przew6d YDY wrurze I\uziemienie

Transkrypt

przew6d YDY wrurze I\uziemienie
Sruba hakowa M16x200
Istniejqcy kabel
napowietrzny
Uchwyt odciqgowy kabla PA06 f
'- ~
Skrzynka kablowa
/
~St=up~k=ab=l=ow"_'_IYJ____
__________
~
Projektowany kabel
w rurze ochronnej ~
"
~
U
~
~
~
IJ
~
\
, " , \' W iII/\"
\' W 'III II<. "
\'"
-----------------
Teren
I,,: " " " 'II,
\przew6d YDY wrurze
-]
I\uziemienie
Temat: przebudowa kabli telekomunikacyjnych
kolidujqcych z budowq matej obwodnicy miasta t.ukow
Rys. Schemat uziemienia stupa
Skala:
1: -------
Projektowaf: Mirostaw Gtowacki.
Kreslif:
Inwestor: Zarzqd Drog Powiatowych ul.t.apiguz 112
21-400 t.ukow
Rysunek
Arkusz
C/ 5
-
I
'