Stopki

Komentarze

Transkrypt

Stopki
Instrukcja uůytkownika
KEEPING THE WORLD SEWING™
INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ OBSâUGI
Niniejsza domowa maszyna do szycia speânia wymagania normy IEC/EN 60335-2-28.
PodãĀczenie do sieci
Niniejsza maszyna do szycia musi byý podâĊczona do sieci o napięciu wskazanym na tabliczce
znamionowej zasilania.
Uwagi dotyczĀce bezpieczeļstwa
•
Maszyna do szycia nie jest przeznaczona do uůytku przez osoby (wâĊcznie z dzieými)
o obniůonej sprawnoœci Àzycznej lub umysâowej, bĊdŭ nie posiadajĊce dostatecznego
doœwiadczenia i wiedzy, chyba ůe pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich
bezpieczeľstwo lub po uzyskaniu od tejůe osoby wskazówek dotyczĊcych obsâugi
maszyny do szycia.
•
Naleůy dopilnowaý, by dzieci nie bawiây się maszynĊ do szycia.
•
PodâĊczonej do sieci maszyny do szycia nie wolno pozostawiaý bez uwagi.
•
Po uůyciu i przed kaůdym czyszczeniem maszyny naleůy jĊ zawsze odâĊczaý od zasilania.
•
W celu wykonania jakichkolwiek czynnoœci w pobliůu igây, takich jak nawlekanie nici,
wymiana igây,lub wymiana stopkimaszynę naleůy wyâĊczyý przeâĊcznikiem do pozycji
„0”.
•
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilajĊcego lub wtyczki korzystanie z maszyny do
szycia jest zabronione.
•
Pamiętaj, ůeby nie zbliůaý palców do ruchomych częœci maszyny. Naleůy zachowywaý
szczególnĊostroůnoœý w pobliůu igây maszyny do szycia.
•
Korzystaj z niniejszej maszyny do szycia jedynie w celu, do jakiego zostaâa ona
przeznaczona.Uůywaj wyâĊcznie akcesoriów opisanych w niniejszej instrukcji i
zalecanych przez producenta.
•
Przed wymianĊ ůarówki zawsze wyjmij najpierw wtyczkę z gniazdka sieciowego. ZuůytĊ
ůarówkę wymieniaj na nowĊ tego samego typu (pod względem napięcia i mocy).
1. Zuůyty sprzęt nie moůe byý umieszczany razem z innymi odpadami.
2. Zuůyty sprzęt naleůy przekazaý do punktu zbierania zuůytego sprzetu elektrycznego
lub sprzedawcy, przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju.
3. Umieszczony obok symbol kosza oznacza, iů zuůyty sprzęt zostanie poddany
procesowi przetwarzania lub odzysku, co zapewnia ochronę zdrowia ludzi oraz
ochronę œrodowiska.
4. Za nie przekazanie zuůytego sprzętu punktom zbierania lub umieszczenie go âĊcznie
z innymi odpadami grozi kara grzywny / Ust. z dn. 29.07.2005. o zuůytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym.
Spis treŐci
Budowa maszyny ...........................................2
Stóâ powiększajĊcy pole pracy .....................3
Szycie na wolnym ramieniu .........................3
Wyposaůenie maszyny ..................................4
Przygotowanie do
szycia
5-20
PodâĊczenie maszyny do sieci .....................5
Regulacja prędkoœci szycia ...........................6
Górna i dolna pozycja igây...........................6
Tabelka z zaleceniami uâatwiajĊcymi
dobór parametrów szycia .............................7
PrzeâĊcznik do szycia wstecz .......................8
Regulacja docisku stopki ..............................8
Opuszczanie zĊbków transportera .............8
Podnoszenie i opuszczanie stopki ...............9
Regulacja docisku stopki ..............................9
Wymiana Igây ...............................................10
Mocowanie górnej szpulki
na trzpieniu...................................................11
Wyjmowanie dolnej szpulki .......................11
Napeânianie dolnej szpulki ........................12
Zakâadanie dolnej szpulki ..........................13
Nawlekanie ...................................................14
Nawlekacz igây .............................................15
WyciĊganie dolnej nici ................................16
Œciegi .............................................................17
Wybór Œciegu ...............................................18
Dâugoœý œciegu ............................................18
Regulacja gęstoœci œciegu
elastycznego .................................................19
Szerokoœý Œciegu .........................................19
Róůne pozycje igây ......................................19
Regulacja napręůenia górnej nitki .............20
Podstawowe
operacje
21-23
Œcieg prosty .................................................21
Zakoľczenie szycia .....................................22
Linie prowadzĊce na pâytce œciegowej .....23
Obracanie materiaâu ...................................23
ŏciegi UŮytkowe
24-38
Podstawowy zygzak .................................. 24
Zygzak trójstopniowy ............................... 24
Wykonywanie szwu i obrzucanie ............. 24
Œcieg prosty wzmocniony ......................... 25
Przyszywanie guzików .............................. 25
Automatyczne obszywanie dziurek ......... 26
Dziurka wzmocniona kordonkiem .......... 30
Ręczne obszywanie dziurek ..................... 31
Wszywanie zamka ...................................... 33
Œcieg kryty ................................................... 37
ŒlizgajĊca się stopka H .............................. 38
Prowadnik do pikowania ........................... 38
Stopki tylko do
modelu 122
38-39
Przeŭroczysta Stopka B ............................. 38
Stopka do marszczenia .............................. 39
Stopka do áĊczenia 1/4” ......................... 39
Konserwacja Maszyny
40-42
Czyszczenie chwytacza i zĊbków
transportera ................................................. 40
Wymiana uchwytu dolnej szpulki ........... 41
Wymiana ůarówki ....................................... 41
Usuwanie usterek ....................................... 42
1
7
Budowa maszyny
6
8
5
4
2
3
1
9
10
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
23
8.
9.
10.
11.
12.
22 13.
21
16
17
18 19
20
26
27
25
24
28
12
13
14 15
29
30
37
36
35
34
31
32
33
31.a
2
33.a
Ogranicznik napeâniania dolnej szpulki
Trzpieľ do napeâniania dolnej szpulki
Otwór na dodatkowy trzpieľ
KrĊůek blokujĊcy szpulkę nici
Trzpieľ na szpulkę nici
Prowadnik do napeâniania dolnej szpulki
Dŭwignia podnoszenia nitki/szarpacz
Pokrętâo regulacji docisku stopki
Obudowa boczna
Nóů do obcinania nitki
Nawlekacz igây
Pâytka œciegowa
Stóâ powiększajĊcy pole pracy (schowek na
akcesoria)
14. Pâytka osâaniajĊca dolnĊ szpulę
15. Przycisk zwalniajĊcy pâytkę osâaniajĊcĊ dolnĊ
szpulę
16. Pokrętâo regulacji napręůenia górnej nitki
17. Przycisk zatrzymywania igây w górnej lub
dolnej pozycji (tylko modele 118 i 122)
18. Regulacja prędkoœci szycia (tylko modele 118
i 122)
19. Dŭwignia szycia wstecznego
20. Poradnik Szycia
21. Pokrętâo regulujĊce dâugoœý œciegu
22. Pokrętâo wyboru œciegu
23. Pokrętâo regulujĊce szerokoœý œciegu
24. Stopka
25. Igâa
26. Œruba mocujĊca igâę
27. Uchwyt stopki
28. Œruba mocujĊca stopkę
29. Skâadana rĊczka
30. Pokrętâo wielofunkcyjne
31. WâĊcznik maszyny, model Emerald 118/122
31.a WâĊcznik maszyny, model Emerald 116
32. Gniazdko do rozrusznika (tylko modele 118 i
122)
33. Gniazdko zasilania maszyny (tylko modele
118 i 122)
33.a gniazdko zasilania maszyny, model 116
34. Dŭwignia opuszczania zĊbków transportera
35. Wolne ramię
36. Dŭwignia automatu do obszywania dziurek
37. Podnoœnik stopki
Stóã powiēkszajÿcy pole pracy
Zdejmowanie stoãu
Zaczep palcami od spodu po lewej
stronie stoâu i pociĊgnij w lewo.
