A52100HLW0 NL Gebruiksaanwijzing 2 DEBenutzerinformation 19

Komentarze

Transkrypt

A52100HLW0 NL Gebruiksaanwijzing 2 DEBenutzerinformation 19
")-8
1/ *HEUXLNVDDQZLM]LQJ
'( %HQXW]HULQIRUPDWLRQ
(/ ˍˡˤˠ˜ˢ˯˔ˮ˛˰ˤ˯
3/,QVWUXNFMDREVĄXJL
2
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit
apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te
presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone
apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten
de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt
profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al
uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te
laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de
hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal
kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg.com/shop
Inhoud
3
INHOUD
4
6
7
8
8
10
11
13
15
16
16
18
Veiligheidsinformatie
Bediening
Bedieningspaneel
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Problemen oplossen
Technische gegevens
Montage
Geluiden
Het milieu
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw persoonlijke
veiligheid en informatie over het voorkomen
van schade aan het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden
4
Veiligheidsinformatie
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van
belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiks
aanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissin
gen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het
apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzienin
gen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt
verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur ge
bruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen
uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door
het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen)
met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon
of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van
het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel
door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kin
deren een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat
vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor
dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt
dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een ge
woon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te ver
snellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij
ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is
een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Veiligheidsinformatie
5
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het
apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op eni
gerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een
elektrische schok veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen
uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onder
houdspersoneel.
1.
2.
•
•
•
•
Het netsnoer mag niet verlengd worden.
Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de ach
terkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risi
co op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje1) voor de
binnenverlichting.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn,
dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
Gloeilampjes2) gebruikt voor dit apparaat is een speciaal lampje voor huishoudelijke ap
paraten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
•
•
•
•
•
•
Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand. 3)
Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat
met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken
druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien.
2) Als er is voorzien in een lamp.
3) Als het apparaat vorstvrij is.
6
Bediening
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat gecon
sumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhouds
werkzaamheden verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een
kunststof schraper.
Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan
als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u
het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om vier uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie
terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhit
ting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de
installatie opvolgen.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Zorg ervoor dat de stekker na installatie van het apparaat toegankelijk is.
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van on
derhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektri
cien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er
dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit
en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het
normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale over
heidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.
BEDIENING
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Bedieningspaneel
7
Het controlelampje gaat aan.
Draai de thermostaatknop naar rechts op een gemiddelde stand.
Als de temperatuur in het apparaat te hoog is, gaat het alarmlampje branden.
Uitschakelen
Draai om het apparaat uit te zetten de temperatuurregeling naar de OFF positie.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking
te stellen:
• draai de temperatuurregeling naar voor mi
nimale koude.
• draai de temperatuurregeling naar to voor
maximale koude.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen
het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de
temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak het deksel wordt geopend
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• de plaats van het apparaat.
BEDIENINGSPANEEL
1
1
2
3
4
2
3
4
Alarmlampje hoge temperatuur
Controlelampje
FROSTMATIC-lampje
FROSTMATIC-schakelaar
Resetschakelaar van het alarm
FROSTMATIC -functie
U kunt de functie FROSTMATIC activeren door te drukken op de FROSTMATIC schakelaar.
Het FROSTMATIC-lampje gaat branden.
8
Het eerste gebruik
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
Het is mogelijk de functie te allen tijde te deactiveren door te drukken op de FROSTMATIC
schakelaar. Het FROSTMATIC-lampje gaat uit.
Alarm hoge temperatuur
Een toename van de temperatuur in de vriezer (bijvoorbeeld door stroomuitval) wordt aan
geduid door:
• het aanspringen van het alarmlampje
• het klinken van een zoemer.
Tijdens de alarmfase kan de zoemer worden uitgeschakeld door op de Alarm-resetschake
laar te drukken.
Leg tijdens de alarmfase geen voedsel in de vriezer.
Als de normale omstandigheden hersteld worden gaat het alarmlampje automatisch uit.
HET EERSTE GEBRUIK
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een
nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
DAGELIJKS GEBRUIK
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange pe
riode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Activeer om vers voedsel in te vriezen de FROSTMATIC-functie ten minste 24 uur voordat u
het in te vriezen voedsel in het vriesvak legt.
De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven
op het typeplaatje.4)
Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voed
sel toe.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het
apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in
plaatst.
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen
dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet
het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan
weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
4) Raadpleeg "Technische gegevens
Dagelijks gebruik
9
Kalender ingevroren voedsel
De symbolen geven verschillende soorten ingevroren levensmiddelen aan
De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor de bijbehorende ingevroren levensmid
delen Of de hoogste of laagste waarde van de aangegeven bewaartijd van toepassing is,
hangt af van de kwaliteit van het voedsel en eventuele bereiding voordat het werd ingevro
ren.
Het openen en sluiten van het deksel
Omdat het deksel is uitgerust met een strak sluitende afsluiting, is het niet gemakkelijk om
hem direct na het sluiten opnieuw te openen (door het vacuüm dat aan de binnenkant
wordt gevormd).
Wacht een paar minuten voordat u het apparaat weer opent. De vacuümklep zal u helpen
om het deksel te openen.
WAARSCHUWING!
Trek nooit met grote kracht aan het handvat.
Low frost System (Anti-rijpsysteem)
Het apparaat is uitgerust met een Anti-rijpsysteem (aan de achterkant in de vriezer kunt u
een klep zien zitten), dit systeem vermindert de vorming van rijp in de vriezer met wel 80
procent. Dat betekent voor u dat u de kist 5 jaar lang niet hoeft te ontdooien.
Opslagmanden
Hang de manden aan de bovenrand van de vriezer (X) of plaats ze in de vriezer (Y). Draai de
handvaten voor deze twee posities zoals getoond in de afbeelding en zet ze vast.
X
Y
De manden schuiven in elkaar.
De onderstaande afbeeldingen tonen hoeveel manden in de verschillende vriezermodellen
kunnen worden geplaatst.
10
Nuttige aanwijzingen en tips
606
806
946
1061
230
1201
1336
1611
U kunt extra manden kopen bij uw plaatselijke klantenservice.
Veiligheidsslot
De vriezer is uitgerust met een speciaal slot om per ongeluk afsluiten te vermijden. Het slot
is zodanig ontworpen dat u de sleutel alleen kunt omdraaien en zo het deksel af kunt slui
ten als u de sleutel daarvoor in het slot heeft gedrukt.
Voer om de vriezer af te sluiten de volgende stappen uit:
1. druk de sleutel voorzichtig in het slot.
2. draai de sleutel met de klok mee naar het symbool .
Voer om de vriezer te openen de volgende stappen uit:
1. druk de sleutel voorzichtig in het slot.
2. draai de sleutel tegen de klok in naar het symbool .
Reservesleutels zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke klantenservice.
WAARSCHUWING!
Houd de sleutel uit de buurt van kinderen.
Zorg ervoor dat u de sleutel uit het slot haalt voordat u een oud apparaat afvoert.
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belang
rijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het
typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen
voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit
in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren
en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht
zijn;
Onderhoud en reiniging
11
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorko
men dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang
houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de
huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe
lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte
wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar
uw vriezer gebracht worden;
• het deksel niet vaak te openen of langer open te laten dan strikt noodzakelijk.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden inge
vroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen
uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Schakel het apparaat uit.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Maak het apparaat en toebehoren regelmatig schoon met warm water en neutrale
zeep. Maak de afsluiting van het deksel voorzichtig schoon.
Maak het apparaat volledig droog.
Steek de stekker in het stopcontact.
Schakel het apparaat in.
LET OP!
Gebruik geen schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen, sterk geparfumeerde schoonmaakpro
ducten of boenwas om de binnenkant van het apparaat schoon te maken.
Voorkom schade aan het koelsysteem.
Het is niet nodig om het compressorgedeelte schoon te maken.
12
Onderhoud en reiniging
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in
dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de
buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje af
wasmiddel.
De vriezer ontdooien
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte van ongeveer 10-15 mm bereikt heeft.
Het beste moment om de vriezer te ontdooien is wanneer deze geen of weinig voedsel be
vat.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier en leg
het op een koele plaats.
3. Laat het deksel open, haal de dop van de ontdooiwaterafvoer en vang al het dooiwater
op in een bak. Gebruik een schraper om het ijs snel te verwijderen.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken en de dop terugzet
ten.
5. Schakel het apparaat in.
6. Zet de thermostaatknop op de maximale koude en laat het apparaat twee tot drie uur
in deze instelling werken.
