ZARZĄDZENIE NR 34/2017 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia

Transkrypt

ZARZĄDZENIE NR 34/2017 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia
ZARZĄDZENIE NR 34/2017
BURMISTRZA DZIERŻONIOWA
z dnia 10 stycznia 2017 roku
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez
popularyzowanie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) zarządza się, co następuje:
§1
Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności
na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez popularyzowanie zajęć w ramach Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w związku z tym, że złożona oferta nie spełnia wymogów zawartych w
ogłoszeniu.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Społecznej.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2017 roku.
Burmistrz Dzierżoniowa
Dariusz Kucharski
Projekt zarządzenia uzgodniono
z radcą prawnym
Zatwierdzone