Szycie na wolnym ramieniu
Do obróbki rękawów, wszywanych
pasków, nogawek i innych podobnych
częœci garderoby
Do cerowania skarpet lub reperowania
kolan i âokci.
1
2
Zakãadanie stoãu
Nasuľ stóâ z powrotem i wsuľ trzpienie
do otworków, popchnij stóâ, ůeby
zaskoczyâ.
1 Trzpieľ
2 Otwór
Niektóre rodzaje materiaâu majĊ zbyt duůo barwnika, co moůe powodowaý
przebarwienia na innych materiaâach, ale takůe na maszynie do szycia. Takie
przebarwienie moůe byý bardzo trudno bĊdŭ niemoůliwe do usunięcia.
Polar i důins, w szczególnoœci czerwone i niebieskie często zawierajĊ nadmiar
barwnika.
Jeœli zachodzi podejrzenie, ůe materiaâ/gotowe ubranie zawiera zbyt duůo
barwnika, naleůy je wstępnie wypraý przed rozpoczęciem szycia, ůeby uniknĊý
przebarwienia.
3
WyposaŮenie maszyny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
15
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
14
13
16
19.
20.
21.
22.
23.
18
17
19
21
20
22
23
4
Uůytkowa stopka A
Uůytkowa stopka B
Stopka C do dziurek
Regulowana stopka do œciegu krytego
Stopka E do wszywania zamków
ŒlizgajĊca się stopka H
ObszywajĊca stopka J
Stopka R – automat do dziurek
Przeŭroczysta Stopka B (tylko model
122)
Stopka P 1/4” do âĊczenia (tylko model
122)
Stopka do marszczenia (tylko model
122)
Samoprzyczepne œliskie podkâadki
Prowadnik do pikowania i obszywania
Igây
szpulki
Œrubokręt
Szczoteczka
Rozpruwacz do szwów (rozcinacz
dziurek)
KrĊůek blokujĊcy szpulkę (duůy)
KrĊůek blokujĊcy szpulkę (maây)
Pionowy trzpieľ na szpulkę nici
Podkâadka Àlcowa
Przechowywanie akcesoriów (otwórz
stóâ powiększajĊcy pole pracy, ůeby
schowaý akcesoria)
Do modelu Emerald 118 i 122
1
6
5
Przygotowanie
do szycia
Podãÿczenie maszyny do sieci
WyâĊcz wâĊcznik maszyny
3
PodâĊcz wtyczkę rozrusznika do
gniazdka maszyny.
4
2
Do modelu Emerald 116
6
1
5
PodâĊcz kabel sieciowy do gniazdka w
maszynie i do prĊdu.
WâĊcz maszynę.
1 WâĊcznik maszyny
2 Wtyczka rozrusznika
3 Wtyczka zasilania maszyny
4 Gniazdko do podâĊczenie
maszyny do sieci
5 Wtyczka sieciowa
6 Gniazdko œcienne
Przed podâĊczeniem
maszyny do sieci naleůy się upewniý, ůe
napięcie i częstotliwoœý prĊdu w sieci
odpowiada parametrom podanym na
maszynie.
ZWRÓĀ UWAGĒ:
4
2, 3
Poniůej znajduje się tabela z modelami
rozruszników odpowiednich do
konkretnych typów maszyn.
Foot control Model
Model
21361
Emerald
122 and
118
120V or
230 - 240V
Model
YC-190
Emerald
116
230 - 240V
Model
YC-482
Emerald
116
120V
5
Regulacja prēdkoŐci szycia
Moůna kontrolowaý prędkoœý szycia
na dwa sposoby; za pomocĊ dŭwigni
regulujĊcej prędkoœý albo naciskajĊc
rozrusznik.
DŬwignia regulujÿca prēdkoŐā szycia
(tylko modele 118 i 122)
Za pomocĊ dŭwigni moůna modyÀkowaý
prędkoœý szycia w zaleůnoœci od
potrzeby. Dŭwignia ogranicza prędkoœý,
z którĊ moůna szyý.
Aby zwiększyý prędkoœý szycia przesuľ
dŭwignię w prawo.
Aby zmniejszyý prędkoœý szycia przesuľ
dŭwignię w lewo.
Rozrusznik
Dla modelu 118 i 122
Dla modelu 116
Moůna kontrolowaý prędkoœý szycia
naciskajĊc rozrusznik. Im mocniej
naciskasz rozrusznik, tym szybciej maszyna
będzie szyý.
Jeœli wciœniesz rozrusznik do koľca,
maszyna będzie pracowaý z maksymalnĊ
prędkoœciĊ ustalonĊ przez przeâĊcznik
regulujĊcy prędkoœý.
Górna i dolna pozycja igãy
(modele 118 i 122)
1
6
Wciœnij ten przycisk, ůeby igâa ustawiâa
się w pozycji dolnej lub górnej.
Jednoczeœnie zmieni się ustawienie
pozycji igây w momencie zatrzymania.
1 Górna lub dolna pozycja igây
Tabelka z zaleceniami
uãatwiajÿcymi dobór parametrów szycia
1
3
1
2
3
4
5
6
7
8
4
Materiaâ
Docisk stopki
Technika szycia
Œcieg
Stopka
Napręůenie nitki
Dâugoœý œciegu
Szerokoœý œciegu
5
2
6 7
8
Sprawdŭ parametry podane w tabelce, ůeby
âatwo dobraý najlepszy œcieg, jego dâugoœý,
szerokoœý, napręůenie nitki, stopkę i
jej docisk do danej techniki szycia oraz
materiaâu.
Spójrz na kolumnę, ůeby sprawdziý typ
swojego materiaâu:
TKANINY: sztywne materiaây, które nie
sĊ elastyczne.Przewaůnie tkane.
ELASTYCZNE MATERIAâY: elastyczne
materiaây. Przewaůnie dzianiny.
SKÓRA/WINYL: zamsz, sztuczny
zamsz, prawdziwa i sztuczna skóra.
Dobierz œcieg do techniki, w której
zamierzasz szyý:
SZEW: zszywaj kawaâki materiaâu ze
sobĊ. Zwróý uwagę: Do materiaâów
elastycznych tabela zaleca ustawienie
dâugoœci œciegu zygzakowego (L)
na 1.5 i jego szerokoœci (W) na 1.5
dla szwu, który rozciĊga się wraz z
materiaâem.
