NAUCZYCIELE I RODZICE Komunikacja, Relacje, Współpraca

Komentarze

Transkrypt

NAUCZYCIELE I RODZICE Komunikacja, Relacje, Współpraca
NAUCZYCIELE I RODZICE
Komunikacja, Relacje, Współpraca
Budowanie współpracy i zaufania pomiędzy
nauczycielami i rodzicami rozpoczyna się na
wczesnych etapach edukacji – w przedszkolu
i w początkowych klasach szkoły podstawowej.
Rodzice uczą się wtedy, które ich zachowania są
pożądane
przez
nauczycieli,
jaki
stopieo
zaangażowania
wymagany,
jakie
postawy
oczekiwane. Z kolei na nauczycielach edukacji
wczesnoszkolnej spoczywa obowiązek i koniecznośd
wdrożenia rodziców do współpracy ze szkołą. Od ich
nastawienia
i umiejętności zależy, w jaki sposób rodzice będą
postrzegali szkołę i swoje w niej miejsce.
Nauczyciele, szczególnie początkujący, nie zawsze mają świadomośd spoczywającej na nich
odpowiedzialności. Koncentrowanie się na procesie dydaktycznym oraz uczniu, z wyłączeniem jego rodziców, niesie wiele niebezpieczeostwi frustracji w skutecznym realizowaniu
zadao pedagoga.
Dlatego celem tej publikacji stało się przybliżenie Czytelnikowi czynników, które kształtują
w początkowym okresie edukacji dziecka jakośd i zakres relacji pomiędzy nauczycielami
i rodzicami, wskazanie trudności i możliwości, które niesie ze sobą współpraca tych dwóch
podmiotów oraz zwrócenie uwagi na potrzeby, oczekiwania i ograniczenia dotyczące
komunikacji, relacji i współdziałania omawianych partnerów.
Prezentowana publikacja jest próbą konfrontacji trzech perspektyw – naukowej, związanej
z refleksyjnym śledzeniem dostępnej literatury, badao i widocznych w nich tendencji;
badawczej, ukierunkowanej na stawianie pytao dotyczących kontaktów nauczycieli
i rodziców i szukanie odpowiedzi na nie oraz praktycznej – ujawnianej przez nauczycieli
i pedagogów, którzy w swojej pracy mieli wiele różnorodnych doświadczeo z rodzicami
swoich uczniów. Książka jest kierowana głównie do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
oraz studentów pedagogiki, lecz może także wzbudzid zainteresowanie rodziców,
próbujących poznad i zrozumied czynniki oddziałujące na ich kontakty z nauczycielami
dziecka.

Podobne dokumenty