7. Zet het eerder verwijderde voedsel terug in het vriesvak.
Gebruik nooit scherpe metalen gereedschappen om rijp af te schrapen omdat u hiermee het
apparaat kunt beschadigen. Gebruik geen mechanische of kunstmatige middelen om het
ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen kan de
veilige bewaartijd verkorten.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voor
zorgsmaatregelen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Haal al het voedsel eruit.
4. Ontdooi het apparaat en toebehoren en maak alles schoon.
5. Laat het deksel open om onaangename geurtjes te voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om
te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft als de stroom uitvalt.
Problemen oplossen
13
PROBLEMEN OPLOSSEN
LET OP!
Voordat u storingen opspoort, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden ver
richt door een gekwalificeerd technicus of competent persoon.
Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt la
waai.
Het apparaat wordt niet goed
ondersteund.
Controleer of het apparaat stabiel
staat (alle vier de voetjes moeten
op de vloer staan).
De compressor werkt con
tinu.
De temperatuur is niet goed in
gesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
Het deksel is te vaak geopend.
Laat het deksel niet langer open
dan nodig is.
Het deksel is niet goed gesloten.
Controleer of het deksel goed
sluit en dat de pakkingen onbe
schadigd en schoon zijn.
Er zijn grote hoeveelheden
voedsel tegelijk in de vriezer ge
plaatst.
Wacht een paar uur en controleer
dan nogmaals de temperatuur.
Het voedsel dat in het apparaat
werd geplaatst was te warm.
Laat voedsel afkoelen tot kamer
temperatuur voordat u het op
slaat.
De temperatuur van de ruimte
waarin het apparaat zich be
vindt is te hoog voor efficiënte
werking.
Probeer de temperatuur in de
ruimte waarin het apparaat staat
te verlagen.
Het is te warm in de vriezer.
Raadpleeg "Alarm hoge tempera
tuur".
De kist is kortgeleden aangezet
en de temperatuur is nog steeds
te hoog.
Raadpleeg "Alarm hoge tempera
tuur".
De producten zijn niet op de
juiste wijze verpakt.
Pak de producten beter in.
Het deksel is niet goed dicht of
niet strak genoeg gesloten.
Controleer of het deksel goed
sluit en dat de pakkingen onbe
schadigd en schoon zijn.
De temperatuur is niet goed in
gesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
Het alarmlampje voor ho
ge temperatuur brandt.
Er is te veel rijp en ijs.
14
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De dop van de waterafvoer be
vindt zich niet op de juiste
plaats.
Plaats de dop voor de wateraf
voer op de juiste manier.
Er is overmatige rijp.
Verwijder de overmatige rijp.
De pakkingen van het deksel zijn
vies of plakkerig.
Maak de pakkingen van het deksel
schoon.
Het deksel wordt geblokkeerd
door voedselverpakkingen.
Rangschik de verpakkingen op de
juiste wijze, zie de sticker in het
apparaat.
De pakkingen van het deksel zijn
vies of plakkerig.
Maak de pakkingen van het deksel
schoon.
De klep is geblokkeerd.
Controleer de klep.
Het lampje brandt niet.
Het lampje is stuk.
Raadpleeg "Het lampje vervan
gen".
Het is te warm in de vrie
zer.
De temperatuur is niet goed in
gesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
Het deksel sluit niet volle
dig.
Het deksel gaat moeilijk
open.
Het deksel sluit niet strak af of is Controleer of het deksel goed
niet op de juiste manier geslo
sluit en dat de pakkingen onbe
ten.
schadigd en schoon zijn.
Het apparaat was voor het vrie
zen niet voldoende voorgekoeld.
Laat het apparaat lang genoeg
voorkoelen.
Er zijn grote hoeveelheden
voedsel tegelijk in de vriezer ge
plaatst.
Wacht een paar uur en controleer
dan nogmaals de temperatuur.
Doe de volgende keer kleinere
hoeveelheden in te vriezen voed
sel per keer in de vriezer.
Het voedsel dat in het apparaat
werd geplaatst was te warm.
Laat voedsel afkoelen tot kamer
temperatuur voordat u het op
slaat.
In te vriezen producten zijn te
dicht bij elkaar geplaatst.
Plaats de producten zodanig dat
koude lucht daartussen kan circu
leren.
Het deksel is te vaak geopend.
Probeer het deksel niet te vaak te
openen.
Het deksel is lang open geweest.
Laat het deksel niet langer open
dan nodig is.
Het is te koud in de vrie
zer.
De temperatuur is niet goed in
gesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
Het apparaat werkt hele
maal niet. De koeling en
de verlichting werken niet.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Sluit de stekker goed aan.
Technische gegevens
Probleem
15
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De stroom bereikt het apparaat
niet.
Probeer een ander elektrisch ap
paraat op het stopcontact aan te
sluiten.
Het apparaat staat niet aan.
Schakel het apparaat in.
Er staat geen spanning op het
stopcontact (probeer een ander
apparaat er op aan te sluiten).
Bel een elektriciën.
Klantenservice
Als het apparaat nog steeds niet naar behoren werkt na uitvoeren van de bovenstaande
controles, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice.
Om snel geholpen te kunnen worden is het van belang dat u het model en serienummer
van uw apparaat doorgeeft. Deze kunt u vinden op het garantiebewijs of op het typeplaatje
aan de rechterkant aan de buitenkant van het apparaat.
Het lampje vervangen
1.
2.
3.
4.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Vervang het kapotte lampje door een
nieuw lampje met hetzelfde vermogen
dat specifiek bedoeld is voor huishoude
lijke apparaten. (het maximale vermogen
wordt getoond op de afdekking van het
lampje)
Steek de stekker in het stopcontact.
Open het deksel. Controleer of het
lampje gaat branden.
WAARSCHUWING!
Verwijder de afdekking van het lampje op het moment van vervangen niet.
Laat de vriezer niet werken als de afdekking van het lampje beschadigd is of ontbreekt.
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen
Hoogte x Breedte x Diepte (mm):
876 × 806 × 665
Tijdsduur
28 uur
Overige technische informatie is ver
meld op het typeplaatje aan de rech
terkant aan de buitenkant van het ap
paraat.
16
Montage
MONTAGE
Opstelling
WAARSCHUWING!
Wanneer u een oud apparaat met een slot of een vergrendeling op het deksel afvoert, moet
u ervoor zorgen dat dit onklaar wordt gemaakt om te voorkomen dat kleine kinderen erin
opgesloten raken.
De stekker van het apparaat moet na installatie toegankelijk zijn.
Dit apparaat kan in een droge, goed geventileerde binnenruimte (garage of kelder) geïnstal
leerd worden, maar voor de beste prestatie kunt u het apparaat beter installeren op een
plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die staat aange
geven op het typeplaatje van het apparaat
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje over
eenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aar
depunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheids
maatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Ventilatievereisten
1.
Plaats de vriezer in horizontale positie op een stevig oppervlak. De kist moet op alle
vier de voetjes staan.
2. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het apparaat en de achterwand 5 cm is.
3. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het apparaat en de zijkanten 5 cm is.
De luchtstroom achter het apparaat moet voldoende zijn.
GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
Geluiden
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
B
LU
B
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
17
K!
IC
CL
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
18
Het milieu
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
HET MILIEU
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
19
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden
haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von
seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen
Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren
können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in
gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie
sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN
Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein
makelloses Aussehen und perfektes Funktionieren Ihrer
AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein
umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten
Qualitätsansprüche erfüllt, vom Profi-Kochgeschirr bis zu
Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu
Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...
Besuchen Sie den Webshop unter
www.aeg.com/shop
20
Inhalt
INHALT
21
23
24
25
25
27
28
30
33
33
34
36
Sicherheitshinweise
Betrieb
Bedienfeld
Erste Inbetriebnahme
Täglicher Gebrauch
Praktische Tipps und Hinweise
Reinigung und Pflege
Was tun, wenn …
Technische Daten
Montage
Geräusche
Hinweise zum Umweltschutz
In dieser Benutzerinformation werden
folgende Symbole verwendet:
Wichtige Hinweise zur Sicherheit von
Personen und Informationen zur
Vermeidung von Geräteschäden
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten
Sicherheitshinweise
21
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation
und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch,
einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Feh
lern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicher
heitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben
Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder während der
gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichts
maßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung der
selben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähig
keiten und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des
Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine
verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefah
ren des Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel
(so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder vor
elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappver
schluss (Türlasche) an der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappver
schluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät
nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse um das Gerät oder in der Ein
baunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem
normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben
wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu
beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht zu beschädigen.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und
sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
22
Sicherheitshinweise
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Kompo
nenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzka
bel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen zur Vermeidung von Gefahren
nur vom Kundendienst oder einer Fachkraft ausgewechselt werden.
1.
2.