OBRZUCANIE: obrzucaj brzegi, ůeby
zapobiec ich strzępieniu i aby
sprawiý, ůeby leůaây bardziej pâasko.
SZEW/OBRZUCANIE: swykonuje szew i
obrzuca brzeg za jednym razem.
FASTRYGOWANIE: tymczasowy œcieg do
przymiarek, marszczenia i poprawek.
Uůywaj maksymalnej dâugoœci œciegu.
Zwróý uwagę: Fastrygowanie pozostawi
trwaâe dziurki w skórze i winylu
ŏCIEG KRYTY: tworzy niewidzialnĊ
mereůkę na elementach odzieůy. Nie
jest zalecany do cienkich materiaâów
ani do skóry/winylu.
MEREŭKA: wykonuje najlepszĊ
widocznĊ mereůkę dla danego typu i
gruboœci materiaâu
DZIURKA: wykonuje najlepszĊ moůliwĊ
dziurkę do danego materiaâu.
7
DŬwignia szycia wstecz
Kiedy przesuniesz dŭwignię w dóâ,
maszyna będzie szyâa wstecz. Maszyna
będzie szyâa wyâĊcznie wstecz dopóki
dŭwignia będzie w dole.
1 Dŭwignia szycia wstecz
1
Pokrētão regulujÿce docisk stopki
1
Przekręý pokrętâo docisku stopki,
ůeby dopasowaý docisk stopki do
materiaâu przy szyciu na materiaâach o
róůnej gruboœci. Pokrętâo powinno byý
ustawione na 3 do zwykâego szycia.
Zmniejsz docisk na 2 do aplikacji, haftu
wycinanego i fastrygowania. Ustaw na 1
do szycia na materiaâach elastycznych,
szyfonu, koronce, organdyny i innych
delikatnych materiaâach. Ustaw na
0 do trybu free motion (swobodne
przesuwanie).
1 Strzaâka pozycyjna
Opuszczanie zÿbków transportera
1
2
8
Dŭwignia transportera opuszczajĊca
zĊbki transportera znajduje się na
wolnym ramieniu tyâu maszyny.Aby
opuœciý zĊbki transportera, przesuľ
dŭwignię w kierunku zgodnym ze
strzaâkĊ, jak na ilustracji. Aby podnieœý
zĊbki transportera, przesuľ dŭwignię
w kierunku zgodnym ze strzaâkĊ, jak
na ilustracji, i przekręý wielofunkcyjne
pokrętâo do siebie albo rozpocznij
szycie, ůeby zĊbki transportera podniosây
się.
ZĊbki transportera powinny byý w górze
do zwykâego szycia.
1 Podnoszenie zĊbków
2 Opuszczanie zĊbków
Podnoszenie i opuszczanie
stopki
3
3
2
2
1
1
Stopkę podnosi się i opuszcza za
pomocĊ dŭwigni stopki. Stopka musi byý
opuszczona w trakcie szycia.
Poprzez podniesienie dŭwigni stopki do
oporu, wysokoœý stopki moůe zostaý
zwiększona o 1/4” (0.6 cm).
Jest to przydatne przy zdejmowaniu
stopki albo przy umieszczaniu grubego
materiaâu pod stopkĊ.
1 Opuszczona stopka
2 Normalna wysokoœý
podniesionej stopki
3 Pozycja z dodatkowĊ
przestrzeniĊ pod stopkĊ
Wymiana stopki
WyâĊcz maszynę z prĊdu
1
2
Upewnij się, ůe igâa znajduje się w
najwyůszej pozycji. PociĊgnij stopkę
do siebie.
2
Aby zaâoůyý stopkę, uâóů
poprzeczny trzpieľ stopki pomiędzy
spręůynĊ i uchwytem stopki.
Wciœnij z powrotem dopóki stopka nie
wskoczy na miejsce.
9
1
Wymiana igãy
2
a
c
WyâĊcz maszynę z prĊdu.
c
b
Maszyna korzysta ze standardowych igieâ
do maszyn do szycia.
1 Opuœý stopkę. Poluzuj œrubkę
mocujĊcĊ igâę odkręcajĊc jĊ w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. WyciĊgnij igâę.
2
Wsuľ nowĊ igâę do oporu pâaskĊ
stronĊ do tyâu. Dokręý dobrze
œrubkę kręcĊc w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara.
a Trzpieľ
b Pâaska strona igây
c Œruba mocujĊca igâę
Sprawdzanie jakoŐci igãy:
Poâóů igâę pâaskĊ stronĊ na czymœ
pâaskim (pâytce œciegowej, szybie itd).
Przerwa pomiędzy igâĊ a pâaskĊ
powierzchniĊ powinna byý taka sama na
caâej dâugoœci igây.
Nigdy nie uůywaj tępej igây. Uszkodzona
igâa moůe spowodowaý trwaâe
rozdarcia lub oczka w dzianinach,
delikatnych jedwabiach i materiaâach
jedwabiopodobnych.
Często sprawdzaj,
czy igâa nie ma zadziorów albo tępego
ostrza.
ZWRÓĀ UWAGĒ:
10
Zakãadanie górnej szpulki
Umieœý szpulkę na trzpieniu tak, ůeby
niý rozwijaâa się tak, jak na ilustracji.
Przy duůych szpulkach naleůy z przodu
zaâoůyý duůy krĊůek blokujĊcy szpulkę.
Przy wĊskich szpulkach naleůy z przodu
zaâoůyý maây krĊůek blokujĊcy szpulkę.
1
1 Duůy krĊůek blokujĊcy szpulkę
2 Maây krĊůek blokujĊcy szpulkę
Wyjmowanie dolnej szpulki
WyâĊcz maszynę z prĊdu.
2
1
1
a
Przesuľ w prawo przycisk
zwalniajĊcy pâytkę osâaniajĊcĊ dolnĊ
szpulkę i zdejmij pâytkę.
a Przycisk zwalniajĊcy pâytkę
osâaniajĊcĊ dolnĊ szpulkę
b Pâytka osâaniajĊcĊ dolnĊ szpulkę
2
WyciĊgnij szpulkę.
b
2
11
3
1
b
a
c
2
Napeãnianie dolnej szpulki
1
1
2
3
4
5
6
7
12
PociĊgnij pokrętâo wielofunkcyjne,
ůeby ustawiý maszynę w pozycji
napeâniania dolnej szpulki (igâa nie
będzie poruszaý się w górę i w dóâ).
2 Przewlecz niý dookoâa prowadnika
napręůenia nitki do krĊůka napręůenia.
3 PrzeciĊgnij nitkę przez otwór w
szpulce od zewnĊtrz do wewnĊtrz.
Zaâóů szpulkę na trzpieľ do
napeâniania tak, ůeby wolny koniec
nitki wychodziâ od góry.
4 Przesuľ trzpieľ w prawo.
ZWRÓĀ UWAGĒ: Nie przesuwaj
trzpienia do napeâniania dolnej
szpulki, gdy maszyna pracuje.
5 Naciœnij rozrusznik przytrzymujĊc
wolny koniec nitki.
Po kilku obrotach zatrzymaj maszynę i
odetnij nitkę tak jak na ilustracji.
