sezon podanie

Transkrypt

sezon podanie
Bewerbung für eine bis zu viermonatige Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer
beziehungsweise bis zu neunmonatige Beschäftigung als Schaustellergehilfe
in der Bundesrepublik Deutschland
Podanie o zatrudnienie do czterech miesięcy jako pracownik sezonowy
lub do dziewięciu miesięcy jako pomocnik przy imprezach objazdowych
w Republice Federalnej Niemiec
Bitte in Deutsch ausfüllen und ankreuzen – Proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI w języku niemieckim i zaznaczyć X
1
Familienname /
Vorname
2
Postleitz./ Wohnort
Nazwisko / Imię
1
Kod pocztowy / Miejscowość
2
Ulica / nr domu, mieszkania
3
Data urodzenia / Płeć
4
Stan cywilny
5
Obywatelstwo / Telefon
6
Znajomość języka
niemieckiego
7
Doświadczenie i praktyka,
rodzaj i okres
- wykształcenie
- praca zawodowa
- inne doświadczenia
zawodowe
8
PL –
3
Straβe / Hausnummer
4
Geburtsdatum/
Geschlecht
__ __
5
Familienstand
□
6
Staatsangehörigkeit /
Telefon
7
Kenntnisse der
deutschen Sprache
8
Kenntnisse und
Erfahrungen
Art und Dauer der
- Berufsausbildung
- Berufstätigkeit
- sonstige berufliche
..Erfahrungen
8A
Führerschein
8B
Status
9
10
Haben Sie bereits in
Deutschland gearbeitet?
Ich möchte auf
folgenden Gebieten
arbeiten
12
□
Ledig
wolny
Verheiratet
Ŝonaty
□
□
□
□
□
□
Arbeitsaufnahme
möglich
□
Beeinträchtigung der
Arbeitsfähigkeit
□
Weiblich
śeńska
Anzahl der Kinder unter 18 Jahren
Dzieci do lat 18-tu
___________
Sehr gut
B. dobra
□
PKW (Kat. B)
In Beschäftigung
Zatrudniony
Nein / Nie
□
Gut
Dobra
□
□
□
LKW (Kat. C)
Arbeitslos
Bezrobotny
□
Befriedigend
Dostateczna
Ja / Tak
□
Selbstständig
Działalność
gosp.
Von
Od ……………………..
□
Wenig
Słaba
□
Keine
śadna
Traktor
□
Student/in Hausmann/-frau
Pensionär
Student / gosp. domowa /
rencista
Bis
Do ……………………..
In
W ………………………
Land-/ Forstwirtschaft/
Rolnictwo/ Leśnictwo
Prawo jazdy
8A
Status
8B
Czy pracował (a) Pan (i) kiedyś
w Niemczech?
9
Chcę pracować w
następujących branŜach
11
Podjęcie pracy moŜliwe
12
Ograniczenia sprawności
fizycznej
13
Hotel-/ Gaststättengewerbe
Hotelarstwo/ Gastronomia
Schaustellergewerbe
Imprezy objazdowe
Sofort
Natychmiast
Nein
Nie
□
□
Frühestens ab
Najwcześniej od …………………………………………………………………………………………..
Ja, welche?
Tak, jakie? ……………………………………………………………………………………………….
Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Ich habe keinen Anspruch aus
dem Arbeitsverhältnis, wenn der Arbeitsvertrag aufgrund falscher Angaben
zustande gekommen ist. Ich bin gesund und arbeitsfähig. Ich erkläre mich damit
einverstanden, dass meine Bewerbung Arbeitgebern vorgelegt wird. Ich habe zur
Kenntnis genommen, dass ein abgeschlossener Arbeitsvertrag einzuhalten ist.
Mir ist bekannt, dass ich eine Arbeitserlaubnis nur bis zu vier Monate
(Saisonarbeitnehmer) bzw. bis zu neun Monate (Schaustellergehilfe) im
Kalenderjahr erhalten kann.
Ort, Datum:
Miejsce, data:
□
Männlich
Męska
0048
□
11
□
__ __ 19 __ __
Zaświadczam prawdziwość moich danych. Nie mam Ŝadnych roszczeń z tytułu
stosunku pracy, jeŜeli umowa doszła do skutku na podstawie nieprawdziwych danych.
Jestem zdrowy (a) i zdolny (a) do pracy. Zgadzam się aby moje podanie przedłoŜono
pracodawcom. Przyjąłem / przyjęłam do wiadomości, Ŝe zawartej umowy o pracę
naleŜy dotrzymać. Wiadomo mi teŜ, Ŝe zezwolenie na pracę otrzymać mogę tyko raz w
roku kalendarzowym na okres czterech miesięcy (pracownik sezonowy) lub do
dziewięciu miesięcy (pomocnik przy imprezach objazdowych).
Unterschrift:
Podpis:

Podobne dokumenty