•
•
•
•
Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite ge
quetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Netzstecker
überhitzt und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Geräts frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und
Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung5) der Innenbeleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu
Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Das Gerät nicht über eine längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Die Leuchtmittel6) für dieses Gerät sind Speziallampen, die ausschließlich für Haushalts
geräte geeignet sind. Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsge
fahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den Luftauslass auf der Rückwand. 7)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden. Halten
Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da der
Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der Entnahme
aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
5) Falls Lampenabdeckung vorhanden.
6) Falls Lampe vorhanden.
7) Wenn das Gerät mit dem Frost-Free-System ausgestattet ist.
Betrieb
23
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät.
Benutzen Sie einen Kunststoffschaber.
Inbetriebnahme
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss bitte genau an die Anweisungen im betreff
enden Abschnitt.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Neh
men Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden um
gehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die
Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen,
damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht
Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugäng
lich ist.
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von
einem qualifizierten Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kun
dendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase.
Das Gerät darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die Isolierung enthält ent
zündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie er
halten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbeson
dere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses
Geräts verwendet wurden und mit dem Symbol markiert sind, können recycelt werden.
BETRIEB
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.
Die Kontrolllampe leuchtet auf.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
24
Bedienfeld
Wenn die Temperatur im Innern des Gerätes zu hoch ist, leuchtet die Alarmleuchte auf.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des Geräts in die Position OFF.
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf , um
die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf , um
die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am
besten geeignet.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die Temperatur im
Innern des Gerätes von verschiedenen Faktoren abhängt:
• Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
BEDIENFELD
1
1
2
3
4
2
3
4
Temperaturwarnleuchte
Kontrolllampe
Kontrolllampe FROSTMATIC
Taste FROSTMATIC
Löschtaste für den Alarmton
FROSTMATIC -Funktion
Sie können die FROSTMATIC-Funktion aktivieren, indem Sie den FROSTMATIC-Schalter drü
cken.
Die FROSTMATIC-Kontrolllampe leuchtet auf.
Diese Funktion endet automatisch nach 52 Stunden.
Diese Funktion kann jederzeit durch Drücken des FROSTMATIC Schalters (Schnellgefrieren)
ausgeschaltet werden. Die FROSTMATIC-Kontrolllampe schaltet sich aus.
Erste Inbetriebnahme
25
Temperaturwarnung
Ein Anstieg der Temperatur in einem Fach (zum Beispiel aufgrund eines Stromausfalls) wird
wie folgt angezeigt:
• durch das Blinken der Alarmleuchte;
• durch das Ertönen eines Summers.
In der Alarmphase kann der Summer durch Drücken des Alarm-Rückstellschalters ausge
schaltet werden.
Bitte legen Sie während der Alarmphase keine Lebensmittel in das Gefiergerät ein.
Sobald die normalen Bedingungen wieder hergestellt sind, schaltet sich die Alarmleuchte
automatisch aus.
ERSTE INBETRIEBNAHME
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen "Neugeruch" am besten
durch Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungs
mittel. Sorgfältig nachtrocknen.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da hierdurch die Oberfläche be
schädigt wird.
TÄGLICHER GEBRAUCH
Einfrieren frischer Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum Lagern von
gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren Zeitraum.
Um frische Lebensmittel einzufrieren, aktivieren Sie bitte die FROSTMATIC Funktion mindes
tens 24 Stunden, bevor Sie die Lebensmittel in das Gefrierfach legen.
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf
dem Typschild angegeben. 8)
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren
einzufrierenden Lebensmittel in den Gefrierraum.
Lagerung gefrorener Produkte
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der das Gerät
nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf den höheren Einstellungen laufen,
bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen.
Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall, der länger dauerte als der in der Tabelle mit
den technischen Daten angegebene Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem ungewollten Ab
tauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort ge
kocht und (nach dem Abkühlen) erneut eingefroren werden.
8) Siehe hierzu "Technische Daten"
26
Täglicher Gebrauch
Gefrierkalender
Die Symbole zeigen verschiedene Arten gefrorener Lebensmittel.
Die Zahlen geben die Lagerdauer in Monaten für das Gefriergut an. Es hängt von der Quali
tät der Lebensmittel und ihrer Behandlung vor dem Einfrieren ab, ob der obere oder der
untere Wert für die angezeigte Lagerzeit gilt.
Öffnen und Schließen des Deckels
Da der Deckel mit einer sehr gut schließenden Dichtung ausgestattet ist, kann das Gerät
direkt nach dem Schließen nur sehr schwer geöffnet werden (da sich im Innern ein Vakuum
bildet).
Bitte warten Sie in diesem Fall einige Minuten, bis Sie das Gerät wieder öffnen. Das Unter
druckventil hilft Ihnen, den Deckel zu öffnen.
WARNUNG!
Ziehen Sie nie mit großer Kraft am Griff.
Low Frost System
Das Gerät ist mit der Low Frost System ausgerüstet (auf der Rückwand im Geräteinneren
können Sie ein Ventil sehen), das die Eisbildung in der Gefriertruhe um 80 Prozent reduziert.
Das bedeutet für Sie 5 Jahre Betrieb ohne Abtauen.
Einsatzkörbe
Hängen Sie die Körbe auf die Oberkante des Gefriergeräts (X) oder in das Innere des Gerätes
(Y). Drehen und fixieren Sie die Griffe in diesen beiden Positionen wie im Bild abgebildet.
X
Y
Die Körbe schieben sich dann ineinander.
Die folgenden Abbildungen zeigen, wie viele Körbe in die verschiedenen Gefriertruhen Mo
delle eingesetzt werden können.
Praktische Tipps und Hinweise
606
806
946
27
1061
230
1201
1336
1611
Weiter Körbe können Sie bei Ihrem Fachhändler beziehen.
Sicherheits-Verriegelung
Die Gefriertruhe ist mit einer Spezialverriegelung ausgestattet, um eine versehentliche Ver
riegelung zu vermeiden. Die Verriegelung ist so beschaffen, dass Sie den Schlüssel umdre
hen und den Deckel nur so schließen können, wenn Sie den Schlüssel in die Verriegelung
stecken.
Zum Schließen der Gefriertruhe gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. schieben Sie den Schlüssel vorsichtig ins Schloss.
2. drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn in Richtung auf das Symbol .
Zum Öffnen des Gefriertruhe gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. schieben Sie den Schlüssel vorsichtig ins Schloss.
2. drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn in Richtung auf das Symbol .
Ersatzschlüssel sind bei Ihrem lokalen Kundendienst erhältlich.
WARNUNG!
Bewahren Sie die Schlüssel für Kinder unzugänglich auf.
Vergessen Sie nicht, den Schlüssel aus dem Schloss zu nehmen, wenn Sie das alte Gerät
entsorgen.
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren wer
den kann. ist auf dem Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weite
ren einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und gründlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter
Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein, damit diese schnell und vollständig
gefrieren und Sie später nur die Menge auftauen müssen, die Sie gerade benötigen;
28
Reinigung und Pflege
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder
in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der
Verpackung zu haben;
• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass
diese keinen Kontakt mit Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen kann;
• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere; Salz verkürzt
die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;
• werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können
Sie zu Frostbrand auf der Haut führen;
• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen Packung zu notieren, um einen
genauen Überblick über die Lagerzeit zu haben.
Hinweise zur Lagerung gefrorener Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät:
• prüfen Sie sorgfältig, dass die im Handel erworbenen gefrorenen Lebensmittel sachge
recht gelagert wurden;
• achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest
möglichen Zeit in Ihren Gefriergerät zu bringen;
• öffnen Sie den Deckel nicht zu häufig, und lassen Sie ihn nicht länger offen als unbe
dingt notwendig.
• Abgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und eignen sich nicht für ein erneutes
Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung sollte nicht überschritten werden.
REINIGUNG UND PFLEGE
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen
von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausge
führt werden.
Regelmäßige Reinigung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Schalten Sie das Gerät aus.
Trennen Sie den Netzstecker von der Netzversorgung.
Reinigen Sie das Gerät und die Zubehörteile regelmäßig mit lauwarmem Wasser und
Neutralseife. Reinigen Sie die Dichtung des Deckels vorsichtig.
Lassen Sie das Gerät völlig abtrocknen.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Schalten Sie das Gerät ein.
Reinigung und Pflege
29
VORSICHT!
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark
parfümierte Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche des Innenraums
beschädigen können.
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Der Kompressorbereich muss nicht gereinigt werden.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten
Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur
mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Abtauen des Gefriergeräts
Tauen Sie des Gefriergerät ab, wenn die Reifschicht eine Stärke von etwa 10 bis 15 mm er
reicht hat.