6 Ponownie naciœnij rozrusznik.
Gdy szpulka będzie peâna nawijanie
zakoľczy się automatycznie. Przesuľ
trzpieľ ze szpulkĊ do pozycji
pierwotnej – w lewo, i przetnij nitkę
tak jak na ilustracji.
7 Wciœnij z powrotem wielofunkcyjne
pokrętâo.
UůywajĊc pionowego trzpienia na szpulkę
naleůy ustawiý ÀlcowĊ podkâadkę
oraz szpulkę jak pokazano na rysunku
powyůej.
a Pionowy trzpieľ na szpulkę nici
b Podkâadka Àlcowa
c Otwór na trzpieľ
Zakãadanie dolnej szpulki
1
WyâĊcz maszynę z prĊdu.
2
1
Umieœý dolnĊ szpulkę w uchwycie
szpulki, tak aby nitka rozwijaâa się
tak jak na ilustracji.
2
PrzeciĊgnij nitkę przez szczelinę (a)
w przedniej częœci uchwytu szpulki.
Poprowadŭ nitkę w lewo wsuwajĊc jĊ
pomiędzy dyski napręůacza.
3
Lekko prowadŭ nitkę dopóki nie
wsunie się w szczelinę (b).
4
WyciĊgnij okoâo 10 cm nitki. Zaâóů
pâytkę osâaniajĊcĊ dolnĊ szpulkę.
Sprawdŭ zaâoůenie nici odnoszĊc się
do wykresu na pâytce osâaniajĊcej
szpulkę.
a
3
b
4
13
Zakãadanie górnej nitki
1
3
WyâĊcz maszynę z prĊdu.
Upewnij się, ůe stopka jest podniesiona i
ůe igâa znajduje się w górnej pozycji.
5
1
2
3
14
Przeprowadŭ nitkę od szpulki i
przeâóů jĊ przez prowadnik nitki.
Następnie poprowadŭ nitkę w dóâ
do prawego nacięcia.
2
Przeprowadŭ nitkę wokóâ dolnej
częœci prowadnika.
3
Przeprowadŭ nitkę od prawej
strony do lewej przez dŭwignię
podnoszenia nitki i w dóâ przez
otwór w dŭwigni podnoszenia nitki.
4
Wsuľ nitkę do dolnego prowadnika
obok igây.
5
Uůyj nawlekacza nitki do
nawleczenia nitki na igâę (patrz str.
15).
2
4
4
1
5
Nawlekacz nitki na igãē
1
WyâĊcz maszynę z prĊdu.
1
Unieœ igâę do najwyůszej pozycji.
Opuœý nawlekacz do oporu. Haczyk
nawlekacza wejdzie w oczko igây od
tyâu.
2
Przeâóů nitkę od lewej strony wokóâ
prowadnika i pod haczykiem.
a Prowadnik
b Haczyk
3
Powoli zwolnij gaâkę trzymajĊc
koniec nitki w ręku. Pętelka nitki
zostanie przeciĊgnięta przez oczko
igây.
4
WyciĊgnij pętelkę z drugiej strony
oczka igây.
2
3
a
b
4
15
Wciÿganie dolnej nitki
1
WyâĊcz maszynę z prĊdu.
1
Podnieœ stopkę i lewĊ rękĊ lekko
przytrzymaj nitkę.
2
Powoli przekręý wielofunkcyjne
pokrętâo do siebie o jeden obrót.
WyciĊgnij dolnĊ niý pociĊgajĊc górnĊ
nitkę tak jak na ilustracji.
2
b
a Górna nitka
b Dolna nitka
a
3
3
16
WyciĊgnij okoâo 10 cm obu nitek i
przeâóů je pod stopkĊ.
ŏciegi
Őciegi elastyczne
Emerald 116
Őciegi elastyczne
Emerald 118
Őciegi elastyczne
Emerald 122
17
Wybór Őciegu
2
1
Przekręý pokrętâo wyboru rodzaju œciegu
tak, ůeby wskaŭnik pokazywaâ numer
wybranego œciegu.
1 Pokrętâo wyboru œciegu
2 Wskaŭnik
ZWRÓĀ UWAGĒ: Przed obrotem
pokrętâa wyboru œciegu zawsze podnoœ
stopkę oraz igâę ponad materiaâ.
DãugoŐā Őciegu
Przekręý pokrętâo regulacji dâugoœci
œciegu i ustaw wskaŭnik na numerze
odpowiadajĊcym wybranej dâugoœci. Im
większy numer zostanie ustawiony, tym
dâuůszy œcieg uzyskamy.
pokazuje zakres regulacji
Znak
przy obszywaniu dziurki.
2
3 Pokrętâo regulujĊce dâugoœý
3
œciegu
2
Ustaw pokrętâo dâugoœci œciegu na
„stretch”(elastyczny) przy szyciu
œciegami elastycznymi.
3
18
ZWRÓĀ UWAGĒ: Zawsze podnoœ
igâę ponad materiaâ i stopkę przed
regulowaniem dâugoœci œciegu pokrętâem
Regulacja gēstoŐci Őciegu
elastycznego
Jeœli elastyczne œciegi sĊ nierówne kiedy
szyjesz na danym materiale, wyrównaj
je kręcĊc pokrętâem dâugoœci œciegu, w
przedziale œciegów elastycznych.
Regulacja znieksztaãconych Őciegów:
Jeœli œciegi sĊ rozciĊgnięte (a), popraw
je kręcĊc pokrętâem w kierunku “–”.
Jeœli œciegi sĊ zbite (b), popraw je kręcĊc
pokrętâem w kierunku “+”.
a
b
SzerokoŐā Őciegu
1
2
Przekręý pokrętâo regulacji szerokoœci
œciegu i ustaw wskaŭnik na numerze
odpowiadajĊcym wybranej szerokoœci.
Im większy numer zostanie ustawiony,
tym szerszy œcieg uzyskamy.
1 Pokrętâo szerokoœci œciegu
2 Wskaŭnik
Przed obrotem
pokrętâa szerokoœci œciegu zawsze
podnoœ stopkę oraz igâę ponad materiaâ.
ZWRÓĀ UWAGĒ:
RóŮne pozycje igãy
Pozycja igây dla œciegu prostego moůe
byý ustawiona za pomocĊ pokrętâa
szerokoœci œciegu na centralnĊ (5) lub
lewĊ (0).
19
1
4
Regulacja naprēŮenia
górnej nitki
Napręůenie nitki moůe byý regulowane
w zaleůnoœci od materiaâu, na których
szyjemy, warstw materiaâów oraz
techniki szycia.
3
2
Prawidãowe naprēŮenie:
Idealny œcieg prosty ma niý zablokowanĊ
między dwoma warstwami materiaâu, tak
jak na ilustracji.
Ůeby œcieg zygzakowy byâ prawidâowy,
dolna niý nie powinna byý widoczna na
prawej (wierzchniej) stronie materiaâu, a
górna nitka powinna byý lekko widoczna
na lewej (spodniej) stronie materiaâu.
1
2
3
4
Górna nitka
Dolna nitka
Prawa strona
Lewa strona
ObniŮenie naprēŮenia nitki:
Dolna niý pojawia się na prawej stronie
materiaâu. Poluzuj napręůenie nitki
ustawiajĊc pokrętâo na niůszĊ liczbę.
