„Nietzsche seminarium” http://nietzsche.ph

Komentarze

Transkrypt

„Nietzsche seminarium” http://nietzsche.ph
„Nietzsche seminarium”
http://nietzsche.ph-f.org/
Bibliografia pierwotnie ukazała się w antologii: Friedrich Nietzsche i pisarze polscy, [red.:]
W. Kunicki, [przy współpracy:] K. Polechoński, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002.
MARTA KOPIJ
NIETZSCHE W LITERATURZE I PUBLICYSTYCE POLSKIEJ
LAT 1889-1918
1. BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA
1.1. DRUKI ZWARTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
[Fragm. z Wiedzy radosnej], przeł. J. Kasprowicz, [w:] Z. Daszyńska: NietzscheZaratustra. Studyum literackie, nakł. Księgarni Narodowej F. K. Pobudkiewicza, Kraków
1896, s. 15;
Pieśń żałobna (Das Grablied), przel. M. Trzaska, Kijów 1900;
Ryszard Wagner w Bayreuth, przeł. M. Cumft-Pieńkowska, wyd. Wł. Okręt, Warszawa
1901;
Tak mówił Zaratustra, przeł. M. Cumft i S. Pieńkowski, wyd. Wł. Okręt, Warszawa 1901;
Dusza dostojna, przeł. S. Wyrzykowski, Wydawnictwo „Chimery”, Warszawa 1903
[odbitka z „Chimery”, 1901; por. poz. 54];
Aforyzmy, [przeł. J. Kurnatowski], [w:] J. Kurnatowski, Nietzsche. Studya i tłumaczenia,
przeł. J. Kurnatowski, wyd. Rychliński i Wegner, Łódź 1903 [por. poz. 93];
Słońce me gaśnie, przeł. J. Kasprowicz, [w:] L. German: Przegląd dziejów literatury
powszchnej, t. 4: Wiek dziewiętnasty, nakł. Tow. Naucz. Szkół, Lwów 1903, s. 210-212
[por. poz. 61];
Z poezyj Fryderyka Nietzschego. Przekłady, przeł. J. Żuławski, [w:] J. Żuławski, Pokłosie.
Poezje 1894-1904, wyd. Księgarnia D.E. Friedleina, Kraków 1904, s. 141-176;
Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, przeł. W. Berent, wyd. J.
Mortko-wicz, Warszawa 1905 [F. Nietzsche: Dzieła, t. 1];
Wyd. II [przejrzane i ponownie porównane z oryginałem], wyd. J. Mortkowicz, Warszawa
1908;
[Wydanie tanie, całkowite], wyd. J. Mortkowicz, Warszawa 1908;
Wyd. III [przejrzane i ponownie porównane z oryginałem], wyd. J. Mortkowicz, Warszawa-Kraków 1913;
Poza dobrem i złem, przeł. S. Wyrzykowski, wyd. J. Mortkowicz, Warszawa 1905 [F.
Nietzsche: Dzieła, t. 2];
Wyd. II [przejrzane i ponownie prównane z oryginałem], wyd. J. Mortkowicz, Warszawa
1907;
Wyd. III, wyd. J. Mortkowicz, Warszawa 1912;
Z genealogii moralności. Pismo polemiczne, przeł. L. Staff, wyd. J. Mortkowicz,
Warszawa 1905 [F. Nietzsche: Dzieła, t. 3];
Wyd. II [przejrzane i ponownie porównane z oryginałem], wyd. J. Mortkowicz, Warszawa
1908;
Wyd. III [przejrzane i ponownie porównane z oryginałem], wyd. J. Mortkowicz,
Warszawa 1913;
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Dytyramby dionizyjskie, przeł. S. Wyrzykowski, wyd. J. Mortkowicz, Warszawa 1906 [F.
Nietzsche: Dzieła, t. 4];
Wyd. II [niezmienione], wyd. J. Mortkowicz, Warszawa 1910;
Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem, przeł: S. Wyrzykowski, wyd. J.
Mortkowicz, Warszawa 1906 [F. Nietzsche: Dzieła, t. 5];
Wyd. II [przejrzane i ponownie porównane z oryginałem], wyd. J. Mortkowicz, Warszawa
1910;
Wiedza radosna („La gaya scienza”), przeł. L. Staff, wyd. J. Mortkowicz, Warszawa 1906
[F. Nietzsche: Dzieła, t. 6];
Wyd. II [przejrzane i ponownie porównane z oryginałem], wyd. J. Mortkowicz, Warszawa
1911;
Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych, przeł. S. Wyrzykowski, wyd. J. Mortkowicz,
Warszawa 1907 [F. Nietzsche: Dzieła, t. 7];
Wyd. II, wyd. J. Mortkowicz, Warszawa 1912;
Antychryst. Przekleństwo chrześcijaństwa, przeł. L. Staff, wyd. J. Mortkowicz,
Warszawa 1907, [F. Nietzsche: Dzieła, t. 8];
Narodziny tragedii, czyli hellenizm i pesymizm, przeł. L. Staff, wyd. J. Mortkowicz,
Warszawa 1907 [F. Nietzsche: Dzieła, t. 9];
Ludzkie, arcyludzkie, przeł. K. Drzewiecki, wyd. J. Mortkowicz, Warszawa 1908 [F.
Nietzsche: Dzieła, t. 10];
Z poezyj Fryderyka Nietzschego, przeł. J. Żuławski, [w:] idem: Poezje, t. 3, Nakl.
Księgarni H. Altenberga, Lwów 1908, s. 239-275;
Wędrowiec i jego cień, przeł. K. Drzewiecki, wyd. J. Mortkowicz, Warszawa 1910 [F.
Nietzsche: Dzieła, t. 11];
Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości, przeł. S. Frycz i K. Drzewiecki, wyd.
J. Mort-kowicz, Warszawa 1911 [F. Nietzsche: Dzieła, t. 12];
Niewczesne rozważania, przeł. L. Staff, wyd. J. Mortkowicz, Warszawa 1912 [F.
Nietzsche: Dzieła, t. 13];
Ecce homo, przeł. L. Staff, wyd. J. Mortkowicz, Warszawa 1909 [F. Nietzsche: Dzieła,
suplement];
Wyd. II [przejrzane i ponownie porównane z oryginałem], wyd. J. Mortkowicz, Warszawa
1911;
1.2. PUBLIKACJE ROZPROSZONE
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Z księgi dla wszystkich, przeł. B. Gruber, „Myśl”, 1893, nr 9, s. 18-19;*
O dziecku i małżeństwie, O kapłanach śmierci, O trzech przemianach, przeł. M. PosnerGarfein, „Prawda”, 1893, nr 11, s. 122-124;
Między wrogi, przeł. M. Lange, „Przegląd Poznański”, 1894, nr 4, s. 6;*
„Życie”, 1898, nr 38/39, s. 503 [cytat z F.N., przekład anonimowy];
Pieśń nocy, „Życie”, 1898, nr 36-37, s. 488;*
Pieśń nocy, Pieśń taneczna, Pieśń grobowa, przeł. M. i S. Pieńkowscy, „Głos”, 1898, nr
47, s. 1103-1109 [frag. Zaratustry];
Przedmowa Zarathustry, przeł. [S. Pieńkowski?], „Zycie”, 1898, nr 47, s. 622-625, nr 48,
s. 639-643;
O drodze twórcy, Siedem pieczęci (albo pieśń o Tak i Amen), przeł. W. Moraczewski,
„Zycie”, 1899, nr 1, s. 17-18 [fragm. Also sprach Zaratnustra];
O ukąszeniu żmii, O wielkiej tęsknocie, przeł. W. Moraczewski, „Życie”, 1899, nr 21/22,
s. 400-401 [frag. Also sprach Zarathustra; poprzedzony komentarzem S.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
Przybyszewskiego wraz z przetłumaczonym listem F.N. do barona von Stein z grudnia
1882; por. poz. 51, 52];
Jeszcze raz po wszystką wieczność, przeł. J. Żuławski, „Zycie”, 1900, nr 1, s. 26;
Siedem pieczęci (albo: pieśń Tak i Amen), przeł. M.C. [M. Cumft], St.P. [S. Pieńkowski],
„Strumień”, 1900, nr 1, s. 17-19 [fragm. Also sprach Zarathustra];
O cnocie darzącej, przeł. M.C. [M. Cumft], St.P [S. Pieńkowski], „Strumień”, 1900, nr 2,
s. 38-40 [fragm. Also sprach Zarathustra];
Przedmowa Zarathustry. O nadczlowieku i człowieku ostatnim, przeł. [M. Cumft i S.
Pieńkowski?], „Strumień”, 1900, nr 3, s. 53-55, nr 4, s. 69-70, nr 5, s. 85-87 [fragm. Also
sprach Zarathustra];
Mowy Zarathustry. O trzech przemianach, przeł. [M. Cumft i S. Pieńkowski], „Strumień”,
1900, nr 6, s. 102-103 [fragm. Also sprach Zarathustra];
Z drobnych poezji, przeł. J. Żuławski, „Krytyka”, 1900, z. 10, s. 684 [por. poz. 56];
O ukąszeniu żmii, przeł. W. Moraczewski, „Strumień”, 1900, nr 15, s. 238-239 [fragm.
Also sprach Zarathustra; por. poz 44];
O wielkiej tęsknocie, przeł. W. Moraczewski, „Strumień”, 1900, nr 16, s. 259-260 [fragm.
Also sprach Zarathustra; por. poz 44];
O krainie wykształcenia, Najcichsza godzina, przeł. M.C. [M. Cumft] i St. P. [S.
Pieńkowski], „Głos”, 1900, nr 39, s. 610-612, 613-614 [fragm. z II części Tak mówił
Zaratustra];
Dusza dostojna, przeł. S. Wyrzykowski, „Chimera”, 1901, t. 2, z. 4/5, s. 12-51 [por. poz.
5];
O kazalnicach moralności, O radości i namiętnościach, O czytaniu i pisaniu, Z krainy
oświaty, Druga pieśń taneczna, przeł. W.B. [W. Berent], „Chimera”, 1901, t. 4, z.
10/11/12, s. 428-455 [fragm. z Zarathustry, pod tekstem znajduje się adnotacja autora:
„Zurich 1894”];
Z drobnych poezji, przeł. J. Żuławski, „Głos”, 1901, nr 32, s. 495 [por. poz. 50];
Z psychologii sztuki, przeł. W. Berent, „Chimera”, 1902, t. 6, z. 17, s. 216-237, z.18, s.
384-405 [aforyzmy wraz z „dopiskami” tłumacza, poprzedzone komentarzem W. Berenta
na s. 214--216];
Morał gwiazd, Dąb mówi, Na nowe morza, przeł. J. Żuławski, „Tygodnik Słowa
Polskiego”, 1902, nr 5, s. 1;
Aforyzmy [przekład anonimowy], [w rubryce:] Aforyzmy, „Tygodnik Słowa Polskiego”,
1902, nr 21, s. 8 [2 aforyzmy];
Aforyzmy [przekład anonimowy], [w rubryce:] Aforyzmy, „Tygodnik Słowa Polskiego”,
1902, nr 25, s. 8 [1 aforyzm];
Słońce me gaśnie, przeł. J. Kasprowicz, „Słowo Polskie”, 1902, nr 127, s. 9 [por. poz. 7];
Z wysokich gór, przeł. L. Staff, „Tygodnik Literacki i Artystyczny”, [dod. do:] „Słowo
Polskie”, 1902, nr 188, s. 9;
Intelektualne sumienie. Szlachetny i Nizki, przeł. B. Elmer, „Tygodnik Słowa Polskiego”,
1903, nr 9, s. 4-5;
Tak mówił Zaratustra. Księga dla wszystkich i dla nikogo, przeł. M. Cumft i S.
Pieńkowski, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne”, 1903, nr 10, s. 235-238
[fragm.];*
Z aforyzmów, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne”, 1903, nr 12, s. 288-289;*
Nowy Kolumb, Pośród wrogów, przeł. J. Żuławski, [w rubryce:] Przekłady, „Krytyka”,
1903, t. 2, s. 111-112;
Narodziny iragedyi ałbo Hellenizm i pesymizm [przekład anonimowy], „Ateneum”, 1903,
z. 7, s. 1-19, z. 8, s. 1-12, z. 9/10, s. 12-16;
Eurypides i Sokrates. „Narodzin tragedyi” fragment czwarty [przekład anonimowy],
„Ateneum”, 1904, z. 3, s. 256-269;
Z cyklu „Zmierzch bogów”, przeł. F. A., „Ateneum”, 1904, z. 4/5, s. 82-90;
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
Dytyramby Dionyzyjskie, przeł. S. Wyrzykowski, „Chimera”, 1904, t. 7, z. 20/21, s. 153188;
Tęsknota pustelnika, przeł. A. Zylbersztajnowa, „Ogniwo”, 1905, nr 19, s. 420-421;
„Myśl Niepodległa”, 1906, nr 6, s. 249 [cytat z F.N., przekład anonimowy];
Myśli, przeł. W. Berent, „Prawda”, 1906, nr 18, s. 226 [fragm. Also sprach Zarathustra];
Mały Bryg, przeł. (L.) [A. Niemojewski], „Myśl Niepodległa”, 1907, nr 14, s. 76-77;
„Myśl Niepodległa”, 1907, nr 20, s. 337 [cytat z F.N., przekład anonimowy];
Z Jutrzenki [przekład anonimowy], „Myśl Niepodległa”, 1907, nr 26, s. 654-655, nr 27, s.
706-707;
Do mistrala. Pieśń taneczna, przeł. A. Zylbersztajnowa, „Odrodzenie”, 1910, nr 11, s.
166-167;*
Aforyzmy, przeł. K. Drzewiecki, „Prawda”, 1910, nr 20, s. 11-12;*
„Myśl Niepodległa”, 1910, nr 127, s. 289 [cytat z F.N., przekład anonimowy];
„Myśl Niepodległa”, 1910, nr 139, s. 913 [cytat z F.N., przekład anonimowy];
„Myśl Niepodległa”, 1910, nr 154, s. 1634 [cytat z F.N., przekład anonimowy];
Wola mocy. Studia i fragmenty, przeł. S. Frycz i K. Drzewiecki, „Prawda”, 1911, nr 32, s.
10;*
„Myśl Niepodległa”, 1911, nr 185, s. 1346 [cytat z F.N., przekład anonimowy];
„Myśl Niepodległa”, 1912, nr 202, s. 433 [cytat z F.N., przekład anonimowy];
2. BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA
2.1. TEKSTY NAUKOWE, KRYTYCZNOLITERACKIE I PUBLICYSTYCZNE
ODNOSZĄCE SIĘ DO F. NIETZSCHEGO
2.1.1. DRUKI ZWARTE
2.1.1.1. POLSKIE
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
W.M. Kozłowski: Dekadentyzm współczesny i jego filozofowie (Paweł Bourget i Fryderyk
Nietzsche), wyd. w drukarni J. Sikorskiego pod zarządem A. Saładyckiego, Warszawa
1893 [por. poz. 94, 115];
M.C. Przewóska: Fryderyk Nietzsche jako moralista i krytyk. Studium filozoficzne, wyd.
H. Cohn, Warszawa 1894;
Z. Daszyńska: Nietzsche — Zaratustra. Studium literackie, wyd. Drukarnia Narodowa F.
K. Po-budkiewicza, Kraków 1896;
A. Lange: Tarde i Nietzsche, [w:] idem: Studja i wrażenia, wyd. J. Fiszer, Warszawa
1900;
H. Struve: Fryderyk Nietzsche jako filozof anarchizmu, [w:] idem: Anarchizm ducha u
obcych i u nas. Studjum krytyczne, Warszawa 1899 [odbitka z „Biblioteki Warszawskiej”],
wyd. II, nakł. Księgarni K. Treptego, Warszawa 1901, s. 41-62 [por. poz. 121];
M.C. Przewóska: Z nowych dni. Syntetyczny zarys końca wieku, Warszawa 1901;
I. Matuszewski: Indywidualizm. Słowacki i Nietzsche, [w:] idem: Słowacki i nowa sztuka
(Modernizm). Twórczość Słowackiego w świetle poglądów estetyki nowoczesnej. Studyum
krytyczno-porów-nawcze, nakł. Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1902, s. 321-354;
B. Merwin: Nietzscheana, [w:] idem: Profile i perspektywy, Lwów 1902, s. 53-64;
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
J. Kurnatowski: Nietzsche. Studja i tłumaczenia, wyd. Rychliński i Wegner, Łódź 1903
[por. poz. 6];
W.M. Kozłowski: Dekadentyzm współczesny, jego geneza i filozofja (Fryderyk
Nietzsche), wyd. II [rozszerzone i przerobione], wyd. J. Fischer, Warszawa 1904 [por.
poz. 85, 115];
W. Nałkowski: Nietzsche i Nietzscheanizm, Amiel a Nietzsche, [w:] idem: Jednostka i
ogół. Szkice psychospołeczne, Kraków 1904, s. 134-142;
W. Gostomski: Fryderyk Nietzsche jako przedstawiciel antychrześcijańskiego
humanitaryzmu, [w:] idem: Z przeszłości i teraźniejszości. Studya i szkice krytycznoliterackie, Wydawnictwo Arkonii, Warszawa 1904, s. 242-275 [por. poz. 133];
J. Szuman: Nietzsche, człowiek, poeta, myśliciel. Trzy odczyty, wyd. Księgarnia Polska B.
Poło-nieckiego, Lwów 1905;
T. Jeske-Choiński: Dekadentyzm w filozofii, [w:] idem: Dekadentyzm, wyd. drugie i
uzupełnione, Warszawa 1905, s. 164-184;
W. Berent: Źródła i ujścia nietzscheanizmu, wyd. J. Mortkowicz, Warszawa 1906 [por.
poz. 145];
W.M. Kozłowski: Indywidualizm (Max Stimer i Nietzsche), [w:] idem: Wykłady o filozofii
współczesnej, Lwów 1906, s. 335-358;
S. Brzozowski: Fryderyk Nietzsche, wyd. Księgarnia A. Staudacher i Sp., Stanisławów
1907;
J. Lewkowicz: Z filozofji judaizmu, wyd. Kaniewski i Wacławowicz, Warszawa 1909
[por. poz. 152];
M. Sobeski: Kant i Nietzsche. (Szkic impresyonistyczny), [w:] idem: Przędziwo Arachny. Z
pogranicza sztuki i filozofii, wyd. Księgarnia S. A. Krzyżanowskiego, Kraków 1909, s.
130-145 [por. poz. 155];
D. Zgliński: Impertynencye i paradoksy. (Z powodu etyki Fryderyka Nietzsche), [w:]
idem: Impertynencje i paradoksy. Studja, wyd. E. Wende i Spka, Warszawa 1911, s. 1-25;
A. Mohl: Człowiek Carlyle'a i nadczlowiek Nietzschego. Trzy listy do przyjaciela, wyd.
Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1913;
2. 1.1.2. OBCE
106. G. Brandes: Fryderyk Nietzsche, [w:] idem: Umysły współczesne. Portrety literackie XIX
wieku, przeł. M. Posner-Garfein, Nakł. Redakcyi „Głosu”, t. 2, Warszawa 1894, s. 219256;
107. A. Riehl: Fryderyk Nietzsche. Artysta i myśliciel, przeł. W. Feldman, Wydawnictwo
„Przeglądu Tygodniowego”, Warszawa 1900;
108. J. Vaihinger: Filozofia Nietzschego, przeł. K. Twardowski, wyd. H. Altenberg, KrakówLwów 1904;
109. H. Lichtenberger: Fryderyk Nietzsche i jego filozofia, przeł. [z języka francuskiego] I.
Marcinowska, wyd. Redakcya i Administracya, Warszawa 1905 [z przedmową W.
Jabłonowskiego];
110. A. Menger: Nauka moralności Nietzschego, [w:] idem: Nowa nauka o moralności
[przekład anonimowy], Wydawnictwo Polskie, Lwów 1907, s. 93- 97;
111. E. Barker: Inspiratorzy wojny. Nietzsche und Treitschke (Cześć siły w Niemczech
współczesnych), przeł. [z języka angielskiego] W. Kierst, Wydawnictwo M. Arcta,
Warszawa 1915;
2.1.3. DRUKI ROZPROSZONE
112. Ladawa [A. Nossig?]: Fryderyk Nietzsche, Niemiec filozofujący młotem, [w:] Z Niemiec,
[w dziale:] Literatura i sztuka, „Prawda”, 1889, nr 38, s. 453-454;
113. L. [L. Krzywicki]: Arystokratyczny radykalizm. (Rozprawa Jerzego Brandesa o Fryderyku
Nietzschem), „Prawda”, 1890, nr 16, s. 186-188;
114. Ego: Nietzscheanizm, „Prawda”, 1893, nr 1, s. 4-5, nr 2, s. 18-19, nr 3, s. 26-28;
115. W.M. Kozłowski: Dekadentyzm współczesny i jego filozofowie. (Paweł Bourget i
Fryderyk Nietzsche), „Biblioteka Warszawaska”, 1893, t. 3, z. 2, s. 315-363 [por. poz. 85,
94];
116. T. Jeske-Choiński: Majaczenia Fryderyka Nietzschego, „Wędrowiec”, 1893, nr 44, s. 707708, nr 45, s. 727-728;
117. S. Garfein: Fryderyk Nietzsche. Study um filozoficzne, „Ateneum”, 1893, t. 2, s. 104-132;
118. Z. Daszyńska: Nietzsche i moralność, [w dziale:] Literatura i Sztuka, „Przegląd
Poznański”, 1894, nr 2, s. 6-7, nr 3, s. 6-7;
119. K.R. Żywicki: Nasz nietzscheanizm, [w dziale:] Życie społeczne, „Prawda”, 1894, nr 4, s.
43-44;
120. W. Feldman: Nietzsche, „Życie”, 1898, nr 21, s. 244-245;
121. H. Struve: Anarchizm ducha u obcych i u nas. Studyum krytyczne. III. Fryderyk Nietzsche
jako filozof anarchizmu, „Biblioteka Warszawska”, 1899, t. 2, z. 2, s. 271-308 [por. poz.
89];
122. L. Krzywicki: „Tak mówił Zaratustra”, „Prawda”, 1899, nr 47, s. 561-562, nr 48, s. 573574, nr 49, s. 584-585;
123. G. Majewska: Nietzsche i kobiety, „Strumień”, 1900, nr 11, s. 170-171, nr 12, s. 189;
124. S.P. [S. Posner]: Fryderyk Nietzsche, „Prawda”, 1900, nr 35, s. 415-416, nr 36, s. 428-430;
125. K.D-S. [K. Daniłowicz-Strzelbicki]: Fryderyk Nietzsche, „Wędrowiec”, 1900, nr 35, s.
693, nr 36, s. 709;
126. I. Matuszewski: Nietzsche. 1844-1900, „Tygodnik Ilustrowany”, 1900, nr 36, s. 701-702;
127. P. [A. Powojczyk]: Nietzsche i Polacy, [z cyklu:] Na mównicy, „Glos”, 1900, nr 36, s.
564;
128. S. Pieńkowski: Fryderyk Nietzsche, [w dziale:] Przegląd naukowy i etyczny, „Głos”, 1900,
nr 37, s. 585-586, nr 38, s. 603-604;
129. L. Belmont: Darwin i Nietzsche. (Z powodu artykułu p. Pieńkowskiego pt. „Fryderyk
Nietzsche”), „Głos”, 1900, nr 41, s. 651-652;
130. S. Pieńkowski: Darwin i Nietzsche. (Odpowiedź na artykuł p. L. Bełmont), „Głos”, 1900,
nr 42, s. 666-668;
131. S. Pieńkowski: Człowiek wyższy czy nadczłowiek? (Zamknięcie polemiki), „Głos”, 1900,
nr 44, s. 697-700;
132. A. Riehl: Znaczenie Fryderyka Nietzschego, „Krytyka”, 1901, t. 1, s. 19-25;
133. W. Gostomski: Nietzsche jako przedstawiciel antychrześcijańskiego humanitaryzmu,
„Przegląd Powszechny”, 1902, z. 11, s. 196-210, z. 12, s. 357-373 [por, poz. 96];
134. B. Elmer: Odwrócenie wszelkich wartości (Fryderyk Nietzsche), „Tygodnik Słowa
Polskiego”, 1903, nr 1, s. 6-8, nr 8, s. 4-6;
135. M. Kohlsdorfer: „Zatopiony dzwon” Hauptmanna a Nietzsche, „Przegląd Powszechny”,
1903, z. 5, s.191-202, 1903, z. 7, s. 78-92;
136. W. Feldman: Nietzsche, „Ogniwo”, 1903, nr 12, s. 279-280;
137. J. Kurnatowski: W poszukiwaniu drogi, [w rubryce:] Feljeton, „Ogniwo”, 1903, nr 39, s.
929-931;
138. W. Strusiński: Nietzscheana, „Krytyka”, 1904, t. 2, z. 8/9, s. 100-108, z.10, s. 272-278;
139. A. Górski: Osobiste wyznania Fryd. Nietzschego, „Ogniwo”, 1904, nr 21, s. 487-488, nr
22, s. 510-511;
140. E. Förster-Nietzsche: Śmierć Nietzschego [przekład anonimowy], „Prawda”, 1904, nr 46,
s. 542-544 [odbitka z nr. 3 „Zukunft”];
141. W. Spasowski: Filozofia Nietzschego, „Ogniwo”, 1904, nr 51, s. 1201-1203, nr 52, s.
1226--1227;
142. A. Górski: I. Glossy do kultury niemieckiej i polskiej, „Ateneum”, 1905, z. 4/5/6, s. 53-57;
143. A. Reybakiel: Problemat prawdy u Fr. Nietzschego, [w dziale:] Badania naukowe,
„Prawda”, 1905, nr 21, s. 247-248, nr 22, s. 259-260;
144. W. Gostomski: Nietzsche i Tołstoj. Dwa przeciwieństwa myśli współczesnej, „Przegląd
Polski”, 1905, z. 8, s. 253-274;
145. W. Berent: Źródła i ujścia Nietzscheanizmu, „Chimera”, 1905, t. 9, z. 25, s. 118-139, z.
27, s. 217-250 [por. poz. 99];
146. ARDENS [J. Koterbski]: Wrogowie kobiety (Nietzsche — Przybyszewski — Strindberg —
Wei-ninger), „Biblioteka Warszawska”, 1905, t. 4, z. 1, s. 61-86;
147. W. Jabłonowski: Z powodu przekładu pism Fryderyka Nietzschego, „Książka”, 1906, nr 4,
s. 134-136;
148. S. Tatarówna: Słowacki i Nietzsche. (Król Duch a Nadczłowiek), „Pamiętnik Literacki”,
1906, z. 3, s. 284-307, z. 4, s. 406-433;
149. M. Straszewski: Fryderyk Nietzsche i jego znaczenie w ruchu umysłowym współczesnym,
„Przewodnik Naukowy i Literacki”, 1906, z. 8, s. 600-615;
150. W. Gostomski: Tragedya myśliciela. (Fryderyk Nietzsche i jego ideał humanitarny),
„Biblioteka Warszawska”, 1906, t. 1, z. 3, s. 473-502, t. 2, z. 1, s. 139-169;
151. W. Nałkowski: Zestawienia, „Sfinks”, 1908, z. 5, s. 254-260 [wśród Zestawień:
Nietzscheanizm, jako hamulec ewolucji, Nietzsche w stosunku do kobiet, Nietzsche a
Tołstoj, Ruskin a Nietzsche];
152. J. Lewkowicz: Fryderyk Nietzsche o żydach i judaizmie, „Kultura”, 1908, t. 2, z. 4, s. 8288 [por. poz. 102];
153. C. Jellenta: Dwa młoty, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika Poznańskiego”, 1909,
nr 6, s. 81-83;
154. C. Jellenta: Autobiografia nadczłowieka, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika
Poznańskiego”, 1909, nr 11, s. 161-163, nr 12, s. 177-179;
155. M. Sobeski: Kant i Nietzsche. (Szkic impresyonistyczny), „Literatura i Sztuka. Dodatek do
Dziennika Poznańskiego”, 1909, nr 27, s. 401-403, nr 27, s. 421-423 [por. poz. 103];
156. L.H. Morstin: Wpływ idei filozoficznych na współczesną twórczość literacką. I.
Wyzwolenie się z Nietzscheanizmu, „Museion”, 1911, z. 2, s. 76-84;
157. J.R.: Fryderyk Nietzsche, apostoł współczesnej moralności, „Myśl Katolicka”, 1911, s.
232;
158. T.Ch. [T. Jeske-Choiński]: Nietzsche a Chrześcijaństwo, „Kronika Powszechna”, 1911, nr
47, s. 324-327;
159. [anonim]: Fryderyk Nietzsche na tle swego wieku, „Myśl Niepodległa”, 1911, nr 186, s.
1398--1408, nr 187, s. 1446-1457, nr 188, s. 1496-1506, nr 189, s. 1557-1567;
160. C. Jellenta: Fryderyk Nietzsche, [w dziale:] Idee i koncepcye, „Rydwan”, czerwiec 1912, s.
197-205;
161. C. Jellenta: „Ecce homo” i Zaratustra, [w dziale:] Idee i koncepcye, „Rydwan”, lipiecsierpień 1912, s. 22-36;
162. B. Biegeleisen: Pragmatyzm Nietzschego, „Museion”, 1912, z. 12, s. 34-52;
163. S. Brzozowski: Filozofia Fryderyka Nietzschego, „Przegląd Filozoficzny”, 1912, z. 4, s.
462-509;
164. J. Zaleski: Fryderyk Nietzsche przeciwnikiem alkoholizmu, „Wyzwolenie”, 1913, z. 10/11,
s. 166-167;
165. C. Jellenta: Wola mocy i pierścień pierścieni. (Z powodu przekładu polskiego), [w dziale:]
Idee i koncepcye, „Rydwan”, listopad 1913, s. 67-78;
166. J.A. Rogron: Nietzsche — II santo, [w dziale:] Idee i koncepcye, „Rydwan”, marzec 1914,
s. 198-209;
167. W. Horodyski: Filozofia wartości (życia), „Krytyka”, 1914, t. 1, s. 8-16, 96-102;
2. 3. ŚWIADECTWA RECEPCJI TWÓRCZEJ
2.3.1. DRUKI ZWARTE
168. M. Komornicka: Powrót ideałów, [w:] W. Nałkowski, M. Komornicka, C. Jellenta:
Forpoczty, Lwów 1895, s. 66;
169. S. Przybyszewski: Dzieci szatana, Lwów 1899, s. 62, 63, 64, 65;
170. S. Przybyszewski: Homo Sapiens, Lwów 1901, t. 1: Na rozstaju, s. 103 [F.N. cytowany],
141 [F.N. cytowany], 142; t. 2: Po drodze, s. 37; t. 3: WMałstromie, s. 54, 110, 113, 180;
171. K. Sterling: Jeżeli gryzę... Poemat. Wróg ludu, Kraków 1901, s. 49;
172. A. N. Nowaczyński: Małpie zwierciadło. Satyry, Kraków 1902, s. 36 [w Tubalkain
(Groteska) zamieszczony wierszyk satyryczny o F.N. i Kancie], s. 319, 320 [o F.N. w
części: Idealne Variété];
173. W. Berent: Próchno, Warszawa 1903, s. 121, 170, 17 [cytaty z Tako rzecze Zaratustra]
wyd. II, Warszawa 1907, s. 103, 148, 149;
174. T. Miciński: Do źródeł duszy polskiej, Lwów 1906, s. 3, 136, 173;
175. K. Nowicki: Z pod maski, Warszawa 1907, s. 42 [F.N. wymieniony w aforyzmie My!...];
176. Z. Michałowski: Do celu. Luźne kartki z historyi duszy, Warszawa — Lwów 1909, s. 30,
43;
177. A.S. Iwieński: Najwyższa droga, Warszawa 1909, s. 40;
178. T. Miciński: W mrokach złotego pałacu, czyli Bazilissa Teofanu. Tragedia z dziejów
Bizancjum X wieku, Kraków 1909, s. VI [we wstępie do tego dzieła zwraca się autor ze
słowami podziękowania do F.N. i Słowackiego];
179. T. Miciński: Nietota. Księga tajemna Tatr, Warszawa 1910, s. 70, 77, 225, 236, 302, 384,
447 [por. poz. 197];
180. T. Miciński: Walka o Chrystusa, Warszawa 1911, s. 115, 129;
181. J. Lemański: Erudyta, [w:] idem: Czyn. Poezye, satyry, piosenki, Lwów 1911, s. 30, 32
[por. poz. 198];
182. T. Miciński: Xiądz Faust. Powieść, Kraków 1913 [mottem powieści jest fragment z
Wiedzy radosnej w przekł. L. Staffa ], s.34, 172 [wzmianki imienne];
183. K. Irzykowski: Z kuźni bluźnierstw. Aforyzmy o czynie, [w:] idem: Czyn i słowo. Głossy
sceptyka, Lwów 1913, s. 44 [F.N. wymieniony w aforyzmie Wedle stawu grobla; por. poz
199];
184. S. Brzozowski: Książka o starej kobiecie, Lwów 1914, s. 160 [aluzja do polskiego
pochodzenia F.N.], s. 190 [wzmianka imienna];
185. Z. Rygier-Nałkowska: Węże i róże. Powieść, Kraków 1915, s. 291 [por. poz. 200];
2.3.2. DRUKI ROZPROSZONE
186. Sewer [I. Maciejowski]: Ponad siły. Powieść, „Ateneum”, 1900, t. 3, z. 1, s. 86, t. 4, z. 2,
s. 246 [nawiązania do RN.];
187. W. Berent: Próchno, „Chimera”, 1901, t. 4, z. 10/11/12, s. 368 [cytat z Jenseits von Gut
und Böse];
188. S. Przybyszewski: Synowie ziemi, „Chimera”, 1901, t. 1, z. 1, s. 70, 72, 89 [nawiązania do
EN.];
189. W. Dzieduszycki: Demokracya, „Biblioteka Warszawska”, 1902, t. 1, z. 3, s. 537, 547
[stworzenie bohatera o nietzscheańskich cechach światopoglądowych];
190. M. Grochowski: Roman Kutasz. (Obrazek z powiatu Śniatyńskiego), „Tydzień. Dodatek
Literacki Kurjera Lwowskiego”, 1905, nr 3, s. 21 [F.N. i jego Zarathustra wkomponowani
w opis ubogich warunków życia mieszkańców powiatu śniatyńskiego];
191. Kobieta — dzieło mężczyzny (Kvinden skabt af manden). Studyum, przeł. z norweskiego J.
Klemensiewiczowa, „Prawda”, 1905, nr 39, s. 454, 457 [F.N. przy okazji Weiningera we
wstępie Dr. Weininger i jego dzieła], nr 50, s. 564 [cytat F.N. o kobiecie];
192. Myśli nowoczesnego Polaka. Z ksiąg P. Romana Dmowskiego rytmem ułożył A. Lange,
„Myśl Niepodległa”, 1906, nr 11, s. 513;
193. Merkredi: Świnia i Nietzsche, „Myśl Niepodległa”, 1907, nr 25, s. 605;
194. W. Orkan: Oda na cześć apollinowej braci, „Krytyka”, 1907, t. 1, s. 136 [wyraźne
nawiązania do Tako rzecze Zaratustra];
195. J. Rundbaken: Śladem Rosynanta, „Chimera”, 1907, t. 10, z. 28/29, s. 125 [F.N.
wymieniony w kontekście śmierci Boga];
196. J. Kościelski: Pamięci Fr. Nietzschego, „Ateneum”, 1908, t. 1, s. 44-45;
197. T. Miciński: Nietota. Powieść z tajemnej Księgi Tatr, „Sfinks”, 1908, z. 7, s. 44, 51
[Nietzsche-ańskie pojęcia: Wille zur Macht, Umwertung aller Werthe], 1909, z. 1, s. 49
[wymieniony F.N.; por. poz. 179];
198. J. Lemański: Erudyta, „Widnokręgi”, 1910, z. 10/11/12, s. 341 [por. poz. 181];
199. K. Irzykowski: Z kuźni bluźnierstw. (Aforyzmy o czynie), „Widnokręgi”, 1911, z. 3, s. 81
[F.N. w aforyzmie Wedle stawu grobla; por. poz. 183];
200. Z. Rygier-Nałkowska: Węże i róże, „Sfinks”, 1913, z. 72, s. 437 [cytat F.N. mottem do
rozdziału XXVIII; por. poz. 185];
2.4. ŚWIADECTWA AUTOBIOGRAFICZNE
2.4.1.
DRUKI ZWARTE
201. S. Brzozowski: Pamiętnik, fragmentami listów autora i objaśnieniami uzupełnił O. Ortwin,
Lwów 1913, s. 29, 30, 32, 57, 153, 154;
202. S. Przybyszewski: Listy, zebrał, życiorysem, wstępem i przypisami opatrzył S.
Helsztyński, Warszawa 1938, t. 1 (1879-1906), s. 35, 40, 53, 56, 58, 88, 110, 119, 129,
177, 353, 354; t. 2 (1906-1917), s. 536, 586, 790, 793, 844;
203. S. Brzozowski: Listy, przedmową, komentarzem i aneksami opatrzył M. Sroka, Warszawa
1970, t. 1 (1900-1908), s. 50, 319, 329, 348, 362; t. 2 (1909-1911), s. 162, 245, 252, 449;
204. Listy Tadeusza Micińskiego do Wincentego Lutosławskiego z łat 1897-1914, [w:] Studia o
Tadeuszu Micińskim, pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1979, s. 377;
205. Z. Nałkowska: Dzienniki 1899-1905, opracowanie, wstęp i komentarz: H. Kirchner,
Warszawa 1975, t. 1, s. 186, 190;
206. W. Berent: Listy, [w:] idem. Pisma rozproszone. Listy, wstęp, opracowanie tekstu, dodatek
krytyczny: R. Nycz, Kraków 1992, s. 394, 437;
207. S. Wyspiański: Listy zebrane, teksty listów opracowała M. Rydlowa, Kraków 1998, t. 4, s.
219 [list do A. Chmielą; por. poz. 208];
2.4.2.
DRUKI ROZPROSZONE
208. Listy Stanisława Wyspiańskiego do Adama Chmiela, „Miesięcznik Literacki i
Artystyczny”, 1911, nr 2, s. 132 [F.N. w liście z 15.08.1904; por. poz. 207];
2.5. WZMIANKI LUB FRAGMENTY W ESEJACH FILOZOFICZNYCH,
SOCJOLOGICZNYCH, PSYCHOLOGICZNYCH I PEDAGOGICZNYCH
2.5.1.
DRUKI ZWARTE
209. W. Nałkowski: Jednostka i ogół. Szkice psychospołeczne, Kraków 1904, s. 5, 16, 25 [F.N.
przy okazji „darwinizmu biologicznego” i „brutalnego dynamizmu”], s. 54, 60, 71 [F.N.
przy indywidualizmie i obłąkaniu], s. 123, 127, 128, 133 [o nietzscheańskim rozwoju
ludzkości], s. 143 [F.N. przy okazji utworu A. Garborga Utracony ojciec], s. 274, 275,
279, 280, 281, 282, 283, 284 [o ataku ks. Dębickiego w „Tygodniku Ilustrowanym” na
F.N.], s. 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 293 [F.N. w szkicach List dra Hertza i
Odpowiedź drowi Hertzowi nawiązujących do ataku ks. Dębickiego];
210. W.M. Kozłowski: Historya filozofii w XIX wieku od początku tego stulecia do chwili
bieżącej, Warszawa 1910, s. 156 [F.N. wśród indywidualistów pokrewnych Stirnerowi];
211. W.M. Kozłowski: Wykłady o filozofii współczesnej, Lwów 1906, s. 6 [F.N. nazwany
„aforystą beletrystycznym”];
212. S. Brzozowski: Wstęp do filozofii, Kraków, 1906, s. 15, 80, 91, 94 [F.N. wzmiankowany];
213. J. Kurnatowski: Dobro i zło. Studja estetyczne, Lwów 1907, s. 49, 76, 129, 130-133 [o
F.N., Guyau i Maeterlincku], 147, 149, 160, 177, 191, 210, 212, 213, 245, 246, 247, 248,
249 [o Nietzscheańskim nadczłowieku i ewolucji świata; F.N. w rozdziałach o Pałubie i
etyce Höffdinga; F.N. przy okazji Gobineau];
214. M. Sobeski: Przędziwo Arachny. Z pogranicza sztuki i filozofii, Kraków 1909, s. 152, 165,
166 [refleksje o myśli filozoficznej F.N.];
215. J. Kurnatowski: Moralność i życie, Warszawa 1909, s. 43 [F.N. przy pojęciu
syndykalizmu];
216. S. Brzozowski: Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Lwów 1910, s. XV, XXI,
33, 34 [wprzyp. dzieło Szestowa Dostojewski — Nietzsche — filozofowie tragedyi], 64,
65, 73, 79, 91, 195, 204, 212, 256, 322, 329, 370, 383, 414, 417 [F.N. „zwiastun” nowych
filozofów; podobieństwa między F.N. i Avenariusem; F.N. przy okazji Stirnera, Marxa,
Bergsona, Sorela];
217. K.F. Wize: Wykłady filozoficzne, Poznań 1913, s. 41, 46, 64, 74 [pojedyncze wzmianki
przy okazji Schopenhauera, Stirnera, Hobbesa], s. 86 [F.N. w Słowniczku filozofów
wymienionych];
218. M. Sobeski: Interludia. Z pogranicza sztuki i filozofii, Kraków - Warszawa 1912, s. 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35 [w rozdz. Z filozofii tragedyi], s. 50, 76, 100, 108
[wymieniony obok Schopenhauera i Wagnera];
2.4.2.