Die beste Zeit zum Abtauen für des Gefriergerät ist dann, wenn er nur wenig oder keine
Lebensmittel enthält.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere Schichten
Zeitungspapier und lagern Sie es an einem kühlen Ort.
3. Lassen Sie den Deckel offen, ziehen Sie den Stopfen aus dem Tauwasserablauf und fan
gen Sie das Tauwasser in einer Schale auf. Entfernen Sie mit dem Kunststoffschaber
schnell das Eis.
4. Ist das Geräteinnere vollständig abgetaut, trocken Sie die nassen Oberflächen gründ
lich ab und setzen Sie den Stopfen wieder ein.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
6. Drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögli
che Kühlung zu erreichen, und lassen Sie das Gerät zwei bis drei Stunden mit dieser
Einstellung laufen.
7. Legen Sie die ausgelagerten Lebensmittel wieder in das Fach hinein.
Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis, da dies das
Gerät beschädigen kann. Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um
den Abtauprozess zu beschleunigen; halten Sie sich dazu ausschließlich an die Angaben des
Geräteherstellers. Ein Temperaturanstieg des Gefrierguts während des Abtauens des Gerätes
kann die Lagerzeit dieser Lebensmittel verkürzen.
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Trennen Sie den Netzstecker von der Netzversorgung.
3. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
4. Tauen Sie das Gerät ab; reinigen Sie den Innenraum und das gesamte Zubehör.
5. Lassen Sie den Deckel offen, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
30
Was tun, wenn …
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit das Gerät weiterlaufen lassen, bitten Sie je
manden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei einem möglichen
Stromausfall nicht im Innern des Gerätes verdirbt.
WAS TUN, WENN …
VORSICHT!
Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf
nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt wer
den.
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühl
kreislauf).
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist zu laut.
Unebenheiten im Boden wurden
nicht ausgeglichen.
Kontrollieren Sie, ob eventuelle
Unebenheiten der Standfläche
korrekt ausgeglichen wurden, so
dass alle vier Füße fest auf dem
Boden stehen.
Der Kompressor arbeitet
ständig.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Tempera
tur ein.
Der Deckel wurde zu häufig ge
öffnet.
Lassen Sie den Deckel nicht län
ger als unbedingt erforderlich of
fen.
Der Deckel ist nicht richtig ge
schlossen.
Prüfen Sie, ob der Deckel gut
schließt und die Dichtungen un
beschädigt und sauber sind.
Es wurden zu große Mengen an
Lebensmitteln gleichzeitig zum
Einfrieren eingelegt.
Warten Sie einige Stunden und
prüfen Sie dann die Temperatur
erneut.
In das Gerät eingelegte Lebens
mittel waren noch zu warm.
Lassen Sie Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie diese einlagern.
Die Temperatur in dem Raum, in
dem sich das Gerät befindet, ist
zu hoch für einen effizienten
Betrieb.
Versuchen Sie, die Temperatur des
Raums zu senken, in dem sich das
Gerät befindet.
Die Temperaturwarnleuch Es ist zu warm im Gefrier
te ist eingeschaltet.
schrank.
Die Gefriertruhe wurde erst
kürzlich eingeschaltet, und die
Temperatur ist noch zu hoch.
Siehe „Temperaturwarnung“.
Siehe „Temperaturwarnung“.
Was tun, wenn …
Störung
Zu starke Reif- und Eisbil
dung.
Mögliche Ursache
31
Abhilfe
Das Gefriergut ist nicht korrekt
verpackt.
Verpacken Sie die Lebensmittel
besser.
Der Deckel schließt nicht richtig
oder ist nicht richtig geschlos
sen.
Prüfen Sie, ob der Deckel gut
schließt und die Dichtungen un
beschädigt und sauber sind.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Tempera
tur ein.
Der Stopfen des Tauwasserab
laufs sitzt nicht richtig.
Stecken Sie den Stopfen des Tau
wasserablaufs richtig ein.
Zu starke Reif- und Eisbildung.
Entfernen Sie die Reifschicht.
Die Dichtungen des Deckels sind
schmutzig oder verklebt.
Reinigen Sie die Dichtungen des
Deckels.
Lebensmittelpackungen verhin
dern das Schließen des Deckels.
Sortieren Sie die Packungen in
der richtigen Weise; siehe hierzu
den Aufkleber im Gerät.
Die Dichtungen des Deckels sind
schmutzig oder verklebt.
Reinigen Sie die Dichtungen des
Deckels.
Das Ventil ist blockiert.
Überprüfen Sie das Ventil.
Die Lampe funktioniert
nicht.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen der
Lampe“.
Es ist zu warm im Gefrier
schrank.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere Tempe
ratur ein.
Der Deckel schließt nicht richtig
oder ist nicht richtig geschlos
sen.
Prüfen Sie, ob der Deckel gut
schließt und die Dichtung unbe
schädigt und sauber ist.
Das Gerät war vor dem Einfrie
ren nicht ausreichend vorge
kühlt.
Lassen Sie das Gerät ausreichend
vorkühlen.
Es wurden zu große Mengen an
Lebensmitteln gleichzeitig zum
Einfrieren eingelegt.
Warten Sie einige Stunden und
prüfen Sie dann die Temperatur
erneut. Legen Sie das nächste Mal
kleinere Mengen an Lebensmit
teln in das Gefriergerät.
In das Gerät eingelegte Lebens
mittel waren noch zu warm.
Lassen Sie Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie diese einlagern.
Die einzufrierenden Packungen
liegen zu dicht aneinander.
Legen Sie die Lebensmittel so hi
nein, dass die Luft frei um sie zir
kulieren kann.
Der Deckel wurde häufig geöff
net.
Versuchen Sie, den Deckel nicht
so häufig zu öffnen.
Der Deckel schließt nicht
richtig.
Der Deckel lässt sich nur
schwer öffnen.
32
Was tun, wenn …
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Der Deckel stand zu lange Zeit
auf.
Lassen Sie den Deckel nicht län
ger als unbedingt erforderlich of
fen.
Es ist zu kalt im Gefrier
schrank.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Tempera
tur ein.
Das Gerät funktioniert
überhaupt nicht. Weder
die Kühlung noch die Be
leuchtung funktionieren.
Der Stecker ist nicht richtig in
die Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker kor
rekt in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen
Strom.
Versuchen Sie, ein anderes elekt
risches Gerät an die Steckdose
anzuschließen.
Das Gerät ist nicht eingeschal
tet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Es liegt keine Spannung an der
Netzsteckdose an (versuchen Sie
bitte, ob ein anderes Gerät dort
funktioniert).
Rufen Sie einen Elektriker.
Kundendienst
Wenn Ihr Gerät noch immer nicht korrekt arbeitet, nachdem Sie die oben genannten Prüf
ungen durchgeführt haben, kontaktieren Sie bitte den nächsten Kundendienst.
Bitte geben Sie beim Kundendienst Modell und Seriennummer Ihres Gerätes an. Sie finden
diese Daten entweder auf der Garantiekarte oder auf dem Typschild außen rechts am Gerät.
Austauschen der Lampe für die Innenbeleuchtung
1.
2.
3.
4.
Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts
aus der Netzsteckdose.
Ersetzen Sie die defekte Lampe durch ei
ne Lampe der gleichen Leistung, die spe
ziell für Haushaltsgeräte vorgesehen ist
(die maximal zulässige Leistung finden
Sie auf der Lampenabdeckung).
Stecken Sie den Netzstecker in die
Steckdose.
Öffnen Sie den Deckel. Prüfen Sie, ob die
Lampe brennt.
WARNUNG!
Nehmen Sie die Lampenabdeckung zur Zeit des Austauschs nicht ab.
Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung bzw. nicht mit einer beschädigten
Lampenabdeckung.
Technische Daten
33
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Höhe × Breite × Tiefe (mm):
876 × 806 × 665
Ausfalldauer
Weitere technische Informationen be
finden sich auf dem Typenschild auf
der rechten Außenseite des Gerätes.
28 Stunden
MONTAGE
Aufstellung
WARNUNG!
Wenn Sie ein altes Gerät entsorgen möchten, das ein Schloss oder einen Riegel an der Tür
besitzt, müssen Sie das Schloss bzw. den Riegel zunächst unbrauchbar machen, um zu ver
hindern, dass sich Kinder darin einschließen können.
Die Steckdose für den Anschluss des Geräts muss nach der Installation zugänglich sein.
Dieses Gerät kann in einer trockenen, gut belüfteten Garage oder in einem Keller installiert
werden, doch für eine optimale Leistung sollte dieses Gerät an einem Ort installiert werden,
an dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typ
schild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis + 32 °C
N
+16 °C bis + 32 °C
ST
+16 °C bis + 38 °C
T
+16 °C bis + 43 °C
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung und -fre
quenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten
übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie
dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch Miss
achtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Anforderungen an die Belüftung
1.