Zwiēkszenie naprēŮenia nitki:
Górna nitka pojawia się na lewej stronie
materiaâu. Zwiększ napręůenie nitki
ustawiajĊc pokrętâo na wyůszĊ liczbę.
20
Podstawowe operacje
ŏcieg Prosty
Ustawienie maszyny
Zajrzyj do tabelki uâatwiajĊcej dobór
parametrów szycia, ůeby zapoznaý
się z ustawieniami zalecanymi przez
producenta.
Rozpoczēcie szycia
Podnieœ stopkę i umieœý materiaâ wzdâuů
linii prowadzĊcej na pâytce œciegowej.
Opuœý igâę do punktu, w którym chcesz
zaczĊý szyý.
Opuœý stopkę i przeciĊgnij koľce nitek
do tyâu, pod stopkĊ. Naciœnij rozrusznik.
Lekko przesuwaj materiaâ wzdâuů linii
na pâytce œciegowej, pozwalajĊc zĊbkom
transportera na swobodne podawanie.
Zmiana kierunku szycia
Zatrzymaj maszynę i naciœnij przycisk
zatrzymywania igây w górnej lub dolnej
pozycji (model 118 i 122) albo przekręý
wielofunkcyjne pokrętâo (model 116),
ůeby igâa zostaâa w materiale.
Podnieœ stopkę. Obróý materiaâ wokóâ
igây ustawiajĊc go w wybranym kierunku.
Opuœý stopkę i kontynuuj szycie w
nowowybranym kierunku.
21
1
22
ZakoĻczenie szycia
1
Aby zamocowaý nitkę na koľcu
œciegu naleůy wcisnĊý dŭwignię
szycia wstecz i wykonaý kilka
œciegów do tyâu.
2
2
Podnieœ stopkę i wyciĊgnij materiaâ
przeciĊgajĊc nitki do tyâu.
3
3
PociĊgnij nitkę do góry i przez nóů
obcinajĊcy nitki. Koľce nitek majĊ
odpowiedniĊ dâugoœý do wykonania
kolejnego szwu.
Linie prowadzÿce na pãytce
Őciegowej
Linie prowadzĊce na pâytce œciegowej
uâatwiajĊ mierzenie naddatku szwu.
Liczby na pâytce wskazujĊ odlegâoœý
pomiędzy centralnĊ pozycjĊ igây a liniĊ
prowadzĊcĊ.
1 Linie prowadzĊce
1
Oznaczenie
15
20 4/8 5/8 6/8
Odlegâoœý
(cm)
1.5
2.0 1.3
1.6
1.9
Obracanie materiaãu
Wykonaj szew wzdâuů linii prowadzĊcej
5/8”. Przestaľ szyý i opuœý igâę, kiedy
bliůszy brzeg materiaâu pokryje się
z prowadnikiem naroůnika, tak jak
na ilustracji. Podnieœ stopkę i obróý
materiaâ tak, aby jego brzeg przylegaâ do
prowadnika szwu 1.6 cm (5/8”). Opuœý
stopkę i zacznij szyý w nowym kierunku.
2 Prowadnik naroůnika
2
23
ŏciegi uŮytkowe
Sprawdŭ parametry podane w tabelce,
ůeby âatwo dobraý najlepszy œcieg, jego
dâugoœý, szerokoœý, napręůenie nitki,
stopkę i jej docisk do danej techniki
szycia oraz materiaâu.
Podstawowy zygzak
Prosty œcieg zygzakowy jest szeroko
stosowany do obrzucania, przyszywania
guzików, itd.
Trójstopniowy zygzak
Kiedy korzystasz z obszywajĊcej
stopki J do trójstopniowego
zygzaku, upewnij się, ůe igâa
nie będzie uderzaý w trzpieľ w
otworze na igâę.
Trójstopniowy zygzak nadaje się do
obrzucania większoœci materiaâów. Uůywa
się go na naddatku szwu, ůeby zapobiec
strzępieniu się nieobrębionych brzegów.
Upewnij się, ůe igâa szyje po brzegu
materiaâu.
Szew i obrzucanie
Œcieg obrzucajĊcy i do szwu wykonuje
szew i obszywa za jednym zamachem.
24
1
ŏcieg prosty wzmocniony
2
3
4
5
Ustawienie maszyny
1 Wzór œciegu: 1
2 Szerokoœý œciegu: 0 lub 5
3 Dâugoœý œciegu: elastyczny
4 Napręůenie górnej nitki: 2 – 5
5 Stopka: Stopka uůytkowa A
Ten œcieg jest mocniejszy niů standardowy
œcieg prosty poniewaů jest œciegiem
potrójnym i elastycznym.
Œcieg prosty wzmocniony moůe byý
stosowany do grubych elastycznych
materiaâów, do szwów w kroku, które
naraůone sĊ na znaczne obciĊůenia, oraz
do pikowania w grubych materiaâach.
Przyszywanie guzików
1
2
4
5
3
Ustawienie maszyny:
1 Œcieg: 2
2 Szerokoœý œciegu: Dostosuj wedâug
potrzeb
3 Dâugoœý œciegu: Kaůda
4 Napręůenie górnej nitki: 3 – 7
5 ZĊbki transportera: Opuszczone
Zaznacz na materiale miejsce na guzik.
Opuœý zĊbki transportera. Umieœý
materiaâ pod uchwytem stopki. Umieœý
guzik na zaznaczonym miejscu i opuœý
dŭwignię stopki tak, ůeby uchwyt stopki
znalazâ się pomiędzy dziurkami guzika.
Trzymaj koľce nitek po jednej stronie.
Przekręý wielofunkcyjne pokrętâo i
upewnij się, ůe igâa wchodzi w dziurki
guzika. Wykonaj 5-6 œciegów. Ustaw
pokrętâo szerokoœci œciegu na 0 i zablokuj
nitki kilkoma œciegami.
Nie uůywaj tej techniki
do guzików o œrednicy mniejszej niů
1 cm. Podnieœ zĊbki transportera po
przyszyciu guzika.
ZWRÓĀ UWAGĒ:
25
1
Automatyczne obszywanie
dziurek
2
3
4
5
Ustawienie maszyny
1 Wzór œciegu:
2 Szerokoœý œciegu:
4–5
3 Dâugoœý œciegu:
4 Napręůenie nitki:
3–5
5 Stopka: Stopka R do
automatycznego obszywania dziurek
Rozmiar dziurki
jest ustawiany automatycznie poprzez
umieszczenie guzika w stopce R. Uchwyt
guzika w stopce przeznaczony jest dla
guzików o œrednicy do 2.5 cm. Wykonaj
próbkę dziurki na takim samym kawaâku
materiaâu, jaki będzie uůywany. Stosuj
usztywniacz pod kaůdy materiaâ.
ZWRÓĀ UWAGĒ:
1
Przekręý wielofunkcyjne pokrętâo do
siebie, ůeby podnieœý igâę do najwyůszej
pozycji.
2
1
2
26
Zaâóů stopkę R do automatycznego
obszywania dziurek
OdciĊgnij uchwyt guzika do tyâu
i umieœý w nim guzik. Popchnij
uchwyt guzika z powrotem, tak by
mocno przylegaâ i trzymaâ guzik.
