konstrukcja opis techniczny

Transkrypt

konstrukcja opis techniczny
1K
PROJEKT KONSTRUKCJI
TEMAT :
Przebudowa budynku Ośrodku Zdrowia w
Regulicach,
LOKALIZACJA : Regulice, ul. Jana Pawła II
dz. nr 620/ 1, j.ew. 120301_5, obr. 0010
BRANŻA
: KONSTRUKCJA
PROJEKTANT:
SPRAWDZAJĄCY:
Data opracowania : październik 2015
2K
SPIS TREŚCI
I. Strona tytułowa
II. Spis treści
III.
Opis budowlany
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot opracowania
3. Zakres i cel opracowania
4. Lokalizacja, obciążenia
5. Opis konstrukcyjny
6. Materiały
7. Uwagi końcowe
IV.
Obliczenia statyczne
V. Rysunki budowlane
Nr rys. K-1
ELEMENTY KONSTRUKCJI ŚCIAN
3K
OPIS BUDOWLANY
1. Podstawa opracowania
a)
b)
c)
d)
e)
2.
umowa z inwestorem
opracowanie budowlano-architektoniczne 1:100
uzgodnienia materiałowe
literatura techniczna i polskie normy
ekspertyza techniczna
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku Ośrodku Zdrowia w Regulicach w
zakresie rozwiązania konstrukcji.
3.
Zakres i cel opracowania
W zakres opracowania wchodzi :
- opis budowlany
- rysunki budowlane
Celem opracowania jest rozwiązanie projektowe przebudowy z uwzględnieniem nowych otwarć
okiennych/drzwiowych oraz dostosowanie budynku do przepisów p.poż, sanit. Oraz dla potrzeb
osób niepełnosprawnych, przy zachowaniu obecnej funkcji budynku.
4.
Lokalizacja, obciążenia
Budynek zlokalizowany jest w Regulicach , gmina Alwernia dz. nr 620/ 1, j.ew. 120301_5,
obr. 0010
Obciążenia :
2
♦ śniegiem 3 strefa Qk = 1,20 kN/m
♦ wiatrem I strefa
qk = 0,30 kN/m2
5.
Opis konstrukcyjny
5.1. Posadowienie
Obecna przebudowa koncentruje się na pracach wewnątrz budynku, które nie powodują zmiany
obciążeń fundamentów. Posadowienie bez zmian, na istniejących ławach.
5.2. Konstrukcja ścian
Obecna przebudowa w zakresie konstrukcji ścian powoduje wykonanie kilku nowych otwarć
okiennych/drzwiowych oraz zamurowanie/ zwężenie lud poszerzenie otwarć już istniejących.
Elementy konstrukcji ścian pokazano na rysunki K-1. Wszelkie nowe otwarcia należy
zabezpieczyć poprzez wykonanie nowych nadproży, a dopiero po osadzeniu nadproży można
przystąpić do wycinania otworu pod projektowany otwór. Oparcie nadproży na ścianie min. 25
cm. Przy poszerzaniu otwarć istniejących należy najpierw odsłonić stan surowy istniejący i
4K
jeżeli istniejące nadproże po poszerzeniu otworu opiera się co najmniej 25 cm to można to
nadproże wykorzystać pod nowy otwór
Zbrojenie nadproży podaje rysunek K-1.
Jeżeli podczas prac wyburzeniowych filarek międzyokienny zostanie uszkodzony (chodzi o
filar w osi A przy wejściu głównym, szer.40cm) należy go przemurować ponownie z cegły
pełnej, lub wylać jako żelbetowy.
5.3. Konstrukcja dachu
Obecna przebudowa koncentruje się na pracach wewnątrz budynku. Nie prowadzi się prac w
konstrukcji dachowej, konstrukcja dachu bez zmian.
5.4. Pochylnia dla niepełnosprawnych
Projektuje się pochylnie dla osób niepełnosprawnych, zewnętrzną, o konstrukcji niezależnej od
budynku, na własnych stopach fundamentowych. Kontakt z budynkiem ma charakter usztywnienia
poziomego i płynnego przejścia z istniejącego spocznika na pochylnię. Elementy konstrukcji
pochylni podaje rys. konstrukcyjny.
6.
Materiały
Beton B20
Stal zbrojeniowa A-IIIN.
Stal profilowa S235 zabezpieczona antykorozyjnie
7. Uwagi końcowe
♦
Zalecany jest Nadzór Autorski.
♦
Z uwagi iż prace wykonywane są w budynku istniejącym, należy w razie wątpliwości
wezwać Projektanta.
♦
Podczas wykonywanie prac, konstrukcje istniejące podeprzeć
----------------- . . ---------------- . . ----------------