DRUKI ROZPROSZONE
219. Stwosz [A. Nossig]: Fizyognomia umysłowa Niemiec w XIX stuleciu, [w dziale:] Życie
społeczne, „Prawda”, 1890, nr 26, s. 303 [wzmianka o „wyzwoleniu” F.N. spod wpływu
Schopenhauera];
220. Garfein: Psychada, „Ateneum”, 1892, t. 4, s. 515 [F.N. przy rozważaniach o „jaźni”];
221. W. Nałkowski: Natura i siła, „Prawda”, 1893, nr 43, s. 508, nr 45, s. 530 [F.N. w
nawiązaniu do Rousseau];
222. Fl.K. Gąsiorowski: Nowy pogłąd filozoficzny u nas (Feliks Wiśniewski: Duch i materya,
pogląd filozoficzny), „Biblioteka Warszawska”, 1893, t. 2, z. 4, s. 599 [F.N. wymieniony
przy okazji etyki C. Jellenty];
223. W. Jabłonowski: Moralność, sztuka i metafizyka, według Guyau, „Ateneum”, 1895, t. 1, s.
338 [wzmianka o F.N. i Stirnerze];
224. L. Krzywicki: Inteligencja i jej natura, [w dziale:] Życie społeczne, „Prawda”, 1896, nr 2,
s. 20 [o filozofii F.N., którego „idee (...) odznaczają się niewymowną jałowością i
czczością”];
225. J. Pawelski: Guyau a etyka przyszłości, „Przegląd Powszechny”, 1896, z. 6, s. 368 [F.N.
jako przedstawiciel etyki Guyau];
226. Z.S. Dański: Hygiena społeczna wobec dążności humanitarnych, „Prawda”, 1896, nr 16, s.
187 [o oddziaływaniu F.N.];
227. B. Dybowski: O kwestji tak zwanej „kobiecej”. Ze stanowiska nauk przyrodniczych,
„Tydzień. Dodatek Literacki Kurjera Lwowskiego”, 1896, nr 49, s. 388 [F.N. postrzegany
jako antyfeminista, autor artykułu powołuje się przy tym na książkę Z. Daszyńskiej
Nietzsche-Zarathustra];
228. M.F. [M. Flaum]: Zdrowie czy choroba, „Biblioteka Warszawska”, 1897, t. 3, z. 2, s. 323
[F.N. przedstawiony jako zjawisko patologiczne];
229. K. Krauz: Socyologiczne prawo retrospekcyi, „Ateneum”, 1897, t. 3, z. 2, s. 269
[wzmianka o nadczłowieku F.N.];
230. K.C.: Teozofowie w Berlinie, [w dziale:] Sprawozdania z ruchu religijnego, naukowego i
społecznego, „Przegląd Powszechny”, 1897, z. 5, s. 321 [F.N., Tołstoj i Schopenhauer
nazwani „bogo-mędrcami”];
231. L. Stein: Podstawy fiłozofji społecznej, „Przegląd Filozoficzny”, 1897, z. 1, s. 63
[pojedyncza wzmianka];
232. W. Jabłonowski: U kresu ewolucji, „Głos”, 1898, nr 14, s. 316 [F.N. przy ideale
„szczytnego indywidualizmu”];
233. W. Pilat: Sprawiedliwość społeczna w teoryi ewołucyi, „Ateneum”, 1898, t. 3, z. 1, s. 12,
13 [wzmianka o F.N i nadczłowieku w kontekście ewolucji];
234. K. Czaykowski: Etyka Sołowjewa, „Przegląd Powszechny”, 1899, z. 3, s. 363 [wzmianka
o „modnej filozofii” F.N.];
235. S. Kobyłecki: Filozofia wolnych dusz, „Przegląd Powszechny”, 1900, z. 1, s. 4
[porównanie indywidualizmu Lutosławskiego z „egoistycznym brutalizmem” F.N.];
236. W.M. Kozłowski: Współczesna polska literatura filozoficzna, „Ateneum”, 1900, t. 3, z. 2,
s. 377, 380 [wymieniony Nietzsche-Zaratustra Z. Daszyńskiej-Golińskiej oraz w przypisie
praca autora artykułu Dekadentyzm współczesny i jego fiłozfowie (Nietzsche) ];
237. S.A. Kempner: O kierunku badań ekonomicznych, „Biblioteka Warszawska”, 1900, t. 4, z.
3, s. 545 [nauki F.N. przedstawione w opozycji do poglądów Marksa];
238. K.M. Stanisławski: „Tak mówił Ruskin”, „Strumień”, 1900, nr 6, s. 91 [F.N. przy okazji
Car-lyle'a i Ruskina];
239. B. Merwin: O Ellen Key, „Strumień”, 1900, nr 14, s. 219 [F.N. zaliczany przez E. Key do
samotników];
240. M. C. Przewóska: Prawdy etyczne, [w dziale:] Przewodnik naukowy i etyczny, „Głos”,
1900, nr 21, s. 331 [o „opacznym zrozumieniu haseł indywidualistycznych” F.N.];
241. K. Szterling: Kilka słów w „kwestji płci”, [w dziale:] Przegląd naukowy i etyczny, „Głos”,
1900, nr 38, s. 606 [F.N. nazwany myślicielem, lecz nie filozofem];
242. K.R.Z [L. Krzywicki]: Nasze życie umysłowe, [w dziale:] Życie społeczne, „Prawda”,
1900, nr 44, s. 523 [o dostrzeganiu w F.N. poety, ale nie myśliciela];
243. H. Struve: Ruch etyczny naszych czasów. Jego dzieje i zasady, „Biblioteka Warszawska”,
1901, t. 1, z. 1, s. 103, 119 [filozofia F.N. jako geneza współczesnego „anarchizmu ducha”
(nawiązanie do książki Anarchizm ducha u obcych i u nas); wzmianka dotycząca obrony
„antyreligijnych poglądów Nietzschego”];
244. (f) [W. Feldman]: Filareci a społecznicy, „Krytyka”, 1901, t. 2, s. 214 [F.N.
wzmiankowany przy rozważaniach o walce];
245. S. Brzozowski: Fryderyk Henryk Amiel (1821-1881). Przyczynek do psychologii
współczesnej, [w dziale:] Literatura i sztuka, „Prawda”, 1901, nr 29, s. 357, 358 [F.N.
przy analizie „człowieka przedmiotowego”, odniesienia do Poza dobrem i złem];
246. B. Merwin: Odrodzenie duszy, [w dziale:] Badania naukowe, „Prawda”, 1901, nr 47, s.
573 [F.N. w kontekście nadczlowieka i M. Messera];
247. A. Schifman: Wundta „Wstęp do filozofii”, „Krytyka”, 1902, t. 1, s. 387, 393 [o
eklektyzmie i nastrojowości u F.N.], t. 2, s. 49 [o F.N. i Stirnerze];
248. B. Elmer: Przesilenie współczesnej psychologii, „Tygodnik Słowa Polskiego”, 1902, nr
19, s. 5 [wzmianka o „Wille zur Macht” F.N.];
249. B. Elmer: Ideał etyczny, „Tygodnik Słowa Polskiego”, 1902, nr 23, s. 4 [wzmianka o F.N.
w kontekście rozważań o etyce];
250. W. Piłat: Nowoczesna socyołogia, „Przegląd Polski”, 1902, z. 1, s. 91 [F.N. przy okazji
książki Ammona Porządek współczesny i jego naturalne podstawy];
251. W. Lassota: Socyologia psychologiczna, „Przegląd Polski”, 1902, z. 1, s. 106 [F.N. w
nawiązaniu do Tarde'a];
252. W. Lassota: Dwa systemy socyologiczne, „Przewodnik Naukowy i Literacki”, 1903, z. 2,
s. 168, 169 [F.N. przy omawianiu poglądów Palante'a];
253. W. Piłat: Znaczenie naukowe socyologii i wpływ jej na pogląd na świat, „Przegląd Polski”,
1902, z. 3, s. 548 [mowa o podstawowych kategoriach filozofii F.N.];
254. S. Perlmutter: Nowa próba poglądu filozoficznego na dzieje (Dokończenie), „Przegląd
Filozoficzny”, 1902, z. 4, s. 444 [F.N. jako pierwszy, który zauważył „zmianę ogromną
ocen duchowych w dziejach ludzkości”];
255. J. Ciemniewski: Poznanie i kształcenie charakteru, „Przewodnik Naukowy i Literacki”, z.
5, 1902, s. 480, 481 [pojedyncze wzmianki, w których F.N. nazywany jest filozofem
dekadentyzmu];
256. H. Struve: Zasadniczy charakter nauki jako etyki, „Przegląd Powszechny”, 1902, z. 7, s.
38 [F.N. i jego „bezwzględny egoizm”];
257. F.Z. Baraski: Stanowisko Wilhelma Wundta w współczesnej fiłozofii, [w dziale:] Przegląd
naukowy i etyczny, „Głos”, 1902, nr 45, s. 702 [F.N. jako jedyny z filozofów niemieckich,
cieszący się sławą o zasięgu światowym];
258. ORPION: Bankructwo filozofii warszawskiej, [w dziale:] Przegląd miesięczny,
„Ateneum”,1903, z. 2, s. 113 [o stosunku M. Massoniusa do F.N.];
259. J. Tenner: O sztuce czytania jako czynniku wychowania publicznego, „Tygodnik Słowa
Polskiego”, 1903, nr 6, s. 6, 7, nr 7, s. 6 [przytoczony list F.N. do barona von Stein z
grudnia 1882; uwagi o poetyckości języka F.N.; F.N wymieniony wśród poetów
modernistycznych, którzy „odtwarzają stan własnej swej duszy”];
260. J. Kodias: Znaczenie kulturalne filozofii czystego doświadczenia. Szkic, „Przegląd
Filozoficzny”,1903, z. 4, s. 392 [F.N. wymieniony w przypisie];
261. S. Brzozowski: Co to jest filozofia?, „Przegląd Filozoficzny”, 1903, z. 4, s. 405, 409 [kilka
odniesień do F.N.; F.N. wraz z Kantem i Avenariusem określeni jako „duchy władcze
filozofii nowoczesnej”];
262. M. Zdziechowski: Eucken a dzisiejsze badanie apologetyki, „Przegląd Powszechny”,
1903, z. 7, s. 21 [o pochodzeniu kultu „nadczlowieka” Hegla];
263. B. Merwin: Złudzenie, [w dziale:] Badania naukowe, „Prawda”, 1904, nr 4, s. 103 [F.N.
przy kulcie nadczlowieka];
264. H. Struve: Immanuel Kant oraz dziejowa doniosłość jego krytycyzmu, „Biblioteka
Warszawska”,1904, t. 3, z. 1, s. 8 [F.N. przy subiektywizmie Kanta];
265. J. Kurnatowski: Idee — siły, „Ogniwo”, 1904, nr 40, s. 939 [F.N. przy „uświadamianiu
prawdy”];
266. (f.) [W. Feldman]: Kwestya moralności, „Krytyka”, 1904, t. 1, s. 97, 103 [F.N. cytowany;
wzmiankowany przy okazji Ellen Key];
267. A. Dodel: Problem seksualny, „Krytyka”, 1904, t. 2, s. 177 [cytat z F.N.];
268. K. Krokoszyński: Towarzystwa etyczne, „Przegląd Powszechny”, 1905, z. 1, s. 40 [F.N. w
grupie „obrońców bezreligijnej moralności”];
269. W.M. Kozłowski: Indywidualność i społeczność. (Odpowiedź na raport p. Pareto, złożony
na Kongresie Międzynarodowym Filozoficznym w Gieniewie), „Przegląd Filozoficzny”,
1905, z. 3, s. 217, 229 [F.N. przy rozważaniach o „przeciwstawności społeczności z
indywidualnością”];
270. J. Kaczkowski: Nowa teorya zadań społecznych i macierzyństwa, „Biblioteka
Warszawska”, 1905, t. 1, z. 2, s. 255-261 [F.N. przy okazji Ellen Key];
271. A. Reybekiel: Z dziedziny estetyki współczesnej, [w dziale:] Badania naukowe, „Prawda”,
1905, nr 6, s. 69 [F.N. przy okazji poglądów estetycznych K. Langego];
272. W. Spasowski: Etyka i życie, „Prawda”, 1905, nr 47/48, s. 541 [F.N. wskazany przy okazji
Guyau];
273. B. Elmer: Krytyka filozofii, „Krytyka”, 1906, t. 2, s. 412 [wymieniony F.N.];
274. A. Żółtowski: Współczesny przedstawiciel idealizmu w Niemczech. (Teodor Lipps i jego
psychologia), „Biblioteka Warszawska”, 1905, t. 3, z. 3, s. 593, 596 [krótki fragment o
indywiduum F.N.];
275. H. Struve: Epikureizm i altruizm. Rozprawa etyczna, „Biblioteka Warszawska”, 1906, t. 4,
z. 2, s. 211 [F.N. wymieniony jako następca Stirnera];
276. [anonim]: O cnocie pierworodnej, „Myśl Niepodległa”, 1906, nr 2, s. 55 [uwaga o „fikcji
jakiegoś nadczłowieka”];
277. A Niemojewski: Co widział pierwszy człowiek, „Myśl Niepodległa”, 1906, nr 2, s. 89
[F.N. cytowany];
278. J. Kurnatowski: Kto jest człowiekiem myśli niepodległej, „Myśl Niepodległa”, 1906, nr 3,
s. 108 [o elicie arystokratycznej F.N. i wyższości nadczłowieka];
279. (R.) [W. Rzymowski]: Filozof polski nie wie, „Myśl Niepodległa”, 1906, nr 7, s. 338
[dylemat: czczić czy śmiać się z F.N.];
280. B. Łoziński: Prawne i moralne horoskopy socyalizmu, „Przewodnik Naukowy i
Literacki”, 1906, z. 8, s. 584 [F.N. przy okazji A. Mengera];
281. J. Kaczkowski: Ruch umysłowy w Niemczech, „Biblioteka Warszawska”, 1906, t. 4, z. 3, s.
496, 506, 510, 514 [F.N. przywołany z okazji kultury greckiej, Hölderlina, Wagnera];
282. K. Ostrowski: Hr. Gobineau i jego filozofia arystokratyzmu, „Przegląd Polski”, 1906, z.
12, s. 446, 450 [o wpływie na F.N.];
283. Szydelski: Ankieta w sprawie moralności niezależnej, „Przewodnik Naukowy i Literacki”,
1906, z. 9, s. 772 [wzmianka na temat krytyki chrześcijaństwa przez F.N.];
284. A. Zieleńczyk: Etyka Demokryta z Abdery, „Przegląd Filozoficzny”, 1907, z. 1, s. 61
[wzmianka o związkach F.N. z myślą przedsokratejeczyków i sofistów];
285. B. Biegeleisen: Dobro i zło, „Krytyka”, 1907, t. 2, s. 330, 331 [przyp.], 332, 338 [F.N.
cytowany];
286. (X).: Kobieta wyzwolona a miłość, „Krytyka”, 1907, t. 2, s. 364 [o ideale „człowieka
Nietzsche-ańskiego”];
287. J. Kaczkowski: Ruch umysłowy w Niemczech, „Biblioteka Warszawska”, 1907, t. 4, z. 3, s.
520, 527 [krytyka języka u F.N.; porównanie F.N. i Mauthnera];
288. [anonim]: Wszechświatowy ruch wolnej myśłi, „Myśl Niepodległa”, 1907, nr 24, s. 531
[„Bóg umarł” powiedziało przed F.N. wielu innych];
289. J. Zachariewicz: Niemiecki związek monistów i Ernest Haeckel, „Przegląd Polski”, 1908,
z. 1, s. 120, 122 [F.N. porównywany do Haeckla];
290. W. Moraczewski: Geniusz a społeczeństwo, [w dziale:] Przegląd miesięczny, „Krytyka”,
1908, t. 1, s. 297 [cytat z Zarathustry];
291. J. Kaczkowski: Ruch umysłowy w Niemczech, „Biblioteka Warszawska”, 1908, t. 1, z. 3, s.
563-568, 582-585 [szereg odwołań do F.N. i znaczenia jego filozofii; F.N. przy okazji
Moel-lera van den Brucka; korekta biografii F.N. dokonana przez K.A. Bernoulliego w
dziele Fr. Overbeck und Fr. Nietzsche — eine Freundschaft];
292. J. Kaczkowski: Ruch umysłowy w Niemczech, „Biblioteka Warszawska”, 1908, t. 3, z. 1, s.
69-79 [o dziele Bernoulliego Franz Overbeck und Friedrich Nietzsche. Eine
Freundschaft];
293. J. Kaczkowski: Ruch umysłowy w Niemczech, „Biblioteka Warszawska”, 1908, t. 4, z. 3, s.
569, 573, 576, 580, 581 [analogie pomiędzy filozofią F.N. i Rousseau; F.N. przy okazji
Der Ursprung der Naturphilosophie aus dem Geiste der Mystik (1906) K. Joëla oraz
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
dzieła o religijno-etycznym znaczeniu filozofii F.N Friedrich Nietzsche an der
Grenzscheide zweier Zeitalter H. Schmitta];
F. Klimke: Nowa filozofia, „Przegląd Powszechny”, 1908, z. 10, s. 1 [dewiza F.N.
„Umwertung aller Werte”];
A. Świętochowski: Epikurejczycy, „Sfinks”, 1909, z. 15, s. 404 [wzmianka o F.N.];
F. Znaniecki: Etyka filozficzna i nauka o wartościach moralnych, „Przegląd Filozoficzny”,
1909, z. 2, s. 131, 134 [wzmianka o „Wille zur Macht” F.N.];
W. Pilat: Z dziedziny socyologii, „Przewodnik Naukowy i Literacki”, 1909, z. 12, s. 1179
[o F.N. i jego „przewartościowaniu wszystkich wartości”];
[anonim]: Filozoficzna myśl polska w okresie porozbiorowym, „Literatura i Sztuka.
Dodatek do Dziennika Poznańskiego”, 1909, nr 8, s. 118 [porównanie koncepcji Króla
Ducha Słowackiego z ideą nadczlowieka F.N.];
M. Zielewiczówna: Ze świata myśli, „Biblioteka Warszawska”, 1909, t. 1, z. 2, s. 315,
317,319, 320, 321 [F.N. w szeregu przedstawicieli kierunku poetyckiego w filozofii
współczesnej; F.N. przywołany w kontekście Riehla, Severaca oraz Simmla, który m.in.
obala tezę, jakoby F.N. stanowił „kopię M. Stirnera”];
M. Sobeski: Współcześni filozofowie, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika
Poznańskiego”, 1909, nr 21, s. 322, 323 [krótki fragment o dynamizmie w utworach F.N.];
[anonim]: Fetysz Spinozy, „Myśl Niepodległa”, 1909, nr 88, s. 145, 146, 147 [cytaty z
Ecce homo i Antychrysta];
A. Miller: Idea powołania w kościele katolickim, „Myśl Niepodległa”, 1909, nr 101, s.
796, 797, 798 [o „zdruzgotaniu uroku chrześcijaństwa” przez F.N.];
A. Kurcjusz: Rzut oka na widnokrąg polityczny, „Myśl Niepodległa”, 1909, nr 111, s.
1289 [cytat z F.N. jako motto do artykułu];
[anonim]: Opis i wyjaśnienie w nauce, „Przegląd Filozoficzny”, 1910, z. 1, s. 149, 150,
151 [zamieszczony cytat z Wiedzy radosnej; F.N. wymieniony jako ten, który występuje
przeciwko „wyjaśnianiu”];
T. Garbowski: Św. Franciszek z Asyżu w świetle filozofii przyrodniczej. (Dokończenie).
„Przegląd Polski”, 1910, z. 1, s. 38, 39, 40 [charakterystyka poglądów F.N. w odniesieniu
do św. Franciszka];
S. Wędkiewicz: Sceptyczne i mistyczne pierwiastki w filozofii Pascala, „Przegląd Polski”,
1910, z. 2, s. 188, 1911, z. 10, s. 64, 66, 76 [cytaty z Zur Genealogie der Moral; o
artyzmie języka F.N.];
F. Klimke: Darwin i jego dzieło, „Przegląd Powszechny”, 1910, z. 4, s. 58 [F.N. przy
„bezwzględnym ewolucjonizmie metafizycznym”];
[anonim]: Wieczory dyskusyjne u monistów, „Myśl Niepodległa”, 1910,nr 126,s. 253 [F.N.
wymieniony w toku dyskusji];
[anonim]: Antysemityzm jako walka o kulturę, „Myśl Niepodległa”, 1910, nr 150, s. 1461
[cytaty z Tako rzecze Zaratustra użyte jako motto];
H. Orsza: Wychowanie narodowe, „Krytyka”, 1910, t. 1, s. 153 [F.N. cytowany];
K. Błeszyński: Miłość bytu. (Z powodu książki Ign. Radlińskiego „Spinoza”), „Krytyka”,
1910, t. 2, s. 97, 98, 99 [o F.N. i jego stosunku do życia], s. 247 [F.N. wzmiankowany];
K. Błeszyński: Zwrot ku metafizyce. (Dokończennie), „Krytyka”, 1910, t. 4, s. 256, 261 [o
modzie na F.N. i Bergsona; F.N. wzmiankowany przy pesymizmie];
C. Jellenta: Schopenhauer i nakaz Życia, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika
Poznańskiego”, 1911, nr 4, s. 55, nr 5, s. 67 [krótka wzmianka o F.N.; F.N. nazwany
„produktem duchowym” Schopenhauera];
M. Sobeski: Z współczesnej estetyki, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika
Poznańskiego”, 1911, nr 42, s. 657 [wzmianka o wpływie Schopenhauera na F.N. i
Wagnera];
A. Zieleńczyk: Metafizyka płci, „Sfinks”, 1911, z. 43, s. 74 [wzmianka o F.N. przy okazji
Wei-ningera];
316. F. Znaniecki: Humanizm w fiłozofii współczesnej, „Sfinks”, 1911, z. 44/45, s. 299 [F.N.
przywołany przy okazji metafizyki woluntarystycznej];
317. E. Breiter: Filozofia społeczna Jerzego Sorela, „Krytyka”, 1911, t. 3, s. 29, 31, 32
[odniesienia porównawcze do F.N.];
318. M. Sobeski: W sprawie filozofii sztuki, „Biblioteka Warszawska”, 1911, t. 3, z. 1, s. 123
[oznaczeniu Schopenhauera dla Wagnera i F.N.];
319. A. van Gennep: Czy istnieje postęp cywilizacji, przel. I.M. [I. Moszczeńska], „Myśl
Niepodległa”, 1911, nr 167, s. 501 [F.N. o wielkości filozofa], nr 168, s. 557 [F.N. jako
teoretyk „żądzy potęgi”];
320. [anonim]: Kongres monistów, „Myśl Niepodległa”, 1911, nr 187, s. 1444 [F.N.
wymieniony przy okazji Marxa];
321. W. Horodyski: Polska filozofia romantyczna a mesyanizm. (Zarys porównawczy),
„Biblioteka Warszawska”, 1912, t. 3, z. 3, s. 445,446 [porównanie nadczlowieka
Słowackiego z nadczłowiekiem F.N.];
322. S. Szydelski: Apostoł monizmu, „Przegląd Polski”, 1912, z. 6, s. 290 [wzmianka o
poglądach F.N: przy rozważaniach dotyczących monizmu przyrodniczego];
323. A. Lauterbach: Sztuka i metafizyka. (Szkic do teorii sztuki), „Museion”, 1912, z. 7, s. 66,
67 [o zależności między F.N., Wagnerem i Schopenhauerem], z. 9, s. 50, 56 [F.N. a
estetyka Schopenhauera];
324. M. Bienenstock: Sören Kierkegaard. (Jego twórczość i znaczenie), „Przewodnik Naukowy
i Literacki”, 1912, z. 10, s. 948, z. 11, s. 1056 [F.N. wymieniony w szeregu tych, którzy
docenieni zostali po latach];
325. J. Kodisowa: Okres przedlogiczny w myśli człowieka i echa jego w dobie obecnej,
„Przegląd Filozoficzny”, 1912, s. 306, 316 [F.N. wymieniony w przypisie i w
bibliografii];
326. C. Jellenta: „Neoprometeiści”. Idea Schopenhauera, [w dziale:] Idee i koncepcye,
„Rydwan”, kwiecień 1912,, s. 123, 129 [o woli mocy F.N.; F.N. wymieniony w szeregu
„neoprometeistów”];
327. J. Snowicz: Sądy etyczne a estetyczne, „Lamus”, 1912/13, z. 2, s. 146, 149, 154, 157
[mowa o kulcie nadczłowieka i moralności panów w filozofii F.N.];
328. J. Zarycz: Zaćmienie logiki, [w dziale:] Idee i koncepcye, „Rydwan”, październik 1913, s.
49 [wzmianka o Pieśni pijanej F.N.];
329. K.F. Wize: Z dziejów pojęcia wyobraźni w zakresie poznawczym, „Przegląd
Filozoficzny”, 1913, s. 98 [F.N. nazwany „nad wyraz pyszałkowatym pesymistą”];
330. B. Biegeleisen: Niebezpieczeństwo Bergsonizmu, [w dziale:] Przegląd, „Rydwan”,
listopad 1913, s. 80 [F.N. przywołany przy okazji wątpliwości, czy filozofia jest nauką];
331. B. Biegeleisen: Uśmiech Sfinksa. Z zagadnień współczesnej filozofii. (Dokończenie),
„Sfinks”, 1913, z. 67, s. 52, 54 [wzmianka o podobieństwie poglądów Brzozowskiego i
Sorela z F.N.];
332. W. Weryho: Przekłady polskie klasyków filozofii w chwili obecnej, „Ruch Filozoficzny”,
1913, nr 6, s. 131 [wzmianka o zbiorowym wydaniu Dzieł F.N. nakładem Mortkowicza];
333. M. Sobeski: Filozoficzne źródła Romantyzmu, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika
Poznańskiego”, 1914, nr 6, s. 83 [F.N. — „sam z krwi i kości romantyk”];
334. K. Irzykowski: Prolegomena do charakterologii, „Museion”, 1913, z. 8, s. 13, 14, 16, 17
[znaczenie F.N. dla rozwoju psychologii];
335. [anonim]: Djalektyka Bergsona, „Myśl Niepodległa”, 1913, nr 253, s. 1164 [F.N. w
odniesieniu do Spinozy];
336. W. Wolert: Tendencje Bergsona, „Myśl Niepodległa”, 1913, nr 256, s. 1312 [F.N.
cytowany];
2.6. WZMIANKI LUB FRAGMENTY W ESEISTYCE, KRYTYCE LITERACKIEJ,
PUBLICYSTYCE ORAZ W TEKSTACH FILOLOGICZNYCH
2.6.1. DRUKI ZWARTE
337. O. Hansson: Młoda Skandynawia. Szkice literackie [przekład anonimowy], Warszawa
1893,
s. 9, 10, 11 [Brandesa wykłady o F.N.], 20, 21, 114, 182, 208, 239 [F.N. przy Strindbergu;
o poezji F.N.];
338. W. Nałkowski, M. Komornicka, C. Jellenta: Forpoczty, Lwów 1895, s. 20 [o idei
indywidualizmu F.N.], 22 [F.N. w kontekście ewolucjonizmu], 34,36 [w przyp.], s. 66 [w
utworze literackim M. Komornickiej Powrót ideałów; zob. poz. 168];
339. G. Brandes: Polska, przeł. Z. Poznański, Lwów 1898, s. 124 [wspomnienie F.N.];
340. A. Strzelecki: Szekspir i Bakon. (Wiele hałasu o nic). Studyum, Kraków 1898, s. 41, 65 [o
Herren- i Sklavenmoral F.N.; przytoczenie określeń F.N. odnoszących się do Brutusa i
Cezara];
341. W. Jabłonowski: Na krańcach indywidualizmu, [w:] A. Świętochowski: Prawda (18701895), Lwów 1899, s. 187, 188, 189 [F.N. cytowany; F.N. i indywidualizm];
342. M. Zdziechowski: Szkice literackie, Warszawa 1900, t. 2, s. 144, 158, 164 [F.N.
wymieniony przy okazji Renana];
343. Z. Leser: Neurastenicy w literaturze. [Cz.] I. Stanisław Przybyszewski, Lwów 1900, s. 4 [o
koncepcji samotnika u F.N.], s. 8, 55 [o Chopinie i Nietzschem], s. 16 [przyp.], s. 29, 35,
36, 40, 41 [o nadczłowieku, paradoksie i sumieniu u F.N. i Przybyszewskiego], s. 56 [o
przejęciu stylu i języka od F.N.];
344. A.N. Nowaczyński: Studya i szkice, Lwów 1901, s. 97, 102, 105, 113, 161, 162, 163, 177,
190, 198, 199, 221, 260, 275, 279, 294, 299, 301 [F.N. w rozdziałach o P. Scheerbarcie,
A. Böckli-nie, anarchii literackiej, G. d'Annunziu, Multatulim, Strindbergu];
345. A. Lange: Przedmowa tłumacza, [w:] A. Garde: Henryk Ibsen, przeł. A. Lange, Lwów
1901, s. 1, 4, 5 [F.N. wraz z J. Ruskinem, L. Tołstojem, H. Ibsenem należy do grupy
„wychowawców dusz nowych pokoleń”];
346. S. Schneider: Studya filologiczne nad rozwojem oświaty greckiej w V wieku przed Chr.,
Kraków 1901, s. 76, [przyp.], 88 [F.N. przy związku Dionizosa i Apolla], 95, 99, 103 [w
przyp. o F.N. i Sokratesie];
347. P. Chmielowski: Dzieje krytyki literackiej w Polsce, Warszawa 1902, s. 430, 437 [o
znaczeniu F.N. dla modernizmu; F.N. przy okazji C. Jellenty];
348. B. Merwin: Profile i perspektywy, Lwów 1902, s. 32 [o nadczłowieku M. Messera i F.N.],
s. 39, 40 [F.N. i tragedia grecka], s. 47 [E. Hello jako przeciwieństwo „zimnego (...)
indywidualizmu” Stirnera i F.N.], s. 89, 98 [F.N. przywołany przy okazji G. Wieda;
odwołanie się do Zarathustry-Nietzschego];
349. I. Matuszewski: Słowacki i nowa sztuka (Modernizm). Twórczość Słowackiego w świetle
poglądów estetyki nowoczesnej. Studyum krytyczno-porównawcze, Warszawa 1902, s. 17,
18, 19, 20, 41, 52, 75, 76, 84, 100, 126, 166, 196, 197, 366, 372, 376, 377 [liczne cytaty z
Poza dobrem i złem; indywidualizm Słowackiego a idee Stirnera i F.N.; odniesienia do
podziału na dionizyjskość i apollińskość; F.N. przy okazji Przybyszewskiego,
Schopenhauera, Wagnera, d'Annunzia];
350. M. Krzymuska: Studya literackie, Warszawa 1903, s. 10, 15, 19, 22, 28, 30, 39 [F.N. w
rozdziale o Przybyszewskim], s. 203 [wzmianka o „arystokracji umysłowej” F.N.];
351. L. German: Przegląd dziejów literatury powszechnej, t. 4: Wiek dziewiętnasty, Lwów
1903, s. 207, 210, 251 [o oddziaływaniu filozofii F.N.], s. 210-212 [wiersz F.N. Słońce me
gaśnie w przekł. J. Kasprowicza];
352. W. Gostomski: Z przeszłości i teraźniejszości. Studya i szkice krytyczno-łiterackie,
Warszawa1904, s. 230, 284, 293, 303, 304, 308, 312 [cytaty z F.N.; o znaczeniu F.N. dla
G. d'Annunzia];
353. W. Feldman: Współczesna krytyka literacka w Polsce, Warszawa 1905, s. 132, 162, 175,
185, 186,194, 201, 203, 243, 255, 258 [F.N. przywołany przy okazji Jellenty, Miriama,
Przybyszewskiego, Matuszewskiego; „die ewige Wiederkehr” jako zjawisko
metampsychozy; o wpływie F.N na Brzozowskiego];
354. W. Jabłonowski: Wśród obcych, Warszawa 1905, s. 98, 174, 187 [F.N. przy omawianiu E.
Schuré i G. dAnnunzia];
355. P. Chmielowski: Krytyczno-porównawczy przegląd dziejów piśmiennictwa polskiego,
Warszawa1905, t. 2, s. 141, 142 [F.N. w nawiązaniu do Przybyszewskiego];
356. S. Brzozowski: Współczesna powieść polska, Stanisławów 1906, s. 153 [wzmianka o F.N.
przy omawianiu Próchna Berenta];
357. A. Nowaczyński: Wczasy literackie, Warszawa 1906, s. 22, 85, 161, 183, 219, 226, 238,
264, 268, 269, 279 [wzmianki o paszkwilach F.N. na Wagnera, o listach F.N.; F.N.
wymieniony wraz z Dostojewskim w odniesieniu do Próchna Berenta; F.N. przywołany
przy okazji Mereż-kowskiego oraz Brzozowskiego];
358. S. Brzozowski: Współczesna krytyka literacka w Polsce, Stanisławów 1907, s. 167
[przyp.], 177 [F.N. przy okazji Feldmana];
359. S. Brzozowski: Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości w walce o światopogląd,
Lwów 1907, s. 28, 34, 62, 85, 135, 136, 238 [przyp.], 262 [przyp.], 339, 344, 348, 353
[F.N. i przełom w filozofii; o samotności F.N; stosunek F.N. do historii];
360. H. Trzpis: „Próchno” Berenta. Wrażenia psychologiczno-estetyczne, Kraków 1907, s. 26,
34 [F.N. cytowany];
361. K. Irzykowski i O. Ortwin: Lemiesz i szpada przed sądem publicznym, Lwów 1908, s. 13,
14, 15 [wzmianki o książce Brzozowskiego Fryderyk Nietzsche];
362. J. Lorentowicz: Młoda Polska, t. 1, Warszawa 1908, s. 58 [o zamieszczeniu w „Chimerze”
Dytyrambów dionizyjskich i Duszy dostojnej]; t. 2, Warszawa 1909, s. 36 [przyp.], 50, 51,
59, 61, [F.N. przy omawianiu Przybyszewskiego];
363. A. Górski: Monsalwat. Rzecz o Adamie Mickiewiczu, Warszawa 1908, s. 187;
364. A. Nowaczyński: Co czasy niosą, Warszawa — Lwów 1909, s. 17, 22, 117, 150 [o
Narodzinach tragedii, Zmierzchu bożyszcz; wzmianka o pochodzeniu F.N.];
365. J.G. Pawlikowski: Studyów nad Królem Duchem część pierwsza: Mistyka Słowackiego,
Warszawa 1909, s. 135 [przyp.], 137, 138, 141, 148 [przyp.], 149, 449, 477-479, 480
[F.N. omawiany głównie w kontekście romantymu];
366. J. Kotarbiński: Pogrobowiec romantyzmu. Rzecz o Stanisławie Wyspiańskim, Warszawa
1909, s. 159, 305, 367 [wzmianka o wpływie F.N. na Ibsena; odniesienia do Narodzin tragedii];
367. S. Brzozowski: Legenda Młodej Połski. Studja o strukturze duszy kulturalnej, Lwów
1910, s. 48, 133 [o sceptycyzmie; znaczenie mitów u F.N.], s. 166, 180, 297, 319, 357,
367, 394 [odosobnienie F.N.; odniesienia do Zaratustry];
368. C. Jellenta: Druid Juliusz Słowacki, Brody — Lwów 1911, s. 24, 148 [cytat z
Schopenhauer als Erzieher; fragment o nieporozumieniu porównywania Króla-Ducha z
Zarathustra];
369. S. Brzozowski: Głosy wśród nocy. Studya nad przesileniem romantycznem kultury
europejskiej, Lwów 1912, s. 57, 139, 140, 142, 183, 235, 242 [cytaty z Poza dobrem i
złem; wzmianka o F.N. przy omawianiu Przeszłości i dumań A. Herzena; o dialektyce u
F.N. przy okazji M. Barrésa];
370. C. Jellenta: Grający szczyt, Kraków 1912, s. 20, 34, 76, 122, 123, 152, 157, 158 [wpływ
F.N na modernizm; o zniekształcaniu poglądów F.N. przez niektórych modernistów];
371. W. Lutosławski: Na drodze ku wielkiej przemianie, Warszawa — Kraków 1912, s. 71,
168, 170 [F.N. nazwany „pyszałkiem”; F.N. przy omawianiu G. Valoisa];
372. M. Zdziechowski: Wizya Krasińskiego. Ze studyów nad literaturą i filozofią polską,
Kraków 1912, s. 98, 105 [wzmianka o „antytezie” nadczłowieka u F.N.; F.N. przywołany
w kontekście Mickiewicza];
373. K. Irzykowski: Czyn i słowo. Gbssy sceptyka, Lwów 1913, s. 13, 38, 39, 40, 44, 155, 237,
253, 273, 288, 301, 318, 344, 383 [cytaty z Ludzkie, arcyludzkie; kilka uwag o przekładzie
Berenta; F.N. i Brzozowski, przytoczony wiersz z książki Brzozowskiego Fryderyk
Nietzsche; o wpływie F.N.; F.N. przywołany w nawiązaniu do Żeromskiego; F.N.
wymieniony przy okazji aforyzmów];
374. O. Ortwin: Objaśnienia, [w:] S. Brzozowski: Pamiętnik, Lwów 1913, s. [o wpływach F.N.
w Ideach Brzozowskiego];
375. S. Brzozowski: Widma moich współczesnych, Lwów 1914, s. 2 [o „spotkaniu” F.N. i
Pécucheta], s. 7, 25 [aluzje do dzieł F.N.], s. 141 [zestawienie trzech mistrzów: F.N.,
Dostojewskiego i Marxa];
376. T. Sinko: Antyk Wyspiańskiego, Kraków 1916, s. 1, 34, 39-40, 41, 42, 99, 128-129, 140,
305 [o Narodzinach tragedii i związkach F.N. z antykiem; odniesienia do innych szkiców
omawiających relację Wyspiański - Nietzsche: W. Feldman: O twórczości Wyspiańskiego
i Żeromskiego, A. Siedlecki: Wyspiański];
377. J. Tretiak: Adam Mickiewicz w świetle nowych źródeł (1815-1821), Kraków 1917, s. 302
[F.N. w Uzupełnieniach do s. 237: czy teorie F.N. pozostają w zależności od
Helwecjusza?];
378. S. Małkowski: O współczesnej formacji religijnej w Polsce, Warszawa 1918, s. 36 [cytat z
Tako rzecze Zaratustra];
379. W. Feldman: Współczesna literatura polska 1864-1917, wyd. szóste, poprawione i
uzupełnione, Warszawa 1918, s. 23 [F.N. wymieniony przy omawianiu Norwida];
380. B. Merwin: Z życia w legionach, Kraków 1918, s. 16 [odniesienie do „Herrenmensch”
F.N.];
2.6.2. DRUKI ROZPROSZONE
381. J.B. Antoniewicz: Bohater ostatniej powieści Sienkiewicza, „Przegląd Polski”, 1892, z. 8,
s. 273 [F.N. wymieniony przy rozważaniach na temat estetyki];
382. H. Monat: Z nowszej literatury niemieckiej, „Przewodnik Naukowy i Literacki”, 1892, z.
7, s. 662, 663 [F.N.przywołany przy okazji M.G. Conrada], 1892, z. 8, s. 748, 750, 753 [o
znaczeniu F.N. dla modernizmu i ewentualnych skutkach jego filozofii];
383. L.W. [L. Winiarski]: Literatura francuska, [w dziale:] Literatura i sztuka, „Prawda”,
1893, nr 6, s. 64 [wzmianka o aforyzmach F.N.], s. 65 [dłuższy fragment poświęcony F.N.
Nietzscheanizm i dekadencja];
384. K.R.Z. [L. Krzywicki]: Z Niemiec, [w dziale:] Życie społeczne „Prawda”, 1893, nr 6, s.
66, 67 [F.N. i Stirner przy okazji Brunona Wille];
385. L.W. [L. Winiarski]: Literatura angielska, [w dziale:] Literatura i sztuka, „Prawda”, 1893,
nr 20, s. 234 [wzmianka imienna];
386. L.W [L. Winiarski]: Literatura angielska, [w dziale:] Literatura i sztuka, „Prawda”, 1893,
nr 37, s. 436 [F.N. wymieniony przy okazji Cezara Borgii];
387. Zen. Por. [S. Posner]: Z Niemiec, [w dziale:] Życie społeczne, „Prawda”, 1893, nr 41, s.
486 [F.N. wymieniony przy okazji Bismarcka];
388. H. Monat: Czas powstania „Anhellego” i znaczenie poematu, „Świat”, 1893, nr 17, s. 387,
nr 19, s. 434 [nota o Jerzym Brandesie, który porównuje Zarathustrę F.N. z Księgami
pielgrzymstwa i z Anhellim];
389. J. Kotarbiński: Krytyk - impresyonista, „Biblioteka Warszawska”, 1893, t. 3, z. 1, s. 137,
139, 141, 143, 144 [F.N. recypowany przez Olę Hanssona; omówienie tego zagadnienia
na podstawie utworu Hanssona: Młoda Skandynawia. Szkice literackie, Warszawa 1893];
390. K.R. Zywicki [L. Krzywicki]: Jeden z atomów, [w dziale:] Literatura i sztuka, „Prawda”,
1894, nr 2, s. 16 [F.N. przy omówieniu Totenmesse Przybyszewskiego];
391. C. Jellenta: O dekadentach, „Prawda”, 1894, nr 2, s. 16, 17 [o broszurze Kozłowskiego
Dekadentyzm współczesny i jego filozofowie. (Paweł Bourget i Fryderyk Nietzsche)];
392. Poseł Prawdy [A. Świętochowski]: Liberum veto, „Prawda”, 1894, nr 5, s. 57 [F.N. przy
okazji Baudelaire'a];
393. K.R. Zywicki [L. Krzywicki]: Psychologia literatury, „Prawda”, 1894, nr 6, s. 65 [F.N
zakwalifikowany przez M. Nordaua do kategorii „psychiatrycznego zwyrodnienia”];
394. L.W. [L. Winiarski]: Literatura angielska, „Prawda”, 1894, nr 28, s. 331 [F.N przy okazji
Williama Blake'a];
395. Poseł Prawdy [A. Świętochowski]: Liberum veto, „Prawda”, 1894, nr 43, s. 511 [o
Chopinie i Nietzschem Przybyszewskiego];
396. I. Matuszewski: Podmuch z północy. (Młoda Skandynawia i Ola Hansson). Szkic,
„Ateneum”, 1894, t. 1, s. 354, 355, 358, 361, 363, 364, 365, 367 [wiele odniesień do
F.N.];
397. Sp. [W. Spasowicz]: Ostatni utwór Jerzego Brandesa, „Ateneum”, 1894, t. 3, s. 391, 392,
393; [fragment omawiający obawy społeczne związane z filozofią Nietzscheańską];
398. J. Pawelski: Etyka we warszawskim Ateneum, „Przegląd Powszechny”, 1895, z. 12, s. 431
[„nadczłowiek” F.N. jako przedstawiciel fin de siecle'u];
399. L.W. [L. Winiarski]: Literatura wioska, [w dziale:] Literatura i sztuka, „Prawda”, 1896,
nr 33, s. 393 [F.N. przy okazji d'Annunzio];
400. H.F. [H. Forszteter]: Nowy dramat Hauptmanna, [w dziale:] Z Niemiec, „Prawda”, 1896,
nr 51, s. 608 [F.N. wśród inspiracji Hauptmanna];
401. A. Potocki: Z ruchu społeczno-literackiego we Francji. „Tydzień. Dodatek Literacki
Kurjera Lwowskiego”, 1897, nr 1, s. 8 [krótka wzmianka o nadczłowieku i F.N];
402. H.F. [H. Forszteter]: Z Niemiec, [w dziale:] Życie społeczne, „Prawda”, 1897, nr 6, s. 64
[F.N. nienawidzący Prus];
403. L.W. [L. Winiarski]: Poeta i świat, [w dziale:] Literatura i sztuka, „Prawda”, 1897, nr 25,
s. 296 [F.N. zaliczony do geniuszy, „którzy nadają ogólne tło duchowe”];
404. L. Krzywicki: Twórczość i konkurencya, „Prawda”, 1897, nr 29, s. 343 [o kulcie
„Ubermenschów u niemieckich sekciarzy” F.N.];
405. W. Sterling: Pokłosie poetyczne, „Prawda”, 1897, nr 31, s. 368 [wymieniony F.N.];
406. H.F. [H. Forszteter]: Z Niemiec, [w dziale:] Życie społeczne, „Prawda”, 1897, nr 36, s. 422
[F.N. wymieniony obok Schopenhauera];
407. L. Rydel: Ruch literacki za granicą, „Biblioteka Warszawska”, 1897, t. 3, z. 1, s. 91 [F.N.
przy okazji Zatopionego Dzwonu Hauptmanna];
408. J. Baudouin de Courtenay: Krytyka — Bojkot — Impresya, „Życie”, 1897, nr 5, s. 6
[wzmianka: „nietzscheańska Umwerthung aller Werthe”];
409. J. Flach: Gerhart Hauptmann jako pisarz dramatyczny. (Ciąg dalszy), „Przegląd Polski”,
1897, z. 4, s. 72 [wzmianka o filozofii F.N.];
410. NR.: Z literatury niemieckiej, „Głos”, 1897, nr 32, s. 777 [F.N. przy okazji
Przybyszewskiego];
411. C. Jellenta: Intensywizm, „Głos”, 1897, nr 34, s. 823 [w alegoriach F.N. widoczna jest
„subtelna brutalność sztuki”];
412. J. Zakrzewski: Nowa sztuka, „Głos”, 1898, nr3, s. 55 [o polskim pochodzeniu F.N.], nr 4,
s. 76, 77 [F.N. przywołany w kontekście Przybyszewskiego];
413. A. Cybulski: Z literatury młodo-wiedeńskiej. [Cz.] I. Hermann Bahr, „Życie”, 1898, nr 3,
s. 28 [wzmianka: „Nietzsche — Zarathustra”];
414. K. Bicz: Z Wiednia, „Życie”, 1898, nr 4, s. 43 [pojęcie F.N. „Intelligenzphilister”];
415. A. Górski: Fałszywa pasya moralności, „Życie”, 1898, nr 5, s. 49 [cytat z Jenseits von Gut
und Böse];
416. K. Bicz: Z Wiednia, „Życie”, 1898, nr 7, s. 81 [pojedyncza wzmianka];
417. [anonim]: Listy Lwowskie. „Dzwon zatopiony” Hauptmanna, „Życie”, 1898, nr 10, s. 115,
116 [F.N. wymieniony w nawiązaniu do Hauptmanna];
418. A [W. Feldman]: Listy Lwowskie, „Życie”, 1898, nr 10, s. 7 [wzmianka o F.N. przy okazji
G. Zapolskiej];
419. [anonim]: Listy Lwowskie, „Życie”, 1898, nr 13, s. 154 [krótka wzmianka o F.N.];
420. A [W. Feldman]: Listy Lwowskie, „Życie”, 1898, nr 14, s. 10 [wymieniona „wola do
potęgi” F.N.];
421. W. Jabłonowski: Gabrjel d'Annunzio i powieść włoska, „Głos”, 1898, nr 17, s. 391 [o
obecności teorii F.N.];
422. J. Karasek: Z najnowszej literatury czeskiej, „Zycie”, 1898, nr 49, s. 658 [wzmianka o
F.N. przy okazji twórczości Procházki];
423. A. Strzelecki: Z szekspirowskich problemów, „Przegląd Polski”, 1898, z. 5, s. 194 [użycie
w opisie pojęć F.N.: „Übermensch”, „jenseits von Gut und Böse”];
424. A. Strzelecki: Szekspir i Bakon, „Przegląd Polski”, 1898, z. 10, s. 45, z. 11, s. 290
[wzmianka o „Herren- i Sklavenmoral” F.N; cytat z Wiedzy radosnej];
425. J. Pawelski: Program nowej polskiej poezyi, „Przegląd Powszechny”, 1898, z. 10, s. 17,
18 [o etyce F.N. przy Homo sapiens Przybyszewskiego];
426. A. Nowaczyński: Najnowszy dramat Hauptmanna. Woźnica Henschel, „Biblioteka
Warszawska”, 1899, t. 1, z. 1, s. 53 [zastosowanie w opisie Nietzscheańskiej formuły
„jenseits von Gut und Böse”];
427. Z. Daszyńska: Program modernistów, „Prawda”, 1899, nr 6, s. 64 [F.N. przy okazji
Przybyszewskiego i Stirnera];
428. K.R. Zywicki [L. Krzywicki]: O sztuce i nie-sztuce. (Luźne uwagi profana), „Prawda”,
1899, nr 11, s. 124 [wzmianka o „szczerych majaczeniach” F.N.]