3
3
PociĊgnij dŭwignię obszywania
dziurek w dóâ do oporu.
a Dŭwignia obszywania dziurek
a
4
4
d
b
b
c
d
e
Górna nitka
Dolna nitka
Otwór
Punkt rozpoczęcia szycia
Upewnij się, ůe nie ma
wolnej przestrzeni pomiędzy suwakiem,
a uchwytem spręůyny. Jeœli jest tam
przerwa, dâugoœý prawej i lewej kolumny
dziurki nie będzie taka sama.
ZWRÓĀ UWAGĒ:
e
c
f
i
h
g
Podnieœ stopkę i przewlecz górnĊ
nitkę przez otwór i pod stopkĊ.
PrzeciĊgnij obie nitki w lewo. Uâóů
materiaâ pod stopkĊ i opuœý igâę w
miejscu rozpoczęcia szycia. Opuœý
stopkę.
f
g
h
i
Suwak
Uchwyt spręůyny
Róůnica
Nie powinno byý tu wolnej
przestrzeni.
27
5
5
Szyj powoli. Maszyna obszyje caâĊ
dziurkę.
Zatrzymaj maszynę w punkcie
rozpoczęcia szycia, kiedy caâa
dziurka zostanie wykonana.
Maszyna najpierw wykona przedni
rygielek i lewĊ kolumnę, a potem
tylny rygielek i prawĊ kolumnę.
6
Podnieœ stopkę i wyciĊgnij
materiaâ. Przetnij koľce obu nitek
pozostawiajĊc wolne odcinki ok.
10 cm. PociĊgajĊc dolnĊ nitkę
przeciĊgnij górnĊ nitkę na lewĊ
stronę materiaâu. ZwiĊů nitki.
Wepnij szpilkę na wysokoœci rygielka
z jednej strony, ůeby uniknĊý jego
przypadkowego rozcięcia. Wytnij
dziurkę rozpruwaczem do szwów.
6
Ůeby wykonaý następnĊ dziurkę ustaw
pokrętâo wyboru œciegu na , a potem
tak jak na ilustracji.
znowu na
Przesuľ materiaâ do następnego
zaznaczonego miejsca na dziurkę.
Teraz po prostu naciœnij rozrusznik, ůeby
wykonaý identycznĊ dziurkę.
28
7
7
Po zakoľczeniu wykonywania
dziurek naleůy pchnĊý dŭwignię
obszywania dziurek w górę do
oporu.
Regulacja gēstoŐci
Őciegu kolumn dziurki
Przekręý pokrętâo regulacji dâugoœci
i dopasuj
œciegu w granicach
gęstoœý œciegu kolumn dziurki.
ZWRÓĀ UWAGĒ: Jeœli guzik jest
niezwykle gruby, wykonaj próbnĊ
dziurkę. Jeœli trudno będzie zmieœciý
guzik w próbnej dziurce wydâuů rozmiar
odciĊgajĊc uchwyt guzika do tyâu, co
zwiększy dâugoœý dziurki.
1
1 Wolna przestrzeľ
29
1
Dziurka Wzmocniona
Kordonkiem
2
3
4
5
Ustawienie maszyny:
1 Wzór œciegu:
2 Szerokoœý œciegu:
4–5
3 Dâugoœý œciegu:
4 Napręůenie nitki: 3 – 5
5 Stopka: Stopka R do aut. obszywania
dziurek
1
1
Przy podniesionej stopce zaczep
kordonek na zaczep umieszczony w
tylnej częœci stopki do dziurek.
Przeâóů kordonek pod stopkĊ i
zaâóů go na widelce z przodu stopki,
mocno je zaciskajĊc.
a Zaczep
a
2
PrzeciĊgnij obie nitki w lewo. Opuœý
igâę w materiaâ w miejscu gdzie ma
się zaczynaý dziurka i obniů stopkę.
Delikatnie naciœnij rozrusznik i
obszyj dziurkę wraz z kordonkiem.
Naleůy postępowaý tak samo jak
w przypadku automatycznego
obszywania dziurek.
b Górna nitka
c Dolna nitka
d Punkt rozpoczęcia szycia
3
PociĊgnij lewĊ koľcówkę kordonka,
aby go œciĊgnĊý.
Nawlecz koniec kordonka na grubĊ
igâę, przeciĊgnij na lewĊ stronę
materiaâu i obetnij.
Przy rozcinaniu dziurki naleůy
stosowaý się do instrukcji na str. 28
2
b
d
c
3
30
Rēczne Obszywanie dziurek
1
Zajrzyj do tabelki uâatwiajĊcej dobór
parametrów szycia, ůeby zapoznaý
się z ustawieniami zalecanymi przez
producenta.
Jeœli œrednica guzika jest większa niů 2.5
cm, wykonaj dziurkę ręcznie wedâug
poniůszych wskazówek:
1
Zaâóů stopkę C do obszywania
dziurek
2
PociĊgnij dŭwignię obszywania
dziurek w dóâ do oporu. PrzeciĊgnij
obie nitki w lewo.
Opuœý igâę w materiaâ w miejscu
gdzie ma się zaczynaý dziurka i
obniů stopkę.
2
a
b
c
a Górna nitka
b Dolna nitka
c Punkt rozpoczęcia szycia
31
4
4
Wykonaj przedni rygielek i lewĊ
kolumnę dziurki i zatrzymaj
maszynę, gdy lewa kolumna osiĊgnie
odpowiedniĊ dâugoœý.
5
PociĊgnij dŭwignię obszywania
dziurek do siebie.
6
Wykonaj tylny rygielek i prawĊ
kolumnę dziurki i zatrzymaj maszynę
w punkcie rozpoczęcia szycia.
7
Po zakoľczeniu wykonywania
dziurek naleůy pchnĊý dŭwignię
obszywania dziurek w górę do
oporu.
5
6
7
32
1
Wszywanie zamka
2
Ustawienie maszyny
1 Wzór œciegu: 1
2 Szerokoœý œciegu:
5
3 Dâugoœý œciegu: 1.5 – 4
4 Napręůenie nitki:
3–6
5 Stopka: Stopka E do zamków
3
4
5
Zakãadanie stopki do zamków
Trzpieľ stopki powinien znaleŭý się w
rowku uchwytu stopki.
1 Rowek
2 Trzpieľ
Aby przyszyý lewĊ stronę zamka naleůy
zaâoůyý stopkę z prawej strony.
2
1
Aby przyszyý prawĊ stronę zamka naleůy
zaâoůyý stopkę z lewej strony.
Przygotowanie materiaãu
1
i
g
h
f
c
Do wymiaru zamka naleůy dodaý 1
cm, ůeby prawidâowo pracowaâ.
a Prawa strona materiaâu
b 1 cm (3/8”)
c Wymiar rozsuwanej częœci
d
e
f
g
h
i
d
b
a
1
zamka
Rozmiar zamka
Suwak
ZĊbki zamka
Taœma zamka
Lewa strona materiaâu
Koniec rozsunięcia
e
33
2
n
2
l
m
k
j
k
l
m
n
j
a
1
Zâóů prawe strony materiaâu do
siebie. Wykonaj szew od doâu do
koľca rozsunięcia zamka, 2 cm od
prawej krawędzi. Wykonaj kilka
œciegów wstecz, aby zamocowaý
koľce nitki na zakoľczeniu œciegu.
