2
999
87,6
985
98,6
4
0
5
6
125,0
0,0
4
7
80,0
116,7
1
4
25,0
-57,1
1
0
100,0
0,0
376
383
101,9
345
90,1
395
114,5
397
100,5
1
1
0,0
1
0,0
1
100,0
17
1 700,0
11
5
45,5
8
160,0
7
87,5
7
100,0
566
614
108,5
617
100,5
426
69,0
440
103,3
94
64
68,1
106
165,6
100
94,3
66
66,0
19
14
73,7
13
92,9
16
123,1
20
125,0
7
37
528,6
40
108,1
49
122,5
37
75,5
1 687
1 798
106,6
1 849
102,8
1 584
85,7
1 526
96,3
1 907
2 618
137,3
2 627
100,3
2 611
99,4
2 382
91,2
Ilość
2008
Dynamika
w%
Ilość
2002
Dynamika
w%
Ilość
2003
Dynamika
w%
Ilość
2004
Dynamika
w%
*) wskaźnik dynamiki powyżej 100% oznacza wzrost, a poniżej 100% oznacza spadek ilości przestępstw
Tabela 184a. Przestępczość na terenie miasta Przemyśla w latach 2005–2008*
Rok
Rodzaj
przestępstwa
Wybrane
przestępstwa
Zabójstwo
Gwałt
Kradzież cudzej
rzeczy
w tym kradzież
samochodu
Kradzież
z włamaniem
2005
Ilość
Dynamika
w%
2006
Ilość
Dynamika
w%
Ilość
2007
Dynamika
w%
954
97,9
893
93,6
823
92,1
675
82,0
0
7
0,0
0,0
3
1
300,0
14,3
1
2
25,0
100,0
3
4
300,0
200,0
376
94,7
366
97,3
409
111,7
329
79,5
7
100,0
7
0,0
7
0,0
2
28,6
432
98,2
379
87,7
238
62,8
216
90,8
182
Raport o stanie miasta Przemyśla
Rozbój
i wymuszenie
rozbójnicze
Bójka i pobicie
66
100,0
61
92,4
59
96,7
45
76,3
16
80,0
18
112,5
35
194,4
37
105,7
50
135,1
58
109,4
72
124,1
39
54,2
1 611
105,6
1 352
83,9
1 416
104,7
1 236
87,3
2 391
100,4
2 018
84,4
2 062
102,2
1 781
86,4
Akcyza
Razem
przestępstwa
kryminalne
Ogółem
przestępstwa
*) wskaźnik dynamiki powyżej 100% oznacza wzrost, a poniżej 100% oznacza spadek ilości przestępstw
Tabela 184b. Przestępczość na terenie miasta Przemyśla w latach 2009–2010*
Rok
2009
Rodzaj przestępstwa
2010
Ilość
Dynamika
w%
Ilość
Dynamika
w%
810
4
2
120
133,3
50,0
661
0
4
81,6
0
200
325
97,6
324
98,5
2
100,0
3
150
375
171,2
248
66,1
Rozbój i wymuszenie
rozbójnicze
42
91,3
45
107,1
Bójka i pobicie
31
81,6
22
71
Akcyza
29
72,5
15
51,7
1 617
126,5
1351
83,5
2 299
124
1873
81,5
Wybrane przestępstwa
Zabójstwo
Gwałt
Kradzież cudzej rzeczy
w tym kradzież samochodu
Kradzież z włamaniem
Razem przestępstwa kryminalne
Ogółem przestępstwa
*) wskaźnik dynamiki powyżej 100% oznacza wzrost, a poniżej 100% oznacza spadek ilości przestępstw
W 2010r. na terenie miasta Przemyśla odnotowano spadek ogólnej ilości przestępstw
do poziomu 1873 tj. o 426 przestępstw mniej niż 2009r. Największy spadek odnotowano
w kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym (z 1617 w 2009r. do 1351 w 2010r.) tj.
o 266 przestępstw mniej niż w 2009r.
Wskaźnik wykrywalności za 2010r .wynosi: przestępstwa ogółem – 71,8%, przestępstwa
kryminalne – 60,5%. W porównaniu do roku 2009 nastąpił wzrost wykrywalności zarówno
w kategorii przestępstw ogółem z 70,6% do 71,8%, jak również w kategorii przestępstw
kryminalnych z 57,4 do 60,5% w 2010r.
Ponadto, na drogach miasta Przemyśla w 2010r. doszło do 906 zdarzeń drogowych w tym
23 wypadki drogowe, w których zginęło 4 osoby i 22 zostało ranne oraz 883 kolizje drogowe.
W porównaniu do roku 2009 nastąpił wzrost ogólnej liczby zdarzeń z 835 w 2009r. do 906
w 2010r. Spadek odnotowano w ilości wypadków drogowych z 32 w 2009r. do 23 w roku 2010.
W przypadku Przemyśla czynnikami wpływającymi na stan bezpieczeństwa i porządku
publicznego obok rozwijających się patologii społecznych jest również bliskość granicy
z Ukrainą i wynikający stąd ruch przygraniczny oraz tranzytowy. Stąd też podejmowane są
183
Raport o stanie miasta Przemyśla
różnego rodzaju działania skierowane wobec cudzoziemców przeprowadzone często
z Bieszczadzkim Oddziałem Staży Granicznej, Służbą Ochrony Kolei i innymi służbami.
Miasto Przemyśl charakteryzuje się szczególnie wysokim zagrożeniem pożarowym, co
spowodowane jest głównie dużą gęstością zaludnienia i zabudowy mieszkaniowej, a także
koncentracją obiektów użyteczności publicznej oraz siedzib firm, zwłaszcza w obszarze
śródmiejskim. Raport Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dotyczący interwencji
wskazuje, iż następuje systematyczny wzrost ilości zdarzeń i interwencji Straży Pożarnej na
terenie miasta.
W okresie analizowanych ostatnich pięciu lat nie można jednoznacznie stwierdzić tendencji
wzrostowej lub malejącej ilości zdarzeń na terenie miasta. Ilość interwencji wahała się pomiędzy
600 – 750. W 2008r. na terenie Przemyśla zaistniało łącznie 1.546 zdarzeń.
Tabela 185. Interwencje Straży Pożarnej na terenie miasta w latach 2000–2010.
Wyszczególnienie
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Pożary
204
232
289
301
226
273
334
275
246
212
229
Zagrożenia miejscowe
318
335
352
360
393
357
387
441
336
411
544
Ogółem
522
567
641
661
652
668
773
742
609
623
773
Fałszywe alarmy
54
55
64
73
33
38
52
26
27
38
31
W podstawowych obszarach działań PSP stałą tendencję wzrostową wykazują zarówno pożary
jak i zagrożenia miejscowe. Na ilość pożarów znaczny wpływ maja warunki pogodowe.
Fałszywe alarmy stanowią około 10% wszystkich wyjazdów.
Do istotnych zagrożeń bezpieczeństwa publicznego w Przemyślu zaliczyć należy również
zagrożenia powodziowe, będące następstwem wezbrań wód, ulewnych deszczy i gwałtownych
roztopów.
W 2010r. na terenie miasta Przemyśla zanotowano 804 zdarzenia, w tym:
– pożary – 229 (małe – 219, średnie – 10),
– miejscowe zagrożenia – 544 (małe – 60, lokalne – 430, średnie – 54),
– alarmy fałszywe – 31 (złośliwe – 4, w dobrej wierze – 26, z instalacji wykrywania – 1).
W 2010r. nastąpił wzrost miejscowych zagrożeń spowodowany dużą ilością interwencji z
wiązanych z gwałtownymi opadami deszczu.
Wykres 14. Zestawienie ilości zdarzeń na terenie Przemyśla w latach 2000–2010
Zdarzenia w latach 2000 - 2010
600
544
Ilość zdarzeń
500
441
393
400
318
300
335
352
360
301
289
372
288
273
232
204
357
411
336
275
246
226
229
212
200
100
54
55
73
64
33
51
38
26
27
38
31
0
2000
2001
2002
2003
pożary
2004
2005
2006
miejscowe zagrożenia
2007
2008
2009
2010
alarmy fałszywe
184
Raport o stanie miasta Przemyśla
C. DANE PORÓWNAWCZE
Brak danych
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Brak danych
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015 przyjęty Uchwałą
Nr 263/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2010r. zaktualizowany
Uchwałą Nr 40/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca 2011r.
- Komenda Miejska Państwowej Policji w Przemyślu,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu
- Komenda Straży Miejskiej
- Urząd Miejski w Przemyślu
185
Raport o stanie miasta Przemyśla
SEKTOR IX - ADMINISTRACJA LOKALNA I OBSŁUGA
MIESZKAŃCÓW
TEMAT 1.
STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA GMINY. STRUKTURA
UŻYTKOWANIA TERENÓW. STRUKTURA WŁASNOŚCI GRUNTÓW.
STUDIUM I PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Zagospodarowanie przestrzenne
Polityka przestrzenna miasta Przemyśla opiera się na założeniu wzrostu znaczenia miasta jak
i nowych funkcji miasta oraz otaczających go gmin, wykorzystujących warunki położenia przy
granicy Unii Europejskiej i Polski oraz historyczne wielokulturowe dziedzictwo sprzyjające
kontaktom międzynarodowym.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla tej
problematyki dotyczą propozycje 3 priorytetów rozwoju:
- wielofunkcyjny rozwój przemyskiego powiatu ziemskiego i grodzkiego z Przemyślem
jako ponadregionalnym, wielofunkcyjnym ośrodkiem rozwoju w warunkach
zrównoważonego rozwoju kraju,
- rozwój infrastruktury naukowej, technicznej i gospodarczej związanej z obsługą
międzynarodowego
ruchu
tranzytowego,
turystycznego
oraz
programów
transgranicznych,
- ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych i dziedzictwa wielokulturowego jako
podstawy zachowania unikalnych wartości kulturowych i atrakcyjności turystycznej
miasta przygranicznego.
Realizacja powyższych założeń wymaga podjęcia następujących działań kierunkowych:
- realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w zakresie:
struktury przestrzennej,
środowiska przyrodniczego,
komunikacji,
dziedzictwa kulturowego,
systemy infrastruktury technicznej: zaopatrzenia w wodę, gospodarki wodnej
i ściekowej, ciepłownictwa, elektroenergetyki, gazownictwa, telekomunikacji
i gospodarki odpadami,
infrastruktury społeczno – gospodarczej: oświaty, opieki zdrowotnej, opieki
społecznej, turystyki i gospodarki.
- realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w zakresie:
struktury przestrzennej:
środowiska przyrodniczego,
komunikacji,
dziedzictwa kulturowego,
systemy infrastruktury technicznej: zaopatrzenia w wodę, gospodarki wodnej,
gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, ciepłownictwa, elektroenergetyki, gazownictwa i telekomunikacji,
infrastruktury społeczno – gospodarczej: oświaty, opieki zdrowotnej, opieki
społecznej, sportu i rekreacji i gospodarki.
- poszerzenia zasięgu przestrzennego aglomeracji przemyskiej w jednym z trzech
wariantów.
186
Raport o stanie miasta Przemyśla
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Przemyśla przyjętym Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006r.
dokonany został podział miasta Przemyśla na następujące jednostki strukturalne:
- Jednostka Przestrzenna I. - Stare Miasto
- Jednostka Przestrzenna II. - Śródmieście
- Jednostka Przestrzenna III. - Strefa Ogólnomiejska.
JEDNOSTKA PRZESTRZENNA „I. – STARE MIASTO” to historyczne centrum miasta,
pełniące rolę ośrodka administracyjno – usługowego o znaczeniu regionalnym, ponadlokalnym
i lokalnym z funkcją mieszkaniową o wysokim standardzie
Ponadto, jest to STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ „A”, obejmująca układ
urbanistyczny i zabudowę Starego Miasta oraz części dzielnicy Zasanie przylegającej do Placu
Konstytucji,
JEDNOSTKA PRZESTRZENNA „II – ŚRÓDMIEŚCIE” obejmuje obszary miasta XIXwiecznego i z początków XX wieku po obydwu stronach Sanu, ograniczone ulicami
(z zabudową tych ulic):
Stanowi obszar uzupełniający centrum administracyjno – usługowego z dominującą funkcją
mieszkaniową i obsługą komunikacyjną Starego Miasta.
Zawiera:
STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:
- „B”, obejmującą układ urbanistyczny i zabudowę śródmiejską XIX/XX wieczną,
- „C”, obejmującą krajobraz miejski w obszarze wewnętrznego pierścienia fortów Twierdzy
Przemyśl,
- „K”, dotyczącą ochrony sylwety Starego Miasta i ekspozycji fortyfikacji Twierdzy
Przemyśl.
JEDNOSTKA PRZESTRZENNA „III – OGÓLNOMIEJSKA” podzielona została na
następujące strefy:
- Wielofunkcyjna Strefa – „Wilcze” – „III. - D” spełniająca funkcje ogólnomiejskie
z dominującą funkcją administracyjno – usługową o znaczeniu ponadregionalnym, regionalnym
i ponadlokalnym.
- Wielofunkcyjna Strefa Południowo – Wschodnia” – „III. - E” pełniąca funkcje
ogólnomiejskie z dominującą funkcją przemysłowo – składową oraz usługową o znaczeniu
ponadregionalnym, regionalnym i ponadlokalnym.
- Wielofunkcyjna Strefa Północno – Wschodnia” – „III. - F” pełniąca funkcje ogólnomiejskie
z dominującą funkcją usług medycznych i komunalnych o znaczeniu regionalnym,
ponadlokalnym i lokalnym.
- „Park Sportowo-rekreacyjny”- „II./III. - G”(Wschodnie Centrum Turystyki i Rekreacji)
obejmuje: rzekę San z projektowaną trasą spływów, przystaniami i plażami; istniejące tereny
sportowe nad Sanem: boiska i stadion, lodowisko, pole namiotowe i camping, hotel Gromada,
przystań harcerską, stadion i budynek K.S. „Czuwaj”, pływalnię; stok narciarski z wyciągiem
krzesełkowym; projektowany zespół zbiorników wodnych „Oczka Wodne”; Park Miejski;
Zespół fortyfikacji na Zniesieniu z fortami: „Zniesienie”, „Tatarski Kopiec”, „Laboratorium”
oraz wyrobiska po żwirze w Ostrowie - po zmianie granic miasta.
W aktualnym zagospodarowaniu miasta wyróżnia się ponadto:
PODSTREFY ZABUDOWY MIESZKALNO – USŁUGOWEJ:
- Obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju dominującej
wielorodzinnej i usługowej „III./MW – 1”,
- Obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju dominującej
wielorodzinnej i usługowej „III./MW – 2”,
funkcji
mieszkaniowej
funkcji
mieszkaniowej
187
Raport o stanie miasta Przemyśla
-
-
Obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej
wielorodzinnej i usługowej w Wielofunkcyjnej Strefie Południowo-Wschodniej
„III./MW – 3”,
Obszary rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej po zachodniej stronie
ul. Słowackiego „III./MW – 4”,
Obszary rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
w Wielofunkcyjnej Strefie „Wilcze”: „III./MW – 5”,
Obszary rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
w Wielofunkcyjnej Strefie Północno-Wschodniej „III./MW – 6”,
Obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej
i wielorodzinnej oraz usług „III./MN - 1”,
Obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju dominującej funkcji mieszkalnictwa
jednorodzinnego Budy Wielkie „III./MN - 2”,
Obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego
„III./MN - 3”,
Obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego
Warneńczyka „III./MN - 5”,
Obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju dominującej funkcji mieszkalnictwa
jednorodzinnego Podwinie i Winna Góra „III./MN - 6”,
Obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego Wysokie
Góry i Tatarska „III./MN - 7”,
Obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego Pikulice
„III./MN - 8”,
Obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego Zielonka
„III./MN - 9”,
Obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego Kruhel
„III./MN - 10”,
.Obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego
Krzemieniec „III./MN - 11”,
Obszary rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej Lipowica
„III./MN – 12”,
Obszary rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej Chrobrego „III./MN –
13”,
Obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej w Wielofunkcyjnej Strefie
Południowo-Wschodniej „III./MN – 14”,
Obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej „Przekopana” „III./MN – 15”.
PODSTREFY USŁUG MEDYCZNYCH :
- Szpital Wojewódzki w wielofunkcyjnej strefie północno-wschodniej „III./UM – 1”,
- Szpital Wojskowy przy ul. Słowackiego „III./UM – 2”,
Zespół usług medycznych przy ul. Rogozińskiego i Focha „III./UM – 3”.
PODSTREFY USŁUG KOMUNIKACYJNYCH:
- Obszar głównego węzła usług komunikacyjnych III./K – 1,
- Dworzec autobusowy III./K – 2,
- Międzynarodowy dworzec autobusowy III./K – 3,
- System parkingów strategicznych III./K – 4,
Węzły komunikacyjne na drodze ekspresowej III./K-5.
PODSTREFY USŁUG KOMUNALNYCH:
- Cmentarz komunalny przy ul. Słowackiego III./Ko – 1,
- Cmentarz komunalny przy ul. Bolesława Śmiałego III./Ko – 2,
- Cmentarz komunalny w Wielofunkcyjnej Strefie Północno - Wschodniej III./Ko – 3,
188
Raport o stanie miasta Przemyśla
-
Zakład uzdatniania wody III./Ko-4,
Oczyszczalnia ścieków III./Ko-5,
Ciepłownia miejska III./Ko-6,
Składowisko odpadów III./Ko-7.
PODSTREFY PARKU NAUKOWO – TECHNOLOGICZNEGO:
- Centrum Naukowo-Administracyjne II./III./PNT-1,
- Obszary rozwoju Parku Naukowo-Technologicznego III./PNT-2.
PODSTREFY PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWE „III./P”.
PODSTREFY REKREACYJNE:
- Obwałowania i fortyfikacje wewnętrznego pierścienia Twierdzy Przemyśl,
- Obszar jarów i cieków wodnych w dzielnicy Lipowica i Ostrów III./RS – 1,
- Obszar parku w dzielnicy Lipowica III./RS-2,
- Obszar naturalnych jarów i wąwozów na stokach Winnej Góry III./RS-3,
- Obszar po cegielni i wyrobisku gliny w Wielofunkcyjnej Strefie Północno-Wschodniej
III./RS-4,
- Obszary w Wielofunkcyjnej Strefie Wilcze i w dolinie Sanu III./RS-5,
- Obszary w dolinie Wiaru w Wielofunkcyjnej Strefie Południowo-Wschodniej III./RS-6,
- Obszar fortów i obwałowań Twierdzy Przemyśl w Wielofunkcyjnej Strefie PołudniowoWschodniej III./RS-7,
- Obszar po byłym składowisku odpadów III./RS-8,
- Obszary leśne na terenie miasta III./RS-9.
Określone zostały również inne jednostki przestrzenne:
- Podstawowy system przyrodniczy miasta pełni funkcje miejskie z dominacją ochrony
walorów przyrodniczych i obejmuje: rezerwaty „Winna Góra” i „Jamy”; pomniki przyrody;
dolinę rzeki San (50 m od koryta rzeki po obu stronach brzegu) jako korytarz przewietrzania
miasta; dolinę rzeki Wiar (25 m od koryta rzeki po obu stronach brzegu) jako korytarz
ekologiczny o znaczeniu regionalnym; obszary zieleni miejskiej: parki, lasy i stałe ogrody
działkowe.
- Wspomagający system przyrodniczy pełni funkcje miejskie z uwzględnieniem walorów
przyrodniczych i obejmuje: potoki, naturalne jary i wąwozy tworzące lokalne korytarze
ekologiczne; tereny otwarte, między innymi wykorzystywane rolniczo; tereny cmentarzy
i pozostałej zieleni miejskiej: skwery, zieleń osiedlowa, itp.
- System ochrony panoramy miasta pełni funkcje miejskie z dominacją walorów
krajobrazowych i obejmuje: stoki wzgórz w dzielnicach: Lipowica, Winna Góra, Zniesienie,
Kruhel, Krzemieniec, Zielonka.
- Strefy ochrony konserwatorskiej:
• strefa „A”, obejmująca układ urbanistyczny i zabudowę Starego Miasta i części
dzielnicy Zasanie przylegającej do Placu Konstytucji,
• strefa „B”, obejmująca układ urbanistyczny i zabudowę śródmiejską XIX/XX
wieczną,
• strefa „C”, obejmująca krajobraz miejski w obszarze wewnętrznego pierścienia
fortów Twierdzy Przemyśl,
• strefa „K” – dla Jednostki Przestrzennej „I. - Stare Miasto”
• strefa „K” – dla Pierścienia Wewnętrznego fortów Twierdzy Przemyśl.
- Strefa ochrony stanowisk archeologicznych pełni funkcje miejskie z priorytetem
nadrzędności ochrony zabytków i opieki nad zabytkami we wszystkich działaniach
przestrzennych i obejmująca obszar całego miasta
- „Twierdza Przemyśl” – „II./III. - H” obszar obejmujący cały zespół obiektów i urządzeń
Twierdzy, znajdujący się w jednostkach przestrzennych II. i III., między innymi:
189
Raport o stanie miasta Przemyśla
fortyfikacje pierścienia wewnętrznego, drogi forteczne, szpitale garnizonowe, koszary,
stajnie i ujeżdżalnie, dworzec kolejowy, rezydencje dowódców, obiekty administracyjne
i inne obiekty pomocnicze. Pełni funkcje usługowo – rekreacyjne z dominacją ochrony
wartości historycznych oraz ochrony i opieki nad zabytkami.
Dokonano podziału struktury przestrzennej miasta Przemyśla w układzie sieciowym na
następujące systemy:
- System komunikacji, na który składa się:
• Układ drogowy,
• Układ kolejowy,
• Komunikacja lotnicza ( w ramach aglomeracji),
• Komunikacja zbiorowa,
• Komunikacja piesza i rowerowa.
- System infrastruktury technicznej obejmuje:
• Zaopatrzenie w wodę,
• Gospodarkę wodną,
• Gospodarkę ściekową,
• Gazownictwo,
• Ciepłownictwo,
• Elektroenergetykę,
• Telekomunikację,
• Odnawialne źródła energii,
• Obronność i bezpieczeństwo publiczne.
Stan realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście.
Na koniec 2010r. opracowanych i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego jest 48 i obejmują łącznie powierzchnię 882 ha, co stanowi w stosunku do
powierzchni miasta 21% pokrycia terenu miasta.
Struktura użytkowania terenów.
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie utworzenia,
ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz (Dz. U. z 2009r. Nr 120, poz. 1000)
nastąpiła zmiana granic miasta Przemyśla poprzez włączenie w jego obszar sołectwa Kruhel
Wielki z gminy Krasiczyn. Ustanowienie nowych granic miasta nastąpiło formalnie z dniem
1 stycznia 2010 roku. Obszar miasta uległ zwiększeniu o 239,31 ha, a liczba mieszkańców
zwiększy się o 157 osób (stan na dzień składania wniosku). Zmiana granic Przemyśla nastąpiła
pierwszy raz od 1977r.
W wyniku poszerzenia granic Miasto Przemyśl od 1 stycznia 2010r. ma powierzchnię 46 km2.
(4 608 ha). Natomiast, do końca 2009r. powierzchnia Miasta wynosiła 44 km2 (4 377 ha).
Zagospodarowanie tej powierzchni przedstawia poniższa tabela
Tabela 186. Struktura użytkowania terenów w mieście Przemyślu w latach 2006-2008
Wyszczególnienie
Ogółem powierzchnia
terenu miasta
w tym:
użytki rolne
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione
grunty zabudowane
i zurbanizowane
grunty pod wodami
Rok
2007
2006
2008
w ha
w%
w ha
w%
w ha
w%
4 377
100
4 377
100
4 377
100
2 377
54,31
2 380
54,38
2 376
54,28
246
5,62
273
6,24
272
6,21
1 509
34,47
1 511
34,52
1 513
34,57
125
2,85
125
2,85
128
2,92
190
Raport o stanie miasta Przemyśla
nieużytki
inne
30
90
0,69
2,06
30
58
0,69
1,32
30
58
0,69
1,33
Tabela 186a. Struktura użytkowania terenów w mieście Przemyślu w latach 2009-2010
Rok
Wyszczególnienie
2009
Ogółem powierzchnia terenu miasta
w tym:
użytki rolne
grunty leśne oraz zadrze-wione i
zakrzewione
grunty zabudowane
i zurbanizowane
grunty pod wodami
nieużytki
inne
2010
w ha
w%
w ha
w%
4617
100
4620
100
2466
53,41
2449
53,01
413
8,95
429
9,29
1521
32,94
1531
33,14
128
31
58
2,77
0,67
1,26
129
31
51
2,79
0,67
1,10
Na przestrzeni od 2005r. do 2010r. wielkość powierzchni terenów użytków rolnych
systematycznie zmniejszyła się. Natomiast, wzrasta powierzchnia gruntów zabudowanych
i zurbanizowanych oraz gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych.
Struktura własności gruntów
Struktura własności gruntów przedstawiona została w poniższej tabel:
Tabela 187. Struktura własności gruntów w mieście Przemyślu w latach 2006-2008
Wyszczególnienie
Ogółem powierzchnia gruntów
w tym grunty:
prywatne
gminne
Skarbu Państwa
powiatowe
kościołów i związków
wyznaniowych
województwi
pozostałe
spółdzielni
Rok
2007
2006
2008
w ha
w%
w ha
w%
w ha
w%
4 377
100
4 377
100
4 377
100
1 925
1 264
948
43
43,98
28,88
21,66
0,98
1 941
1 255
935
42
44,34
28,67
21,36
0,96
1 947
1 265
912
40
44,48
28,90
20,84
0,91
64
1,46
63
1,44
63
1,44
31
65
37
0,71
1,48
27
80
34
0,62
1,83
0,78
27
96
27
0,62
2,19
0,62
Tabela 187a. Struktura własności gruntów w mieście Przemyślu w latach 2009-2010
Rok
2009
Wyszczególnienie
Ogółem powierzchnia gruntów
w tym grunty:
prywatne
gminne
Skarbu Państwa
powiatowe
kościołów i związków
wyznaniowych
województwii
pozostałe
spółdzielni
2010
w ha
w%
w ha
w%
4 617
100
4 620
100
2 033
1 309
1 005
40
44,03
28,35
21,77
0,87
2 022
1 306
1 018
40
43,77
28,27
22,03
0,87
64
1,39
64
1,39
26
118
22
0,56
2,55
0,48
26
123
21
0,56
2,66
0,45
191
Raport o stanie miasta Przemyśla
Wykres 15. Struktura własnościowa gruntów na terenie miasta Przemyśla wg stanu na rok 2010
0,56%
1,39%
grunty pry watne
2,66%
0,87%
0,45%
grunty gminne
grunty Skarbu Państwa
22,03%
grunty powiatowe
43,77%
grunty kościołów i
związków wy znaniowy ch
grunty województw
28,27%
grunty pozostałe
grunty spółdzielni
Stopniowemu zmniejszeniu ulegała powierzchnia gruntów stanowiących własność Skarbu
Państwa: z 1 130 ha w 2005r. do 912 ha – w 2008r. oraz 1 005 ha – w 2009r. W 2010r. natomiast
wielkość gruntów skarbu państwa wynosiła 1 018 ha.
B. TRENDY I TENDENCJE
Na terenie miasta wyróżniono obszary problemowe:
Obszary przydatne dla lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych „III./WOH”:
- w Strefie Ogólnomiejskiej:
- w Wielofunkcyjnej Strefie Śródmiejskiej „Wilcze”:
- w Wielofunkcyjnej Strefie Południowo - Wschodniej:
w Wielofunkcyjnej Strefie Północno – Wschodniej.
Kierunki polityki przestrzennej
miasta Przemyśla stanowią zbiór pożądanych zadań i celów przestrzennych o znaczeniu
ponadregionalnym, regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym stymulujących rozwój miasta.
Zakłada się realizację:
- Inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym:
• w zakresie struktury przestrzennej - aglomeracja przemyska poprzez wzmocnienie
Przemyśla jako ośrodka rozwoju o znaczeniu ponadregionalnym i krajowym,
• w zakresie środowiska przyrodniczego,
• w zakresie dziedzictwa kulturowego,
• w zakresie komunikacji,
• w zakresie zaopatrzenia w wodę, gospodarki wodnej i ściekowej,
• w zakresie ciepłownictwa,
• w zakresie elektroenergetyki,
• w zakresie gazownictwa,
• w zakresie telekomunikacji,
• w zakresie gospodarki odpadami,
• w zakresie oświaty, opieki zdrowotnej i opieki społecznej,
• w zakresie turystyki. Wizji rozwoju przestrzennego aglomeracji przemyskiej opiera
się na wspólnych celach strategicznych miasta i otaczających go gmin podmiejskich.
192
Raport o stanie miasta Przemyśla
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 188. Powierzchnia gruntów skomunalizowanych w ha ( stan na 31grudnia) – GUS
Wyszczególnienie
Rok Przemyśl Krosno
2003
1 273.3
518.0
2004
1 588,0
522,0
2005
1 431,6
936,0
Ogółem
2006
1 418,9
901,0
2007
1 252,0
915,0
2008
1 324,0
931,0
2009
1 431,5
934,0
2003
614.6
457.0
2004
1 211,9
454,0
2005
1 162,8
711,0
tworzących gminny zasób
2006
1 207,4
614,0
nieruchomości
2007
981,0
628,0
2008
1 041,0
652,0
2009
1 141,5
663,0
2003
54.6
26.0
2004
59,2
33,0
2005
53,2
39,0
przekazanych w trwały zarząd
2006
99,2
38,0
gminnym jednostkom organizacyjnym
2007
29,0
38,0
2008
116,0
37,0
2009
124,6
37,0
2003
254.2
35.0
2004
316,4
35,0
2005
215,6
186,0
przekazanych w użytkowanie
2006
211,6
184,0
wieczyste
2007
242,0
184,0
2008
167,0
185,0
2009
165,4
184,0
2003
56.5
19.0
2004
43,3
16,0
2005
29,8
16,0
przekazanych w użytkowanie
2006
27,8
16,0
wieczyste osobom fizycznym
2007
33,0
20,0
2008
26,0
22,0
2009
25,5
24,0
Mielec Zamość Jelenia Góra
863.7
993.0
2 928.0
804,8
935,3
2 921,0
803,6
943,8
2 869,0
858,1
950,0
2 868,6
857,1
939,0
2 816,2
850,4
969,0
2 812,1
844,0
968,0
2 778,9
565.1
445.0
2212.0
569,7
465,0
1 932,0
586,9
470,8
1 917,6
623,0
480,0
1 897,3
624,1
474,0
1 886,3
610,9
482,0
1 878,1
605,7
504,0
1 864,3
19.5
213.0
79.0
19,5
198,4
88,0
19,5
197,9
128,8
19,5
199,0
80,0
19,5
202,0
75,0
28,1
221,0
82,3
33,9
204,0
76,9
279.1
324.0
530.0
215,6
267,4
527,0
215,2
270,3
487,5
215,6
267,0
492,6
213,5
263,0
453,2
211,4
262,0
453,3
205,3
259,0
452,5
32.9
56.0
242.0
32,9
57,9
237,0
32,5
62,8
247,4
34,2
63,0
63,0
36,8
64,0
213,7
36,0
64,0
212,8
30,1
63,0
209,7
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Zespół staromiejski podlega stałym działaniom rewitalizacyjnym i rewaloryzacyjnym. Zasoby
mieszkaniowe strefy ogólno miejskiej podlegają stałej modernizacji i kontynuacji rozwoju
funkcji do wielkości wynikającej z wydolności miejskich systemów inżynieryjnych
obsługujących ją.
Wyznaczono 4 obszary predysponowane do wprowadzania ochrony krajobrazowej, dla których
należy opracować zasady dopuszczalnego sposobu przekształceń przestrzennych i intensywności
zainwestowania: Lipowica, Winna Góra, Kruhel – Krzemieniec oraz Zielonka.
193
Raport o stanie miasta Przemyśla
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
-
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla Uchwała Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006r.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015 przyjęty Uchwałą
Nr 263/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2010r. zaktualizowany
Uchwałą Nr 40/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca 2011r.
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Przemyśla na lata 2004-2007
GUS
Urząd Miejski w Przemyślu
TEMAT 2. FINANSE GMINNE NA TLE GMIN PORÓWNYWALNYCH.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Analiza dochodów i wydatków miasta Przemyśla obejmuje lata 2006-2010.
Dochody budżetowe wyodrębniono wg struktury rodzajowej:
- w ujęciu syntetycznym, z podziałem na:
- dotacje celowe,
- subwencje,
- środki z Unii Europejskiej,
- dochody własne,
- w ujęciu analitycznym wg ważniejszych źródeł pochodzenia.
Wydatki budżetowe przedstawiono wg struktury rodzajowej.
B. TRENDY I TENDENCJE
Analiza dochodów budżetowych
Tabela 189. Dochody budżetu miasta Przemyśla w latach 2006 – 2010
2006
2007
2008
2009
2010
DOCHODY, w tym:
191 392 235 217 952 585 225 330 952
dotacje celowe
subwencje
środki z UE
dochody własne
237 906 772
309 186 741
44 082 256
47 241 329
50 607 945
50 548 539
53 282 895
75 775 509
82 153 625
87 442 797
101 330 767
117 013 888
3 472 757
5 199 543
2 597 819
4 574 252
50 741 798
68 061 713
83 358 088
84 682 391
81 453 214
88 148 160
194
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 190. Dochody budżetu miasta Przemyśla wg ważniejszych źródeł w latach
2006-2010
2006
2007
2008
2009
2010
DOCHODY, w tym:
191 392 235 217 952 585 225 330 952
dotacje celowe
subwencje
podatek od nieruchomości
47 241 329
50 607 945
50 548 539
53 282 895
75 775 509
82 153 625
87 442 797
101 330 767
117 013 888
3 472 757
5 199 543
2 597 819
4 574 252
50 741 798
68 061 713
83 358 088
84 682 391
81 453 214
88 148 160
23 615 675
24 804 431
24 063 506
30 668 026
35 496 503
22 180 291
23 247 149
22 629 946
22 249 754
24 374 393
895 716
1 057 419
1 021 467
1 061 087
1 173 475
46 968
36 981
35 117
36 710
51 275
492 700
462 882
375 976
413 553
348 355
30 220 157
38 035 945
41 618 930
36 806 387
35 365 088
7 308 789
5 556 093
7 488 426
7 797 716
13 208 923
13 443 862
6 490 375
9 488 853
podatek od środków
transportowych
opłata
od posiadania psów
opłaty (targowa
i administracyjna)
udziału w podatkach
stanowiących dochody
budżetu państwa
dochody z majątku
3 247 929
pozostałe dochody własne
309 186 741
44 082 256
środki z UE
dochody własne,
w tym:
podatki i opłaty lokalne,
w tym:
237 906 772
10 977 952
W latach 2006-2010 nastąpił wzrost dochodów ogółem, spowodowany wzrostem przede
wszystkim środków z funduszu Unii Europejskiej, następnie subwencji, dochodów własnych
(w tym podatków, których poziom uzależniony jest od przyjętej polityki podatkowej, której
wyrazem są, określanie przez Radę Miejską, stawki podatków w granicach ustawowego pułapu
oraz indywidualne ulgi, zwolnienia i umorzenia) i dotacji celowych.