429. S. Przybyszewski: Pro domo mea, „Życie”, 1899, nr 13 i 14 [wzmianka o zamieszczanych
w „Życiu” przekładach F.N.];
430. C. Jellenta: Juliusz Słowacki dzisiaj, „Głos”, 1899, nr 19, s. 439 [wzmianka o
„Übermenschu”];
431. K.R.Ż. [L. Krzywicki]: Legendy Strindberga, [w dziale:] Literatura i sztuka, „Prawda”,
1899, nr 30, s. 357 [wspomniany F.N.];
432. K.R.Z. [L. Krzywicki]: Krytycy i poeci, [w dziale:] Literatura i sztuka, „Prawda”, 1899, nr
34, s. 405 [wymieniony F.N.];
433. A. Sygietyński: Porachunki. (Indywidualizm wybujały. — „Szkoła krakowska”),
„Tydzień. Dodatek Literacki Kurjera Lwowskiego”, 1899, nr 42, s. 331 [użycie
Nietzscheańskich sformułowań, np. „nad-człowiek”, „...Tak powiedział Zarathustra...”];
434. A. Drogoszewski: Poezya i rymy, [w dziale:] Literatura i sztuka, „Prawda”, 1899, nr 46, s.
548 [F.N. przy okazji poematu K. Sterlinga Abbadonah];
435. H. Struve: Anarchizm ducha u obcych i u nas, „Biblioteka Warszawska”, 1899, t. 2, z. 1, s.
81, [o tzw. „filozofii” F.N.], s. 82, 83, 84 [przywołany przy okazji Heinego i Wagnera];
436. M. Oksza: Modernizm w Niemczech i Stanisław Przybyszewski, „Biblioteka Warszawska”,
1899, t. 3, z. 2, s. 259, 261, 264, 268, 270, 276 [wpływ F.N. na Przybyszewskiego];
437. A. Nowaczyński: Do Damaszku. Szkic z literatury współczesnej, „Biblioteka
Warszawska”, 1899, t. 3, z. 3, s. 529,531 [kult F.N. u Strindberga];
438. W.F. [W. Feldman]: Z nowszej literatury skandynawskiej, „Ateneum”, 1899, t. 1, z. 2, s.
184, 186, 187, 190, 193 [F.N. przywołany przy okazji Ibsena, Hanssona i Brandesa];
439. A. Nowaczyński: Anarchia literacka w Niemczech. (Studyum pessymistyczne),
„Ateneum”,1899, t. 3, z. 2, s. 192, 200, 205, 206, 207 [wzmianki o F.N. i Zaratustrze];
440. J. Pawelski: Z estetyki krakowskiego dekadentyzmu, „Przegląd Powszechny”, 1899, z. 5, s.
207 [wymieniona broszura Chopin i Nietzsche];
441. J. Flach: Z najnowszej literatury dramatycznej Niemiec, „Przegląd Polski”, 1899, z. 6, s.
434 [krótka wzmianka o „Übermenschu” F.N.];
442. A. Mazanowski: Naturalizm i modernizm, [z cyklu:] Młoda Polska w powieści i poezyi,
„Przegląd Powszechny”, 1899, z. 8, s. 186, 187 [F.N. jako „apostoł filozofii rozkładu”,
cytaty z Also sprach Zarathustra i Zur Genealogie der Moral], z. 9, s. 340 [F.N.
wzmiankowany];
443. C. Jellenta: Pierwszy człowiek stulecia. (W setną rocznicę Heinego), „Głos”, 1900, nr 1, s.
10 [wzmianka o F.N.];
444. W.F. [W. Feldman]: Literatura niemiecka w ostatnim dziesięcioleciu, „Prawda”, 1900, nr
11, s. 128, 129 [znaczenie F.N.];
445. A. Drogoszewski: Luźne uwagi o metafizycznych latach poezyi współczesnej, [w dziale:]
Literatura i sztuka, „Prawda”, 1900, nr 21, s. 251 [F.N. przy okazji K. Sterlinga i idei
wiecznego powrotu];
446. Poseł Prawdy [A. Świętochowski]: Liberum veto, „Prawda”, 1900, nr 25, s. 300 [F.N. przy
okazji Jana Soltiera];
447. I. Moszczeńska: O demonizmie kobiecym, ascetyzmie męskim i pesymizmie w ogóle słów
kilka, [w dziale:] Przegląd naukowy i etyczny, „Głos”, 1900, nr 29, s. 459 [użycie formuły
„jenseits von Gut und Böse” F.N.];
448. I. Moszczeńska: Jeszcze o pesymizmie, [w dziale:] Przegląd naukowy i etyczny, „Głos”,
1900, nr 35, s. 554, 555 [o „optymistycznym pesymizmie” F.N.];
449. J.N. Szuman: Wyznanie wiary modernisty, [w dziale:] Przegląd naukowy i etyczny,
„Głos”, 1900, nr 35, s. 557 [F.N. w kontekście Przybyszewskiego], nr 37, s. 589
[wzmianki o F.N.];
450. L. Winiarski: Literatura włoska. Gabriel dAnnunzio, „Prawda”, 1900, nr 35, s. 457 [o
wpływie teorii nadczłowieka F.N.];
451. Poseł Prawdy [A. Świętochowski]: Liberum veto, „Prawda”, 1900, nr 43, s. 514 [F.N. przy
nowej „teorii dusz”];
452. A.H.: Nauka i sztuka, [z cyklu:] Do kwestji „Co myśli i czego chce nowe pokolenie?”,
„Głos”, 1900, nr 44, s. 696 [o „wyklęciu” Przybyszewskiego i F.N.];
453. S. Pieńkowski: Myśl i wola, [z cyklu:] Do kwestii „Co myśli i czego chce nowe
pokolenie?”,”Głos”,1900, nr 45, s. 715 [F.N. przy okazji sztuki];
454. W. Jabłonowski: Epopeja psychologiczna, [w dziale:] Literatura i sztuka, „Prawda”,
1900, nr 52, s. 626 [wzmianka o F.N. przy okazji cierpienia];
455. A. Sygietyński: Ruch artystyczny, „Ateneum”, 1900, t. 1, z. 1, s. 195 [wymieniony F.N.];
456. W. Gozdawa-Godlewski: Nadczłowieczeństwo wobec życia, „Strumień”, 1900, nr 7, s.
106,108 [wzmianki o nadczłowieku F.N.];
457. W. Gąsiorowski: Żaby i żabki, „Strumień”, 1900, nr 12, s. 186 [F.N. wśród tzw.
„talencików pisarskich”];
458. W. Gąsiorowski: Za zgon czasopisma, „Strumień”, 1900, nr 15, s. 234 [F.N. w „Życiu”];
459. J. Flach: Zwrot w modernizmie niemieckim, „Biblioteka Warszawska”, 1900, t. 3, z. 1, s.
126, 127 ,136 [mowa o antologii liryki romantycznej Die blaue Blume, w której ukazały
się również wiersze F.N.; F.N. przywołany przy okazji R. Dehmela];
460. M. Rawicz: Ola Hansson. Szkic literacki, „Przegląd Polski”, 1900, z. 2, s. 306, 307, 309,
313 [o odkryciu F.N. przez „Skandynawię” i jego znaczeniu dla „Młodego Berlina”];
461. A. Mazanowski: Nasi moderniści. Stanisław Przybyszewski, [z cyklu:] Młoda Polska w
powieści i poezyi, „Przegląd Powszechny”, 1900, z. 4, s. 44, 45 [w przyp. w związku z
Hanssonem], s. 46, 50 [w przyp. o negowaniu przez Przybyszewskiego roli F.N. w jego
twórczości], s. 52, 62, 63, 64 [F.N. w kontekście Przybyszewskiego], s. 65 [F.N. w
cytowanym fragmencie Nordaua];
462. A. Mazanowski: Liryka modernistów, [z cyklu:] Młoda Polska w powieści i poezyi,
„Przegląd Powszechny”, 1900, z. 8, s. 225, z. 10, s. 24 [wzmiankowany F.N.];
463. C. Jellenta: Twórczość literacka w wieku XIX, „Prawda”, 1901, nr 1, s. 23, 24 [F.N. przy
indywidualizmie arystokratyczno-duchowym];
464. [anonim]: Obrachunek, „Krytyka”, 1901, t. 1, s. 69 [F.N. wymieniony przy okazji innych
filozofów];
465. (f) [W. Feldman]: Sztuka a życie, „Krytyka”, 1901, t. 1, s. 137 [mowa o „wielkich
imperatywach” F.N.];
466. (f) [W. Feldman]: Nasi dekadenci, „Krytyka”. 1901, t. 1, s. 276 [o powierzchownym
rozumieniu filozofii F.N.];
467. W. Jabłonowski: Nasze tłumaczenia, „Książka”, 1901, nr 8, s. 287 [wzmianka o
tłumaczeniu F.N na język polski];
468. J. Flach: Zwrot w modernizmie niemieckim. [Cz.] IV. Powieść, „Biblioteka Warszawska”,
1901, t. 2, z. 2, s. 283 [mowa o powstałym w Niemczech ruchu filozoficzno-literackim
zwracającym się przeciwko prądom przeszłego dziesięciolecia; jednym z punktów
programu jest „walka przeciw Nietzschemu”; wymienione zostały również pozycje
propagujące nowe postulaty: Więcej Goethego (Mehr Goethe) R. Hucha i Nowe szkice
oraz Wszechwładztwo Berlina F. Lienharda];
469. W. Jabłonowski: Mistycy i nawróceni w literaturze współczesnej, „Ateneum”, 1901, t. 1,
z. 1, s. 36 [o wpływie filozofii F.N.];
470. Z. Daszyńska-Golińska: Nowi ludzie, „Krytyka”, 1901, t. 2, s. 37 [F.N. nazwany
„ponurym myślicielem”];
471. L. Belmont: O Lwie Tołstoju. Myśli luźne. (Dokończenie), „Krytyka”, 1901, t. 2, s. 263,
264 [porównanie F.N. i Tołstoja];
472. W. Gostomski: Liryka nasza ostatniej doby, „Ateneum”, 1901, t. 2, z. 1, s. 167
[wymienione pojęcie „Bildungsphilister” F.N.];
473. W. Jabłonowski: Przegląd literatury zagranicznej. (II. Ostatnie utwory G. d'Annunzia),
„Ateneum”, 1901, t. 2, z. 2, s. 415 [wzmianka o indywidualizmie F.N.];
474. K. Kaszewski: Z sankcyą czy bez sankcyi?, „Ateneum”, 1901, t. 2, z. 3, s. 756, 762 [F.N.
przy okazji książki H. Struvego Anarchizm ducha u obcych i u nas; F.N. cytowany];
475. S. Tarnowski: Nowe kierunki dramatu i „Zaczarowane kolo” Lucjana Rydla, „Przegląd
Polski”,1901, z. 10, s. 22 [F.N. przy okazji Ibsena];
476. P. Chmielowski: Najnowsze prądy w poezyi naszej, „Przewodnik Naukowy i Literacki”,
1901, z. 3, s. 239 [wzmianki o F.N. i Zaratustrze], z. 7, s. 571- 577 [fragment omawiający
filozofię F.N.], z. 8, s. 647, 652, 655, 658 [F.N. przy okazji Przybyszewskiego];
477. Poseł Prawdy [A. Świętochowski]: Liberum veto, [w rubryce:] Feljeton, „Prawda”, 1901,
nr 36, s. 438 [F.N. nazwany przez Hieronima Lorma „filozofującym wariatem”];
478. B. Merwin: Z dala od zgiełku, „Prawda”, 1901, nr 49, s. 596 [wzmianka o samotniku
F.N.];
479. J. Sten: Nowe poezye, „Krytyka”, 1902, t. 1, s. 110 [F.N. przy okazji Mistrza
Twardowskiego Staffa];
480. A. Cybulski: Feliks Jasieński i jego „Manggha”, „Krytyka”, 1902, t. 1, s. 284 [cytat z
Zarathustry];
481. S.W. [S. Womela]: Na krańcach indywidualizmu, [w dziale:] Z piśmiennictwa i sztuki,
„Tydzień. Dodatek Literacki Kurjera Lwowskiego”, 1902, nr 2, s. 30 [wzmianka imienna
w zestawieniu F.N. i Tołstoja];
482. T. Konczyński: Modernizm w świetle umiejętnej krytyki, „Tygodnik Słowa Polskiego”,
1902, nr 2, s. 3 [fragment o znaczeniu F.N. dla epoki, a zwłaszcza jego wpływie na
„współczesną wybujałość indywidualizmu”];
483. S. Womela: Czarodziej współczesny. Leopold Staff: „Mistrz Twardowski” (Pięć pieśni o
czynie), „Tydzień. Dodatek Literacki Kurjera Lwowskiego”, 1902, nr 6, s. 91 [krótka
wzmianka: „Nietzsche ze swoją tresurą człowieka na nadczłowieka”];
484. St.W. [S. Womela]: Poezja w XIX stuleciu, „Tydzień. Dodatek Literacki Kurjera
Lwowskiego”, 1902, nr 10, s. 154 [wzmianka określająca F.N. jako filozoficzne
uzasadnienie subjektywizmu];
485. A. Cybulski: Kaplica sztuki czystej, „Tygodnik Słowa Polskiego”, 1902, nr 26, s. 6
[wzmianka o fragmentach Zarathustry, publikowanych w „Chimerze”];
486. H. Grochowska: O pochodzeniu człowieka, [w dziale:] Z piśmiennictwa i sztuki, „Tydzień.
Dodatek Literacki Kurjera Lwowskiego”, 1902, nr 32, s. 515 [cytuje F.N.];
487. A.L. [A. Lange]: Nowa poezja francuska, „Tydzień. Dodatek Literacki Kurjera
Lwowskiego”,1902, nr 34, s. 538 [pojedyncza wzmianka], nr 36, s. 577 [F.N. wymieniony
w kontekście twórczości Rimbauda];
488. A. Niemojewski: Latem, [w rubryce:] Feljeton, „Głos”, 1902, nr 29, s. 462 [F.N.
przywołany przy okazji E. Key];
489. S.R.: „Stulecie dziecka”, [w dziale:] Przegląd naukowy i etyczny, „Głos”, 1902, nr 37, s.
575 [F.N. cytowany];
490. A. Niemojewski: Anachoretyzm współczesny, [w rubryce:] Feljeton, „Głos”, 1902, nr 43,
s. 663 [F.N. przy okazji E. Key];
491. A. Mazanowski: Nowa powieść rosyjska. I. Maksym Gorkij, „Przegląd Powszechny”,
1903, z. 1, s. 52 [przyp.], s. 63 [wzmianka o czytaniu F.N. przez Gorkiego];
492. A.N. Nowaczyński: Bernard Shaw i dramat Młodej Anglii, „Ateneum”, 1903, z. 4, s. 37
[F.N. zaliczony do tych, którzy „wstrząsają zasypiającym światem”];
493. R...Cent...: Pamięci idealistki — Malwidy v. Meysenbug (1816-1903), [w dziale:] Przegląd
miesięczny, „Ateneum”, 1903, z. 7, s. 79 [F.N. wśród znajomych M. v. Meysenbug];
494. A. Mazanowski: Nasza powieść rosyjska. I. Maksym Gorkij, „Przegląd Powszechny”,
1902, z. 10, s. 35 [maksyma „jenseits von Gut und Böse” przy opisie bohaterów
Przybyszewskiego i Gorkiego];
495. A. Niemojewski: Niedoczłowiek, [z cyklu:] Verbum nobile, [w rubryce:] Feljeton,
„Prawda”,1903, nr 13, s. 151 [wymieniony F.N.];
496. F. Jablczyński: Balzak — Rops — Odillon Redon — Beethoven — IX Symfonia, [w
dziale:] Kronika sztuki, „Ateneum”, 1903, z. 9/10, s. 163 [o bezwzględności F.N.];
497. W. Makowski: „Acedia”, „Ateneum, 1903, z. 11/12, s. 54 [wymieniony F.N.];
498. A. Drogoszewski: Krytyka literacka w Polsce, „Ogniwo”, 1903, nr 35, s. 831 [F.N.
przywołany przy okazji Żeromskiego i Przybyszewskiego];
499. (G.): Redivivus, „Krytyka”, 1903, t. 2, s. 22 [wzmianka o nadczłowieku F.N.];
500. S. Rundstein: Obrazy współczesnych Niemiec, „Krytyka”, 1903, t. 2, s. 154 [wzmianka:
Nietzsche-Zarathustra];
501. E. Petzold: Motywy Mickiewiczowskie. III. Samobójstwo i zabójstwo magiczne, [w dziale:]
Notatki, „Pamiętnik Literacki”, 1903, z. 1, s. 76 [idealizm F.N. wymieniony obok
idealizmu Popiela w Królu-Duchu];
502. C. Jellenta: Modernizm, „Ateneum”, 1904, z. 1, s. 10, 11 [miejsce F.N. w modernizmie];
503. A. Bar: Miscellanea. Obnażanie dusz, „Ateneum”, 1904, z. 2, s. 215 [F.N. przy rozwoju
indywidualizmu];
504. M. Posner-Garfeinowa: Stulecie dziecka. (Głos pierwszy), [w dziale:] Feljeton, „Ogniwo”,
1904, nr 5, s. 106, 107 [cytaty F.N.];
505. Z.J.: Upiory w Warszawie, [w dziale:] Przegląd miesięczny, „Ateneum”, 1904, z. 6, s. 222
[przy opisie Ibsena użycie określenia „Wielkie Nietzschejskie (!) Południe ludzkości”];
506. J. Flach: Z najnowszej literatury dramatycznej Niemiec, „Przegląd Polski”, 1904, z. 10, s.
46 [F.N. przy okazji utworu Mistrz H. Bahra];
507. T. Sinko: Twórczość liryków rzymskich, „Przegląd Polski”, 1904, z. 11, s. 200 [cytat z
aforyzmu 179 Menschliches Allzumenschliches];
508. J. Bełcikowski: Wiara Młodej Rosyi, „Ateneum”, 1904, z. 10/11/12, s. 66, 74
[wymieniony F.N.];
509. W. Gostomski: Z wrażeń berlińskich, „Biblioteka Warszawska”, 1904, t. 4, z. 3, s. 476,
478 [F.N. przy okazji refleksji nad państwem niemieckim];
510. M. Posner-Garfeinowa: Listy miłosne, [w dziale:] Literatura obca, „Ogniwo”, 1904, nr 16,
s. 368 [F.N. wymieniony w cytowanym fragmencie listów autorstwa H. de With];
511. B. Merwin: Schiller wobec współczesnego pokolenia, [w dziale:] Literatura i sztuka,
„Prawda”, 1904, nr 30, s. 357 [kontrastowe zestawienie wypowiedzi o człowieku
Schillera, Stirnera i F.N.];
512. [anonim]: Abolicyonizm i literatura niemoralna, „Prawda”, 1904, nr 42, s. 499 [F.N. i
literatura niemoralna];
513. B. Merwin: Listy Ibsena, [w dziale:] Literatura i sztuka, „Prawda”, 1904, nr 49 [cytat z
listu Brandesa do F.N. z 1888 r., dotyczący Ibsena];
514. J. Sten: Wiersze nowe, „Krytyka”, 1904, t. 2, s. 245, 247 [wzmianka o przekładach poezji
F.N. przez J. Żuławskiego];
515. O. Weininger: „Peer Gynt” i Ibsen [przekład anonimowy], „Ateneum”, 1905, z. 1/2/3, s.
89,91 [wymieniony F.N.], 93,94 [w przyp. porównanie indywidualizmu F.N. i Ibsena],
103; z. 4/5/6, s. 75 [w przyp. F.N. przywołany w związku z „wirtuozostwem stylowym”],
79, 80 [F.N. przywołany przy okazji Wagnera];
516. C. Jellenta: Dusze niektórych melodyj, „Ateneum”, 1905, z. 1/2/3, s. 123 [wzmianka:
„filozof Nietzscheański”];
517. C. Jellenta: Kształtowanie się stronnictw. Klasa czynnej inteligencyi, [w dziale:] Przegląd
miesięczny, „Ateneum”, 1905, z. 1/2/3, s. 165 [F.N. w nawiązaniu do byłych „pesymistów
i sceptyków”];
518. C.A.S. de Gleichen: Wiara estetyczna Szyllera, [w:] Problem Szyllerowski, „Ateneum”,
1905, z. 7/8, s. 80 [wzmianka o oskarżaniu chrześcijaństwa przez F.N.];
519. C.J. [C. Jellenta]: Przypis tłumacza, [w:] Problem Szyllerowski, „Ateneum”, 1905, z. 7/8,
s. 87, 88 [zestawienie F.N. i Schillera];
520. A. Potocki: O niewykonanej pracy pokolenia, „Książka”, 1905, nr 8, s. 300 [o braku
opracowań naukowych odnoszących się do F.N.];
521. A.Lange: [Cz.] II. Amor i Faun, „Ateneum”, 1905,z.9,s. 145 [F.N. przy kulcie Dionizosa];
522. J. Flach: Ibsen w świetle swoich listów, „Biblioteka Warszawska”, 1905, t. 1, z. 1, s. 75
[wzmianka o liście Brandesa do F.N.];
523. A. Barbanell: Serce Apollina, „Ateneum”, 1905, z. 10, s. 45 [wymieniony F.N.];
524. F. Morawski: Walka z „nadczłowiekiem”. (Z kresów zachodniej Polski), „Biblioteka
Warszawska”, 1905, t. 1, z. 3, s. 420 [pojedyncza wzmianka];
525. A. Mazanowski: Symbol w nowej poezyi polskiej, „Biblioteka Warszawska”, 1905, t. 2, z.
1, s. 67, 68, 72,86 [nawiązanie do utworu F.N. Narodziny tragedii i podziału na
dionizyjskość i apolliń-skość];
526. J. Kaczkowski: Z najnowszej literatury niemieckiej, „Biblioteka Warszawska”, 1905, t. 2,
z. 1, s. 107, 108, 113, 114 [krótka charakterystyka filozofii F.N. i jej oddziaływania na
literaturę „młodo-niemiecką”];
527. H. Reinhold: Ruch umysłowo-literacki we Francji, „Biblioteka Warszawska”, 1905, t. 2, z.
3, s. 529 [ o samotności F.N.];
528. J. Kaczkowski: Ruch literacki w Niemczech, „Biblioteka Warszawska”, 1905, t. 3, z. 1, s.
135, 136 [filozofia F.N. na tle XIX wieku], t. 4, z. 1, s. 358, 359 [przytoczony wiersz F.N.
Beim Anblick eines Schlafrocks];
529. W. Jabłonowski: Poglądy na sztukę i krytykę Oskara Wilde go, „Biblioteka Warszawska”,
1905, t. 4, z. 3, s. 525 [wzmianka o „nadczłowieku” F.N.];
530. M. Zdziechowski: „Teraz albo nigdy”. Ruch religijny w Rosyi współczesnej, „Przegląd
Polski”, 1905, z. 1, s. 27 [o rozprawie E. Trubeckiego skierowanej przeciwko
rozprzestrzeniającej się w Rosji „antychrześcijańskiej filozofii” F.N.];
531. J. Flach: Schillera polityczne i społeczne poglądy, „Przegląd Polski”, 1905, z. 11, s. 198
[Schiller określony przez F.N. jako „der Moraltrompeter von Säkkingen”];
532. Poseł Prawdy [A. Świętochowski]: Szkoła polska, Liberum veto, „Prawda”, 1905, nr 40, s.
471 [cytat z Zaratustry];
533. J. Kaczkowski: Ruch literacki w Niemczech, „Biblioteka Warszawska”, 1906, t. 1, z. 2, s.
295, 298 [powołanie się na słowa „mądrego Zarathustry”, nazwane Dytyramby
Dionizyjskie], t. 2, z. 2, s. 369, 376 [F.N. wymieniony obok Wagnera i Bismarcka];
534. H. Reinhold: Ruch umysłowo-literacki we Francji, „Biblioteka Warszawska”, 1906, t. 2, z.
3, s. 534 [F.N. przy okazji powieści Pawła Adama Czarny wąż; nawiązanie do motywu
owczarza, z którego ust zwisał czarny wąż, w Tako rzecze Zaratustra];
535. (f.) [W. Feldman]: Z wakacyj, „Krytyka”, 1906, t. 2, s. 100 [wymieniony F.N.];
536. K. Romin (R. Minkiewicz): O pełni życia i o komunie duchowej, „Krytyka”, 1906, t. 2, s.
188, 189, 191, 194, 196, 197 [liczne cytaty z Zarathustry];
537. M. Zdziechowski: Heine i Hercen. Judaizm i russycyzm w prądach społecznych Europy,
„Przegląd Polski”, 1906, z. 5, s. 233, 242 [wzmianki o F.N., m.in. w kontekście „religii
ludzkości” Feuerbacha];
538. J. Flach: Z najnowszej literatury damatycznej Niemiec, „Przegląd Polski”, 1906, z. 11, s.
242 [wzmianka o „amoralnych uczniach” F.N.: Wedekindzie i Hofmannsthalu];
539. A. Mazanowski: Najnowsza powieść rosyjska, „Przegląd Powszechny”, 1906, z. 12, s. 343
[F.N. przy omawianiu powieści L. Andrejewa];
540. T.S. Grabowski: Z współczesnej poezyi chorwackiej, „Przewodnik Naukowy i Literacki”,
1907, z. 11, s. 1000, 1006 [o początkach oddziaływania F.N.];
541. J. Kaczkowski: Ruch literacki w Niemczech, „Biblioteka Warszawska”, 1907, t. 1, z. 3, s.
501 [F.N. czytany przez bohaterkę książki Schillinga Bekenntnisse einer Prinzessin];
542. (f.) [W. Feldman]: O wyzwolenie człowieka, „Krytyka”, 1907, t. 2, s. 115 [o idei „Wille
zur Macht” F.N.];
543. J. Kaczkowski: Poemat o nowym człowieku, „Krytyka”, 1907, t. 2, s. 321, 323, 326 [F.N.
przy okazji R. Dehmela];
544. J. Kotarbiński: O twórczości Wyspiańskiego, „Biblioteka Warszawska”, 1907, t. 2, z. 1, s.
81, 82 [odniesienia do F.N.];
545. J. Kaczkowski: Ruch literacki w Niemczech, „Biblioteka Warszawska”, 1907, t. 2, z. 3, s.
500 [wzmianka na temat krytyki w Niemczech różnych form nietzscheanizmu];
546. J. Kaczkowski: Ruch literacko-umysłowy w Niemczech, „Biblioteka Warszawska”, 1907,
t. 3, z. 3, s. 558, 559, 560, 561 [F.N. przy okazji Burckhardta, wymienione dzieła F.N.
Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten, Vom Nutzen und Nachteil der Historie für
das Leben];
547. A. Tretiak: Oskar Wilde jako liryk, „Biblioteka Warszawska”, 1907, t. 4, z. 1, s. 109
[mowa o Nietzscheańskiej „Umwertung aller Werte”];
548. S. Tarnowski: Z ostatniego rozdziału historyi literatury polskie. (Dokończenie).
Wyspiański. — Zakończenie, „Przegląd Polski”, 1907. z. 10, s. 55 [wzmianka o wpływie
filozofii F.N. na Wyspiańskiego];
549. S. Tarnowski: Z ostatniego rozdziału historyi literatury polskiej. Kasprowicz i
Przybyszewski, „Przegląd Polski”, 1907, z. 9, s. 427, 442 [o wpływie F.N.];
550. B. Chlebowski: Neoromantyzm współczesny i zależna od niego nowa krytyka, „Książka”,
1907, nr 6, s. 216 [F.N. zaliczony do indywidualistów współczesnych];
551. J.G. Pawlikowski: Źródła i pokrewieństwa towianizmu i mistyki Słowackiego, „Pamiętnik
Literacki”, 1907 , z. 1, s. 21, 22, 23, 25, 30 [artykuł wskazuje m.in. na związki F.N. z
romantyzmem, zwłaszcza ze względu na ideę nadczłowieka; J.G. Pawlikowski odsyła do
lektury K. Joëla Nietzsche und die Romantik (1905, Diederichs)];
552. W. Rzymowski: Poezja modernistyczna a duch czasu, „Myśl Niepodległa”, 1907, nr 20, s.
358 [wzmianka o nietzscheanizmie];
553. T. Nalepiński: O wyzwoleniu krwawem, „Krytyka”, 1908,1.1, s. 37 [F.N. w przyp.
wymieniony obok Hartmanna i Renana];
554. R. Zrębowicz: Nowe poezye, „Krytyka”, 1908, t. 1, s. 436, 438 [F.N. przy okazji tomu
Połów gwiazd K. Makuszyńskiego];
555. A. Nowaczyński: Greckie tragedje St. Wyspiańskiego, „Sfinks”, 1908, z. 1, s. 39, 40 [o
dziele F.N. Narodziny tragedii];
556. M. Bukowińska: Romuald Minkiewicz: O pełni życia i o komunie życiowej. Kraków, 1907,
[w dziale:] Zagadnienia, „Sfinks”, 1908, z. 1, s. 150 [F.N. cytowany];
557. C. Jellenta: Koncepcye Połski, „Ateneum”, 1908, z. 1-2, s. 12 [„Hyeną tworzącą w
grobach nazwał Nietzsche Dantego”];
558. M. Sobeski: Wyspa Cytera, „Ateneum”, 1908, z. 1/2, s. 38, 41 [F.N. wymieniony przy
okazji Hegla, Ropsa oraz Żeromskiego];
559. Dr. Kosmoski: Idea w ruchu rewolucyjnym, [w dziale:] Przegląd sztuki i literatury,
„Ateneum”, 1908, z. 1/2, s. 129 [F.N. wymieniony przy idei indywidualizmu];
560. C.J. [C. Jellenta]: Księga o Ibsenie, [w dziale:] Przegląd sztuki i literatury, „Ateneum”,
1908, z. 1/2, s. 134 [F.N. i Ibsen zaliczeni do „tego samego rodzaju ludzi”];
561. I. Chrzanowski: Książka o romantyzmie francuskim, „Sfinks”, 1908, z. 2, s. 228 [przyp.],
229, 235, 238 [F.N. przy okazji P. Lasserre'a i innych francuskich pisarzy];
562. A. Basier: Dzisiejsza kultura artystyczna we Francji. Malarstwo, „Sfinks”, 1908, z. 4, s.
92 [wzmianka imienna];
563. J. Kleczyński: Rzeźba współczesna, „Sfinks”, 1908, z. 7, s. 81 [w przyp. nawiązanie do
książki Brzozowskiego o F.N.];
564. T. Jeske-Choiński: Listy z Warszawy. Literatura przed- i po-rewolucyjna, [w dziale:]
Sprawozdanie z ruchu religijnego, naukowego i społecznego, „Przegląd Powszechny”,
1908, z. 7, s. 130, 141 [F.N. przy okazji Przybyszewskiego];
565. J.G. Pawlikowski: Źródła i pokrewieństwa towianizmu i mistyki Słowackiego.
(Dokończenie), „Pamiętnik Literacki”, 1908, z. 3, s. 575 [autor zwraca uwagę na dzieło E.
Seillière'a: L'imperiali-sme democratique (Paryż 1907), w którego drugim tomie
omówiony zostaje imperializm indywidualistyczny F.N.; ponadto odniesienia do pojęcia
„Wille zur Macht” F.N.];
566. B. Chlebowski: Nowy wizerunek Mickiewicza, „Książka”, 1908, nr 5, s. 179
[wzmiankowany wpływ F.N.];
567. W. Gostomski: Tragedya sumienia. (Lew Tołstoj i jego ideał etyczny), „Biblioteka
Warszawska”, 1908, t. 1, z. 2, s. 256, 266, z. 3, s. 516 [pojedyncza wzmianka];
568. Orwid [G. Daniłowski]: Ruch łiteracki we Francji, „Biblioteka Warszawska”, 1908, t. 2,
z. 1, s. 135 [wzmianka o wpływie F.N. i Nordaua na Pawła Adama];
569. Z. Grotowski: Problemat społeczny w powieści polskiej. (Szkic porównawczy), „Biblioteka
Warszawska”, 1908, t. 2, z. 3, s. 560 [powołanie się na F.N.];
570. T. Dąbrowski: Wizerunki, „Krytyka”, 1908, t. 2, s. 46 [F.N. przy okazji Z pamiętnika
włóczęgi L.S. Licińskiego] ;
571. (f) [W. Feldman]: Neoromantyzm a życie, „Krytyka”, 1908, t. 2, s. 422, 423 [mowa o nietzscheanizmie];
572. K. Ostrowski: Listy z Francji, „Przegląd Polski”, 1908, z. 2, s. 313 [F.N. przy okazji sztuki
H. Bataille'a La femme hue];
573. J. Tretiak: Ostatni tom „Historyi literatury polskiej” prof. S. Tarnowskiego, „Przegląd
Polski”,1908, z. 11, s. 264, 274 [F.N. przy okazji wpływów filozoficznych i
Przybyszewskiego];
574. [anonim]: Ludzkość, „Myśl Niepodległa”, 1908, nr 57, s. 386 [odniesienie do postaci
Zaratustry i jego słów „Bóg umarł”];
575. J.G. Pawlikowski: Słowacki w okresie mistycyzmu. Rzecz o duszy poety, „Lamus”,
zima 1908/1909, z. 1, s. 71 [wzmianka o Zarathustrze „śmiejącym się Bogu” dla
uzyskania kontrastu];
576. J.G. Pawlikowski: O czci poetów. (Myśli niektóre z powodu setnego jubileuszu urodzin
Słowackiego, „Lamus”, jesień 1909, z. 4, s. 524 [wzmianka o wyszydzaniu
„Bildungsphilisterei” przez F.N.];
577. J.G. Pawlikowski: Słowacki o przyszłym człowieku, „Pamiętnik Literacki”, 1909, z. 1, s.
29, [porównanie do nadczłowieka F.N.];
578. (f.) [W. Feldman]: Rok Słowackiego, „Krytyka”, 1909, t. 1, s. 272, 276 [porównanie
Słowackiego do F.N.];
579. W. Bogusławski: Pragnienia i rzeczywistość, „Biblioteka Warszawska”, 1909, t. 1, z. 1, s.
172, 173 [F.N. przy okazji utworu A. Nowaczyńskiego Smocze gniazdo];
580. J. Kaczkowski: Ruch literacki w Niemczech, „Biblioteka Warszawska”, 1909, t. 1, z. 3, s.
526 [„monografie o perwersjach płciowych wielkich ludzi” prof. Möbiusa, w tym
wzmianka o F.N.];
581. J. Szarota: Nowe kierunki w poezyi francuskiej, „Biblioteka Warszawska”, 1909, t. 2, z. 3,
s. 523 [ F.N. wymieniony w związku z omawianiem twórczości Bouheliera];
582. W. Jabłonowski: Kryzys inteligencji rosyjskiej, „Biblioteka Warszawska”, 1909, t. 4, z. 2,
s. 260 [krótka wzmianka o tracących na znaczeniu wśród indywidualistów rosyjskich
poglądach F.N., M. Stirnera i F. Dostojewskiego];
583. T. Jeske-Choiński: Listy z Warszawy, „Przegląd Powszechny”, 1909, z. 10, s. 140 [o
znieważaniu kobiety przez czcicieli „nagiej duszy” za przykładem F.N. i Strindberga];
584. C.J. [C. Jellenta]: Monsalwat — rzecz o Mickiewiczu, „Literatura i Sztuka. Dodatek do
Dziennika Poznańskiego”, 1909, nr 1, s. 2 [o koncepcjach filozoficznych F.N.];
585. O. K.: Odwieczna walka, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika Poznańskiego”,
1909, nr 9, s. 130 [F.N. wymieniony przy okazji książki wiedeńskiej pisarki, piszącej pod
pseudonimem Panthesilea];
586. C.J. [C. Jellenta]: Z Po-renesansu, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika
Poznańskiego”, 1909, nr 19, s. 291 [wzmianka o F.N. w związku z hellenizmem];
587. L.R.: Literatura warszawska, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika Poznańskiego”,
1909, nr 24, s. 374 [F.N. nazwany „epigonem logicznym Stirnera”], nr 27, s. 424 [krótka
wzmianka: „Tymczasem pocieszmy się tem, co powiedział ktoś przeczytawszy
Nietzschego: Albo on wariat, albo ja wariat, ale że on już zwariował, a ja tymczasem
jeszcze nie, więc wolę przypuszczać to pierwsze”];
588. C. Jellenta: Król Duch, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika Poznańskiego”, 1909,
nr 31, s. 485 [o nieporozumieniu, jakim jest porównanie Króla Ducha do Zaratustry
F.N.];
589. J. Kurnatowski: Komentarz do polskiego przekładu „Dyalogu o bogach i kapłanach”,
„Myśl Niepodległa”, 1909, nr 119, s. 1668 [parafraza F.N.];
590. W. Gostomski: Praca u podstaw w powieściach Orzeszkowej, „Przegląd Powszechny”,
1910, z. 1, s. 100 [F.N. przy określeniu kultury];
591. R. Koppens: Wpływ „transfiguracji” Słowackiego, „Przegląd Powszechny”, 1910, z. 7, s.
72 [wzmianka o „bismarckowskim indywidualizmie” F.N.];
592. M. Sobeski: Idea w sztuce, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika Poznańskiego”,
1910, nr 14, s. 212 [wzmianka o F.N.];
593. A. Grzymała-Siedlecki: Mistyk businessu, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika
Poznańskiego”, 1910, nr 1, s. 290 [F.N. przy okazji filozofii Mulforda];
594. M. Olszewski: Styl i jego czystość, „Widnokręgi”, 1910, z. 1, s. 26, 27, 28 [o aktualności
F.N. i innych filozofów];
595. C. Jellenta: Przełom w literaturze śmierci, „Widnokręgi”, 1910, z. 2, s. 35 [F.N.
wymieniony obok H. Heinego], z. 3, s. 85 [odniesienia do F.N.];
596. B. Biegeleisen: Przegląd idei. I. Dwie miłości, „Widnokręgi”, 1910, z. 2, s. 50 [wzmianka
o F.N.];
597. M. Olszewski: Sztuka ruchu, „Widnokręgi”, 1910, z. 3, s. 78 [jako motto cytat z F.N.];
598. B. Biegeleisen: Legenda Młodej Polski, „Widnokręgi”, 1910, z. 13, s. 28 [F.N. zaliczony
do filozofów współczesnych];
599. W. Morczewski: Z powodu „Idei” Stanisława Brzozowskiego, „Widnokręgi”, 1910, z. 15,
s. 67 [o „niewłaściwym” porównaniu F.N i Avenariusa przez Brzozowskiego];
600. K. Irzykowski: Dostojny bzik tragiczności, „Widnokręgi”, 1910, z. 20, s. 234, 235 [F.N.
wzmiankowany i cytowany];
601. M: [B. Marchlewski?] Nowa niemiecka literatura powieściowa, „Literatura i Sztuka.
Dodatek do Dziennika Poznańskiego”, 1910, nr 45, s. 712 [wzmianka o powieści A.