Stellen Sie des Gerät in horizontaler Position auf eine feste Fläche. Das Gerät muss mit
allen vier Füßen fest auf dem Boden stehen.
34
Geräusche
2.
Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem Schrank 5 cm
beträgt.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem Gerät und den Seiten 5 cm be
trägt.
Die Luftzirkulation hinter dem Gerät muss ausreichend groß sein.
GERÄUSCHE
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühl
kreislauf).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
B
LU
B
CLICK!
BRRR!
K!
IC
CL
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
Geräusche
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
35
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
36
Hinweise zum Umweltschutz
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das
Produkt gekauft haben.
37
īǿǹ ǹȇǿȈȉǹ ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹȉǹ
ȈĮȢ İȣȤĮȡȚıIJȠȪȝİ ʌȠȣ İʌȚȜȑȟĮIJİ ĮȣIJȩ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ IJȘȢ
AEG. ȉȠ ıȤİįȚȐıĮȝİ ȖȚĮ ȞĮ ıĮȢ ʌĮȡȑȤİȚ ȐȥȠȖȘ ĮʌȩįȠıȘ
ȖȚĮ ʌȠȜȜȐ ȤȡȩȞȚĮ, ȝİ ʌȡȦIJȠʌȠȡȚĮțȑȢ IJİȤȞȠȜȠȖȓİȢ ʌȠȣ șĮ
țȐȞȠȣȞ IJȘ ȗȦȒ ıĮȢ ʌȚȠ ĮʌȜȒ țĮȚ ȝİ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ ʌȠȣ
İȞįİȤȠȝȑȞȦȢ įİȞ șĮ ȕȡİȓIJİ ıİ țȠȚȞȑȢ ıȣıțİȣȑȢ. ȈĮȢ
ʌĮȡĮțĮȜȠȪȝİ ȞĮ ĮijȚİȡȫıİIJİ ȜȓȖĮ ȜİʌIJȐ țĮȚ ȞĮ įȚĮȕȐıİIJİ
IJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ, ȫıIJİ ȞĮ įȚĮıijĮȜȓıİIJİ IJȘȞ țĮȜȪIJİȡȘ įȣȞĮIJȒ
ȤȡȒıȘ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ıĮȢ.
ǼȄǹȇȉǾȂǹȉǹ Ȁǹǿ ǹȃǹȁȍȈǿȂǹ
ȈIJȠ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȩ țĮIJȐıIJȘȝĮ IJȘȢ AEG, șĮ ȕȡİȓIJİ ȩȜĮ ȩıĮ
ȤȡİȚȐȗİıIJİ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮIJȘȡİȓIJİ ȩȜİȢ ıĮȢ IJȚȢ ıȣıțİȣȑȢ AEG
ıİ ȐȥȠȖȘ İȝijȐȞȚıȘ țĮȚ ȐȡȚıIJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ. Ȃİ
ȑȞĮ ȝİȖȐȜȠ İȪȡȠȢ İȟĮȡIJȘȝȐIJȦȞ ıȤİįȚĮıȝȑȞȦȞ țĮȚ
țĮIJĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞ ȝİ IJĮ ȣȥȘȜȐ ʌȡȩIJȣʌĮ ʌȠȣ ĮȞĮȝȑȞİIJİ,
Įʌȩ İȚįȚțȐ ȝĮȖİȚȡȚțȐ ıțİȪȘ ȝȑȤȡȚ țĮȜȐșȚĮ ȖȚĮ ʌȚĮIJȚțȐ,
Įʌȩ ıȤȐȡİȢ ȝʌȠȣțĮȜȚȫȞ ȝȑȤȡȚ țĮȜĮȓıșȘIJȠȣȢ ıȐțȠȣȢ ȖȚĮ
IJĮ ȐʌȜȣIJĮ…
ǼʌȚıțİijIJİȓIJİ IJȠ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȩ țĮIJȐıIJȘȝĮ ıIJȘ įȚİȪșȣȞıȘ
www.aeg.com/shop
38
ȆİȡȚİȤȩȝİȞĮ
ȆǼȇǿǼȋǵȂǼȃǹ
39
42
43
43
44
46
46
48
51
51
52
54
ȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ĮıijĮȜİȓĮȢ
ȁİȚIJȠȣȡȖȓĮ
ȆȓȞĮțĮȢ ȤİȚȡȚıIJȘȡȓȦȞ
ȆȡȫIJȘ ȤȡȒıȘ
ȀĮșȘȝİȡȚȞȒ ȤȡȒıȘ
ȋȡȒıȚȝİȢ ıȣȝȕȠȣȜȑȢ
ĭȡȠȞIJȓįĮ țĮȚ țĮșȐȡȚıȝĮ
ȉȚ ȞĮ țȐȞİIJİ ĮȞ...
ȉİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ
ǼȖțĮIJȐıIJĮıȘ
ĬȩȡȣȕȠȚ
ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȐ șȑȝĮIJĮ
ȉĮ ʌĮȡĮțȐIJȦ ıȪȝȕȠȜĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ıİ
ĮȣIJȩ IJȠ İȖȤİȚȡȓįȚȠ ȤȡȒıȘȢ:
ȈȘȝĮȞIJȚțȑȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ʌȠȣ ĮijȠȡȠȪȞ IJȘȞ
ĮıijȐȜİȚȐ ıĮȢ țĮȚ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ
IJȘȞ ĮʌȠijȣȖȒ ȗȘȝȚȐȢ ıIJȘ ıȣıțİȣȒ.
īİȞȚțȑȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ țĮȚ ıȣȝȕȠȣȜȑȢ
ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȑȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ
ȊʌȩțİȚIJĮȚ Įİ ĮȜȜĮȖȑȢ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠİȚįʌȠȓȘıȘ
ȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ĮıijĮȜİȓĮȢ
39
ȆȁǾȇȅĭȅȇǴǼȈ ǹȈĭǹȁǼǴǹȈ
ȋȐȡȘ IJȘȢ ĮıijȐȜİȚȐȢ ıĮȢ țĮȚ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıijĮȜȚıIJİȓ Ș ıȦıIJȒ ȤȡȒıȘ, ʌȡȚȞ IJȘȞ İȖțĮIJȐıIJĮıȘ țĮȚ
IJȘȞ ʌȡȫIJȘ ȤȡȒıȘ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ, įȚĮȕȐıIJİ ʌȡȠıİțIJȚțȐ ĮȣIJȩ IJȠ İȖȤİȚȡȓįȚȠ ȤȡȒıIJȘ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȦȞ ıȣȝȕȠȣȜȫȞ țĮȚ IJȦȞ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȒıİȫȞ IJȠȣ. īȚĮ IJȘȞ ĮʌȠijȣȖȒ ʌİȡȚIJIJȫȞ
ȜĮșȫȞ țĮȚ ĮIJȣȤȘȝȐIJȦȞ, İȓȞĮȚ ıȘȝĮȞIJȚțȩ ȞĮ İȟĮıijĮȜȓıİIJİ ȩIJȚ ȩȜĮ IJĮ ȐIJȠȝĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ IJȘ ıȣıțİȣȒ ȖȞȦȡȓȗȠȣȞ țĮȜȐ IJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȘȢ țĮȚ IJĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ ĮıijĮȜİȓĮȢ IJȘȢ.
ĭȣȜȐȟIJİ IJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĮȣIJȑȢ țĮȚ ȕİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ ȝİ IJȘ ıȣıțİȣȒ İȐȞ ȝİIJĮțȚȞȘșİȓ Ȓ
ʌȦȜȘșİȓ, ȑIJıȚ ȫıIJİ ȠʌȠȚȠıįȒʌȠIJİ IJȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİȚ țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ ȗȦȒȢ IJȘȢ ȞĮ İȓȞĮȚ
ıȦıIJȐ İȞȘȝİȡȦȝȑȞȠȢ ȖȚĮ IJȘ ıȣıțİȣȒ țĮȚ IJȘȞ ĮıijȐȜİȚĮ.
īȚĮ IJȘȞ ĮıijȐȜİȚĮ IJȘȢ ȗȦȒȢ țĮȚ IJȘȢ ʌİȡȚȠȣıȓĮȢ, ijȣȜȐȟIJİ IJȚȢ ʌȡȠijȣȜȐȟİȚȢ ĮȣIJȫȞ IJȦȞ ȠįȘȖȚȫȞ
ȤȡȒıȘȢ İʌİȚįȒ Ƞ țĮIJĮıțİȣĮıIJȒȢ įİȞ ijȑȡİȚ İȣșȪȞȘ ȖȚĮ ȗȘȝȚȑȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ Įʌȩ ʌĮȡĮȜİȓȥİȚȢ.