Tabela 191. Dynamika dochodów budżetu miasta Przemyśla w latach 2006-2010
DOCHODY,
w tym:
2007/2006
2008/2007
113,88%
103,39%
dotacje celowe
107,17%
subwencje
środki z UE
dochody własne,
w tym:
podatki i opłaty
lokalne, w tym:
podatek od
nieruchomości
2009/2008
2010/2009
2010/2006
107,13%
105,58%
99,88%
129,96%
105,41%
161,55%
120,87%
108,42%
106,44%
115,88%
115,48%
154,42%
149,72%
49,96%
176,08
1 109,29%
1 461,14%
122,47%
101,59%
96,19%
108,22%
129,51%
105,03%
97,01%
127,45%
115,74%
150,31%
104,81%
97,35%
98,32%
109,55%
109,89%
195
Raport o stanie miasta Przemyśla
podatek od
środków
transportowych
opłata od
posiadania psów
opłaty (targowa
i administracyjna)
udziały
w podatkach
stanowiących
dochody budżetu
państwa
dochody z majątku
pozostałe dochody
własne
118,05%
96,60%
103,88%
110,59%
131,01%
78,74%
94,96%
104,54%
139,68%
109,17%
93,95%
81,22%
109,99%
84,23%
70,70%
125,86%
109,42%
88,44%
96,08%
225,03%
76,02%
134,78%
104,13%
240,08%
120,32%
101,79%
48,28%
146,20%
86,44%
117,02%
W analizowanym okresie dochody wzrosły, o 61,55%, co było wynikiem wzrostu środków
z budżetu Unii Europejskiej o 1 462,62%, subwencji o 54,42%, dochodów własnych o 29,51%
i dotacji celowych o 20,75%,
W ramach podatków i opłat lokalnych największą dynamiką charakteryzuje się podatek
od środków transportowych – wzrost o 31,01%. Zanotowano natomiast spadek dochodów
z tytułu opłat (targowa i administracyjna).
Tabela 192. Struktura dochodów budżetu miasta Przemyśla w latach 2006-2010
2006
2007
2008
2009
2010
DOCHODY, w tym:
dotacje celowe
subwencje
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
23,03%
21,68%
22,46%
21,25%
17,23%
39,59%
37,69%
38,81%
42,59%
37,85%
1,81%
2,39%
1,15%
1,92%
16,41%
35,56%
38,25%
37,58%
34,24%
28,51%
środki z UE
dochody własne
W analizowanym okresie głównym źródłem zasilania budżetu miasta Przemyśla są kolejno
subwencje, dochody własne, dotacje celowe i środki z budżetu Unii Europejskiej. Udział
subwencji w strukturze dochodów wyniósł od 37,69% w 2007r. do 42,59% w 2009r. Dochody
własne kształtują się na poziomie od 28,51% w 2010r. do 38,58% w 2007r. Dotacje celowe
stanowią od 17,23% w 2010r. do 23,03% w 2006r. dochodów ogółem. Udział środków z Unii
Europejskiej wyniósł od 1,15 % w 2008r. do 16,41% w 2010r.
Analiza wydatków budżetowych
Tabela 193. Wydatki budżetu miasta Przemyśla w latach 2006-2010
2006
2007
2008
2009
2010
WYDATKI, w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
195 988 667
222 980 261
235 913 876 268 624 550
312 701 731
172 063 033
192 473 935
213 622 058 236 541 631
247 738 696
23 925 634
30 506 326
22 291 818
32 082 919
64 963 035
196
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 194. Dynamika wydatków miasta Przemyśla w latach 2006-2010
WYDATKI,
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
2007/2006
2008/2007
2009/2008
2010/2009
2010/2006
113,77%
105,80%
113,87%
116,41 %
159,55%
111,86%
110,99%
110,73%
104,73%
143,98%
127,50%
73,07%
143,92%
202,48%
271,52%
Wydatki ogółem wzrosły o 59,55% (dochody ogółem w tym samym okresie wzrosły o 61,55%),
przy czym zauważa się znaczny wzrost wydatków majątkowych o 171,52%, przy jednoczesnym
wzroście wydatków bieżących o 43,98%.
Tabela 195. Struktura rodzajowa wydatków miasta Przemyśla w latach 2006-2010
WYDATKI,
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
2006
2007
2008
2009
2010
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
87,79%
86,32%
90,55%
88,06%
79,23%
12,21%
13,68%
9,45%
11,94%
20,77%
Wykazane w tabeli relacje pozwalają stwierdzić, że w latach 2006–2010 udział wydatków
majątkowych w wydatkach ogółem wynosił od 9,45% w 2008r. do 20,77% w 2010r.
Nadwyżka/Deficyt budżetowy
Tabela 196. Nadwyżka/deficyt budżetowy miasta Przemyśla w latach 2006-2010
Wyszczególnienie
2006
DOCHODY
191 392 235
217 952 585
225 330 952 237 906 772
309 186 741
WYDATKI
DEFICYT/
NADWYŻKA
195 988 667
222 980 261
235 913 876 268 624 550
312 701 731
-4 596 432
-5 027 676
-10 582 924 -30 717 777
-3 514 990
PRZYCHODY
15 670 712
13 370 893
19 813 831
45 408 260
27 287 775
ROZCHODY
8 219 188
7 882 073
9 230 907
13 056 986
17 606 056
45 772 518
45 155 254
52 514 127
81 563 415
89 944 609
23,92%
20,72%
23,31%
34,28%
29,09%
ZADŁUŻENIE
wskaźnik
zadłużenia
zadłużenie/dochody
(musi być mniejszy
od 60 %)
2007
2008
2009
2010
W latach 2006-2010 w budżecie miasta Przemyśla występował deficyt budżetowy, który
kształtował się na poziomie od 3 514 990 zł w 2010r. do 30 717 777 zł w 2009r.
Zadłużenie ma tendencję rosnącą i w analizowanym okresie wzrosło o 96,50%, ale utrzymuje się
na bezpiecznym poziomie.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu
terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60 % wykonanych dochodów
ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. Dla budżetu miasta Przemyśla wskaźnik ten
197
Raport o stanie miasta Przemyśla
w poszczególnych latach wynosił odpowiednio w 2006r. – 23,92%, w 2007r. – 20,72%, w 2008r.
– 23,31% , w 2009r. – 34,28% i 29,09% w 2010r.
C. DANE PORÓWNAWCZE
Wykres 16. Procent dofinansowania realizowanych projektów i programów ze środków
zagranicznych w [%]
Źródło: System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
Wykres 17. Kwota pozyskanych środków zagranicznych na 1 mieszkańca w [zł.]
Źródło: System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
Tabela 197. Dochody i wydatki budżetu w zł – GUS
Wyszczególnienie
Dochody budżetu
ogółem
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Przemyśl
148 196 288
165 832 728
179 993 872
191 392 235
217 952 585
225 330 952
237 906 773
Krosno
117 560 375
132 259 027
150 147 592
174 605 152
177 579 567
204 578 097
199 962 686
Mielec
80 378 789
90 901 170
98 313 591
115 526 067
119 679 027
135 859 991
143 013 200
Zamość
Jelenia Góra
155 715 143 180 321 675
156 628 281 203 945 854
172 260 730 225 616 809
195 737 616 250 414 994
223 221 383 307 061 261
246 792 817 291 336 500
255 749 455 279 292 385
198
Raport o stanie miasta Przemyśla
ogółem
podatek rolny
Dochody własne, a w tym:
podatek od
nieruchomości
podatek od
środków
transportowych
wpływy
z innych
lokalnych opłat
wpływy
z opłaty
skarbowej
dochody
z majątku
gminy
wpływy z usług
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
45 399 814 39 886 622
58 560 467 53 796 570
65 802 862 68 959 057
68 722 643 67 321 277
86 105 651 76 621 912
88 168 535 107 900 444
87 949 479 95 072 012
180 393
305 740
252 633
315 863
220 374
340 259
197 776
256 537
174 196
319 683
251 546
521 792
352 013
513 203
18 123 994 16 284 906
21 015 566 17 685 066
22 221 338 18 949 506
22 180 291 21 182 715
23 247 149 21 326 662
22 629 946 21 387 135
22 249 754 21 139 846
876 141
732 818
961 151
852 380
909 552
907 079
895 716
966 734
1 057 419
826 663
1 021 467
766 230
1 061 087
778 951
41 618
0
37 705
0
164 987
0
58 844
0
8 057
0
59 350
0
25 224
1 040 797
980 207
1 447 714
1 655 521
1 516 712
1 674 696
1 464 244
1 591 824
1 264 752
1 534 821
2 024 919
1 635 141
1 027 463
1 337 416
2 776 153
2 775 944
2 819 664
3 428 623
3 863 446
3 908 738
3 300 282
5 030 751
7 031 087
3 883 619
4 966 164
5 909 163
7 021 613
6 427 060
1 601 555
1 092 013
1 791 742
1 077 423
2 565 271
1 352 060
2 186 446
1 165 984
47 383 508
56 850 415
59 870 722
66 953 122
74 222 221
90 097 956
98 127 279
117 904
124 352
129 301
104 893
139 716
139 351
142 470
20 414 032
20 426 512
22 631 170
24 761 738
24 491 115
25 981 322
28 150 337
990 293
925 000
950 023
973 886
1 081 914
963 162
995 011
32 000
139 477
42 230
68 290
103 952
66 500
31 259
934 602
1 312 509
1 391 709
1 491 627
1 138 021
1 095 377
901 869
3 685 145
3 735 466
749 853
3 273 508
3 752 329
6 747 452
9 115 817
1 054 980
1 159 131
1 113 626
1 249 513
49 676 765
59 533 164
63 957 774
80 728 492
83 321 248
105 663 225
86 736 635
131 031
100 503
96 111
101 727
121 023
151 596
165 270
18 937 204
17 507 741
19 260 904
19 415 748
21 162 096
22 216 007
22 758 389
1 288 924
1 323 459
1 314 469
1 415 161
1 457 561
1 452 010
1 582 694
28 006
7 331
21 394
15 153
59 116
61 237
56 346
1 200 109
1 979 900
2 095 868
2 133 988
1 858 138
3 141 226
1 540 988
1 404 481
2 803 206
1 124 584
14 141 370
4 782 302
4 384 235
5 666 675
2 057 884
1 774 068
2 045 199
1 976 783
78 152 119
101 878 911
117 362 432
121 894 543
144 481 600
177 828 554
151 548 634
45 753
72 821
60 714
42 208
60 853
104 736
103 935
23 301 206
26 738 527
29 098 918
28 298 307
31 073 759
33 422 555
33 399 882
968 719
1 024 096
1 015 869
1 022 724
997 132
1 015 054
946 646
327 745
356 468
362 046
677 549
359 310
510 274
435 618
1 534 752
2 023 229
2 154 666
2 308 477
1 964 003
2 580 412
1 445 871
10 619 345
12 801 129
13 819 737
16 444 026
16 037 335
23 410 032
20 684 147
1 168 602
1 338 642
1 532 307
1 237 616
199
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu
państwa, w tym:
Raport o stanie miasta Przemyśla
ogółem
podatek dochodowy od osób
fizycznych
podatek dochodowy od osób
prawnych
Subwencje ogólne
razem łącznie
z subwencją oświatową
Dotacje
Ogółem(celowe
i rozwojowe)
Dotacje celowe
ogółem z budżetu
państwa
Dotacje z funduszy celowych
ogółem
z budżetu państwa
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2 624 776
3 160 941
3 181 123
13 878 369
22 492 616
26 433 360
30 220 157
38 035 945
41 618 930
36 806 387
13 097 781
21 150 234
25 030 665
28 797 208
35 472 534
39 419 222
34 842 906
780 588
1 342 382
1 402 695
1 422 949
2 563 411
2 199 708
1 963 481
71 012 973
74 786 158
77 602 196
75 775 509
82 153 625
87 442 797
101 330 767
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
47 542 763
31 556 043
31 473 043
34 655 064
41 207 794
42 166 245
47 440 875
48 626 526
132 257
725 365
487 966
364 101
552 494
349 661
328 754
1 294 252
1 462 796
1 825 413
13 525 964
22 575 461
27 023 466
29 454 572
35 461 894
41 202 977
37 254 157
12 001 853
19 758 442
23 103 317
26 791 501
31 618 086
37 808 650
34 436 576
1 524 111
2 817 019
3 920 149
2 663 071
3 843 808
3 394 327
2 817 600
58 356 775
53 819 033
56 095 611
57 105 192
60 516 445
63 842 867
74 234 811
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
30 655 863
16 021 626
19 193 801
20 100 533
25 015 192
28 010 004
28 424 573
27 390 177
252 740
579 638
827 176
1 050 000
387 638
793 778
214 463
1 127 903
1 820 393
4 08 207
13 294 717
20 790 200
22 407 005
27 130 450
33 127 881
35 703 383
32 403 238
12 558 000
17 166 003
20 881 984
24 646 984
30 291 235
33 466 613
30 058 332
736 717
3 624 197
1 525 021
2 483 466
2 836 646
2 236 770
2 344 906
26 950 191
24 804 738
26 302 121
26 050 821
27 391 466
28 258 910
29 358 893
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
15 527 027
5 868 742
8 860 529
11 825 102
15 164 045
16 172 187
17 438 125
14 623 980
116 348
347 925
287 326
202 444
23 100
45 000
4 000
2 244 488
2 360 472
2 543 601
14 910 800
24 343 308
29 103 145
32 874 219
41 981 201
45 913 560
41 224 763
13 728 002
22 675 342
26 407 171
30 509 448
37 897 073
42 253 024
38 582 000
1 182 798
1 667 966
2 635 974
2 364 771
4 084 128
3 660 536
2 642 763
71 606 879
72 210 701
77 273 661
76 382 871
83 996 774
103 953 871
103 867 440
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
65 145 379
33 922 097
24 461 476
27 378 134
30 280 131
31 916 520
34 183 253
43 963 878
71 751
37 072
455 672
174 050
432 282
369 256
1 166 036
1 160 186
1 316 213
1 443 705
25 402 615
38 478 796
46 752 906
51 513 963
63 163 692
69 927 412
64 435 650
23 761 915
36 240 043
44 093 072
48 771 182
58 954 154
65 886 471
60 669 521
1 640 700
2 238 753
2 659 834
2 742 182
4 209 538
4 040 941
3 766 129
75 398 445
65 312 809
68 864 868
68 933 844
70 761 431
76 531 481
84 736 345
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
43 007 406
20 744 138
25 425 790
28 342 252
31 431 663
31 742 694
32 289 382
32 291 894
2 927 040
2 270 147
795 977
3 073 875
4 788 763
2 293 639
5 098 811
200
Raport o stanie miasta Przemyśla
Dotacje celowe
z porozumień
jednostek
samorządu
terytorialnego
ogółem
Dotacje
rozwojowe
ogółem
Dotacje
rozwojowe
inwestycyjne
Środki na
dofinansowanie
własnych zadań
pozyskane z innych
źródeł ogółem
Wydatki z budżetu
gmin ogółem
2003
2004
2005
2006
64 716
207 855
1 142 658
1 818 152
18 784
224 728
1 089 510
1 351 232
60 000
20 000
10 000
10 000
123 648
243 771
1 699 988
2 797 108
96 505
176 360
1 623 973
2 012 997
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1 634 966
1 929 084
2 218 754
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
1 083 763
1 651 289
1 021 848
1 519 371
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
1 531 851
13 747
20 000
364 041
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
535 005
2 252 514
2 623 205
2 866 408
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
17 149 057
2 808 442
2 393 444
3 037 924
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
2 578 775
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
36 500
30 485
79 840
303 126
3 504 036
5 339 604
1 491 059
1 348 870
152 630 366
165 939 991
197 208 365
195 988 667
222 980 261
235 913 876
268 624 549
270 304
3 023 828
4 645 257
3 075 705
22 761 692
10 392 280
11 306 898
1 503 414
124 688 123
145 152 302
154 693 107
183 511 584
180 689 378
214 764 163
212 405 662
b.d.
0
17 568
18 320
7 145 636
1 856 306
1 324 679
7 281 001
77 831 806
82 867 429
102 953 932
113 659 112
107 446 928
134 246 095
143 338 095
16 018 463
314 003
142 097
1 495 501
5 374 964
21 302 044
15 252 383
513 719
150 370 645
151 534 175
194 265 508
198 608 702
223 682 683
241 137 241
273 118 246
b.d.
3 003 428
8 881 837
8 627 307
23 068 072
52 478 330
16 336 706
2 423 363
191 219 477
196 136 640
230 824 161
277 536 188
315 430 953
300 091 584
291 055 152
Wykres 18. Kwoty środków pozyskanych z pożyczek i kredytów zagranicznych na 1 mieszkańca
w [zł.]
Źródło: System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
201
Raport o stanie miasta Przemyśla
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
- Urząd Miejski w Przemyślu – Sprawozdania z realizacji budżetu miasta Przemyśla za lata
2006-2010
- GUS
TEMAT 3.
ZASOBY URZĘDU: KADROWE, MATERIALNE, ZARZĄDZANIE
URZĘDEM, STRUKTURA ORGANIZACYJNA, OBSŁUGA
MIESZKAŃCÓW.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Zasoby ludzkie
Według stanu na koniec 2010r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu pracuje 379 osób na
niespełna 374 etatach, w tym 279 osoby z wykształceniem wyższym (73,6%). Na kadrę
kierowniczą przypada 62 etaty.
Zasoby materialne
Zasoby komputerowe Urzędu Miejskiego na koniec 2009r. wyniosły:
- komputery klasy PC, serwery i laptopy – 374 sztuki
- drukarki igłowe i atramentowe –99 sztuk
- drukarki laserowe –159 sztuki
- skanery –18 sztuk
Ponadto, zakupiono oprogramowanie o wartości 6 685 zł
Tabela 198. Wartość wybranych środków trwałych będących własnością Urzędu Miejskiego
(na dzień 31 grudnia)
Wyszczególnienie
Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania
W tym zestawy komputerowe
Urządzenia techniczne
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
brutto
2 865 441,22
3 191 413,65
3 469 242,60
1 973 740,36
2 242 401,21
2 532 639,22
3 065 387,87
1 501 124,66
1 676 289,00
1 950 213,95
1 911 157,37
2 195 217,22
2 445 805,23
2 781 351,88
698 183,13
761 779,64
1 008 065,42
Wartość w zł
umorzeń
b.d.
2 170 225,33
2 525 191,13
1 493 749,33
1 578 741,35
1 788 615,71
2 063 404,71
b.d.
1 279 966,11
1 483 746,45
1 458 868,73
1 553 825,07
1 756 612,65
2 022 001,93
b.d.
471 845,91
591 699,94
netto
b.d.
1 021 188,32
944 051,47
479 991,03
663 659,86
744 023,51
1 001 983,16
b.d.
396 322,89
466 467,59
452 288,64
641 392,15
689 192,58
759 349,95
b.d.
289 933,73
416 365,48
202
Raport o stanie miasta Przemyśla
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Środki transportu
943 967,57
936 399,14
1 019 771,68
1 062 291,68
566 398,40
592 926,00
592 926,00
583 551,60
827 633,99
827 633,99
1 145 393,99
596 490,16
596 693,34
648 389,22
708 208,82
b.d.
308 926,00
386 821,65
455 881,05
466 491,21
547 404,04
616 075,44
347 477,38
339 645,80
371 382,46
354 082,86
b.d.
284 538,15
206 104,35
127 670,55
361 142,78
280 229,95
529 318,55
*) Wartość netto jest obliczana jako wartość początkowa pomniejszona o umorzenia.
B. TRENDY I TENDENCJE
Tabela 199. Liczba zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu w latach 2000-2010
Rok
Liczba zatrudnionych
Liczba obsadzonych etatów
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
265
258
264
278
311
317
323
325
347
362
379
257,93
251,18
257,68
265,68
305,43
312,68
317,93
320,00
341,63
356,03
373,41
w tym etaty
kadry kierowniczej
42
42
42
40
51
47
46
47
49
64
62
Tabela 200. Zasoby komputerowe i kserokopiarki Urzędu Miejskiego w latach 2000-2010
Rok
Komputery
klasy PC,
serwery
i laptopy (szt.)
Drukarki igłowe
i atramentowe
(szt.)
Drukarki
laserowe
(szt.)
Skanery
(szt.)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
105
128
151
176
191
248
293
326
374
369
385
81
100
111
121
105
79
81
108
99
87
76
6
7
11
29
39
63
91
126
159
170
180
8
8
9
12
7
10
13
17
18
18
19
Zakupione
oprogramowanie
(zł)
Planowane
modernizacje i
wymiany
Kserokopiarki
15
12
13
15
20
19
12
4
2
3
2
17
18
18
18
19
19
17
27
29
30
32
113 800
24 500
36 200
29 100
28 500
170 811
126 893
57 672
66 167
5 685
124 638
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 201. Wydatki budżetów gmin na administrację publiczną ogółem w zł
Wyszczególnienie
Wydatki
Rok
2003
2004
2005
Przemyśl
11 402 778
12 544 146
14 815 523
Krosno
8 185 652
9 338 528
9 643 557
Mielec
Zamość
6 778 466 8 798 933
5 955 530 9 542 993
6 134 577 10 284 795
Jelenia Góra
16 766 087
15 704 780
16 750 183
203
Raport o stanie miasta Przemyśla
2006
2007
2008
2009
14 817 434
16 421 145
18 379 289
20 366 952
10 673 843
11 317 388
12 657 082
12 302 124
6 708 283
6 660 462
7 084 546
7 352 896
11 135 949
12 096 683
13 112 868
13 975 146
17 892 300
19 137 129
21 136 743
22 727 294
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Planowane modernizacje i wymiany sprzętu komputerowego – 30 sztuk.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
- Urząd Miejski w Przemyślu
- System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
- GUS
204
Raport o stanie miasta Przemyśla
SEKTOR X - KULTURA I SZTUKA
TEMAT 1.
PLACÓWKI KULTURALNE, JEDNOSTKI KULTURY.
A. CZĘŚĆ WSTEPNA
Kulturę w Przemyślu tworzą instytucje, jednostki i placówki kultury, stowarzyszenia społeczno kulturalne oraz współdziałający z nimi artyści. Przemyskie instytucje, jednostki i placówki
kultury organizowane i finansowane są przez:
I. Urząd Miejski w Przemyślu:
- Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego przy ul. Słowackiego 15 wraz
z 7 filiami na terenie miasta;
- Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, na które składają się: Zamek
Kazimierzowski, Klub „Niedźwiadek” oraz budynek przy ul. Konarskiego 5 wraz
z mieszczącym się tam Zespołem Pieśni i Tańca "Przemyśl";
- Młodzieżowy Dom Kultury - placówka oświatowa pracy pozaszkolnej przy ul. Św. Józefa 6
finansowana z subwencji oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
II. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego:
- Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej przy pl. Berka Joselewicza 1, oraz jego oddziały:
Muzeum Dzwonów i Fajek (Wieża Zegarowa, ul. Władycze 1) i Muzeum Historii Miasta
Przemyśla (Rynek 9);
- Centrum Kulturalne przy ul. Konarskiego 9 wraz z działającym tam kinem „Centrum”;
- Galeria Sztuki Współczesnej przy ul. Kościuszki 3;
- Biblioteka Pedagogiczna przy ul. Śnigurskiego 10/12.
III. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
- Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego przy ul. Słowackiego 91.
IV. Ministerstwo Obrony Narodowej:
- Klub Garnizonowy przy ul. 29 listopada 1a
V. Kurię Metropolitalną
- Muzeum Archidiecezjalne przy ul. Zamkowej 3
VI. Przemyską Spółdzielnię Mieszkaniową
- Osiedlowy Klub Kultury „Kazanów” przy ul. Opalińskiego 9a;
- Osiedlowy Klub Kultury „Salezjanie” przy ul. Glazera 10;
- Osiedlowy Klub Kultury „Nadzieja” przy ul. Borelowskiego 1;
- Osiedlowy Klub Kultury „Kmiecie” przy Wybrzeżu Ojca Świętego Jana Pawła II 70.
W ramach instytucji, jednostek i stowarzyszeń funkcjonują w Przemyślu również bogate
w zbiory biblioteki. Do najważniejszych z nich należą Biblioteki:
- Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
- Archiwum Państwowego,
- Seminarium Duchownego,
- Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej,
- Klubu Garnizonowego,
- Centrum Kulturalnego,
- Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej.
205
Raport o stanie miasta Przemyśla
B. TRENDY I TENDENCJE
Od kilku lat liczba instytucji, jednostek i placówek kultury pozostaje niemal bez zmian. Stały
jest również profil ich działalności. Do najważniejszych zmian, jakie nastąpiły w ostatnich latach
należą:
− wybudowanie i oddanie do użytku nowej siedziby Muzeum Narodowego Ziemi
Przemyskiej przy Placu Berka Joselewicza (2008r.); poprzednia siedziba MNZP została
zwrócona społeczności grekokatolickiej;
− przeniesienie do nowego, rozbudowanego gmachu przy ul. Zamkowej 3 Muzeum
Archidiecezjalnego (2008r.);
− pozyskanie i zaadaptowanie na cele kulturalne (siedziba PCKiN) budynku przy
ul. Konarskiego 5 (2008r.);
− przekazanie na mocy Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
19
maja
2006r.
Pałacu
Lubomirskich
Państwowej
Wyższej
Szkole
Wschodnioeuropejskiej. Działalność PCKiN „Zamek” prowadzona wcześniej w Pałacu
została przeniesiona do budynku przy ul. Konarskiego 5;
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 202. Nakłady na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2002–2009
Kategoria
Budżet miasta
ogółem
Budżet „Kultura
i ochrona
dziedzictwa
narodowego” (w zł)
Udział procentowy
Rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Przemyśl
157 031 743
152 630 866
165 962 991
197 208 365
195 988 667
222 980 261
225 330 952
237 906 773
2 925 078
3 111 952
3 356 953
3 444 206
3 963 210
11 782 464
8 067 463
7 158 435
1,86
2,04
2,02
1,75
2,02
5,28
3,58
3,00
Krosno
129 364 271
124 688 123
145 152 302
154 693 107
183 511 584
180 689 378
204 578 097
199 962 685
3 638 586
4 003 968
6 096 459
5 606 238
7 635 539
22 785 423
20 453 123
9 129 718
2,8
3,2
4,2
3,62
4,16
12,61
10,0
4,56
Mielec
81 412 026
77 831 806
82 867 429
102 953 932
113 659 112
107 446 928
135 859 991
143 013 199
3 843 315
3 578 477
5 154 308
7 882 035
4 743 953
4 727 408
4 617 916
5 010 000
4,72
4,60
6,22
7,66
4,17
4,39
3,40
3,50
Zamość
Jelenia Góra
154 068 000 195 235 474
150 371 000 180 321 675
151 541 000 203 945 854
194 265 508 230 824 161
198 608 702 277 536 188
223 682 693 315 430 953
246 792 817 291 336 500
255 749 455 279 292 385
5 475 000
10 783 659
7 108 000
10 126 479
7 368 000
11 141 044
9 698 839
11 141 294
15 098 176
13 330 922
27 925 688
14 757 232
33 132 327
20 499 702
41 218 050
15 622 622
3,55
5,52
4,73
5,62
4,87
5,46
4,99
4,83
7,60
4,80
12,48
4,67
13,42
7,04
16,11
5,59
Tabela 203. Kultura i sztuka - GUS
Wyszczególnienie
Placówki biblioteczne:
Rok
Przemyśl
biblioteki i filie
2003
2004
2005
7
7
8
Krosno
8
8
8
Mielec
Zamość
7
7
7
12
12
7
Jelenia Góra
9
9
9
206
Raport o stanie miasta Przemyśla
pracownicy bibliotek ogółem /
osoba
księgozbiór / wol.
wypożyczenia księgozbioru (na
zewnątrz) / wol.
czytelnicy w ciągu roku / osoba
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
8
8
8
8
33
31
31
30
30
31
31
260 732
262 526
270 807
275 446
276 620
279 877
278 483
192 920
220 483
226 887
190 289
197 056
200 797
199 741
14 850
15 297
15 381
13 289
12 668
12 988
12 064
8
8
8
8
37
36
39
41
41
42
44
202 845
212 886
223 313
229 072
239 196
247 631
254 559
360 177
367 022
375 455
367 217
346 426
352 499
348 101
18 722
18 987
19 497
18 950
18 120
18 479
18 176
7
7
7
7
34
35
36
33
34
36
38
329 446
326 866
321 523
321 350
298 093
291 763
288 555
380 552
383 207
358 766
331 304
312 669
334 083
346 538
19 819
19 786
19 340
17 964
16 480
16 626
16 708
7
7
7
7
42
41
38
39
39
38
40
250 839
252 854
221 757
231 594
232 858
232 990
227 366
438 506
276 812
195 119
238 829
260 884
270 248
282 683
22 572
21 119
17 785
16 656
16 841
16 744
17 317
9
9
7
7
40
39
39
40
41
54
69
269 584
269 412
268 237
266 970
268 857
269 833
284 900
192 920
442 033
427 133
376 556
325 196
276 785
313 992
20 740
19 467
17 802
16 088
11 993
10 290
12 113
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2
2
2
2
2
2
1
1 725
1 864
1 579
1 601
1 243
1 497
591
38 229
61 325
30 812
43 880
40 592
2
2
2
2
2
1
2
1 173
1 316
1 202
1 171
952
1 365
1 865
31 050
63 377
36 878
58 127
47 732
1
1
1
1
1
1
1
902
1 011
846
869
1 158
1 149
1 175
27 909
57 200
26 790
35 184
44 072
1
1
1
1
1
1
1
1 189
1 273
1 270
1 384
1 430
1 393
1 471
55 548
89 478
54 839
87 716
69 207
4
4
4
4
4
4
4
2 222
2 497
2 353
2 259
2 213
2 317
2 434
66 721
99 792
48 078
69 875
69 681
Kina stałe:
ogółem liczba obiektów
seanse
widzowie
207
Raport o stanie miasta Przemyśla
Muzea liczba muzeów łącznie z
oddziałami
Liczba zwiedzających muzea i
oddziały
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
30 883
24 591
3
3
4
4
4
4
4
20 877
19 734
30 848
22 183
24 730
24 567
46 540
46 263
60 912
2
2
2
2
2
2
2
17 656
15 313
12 827
2 080
15 185
17 424
17 110
43 235
55 940
1
1
1
1
1
1
1
5 446
6 488
6 517
3 952
6 542
26 404
18 746
62 397
67 133
3
3
3
3
3
2
4
57 451
50 212
49 842
47 821
49 848
55 629
64 230
67 701
73 092
3
4
2
4
4
6
5
59 950
48 753
39 324
53 885
53 906
80 555
58 972
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
W następstwie decyzji Komisji Majątkowej, w maju 2006r. przekazano Związkowi Gmin
Wyznaniowych Żydowskich RP budynek byłej synagogi, zajmowany przez Przemyską
Bibliotekę Publiczną. Obecnie Biblioteka jest najemcą i za korzystanie z pomieszczeń budynku
płaci czynsz Związkowi. Trwają starania o pozyskanie nowej siedziby dla Biblioteki.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
- Urząd Miejski w Przemyślu
- GUS
TEMAT 2.
PROGRAMY, PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNE, IMPREZY.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Muzyka
Od 1984 roku Towarzystwo Muzyczne organizuje Przemyską Jesień Muzyczną. Muzykę
klasyczną proponuje również Salezjańskie Lato Muzyczne, a raz w miesiącu odbywają się
koncerty Przemyskiej Orkiestry Kameralnej.
Prowadzone od lat 80-tych działania wykształciły w mieście grupę entuzjastów muzyki
jazzowej. Początkowo „Mikołajki Jazzowe” w Centrum Kulturalnym (dawniej WDK), później
„Jazz nad Sanem”, Świętojańskie noce Jazzowe, częste koncerty w klubie „Niedźwiadek” oraz
ostatnia polsko-ukraińska inicjatywa „Jazz Bez...” sprawiły, że Przemyśl stał się znanym w kraju
ośrodkiem muzyki jazzowej.
Do tradycyjnych imprez muzycznych należą również Festiwal Muzyki Akordeonowej, Kurs
Interpretacji Muzyki Wokalnej, Prezentacja Kultur Pogranicza, a także sięgający korzeniami lat
208
Raport o stanie miasta Przemyśla
70-tych Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych. Ponadto działają tu kapele, wśród których
sławę ogólnopolską zyskały Lwowska Kapela „Ta Joj” oraz Kapela Folkloru Miejskiego
„Fidelis”.
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu kształci muzyków, których część
uczestniczy w tworzeniu muzycznego wizerunku miasta - m.in. Przemyska Orkiestra Kameralna.
Znaczną aktywność wykazało w ostatnim czasie środowisko muzyki młodzieżowej. Powstała
inicjatywa określana mianem Przemyskiej Sceny Niezależnej zaistniała w mieście w sposób
szczególny poprzez cykl koncertów w klubie „Eden” w PWSW, a także swój pierwszy finał
podczas „Wincentiady 2010”.
Teatr
W Przemyślu mieści się najstarszy w kraju amatorski teatr „Fredreum”, działający nieprzerwanie
od 1869 roku. Od kilku lat jest on również organizatorem Przemyskiej Wiosny Fredrowskiej,
imprezy, na której teatry z Polski, Ukrainy i Słowacji prezentują twórczość dramatyczną
Aleksandra Fredry. Ponadto, w Centrum Kulturalnym, podczas Przemyskiej Jesieni Teatralnej
oraz w Zamku Kazimierzowskim w trakcie całego roku obejrzeć można spektakle z udziałem
profesjonalnych aktorów scen polskich.
Poezja
Od 1996r. odbywa się Przemyska Wiosna Poetycka w czasie której z mieszkańcami miasta
spotyka się czołówka współczesnych poetów polskich. Poza tym w Przemyskiej Bibliotece
Publicznej organizowany jest Turniej Wierszy Jednego Poety.
Malarstwo
Profesjonalne środowisko plastyczne skupione jest wokół Galerii Sztuki Współczesnej.
Instytucja ta regularnie wystawia prace współczesnych artystów z kraju i zagranicy, organizuje
konfrontacje plastyczne, międzynarodowy plener malarski w Słonnem oraz Międzynarodowe
Triennale Malarstwa „Srebrny Czworokąt”, prezentujące współczesną plastykę twórców
Euroregionu Karpaty. Działalność wystawienniczą prowadzi także Muzeum Narodowe Ziemi
Przemyskiej, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki (sale wystawowe w Zamku, Klubie
„Niedźwiadek”), Centrum Kulturalne, Archiwum Państwowe oraz mniejsze kluby.