Demling Orioł Heinrichs Frau, której bohaterka ma w sobie „za wiele niestrawionego
Nietzschego”];
602. W. Korycki: Naśladowanie i twórczość, „Biblioteka Warszawska”, 1910, t. 1, z. 1, s. 172
[F.N. przywołany przy omawianiu zjawiska geniuszu];
603. M. Grossek: Djalogi. (Dokończenie), „Sfinks”, 1910, z. 24, s. 416, 417 [odniesienie do
treści Tako rzecze Zaratustra];
604. I. Matuszewski: Weyssenhoff i „Laury” Wyspiańskiego, „Sfinks”, 1910, z. 25, s. 52 [F.N.
wymieniony przy okazji W. Gostomskiego];
605. J. Kaczkowski: Johannes Schlaf. (Przyczynek do historji walki z ogólno-europejskim
dekadentyzmem), „Sfinks”, 1910, z.34, s. 104, 105, 106, 108, 110, 112 [F.N. w kontekście
walki z dekadentyzmem];
606. M. Sobeski: Twórczość artysty, „Sfinks”, 1910, z. 35, s. 165 [wzmianka o F.N.];
607. W.F. [W. Feldman]: Najmłodsi w literaturze połskiej. [Cz.] II. Zofia Rygier-Nałkowska,
„Krytyka”, 1910, t. 2, s. 115 [wymieniony F.N.];
608. D. Thuermer (A. Brunnemann): List ze Szwecji. (Najwybitniejsi powieściopisarze
szwedzcy), „Krytyka”, 1910, t. 2, s. 120, 122 [F.N. zaliczony do przywódców epoki i
wymieniony obok Strindberga];
609. E. Zahorski: List z Rosyi, „Krytyka”, 1910, t. 2, s. 370 [wymieniony F.N.];
610. W.F. [W. Feldman]: Najmłodsi w literaturze polskiej. [Cz.] IV. Tadeusz Nalepiński,
„Krytyka”, 1910, t. 2, s. 384 [odniesienia do F.N.];
611. Savitri [A. Zahorska]: Prawda w sztuce. Z powodu artykułu St. Pieńkowskiego „Duch w
sztuce”, „Krytyka”, 1910, t. 4, s. 218 [wymieniony indywidualizm F.N.];
612. W. Gostomski: „Roma — Amor”, „Biblioteka Warszawska”, 1910, t. 4, z. 3, s. 562 [przywołanie pojęcia „kulturalnych filistrów” F.N.];
613. J. Flach: Z wakacyjnej podróży, „Przegląd Polski”, 1910, z. 7, s. 70 [wzmianka o
Archiwum Nietzschego „strzeżonego” przez jego siostrę];
614. K. Woźnicki: Listy paryskie, „Przewodnik Naukowy i Literacki”, 1910, z. 7, s. 659
[informacja o reakcjach na trzy książki poświęcone F.N.];
615. K. Irzykowski: W kształt linii spiralnej, „Widnokręgi”, 1911, z. 2, s. 37,39 [F.N.
wzmiankowany i cytowany];
616. L. Rudnicki: Przeżycia estetyczne a moralność, „Przegląd Powszechny”, 1911, z. 8, s.
155, 161 [o maksymie F.N. „jenseits von Gut und Böse”];
617. A. Mazanowski: Nasza najnowsza powieść, „Biblioteka Warszawska”, 1911, t. 4, z. 1, s.
56 [do czego może doprowadzić głoszony przez F.N. i przejęty dalej przez modernistów
indywidualizm];
618. W. Rabski: „Bom ci jak żywioł”. Władysław Rabski o twórczości Jadwigi Marcinowskiej
— „poetce mocy”, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika Poznańskiego”, 1911, nr
17, s. 260 [o motywach nietzscheańskich w kreacjach bohaterów J. Marcinowskiej];
619. C. Jellenta: Róże i jutrznie rewolucji w literaturze, „Literatura i Sztuka. Dodatek do
Dziennika Poznańskiego”, 1911, nr 28, s. 437 [F.N. przy okazji Żeromskiego];
620. C. Jellenta: Modernizm, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika Poznańskiego”, 1911,
nr 31, s. 483 [o „przepięknym” stosunku F.N. do kobiet], nr 32, s. 505 [F.N. i modernizm];
621. C. Jellenta: Futuryzm, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika Poznańskiego”, 1911,
nr 43, s. 676 [F.N. jako futurysta];
622. T. Jeske-Choiński: Nowa kobieta, „Przegląd Powszechny”, 1911, z. 12, s. 379 [F.N.
zaliczony do „nieprzyjaciół” kobiet];
623. [anonim] : Ideologja a inteligencja, „Myśl Niepodległa”, 1911, nr 165, s. 411 [cytat z F.N.
jako motto];
624. T. Sinko: Do źródeł tragedyi, „Przegląd Polski”, 1912, z. 1, s. 5-8, 9, 10 [o atakach
Wilamowit-za skierowanych przeciwko Die Geburt der Tragödie; J.L. Klein i Paul de
Saint-Victor omówieni jako „szerzyciele poglądów zbliżonych [...] do Nietzschego”; F.N.
przy okazji Burck-hardta];
625. F. Klimke: Kwestya religijna w chwili obecnej, „Przegląd Powszechny”, 1912, z. 5, s. 158
[F.N. wśród przeciwników katolicyzmu];
626. T. Jeske-Choiński: Nowe kobiety, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika
Poznańskiego”, 1912, nr 3, s. 38 [F.N. wymieniony w szeregu tych, którzy mieli
negatywny stosunek do kobiet];
627. M. [B. Marchlewski?]: Z nowej literatury niemieckiej, „Literatura i Sztuka. Dodatek do
Dziennika Poznańskiego”, 1912, nr 4, s. 61 [F.N. przy okazji powieści Wolzogena
Erzketzer];
628. W.R. Wegnerowicz: Groby słowiańskie, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika
Poznań skiego”, 1912, nr 41, s. 647 [F.N. przy omawianiu twórczości bułgarskiego poety
modernistycznego Penczo Slawejkowa];
629. Z. Dębicki: Mocny człowiek, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika Poznańskiego”,
1912, nr 42, s. 659 [o wyznawcach F.N.];
630. M. Ruszczyńska: Ujemne wpływy pewnych prądów literackich na życie, „Literatura i
Sztuka. Dodatek do Dziennika Poznańskiego”, 1912, nr 22, s. 340, 341 [fragment o
wpływie F.N.];
631. J. Flach: Ruch literacki w Niemczech, „Biblioteka Warszawska”, 1912, t. 2, z. 2, s. 356
[wpływ F.N. na R. Dehmela];
632. J. Flach: Ruch literacki w Niemczech, „Biblioteka Warszawska”, 1912, t. 3, z. 2, s. 346,
347 [nawiązanie do śmierci F.N., krótka biografia F.N.; o roli siostry E. FörsterNietzsche];
633. S. Baczyński: Walka o człowieczeństwo, [w dziale:] Idee i koncepcye, „Rydwan”, marzec
1912, s. 87, 89 [mowa o Stirnerowskim podziale biegu życia, przejętym przez F.N., i o
typie „człowieka wyższego” u F.N.];
634. C. Jellenta: „Przodownik — prometejczyk”, [w dziale:] Idee i koncepcye, „Rydwan”, maj
1912,
s. 162, 164, 165 [krótkie wzmianki na temat „konfliktu” pomiędzy Schopenhaurem a
F.N.];
635. W. Gostomski: Tragedya duszy polskiej. (Stanisław Wyspiański i jego ideał narodowy),
„Przewodnik Naukowy i Literacki”, 1912, z. 3, s. 269, z. 7, s. 640 [F.N. przy omawianiu
bohatera tragicznego u Wyspiańskiego];
636. W. Makowski: Rok 1905 w łiteraturze polskiej, „Sfinks”, 1912, z. 49, s. 117 [wzmianka o
F.N.];
637. I. Chrzanowski: Resurrecturis i psalm dobrej woli, „Sfinks”, 1912, z. 53/54, s. 186
[wzmiankowany F.N];
638. Z. Rabska: Malarz wzruszenia intelektualnego, „Sfinks”, 1912, z. 53/54, s. 319 [F.N. przy
okazji opisu domu F. Khnopffa];
639. S. Pigoń: Wewnętrzna konstrukcja „Legionu”, „Sfinks”, 1912, z. 59, s. 217 [o
„pierwiastku dio-nizyjskim” u F.N.];
640. [anonim]: Pod adresem postępowców rosyjskich, „Myśl Niepodległa”, 1912, nr 194, s. 59
[F.N. i „morałocentryzm”];
641. P. Hulka-Laskowski: Djonizos i Paweł, „Myśl Niepodległa”, 1912, nr 194, s. 68 [cytat z
Antychrysta];
642. Obserwator: Z Hrubieszowa, „Myśl Niepodległa”, 1912, nr 200, s. 366 [cytat z Ecce
homo];
643. [anonim]: Ankieta świata. (Romantyzm i pozytywizm), „Myśl Niepodległa”, 1912, nr 201,
s. 407 [wzmianka o artykule Fryderyk Nietzsche na tle swego wieku];
644. S.M.: Pochód na parnas, „Myśl Niepodległa”, 1912, nr 208, s. 729, 730, 731 [m.in. cytat
z Ludzkiego, arcyludzkiego];
645. J.G. Pawlikowski: Kultura a natura, „Lamus”, 1912/13, z. 2, s. 166, 183 [wzmianka o
„wychudzonych” myślach („ergangene Gedanken”), o których mówił F.N.];
646. B. Chlebowski: Spuścizna Brzozowskiego, „Książka”, 1913, nr 1, s. 3 [wymieniony F.N.];
647. A. Basier: Klasyk symbolizmu francuskiego. (Glossy do studyum o Janie Moreas'ie),
„Museion”, 1913, z. 1/2, s. 101, 102, 103 [o pracy Moreasa Nietzsche i poezya];
648. M. Zdziechowski: Wpływy rosyjskie na duszę polską, „Literatura i Sztuka. Dodatek do
Dziennika Poznańskiego”, 1913, nr 9, s. 131 [krótka wzmianka o F.N.];
649. K. Irzykowski: Zdobnictwo w poezyi, „Museion”, 1913, z. 11, s. 47, 51 [o aforyzmach u
F.N.; F.N. przy okazji Vaihingera, w przyp. aluzja do artykułu Biegeleisena Pragmatyzm
Nietzschego];
650. [anonim]: Rydwan, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika Poznańskiego”, 1913, nr
51, s. 810 [wzmianka o F.N. przy rozważaniach o filozofii];
651. W. Zyndram-Kościałowska: Z beletrystyki włoskiej, „Sfinks”, 1913 z. 70, s. 91 [F.N. przy
okazji G. dAnnunzio];
652. K. Keller: Po co człowiek żyje na świecie?, „Myśl Niepodległa”, 1913, nr 252, s. 1135
[F.N. cytowany];
653. J. Flach: Ruch literacki w Niemczech, „Biblioteka Warszawska”, 1914, t. 1, z. 2, s. 358
[wzmianka o odczytach publicznych O. Ernesta o F.N.];
654. J. Flach: Ruch literacki w Niemczech, „Biblioteka Warszawska”, 1914, t. 2, z. 2, s. 381
[F.N. wymieniony jako antagonista Wagnera];
655. A. Mazanowski: Pogłosy Młodej Polski w dramacie, powieści i krytyce literackiej,
„Przegląd Powszechny”, 1914, z. 4, s. 33 [etyka F.N. przy omówieniu Judasza z Kariothu
K.H. Rostworowskiego];
656. Z. Gutek: Stanisław Brzozowski w świetle swego „Pamiętnika”, „Przegląd Powszechny”,
1914, z. 7, s. 26, 28 [wzmianki o F.N.];
657. K. Bereżyński: Dzieje pewnego umysłu. Z powodu pamiętnika Stanisława Brzozowskiego,
„Rydwan”, kwiecień — maj — czerwiec 1914, s. 3, 4 [krótkie wzmianki o F.N.];
658. C. Jellenta: Charles Baudelaire. Travoux sur Edgar Poe, [w dziale:] Przegląd, „Rydwan”,
kwiecień — maj — czerwiec 1914, s. 84 [F.N. i Heine jako „biegun przeciwległy
niemieckiego serwilizmu”];
659. (f) [W. Feldman]: „O ile powiększycie i polepszycie dusze wasze...”, „Krytyka”, 1914, t. l,
s. 3, 4 [F.N. przy woli mocy i wartości życia];
660. K. Błeszyński: Wśród krytyków współczesnych, „Krytyka”, 1914, t. 1, s. 244 [F.N. przy
okazji Absolutu];
661. A. Kołtoński: O futuryzmie jako zjawisku kulturalnem i artystycznem, „Krytyka”, 1914, t.
2, s. 355 [obecność idei F.N. u futurystów];
662. I. Matuszewski: Wyspiański i Hamlet, „Myśl Polska”, 1915, t. 1, z. 1, s. 123 [wzmianka o
tragicznej twórczości F.N.];
663. M.J.: Usiłowania pacyfistyczne. List z Bernu, [w dziale:] Listy z Zachodu, „Myśl Polska”,
1915, t. 2, z. 4, s. 52 [wzmianka o 70. rocznicy urodzin F.N.];
664. J. Dąbrowski: Wodzowie narodu, „Myśl Polska”, 1916, t. 3, z. 4, s. 116 [użyte określenie
„nadludzie nietzscheańscy”];
665. [anonim]: Paradoksy i ogólniki. Z teki pośmiertnej Walerego Gostomskiego, „Przegląd
Powszechny”, 1916, z. 8, s. 160, 167, 171, 177, 179 [F.N. — mistrz paradoksu];
666. J. Hulewicz: Słowo wstępne, „Zdrój”, 1917, nr 1, s. 3 [F.N. przy „definiowaniu”
modernizmu];
2.7. WZMIANKI I FRAGMENTY W KRYTYCE TEATRALNEJ I MUZYCZNEJ
667. W. Bogusławski: Mroki i brzaski na scenie europejskiej. [Cz.] I. Dramaty D'Annunzia,
„Biblioteka Warszawska”, 1898, t. 4, z. 1, s. 61, 63 [przedstawienie modelu „dwojakiej
moralności” F.N.];
668. W. Bogusławski: Teatra Warszawskie, „Biblioteka Warszawska”, 1899, t. 4, z. 1, s. 97
[F.N. i idea nadczłowieka przy okazji Zatopionego dzwonu Hauptmanna];
669. L. Winiarski: Upadek teatru, [w dziale:] Literatura i sztuka, „Prawda”, 1899, nr 2, s. 20
[wpływ F.N., Wilde'a, Tołstoja i Maeterlincka na symbolizm, dekadentyzm oraz kult
nadczłowieka];
670. A. Strzelecki: Karty z Życia Chopina, „Przegląd Polski”, 1900, z. 8, s. 213 [cytat z F.N.:
„Die Nacht ist tiefer als der Tag gedacht”];
671. A. Miller: Główne spółczesne prądy w muzyce u obcych i u nas, „Strumień”, 1900, nr 14,
s. 225 [F.N. przy okazji Wagnera];
672. W. Bogusławski: Teatr i muzyka, „Biblioteka Warszawska”, 1902, t. 2, z. 1, s. 121
[nawiązanie do symfonicznego dzieła R. Straussa Tako rzecze Zarathustra];
673. W. Bogusławski: Dramat i opera, „Biblioteka Warszawska”, 1902, t. 3, z. 1, s. 137 [F.N.
wymieniony przy analizowaniu dramatu Kisielewskiego Karykatury];
674. S. Brzozowski: Z teatru. Stanisław Przybyszewski: „Dla szczęścia”, [w dziale:]
Literatura i sztuka, „Głos”, 1902, nr 51, s. 796 [F.N. przywołany przy pojęciu
dionizyjskości];
675. W. Bogusławski: Dramat i opera, „Biblioteka Warszawska”, 1903, t. 2, z. 1, s. 127, 138,
139 [w związku z dramatem M. Hertza Ananke odniesienia do aforyzmów oraz
dionizyjskiego kultu życia F.N.; interpretacja muzycznej wersji Tako rzecze Zaratustra R.
Straussa i porównanie z dziełem F.N.];
676. W. Bogusławski: Dramat i opera, „Biblioteka Warszawska”, 1903, t. 3, z. 1, s. 140
[ponowne zestawienie symfonii R. Straussa i utworu literackiego F.N.];
677. W. Noskowski: Teatr krakowski, „Przegląd Polski”, 1903, z. 1, s. 182, 183 [F.N.
wspomniany przy okazji Carmen; podany cytat z Der Fall Wagner, wzmianki o Die
Geburt der Tragödie];
678. J. Flach: Wagner jako poeta i estetyk, „Biblioteka Warszawska”, 1903, t. 1, z. 3, s. 459,
462 [F.N. przy okazji znajomości z Wagnerem; zaakcentowanie wpływu F.N. na kształt
intelektualny epoki];
679. W. Strusiński: O dramatach Ryszarda Wagnera, „Tygodnik Słowa Polskiego”, 1903, nr 9,
s. 7 [fragment o relacji między F.N. i Wagnerem];
680. W. Bogusławski: Dramat i opera, „Biblioteka Warszawska”, 1904, t. 1, z. 1, s. 77,
85 [mowa o bohaterach literackich typu „Nietzscheańskiego”];
681. W. Bogusławski: Dramat i opera, „Biblioteka Warszawska”, 1904, t. 2, z. 1, s. 151 [F.N.
w nawiązaniu do Zarathustry R. Staraussa];
682. W. Bogusławski: Dramat i opera, „Biblioteka Warszawska”, 1904, t. 3, z. 1, s. 119 [F.N.
wymieniony przy okazji charakterystyki kobiet w dramatach Ibsena];
683. J. Dąbrowski: Gabrjela Zapolska: Nieporozumienie, [w dziale:] Przegląd teatralny,
„Ogniwo”, 1904, nr 4, s. 79 [wzmianka o F.N.];
684. W. Gostomski: Tragedya artysty. (Ryszard Wagner i jego ideał artystyczny), „Biblioteka
Warszawska”, 1904, t. 3, z. 2, s. 286 [postrzeganie Wagnera przez F.N.];
685. H. Opieński: Subiektywizm w nowoczesnej twórczości muzycznej, „Biblioteka
Warszawska”, 1904, t. 4, z. 3, s. 487, 497, 499 [filozoficzne podłoże muzycznego utworu
R. Straussa Tako rzecze Zarathustra, porównanie jego muzycznej interpretacji z dziełem
F.N.];
686. C.J. [C. Jellenta]: Smocze gniazdo albo wybawienie dyabła z szlacheckiej opresyi, [w
dziale:] Kronika sztuki i literatury, „Ateneum”, 1905, z. 1/2/3, s. 159 [inspiracje
nietzscheańskie u Nowa-czyńskiego];
687. W. Gostomski: Wagneryanizm i wagnerzyści, „Przegląd Powszechny”, 1905, z. 4, s. 57,
62, 70 [wzmianki o F.N.];
688. C.J. [C. Jellenta]: Teatr. „Gioconda”. Dramat Gabryela d'Annunzio, [w dziale:]
Kronika sztuki i literatury, „Ateneum”, 1905, z. 4/5/6, s. 162 [wzmianka o F.N.];
689. J. Flach: Teatr krakowski, „Przegląd Polski”, 1905, z. 4, s. 182 [F.N. przy okazji
Björnsona];
690. W. Bogusławski: Literatura czy aktorstwo, „Biblioteka Warszawska”, 1905, t. 3, z. 1, s.
152 [w kontekście Przybyszewskiego zostało przywołane pojęcie „jenseits von Gut und
Böse” F.N.];
691. Z. Stefański: Teatr krakowski, „Przegląd Polski”, 1906, z. 9, s. 570 [F.N. przy okazji
Ślubów Przybyszewskiego];
692. E.B. [E. Breiter]: Teatr i scena za granicą. (Refleksye i sprawozdania), [w dziale:]
Przegląd miesięczny, „Krytyka”, 1907, t. 1, s. 93 [F.N. przy okazji dramatu B. Shawa
Mensch und Übermensch];
693. A. Mazanowski: Z niwy dramatycznej, [w dziale:] Piśmiennictwo, „Biblioteka
Warszawska”, 1907, t. 1, z. 1, s. 171, 173 [o wpływie F.N. na Przybyszewskiego];
694. W. Bogusławski: Tragedya naszego teatru, „Biblioteka Warszawska”, 1907, t. 2, z. 1, s.
124, 125, 128, 129, 130, 133 [prezentacja niektórych wątków filozofii F.N.; wzmianki o
F.N. przy okazji sztuki teatru];
695. W. Bogusławski: Losy sceny dramatycznej, „Biblioteka Warszawska”, 1907, t. 3, z. 1, s.
128, 133 [rozmaite motywy nietzscheanizmu w Kneź Popiel M. Tatarkiewicza; F.N.
wspomniany przy okazji Sudermanna];
696. W. Bogusławski: Chroniczny przełom w teatrze, „Biblioteka Warszawska”, 1907, t. 4, z.
1, s. 142 [kreacja „podczłowieka” T. Jaroszyńskiego jako skutek „nadczłowieka” F. N.];
697. L. Różycki: Droga do „Salome”, „Ateneum”, 1908, z. 1/2, s. 67, 68 [o R. Straussie i jego
próbie tłumaczenia Zaratustry na „język tonów”];
698. W. Bogusławski: Siły i środki naszej sceny, „Biblioteka Warszawska”, 1908, t. 4, z. 1, s.
167 [przywołanie pojęcia „Wille zur Macht”];
699. A. Chybiński: „Śpiewacy-mistrze norymberscy” Ryszarda Wagnera, „Sfinks”, 1908, z.
10, s. 137, 138 [o stosunku F.N. do Wagnera];
700. E.B. [E. Breiter]: Teatr zagraniczny, [w dziale:] Przegląd miesięczny, „Krytyka”, 1908, t.
1, s. 314 [F.N. wymieniony przy okazji Wagnera];
701. Z. Jachimecki: Muzyka w Krakowie i nowa opera polska, „Przegląd Polski”, 1909, z. 9, s.
577 [wzmianka o tym, że F.N. „narzekał na przesyt piwa i muzyki u Niemców”];
702. A. Chybiński: Dwa jubileusze muzyczne. [Cz.] I. Feliks Mendelssohn Bartholdy, „Sfinks”,
1909, z. 23, s. 341 [przytoczony aforyzm z Menschliches Allzumenschliches], [Cz.] II.
Józef Haydn, z. 24, s. 436 [przywołane określenie F.N. „das MenschlichAllzumenschliche”];
703. A. Chybiński: Przegląd muzyczny, [w dziale:] Sprawozdanie z ruchu religijnego,
naukowego i społecznego, „Przegląd Powszechny”, 1910, z. 10, s. 135 [o stworzeniu
muzyki do dzieła F.N. przez R. Straussa];
704. W. Piński: List z Niemiec. (Teatr), „Krytyka”, 1910, t. 2, s. 258 [F.N. cytowany];
705. R. Ordyński: Giest czy słowo, [w rubryce:] Szkice teatralne, „Krytyka”, 1910, t. 4, s. 308
[F.N. wymieniony obok Schillera];
706. W. Rabski: Teatry warszawskie, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika
Poznańskiego”, 1911, nr 41, s. 652, 653 [mowa o „Nietzscheańskich nadludziach” w
związku z dziełem Ponad siły Björnstjerne Björnsona];
707. W. Rabski: Teatry warszawskie, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika
Poznańskiego”, 1911, nr 50, s. 790 [o wpływach F.N. w Straceńcach T. Konczyńskiego];
708. J.W. Reiss: Kultura życia muzycznego, „Biblioteka Warszawska”, 1911, t. 1, z. 3, s. 552
[porównanie do „dionizyjskiego pierwiastka” u F.N. przy omawianiu roli muzyki u
Schopenhauera];
709. [anonim]: Z Teatru Lwowskiego, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika
Poznańskiego”, 1911, nr 11, s. 170, 171 [nadczłowiek F.N. w kontekście sztuki T.
Jaroszyńskiego Podczłowiek];
710. S. Festenburg Łobaczewska: Problemat twórczości w estetyce muzycznej, „Biblioteka
Warszawska”, 1912, t. 4, z. 1, s. 172 [F.N. przy okazji Möbiusa];
711. Z. Jachimecki: Muzyka w Krakowie, „Przegląd Polski”, 1912, z. 11, s. 267 [F.N. cytowany
przy okazji kompozycji Różyckiego];
712. C. Jellenta: Król Duch muzyki w Schumanie, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika
Poznańskiego”, 1912, nr 13, s. 198 [o stosunku F.N. do Schumana];
713. W. Rabski: Teatry warszawskie, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika
Poznańskiego”, 1912, nr 31, s. 493 [F.N. przy okazji Judyty Hebbla];
2.8. PORTRETY LITERACKIE
2.8.1. DRUKI ZWARTE
714. Z. Bytkowski: Stanisław Przybyszewski, [w:] idem: Charakterystyki literackie, Lwów Warszawa 1902, s. 64 [wymieniony szkic Chopin i Nietzsche];
715. A. Mazanowski: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, [w:] idem: Charakterystyki literackie
pisarzów polskich, Lwów — Złoczów 1911, s. 98 [postać Zbigniewa Polana z powieści
Król Andrzej ma cechy nietzscheańskie];
716. S. Brzozowski: Stanisław Wyspiański jak poeta. Szkic krytyczny, Warszawa 1903, s. 32,
98, 99 [odniesienia do F.N. i Zarathustry];
717. S. Brzozowski: O Stefanie Żeromskim, Warszawa 1905, s. 20, 79 [wymieniony NietzscheZara-thustra; F.N. wśród tych, którzy mieli „dar podziemnej muzyki słowa”];
718. K. Irzykowski: Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności, Stanisławów 1907, s. 93, 210,
211 [odniesienia do F.N.];
719. J. Flach: Stanisław Wyspiański. Studyum, Brody 1908, s. 22, 23, 27 [o relacji F.N. —
Wyspiański; F.N. przy okazji Przybyszewskiego];
720. K. Bukowski: Sylwetki. Studya z literatury i sztuki, Lwów 1914, s. 182 [F.N. we
fragmentach cytujących B. Shawa];
2.8.2. DRUKI ROZPROSZONE
721. S. Pawlicki: Xenofont, „Przegląd Polski”, 1892, z. 7, s. 67 [F.N. wymieniony jako filolog
w przypisie];
722. P. Chmielowski: H. Taine, „Ateneum”, 1893, t. 2, s. 401 [aforyzmy F.N. wymienione przy
okazji subiektywnych odpowiedzi na zagadki bytu];
723. L.W. [L. Winiarski]: Cezar Borgia, [w dziale:] Literatura i sztuka, „Prawda”, 1893, nr 35,
s. 410 [wezwanie F.N. „Werdet hart” jako motto do artykułu];
724. H. Monat: Z literatury współczesnej. Studyum Brandesa o Renanie, „Świat”, 1895, nr 8, s.
190 [światopogląd F.N. porównywany zostaje z poglądami Renana];
725. [anonim]: Arnold Boecklin przez Olę Hanssona, „Tydzień. Dodatek Literacki Kurjera
Lwowskiego”, 1897, nr 46, s. 367, 368, nr 48, s. 382 [odniesienia do F.N.];
726. W.F. [W. Feldman]: Arnold Boecklin, „Zycie”, 1897, nr 6, s. 5 [wzmianka imienna];
727. W.M. Kozłowski: Wilhelm Morris, „Głos”, 1898, nr 23, s. 534 [o „karykaturze”
nadczłowieka F.N.];
728. [anonim]: Jerzy Brandes, „Tydzień. Dodatek Literacki Kurjera Lwowskiego”, 1898, nr 47,
s. 372 [krótka nota o wykładach Brandesa z 1888 roku dotyczących filozofii F.N.];
729. S. Lack: Jerzy Karasek, „Życie”, 1899, nr 3, s. 52 [pojedyncza wzmianka];
730. A. Górski: Włodzimierz Tetmajer, „Życie”, 1899, nr 13, s. 244 [wzmianka o F.N.,
nadczłowie-ku i szlachcie polskiej];
731. J. Kasprowicz: Słowacki, „Tydzień. Dodatek Literacki Kurjera Lwowskiego”, 1899, nr 15,
s. 114, nr 16, s. 122 [F.N. w kontekście J. Słowackiego, a w szczególności jego dzieła
Król-Duch, przy omawianiu kultu silnych jednostek];
732. K. Ster: Ernest Hello, [w rubryce:] Głosy, „Głos”, 1900, nr 13, s. 201 [wymieniony F.N.];
733. A. Stam: Maksymilian Harden, „Strumień”, 1900, nr 17, s. 267, 268 [wzmianka o F.N. i
jego poglądach na tle epoki];
734. A.N. Nowaczyński: Boecklin, „Krytyka”, 1901, t. 1, s. 88, 89 [F.N. wzmiankowany];
735. T. Sobolewski: Gabriel dAnnunzio, „Krytyka”, 1901, t. l, s. 194 [F.N. wymieniony obok
Goethego];
736. J. Sten: Leopold Staff. (Z cyklu „Młoda Polska”), „Krytyka”, 1901, t. 1, s. 322
[pojedyncza wzmianka imienna];
737. S. Popowski: Arnold Böcklin, „Biblioteka Warszawska”, 1901, t. 1, z. 3, s. 145 [jako
motto artykułu pojawia się cytat F.N. z Zarathustry: „Do nas należą najgłębsze myśli,
najczystsze uczucia, najbłękitniejsze niebo i najpiękniejsze kobiety”];
738. L. Belmont: Maksym Gorki). (Sylwetka), [w dziale:] Literatura i sztuka, „Prawda”, 1901,
nr 27, s. 332 [nietzscheańskie idee u bohaterów Gorkiego];
739. Miriam [Z. Przesmycki]: Jan Artur Rimbaud, „Chimera”, 1901, t. 2, z. 4/5, s. 266 [o
duchowym pokrewieństwie F.N. i Rimbauda];
740. S. Witkiewicz: Aleksander Gierymski, „Biblioteka Warszawska”, 1901, t. 2, z. 2, s. 223, t.
2, z. 3, s. 489 [przytoczony cytat F.N.: „Wie viel verdriesliche Schwere, Lahmheit,
Feuchtigkeit, Schlafrock, wie viel Bier ist in der deutschen Intelligenz!” — woła
Nietzsche (...)”, nawiązanie do „Begriffsmumien” F.N];
741. W. Bogusławski: Emil Zola, „Biblioteka Warszawska”, 1902, t. 4, z. 3, s. 533 [„Bo
chrześcijaństwo kona, skonało — zapewnia nas Emil Zola, wielkim głosem
Nietzscheisty”];
742. St.W. [S. Womela]: Emil Zola, „Tydzień. Dodatek Literacki Kurjera Lwowskiego”, 1902,
nr 40, s. 632 [„(...) Ale nawet ludzie jak np. Nietsche (!), którzy przecież stanęli na
wysokości swojego czasu pod względem umysłowym, należeli do chóru banalnych
potępiarzy francuskiego naturalisty: «Zola oder die Freude zu stinken» (...)”];
743. S. Przybyszewski: Novalis, [w dziale:] Literatura i sztuka, „Głos”, 1902, nr 49, s. 763
[określenie F.N. „Bildungsphilister”];
744. A.N. Nowaczyński: Maitre Rabelais, „Ateneum”, 1903, z. 2, s. 53 [wzmianka o F.N.];
745. T.S. Grabowski: Jarosław Vrchlický i jego poezja, „Tygodnik Słowa Polskiego”, 1903, nr
15, s. 4 [wzmianka o F.N.: „Nietzsche zbłądził, gdy «zabił uczucie»„];
746. J. Flach: Herder. W setną rocznicę zgonu, „Biblioteka Warszawska”, 1903, t. 4, z. 3, s.
527 [o podobieństwie Herdera, Treitzschkego, Nietzschego i Hartmanna];
747. M. Posner-Garfeinowa: Malwida v. Meysenburg [ !]. Wspomnienie, [w dziale:] Literatura
obca, „Ogniwo”, 1903, nr 30, s. 713 [cytaty z listów F.N. do Malwidy];
748. A. Krasiński: Jean Lahor. (Dr. Henry Cezalis), „Biblioteka Warszawska”, 1904, t. 4, z. 1,
s. 20, 21, 22, 23, 24, t. 4, z. 2, s. 276, 286 [F.N. nazwany obok Schopenhauera
„arcymistrzem pesymizmu”, przeciwstawienie poglądów F.N. i J. Lahora; negatywne
określanie filozofii „nadczłowieczeństwa” F.N.];
749. T. Grabowski: Anatol France. Studyum literackie, „Przegląd Polski”, 1904, z. 4, s. 22, z.
5, s. 259 [fragment o F.N. i Stirnerze jako „zwolennikach neocynizmu”];
750. Z. Brodzicki: Johannes Schlaf, [w dziale:] Literatura i sztuka, „Prawda”, 1904, nr 22, s.
262 [o wpływie F.N.];
751. Z. Brodzki: Felix Holländer, [w dziale:] Literatura i sztuka, „Prawda”, 1904, nr 39, s. 465
[o wpływie F.N. na nową niemiecką generację];
752. [anonim]: Leonidas Andrejew, [w dziale:] Literatura i sztuka, „Prawda”, 1904, nr 45, s.
536 [o lekturze Zarathustry u jednego z bohaterów jego powieści];
753. S. Brzozowski: Leopold Staff, „Krytyka”, 1905, t. 1, s. 272 [wzmianka o pokrewieństwie
F.N. i Staffa], s. 392 [o losie F.N.];
754. S. Brzozowski: Wyspiański o Hamlecie, „Krytyka”, 1905, t. 2, s. 67, 68 [o zakopiańskich
wykładach Feldmana, w których omawia relację: F.N. — Wyspiański];
755. F. [W. Feldman]: P. Józef Flach i p. Zygmunt Wasilewski dwaj „krytycy literaccy”,
„Krytyka”, 1905, t. 2, s. 297 [nietzscheanizm wymieniony przy omawianiu
arystokratyzmu Z. Wasilewskiego];
756. J. Flach: Schiller. (W setną rocznicę zgonu), „Biblioteka Warszawska”, 1905, t. 2, z. 2, s.
332 [F.N. w kontekście ataku na tego „Moraltrompeter von Säkkingen”];
757. A. Kurcyusz: Dr. Pascal Rossi, [w dziale:] Badania naukowe, „Prawda”, 1905, nr 10, s.
116 [wzmianka o F.N. odnośnie psychologii zbiorowej tłumu];
758. Z. Brodzki: Paul Adam, [w dziale:] Literatura i sztuka, „Prawda”, 1905, nr 27, s. 320, 321
[F.N. jako „źródło, z którego czerpią (Francuzi) tematy do powieści”];
759. J. Zieliński: Elizeusz Reclus, [w dziale:] Badania naukowe, „Prawda”, 1905, nr 28, s. 332
[F.N. podobnie jak Elzeusz Reclus jest synem pastora protestanckiego];
760. Z. Brodzki: Otto Julius Bierbaum, [w dziale:] Literatura i sztuka, „Prawda”, 1905, nr 31,
s. 369 [o „Nietzscheańskiej wierności dla ziemi”];
761. ARDENS [J. Koterbski]: Henryk Heine. (Z okazji 50-cioletniej rocznicy zgonu),
„Biblioteka Warszawska”, 1906, t. 2, z. 1, s. 90, 98 [atencja F.N. wobec Heinego,
przytoczone dwa cytaty z Nietzsche contra Wagner o Schopenhauerze];
762. T. Grabowski: Gabryel d'Annuzio. Szkic literacki, „Przegląd Polski”, 1906, z. 8, s. 445
[ogólna wzmianka o „programie” nietzscheanistów];
763. A. Mazanowski: Gorkij, Czechow, Wiersajew, Andrejew. Studya, Kraków 1907, s. 17, 29,
47, 58 [F.N. w rozdziale o Gorkim], 117 [F.N. i teoria nadczłowieka przy Wiersajewie],
155 [F.N. wymieniony przy Powieści o Sergiuszu Piotrowiczu Andrejewa];
764. Z. Jachimecki: Hugo Wolf, „Przegląd Polski”, 1908, z. 3, s. 405 [o zamiarze
skomponowania przez Wolfa muzyki do poezji F.N.];
765. S. Lack: Wyspiański. (Fragmenty), „Pamiętnik Literacki”, 1908, z. 1, s. 126 [pojedyncza
wzmianka imienna];
766. A. Chybiński: Mieczysław Karłowicz, „Sfinks”, 1909, z. 16, s. 76 [w przyp.: „Karłowicz
jest zwolennikiem Nietzschego”];
767. M. Sobeski: Henryk Bergson, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika Poznańskiego”,
1910, nr 8, s. 118 [mowa o „nadczłowieku w duchu Zaratustry”];
768. C. Jellenta: Henryk Heine. (Pierwszy człowiek stulecia), „Literatura i Sztuka. Dodatek do
Dziennika Poznańskiego”, 1910, nr 42, s. 661, nr 43, s. 679 [wzmianka o negatywnym
stosunku F.N. do Niemiec: „w ojczyźnie swojej widzi czterech tylko prawdziwych ludzi:
Hegla, Goethego, Schopenhauera i Heinego”];
769. C. Jellenta: Jacek Malczewski, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika Poznańskiego”,
1911, nr 1, s. 3 [wzmianka o F.N.];
770. S. Frycz: J.W. Goethe. Szkic portetowy, „Museion”, 1911, z. 11, s. 33 [przywołanie opinii
F.N. o XIX wieku];
771. Savitri [A. Zahorska]: Leopold Staff, „Museion”, 1911, z. 12, s. 102, 103 [o wpływie
F.N.];
772. Savitri [A. Zahorska]: Leonidas Andrejev. Studjum, „Sfinks”, 1911, z. 44/45, s. 355, 363
[wzmiankowany F.N.];
773. A. Chybiński: Franciszek Liszt. (Dokończenie), „Sfinks”, 1911, z. 48, s. 361 [wzmianka o
aforyzmie F.N. Schule der Geläufigkeit nach Weibern];
774. E. Czekalski: Ryszard Dehmel, „Myśl Niepodległa”, 1911, nr 161, s. 214, 216 [krytyk
niemiecki Julius Bab przeciwstawia F.N. Dehmelowi];
775. D.K. [D. Królikowski?]: Jerzy Brandes w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, „Literatura i
Sztuka. Dodatek do Dziennika Poznańskiego”, 1912, nr 8, s. 125 [F.N. przy okazji
Brandesa];
776. M. Wiesel-Langerowa: Alfred de Vigny. (Pojęcie ideału poety), „Museion”, 1912, z. 11, s.
82 [cytat F.N. o „duszy dostojnej”];
777. Sdl. [A. Grzymała-Siedlecki]: August Strindberg, „Literatura i Sztuka. Dodatek do
Dziennika Poznańskiego”, 1912, nr 21, s. 328, 330 [F.N. wzmiankowany];
778. A. Grzymała-Siedlecki: Kasprowicz, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika
Poznańskiego”, 1912, nr 37, s. 583 [krótka wzmianka o F.N.];
779. E. Czekalski: Józef Kosor. Tragik kroacki, „Sfinks”, 1912, z. 58, s. 71 [F.N. wspomniany
przy okazji „współrytmiczności stawania się sztuki i życia”];
2. 9. RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY
2.9.1. POLSKICH WYDAŃ KSIĄŻKOWYCH F. NIETZSCHEGO
780. L. Konarski: [rec.:] Fryderyk Nietzsche. „Ryszard Wagner w Bayreuth”. Przełożyła Maria
Cumft-Pieńkowska. Warszawa. Wydawnictwo Władysława Okręta. 1901, [w dziale:]
Krytyka naukowa i literacka, „Glos”, 1900, nr 41, s. 654;
781. M. Massonius: [rec.:] Nietzsche Fryderyk. „Tak mówił Zaratustra. Książka dla wszystkich
i dla nikogo”. Przełożyłi Marja Cumft i St. Pieńkowski. Warszawa, 1901, wydawn.
Władysława Okręta, [w dziale:] Krytyka, [w rubryce:] Filozofia, psychologia, estetyka,
etyka, „Książka”, 1901, nr 6, s. 215;
782. W. Nałkowski: [rec.:] Fryderyk Nietzsche. „Tak mówił Zaratustra. Książka dla wszystkich
i dla nikogo”. Przełożyli Marja Cumft i St. Pieńkowski. Wydawnictwo Wł. Okręta.
Warszawa, 1901, „Poradnik dla Czytających Książki”, 1901, nr 16, s. 9-11;
783. J. Flach: [rec.:] „Dzieła” Fryderyka Nietzschego. W przekładzie W. Berenta, K.
Drzewieckiego, L. Staffa i S. Wyrzykowskiego, T. I, II, III, Warszawa 1905-1906, [w
dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1905, z. 5, s. 329-330;
784. W. Moraczewski: [rec.:] Fryderyk Nietzsche: „Tak rzekł Zaratustra”. Przekład Wacława
Berenta. Warszawa, nakład J. Mortkowicza, [w dziale:] Sprawozdania, „Krytyka”, 1906, t.
1, s. 276-277;
785. Adam R.: [rec.:] „Dzieła” Fryd. Nietzschego w przekładzie Wacława Berenta, Konrada
Drzewieckiego, Leopolda Staffa i Stan. Wyrzykowskiego. Wydał Jakub Mortkowicz.
Warszawa, [w dziale:] Sprawozdania, „Krytyka”, 1907, t. 1, s. 104-108;
786. [anonim]: [rec.:] „Dzieła” Fryderyka Nietzschego, [w dziale:] Książki, „Myśl
Niepodległa”, 1907, nr 14, s. 85-86;
787. [anonim]: [rec.:] „Jutrzenka, myśli o przesądach moralnych”, Fryderyk Nietzsche, przeł.
Stanisław Wyrzykowski, nakł. J. Mortkowicza, Warszawa 1907, [w dziale:] Książki, „Myśl
Niepodległa”, 1907, nr 26, s. 665-666;
788. L. [A. Niemojewski]: [rec.:] „Antychryst, przemiany wszystkich wartości”, przedmowa i
księga pierwsza Fryderyk Nietzsche, przełożył Leopołd Staff, nakł. J. Mortkowicza,
Warszawa 1907, [w dziale:] Książki, „Myśl Niepodległa”, 1907, nr 30, s. 858-861;
789. [anonim]: [rec.:] „Ludzkie, arcyludzkie”, Fryderyk Nietzsche, przeł. K. Drzewiecki, tom
pierwszy, nakł. J. Mortkowicza, Warszawa 1908, [w dziale:] Książki, „Myśl Niepodległa”,
1909, nr 87, s. 140;
790. [anonim]: [rec.:] „Ecce homo, jak się staje — kim się jest”, Fryderyk Nietzsche, przeł. L.
Staff, nakł. J. Mortkowicza, Warszawa 1909, [w dziale:] Książki, „Myśl Niepodległa”,
1909, nr 87, s. 140;
791. J. Ustrzycki: Nietzschego „Ecce homo”, „Krytyka”, 1909, t. 2, z. 4, s. 240-244;
792. L. [A. Niemojewski]: „Wędrowiec i jego cień. (Ludzkie, arcyludzkie, część druga)”,
Fryderyk Nietzsche, przeł. K. Drzewiecki, nakł. J. Mortkowicza, Warszawa 1909, [w
dziale:] Książki, „Myśl Niepodległa”, 1910, nr 128, s. 382-383;
793. [anonim]: [rec.:] „Wola mocy, próba przemiany wszystkich wartości”, i fragmenty,
Fryderyk Nie-tzsche, przeł. S. Frycz i K. Drzewiecki, Warszawa 1911, nakł. J.
Mortkowicza, [w dziale:] Książki, „Myśl Niepodległa”, 1911, nr 166, s. 477-478;
794. S. Frycz: [rec.:] „Dzieła” Fryderyka Nietzschego, przełożyli: W. Berent, K. Drzewiecki, L.
Staff i St. Wyrzykowski, wydał J. Mortkowicz, Warszawa 1905-1910, [w dziale:]
Sprawozdania, „Przegląd Filozoficzny”, 1911, z. 2, s. 286;
795. [anonim]: [rec.:] „Niewczesne rozważania”, Fryderyk Nietzsche, przeł. L. Staff, nakł. J.
Mortkowicza, Warszawa 1912, [w dziale:] Książki, „Myśl Niepodległa”, 1912, nr 226, s.
1626-1628;
2.9.2. PRAC POŚWIĘCONYCH F. NIETZSCHEMU
2.9.2.1. POLSKICH
796. K.R. Żywicki [L. Krzywicki] : [rec.:] M. Czesława Przewóska. „Fryderyk Nietzsche jako
moralista i krytyk”. Studyum filozoficzne. Warszawa, „Prawda”, 1894, nr 32, s. 378;
797. Szczerba [G. Seweryn]: [rec.:] Z. Daszyńska: „Nietzsche — Zarathustra. Studyum
literackie”, Kraków 1896, [w dziale:] Sprawozdania i krytyki, „Krytyka”, 1896, s. 301,
302;
798. [anonim]: [rec.:] Dr. Zofia Daszyńska: „Nietzsche Zarathustra. Studyum literackie”,
Kraków 1896, [w dziale:] Wiadomości naukowe i literackie, „Ateneum”, 1897, t. 2, z. 3, s.
603;
799. S. Kozłowski: [rec.:] Antoni Lange: „Studya i wrażenia. (Tarde i Nietzsche)”, Warszawa
1900, [w dziale:] Piśmiennictwo, „Biblioteka Warszawska”, 1900, t. 2, z. 3, s. 546, 549,
552;
800. H. Struve: „Anarchizm ducha u obcych i u nas. Studjum krytyczne. I. Sprzeczność życia.
II. Rozwój anarchizmu ducha. III. Fryderyk Nietzsche. IV. Nasz bezwzględny
indywidualizm”. Warszawa 1899, [w dziale:] Autoreferaty, „Przegląd Filozoficzny”,
1900, z. 3, s. 83-86;
801. W. Jabłonowski: [rec.:] Marya Czesława Przewóska, „Z nowych dni. Syntetyczny zarys
końca stulecia”, Warszawa 1901, [w dziale:] Rozbiory i sprawozdania, „Ateneum”, 1901,
z. 3, s. 658;
802. M.C. Przewóska: „Z nowych dni. Syntetyczny zarys końca wieku”. Warszawa 1901, [w
dziale:] Autoreferaty, „Przegląd Filozoficzny”, 1901, z. 2, s. 209, 211, 212 [książka składa
się z 12 rozpraw, z których siódma nosi tytuł Fryderyk Nietzsche jako moralista i krytyk, a
ósma Anarchizm ducha i indywidualizm; jest to m.in. odpowiedź na atak prof. Struvego,
uznającego F.N. za „siewcę anarchizmu u nas”];
803. T. Mianowski: [rec.:] Henryk Struve. „Anarchizm ducha u obcych i u nas”, wydanie
drugie, Warszawa 1901, [w dziale:] Z piśmiennictwa i sztuki, „Tydzień. Dodatek Literacki
Kurjera Lwowskiego”, 1902, nr 34, s. 546; [wzmianka o obecnej w książce bezwzględnej
krytyce poglądów F.N.];
804. A. Drogoszewski: [rec.:] Marya Czesława Przewóska, „Z nowych dni. Syntetyczny zarys
końca wieku”, Warszawa 1901, [w dziale:] Piśmiennictwo, „Biblioteka Warszawska”,
1902, t. 1, z. 2, s. 389;
805. J. Kurnatowski: „Nietzsche. Studja i tłumaczenia”, Kraków 1903, [w dziale:]
Autoreferaty, „Przegląd Filozoficzny”, 1903, z. 3, s. 339;
806. W.M. Kozłowski: „Dekadentyzm współczesny i jego filozof ja. (Frydeyk Nietzsche) „,
wydanie drugie rozszerzone i przerobione, Warszawa 1904, [w dziale:] Autoreferaty,
„Przegląd Filozoficzny”, 1903, z. 4, s. 467-469;
807. W. Strusiński: [rec.:] Jerzy Kurnatowski: „Nietzsche. Studya i tłumaczenia”. Łódź 1903,
„Krytyka”, 1903, t. 2, s. 409-410;
808. P. Chmielowski: [rec.:] Kozłowski W.M.: „Dekadentyzm współczesny, jego geneza i
filozofia (Fryderyk Nietzsche)”, wydanie drugie, rozszerzone i przerobione, Warszawa
1904, [w dziale:] Recenzye i sprawozdania, „Pamiętnik Literacki”, 1904, z. 1, s. 151;
809. W. Jabłonowski: [rec.:] Kozłowski W.M. „Dekadentyzm współczesny. (Jego geneza i
filozofja)”. Wydanie drugie, rozszerzone i przerobione. Warszawa, 1904, [w dziale:]
Krytyka, [w rubryce:] Filozofja, psychologja, estetyka, etyka, „Książka”, 1904, nr 3, s. 8889;
810. M. Mazanowski: [rec.:] Kohlsdorfer Maxymilian X.T.J. „Zatopiony dzwon” G.
Hauptmanna a Nietzsche. Sprawozdanie zakładu wychowawczo-naukowego OO. Jezuitów
w Bąkowicach pod Chyrowem za r. 1903, [w dziale:] Krytyka, [w rubryce:] Historja i
teorja literatury, „Książka”, 1904, nr3,s. 96;
811. W. Spasowski: [rec.:] Kozłowski W.M. „Dekadentyzm spółczesny, jego gieneza i fiłozofja.
Fryderyk Nietzsche” Warszawa 1904, „Ogniwo”, 1904, nr 26, s. 604-606;
812. W. Strusiński: [rec.:] W.M. Kozłowski: „Dekadentyzm współczesny, jego geneza i filozofia
(Fryderyk Nietzsche)”. Wydanie II, rozszerzone i przerobione, Warszawa 1904, [w
dziale:] Sprawozdania, „Krytyka”, 1904, t. 2, s. 376-377;
813. W. Strusiński: [rec.:] W.M. Kozłowski: „Dekadentyzm współczesny, jego geneza i filozofia
(Fryderyk Nietzsche)”. Wydanie drugie, rozszerzone i przerobione. Warszawa 1904, [w
dziale:] Pokłosie literackie, „Krytyka”, 1905, t. 1, s. 367, 368;
814. W. Strusiński: [rec.:] N.J. Szuman: „Nietzsche. Człowiek, myśliciel, poeta. Trzy odczyty”.
Lwów, [w dziale:] Pokłosie literackie, „Krytyka”, 1905, t. 1, s. 368;
815. J. Lewkowicz: [rec.:] Wacław Berent: „Źródła i ujścia nietzscheanizmu”, Warszawa
1906, [w dziale:] Notatki o nowych książkach, „Przegląd Filozoficzny”, 1907, z. 3, s. 377;
816. [anonim]: [rec.:] „Źródła i ujścia nietzscheanizmu”, Wacława Berenta, [w dziale:]
Książki, „Myśl Niepodległa”, 1907, nr 14, s. 86;
817. [anonim]: [rec.:] „Z filozofii judaizmu. 1) Baruch Spinoza jako krytyk biblijny. 2)
Fryderyk Nietzsche o żydach i judaizmie”', z przedmową autora, Jakub Lewkowicz,
Warszawa 1909, [w dziale:] Książki, „Myśl Niepodległa”, 1909, nr 86, s. 90-92;
2.9.2.2. OBCYCH
818. K.R.Z. [L. Krzywicki]: [rec.:] Stan. Przybyszewski. „Zur Psychologie des Individuums. 1.
Chopin und Nietzsche. 2. Ola Hansson”. Berlin, [w rubryce:] Literatura niemiecka, [w
dziale:] Literatura i sztuka, „Prawda”, 1893, nr 17, s. 196-197;
819. A.M.: Notatki krytyczne, „Strumień”, 1900, nr 11, s. 183 [nota o książce A. Riehla,
Fryderyk Nietzsche, artysta i myśliciel];
820. W.M. Kozłowski: H. Leser: „Zur Würdigung Nietzsches”. „Zeitschrift für Philosophie
und philosophische Kritik”, 1900, t. 116, z- 1, t. 118, z. 1,2, [w dziale:] Przegląd
czasopism, „Przegląd Filozoficzny”, 1902, z. 2, s. 229, 230;
821. J. Flach: [rec.:] „Friedrich Nietzsche und die deutsche Literatur”. Von Dr. Hans
Landsberg (Leipzig 1902), [w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1902, z. 9, s.
