REJESTRATOR JAZDY ORLLO SX

Transkrypt

REJESTRATOR JAZDY ORLLO SX
REJESTRATOR JAZDY
ORLLO SX-360
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Uruchomienie urządzenia
1.1. Naładuj urządzenia do pełna poprzez kabel USB
(załączony w opakowaniu), który podłączasz
nagórnejczęści obudowy urządzenia do wejścianr
5. W trakcie ładowania będzie świecid się
czerwona dioda led.
2.
3.
4.
1.
5.
6.
1.2. Włączanie bądź wyłączanie urządzenia następuje
poprzez przytrzymanie przycisku nr 1.
2.Tryb nagrywania filmów
2.1. Włącz kamerę. Kamera automatycznie będzie w
trybie wideo.
W tym trybie na ekranie w lewym górnym rogu
wyświetla sięikona kamery. Aby rozpocząd
nagrywanie naciśnij przycisk„Ok” nr 3.. Na
ekranie zacznie migad czerwony
wskaźnikoznaczający nagrywanie filmu. Aby
zatrzymad nagrywanienaciśnij przycisk „Ok”. Na
ekranie przestanie migad czerwonywskaźnik.
Nagranie zostanie zapisane na karcie, a
kameraprzejdzie w tryb gotowości do
nagrywania.
3.Tryb aparatu fotograficznego
3.1. Włącz kamerę. Aby zrobid zdjęcie przytrzymaj
przycisk„Ok” nr 3..
4. Tryb przeglądania filmów i zdjęd
4.1. Włącz kamerę. Aby przejśd do trybu przeglądania
filmów przytrzymaj przycisk nr 4.. Przeglądaj
plikiużywając przycisków w górę nr2.i w dółnr4..
Abyodtworzyd lub zatrzymad dane nagranie
naciśnij przycisk„Ok”.
4.2. Włącz kamerę. Aby przejśd do trybu przeglądania
zdjęd przytrzymaj przycisk nr 4.(przejdziesz do
trybu przeglądania filmów) i jeszcze raz
przytrzymaj przycisk nr 4.
4.3. Aby usunąd wybrane nagranie lub zdjęcie
przytrzymaj przycisk nr 2.a następnie „Usuo plik”
i wybierz ,(Tylko to; wszystko; nie)zatwierdzając
przyciskiem ,,Ok”
4.4. Aby wyjśd z trybu przeglądania nagrao i zdjęd
ponownieprzytrzymaj przycisk nr 4..
5. Opis działania trybu nagrywania filmów:
5.1. Kamera tworzy na karcie pamięci pliki z
nagraniami o różnejdługości ograniczone
nastawioną wartością lub funkcjąwykrywacz
ruchu. Kamera po zapełnieniu karty pamięci
nadpisujepliki nagrao. W trybie wykrywacza
ruchu, nagranie inicjowane jestwykryciem przez
kamerę zmian w obserwowanym obrazie.
5.2. Uwaga:Nie należy jednocześnie włączadfunkcji
„wykrywacz ruchu” izapisu w pętli, gdyż
powoduje to powstawaniebłędów podczas zapisu
nagrao lub niepoprawne działaniekamery.
6.Ustawienia rejestratora
6.1. Włącz kamerę. Aby wejśd w ustawienia
przytrzymajprzycisk nr 2., a następnie za
pomocąprzycisków „w górę” i „w dół” wybierz
kolejne ustawienia:
6.2. Rozdzielczośd video
Naciśnij przycisk „Ok” , aby zmienid ustawienia
rozdzielczości
1080P
1080P 30
720P
6.3. Wymiaryzdjęcia
Naciśnij przycisk „Ok” , aby zmienid ustawienia
rozdzielczości
4M
3M
2M
0.9M
6.4. Ostrośd
Naciśnij przycisk „OK”, aby zmienid ustawienia ostrości
(Mocny; Normalna; Słaby).
6.5. Kontrast
Naciśnij przycisk ,,Ok”, aby zmienid ustawienia
kontrastu (Normalny; Mocny; Słaby)
6.6. Migotanie
Naciśnij przycisk „Ok”, aby zmienid ustawienie
częstotliwości wyświetlacza (Auto; 50Hz; 60Hz).
6.7. ISO
Naciśnij przycisk ,,Ok”, aby zmienid ustawienia ISO.
(Automatyczne, 100, 200, 400)
6.8. Balans bieli
Naciśnij przycisk „Ok”, aby zmienid ustawienia balansu
bieli (Automatyczny; jarzeniówka; świetlówka;
pochmurno; słonecznie).
6.9. AE Bias
Naciśnij przycisk „Ok” , aby zmienid ustawienia korekty
ekspozycji (o; 0.3; 0.7; 1; 1.3; 1.7; 2; -2; -1.7; -1.3; -1; 0.7; -0.3)
6.10. AE tryb meter
Naciśnij przycisk ,,Ok”, aby zmienid ustawienia trybu
pomiaru światła (środek; średni; punktowy)
6.11. Tryb TV
Naciśnij przycisk „Ok”, aby zmienid ustawienie wyjścia
TV (PAL, NTSC).
6.12. Auto zasilanie wyłącz
Naciśnij przycisk „Ok”, aby zmienid ustawienie
automatycznego wyłączania kamery (wyłącz; 1minuta;
3minuty; 5minut). Jeżeli kamera będzie w stanie
bezczynności to
automatycznie wyłączy się po odpowiednio 1, 3 lub
5 minutach.
6.13. Ustawienia czasu