Zwiększ dâugoœý œciegu do “4”,
ustaw napręůenie nitki na “1” i
przyfastryguj wzdâuů rozsunięcia
zamka.
2 cm
Fastryga
Œcieg wsteczny
Koniec rozsunięcia
Œcieg prosty
Szycie
c
b
1
Zaâóů stopkę z prawej strony.
Podwiľ materiaâ z prawej strony
szwu, ůeby uzyskaý podwinięcie o
szerokoœci 0.4 cm.
a Dolna warstwa materiaâu
b Koniec rozsunięcia
c ZĊbki zamka
d 0.4 cm
e Lewa strona materiaâu
f Rozmiar rozsunięcia
g Podwinięcie
h Linia fastrygi
2
Uâóů zĊbki zamka wzdâuů
podwinięcia i przypnij szpilkami.
Wyrównaj stopkę z liniĊ podwinięcia.
Przywróý poczĊtkowe ustawienia
dla napręůenia nitki oraz dâugoœci
œciegu. Wykonaj szew przez caâĊ
dâugoœý taœmy zamka usuwajĊc po
drodze szpilki.
d
f
e
h
2
g
c
e
34
3
3
Przeszywaj przez wszystkie warstwy
blisko podwinięcia. Zakoľcz szycie
tuů przed punktem, w którym
stopka dojdzie do suwaka zamka.
Opuœý igâę, aby lekko wbiâa się w
materiaâ. Podnieœ stopkę i rozepnij
zamek.
Opuœý stopkę i wykonaj resztę szwu.
i Suwak
j 5 cm
4
Zapnij zamek i rozâóů pâasko
materiaâ prawĊ stronĊ do góry.
Przyfastryguj materiaâ do taœmy
zamka.
i
j
4
i
k Fastryga
l Taœma zamka
k
l
35
5
Zdejmij stopkę i tym razem zaâóů
jĊ po lewej stronie. Prowadŭ brzeg
stopki wzdâuů zĊbków zamka
zszywajĊc materiaâ z taœmĊ zamka, w
odlegâoœci ok. 1 cm od fastrygi.
Zakoľcz szycie w odlegâoœci ok. 5 cm od
poczĊtku zamka.
5
m Usuľ œciegi fastrygujĊce
n 1 cm
n
m
6
36
6
Rozsuľ zamek na kilka centymetrów,
ůeby uâatwiý wykonanie œciegu.
Wykonaj kilka œciegów wstecz,
aby zamocowaý koľce nitki na
zakoľczeniu szwu. Kiedy tylko
obydwie strony zamka zostanĊ
przyszyte rozerwij resztę fastrygi za
pomocĊ rozpruwacza do szwów.
1
ŏcieg Kryty
b
a
b
a
c
d
Zajrzyj do tabelki uâatwiajĊcej dobór
parametrów szycia, ůeby zapoznaý
się z ustawieniami zalecanymi przez
producenta.
1
2
Zrób podwinięcie pod materiaâem,
takie jak na obrazku, dla materiaâów
cienkich i o œredniej gruboœci.
Zâóů materiaâ tak, ůeby lewa strona
podwinięcia miaâa 0.5 cm naddatku.
a
b
c
d
3
4
Lewa strona materiaâu
0.5 cm
Gruby materiaâ
Materiaâ cienki/œredniej
gruboœci
2
Zaâóů regulowanĊ stopkę do œciegu
krytego. Umieœý podwinięcie pod
stopkĊ. Gdy igâa znajduje się w lewej
pozycji naleůy umieœciý materiaâ tak,
ůeby brzeg zâoůenia znajdowaâ się
z lewej strony prowadnika. Opuœý
stopkę.
3
Kręý pomaraľczowym pokrętâem
na stopce do œciegu krytego w tyâ i
w przód i ustaw pozycję skoku igây
w taki sposób, ůeby szeroki œcieg
œciegu krytego ledwo âapaâ materiaâ.
4
Po przeszyciu rozâóů pâasko materiaâ
i rozprasuj.
e
e Prawa strona materiaâu
37
ŏlizgajÿca siē stopka H
Zajrzyj do tabelki uâatwiajĊcej dobór
parametrów szycia, ůeby zapoznaý
się z ustawieniami zalecanymi przez
producenta.
Kiedy szyjesz na piance, tworzywach
sztucznych, materiaâach powlekanych
takimi tworzywami, skórze i jej
imitacjach, œlizgajĊca się stopka H
podaje materiaâ bez przyczepiania się.
Stosuj jĊ do zwykâego szycia i dziurek w
materiaâach sztucznych i skórzanych.
Zaâóů œlizgajĊca się stopkę H
Wybierz œcieg i szyj.
Prowadnik do pikowania
1
3
2
Prowadnik do pikowania pomaga
utrzymaý prostĊ linię œciegu.
Wsuľ prowadnik do zaczepu na
uchwycie stopki. Dopasuj z jednej i z
drugiej strony do wâaœciwej pozycji. Szyj,
prowadzĊc prowadnik po wczeœniejszych
liniach œciegów.
1 Zaczep
2 Prowadnik do pikowania
3 Rozstawienie szwów
Stopki
tylko do modelu 122
PrzeŬroczysta stopka B
Aplikacje wykonywane œciegiem
satynowym, œciegi zwęůajĊce się oraz
ozdobne. Dowolna dâugoœý. Rowek pod
spodem stopki swobodnie przesuwa się
po œciegu. Poniewaů jest ona bezbarwna
i ma czerwone linie prowadzĊce,
polepszona zostaje widocznoœý i
precyzja. Stosuj usztywniacz w miarę
potrzeby.
38
Zaâóů stopkę. Ustaw na ozdobny albo
satynowy œcieg.
Stopka do marszczenia
Do marszczenia materiaâu albo do
marszczenia i doszywania falbanki
za jednym razem. Odpowiednia do
materiaâów od maâej do œredniej
gruboœci. Œcieg prosty, (lewa pozycja
igây), dâugoœý 4.
Im większa dâugoœý, tym więcej
materiaâu zostanie zmarszczonego.
Zaâóů stopkę do marszczenia.
Marszczone materiaây:
Umieœý materiaâ pod stopkĊ do
marszczenia i szyj. Zwiększ napręůenie,
ůeby otrzymaý bardziej gęste zmarszczki.
Marszczenie i doszywanie
marszczonego materiaâu
za jednym zamachem:
Umieœý materiaâ do zmarszczenia pod
stopkĊ prawĊ stronĊ do góry. Umieœý
materiaâ, do którego ma byý przyszyta
falbanka w rowku stopki prawĊ stronĊ
do doâu.
Szyj, prowadzĊc pod materiaâem, ale
nie . Utrzymuj górny materiaâ w rowku
posuwajĊc się miarowo w zaleůnoœci
od potrzeby. Zwiększ dâugoœý œciegu
i napręůenie, ůeby uzyskaý więcej
marszczeľ.
Stopka do âÿczenia 1/4”
Wyszyj niewielki naddatek szwu 1/4”.
Czerwone linie wyznaczajĊ punkty
obrotu 1/4” i 1/8” przed i za igâĊ.