Fotografia, film
Istnieje również prężnie działające środowisko fotografików, wystawiających swoje prace
w Przemyślu oraz uczestniczących w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach
fotograficznych. W roku 2005 pasjonaci filmowi stworzyli filmową grupę Zwellinder. Na
swoim koncie mają już około 100 produkcji niezależnych. Jedyne obecnie w mieście kino
„Centrum” organizuje dwa razy w miesiącu projekcje w ramach Dyskusyjnego Klubu
Filmowego „Filmiarnia”.
Najważniejsze imprezy kulturalne w Przemyślu:
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (styczeń)
- Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Gospel (kwiecień)
- Wiosenne Kursy Mistrzowskie (kwiecień)
- Międzywojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg”
(kwiecień)
- Podkarpacki Jarmark Turystyczny (maj);
- Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych (maj);
- Międzynarodowe Triennale Malarstwa Euroregionu Karpaty „Srebrny Czworokąt” (maj);
- Festiwal Filmów Kina Niezależnego CK OFF (maj)
- Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Tańcowały dwa
Michały” (czerwiec)
- Piknik Życia Podkarpackiego (czerwiec)
- Przemyska Wiosna Poetycka (czerwiec);
209
Raport o stanie miasta Przemyśla
-
Przemyska Wiosna Fredrowska (czerwiec);
Święto Zamku Kazimierzowskiego (czerwiec)
Świętojańska Noc Jazzowa (czerwiec);
Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych
Święto Fajki (czerwiec)
Noc na Iwana Kupała (lipiec)
Święto Miodu (lipiec)
Doroczna Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego (lipiec);
Wielkie Manewry Szwejkowskie Twierdzy Przemyśl (lipiec);
Międzynarodowy Kurs Interpretacji Muzyki Wokalnej (lipiec);
Salezjańskie Lato Muzyczne (lipiec, sierpień);
Dni Patrona miasta Przemyśla Świętego Wincentego „Wincentiada” (sierpień);
Finał Przemyskiej Sceny Niezależnej (sierpień)
Dni Kultury Chrześcijańskiej (październik);
Jazz nad Sanem (październik);
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego (październik);
Przemyska Jesień Teatralna (październik, listopad);
Przemyska Jesień Muzyczna (październik, listopad);
Jazz Bez... (grudzień);
Parada Świętego Mikołaja (grudzień)
Festiwal Muzyki Akordeonowej (grudzień)
Przemyskie Rekonstrukcje Historyczne (termin uzależniony od upamiętnianego wydarzenia)
B. TRENDY I TENDENCJE
Rośnie zainteresowanie ogólnodostępnymi imprezami o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i
promocyjnym, czego wyraźnym przykładem jest kilka bardzo popularnych przedsięwzięć, takich
jak Podkarpacki Jarmark Turystyczny, Manewry Szwejkowskie, Święto Zamku, Fajki, Miodu,
Dni Patrona Miasta). Zauważalny jest również bardzo pozytywny odbiór realizowanych z dużym
rozmachem rekonstrukcji historycznych poświęconych ważnym wydarzeniom. Po kilkuletnim
spadku zainteresowanie imprezami biletowanymi, obecnie daje się odnotować wzrost ich
popularności. Utrzymuje się tendencja systematycznego popularyzowania muzyki poważnej.
Znaczną aktywność wykazało w ostatnim czasie środowisko muzyki młodzieżowej. Powstała
inicjatywa określana jest mianem Przemyskiej Sceny Niezależnej i cieszy się bardzo dużą
popularnością.
Wykres 19. Liczba osób odwiedzających muzea w Przemyślu
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Serie1
210
Raport o stanie miasta Przemyśla
C. DANE PORÓWNAWCZE
Brak danych
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Od kilku lat prowadzone są działania, których celem jest wypracowanie w mieście tzw. imprez
wizerunkowych. Bazując na historii, tradycji oraz atrakcyjnych warunkach przyrodniczokrajobrazowych, mają one promować szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe miasta. Do
imprez, które z roku na rok coraz bardziej spełniają te warunki można zaliczyć:
- Podkarpacki Jarmark Turystyczny;
- Święto Zamku
- Manewry Szwejkowskie
- Święto Fajki
- Dni Patrona Miasta „Wincentiada”
- Przemyskie rekonstrukcje historyczne
Tworzy się również nowa (od 2009r.) międzynarodowa inicjatywa artystyczna, tj. Festiwal „Fort
Missia”, odbywająca się na terenie fortów Twierdzy Przemyśl znajdujących się po stronie
ukraińskiej. Docelowo planuje się, aby impreza odbywała się równolegle na fortach po obu
stronach granicy.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
- Urząd Miejski w Przemyślu
- GUS
TEMAT 3. SPOŁECZNE UCZESTNICTWO W KULTURZE - STOWARZYSZENIA,
RUCH AMATORSKI.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Znaczący wpływ na kulturalny obraz miasta mają stowarzyszenia społeczno-kulturalne, do
których zalicza się:
- Galicyjskie Towarzystwo Genealogiczne;
- Instytut Kresów Wschodnich im. Św. Brunona Bonifacego
- Klub Inteligencji Katolickiej
- Nadsańskie Stowarzyszenie Muzyczne;
- Podkarpackie Stowarzyszenie „Gospel”;
- Polskie Towarzystwo Historyczne;
- Polski Związek Wschodni;
- Południowo - Wschodni Instytut Naukowy;
- Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca;
- Przemyska Gildia Fantastyki
- Przemyski Klub Fajki;
211
Raport o stanie miasta Przemyśla
-
Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej;
Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka;
Przemyskie Centrum Inicjatyw Kulturalnych „Mytusa”;
Salezjański Ruch Troski o Młodzież „Saltrom”;
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich;
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich;
Stowarzyszenie Archidiecezjalny Chór Magnificat;
Stowarzyszenie „Młodość ze Sztuką”;
Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza”;
Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży
„Wzrastanie”;
Stowarzyszenie 3-go Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia
Kinskyego;
Stowarzyszenie Kapel Podwórkowych i Estradowych. Kapela Podwórkowa „Po Prostu”;
Stowarzyszenie „Civitas Christiana”;
Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry „Fredreum”;
Towarzystwo Muzyczne;
Towarzystwo Przyjaciół Nauk;
Towarzystwo Ulepszania Miasta;
Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu;
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej;
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych;
Towarzystwo Przemyskiej Orkiestry Dętej przy JW. 1947;
Związek Harcerstwa Polskiego;
Związek Strzelecki „Strzelec”.
Ważnym elementem życia kulturalnego miasta jest ruch amatorski, którego uczestnikami są
przede wszystkim dzieci i młodzież. Do najważniejszych zespołów i form amatorskich należą:
-
Archidiecezjalny Chór „Magnificat”;
Formacja Taneczna A-Z (Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca);
Grupa Teatralna „Garderoba” (Centrum Kulturalne);
Kapela Folkloru Miejskiego „Fidelis”;
Kapela Podwórkowa „Po Prostu”;
Klub Plastyka Nieprofesjonalnego (Centrum Kulturalne).
Lwowska Kapela Podwórkowa „Ja Joj”,
Nadsańska Kapela Podwórkowa;
Przemyska Orkiestra Kameralna (Towarzystwo Muzyczne)
Przemyski Chór Kameralny (Towarzystwo Muzyczne)
Przemyski Chór Gospel;
Studio Piosenki (SP nr 15);
Teatr Fredreum;
Teatr „Zawieszeni” (Osiedlowy Klub Kultury „Kmiecie”);
Zespół muzyczny „Fabryka Snów”
Zespół muzyczny „Blacksnake”
Zespół muzyczny „Joke”
Zespół muzyczny Pigs like Pigeons”
Zespół muzyczny „Rotengeist”
212
Raport o stanie miasta Przemyśla
-
Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl” (PCKiN „Zamek”);
Zespół Taneczny „Koralik” (Centrum Kulturalne);
Zespól Taneczny „Foksal” (Centrum Kulturalne);
Żeński Kameralny Chór „Namysto” (Przemyskie Centrum Inicjatyw Kulturalnych „Mytusa”)
Żeński Kameralny Zespół „Bandura”
Uczestnicy ruchu amatorskiego
Zestawienie opracowane na podstawie danych przekazanych do Urzędu Miejskiego z instytucji,
jednostek i bezpośrednio od grup amatorskich według stanu na koniec 2010r.
Uwaga! Zestawienie nie obejmuje amatorskich form artystycznych działających w szkołach.
Ogółem: 1 341
W tym dzieci i młodzież: 959
Dorośli: 382
Muzyka: ogółem: 515; w tym dzieci i młodzież: 322, dorośli: 193
Taniec: ogółem: 406; w tym dzieci i młodzież: 371, dorośli: 35
Plastyka: ogółem: 253; w tym dzieci i młodzież: 210, dorośli: 43
Teatr: ogółem: 97; w tym dzieci i młodzież: 40, dorośli: 57
Film i fotografia: ogółem: 41; w tym dzieci i młodzież: 16, dorośli: 25
Inne: ogółem: 29; w tym dorośli: 29
Do amatorskich zespołów artystycznych będących wizytówką miasta zaliczyć należy:
- Przemyską Orkiestrę Kameralną;
- Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl”;
- Archidiecezjalny Chór „Magnificat”;
- Zespół Taneczny „Koralik”;
- Lwowską Kapelę Podwórkową „Ja Joj”
- Kapelę Folkloru Miejskiego „Fidelis”
- Formację Taneczną A-Z
- Grupy działające w ramach przemyskiej Sceny Niezależnej
Zespoły te są nagradzane na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach, występują
w kraju i za granicą, ciesząc się dużym uznaniem jurorów i publiczności.
B. TRENDY I TENDENCJE
Sytuacja finansowa stowarzyszeń społeczno-kulturalnych jest w dalszym ciągu nie najlepsza, ale
z drugiej strony pojawiło się w ostatnim czasie dużo możliwości pozyskiwania środków
z różnych źródeł zewnętrznych. Często problemem jest mała liczba osób zaangażowanych
w sposób czynny w pracę stowarzyszeń, zwłaszcza że pozyskiwanie funduszy wymaga wiedzy
i dużego nakładu pracy. Ciągle wiele stowarzyszeń nie jest przygotowanych do nowej sytuacji,
jednak dzięki funkcjonującej od 2005r. Karcie Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl
z organizacjami pozarządowymi oraz powołania grupy roboczej, stowarzyszenia coraz lepiej
przygotowują aplikacje o środki na organizację swoich imprez.
Wykształciła się grupa stowarzyszeń kulturalnych, która systematycznie aplikuje do Gminy
Miejskiej Przemyśl oraz innych źródeł o środki na organizację dużych imprez kulturalnych
Daje się też zaobserwować zjawisko zakładania stowarzyszeń przez środowiska i grupy
artystyczne, działające nieformalnie lub przy jakiejś jednostce. Przykładem może być powstanie
Stowarzyszenia Archidiecezjalny Chór Magnificat oraz Stowarzyszenia „Młodość ze Sztuką”.
Obecnym coraz mocniej trendem jest wsparcie i promocja przez Miasto stowarzyszeń poprzez
wspólną organizację dużych imprez plenerowych, takich jak Święto Fajki (z Przemyskim
Klubem Fajki) czy Święto Miodu (ze Związkiem Pszczelarzy Ziemi Przemyskiej).
213
Raport o stanie miasta Przemyśla
Liczba uczestników amatorskiego ruchu artystycznego wśród dzieci i młodzieży jest nadal
bardzo duża, chociaż spadła w porównaniu z poprzednio badanym okresem (koniec 2008r.).
Zdecydowanie natomiast wzrósł odsetek osób dorosłych i wynosi na koniec 2010 roku 39%.
C. DANE PORÓWNAWCZE
Brak danych
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Brak danych
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
- Urząd Miejski w Przemyślu
TEMAT 4. OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Zabytki Przemyśla
Przemyśl jest miastem o ponad tysiącletniej historii. Świadectwem tego są zabytki zachowane
w różnym stopniu od X–XI wieku aż po wiek XX. Są to zarówno zabytki architektury
i budownictwa jak i zabytki rzemiosła artystycznego, malarstwa ściennego, sztalugowego
i tablicowego, rzeźby, sztuki użytkowej i piśmiennictwa. Najcenniejsze zabytki objęte są
ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych i ruchomych.
W rejestrze zabytków ruchomych nie uwzględnia się zbiorów muzealnych, bibliotecznych
i archiwalnych.
Dane dotyczące ewidencji zabytków w mieście
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, w Ewidencji dóbr kultury
w Polsce z roku 1999 podaje, że w ewidencji nieruchomych dóbr kultury miasta Przemyśla jest 1200 zabytków, natomiast w rejestrze A - 378 obiektów, na co wydano 259 decyzji. Rejestr
A – rejestr zabytków nieruchomych, do których zalicza się założenia przestrzenne, obiekty
z dziedziny architektury i budownictwa, parki i cmentarze, budownictwo przemysłowe oraz
stanowiska archeologiczne. Wśród zabytków nieruchomych objętych formą ochrony poprzez
wpis do rejestru A, w kategorii założeń przestrzennych ODZ podaje liczbę 25, w kategorii
obiektów z dziedziny architektury i budownictwa 328, w kategorii parków i cmentarzy – 12,
w kategorii budownictwa przemysłowego 5, natomiast w kategorii stanowisk archeologicznych
podawana jest liczba 8.
Ruchome dobra kultury miasta Przemyśla, w ewidencji ODZ są wymieniane w liczbie 822,
z czego w rejestrze zabytków B (zabytki sztuki i rzemiosła artystycznego) jest 577 obiektów, na
co wydano 148 decyzji. Wśród zabytków sztuki i rzemiosła artystycznego wpisanych do rejestru
B w kategorii wyposażenie świątyń podawana jest liczba 456, obiekty w kolekcjach wymieniane
są w liczbie 45, w kategorii zabytków techniki nie wymienia się żadnego zabytku, natomiast
w kategorii określonej jako pozostałe podana jest liczba 76.
214
Raport o stanie miasta Przemyśla
Po weryfikacji danych dotyczących ewidencji i rejestru zabytków ich stan na koniec 2010r.
przedstawia się następująco:
• liczba nieruchomych obiektów ewidencyjnych wynosi 2000
• w okresie od końca 2009r. do końca 2010r. wydano 3 decyzje o wpisach do rejestru A.
Ogólna liczba obiektów ujętych w rejestrze A wynosi 406, z czego 397 to obiekty
z dziedziny architektury i budownictwa, ilość parków i cmentarzy wynosi 9.
• liczba ruchomych dóbr kultury w rejestrze B zwiększyła się o 19 i wynosi 868, na co
wydano 2 decyzje, w kategorii wyposażenie świątyń liczba ta wynosi obecnie 630, natomiast
w kategorii określanej jako pozostałe 238.
Założenia przestrzenne
1. Układ urbanistyczny miasta Przemyśla został objęty formą ochrony konserwatorskiej poprzez
wpis do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A – 705 i A - 709, w roku 1972. Spis
zabytków, które są wymienione w załączeniu do decyzji o wpisie do rejestru można podzielić na
następujące grupy:
− pozostałości dawnych układów obronnych miasta – od X/XI wieku do XIII/XIV w.;
− układ zespołu miejskiego z Rynkiem w centrum, rozwijający się w okresie XIV–XVII w.;
− fragmenty średniowiecznych i nowożytnych systemów obwarowań miejskich
przebudowywanych od XIV/XV w. do k. XVII w.;
− zespół zabytków Twierdzy Przemyśl wzniesionej w 1 połowie XIX w.; układ przedmieść
wykształconych począwszy od 2 połowy XVII w. do XIX/XX w. przy głównych drogach
wylotowych z centrum miasta w kierunkach północnym i południowo – wschodnim,
− dzielnica willowo – ogrodowa rozplanowana w początku XX w. na Zasaniu;
− zabytkowa zabudowa miasta Przemyśla powstała w okresie od X/XI do XX wieku,
a zasadniczo od XV do XX w. reprezentowana przez – zespół zamkowy, zespoły sakralne,
pałace, budynki Użyteczności publicznej, dworki podmiejskie, domy mieszczańskie,
zespoły zabudowy ulic, zespoły budownictwa obronnego, małą architekturę;
− zabytkowe cmentarze (cmentarz miejski, cmentarz Żydowski, cmentarze wojskowe);
− stanowiska archeologiczne.
2. Wzgórze Zamkowe, w którego skład wchodzi:
−
zamek królewski z 1340r.;
−
budynek bramny z 1340r.;
−
fundamenty rotundy i palatium z X-XI w.;
−
pozostałościami fortyfikacji z XIV w i z okresu XVI–XVII w.;
− zespół parku miejskiego, w którego skład wchodzi park krajobrazowy z 1842r., domek
ogrodnika z 1901r., oranżeria z 1901r., szklarnia z 1901r.;
3. Kamienice Mieszczańskie – Zespół zabudowy przyrynkowej z XVI w.;
4. Pozostałości miejskich obwarowań obronnych z XIV–XV w.;
5. Zespół Kościoła Katedralnego p.w. Św. Jana Chrzciciela, w którego skład wchodzi:
−
Kościół ob. Archikatedra Rzymskokatolicka , 1460–przed 1549r.;
− Dzwonnica murowana, 1759–1764;
6. Zespół Klasztorny Benedyktynek, w którego skład wchodzi:
− kościół p.w. Świętej Trójcy, 1768–1777;
− klasztor, 1768–1777;
− brama ze schodami, 1768–1777;
− mur obronny z 2 bastejami i bramą, XVII w.;
− ogród, XVIII w.
7. Zespół Klasztorny Franciszkanów, w którego skład wchodzi:
− kościół p.w. Marii Magdaleny, 1754-1778;
− klasztor, po 1780;
215
Raport o stanie miasta Przemyśla
− bramka w ogrodzeniu, po 1780.
8. Zespół Klasztorny Karmelitów Bosych, w którego skład wchodzi
− kościół p.w. św. Teresy, 1627–1630;
− klasztor, 1623–1636;
− dzwonnica, 1836–1841;
− ogrodzenie z bramą z XVII-XVIII w.;
− brama wschodnia z XVIII w.;
− brama zachodnia z 1 połowy XVII w.
9. Zespół Klasztorny Reformatów, w którego skład wchodzi:
−  kościół p.w. św. Antoniego, 1637–1645;
− klasztor z końca XVII w.;
− stajnia, z końca XIX w.;
− spichlerz, budynek gospodarczy, altanka i schody z końca XIX w.;
− ogrodzenie z XVII-XVIII w.
− Zespół Klasztorny Jezuitów, w którego skład wchodzi:
− kościół, ob. Katedra obrządku greckokatolickiego p.w. Św. Jana Chrzciciela, 1627 – 1678;
− klasztor, 1687r.;
− kolegium, 1658r.;
− szkoła, 1754 – 1757.
11. Zespół Klasztorny Karmelitanek, w którego skład wchodzi:
− kościół p.w. MB Szkaplerznej, 1889–1900;
− klasztor, 1889–1900;
− ogrodzenie, mur. początek XX w.;
− pozostałości fortyfikacji, XVII w.
12. Zespół Klasztorny Bazylianów, w którego skład wchodzi:
− cerkiew par. p.w. MB Bolesnej, 1935r.;
− dom zakonny, 1934–1936.
13. Zespół seminarium duchownego greckokatolickiego, (obecnie Kuria Metropolitalna),
w którego skład wchodzi:
− seminarium, powstałe przed 1912r.;
− kaplica seminaryjna, 1912r.;
14. Zespół pałacowy biskupów rzymsko – katolickich, (obecnie Pałac Biskupi i Kuria
Metropolitalna), w którego skład wchodzi:
− pałac z 2 połowy XVIII w.;
− oficyna z około połowy XIX w.;
15. Zespół Pałacowy Lubomirskich, (obecnie siedziba Państwowej Wyższej Szkoły
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu), w którego skład wchodzi:
− pałac 1885-1887; park z alejami dojazdowymi z XIX w.,
− oficyna z końca XIX w.;
− pozostałości ogrodzenia z kordegardą i bramą z 2 połowy XIX w.;
− rządówka z 2 połowy XIX w.;
− stodoła z 2 połowy XIX w.;
− spichlerz z 2 połowy XIX w.;
− stajnia-wozownia, obecnie dom mieszkalny.
16. Zespół Koszar 10 Pułku Piechoty i Szpitala Załogowego, w którego skład wchodzi:
−  zespół koszar, 1898r.;
−
zespół szpitala załogowego z połowy XIX w.
17. Koszary 45 Pułku Piechoty przy ulicy 29 listopada i 3 Maja, 1898–1900;
18. Koszary 10 Batalionu Pionierów, 1896r.;
216
Raport o stanie miasta Przemyśla
19. Koszary 3 Pułku Artylerii Fortecznej 1910–1914.
20. Zespół Szpitala Powszechnego przy ulicy Rogozińskiego, 1904–1906.
21. Twierdza Pierścieniowa Przemyśl – Fortyfikacje Rdzenia Twierdzy - Obwód Noyon w granicach miasta Przemyśla, budowa obozu warownego w latach 1854 – 1857,obwód Noyon
od 1873r., w skład Obwodu wchodzą: - Szaniec S 3 „Garbarze”, Szaniec S 2 „Wilcze”, Szaniec
S 1 „Pobereże” , Szaniec S 1/1 „Pobereże Kleszcze” , Fort N XX „Przekopana”, Brama
Krównicka, Szaniec SZ 12 „Lempertówka”, Brama na Lempertówce,Fort N XXI a „Kanał”,
Brama Dobromilska, Szaniec N XXI a „Jamki”, Szaniec N XVI a„Laboratorium”, Szaniec N
XVI a „Piła”, Szaniec N XVI b „Tatarski Kopiec”, Zespółwojennego magazynu prochu Nr 1,
Strzelnica wojskowa, szaniec N XVI b Nowa Bateria„Zniesienie”, Brama „Na Zniesieniu”,
Szaniec N XVI Bramy „Zniesienie”, Szaniec N XVI a„Bateria”, Szaniec SZ 9 „Krzemieniec”,
Fort N XVI c „Trzy Krzyże”, Brama Sanocka Górna, Brama Sanocka Dolna z Wartownią,
Szaniec SZ 7, Szaniec SZ 6 Bramy Dubieckiej, Szaniec N XVII a „Browar”, Brama „Na
Ostrowiu”, Szaniec Kleszczowy SZ 5 Bramy „Na Ostrowiu”, Szaniec N XVII b „Dynamit”,
Prochownia „Na Ostrowiu”, Szaniec N XVIII a „Strzelnica”, Fort N XVIII b „Głęboka”, Brama
„Na Lipowicy”, Szaniec Kleszczowy Bramy „Na Lipowicy”, Fort N XVIII „Lipowica”, Szaniec
SZ 4 „Lipowica”, Raport o stanie miasta Przemyśla 164 Szaniec N XVIII c „Las”, Zespół
Strzelnicy Wojskowej i Wojennego Laboratorium Artyleryjskiego, Fort N XIX a „Buda”, Fort N
XIX „Winna Góra”, Szaniec N XIX b „Winna Góra”.
Zabytki architektury i budownictwa
22. Kościół Salezjanów, obecnie parafia p.w. Św. Józefa, 1912–1914;
23. Klasztor Dominikanek, połowa XVI w.;
24. Klasztor Dominikanów, obecnie Starostwo Powiatowe, 1 połowa XVII w.;
25. Klasztor SS Felicjanek, wybudowany w 1910r.;
26. Seminarium Rzymsko – Katolickie, 1678r.;
27. Wieża Cerkiewna, tzw. Wieża Zegarowa, obecnie oddział Muzeum Narodowe Ziemi
Przemyskiej, 1775–1777;
28. Szkoła katedralna, obecnie Muzeum Archikatedralne, 1560–1572;
29. Dom Kanoniczy, tzw. Dworek Orzechowskiego, połowa XVI w.;
30.Pałac biskupów greckokatolickich, 1898–1900;
31. Synagoga, na Zasaniu przy placu Unii Brzeskiej, 1890–1892;
32. Synagoga, obecnie Przemyska Biblioteka Publiczna, początek XX w.;
33.Gimnazjum Polskie przy ulicy J. Słowackiego 21, obecnie Zespół Szkół Ogólnokształcących,
1894 r.
34. II Gimnazjum im. K. Morawskiego przy ul. Ks. P. Skargi, początek XX w.;
35. Budynek Przemyskiej Kasy Oszczędności, obecnie dom mieszkalny, koniec XIX w.;
36. Budynek Towarzystwa Zaliczkowego Rolnego, obecnie PKO, ok. 1892r.;
37. Budynek Towarzystwa Wzajemnego Kredytu „Wira”, tzw. Narodowy Dom, 1905–1907;
38. Domy przy ulicy Franciszkańskiej o numerach - 2 (k. XIX w.) , 3 (ok. 1908r.), 4 (1909r.), 6,
(k. XIX w.), 7 (początek XIX w.), 9 (XVIII w. i 4 ćw. XIX w.), 12 (k. XVII w.) , 16 (1896r.), 25
(2 połowa XVIII w. początek i koniec XIX w.), 31 (1890r. na piwnicach z XVII w.), 37 (1912–
1913); 39. Domy przy ulicy Kazimierza Wielkiego o numerach – 3 (2 połowa XVII w.), 5 (1564
– 1565), 7 (XVI/XVII w.), 9 (początek XVII w.), 12 (XVIII w.).
Budownictwo przemysłowe
40. Dworzec Kolejowy, 1860r.;
41. Zespół dworca kolejowego Bakończyce, 1875r.;
42. Młyn parowy Frenkla przy ul. Mickiewicza 28 a, 1866r.,
43. Zespół tartaku przy ul. Bohaterów Getta 25/27, początek XX w.;
44. Magazyn tytoniu przy ul. Mickiewicza 35, z 1904r.
217
Raport o stanie miasta Przemyśla
Parki i cmentarze
45. Cmentarz komunalny „stary” przy ulicy J. Słowackiego, XIX w.;
46. Cmentarz żydowski przy ul. Słowackiego, założony pod koniec XIX w.;
47. Cmentarz komunalny przy ul. B. Śmiałego, połowa XX w.;
48. Cmentarz komunalny przy ul. Wilczańskiej, początek XX w.;
49. Cmentarz żydowski przy ul. Rakoczego, założony prawdopodobnie w XVI w.;
50. Cmentarz niemiecki z II wojny światowej przy ul. Przemysława, z 1993r.;
51. Cmentarz wojenny z I wojny światowej przy ul. B. Śmiałego, z lat 1914–1918;
52. Cmentarz strzelców siczowych, przy ul. Kasztanowej, z 1918r.;
53. Park na wzgórzu zamkowym, z roku 1842r.;
54. Park w zespole Pałacu Lubomirskich z XIX w.
Najciekawsze zabytki Przemyśla wpisane do rejestru zabytków ruchomych:
Wyposażenie i wystrój świątyń
1. Kościoła OO Karmelitów Bosych;
2. Archikatedry p. w. Św. Jana Chrzciciela;
3. Kościoła OO Franciszkanów;
4. Kościoła Reformatów;
5. Kościoła p. w. św. Trójcy;
6. Obecnej Archikatedry Greckokatolickiej, dawny kościół Jezuitów.
Rzeźby
1. Pomnik Adama Mickiewicza, dłuta Tadeusza Dykasa z 1898r.;
2. Pomnik Króla Jana III Sobieskiego dłuta Walerego Gadomskiego, z 1884r.;
3. Pomnik Tadeusza Kościuszki z końca XIX w.;
4. Rzeźba Jana Nepomucena, z XVIII w.;
5. Pomnik Krystyna Szykowskiego, z roku 1877r.;
6. Tablica Pamiątkowa z okazji 500 rocznicy Bitwy pod Grunwaldem, autorstwa J. Raszki,
z 1910r.;
7. Pomniki nagrobne na Cmentarzu Głównym, najstarsze przeniesione ze starego cmentarza,
datowane na XIX-XX w.
8. Pomniki nagrobne na terenie Cmentarza Głównego
− pomnik nagrobny Michała Zaręby Zajączkowskiego
− pomnik nagrobny Jana Lorenowicza
− pomnik nagrobny Marii Traunero
− pomnik nagrobny Antoniego Zguta
− grobowiec rodziny Kramarzów
− pomnik nagrobny Jana Tracza
− pomnik nagrobny Julii Machalskiej
− grobowiec rodziny Relikowskich
− pomnik nagrobny Barbary Nachlik
− grobowiec rodziny Giżowskich
− pomnik nagrobny Jędrzeja Adamskiego
− pomnik nagrobny Zuzanny i Bazylego Mamczurów
− pomnik nagrobny ks. Józefa Wiejowskiego
− pomnik nagrobny Iwana Żownira
− kaplica grobowa Bilińskich
− pomnik nagrobny Zofii Towarnickiej
− pomnik nagrobny Jana Towarnickiego
− pomnik nagrobny Jadwigi Nowak
− pomnik nagrobny Tekli i Stanisława Kądzielskich
218
Raport o stanie miasta Przemyśla
− pomnik nagrobny Ludwiny Neusserowej i Roberty Pragłowskiej
− grobowiec rodziny Prus Grzybowskich
− pomnik nagrobny gen. hr. Kaspra Auersperga
− pomnik nagrobny Marysi Mazurek
− pomnik nagrobny Marii Mamczurówny
− pomnik nagrobny Zuzanny i Bazylego Mamczurów
Relikty występujące na obszarze miasta
− układów obronnych osad przygrodowych z okresu od X/XI do XIII w.,
− układu przedlokacyjnej osady targowej z XIII/XIV w.,
− układu zespołu miejskiego rozplanowanego około połowy XIV, przeniesionego na prawo
magdeburskie w roku 1389, fragmenty średniowiecznego i nowożytnego systemu
obwarowań miejskich rozbudowanych i przebudowanych od XIV/XV wieku do końca
XVII w.,
− elementy wewnętrznego pierścienia fortyfikacji twierdzy Przemyśl – trzeciej co do
wielkości twierdzy w Europie,
− elementy o charakterze obronnym wchodzące w skład linii Mołotowa z czasu II wojny
światowej.
Miejsca pamięci narodowej
− Cmentarz Główny - wspólna kwatera zawierająca ziemię z mogił uczestników Powstania
Listopadowego -1831r. i Powstania Styczniowego-1863r.;
− Cmentarz Główny - pamiątkowy krzyż;
− Cmentarz Wojskowy przy ul. Przemysława - obelisk poświęcony poległym Legionistom
Polskim;
− Pomnik Orląt Przemyskich;
− Cmentarz Wojskowy przy ul. Przemysława - Grób Nieznanego żołnierza;
− Grobowiec Orląt Przemyskich na Cmentarzu Głównym przy ul. Słowackiego;
− Grobowiec Ireny Benschówny na Cmentarzu Głównym;
− Cmentarz Komunalny na Zasaniu - kwatery Żołnierzy Wojska Polskiego poległych we
wrześniu 1939 roku;
− Cmentarz Wojskowy przy ul. Przemysława - kwatery Żołnierzy Wojska Polskiego
poległych we wrześniu 1939 roku;
− Kruhel Wielki koło Przemyśla - wspólna mogiła leśniczego Stanisława Wojtowicza
i syna Adolfa, którzy zostali zamordowani przez nacjonalistów ukraińskich 28 września
1939r.;
− Cmentarz Główny grobowiec Jana Gołubickiego (pseud. Kowalewski Pomnik jeńców
rosyjsko-włoskich w Nehrybce);
− Cmentarz Wojskowy przy ul. Przemysława - grobowiec Żołnierzy AK – KEDYW;
− Cmentarz Wojskowy przy ul. Przemysława - pomnik upamiętniający Żołnierzy Armii
Krajowej;
− Cmentarz Wojskowy przy ul. Przemysława - pomnik upamiętniający Polaków z Kresów
− Wschodnich pomordowanych przez NKWD;
− Kościół Karmelitów - tablica poświęcona pamięci oficerów i policjantów wymordowanych
wiosną 1940 roku przez NKWD w Katyniu, Miednoje i Charkowie;
− „Ściana Śmierci” na Małym Rynku na Zasaniu przy ul. Poniatowskiego;
− Miejsce straceń przy ul. Lwowskiej;
− Budynek przy ul. Krasińskiego - w latach 1941-1944 siedziba Gestapo, w latach 19441956 siedziba Urzędu Bezpieczeństwa;
− Cmentarz Komunalny na Zasaniu - kwatera Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1946
roku w walkach z UPA;
219
Raport o stanie miasta Przemyśla
−
−
−
Kościół Karmelitów - tablica poświęcona pamięci Polaków wymordowanych na Kresach
Południowo -Wschodnich w latach 1942-1948 przez OUN-UPA;
Cmentarz Wojskowy przy ul. Przemysława - pomnik upamiętniający Polaków z Kresów
Wschodnich pomordowanych przez OUN-UPA, odsłonięty w dniu 19 lipca 2003r.
Okolice Przemyśla
− Zamek w Krasiczynie – z XVII w.,11 km od Przemyśla;
− Kalwaria Pacławska – zespół klasycystyczny z cudownym obrazem Matki Boskiej oraz
zespół 42 kaplic z XIX w.;
− Posada Rybotycka z cerkwią p.w. Św. Onufrego z XV w.;
− Arboretum w Bolestraszycach –7 km na północ od Przemyśla.
Stan zachowania zabytków
Właściwa ocena stanu zachowania zabytków nieruchomych dokonywana jest w oparciu
o szczegółowo przeprowadzone badania inwentaryzacyjne i architektoniczno – konserwatorskie.
Badania takie zrealizowano na Wzgórzu Zamkowym, w zespołach kościelnych i klasztornych,
w kamienicach Rynku i najważniejszych ulic Starego Miasta. W latach 70 i 80 XX wieku, na
szeroką skalę, badania prowadziły zespoły kierowane przez profesorów Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie i Politechniki Krakowskiej, a także przez Pracownie Konserwacji
Zabytków. Badania te były rozszerzane w latach 90 oraz uzupełniane – w roku 2003 i 2004 przy
remoncie kamienicy Rynek Nr 9 i w Dworku Orzechowskiego. Odrębnym zagadnieniem jest
stan zachowania elewacji zabytkowych budynków w mieście. Około 80 % fasad kamienic
objętych ochroną konserwatorską, znajdujących się w zabytkowej zabudowie ulic, wymaga
gruntownych prac remontowo – konserwatorskich. Detale architektoniczne, stolarka okienna
i drzwiowa, tynki ulegają coraz szybszemu procesowi niszczenia. W roku 2010 przeprowadzono
jedynie remonty pojedynczych kamienic i obiektów użyteczności publicznej z uregulowanym
stanem własności. Kontynuowano prace przy kluczowych obiektach sakralnych i klasztornych.