Naciśnij przycisk „Ok”, aby zmienid ustawienie daty i
czasu (rok, miesiąc, dzieo; godzina, minuty).
Wybierz odpowiednią wartośd za pomocą przycisków
„w górę” i „w dół” i zatwierdź przyciskiem ,,Ok”.
6.14. Wyświetlanie daty
Naciśnij przycisk „Ok”, aby zmienid ustawienie
wyświetlania
i rejestrowania daty na zdjęciach (wyłączenie daty
czasu; data czas; czas; data).
6.15. Ustawienia pętli
Naciśnij przycisk „Ok”, aby włączyd funkcję nagrywania
wpętli i ustawid wybraną wartośd (wyłącz pętle; 1
minuta;3 minuty; 5 minut).
6.16. Wykrywacz ruchu
Naciśnij przycisk ,,Ok”, aby włączyd lub wyłączyd
funkcję wykrywania ruchu.
6.17. Znacznik daty czasu
Naciśnij przycisk „Ok”, aby zmienid ustawienie
wyświetlaniai rejestrowania daty na nagraniach (data;
włącz; numer kierowcy; znacznik auta; znacznik data
czas; czas;).
6.18. Numer kierowcy
Naciśnij przycisk ,,Ok”, aby ustawid numer kierowcy.
Wybierz odpowiednią wartośd za pomocą przycisków
„w górę” i „w dół” i zatwierdź przyciskiem ,,Ok”.
6.19. Wyłącz wyświetlacz
Naciśnij przycisk „Ok”, aby zmienid
ustawienieautomatycznego wyłączania ekranu (Wyłącz
wyświetlacz; 1minuta; 3minuty,5minut). Jeżeli kamera
będzie w staniebezczynności lub w trakcie nagrywania
to ekranautomatycznie wyłączy się po odpowiednio 1,3
lub5 minutach.
6.20. Tryb wideo nagrywania
Naciśnij przycisk ,,Ok”, aby zmienid tryb nagrywania
filmów (wideo + audio; wideo bez audio)
6.21. Ustawienia G-sensora
Naciśnij przycisk „Ok”, aby zmienid ustawienie czułości
czujnika grawitacyjnego (wyłącz; 2G; 2.5G; 3G; 3.5G;
4G; 4.5G; 5G).Czujnik ten wykrywa przeciążenia (w
zależności odustawienia czułości) np. w trakcie
kolizji/wypadku.Automatycznie zabezpiecza takie
nagrania przednadpisaniem.
6.22. Ustawienia G-sensora
Naciśnij przycisk ,,Ok”, aby włączyd lub wyłączyd czujnik
G-sensor (Tak; Nie)
6.23. GPS
Naciśnij przycisk ,,Ok” aby włączyd lub wyłączyd GPS
(włącz GPS; wyłącz GPS).
6.24. Jednostki prędkości
Naciśnij przycisk ,,Ok”, aby zmienid jednostki prędkości
pojazdu (km/h; Mph).
6.25. Język
Naciśnij przycisk „Ok”, aby zmienid język (język polski,
angielski).
6.26. Ustawienia domyślne
Naciśni przycisk ,,Ok” aby zresetowad kamerę.
Funkcjata służy do przywrócenia ustawieo fabrycznych
wkamerze (Tak; Nie)
6.27. Format
Naciśnij przycisk „Ok”, aby sformatowad kartę SD.
Wybierz ,,Tak” lub ,,Nie”.
7. Specyfikacja
Sensor
1/2.7" CMOS2Mpix Aambarella
Rozdzielczośd video
Full HD 1920x1080
Klatkinasekundę
30 FPS (Full HD) / 60 FPS max
Zoom
4x (video) / 8x (zdjęcia)
Obiektyw
kątwidzenia 130stopni
G-SENSOR
TAK
Wykrywanieruchu
TAK
Zapis w pętli
TAK
Język menu
Polski, angielskiiinne
Format plików/kompresja video
MOV/H.264
Format
plików/rozdzielczośdzdjęd
Korektaekspozycji
JPEG/4Mpix
Nagrywaniedźwięku
TAK
Wyświetlacz
1,5" TFT LCD 650x240
Wyjścia
HDMI, AV, USB
Zasilanie
akumulator 350mA
Obsługiwanekartypamięci
microSD/microSDHC 4-32GB
Wymiary z obiektywem
73x46x40mm
Waganetto
62 g
TAK
8. UWAGA!
8.1. Podczas pierwszych trzech użyd rejestratora,
proszęładowad baterię, po jej
całkowitymrozładowaniu;
8.2. Nigdy nie stwarzaj uszkodzeo
mechanicznychrejestratora,może to doprowadzid
do jegouszkodzenia i złej pracy.
8.3. Wszczególności nie należy nakłuwad, przebijad
lub uderzad wkamerkę;
8.4. Kamera posiada baterię, dzięki której urządzenie
podtrzymuje pamięd danych. Ekstremalnie niskie
lubwysokie temperatury mogą doprowadzid do
bardzoszybkiego uszkodzenia baterii lub całego
urządzenia.
8.5. Trzymad z daleka od ognia, wody, dymu i
wysokichtemperatur;
8.6. Nie używad kabla USB w innych celach jak
ładowanie, głośnika.
8.7. W przypadku kontaktu z uszkodzoną baterią
noszącą ślady wylania, należy natychmiast zmyd
przy użyciu dużej ilości wody elektrolit z części
ciała, które miały z nim kontakt. W przypadku
zabrudzonych ubrao, należy je wyprad
zużyciemdetergentów;

Podobne dokumenty