540-542;
822. M. Kohlsdorfer: [rec.:] „Friedrich Nietzsche und die deutsche Literatur”. Dr. Hans
Landsberg. Leipzig 1902, [w dziale:] Przegląd piśmiennictwa, „Przegląd Powszechny”,
1902, z. 9, s. 399-404;
823. J. Flach: [rec.:] „Ausgewählte Werke”, von P.J. Möbius. Band V. „Nietzsche”, (Leipzig
1904). — „Friedrich Nietzsche. Darstellung und Kritik”, von Jakob Hollitscher phil.
doctor (Wien und Leipzig 1904). — Dr. Jan Vaihinger, prof. Uniwersytetu w Halle:
„Filozofia Nietzschego”. Z drugiego wydania przełożył z upoważnienia autora Dr.
Kazimierz Twardowski, prof. Uniwersytetu Lwowskiego (Lwów 1904), [w dziale:] Kronika
literacka, „Przegląd Polski”, 1904, z. 4, s. 140-145;
824. W. Strusiński: [rec.:] Dr. Jan Vaihinger: „Filozofia Nietzschego”. Z II wydania oryginału
przełożył za upoważnieniem autora Dr. Kazimierz Twardowski, prof. uniwersytetu
lwowskiego, Warszawa 1904, [w dziale:] Sprawozdania, „Krytyka”, 1904, t. 2, s. 380-381;
825. Br.W.: [rec.:] Dr. Jan Vaihinger: „Filozofia Nietzschego”, przełożył dr. Kazimierz
Twardowski, [w rubryce:] Nowe książki, „Prawda”, 1904, nr 47, s. 562;
826. S. Schneider: [rec.:] Dr. Richard Oehler: „Friedrich Nietzsche und die Vorsokratiker”,
Leipzig 1904, [w dziale:] Sprawozdania, „Przegląd Filozoficzny”, 1905, z. 3, s. 344-348;
827. A. Mahrburg: [rec.:] Vaihinger dr. Jan, prof. uniw. w Halle. „Filozofia Nietzschego”. Z
drugiego wyd. oryginału przełożył z upoważnienia autora dr. Kazimierz Twardowski, prof.
uniw. lwowskiego. Lwów. Nakł. H. Altenberga. Warszawa, Księgarnia E. Wende i S-ka,
1904, [w dziale:] Krytyka, [w rubryce:] Filozofia, psychologja, estetyka, etyka, „Książka”,
1905, nr 2, s. 49-51;
828. A. Mahrburg: [rec.:] Lichtenberger Henryk. „Fr. Nietzsche i jego filozofia”. Przekład z
francuskiego J. Marcinowskiej z przedmową Wł. jabłonowskiego. Warszawa 1905, [w
dziale:] Krytyka, [w rubryce:] Filozofia, psychologja, estetyka, etyka, „Książka”, 1905, nr
7, s. 260;
829. C.J. [C. Jellenta]: [rec.:] „Filozofia Fryderyka Nietzschego” D-ra Jana Vaihingera, w
tłumaczeniu D-ra Kazimierza Twardowskiego, [w dziale:] Kronika sztuki i literatury,
„Ateneum”, 1905, z. 7-8, s. 97-99;
830. Tad. Smol. [T. Smoleński]: [rec.:] Henryk Lichtenberger: „Fr. Nietzsche i jego filozofia”.
Przekład z francuskiego j. Marcinowskiej, z przedmową Wł. Jabłonowskiego. Warszawa
1905, [w dziale:] Sprawozdania, „Krytyka”, 1906, t. 1, s. 97;
831. As. [A. Schroeder]: O życiu Nietzschego, „Nasz Kraj”, 1906, t. 1, z. 8, s. 32-36
[omówienie książki E. Förster-Nietzsche Das Leben Friedrich Nietzsches. Zweiter Band.
Zweiter Halbband. Leipzig. C.C. Naumann 1905];
832. Adam R.: August Homeffer. „Nietzsche als Moralist und Schriftsteller”. Jena 1906, [w
dziale:] Sprawozdania, „Krytyka”, 1907, t. 1, s. 204-205;
833. S. Sterling: [rec.:] Knortz Karl, profi: „Nietzsches Zarathustra”, Peter. Halle 1906, [w
dziale:] Notatki o nowych książkach, „Przegląd Filozoficzny”, 1907, z. 3, s. 377;
834. S. Sterling: [rec.:] Homeffer Ernst. „Nietzsches letztes Schaffen”, 1907, [w dziale:]
Notatki o nowych książkach, „Przegląd Filozoficzny”, 1907, z. 3, s. 378;
835. S. Sterling: Nietzsches Moral vom naturwissenschaftlichen Standpunkte aus, („Arch. für
Geschichte d. Philosophie”, XXI. H. I, 1907), [w dziale:] Autoreferaty, „Przegląd
Filozoficzny”, 1908, z. 2, s. 215;
836. J. Flach: [rec.:] „Franz Overbeck und Friedrich Nietzsche. Eine Freundschaft. Nach
ungedruckten Dokumenten und im Zusammenhang mit der bisherigen Forschung”,
dargestellt von Carl Albrecht Bemoulli. Erster Band. Mit Porträt und drei Beilagen (Jena,
1908), [w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1908, z. 1, s. 138-140;
837. J. Miketta: Nadczłowiek contra Nietzsche, [w dziale:] Oceny i sprawozdania, [w rubryce:]
Czasopisma francuskie, „Sfinks”, 1908, z. 7, s. 167-170 [omówienie prac: L. Dumur:
Nietzsche et „la Culture”, J. de Gaultier: Le Bovarysme de l'Historie, L. Dumur: Le
Surhomme contre Nietzsche];
838. I. Halpern: Vaihinger J., dr. „Filozofia Nietzschego”. Z drugiego wydania oryg. przeł. z
upoważnienia autora prof. K. Twardowski. Lwów, 1910, [w dziale:] Krytyka, [w rubryce:]
Filozofia, „Książka”, 1910, nr 11, s. 447 [krótka nota o II wydaniu];
839. T. Strumiłło: [rec.:] Charles C. Peters: „Fryderyk Nietzsche i jego nauka o żądzy mocy.
(Friedrich Nietzsche and his doctrine of will to power)”, „The Monist”, XXI, 3, [w
dziale:] Przegląd czasopism, „Ruch Filozoficzny”, 1912, nr 1, s. 6;
840. J.H. Oberhard: A.K. Rogers: „Nietzsche i demokracya. (Nietzsche and Democracy)”,
„The Philosophical Review”, XXI, I, [w dziale:] Przegląd czasopism, „Ruch
Filozoficzny”, 1912, nr 5, s. 89;
841. L. Krypakiewicz: W. Eggenschwyler: „Czy Nietzsche był pragmatystą? (War Nietzsche
Pragmatist?)”, „Archiv für Geschichte der Philosophie”, XIX, I, [w dziale:] Przegląd
czasopism, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 3, s. 61;
842. Z. z Pasławskich Drexlerowa: Hermann Nohl: „Historyczne źródło perspektywizmu
Nietzschego: G. Teichmüller, świat rzeczywisty i pozorny. (Eine historische Quelle zu
Nietzsches Perspektivismus: G. Teichmüller, die wirkliche und scheinbare Welt)”,
„Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik”, 149, I, [w dziale:] Przegląd
czasopism, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 4, s. 93;
843. R. Nykołajczuk: R. Müller-Freienfels: „Nietzsche a pragmatyzm. (Nietzsche und der
Pragmatismus)”, „Archiv für Geschichte der Philosophie”, XIX, 3, [w dziale:] Przegląd
czasopism, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 7, s. 170;
844. J.H. Oberhard: Prof. Warner Fite: „Mąż mocy. (The Man of Power)”, „The Philosophical
Review”, XXII, 1, [w dziale:] Przegląd czasopism, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 6, s. 140;
845. L. Krypakiewicz: Eggenschwyler: „Nietzsche i pragmatyzm. (Nietzsche und der
Pragmatismus)”, „Archiv für Geschichte der Philosophie”, XVIII, 4, [w dziale:] Przegląd
czasopism, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 1, s. 14; [nota informująca o treści artykułu,
będącego polemiką z książką Berthelota Romantyzm utylitarny, studyum o ruchu
pragmatystycznym];
846. S. Dancewicz: M. Demuth: „Teorya poznania Fryderyka Nietzschego (Friedrich
Nietzsches Erkenntnistheorie)”, „Philosophisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft”,
XXVI. 4, [w dziale:] Przegląd czasopism, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 10, s. 272
[wymieniona pozycja traktuje o rozwoju poglądów F.N.];
2.9.3. RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY DOTYCZĄCE INNYCH KSIĄŻEK, CZASOPISM,
ARTYKUŁÓW, SZTUK TEATRALNYCH
847. X.X. [L. Kulczyński]: [rec.:] Max Nordau: „Entartung” (Berlin 1892-93), [w dziale:]
Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1893, z. 1, s. 141, 142 [wzmianka o rozdziale
Fryderyk Nietzsche];
848. Zen. Piet. [Z. Pietkiewicz]: Odczyty. Józef Kotarbiński, Przyszłość sztuki i poezyi,
„Prawda”, 1893, nr 21, s. 248 [F.N. wspomniany przy „egoizmie gromady ludzkiej”];
849. W. Bugiel: [rec.:] Ola Hansson: „Tolke og Seere (Widzący i tłomaczący)”, Chrystyania
1894, [w dziale:] Literatura szwedzka, „Prawda”, 1894, nr 1, s. 5 [o F.N. i Stirnerze];
850. p. [S. Posner]: Jerzy Brandes. Umysły współczesne. Portery literackie XIX w., przełożyła z
upoważnienia autora M. Posner-Garfein, tom II, [w rubryce:] Nowe książki, „Prawda”,
1894, nr 5, s. 55 [nota o książce];
851. S. Olenycz: [rec.:] Marya Komornicka. „Szkice”, [w dziale:] Literatura Polska, „Prawda”,
1894, nr 37, s. 439 [F.N. w „orszaku jej przyjaznych duchów”];
852. M. Rawicz: [rec.:] Teodor Jeske-Choiński: „Na schyłku wieku” (Warszawa 1894),
„Przegląd Polski”, 1894, z. 4, s. 175 [wzmianki o F.N.];
853. L.M. Dziama: [rec.:] „Na schyłku wieku. Studyum”. Przez Teodora Jeske-Choińskiego.
Warszawa 1894, „Przegląd Powszechny”, 1895, z. 3, s. 439 [wzmianka o filozofii F.N.
jako „filozofii dekadentyzmu”];
854. M. Mycielski: [rec.:] Leon A. Daudet: „Les Morticoles” (Paris 1894), [w dziale:] Kronika
literacka, „Przegląd Polski”, 1895, z. 7, s. 186, 187 [F.N. wymieniony obok Renana];
855. A.K. [A. Krechowiecki]: [rec.:] James Bonar: „Philosophy and political economy”
(London 1892), [w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1895, z. 6, s. 670
[wzmianka o wyszydzaniu etyki utylitarystycznej przez F.N.];
856. N. [K. Morawska-Dzierżykraj]: [rec.:] Marya Radziewiczówna: „Z głuszy” (Kraków
1895), „Na wyżynach” (1896), [w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1895, z.
6, s. 691 [o bohaterach Radziewiczównej należących do kategorii „Übermenschów” F.N.];
857. J.F. [J. Flach]: Teodor Jeske-Choiński: „Rozkład w życiu i literaturze. Studyum”
(Warszawa 1895), [w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1896, z. 10, s. 172 [w
książce omawiany jest również F.N.];
858. X. Dr A.P. [A. Pechnik]: [rec.:] Dr. B. Dybowski: „O kwestyi tak zwanej «kobiecej» ze
stanowiska nauk przyrodniczych” (Lwów 1897), [w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd
Polski”, 1897, z. 6, s. 482 [F.N. przytoczony obok Schopenhauera i Hartmanna jako
przykład myśliciela nienawidzącego kobiet];
859. J. Flach: [rec.:] „Studien und Kritiken” von Alfred Freiherrn von Berger (Wien 1896), [w
dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1897, z. 6, s. 496 [F.N. przy okazji studium
Bergera o Juliuszu Cesarze Szekspira];
860. W. Rubczyński: [rec.:] „Satans Kinder”. Roman von Stanisław Przybyszewski (Paris,
Leipzig, München 1897), [w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1897, z. 6, s.
512 [wzmianka o F.N.];
861. A.L. [A. Lange]: [rec.:] K. Sterling. „Abbadonah i Józef Krajewski. Ból”. Warszawa
1897, [w rubryce:] Kronika literacka i artysyczna, „Głos”, 1897, nr 11, s. 261 [nawiązanie
do nietzscheanizmu];
862. A.L. [A. Lange]: [rec.:] Karol Busse. „Neuere deutsche Lyrik”. Otto Hendel. Haale an S.,
[w rubryce:] Kronika literacka i artystyczna, „Głos”, 1897, nr 22, s. 538 [uwaga, że w
antologii tej nie uwzględniono F.N.];
863. J. Flach: [rec.:] „Rittmeister Brand. — Betram Vogelweid”. Zwei Erzählungen von Marie
Ebner-Eschenbach, (Berlin 1896), [w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1897,
z. 12, s. 545 [mowa o bohaterze jednego z opowiadań, „kształconym na nadpsutej i
przerafinowanej literaturze dekadentów oraz na filozofii Nietzschego”];
864. S. Schneider: Silni i słabi w teorji Sokratesa, [w dziale:] Autoreferaty, „Przegląd
Filozoficzny”, 1898 [odbitka z „Muzeum”, Lwów 1897], z. 4, s. 70 [mowa o kulcie
nadludzi rozpowszechnionym przez zwolenników F.N.];
865. W.J. [W. Jabłonowski]: Kronika literacka i artystyczna, „Głos”, 1898, nr 27, s. 636 [nota
o książce Lichtenbergera La philosophie de Nietzsche wydanej w Paryżu w „Bibliotece
filozofii współczesnej”];
866. Z. Daszyńska: Ostatnia powieść Przybyszewskiego (Ueber Bord. Homo sapiens), „Głos”,
1898, nr 31, s. 726 [o łatwo dostrzegalnym wpływie Dostojewskiego, Strindberga i F.N.];
867. J. Flach: [rec.:] „Probleme und Charakterköpfe. Studien zur Literatur unserer Zeit”. Von
Emil Freiherm von Grotthus. Stuttgart, [w dziale:] Przegląd Piśmiennictwa, „Przegląd
Powszechny”, 1899, z. 3, s. 445-447 [omówienie rozdziału poświęconego F.N.], s.
450,451 [F.N. przy okazji Dehmla i Tołstoja];
868. W. Lutosławski: Seelenmacht, Abriss einer zeitgemässen Weltanschauung. Verlag von W.
Engelmann. Leipzig 1899, [w dziale:] Autoreferaty, „Przegląd Filozoficzny”, 1899, z. 3, s.
88 [wzmianka o poglądach F.N. z punktu widzenia pluralizmu indywidualistycznego];
869. W. Jabłonowski: [rec.:] H. Fiereus-Gevaert: „La tristesse contemporaine. Essai sur les
grands courants moraux et intellectuels Bibliotheque de philosophie contemporaine”.
Paris 1899, „Przegląd Filozoficzny”, 1899, z. 4, s. 115 [F.N. wymieniony obok
Leopardiego i Schopenhauera];
870. A.S. [A. Cehak]: [rec.:] Józef Kotarbiński: „Niezdrowa miłość. Szkice obyczajowopsychołogiczne”, (Warszawa 1898), [w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”,
1899, z. 5, s. 329 [krótka wzmianka o F.N.];
871. M. Rawicz: [rec.:] Henry Berenger: „Laproie”, (Paris, Armand Colin), [w dziale:]
Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1899, z. 10, s. 155 [F.N. wymieniony przy okazji
postaci, będącej „francuską odmianą nadczłowieka”];
872. M. Rawicz: [rec.:] Friedrich Spielhagen: „Mesmerismus. Alles fliesst” (Leipzig 1898),
„Faustulus” (Leipzig 1898), „Herrin” (Leipzig 1899), [w dziale:] Kronika literacka,
„Przegląd Polski”, 1900, z. 1, s. 152 [F.N. przywołany przy okazji powieści Faustulus];
873. J. Flach: [rec.:] „Pan”. Zweite Hälfte des vierten Jahrgangs. Drittes und viertes Heft:
November 1898 bis April 1899. Erste Hälfte des fünften Jahrgangs, erstes Heft: Mai bis
August 1899, [w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1900, z. 7, s. 155
[wzmianka o listach F.N.];
874. J. Flach: [rec.:] „Aus meiner Jugend. Erinnerungen von Rudolf Gottschall”, (Berlin 1898),
[w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1900, z. 10, s. 138 [F.N. wymieniony
przy omawianiu spotkania Gottschalla z Kasprem Schmidtem (Stirnerem)];
875. A. Strzelecki: [rec.:] Am Ende des Jahrhunderts (1895-1899). Der Modernen Oper VIII
Theil. Musikalische Kritiken und Schilderungen von Eduard Hanslick (Berlin 1899), [w
dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1900, z. 10, s. 143 [F.N. przy okazji
poematu symfonicznego R. Straussa Also sprach Zarathustra];
876. W.P. [W. Prokesch]: Z ostatnich prac w dziedzinie socyologii (Vierkandt: Kulturvölker
und Naturvölker, Leipzig 1896. — Vierkandt: Das Kulturproblem, „Zeitschrift für
Sozialwissenschaft” 1900, Z. Il i III), [w dziale:] Kronika literacka, „Przewodnik
Naukowy i Literacki”, 1900, z. 5, s. 520, z. 7, s. 747 [wzmianki o F.N., Renanie i
Carlyle'u];
877. [anonim]: Ziegler Th., prof: „Die geistigen und sozialen Strömungen des XIX.
Jahrhunderts in Deutschland”, Berlin 1899, [w rubryce:] Notatki naukowe, „Prawda”,
1900, nr 7, s. 80 [mowa o F.N., Stirnerze i powrocie indywidualizmu];
878. J. Pawelski: [rec.:] „Neurastenicy w literaturze. I. Stanisław Przybyszewski”. Dr. Zygmunt
Leser, „Przegląd Powszechny”, 1900, z. 11, s. 263 [F.N. w cytowanej wypowiedzi
Przybyszewskiego];
879. P. Lassota Lewinson: [rec.:] W.M. Kozłowski: „Szkice filozoficzne”, Wydawnictwo
„Przeglądu Filozoficznego”, 1900, [w dziale:] Piśmiennictwo, „Biblioteka Warszawska”,
1901, t. 2, z. 1, s. 63, 76 [cytowany F.N.];
880. W.M. Kozłowski: Kongres filozoficzny międzynarodowy, [w dziale:] Sprawozdania,
„Przegląd Filozoficzny”, 1901, z. 1, s. 80, [F.N. w odbiorze Vaihingera; o etyce F.N.];
881. J.St. [J. Stecki]: [rec.:] Przewóska Marja Czesława. „Z nowych dni. (Zarys syntetyczny
końca wieku)”, Warszawa, 1901, [w dziale:] Krytyka, [w rubryce:] Publicystyka,
„Książka”, 1901, nr 3, s. 114 [wymieniony szkic poświęcony F.N.];
882. A. Mahrburg: [rec.:] Struve Henryk. „Anarchizm ducha u obcych i nas. Studjum
krytyczne”. Wydanie drugie, Warszawa, 1901, [w dziale:] Krytyka, [w rubryce:] Filozofia,
psychologja, estetyka, etyka, „Książka”, 1901, nr 5, s. 168,169 [wzmianki odnoszące się
do rozdziału Nietzsche jako filozof anarchizmu];
883. A. Austen: [rec.:] Wize Kazimierz Filip. „Godzina myśli. O istocie sztuki”. Kraków, 1901,
[w dziale:] Krytyka, [w rubryce:] Filozofia, psychologja, estetyka, etyka, „Książka”, 1901,
nr 12, s. 445 [F.N. wśród tych, na których powołuje się autor przy omawianiu istoty
sztuki];
884. W. Jabłonowski: [rec.:] Axel Garde. „Henryk Ibsen. Wykład zasadniczej idei, zawrtej w
dramatach Ibsena”. Spolszczył i przedmową opatrzył A. Lange. Lwów, 1901, [w dziale:]
Krytyka, [w rubryce:] Historja i teorja literatury, „Książka”, 1901, nr 12, s. 451 [F.N.
zaliczony przez A. Langego do „wychowawców duszy spólczesnych pokoleń”];
885. A. Lange: [rec.:] Emil Thomas, „Die letzten zwanzig Jahre deutscher Literaturgeschichte
1880--1900”, Leipzig, [w dziale:] Rozbiory i sprawozdania, „Ateneum”, 1901, z. 2, s. 400,
401 [o wpływie F.N.];
886. J. Flach: [rec.:] „Neue Ideale. Gesammelte Aufsätze von Fritz Lienhard”. Leipzig und
Berlin 1901, [w dziale:] Przegląd piśmiennictwa, „Przegląd Powszechny”, 1901, z. 7, s.
122, 123 [o „nietzscheańskich frazesach”];
887. Dr. H.: [rec.:] Axel Garde. „Henryk Ibsen. Wyklad zasadniczej idei, zawartej w dramatach
Ibsena”. Lwów, [w dziale:] Sprawozdania, „Krytyka”, 1901, t. 2, s. 163 [charakterystyka
F.N. w przedmowie A. Langego];
888. E. Porębowicz: [rec.:] Matuszewski Ignacy: „Słowacki i nowa sztuka (Modernizm).
Twórczość Słowackiego w świetle poglądów estetyki nowoczesnej. Studyum krytycznoporównawcze”, Warszawa 1902, [w dziale:] Recenzye i sprawozdania, „Pamiętnik
Literacki”, 1902, z. 3, s. 499 [wzmianka o F.N.];
889. I. Chrzanowski: [rec.:] Matuszewski Ignacy. „Słowacki i nowa sztuka (modernizm).
Twórczość Słowackiego w świetle poglądów estetyki nowoczesnej. Studjum krytycznoporównawcze”. Warszawa, 1902, [w dziale:] Krytyka, [w rubryce:] Historja i teorja
literatury, „Książka”, 1902, nr l , s. 8 [wymieniony rozdział Indywidualizm. Słowacki i
Nietzsche];
890. M. Massonius: [rec.:] Nussbaum Henryk dr. „Czem jestem?”. Warszawa, 1902, [w
dziale:] Krytyka, [w rubryce:] Filozofia, psychologja, estetyka, etyka, „Książka”, 1902, nr
6, s. 183, 184 [wzmianka o „zgubnych wpływach” F.N. i Stirnera];
891. E. Langner: [rec.:] Żuławski Jerzy. „Prolegomena”. Uwagi i szkice. O cywilizacji i
filozofii. Ze świata myśli. Na dachu obserwatorjum. Znaczenie symbolizmu w sztuce.
Teorja sztuki „Nagiej duszy”. O Królu Duchu. Zagadnienie. Lwów, 1902, [w dziale:]
Krytyka, [w rubryce:] Filozofia, psychologja, estetyka, etyka, „Książka”, 1902, nr 6, s. 186
[o porównaniu nadczłowieka u Słowackiego i F.N.];
892. L.K. [L. Konarski]: Dr. Henryk Nussbaum. „Czem jestem?” Warszawa. 1902, [w dziale:]
Krytyka i sprawozdania, „Głos”, 1902, nr 24, s. 391 [o „zwalczaniu” F.N., Stirnera,
Tołstoja];
893. A. Pechnik: [rec.:] „Studya filozoficzne nad rozwojem oświaty greckiej w V wieku przed
Chrystusem”. Napisał Stanislaw Schneider. W Krakowie, [w dziale:] Przegląd
Piśmiennictwa, [w rubryce:] Z piśmiennictwa polskiego, „Przegląd Powszechny”, 1902, z.
4, s. 90, 91 [o uprzywilejowanej pozycji F.N. w rozprawie Schneidera];
894. M. Straszewski: [rec.:] „Obrona metafizyki. (Krytyczny wstęp do metafizyki)”. Dr.
Mścislaw Wartenberg, docent Uniw. Jag., [w dziale:] Przegląd Piśmiennictwa, „Przegląd
Powszechny”, 1902, z. 8, s. 217 [wzmianka o F.N.];
895. T. Sobolewski: „Młoda Polska w świetle krytyki”, „Krytyka”, 1902, t. 1, s. 27, 28 [F.N.
wzmiankowany w omówieniu książki A. Mazanowskiego Młoda Polska];
896. P. Chmielowski: W. Feldman o literaturze polskiej najnowszej. (Wilh. Feldman:
Piśmiennictwo polskie ostatnich lat dwudziestu. Lwów), „Krytyka”, 1902, t. 2, s. 107
[poezja Staffa jako „blada parafraza Nietzschego”];
897. J.St. [J. Sten]: [rec.:] Georg Brandes. „Gesammelte Schriften”. Monachium, [w dziale:]
Sprawozdania, „Krytyka”, 1902, t. 2, s. 203 [Brandes jako odkrywca F.N.];
898. J. Flach: [rec.:] Monty Jackobs: „Maeterlinck. Eine kritische Studie zur Einführung in
seine Werke” (Leipzig 1901), [w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1902, z.
10, s. 147 [wzmianka o F.N.];
899. J. Flach: [rec.:] Michael Georg Conrad: „Vom Emil Zola bis Gerhart Hauptmann.
Erinnerungen zur Geschichte der Moderne”, (Leipzig 1902), [w dziale:] Kronika
literacka, „Przegląd Polski”, 1902, z. 10, s. 149 [wzmianka imienna];
900. J. Flach: [rec.:] Jan Sten: „Dusze współczesne. Wrażenia literackie”, (Lwów 1902), [w
dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1902, z. 11, s. 320 [wzmianka o wpływie
F.N. na modernistyczną literaturę];
901. J. Flach: [rec.:] „Die neue Erziehung. Essays über die Erziehung zur Kunst und zum
Leben”. Von Dr. Heinrich Pudor, (Leipzig 1902), [w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd
Polski”, 1902, z. 1, s. 168 [wzmianka imienna];
902. J. Flach: [rec.:] Houston Stewart Chamberlain: „Richard Wagner”, (München 1901), [w
dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1902, z. 6, s. 550 [o tym, że autor nie
podejmuje kwestii Wagner — Nietzsche];
903. X. Dr. A.P. [A. Pechnik]: [rec.:] Henryk Struve: „Anarchizm ducha u obcych i u nas.
Studyum krytyczne”, (Warszawa 1901), [w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”,
1902, z. 7, s. 124 [omówienie rozdziału poświęconego F.N.];
904. S. Tarnowski: [rec.:] „Wydawnictwo Związku Naukowo-Literackiego we Lwowie: Wiedza
i Życie” etc. Piotr Chmielowski: „Najnowsze prądy w poezyi naszej”, (Lwów 1901), [w
dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1902, z. 8, s. 348, 349 [wpływ F.N. na
Żuławskiego, Jankowskiego, Butrymowicza, Sterlinga];
905. S. Tarnowski: [rec.:] Antoni Mazanowski: „Młoda Polska w powieści, liryce i dramacie”,
(Kraków 1902), [w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1902, z. 8, s. 350, 352,
354, 355 [„Übermensch” F.N. wymieniony jako jeden z elementów, „które fermentują i
wirują w nowszej poezji europejskiej”; wpływ filozofii F.N. na dekadentów francuskich];
906. S. Brzozowski: [rec.:] Paul Lapie: „Loqique de la Valonte”. Paris 1902, [w dziale:]
Sprawozdania, „Przegląd Filozoficzny”, 1902, z. 4, s. 466 [krótka wzmianka o F.N.];
907. S. Brzozowski: [rec.:] Karol Baudelaire. „Drobne poezye prozą”. Tłumaczyła Helena z
Sienkiewiczów Żuławska, z przedmową Jerzego Żuławskiego i portretem autora, [w
dziale:] Krytyka, „Ateneum”, 1903, z. 2, s. 91 [„Baudelaire jedno z «wydarzeń
europejskich», mówiąc językiem Nietzschego”];
908. I. Chrzanowski: [rec.:] Merwin Bertold. „Profile i perspektywy”. Lwów, 1902, [w dziale:]
Krytyka, [w rubryce:] Historja i teorja literatury, „Książka”, 1903, nr 3, s. 79 [min.
omówienie książki Friedrich Nietzsche und die deutsche Kultur Landsberga];
909. P. Chmielowski: [rec.:] Grabowski Tadeusz, dr. „Poezya polska po roku 1863. Zarys jej
rozwoju w ciągu ostatniego czterdziestolecia”. Kraków, 1903, [w dziale:] Krytyka, [w
rubryce:] Historja i teorja literatury, „Książka”, 1903, nr 7, s. 241 [wzmianka o
zwolennikach F.N.];
910. M. Straszewski: Z dziedziny filozoficznej, [w dziale:] Przegląd piśmiennictwa, [w
rubryce:] Z piśmiennictwa polskiego, „Przegląd Powszechny”, 1903, z. 1, s. 102, 103, 104,
105, 106 [F.N. i Stirner przy omówieniu książki Nusbauma Czem jestem oraz A. Fabiana
Z nauki o życiu];
911. A.N. Nowaczyński: „Próchno” Wacława Berenta, „Ateneum”, 1903, z. 5, s. 79
[wzmianka o F.N.];
912. L. Chor: [rec.:] W. Presser. „Stanisław Przybyszewski. Studyum literackie”, [w dziale:]
Krytyka, „Ateneum”, 1903, z. 5, s. 96, 97 [o zestawieniu Przybyszewskiego z F.N.];
913. [anonim]: Przegląd prasy obcej, [w dziale:] Przegląd miesięczny, „Krytyka”, 1903, t. 1, s.
71 [w „Das literarische Echo” E. Kühneman omawia trzy tomy pośmiertnych dzieł F.N.:
Un-veröffentliches aus der Zeit des Menschlichen, Allzumenschlichen u. d. Morgenröte,
Unveröffentli-ches aus der Zeit der Fröhlichen Wissenschaft u. des Zarathustra, Der Wille
zur Macht. Versuch einer Umwertung aller Werte];
914. [anonim]: [rec.:] („Von Emil Zola bis Gerhart Hauptmann. Erinnerungen zur Geschichte
der Moderne” von Michael Georg Conrad. Lipsk 1902), [w dziale:] Sprawozdania,
„Krytyka”, 1903, t. 1, s. 87 [wzmianka o osobistych wspomnieniach autora o F.N.];
915. [anonim]: Przegląd prasy obcej, [w dziale:] Przegląd miesięczny, „Krytyka”, 1903, t. 1, s.
157 [w piśmie „Kijewskaja Starina” o artykule S. Efremowa W pogoni za nowem pięknem,
omawiającym wpływ F.N. na twórczość O. Kobylańskiej], s. 159 [w piśmie „Plume”
Ruskin i F.N. przy okazji Lettre a Alexis M. Goldberga];
916. M. M-ski [M. Moczulski]: Przegląd prasy obcej, [w dziale:] Przegląd miesięczny,
„Krytyka”, 1903, t. 1, s. 315 [o arytykule E. Faqueta Goethe i Nietzsche, zamieszczonym
w „La Revue”];
917. [anonim]: Prasapolska, [w dziale:] Przegląd miesięczny, „Krytyka”, 1903, t. 1, s. 387
[wzmianka o artykule W. Feldmana Nietzsche zamieszczonym w „Ogniwie”];
918. [anonim]: [rec.:] Michał Janik: „Najnowsza poezya polska. Studyum łiterackie”. Złoczów
1902, „Tygodnik Słowa Polskiego”, 1903, nr 6, s. 7 [wzmianka o ustępie poświęconym
F.N. („dość zresztą marnym”) ];
919. H. Nusbaum: Czym jestem, Warszawa 1902, [w dziale:] Autoreferaty, „Przegląd
Filozoficzny”, 1903, z. 1, s. 91 [F.N. w kontekście nadczłowieka];
920. [anonim]: Klemens Kreibig: „Geschichte und Kritik des ethischen Skepticismus”, Wien
1897, [w rubryce:] Dodatek uzupełniający sprawozdania „Przeglądu Filozoficznego” z
dziedziny etyki, „Przegląd Filozoficzny”, 1903, z. 1, s. 118 [analizowane są tutaj teorie
F.N., Stirnera i Krapotkina];
921. W. Lassota: Dwa systemy socjologiczne, Lwów 1903, [w dziale:] Autoreferaty, „Przegląd
Filozoficzny”, 1903, z. 3, s. 345 [tezy F.N. w kontekście antyspołecznym];
922. J. Lewkowicz: [rec.:] Stanisław Brzozowski: „Co to jest filozof ja i co o niej wiedzieć
należy”. Część I. — do Kanta, część II. — od Kanta, Wydawnictwo M. Arcta „Książki dla
wszystkich”, [w dziale:] Sprawozdania, „Przegląd Filozoficzny”, 1903, z. 4, s. 486 [„jak
można filozofię F.N. streścić na jednej stronie?”];
923. J. Flach: [rec.:] „Die deutsche Dichtung der Gegenwart. Die Alten und die jungen”. Von
Adolf Bartels, (Leipzig 1903), [w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1903, z. 5,
s. 340 [F.N. przy okazji Wagnera];
924. J. Flach: Komurasaki. Żałosna historya o pękniętem porcelanowem sercu japońskiem
opowiedziana dla Haliny Lutosławskiej przez Wł. St. Reymonta, (Wydawnictwo
„Chimery”, Warszawa 1903), [w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1903, z. 5,
s. 348 [wzmianka o wydaniu przekładu S. Wyrzykowskiego Duszy dostojnej F.N. w
Wydawnictwie „Chimery”];
925. S. Dobrzycki: [rec.:] „Słowacki i nowa sztuka. (Modernizm). Twórczość Słowackiego w
świetle estetyki nowoczesnej. Studyum krytyczno-porównawcze”. Ignacy Matuszewski.
Warszawa. Kraków. 1902, „Przegląd Powszechny”, 1903, z. 10, s. 108 [o indywidualizmie
F.N.];
926. A. Niemojewski: Próchno, [z cyklu:] Verbum nobile, [w rubryce:] Feljeton, „Prawda”,
1903, nr 31, s. 367 [wzmianka o „Umwertung aller Werte”];
927. A. Niemojewski: Paluba, [z cyklu:] Verbum nobile, [w rubryce:] Feljeton, „Prawda”,
1903, nr 33, s. 392 [F.N., który „urąga współczesnemu Europejczykowi”];
928. W. Strusiński: Prasa obca, [w dziale:] Przegląd miesięczny, „Krytyka”, 1903, t. 2, s. 64
[nota o rozprawie Joëla w „Neue deutsche Rundschau”, będącej zestawieniem F.N. z
romantykami];
929. A. Chybiński: [rec.:] Dr. Artur Seidl: „Kunst und Kultur”. (Aus der Zeit-für die Zeit!
Productive Kritik). Berlin und Leipzig 1902), [w dziale:] Sprawozdania, „Krytyka”, 1903,
t. 2, s. 191 [informacja o autorze, który jest wydawcą listów F.N. i współpracownikiem
archiwum Nietzschego];
930. [anonim]: Prasa obca, [w dziale:] Przegląd miesięczny, „Krytyka”, 1903, t. 2, s. 327 [w
„La Revue”, w artykule K. Mauclaira Idee obce w sztuce francuskiej od r. 1870 mowa o
Stirnerze i F.N.];
931. W. Jabłonowski: [rec.:] Altenbeg Piotr. Jak ja to widzę”. Tłumaczyła Aurelia R. Z
przypiskiem Wł. St. Reymonta. Warszawa 1904, [w dziale:] Krytyka, [w rubryce:] Poezja,
powieść, dramat, „Książka” 1904, nr 1, s. 16 [widoczny wpływ F.N.];
932. T. Grabowski: [rec.:] J. Bourdeau: „Les maîtres de la pensée contemporaine” (Paris
1904), [w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1904, z. 2, s. 357 [krótkie
omówienie uwag autora recenzowanej książki odnoszących się do F.N.];
933. J. Kurnatowski: [rec.:] „La morale anglaise contemporaine. Morale de l'utilite et de
L'evolution”, par M. Guyau, Paris 1900, [w dziale:] Sprawozdania, „Przegląd
Filozoficzny”, 1904, z. 2, s. 235, 236 [wzmianka na temat „ewolucji świata” u F.N.];
934- H. Galie: [rec.:] Gostomski Walery. „Z przeszłości i teraźniejszości. Studya i szkice
krytyczno-literackie”. Warszawa, 1904, [w dziale:] Krytyka, [w rubryce:] Historja i teorja
literatury, „Książka”, 1904, nr 4, s. 139 [wzmianka o F.N. jako „przedstawicielu
antychrześcijańskiego humanitaryzmu”];
935. A.L. [A. Lange]: [rec.:] „Poezya czeska. La poésie tcheque contemporaine”. Ernest
Gaubert, [w dziale:] Krytyka, „Ateneum”, 1904, z. 4-5, s. 167 [wzmianka o wpływie F.N.
w literaturze czeskiej];
936. M. Bukowińska: [rec.:] Ellen Key. „Stulecie dziecka”. Przekł. Izy Moszczeńskiej
(Warszawa 1904), [w rubryce:] Nowe książki, „Prawda”, 1904, nr 7, s. 82 [wymieniony
F.N.];
937. J. Flach: [rec.:] „Richard Wagner”. Von Wilhelm Kienzl, (München 1904), [w dziale:]
Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1904, z. 11, s. 339 [wzmianka o pominięciu w
książce F.N.];
938. M.P.: [rec.:] „Discours de Combat”. Ferdinand Brunetiére. Paris 1903 i 1904, [w dziale:]
Przegląd piśmiennictwa, „Przegląd Powszechny”, 1904, z. 11, s. 300 [F.N. w cytowanym
fragmencie Brunetiéra];
939. H. Galle: [rec.:] „Encyklopedya Wielka Powszechna Ilustrowana” od tomu XXIII
wydawana nakładem Komitetu Redakcyjnego. Serya l. Tom XXXV-XXXVI. Warszawa
1904, [w dziale:] Krytyka, [w rubryce:] Bibliografia, encyklop., dzieła zbiorowe,
„Książka”, 1904, nr 12, s. 441 [artykuł M. Straszewskiego o F.N. w dziale literatury
powszechnej];
940. J. Flach: [rec.:] „Moderne deutsche Lyrik”. Mit einer literargeschichtlichen Einleitung
und biographischen Notizen herausgegeben von Hans Benzmann, (Leipzig), [w dziale:]
Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1904, z. 12, s. 524 [wzmianka o znaczeniu F.N.];
941. W. Mazanowski: Józef Wiśniowski: „Współczesna liryka polska”. (Sprawozdanie dyr.
gimn. w Jaśle), [w dziale:] Piśmiennictwo, „Biblioteka Warszawska”, 1904, t. 1, z. 2, s.
380 [wzmianka imienna];
942. M. Posner-Garfeinowa: [rec.:] Herman Heijermans: „Miasto djamentów”, [w dziale:]
Literatura obca, „Ogniwo”, 1904, nr 44, s. 1040 [wzmianka o tym, że F.N. przeciwstawiał
religię żydowską „dionizyjskim szałom”];
943. M. Posner-Garfeinowa: [rec.:] S. Lublinski. „Die Bilanz der Moderne”, [w dziale:]
Literatura obca, „Ogniwo”, 1904, nr 50, s. 1183, 1184 [o znaczeniu F.N., o
nietzscheańskim „nadczłowieku” i „twardości”];
944. O. Ortwin: „Achilleis” Stanisława Wyspiańskiego. (Dokończenie), „Krytyka”, 1904, t. 1,
s. 189 [odniesienia do F.N.];
945. [anonim]: Przegląd prasy, [w dziale:] Przegląd miesięczny, „Krytyka”, 1904, t. 1, s. 234,
235 [F.N. wzmiankowany w artykule A. Górskiego w „Odrodzeniu”];
946. S. [L. Staff]: Przegląd prasy, [w dziale:] Przegląd miesięczny, „Krytyka”, 1904, t. 1, s.
236 [w „Die Gegenwart” F.N. przy okazji eseju M. Kempffego traktującego o książce
Weiningera Über die letzten Dinge];
947. J. Topass: Przegląd prasy, [w dziale:] Przegląd miesięczny, „Krytyka”, 1904, t. 2, s. 366
[w „Mer-cure de France” M. Muttermilch o znaczeniu F.N dla Staffa];
948. [anonim]: Przegląd prasy, [w dziale:] Przegląd miesięczny, „Krytyka”, 1904, t. 2, s. 456
[w „Revue bleue” artykuł o „gwałtownym i niejasnym” wpływie F.N. na literaturę
francuską];
949. P. Chmielowski: [rec.:] Gostomski Walery: „Z przeszłości i teraźniejszości. Studya i szkice
krytycz-no-literackie”, Warszawa 1904, [w dziale:] Recenzye i sprawozdania, „Pamiętnik
Literacki”, 1904, z. 1, s. 153 [wzmianki o F.N.];
950. J. Flach: [rec.:] Walery Gostomski: „Z przeszłości i teraźniejszości. Studya i szkice
krytyczno-liteackie”, (Warszawa 1904), [w dziale:] Kronika łiteracka, „Przegląd Polski”,
1904, z. 10, s. 144, 145 [wzmianka o F.N.];
951. P. Chmielowski: Chimera. Miesięcznik poświęcony sztuce i literaturze pod redakcją
Zenona Przesmyckiego, Warszawa 1902/3, [w dziale:] Recenzye i sprawozdania,
„Pamiętnik Literacki”, 1904, z. 2, s. 331, 333, 336 [kilka wzmianek o F.N. przy okazji
omówienia zawartości „Chimery”];
952. J. Flach: [rec.:] Schiller: „Gedichte” (Pantheon-Ausgabe), (Berlin), [w dziale:] Kronika
literacka, „Przegląd Polski”, 1905, z. 1, s. 150 [wzmianka o F.N.];
953. T. Solecki: [rec.:] Key Ellen. „Stulecie dziecka”. Przekład Izy Moszczeńskiej. Warszawa,
1904, [w dziale:] Krytyka, [w rubryce:] Pedagogika, wychowanie, „Książka”, 1905, nr 2,
s. 59 [znajomość dzieł F.N. przez autorkę];
954. A. Kurcyusz: „Walka o osobowość”. Georges Palante, Combat pour l'individu. Paris
1904, [w dziale:] Badania naukowe, „Prawda”, 1905, nr 4, s. 43 [o czerpaniu przez
Palante'a z poglądów Stirnera, Ibsena i F.N.];
955. J. Topass: Przegląd prasy, [w dziale:] Przegląd miesięczny, „Krytyka”, 1905, t. 1, s. 75 [w
„Mercure de France” artykuł Bjerre'a La folie geniale, traktujący m.in. o obłędzie F.N.];
956. S.Zdziarski: Z czasopism polskich za rok 1904, [w dziale:] Przegląd piśmiennictwa,
„Przegląd Powszechny”, 1905, z. 2, s. 257 [o zamieszczeniu przekładu Dytyrambów
dionizyjskich w „Chimerze”];
957. J. Flach: [rec.:] A. Bossen: „Essais sur la littérature allemande. Le roman de la querre de
Trente ans. Kant. Goethe. Jean-Paul. Ernest Curtius. David-Frédéric Strauss. Nietzsche”.