Stan zachowania zabytków ruchomych określany jest przy opracowywaniu programów
konserwatorskich, często także stanowi jeden z etapów postępowania konserwatorskiego.
W 2006r. w oparciu o analizę stanu zachowania wykonano prace konserwatorskie przy
10 obiektach zabytkowych oraz zakończono rozpoczęte w roku 2005 przy polichromiach
w Kaplicy Św. Anny w Kościele Św. Trójcy oraz przy neogotyckim ołtarzu głównym
w Archikatedrze Rzymskokatolickiej, przewidziane na dwa lata.
W 2007r. w oparciu o analizę stanu zachowania zrealizowano prace konserwatorskie przy
4 obiektach zabytkowych oraz przygotowano programy prac konserwatorskich, które
zrealizowano w ramach prac konserwatorskich.
W roku 2008 w oparciu o analizę stanu zachowania:
− przeprowadzono konserwację obrazu „Ostatnia wieczerza” z refektarza klasztoru oo.
Franciszkanów Mniejszych Konwentualnych
− wykonano pełną konserwację witraży w nawie bocznej-prawej i kaplicy Fredrów
w kościele archikatedralnym obrządku łacińskiego.
W 2009r. w oparciu o analizę stanu zachowania:
− przeprowadzono konserwację witraży nad chórem w nawie bocznej i nad kaplicą
Drohojowskich w Archikatedrze Przemyskiej
− wykonano prace konserwatorskie rzeźby „Anioła ze spisą” z dawnego ołtarza
głównego kościoła karmelitów bosych – III etap
− wykonano prace remontowe przy drzwiach frontowych kamienicy przy ul. Moniuszki
8.
W 2010r. w oparciu o analizę stanu zachowania:
− przeprowadzono prace konserwatorskie tablicy Grunwaldzkiej, znajdującej się na
elewacji zewnętrznej absydy Bazyliki Archikatedralnej
220
Raport o stanie miasta Przemyśla
− przeprowadzono prace konserwatorskie frontowych drzwi wejściowych w kamienicy
przy ul. Puszkina 8
Szacunkowe dane dotyczące potrzeb w dziedzinie realizacji prac konserwatorskich
i remontowych ze względu na stan zachowania zabytków
Nieruchome dobra kultury:
− Założenia przestrzenne – około 50%,
− Zabytki architektury i budownictwa – około 80%,
− Budownictwo przemysłowe – około 60%,
− Parki i cmentarze – około 60%.
Ruchome dobra kultury:
− Wyposażenie świątyń – około 20%
− Rzeźby – około 50% (duża ilość pomników nagrobnych wymaga przeprowadzenia
prac konserwatorskich).
Stan służb konserwatorskich
W Przemyślu mieści się Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - instytucja administracyjnie
i merytorycznie odpowiedzialna za organizację i koordynację wszelkich zadań związanych
z ochroną i opieką nad zabytkami na terenie Województwa Podkarpackiego. W 2004r.
w Urzędzie Miejskim w Przemyślu utworzono stanowisko ds. ochrony i konserwacji zabytków.
Zadania miejskiego konserwatora zabytków wynikają z Ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568). Miasto Przemyśl nie posiada
własnej pracowni konserwacji zabytków ani pracowni rewaloryzacji zabytków.
W Przemyślu działa jedynie 5 konserwatorów dzieł sztuki oraz funkcjonują tu dwie pracownie –
Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i Pracownia
Konserwatorska Archiwum Państwowego w Przemyślu - prowadzące prace jedynie przy
własnych obiektach.
Stan opieki nad zabytkami
Najlepszą opieką konserwatorską objęte są - spośród zabytków nieruchomych – zespoły
kościelne i klasztorne, a - spośród zabytków ruchomych – polichromie i wyposażenie świątyń.
W kolejnych latach prowadzone sa realizacje konserwatorskie:
w roku 2004 - 8 zabytkach ruchomych i 5 - nieruchomych:
w roku 2005 - 8 zabytkach ruchomych i 4 - nieruchomych:
w roku 2006 - 10 zabytkach ruchomych i 4 - nieruchomych.
w roku 2007 - 6 zabytkach ruchomych i 4 - nieruchomych.
Prace wymienione były finansowane i współfinansowane przez Gminę Miejską Przemyśl.
W 2008r. Gmina Miejska Przemyśl współfinansowała następujące realizacje konserwatorskie
przy zabytkach ruchomych i nieruchomych:
− witraże w Archikatedrze Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela
− obraz „Ostatnia wieczerza” z refektarza klasztoru oo. Franciszkanów Mniejszych
Konwentualnych
− więźba dachowa Dawnego Kolegium Jezuitów przy Pl. Czackiego 2
− elewacja frontowa Klasztoru oo. Karmelitów Bosych i kościele św. Teresy
− galerie balkonowe i więźba dachowa naw bocznych w kościele parafialnym p.w. św.
Józefa – Salezjanie
− więźba dachowa w Zespole klasztornym sióstr Karmelitanek Bosych
− elewacja budynku Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego
− balkon i witryna parteru Kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 5/Serbańska 2.
W 2009r. Gmina Miejska Przemyśl współfinansowała następujące realizacje konserwatorskie
przy zabytkach ruchomych i nieruchomych:
221
Raport o stanie miasta Przemyśla
− przeprowadzono konserwację witraży nad chórem w nawie bocznej i nad kaplicą
Drohojowskich w Archikatedrze Przemyskiej
− wykonano prace konserwatorskie rzeźby „Anioła ze spisą” z dawnego ołtarza głównego
kościoła karmelitów bosych – III etap
− wykonano prace remontowe przy drzwiach frontowych kamienicy przy ul. Moniuszki 8
− wykonano remont kamienicy przy ul. Dworskiego 13
− wykonano II etap prac przy remoncie dachu opactwa sióstr benedyktynek
− wykonano remont nawy bocznej kościoła ks. Salezjanów
− wykonano osuszenie fundamentów klasztoru ss. Sercanek
− wymiana drewnianych stropów parteru i I piętra oraz remont elewacji budynku Dawnego
Kolegium Jezuickiego
− wymiana pokrycia dachowego oraz remont schodów w kamienicy przy ul. Władycze 2
W 2010r. Gmina Miejska Przemyśl współfinansowała następujące realizacje konserwatorskie
przy zabytkach ruchomych i nieruchomych:
− przeprowadzono prace konserwatorskie tablicy Grunwaldzkiej, znajdującej się na
elewacji zewnętrznej absydy Bazyliki Archikatedralnej
− przeprowadzono prace konserwatorskie frontowych drzwi wejściowych w kamienicy
przy ul. Puszkina 8
− wykonano prace remontowo – konserwatorskie wieży archikatedralnej – II etap
realizowane w ramach zadania: „Remont hełmu – wymiana więźby dachowej oraz
remont i konserwacja wieży archikatedralnej w Przemyślu celem udostępnienia
turystom”
− wykonano wymianę stolarki okiennej w budynku Pałacu
Biskupów Obrządku
Łacińskiego
w Przemyślu Pl. Katedralny 4 w ramach zadania „Remont elewacji wraz z wykonaniem
nowej kolorystyki oraz wymianą stolarki okiennej w budynku Pałacu Biskupów
w Przemyślu przy Pl. Katedralnym 4
− wykonano prace remontowe dachu budynku Kościoła Św. Trójcy
− wykonano prace remontowo - konserwatorskie ściany zewnętrznej - północnej nawy
salezjańskiego kościoła parafialnego św. Józefa
− wykonano prace remontowo – konserwatorskie elewacji budynku szkoły żeńskiej
Najświętszego Serca Jezusowego wraz z konserwacją drzwi wejściowych do budynku
− wykonano prace remontowo – konserwatorskie elewacji wraz z ociepleniem budynku
klasztornego przy ul. Kasprowicza 5
− wykonano remont kominów wraz z remontem elewacji frontowej w budynku przy
ul. Katedralnej 6
− wykonano remont dachu - wymianę pokrycia dachu, wzmacnianie i wymianę elementów
więźby dachowej w budynku przy Chopina 18
− wykonano prace remontowo - konserwatorskie elewacji podwórzowej w budynku przy
ul. Władycze 2
− wykonano prace remontowo – konserwatorskie elewacji wraz z remontem balkonów,
wymianą stolarki okiennej, remontem stolarki drzwiowej oraz wykonaniem izolacji
poziomej i pionowej w budynku ul. Grunwaldzka 6.
Społeczni opiekunowie zabytków
Zgodnie z Ustawą o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, podejmowanie działań
związanych z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz
upowszechniają wiedzy o zabytkach należy do społecznych opiekunów zabytków. Prezydent
Miasta Przemyśla (zgodnie z art. 102, 103, 104, 105 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
222
Raport o stanie miasta Przemyśla
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku – Dz. U. Nr 162, poz. 1568) ustanowił dwóch społecznych
opiekunów zabytków
− Pana Krystiana Rachwała – i powierzył mu opiekę nad zabytkiem – Szaniec N XVII b
Dynamit ( data ustanowienia 15 grudnia 2005r.)
− Pana Piotra Kosiorowskiego – i powierzył mu opiekę nad zabytkiem – Prochownia Nr 12
(data ustanowienia 15 maja 2006r.)
Ochrona konserwatorska zespołu obiektów Twierdzy Przemyśl
Dnia 22 czerwca 2006r. Rada Miejska w Przemyślu podjęła Uchwałę Nr 99/2006
w sprawie przystąpienia do prac nad utworzeniem Zespołu Parków Kulturowych Twierdzy
Przemyśl i utworzenia parku rdzenia dawnej Twierdzy w granicach Miasta. W tekście Uchwały
wymieniono zabytki fortyfikacyjne i nie fortyfikacyjne znajdujące się na terenie Miasta, które
powinny zostać ujęte w granicach tworzonego parku kulturowego. Dnia 8 września 2006r.
wójtowie 8 Gmin – Gminy Bircza, Gminy Krasiczyn, Gminy Krzywcza, Gminy Medyka, Gminy
Orły, Gminy Przemyśl, Gminy Stubno, Gminy Żurawica oraz Prezydent Miasta Przemyśla
i Starosta Przemyski podpisali List intencyjny w sprawie utworzenia Związku Gmin Fortecznych
oraz Zespołu Parków Kulturowych Twierdzy Przemyśl. Do końca grudnia 2006r. wszystkie
wymienione Gminy Powiatu Przemyskiego podjęły uchwały o utworzeniu Związku Gmin
Fortecznych Twierdzy Przemyśl.
W zakresie realizacji zadania rewitalizacji obiektów i terenów dawnej Twierdzy Przemyśl
wykonano następujące działania:
W 2007r. opracowano Program Planu Ochrony dla Zespołu Parków Kulturowych Twierdzy
Przemyśl, który jest pierwszym wspólnym dokumentem gmin tworzących Związek Gmin
Fortecznych Twierdzy Przemyśl. Opracowano projekt zagospodarowania Fortu XVI Zniesienie.
Wykonano koncepcję zagospodarowania Trasy Fortecznej od Bramy Sanockiej Dolnej poprzez
mur forteczny, Bramę Sanocką Górną, Fort Trzy Krzyże do Bramy na Zniesieniu. Dokumentacja
ta posłuży do pozyskania środków w ramach RPO Województwa Podkarpackiego
przeznaczonych na zadanie „Zagospodarowanie obiektów i terenów wchodzących w skład
Zespołu Parków Kulturowych Twierdzy Przemyśl”. Przygotowano dokumentację do procedury
przetargowej na realizację koncepcji z programem funkcjonalno – użytkowym dla Fortu 3
Kruhel, a także na realizację projektu wykonawczego dla Bramy Dobromilskiej. Ogłoszenie
przetargu przesunięto na 2008r., ze względu na krótki termin wykonania tych zadań.
W 2008r. ogłoszono przetargi na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla trzech
obiektów Twierdzy w Mieście: tj. Bramy Dobromilskiej, Fortu Kruhel i Trasy fortyfikacji
górskiej od Bramy Sanockiej Dolnej do Bramy na Zniesieniu. Wyłoniono wykonawcę projektu
budowlano - wykonawczego dla Trasy od Bramy Sanockiej Dolnej poprzez mur forteczny, Fort
Trzy Krzyże do Bramy na Zniesieniu. Dokumentacja została wykonana do końca roku. Został
zarejestrowany i rozpoczął działalność Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.
W ramach Związku rozpoczęto działania zmierzające do podpisania z Urzędem
Marszałkowskim w Rzeszowie preumowy na realizację projektu „Zagospodarowanie zespołu
zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I”
wpisanego do RPO WP IPI na lata 2007-2013. W ramach projektu wchodzą zadania - po jednym
z każdej gminy tworzącej Związek.
27 października 2009r., Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl podpisał umowę
dotyczącą przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach priorytetu VI
Turystyka i kultura, dla projektu o nieco zmienionym tytule „Zagospodarowanie zespołu
zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I”
wpisanego pod nr 37 w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013.
Zgodnie z ustaleniami umowy wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami
zostanie złożony do Instytucji Zarządzającej w terminie do 10 lutego 2011r. Realizacja projektu
nastąpi w latach 2011–2012. W ramach projektu znajduje się zadanie zagospodarowania Trasy
223
Raport o stanie miasta Przemyśla
turystycznej od Bramy Sanockiej Dolnej poprzez mur forteczny, Fort Trzy Krzyże do Bramy na
Zniesieniu oraz rewitalizacja dróg fortecznych od Fortu Kruhel do Fortu Prałkowce, na terenie
Miasta Przemyśla.
System finansowania
Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach finansowane są
głównie przez właścicieli lub posiadaczy zabytków. Rada Miejska w Przemyślu, 17 lutego
2005r. podjęła Uchwałę nr 25/2005, w sprawie zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków. Dotacje mogą być udzielane osobie fizycznej, jednostce samorządu terytorialnego
oraz innej jednostce organizacyjnej, będącej właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego
do rejestru zabytków lub posiadającej taki zabytek w trwałym zarządzie.
W 2004r. miasto Przemyśl dofinansowało prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych
ujętych w kategorii wyposażenie świątyń, ze środków przeznaczonych na ochronę
i konserwację zabytków, na łączną kwotę 80 000 zł. W ramach zadań własnych miasto Przemyśl
zleciło konserwację trzech pomników będących własnością miasta na łączną kwotę
20 000 zł.
W 2005r. ze środków przeznaczonych na ochronę i konserwację zabytków, miasto Przemyśl
dofinansowało prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych na łączną kwotę 100 000 zł.
(w tym 20 000 zł. na prace konserwatorskie przy polichromii Stanisława Stroińskiego z XVIII w.
w zakrystii i kruchcie kościoła p.w. Św. Trójcy – zobowiązanie z 2004r.). Ze środków
przeznaczonych na zadania zlecone miasto przeznaczyło kwotę 19 848 zł. (w tym 2 500 zł. na
prace konserwatorskie przy pomniku Św. Jana Nepomucena – zobowiązanie z 2004r.).
W 2006r. ze środków przeznaczonych na ochronę i konserwację zabytków, miasto Przemyśl
dofinansowało prace konserwatorskie i remontowo-konserwatorskie na łączną kwotę 160 000 zł.
W tym pozyskano dotacje na ten cel z budżetu Marszałka Województwa Podkarpackiego na
łączną kwotę 64 000 zł. W ramach zadań własnych miasto Przemyśl zleciło konserwację
4 nagrobków na Cmentarzu Głównym na łączną kwotę 31 500 zł., w tym pozyskano dotacje na
ten od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na kwotę 15 000 zł., a ponadto
miasto zleciło prace konserwatorskie przy własnych obiektach ruchomych na kwotę 28 546 zł.
W 2007r. ze środków przeznaczonych na ochronę i konserwację zabytków, miasto Przemyśl
dofinansowało prace konserwatorskie i remontowo-konserwatorskie na łączną kwotę 90 000 zł.
W ramach zadań własnych miasto Przemyśl zleciło konserwację 2 nagrobków na Cmentarzu
Głównym na łączną kwotę 30 000 zł., w tym pozyskano dotacje na ten cel od Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na kwotę 15 000 zł. Ponadto miasto zleciło prace
konserwatorskie przy własnych obiektach ruchomych na kwotę 13 622 zł., w tym pozyskano
dotacje od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na kwotę 2 800 zł.
W 2008r. przyznano dotacje na prace remontowo-konserwatorskie przy obiektach zabytkowych
na łączną kwotę 205 584 zł. W ramach zadań własnych miasto Przemyśl zleciło wykonanie I
etapu prac konserwatorskich przy obrazie „Ecce Homo” na kwotę 4 000 zł. Ponadto zleciło
wykonanie prac konserwatorskich przy altanie usytuowanej w Parku Zamkowym. Koszt ich
realizacji wyniósł 45 651,40 zł., w tym dotacja od Podkarpackiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków 20 000 zł.
W 2009r. przyznano dotacje na prace remontowo – konserwatorskie przy obiektach
zabytkowych na łączną kwotę 200 000 zł. z czego zrealizowano 140 000 zł. z powodu rezygnacji
beneficjentów.
W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na kwotę 222 725 zł., w ramach których
zrealizowano m.in. II etapu prac konserwatorskich w zakresie techniczno–technologicznym przy
obrazie „Ecce Homo”, prace konserwatorskie przy altanie w Parku zamkowym
w Przemyślu, wykonano Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Przemyśla, prace
rewitalizacyjne na forcie Zniesienie z tablicami informacyjnymi, wykonano projekt wykonawczo
224
Raport o stanie miasta Przemyśla
– budowlany oraz program prac konserwatorskich dla trzech odcinków zabytkowych murów
obronnych miasta.
W 2010r. przyznano dotacje na prace remontowo-konserwatorskie przy obiektach zabytkowych
na łączną kwotę 197 000 zł. Na zadania własne wydatkowano kwotę 280 359 zł., w tym dotacje
od PWKZ wyniosły 42 490 zł. W ramach zadań własnych wykonano m.in. konserwację rzeźby
Matki Bożej z kapliczki przy Wybrzeżu Ojca św. Jana Pawła II, prace remontowo –
konserwatorskie altany murowanej w parku miejskim, kopię obrazu Ecce Homo, koncepcję
funkcjonalno–przestrzenną zespołu poklasztornego ss. Dominikanek przy ul. Grodzkiej 4, prace
konserwatorskie pomnika Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki oraz dokumentację
przedprojektową zespołu zbiorników wodociągu Zasanie przy ul. Stanisława Augusta.
B. TRENDY I TENDENCJE
Ewidencja zabytków
Wzrasta ilość obiektów w ewidencji. Sukcesywnie opracowywane są karty ewidencyjne, według
najnowszych wzorów Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. Ponadto, wzrasta
ilość zabytków w rejestrze A i B.
W 2005r. rozpoczęto aktualizację gminnej ewidencji zabytków, prowadzonej w formie kart
adresowych, według wzorów KOBiDZ oraz dodatkowo w formie elektronicznej. Obecnie trwają
prace przy zabytkach nieruchomych Przemyśla. Dotychczas założono 1500 kart, które wymagają
jeszcze uzupełnienia o fotografie zabytków.
Stan zachowania i opieka nad zabytkami
Stan zachowania zabytków ulega bardzo powolnej, lecz systematycznej poprawie. Najwięcej
prac konserwatorskich przeprowadza się przy zabytkach ruchomych, stanowiących wyposażenie
świątyń. Taki stan rzeczy świadczy o trosce właścicieli o dziedzictwo kulturowe miasta oraz
o wysokim poziomie wykonywanych prac. Obserwuje się degradację substancji miejskiej,
szczególnie niekorzystną w przypadku budynków o znacznej wartości kulturowej, jakimi są
obiekty architektury secesyjnej. Przy remontach elewacji zauważa się tendencje do zmiany
oryginalnej kolorystyki, wymiany drewnianych okien skrzynkowych na zespolone wykonane
z tworzyw sztucznych, co diametralnie zmienia wygląd fasady i obniża jej wartości artystyczne.
W ubiegłym roku 50% realizacji konserwatorskich dofinansowanych przez miasto wykonali
konserwatorzy z Przemyśla. Niemniej jednak dostrzega się tendencję zlecania konserwacji
cenniejszych obiektów renomowanym firmom spoza miasta.
System finansowania
W 2004r. na konserwację zabytków przeznaczono kwotę 106 100 zł. z budżetu miasta, z czego
na dotacje przyznano 80 000 zł., a na prace zlecone przez miasto 26 100 zł. Z kolei w 2005r.
w budżecie miasta zarezerwowano 127 000 zł., przy czym podkreślić należy, iż wnioski przyjęte
do dnia 31 marca 2005r. na dofinansowanie prac remontowo– konserwatorskich przekraczają tę
kwotę niemal dwukrotnie. W 2005r. na konserwację zabytków przeznaczono kwotę 119848
złotych z budżetu miasta, z czego na dotację przyznano 100 000 zł., a na prace zlecone przez
miasto 19 848 złotych. Na 2006r. w budżecie miasta zarezerwowano kwotę 130 000 złotych.
W 2006r. na konserwację zabytków przeznaczono kwotę 128 481 zł., z czego na dotacje
przeznaczono kwotę 96 000 złotych, a na zadania własne 32 480,92 zł. Rzeczywiście wydano
kwotę 220 046 zł., z czego pozyskano dofinansowanie w łącznej kwocie 91 564,8 złotych. Na
2007r. w budżecie miasta zarezerwowano kwotę 133 000 zł. oraz 200 000 zł. za zadania
inwestycyjne – zagospodarowanie obiektów i terenów wchodzących w skład Zespołu Parków
Kulturowych Twierdzy Przemyśl ( dokumentacje).
W 2007r. na konserwację zabytków przeznaczono kwotę 126 872 zł., z czego na dotacje
przeznaczono kwotę 90 000 zł., a na zadania własne 36 872 zł. Pozyskano dofinansowanie od
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 17 800 zł. Łącznie w 2007r. Na konserwację
zabytków wydano kwotę 144 672 zł. Na zadania inwestycyjne – zagospodarowanie obiektów
225
Raport o stanie miasta Przemyśla
i terenów wchodzących w skład Zespołu Parków Kulturowych Twierdzy Przemyśl
(dokumentację), wydano kwotę 94 573 zł.
W 2008r. na konserwację zabytków wydano kwotę 271 593 zł., z czego na dotacje przeznaczono
205 584 zł., a na zadania własne 66 009 zł. W tym dotacja od Podkarpackiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków wyniosła 20 000 zł.
W 2009r. na konserwacje zabytków z zakresu budżetu wieloosobowego stanowiska ds. ochrony i
konserwacji zabytków wydano kwotę 362 725 zł., z czego na dotacje przeznaczono 140 000 zł.,
a na zadania własne 222 725 zł.
W 2010r. na konserwację zabytków z budżetu wieloosobowego stanowiska ds. ochrony
i konserwacji zabytków wydano kwotę 434 869 zł., z czego na dotacje przeznaczono 197 000 zł.,
a na zadania własne 280 359 zł.
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 204. Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – GUS
Wyszczególnienie
wydatki ogółem
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Przemyśl
3 111 952
3 356 953
3 444 206
3 963 210
11 782 464
8 067 463
7 158 436
Krosno
4 003 968
6 096 459
5 606 238
7 635 539
22 785 423
20 453 123
9 129 718
Mielec
3 578 477
5 154 308
7 882 035
4 743 953
4 727 408
4 617 916
5 010 000
Zamość
7 107 579
7 367 809
9 698 839
15 098 176
20 681 889
33 132 327
8 434 347
Jelenia Góra
10 126 479
11 141 044
11 141 294
13 330 922
14 757 232
20 499 702
15 622 622
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
−
−
Aktualizacja ewidencji zabytków Przemyśla;
Prowadzenie spraw związanych z konserwacją zabytków przy realizacjach przewidzianych
w latach 2010-2011.
Obecnie trwają prace nad aktualizacją gminnej ewidencji zabytków, prowadzonej w formie kart
adresowych według wzoru opracowanego przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków,
uzupełnianych o dokumentację fotograficzną i informacje o zagrożeniach oraz stanie
zachowania.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANY
- Ewidencja dóbr kultury, 1999r., wyd. KOBiDZ
- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu,
- Urząd Miejski w Przemyślu
226
Raport o stanie miasta Przemyśla
TEMAT 5.
TURYSTYKA.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Przemyśl poprzez swoje walory historyczno-krajobrazowe predysponuje do roli głównego
miejskiego ośrodka turystycznego na Podkarpaciu. Dużym atutem miasta jest również położenie
w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Ukrainą. Umożliwia ono rozwój produktu markowego
z zakresu turystyki przygranicznej i tranzytowej, obejmującego jednodniowe przyjazdy w celu
zrobienia zakupów, wzięcia udziału w imprezach lub krótkiej wizyty. Wiąże się ona
z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury usytuowanej wzdłuż głównych tras tranzytowych
oraz w obrębie 50 kilometrowej strefy przygranicznej.
Informacja turystyczna
Informacja turystyczna prowadzona jest przez:
− Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego im. dr M. Orłowicza
w utworzonym i finansowanym przez Urząd Miejski punkcie informacji turystycznej przy
ul. Grodzkiej 1.
− Dodatkowo na zlecenie Urzędu w sezonie letnim działa punkt informacji turystycznej
w Bramie Sanockiej (przy współpracy z Przemyskim Stowarzyszeniem Przyjaciół
Dobrego Wojaka Szwejka) oraz tzw. „patrole szwejkowskie” rozdające przechodniom
ulotki i udzielające informacji.
− W ramach poprawy systemu miejskiej informacji turystycznej Urząd Miejski zamontował
na terenie miasta 3 urządzenia multimedialne (infokioski) - na pl. Niepodległości,
w Urzędzie Miejskim oraz na Zamku Kazimierzowskim. Dają one możliwość dostępu
do strony internetowej UM, osobnej strony poświęconej informacji turystycznej oraz
komunikacji e-mailowej.
− Informacji na temat możliwości przekroczenia granicy udzielają także Bieszczadzki
Oddział Straży Granicznej oraz Izba Celna w Przemyślu.
Baza i infrastruktura turystyczna
Tabela 205. Obiekty świadczące usługi noclegowe (GUS)
Rok
Liczba obiektów
ogółem
Ilość miejsc
ogółem
Hotele
Schroniska
młodzieżowe
Domy
wycieczkowe
Campingi
Pokoje
gościnne
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
14
15
12
12
13
18
*19
1003
1105
1043
900
992
927
*972
7
8
7
7
8
7
*7
1
1
1
1
1
1
*1
1
1
1
1
1
1
*1
1
1
1
1
1
*-
4
4
2
2
2
10
*10
*) na podstawie naszych Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu miejskiego w Przemyślu
Na koniec roku 2009 na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego baza noclegowa
Miasta Przemyśla składała się z 18 obiektów noclegowych. Na tę liczbę składa się 7 obiektów
hotelowych skategoryzowanych, w tym: 4 hotele*** i 3 hotele **, jak również nie
skategoryzowane obiekty świadczące usługi pokoi gościnnych. Pozostałe obiekty to schronisko,
ośrodek dydaktyczno-hotelowy oraz dom wycieczkowy – po jednym obiekcie w każdej
z wymienionych kategorii. Na terenie Miasta nie funkcjonują pensjonaty, motele ani ośrodki
wypoczynkowe.
227
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 206. Korzystający z noclegów w mieście Przemyślu (GUS)
Wyszczególnienie
2006
Korzystający z noclegów ogółem
40 007
w tym turyści zagraniczni
9 130
Udzielone noclegi ogółem
65 895
2007
38 227
8 444
64 678
2008
33 213
6 937
61 937
2009
45 017
8 713
74 755
W 2009r. liczba osób korzystających z noclegów w obiektach noclegowych w Przemyślu
wyniosła 45 000, a w 2008r. - 33 213. Widać tendencję wzrostową, 11 804 turystów więcej
korzystało w 2009r. z bazy noclegowej niż w 2008r. (wzrost o 35% w stosunku do roku 2008).
Udział cudzoziemców w liczbie korzystających z noclegów również uległ zwiększeniu
i w 2009r. skorzystało z bazy noclegowej 8 713 turystów zagranicznych natomiast w 2008r.
liczba ta wyniosła 6 937 osób (nastąpił wzrost o 25% w stosunku do roku 2008).
Baza noclegowa Przemyśla jako miasta znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie z granicą
jest niewystarczająca, zarówno pod względem różnorodności, jak i ilości obiektów noclegowych
(średniej i niższej kategorii) oraz oferowanych przez nie miejsc noclegowych. Zdecydowana
przewaga drogiej bazy hotelowej przekłada się na niedostateczną ilość obiektów oferujących
usługi noclegowe po niższych, bardziej przystępnych cenach. Problemem jest również
praktyczny brak bazy zbiorowego zakwaterowania wykorzystywanej głównie przez dzieci
i młodzież (na organizację białych / zielonych szkół lub kolonii czy obozów). W kontekście zaś
bazy wyższej klasy, można ponadto mówić o braku hotelu w stylu retro, nawiązującego swoim
stylem do historii i tradycji przemyskich.
Infrastruktura turystyczna, atrakcje turystyczne
Najważniejsze obiekty powstałe w latach 2006–2010:
− „Przemyski Park Sportowo- Rekreacyjny”, w tym
stok narciarski z trzema trasami zjazdowymi:
o Trasa 1 niebieska o długości 830 m
o Trasa 2 zielona o długości 820 m
o Trasa 3 niebieska o długości 1200 m
o różnicy poziomów na trasach 110 m,
„Ośla łączka" o długości 50 m z wyciągiem niskiego prowadzenia liny
dwa odcinki kolei linowej:
• kolejka 1 – dolna 2 osobowa dowożąca narciarzy z parkingu dolnego do
podnóża stoku o długości 270 m
• kolejka 2 – górna 3 osoba kursująca wzdłuż tras zjazdowych o długości
110 m
wiadukt dla narciarzy i ratraka nad ul. Pasteura,
parking dolny przy ul. Sanockiej na 120 miejsc parkingowych
wszystkie trasy są sztucznie oświetlone i ratrakowane. Całość tras narciarskich
zaopatrzona jest w elektrohydranty co w połączeniu z armatkami śnieżącymi
stanowi system sztucznego naśnieżania.
jedna trasa rowerowa zjazdowe (downhillowa) w bezpośrednim sąsiedztwie stoku
narciarskiego
całoroczny tor saneczkowy
snowpark
− ciągi pieszo – rowerowe wzdłuż ulicy Bakończyckiej o łącznej długości 1,2 km.
− „Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i Budowa Fortecznej Trasy Turystycznej”, w wyniku
której powstały: ciągi piesze i rowerowe utwardzone i nieutwardzone, amfiteatr plenerowy
na terenie Fortu Zniesienie z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania fortyfikacji (540
miejsc), wiata piknikowa i elementy małej architektury.
228
Raport o stanie miasta Przemyśla
−
−
−
−
pierwszy odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż wybrzeża Sanu od mostu Orląt do mostu
Siwca.
uruchomiono wypożyczalnie sprzętu narciarskiego, serwis narciarski i szkołę narciarską,
wypożyczalnie i serwis rowerowy oraz wypożyczalnię sprzętu wodnego.
uruchomiono usługę zwiedzania Twierdzy Przemyśl samochodami terenowymi .
staraniem osób prywatnych odrestaurowano i udostępniono do zwiedzania jeden z
bunkrów Linii Mołotowa - kaponiera 8813 (obok hotelu „Gromada”)
Najatrakcyjniejsze szlaki turystyczne:
− Szlak forteczny Twierdzy Przemyśl (lewobrzeżny i prawobrzeżny ok. 47 km)
− Szlak czerwony (Przemyśl – Sanok, 76 km)
− Szlak zielony (Przemyśl – Bachórz, 54 km)
− Miejski Szlak Spacerowy niebieski (ma swój początek i koniec w południowej pierzei
Rynku Starego Miasta, 3,5 km)
− Miejski Szlak Spacerowy czerwony (ma swój początek i koniec na placu Orląt Przemyskich
w dzielnicy Zasanie, dł. 9 km)
− Szlak Turystyczny Gniazd Rodowych Lubomirskich
− Odcinek Międzynarodowego Szlaku Śladami Dobrego Wojaka
− Forteczna Trasa Rowerowa po fortach Twierdzy Przemyśl (oznaczona kolorem zielonym)
− Szlak niebieski karpacki (Dynów – Ustrzyki Dolne, przebiega przez Przemyśl, 113 km)
Biura turystyczne
Wykaz biur turystycznych działających na terenie miasta:
Biuro Turystyczne „ALBATROS”
Przemyskie Biuro Podróży „BUKOWINA”
Biuro Podróży „CHORTYCIA”
Biuro Turystyczne „GLOBTUR”
Biuro Turystyczne „GROMADA”
Biuro Turystyczne „GROSZTUR”
Polskie Biuro Podróży „ORBISAN”
Biuro Turystyczne PTTK
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK
Biuro Podróży „SAMAJ”
Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe „SZPAKPOL”
Biuro Podróży „VENI – TOUR”
Biuro Podróży i Usług Turystycznych „POŁONINY”
PPHU „Wagabunda”
Agencja turystyczna „Brooklyn”
Na koniec 2009r. w mieście działało 14 komercyjnych biur turystycznych. Oferta w większości
z nich jest ukierunkowana na pośrednictwo w sprzedaży ofert wypoczynku indywidualnego
i zbiorowego w kraju i za granicą. W znacznie mniejszym stopniu dysponują one ofertami
skierowanymi do turystów krajowych i zagranicznych, zachęcającymi do przyjazdu do samego
Przemyśla i do odwiedzenia historycznej Ziemi Przemyskiej.
Ofertę przyjazdową proponuje, działający od 1950 r. przemyski oddział Polskiego
Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego im. dr Mieczysława Orłowicza.
PTTK organizuje cieszące się dużą popularnością, cykliczne rajdy turystyczne w okolicach
Przemyśla oraz w samym mieście. Dysponuje fachową kadrą pilotów wycieczek
i przewodników, zapewniającą obsługę wycieczkom grupowym i turystom indywidualnym,
zwiedzającym Przemyśl, forty Twierdzy Przemyśl, Krasiczyn, Kalwarię Pacławską i inne
miejscowości w okolicach Przemyśla, a także wyjeżdżającym w Bieszczady oraz do Lwowa.
229
Raport o stanie miasta Przemyśla
Oddział PTTK opiekuje się siecią ponad 300 kilometrów szlaków turystycznych na terenie
Pogórza Przemyskiego i Pogórza Dynowskiego (w tym kilkadziesiąt kilometrów szlaków
turystycznych, spacerowych i o charakterze pątniczym w granicach administracyjnych miasta
Przemyśla). Prace w terenie wykonuje kadra znakarzy PTTK. Większość cyklicznych imprez
turystycznych organizowanych przez PTTK dofinansowuje Urząd Miejski w Przemyślu.