ǹıijȐȜİȚĮ ʌĮȚįȚȫȞ țĮȚ İȣʌĮșȫȞ ĮIJȩȝȦȞ
• Ǿ ıȣıțİȣȒ ĮȣIJȒ įİȞ ʌȡȠȠȡȓȗİIJĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ Įʌȩ ȐIJȠȝĮ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȦȞ ʌĮȚįȚȫȞ) ȝİ ȝİȚȦȝȑȞȘ ıȦȝĮIJȚțȒ Ȓ ʌȞİȣȝĮIJȚțȒ ȚțĮȞȩIJȘIJĮ Ȓ ȑȜȜİȚȥȘ İȝʌİȚȡȓĮȢ țĮȚ ȖȞȫıȘȢ,
İțIJȩȢ țĮȚ İȐȞ İʌȚȕȜȑʌȠȞIJĮȚ Ȓ ȑȤȠȣȞ ȜȐȕİȚ ȠįȘȖȓİȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘ ȤȡȒıȘ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ Įʌȩ
ȐIJȠȝȠ ȣʌİȪșȣȞȠ ȖȚĮ IJȘȞ ĮıijȐȜİȚȐ IJȠȣȢ.
ȉĮ ʌĮȚįȚȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȠʌIJİȪȠȞIJĮȚ ȫıIJİ ȞĮ İȟĮıijĮȜȓȗİIJĮȚ ȩIJȚ įİȞ ʌĮȓȗȠȣȞ ȝİ IJȘ ıȣıțİȣȒ.
• ȀȡĮIJȒıIJİ ȩȜĮ IJĮ ȣȜȚțȐ IJȘȢ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ ȝĮțȡȚȐ Įʌȩ IJĮ ʌĮȚįȚȐ. ȊʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ ĮıijȣȟȓĮȢ.
• ǼȐȞ ĮʌȠȡȡȓȥİIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ, ȕȖȐȜIJİ IJȠ ijȚȢ IJȠȣ ȘȜİțIJȡȚțȠȪ țĮȜȦįȓȠȣ Įʌȩ IJȘȞ ʌȡȓȗĮ, țȩȥIJİ IJȠ țĮȜȫįȚȠ ıȪȞįİıȘȢ (ȩıȠ ȝʌȠȡİȓIJİ ʌȚȠ țȠȞIJȐ ıIJȘ ıȣıțİȣȒ) țĮȚ ĮijĮȚȡȑıIJİ IJȘȞ ʌȩȡIJĮ
ȖȚĮ ȞĮ IJȘȞ ĮʌȠijȣȖȒ ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮȢ Ȓ ʌĮȖȓįİȣıȘȢ ȝȑıĮ ıIJȘ ıȣıțİȣȒ ʌĮȚįȚȫȞ ʌȠȣ ʌĮȓȗȠȣȞ.
• ǼȐȞ Ș ıȣıțİȣȒ, Ș ȠʌȠȓĮ įȚĮșȑIJİȚ ȝĮȖȞȘIJȚțȐ ȜȐıIJȚȤĮ ʌȩȡIJĮȢ, șĮ ĮȞIJȚțĮIJĮıIJȒıİȚ ȝȚĮ ʌĮȜĮȚȩIJİȡȘ ıȣıțİȣȒ ȝİ ȝȐȞįĮȜȠ ıIJȘȞ ʌȩȡIJĮ Ȓ IJȠ țĮʌȐțȚ, ȝȘȞ ʌĮȡĮȜİȓȥİIJİ ȞĮ țĮIJĮıIJȡȑȥİIJİ IJȠ ȝȐȞįĮȜȠ ʌȡȠIJȠȪ ĮʌȠȡȡȓȥİIJİ IJȘȞ ʌĮȜĮȚȐ ıȣıțİȣȒ. Ȃİ ĮȣIJȩ IJȠȞ IJȡȩʌȠ șĮ ĮʌȠIJȡȑȥİIJİ IJȘ ȝİIJĮIJȡȠʌȒ IJȠȣ ȥȣȖİȓȠȣ ıİ șĮȞȐıȚȝȘ ʌĮȖȓįĮ ȖȚĮ ʌĮȚįȚȐ.
īİȞȚțȒ ĮıijȐȜİȚĮ
ȆȇȅǼǿǻȅȆȅǿǾȈǾ
ǻȚĮIJȘȡİȓIJİ İȜİȪșİȡĮ Įʌȩ İȝʌȩįȚĮ ȩȜĮ IJĮ ĮȞȠȓȖȝĮIJĮ ĮİȡȚıȝȠȪ ıIJȠ ʌİȡȓȕȜȘȝĮ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ
Ȓ IJȘȞ İȞIJȠȚȤȚıȝȑȞȘ țĮIJĮıțİȣȒ.
• Ǿ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȠȡȓȗİIJĮȚ ȖȚĮ IJȘ ijȪȜĮȟȘ IJȡȠijȓȝȦȞ Ȓ/țĮȚ ĮȞĮȥȣțIJȚțȫȞ ıİ ȑȞĮ ıȣȞȘșȚıȝȑȞȠ
ȞȠȚțȠțȣȡȚȩ, ȩʌȦȢ İȟȘȖİȓIJĮȚ ıIJȠ ʌĮȡȩȞ ijȣȜȜȐįȚȠ ȠįȘȖȚȫȞ.
• ȂȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ ȝȘȤĮȞȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ Ȓ ȐȜȜĮ IJİȤȞȘIJȐ ȝȑıĮ ȖȚĮ IJȘȞ İʌȚIJȐȤȣȞıȘ IJȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ȟİʌĮȖȫȝĮIJȠȢ.
• ȂȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ ȐȜȜİȢ ȘȜİțIJȡȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ (ȩʌȦȢ ʌĮȖȦIJȠȝȘȤĮȞȑȢ) ıIJȠ İıȦIJİȡȚțȩ
ȥȣțIJȚțȫȞ ıȣıțİȣȫȞ, İțIJȩȢ ĮȞ İȓȞĮȚ İȖțİțȡȚȝȑȞİȢ ȖȚĮ IJȠ ıțȠʌȩ ĮȣIJȩ Įʌȩ IJȠȞ țĮIJĮıțİȣĮıIJȒ.
• ȂȘȞ ʌȡȠțĮȜİȓIJİ ȗȘȝȚȐ ıIJȠ țȪțȜȦȝĮ ȥȣțIJȚțȠȪ ȣȖȡȠȪ.
ȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ĮıijĮȜİȓĮȢ
40
• ȉȠ ȥȣțIJȚțȩ ȚıȠȕȠȣIJȐȞȚȠ (R600a) ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤİIJĮȚ ıIJȠ țȪțȜȦȝĮ ȥȣțIJȚțȠȪ ȣȖȡȠȪ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ, İȓȞĮȚ ȑȞĮ ijȣıȚțȩ ĮȑȡȚȠ ȝİ ȣȥȘȜȩ İʌȓʌİįȠ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȒȢ ıȣȝȕĮIJȩIJȘIJĮȢ, IJȠ
ȠʌȠȓȠ ȦıIJȩıȠ İȓȞĮȚ İȪijȜİțIJȠ.
ȀĮIJȐ IJȘ ȝİIJĮijȠȡȐ țĮȚ İȖțĮIJȐıIJĮıȘ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ, ȕİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ įİȞ ʌȡȠțĮȜİȓIJĮȚ ȗȘȝȚȐ
ıİ țĮȞȑȞĮ İȟȐȡIJȘȝĮ IJȠȣ țȣțȜȫȝĮIJȠȢ ȥȣțIJȚțȠȪ ȣȖȡȠȪ.
ǼȐȞ ʌȡȠțȜȘșİȓ ȗȘȝȚȐ ıIJȠ țȪțȜȦȝĮ ȥȣțIJȚțȠȪ ȣȖȡȠȪ:
– ĮʌȠijȪȖİIJİ IJȚȢ ȖȣȝȞȑȢ ijȜȩȖİȢ țĮȚ IJȚȢ ʌȘȖȑȢ ĮȞȐijȜİȟȘȢ
– İȟĮİȡȓıIJİ țĮȜȐ IJȠ ȤȫȡȠ ıIJȠȞ ȠʌȠȓȠ ȕȡȓıțİIJĮȚ Ș ıȣıțİȣȒ
• Ǿ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ĮȜȜĮȖȒ IJȦȞ IJİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȫȞ Ȓ Ș IJȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĮȣIJȠȪ IJȠȣ
ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ İȓȞĮȚ İʌȚțȓȞįȣȞȘ. ǼȐȞ IJȠ țĮȜȫįȚȠ ȣʌȠıIJİȓ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ȗȘȝȚȐ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ ȕȡĮȤȣțȪțȜȦȝĮ, ʌȣȡțĮȖȚȐ Ȓ/țĮȚ ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮ.