(Paris 1905), [w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1905, z. 2, s. 345
[wzmianka o ostatnim rozdziale książki, omawiającym ideę wiecznego powrotu];
958. J. Flach: [rec.:] „Deutsche Liebesbriefe aus neun Jahrhunderten”. Gesammelt, eingeleitet
und mit einem erklärenden Anhang herausgegeben von Dr. Julius Zeitler, [w dziale:]
Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1905, z. 3, s. 515 [uwaga o nieuwzględnieniu F.N.];
959. J. Flach: [rec.:] „Flammen”. Roman von Wilhelm Hegeler (Berlin 1905), [w dziale:]
Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1905, z. 4, s. 161 [mottem książki jest cytat z F.N.:
„Licht wird alles, was ich fasse. Kohle alles, was ich lasse. Flamme bin ich sicherlich”];
960. J. Flach: [rec.:] „Richard Wagners Briefe nach Zeitfolge und Inhalt. Ein Beitrag zur
Lebensgeschichte des Meisters”, von Wilhelm Altmann (Leipzig 1905), [w dziale:]
Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1905, z. 7, s. 157 [o niezwróceniu należytej uwagi
na F.N.];
961. T. Grabowski: [rec.:] Ferdinand Brunetiére, de l'Académie Française: „Sur les chemins
de la croyance” (Paris 1905), [w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1905, z. 8,
s. 341 [krótka wzmianka o F.N.];
962. J. B.: J. Machlejd. „Julian Apostata”, [w dziale:] Kronika sztuki i literatury, „Ateneum”,
1905, z. 7-8, s. 100 [wzmianka o F.N.];
963. A. Mahrburg: [rec.:] „Kanta Emanuela Najpiękniejsze myśli z pism...” Ze zbioru d-ra
Richtera wybrał i przełożył Antoni Krasnowolski. Warszawa, 1905, [w dziale:] Krytyka,
[w rubryce:] Filozofia, psychologja, estetyka, etyka, „Książka”, 1905, nr 8, s. 304
[wzmianka o aforyzmach F.N.];
964. A. Pechnik: [rec.:] „Entwicklungsgeschichte der modernen Kunst” von Julius MeierGraefe. Stuttgart 1904, [w dziale:] Przegląd piśmiennictwa, [w rubryce:] Z piśmiennictw
obcych, „Przegląd Powszechny”, 1905, z. 10, s. 117 [mowa o ostatnim rozdziale dzieła
poświęconego poglądom estetycznym Goethego, Wagnera i F.N.];
965. [anonim]: Przegląd prasy, [w dziale:] Przegląd miesięczny, „Krytyka”, 1905, t. 2, s. 202203 [omówienie zamieszczonego w „Prawdzie” (miesięczniku rosyjskim) studium
Giejlikmana poświęconego teorii poznania F.N.];
966. W. Strusiński: [rec.:] Fryderyk Paulsen: „Schopenhauer, Hamlet, Mefistofeles. Trzy
rozprawy Z historyi naturalnej pesymizmu”. Z drugiego wydania przełożył Jan
967.
968.
969.
970.
971.
972.
Kasprowicz- 1905, [w dziale:] Sprawozdania, „Krytyka”, 1905, t. 2, s. 476 [Schopenhauer
nazwany poprzednikiem F.N.];
A. Chybiński: [rec.:] Guido Adler: „Richard Wagner”. Leipzig 1904, [w dziale:]
Sprawozdania, „Krytyka”, 1905, t. 2, s. 477 [wzmianka o „oderwaniu się” F.N. od
Wagnera];
Br. W.: [rec.:] Juliusz Tenner: „Estetyka żywego słowa”. Lwów 1904, [w rubryce:] Nowe
książki, „Prawda”, 1905, nr 30, s. 357 [o kształceniu „trzeciego ucha”, o którym
wspominał F.N.];
A. Mahrburg: [rec.:] Kozłowski W.M. „Wykłady o filozofii współczesnej”. Lwów, 1906, [w
dziale:] Krytyka, [w rubryce:] Filozofia, psychologja, estetyka, etyka, „Książka”, 1906, nr
8, s. 304 [powierzchowne i niewłaściwe zrozumienie F.N.];
J. Halpern; [rec.:] W.M. Kozłowski: „Wykłady o filozofii współczesnej”, Warszawa 1906,
[w dziale:] Sprawozdania, „Przegląd Filozoficzny”, 1906, z. 4, s. 429 [informacja o
przedstawionym w książce indywidualizmie F.N. i Stirnera];
W. Gielecki: [rec.:] Maurycy Straszewski: „Filozofia św. Augustyna na tle epoki”,
Kraków 1905, [w dziale:] Piśmiennictwo, „Biblioteka Warszawska”, 1906, t. 3, z. 2, s. 390
[wzmianka o Augustynie i F.N.];
J. Flach: [rec.:] „Henrik Ibsen”. Von Georg Brandes. (Die Literatur, 32-33 Band), [w
dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1906, z. 3, s. 554 [o porównaniu Ibsena i
F.N.];
973. J. Flach: [rec.:] Hermann Bahr: „Glossen. Zum Wiener Theater (1903-1906)”, (Berlin
1906), [w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1906, z. 6, s. 543 [wzmianka o
F.N.];
974. J. Flach: [rec.:] Marcel Prévoust: „Monsieur et Madame Maloch” (Paris 1906), [w
dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1906, z. 6, s. 547 [o obecności myśli F.N. w
omawianym dziele];
975. [anonim]: [rec.:] „O pełni życia i o komunie duchowej”, napisał Romuald Minkiewicz
(Kazimierz Romin), Kraków 1907, [w dziale:] Książki, „Myśl Niepodległa”, 1906, nr 7, s.
350 [nietzsche-anizm wymieniony obok innych „izmów”];
976. W.T.: Geschichte des polnischen Adels. Von E. v. Zemicki Szeliga, [w dziale:] Przegląd
piśmiennictwa, [w rubryce:] Zapiski bibliograficzne, „Przegląd Powszechny”, 1906, z. 10,
s. 114 [o polskim pochodzeniu F.N.];
977. W. Gielecki: [rec.:] „Gedanken und Denker”. Gesammelte Aufsätze von Prof. Dr.
Wilhelm Jerusalem (Wien und Leipzig 1905), [w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd
Polski”, 1906, z. 11, s. 339 [F.N. przy okazji poglądów Lorma];
978. A. Mazanowski: [rec.:] Przybyszewski Stanisław: „Odwieczna baśń. Poemat
dramatyczny”, Lwów 1906, [w dziale:] Piśmiennictwo, „Biblioteka Warszawska”, 1907, t.
1, z. 1, s. 171, 173 [wzmianka o wpływie F.N.];
979. Z.D. [Z. Dębicki]: [rec.:] „Biały sztandar”. Pieśni miłościwe Wiktora Gomulickiego,
Warszawa 1907, [w dziale:] Piśmiennictwo, „Biblioteka Warszawska”, 1907, t. 1, z. 2, s.
382 [wzmianka o nietzscheanizmie];
980. F.P. [F. Pułaski]: [rec.:] Henryk Struve: „Filozofia polska w ostatnim dziesięcioleciu
1894-1904”, przełożył z niemieckiego Kazimierz Król, Warszawa 1907, [w dziale:]
Piśmiennictwo, „Biblioteka Warszawska”, 1907, t. 4, z. 1, s. 162 [F.N. wzmiankowany];
981. T. Dąbrowski: [rec.:] T. Jaworski: „Idea przewodnia w dramatach W-go: Wesele,
Wyzwolenie, Akropolis”, [w dziale:] Recenzye i sprawozdania, „Pamiętnik Literacki”,
1907, z. 1, s. 136 [wzmianka o Narodzinach tragedii z ducha muzyki];
982. W. Moraczewski: [rec.:] Karol Irzykowski. „Nowele”. Stanisławów, [w dziale:]
Sprawozdania, „Krytyka”, 1907, t. 1, s. 109 [wzmianka o F.N.];
983. A. Chybiński: [rec.:] „Mozart (w 150 rocznicę śmierci)”. Napisał Zdzisław Jachimecki.
Kraków 1906, [w dziale:] Przegląd piśmiennictwa, [w rubryce:] Z piśmiennictwa
polskiego, „Przegląd Powszechny”, 1907, z. 1, s. 70 [F.N. cytowany];
984. A. Chybiński: Przegląd muzyczny, [w dziale:] Sprawozdanie z ruchu religijnego,
naukowego i społecznego, „Przegląd Powszechny”, 1907, z. 12, s. 461 [kompozycje
Różyckiego do słów F.N.];
985. S. Sterling: [rec.:] Siegmund Anerbach: „Przyczynek do lokalizacji zdolności muzykalnych
w mózgu i na czaszce (Beitrag zur Lokalisation des musikalischen Talents im Gehirn und
am Schädel)”, „Arch. f. Anat. u. Physiologie”, 1906, [w dziale:] Z czasopism, „Przegląd
Filozoficzny”, 1907, z. 2, s. 268 [F.N. przy okazji omawiania chorób umysłowych];
986. J. Lewkowicz: [rec.:] Antoni Menger: „Nowa nauka o moralności”. Lwów 1907, [w
dziale:] Notatki o nowych książkach, „Przegląd Filozoficzny”, 1907, z. 3, s. 376;
987. J. Flach: [rec.:] Friedrich Hölderlin: „Gesammelte Werke”, 3 tomy (1905, Jena); —
Klemens Brentano: „Ausgewählte Schriften”. Von Joh. Babt. Diel S.J. Zweite Auflage,
neu durchgesehen von Gerhard Gietmann (Freiburg, 1906). — „Die Reise ins Blaue”.
Sechs romantische Novellen von Ludwig Tieck (Berlin, 1906). — Bettina von Arnim:
„Goethes Briefwechsel mit einem Kinde”. Herausgegeben von Jonas Fraenkel, [w dziale:]
Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1907, z. 10, s. 159, 160 [F.N. przy okazji Hyperiona
i romantycznej negacji religii];
988. [anonim]: Prasa obca, [w dziale:] Przegląd miesięczny, „Krytyka”, 1907, t. 2, s. 210 [o
artykule E. Key w „Die neue Rundschau”, poświęconemu F.N. i Goethemu];
989. W.R. [W. Rzymowski]: [rec.:] „Dobro i Zło. Studja etyczne”, napisał Jerzy Kurnatowski,
Lwów r. 1907, [w dziale:] Książki, „Myśl Niepodległa”, 1907, nr 21, s. 427 [o realizacji
Nietzscheańskiego nadczłowieka];
990. L. [A. Niemojewski]: „ Ucieszne teatrum albo sprawiedliwe niektórych niewiast karanie u
Warszawy”, odpisał i przypisami zaopatrzył Marjan Wawrzeniecki, Warszawa 1906, [w
dziale:] Książki, „Myśl Niepodległa”, 1907, nr 24, s. 562 [wymieniony F.N.];
991. [anonim]: [rec.:] Dzieła Giordana Bruna, [w dziale:] Książki, „Myśl Niepodległa”, 1907,
nr 47, s. 1668 [porównanie do F.N.];
992. A. Zieleńczyk: [rec.:] R. Eucken: „Hauptprobleme der Religionsphilosophie der
Gegenwart”, Berlin 1907, [w dziale.] Sprawozdania, „Przegląd Filozoficzny”, 1908, z. 1,
s. 75 [wzmianka o F.N.];
993. J. Zachariewicz: [rec.:] Friedrich Paulsen: „Moderne Erziehung und geschichtliche
Sittlichkeit. Einige pädagogische und moralische Betrachtungen für das Jahrhundert des
Kindes” (Berlin 1908), [w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1908, z. 2, s.
358,359 [F.N. przy okazji Paulse-na, Haeckla i etyki seksualnej G. Frenssena];
994. E.B. [E. Breiter]: Prasa obca, [w dziale:] Przegląd miesięczny, „Krytyka”, 1908, t. 1, s. 80
[F.N. w artykule E. Eckertza w „Das literarische Echo”];
995. J. Topass: Prasa obca, [w dziale:] Przegląd miesięczny, „Krytyka”, 1908, t. 1, s. 298 [w
„Mercure de France” F.N. w artykule L. Dumura];
996. I. Chrzanowski: [rec.:] Władysław Jabłonowski. „Rozprawy i wrażenia literackie”.
Warszawa, 1908, [w dziale:] Oceny i sprawozdania, „Sfinks”, 1908, z. 6, s. 530 [o
poznawaniu F.N.];
997. M.G. [M. Gawalewicz]: [rec.:] Cyprian Norwid, eine Auswahl aus seinen Werken,
übersetzt und eingeleitet von J.P. d' Ardeschach, [w dziale:] Piśmiennictwo, „Biblioteka
Warszawska”, 1908, t. 1, z. 3, s. 610 [wzmianka o duchowym pokrewieństwie F.N. i
Chopina];
998. XXW. Gostomski: [rec.:] Nowicki Kazimierz- „Zpodmaski”. Warszawa, 1907, [w dziale:]
Krytyka, [w rubryce:] Poezja, powieść, dramat, „Książka”, 1908, nr 10, s. 413
[przytoczony aforyzm, w którym wymieniony jest F.N.];
999. A. Mazanowski: „Dzieje grzechu” Żeromskiego, „Przegląd Powszechny”, 1908, z. 5, s.
316 [F.N. przy omówieniu jednego z bohaterów];
1000. A. Mazanowski: Z niwy poetycznej, [w dziale:] Przegląd piśmiennictwa, [w rubryce:] Z
piśmiennictwa polskiego, „Przegląd Powszechny”, 1908, z. 10, s. 236 [F.N. przywołany
przy omawianiu „stanu egzaltacji dionizyjskiej” w wierszu Tetmajera Zatracenie];
1001. S. Lack: Uwagi o „Danielu” Wyspiańskiego, „Krytyka”, 1908, t. 2, s. 171 [odwołanie się
do określenia F.N. „aus dem Geiste der Musik”];
1002. J. Topass: Prasa obca, [w dziale:] Przegląd miesięczny, „Krytyka”, 1908, t. 2, s. 204 [o
artykule L. Dumura Nadczłowiek contra Nietzsche w „Mercure de France”];
1003. E.B. [E. Breiter]: Prasa obca, [w dziale:] Przegląd miesięczny, „Krytyka”, 1908, t. 2, s.
206 [w „Morgen” wzmianka o F.N. w artykule H. Lichtenberga o pesymizmie];
1004. [anonim]: [rec.:] „Das sexuelle Leben des Keisers Nero”, eine Studie von Max Kaufman,
Lipsk, [w dziale:] Książki, „Myśl Niepodległa”, 1908, nr 54, s. 282 [próba ukazania w
Neronie typu Nietzscheańskiego nadczłowieka];
1005. P. Laskowski: [rec.:] „David Bedrich [!] Strauss”, nap. prof. dr Fran. Krejci, Praga, [w
dziale:] Książki, „Myśl Niepodległa”, 1908, nr 79 [F.N. wymieniony przy „wyższości
rasy germańskiej”];
1006. M. Lehrfreund: [rec.:] Georg Simmel: „Philosophie der Mode”, Pan Verlag, Berlin, [w
dziale:] Krytyka i sprawozdania, „Przegląd Filozoficzny”, 1909, z. 1, s. 73 [cytat z Poza
dobrem i złem];
1007. I. Halpern [rec] Stanisław Schneider: „Sofiści a oświata helleńska”, Lwów 1908, [w
dziale:] Sprawozdania, „Przegląd Filozoficzny”, 1909, z. 2, s. 208 [wzmianka o F.N.];
1008. I. Halpern: [rec.:] Höffding Harald. „Współcześni filozofowie”. Wykłady wygłoszone w
uniwersytecie w Kopenhadze w jesieni r. 1902. Przełożył z upoważnienia autora B.
Gałczyński. Kraków, 1909, [w dziale:] Krytyka, [w rubryce:] Filozofia, etyka, „Książka”,
1909, nr 12, s. 476 [F.N. zaliczony do grupy „filozofów współczesnych”];
1009. M. Straszewska: [rec.:] „L'école et le Caractére”. F.W. Foerster. Traduit par Pierre
Bovet, préface de Jules Payot, [w dziale:] Przegląd piśmiennictwa, [w rubryce:] Z
piśmiennictw obcych, „Przegląd Powszechny”, 1909, z. 6, s. 467 [F.N. wymieniony przy
stwierdzeniu, że „prawdziwy wychowawca powinien być oswobodzicielem”];
1010. J. Zachariewicz: [rec.:] Prof. Dr. Arnold Dodel (Lugano): „Ernst Haeckel als Erzieher”,
[w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1909, z. 8, s. 345, 346 [o Schopenhauer
als Erzieher; F.N. przy okazji F. Paulsena];
1011. J. Zachariewicz: [rec.:] Carl Stumpf: „Die Wiedergeburt der Philosophie”. Rede zum
Antritt des Rektorates der Königlichen Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin, gehalten
in der Aula am 15. Oktober 1907 (Leipzig 1908), [w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd
Polski”, 1909, z. 12, s. 542 [F.N. przy okazji Riehla];
1012. J. Kleczyński: Matejko. (Z powodu książki Witkiewicza), „Sfinks”, 1909, z. 17/18, s. 283
[wzmianka imienna];
1013. [anonim]: [rec.:] „O Juliuszu Słowackim”, Cyprjan Norwid, Kraków 1909, [w dziale:]
Książki, „Myśl Niepodległa”, 1909, nr 87, s. 138 [cytat z Ludzkiego, arcyludzkiego];
1014. L. Górecki: [rec.:] „Tołstoj als Charakter, eine Studie auf Grund seiner Schriften”, Hans
Frei-mark, Wiesbaden 1909, [w dziale:] Książki, „Myśl Niepodległa”, 1909, nr 106, s.
1056 [F.N. przy rozważaniach o naturze i kulturze];
1015. A. Zieleńczyk: [rec.:] Zielewiczówna Marja. „Z rozmyślań Emersona”. Warszawa, 1910,
[w dziale:] Krytyka, [w rubryce:] Filozofia, „Książka”, 1910, nr 1, s. 7 [F.N. wymieniony
przy indywidualizmie];
1016. I. Halpern: [rec.:] Bacon Fr. „Szkice polityczno-etyczne. (Sermones fideles seu inteńora
rerum)”. Serja I. Z łacińskiego oryginału przełożył Stanisław Pyrowicz, magister prawa i
administracji. Warszawa 1910, [w dziale:] Krytyka, [w rubryce:] Filozofia, psychologja,
„Książka”, 1910, nr 3, s. 99 [wzmianka o F.N.];
1017. A. Zieleńczyk: [rec.:] Guyau M. „Zarys moralności bez powinności i sankcji”.
Warszawa, 1910, [w dziale:] Krytyka, [w rubryce:] Filozofia, etyka, „Książka”, 1910, nr
5, s. 189 [wzmianka o pokrewieństwie z poglądami F.N.];
1018. A. Zieleńczyk: [rec.:] Znaniecki Florjan. „Zagadnienie wartości w filozofii”. Warszawa,
1910, [w dziale:] Krytyka, [w rubryce:] Filozofia, psychologja, etyka, „Książka”, 1910, nr
7, s. 281 [F.N. wymieniony w związku z zagadnieniem wartości];
1019. F. Kierski: [rec.:] Kozłowski W.M. „Historja filozofii w XIX w., od początku tego stulecia
do chwili bieżącej”. Warszawa, 1910, [w dziale;] Krytyka, [w rubryce:] Filozofia,
„Książka”, 1910, nr 8, s. 320, 321 [o „obłędzie” F.N.; niepoprawne wydrukowanie
nazwiska F.N.];
1020. A. Drogoszewski: [rec.:] Michałkowski Zygmunt. „Do celu. Luźne kartki z historji
duszy”. Warszawa, 1910, [w dziale:] Krytyka, [w rubryce:] Poezja, powieść, dramat,
„Książka”, 1910, nr 11, s. 458 [F.N. wymieniany w książce];
1021. E.B. [E. Breiter]: [rec.:] Oscar Ewald: „Gründe und Abgründe. Präludien zu einer
Philosophie des Lebens”. Berlin, [w dziale:] Sprawozdania, „Krytyka”, 1910, t. 1, s. 122
[wzmianka o wpływie F.N. na O. Ewalda];
1022. M. Treter: Dr. Gustav Tichy: „Indywidualizm społeczny. Analiza społeczno-etyczna.
(Socialni in-dividualism. Analysa socialne ethicka)”, CM, VIII (1907) 4,5, [w dziale:] Z
czasopism, „Przegląd Filozoficzny”, 1910, z. 4, s. 521 [wzmianka imienna];
1023. L. Wołowicz: Demetrius Gusti: „Socjołogiczne dążności w etyce nowożytnej. (Die
soziologischen Bestrebungen in der neueren Ethik)”, VwPh. XXXII (1908), [w dziale:] Z
czasopism, „Przegląd Filozoficzny”, 1910, z. 4, s. 522 [F.N. wymieniony obok Tołstoja i
Ibsena];
1024. K. Irzykowski: Ocalenie „istoty rzeczy”. (Roman Jaworski: „Historje manjaków”.
Nakładem „Książki”. Kraków), „Widnokręgi”, 1910, z. 16, s. 117 [o obecności w książce
„rekwizytów [...] z czasów przemożnego wpływu Nietzschego”];
1025. S.J. Kretz: [rec.:] Sigmund Bytkowski: „Gerhart Hauptmanns Naturalismus und das
Drama”. (Beiträge zur Ästhetik, hrsg. von Theodor Lipps und R.M. Werner), Hamburg
und Leipzig 1908, [w dziale:] Recenzye i sprawozdania, „Pamiętnik Literacki”, 1910, z.
2, s. 391 [wzmianka o podziale F.N. na „dionizyjskość” i „apollińskość”];
1026. B. Biegeleisen: [rec.:] Jerzy Kurnatowski: „Zasady moralne”. Warszawa 1909, [w
dziale:] Sprawozdania, „Krytyka”, 1910, t. 2, s. 83 [wzmianka o pokrewieństwie
Kurnatowskiego z F.N.];
1027. J. Kaczkowski: [rec.:] Michał Sobeski: Przędziwo Arachny. Kraków, [w dziale:]
Sprawozdania, „Krytyka”, 1910, t. 2, s. 146 [wzmianka o obecnym w książce eseju Kant
i Nietzsche];
1028. W. Dunin: [rec.:] J.K Kochanowski: „Echa prawieku i błyskawice praw dziejowych na tle
teraź-niejszości”, Warszawa, Lwów 1910, [w dziale:] Piśmiennictwo, „Biblioteka
Warszawska”, 1910, t. 3, z. 1, s. 167 [F.N. przy okazji J.K. Kochanowskiego];
1029. H. Galie: [rec.:] J.G. Pawlikowski: „Studyów nad Królem-Duchem część pierwsza:
Mistyka Słowackiego”, Warszawa 1909, [w dziale:] Piśmiennictwo, „Biblioteka
Warszawska”, 1910, t. 3, z. 3, s. 588 [wzmianka o F.N.];
1030. M. Sieniatycki: [rec.:] „Theologische Zeitfragen” von Chr. Pesch S.J. 5. Folge:
Glaubenspflicht und Glaubensschwierigkeiten. Freiburg. 1908, [w dziale:] Przegląd
piśmiennictwa, [w rubryce:] Z piśmiennictw obcych, „Przegląd Powszechny”, 1910, z. 9,
s. 415 [F.N. przy definiowaniu metafizyki];
1031. [anonim]: [rec.:] Z nowszych powieści polskich, [wdziale:] Przegląd piśmiennictwa, [w
rubryce:] Z piśmiennictwa polskiego, „Przegląd Powszechny”, 1910, z. 10, s. 109 [F.N.
przy okazji powieści Najwyższa droga A.St. Iwieńskiego];
1032. J. Zachariewicz: [rec.:] Georg Brandes: „Voltaire in seinem Verhältnis zu Friedrich dem
Grossen und Jean Jacques Rousseau (Berlin 1908)”, [w dziale:] Kronika literacka,
„Przegląd Polski”, 1910, z. 12, s. 339 [uwaga o tym, że Brandes pierwszy zwrócił uwagę
na F.N.];
1033. J. Kaczkowski: Michał Sobeski, „Przędziwo Arachny”, Kraków, [w dziale:] Nowe
książki, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika Poznańskiego”, 1910, nr 10, s. 159
[F.N. wzmiankowany w nocie o krytyku M. Sobeskim];
1034. K. Irzykowski: Ocalenie „istoty rzeczy”. (Roman Jaworski: Historje maniaków.
Nakładem „Książki”, Kraków), „Widnokręgi”, 1910, z. 16, s. 117 [o wpływie F.N.];
1035. [anonim]: „Die Petruslegende, ein Beitrag zur Mythologie des Christentums”, Prof. Dr.
Arthur Drews, Frankfurt a. M., [w dziale:] Książki, „Myśl Niepodległa”, 1910, nr 122, s.
93 [Nietzsches Philosophie jest jedną z książek Drewsa];
1036. W.R. [W. Rzymowski]: [rec.:] „Moralność bez powinności i sankcji”, M. Guyau,
Warszawa 1910, [w dziale:] Książki, „Myśl Niepodległa”, 1910, nr 128, s. 380 [o
Zaratustrze i tęsknocie za nadczłowiekiem];
1037. W.R. [W. Rzymowski]: [rec.:] „Lermontow — poet swierchczełowieczestwa. (Lermontow
— poeta nadczłowieczeństwa)”, D.S. Mereżkowskij, Petersburg 1909, [w dziale:] Książki,
„Myśl Niepodległa”, 1910, nr 128, s. 381 [Lermontow „protoplastą” F.N.];
1038. K. Bereżyński: Panteizm harfy. (Z powodu książki Cezarego Jellenty „Druid Juliusz
Słowacki”), „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika Poznańskiego”, 1911, nr 3, s. 37
[wzmianka o Zaratustrze F.N.];
1039. M. Kridl: [rec.:] Berent Wacław. „Ozimina”. Powieść. Warszawa, 1911, [w dziale:]
Krytyka, [w rubryce:] Poezja, powieść, dramat, „Książka”, 1911, nr 6, s. 247 [F.N. przy
okazji przekładu Zaratustry];
1040. Onis: Książki, „Museion”, 1911, z. 6, s. 124 [F.N. przy okazji Brzozowskiego];
1041. Quis [A. Grzymała-Siedlecki] : Książki, „Museion”, 1911, z. 9, s. 97 [o poematach
Kasprowicza i „rosnącym wpływie” F.N.];
1042. [anonim]: [rec.:] John Henry Mackay: „Max Stirner. Sein Leben und sein Werk”.
Treptow bei Berlin, [w dziale:] Sprawozdania, „Krytyka”, 1911, t. 1, s. 174 [Stirner
nazwany poprzednikiem F.N.];
1043. M. Treter: R.M. Meyer: (Berlin). „Estetyka amerykańska. (Amerikanische Aesthetik)”,
„Das literarische Echo”, XII, (1910), z. 18, [w dziale:] Przegląd czasopism, „Ruch
Filozoficzny”, 1911, nr 7, s. 152 [wzmianka o teorii „Wille zum Leben” i „Wille zur
Macht” F.N.];
1044. K. Wize: [rec.:] E. Duerr: „Grundzüge der Ethik”, [w dziale:] Krytyka i sprawozdania,
„Przegląd Filozoficzny”, 1911, z. 1, s. 128;
1045. Lector [W. Feldman]: Daniel Zgliński: „Impertynencje i paradoksy. Studya”. Warszawa,
[w dziale:] Sprawozdania, „Krytyka”, 1911, t. 3, s. 214 [komentarz do szkicu Zglińskiego
o F.N.];
1046. E. Czekalski: Pani Walewska — a może pani El, „Krytyka”, 1911, t. 4, s. 40 [F.N.
wymieniony przy omawianiu książki M.J. Walewskiej: Pani El. Cykl nowoczesny];
1047. M. Albiński: [rec.:] „Der Pessimismus und das Tragische im Leben”. Von Dr. Albrecht
Vögele. Freiburg im Breisgau. 1910, [w dziale:] Przegląd piśmiennictwa, „Przegląd
Powszechny”, 1911, z. 8, s. 263 [omawiana praca kończy się przedstawieniem poglądów
F.N. i Wagnera];
1048. H. Galie: [rec.:] Jachimecki Zdzisław. „Ryszard Wagner”. Lwów 1912, [w dziale:]
Krytyka, [w rubryce:] Poezja, powieść, dramat, „Książka”, 1912, nr 9, s. 418 [wzmianka
o F.N.];
1049. A.B.: [rec.:] „Przędziwo Arachny. Z pogranicza sztuki i filozofii”. Michał Sobeski.
Kraków 1909, [w rubryce:] Zapiski bibliograficzne, „Przegląd Powszechny”, 1911, z. 12,
s. 421 [o rozdziale poświęconym Kantowi i F.N.];
1050. F. Znaniecki: [rec.:] Aleksander Świętochowski: „Źródła moralności”, Warszawa Kraków 1912, [w dziale:] Przegląd krytyczny, „Przegląd Filozoficzny”, 1912, s. 243
[pojedyncza wzmianka];
1051. W.J. Grzybowski: O nową rzeczywistość filozoficzną. (Filozofia wartości F.
Znanieckiego), Zamiechów 1912, [w dziale:] Przegląd krytyczny, „Przegląd
Filozoficzny”, 1912, s. 520 [pojedyncza wzmianka];
1052. W.T. Baranowski: [rec.:] Cezary Jellenta: „Grający szczyt. Studya syntetycznokrytyczne”, Kraków 1912, [w dziale:] Piśmiennictwo, „Biblioteka Warszawska”, 1912, t.
4, z. 1, s. 181 [F.N. wymieniony w szeregu „wielkich twórców modernizmu”];
1053. S. Serwin: [rec.:] Henryk Trzpis: „Marzenia Jasnowidzącego. Rzecz o niedokończonym
poemacie Z. Krasińskiego”, [w dziale:] Przegląd, „Rydwan”, listopad — grudzień 1912,
s. 168 [przytoczony fragment aforyzmu 205 z Ludzkiego, arcyludzkiego];
1054. T. Strumiłło: Paul Carus: „Max Stirner, poprzednik Nietzschego”, „The Monist”, XXI, 3,
[w dziale:] Przegląd czasopism, „Ruch Filozoficzny”, 1912, nr 1, s. 6;
1055. Z. Zawirski: A. Lolande: „Woluntaryzm intelektualistyczny”, „Revue philosophiqe de la
France et l'etranger, XXXVIII, 1, [w dziale:] Przegląd czasopism, „Ruch Filozoficzny”,
1912, nr 4, s. 64 [wzmianki o F.N.];
1056. M. Treter: J. Tvrdy: „Jean Mańe Guyau”, „Eeska Mysi”, XIII, I, [w dziale:] Przegląd
czasopism, „Ruch Filozoficzny”, 1912, nr 4, s. 68 [wzmianki o F.N.];
1057. Quis [A. Grzymała-Siedlecki]: Książki, „Museion”, 1912, z. 3, s. 184 [wzmianka o
nietzscheanizmie];
1058. Quis [A. Grzymała-Siedlecki]: Książki, „Museion”, 1912, z. 5, s. 135 [F.N. i filozofia
tragedii w lnterludyach M. Sobeskiego];
1059. Quis [A. Grzymała-Siedlecki]: Książki, „Museion”, 1912, z. 8, s. 72, 73 [F.N. przy okazji
książki G. Glassa Gromada i człowiek];
1060. Quis [A. Grzymała-Siedlecki]: Książki, „Museion”, 1912, z. 9, s. 101, 105, 107 [F.N. w
nawiązaniu do Brzozowskiego];
1061. J. Flach: [rec.:] Antoni Potocki: „Polska literatura współczesna. Część I. Kult
zbiorowości 1860-1890. Część II. Kult jednostki 1890-1910”. (Warszawa 1912), [w
dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1912, z. 6, s. 397 [wzmianka o
konieczności dostrzegania związków pomiędzy F.N. a Przybyszewskim];
1062. J. Flach: [rec.:] Adam Krechowiecki: „Amen. Powieść współczesna”. (Warszawa 1911),
[w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1912, z. 7, s. 98 [wzmianka o jednym z
bohaterów powieści, który wygłasza tylko maksymy F.N.];
1063. J. Flach: [rec.:] Stanislaw Przybyszewski: „Zmierzch. Synów ziemi część trzecia i
ostatnia”, [w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1912, z. 10, s. 107 [o
błędnym odczytaniu indywidualizmu F.N. przez polski modernizm];
1064. J. Flach: [rec.:] „Ludwig II und Joseph Kainz und Anderes aus meinem Tagebuche”, von
Felix Philippi, [w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1912, z. 11, s. 325 [przy
opisach krajobrazów szwajcarskich pojawia się F.N., spacerujący w Sils-Maria];
1065. C. Jellenta: O sztuce i człowieku wiecznym — Zygmunta Wasilewskiego, [w dziale:]
Przegląd, „Rydwan”, październik 1913, s. 29 [F.N. wzmiankowany jako prometeista];
1066. S. Serwin: [rec.:] Dr. A. Heilpern: „Przyczynki do psychologii twórczości”, [w dziale:]
Przegląd, „Rydwan”, październik 1913, s. 30 [krótkie zestawienie F.N. z D. Straussem];
1067. E. Semil: Fouillée Alfred: „La pensée et les nouvelles écoles anti-intellectualites”, Paris
1911, [w dziale:] Sprawozdania, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 2, s. 32 [wzmianka o
nietzscheanizmie];
1068. Z. z Pasławskich Drexlerowa: Anton Korwan: „Dornera krytyka pessymizmu. (Domers
Kritik des Pessymismus)”, „Zeitschrift für Philosphie und philosophische Kritik”', 149, I,
[w dziale:] Przegląd czasopism, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 4, s. 93 [wymieniona
książka Pessymismus, Nietzsche, Naturalismus in besonderer Beziehung auf die Religion,
Lipsk 1911];
1069. J. Flach: [rec.:] „Polska pieśń miłosna. Antologia”. Wydał i wstępem opatrzył Jan
Lorentowicz, [w dziale:] Kronika literacka, „Przegląd Polski”, 1913, z. 8, s. 267
[wzmianka o mizoginizmie F.N. i Strindberga];
1070. Z. z Pasławskich Drexlerowa: Hermann Schwarz: August Domer a naturalizm. (August
Domer und der Naturalismus)”, „Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik”,
153,I, [w dziale:] Przegląd czasopism, „Ruch Filozoficzny”, 1914, nr 5, s. 129 [wzmianki
o F.N. przy okazji Schopenhauera i Hartmanna];
1071. W. Kozicki: [rec.:] Zenon Przesmycki (Miriam). „Proarte. Uwagiosztuce ikulturze”.
Warszawa. 1914, [w dziale:] Dział sprawozdawczy, [w rubryce:] Historya literatury,
„Książka”, 1914, nr 4 i 5, s. 276 [wzmianka o obecności F.N. u Miriama];
1072. J. Muszkowski: Angielskie wydawnictwa wojenne, „Myśl Polska”, 1915, t. 1, z. 2, s. 321
[nota o Nietzsche and Treitschke. The workship of Power in modem Germany E.
Barkera];
1073. B. Lipiński: [rec.:] „Anonizm Jana M. Guyau wobec powszechnych i niezmiennych praw i
zasad porządku moralnego. Pozytywno-krytyczna rozprawa o podstawie moralności”.
Ks. Jan Bączek M.S.T., Włocławek 1914, [w dziale:] Przegląd piśmiennictwa, „Przegląd
Powszechny”, 1914, z. 9, s. 388 [F.N. w cytowanym fragmencie omawianego autora];
2.10. LISTY DO REDAKCJI, POLEMIKI, NOTY REDAKCYJNE
1074. Odpowiedzi Redakcyi, „Prawda”, 1894, nr 38, s. 456 [„Nietzsche, obok wielu myśli
głębokich, napisał wiele bredni, usprawiedliwionych rozstrojem umysłu”];
1075. Odpowiedzi Redakcyi, „Prawda”, 1896, nr 51, s. 611 [o obłąkaniu i geniuszu F.N.];
1076. S.P. [S. Przybyszewski]: Panu W.K we Lwowie, [w rubryce:] Korespondencya Redakcyi,
„Życie”, 1898, nr 38/39, s. 520 [wyjaśnienie w związku z zarzutami ks. Pawelskiego
zamieszczonymi w „Przeglądzie Powszechnym”, gdzie S. Przybyszewski został nazwany
dekadentem i nietzscheanistą];
1077. Red. (S. Popowski i S. Pieńkowski): „Strumień”, 1899, nr 1, s. 9 [„Umieścimy w r.b. cały
szereg wyjątków z Zarathustry. Będzie to z naszej strony przedmiotowa odpowiedź na
bałamutne w tej sprawie hałasy dziennikarskich filozofów i gorzkie żale naszych antropologów”];
1078. Odpowiedzi Redakcyi, „Strumień”, 1900, nr 17, s. 280 [pochwała przekładu Zarathustry
dokonanego przez Moraczewskiego, któremu rzekomo „przychodził z pomocą”
Przybyszewski];
1079. Odpowiedzi Redakcji, „Ogniwo”, 1903, nr 23, s. 560 [informacja o przekładach
rosyjskich F.N. i o polskich książkach poświęconych F.N.];
1080. Redakcya Zdroju [J. Hulewicz]: Fałszywy giest, „Zdrój”, 1917, nr 6, s. 186 [F.N.
wymieniony przy okazji polemiki z „Kurierem Poznańskim”];
2.11. NOTATKI ORAZ WZMIANKI W TEKSTACH INFORMACYJNYCH
1081. E. Lipnicki: [w dziale:] Kronika wiedeńska, „Biblioteka Warszawska”, 1893, t. 2, z. 4, s.
560-565, 576 [krótkie przedstawienie biografii F.N., zaakcentowanie coraz żywszej
recepcji jego filozofii w ruchu umysłowo-literackim Europy Zachodniej oraz
przedstawienie podstawowych założeń światopoglądu F.N.; wątki filozoficzne F.N. w
dziele Oldena Mądra Kasia (Die kluge Käthe)];
1082. [anonim]: Kronika, „Świat”, 1893, nr 20, s. 470 [informacja o rozpoczynających się
piątkowych wieczorach „Związku Literackiego”, na których m.in. odbędzie się
pogadanka o F.N. przeprowadzona przez W. Feldmana];
1083. [anonim]: [w dziale:] Kronika paryska, „Biblioteka Warszawska”, 1894, t. 1, z. 2, s. 284
[F.N. nazwany „marzycielem”, tworzącym „anarchistów salonowych”];
1084. [anonim]: Głosy, „Głos”, 1898, nr 15, s. 351 [uwaga F.N., dotycząca „krzyżowania
Żydów z arystokracją pruską”, którego rezultatem byłby „Übermensch”];
1085. [anonim]: Lwów, „Życie”, 1898, nr 45, s. 601 [wzmianka o F.N. w związku z wizytą G.
Brandesa we Lwowie];
1086. L. [S. Lack]: [w dziale:] Przegląd przeglądów, „Życie”, 1898, nr 47, s. 631 [o
wiedeńskim piśmie „Wiener Rundschau”, którego program jest „żywcem zapożyczony u
Nietzschego”];
1087. S. Duchińska: [w dziale:] Kronika Paryska, „Biblioteka Warszawska”, 1899, t. 1, z. 2, s.
295 [przezwyciężenie pesymizmu u F.N.];
1088. S. Lack: Przegląd przeglądów, „Życie”, 1899, nr 5, s. 100 [F.N. przy omówieniu artykułu
Z. Daszyńskiej Program modernistów, zamieszczonym w warszawskiej „Prawdzie”];
1089. S. Lack: Przegląd przeglądów, „Życie”, 1899, nr 7, s. 144 [wzmianka imienna];
1090. [anonim]: Kronika literacka i artystyczna, „Głos”, 1899, nr 8, s. 178 [informacja o
zawarciu umowy między S. Pieńkowskim i E. Förster-Nietzsche, dzięki której
Pieńkowski uzyskuje wyłączność tłumaczenia dzieł F.N. na język polski oraz
publikowania ich w drukach zwartych i rozproszonych];
1091. S. Lack: Przegląd przeglądów, „Życie”, 1899, nr 12, s. 238 [o H. Struvem i F.N.];
1092. W.G. [W. Gąsiorowski]: „Życie”, [w dziale:] Notatki krytyczne, „Strumień”, 1900, nr 6,
s. 104 [wzmianka o tłumaczeniach Zarathustry, zamieszczanych w „Życiu”];
1093. [anonim]: Kronika naukowa, literacka i artystyczna, „Głos”, 1900, nr 6, s. 93 [o artykule
E. Förster-Nietzsche, traktującym o przyczynie choroby F.N.];
1094. J. Flach: Czasopisma niemieckie, [w dziale:] Przegląd prasy, „Głos”, 1900, nr 19, s. 302
[o artykule M. Seilinga i jego stwierdzeniu, że F.N. nie był filozofem];
1095. J. Pawelski: Ze świata literackiego. Ankieta w „La terre nouvelle” o sztuce, [w dziale:]
Sprawozdanie z ruchu religinego, naukowego i społecznego, „Przegląd Powszechny”,
1900, z. 11, s. 306 [Levengard nazwany nietzscheanistą];
1096. [anonim]: Notatki naukowe, „Prawda”, 1900, nr 41, s. 492 [nota o założeniu „Archiwum
Nietzschego”];
1097. [anonim]: Wiadomości bibliograficzne, „Biblioteka Warszawska”, 1900, t. 3, z. 3, s. 574
[wiadomość o tłumaczeniu przez M. Cumft-Pieńkowską szkicu „zmarłego niedawno”
F.N. Ryszard Wagner w Bayreuth];
1098. Miriam [Z. Przesmycki]: Poezya, [w dziale:] Kronika miesięczna, „Chimera”, 1901, t. 2,
z. 4/5, s. 322 [wzmianka imienna];
1099. [anonim]: Odpowiedzi Redakcyi, „Głos”, 1902, nr 6, s. 94 [wzmianka o przekładzie Tak
mówił Zaratustra];
1100. Włast [M. Komornicka]: Powieść, [w dziale:] Kronika miesięczna, „Chimera”, 1902, t. 5,
z. 14, s. 351 [wzmianka imienna: „Nietzsche'om”];
1101. Tredecim [M. Komornicka, Z. Przesmycki, J. Lemański]: Glossy [w dziale:] Kronika
miesięczna, „Chimera”, 1902, t. 6, z. 17, s. 299 [wzmianka imienna];
1102. [anonim]: Pisma, „Tygodnik Słowa Polskiego”, 1902, nr 21, s. 8 [wzmianka o dziełach
F.N. przy okazji omówienia rozprawy Chmielowskiego Teorye dramatu w literaturze
polskiej w „Pamiętniku Literackim”];
1103. [anonim]: Pisma, „Tygodnik Słowa Polskiego”, 1902, nr 23, s. 8 [o niekwestionowanym
wpływie F.N. na literaturę francuską przy okazji ogłoszenia w listopadowym zeszycie
„Mercure de France” wyników ankiety na temat wpływu kultury niemieckiej na
francuską];
1104. St. W. [S. Womela]: Pisma, [w dziale:] Z piśmiennictwa i sztuki, „Tydzień. Dodatek
Literacki Kurjera Lwowskiego”, 1902, nr 39, s. 628 [informacja o fragmentach Zaratustry
F.N. w „Chimerze”];
1105. Z. Przesmycki (Miriam): Od redakcyi. Po półtoraroczu, „Chimera”, 1902, t. 6, s. 475
[F.N wymieniony w podsumowaniu redaktora „Chimery”];
1106. Chimera: Varia, [w dziale:] Kronika miesięczna, „Chimera”, 1902, z. 16, s. 152 [F.N. w
nocie o R.W. Emersonie];
1107. [anonim]: Prasa polska, [w dziale:] Przegląd miesięczny, „Krytyka”, 1903, t. 1, s. 457 [w
omawianiu zawartości „Głosu” wzmianka o F.N.];
1108. [anonim]: Prasa polska, [w dziale:] Przegląd miesięczny, „Krytyka”, 1903,t. 2,s. 173
[przy omawianiu zawartości „Ateneum” wzmianka o F.N. odnośnie do B. Shawa];
1109. W. Strusiński: Przegląd prasy, [w dziale:] Przegląd miesięczny, „Krytyka”, 1904, t. 1, s.
315 [w „Die neue Rundschau” informacja o opublikowaniu przez Curta Waschmutha
korespondencji F.N. z Ritschlem z lat 1867-1869];
1110. Tredecim [M. Komornicka, Z. Przesmycki, J. Lemański]: Modernizm i poszukiwanie
arcydzieł, [w dziale:] Kronika miesięczna, „Chimera”, 1904, t. 7, z. 19, s. 132 [mowa o
„snobach i karierowiczach”, naśladujących F.N.];
1111. J.L. [J. Lemański]: Powieść, [w dziale]: Kronika miesięczna, „Chimera”, 1904, t. 7, z.
20/21, s. 439 [wzmianka o F.N. pochodząca z przedmowy W.S. Reymonta do książki P.
Altenberga Jak ja to widzę: „P. Altenberg to mistrz — konfekcyonista z Café Central na
Herrengasse i autor aforyzmów pochodzących z Nietzschego”];
1112. [anonim]: Osiemdziesiąta rocznica urodzin Kuno Fischera, „Przegląd Filozoficzny”,
1905, z. 1, s. 106 [z tej okazji wydanie dzieła zbiorowego Die Philosophie im Beginne
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120.
1121.
1122.
1123.
1124.
1125.
1126.
