Okablowanie domów i mieszkań

Transkrypt

Okablowanie domów i mieszkań
Okablowanie
domów i mieszkañ
Okablowanie
domów i mieszkañ
domNET
Skrzynka krosowa domNET.
Skrzynka krosowa domNET, do monta¿u natynkowego lub podtynkowego, umo¿liwia zakoñczenie wszystkich kabli instalacyjnych: koncentrycznych oraz skrêtkowych. Pole po³¹czeniowe dla
maksymalnie 28 modu³ów RJ-K45 umo¿liwia ³atwe i szybkie wykonywanie dowolnych po³¹czeñ sieci komputerowej lub telefonicznej. Taka iloœæ modu³ów zapewnia instalacje 14 punktów koñcowych w ca³ym domu. Wraz z dwoma kablami skrêtkowymi, od
skrzynki domNET do punktów koñcowych, prowadzony jest kabel
koncentryczny dla sygna³ów SAT, RTV, DVD lub innych wizualnych.
Wewn¹trz obudowy domNET istnieje mo¿liwoœæ monta¿u dowolnych urz¹dzeñ aktywnych i pasywnych. Dla sieci koncentrycznej
mo¿liwa jest instalacja wzmacniaczy, sumatorów, rozga³êŸników
itp. Obudowa domNET wyposa¿ona jest w pó³kê do prze³¹cznika
sieci komputerowej.
Wymiary zewnêtrzne skrzynki krosowej domNET
(wys.xszer.xg³.) w mm: 750x500x160.
Wykaz elementów wchodz¹cych w sk³ad kompletu domNET z
wyposa¿eniem dla 6 punktów przy³¹czeniowych.
Nazwa
Skrzynka krosowa domNET
Ramka do monta¿u podtynkowego
Gniazdo elektryczne 4x230V
Gniazdo RJ-K45 HK UTP czarne
£¹czówka roz³¹czna LSA-PLUS
D³awik gumowy
Przyrz¹d monta¿owy prosty
Kabel po³¹czeniowy telefoniczny LSA 2/2-RJ-K45
Kabel po³¹czeniowy RJ-K45-RJ-K45
IloϾ
1
1
1
12
1
20
1
6
6
Okablowanie
domów i mieszkañ
domNET
Elementy wykorzystywane do budowy sieci domNET.
Nazwa
Skrzynka krosowa domNET
Gniazdo RJ-K45 HK UTP czarne
Gniazdo wykorzystywane do zakoñczenia kabli instalacyjnych skrêtkowych
wewn¹trz skrzynki krosowej domNET.
KKNr
6455 1 200-00
6540 1 130-04
Wtyk F k¹towy
Wykorzystywany do zakoñczenia kabla koncentrycznego.
6455 4 130-01
Zakoñczenie kabla koncentrycznego
Wykorzystywane do zakoñczenia instalacyjnego kabla koncentrycznego.
6455 1 130-02
Kabel po³¹czeniowy telefoniczny LSA 2/2-RJ-K45 0,5 m
Kabel domNET 4x2x0,5 kat. 5e
Skrêtkowy kabel instalacyjny kategorii 5e wykorzystywany do transmisji
telefonicznej i komputerowej.
Kabel krosowy RJ-K45-RJ-K45 0,5 m
Kabel krosowy RJ-K45-RJ-K45 1 m
Kabel krosowy RJ-K45-RJ-K45 2 m
Kabel krosowy RJ-K45-RJ-K45 3 m
Kabel krosowy RJ-K45-RJ-K45 5 m
Kabel krosowy RJ-K45-RJ-K45 10 m
Kabel krosowy RJ-K45-RJ-K45 15 m
Kabel krosowy RJ-K45-RJ-K45 20 m
Kabel z przeplotem RJ-K45-RJ-K45 0,5 m
Kabel wykorzystywany do ³¹czenia dwóch komputerów.
Prze³¹cznik 5-portowy FastEthernet
Prze³¹cznik 8-portowy FastEthernet
6691 2 054-00
8004 1 000-02
Opis gniazd przy³¹czeniowych znajduje siê w rozdziale
"Zasady konfiguracji gniazd przy³¹czeniowych".
IB-6400
IB-6401
IB-6402
IB-6403
IB-6405
IB-6410
IB-6415
IB-6420
IB-6100
EM-1030
EM-1034
Okablowanie
domów i mieszkañ
Kabel domNET kat. 5e
Typ kabla:
instalacyjny nieekranowany kat.5e 4-parowy;
Normy:
ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568;
Zastosowanie:
systemy okablowania
strukturalnego do 100MHz (a¿ do 125MHz);
Konstrukcja:
Przewodnik:
Izolacja:
Pow³oka zewnêtrzna:
Kody kolorystyczne:
czysta miedŸ 24AWG;
polyethylen;
PVC, œrednica 5mm, kolor bia³y;
nieb-bia³y/nieb;
pomarañ-bia³y/pomarañ;
Ziel-bia³y/ziel;
br¹zowo-bia³y/br¹zowy;
(¿y³y dwukolorowe tworzone w
postaci cienkiego paska wzd³u¿nego).
W³aœciwoœci mechaniczne:
Kabel elastyczny, izolacja oplataj¹c œciœle pary powoduje, ¿e nie
ma mo¿liwoœci przemieszczania siê par wobec siebie, co poprawia parametry transmisyjne. Kabel ³atwo siê rozwija i uk³ada w
duktach kablowych. Pakowany w kartonach po 305m.
Parametry elektryczne:
Permanent Link @ 100MHz; d³ugoœæ 90m; wartoœci typowe
Att. [dB]
NEXT [dB] PSNEXT [dB]ELFEXT [dB]PSELFEXT [dB]ACR [dB]
PSACR [dB]
RL [dB]
ISO/IEC
20,4
32,3
29,3
18,6
15,6
11,9
8,9
12,0
TIA/EIA
21,0
32,3
29,3
18,6
15,6
11,3
8,3
12,0
domNET
16,8
42,3
40,3
38,0
35,0
24,2
23,6
19,7
PSACR [dB]
RL [dB]
Channel @ 100MHz; d³ugoœæ 100m; wartoœci typowe
Att. [dB]
NEXT [dB] PSNEXT [dB]ELFEXT [dB]PSELFEXT [dB]ACR [dB]
ISO/IEC
24,0
30,1
27,1
17,4
14,4
6,0
3,0
10,0
TIA/EIA
24,0
30,1
27,1
17,4
14,4
6,0
3,0
10,0
domNET
17,1
51,3
44,9
36,5
33,0
30,3
26,7
17,1
Po przeprowadzeniu testów ca³ych ³¹czy: Channel (mierzony odcinek 100m), Permanent Link (mierzony odcinek 90m) wed³ug norm ISO/IEC
11801 oraz TIA/EIA 568-B uzyskano wynik pozytywny, co pokazuje przydatnoϾ do stosowania w sieciach okablowania strukturalnego.
Podczas pomiarów ³¹czy kabel zosta³ odwiniêty ze szpuli, co symulowa³o warunki podczas instalacji. Dozwolony margines pomiaru typu NEXT
kszta³towa³ siê na poziomie 4dB w uk³adzie Permanent Link oraz 7,5dB w uk³adzie Channel, co w du¿ym zakresie wykracza poza limity
wymienionych norm i pozwala na bezpieczn¹ instalacjê. Podczas pomiaru parametru Return Loss otrzymano wynik o marginesie prawie 7dB,
co gwarantuje dobre dopasowanie z komponentami po³¹czeniowymi KRONE (modu³ami RJ-K45 HK) pod wzglêdem impedancji.

Podobne dokumenty