Œcieg prosty, dâugoœý 2.0-2.5.
Zâóů dwa kawaâki materiaâu prawymi
stronami do siebie. Szyj tak, ůeby
brzeg materiaâu przesuwaâ się wzdâuů
brzegu stopki. Ůeby obróciý 1/4” od
koľca materiaâ, przerwij szycie z igâĊ w
materiale, kiedy brzeg materiaâu dojdzie
do pierwszej czerwonej linii na stopce.
39
Konserwacja maszyny
1
WyâĊcz maszynę z prĊdu.
a
2
3
4
5
40
Nie naleůy wykonywaý ůadnych innych
czynnoœci poza opisanymi poniůej.
Przecieraj maszynę z zewnĊtrz miękkĊ
szmatkĊ i delikatnym mydâem.
Czyszczenie chwytacza i
zÿbków transportera
1
Zdejmij stopkę oraz igâę. Odkręý
œrubkę z lewej strony pâytki
œciegowej œrubokrętem doâĊczonym
do maszyny. Zdejmij pâytkę
œciegowĊ i wyciĊgnij dolnĊ szpulkę.
a Œrubka
2
Podnieœ uchwyt dolnej szpulki i
wyjmij go.
3
Usuľ szczoteczkĊ kurz i
zanieczyszczenia.
4
Przeczyœý szczoteczkĊ zĊbki
transportera i kosz chwytacza.
5
Przetrzyj miękkĊ, suchĊ szmatkĊ.
ZWRÓĀ UWAGĒ: Moůna do tego
równieů uůyý odkurzacza.
Zakãadanie uchwytu dolnej
szpulki
1
WyâĊcz maszynę z prĊdu.
1
Wâóů uchwyt dolnej szpulki do
kosza chwytacza.
2
Upewnij się, ůe karb znajduje się
obok blokady w koszu chwytacza.
2
a Karb
b Blokada
b
3
a
3
c
Zaâóů dolnĊ szpulkę. Zaâóů pâytkę
œciegowĊ tak, aby bolce weszây w
otwory pâytki. Dokręý œrubę.
c Otwory pâytki œciegowej
d Œruba
d
c
Wymiana Ůarówki
WyâĊcz maszynę z prĊdu. Zanim
jĊ dotkniesz odczekaj zanim ůarówka się
nie ochâodzi.
Zdejmij przykrywkę i odkręý œrubkę.
Zdejmij obudowę bocznĊ.
(1)
(2)
(1) Emerald 116 (maks. 15W)
Zdejmowanie: Wciœnij i przekręý w lewo.
Zakâadanie: Wciœnij i przekręý w prawo.
(2) Emerald 118 i 122 (12V, 5W)
Zdejmowanie: Powoli pociĊgnij.
Zakâadanie: Wciœnij.
41
Usuwanie usterek
Usterka
Przyczyna
strona/komentarz
Zrywanie
górnej nitki.
1.
2.
3.
4.
5.
Nieprawidâowo zaâoůona górna nitka
Zbyt duůe napręůenie nitki.
Igâa jest skrzywiona.
Igâa jest nieprawidâowo osadzona.
Górna i dolna nitka nie sĊ przeâoůone pod stopkĊ przy
rozpoczęciu szycia.
6. Nitki nie zostaây przeciĊgnięte do tyâu po zakoľczeniu szycia.
14
20
10
10
21
1. Nieprawidâowo zaâoůona dolna nitka.
2. W bębenku zgromadziâ się pyâ i resztki nitki.
3. Dolna szpulka jest uszkodzona i nie obraca się prawidâowo.
13
Zrywanie
dolnej nitki.
áamanie igây. 1.
2.
3.
4.
5.
40
Wymieľ dolnĊ
szpulkę.
10
10
21
10
10
Przepuszczo- 1. Nieprawidâowo zaâoůona górna nitka.
ne œciegi
2. Zastosowano igâę o niskiej jakoœci.
3. Zbyt duůe napręůenie nitki.
14
Wymieľ igâę
20
ŒciĊgnięte
szwy
14
Skróý œcieg.
1. Nieprawidâowo zaâoůona górna nitka.
2. Dâugoœý œciegu jest zbyt duůa dla danego materiaâu.
Materiaâ jest 1. ZĊbki transportera sĊ zanieczyszczone.
nieprawidâo- 2. Dâugoœý œciegu jest zbyt maâa.
wo podawany 3. ZĊbki transportera nie zostaây podniesione po zakoľczeniu
poprzedniego szycia
40
Wydâuů œcieg.
8
Pętelki na
szwach
Maszyna nie
pracuje
1. Zbyt maâe napręůenie górnej nitki.
20
1. Maszyna nie jest podâĊczona do prĊdu.
2. Nitka zaczepiâa się o haczyk.
3. Trzpieľ do napeâniania dolnej szpulki nadal znajduje się w
pozycji napeâniania.
5
40
12
Gâoœna praca 1. Nitka zaczepiona w gnieŭdzie chwytacza.
maszyny
2. Zanieczyszczenia i kurz w uchwycie dolnej szpulki i koszu
chwytacza.
40
40
Niedokâadne
obszywanie
dziurki
Obsuwanie
warstw
Niemoůliwe
obszycie
dziurki
1. Gęstoœý œciegu jest nieodpowiednia do danego materiaâu.
2. Nie zastosowano klejonki przy szyciu na elastycznym materiale.
29
Uůyj klejonki.
1. Docisk stopki jest nieprawidâowy.
8
1. PociĊgnij w dóâ dŭwignię do dziurek.
2. Upewnij się, ůe dŭwignia do dziurek znajduje się w tylnej
pozycji.
1. Guzik musi byý dokâadnie przytrzymywany w stopce.
2. W stopce jest wolna przestrzeľ. Sprawdŭ odstęp w stopce.
32
32
Dziurka ma
przerwy
42
Igâa jest nieprawidâowo osadzona
Œruba mocujĊca igâę jest poluzowana
Nitki nie zostaây przeciĊgnięte do tyâu po zakoľczeniu szycia.
Igâa jest nieprawidâowo osadzona, skrzywiona lub stępiona.
Nitka lub igâa jest nieodpowiednia do danego materiaâu.
22
27
27
Rezerwujemy sobie prawo zmiany wyposaůenia maszyny oraz asortyentu
akcesoriów bez uprzedniego powiadomienia, a takůe modyÀkacji
wydajnoœci i wyglĊdu maszyny.
ModyÀkacje takie będĊ jednak zawsze miaây na celu podwyůszenie
zadowolenia klienta i jakoœci produktu.
WãasnoőĂ intelektualna
VIKING, znak KEEPING THE WORLD SEWING, oraz EMERALD sĊ
znakami towarowymi naleůĊcymi do KSIN Luxembourg II, S.ar.l.
HUSQVARNA oraz znak H z koronĊ sĊ znakami towarowymi Husqvarna AB.
Wszystkie znaki towarowe uůywane sĊ przez VSM Group AB na podstawie
licencji.
412 96 59 - 82D • InHouse • © 2010
w w w . h u s q v a r n a v i k i n g . c om
KSIN Luxembourg II, S.ar.l. • All rights reserved • Printed on environmentally-friendly paper