1127.
1128.
1129.
1130.
1131.
des zwanzigsten Jahr-hunderts. Festschrift für Kuno Fischer, w którym jeden ze
współautorów B. Bauch przedstawia stan etyki, w tym „niemoralny indywidualizm”
F.N.];
Włast [M. Komornicka]: Powieść, [w dziale:] Kronika miesięczna, „Chimera”, 1905, z.
27, s. 332 [o wpływie F.N. na K. Irzykowskiego w powieści Pałuba];
[anonim]: Poradnik językowy, [w rubryce:] Wydawnictwa peryodyczne, „Biblioteka
Warszawska”, 1905, t. 1, z. 3, s. 614 [dotyczy przekładu K. Twardowskiego dzieła
Vaihingera Filozofia Nietzschego, w którym wg M. Kryńskiego istnieje „szereg usterek i
błędów”];
O.Ł.: Prasa obca, [w dziale:] Przegląd miesięczny, „Krytyka”, 1906, t. 1, s. 264-265 [o
zamieszczeniu w „Literaturno-naukowyj Wistnyk” fragmentu z Also sprach Zarathustra
w przekładzie Moczulskiego];
N. [T. Nalepiński]: Przegląd prasy, [w dziale:] Przegląd miesięczny, „Krytyka”, 1906, t.
l,s. 351 [F.N. wymieniony w związku z Dostojewskim przy przeglądzie „Wiesów”];
[anonim]: Nietzsche jako kompozytor muzyczny, [w dziale:] Wiadomości bieżące,
„Przegląd Filozoficzny”, 1906, z. l,s. 86 [berliński Verein für Kunst urządził wieczór
muzyczny, na którym prezentowano muzykę F.N. i odczytywano fragmenty z
Zarathustry];
(W.O.) [W. Orkan]: Prasa obca, [w dziale:] Przegląd miesięczny, „Krytyka”, 1906, t. 2,
s. 203 [o zamieszczeniu utworów F.N. w ukraińskim czasopiśmie „Świt”];
S. Krauz: Prasa obca, [w dziale:] Przegląd miesięczny, „Krytyka”, 1906, t. 2, s. 467
[wzmianka o wpływie F.N., Ibsena i Schopenhauera na B. Shawa przy przeglądzie „Die
Neue Zeit”];
[anonim]: Nowe wydanie pism Nietzschego, [w dziale:] Wiadomości bieżące, „Przegląd
Filozoficzny”, 1907, z. 3, s. 426 [o roli E. Förster-Nietzsche w wydawaniu pism F.N.];
[anonim]: Prasa obca, [w dziale:] Przegląd miesięczny, „Krytyka”, 1907, t. 2, s. 212 [w
„Die neue Rundschau” informacja o ogłoszeniu listów Overbecka do Treitschkego i
Rohdego, ujawniających epizody z życia F.N.];
[anonim]: Zapiski, „Myśl Niepodległa”, 1907, nr 20, s. 375 [F.N. w nawiązaniu do
Hauptmanna];
[anonim]: Zapiski, „Myśl Niepodległa”, 1907, nr 21, s. 416 [F.N. cytowany przy okazji
Mickiewicza];
[anonim]: Zapiski, „Myśl Niepodległa”, 1907, nr 26, s. 659 [wzmianka o Antychryście
F.N.];
E.B. [E. Breiter]: Prasa obca, [w dziale:] Przegląd miesięczny, „Krytyka”, 1908, t. 1, s.
389 [w „Das literarische Echo” o wpływie F.N. na czołowego francuskiego modernistę F.
Cleinenta];
J. Iwański: Klerykalistyczni denuncjanci, [w dziale:] Zapiski, „Myśl Niepodległa”, 1908,
nr 61, s. 613 [o porównaniu św. Franciszka z Asyżu z F.N. i Tołstojem przez
Garbowskiego w odczycie O filozofji przyrodniczej św. Franciszka z Asyżu];
W.R. [W. Rzymowski]: Nowa szkoła, [w dziale:] Zapiski, „Myśl Niepodległa”, 1908, nr
63, s. 708 [wzmianka o F.N.];
S.D.: Mowa małp, [w dziale:] Zapiski, „Myśl Niepodległa”, 1908, nr 71, s. 1095
[wymieniony nadczłowiek F.N.];
S.D.: Z prasy, [w dziale:] Zapiski, „Myśl Niepodległa”, 1908, nr 80, s. 1522, 1523 [F.N.
przy omówieniu Międzynarodowego Kongresu Filozofów w Heidelbergu];
[anonim]: Kronika miesięczna, „Biblioteka Warszawska”, 1909, t. 1, z. 2, s. 403 [o
socjalistach będących pod wpływem F.N i uzurpujących sobie prawo do „moralności
panów”];
[anonim]: Popularność artystów wśród uczonych, [w dziale:] Notatki literackie i
artystyczne, „Literatura i Sztuka”, 1909, nr 13, s. 206 [według ankiety, dotyczącej
autorów najchętniej czytanych, przeprowadzonej przez redakcję miesięcznika religijno-
1132.
1133.
1134.
1135.
1136.
1137.
1138.
1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1144.
1145.
1146.
1147.
1148.
1149.
filozoficznego wychodzącego w Lugano, F.N. uzyskał od 19 do 24 głosów na stu
zapytanych];
[anonim]: Z prasy, [w dziale:] Zapiski, „Myśl Niepodległa”. 1909, nr 110, s. 1250 [F.N.
wymieniony wśród tych niemieckich pisarzy, którzy „wynoszą się nad tłum”];
Z. Łempicki: [w dziale:] Kronika literacka, „Przewodnik Naukowy i Literacki”, 1911, z.
3, s. 281 [F.N. przy okazji Spittelera];
[anonim]: Wiadomości wydawnicze, „Ruch Filozoficzny”, 1911, nr 6, s. 131 [zapowiedź
tanich wydań dzieł Schopenhauera, F.N. oraz listów Kanta];
[anonim]: Autografy filozoficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1911, nr 6, s. 136 [informacja o
aukcji, przeprowadzonej w Lipsku 3-6.05.1911, na której została sprzedana m.in.
korespondencja Nietzschego z wydawcą E.W. Fritzschem (58 listów i kartek z lat 18711888)];
M. Treter: Przegląd czasopism, „Miesięcznik Literacki i Artystyczny”, 1911, nr 6, s. 608
[informacja o licytacji korespondencji F.N. z jego wydawcą, która zamieszczona została
w „Der Kunstmarkt. Wochenschrift für Kenner und Sammler”, nr 26];
[anonim]: Wolność nauki a Ameryka, [w dziale:] Zapiski, „Myśl Niepodległa”, 1911, nr
165, s. 422 [F.N. cytowany];
[anonim]: Z prasy, [w dziale:] Zapiski, „Myśl Niepodległa”, 1911, nr 175, s. 905 [F.N.
przy okazji „ruchu tłumaczeniowego”];
[anonim]: Organ widzenia, [w dziale:] Zapiski, „Myśl Niepodległa”, 1911, nr 186, s.
1430 [cytat z Ludzkiego, arcyludzkiego];
[anonim]: Z prasy zagranicznej, [w dziale:] Zapiski, „Myśl Niepodległa”, 1912, nr 207, s.
713 [dzieła F.N. nie figurują na indeksie ksiąg zakazanych z roku 1900, którego przegląd
pojawił się w zurychskim czasopiśmie „Freidenker”];
[anonim]: Religja a piąty akt życia, [w dziale:] Zapiski, „Myśl Niepodległa”, 1912, nr
226, s. 1619 [cytat z Pożyteczności i szkodliwości historji dla życia];
[anonim]: Korespondencja Nietzschego, „Ruch Filozoficzny”, 1912, nr 4, s. 72
[informacja o sporze pomiędzy E. Förster-Nietzsche a K.A. Bernoullim i wydawnictwem
Diedrichsa, dotyczącym korespondencji F.N. z F. Overbeckiem];
I. Halpern: Historia filozofii, [w dziale:] Kronika polskiej pracy filozoficznej Nr 1. Od
początku 1910 do polowy 1911, „Przegląd Filozoficzny”, 1912, z. 4, s. 571 [informacja o
ukazaniu się 4 tomów przekładu dzieł F.N.];
[anonim]: Wiadomości wydawnicze, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 1, s. 21 [według
wydawnictwa Klasycy religii i religia klasyków F.N. należy do tych, którzy zajmowali się
zagadnieniem religii];
K.M. Morawski: Ustąpienie profesora Creizenacha, [w dziale:] Kronika, „Museion”,
1913, z. 7, s. 78 [wzmianka imienna];
J. Zachariewicz: Towarzystwo im. Schopenhauera, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 7, s.
155 [wzmianka o artykule P. Deussena Wie ich zu Schopenhauer kam i o tym, że Deussen
zaczął czytać Świat jako wola i wyobrażenie pod wpływem F.N.];
[anonim]: Z prasy, [w dziale:] Zapiski, „Myśl Niepodległa”, 1913, nr 231, s. 135
[wybrane aforyzmy z Ecce homo ukazały się w wychodzącym w Chicago miesięczniku
„Wolna Myśl”];
[anonim]: Z prasy perjodycznej, [w dziale:] Zapiski, „Myśl Niepodległa”, 1913, nr 250, s.
1049 [F.N. w rozprawie W. Muttermilcha Filozofia i życie w nr. 5/6 „Przeglądu
Narodowego”];
[anonim]: Pomnik Nietzschego, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 7, s. 204 [informacja
o wzniesieniu pomnika F.N. w Weimarze z okazji jego 70-tej rocznicy urodzin];
2.12. WZMIANKI W WYKŁADACH, ODCZYTACH, REFERATACH
1150. Z. Miłkowski: Zadania powieści polskiej. (Odczyt wygłoszony we Lwowie, dnia 22. lipca
1894), „Tydzień. Dodatek Literacki Kurjera Lwowskiego.”, 1894, nr 40, s. 323
[„Übermensch” Nietzschego wymieniony w kontekście ewolucji człowieka];
1151. Hel. O: Trzy odczyty o rasowości, [w dziale:] Badania naukowe, „Prawda”, 1904, nr 3. s.
31 [o „namnożeniu się ludzi o głowach Bismarcka, Lassalle'a, Nietzschego”];
1152. R. Minkiewicz: Teorja ewolucji a darwinizm, „Krytyka”, 1905, t. 2, s. 237, s. 414
[porównanie do owcy z księgi O uczonych w Tako rzecze Zaratustra];
1153. W. Witwicki: Z psychologii stosunków osobistych (Referat wygłoszony dn. 25 lipca
1907r.), „Przegląd Filozoficzny”, 1907, z. 4, s. 531 [krótkie wzmianki o F.N. przy
omawianiu stanów uczuciowych];
1154. A. Mazanowski: W sprawie lektury młodzieży szkolnej. (Referat wygłoszony na
konferencji dyrektorów szkół średnich gimnazjalnych), „Przegląd Powszechny”, 1914, z.
1, s. 23 [o trwaniu kultu F.N.], s. 25 [F.N. przy A. Bloku];
1155. F. Klimke: Hasła etyczno-religijne monizmu. (Odczyt publiczny w sali Towarzystwa
Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie), „Przegląd Powszechny”, 1914, z. 4, s. 9
[wymieniony F.N.];
1156. I. Chrzanowski: Odczyt o Mickiewiczu wygłoszony d. 11 grudnia r. 1916 we Lwowie na
rzecz „Pamiętnika Literackiego”, „Pamiętnik Literacki”, 1917, s. 41 [wzmianka o
„nadczłowieku” i o F.N. w odniesieniu do Schillera];
1157. M. Borowski: Stosunek etyki do ontologii w historji filozofji. (Na podstawie odczytu
wygłoszonego w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie dn. 20 stycznia 1912),
„Przegląd Filozoficzny”, 1917, z. 3, s. 193 [F.N. wymieniony przy omawianiu etycznego
ideału Schopenhauera];
1158. J. Lande: Przedmiot i metody filozofji prawa. Zarys historyczno-krytyczny. (Artykuł ten
jest tekstem odczytu wygłoszonego na posiedzeniu naukowym Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego w War-szawie dn. 6 czerwca 19l6r.), „Przegląd Filozoficzny”, 1917, z.
3, s. 197 [Kalikles nazwany poprzednikiem F.N.];
2.13. INFORMACJE O ODCZYTACH, WYKŁADACH, REFERATACH
OMAWIAJĄCYCH LUB WZMIANKUJĄCYCH F. NIETZSCHEGO
1159. [anonim]: Kronika, „Świat”, 1895, nr 9, s. 217 [informacja o przemowie Maryi SzeligiLoevy w Paryżu w kwestii emancypacji kobiet, w której autorka odrzuca argumenty
Schopenhauera, Nietzschego, Strindberga, Ledraina w związku z niższością kobiet wobec
mężczyzn];
1160. J.A.S. [J.A. Sierpniak]: Lwów, [w dziale:] Z różnych stron, „Głos”, 1899, nr 24, s. 574
[wzmianka o Chopinie i Nietzschem w omówieniu odczytu Przybyszewskiego];
1161. S. Kobyłecki: Zjazdy naukowe w 1900 r., [w dziale:] Sprawozdanie z ruchu religijnego,
naukowego i społecznego, „Przegląd Powszechny”, 1900, z. 7, s. 144 [Vaihinger:
Filozofia Nietzschego];
1162. R: Szkoły nauk społecznych, „Prawda”, 1900, nr 43, s. 513 [wzmianka o wykładach
Roberty'ego o F.N. w programie jednej z paryskich szkół społecznych];
1163. [anonim]: Ruch filozoficzny we Lwowie, [w dziale:] Wiadomości bieżące, „Przegląd
Filozoficzny”, 1902, z. 3, s. 360 [w cyklu wykładów z zakresu filozofii organizowanych
przez Uniwersytet Lwowski L. Przysiecki wygłosił szereg wykładów o F.N.];
1164. [anonim]: Wiadomości bieżące, „Przegląd Filozoficzny”, 1904, z. 3, s. 365 [cykl
wykładów Kant a Nietzsche, zorganizowanych przez Towarzystwo Psychologiczne w
Monachium];
1165. [anonim]: Sprawozdania kółka filozoficznego we Lwowie, [w dziale:] Wiadomości
bieżące, „Przegląd Filozoficzny”, 1905, z. 1, s. 105 [referat Elmera Filozofia
Nietzschego];
1166. [anonim]: Odczyty Wł. M. Kozłowskiego o filozofii współczesnej, [w dziale:] Wiadomości
bieżące, „Przegląd Filozoficzny”, 1905, z. 1, s. 107 [prelekcja Indywidualizm — Max
Stimer i Nietzsche wygłoszona jako ostatnia z cyklu 12 wykładów];
1167. [anonim]: Zawiadomienie, „Ateneum”, 1908, z. 1/2, s. 146 [informacja o trzech
odczytach poświęconych F.N., wygłoszonych w Dreźnie przez C. Jellentę, oraz
zapowiedź sześciu wykładów, z których pierwszym jest Schopenhauer jako poprzednik
Nietzschego i Wagnera];
1168. [anonim]: Wykłady publiczne Jakuba Lewkowicza, [w dziale]: Wiadomości bieżące,
„Przegląd Filozoficzny”, 1908, z. 2, s. 250 [wykład Fryderyk Nietzsche o Żydach i
judaizmie oraz cykl wykładów pod ogólnym tytułem Klasycy filozofii, w którym również
uwzględniono poglądy F.N.];
1169. [anonim]: Wykłady uniwersyteckie we Francji i Szwajcarii, [w dziale]: Wiadomości
bieżące, „Przegląd Filozoficzny”, 1909, z. 1, s. 110 [w Poitiers wykład p. Rivaud: Życie i
nauki Fryderyka Nietzschego];
1170. [anonim]: [w rubryce] Głosy, „Widnokręgi”, 1910, z. 1, s. 32 [Nietzsche: Zwalczanie
ascezy w cyklu odczytów Neoprometeiści C. Jellenty we Lwowie:];
1171. [anonim]: Wykłady, odczyty, referaty, „Ruch Filozoficzny”, 1911, nr 2, s. 37 [odczyty A.
Reybekiela zoorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Równouprawnienia Kobiet,
poświęcone Schopenhauerowi, Nietzschemu i Guyau];
1172. [anonim]: Wykłady Wincentego Lutosławskiego, [w rubryce:] Wykłady, odczyty, referaty,
„Ruch Filozoficzny”, 1911, nr 2, s. 37 [cykl wykładów Surrogaty filozofii, a wśród nich
wykład o F.N. jako „filologu filozofującym”];
1173. [anonim]: Wiadomości wydawnicze, „Ruch Filozoficzny”, 1911, nr 7, s. 157 [dr Zygmunt
Za-wirski: W sprawie wiecznego powracania wszechrzeczy — na posiedzeniu we
Lwowie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w dn. 27 maja 1911; w odczycie często
wspominany jest F.N.];
1174. [anonim]: Filozofia w uniwersytetach polskich, [w rubryce:] Wiadomości wydawnicze,
„Ruch Filozoficzny”, 1911, nr 7, s. 157 [prof. dr T. Garbowski: Filozofia Nietzschego a
ewolucyonizm — półrocze zimowe 1911/12 w Uniwersytecie Krakowskim];
1175. S. Zdziarski: Stowarzyszenia naukowo-literackie, [w dziale:] Sprawozdanie z ruchu
religijnego, naukowego i społecznego, „Przegląd Powszechny”, 1911, z. 11, s. 271 [w
ramach Powszechnych Wykładów Uniwersyteckich odczyt p. Urby: F. Nietzsche i jego
światopogląd];
1176. S. Zdziarski: Prowincya — Stanisławów, [z cyklu:] Stowarzyszenia naukowo-literackie,
[w dziale:] Sprawozdanie z ruchu religijnego, naukowego i społecznego, „Przegląd
Powszechny”, 1911, z. 11, s. 272 [informacja o odczycie C. Jellenty Fryderyk Nietzsche
— idea nadczłowieka];
1177. [anonim]: Filozofia w uniwersytetach polskich, „Ruch Filozoficzny”, 1912, nr 3, s. 48
[prof. dr T. Garbowski: Krytyka Nietzscheanizmu (Uniwersytet Krakowski)];
1178. [anonim]: Filozofia w powszechnych wykładach uniwersyteckich, „Ruch Filozoficzny”,
1912, nr 3, s. 48 [N. Przyprawa: Filozofia Nietzschego na tle kultury XIX wieku, w serii
wykładów organizowanych przez Uniwersytet Lwowski];
1179. [anonim]: Towarzystwa filozoficzne, [w rubryce:] Wykłady, odczyty, referaty, „Ruch
Filozoficzny”, 1912, nr 10, s. 225 [T. Garbowski: W sprawie filozoficznej charakterystyki
Nietzschego — odczyt 31 października 1912 w Krakowie];
1180. [anonim]: Wiedeńskie Towarzystwo Filozoficzne, [w rubryce:] Wykłady, odczyty, referaty,
„Ruch Filozoficzny”, 1912, nr 10, s. 226 [dr W. Schultz: Etyka Zarathustry. Przyczynek
do prahistoryi etyki — odczyt z 11 listopada 1912];
1181. [anonim]: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, [w rubryce:] Wykłady, Odczyty,
Referaty, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 3, s. 71 [dr A. Zieleńczyk: Z zagadnień
nietzscheanizmu: 1) Ewo-lucya myśli Nietzschego, 2) Pierwiastek apolliński i dionizyjski
w sztuce, 3) Idea nadczłowieka, 4) Woła mocy];
1182. [anonim]: Wiadomości wydawnicze, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 9, s. 254 [trzy
publiczne wykłady P. Deussena w Wiedniu — trzeci poświęcony wspomnieniom
osobistym o F.N.];
1183. [anonim]: Przegląd czasopism, „Ruch Filozoficzny”, 1914, nr 5, s. 128 [CG. Jung:
Przyczynek do badania typów psychologicznych — komunikat przedłożony na kongresie
psychoanalitycznym w Monachium 7 i 8 września 1913; odwołanie się do podziału
umysłów na dionizyjskie i apollińskie u F.N.];
1184. [anonim]: Wykłady, odczyty i posiedzenia naukowe, „Książka”, 1914, nr 4 i 5, s. 328 [C.
Jellenta: Cykl odczytów o Nitzschem (!) i jego dziele „Tako rzecze Zaratustra”];
2.14. ENCYKLOPEDIE, SŁOWNIKI, LEKSYKONY
1185. Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, Serya II, t. II, Warszawa 1903, s. 954959;
1186. Encyklopedia Powszechna Orgelbranda, t. X, Warszawa 1901, s. 530-531;
2.15. IKONOGRAFIA
DRUKI ZWARTE
1187. Z. Daszyńska: Nietzsche - Zarathustra. Studyum literackie, Kraków 1896 [portret F.N.];
1188. J. Kurnatowski: Nietzsche. Studia i tłumaczenia, Łódź 1903 [popiersie F.N. autorstwa M.
Klingera];
1189. H. Lichtenberger: Fryderyk Nietzsche i jego filozofia, przel. I. Marcinowska, Warszawa
1905 [portret F.N.];
1190. J. Szuman: Nietzsche, człowiek, poeta, myśliciel. Trzy odczyty, Lwów 1905 [szkic głowy
F.N. na końcu książki];
DRUKI ROZPROSZONE
1191. T. Jeske-Choiński: Majaczenia Fryderyka Nietzschego, „Wędrowiec”, 1893, nr 44, s. 707
[portret F.N.];
2.16. NEKROLOGI
1192. [anonim]: Zmarli, [w rubryce:] Wiadomości bieżące, „Głos”, 1900, nr 35, s. 559
[informacja o śmierci F.N. wraz z krótką notą biograficzną];
1193. J. Kleiner: Henryk Struve, [w rubryce:] Wspomnienia pośmiertne, „Pamiętnik
Literacki”, 1912, z. 3, s. 512 [uwaga o książce Anarchizm ducha u obcych i u nas, w
której F.N. był przedmiotem ataków Henryka Struvego];
1194. W. Hahn: Gostomski Walery, [w rubryce:] Wspomnienia pośmiertne, „Pamiętnik
Literacki”, 1914-1915, z. 3, s. 426 [wśród dorobku pisarskiego W. Gostomskiego
wymienione zostały również pozycje traktujące o F.N.: Fryd. Nietsche (!), [w:] idem: Z
przeszłości i teraźniejszości. Studya i szkice krytyczno-literackie, Warszawa 1904 oraz
Nietzsche i Tołstoj. Dwa przeciwieństwa myśli współczesnej, „Przegląd Polski”, 1904, t.
155];
2.17. ANONS
2.17.1. ANONS LITERATURY PODMIOTOWEJ
2.17.1.1. ANONS BIBLIOGRAFICZNY
1195. S. Zdziarski: Bibliografia, „Ateneum”, 1900, t. 4, z. 1, s. 214 [F.N.: Ryszard Wagner w
Bayreuth, 1901];
1196. Wiadomości bibljograficzne, „Głos”, 1900, nr 31, s. 494 [F.N.: La généalogie de la
morale. Paris. „Mercure de France”];
1197. Wiadomości bibljograficzne, „Głos”, 1900, nr 50, s. 797 [F.N.: Tak mówił Zaratustra,
przeł. M. Cumft i S. Pieńkowski];
1198. Bibljografia za miesiąc grudzień r. 1900, „Książka”, 1901, nr 1, s. 30 [F.N.: Tak mówił
Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, Wydawnictwo Władysława Okręta,
Warszawa, 1901];
1199. Notatki literackie i artystyczne, „Prawda”, 1901, nr 4, s. 58 [F.N.: Tak mówił Zaratustra,
przeł. M. Cumft i S. Pieńkowski, (wyd.:) Okręt];
1200. E. Dubanowicz i S. Kossowski: Bibliografia literacka czasopism polskich, „Pamiętnik
Literacki”, 1902, s. 708 [F.N.: Z drobnych poezyi, przeł. J. Żuławski, „Głos”, nr 32, Pieśń
nocy, przeł. F. Mrawinczyc, „Monitor” nr 7];
1201. Wiadomości naukowe, literackie i bibliograficzne, „Biblioteka Warszawska”, 1902, t. 3,
z. 3, s. 627 [F.N.: Fragmenty z „Zarathustry”; nagłówek i zakończenie J. Mehoffera,
„Chimera”, t. 4, 1901];
1202. Bibliografia, „Ateneum”, 1903, z. 1, s. 133 [F.N.: Fragmenty z „Zaratustry”,
„Chimera”];
1203. Czasopisma, „Książka”, 1903, nr 10, s. 372, nr 11, s. 416, nr 12, s. 469 [F.N.: Narodziny
tragedyi albo hellenizm i pesymizm, „Ateneum”];
1204. Czasopisma, „Książka”, 1903, nr 12, s. 469; 1904,nr2,s. 71 [F.N.: Z psychologii sztuki,
„Chimera”];
1205. Bibliografia. Czasopisma, „Ateneum”, 1903, z. 11/12, s. 189 [F.N.: Z psychologii sztuki,
„Chimera”];
1206. Czasopisma, „Książka”, 1904, nr 9, s. 339 [F.N.: [z cyklu:] Zmierzch Bogów, I. O tem,
jak świat rzeczywisty stal się w końcu bajką, II. Miot mówi, III. Zagadnienia o Sokratesie,
„Ateneum”];
1207. Czasopisma, „Książka”, 1904, nr 6, s. 237 [F.N.: Eurypides i Sokrates. Narodziny
tragedyi, „Ateneum”];
1208. Czasopisma, „Książka”, 1904, nr 9, s. 339 [F.N.: Dytyramby dionizyjskie, „Chimera”];
1209. Bibliografia. Czasopisma, „Ateneum”, 1904, z. 10/11/12, s. 141 [F.N.: Dytyramby
dionizyjskie, „Chimera”];
1210. Bibliografia, „Książka”, 1905, nr 7, s. 285 [F.N.: Dzieła, przeł. W. Berent, K.
Drzewiecki, L. Staff, S. Wyrzykowski, nakł. J. Mortkowicza, Kraków 1905];
1211. Bibłiografia. Nowe książki, „Ateneum”, 1905, z. 9, s. 201 [F.N.: Dzieła, przeł. W. Berent,
K. Drzewiecki, L. Staff i S. Wyrzykowski. Wydał J. Mortkowicz. T. I. Tako rzecze
Zaratustra, przeł. W. Berent, Warszawa 1905. T. II. Poza dobrem i złem, przeł. S.
Wyrzykowski, Warszawa 1905. T. III. Z genealogii moralności. Pismo polemiczne, przeł.
L. Staff, Warszawa 1905. T. IV. Dytyramby dionizyjskie, przeł. S. Wyrzykowski,
Warszawa 1905];
1212. Bibliografia, „Książka”, 1905, nr 10, s. 408 [F.N.: Dzieła, w przekł. W. Berenta, K.
Drzewieckiego, L. Staffa, S. Wyrzykowskiego. T. I. Tako rzecze Zaratustra. Książka dla
wszystkich i dla nikogo, przeł. W. Berent, T. II. Poza dobrem i złem, przeł. S.
Wyrzykowski, nakł. J. Mortkowicza, Warszawa 1905];
1213. Bibliografia, „Książka”, 1905, nr 11, s. 456 [F.N.: Dytyramby dionizyjskie, przeł. S.
Wyrzykowski; Z genealogii moralności. Pismo polemiczne, przeł. L. Staff, nakł. J.
Mortkowicza, Warszawa 1906];
1214. Varia, „Chimera”, 1905, t. 9, z. 27, s. 516 [F.N.: Dzieła, przeł. W. Berent, K. Drzewiecki,
L. Staff, St. Wyrzykowski, Mortkowicz, Prospekt, Warszawa MCMV];
1215. Bibliografia, „Książka”, 1906, nr 1, s. 30 [F.N.: Zmierzch bożyszcz, czyli jak się filozofuje
młotem, przeł. S. Wyrzykowski, nakł. J. Mortkowicza, Warszawa 1906];
1216. Bibliografia, „Książka”, 1906, nr 12, s. 498 [F.N.: Wiedza radosna. („La Gaya
Scienza”), przeł. L. Staff, nakł. J. Mortkowicza, Warszawa 1906/7];
1217. Bibliografia, „Książka”, 1907, nr 5, s. 199 [F.N.: Jutrzenka. Mysl o przesądach
moralnych, przeł. S. Wyrzykowski, nakł. J. Mortkowicza, Warszawa 1907];
1218. Bibliografia, „Książka”, 1907, nr 6, s. 241 [F.N.: Antychryst. Przemiany wszystkich
wartości. Przedmowa i księga pierwsza, przeł. L. Staff, nakł. J. Mortkowicza, Warszawa
1907];
1219. Bibliografia, „Książka”, 1907, nr 10, s. 398 [F.N.: Narodziny Tragedji czyli hellenizm i
pesymizm, przeł. L. Staff, nakł. J. Mortkowicza, Warszawa 1907];
1220. Bibliografia, „Książka”, 1907, nr 12, s. 492 [F.N.: Tako rzecze Zaratustra. Książka dla
wszystkich i dla nikogo, przel. W. Berent, wyd. drugie, przejrzane i ponownie porównane
z oryginałem, nakł. J. Mortkowicza, Warszawa 1908];
1221. Bibliografia, „Książka”, 1908, nr 1, s. 29 [F.N.: Tako rzecze Zaratustra. Książka dla
wszystkich i dla nikogo, przeł. W. Berent. Wydanie tanie, całkowite, nakł. J.
Mortkowicza, Warszawa; Z genealogii moralności. Pismo polemiczne, przeł. L. Staff,
nakł. J. Mortkowicza, Warszawa 1908];
1222. Bibliografia, „Książka”, 1908, nr 12, s. 527 [F.N.: Ludzkie, arcyludzkie, przeł. K.
Drzewiecki, nakł. J. Mortkowicza, Warszawa 1908];
1223. Bibliografia, „Książka”, 1909, nr 2, s. 78 [F.N.: Ecce Homo. Jak się staje — kim się jest,
przeł. L. Staff, nakł. J. Mortkowicza, Warszawa 1909];
1224. Bibliografja, „Książka”, 1910, nr 2, s. 81 [F.N.: Wędrowiec i jego cień. (Ludzkie,
arcyludzkie, część druga), przeł. K. Drzewiecki, nakł. J. Mortkowicza, Warszawa 1910];
1225. Bibliografja, „Książka”, 1910, nr 3, s. 128 [F.N.: Dytyramby Dionizyjskie, przeł. S.
Wyrzykowski, wyd. II niezmienione, nakł. J. Mortkowicza, Warszawa 1910];
1226. Bibliografja, „Książka”, 1910, nr 5, s. 216 [F.N.: Zmierzch bożyszcz czyli jak się
filozofuje młotem, przeł. S. Wyrzykowski, wyd. II, przejrzane i porównane z oryginałem,
nakł. J. Mortkowicza, Warszawa 1910];
1227. Bibliografja, „Książka”, 1911, nr 2,s. 82 [F.N.: Wola mocy. Próba przemiany wszystkich
wartości. (Studja i fragmenty), przeł. S. Frycz i K. Drzewiecki, nakł. J. Mortkowicza,
Warszawa 1911];
1228. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1911, nr3, s. 48 [F.N.: Wola mocy. Próba
przewartościowania wszystkich wartości. (Studya i fragmenty), przeł. S. Frycz i K.
Drzewiecki, Mortkowicz, Warszawa 1911];
1229. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1911, nr 10, s. 217 [F.N.: Ecce homo. Jak
się staje, kim się jest, przeł. L. Staff, Mortkowicz, Warszawa 1911];
1230. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1911, nr 10, s. 217 [F.N.: Wiedza radosna
(„La Gioja [!] Scienza”), przeł. L. Staff, Mortkowicz, Warszawa 1911];
1231. Bibliografja, „Książka”, 1912, nr 2, s. 82 [F.N.: Poza dobrem i złem, przeł. S.
Wyrzykowski, wyd. III, nakł. J. Mortkowicza, Warszawa 1912];
1232. Bibliografja, „Książka”, 1912, nr 7, s. 339, [F.N.: Jutrzenka. Myśli o przesądach
moralnych, przeł. S. Wyrzykowski, nakł. J. Mortkowicza, Warszawa 1912];
1233. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1912, nr 3, s. 42 [F.N.: Poza dobrem i
złem, wyd. III, przeł. St. Wyrzykowski, Mortkowicz, Warszawa 1912];
1234. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1912, nr 6, s. 116 [Nietzsche Friedr. Werke.
18 Bd. (III. Abth. 2. Bd.) Philologica, 2. Bd. Unveröffentliches zur Literaturgeschichte,
Rhetorik und Rhytmik, hrsg. v. Otto Crusius, Leipzig, Kröner, 1912];
1235. Bibliografja, „Książka”, 1912, nr 11, s. 522 [F.N.: Jutrzenka. Myśli o przesądach
moralnych, przeł. S. Wyrzykowski, nakł. J. Mortkowicza, Warszawa 1912; Niewczesne
rozważania, przeł. L. Staff, nakł. J. Morkowicza, Warszawa 1912];
1236. Bibliografia, „Książka”, 1913, nr 1, s. 35 [F.N.: Niewczesne rozważania, przeł. L. Staff,
nakł. J. Mortkowicza, Warszawa — Kraków 1912];
1237. Bibliografia, „Museion”, 1913, z. 1/2, s. 159 [F.N.: Niewczesne rozważania, przeł. L.
Staff, Warszawa 1913];
1238. Bibliografja, „Książka”, 1913, nr 3, s. 131 [F.N.: Tako rzecze Zaratustra. Książka dla
wszystkich i dla nikogo, przeł. W. Berent, Warszawa — Kraków, 1913; Z gienealogji
moralności. Pismo polemiczne, przeł. L. Staff, wyd. III przejrzane i ponownie porównane
z oryginałem, nakł. J. Mortkowicza, Warszawa 1913];
1239. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 4, s. 93 [F.N.: Niewczesne
rozważania, przeł. L. Staff, Mortkowicz, Warszawa 1912, polskiej edycji Dzieł
Nietzschego tom XIII];
1240. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 5, s. 121 [F.N.: Z genealogii
moralności. Pismo polemiczne, przeł. L. Staff, wyd. III przejrzane i ponownie porównane
z oryginałem, Mortkowicz, Warszawa 1913];
1241. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 5, s. 121, nr 7, s. 174 [F.N.: Tako
rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, przeł. W. Berent, Warszawa —
Kraków 1913];
1242. Bibliografia, „Książka”, 1913, nr 6, s. 319 [F.N.: Tako rzecze Zaratustra. Książka dla
wszystich i dla nikogo, nakł. J. Mortkowicza, Warszawa — Kraków 1913];
1243. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 8, s. 211 [F.N.: Werke. TaschenAusgabe, XI. (Schluss-)Bd. Aus dem Nachlass 1883-1888, Der Fall Wagner, Nietzsche
contra Wagner, Ecce homo, Leipzig, Kroner, 1913];
1244. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 8, s. 211 [Nietzsche Fryderyk
Wilhelm. Complete works: The first complete and auth. Eng. translation, ed. by Oscar
Levy. In 18 v. V.18. Macmillan];
2.17.1.2. ANONS WYDAWNICZY
1245. Książki nadesłane do redakcji, „Przegląd Filozoficzny”, 1901, z. 1, s. 127 [F.N.: Tak
mówił Zaratustra, Wydawnictwo Wł. Okręta, 1901];
1246. „Ateneum. Miesięcznik Literacki”, „Książka”, 1904, nr 1, s. 38 [F.N.: Narodziny tragedyi
w zeszycie IX-X];
1247. Nowe książki nadesłane do Redakcyi „Przeglądu Polskiego”, „Przegląd Polski”, 1904, z.
7, s. 192 [F. Nietzsche: Dusza dostojna, przeł. S. Wyrzykowski, nakładem redakcji
„Chimery”, Warszawa 1903];
1248. Wydawnictwa Chimery, „Książka”, 1905, nr 4, s. 168 [F.N.: Dusza dostojna (pozostało 3
egz.)];
1249. Nowe książki, „Krytyka”, 1905, t. 2, s. 304 [Dzieła Fryderyka Nietzschego: I. Tako rzecze
Zaratustra, przeł. W. Berent, II. Poza dobrem i złem, przeł. S. Wyrzykowski, III. Z
genealogii moralności, przeł. L. Staff, wyd. J. Mortkowicz];
1250. Książki nadesłane, [w rubryce:] Poezya, „Chimera”, 1905, t. 9, z. 27, s. 514 [F.N.: Tako
rzecze Zaratustra, przeł. W. Berent (Dzieł tom I-szy), Warszawa, nakł. J. Mortkowicza];
1251. Książki nadesłane, [w rubryce:] Poezya, „Chimera”, 1905, t. 9, z. 27, s. 514 [F.N.:
Dytyramby Dionyzyjskie, przeł. S. Wyrzykowski (Dziel tom IV-ty), Warszawa, nakł. J.
Mortkowicza];
1252. Książki nadesłane, [w rubryce:] Pisma filozoficzne, „Chimera”, 1905, t. 9, z. 27, s. 515
[F.N.: Poza dobrem i złem, przeł. S. Wyrzykowski (Dzieł tom Il-gi), Warszawa, nakł. J.
Mortkowicza];
1253. Książki nadesłane, [w rubryce:] Pisma filozoficzne, „Chimera”, 1905, t. 9, z. 27, s. 515
[F.N.: Z genealogii moralności, przeł. L. Staff (Dzieł tom III-ci), Warszawa, nakł. J.
Mortkowicza];
1254. Książki nadesłane, [w rubryce:] Pisma filozoficzne, „Chimera”, 1905, t. 9, z. 27, s. 515
[F.N.: Zmierzch bożyszcz czyli jak filozofuje się miotem, przeł. S. Wyrzykowski (Dziel
tom IV-ty), Warszawa, nakł. J. Mortkowicza];
1255. Książki nadesłane, [w rubryce:] Vana, „Chimera”, 1905, t. 9, z. 27, s. 516 [F.N.: Dzieła,
przeł. W. Berent, K. Drzewiecki, L. Staff, S. Wyrzykowski, wyd. J. Mortkowicz,
Prospekt, Warszawa MCMV];
1256. Książki nadesłane do redakcji, „Przegląd Filozoficzny”, 1905, z. 3, s. 393-394 [F.N.:
Poza dobrem i złem, przeł. S. Wyrzykowski; F.N.: Tako rzecze Zaratustra. Książka dla
wszystkich i dla nikogo, przeł. W. Berent; F.N.: Z genealogii moralności. Pismo
polemiczne, przeł. L. Staff; F.N.: Dytyramby dionizyjskie, przeł. S. Wyrzykowski, nakł. J.
Mortkowicza, Warszawa 1906];
1257. Książki nadesłane do redakcji, „Przegląd Filozoficzny”, 1906, z. 3, s. 326 [F.N.:
Zmierzch bożyszcz czyli jak filozofuje się miotem, przeł. S. Wyrzykowski, nakł. J.
Mortkowicza, Warszawa 1906];
1258. Nowe książki nadesłane do Redakcyi „Przeglądu Polskiego”, „Przegląd Polski”, 1906, z.
12, s. 567 [Dzieła Fryderyka Nietzschego, wyd. J. Mortkowicz, t. IV. Dytyramby
dionizyjskie, przeł. S. Wyrzykowski, T. V. Zmierzch bożyszcz czyli jak się filozofuje
miotem, przeł. S. Wyrzykowski, Warszawa 1905];
1259. Nowe książki, „Krytyka”, 1907, t. 1, s. 296 [Dzieła Fryderyka Nietzschego: IV. Wiedza
radosna, przeł. L. Staff, V. Zmierzch bożyszcz, czyli jak się filozofuje młotem, przeł. S.
Wyrzykowski, Warszawa, nakł. J. Mortkowicza];
1260. Nowe książki, „Krytyka”, 1907, t. 1, s. 576 [F.N.: Jutrzenka. Myśli o przesądach
moralnych, przeł. S. Wyrzykowski, Warszawa, nakł. J. Mortkowicza];
1261. Książki nadesłane do redakcji, „Przegląd Filozoficzny”, 1907, z. 1, s. 147 [F.N.: Wiedza
radosna, przeł. L. Staff, polskiej edycji Dzieł Fryderyka Nietzschego tom IV, nakł. J.
Mortkowicza, Warszawa 1907];
1262. Książki nadesłane do redakcji, „Przegląd Filozoficzny”, 1907, z. 2, s. 294 [F.N.:
Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych, przeł. S. Wyrzykowski. Dzieła Fryderyka
Nietzschego, tom VII, nakł. J. Mortkowicza, Warszawa 1907];
1263. Książki nadesłane do redakcji, „Przegląd Filozoficzny”, 1907, z. 3, s. 429 [F.N.:
Antychryst. Przemiany wszystkich wartości. Przedmowa i księga pierwsza, przeł. L. Staff,
1264.
1265.
1266.
1267.
1268.
1269.
1270.
1271.
1272.
1273.
1274.
1275.
1276.
1277.
polskiej edycji Dzieł Fryderyka Nietzschego tom VIII, nakł. J. Mortkowicza, Warszawa
1907];
Książki nadesłane do redakcji, „Przegląd Filozoficzny”, 1907, z. 4, s. 635 [F.N.:
Narodziny tragedji czyli hellenizm i pesymizm, przeł. L. Staff, nakł. J. Mortkowicza,
Warszawa 1907];
Nowe książki, „Krytyka”, 1907, t. 2, s. 305 [F.N.: Antychryst, przeł. L. Staff, Warszawa,
nakł. J. Mortkowicza];
Nadesłano nam następujące książki, [w dziale:] Książki, „Myśl Niepodległa”, 1907, nr
27, s. 719 [F.N.: Antychryst, przemiany wszystkich wartości, przeł. L. Staff, nakł. J.
Mortkowicza, Warszawa 1907, ogólnego zbioru tom VIII];
Nadesłano nam następujące książki, [w dziale:] Książki, 1907, „Myśl Niepodległa”,
1907, nr 42, s. 1428 [F.N.: Narodziny tragedji czyli hellenizm i pesymizm, przeł. L. Staff.
Polskiej edycji Dzieł F. Nietzschego tom IX, nakł. J. Mortkowicza, Warszawa 1907];
Książki nadesłane do redakcji, „Przegląd Filozoficzny”, 1908, z. 1, s. 136 [F.N.: Tako
rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, przeł. W. Berent, wydanie tanie,
całkowite, nakł. J. Mortkowicza];
Książki nadesłane, „Sfinks”, 1908, z. 1, s. nlb. [F.N.: Tako rzecze Zaratustra, przeł. W.
Berent. Wydanie tanie, całkowite, nakł. J. Mortkowicza];
Książki nadesłane, „Sfinks”, 1908, z. 12, s. nlb. [F.N.: Ludzkie, arcyludzkie, t. 1, przeł. K.
Drzewiecki, Warszawa 1908];
Nadesłane do redakcyi, „Lamus”, 1908/1909, z. 2, s. 233 [F.N.: Ecce homo, przeł. L.
Staff (nakł. J.M.),W-al909];
Nadesłano nam, „Myśl Niepodległa”, 1910, nr 127, s. 335 [F.N.: Wędrowiec i jego cień
(Ludzkie, arcyłudzkie, część druga), przeł. K. Drzewiecki, nakł. J. Mortkowicza,
Warszawa 1910];
Książki nadesłane do redakcji, „Przegląd Filozoficzny”, 1911, z. 2, s. 292 [F.N.: Wola
mocy. Próba przemiany wszystkich wartości (Studja i fragmenty), przeł. S. Frycz i K.
Drzewiecki, nakł. J. Mortkowicza, Warszawa 1911];
Nowe książki, „Krytyka”, 1911, t. 2, s. 262 [Polskiej edycyi dziel Fyrderyka Nietzschego
tom X-XII. Ludzkie, arcyludzkie; Wędrowiec i jego cień, przeł. K. Drzewiecki; Wola
mocy, przeł. S. Frycz i K. Drzewiecki, Warszawa nakl. J. Mortkowicza];
Nadesłano nam, [w dziale:] Książki, „Myśl Niepodległa”, 1911, nr 164, s. 383 [F.N.:
Wola mocy, przeł. S. Frycz i K. Drzewiecki, Warszawa 1910/1911, nakł. J.
Mortkowicza];
Nadesłano nam, [w dziale:] Książki, „Myśl Niepodległa”, 1912, nr 225, s. 1582 [F.N.:
Niewczesne rozważania, przeł. L. Staff, nakł. J. Mortkowicza, Warszawa 1912];
Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, „Myśl Polska”, 1916, t. 3, z. 1 [F.N.: Dzieła, I.
Tako rzecze Zaratustra, II. Poza dobrem i złem, III. Z genealogii moralności, IV.
Dytyramby Dionizyjskie, V. Zmierzch bożyszcz, VI. Wiedza radosna, VII. Jutrzenka, VIII.