Stowarzyszenia związane z turystyką
− Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej, Mirosław Majkowski ul. I Armii
WP 1a/9, 37-700 Przemyśl;
− Stowarzyszenie 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia
Kinsky´ego, Rudolf Górniak ul. Grodzka 8, 37-700 Przemyśl;
− Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, Brama Sanocka Dolna
ul. Sanocka 19, 37-700 Przemyśl;
− Przemyskie Stowarzyszenie Żeglarskie „Saling”, ul. Nestora 2, 37-700 Przemyśl;
− Przemyskie Towarzystwo Cyklistów, ul. Fredry 5, 37-700 Przemyśl;
− Stowarzyszenie Kaponiera – Przemyski Obszar Warowny, ul. 3 Maja 19/7, 37-700
Przemyśl, adres korespondencyjny: ul. Zielińskiego 14/7, 37-700 Przemyśl;
− PTTK – Oddział im. M. Orłowicza w Przemyślu, ul. Waygarta 3, 37-700 Przemyśl;
− Koło Przewodników Turystycznych, ul. Waygarta 3, 37-700 Przemyśl;
− Klub Górski PTTK „Karpaty”, ul. Waygarta 3, 37-700 Przemyśl;
− Klub PTTK „Pod Ciuchcią”, ul. Waygarta 3, 37-700 Przemyśl.
Najważniejsze imprezy turystyczne:
− Zimowy Rajd na Kopystańkę (styczeń), org. Klub Górski PTTK „Karpaty”
− Światowy Dzień Przewodnika Turystycznego”(luty)
− Ogólnopolski Rajd „Twierdza Przemyśl” (kwiecień i październik), org. PTTK
− Forteczny Rajd Rowerowy (kwiecień i październik), org. PTTK
− Podkarpacki Jarmark Turystyczny (maj), org. Wydział Kultury, Promocji i Turystyki
− Zawody Wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla” (maj), org. Okręg Polskiego
Związku Wędkarskiego w Przemyślu
− Przemyśl Mountain Bike Maraton (maj), org. Przemyskie Towarzystwo Cyklistów
− Downtown/downhill (maj), org. POSiR
− Rajd Pątniczy im. Jana Pawła II (czerwiec), org. PTTK
− Ogólnopolski Rajd Karpacki (czerwiec), org. PTTK
− Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla na Zalewie Solińskim (lipiec), org.
Stowarzyszenie Żeglarskie Salling
− Ogólnopolski Rajd Turystyczny im. dr M. Orłowicza (wrzesień), org. PTTK
− Cykliczne rajdy w okolicach Przemyśla; cały rok; org. Klub Górski PTTK „Karpaty”
− Sobota z PTTK – wycieczki z przewodnikiem po Przemyślu i okolicach; od maja do
września, org. Klub Górski PTTK „Karpaty”
− Tramwaj wodny – cykliczne spływy kajakowe na trasie: Krasiczyn – Przemyśl w sezonie
letnim; org. Wypożyczalnia sprzętu wodnego w Przemyślu
− Obchody Światowego Dnia Turystyki (wrzesień), org. Wydział Kultury, Promocji
i Turystyki;
− Historyczna Miejska Gra Terenowa (wrzesień); org. Muzeum Narodowe ziemi
Przemyskiej
− Akcja „Znam miasto Przemyśl i Ziemię Przemyską” adresowana do turystów
krajoznawców (przyznawanie odznaki za zwiedzanie zabytków miasta i Ziemi
Przemyskiej); org. PTTK
− Odznaka „Obrońca Twierdzy Przemyśl” przyznawana turystom zwiedzającym fortyfikacje
Twierdzy Przemyśl; org. Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka
230
Raport o stanie miasta Przemyśla
Promocja
Miasto prowadzi intensywne działania promocyjne i wydawnicze. Wpływają one na kreowanie
pozytywnego wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjnego i przyjaznego dla mieszkańców,
turystów oraz potencjalnych inwestorów. Promocja miasta odbywa się m.in. poprzez:
− wydawnictwa (foldery, broszury, ulotki, albumy, plakaty, gadżety promocyjne,
wydawnictwa multimedialne),
− prowadzenie miejskiej strony internetowej,
− współpracę z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, firmami oraz osobami
indywidualnymi na terenie miasta, kraju, z zagranicy (np. z miastami partnerskimi),
− organizację i współorganizację imprez własnych,
−
działalność promocyjną na targach, wystawach, kiermaszach, imprezach turystycznych
i kulturalnych,
− udostępnianie materiałów promocyjnych i reklamowych instytucjom, stowarzyszeniom,
szkołom, osobom indywidualnym, turystom w formie bezpłatnej bądź poprzez sprzedaż,
− realizację ogólnopolskich kampanii promocyjnych pod hasłem „Miasto turystyczne
Twierdza Przemyśl”.
Najpełniej podejmowane są działania promocyjne w zakresie promocji turystycznej jako ważnej
gałęzi promocji gospodarczej. Miasto Przemyśl pretendując do miana miasta turystycznego
wyznacza kierunki działań promocyjnych powodując wzajemne przenikanie promocji
turystycznej z gospodarczą, które w przypadku naszego miasta stają się tożsame i ściśle ze sobą
powiązane.
B. TRENDY I TENDENCJE
Tabela 207. Liczba osób przekraczających granicę polsko - ukraińską
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Granica polsko-ukraińska [liczba osób]
w Medyce - drogowe
w Przemyślu - kolejowe
w Korczowej - drogowe
3 711 307
3 866 485
5 913 996
6 601 951
6 265 052
5 811 508
2 932 087
3 566 359
242 317
209 876
210 263
244 710
240 562
140 755
126 976
114 940
2 096 456
1 893 586
2 741 618
2 770 656
2 624 487
1 996 074
1 771 259
2 057 618
Z powyższych danych wynika, że na wszystkich przejściach ruch graniczny w latach 2006–2009
wykazywał tendencję spadkową. Należy przypuszczać, że przyczyną tego zjawiska mogło być
wprowadzenie wiz dla obywateli Ukrainy oraz zaostrzenie przepisów w związku z wejściem
w strefę Schengen. W roku 2010 można zaobserwować zwiększony ruch (w porównaniu do
2009r.) na przejściu drogowym w Medyce o 21,6%, a w Korczowej o 16,2%. Natomiast na
przejściu kolejowym w Medyce nastąpił nieznaczny spadek w wysokości 9,5%.
Tabela 208. Ruch turystyczny w Przemyślu w latach 2000 – 2009 (GUS)
Rok
Liczba turystów odwiedzających Przemyśl
ogółem
w tym: obcokrajowców
2000
2001
2002
2003
2004
2005
64 474
65 393
61 401
58 373
63 726
67 262
25 003
21 813
19 370
16 653
15 261
16 141
231
Raport o stanie miasta Przemyśla
2006
2007
2008
2009
71 896
71 079
61 937
74 735
24 132
14 646
11 508
11 742
Tabela 209. Wydatki budżetu miasta na zadania związane z promocją Przemyśla i rozwojem
turystyki
Rok
Budżet miasta Przemyśla
2003
2004
2005
2006
152 630 866
165 962 991
197 208 365
219 607 848
2007
222 980 261
2008
239 874 301
2009
284 279 771
2010
312 701 731
[zł]
228 000
214 000
456 778
433 000
Turystyka – 203 000
Promocja – 422 000
Turystyka – 244 486
Promocja- 709 262
Turystyka –299 000
Promocja – 605 000
Turystyka – 302 000
Promocja – 668 000
[%]
0,15
0,13
0,23
0,20
0,28
0,40
0,32
0,31
C. DANE PORÓWNAWCZE
Brak danych
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
W grudniu 2007r. został uchwalony dokument „Strategia rozwoju turystyki dla Miasta
Przemyśla na lata 2008-2015. Jego podstawowym celem jest przedstawienie jasnego,
przejrzystego planu działania, który doprowadzi do wzrostu liczby turystów odwiedzających
Miasto, a tym samym wzrostu jego dochodów. Działania są zaprogramowane zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju i dotyczą wszystkich obszarów bezpośrednio związanych
z budowaniem produktu turystycznego. Wyznaczono kierunki działań w pięciu obszarach
priorytetowych, należą do nich: produkt turystyczny (budowa markowego produktu
turystycznego integrującego walory Przemyśla, przygotowanie oferty turystycznej gotowej do
sprzedaży na rynku usług), zasoby ludzkie (przygotowanie i wdrożenie systemu szkoleń dla
szeroko pojętych kadr obsługi ruchu turystycznego), wsparcie marketingowe (zbudowanie marki
turystycznej Przemyśla i stworzenie jego jednolitego wizerunku na mapie turystycznej Polski i
Europy), przestrzeń turystyczna (rozbudowa bazy turystycznej i para turystycznej, poprawa
dostępności turystycznej miasta), wsparcie instytucjonalne (wypracowanie mechanizmów
współpracy z branża turystyczną). Wszystkie działania w zakresie rozwoju turystyki mają
doprowadzić do budowania marki turystycznej miasta określonej jako „Miasto turystyczne –
Twierdza Przemyśl”.
Opracowano dokumentację techniczną na przedsięwzięcie pn. „Budowa infrastruktury
i wyposażenia produktu BŁĘKITNY SAN” (przystanie wodne i ok.12 km ścieżek rowerowych).
Obecnie zadanie przygotowywane jest do współfinansowania ze środków pozabudżetowych.
E.
-
SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
Urząd Miejski w Przemyślu
GUS
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Muzea
232
Raport o stanie miasta Przemyśla
TEMAT 6. KULTURA FIZYCZNA I SPORT.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Sport i rekreacja
Działalność sportowo-rekreacyjną i wypoczynkową w Przemyślu prowadzi przede wszystkim
powstały w październiku 2005r. Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który nie tylko
popularyzuje rozwój nowych form sportu i rekreacji, ale także organizuje imprezy w zakresie
powszechnej kultury fizycznej oraz służy klubom sportowym posiadanym zapleczem
sportowym, tj. hotelem, halą sportową, krytą pływalnią, lodowiskiem - skateparkiem, stokiem
narciarskim, torem saneczkowym, trasami rowerowymi i restauracją. Sport kwalifikowany
realizowany jest przede wszystkim w klubach sportowych: MKS "Polonia", KS "Czuwaj",
MLKS "Nurt", MKS „Motor”, UKS przy SP nr 14, UKS „Gimnazjum nr1 – Polonia-POSiR”,
UKS „Tempo 5” oraz kilkudziesięciu działających na terenie miasta stowarzyszeniach kultury
fizycznej i szkółkach sportowych działających przy POSiR. Duży poziom sportowy reprezentują
uczniowskie kluby sportowe, które w takich dyscyplinach jak; piłka ręczna, siatkówka,
koszykówka, lekkoatletyka, tenis stołowy, pływanie czy narciarstwo alpejskie zdobywają laury
na arenach wojewódzkich i krajowych, a niejednokrotnie również za granicą.
Wysoki poziom sportowy przemyskich szkół uwidaczniają najwyższe zajmowane przez nie
lokaty m.in. w wojewódzkim współzawodnictwie szkół prowadzonym przez Podkarpacki
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.
Zadania Gminy Miejskiej Przemyśl w zakresie ogólnie rzecz biorąc kultury fizycznej realizuje
Wydział Sportu, poprzez:
- tworzenie warunków prawno - organizacyjnych i ekonomicznych na rzecz rozwoju kultury
fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
- upowszechnianie i organizację aktywnych form wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży.
- prowadzenie ewidencji i pomoc w postaci dofinansowywania działalności uczniowskich
klubów sportowych
- prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej oraz sprawowanie merytorycznego
nadzoru nad nimi
- organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz koordynowanie działań w zakresie
organizacji konkursów oraz uroczystości okolicznościowych.
- sprawowanie nadzoru merytorycznego nad POSiR.
Bieżące zadania w zakresie prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania
sportu i rekreacji realizowane są na kilku szczeblach i zakresach. Dofinansowywanie zadań
realizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej odbywa się wyłącznie w ramach zapisów
ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie kwalifikowanym, czyli
ogłaszanie przetargów na poszczególne dyscypliny sportowe oraz w formie zakupu usług.
W 2005r. powołany został Zespół Opiniująco - Doradczy do spraw sportu i rekreacji, który
następnie został przekształcony w Miejską Radę Sportu i jej zadaniem jest: opiniowanie budżetu
sportu, projektów uchwał dotyczących kultury fizycznej, programów bazy sportowej oraz
planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje.
W szkołach funkcjonują klasy sportowe oraz ośrodek szkolenia młodzieży w koszykówce. Dużą
wagę przykłada się również do powstawania przy szkołach uczniowskich klubów sportowych
i poszukiwania sposobów na dofinansowywanie zajęć pozalekcyjnych. Część środków
znajdujących się w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych zostało przeznaczonych na
działania zdrowotno-profilaktyczne realizowane przez uczniowskie kluby sportowe oraz od roku
2009 realizowane jest zadanie pod hasłem „Trener Osiedlowy”, które cieszy się sporym
zainteresowaniem i jest realizowane w okresie ferii zimowych i dwóch miesięcy wakacji na
kilku przemyskich osiedlach. Dużą pomoc uzyskują również stowarzyszenia i kluby sportowe
w zakresie szkoleń i pomocy przy pisaniu wniosków o dofinansowanie swoich zadań np. do
Ministerstwa Sportu, FIO czy Kuratorium Oświaty. Kilkanaście stowarzyszeń dzięki temu
233
Raport o stanie miasta Przemyśla
pozyskało środki na organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. W ostatnim
czasie opracowano projekty i zaczęto wyznaczać i budować ścieżki rowerowe, boiska osiedlowe
„Orlika”, boiska wielofunkcyjne, skatepark oraz boiska do piłki siatkowej plażowej.
Spowodowało to popularyzację nowych, dotychczas nie uprawianych dyscyplin sportowych
i przyniosło wymierne efekty w postaci wyników sportowych, np. w piłce siatkowej plażowej.
Nieodzownym elementem większości imprez odbywających się na terenie miasta, takich jak:
święta państwowe, Dni Patrona miasta Św. Wincentego – „WINCETIADA” w ramach tego
święta „Festiwal Sportów Mało Znanych”, Wielkie Manewry Szwejkowskie w Twierdzy
Przemyśl, Juvenalia, Podkarpacki Jarmark Turystyczny/ będący oficjalnym rozpoczęciem
sezonu turystycznego w województwie podkarpackim/ organizowane są zawody i turnieje
sportowe. Jak wielka jest ich ilość i różnorodność obrazuje poniższa tabela.
Tabela 210. Wykaz imprez sportowych i rekreacyjnych zgłoszonych przez stowarzyszenia kultury
fizycznej i placówki oświatowe w roku 2010:
Lp.
Termin
Rodzaj imprezy
Miejsce
Organizator
STYCZEŃ
1
Styczeń
2
Styczeń
3
Styczeń
4
09 stycznia
5
8
Styczeń –
luty
Styczeń –
luty
Styczeń –
maj
Styczeń
10
Styczeń
11
31 stycznia
12
30 – 31
stycznia
13
30 – 31
stycznia
14
31 stycznia
(lub
7 lutego)
6
7
Międzyszkolny turniej mini
siatkówki
Sala
gimnastyczna
ZSzOI
Zespól Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich
ul. Grunwaldzka 81
tel. 16/670 29 15
II Mistrzostwa o Puchar Dyrektora Lodowisko
Uczniowski Klub Sportowy
SP Nr 1 w łyżwiarstwie szybkim
„Śródmieście” przy SP Nr 1,
ul. Sienkiewicza 3, tel. 16/678 92 51
Noworoczny turniej mini piłki
SP Nr 15
Uczniowski Klub Sportowy „15”,
siatkowej dziewcząt klas IV i V
ul. W. Pola 5, tel. 505 194 597
IV edycja Noworocznego Turnieju Hala POSiR
Uczniowski Klub Sportowy
w Koszykówce Nauczycieli
ELEKTRONIK przy ZS
o Puchar Dyrektora POSiR
Elektronicznych i Ogólnokształcących
ul Kilińskiego 10, tel. 16/678 30 01
Akcja Zima – zajęcia strzeleckie
Strzelnica
Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju
LOK
ul. Słowackiego 40, tel. 16/678 68 45
Turniej piłki koszykowej
UKS
Ochotnicze Hufce Pracy,
"Twierdza"
ul. Dworskiego 6, tel.16/678 33 20
Szkolna Liga Strzelecka – szkoły
Strzelnica
Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju
średnie i szkoły gimnazjalne
LOK
ul. Słowackiego 40, tel. 16/678 68 45
Noworoczny turniej piłki siatkowej Sala gimn.
Uczniowski Klub Sportowy
chłopców klas drugich
przy Gimn.
„JORDAN” przy Gim.
Nr 3
Nr 1 ul. Łukasińskiego 7,
tel. 16/678 23 22
Podkarpackie Eliminacje Zawodów Stok narciarski Przemyski Ośrodek Sportu i
Family Cup w narciarstwie
w Przemyślu
Rekreacji, ul. Mickiewicza 30,
alpejskim
tel. 16/678 60 04
Zawody Narciarskie w Slalomie.
Stok narciarski Przemyskie Towarzystwo Narciarskie,
w Przemyślu
ul. Kamienny Most 6,
tel. 16/675 05 55
Turniej w piłkarzyki świetlicowe o Sala „Salosu” Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej
Puchar Św. Jana Bosko
Organizacji Sportowej „Orlęta”
ul. Św. Jana 3, tel. 16/670 25 25
Turniej indywidualny w tenisie
Sala „Salosu” Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej
stołowym o Puchar Św. Jana Bosko
Organizacji Sportowej „Orlęta” ul.
Św. Jana 3, tel. 16/670 25 25
Mistrzostwa Przemyśla PTN
Stok narciarski Przemyskie Towarzystwo Narciarskie
w narciarstwie alpejskim o Puchar
ul. Kamienny Most 6,
Prezydenta Miasta Przemyśla
tel.16/675 05 55
234
Raport o stanie miasta Przemyśla
15
Styczeń –
luty
Drużynowy Turniej tenisa
stołowego drużyn amatorskich
16
02 lutego
17
06 lutego
18
03 – 07
lutego
IV Otwarte mistrzostwa Szkoły
Podstawowej Nr 6 w slalomie
gigancie – zasięg miejski
Wyścig przełajowy – kolarstwo
górskie
Wojewódzka Spartakiada
Niewidomych „O Puchar
Podkarpacia” w warcabach
19
Styczeń luty
Styczeń maj
Styczeń luty
Sala „Salosu”
Przemyskie Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej „OGNIWO”,
ul. 22 Stycznia 20, tel. 601 093 464
LUTY
20
21
22
10 – 14
lutego
23
17 – 21
lutego
24
Luty
25
Luty
26
Luty
27
Luty
28
Luty marzec
29
Marzec
30
Marzec
31
Marzec
32
Marzec
Stok narciarski Uczniowski Klub Sportowy przy
Szkole Podstawowej Nr 6
ul. M. Boruty-Spiechowicza 1
Przemyśl
Przemyskie Towarzystwo Cyklistów
ul. Fredry 5, tel. 502 626 315
Przemyski Klub Sportu i Rekreacji
Niewidomych i Słabowidzących
„PODKARPACIE” u. Batorego 22,
tel. 16/678 84 60
Akcja Zima – zajęcia strzeleckie
Strzelnica
Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju
LOK
ul. Słowackiego 40, tel. 16/678 68 45
Szkolna Liga Strzelecka – szkoły
Strzelnica
Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju
średnie i szkoły gimnazjalne
LOK
ul. Słowackiego 40, tel. 16/678 68 45
Drużynowy Turniej tenisa
Sala „Salosu” Przemyskie Towarzystwo Krzewienia
stołowego drużyn amatorskich
Kultury Fizycznej „OGNIWO”,
ul. 22 Stycznia 20,
Wojewódzka Spartakiada
POSiR
Przemyski Klub Sportu
Niewidomych „O Puchar
i Rekreacji Niewidomych
Podkarpacia” w szachach
i Słabowidzących „PODKARPACIE”
ul. Batorego 22,
Wojewódzka Spartakiada
POSiR
Przemyski Klub Sportu i Rekreacji
Niewidomych „O Puchar
Niewidomych i Słabowidzących
Podkarpacia” w strzelectwie
„PODKARPACIE” ul. Batorego 22,
tel. 16/678 84 60
II Międzynarodowy Halowy
Hala sportowa Miejski Klub Sportowy „POLONIA”,
Turniej piłki nożnej chłopców
POSiR
ul. Sienkiewicza 7,
rocznika 2000 i młodszych
tel.16/678 21 19
Mistrzostwa Szkoły w tenisie
Sala
Uczniowski Klub Sportowy
stołowym dziewcząt i chłopców
gimnastyczna „Śródmieście” przy SP Nr 1,
ul Sienkiewicza 3, tel. 16/678 92 51
Mistrzostwa Polski Amatorów PZN Stok narciarski Przemyski ośrodek Sportu i Rekreacji,
w narciarstwie alpejskim eliminacje w Przemyślu
ul. Mickiewicza 30,
Podkarpackie
tel. 16/678 60 04
„Zimowe szaleństwo” – rajd
Arłamów
Uczniowski Klub Sportowy
zimowy
ELEKTRONIK przy Zespole Szkół
Elektronicznych i Ogól.
ul Kilińskiego 10, tel. 16/678 30 01
Turniej piłki siatkowej
UKS
Ochotnicze Hufce Pracy,
"Twierdza"
ul. Dworskiego 6, tel. 16/678 33 20
MARZEC
Szkolny Turniej w siatkówkę klas
IV-VI
Turniej mini piłki siatkowej
„O Mistrzostwo SP nr 15 dziewcząt
i chłopców kl. IV-VI
„Międzynarodowy Halowy Turniej
piłki nożnej drużyn
młodzieżowych”
Międzyprzedszkolne zawody
zręcznościowe
Sala gim. przy Szkoła Podstawowa Nr 11,
SP Nr 11
ul. Władycze 5, tel. 16/678 36 15
SP Nr 15
Uczniowski Klub Sportowy „15”,
ul. W. Pola 5,
tel. 505 194 597
Hala POSiR
Przemyskie Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej „OGNIWO”,
ul. 22 Stycznia 20
Hala POSiR
Przemyskie Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej „OGNIWO”,
ul. 22 Stycznia 20, tel. 601 09 34 64
235
Raport o stanie miasta Przemyśla
33
05 marca
Finał „Olimpiady przedszkolaka”.
34
06- 08
marca
II Turniej Wojewódzki
PKSiNS
w Strzelectwie o Puchar Prezydenta
Miasta Przemyśla
35
08 – 17
marca
Drużynowe „Mistrzostwa Polski
w Warcabach 100-polowych”
POSiR
36.
20 marca
Przemyśl
37
20 marca
38
21 marca
39
22 marca
Wiosenny Turniej karate
Tradycyjnego Młodzików
i Juniorów
„Wiosenny” Turniej indywidualny
w tenisie stołowym o puchar
Prezesa „Salosu”
Turniej 5-tek piłkarskich dla szkół
ponadgimnazjalnych
Międzyszkolny turniej tenisa
stołowego szkół ponadgimnazjal.
z okazji powitania wiosny
40
Marzec
Streetball – turniej dziewcząt
o mistrzostwo szkoły
41
Marzec
Futsal Międzyszkolny Turniej
Dziewcząt
42
Marzec
43
Marzec
44
Marzec –
kwiecień
Wiosenny Turniej w Piłce
Siatkowej Nauczycieli o Puchar
Naczelnika Wydziału Edukacji UM
Turniej Międzyklasowy
w siatkówkę dziewcząt
o mistrzostwo szkoły
Wiosenny Turniej w siatkówce
dziewcząt (gimnazjum i liceum)
Sala
gimnastyczna
przy ZSEiO
Sala gim. przy
I LO
45
Marzec
46
Marzec
Międzyszkolny Turniej Siatkówki
chłopców o Puchar Prezesa UKS
„Elektronik”
Turniej Trampkarzy rocznik 95-96
Sala
gimnastyczna
przy ZSEiO
Boisko Orlik
47
48
Styczeń –
maj
Marzec
49
Marzec
Szkolna Liga Strzelecka – szkoły
średnie i szkoły gimnazjalne
Turniej szachowy dziewcząt
i chłopców
Wiosna na sportowo z Gimnazjum
Nr 3.
Strzelnica
LOK
Gimnazjum
Nr 3
Gimnazjum
Nr 3
50
Kwiecień
Dzień siatkarza i koszykarza
51
Styczeń maj
Szkolna Liga Strzelecka – szkoły
średnie i szkoły gimnazjalne
SP Nr 6
Sala „Salosu”
Sala przy II
LO
Na terenie
Zespołu Szkół
Mechanicznyc
h i Drzewnych
Sala
gimnastyczna
przy ZSEiO
Hala POSiR
Hala POSiR
Uczniowski Klub Sportowy przy
Szkole Podstawowej Nr 6
ul. M. Boruty-Spiechowicza 1
Przemyski Klub Sportu i Rekreacji
Niewidomych i Słabowidzących
„PODKARPACIE” ul. Batorego 22,
tel. 16/678 84 60
Przemyski Klub Sportu i Rekreacji
Niewidomych i Słabowidzących
„PODKARPACIE” u. Batorego 22,
tel. 16/678 84 60
Przemyski Klub Karate Tradycyjnego,
ul. Lwowska 32c/19,
tel. 16/678 98 44
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej
Organizacji Sportowej „Orlęta” ul.
Św. Jana 3,tel. 16/670 25 25
Uczniowski Klub Sportowy
„Morawa” przy II LO ul. Glazera 44,
Uczniowski Klub Sportowy „Iskra”
przy Zespole Szkół Mechanicznych i
Drzewnych ul. Dworskiego 99,
tel. 16/678 51 74
Uczniowski Klub Sportowy
ELEKTRONIK przy ZSEiO,
ul Kilińskiego 10, tel. 16/678 30 01
Uczniowski Klub Sportowy
ELEKTRONIK przy ZSEiO,
ul Kilińskiego 10, tel. 16/678 30 01
Uczniowski Klub Sportowy
ELEKTRONIK przy ZSEiO,
ul Kilińskiego 10, tel. 16/678 30 01
Uczniowski Klub Sportowy
ELEKTRONIK przy ZSEiO
ul. Kilińskiego 10, tel. 16/678 30 01
Uczniowski Klub Sportowy
„SŁOWAK” ul. Słowackiego 21
tel. 16/ 676 95 70
Uczniowski Klub Sportowy
ELEKTRONIK przy ZSEiO
ul Kilińskiego 10, tel. 16/678 30 01
Młodzieżowy klub Sportowy MOTOR
ul. Dworskiego 94/3, tel. 500 097 966
Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju
ul. Słowackiego 40, tel. 16/678 68 45
UKS „JORDAN” przy Gim. Nr 1
ul. Łukasińskiego 7, tel.16/678 23 22
UKS „JORDAN” przy Gimn. Nr 1
ul. Łukasińskiego 7, tel. 16/678 23 22
KWIECIEŃ
Sala
gimnastyczna
przy ZSEiO
Strzelnica
LOK
Uczniowski Klub Sportowy
ELEKTRONIK przy ZSEiO,
ul Kilińskiego 10, tel. 16/ 678 30 01
Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju
ul. Słowackiego 40, tel. 16 678 68 45
236
Raport o stanie miasta Przemyśla
52
Kwiecień
Szkolny Turniej w piłkę ręczną
53
Kwiecień
Finał Mistrzostwa Szkoły w piłce
nożnej (5-tek)
54
04 kwietnia Ogólnopolski Turniej „Szukamy
młodych talentów”
55
Kwiecień
56
Kwiecień
57
Kwiecień
58
11 – 18
kwietnia
59
Kwiecień
60
Kwiecień
61
Kwiecień
62
11 kwietnia 47 „Błękitna Wstęga Sanu” – biegi
Zawody w trójboju i czwórboju
lekkoatletycznym
Kwietniowy Międzyszkolny
Turniej w Koszykówce Dziewcząt
o Puchar Prezesa UKS „Elektronik”
Międzyszkolny Turniej Siatkówki
Chłopców dla Szkół Gimnazjal.
o Puchar Prezesa UKS „Elektronik”
Ogólnopolski Turniej w Szachach
i Strzelectwie „O Puchar
Podkarpacia”
Wiosenny międzyszkolny turniej
piłki siatkowej szkół
ponadgimnazjal. o Puchar
Naczelnika Wydziału Sportu
Turniej piłki nożnej na „Orliku” dla
klas gimnazjal. o Puchar Dyrektora
ZSMiD w ramach dni otwartych
szkoły
Turniej przyjaźni LSO w piłce
nożnej halowej
przełajowe
63
Kwiecień
Międzysekcyjne Zawody
Kyokushin Karate
64
Kwiecień
IV Otwarte Mistrzostwa SP Nr 6
im. Ojca Św. Jana Pawła II
w pływaniu
65
Marzec kwiecień
Wiosenny Turniej Siatkówki
Dziewcząt (gimnazjum i liceum)
66
Kwiecień
67
Kwiecień
68
Kwiecień
Międzyszkolny Turniej
Koszykówki Dziewcząt o puchar
Prezesa UKS „Słowak”
Turniej w mini siatkówce
dziewcząt i chłopców o Puchar
Rady Rodziców
Zawody kolarskie „V Mountain
Bike Maraton”
69
Kwiecień
Rowerowe piątki
70
Kwiecień
Turniej koszykówki chłopców
Sala gim. przy
SP Nr 11
Sala
gimnastyczna
przy II LO
POSiR
Szkoła Podstawowa Nr 11,
ul. Władycze 5, tel. 16/678 36 15
Uczniowski Klub Sportowy
„Morawa” przy II LO ul. Glazera 44,
tel. 16/679 96 75
Przemyska Szkółka Bokserska
„Niedźwiadki” ul. Mickiewicza 30
tel. 604 284 880
SP Nr 15
Uczniowski Klub Sportowy „15”,
ul. W. Pola 5, tel. 505 194 597
Sala
Uczniowski Klub Sportowy
gimnastyczna ELEKTRONIK przy ZSEiO,
przy ZSEiO
ul Kilińskiego 10, tel. 16/678 30 01
Sala
Uczniowski Klub Sportowy
gimnastyczna ELEKTRONIK przy ZSEiO,
przy ZSEiO
ul Kilińskiego 10, tel. 16/ 678 30 01
POSiR
Przemyski Klub Sportu i Rekreacji
Niewidomych i Słabowidzących
„PODKARPACIE” u. Batorego 22,
tel. 16/678 84 60
ZSMiD
Uczniowski Klub Sportowy „Iskra”
przy Zespole Szkół Mechanicznych i
Drzewnych ul. Dworskiego 99,
tel. 16/ 678 51 74
Boisko
Uczniowski Klub Sportowy „Iskra”
„Orlik”
przy Zespole Szkół Mechanicznych i
Drzewnych ul. Dworskiego 99,
tel. 16/ 678 51 74
Sala gim. przy Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej
II LO
Organizacji Sportowej „Orlęta” ul.
Św. Jana 3, tel. 16/6702525
Boiska MKS
Międzyszkolne Stowarzyszenie
Polonii
Kultury Fizycznej „JUVENIA”
ul. Borelowskiego 12 tel. 606426898
Sala gim. przy Stowarzyszenie Karate Kyokushinkai
Gim. Nr 2
– IFK ul. Lwowska 32 f/9,
tel. 605 836 160
Kryta
Uczniowski Klub Sportowy przy
pływalnia
Szkole Podstawowej Nr 6
ul. M. Boruty-Spiechowicza 1
Sala gim. przy Uczniowski Klub Sportowy
I LO
„SŁOWAK” ul. Słowackiego 21
tel. 16/ 676 95 70
Sala gim. przy Uczniowski Klub Sportowy
I LO
„SŁOWAK” ul. Słowackiego 21,
tel. 16/ 676 95 70
SP Nr 1
Uczniowski Klub Sportowy
„Śródmieście” przy SP Nr 1,
ul Sienkiewicza 3, tel. 16/678 92 51
Okolice
Przemyskie Towarzystwo
Przemyśla
Cyklistów ul. Fredry 5,
tel. 502 626 315
Wyb. Marsz.
Przemyskie Towarzystwo Cyklistów
J. Piłsudskiego ul. Fredry 5, tel. 502 626 315
Gimnazjum
Uczniowski Klub portowy„JORDAN”
237
Raport o stanie miasta Przemyśla
Nr 3
71
72
73
74
75
przy Gimn. Nr 1 ul. Łukasińskiego 7,
tel. 16/ 678 23 22
Kwiecień
Turniej piłki nożnej chłopców
Gimnazjum
Uczniowski Klub portowy„JORDAN”
Nr 3
przy Gimn. Nr 1 ul. Łukasińskiego 7,
tel. 16/ 678 23 22
Kwiecień
Zawody pływackie klas pierwszych Kryta
Uczniowski Klub Sportowy „Pionier”
pływalnia
przy ZSE ul. Dworskiego 25,
tel. 501 071 993
Kwiecień – Wojewódzka Liga Karate
Przemyśl
Przemyski Klub Karate Tradycyjnego,
maj.
Tradycyjnego Młodzików
ul. Lwowska 32c/19 ,
i Juniorów – III edycja
tel. 16/678 98 44
Kwiecień
Turniej piłki siatkowej w kategorii SP Nr 15
Młodzieżowy klub Sportowy MOTOR
Młodziczek
ul. Dworskiego 94/3, tel. 500 097 966
29 – 30
Międzyszkolny turniej piłki nożnej Sala gimn.
