Warszawa, dn. 27/04/2012 Zapytanie ofertowe Wspólny Słownik

Transkrypt

Warszawa, dn. 27/04/2012 Zapytanie ofertowe Wspólny Słownik
Warszawa, dn. 27/04/2012
Zapytanie ofertowe
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 63511000-04 Organizacja wycieczek
dotyczące organizacji jednodniowych wyjazdów edukacyjnych
w ramach projektu:
„Współpraca się opłaca”; Umowa nr UDA-POKL-09.02.00-14-014/11-00
Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
I. ZAMAWIAJĄCY:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
ul. Długa 23/25; Warszawa 00 238; www.frdl.mazowsze.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia są usługi organizacji wycieczek obejmujące organizację
dziewięciu jednodniowych wycieczek edukacyjnych w ramach Projektu „Współpraca się
opłaca” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego- POKL 9.2, Nr umowy UDA-POKL-09.02.00-14-014/11-00. Projekt
realizowany w okresie od 03.01.2012 do 31.12.2013.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja następujących jednodniowych wyjazdów
edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A.
Świętochowskiego w Gołotczyźnie wraz z opiekunami:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nazwa
Termin 2012
Ilość uczestników
Trasa
Dodatkowe usługi
Giełda Papierów
Wartościowych w
Warszawie
Centrum Nauki
Kopernik w
Warszawie
V-VI
30
V-VI
40
posiłek, bilet wstępu,
obsługa przewodnika po
GPW
posiłek, bilet wstępu
V-VI
40
IX zgodnie z
terminem
imprezy
40
GołotczyznaWarszawaGołotczyzna
GołotczyznaWarszawaGołotczyzna
GołotczyznaBroniszeGołotczyzna
GołotczyznaPoznań-Gołotczyzna
IX
30
Gołotczyzna-KrasneGołotczyzna
bilety wstępu, obsługa
przewodnika
V-VI
30
GołotczyznaGrzybów
Gołotczyzna
bilety wstępu
V-VI
40
Gołotczyzna-Puławy-
posiłek; bilety wstępu,
Rynek hurtowy
Bronisze
Wycieczka na
krajowa wystawę
zwierząt
hodowlanych do
Poznania
Wycieczka do
stadniny koni w
Krasnem
Wycieczka do
gospodarstwa
ekologicznego w
Grzybowie k. Słubic
woj. MazowieckieWycieczka do
bilet wstępu obsługa
przewodnika
posiłek, bilety wstępu
Projekt „Współpraca się opłaca” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Instytutu Uprawy
Nawożenia i
Gleboznawstwa w
Puławach
8.
Wycieczka do
Ogrodu
Botanicznego w
Powsinie( w tym
9.
Wycieczka do
gospodarstwa
agroturystycznego"Lawendowe pole" i
gospodarstwa
pasiecznego
„Mostkowo” w
Nowym Kawkowie k.
Jonkowa pow.
olsztynski