Antychryst, IX. Narodziny tragedii, X. Ludzkie i arcyludzkie, XI. Wędrowiec i jego cień,
XII. Wola mocy, XIII. Niewczesne rozważania, (Suplement) Ecce homo];
2.17.2. ANONS LITERATURY PRZEDMIOTOWEJ
2.17.2.1. ANONS BIBLIOGRAFICZNY
1278. Notatki literacki i artystyczne, „Prawda”, 1896, nr 46, s. 550 [Z. Daszyńska: NietzscheZarathustra];
1279. Historia filozofji, „Przegląd Filozoficzny”, 1897, z. 1, s. 153 [E. Förster-Nietzsche: Das
Leben Friedrich Nietzsches, 2. Bd. (mit 1 Bildnis), Leipzig];
1280. Historia filozofji, „Przegląd Filozoficzny”, 1897, z. 1, s. 153 [Prof. O. Ritschl: Nietzsches
Welt und Lebensanschauung in ihrer Entstehung und Entwicklung dargestellt u. beurteilt,
Freiburg i. B.];
1281. Historia filozofji, „Przegląd Filozoficzny”, 1897, z. 1, s. 153 [F. Tönnies: Der NietzscheKultus, Leipzig 1897];
1282. Historia filozofii, „Przegląd Filozoficzny”, 1898, z. 2, s. 166 [Fromanns Klassiker der
Philosophie, hrsg. von Prof. Dr. Rich. Falckenberg. 4-6 Bd. Stuttgart, (4. Prof. H.
Höffding: Rousseau u. seine Philosophie. — 5. O. Gaupp: Herbert Spencer (m. Bildnis).
— 6. A. Riehl: Friedrich Nietzsche, der Künstler und der Denker. Ein Essay (m.
Bildnis)];
1283. Historia filozofii, „Przegląd Filozoficzny”, 1898, z. 3, s. 137 [N. Grot: Nietzsche und
Tolstoi, Berlin];
1284. Historja filozofii, „Przegląd Filozoficzny”, 1898, z. 3, s. 138 [Dr. M. von SalisMarschlins: Philosoph und Edelmensch. Ein Beitrag zur Charakteristik Friedrich
Nietzsches, Leipzig];
1285. Etyka, „Przegląd Filozoficzny”, 1899, z. 4, s. 123 [K. Knortz: Friedrich Nietzsche und
sein Übermensch, Zürich];
1286. Historia filozofii, „Przegląd Filozoficzny”, 1899, z. 4, s. 118 [J. Bernhard: Friedrich
Nietzsche Apostata. Ein Vortrag, Lübeck];
1287. Nauki społeczne, „Przegląd Filozoficzny”, 1899, z. 4, s. 124 [M. Helle:
Übermenschentum und Zuchtstaat. Ein Anarchistenideal, Mainz];
1288. Historia filozofii, „Przegląd Filozoficzny”, 1900, z. 1, s. 119 [Falkenfeld: Max, Marx und
Nietzsche, Leipzig];
1289. Metafizyka, teorja poznania i metodologia, „Przegląd Filozoficzny”, 1900, z. 1, s. 119, z.
4, s. 118 [E. Grimm: Das Problem Friedrich Nietzsches, Berlin];
1290. Metafizyka, teorja poznania, metodologia, „Przegląd Filozoficzny”, 1900, z. 4, s. 119 [G.
Naumann: Zarathustra — Kommentar, 1. Th., Leipzig];
1291. Nauki społeczne, „Przegląd Filozoficzny”, 1900, z. 4, s. 123 [CA. Friedrich: Der
Übermensch, der allein die sociale Frage lösen kann, Leipzig];
1292. S. Zdziarski: Bibliografia, „Ateneum”, 1900, t.l, z. 2, s. 478 [E. Horneffer: Vorträge über
Nietzsche, Versuche Wiedergabe seiner Gedanken, Göttingen 1900];
1293. S. Zdziarski: Bibliografia, „Ateneum”, 1900, t. 1, z. 2, s. 478 [E. Horneffer: Nietzsches
Lehre von der ewigen Wiederkunft u. deren bisherige Veröffentlichung, Leipzig 1900];
1294. S. Zdziarski: Bibliografia, „Ateneum”, 1900, t. 1, z. 3, s. 706 [A. L. Wotynskij: Bor'ba za
idealizm, kriticzeskaja statti (Dostojewskij, Sienkiewicz, Nietzsche, Strachów i dr.),
Petersburg 1900];
1295. S. Zdziarski: Bibliografia, „Ateneum”, 1900, t. 4, z. 3, s. 672 [A. Kalthoff: Friedrich
Nietzsche und die Kulturprobleme unserer Zeit, Vorträge, Berlin 1900];
1296. Wiadomości bibljograficzne, „Glos”, 1900, nr 22, s. 351 [F. Unger: Friedrich Nietzsches
Träumen und Sterben, München];
1297. Wiadomości bibljograficzne, „Glos”, 1900, nr 28, s. 446 [J. de Gaultier: De Kant d
Nietzsche. Paris. „Mercure de France”];
1298. Wiadomości bibljograficzne, „Głos”, 1900, nr 35, s. 559 [E. Horneffer: Vorträge über
Nietzsche. Versuche. Wiedergabe seiner Gedanken];
1299. Metafizyka, teorja poznania, metodologia, „Przegląd Filozoficzny”, 1901, z. 3, s. 396 [A.
Kalt-hoff: Friedrich Nietzsche und die Kulturprobleme unserer Zeit. Vorträge, Berlin];
1300. Nowe książki nadesłane redakcyi, „Krytyka”, 1901, t. 1, s. 339 [J. Reiner: Friedrich
Nietzsche. Fuer gebildete Leien, Lipsk];
1301. Estetyka, „Przegląd Filozoficzny”, 1901, z. 3, s. 399 [J. Zeitler: Nietzsches Ästhetik,
Leipzig];
1302. Metafizyka, teorja poznania, metodologia, „Przegląd Filozoficzny”, 1901, z. 3, s. 396 [G.
Naumann: Zarathustra — Kommentar. 3. Th., Leipzig];
1303. Psychologia, „Przegląd Filozoficzny”, 1902, z. 2, s. 241 [W. Schacht: Nietzsche. Eine
psychiatrisch-philosophische Untersuchung, Bern];
1304. Etyka, „Przegląd Filozoficzny”, 1902, z. 2, s. 241 [H. Schwarz: Das sittliche Leben. Eine
Ethik auf psychologischer Grundlage. Mit einem Anhang: Nietzsches Zarathustra,
Berlin];
1305. A. Turkul: Czasopisma, „Książka”, 1902, nr 12, s. 444 [W. Gostomski: Nietzsche jako
przedstawiciel antychrześcjańskiego humanitaryzmu, „Przegląd Powszechny”];
1306. Czasopisma, „Książka”, 1903, nr 1, s. 25 [W. Gostomski: Nietzsche jako przedstawiciel
antychrze-ścijańskiego humanitaryzmu (dok.), „Przegląd Powszechny”];
1307. Czasopisma, „Książka”, 1903, nr 6, s. 213 [Ks. M. Kohlsdorfer: „Zatopiony dzwon”
Hauptmanna a Nietzsche, „Przegląd Powszechny”, nr 8, s. 303];
1308. Bibljografja, „Książka”, 1903, nr 10, s. 377 [J. Kurnatowski: Nietzsche. Studya i
tłumaczenia, Łódź, 1903];
1309. Bibliografja, „Książka”, 1903, nr 12, s. 473 [W.M. Kozłowski: Dekadentyzm
współczesny, jego geneza i filozofia. (Fryderyk Nietzsche). Wydanie drugie, rozszerzone i
przerobione. Warszawa, 1904];
1310. Historia filozofji, „Przegląd Filozoficzny”, 1903, z. 1, s. 107 [H. Vaihinger: Nietzsche als
Philosoph, Berlin];
1311. Etyka, „Przegląd Filozoficzny”, 1903, z. 1, s. 109 [H. Belart: Friedrich Nietzsches Ethik,
Leipzig];
1312. Metafizyka, logika i teorja poznania, „Przegląd Filozoficzny”, 1903, z. 1, s. 107 [T.
Common: Nietzsche as critic, philosopher, poet and prophet; with choice selections from
his works, New York];
1313. Metafizyka, logika i teorja poznania, „Przegląd Filozoficzny”, 1903, z. 1, s. 108 [E. de
Roberty: Frederic Nietzsche, Paris];
1314. Historia filozofji, „Przegląd Filozoficzny”, 1903, z. 4, s. 500 [R. Dowerg: Fr. Nietzsches
„Geburt der Tragödie” in ihren Beziehungen zur Philosophie Schopenhauers, Leipzig];
1315. Historia filozofji, „Przegląd Filozoficzny”, 1903, z. 4, s. 501 [E. Horneffer: Vorträge über
Nietzsche, Berlin];
1316. Etyka, „Przegląd Filozoficzny”, 1903, z. 4, s. 503 [P. Lassere: La morale de Nietzsche,
Paris];
1317. Etyka, „Przegląd Filozoficzny”, 1903, z. 3, s. 503 [A. Fouillée: Nietzsche et
l'immoralisme, Paris];
1318. Bibliografia, „Ateneum”, 1903, z. 9/10, s. 169 [J. Kurnatowski: Nietzsche. Studya i
tłumaczenia. Łódź. 1903];
1319. Wiadomości naukowe, literackie i bibliograficzne, „Biblioteka Warszawska”, 1903, t. 4,
z. 1, s. 210 [J. Kurnatowski: Nietzsche. Studya i tłumaczenia, Łódź 1903 (z fototypią
biustu Nietzschego, przez M. Klingera)];
1320. Bibliografia, „Książka”, 1904, nr 6, s. 240 [J. Vaihinger Filozofia Nietzschego, z 2 wyd.
przeł. K. Twardowski, Kraków 1904];
1321. Notatki literackie i artystyczne, „Prawda”, 1904, nr 8, s. 94 [J. Kurnatowski: Nietzsche.
Studya i tłumaczenia];
1322. Czasopisma, „Książka”, 1904, nr 10, s. 371, nr 11, s. 415 [W. Strusiński: Nietzscheana,
„Krytyka”];
1323. Bibliografia, „Książka”, 1904, nr 12, s. 462 [J.N. Szuman: Nietzsche, człowiek, poeta,
myśliciel. Trzy odczyty, Lwów 1905];
1324. Logika, teorja poznania, metafizyka, „Przegląd Filozoficzny”, 1904, z. 3, s. 373 [A.
Drews: Nietzsches Philosophie, Heidelberg];
1325. Logika, teorja poznania, metafizyka, „Przegląd Filozoficzny”, 1904, z. 3, s. 373 [O.
Ewald: Nietzsche's Lehre in ihren Grundbegriffen, Berlin];
1326. Logika, teorja poznania, metafizyka, „Przegląd Filozoficzny”, 1904, z. 3, s. 374 [R.
Richter: Friedrich Nietzsche. Sein Leben und sein Werk, Leipzig];
1327. Logika, teorja poznania, metafizyka, „Przegląd Filozoficzny”, 1904, z. 3, s. 374 [E.
Steffen: Friedrich Nietzsches Weltanschauung und Lebensmaximen nach seinen Werken,
Göttingen];
1328. Nowe książki nadesłane do Redakcyi „Przeglądu Polskiego”, „Przegląd Polski”, 1904, z.
1, s. 192 [J.J. Hillitscher: Friedrich Nietzsche. Darstellung und Kritik, mit einem
Titelbild: M. Kleins Nietzsche-Statue, Wien und Leipzig 1904];
1329. Bibliografia. Nowe książki, „Ateneum”, 1904, z. 9, s. 169 [J. Vaihinger Filozofia
Nietzschego, przeł. K. Twardowski];
1330. J. Radziszewski: Polska Bibliografia Filozoficzna, „Przegląd Filozoficzny”, 1905, z. 1, s.
29 [1. W.M. Kozłowski: Dekadentyzm współczesny, jego gieneza i filozofia (Fryderyk
Nietzsche), wyd. 2 rozszerz, i przerob., Warszawa 1904; 2. J. Kurnatowski: Nietzsche.
Studja i tłumaczenia, Łódź 1903], s. 30 [3. J. Vaihinger Filozofia Nietzschego, z 2 wyd.
przeł. K. Twardowski, Kraków 1904], s. 42 [4. A. Lange: Studja i wrażenia. (Przedmowa.
O sztuce. Sztuka i natura. O twórczości. Twórczość i obłęd. Poeci o genjuszu. Tarde i
Nietzsche. John Ruskin. Estetyka Schillera. Sztuka i logika. Bohaterowie. Z poezji ludów
dzikich. Z dziedziny twórczości ludzkiej. O poezji współczesnej), Warszawa 1900];
1331. Historia filozofii, „Przegląd Filozoficzny”, 1905, z. 2, s. 193 [J.J. Hollitscher: Friedrich
Nietzsche. Darstellg. u. Kritik, Wien];
1332. Historia filozofii, „Przegląd Filozoficzny”, 1905, z. 2, s. 193 [R. Oehler: Friedrich
Nietzsche und die Vorsokratiker, Leipzig];
1333. Logika, teorja poznania i metafizyka, „Przegląd Filozoficzny”, 1905, z. 2, s. 195 [H.
Beiart: Nietzsches Metaphysik, Berlin];
1334. Logika, teorja poznania i metafizyka, „Przegląd Filozoficzny”, 1905, z. 2, s. 194 [W.
Hauff: Die Überwindung des Schopenhauer'sehen Pessimismus durch Friedr. Nietzsche,
Halle];
1335. Czasopisma, „Książka”, 1905, nr 3, s. 116 [W. Gostomski: Nietzsche i Tołstoj, dwa
przeciwieństwa myśli współczesnej, „Przegląd Polski”];
1336. Bibliografja, „Książka”, 1905, nr 4, s. 158 [H. Lichtenberger: Fr. Nietzsche i jego
filozofia. Przekład z francuskiego J. Marcinowskiej. Z przedmową W. Jabłonowskiego,
Warszawa 1905];
1337. Bibliografia, „Ateneum”, 1905, z. 7/8, s. 121 [J.N. Szuman: Nietzsche. Człowiek, poeta,
myśliciel, Lwów 1905];
1338. Wiadomości naukowe, literackie i bibliograficzne, „Biblioteka Warszawska”, 1905, t. 2,
z. 1, s. 202 [W. Gostomski: Nietzsche i Tołstoj, dwa przeciwieństwa myśli współczesnej,
„Przegląd Polski”, luty 1905];
1339. Czasopisma, „Książka”, 1906, nr 3, s. 116, nr 6, s. 240 [W. Berent: Źródła i ujścia
nietzscheanizmu, „Chimera”];
1340. Bibliografja, „Książka”, 1906, nr 6, s. 246 [W. Berent: Źródła i ujścia nietzscheanizmu,
Warszawa, 1906];
1341. Czasopisma, „Książka”, 1906, nr 10, s. 409 [M. Straszewski: Fryderyk Nietzsche i jego
znaczenie w ruchu umysłowym współczesnym, „Przewodnik Naukowy i Literacki”];
1342. Historia filozofji, „Przegląd Filozoficzny”, 1906, z. 1, s. 94 [E. Förster-Nietzsche: Das
Leben Friedrich Nietzsches, II. Band II. Abtg., Lipsk 1904, mit zwei Bildnissen];
1343. Historia filozofji, „Przegląd Filozoficzny”, 1906, z. 1, s. 94 [K. Joël: Netzsche und die
Romantik, Jena 1905];
1344. Logika, teorja poznania i metafizyka, „Przegląd Filozoficzny”, 1906, z. 1, s. 95 [J. de
Gaultier: Nietzsche et la reforme philosophique, Paryż 1904];
1345. Bibliografia, „Biblioteka Warszawska”, 1906, t. 3, z. 1, s. 204 [W. Berent: Źródła i ujścia
Nietzscheanizmu, Warszawa 1906, nakł. J. Mortkowicza];
1346. Bibliografia, „Biblioteka Warszawska”, 1906, t. 3, z. 1, s. 412 [M. le C-te Tyszkiewicz:
Pensées d'Aristophane, Platon, Aristote, Pascal, Rousseau, Voltaire, Danton,
Robespierre, J. de Maistre, Goethe, Herder, Lamartine, Renan, Nitzsche (!) , Roosevelt
etc. etc. sur la démocratie et la doctrine socialiste, reunies et publiées par..., Paris 1906];
1347. Logika, teorja poznania i metafizyka, „Przegląd Filozoficzny”, 1907, z. 3, s. 434 [T.
Lessing: Schopenhauer, Wagner, Nietzsche. Einführung in die moderne deutsche
Philosophie, München 1906; R. Saitschlk (właśc: Saitschik!) Deutsche Skeptiker:
Lichtenberg. Nietzsche. Zur Psychologie des neuen Individualismus, Berlin 1906];
1348. Etyka, „Przegląd Filozoficzny”, 1907, z. 3, s. 437 [A. Horneffer: Nietzsche als Moralist
und Schriftsteller, Jena 1906];
1349. Etyka, „Przegląd Filozoficzny”, 1907, z. 3, s. 437 [A. Düringer: Nietzsches Philosophie
vom Standpunkte des modernen Rechts, Leipzig 1906];
1350. Czasopisma, „Książka”, 1907, nr 3, s. 115 [S. Tatarówna: Słowacki i Nietzsche (dok.),
„Pamiętnik Literacki”];
1351. Bibliografia, „Książka”, 1907, nr 7, s. 285 [S. Brzozowski: Fryderyk Nietzsche.
Stanisławów 1907];
1352. Czasopisma, „Książka”, 1908, nr 3, s. 108 [J. Kościelski: Pamięci Fryderyka
Nietzschego, „Ateneum”];
1353. Czasopisma, „Książka”, 1908, nr 6, s. 259 [J. Lewkowicz: Fryderyk Nietzsche o Żydach i
judaizmie, „Kultura”];
1354. J. Radziszewski: Polska bibliografja filozoficzna, „Przegląd Filozoficzny”, 1908, z. 1, s.
XXXIII [1. H. Struve: Anarchizm ducha u obcych i u nas. Studjum krytyczne. I
Sprzeczność życia. II Rozwój anarchizmu ducha. III Fryderyk Nietzsche. IV Nasz
bezwzględny indywidualizm; 2. R. Oehler: Friedrich Nietzsche und die Vorsokratiker; 3.
J. Kurnatowski: Nietzsche. Studja i tłumaczenia; 4. W. Berent: Źródła i ujścia
nietzscheanizmu; 5. H. Leser: Zur Würdigung Nietzsches; 6. K. Knortz: Nietzsches
Zarathustra; 7. E. Horneffer: Nietzsches letztes Schaffen; 8. Nietzsche jako kompozytor;
9. W.M. Kozłowski: Dekadentyzm współczesny, jego gieneza i filozofia (Fryderyk
Nietzsche); 10. Nowe wydanie pism Nietzschego];
1355. Bibliografja, „Książka”, 1909, nr 4, s. 166 [J. Vaihinger: Filozofia Nietzschego. Z
drugiego wydania oryginału przeł. z upoważnienia autora K. Twardowski, Lwów 1909];
1356. Czasopisma, „Książka”, 1909, nr 5, s. 210 [J. Ustrzycki: Nietzschego „Ecce Homo”,
„Krytyka”];
1357. S. Łempicki: Bibliografia historyi literatury i krytyki literackiej polskiej za rok 1906, [w
rubryce:] Z literatury niemieckiej: Fryderyk Nietzsche, „Pamiętnik Literacki”, 1910, s.
112 [1. J. Lewkowicz: Nietzsche po polsku (o przekładzie) „Nowa Gazeta” nry 134, 136,
156, 158, 206, 208 i „Ludzkość” nr 171; 2. Tak rzekł Zaratustra, przekł. W. Berenta,
„Reforma”: Dr. W. Moraczewski, „Krytyka”, t. 1, s. 276-7; 3. Z genealogii moralności.
Pismo polemiczne, przeł. L. Staff, Warsz. 1905/6, „Reforma” X A. P(echnik) „Przegląd
Kościelny” t. IX, s. 313-314; 4. W. Jabłonowski: Z powodu przekładu pism Fryd.
Nietzschego, K., s. 133-136; 5. Z. D(ębicki): Z ruchu wydawniczego, „Gazeta Polska”, nr
27; 6. Das Leben Friedrich Nietzsches von E. Förster-Nietzsche, Zweiter Band, Leipz.
1905, „Reforma”: As. (A. Schröder) „Nasz Kraj” t. 1, nr 8; 7. H. Lichtenberger: Friedrich
Nietzsche i jego filozofia, Warsz. 1905, „Reforma”: Tad. Smol(eński), „Krytyka”, t. 1, s.
97; 8. W. Gostomski: Tragedya myśliciela. (Fr. Nietzsche i jego ideał humanitarny.),
„Biblioteka Warszawska”, t. 1, s. 475-502 i t. 2, s. 139-169; 9. Dr. M. Straszewski:
Fryderyk Nietzsche i jego znaczenie w ruchu umysłowym współczesnym, „Przewodnik
Naukowy i Literacki”, s. 600-615; 10. W. Berent: Źródła i ujścia nietzscheanizmu,
Warszawa, 1906; 11. Odczyt A. Mahrburga o Nietzschem. Spr. L. Przybyszewski,
„Ludzkość”, nr 118; 12. Cezary Jellenta (Hirschband), Zaratustra wobec dzisiejszej
ludzkości (I. „Narodziny tragedyi” — narodzinami Nietzschego. Ostatni uczeń
Dionyzosa. II. Nadczłowiek a chrześcijaństwo. Filozofowanie miotem. III. Zaratustra jako
walka boskiego człowieka ze społeczeństwem.) Odczyty we Lwowie. Spr. KL, nr 350; 13.
O pochodzeniu polskiem Nietzschego, „Dkj”, nr 104; „Kuryer Warszawski”, nr 152 w;
Ch. S nr 26];
1358. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1911, nr 3, s. 49 [G. Haussier:
Schopenhauers u. Nietzsches Pessimismus. Darstellung u. Kritik, Halle 1910];
1359. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1911, nr 3, s. 49 [D. Halévy: The life of
Friedrich Nietzsche. Transl. by J.M. Hone, Unwinn 1911];
1360. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1911, nr 3, s. 49 [S. Friedländer: Friedrich
Nietzsche. Eine intellektuale Biographie, Leipzig];
1361. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1911, nr 3, s. 49 [E. Seillière: Nietzsches
Waffenbruder, Erwin Rohde. Berechtigte Übertr. 1-3. Taus., Berlin 1911];
1362. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1911, nr 5, s. 108 [R.H. Grützmacher:
Nietzsche und wir Christen. Biblische Zeit- und Streitfragen];
1363. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1911, nr 6, s. 125 [D. Zgliński:
Impertynencje i paradoksy. Studja. Warszawa 1911 (Treść: 1. Impertynecje i paradoksy z
powodu etyki Fryderyka Nietzschego. 2. Femina nova — kobieta przyszłości. 3.
Wzajemny stosunek wszechartyzmu i moralności. 4. Antysemityzm jako konflikt dwóch
ras)];
1364. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1911, nr 6, s. 126 [R. Berthelot: Un
romantisme utilitaire. Le pragmatisme chez Nietzsche et chez Poincaré, Paris, Alcan
1911];
1365. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1911, nr 6, s. 128, nr 8, s. 178 [C. Richter:
Nietzsche et les théories biologiques contemporaines; these pour le doctorat d'université,
présentée a la Faculté de lettres de l'université de Paris. Paris, libr du „Mercure de
France”, 1911];
1366. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1911, nr 7, s. 154 [A. Dorner: Pessimismus,
Nietzsche und Naturalismus mit besonderer Beziehung auf die Religion, Leipzig 1911];
1367. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1911, nr 7, s. 155 [Nietzsches Briefe.
Ausgewählt und hrsg. v. R. Oehler, Leipzig 1911];
1368. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1911, nr 7, s. 155 [A.M. Ludovici:
Nietzsche and art, Constable 1911];
1369. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1911, nr 8, s. 175 [J.R.: Fryderyk
Nietzsche, apostoł współczesnej moralności, „Myśl Katolicka”];
1370. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1911, nr 8, s. 178 [C. Richter: Nietzsche et
les theories biologique contemporaines, 2. ed. Paris, „Mercure de France”];
1371. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1911, nr 8, s. 178 [M. Wadkowsky: Tolstoi
und Nietzsche über den Wert der Kultur. Ein Beitrag zur Kulturphilosophie, Diss. Jena
1910];
1372. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1911, nr 9, s. 196 [Fryderyk Nietzsche na
tle swego wieku, „Myśl Niepodległa”, nr 186];
1373. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1911, nr 9, s. 198 [J. Middendorff: Die
Bedeutung des Leidens bei Friedrich Nietzsche, Bonn 1911];
1374. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1911, nr 10, s. 216 [Fryderyk Nietzsche na
tle swego wieku (cd.), „Myśl Niepodległa”, nr 187/189];
1375. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1911, nr 10, s. 216 [T. Ch: Nietzsche a
chrześcijaństwo, „Kronika Powszechna”, 1911, nr 47];
1376. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1911, nr 10, s. 217 [R. Oehler: Nietzsche
als Bildner der Persönlichkeit. Vortrag, Leipzig 1911];
1377. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozofioczny”, 1912, nr 5, s. 97 [E. Förster-Nietzsche:
Der junge Nietzsche, Leipzig 1912];
1378. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1912, nr 6, s. 116 [H. Beiart: Friedrich
Nietzsches Freundschaftstragödie mit Richard Wagner und Cosima Wagner-Liszt,
Dresden 1912];
1379. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1912, nr 7, s. 136 [E. Förster-Nietzsche:
The young Nietzsche, 1912];
1380. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1912, nr 7, s. 136 [W. Hegemeister:
Friedrich Nietzsches Geschichtsauffassung, ihre Entstehung und ihr Wandel in
kulturgeschichtlicher Beleuchtung, Leipzig 1912];
1381. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1912, nr 7, s. 136 [Carassali Settimo prof.,
La visione della vita e dell'arte nella filosofia di Frederico Nietzsche. Il paradosso e le
anomalie di J.J. Rousseau, Sassari, tip. della Liberta, 1912];
1382. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1912, nr 7, s. 136 [Cor R.: Essais sur la
sensibilite contemporaine. Nietzsche, de H. Bergson a M. Basaillas, M. Claude Debussy,
Paris];
1383. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1912, nr 10, s. 219 [S. Brzozowski:
Filozofia Fryderyka Nietzschego, „Przegląd Filozoficzny”];
1384. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1912, nr 10, s. 219 [R. Meyer: Nietzsche.
Sein Leben und seine Werke, München 1913];
1385. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1912, nr 10, s. 219 [J. Frehn: Nietzsche und
das Problem der Moral, Neubabelsberg-Berlin 1912];
1386. Czasopisma, „Książka”, 1912, nr 11, s. 519 [S. Brzozowski: Filozofia Fryderyka
Nietzschego, „Przegląd Filozoficzny”];
1387. Czasopisma, „Książka”, 1912, nr 11, s. 519 [C. Jellenta: „Ecce Homo” i „Zaratustra”,
„Rydwan”];
1388. Bibliografja, „Książka”, 1912, nr 12, s. 593 [A. Mohl: Bohater Carlylea i nadczłowiek
Nietzschego. Trzy listy do przyjaciela. Poznań 1913];
1389. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 1, s. 15 [B. Biegeleisen:
Pragmatyzm Nietzschego, „Museion”, Kraków, grudzień 1912];
1390. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 1, s. 17 [A. M. Ludovici:
Nietzsche and art, Boston 1912];
1391. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 1, s. 17 [G. Chatterton-Hill: The
philo-sophy of Nietzsche: and exposition and an appreciation, Ouseley 1912];
1392. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 2, s. 42 [A. Mohl: Bohater
Carlyle'a i nadczłowiek Nietzschego. Trzy listy do przyjaciela, Poznań 1913];
1393. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 2, s. 42 [C. Jellenta: Fryderyk
Nietzsche, „Rydwan”, Kraków, czerwiec 1912];
1394. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 2, s. 42 [C. Jellenta: „Ecce homo”
i Zaratustra, „Rydwan”, lipiec-sierpień 1912];
1395. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 2, s. 42 [N. Cuppini: Federico
Nietzsche nella morale e nella sociologia, Roma 1912];
1396. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 3, s. 67 [M.A. Mügge: Friedrich
Nietzsche. (People's book), Jack 1913];
1397. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 5, s. 122 [J. Spindler: Nietzsches
Persönlichkeit im Lichte seines „Ecce homo”, Stuttgart 1913];
1398. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 7, s. 177 [E. Caffi: Nietzsches
Stellung zu Macchiavellis Lehre. Ein literarisch-philosophischer Essai, Wien 1912];
1399. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 7, s. 177 [Windrath E. Dr.,
Friedrich Nietzsches geistige Entwicklung bis zur Entstehung der „Geburt der
Tragödie”. Programm, Hamburg 1912];
1400. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 7, s. 177 [K. Knortz: Nietzsche
und kein Ende, Torgau 1913];
1401. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 8, s. 113 [T. Ziegler: Nietzsche
gegen Sokrates, „Süddeutsche Monatshefte”, czerwiec 1913];
1402. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 8, s. 214 [W. Jesinghaus:
Nietzsche und Christus, Berlin 1913];
1403. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 8, s. 214 [F. Wiesner: Nietzsche u.
das freie Christentum, Bamberg 1913, „Volksschriften zur Umwälzung der Geister”, 102.
Heft];
1404. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 8, s. 214 [H. Scheffauer: A
Correspondence of Nietzsche and Strindberg, „The North American Review”, sierpień
1913];
1405. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 8, s. 214 [J.P. d'Ardeschah: Eine
slavische Eroberung Nietzsches, „Die Tat”, sierpień 1913];
1406. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 8, s. 214 [G. Chatterton-Hill:
Gobineau, Nietzsche, Wagner, „The Nineteenth Century and After”, maj 1913];
1407. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 8, s. 214 [H. Vaihinger: Die
Philosophie des Als Ob. System der theoret. prakt. u. religiösen Fiktionen der Menschheit
auf Grund e. idealist. Positivismus. Mit e. Anh. üb. Kant u. Nietzsche, 2. durchgeseh.
Aufl., Berlin 1913];
1408. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 9, s. 249 [W. Hammer: Nietzsche
als Erzieher, Leipzig 1913];
1409. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 10, s. 275 [J. Zaleski: Fryderyk
Nietzsche przeciwnikiem alkoholu, „Wyzwolenie”, Lwów];
1410. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1913, nr 10, s. 275 [O. Fischer: Friedrich
Nietzsche. Literarni studie, Praga 1913];
1411. Przegląd prasy, „Sfinks”, 1913, z. 72, s. 549 [C. Jellenta: „Wola mocy i pierścień
pierścieni” (zpo-wodu przekładu polskiego)];
1412. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 1, s. 21 [E. FörsterNietzsche: Der einsame Nietzsche, Leipzig 1914];
1413. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 2, s. 51 [H. Scharrenbroich:
Nietzsches Stellung zum Eudämonismus. Diss., Bonn, 1913];
1414. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 2, s. 51 [E. Windrath:
Friedr. Nietzsches geistige Entwicklung bis zur Entstehung der „Geburt der Tragödie”,
Progr., Hamburg, 1913];
1415. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 3, s. 77 [R.M. Meyer:
Nietzsches Wortbildungen, „Zeitschrift für deutsche Wortfassung”, XV. 1.2.];
1416. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 4, s. 110 [E. Hocks: Das
Verhältnis der Erkenntnis zur Unendlichkeit der Welt bei Nietzsche. Eine Darstellung
seiner Erkenntnislehre, Leipzig 1914];
1417. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 4, s. 110 [P. Carus:
Nietzsche and other exponents of individualism, Chicago 1914];
1418. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 5, s. 133 [O. Ernst:
Nietzsche der falsche Prophet, Leipzig 1914];
1419. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 5, s. 133 [S. Flemming:
Nietzsches Metaphysik und ihr Verhältnis zu Erkenntnistheorie und Ethik, Beilage zu
Heft 1. des Archivs, Bd. 20., Berlin 1914];
1420. Zapiski biliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 5, s. 133 [B. Lachmann:
Protagoras, Nietzsche, Stirner. Platz dem Egoismus, Berlin 1914];
1421. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 6, s. 153 [G. Decurtius:
Nietzsche i chrystyanizm, „Myśl Katolicka”, Częstochowa, VII. 17, s. 131-133];
1422. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 7, s. 190 [J.A. Rogron:
Nietzsche — il santo, „Rydwan”, marzec 1914];
1423. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 7, s. 193 [G. Brandes: Essais
choisis. Renan, Taine, Nietzsche, Heine, Kiellard, Ibsen, Traduits avec l'autorisation de
1'auteur, par S. Garling. Avec une preface d'Henri Albert, Paris 1914];
1424. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 7, s. 193 [Lichtenberger H.
et H. Bauer: Pascal et Nietzsche, „Revue germanique”, styczeń, luty, 1914];
1425. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 7, s. 193 [W. Jesinghaus:
Nietzsche und Christus. Progr., Berlin — Schönberg 1913];
1426. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 8, s. 226 [M. Brahn, Priv.
Doz. Dr., Friedrich Nietzsches Meinungen über Staaten und Kriege, Leipzig 1915];
1427. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 8, s. 232 [A. Dyroff, Prof.
Dr., Was bedeutet „Kulturvolk”? Nietzsche und der deutsche Geist. Zwei Aufsätze, Bonn
1915];
1428. Przegląd czasopism, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 9/10, s. 248 [Dr. M. Schwartz:
Nietzsche und Schopenhauer, „Archiv für Geschichte der Philosophie”];
1429. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 9/10, s. 255 [E. Barker:
Inspiratorzy wojny. Nietzsche und Treitschke. (Cześć siły w Niemczech współczesnych),
tłum. z angielskiego W. Kierst, Warszawa 1915];
1430. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 9/10, s. 261 [G. Brandes:
Friedrich Nietzsche, 1914];
1431. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 9/10, s. 261 [H.L. Mencken:
The philo-sophy of Friedrich Nietzsche. New popular ed., fully rev., with new materiał
added, Boston 1913];
1432. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 9/10, s. 261 [A. Wolf: The
philosophy of Nietzsche, London 1915];
1433. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 9/10, s. 261 [Wright Willard
Huntington, What Nietzsche taught, New York 1915];
1434. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 9/10, s. 261 [D. Halevy:
Daniel, The life of Friedrich Nietzsche; tr. by J.M. Homes with introd. by T.M. Kettle,
1915];
1435. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 9/10, s. 261 [H.A. Le Hardy:
Frede-ric Nietzsche. Etude morale, Bruxelles 1914];
1436. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 9/10, s. 262 [M. Przibilla:
Nietzsche als Genius des deutschen Volkes, Stimmen der Zeit, styczeń 1915];
1437. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 9/10, s. 262 [J. Mayrhofen
Nietzsche unser Führer im Weltkrieg?, „Historisch-politische Blätter für das katholische
Deutschland”];
1438. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 9/10, s. 262 [W.C.A. Wallar:
A preacher's interest in Nietzsche, „The American Journal of Theology”];
1439. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 9/10, s. 262 [C. Dallago: Die
bösen Sieben. Essays (zawiera m.in. Der Philister gegen Nietzsche), Innsbruck 1914];
1440. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 9/10, s. 262 [P. Fischer:
Nietzsche, Zarathustra und Jesus Christus, Stuttgart 1914];
1441. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 9/10, s. 262 [S. Scipio:
Letteratura e sociologia: saggi postumi. Prefazione di Gualtiero Castellini M.i.:
Nietzsche et le teorie biologiche moderne];
1442. Zapiski bibliograficzne, „Ruch Filozoficzny”, 1914/1918, nr 9/10, s. 262 [E. Barker:
Nietzsche and Treitschke; the workship of power in modern Germany, New York 1914];
2.17.2. ANONS WYDAWNICZY
1443. Nowe książki nadesłane do redakcyi „Ateneum”, „Ateneum”, 1894 t. 1, z. 1, s. 217
[W.M. Kozłowski: Dekadentyzm współczesny i jego filozofowie (Paweł Bourget i
Fryderyk Nietzsche), Warszawa 1893];
1444. Nowe książki nadesłane do redakcyi, „Krytyka”, 1901, t. 2, s. 339 [J. Reiner: Friedrich
Nietzsche. Für gebildete Laien, Lipsk];
1445. Przegląd czasopism, „Przegląd Filozoficzny”, 1902, z. 2, s. 236 [G.N. Dolson: The
Influence of Schopenhauer upon Nietzsche, „The Philosophical Review”];
1446. Książki nadesłane, „Chimera”, 1902, t. 6, z. 18, s. 471 [B.M. Popowicz, J. Kurnatowski:
Nietzsche, Łódź];
1447. Książki nadesłane, „Przegląd Filozoficzny”, 1903, z. 3, s. 375 [J. Kurnatowski: Nietzsche.
Studja i tłumaczenia, Łódź 1903];
1448. Nowe książki, „Krytyka”, 1904, t. 1, s. 498 [H. Vaihinger: Filozofia Nietzschego, przeł.
K. Twardowski, Lwów];
1449. Ostatnie nowości złożone na składzie głównym w księgarni E. Wende i Sk-a w
Warszawie, „Książka”, 1904, nr 11, s. 433 [Vaihinger Jan Dr.: Filozofia Nietzschego. Z
drugiego wydania oryginału przeł. z upoważnienia autora dr K. Twardowski];
1450. Ostatnie nowości złożone na składzie głównym w Księgami E. Wende i S-ka w
Warszawie, „Książka”, 1905, nr 5, s. 210,nr 6, s. 251 [J.N. Szuman: Nietzsche. Człowiek,
myśliciel, poeta. Trzy odczyty];
1451. Książki nadesłane, „Przegląd Filozoficzny”, 1904, z. 2, s. 251 [W.M. Kozłowski:
Dekadentyzm współczesny, jego gieneza i filozofia (Fryderyk Nietzsche), Wyd. 2-e,
rozszerzone i przerobione, Wydawnictwo Jana Fiszera w Warszawie 1904];
1452. Literatura i sztuka. Monografie, s. nlb., [w:] K. Irzykowski: Fryderyk Hebbel jako poeta
konieczności, Stanisławów 1907 [T.VII. S. Brzozowski: Fryderyk Nietzsche];
1453. Nowe książki, „Krytyka”, 1905, t. 1, s. 94 [J.N. Szuman: Nietzsche. Człowiek, poeta,
myśliciel, Lwów];
1454. Nowe książki nadesłane do Redakcyi „Przeglądu Polskiego”, „Przegląd Polski”, 1905, z.
3, s. 542 [J. Vaihinger: Filozofia Nietzschego. Z drugiego wydania oryginału przełożył z
upoważnienia autora K. Twardowski (Lwów, nakł. Księg. Altenberga, Warszawa 1904)];
1455. Książki nadesłane, „Chimera”, 1905, t. 9, z. 25, s. 164-a [H. Lichtenberger: Fr. Nietzsche
i jego filozofia, Warszawa];
1456. Książki nadesłane, „Chimera”, 1905, t. 9, z. 25, s. 164-a [H. Vaihinger: Filozofia
Nietzschego, Lwów];
1457. Wydawnictwo Księgami Polskiej we Lwowie, „Książka”, 1906, nr 7, s. 296 [W.M.
Kozłowski: Wykłady o filozofii współczesnej, XII. Indywidualizm (Max Stirner i Nitsche
[ ! ] ) ];
1458. Książki nadesłane do redakcji, „Przegląd Filozoficzny”, 1906, z. 4, s. 495 [W. Berent:
Źródła i ujścia Nietzscheanizmu, Warszawa 1906];
1459. Nowe książki nadesłane do Redakcyi „Przeglądu Polskiego”, „Przegląd Polski”, 1906, z.
12, s. 566 [A. Horneffer: Nietzsche als Moralist und Schriftsteller, Jena 1906)];
1460. Wydawnictwa peryodyczne, [w dziale:] Wiadomości naukowe, literackie i bibliograficzne,
„Biblioteka Warszawska”, 1906, t. 1, z. 2, s. 411 [S. Schneider: Dr. Richard Oehler,
Friedrich Nietzsche und die Vorsokratiker, „Przegląd Filozoficzny”, 1905, z. 4];
1461. Wydawnictwa peryodyczne, [w dziale:] Wiadomości naukowe, literackie i bibliograficzne,
„Biblioteka Warszawska”, 1906, t. 2, z. 1, s. 200 [W. Berent: Źródła i ujścia
Nietzscheanizmu, „Chimera”, z. 25];
1462. Wydawnictwa peryodyczne, [w dziale:] Wiadomości naukowe, literackie i bibliograficzne,
„Biblioteka Warszawska”, 1907, t. 2, z. 1, s. 199 [S. Tatarówna: Słowacki i Nietzsche
(dok.), „Pamiętnik Literacki”];
1463. Książki nadesłane do redakcji, „Przegląd Filozoficzny”, 1907, z. 4, s. 635, 1908, z. 3, s.
380 [S. Brzozowski: Fryderyk Nietzsche, Warszawa];
1464. Książki nadesłane do redakcji, „Przegląd Filozoficzny”, 1907, z. 4, s. 635 [S. Sterling:
Nietzsches Moral vom naturwissenschaftlichen Standpunkte aus. Sonderabdruck aus dem
Archiv für Geschichte der Philosophie, XXI Band, I Heft, 1907];
1465. Nowe książki nadesłane do Redakcyi „Przeglądu Polskiego”, „Przegląd Polski”, 1907, z.
7, s. II [E. Mauerhof: Götzendämmerung. (Das naturalistische Drama. - Ibsen, der
Romantiker des Verstandes. — Was also sprach Zarthustrai), Halle 1907];
1466. Księgarnia E. Wende i S-ka posiada na składzie głównym, „Książka”, 1908, nr 1, s. 41 [S.
Brzozowski: Fryderyk Nietzsche];
1467. [anons z serii III wyd. „Wiedza i Zycie”], „Książka”, 1908, nr 1, s. 43 [H. Vaihinger:
Filozofja Nietzschego];
1468. Literatura i Sztuka. Monografie, „Książka”, 1908, nr 9, s. 390 [T. VI. S. Brzozowski:
Fryderyk Nietzsche];
1469. Nowe książki nadesłane do Redakcyi „Przeglądu Polskiego”, „Przegląd Polski”, 1908, z.
10, s. I [GA. Bernoulli: Franz Overbeck und Friedrich Nietzsche. Eine Freundschaft.
Erster Band, Jena 1908];
1470. Nadesłano nam następujące książki, [w dziale:] Książki, „Myśl Niepodległa”, 1908, nr
57, s. 431 [J. Kościelski: Pamięci Fryderyka Nietzschego, „Ateneum”, 1908, z. 1/2];
1471. Wydawnictwa peryodyczne, [w dziale:] Wiadomości naukowe, literackie i bibliograficzne,
„Biblioteka Warszawska”, 1909, t. 3, z. 2, s. 416 [Z. Daszyńska-Golińska: Nietzsche i
nietzscheizm v Polsku, „Slovanskỳ Přehled”, maj, czerwiec 1906];
1472. Wydawnictwa peryodyczne, [w dziale:] Wiadomości naukowe, literackie i bibliograficzne,
„Biblioteka Warszawska”,1909, t. 3, z. 3, s. 631 [Nietzsche i chrześcijanizm,
„Homiletyka”, lipiec 1909, z. VIII];
1473. Z czasopism, „Przegląd Filozoficzny”, 1909, z. 3, s. 429 [G. Batault: Nietzsche
zaprzeczający swej własnej filozofji (Nietzsche negateur de sa philosophie), „Archiv für
systematische Philosophie”, XIII (1907)4];
1474. Książki nadesłane do redakcji, „Przegląd Filozoficzny”, 1910, z. 1, s. 262 [B. Rogaczew:
Fr. Nietzsche. Schematizirowannaja intierpretacja jego filozofii, Paryż 1909];
1475. Nadesłano nam, „Myśl Niepodległa”, 1910, nr 126, s. 287 [B. Rogaczew: Fr. Nietzsche.
Schematizirowannaja interpretacja jewo fiłosofii, Paris 1909];
1476. Literatura i Sztuka. Monografie, „Książka”, 1912, nr 5, s. 247 [Fryderyk Nietzsche.
Studjum St. Brzozowskiego];
1477. Wydawnictwa Księgami H. Altenberga we Lwowie, „Książka”, 1912, nr 11, s. 553
[Vaihinger: Filozofja Nietzschego];
1478. Spis wydawnictw polskich, „Myśl Polska”, 1915, t. 2, z. 6, s. 175 [E. Burker (właść.
Barker): Inspiratorzy wojny. Nietzsche i Treitschke];
1479. Towarzysto Wydawnicze w Warszawie, „Myśl Polska”, 1916, t. 3, z. 1 [W. Berent: Źródła
i ujścia nietzscheanizmu];
ANONS
1480. „Książka”, 1905, nr 3, s. 113 [zapowiedź wydania Dzieł F.N. oraz Biografii i studjum o
Fr. Nie-tzschem w nakł. J. Mortkowicza];
1481. „Książka”, 1905, nr 10, s. 419 [ogłoszenie informujące o obecności na rynku polskim
Dzieł F.N. w przekładzie polskim];
1482. „Książka”, 1908, nr 11, s. 469 [zapowiedź wydania Ecce Homo w przekł. L. Staffa i nakł.
J. Mortkowicza];

Podobne dokumenty