Uczniowski Klub Sportowy „Iskra”
kwietnia
szkół ponadgimnazjalnych o
Zespołu Szkół przy Zespole Szkół Mechanicznych
Puchar Prezydenta z okazji
Mechanicznyc i Drzewnych ul. Dworskiego 99,
rocznicy Konstytucji 3 Maja
h i Drzewnych tel. 16/ 678 51 74
MAJ
76
01 maja
77
Maj
Maraton Rowerowy „Twierdza
Przemyśl”
Otwarte Zawody Strzeleckie
78
Maj
Turniej klas młodszych I-III
79
80
Styczeń maj
Maj
81
Maj
82
06 – 29
maja
83
07 maja
Szkolna Liga Strzelecka – szkoły
średnie i szkoły gimnazjalne
Turniej siatkówki plażowej szkół
podstawowych w kategorii par
mieszanych klas V i VI
Turniej piłki nożnej „O
Mistrzostwo SP nr 15”
Turniej piłki nożnej drużyn
podwórkowych w ramach XVII
Przemyskich Dni Młodości
Augustiada 2010
I Turniej o Puchar Dyrektora SP
Nr 6
84
Kwiecień maj
85
Maj
86
Maj
(czerwiec)
87
Maj
88
Maj
89
Maj
Wojewódzka Liga Karate
Tradycyjnego Młodzików
i Juniorów – III edycja
Turniej o Puchar Prezydenta Miasta
w unihokeju dziewcząt i chłopców
z okazji X lecia UKS Śródmieście”
Otwarty Turniej w koszykówce
dziewcząt i chłopców o Puchar
Prezesa UKS „Śródmieście”
Puchar KAZANOWA – piłka
nożna
VI Otwarty Turniej szachowy
juniorów i juniorek o puchar
Dyrektora SP Nr 6
Wojewódzki Drużynowy Turniej
Piłki Nożnej drużyn
Okolice
Przemyśla
Strzelnica
LOK
Sala gimn.
przy SP Nr 11
Strzelnica
LOK
Boisko przy
SP Nr 15
Boisko przy
SP Nr 15
Boisko przy
kościele
Salezjanów
Boisko przy
SP Nr 6
Przemyśl
SP Nr 1
SP Nr 1
Przemyśl –
Osiedle
Kazanów
Kryta
pływalnia
Stadion MKS
Polonia
Przemyskie Towarzystwo Cyklistów
ul. Fredry 5, tel. 502 626 315
Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju
ul. Słowackiego 40, tel. 16/ 678 68 45
Szkoła Podstawowa Nr 11,
ul. Władycze 5, tel. 16/678 36 15
Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju
ul. Słowackiego 16/ 678 68 45
Uczniowski Klub Sportowy „15”,
ul. W. Pola 5,
tel. 505 194 597
Uczniowski Klub Sportowy „15”,
ul. W. Pola 5, tel. 505 194 597
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej
Organizacji Sportowej „Orlęta”
ul. Św. Jana 3,
tel. 16/ 670 25 25
Uczniowski Klub Sportowy przy
Szkole Podstawowej Nr 6
ul. M. Boruty-Spiechowicza 1
Przemyski Klub Karate Tradycyjnego,
ul. Lwowska 32c/19,
tel. 16/ 678 98 44
Uczniowski Klub Sportowy
„Śródmieście” przy SP Nr 1,
ul Sienkiewicza 3, tel. 16/678 92 51
Uczniowski Klub Sportowy
„Śródmieście” przy SP Nr 1,
ul Sienkiewicza 3, tel. 16/ 678 92 51
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
KAZANÓW ul. Opalińskiego 15/24,
tel. 16/ 670 12 28
Uczniowski Klub Sportowy przy
Szkole Podstawowej Nr 6
ul. M. Boruty-Spiechowicza 1
Przemyskie Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej „OGNIWO”, ul. 22
238
Raport o stanie miasta Przemyśla
90
Maj
młodzieżowych „O złotą piłkę”
Hufcowy turniej w piłce nożnej
91
Maj
Rowerowe piątki
92
12 – 16
maja
IV Drużynowe Mistrzostwa w
Strzelectwie Osób Niewidomych i
Słabowidzących
93
14 – 15
maja
Pieszy rajd „Wiosenne
wędrowanie”
94
Maj
95
Maj
Eliminacje do XI Podkarpackiej
Olimpiady w tenisie stołowym
V Szaradziarskie Mistrzostwa
Przemyśla
96
Maj
Superliga Downtown / Downhill –
zawody rowerowe
97
17 maja
Finałowy turniej ligi koszykówki
SP Nr 6
dziewcząt i chłopców rocznik 1998
98
Maj
II Puchar Polski Słabowidzących
w Piłce Halowej
Hala sportowa
POSiR
99
Maj
XVIII Uliczny Bieg „Szesnastki”
Wyb. Jana
Pawła II
100
Maj
Międzyszkolny turniej streetball
Boisko
szkolne ZSzOI
101
Maj
Święto Straży Granicznej
Przemyśl
102
Maj
Międzyszkolny turniej szachowy
Na terenie
ZSzOI
103
28 - 30
maja
Hala sportowa
POSiR
104
29 maja
105
29 maja
106
30 maja
VI Międzynarodowy Turniej
w koszykówce dziewcząt
i chłopców o Puchar Prezydenta
Miasta Przemyśla
Turniej: tenisa stołowego i gry
w piłkarzyki świetlicowe w ramach
XVII Przemyskich Dni Młodości
Augustiada 2010
Turniej piłki siatkowej dziewcząt
i chłopców w ramach XVII
Przemyskich Dni Młodości
Augustiada 2010
Olimpiada dla dzieci z przedszkoli
(5-6 lat)
UKS
„Twierdza”
Wyb. Marsz.
J. Piłsudskiego
POSiR
PrzemyślGrochowcePrzemyśl
Hala sportowa
POSiR
Centrum
Kulturalne
Przemyśl
Sala „Salosu”
Boisko przy
kościele
Salezjanów
POSiR
Stycznia 20, tel. 601 09 34 64
Ochotnicze Hufce Pracy,
ul. Dworskiego 6, tel.16/ 678 33 20
Przemyskie Towarzystwo Cyklistów
ul. Fredry 5, tel. 502 626 315
Przemyski Klub Sportu i Rekreacji
Niewidomych i Słabowidzących
„PODKARPACIE” ul. Batorego 22,
tel. 16/ 678 84 60
Uczniowski Klub Sportowy przy
Szkole Podstawowej Nr 6
ul. M. Boruty-Spiechowicza 1
MLKS „NURT” ul. Mickiewicza 28,
tel. 16/ 678 41 06
Przemyski Klub Szaradzistów
„Przemek”, ul. Konarskiego 9,
tel. 16/ 678 20 09
Przemyski Ośrodek Sportu i
Rekreacji, ul. Mickiewicza 30,
tel. 16/ 678 60 04
Uczniowski Klub Sportowy przy
Szkole Podstawowej Nr 6
ul. M. Boruty-Spiechowicza 1
Przemyski Klub Sportu i Rekreacji
Niewidomych i Słabowidzących
„PODKARPACIE” ul. Batorego 22,
tel. 16/ 678 84 60
Zespól Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich
ul. Grunwaldzka 81 tel. 16/6702915
Zespól Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich
ul. Grunwaldzka 81
tel. 16/ 670 29 15
Przemyski Ośrodek Sportu i
Rekreacji, ul. Mickiewicza 30,
tel. 16/ 678 60 04
Zespól Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich
ul. Grunwaldzka 81
tel. 16/ 670 29 15
Podkarpacki Związek. Koszykówki
ul. Pułaskiego 13a, Rzeszów,
tel. 16/ 678 21 19
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej
Organizacji Sportowej „Orlęta”
ul. Św. Jana 3,
tel. 16/ 670 25 25
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej
Organizacji Sportowej „Orlęta”
ul. Św. Jana 3,
tel. 16/ 670 25 25
Przemyskie Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej „OGNIWO”, ul. 22
239
Raport o stanie miasta Przemyśla
Stycznia 20, tel. 601 09 34 64
CZERWIEC
107
01 czerwca
108
01 czerwca
109
01 czerwca
110
Czerwiec
111
01 czerwca
112
Czerwiec
113
01 czerwca
114
01 czerwca
115
I dekada
czerwca
116
Czerwiec
117
01 czerwca
118
Czerwiec
119
Czerwiec
120
Czerwiec
121
Czerwiec
122
04 – 06
czerwca
123
6 czerwca
124
Czerwiec
125
Czerwiec
Zawody wędkarskie z Okazji Dnia
Dziecka
Rzeka San
Okręg Polskiego Związku
Wędkarskiego, ul. Chopina 15A,
tel. 16/ 678 57 69
Mistrzostwa Szkoły w lekkiej
Boisko
Uczniowski Klub Sportowy
atletyce
szkolne II LO „Morawa” przy II LO ul. Glazera 44,
tel. 16/6799675
Dzień Dziecka z Gimnazjum Nr 3 Gimnazjum
Uczniowski Klub Sportowy
Nr 3
„JORDAN” przy Gimn. Nr 3
ul. Łukasińskiego 7, tel. 16/ 678 23 22
Zgadywanka terenowa z próbami
Kopiec
Przemyskie Towarzystwo Krzewienia
sprawnościowymi o zasięgu
Tatarski
Kultury Fizycznej „OGNIWO”, ul. 22
wojewódzkim
Stycznia 20, tel. 601 09 34 64
Dzień sportu
Teren przy
Szkoła Podstawowa Nr 11,
Szkole
ul. Władycze 5, tel. 16/ 678 36 15
Rowerowe piątki
Wyb. Marsz.
Przemyskie Towarzystwo Cyklistów
J. Piłsudskiego ul. Fredry 5,
Święto sportu szkolnego
Boisko
Uczniowski Klub Sportowy „Iskra”
„Orlik” przy
przy Zespole Szkół Mechanicznych i
ZSMiD
Drzewnych ul. Dworskiego 99,
tel. 16/ 678 51 74
Dzień dziecka na sportowo
SP Nr 1
Uczniowski Klub Sportowy
„Śródmieście” przy SP Nr 1,
ul Sienkiewicza 3, tel. 16/ 678 92 51
Turniej piłki nożnej „piłkarskich
Boisko
Uczniowski Klub Sportowy „Iskra”
szóstek” dla szkół ponadgimnazjal. „Orlik” przy
przy Zespole Szkół Mechanicznych
ZSMiD
i Drzewnych ul. Dworskiego 99,
tel. 16/ 678 51 74
Dzień Dziecka w LOK
Strzelnica
Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju
LOK
ul. Słowackiego 40, tel. 16/ 678 68 45
Turniej mini piłki siatkowej
Boisko przy
Uczniowski Klub Sportowy „15”,
plażowej dziewcząt „Piętnastka
SP Nr 15
ul. W . Pola 5,
cup”
tel. 505 194 597
Festiwal gier i zabaw ruchowych
Boisko przy
Uczniowski Klub Sportowy „15”
dla klas I-III
SP Nr 15
ul. W. Pola 5, tel. 505 194 597
Nauczycielski turniej piłki
Boisko przy
Uczniowski Klub Sportowy „15”
siatkowej plażowej mixtów
SP Nr 15
ul. W. Pola 5, tel. 505 194 597
Rajd samochodowy KAZANÓW - Osiedle
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
LIPOWICA
Kazanów
KAZANÓW ul. Opalińskiego 15/24,
i Lipowica
tel. 16/ 670 12 28
Gry i zabawy sportowe dla dzieci
Obiekty
Przemyski Ośrodek Sportu i
z okazji Dnia Dziecka
POSiR
Rekreacji, ul. Mickiewicza 30,
tel. 16/ 678 60 04
Międzynarodowy Festiwal
Hala POSiR
Uczniowski Klub Sportowy „GIM
koszykówki „Przemyśl Cup 2010”
Baskets 2” ul. Ratuszowa 1,
tel. 16/678 65 75
Prezentacja sportu paralotniowego Boiska boczne Przemyska Grupa Paralotniowa
i zasad rozgrywania zawodów w
MKS Polonia „Latam bo chce”, e-mail:
kategorii RPG, w ramach pikniku
Przemyśl
www.latambochce.pl
„Podaruj Dzieciom Radość”
Mecz towarzyski w piłce siatkowej Sala przy ZSE Uczniowski Klub Sportowy „Pionier”
dziewcząt i chłopców z
przy ZSE ul. Dworskiego 25,
reprezentacją ZSO Nr 2
tel. 501 071 993
Rajd „SŁOWAKA” – rajd pieszy
Pogórze
Uczniowski Klub Sportowy
240
Raport o stanie miasta Przemyśla
po podkarpackich szlakach
turystycznych
III Podkarpacki Turniej w Bocce
Olimpiad Specjalnych
przemyskie
126
09 czerwca
127
Czerwiec
128
Czerwiec
129
Czerwiec
Rowerowy Puchar Przemyśla
Downhill / MTB
130
13 czerwca
„Pierwszy krok bokserski”
131
19 – 20
czerwca
Wiosenne Mistrzostwa Przemyśla
w Badmintonie
132
Czerwiec
Wyścigi rowerowe dla dzieci
i młodzieży
133
Czerwiec
Dzień sportu szkolnego
134
Czerwiec
„Święto sportu szkolnego” – „Dziś
zabawa w sport jutro olimpiada”
135
Czerwiec
III Turniej siatkówki plażowej dla
dziewcząt rocznik 1996 i młodsze
136
Czerwiec
137
Czerwiec
Turniej p.n. chłopców rocznika
2002 szkół podstaw. z Przemyśla
oraz woj. Podkarpackiego
Turniej piłki siatkowej plażowej
im. Arkadiusza Gołasia
138
Lipiec
Impreza sportowo-rekreacyjna
STREETBALL – koszykówka
139
Lipiec
Wakacyjny turniej piłki nożnej
drużyn osiedlowych
140
Lipiec
141
Lipiec
142
Lipiec
Międzynarodowy Turniej
Oldbojów Samorządy –
Stowarzyszenia
Dzień sportu w „SŁOWAKU”
„SŁOWAK” ul. Słowackiego 21
tel. 16/ 676 95 70
Hala POSiR
Uczniowski Klub Sportowy
„GLADIATOR” przy SOSW Nr 1,
ul. Konopnickiej 14 tel. 16/6783120
Stadion
Młodzieżowy Klub Sportowy
sportowy
MOTOR ul. Dworskiego94/3,
„Juvenia”
tel. 500 097 966
Sala gimn.
Uczniowski Klub Sportowy
przy I LO
„SŁOWAK” ul. Słowackiego 21
tel. 16/ 676 95 70
Stok narciarski Przemyski Ośrodek Sportu i
w Przemyślu
Rekreacji, ul. Mickiewicza 30,
tel. 16 678 60 04
Przemyska Szkółka Bokserska
„Niedźwiadki” ul. Mickiewicza 30
tel. 604 284 880
Sala gimn.
Uczniowski Klub Sportowy
przy SP Nr 5
„GIM-TEAM” ul. Słowackiego 21
tel. 693 713 213
Osiedla
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Kazanów
KAZANÓW ul. Opalińskiego 15/24,
tel. 16/ 670 12 28
Sala gim. przy Gimnazjum Nr 1 im. Orląt
Gimn. Nr 1
Przemyskich, ul. 3 Maja 38
tel. 16/ 670 73 15
Stadion
Uczniowski Klub Sportowy
sportowy
„ELEKTRONIK” przy ZSEiO
„Juvenia”
ul Kilińskiego 10, tel. 16/ 678 30 01
Boiska
Uczniowski Klub Sportowy przy
„Kazanów”
Szkole Podstawowej Nr 6
ul. M. Boruty-Spiechowicza 1
Boisko MKS Miejski Klub Sportowy „POLONIA”,
Polonia
ul. Sienkiewicza 7,
Przemyśl
tel. 16/ 678 21 19
Przemyśl
Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej Miłośników
Siatkówki w Przemyślu,
ul. Ks. J. Poniatowskiego 16/2
LIPIEC
Boisko
szkolne na os.
Kazanów
Stadion MKS
Polonia
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
KAZANÓW ul. Opalińskiego 15/24
Przemyskie Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej „OGNIWO”, ul. 22
Stycznia 20, tel. 601 09 34 64
Galicyjski Turniej Plażowej Piłki
Boiska nad
Przemyskie Stowarzyszenie Dobrego
Siatkowej „O kufel J. Szwejka”
Sanem
Wojaka Szwejka, ul. Sanocka ,
tel. 600 851 544
Rowerowe piątki
Wyb. Marsz.
Przemyskie Towarzystwo Cyklistów
J. Piłsudskiego ul. Fredry 5,
tel. 502 626 315
Rozgrywki pucharowe w siatkówce Boisko do
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
plażowej
siatkówki nad KAZANÓW ul. Opalińskiego 15/24,
Sanem
tel. 16/ 670 12 28
241
Raport o stanie miasta Przemyśla
143
Lipiec
144
Lipiec
145
Lipiec
Regaty Żeglarskie O Puchar
Prezesa P.S.Ż. „SALING”
146
Lipiec
Regaty Żeglarskie Samotników o
Puchar Kapitana Henryka Jaskuły
147
Lipiec –
sierpień
Akcja lato –”Dni otwartych
strzelnic” zajęcia strzeleckie
148
Sierpień
GRAND PRIX „POLONIA” –
biegi na orientację
149
08 sierpnia
Turniej „O Puchar Prezydenta
Miasta Przemyśla”
150
16 – 23
sierpnia
XI Ogólnopolski Turniej w
Warcabach 100-polowych
„O Puchar Ziemi Przemyskiej”
151
23 – 30
sierpień
XVIII Ogólnopolski Turniej
w Szachach i w Strzelectwie
”O Puchar Ziemi Przemyskiej”
152
II dekada
sierpień
153
Sierpień
Podkarpackie zawody
w paralotniowym lataniu
precyzyjnym, w kategorii PF-1
Rowerowe piątki
154
Wrzesień
155
Wrzesień
156
Wrzesień
157
Wrzesień
158
09 – 12
września
V Ogólnopolski Turniej
w Bowlingu „O Puchar
Podkarpacia”
159
Wrzesień
Zlot Doliną Sanu
160
10 – 12
września
161
Wrzesień
VIII Ogólnopolski Turniej piłki
ręcznej poświęcony pamięci
T. Szancera i W. Rumprechta
Rajd pieszy trasą forteczną
II Karpackie Mistrzostwa Polonijne
Młodzieży Szkolnej oraz IV
rocznica MKS Motor
Regaty Żeglarskie o Puchar
Prezydenta Miasta Przemyśla
Stadion
„Juvenia”
Jezioro
Solińskie –
Chrewt
Jezioro
Solińskie –
Chrewt
Jezioro
Solińskie –
Chrewt
Strzelnica
LOK
Młodzieżowy klub Sportowy MOTOR
ul. Dworskiego 94/3,
tel. 500 097 966
Przemyskie Stowarzyszenie
Żeglarskie „SALING” ul. Nestora 2,
tel. 16/ 678 53 08
Przemyskie Stowarzyszenie
Żeglarskie „SALING” ul. Nestora 2,
tel. 16/ 678 53 08
Przemyskie Stowarzyszenie
Żeglarskie „SALING” ul. Nestora 2,
tel. 16/ 678 53 08
Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju
ul. Słowackiego 40, tel. 16/ 678 68 45
SIERPIEŃ
Okolice
Przemyśla
Podkarpacki Okręgowy Związek
Biegu na Orientację, Wydział Sportu
UM w Przemyślu, tel. 16/ 678 70 26
POSiR
Przemyska Szkółka Bokserska
„Niedźwiadki” ul. Mickiewicza 30,
tel. 604 284 880
POSiR
Przemyski Klub Sportu i Rekreacji
Niewidomych i Słabowidzących
„PODKARPACIE” u. Batorego 22,
tel. 16/ 678 84 60
POSiR
Przemyski Klub Sportu i Rekreacji
Niewidomych i Słabowidzących
„PODKARPACIE” u. Batorego 22,
tel. 16/ 678 84 60
Krówniki
Przemyska Grupa Paralotniowa
„Latam bo chce”, e-mail:
www.latambochce.pl
Wyb. Marsz.
Przemyskie Towarzystwo Cyklistów
J. Piłsudskiego ul. Fredry 5, tel.502 626 315
WRZESIEŃ
Spinningowe Mistrzostwa Okręgu
PZW w Przemyślu
Indywidualne biegi przełajowe
o mistrzostwo SP 15 klas III-IV
oraz V-VI
Turniej piłki siatkowej w kategorii
Seniorek
Mistrzostwa Szkoły w piłkę nożną
Rzeka San
Okręg Polskiego Związku
Wędkarskiego, ul. Chopina 15A
Przemyśl
Uczniowski Klub Sportowy „15”,
ul. W. Pola 5,
tel. 505 194 597
Hala POSiR
Młodzieżowy klub Sportowy MOTOR
ul. Dworskiego 94/3, tel. 500 097 966
Stadion MKS Szkoła Podstawowa Nr 11,
Polonii
ul. Władycze 5, tel. 16/ 678 36 15
Przemyski Klub Sportu i Rekreacji
Niewidomych i Słabowidzących
„PODKARPACIE” u. Batorego 22,
tel. 16/ 678 84 60
Budomierz Przemyska Grupa Paralotniowa
Przemyśl
„Latam bo chcę”, e-mail:
www.latambochce.pl
Hala sportowa Uczniowski Klub Sportowy przy SP
POSiR
Nr 14, ul. Borelowskiego 12,
tel. 16/ 670 72 70
Okolice
Uczniowski Klub Sportowy
242
Raport o stanie miasta Przemyśla
Przemyśla
162
Wrzesień
163
Wrzesień
164
Wrzesień
165
23 wrzesnia Turniej piłki nożnej drużyn
/ 24
podwórkowych „Jesień 2010”
październik
a
Wrzesień
II Ogólnopolskie Manewry po
166
Dni osiedla KAZANÓW – gry
i zabawy dla mieszkańców oraz
rozgrywki sportowe
Zawody strzeleckie o Puchar
Prezesa
Rajd „Elektronika”
Twierdzy Przemyśl
Ogólnopolski Turniej Koszykówki
Juniorów
Międzynarodowy Turniej
Szachowy
Osiedla
Kazanów
Strzelnica
LOK
Fort Helicha
Boisko przy
kościele
Salezjanów
„Śródmieście” przy SP Nr 1,
ul Sienkiewicza 3, tel. 16/ 678 92 51
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
KAZANÓW ul. Opalińskiego 15/24,
tel. 16/ 670 12 28
Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju,
ul. Słowackiego 40, tel. 16/ 678 68 45
Uczniowski Klub Sportowy
ELEKTRONIK przy ZS
Elektronicznych i Ogólnokształ.,
ul Kilińskiego 10, tel. 16/ 678 30 01
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej
Organizacji Sportowej „Orlęta” ul.
Św. Jana 3, tel. 16/ 670 25 25
Przemyśl forty Uczniowski Klub Sportowy
"Twierdza" ul. Dworskiego 6
Hala sportowa Miejski Klub Sportowy „POLONIA”,
POSiR
ul. Sienkiewicza 7, tel.16/ 678 21 19
Obiekty MKS Miejski Klub Sportowy „POLONIA”,
Polonia
ul. Sienkiewicza 7,
Przemyśl
tel.16/ 678 21 19
167
Wrzesień
168
Wrzesień
169
PAŹDZIERNIK
Październik Turniej tenisa stołowego dziewcząt Gimnazjum
Uczniowski Klub Sportowy
„JORDAN” przy Gimn. Nr 3
ul. Łukasińskiego 7, tel. 16/ 678 23 22
Turniej tenisa stołowego chłopców Gimnazjum
Uczniowski Klub portowy„JORDAN”
Nr 3
przy Gimn. Nr 3 ul. Łukasińskiego 7,
tel. 16/ 678 23 22
Otwarte zawody pływackie dla
Kryta
Uczniowski Klub Sportowy
liceum i gimnazjum
pływalnia
„SŁOWAK” ul. Słowackiego 21
III Przemyski Turniej Mini Piłki
Boisko
ZS z Oddziałami Integracyjnymi
Nożnej
szkolne
im. Orląt Lwowskich ,
ul. Grunwaldzka 81 tel. 16/670 29 15
Międzynarodowy Turniej
Przemyska Szkółka Bokserska
Bokserski
„Niedźwiadki” ul. Mickiewicza 30,
tel. 604 284 880
Turniej Tenisa Stołowego
Sala
Uczniowski Klub Sportowy
dziewcząt i chłopców o
gimnastyczna ELEKTRONIK przy ZS
Mistrzostwo Szkoły
przy ZSEiO
Elektronicznych i Ogólnokształ.
ul Kilińskiego 10, tel. 16/ 678 3001
Rajd samochodowy KAZANÓW - Osiedla:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
LIPOWICA
Kazanów
KAZANÓW ul. Opalińskiego 15/24,
i Lipowica
tel. 16/ 670 12 28
Międzyszkolny Turniej
Sala
Uczniowski Klub Sportowy
w Badmintona Chłopców
gimnastyczna ELEKTRONIK przy ZS
i Dziewcząt
przy ZSEiO
Elektronicznych i Ogólnokształ.
ul Kilińskiego 10, tel. 16/ 678 30 01
Turniej szkolny o Puchar Dyrektora Sala przy ZSE Uczniowski Klub Sportowy „Pionier”
ZSE w piłce siatkowej dziewcząt
przy ZSE ul. Dworskiego 25,
tel. 501 071 993
Mistrzostwa Szkoły dziewcząt
Sala
Uczniowski Klub Sportowy
i chłopców w unihokeja
gimnastyczna „Morawa” przy II LO ul. Glazera 44,
przy II LO
tel. 16/679 96 75
XXVII Masowy Bieg nad Sanem
Stadion MKS Przemyskie Towarzystwo Krzewienia
„Biegaj z Nami” o zasięgu
Polonia
Kultury Fizycznej „OGNIWO”,
Nr 3
170
Październik
171
Październik
- listopad
Październik
172
173
10
październik
a
174
Październik
175
Październik
176
Październik
177
Październik
178
Październik
179
Październik
243
Raport o stanie miasta Przemyśla
międzywojewódzkim
180
Październik Szkolny Turniej o Puchar Szkoły
181
Październik III Międzyszkolny turniej
182
koszykówki dziewcząt o Puchar
Prezesa UKS SŁOWAK
Październik Otwarte zawody strzeleckie
w koszykówkę klas V-VI
Sala gimn.
przy SP Nr 11
Sala
gimnastyczna
przy I LO
Strzelnica
LOK
Strzelnica
LOK
183
Październik Szkolna Liga Strzelecka 2010 –
- grudzień
szkoły gimnazjalne i średnie
184
23 – 24
II Ogólnopolski Miting Pływacki
październik
a
Kryta
pływalnia
185
23 – 30
Międzynarodowy Turniej
październik Warcabowy o „Puchar Freja”
a
Przemyśl
186
23 września
/ 24
październik
a
Październik
- Grudzień
Turniej piłki nożnej drużyn
podwórkowych „Jesień 2010”
Boisko przy
kościele
Salezjanów
Międzyszkolna Liga mini
koszykówki dla chłopców
z Przemyskich Szkół Podstaw.
Hala POSiR
187
188
Październik Międzyszkolna Liga mini
- Grudzień koszykówki dla chłopców
190
11 listopada Zawody z okazji Święta
z Przemyskich Szkół Podstaw.
192
193
194
Niepodległości m. Przemyśla
w tenisie stołowym
11 listopada Zawody z okazji Święta
Niepodległości Polski Mistrzostwa m. Przemyśla
w tenisie stołowym
13 listopada Jesienny Turniej Karate
Tradycyjnego Młodzików
i Juniorów
Listopad
Finał Wojewódzki Ligi Karate
Tradycyjnego Młodzików
i Juniorów
Październik Otwarte zawody pływackie dla
- listopad
liceum i gimnazjum
195
13 – 14
listopada
196
Listopad
197
Uczniowski Klub Sportowy ”GIM
BASKET 2”, ul. Ratuszowa 1,
tel. 16/ 678 65 75
LISTOPAD
03 listopada Amatorska Liga tenisa stołowego
Sala „Salosu”
/ 5 maja
Miasta Przemyśla
2011
189
191
ul. 22 Stycznia 20, tel. 16/ 670 59 85
Szkoła Podstawowa Nr 11,
ul. Władycze 5, tel. 16/6783615
Uczniowski Klub Sportowy
„SŁOWAK” ul. Słowackiego 21,
tel. 16/ 676 95 70
Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju,
ul. Słowackiego 40, tel. 16/ 678 68 45
Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju,
ul. Słowackiego 40,
tel. 16/ 678 68 45
Uczniowski Klub Sportowy przy
SP Nr 14, ul. Borelowskiego 12,
tel. 16/ 670 72 70
Przemyski Klub Sportu i Rekreacji
Niewidomych i Słabowidzących
„PODKARPACIE” u. Batorego 22,
tel. 16/ 678 84 60
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej
Organizacji Sportowej „Orlęta” ul.
Św. Jana 3, tel. 16/ 670 25 25
Jesienne Mistrzostwa Przemyśla
w Badmintonie
Zawody strzeleckie z Okazji Dnia
Niepodległości o „Puchar
Prezydenta Miasta”
Październik Szkolna Liga Strzelecka 2010 –
- grudzień
szkoły gimnazjalne i średnie
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej
Organizacji Sportowej „Orlęta” ul.
Św. Jana 3, tel. 16/ 670 25 25
Hala POSiR
Uczniowski Klub Sportowy ”GIM
BASKET 2”, ul. Ratuszowa 1,
tel. 16/ 678 65 75
Hala sportowa Miejski Ludowy Klub Sportowy
POSiR
„NURT” ul. Mickiewicza 28,
tel. 16/ 678 41 06
Hala POSiR
Miejski Ludowy Klub Sportowy
„NURT” ul. Mickiewicza 28,
tel. 16/ 678 41 06
Przemyśl
Przemyśl
Kryta
pływalnia
Sala gimn.
przy SP Nr 5
Strzelnica
LOK
Strzelnica
LOK
Przemyski Klub Karate Tradycyjnego,
ul. Lwowska 32c/19,
tel. 16/ 678 98 44
Przemyski Klub Karate Tradycyjnego,
ul. Lwowska 32c/19,
tel. 16/ 678 98 44
Uczniowski Klub Sportowy
„SŁOWAK” ul. Słowackiego 21
tel. 16/ 676 95 70
Uczniowski Klub Sportowy
„GIM-TEAM” ul. Słowackiego 21
tel. 693 713 213
Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju
ul. Słowackiego 40,
tel. 16/ 678 68 45
Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju
ul. Słowackiego 40,
244
Raport o stanie miasta Przemyśla
tel. 16/ 678 68 45
Uczniowski Klub Sportowy
ELEKTRONIK przy ZS
Elektronicznych i Ogóln.,
ul Kilińskiego 10, tel. 16/ 678 30 01
Hala POSiR
Przemyski Klub Sportu i Rekreacji
Niewidomych i Słabowidzących
„PODKARPACIE” ul. Batorego 22,
tel. 16/ 678 84 60
Gimnazjum
Uczniowski Klub Sportowy
Nr 3
„JORDAN” przy Gimn. Nr 3
ul. Łukasińskiego 7, tel. 16/ 678 23 22
Sala gimn.
Szkoła Podstawowa Nr 11,
przy SP Nr 11 ul. Władycze 5, tel. 16/ 678 36 15
Sala
Uczniowski Klub Sportowy
gimnastyczna ELEKTRONIK przy ZSEiO,
przy ZSEiO
ul Kilińskiego 10, tel. 16/ 678 30 01
Obiekty
Miejski Klub Sportowy „POLONIA”,
klubowe
ul. Sienkiewicza 7, tel. 16/ 678 21 19
Hala POSiR
Miejski Klub Sportowy „POLONIA”,
ul. Sienkiewicza 7,
tel. 16/ 678 21 19
Sala gim. przy Stowarzyszenie Karate Kyokushinkai
Gimnazjum
– IFK ul. Lwowska 32 f/9,
Nr 2
tel.605 836 160
198
Listopad
Streetball – turniej chłopców
o mistrzostwo szkoły
19
18 – 21
listopada
V Impreza sportowo-rekreacyjna
(szachy, warcaby, strzelectwo)
„O Puchar Prezydenta Przemyśla”
200
Listopad
Turniej unihokeja – dziewcząt i
chłopców klas II
201
Listopad
202
Listopad
203
Listopad
XI Międzyświetlicowa Olimpiada
Sportowa
Turniej międzyklasowy w
siatkówkę dziewcząt i chłopców o
Mistrzostwo Szkoły
Turniej szachowy dla młodzieży
204
Listopad
205
Listopad
206
Grudzień
207
Październik Międzyszkolna Liga mini
- Grudzień koszykówki dla chłopców
208
Grudzień
209
06 grudnia
210
08-15
grudnia
„Puchar Polski w Warcabach
100-polowych”
Hala POSiR
211
Grudzień
Ogólnopolskie Zawody Kyokushin
Karate
Hala POSiR
212
Grudzień
SP Nr 1
213
04 lub 11
grudnia
214
Grudzień
Mikołajkowy turniej o Puchar
Dyrektora Szkoły w unihokeju
dziewcząt i chłopców
Mikołajkowy Turniej Karate
Tradycyjnego Młodzików
i Juniorów
MIKOŁAJKI – gry i zabawy dla
dzieci
215
Grudzień
Sala
gimnastyczna
przy ZSEiO
II Turniej halowy piłki nożnej
chłopców rocznika 2001 z okazji
Dnia Niepodległości
Międzysekcyjne Zawody
Kyokushin Karate
GRUDZIEŃ
Mikołajkowe Pływanie
z Przemyskich Szkół Podstaw.