Gołotczyzna
obsługa przewodnika
V-VI
40
Gołotczyzna –
Powsin-Gołotczyzna
posiłek, bilety wstępu,
obsługa przewodnika
VI
30
Gołotczyzna- Nowe
KawkowoGołotczyzna
posiłek , bilety wstępu
Przez organizację wyjazdów rozumie się przejazd autokarem na wyznaczonej trasie, wszelkie
opłaty związane z parkowaniem autokaru, opiekę pilota, ubezpieczenie komunikacyjne
uczestników do wysokości co najmniej 5 tys.zł.
Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
zapewnienia transportu autokarem sprawnym technicznie oraz spełniającymi standardy dla
autokarów wycieczkowych. Miejscem rozpoczęcia oraz zakończenia każdej wycieczki będzie
parking przed Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w
Gołotczyźnie.
wykonawca na 7 dni przed każdą wycieczką zobowiązany będzie do przedstawienia programu
wycieczki zgodnego z proponowanym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia,
zawierającego szczegółowy opis trasy z określeniem godzinowym kolejnych pozycji programu.
W przypadku zaistnienia w trakcie wycieczki okoliczności, których Wykonawca nie mógł
przewidzieć i były niezależne od niego, co skutkowałoby, iż nie da się zrealizować jakiegoś
punktu programu, Wykonawca będzie zobowiązany do zmniejszenia ceny ofertowej
(uczestnictwa) o koszty wynikające z braku realizacji punktów określonych w programie
wycieczki.
promocji EFS w postaci zamieszczenia tablicy informacyjnej w widocznym miejscu w autokarze,
oraz przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania co najmniej do 31.12. 2013r.,
przekazywania szkole informacji niezbędnych do przygotowania sprawozdań merytorycznych.
III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Termin zakończenia- do 31-08-2012r.
IV. Kryterium wyboru będzie:
1. CENA( 70% punktów):
2. SPOSÓB I JAKOŚĆ PRZEPROWADZENIA WYJAZDU, wskazane jest aby
oferta zawierała inne dodatkowe informacje (30% punktów)
Projekt „Współpraca się opłaca” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta:
1. powinna zawierać proponowaną stawkę brutto za uczestnika i za każdą wycieczkę
2. powinna zawierać kserokopię dokumentów potwierdzających uprawnienia
organizatora do realizacji wycieczek dla młodzieży szkolnej
3. powinna zawiera kserokopię dokumentów potwierdzających uprawnienia przewoźnika
do realizacji wycieczek dla młodzieży szkolnej
4. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
5. zostać dostarczona w formie elektronicznej lub papierowej; opatrzona adnotacją
„oferta na organizację wycieczek” projekt „Współpraca się opłaca”.
VI. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Proszę o przesłanie oferty z terminie do 14 maja 2012 r. do godziny 14-tej na adres e-mail:
[email protected], lub papierowo (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Małgorzata Brojanowska; Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, ul.
Długa 23/25, 00-238 Warszawa.
W przypadku ofert papierowych należy poinformować Zamawiającego mailowo lub
telefonicznie o wysłaniu.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty złożone na innych drukach niż załączone do niniejszego zapytania ofertowego nie
będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Brojanowska:
telefon+22 351 93 11, lub e-mail: [email protected]
VII. ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz ofertowy
Projekt „Współpraca się opłaca” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
………………………
Miejscowość i data
…………………….
……………………..
Nazwa i adres Oferenta
………………………..
NIP, REGON
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Centrum Mazowsze
Ul. Długa 23/25; Warszawa 00 238
Formularz ofertowy
W odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 27/04/2012 roku dotyczącej
organizacji wycieczek edukacyjnych w ramach Projektu „Współpraca się opłaca”
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego- POKL 9.2, Nr umowy UDA-POKL-09.02.00-14-014/11-00.
Ja niżej podpisany/podpisana składam niniejszą ofertę na organizację dziewięciu
jednodniowych wycieczek edukacyjnych:
Lp.
Nazwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Cena brutto/
uczestnika
Cena brutto
wycieczki
Giełda Papierów
Wartościowych w
Warszawie
Centrum Nauki
Kopernik w
Warszawie
Rynek hurtowy
Bronisze
Wycieczka na
krajowa wystawę
zwierząt
hodowlanych do
Poznania
Wycieczka do
stadniny koni w
Krasnem k.
Ciechanowa
Wycieczka do
gospodarstwa
ekologicznego w
Projekt „Współpraca się opłaca” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Grzybowie k. Słubic
woj. mazowieckie
7.
Wycieczka do
Instytutu Uprawy
Nawożenia i
Gleboznawstwa w
Puławach
8.
Wycieczka do
Ogrodu
Botanicznego w
Powsinie
9.
Wycieczka do
gospodarstwa
agroturystycznego"Lawendowe pole" i
gospodarstwa
pasiecznego
„Mostkowo” w
Nowym Kawkowie k.
Jonkowa pow.
olsztynski
Do zgłoszenia dołączam kserokopię dokumentów:
1. potwierdzających uprawnienia organizatora do realizacji wycieczek dla młodzieży
szkolnej
2. kserokopię dokumentów potwierdzających uprawnienia przewoźnika do realizacji
wycieczek dla młodzieży szkolnej
3. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji
Projektu „Współpraca się opłaca”.
..............................................................
Czytelny podpis Osoby Upoważnionej
Projekt „Współpraca się opłaca” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szczegółowe kryteria oceny złożonych ofert
dotyczące organizacji jednodniowych wyjazdów edukacyjnych
w ramach projektu:
„Współpraca się opłaca”; nt umowy UDA-POKL-09.02.00-14-014/11-00
Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
I.
Punktacja
SPOSÓB I JAKOŚĆ
PRZEPROWADZENIA WYJAZDU- 30%
1.1 Jakość środka transportu
5 pkt. – autokar wysokiej klasy
3 pkt. – autokar średniej klasy
1.2 Atrakcyjność usług dodatkowych
4 pkt. – kwota przeznaczona na posiłek> 15
zł
3 pkt. – kwota przeznaczona na posiłek od
10do 15 zł
0 pkt. – kwota przeznaczona na posiłek <10
3 pkt.- dodatkowe atrakcje edukacyjne na
trasie (zwiedzanie po drodze)
1 pkt. – (porównanie między Oferentami)
II. CENA - 70%
X – najniższa cena
Y – cena Oferenta
Punktacja oferenta A = X/Yx1
Projekt „Współpraca się opłaca” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty