Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016 / 2017

Transkrypt

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016 / 2017
Terminarz spotkań z rodzicami
w roku szkolnym 2016 / 2017
Klasy I i II
7.09
21.09
5.04
Indywidualne konsultacje z nauczycielami
4.01
Indywidualne konsultacje z nauczycielami
8.03
Indywidualne konsultacje z nauczycielami
Dyżur pełnią :
M. Komorowska
P. Jurecki
Dyżur pełnią :
A. Płocharczyk
K. Suszczewicz
Szanowni Rodzice !
Oceny :
 bieżące
 propozycje ocen
Dyżur pełnią :
A. Przegrocka
P. Okręglicki
17.05
07.06
tylko klasy I
Dyżur pełnią :
J. Maj
I. Krawczyk
9.11
7.12
Klasy III
Indywidualne
konsultacje
z nauczycielami
semestralnych i rocznych
 ostateczne oceny
semestralne i roczne
Państwa córki / syna
prosimy
monitorować
na bieżąco
w dzienniku
elektronicznym
Informacja o terminie ustalenia
propozycji / ostatecznych ocen
semestralnych i rocznych podana
jest w Terminarzu Klasyfikacji
i Promocji Uczniów.
Zasady organizacji indywidualnych konsultacji
z nauczycielami
1. Rodzice / prawni opiekunowie telefonicznie informują sekretariat o potrzebie
konsultacji z danym nauczycielem. Umówieni zostaną wówczas na konkretną
godzinę. Pracownik sekretariatu notuje nazwisko i imię ucznia, klasę, przyczynę
wizyty rodzica, telefon kontaktowy ).
Ustalenie konsultacji może nastąpić najpóźniej
na dzień przed terminem
konsultacji do godz. 12.00. Planowany czas konsultacji : 15.30 - 19.00.
2. W indywidualnych konsultacjach uczestniczyć będą tylko ci nauczyciele, do których
będą telefoniczne zgłoszenia od rodziców.
3. Na indywidualne konsultacje rodziców / prawnych opiekunów może poprosić także
nauczyciel lub wychowawca.
Ten znak oznacza wywiadówkę szkolną dla wszystkich rodziców