Mikołajkowy turniej mini piłki
siatkowej klas V i VI
Turniej „Mikołajkowy” w halowej
piłce nożnej oraz w siatkówce
Kryta
pływalnia
Hala POSiR
SP Nr 15
ZSMiD
Przemyśl
Osiedla
Kazanów
IX Mikołajkowy Turniej Siatkówki Sala
Przemyski Ośrodek Sportu
i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30,
tel. 16/ 678 60 04
Uczniowski Klub Sportowy ”GIM
BASKET 2”, ul. Ratuszowa 1,
tel. 16/ 678 65 75
Uczniowski Klub Sportowy „15”
ul. W. Pola 5, tel. 505 194 597
Uczniowski Klub Sportowy „Iskra”
przy Zespole Szkół Mechanicznych i
Drzewnych ul. Dworskiego 99,
tel. 16/ 678 51 74
Przemyski Klub Sportu i Rekreacji
Niewidomych i Słabowidzących
„PODKARPACIE” u. Batorego 22,
tel. 16/ 678 84 60
Stowarzyszenie Karate Kyokushinkai
– IFK, ul. Lwowska 32 f/9,
tel. 605 836 160
Uczniowski Klub Sportowy
„Śródmieście” przy SP Nr 1,
ul Sienkiewicza 3, tel. 16/ 678 92 51
Przemyski Klub Karate Tradycyjnego,
ul. Lwowska 32c/19,
tel. 16/ 678 98 44
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
KAZANÓW ul. Opalińskiego 15/24,
tel. 16/ 670 12 28
Uczniowski Klub Sportowy
245
Raport o stanie miasta Przemyśla
216
Grudzień
217
Grudzień
218
219
220
Dziewcząt o Puchar Dyrektora
ZSEiO
gimnastyczna
przy ZSEiO
Międzyklasowy turniej halowej
piłki nożnej dziewcząt i chłopców
o Mistrzostwo Szkoły
Sala
gimnastyczna
przy ZSEiO
Turniej Mikołajkowo – Świąteczny, Sala gimn.
rocznik 1997-1998
przy II LO
Grudzień
Mikołajki Strzeleckie
Strzelnica
LOK
Październik Szkolna Liga Strzelecka 2010 –
Strzelnica
- grudzień
szkoły gimnazjalne i średnie
LOK
Grudzień
Mikołajkowy turniej piłki siatkowej Gimnazjum
chłopców klas pierwszych
Nr 3
ELEKTRONIK przy ZS
Elektronicznych i Ogól.
ul Kilińskiego 10
Uczniowski Klub Sportowy
ELEKTRONIK przy ZS
Elektronicznych i Ogól.
ul Kilińskiego 10
Młodzieżowy klub Sportowy MOTOR
ul. Dworskiego 94/3,tel. 500 097 966
Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju
ul. Słowackiego 40, tel. 16/ 678 68 45
Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju
w ul. Słowackiego 40,
tel. 16/ 678 68 45
Uczniowski Klub Sportowy
„JORDAN” przy Gimn. Nr 3
ul. Łukasińskiego 7, tel. 16/ 678 23 22
Na terenie miasta Przemyśla organizowanych jest ponadto wiele innych imprez
o charakterze sportowym promujących miasto i aktywny wypoczynek. Do najważniejszych
w roku 2010 można zaliczyć:
− Amatorskie Mistrzostwa Podkarpacia w Narciarstwie Alpejskim, Biegowym
i Snowboardzie
− Podkarpacka Liga Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim
− Otwarty Turniej Szachowy „O Złotą Wieżę” /impreza od 1965 r./ cykl zawodów „Piątki
rowerowe”
− Zgadywanka Terenowa z ćwiczeniami praktycznymi
− 47. „Błękitna Wstęga Sanu” – biegi przełajowe w ramach ogólnopolskiej akcji „POLSKA
BIEGA 2010”
− Grand Prix „POLONIA” – ogólnopolskie mistrzostwa Przemyśla w biegu na orientację
− REM II Cycling Challenge 2010 – maraton rowerowy
− V Maraton Rowerowy “Twierdza Przemyśl MTB 2010”
− Cykl turniejów piłki plażowej siatkowej /kobiet i mężczyzn/ o „Puchar Wakacji”
− Otwarte Ogólnopolskie Zawody Karate Kyokushinkai IFK
− Amatorskie rozgrywki w koszykówce, piłce nożnej, siatkówce, tenisie stołowym,
streetballu
− Turniej siatkówki plażowej o „Kufel J. Szwejka” w ramach „13 Fartownych Manewrów
Szwejkowskich”
− Kwietny Bieg 2010 upamiętniający I wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce
− Festiwal Sportów Mało Znanych (golf, korfball, intercrosse, capoeira) w ramach
Podkarpackiego Jarmarku Turystycznego 2010
− XIV Amatorskie Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim „Family Cup”
− II Ogólnopolskie Manewry Forteczne Ochotniczych Hufców Pracy w Twierdzy Przemyśl
− Rajd samochodowy KJS – eliminacje Mistrzostw Okręgu PZM
− Super Sprint SZiK Kazanów 2010
− Downtown / Downhill Przemyśl 2010
− IV Podkarpacka Olimpiada Bocce
− Finały Wojewódzkie Indywidualnych Biegów Przełajowych
− Turniej Orlika o „Puchar Premiera Donalda Tuska”
− Międzynarodowy Festiwal Koszykówki Chłopców urodzonych w 1997r. i 1998r.
− Mistrzostwa Polski w Strzelectwie osób Niewidomych i Słabowidzących
− Wojewódzka Spartakiada Niewidomych o „Puchar Podkarpacia”
246
Raport o stanie miasta Przemyśla
−
−
Turniej piłki siatkowej w ramach obchodów 60-lecia istnienia Koła Terenowego Polskiego
Związku Głuchych
Przemyska Olimpiada Przedszkolaków 2010.
Bazę sportowo-rekreacyjną miasta stanowi:
- MKS „Polonia” – stadion z bieżnią i kompleks trawiastych boisk do piłki nożnej,
- KKS „Czuwaj” - stadion i boisko do piłki nożnej, korty tenisowe i boiska do piłki ręcznej;
- stadion sportowy z bieżnią przy, ul. A. Dworskiego,
- stok narciarski z całorocznym torem saneczkowym,
- sztuczne lodowisko – skatepark,
- kryta pływalnia,
- hala sportowa stanowiąca zaplecze treningowe dla różnych dyscyplin sportowych,
- boiska do piłki siatkowej plażowej,
- kilkadziesiąt boisk osiedlowych, szkolnych i sportowych o różnej nawierzchni,
- sale gimnastyczne przy placówkach oświatowych.
Tabela 211. Wykaz miejskich obiektów sportowych – osiedlowych i oświatowych, wg podziału
miasta Przemyśla na osiedla (stan na 31 grudnia 2009r.)
Nazwa rady
Rada Osiedla Nr 1
Stare Miasto
Rada Osiedla Nr 2
Kmiecie
Rada Osiedla Nr 3
Warneńczyka
Rada Osiedla Nr 4
Lipowica
Rada Osiedla Nr 5
Salezjańskie
Rada Osiedla Nr 6
Kazanów
Rada Osiedla Nr 7
Winna Góra
Rada Osiedla Nr 8
Rogozińskiego
Rada Osiedla Nr 9
Krasińskiego
Obiekty sportowe
Boisko osiedlowe przy ul. Śnigurskiego
MKS „Polonia” – ul. Sanocka, stadion z bieżnią
i kompleks trawiastych boisk do piłki nożnej
Lodowisko - skatepark
Stok narciarski – saneczki, trasy rowerowe
Boisko do piłki siatkowej plażowej przy hotelu
Gromada. Plac zabaw - park miejski
Boiska sportowe nad Sanem:
piłka nożna 2 boiska
piłka siatkowa plażowa dwa boiska.
Place zabaw – osiedlowe
Boiska osiedlowe ul. Węgierska
Plac zabaw
Boiska osiedlowe przy ul. Wysockiego
Plac zabaw – park miejski
Boiska osiedlowe przy ul..Glazera
Place zabaw – osiedlowe
Boiska sportowe – piłka nożna, piłka siatkowa, ul.
Opalińskiego
Boisko osiedlowe – ul. Lelewela
Place zabaw – osiedlowe
Boiska do piłki nożnej:
fort „Winna Góra”, „Baniaki”
Boisko asfaltowe do koszykówki ogrodzone ,
ul St. Augusta
Place zabaw – osiedlowe
Boisko osiedlowe do piłki nożnej i piłki siatkowej
plażowej – przy ul. Rogozińskiego i F. Focha.
Place zabaw – osiedlowe.
Boiska osiedlowe przy ul. Krasińskiego ,
,Borelowskiego, Kosynierów,
KS „Czuwaj” - stadion i boisko do piłki nożnej, korty
tenisowe, dwa boiska asfaltowe
Place zabaw - osiedlowe
Boisko do siatkówki przy stanicy wodnej
Obiekty oświatowe
SP 11 - boiska szkolne, sala gim.
SP 1 - boiska szkolne, sala gim.
Gim. nr 2 – boisko do koszykówki, sala
gimnastyczna
SP 16 – boisko do piłki nożnej
z nawierzchnią syntetyczną
ZSzOI – boisko, sala gimn.
Gim. 5 – sala gimn.
MDK – boisko asfaltowe
Plac zabaw - ul. Barska
Plac zabaw - ul. Dolińskiego
SP 4 – boiska szkolne, sala gimn.
SP 6 –boisko wielofunkcyjne
z nawierzchnią syntetyczną przy szkole
podstawowej
SP 14 – boiska szkolne
o nawierzchni asfaltowe i ziemnej, sala
gimnastyczna.
Gim. nr 1 – boiska szkolne, sala
gimnastyczna
247
Raport o stanie miasta Przemyśla
Rada Osiedla Nr 10
Kopernika
Boisko osiedlowe do piłki nożnej i siatkówki, place
zabaw
Rada Osiedla Nr 11
Lwowska
Boisko osiedlowe do piłki nożnej przy
ul. Lwowskiej i przy ul. Batorego
Place zabaw – osiedlowe
Rada Osiedla Nr 12
Łukasińskiego
Boisko osiedlowe przy ul. I Armii WP.
Place zabaw – osiedlowe
Rada Osiedla Nr 13
Przemysława
Boiska sportowe:
Zniesienie – boisko do piłki nożnej i siatkowej
ul. Szykowskiego – boisko do koszykówki
ul. Stachiewicza – boisko do piłki nożnej
Rada Osiedla Nr 14
Słowackiego
Boiska osiedlowe przy ul. Słowackiego
Place zabaw - osiedlowe
Rada Osiedla Nr 15
Konopnickiej
Rada Osiedla Nr 16
Mickiewicza
Rada Osiedla Nr 17
Zielonka
Rada Osiedla Nr 18
Rycerskie
Rada Osiedla Nr 19
Os. Krakowskie
Rada Osiedla Nr 20
Za Wiarem
Boisko osiedlowe na forcie przy ul. Polnej, boisko do
siatkówki.
Place zabaw – osiedlowe
Boisko do piłki siatkowej przy ul. Tuwima
Hala sportowa – boiska asfaltowe, ul. Mickiewicza
Place zabaw – osiedlowe
SOSW nr 1 – ul. Kopernika, boiska
szkolne , plac zabaw
SOSW nr 2 – ul. Czarnieckiego - boiska
szkolne, sala gimn.
Gim. nr 3 – kompleks boisk szkolnych,
sala gimn.
Przedszkole nr 2 – plac zabaw
ZSEiO – boiska szkolne, sala
gimnastyczna
ZSE – boiska szkolne, sala gimn.
ZSMiD – stadion „Juwenia”kompleks boisk asfaltowych
i jedno duże trawiaste z bieżnią, boisko
wielofunkcyjne „Orlik” wraz
z lodowiskiem „Biały Orlik”.
ZST – boiska szkolne asfaltowe, sala
gimnastyczna.
SP 8 – boiska szkolne
I LO – Gimnazjum boiska szkolne, sala
gim.
Przedszkole Nr 9 – plac zabaw
SP 15 - boiska szkolne, sala gim.
SP Nr 5 - sala gimnastyczna
Boiska osiedlowe: piłka nożna, siatkówka
Boiska osiedlowe przy ul. Bielskiego
i Sikorskiego
Place zabaw – osiedlowe
Boiska osiedlowe przy ul. Monte Cassino do piłki
nożnej i piłki siatkowej, plac zabaw
Boiska osiedlowe nad Wiarem do piłki nożnej,
siatkowej i koszykowej, plac zabaw.
II LO – kompleks boisk szkolnych, sala
gimnastyczna
Przedszkole nr 19 – plac zabaw
Jak wynika z powyższego zestawienia praktycznie przy każdej szkole są obiekty sportowe typu:
hala sportowa, czy boiska do piłki siatkowej lub koszykowej. Na każdym osiedlu powstały lub
są w planach budowy tzw. „zielone sale gimnastyczne”, boiska do piłki siatkowej plażowej, czy
place zabaw dla najmłodszych.
Duży wpływ na rozwój i upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia ma doskonaląca swą
wiedzę i umiejętności kadra specjalistów: nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów
i wolontariuszy.
Jednym z zadań realizowanych przez Wydział Edukacji i Wydział Sportu jest ponadto
organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Corocznie Wydział
dofinansowuje półkolonie w ramach ferii letnich i zimowych. W Młodzieżowym Domu Kultury
odbywają się zajęcia sportowe w kilku dyscyplinach, a w POSiR powołane zostały szkółki
sportowe którymi kierują profesjonalni trenerzy, czy instruktorzy. Poza tym organizowanie
czasu wolnego obejmuje realizowany w szkołach i Uczniowskich Klubach Sportowych program
sportowo-rekreacyjny, w tym podnoszenie poziomu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.
248
Raport o stanie miasta Przemyśla
B. TRENDY I TENDENCJE
Systematycznie zwiększa się liczba rejestrowanych stowarzyszeń kultury fizycznej i rekreacji,
które w różnych dyscyplinach sportowych powstają na terenie miasta Przemyśla. Budowa
wyciągu narciarskiego znacznie przyczyniła się do rozwoju sportów zimowych oraz uprawiania
rekreacji, np. na rowerach górskich. Modernizacja i budowa nowych boisk osiedlowych pozwala
na zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających sport i rekreację. W coraz większym
stopniu stowarzyszenia pozyskują środki ze źródeł zewnętrznych, co świadczy o ich mobilności
i prawidłowym działaniu.
Rejestrowanie działalności gospodarczej związanej z rekreacją i sportem ( m.in. prowadzenie
kręgielni, salonu do gry w bilarda, fitness, siłowni, czy zajęć z Nordic Walking, zajęć z tenisa
ziemnego, karate, pływania, jazdy na nartach, paintball, sporty ekstremalne, itp. ) świadczy
o coraz większej świadomości ludzi dotyczącej znaczenia uprawiania sportu i jego wpływu na
ich stan zdrowia.
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 212. Wydatki budżetów gmin na kulturę fizyczną i sport – GUS
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Przemyśl
884 169
1 899 083
11 564 840
6 338 761
5 667 762
5 657 696
5 131 792
Krosno
Mielec
6 210 289 3 686 323
5 575 663 3 483 233
4 544 073 3 694 212
4 201 919 4 861 882
4 586 202 5 220 790
7 864 642 26 725 880
5 938 733 14 560 168
Zamość
3 082 557
3 398 257
3 143 759
5 054 376
4 693 422
7 634 254
7 178 406
Jelenia Góra
2 680 978
1 252 873
1 373 346
2 047 141
2 540 669
3 786 098
3 900 591
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Kultura fizyczna
Wydział Sportu realizując na bieżąco zadania z zakresu sportu i rekreacji współpracuje
i wspiera merytorycznie oraz finansowo kluby i stowarzyszenia kultury fizycznej, których ilość
obrazuje poniższa tabela.
Tabela 213. Stowarzyszenia kultury fizycznej zarejestrowane w ewidencji Prezydenta Miasta
Przemyśla
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Nazwa stowarzyszenia
Uczniowski Klub Sportowy „Śródmieście” przy SP Nr 1
Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” przy SP Nr 4
Uczniowski Klub Sportowy „Aktywna Piątka” przy SP Nr 5
Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 6
Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 14
Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 15
Uczniowski Klub Sportowy „Polonia” przy Gimnazjum Nr 1
Uczniowski Klub Sportowy ”GIM BASKET 2” przy Gimnazjum Nr 2
Uczniowski Klub Sportowy „Jordan” przy Gimnazjum Nr 3
Uczniowski Klub Sportowy „TEMPO 5” przy Gimn. Nr 5
Uczniowski Klub Sportowy "GUTEK" przy Gimn. Salezjańskim
Uczniowski Klub Sportowy „Słowak” przy I LO
Uczniowski Klub Sportowy „Morawa” przy II LO
Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” przy ZSzOI
Uczniowski Klub Sportowy „Elektronik” przy ZSEiO
Uczniowski Klub Sportowy „Sianowa Czajka” przy ZSO Nr 2
Adres
ul. Sienkiewicza 3
ul. Św. Jana 10
ul. Konarskiego 7
ul. B. Spiechowicza 1
ul. Borelowskiego 12
ul. W. Pola 5
ul. 3 Maja 38
ul. Ratuszowa 1
ul. Łukasińskiego 7
ul. Grunwaldzka 17
ul. Św. Jana 3
ul. Słowackiego 21
ul. B-pa J. Glazera 44
ul. Kilińskiego 10
ul. Smolki 10
249
Raport o stanie miasta Przemyśla
17.
18.
19.
20.
21.
ul. Bakończycka 11
ul. Dworskiego 99
ul. Dworskiego 25
ul. Kopernika 14
ul. St. Czarnieckiego 27
23.
Uczniowski Klub Sportowy „FORMA” przy ZSUHiG
Uczniowski Klub Sportowy „ Iskra” przy ZSMiD
Uczniowski Klub Sportowy „Pionier” przy ZSE
Uczniowski Klub Sportowy „Gladiator” przy SOSW Nr 1
Uczniowski Klub Sportowy Niesłyszących „Niedźwiadek” przy SOSW Nr 2
Uczniowski Klub Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
„Sokół”
Uczniowski Klub Sportowy „GIM – TEAM”
24.
Uczniowski Klub Sportowy „Twierdza” przy OHP w P-ślu
ul. Dworskiego 6
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Uczniowski Klub Sportowy „Elektromechanik” przy ZSZ Nr 1
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Azymut”
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadki”
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
Międzyszkolny Klub Sportowy „JUVENIA”
Powiatowe Szkolne Towarzystwo Sportu i Rekreacji
Klub Żeglarski „OPTY” przy MZK sp. z o. o.
Stowarzyszenie Karate „SAIHA” KYOKUSHINKAI-IFK
Przemyski Klub SHORIN - RYU Karate
Przemyska Reprezentacja Maratończyków
Młodzieżowy Klub Sportowy „Motor”
Przemyska Szkółka Bokserska „Niedźwiadki”
Stowarzyszenie Sportowe „Kinsen”
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Kazanów”
Klub Sportowy „Góral Winna Góra”
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miłośników Siatkówki
w Przemyślu
ul. Dworskiego 100
ul. B-pa J. Glazera 44
ul. Borelowskiego 12
ul. Dworskiego 24
ul. Borelowskiego 12
ul. Lwowska 51
ul. Lwowska 9
ul. Lwowska 32f/9
ul. Rodzinna 27
ul. 3 Maja 71/2
ul. Dworskiego 94/3
ul. Mickiewicza 30
ul. St. Augusta 20a/12
ul. Opalińskiego 15/24
ul. Mireckiego 5
ul. Poniatowskiego 16/2
22.
ul. J. Jasińskiego 1
ul. Słowackiego 21
Tabela 214. Stowarzyszenia kultury fizycznej prowadzące działalność na terenie miasta
Przemyśla.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Nazwa stowarzyszenia
Klub Sportowy „Czuwaj”
Miejski Klub Sportowy „Polonia”
Auto Sport Klub
Automobilklub Przemyski
Miejski Ludowy Klub Sportowy „Nurt”
Klub Sportowy Głuchych „Iskra”
Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących
„Podkarpacie”
Stowarzyszenie AKTIV - Grupa Ludzi Aktywnych
Wojskowy Prawosławny Klub Sportowy „Strathos”
Stow. Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Orlęta”
Sportowo Kulturalny Klub Szachowy
Przemyski Klub Karate „KYOKUSHIN”
Przemyski Klub Karate Tradycyjnego
Przemyski Klub OYAMA Karate
Przemyski Klub Karate SHOTOKAN
Przemyski Klub JU-JUTSU
Przemyski Klub Żeglarski „Norka”
Stowarzyszenie Żeglarskie Jacht Klub „Baltica”
Stowarzyszenie Żeglarskie ”Wodnik” w Przemyślu
Gwiazdy Przemyśla
Przemyskie Stowarzyszenie Żeglarskie „Saling”
Przemyski Okręgowy Związek Żeglarski
Przemyski Klub Okinawa Goju-RYU Karate-Do
Nauczycielski Klub Żeglarski "Kliwer" w Przemyślu
Stowarzyszenie Żeglarskie "Kotwica" w Przemyślu
Przemyskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Ogniwo”
w Przemyślu
Adres
ul. 22 Stycznia 6
ul. H. Sienkiewicza 7
ul. Rzeczna 10/121
ul. Mariacka 11
ul. Mickiewicza 28
ul. Grodzka 6
ul. St. Batorego 22
ul. Z. Zielińskiego 12/10
ul. 3 Maja 58
ul. Św. Jana 3
ul. Św. Józefa 6
ul. Sanocka 67a
ul. Lwowska 32c/19
ul. Kosynierów 6/19
Żurawica 156
ul. J. Lelewela 13/6
ul. M. Konopnickiej 2/5
Plac Św. Floriana 1
ul. Bielskiego
ul. Nestora 2
ul. Sanocka 47
ul. Dworskiego 95/2
ul. Sportowa 12/31
ul. Lwowska 17
ul. 22 Stycznia 20
250
Raport o stanie miasta Przemyśla
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
Grodzko Ziemski Związek Szachowy
Przemyski Okręgowy Związek Koszykówki
Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
Przemyskie Towarzystwo Narciarskie
Przemyskie Towarzystwo Cyklistów
Przemyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Przemyski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki „Start”
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Kolegium
Nauczycielskiego im A. Fredry
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej
Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
Hufiec Ziemi Przemyskiej ZHP im. Orląt Przemyskich
Przemyskie Stowarzyszenie Motocyklowe „Twierdza”
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Przemyśl
Przemyska Grupa Paralotniowa „Latam bo chcę”
Akademia Zdrowego Stylu Życia „Kuźnia”
ul. W. Waygarta
ul. J. Lelewela
ul. Paderewskiego 12/20
ul. H. Sienkiewicza 7
ul. J. Słowackiego 40
ul. Żołnierzy I AWP 5/37
ul. Kamienny Most 6
ul. J. Piłsudskiego 23/6
ul. Barska 6
ul. St. Batorego 22
ul. Łukasińskiego 12
ul. T. Terleckiego 6
ul. F. Chopina 15 A
ul. 22 Stycznia 20
ul. Skośna 1
Plac Dominikański
ul. Wyb. J.P. II 80/115
ul. Mireckiego 4
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
-
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015 przyjęty Uchwałą
Nr 263/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2010r. zaktualizowany
Uchwałą Nr 40/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca 2011r.
Urząd Miejski w Przemyślu
251
Raport o stanie miasta Przemyśla
SEKTOR XI - ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
TEMAT 1.
ILOŚĆ ORGANIZACJI, KIERUNKI DZIAŁANIA, STAN MATERIALNY,
UCZESTNICTWO, DOROBEK.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Prezydent Miasta Przemyśla sprawuje nadzór nad stowarzyszeniami mającymi siedzibę na
terenie miasta.
Nadzór ten jest sprawowany z punktu widzenia legalności, tj. zgodności z przepisami prawa
i statutem, bez wkraczania w sferę merytoryczną tej działalności. W razie stwierdzenia, że
działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub statutem organ nadzoru ma prawo
wystąpić do sądu o udzielenie upomnienia władzom stowarzyszenia, uchylenie niezgodnej
z prawem uchwały, rozwiązanie stowarzyszenia.
W celu prawidłowego wykonywania nadzoru prowadzone są następujące ewidencje:
- stowarzyszeń i fundacji – Wydział Spraw Społecznych;
- stowarzyszeń kultury fizycznej – Wydział Sportu.
Aktualnie na terenie miasta funkcjonuje 259 organizacji pozarządowych, które realizują różne
zadania i działają w imieniu różnych grup społecznych.
Tabela 215. Organizacje pozarządowe działające w Przemyślu w poszczególnych dziedzinach
życia społecznego
Wyszczególnienie rodzaju organizacji
oświata, edukacja, wychowanie
pomoc społeczna, działalność
charytatywna
ochrona zdrowia, rehabilitacja
rodzina, dzieci, młodzież
sztuka, kultura, ochrona zabytków
ekologia, ochrona środowiska
seniorzy, organizacje kombatanckie
organizacje kobiece
sport, rekreacja
mniejszości narodowe
przedsiębiorczość
inne
RAZEM
Liczba organizacji
2007
2008
2005
2006
2009
2010
15
18
21
26
28
30
4
6
5
5
5
5
18
7
31
10
9
5
6
2
24
131
16
7
26
6
11
2
61
1
11
5
170
18
13
28
7
12
2
77
1
15
3
202
22
14
36
12
13
2
82
2
19
4
237
22
19
37
10
15
2
84
3
21
5
251
23
19
41
10
15
2
84
3
22
5
259
Organizacje pozarządowe w Przemyślu według zakresu prowadzonej działalności:
1. Oświata, Edukacja, Wychowanie:
- Stowarzyszenie Twórczych Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego;
- Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego;
- Zakład Doskonalenia Zawodowego;
- Katolickie Stowarzyszenie „UNUM” z siedzibą w Przemyślu;
- Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego;
- Rada Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT;
- Południowo-Wschodni Instytut Naukowy;
- Stowarzyszenie Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza
Morawskiego;
- Stowarzyszenie Wspierania Młodych Talentów w Gimnazjum nr 1 w Przemyślu;
- Forum Współpracy Transgranicznej;
- Stowarzyszenie Edukacja-Rozwój-Przyszłość „KAMENA” w Przemyślu;
252
Raport o stanie miasta Przemyśla
-
-
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zainteresowań Twórczych Dzieci i Młodzieży
w Przemyślu;
Związek Nauczycielstwa Polskiego;
Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki im. Celestyna Freineta Zarząd Grupy
Regionalnej w Przemyślu;
Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła - Katolicka Świetlica ProfilaktycznoWychowawcza "Oratorium";
Zgromadzenie Sióstr Felicjanek - Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Dom
Bł. Matki Angeli";
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”;
Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku;
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 3;
Stowarzyszenie Przyjaciół ZSEiO;
Stowarzyszenie „Aktywna Jedenastka”.
Stowarzyszenie Absolwentów i Pracowników Technikum Nr 8 im. ks. abp. Ignacego
Tokarczuka;
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju „Navigare”;
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szkół Muzycznych w Przemyślu;
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych;
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Historii Techniki;
Stowarzyszenie Promocji i Wspierania Inicjatyw Proeuropejskich EUROPA;
Forum Rozwoju Przemyśla,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Wspierania Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich
i Gastronomicznych;
Stowarzyszenie na Rzecz Świetlicy i Stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 15 „Świetlik”.
2.
-
Pomoc społeczna, Działalność charytatywna:
Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS;
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Przemyskie;
Caritas Archidiecezji Przemyskiej;
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Przemyślu;
Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy.
3.
-
Ochrona zdrowia, Rehabilitacja:
Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej;
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem;
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Regionu Ziemi Przemyskiej;
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Młodzieżowe nr 14;
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe nr 15;
Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących - SWN;
Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości;
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu;
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Alfa”;
Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej, Szkolnej i Uniwersyteckiej Zarząd Krajowy;
Polski Komitet Zwalczania Raka Oddział Podkarpacki;
Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie;
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Przemyślu;
Stowarzyszenie Medycyna Integracyjna;
Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Przemyślu;
Stowarzyszenie „Metalowych Serc” w Przemyślu;
-
253
Raport o stanie miasta Przemyśla
-
-
4.
5.
-
Stowarzyszenie „Propublika”w Przemyślu;
Stowarzyszenie na Rzecz Organizacji Podkarpackich Dni Onkologiczno-Chirurgicznych;
Stowarzyszenie „Bliscy Ofiarom Nowotworów”;
Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe i Grodzkie;
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Zaburzeniami Mowy „LOGO”;
Fundacja Ochrony Zdrowia im. Włodzimierza Czwerynko,
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Koło w Przemyślu.
Rodzina, Dzieci, Młodzież:
Klub Inteligencji Katolickiej
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej;
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka;
Oddział Rejonowy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej;
Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży
„Wzrastanie”;
Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze Rodzin Wielodzietnych im. św. Brygidy;
Parafia Rzymsko-Katolicka Miłosierdzia Bożego – Apostolat Trzeźwości;
Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej;
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Caritas”;
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego;
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Uzdolnionym "Piękny Umysł";
Stowarzyszenie Przyjaciół Ruchu Apostolstwa Młodzieży;
Fundacja Życia Podkarpackiego – Podaruj Dzieciom Radość;
Stowarzyszenie „Młodość ze sztuką”;
Stowarzyszenie „Pokój i Dobro”;
Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych „Młody Przemyśl”;
Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej;
Ruch Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej;
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej.
Sztuka, Kultura, Ochrona zabytków:
Polski Związek Wschodni;
Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Kościoła Miłosierdzia Bożego;
Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Kościoła Parafialnego Patronów Europy św. Benedykta,
Cyryla i Metodego;
Towarzystwo Przyjaciół Dobromila i Regionu z siedzibą w Przemyślu;
Towarzystwo Przemyskiej Orkiestry Dętej przy JW. 1947;
Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka;
Przemyskie Centrum Inicjatyw Kulturalnych „Mytusa”;
Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry „FREDREUM”;
Galicyjskie Towarzystwo Genealogiczne;
Stowarzyszenie Muzyczne „Symfonia” przy Zespole Szkół Muzycznych w Przemyślu;
Stowarzyszenie Kapel Podwórkowych i Estradowych Kapela Podwórkowa „Po Prostu”;
Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne „Archiwariusz”;
Społeczny Komitet Wspierania Restauracji Katedry Rzymskokatolickiej we Lwowie;
Oddział Przemyskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich;
Towarzystwo Ulepszania Miasta;
Podkarpackie Stowarzyszenie „GOSPEL”;
Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu;
254
Raport o stanie miasta Przemyśla
6.
-
Forum Samorządowe Razem;
Nadsańskie Stowarzyszenie Muzyczne;
Przemyskie Towarzystwo Przyjaciół Paderborn;
Towarzystwo Edukacji Teatralnej w Przemyślu;
Stowarzyszenie 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia
Kinsky'ego w Przemyślu;
Stowarzyszenie Budowy Wielkiego Dzwonu Papieskiego AD PERPETUAM REI
MEMORIAM w Przemyślu;
Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.”;
Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej;
Towarzystwo Muzyczne;
Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca;
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Przemyślu;
Archidiecezjalny Chór „Magnificat”;
Przemyska Gildia Fantastyki;
Stowarzyszenie Opieki nad Twierdzą Przemyśl i Dziedzictwem Kulturowym Ziemi
Przemyskiej;
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ziemi Przemyskiej;
Fundacja Polsko-Japońska „YAMATO” Centrum Kultury Japońskiej;
Towarzystwo Przyjaciół Nowego Miasta i Regionu;
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne PRO MEMORIA;
Stowarzyszenie Dziedzictwo Europy Wschodniej;
Stowarzyszenie KAPONIERA,
Stowarzyszenie dla Przemyśla REGIA CIVITAS;
Przemyskie Stowarzyszenie Akordeonowe w Przemyślu;
Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Bluesa w Przemyślu,
Fundacja Wymiany Kulturowej ”to Tu to Tam”.
Ekologia, Ochrona środowiska:
Związek Pszczelarzy Ziemi Przemyskiej;
Okręgowe Stowarzyszenie Pszczelarzy;
Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych Region w Przemyślu;
Stowarzyszenie Pomocy Psom Bezdomnym „Amicus” w Przemyślu;
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Przemyślu;
Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Nadzieja”;
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami;
Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych „San” Okręg w Przemyślu;
Niezależne Towarzystwo Wędkarskie „SAZAN”;
Fundacja Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu.
7. Seniorzy, Organizacje kombatanckie:
- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Przemyślu;
- Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką Oddział Terenowy
w Przemyślu;
- Oddział Terenowy Związku Sybiraków;
- Związek Sybiraków Koło Terenowe dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego;
- Ogólnopolska Federacja Autonomicznych Związków Kombatanckich oraz Stowarzyszeń
Martyrologicznych Zarząd Krajowy w Przemyślu;
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Przemyślu
255
Raport o stanie miasta Przemyśla
-
Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerw Wojska Polskiego w Przemyślu
Stowarzyszenie Najmłodszych Polskich Żołnierzy II Wojny Światowej - Zarząd Krajowy
w Przemyślu;
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Okręgowy;
Koło Miejskie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Przemyślu;
Stowarzyszenie Szarych Szeregów Krąg Przemyśl im. Jana Kruka;
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Przemyślu.
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Zakładowe Węzła PKP;
Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział w Przemyślu;
Przemyski Związek Żołnierzy Górników Prześladowanych przez Władze Komunistyczne.
8. Organizacje kobiece:
- Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi - EUROPA DONNA;
- Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki”.
9.
-
Sport, Rekreacja:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze;
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
Klub Sportowy „Czuwaj”
Miejski Klub Sportowy „Polonia”
Auto Sport Klub
Miejski Ludowy Klub Sportowy „Nurt”
Klub Sportowy Głuchych „Iskra”
Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Orlęta”
Sportowo – Kulturalny Klub Szachowy
Przemyski Klub Karate „KYOKUSHIN”
Przemyski Klub Karate Tradycyjnego
Przemyski Klub OYAMA Karate
Przemyski Klub Karate SHOTOKAN
Powiatowe Szkolne Towarzystwo Sportu i Rekreacji
Klub Żeglarski „OPTY”
Stowarzyszenie Karate „SAIHA” KYOKUSHINKAI – IFK
Przemyski Klub SHORIN – RYU Karate
Przemyskie Stowarzyszenie Żeglarskie „SALING”;
Stowarzyszenie AKTIV - Grupa Ludzi Aktywnych;
Uczniowski Klub Sportowy „Gladiator”
Uczniowski Klub Sportowy „Twierdza”
Uczniowski Klub Sportowy „Śródmieście” przy SP Nr 1
Uczniowski Klub Sportowy „ Czwórka” przy SP Nr 4
Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 6
Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 14
Uczniowski Klub Sportowy „Polonia” przy Gimnazjum Nr 1
LUKS przy SP Nr 15
UKS „Gim Baskets 2” przy Gimnazjum Nr 2
UKS „Jordan” przy Gimnazjum Nr 3
UKS „Tempo 5 ‘ przy Gimnazjum Nr 5
UKS „Słowak „ przy I LO
UKS „Morawa „ przy II LO
UKS „Elektronik” przy ZSEiO
256
Raport o stanie miasta Przemyśla
-
UKS „Sianowa Czajka” przy ZSO Nr 2
UKS „Technik” przy ZST
UKS „Iskra” przy ZSMiD
UKS Niesłyszących „Niedźwiadek” przy SOSW Nr 2
UKS TKKF „Sokół”
UKS „ Gutek’ Przy Gimnazjum Salezjańskim
UKS „Elektromechanik”
Międzyszkolny UKS „Niedźwiadki”
Międzyszkolny UKS „Azymut”
UKS „Geam Team” przy Gimnazjum Absolwentów I LO
UKS „Orliki” przy ZSzOI
UKS „Pionier” przy ZSE
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
Międzyszkolny Klub Sportowy „Juvenia”
Przemyski Klub JU-JUTSU
Stowarzyszenie Żeglarskie „Wodnik”
Przemyski Okręgowy Związek Żeglarski
Przemyski Klub Żeglarski „Norka”
Przemyskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Ogniwo”
Grodzko Ziemski Związek Szachowy
Przemyski Okręgowy Związek Koszykówki
Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju
Przemyskie Towarzystwo Narciarskie
Przemyskie Towarzystwo Cyklistów
Przemyska Reprezentacja Maratończyków
ZHP Hufiec Ziemi Przemyskiej im. „Orląt Przemyskich”
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Infrastruktury i Turystyki w Euroregionie Karpaty.
Stowarzyszenie Żeglarskie „KOTWICA”;
Przemyskie Stowarzyszenie Taneczne „Bon-Ton”;
Oddział Wojskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. „Twierdzy
Przemyśl” przy Klubie Garnizonowym;
Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Przemyślu;
Polski Związek Wędkarski Okręg w Przemyślu;
Przemyskie Stowarzyszenie Motocyklowe „KLUB TWIERDZA”;
SKF „Kazanów”
Stowarzyszenie Sportowe „Kinsen”
Yacht Klub „San”
Klub Uczelniany AZS Kolegium Nauczycielskie
Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej
Przemyska Grupa Paralotniowa „Latam bo chcę”
Akademia Zdrowego Stylu Życia „Kuźnia”
MKS „Motor”
Przemyska Szkółka Bokserska
Przemyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
10. Mniejszości narodowe:
- Związek Ukraińców w Polsce Oddział i Koło w Przemyślu;
- Stowarzyszenie Ukraiński Dom Narodowy;
- Stowarzyszenie Romów Przemyskich.
257
Raport o stanie miasta Przemyśla
10. Przedsiębiorczość:
- Stowarzyszenie Kierowców Taksówek Osobowych Radio Taxi „GALICJA”;
- Stowarzyszenie Transportu Prywatnego „TELE-TAXI”;
- Stowarzyszenie Kierowców Taksówek Osobowych „Super-Radio-Taxi”;
- Stowarzyszenie Radio Taxi „Maxi” w Przemyślu przy ul. Wałowej;
- Stowarzyszenie Taksówkarzy Prywatnych „Kresy”;
- Stowarzyszenie Transportu Prywatnego „Taxi Pod Kasztanem”;
- Przemyska Kongregacja Kupiecka;
- Przemyskie Stowarzyszenie Kupieckie;
- Stowarzyszenie Winnice Doliny Sanu;
- Stowarzyszenie Właścicieli Domków w Krasicach z siedzibą w Przemyślu „Słoneczny
Stok”;
- Forum Rozwoju i Innowacji w Przemyślu;
- Podkarpackie Stowarzyszenie Właścicieli Pomocy Drogowej „Auto-hol”;
- Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców;
- Stowarzyszenie Przemyski Konwent Społeczno-Gospodarczy;
- Fundacja Wspierania Rozwoju Ziemi Przemyskiej „San”;
- Wschodnioeuropejskie Centrum Biznesu;
- Forum Biznesu Region w Przemyślu;
- Fundacja Rozwoju Nowych Technologii i Zasobów Ludzkich;
- Prywatne Stowarzyszenie Taksówkarzy „Kraszewskiego”;
- Stowarzyszenie Taksówkowe RADIO-TAXI-EKSPRES;
- Stowarzyszenie Kupców „Plac Rybi”,
- Polskie Stowarzyszenie Taksatorów Leśnych w Przemyślu.
12. Inne:
- Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Przemyskiego;
- Społeczny Komitet Obrony Obywatela i Walki z Korupcją;
- Komitet Obrony Bezrobotnych „Godne Życie”;
- Stowarzyszenie Kapitanat Portu Przemyśl;
- Stowarzyszenie Klub Obywatelski.
Tabela 216. Procentowy udział organizacji według zakresu prowadzonej działalności
Nazwa
Oświata, edukacja, wychowanie
Pomoc społeczna, działalność charytatywna
Ochrona zdrowia, rehabilitacja
Rodzina, dzieci, młodzież
Sztuka, kultura, ochrona zabytków
Ekologia, ochrona środowiska
Seniorzy, organizacje kombatanckie
Organizacje kobiece
Sport, rekreacja
Mniejszości narodowe
Przedsiębiorczość
Inne
2005
2006
Udział w (%)
2007
2008
2009
11,28
3,01
13,53
6,02
24,06
7,52
6,77
3,76
5,26
0,75
18,04
15,57
4,91
13,11
9,83
21,31
4,91
9,01
1,63
4,91
0,81
9,01
4,09
10,39
2,47
8,91
6,43
13,86
3,46
5,94
0,99
38,11
0,49
7,42
1,53
11,16
2,00
8,77
7,57
14,75
3,99
5,98
0,80
33,47
1,20
8,37
2,00
11,20
2,15
9,48
6,03
15,51
5,17
5,60
0,86
33,19
0,86
8,19
1,72
2010
11,58
1,93
8,88
7,36
15,83
3,86
5,79
0,77
32,43
1,15
8,49
1,93
Organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego:
- Miejski Klub Sportowy „Polonia” Przemyśl
- Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących SWN
258
Raport o stanie miasta Przemyśla
-
Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS w Przemyślu
Nadsańskie Stowarzyszenie Muzyczne w Przemyślu
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu
Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Regionu Ziemi Przemyskiej
Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "PODKARPACIE"
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu
Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu
Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu
Stowarzyszenie Wspierania Młodych Talentów w Gimnazjum NR 1 w Przemyślu
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Caritas" w Przemyślu
Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży
"Wzrastanie" z siedzibą w Przemyślu
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. św. Józefa Sebastiana
Pelczara Biskupa
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy
Stowarzyszenie Muzyczne „Symfonia” przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w
Przemyślu
Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu
Stowarzyszenie „Medycyna Integracyjna”
Stowarzyszenie Przyjaciół ZSEiO w Przemyślu
Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Nadzieja”
Fundacja Życia Podkarpackiego "Podaruj Dzieciom Radość"
Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca
Fundacja Rozwoju Nowych Technologii i Zasobów Ludzkich w Przemyślu
Rada Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Przemyślu
Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych
Fundacja Ochrony Zdrowia im. Włodzimierza Czwerynko
Przemyskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „OGNIWO”
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Przemyślu
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego, Kolegium Nauczycielskiego im. A.
Fredry w Przemyślu,
Stowarzyszenie „Ukraiński Dom Narodowy” w Przemyślu
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Przemyślu
Polski Związek Wschodni
Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych „San” Okręg w Przemyślu
Polski Komitet Zwalczania Raka Oddział Podkarpacki w Przemyślu.
Tabela 217. Zadania określone w programie współpracy na rok 2010
Zakres sfery
pożytku publicznego
Pomoc społeczna,
w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans
tych rodzin i osób
Zadania
- wspieranie na terenie miasta Przemyśla realizacji programów profilaktycznoedukacyjnych w zakresie uzależnień, w szkołach podstawowych i gimnazjalnych;
- wspieranie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży z terenu miasta
Przemyśla, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych;
- wspieranie działalności świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych
realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży;
- wspieranie różnorodnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
259
Raport o stanie miasta Przemyśla
Ochrona i promocja
zdrowia
Działania na rzecz
osób
niepełnosprawnych
Działalność
wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności
lokalnych
Nauka, edukacja,
oświata
i wychowanie
Kultura, sztuka,
ochrona dóbr
kultury i tradycji
z terenu miasta Przemyśla w czasie ferii;
- wspieranie działań służących wspomaganiu powrotu do zdrowia osób
uzależnionych od alkoholu poprzez realizację programów rehabilitacyjnoedukacyjnych oraz imprez integrujących;
- wspieranie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży z terenu miasta
Przemyśla, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych;
- wspieranie różnorodnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
z terenu miasta Przemyśla w czasie wypoczynku letniego;
- wspieranie zapewnienia wyżywienia osobom ubogim świadczone na terenie
Starego Miasta;
- wspieranie w zakresie udzielania schronienia i wyżywienia osobom tego
pozbawionym świadczona na terenie dzielnicy miasta Zasanie;
- świadczenie usług opiekuńczych w domu dla osób, które ze względu na wiek,
chorobę lub niepełnosprawność wymagającą częściowej opieki i pomocy
w zaspokajaniu potrzeb życiowych, podstawowej opieki higieniczno-sanitarnej
i pomocy w utrzymaniu więzi ze środowiskiem;
- prowadzenie na terenie miasta Przemyśla całodobowej placówki opiekuńczowychowawczej.
wspieranie realizacji działań zdrowotnych: profilaktyki raka piersi i chorób
nowotworowych oraz profilaktyki kardiologicznej; obchody Narodowego Dnia
Życia, profilaktyka cukrzycy, narządu słuchu. Zlot Ratowników Ziemi
Jarosławsko-Przemyskiej.
Gmina Miejska Przemyśl współpracuje z organizacjami pozarządowymi
podejmującymi przedsięwzięcia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Dotyczy to przede wszystkim wspierania organizacyjno-finansowego
specjalistycznych zajęć z zakresu rehabilitacji i terapii dla osób niepełnosprawnych
realizowanych przez stowarzyszenia, których głównym celem działalności jest
wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, poprzez udzielanie dotacji
finansowych oraz bezpłatne udostępnianie lokali znajdujących się w gminnych
obiektach użyteczności publicznej. Na terenie miasta działa m.in. Przemyski Klub
Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „PODKARACIE”, który
prowadzi zajęcia w sekcjach: warcaby stupolowe, szachy, tandemy rowerowe,
brydż, taniec, halowa piłka nożna, strzelectwo laserowe i kręgle oraz Uczniowski
Klub Sportowy „Gladiator” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym Nr 1, który prowadzi zajęcia w sekcji Bocce i organizuje rok
rocznie „Podkarpacki Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych”, a drużyna
koszykówki chłopców od kilku lat jest najlepsza w Polsce.-
-
- Przemyska Wiosna Fredrowska;
- Przemyska Jesień Muzyczna;
- Dni Kultury Chrześcijańskiej;
- „Noc Kupały”;
- Międzynarodowe Warsztaty Muzyki GOSPEL;
- Organizacja koncertów muzyki poważnej;
- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego;
- Wydanie jubileuszowego Rocznika Przemyskiego;
- Wiosenne kursy mistrzowskie – warsztaty muzyczne;
- Międzynarodowy Przemyski Festiwal „Przemyskie Lato”;
- Wspólna organizacja imprez kulturalno-turystyczno-promocyjnych Miasta.
260
Raport o stanie miasta Przemyśla
Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu
Ekologia i ochrona
zwierząt oraz
ochrona dziedzictwa
przyrodniczego
Działania
wspomagające
rozwój demokracji
Ratownictwo
i ochrona ludności
Działania na rzecz
integracji europejskiej
oraz rozwijanie
kontaktów
i współpracy
między
społeczeństwami
Promocja
i organizacja
wolontariatu
Działalność
wspomagająca
technicznie,
szkoleniowo,
informacyjnie lub
finansowo
organizacje
pozarządowe i in.
właściwe podmioty
w zakresie działań
pożytku publicznego
- wspieranie organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży realizowanych
przez stowarzyszenia kultury fizycznej, w tym Uczniowskie Kluby Sportowe;
- zabezpieczenie bezpłatnego dostępu do obiektów i urządzeń sportowych
stowarzyszeniom organizującym powszechny sport dzieci i młodzieży;
- pomoc w organizacji i dofinansowywania imprez sportowo-rekreacyjnych
wynikających z miejskiego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego kalendarza imprez
sportowo-rekreacyjnych;
- organizacja spotkań szkoleniowo-informacyjnych związanych z nowelizacjami
prawnymi w sporcie szkolnym i kwalifikowanym;
- wdrożenie miejskiego systemu nagradzania dzieci i młodzieży oraz szkół za
najlepsze wyniki sportowe osiągnięte w danym roku kalendarzowym;
- wprowadzenie systemu stypendiów sportowych;
- prowadzenie miejskiego współzawodnictwa szkół w ramach Igrzysk Młodzieży
Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady;
- szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w szkółkach sportowych
prowadzonych przez POSiR;
- nagradzanie, trenerów, wolontariuszy i sponsorów działających na rzecz rozwoju
sportu i rekreacji na terenie miasta Przemyśla;
- promowanie w prasie lokalnej, radio i telewizji oraz na stronach internetowych
Urzędu Miejskiego najciekawszych form sportowo-rekreacyjnych, realizowanych
przez stowarzyszenia kultury fizycznej.
- powołanie Miejskiej Rady Sportu jako organu doradczo – opiniującego
w zakresie sportu
tworzenie warunków dalszego funkcjonowania Zespołu Konsultacyjnego,
Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Miejskiej Rady Sportu oraz innych
zespołów i grup zadaniowych.
troska o rozwój kontaktów współpracy między społeczeństwami,
szersza współpraca międzynarodowa, w tym, organizowanie wspólnych działań,
imprez, konferencji, seminariów, zawodów sportowych, itp.,
wymiana młodzieży.
-
-ogłaszanie konkursów ofert w zakresie spraw możliwych do realizacji przez
organizacje pozarządowe
- wspieranie finansowe i organizacyjne działań organizacji pozarządowych
- organizacja szkoleń i spotkań informacyjno - organizacyjnych w zakresie spraw
realizowanych w ramach regulaminu organizacyjnego wydziału
- merytoryczna pomoc w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków
finansowych,
- pomoc techniczna i organizacyjna stowarzyszeniom przy realizacji zadań
własnych i imprez sportowo – rekreacyjnych
261
Raport o stanie miasta Przemyśla
Współpraca obejmuje w 2009r. w szczególności zadania publiczne w sferze:
- zdrowia i polityki społecznej,
- oświaty, wychowania i kultury fizycznej,
- kultury, sztuki i tradycji,
- współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw.
B. TRENDY I TENDENCJE
W ramach ogólnopolskiej akcji społecznej „Przejrzysta Polska” w roku 2005 stworzono „Mapę
aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie Miasta Przemyśla. Jest ona
wykazem wszystkich działających organizacji wraz z danymi adresowymi, rodzajem
prowadzonej działalności oraz doświadczeniami i osiągnięciami. „Mapa aktywności” jest
prowadzona w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego na podstawie
danych dostarczonych przez organizacje; aktualizacja danych odbywa się na bieżąco.
C. DANE PORÓWNAWCZE
Liczba nowopowstałych stowarzyszeń i fundacji, w tym stowarzyszeń zwykłych oraz jednostek
terenowych mających siedzibę na terenie miasta Przemyśla, z wyjątkiem stowarzyszeń kultury
fizycznej:
2005r. - 9
2006r. - 3
2007r. - 14, w tym dwie fundacje
2008r. - 12, w tym jedna fundacja
2009r. - 11
2010r. – 8, w tym jedna fundacja
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
W roku 2010 zakończono likwidację 3 stowarzyszeń, w tym jednego zwykłego.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015 przyjęty Uchwałą
Nr 263/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2010r. zaktualizowany
Uchwałą Nr 40/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca 2011r.
- GUS
- Urząd Miejski w Przemyślu
- Zarządzenie nr 278/05 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie
utworzenia, wykorzystania i aktualizacji „Mapy aktywności” organizacji pozarządowych
działających na terenie miasta Przemyśla
262
Raport o stanie miasta Przemyśla
TEMAT 2.
LIDERZY LOKALNI, AUTORYTETY, KONCEPCJE.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Honorowi obywatele miasta Przemyśla
-
Ojciec Święty Jan Paweł II
Przemysław Bystrzycki
Zbigniew Brzeziński
Leonard Chrzanowski
Heidi Wernerus - Neumann
Wilhelm Lüke
Tadeusz Bałdowski
Ks. Biskup-Senior Bolesław Łukasz Taborski
Ppłk Emil Czerny
Maria Teresa Wolf – Monfils
Ks. ppłk. Władysław Dec
Ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk
Ks. Prałat Stanisław Zarych
Tadeusz Niemiec
Ks. Prałat Bronisław Żołnierczyk
Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski,
Metropolita Przemyski
Kapitan Henryk Jaskuła
Tabela 218. Lokalni liderzy – organizacje pozarządowe
Lp
1
2
Nazwa
Zakres działalności
Dane kontaktowe
Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Dzieci i młodzież, profilaktyka, ul. Borelowskiego 1A
tel. 675-15-14
Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży wolontariat, osoby
Prezes Alicja Sabatowska
"Wzrastanie” z/s. w Przemyślu
niepełnosprawne
ul. Barska 15
tel./fax. 670-71-85
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Niepełnosprawni, inwalidzi
e-mail: [email protected]
Prezes Andrzej Berestecki
3
Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Alfa"
w Przemyślu
Profilaktyka i rozwiązywanie
problemów alkoholowych
4
Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości
w Przemyślu
Profilaktyka i rozwiązywanie
problemów alkoholowych
ul. Brata Alberta 10
tel. 670-40-09
Prezes Artur Kawiak
ul. Brata Alberta 6
tel. 670-45-55
Prezes Ryszard Chuda
5
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd
Oddziału Okręgowego
Rodzina, dzieci, młodzież
Plac Dominikański 3
tel./fax. 678-33-82
e-mail: [email protected]
www.tpdprzemysl.w.pl
Dyrektor Biura Oddziału Okręgowego
Maria Piestrak
6
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd
Okręgowy
Pomoc społeczna, działalność
charytatywna, rodzina, dzieci,
młodzież, seniorzy, organizacje
kombatanckie
ul. Konarskiego 4
tel./fax. 678-60-08
e-mail: [email protected]
Prezes Anna Ekiert
7
Zgromadzenie Sióstr Św. Michała
Archanioła – Katolicka Świetlica
Profilaktyczno-Wychowawcza
"Oratorium"
Oświata, edukacja,
ul. Basztowa 15
wychowanie, pomoc społeczna,
tel. 678-61-41;
działalność charytatywna,
Dyrektor Świetlicy s. Zofia Chrapek
rodzina, dzieci, młodzież
263
Raport o stanie miasta Przemyśla
8
9
Zgromadzenie Sióstr Felicjanek Katolicka Świetlica ProfilaktycznoWychowawcza "Dom Bł. Matki Angeli"
Oświata, edukacja,
wychowanie, pomoc społeczna,
działalność charytatywna,
rodzina, dzieci, młodzież
ul. Poniatowskiego 33
tel. 670-72-24; fax. 670-26-21
Dyrektor Świetlicy
s. Marta Zając.
Caritas Archidiecezji Przemyskiej
Obrządku Łacińskiego
Pomoc społeczna, działalność
charytatywna, ochrona
zdrowia, rehabilitacja, rodzina,
dzieci, młodzież
ul. Kapitulna 1
tel. 676-90-60; fax. 676-90-61
e-mail: [email protected]
www.caritas.pl/przemysl/
Dyrektor Caritas Archidiecezji
Przemyskiej ks. Artur Janiec
Pomoc społeczna, działalność
charytatywna
ul. Focha 12
tel. 677-07-62; fax. 677-07-60
e-mail: [email protected]
Prezes Jadwiga Mikołajczyk
Plac Konstytucji 3 Maja 8
tel. 677-06-90; 677-00-96
e-mail: [email protected]
www.ram.przemysl.opoka.org.pl
Archidiecezjalny Moderator Ruchu
Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji
Przemyskiej ks. Jan Mazurek
ul. Św. Jana 3
tel. 016 670-25-25
Prezes ks. Tadeusz Nowak
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata
10
Alberta Koło Przemyskie
11
Ruch Apostolstwa Młodzieży
Archidiecezji Przemyskiej
Oświata edukacja,
wychowanie, pomoc społeczna,
działalność charytatywna,
rodzina, dzieci, młodzież,
sport, rekreacja
12
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej
Organizacji Sportowej „Orlęta”
Dzieci, młodzież, sport,
rekreacja
B. TRENDY I TENDENCJE
Brak danych
C. DANE PORÓWNAWCZE
Dofinansowanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywa się po
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. W latach 2003-2009 przekazano łącznie następujące
kwoty dotacji:
Wykres 20. Wartość dotacji przekazanych na realizacje zadań publicznych w latach 2003–2010
264
Raport o stanie miasta Przemyśla
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Brak danych
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
- Urząd Miejski w Przemyślu
TEMAT 3.
KOŚCIOŁY I WYZNANIA.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Kościoły i wyznania
- Kościół Rzymskokatolicki (53 397 wiernych)
- Kościół Greckokatolicki (2 500 wiernych)
- Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
- Kościół Zielonoświątkowy. Zbór Nazaret (200 wiernych)
- Kościół Ewangelicko-Metodystyczny (74 wiernych)
- Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (20 wiernych)
- Kościół Chrześcijan Baptystów
Archidiecezja Przemyska obrządku łacińskiego
Diecezja Przemyska obrządku łacińskiego została erygowana około roku 1340. Papież Grzegorz
XI, bullą Debitum pastoralis officii z dnia 13 lutego 1375r., włączył ją do nowoutworzonej
metropolii Halickiej.
Papież Jan Paweł II, bullą Totus Tuus Poloniae populus z dnia 25 marca 1992r., ustanowił ją
metropolią dla archidiecezji przemyskiej oraz diecezji rzeszowskiej i zamojsko-lubaczowskiej.
Patronami diecezji są:
- Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski
oraz:
- święty Józef Sebastian Pelczar, biskup
- święty Jan z Dukli
- błogosławiony Jan Wojciech Balicki, prezbiter
- święty Dobry Łotr
Archidiecezja Przemyska obejmuje 41 dekanatów. Na terenie miasta znajdują się 3 dekanaty
w ramach których funkcjonują następujące parafie:
1. Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela, Archikatedra (ok. 6 500 wiernych)
2. Parafia p.w. św. Marii Magdaleny, OO. Franciszkanie, (ok. 3 000 wiernych)
3. Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy kościele pw. św. Teresy, OO. Karmelici
(przy kościele funkcjonuje również Parafia Garnizonu Przemyśl) (ok. 920 wiernych)
4. Parafia p.w. św. Antoniego Padewskiego, OO. Reformaci, (ok. 4 400 wiernych)
5. Parafia p.w. MB Królowej Polski, Kmiecie, (ok. 4 840 wiernych)
6. Parafia p.w. św. Brata Alberta, (ok. 2 850 wiernych)
7. Parafia p.w. św. Benedykta, Cyryla i Metodego, Kazanów, (ok. 4 850 wiernych)
8. Parafia p.w. św. Stanisława Biskupa, Lipowica, (ok. 690 wiernych)
265
Raport o stanie miasta Przemyśla
9. Parafia p.w. św. Józefa, Księża Salezjanie, (ok. 7 000 wiernych)
10. Parafia p.w. Trójcy Świętej, (ok. 5 750 wiernych)
11. Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego, Rycerskie, (ok. 3 300 wiernych)
12. Parafia p.w. św. J.S. Pelczara, Monte Cassino, (ok. 1 113 wiernych)
13. Parafia p.w. NMP Nieustającej Pomocy, Błonie, (ok. 3 900 wiernych)
14. Parafia p.w. św. Jana Apostoła, Przekopana, (ok. 1 664 wiernych)
15. Parafia p.w. św. Jana z Dukli, Reymonta, (ok. 2 620 wiernych)
Ogółem 15 parafii na terenie miasta skupia około 53 397 wiernych.
Archidiecezja Przemysko-Warszawska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
Pierwszy okres istnienia władyctwa przemyskiego nie został dostatecznie poznany. Historycy
przyjmują różne daty jego założenia: od X do XII wieku.
Stolica Apostolska podjęła 31 maja 1996r. decyzję o utworzeniu w Polsce greckokatolickiej
prowincji kościelnej – Metropolii Przemysko-Warszawskiej
Archidiecezja Przemysko-Warszawska oraz Diecezja Wrocławsko-Gdańska wchodzi w skład
Metropolii Przemysko-Warszawskiej. Archidiecezja Przemysko-Warszawska Obejmuje teren
położony na wschód od Wisły. Stolicą Archidiecezji jest Przemyśl.
W skład Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej wchodzi sześć dekanatów. Miasto Przemyśl
jest jedną z 16 parafii dekanatu Przemyskiego. Parafia przemyska skupia ok. 2 500 wiernych.
Patronem diecezji jest św. Jan Chrzciciel
Nabożeństwa w obrządku greckokatolickim odprawiane są w Soborze Metropolitalnym
p.w. Świętego Jana Chrzciciela (dawniej kościół Najświętszego Serca Jezusowego) oraz przy
klasztorze ojców bazylianów p.w. Matki Bożej
B. TRENDY I TENDENCJE
Brak danych
C. DANE PORÓWNAWCZE
Brak danych
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
W budowie znajdują się kościoły w parafiach:
- p.w. św. Jana z Dukli, Reymonta,
- p.w. św. J.S. Pelczara, Monte Cassino.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
- Urząd Miejski w Przemyślu
- Archidiecezja Przemyska obrządku łacińskiego
- Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Kościoła Greckokatolickiego.
266
Raport o stanie miasta Przemyśla
TEMAT 4.
FORMY KOMUNIKACJI WŁADZA LOKALNA- MIESZKAŃCY, WŁADZAORGANIZACJE POZARZĄDOWE I BIZNES.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Program współpracy
Obowiązująca w całości od stycznia 2004r. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) wprowadziła
obowiązek współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
w realizowaniu zadań publicznych. Niniejsza ustawa określa m.in. niektóre formy tej
współpracy, zasady i tryb zlecania zadań oraz przekazywania dotacji na ten cel, wprowadza
możliwość uczestnictwa organizacji pozarządowych i jednostek samorządowych w konkursach
oraz obowiązek uchwalania przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego
rocznych programów współpracy.
W dniu 29 listopada 2005r. Rada Miejska przyjęła dwa, ważne z punktu widzenia współpracy
z organizacjami pozarządowymi, dokumenty:
1) Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006,
2) Kartę Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Programy powyższe były szeroko konsultowane w trakcie wielu spotkań z przedstawicielami
organizacji.
Celem Rocznego Programu Współpracy jest pobudzanie aktywności obywatelskiej
w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Miasta Przemyśla w szczególności poprzez: określenie
priorytetów zadań publicznych na 2006r., zapewnienie udziału organizacji pozarządowych
w realizacji tych zadań, zwiększenie efektywności świadczonych usług publicznych oraz
podniesienie ich standardu, zapewnienie w budżecie środków finansowych umożliwiających
wykonywanie ww. zadań.
Celem Karty Współpracy jest min. wypracowanie płaszczyzny wieloletniej współpracy, udział
zainteresowanych organizacji przy tworzeniu Karty oraz opracowywaniu rocznych programów
współpracy, wspieranie działań zmierzających do integracji organizacji pozarządowych
realizujących zadania własne Miasta, umacnianie struktur organizacji działających na rzecz
społeczności lokalnej.
B. TRENDY I TENDENCJE
W 2005r. w wyniku wspólnych uzgodnień władz miasta i organizacji pozarządowych powstały
cztery Grupy Robocze: ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży; ds. Osób Starszych
i Niepełnosprawnych; ds. Kultury, Nauki i Edukacji; ds. Osób Biednych i Bezdomnych. Celem
powołania grup jest nawiązanie ściślejszej współpracy organizacji pozarządowych
z samorządem lokalnym, rozpoznanie specyficznych potrzeb i problemów, z jakimi spotykają się
organizacje realizujące swoje zadania statutowe w określonych obszarach pożytku publicznego
oraz wyłonienie przedstawicieli do Zespołu Konsultacyjnego.
Powołanie Zespołu Konsultacyjnego wynika z przyjętej uchwały w sprawie Karty Współpracy.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie
miasta Przemyśla a także pracownicy wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego oraz
przedstawiciele Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej.
Do zadań Zespołu należy m.in.: dokonywanie oceny realizacji polityki Miasta wobec
organizacji pozarządowych, zawarte w Karcie i przedstawienie jej wraz z wnioskami
Prezydentowi Miasta i Radzie raz w roku, dokonywanie oceny inicjatyw wspierających
organizacje pozarządowe, stałe monitorowanie oraz doskonalenie realizacji współpracy,
przedkładanie do 31 sierpnia Prezydentowi propozycji dotyczących priorytetów oraz potrzeb
267
Raport o stanie miasta Przemyśla
finansowych w zakresie realizacji zadań Miasta przez organizacje na następny rok budżetowy,
wyrażanie opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych.
W roku 2006 został powołany Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zadaniem Koordynatora jest m.in.:
koordynowanie prac zespołów i grup roboczych, inicjowanie działań zmierzających do
zwiększenia efektywności współpracy, współdziałanie w zakresie opracowywania uchwał,
zarządzeń i innych dokumentów dotyczących współpracy, bliższe poznanie organizacji
pozarządowych i przygotowanie we współpracy z Zespołem Konsultacyjnym rocznego raportu
na temat oceny współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi.
W 2007r., z inicjatywy organizacji pozarządowych działających w sferze zdrowia
i profilaktyki, powstała Grupa ds. Profilaktyki i Ochrony Zdrowia.
W 2008r. powołano Miejską Radę Sportu, którą tworzą przedstawiciele organizacji
pozarządowych związanych ze środowiskiem sportowym. Rada jest organem opiniodawczym
i doradczym organów miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem 2009r. było zorganizowanie I Przemyskiego
Pikniku Organizacji Pozarządowych, który odbył się w dniu 5 lipca na Wzgórzu Zamku
Kazimierzowskiego.
Zasadniczym celem Pikniku było pokazanie wielości organizacji pozarządowych, przybliżenie
mieszkańcom miasta ich działalności, jak również osiągnięć w wielu dziedzinach życia
społecznego. Swoją działalność zaprezentowało prawie 30 organizacji – każda przygotowała
jedyną w swoim rodzaju formę autoprezentacji. Mając do dyspozycji namiot lub stragan
zgromadzono różne materiały ukazujące konkretny obszar działalności: pomoc społeczną,
naukowo-edukacyjną, sportową, medyczną, teatralną itp. Część stowarzyszeń skorzystała
z możliwości zaprezentowania swojego dorobku na scenie.
Wśród imprez towarzyszących zorganizowano panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli
władz miasta, miejskich i wojewódzkich organizacji pozarządowych oraz środowiska
naukowego.
Przez cały czas trwania Pikniku, na wewnętrznym dziedzińcu zamkowych, przy „stoliku
obywatelskim” dyżury pełnili zaproszeni posłowie na Sejm RP, radni Rady Miejskiej
w Przemyślu i prezydenci.
Między 8 a 11 grudnia 2009r. została przeprowadzona wśród organizacji pozarządowych
działających na terenie miasta Przemyśla ankieta, której celem było rozpoznanie możliwości
aktywnego włączenia się sektora pozarządowego w działania władz miasta Przemyśla na rzecz
poszerzenia granic miasta, a także ocena dotychczasowych działań w tym zakresie. W badaniu
posłużono się ankietą opracowaną w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Przemyślu, którą rozesłano w formie elektronicznej łącznie do 72 organizacji: stowarzyszeń,
fundacji, zgromadzeń zakonnych. Wypełnioną ankietę odesłało 7 organizacji.
Prawie wszystkie organizacje uczestniczące w badaniu (6 z 7) zadeklarowały chęć włączenia się
w działania na rzecz poszerzenia granic miasta.
C. DANE PORÓWNAWCZE
Liczba spotkań władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi (spotkania dotyczące
przede wszystkim spraw związanych ze współpracą z organizacjami):
2005r. - 5
2006r. - 6
2007r. - 4
2008r. - 2
2009r. - 3
2010r. – 2
268
Raport o stanie miasta Przemyśla
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Uczestnictwo w programie „Przejrzysta Polska”
Akcja społeczna „Przejrzysta Polska” miała na celu promowanie uczciwości i skuteczności
w samorządach. Akcję prowadziła "Gazeta Wyborcza" przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.
Adresatem akcji były samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami
pozarządowymi i mieszkańcami chciały udoskonalać praktykę sprawowania władzy
i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii.
15 kwietnia 2005r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu odbyło się pierwsze z cyklu
spotkań poświęconych przystąpieniu Gminy Miejskiej Przemyśl do akcji społecznej „Przejrzysta
Polska”.
W ramach programu zrealizowano sześć zadań obowiązkowych i osiem dodatkowych. Zadania
obowiązkowe odpowiadały sześciu zasadom dobrego rządzenia: przejrzystości, przeciwdziałania
korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności.
Należało do nich:
1. opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie,
2. wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu,
3. opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
4. opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny
strategiczny dokument rozwojowy,
5. wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy – procedura musi
zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze,
6. przygotowanie i rozpropagowanie książeczki (coroczny informator budżetowy) pt. „Skąd
mamy pieniądze i na co je wydajemy?”.
Realizacja zadań dodatkowych polegała na:
1. uruchomieniu samorządowego serwisu informacyjnego,
2. utworzeniu punktu informacyjnego,
3. przygotowaniu i wdrożeniu kodeksu etycznego radnego;
4. stworzeniu „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy –
wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności,
5. inicjatywie uchwałodawczej mieszkańców,
6. wprowadzeniu stałych terminów obrad rady gminy (harmonogram) oraz umieszczeniu tam
kluczowych dla społeczności decyzji (budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych),
rocznych raportów jednostek organizacyjnych, w tym przynajmniej jedno posiedzenie
poświęcone monitorowaniu strategii rozwoju;
7. wprowadzeniu systemu oceny pracy urzędników,
8. wprowadzeniu do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego.
W dniu 4 marca 2006r. w siedzibie „Gazety Wyborczej” w Warszawie odbyło się uroczyste
wręczenie certyfikatów dla nagrodzonych samorządów. W gronie samorządów, które otrzymały
certyfikat ukończenia akcji „Przejrzysta Polska” znalazł się również Urząd Miejski w Przemyślu.
W 2007r. dokonano zmiany strony internetowej Miejskiego Serwisu Informacyjnego, która
polegała m. in. na umożliwieniu koordynatorowi ds. współpracy redagowanie działu dla
organizacji, w tym dostosowane do potrzeb rozbudowywanie zakresu prezentowanych
informacji. Tym samym strona internetowa stała się ważnym narzędziem komunikowania się
Urzędu z organizacjami pozarządowymi.
W dniu 30 października 2009r. w siedzibie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie Oddział w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7 A, odbyło się spotkanie przedstawicieli
organizacji pozarządowych z terenu miasta Przemyśla. W trakcie spotkania został przyjęty
nowy Regulamin Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz dokonano wyborów
Prezydium Rady.
269
Raport o stanie miasta Przemyśla
Projekt regulaminu MROP został opracowany przez Grupę Inicjatywną, wybraną na spotkaniu
przedstawicieli trzeciego sektora w miesiącu czerwcu 2009r., a następnie poddany szerokiej
konsultacji z organizacjami.
Regulamin Rady przewiduje także możliwość tworzenia Komisji Problemowych – złożonych
z organizacji pozarządowych o podobnych celach statutowych, których przewodniczący będą
tworzyć Prezydium Rady.
W Urzędzie działają Zespoły, w skład których wchodzą przedstawiciele organizacji
pozarządowym:
− Zespół Konsultacyjny
− Miejska Rada Sportu
− Zespół Realizacyjny Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla (ZRS)
− Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
− Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
− Powiatowa Rada Zatrudnienia
− Zespół Kierowania Obroną Cywilną
− Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego
− Zespół Realizacyjny „Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2008-2015”
− Zespół Koordynujący Rozwój Infrastruktury Rowerowej
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
-
-
Protokoły ze spotkań
Strona internetowa Urzędu Miejskiego
Uchwała Nr 288/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie
przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008
Uchwała Nr 229/2005 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie
przyjęcia Karty Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Uchwała Nr 290/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom
Zarządzenie nr 132/2008 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 czerwca 2008r. w sprawie
powołania członków Miejskiej Rady Sportu
Zarządzenie nr 125/07 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie
powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Zespołu Konsultacyjnego do spraw
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego
Zarządzenie nr 13/06 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 lutego 2006r. w sprawie
powołania Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Uchwała Nr 270/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie
przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
Uchwała Nr 269/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie
przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom w Przemyślu na 2009 rok.
Uchwała Nr 192/2009 Rady Miejskiej w Przesmyślu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie
przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
270
Raport o stanie miasta Przemyśla
-
Uchwała Nr 191/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie
przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom w Przemyślu na 2010 rok.
271

Podobne dokumenty