ȆȇȅǼǿǻȅȆȅǿǾȈǾ
īȚĮ IJȘȞ ĮʌȠijȣȖȒ țȚȞįȪȞȦȞ, Ș ĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘ IJȦȞ ȘȜİțIJȡȚțȫȞ İȟĮȡIJȘȝȐIJȦȞ (țĮȜȫįȚȠ IJȡȠijȠįȠıȓĮȢ, ijȚȢ, ıȣȝʌȚİıIJȒȢ) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİIJĮȚ Įʌȩ ʌȚıIJȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ĮȞIJȚʌȡȩıȦʌȠ Ȓ Įʌȩ țĮIJĮȡIJȚıȝȑȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ıȑȡȕȚȢ.
ȉȠ țĮȜȫįȚȠ IJȡȠijȠįȠıȓĮȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȝȘțȪȞİIJĮȚ.
ȆȡȠıȑȟIJİ ȞĮ ȝȘ ıȣȞșȜȚȕİȓ Ȓ ȞĮ ȝȘȞ ȣʌȠıIJİȓ ȗȘȝȚȐ IJȠ ijȚȢ IJȡȠijȠįȠıȓĮȢ ıIJȠ ʌȓıȦ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ. ǼȐȞ IJȠ ijȚȢ IJȠȣ țĮȜȦįȓȠȣ IJȡȠijȠįȠıȓĮȢ ıȣȞșȜȚȕİȓ Ȓ ȣʌȠıIJİȓ ȗȘȝȚȐ,
İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ȣʌİȡșİȡȝĮȞșİȓ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ʌȣȡțĮȖȚȐ.
3. ǺİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ ȑȤİIJİ ʌȡȩıȕĮıȘ ıIJȠ ijȚȢ IJȡȠijȠįȠıȓĮȢ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ.
4. ȂȘȞ IJȡĮȕȐIJİ IJȠ țĮȜȫįȚȠ IJȡȠijȠįȠıȓĮȢ.
5. ǼȐȞ Ș ȘȜİțIJȡȚțȒ ʌȡȓȗĮ İȓȞĮȚ ȤĮȜĮȡȒ, ȝȘȞ İȚıĮȖȐȖİIJİ IJȠ ijȚȢ. ȊʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮȢ Ȓ ʌȡȩțȜȘıȘȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ.
6. Ǿ ıȣıțİȣȒ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȤȦȡȓȢ IJȠ țȐȜȣȝȝĮ IJȠȣ ȜĮȝʌIJȒȡĮ9) İıȦIJİȡȚțȠȪ ijȦIJȚıȝȠȪ.
Ǿ ıȣıțİȣȒ ĮȣIJȒ İȓȞĮȚ ȕĮȡȚȐ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıȑȤİIJİ țĮIJȐ IJȘ ȝİIJĮijȠȡȐ IJȘȢ.
ȂȘȞ ĮijĮȚȡİȓIJİ țĮȚ ȝȘȞ ĮȖȖȓȗİIJİ ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ ıIJȠ șȐȜĮȝȠ IJȘȢ țĮIJȐȥȣȟȘȢ ĮȞ IJĮ ȤȑȡȚĮ ıĮȢ
İȓȞĮȚ ȞȦʌȐ/ȕȡİȖȝȑȞĮ, țĮșȩIJȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ İțįȠȡȑȢ ıIJȠ įȑȡȝĮ Ȓ țȡȣȠʌĮȖȒȝĮIJĮ.
ǹʌȠijİȪȖİIJİ IJȘȞ ʌĮȡĮIJİIJĮȝȑȞȘ ȑțșİıȘ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ıIJȠ ȐȝİıȠ ȘȜȚĮțȩ ijȦȢ.
ȅȚ ȜĮȝʌIJȒȡİȢ10) ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ıİ ĮȣIJȒȞ IJȘ ıȣıțİȣȒ İȓȞĮȚ İȚįȚțȠȓ ȜĮȝʌIJȒȡİȢ ʌȠȣ
ȑȤȠȣȞ İʌȚȜİȖİȓ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ȝȩȞȠ ıİ ȠȚțȚĮțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ. ǻİȞ İȓȞĮȚ țĮIJȐȜȜȘȜȠȚ ȖȚĮ ijȦIJȚıȝȩ
ȠȚțȚĮțȫȞ ȤȫȡȦȞ.
1.
2.
•
•
•
•
ȀĮșȘȝİȡȚȞȒ ȤȡȒıȘ
•
•
•
•
ȂȘȞ IJȠʌȠșİIJİȓIJİ ȗİıIJȑȢ țĮIJıĮȡȩȜİȢ ıIJĮ ʌȜĮıIJȚțȐ ȝȑȡȘ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ.
ȂȘȞ ijȣȜȐııİIJİ İȪijȜİțIJĮ ĮȑȡȚĮ țĮȚ ȣȖȡȐ ıIJȘ ıȣıțİȣȒ İʌİȚįȒ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İțȡĮȖȠȪȞ.
ȂȘȞ IJȠʌȠșİIJİȓIJİ IJȡȩijȚȝĮ ĮʌİȣșİȓĮȢ ʌȐȞȦ ıIJȘȞ ȑȟȠįȠ ĮȑȡĮ ıIJȠ ʌȓıȦ IJȠȓȤȦȝĮ. 11)
ȉĮ țĮIJİȥȣȖȝȑȞĮ IJȡȩijȚȝĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮIJĮȥȪȤȠȞIJĮȚ țĮȚ ʌȐȜȚ ĮijȠȪ ĮʌȠȥȣȤșȠȪȞ.
9) ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚ țȐȜȣȝȝĮ ȜĮȝʌIJȒȡĮ.
10) ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚ ȜĮȝʌIJȒȡĮȢ.
11) ǹȞ Ș ıȣıțİȣȒ įİȞ ıȣȖțİȞIJȡȫȞİȚ ʌȐȖȠ.
ȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ĮıijĮȜİȓĮȢ
41
• ǹʌȠșȘțİȪİIJİ IJĮ ʌȡȠıȣıțİȣĮıȝȑȞĮ țĮIJİȥȣȖȝȑȞĮ IJȡȩijȚȝĮ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ IJȠȣ
țĮIJĮıțİȣĮıIJȒ ȖȚĮ țĮIJİȥȣȖȝȑȞĮ IJȡȩijȚȝĮ.
• ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ IJȘȡȠȪȞIJĮȚ ĮȣıIJȘȡȐ ȠȚ ıȣıIJȐıİȚȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ IJȦȞ ʌĮȡĮıțİȣĮıIJȫȞ IJȘȢ
ıȣıțİȣȒȢ. ǹȞĮIJȡȑȟIJİ ıIJȚȢ ıȤİIJȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ.
• ȂȘȞ IJȠʌȠșİIJİȓIJİ ĮȞșȡĮțȠȪȤĮ ʌȠIJȐ ıIJȠȞ țĮIJĮȥȪțIJȘ İijȩıȠȞ įȘȝȚȠȣȡȖİȓIJĮȚ ʌȓİıȘ ıIJȠ įȠȤİȓȠ, IJȠ ȠʌȠȓȠ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İțȡĮȖİȓ, ʌȡȠțĮȜȫȞIJĮȢ ȗȘȝȚȑȢ ıIJȘ ıȣıțİȣȒ.
• ȉĮ ʌĮȖȦIJȐ IJȪʌȠȣ ȟȣȜȐțȚ ȖȡĮȞȓIJĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ İȖțĮȪȝĮIJĮ Įʌȩ ʌȐȖȠ İȐȞ țĮIJĮȞĮȜȦșȠȪȞ ĮʌİȣșİȓĮȢ Įʌȩ IJȘ ıȣıțİȣȒ.
ĭȡȠȞIJȓįĮ țĮȚ țĮșĮȡȚıȝȩȢ
• ȆȡȚȞ Įʌȩ IJȘ ıȣȞIJȒȡȘıȘ, ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȒıIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ țĮȚ ĮʌȠıȣȞįȑıIJİ IJȠ ijȚȢ IJȡȠijȠįȠıȓĮȢ Įʌȩ IJȘȞ ʌȡȓȗĮ.
• ȂȘȞ țĮșĮȡȓȗİIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ȝİ ȝİIJĮȜȜȚțȐ ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ.
• ȂȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ ĮȚȤȝȘȡȐ ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ ȖȚĮ ȞĮ ĮijĮȚȡİȓIJİ IJȠȞ ʌȐȖȠ Įʌȩ IJȘ ıȣıțİȣȒ. ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ ʌȜĮıIJȚțȒ ȟȪıIJȡĮ.
ǼȖțĮIJȐıIJĮıȘ
īȚĮ IJȘ ıȪȞįİıȘ IJȠȣ ȘȜİțIJȡȚțȠȪ ĮțȠȜȠȣșȒıIJİ ʌȡȠıİțIJȚțȐ IJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ʌȠȣ įȓȞȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȘ ʌĮȡȐȖȡĮijȠ.
• ǹʌȠıȣıțİȣȐıIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ țĮȚ İȜȑȖȟIJİ ĮȞ ȑȤİȚ ȣʌȠıIJİȓ ȗȘȝȚȑȢ. ȂȘ ıȣȞįȑİIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ
İȐȞ ȑȤİȚ ȣʌȠıIJİȓ ȗȘȝȚȐ. ǹȞĮijȑȡİIJİ ĮȝȑıȦȢ İȞįİȤȩȝİȞİȢ ȗȘȝȚȑȢ ıIJȠ ȝȑȡȠȢ ȩʌȠȣ ĮȖȠȡȐıĮIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ. Ȉİ ĮȣIJȒ IJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ, ijȣȜȐȟIJİ IJȘ ıȣıțİȣĮıȓĮ.
• ǼȓȞĮȚ ıțȩʌȚȝȠ ȞĮ ʌİȡȚȝȑȞİIJİ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ IJȑııİȡȚȢ ȫȡİȢ ʌȡȠIJȠȪ ıȣȞįȑıİIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ,
ȫıIJİ IJȠ ȑȜĮȚȠ ȞĮ İʌȚıIJȡȑȥİȚ țĮȚ ʌȐȜȚ ıIJȠ ıȣȝʌȚİıIJȒ.
• ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ İʌĮȡțȒ țȣțȜȠijȠȡȓĮ IJȠȣ ĮȑȡĮ ȖȪȡȦ Įʌȩ IJȘ ıȣıțİȣȒ. ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ
șĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ ȣʌİȡșȑȡȝĮȞıȘ. īȚĮ IJȘȞ İʌȓIJİȣȟȘ İʌĮȡțȠȪȢ țȣțȜȠijȠȡȓĮȢ ĮȑȡĮ ĮțȠȜȠȣșȒıIJİ IJȚȢ ıȤİIJȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ IJȘȢ İȖțĮIJȐıIJĮıȘȢ.
• Ǿ ıȣıțİȣȒ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ IJȠʌȠșİIJİȓIJĮȚ țȠȞIJȐ ıİ ıȫȝĮIJĮ țĮȜȠȡȚijȑȡ Ȓ ijȠȪȡȞȠȣȢ.
• ǺİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ ȣʌȐȡȤİȚ İȪțȠȜȘ ʌȡȩıȕĮıȘ ıIJȠ ijȚȢ IJȡȠijȠįȠıȓĮȢ ȝİIJȐ IJȘȞ İȖțĮIJȐıIJĮıȘ
IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ.
ȈȑȡȕȚȢ
• ȅȚ ȘȜİțIJȡȠȜȠȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚIJȠȪȞIJĮȚ ȖȚĮ IJȠ ıȑȡȕȚȢ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İțIJİȜȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ İʌĮȖȖİȜȝĮIJȓĮ ȘȜİțIJȡȠȜȩȖȠ Ȓ ȐȜȜȠ İȚįȚțȩ.
• ȉȠ ʌȡȠȧȩȞ ĮȣIJȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚıțİȣȐȗİIJĮȚ Įʌȩ İȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞĮ ȀȑȞIJȡĮ ȈȑȡȕȚȢ, İȞȫ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ȝȩȞȠ ȖȞȒıȚĮ ĮȞIJĮȜȜĮțIJȚțȐ.
ȆȡȠıIJĮıȓĮ IJȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ
Ǿ ıȣıțİȣȒ ĮȣIJȒ įİȞ ʌİȡȚȑȤİȚ ĮȑȡȚĮ IJĮ ȠʌȠȓĮ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ȗȘȝȚȐ ıIJȠ ıIJȡȫȝĮ
IJȠȣ ȩȗȠȞIJȠȢ, İȓIJİ ıIJȠ țȪțȜȦȝĮ ȥȣțIJȚțȠȪ ȣȖȡȠȪ Ȓ ıIJĮ ȝȠȞȦIJȚțȐ ȣȜȚțȐ IJȘȢ. Ǿ ıȣıțİȣȒ įİ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠȡȡȓʌIJİIJĮȚ ȝĮȗȓ ȝİ IJĮ ȠȚțȚĮțȐ ĮʌȠȡȡȓȝȝĮIJĮ. ȅ ĮijȡȩȢ ȝȩȞȦıȘȢ ʌİȡȚȑȤİȚ İȪijȜİțIJĮ ĮȑȡȚĮ: Ǿ ıȣıțİȣȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠȡȡȓʌIJİIJĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ ȚıȤȪȠȞIJİȢ țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ
ʌȠȣ șĮ ȜȐȕİIJİ Įʌȩ IJȚȢ IJȠʌȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ. ǹʌȠijȪȖİIJİ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİIJİ ȗȘȝȚȐ ıIJȘȞ ȥȣțIJȚțȒ ȝȠȞȐįĮ, İȚįȚțȐ ıIJȠ ʌȓıȦ ȝȑȡȠȢ țȠȞIJȐ ıIJȠȞ İȞĮȜȜȐțIJȘ șİȡȝȩIJȘIJĮȢ. ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ıİ ĮȣIJȒ IJȘ ıȣıțİȣȒ țĮȚ ıȘȝİȚȫȞȠȞIJĮȚ ȝİ IJȠ ıȪȝȕȠȜȠ İȓȞĮȚ ĮȞĮțȣțȜȫıȚȝĮ.
42
ȁİȚIJȠȣȡȖȓĮ
ȁǼǿȉȅȊȇīǴǹ
ǼȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ
ȈȣȞįȑıIJİ IJȠ ijȚȢ ıIJȘȞ ʌȡȓȗĮ IJȠȓȤȠȣ.
ĬĮ ĮȞȐȥİȚ Ș İȞįİȚțIJȚțȒ ȜȣȤȞȓĮ.
ȆİȡȚıIJȡȑȥIJİ IJȠ ȡȣșȝȚıIJȒ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ įİȟȚȩıIJȡȠijĮ ıİ ȝȚĮ ȝȑIJȡȚĮ ȡȪșȝȚıȘ.
ǼȐȞ Ș șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ıIJȠ İıȦIJİȡȚțȩ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ ȣȥȘȜȒ, ĮȞȐȕİȚ Ș ȜȣȤȞȓĮ ıȣȞĮȖİȡȝȠȪ.
ǹʌİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ
īȚĮ ȞĮ ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȘșİȓ Ș ıȣıțİȣȒ, ʌİȡȚıIJȡȑȥIJİ IJȠ ȡȣșȝȚıIJȒ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ıIJȘ șȑıȘ OFF.
ȇȪșȝȚıȘ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ
Ǿ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ȡȣșȝȓȗİIJĮȚ ĮȣIJȩȝĮIJĮ.
īȚĮ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ, ĮțȠȜȠȣșȒıIJİ
IJȘȞ ʌĮȡĮțȐIJȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ:
• ʌİȡȚıIJȡȑȥIJİ IJȠ ȡȣșȝȚıIJȒ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ıIJȘ șȑıȘ ȖȚĮ İȜȐȤȚıIJȘ ȥȪȟȘ.
• ʌİȡȚıIJȡȑȥIJİ IJȠ ȡȣșȝȚıIJȒ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ıIJȘ șȑıȘ ȖȚĮ ȝȑȖȚıIJȘ ȥȪȟȘ.
ȆȚȠ țĮIJȐȜȜȘȜȘ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ȝȚĮ ȝİıĮȓĮ ȡȪșȝȚıȘ.
ȍıIJȩıȠ, Ș ĮțȡȚȕȒȢ ȡȪșȝȚıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȜİȖİȓ ȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ ȣʌȩȥȘ ȩIJȚ Ș șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ıIJȠ
İıȦIJİȡȚțȩ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ:
• IJȘ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ įȦȝĮIJȓȠȣ
• ʌȩıȠ ıȣȤȞȐ ĮȞȠȓȖİȚ IJȠ țĮʌȐțȚ
• IJȘȞ ʌȠıȩIJȘIJĮ IJȦȞ IJȡȠijȓȝȦȞ ʌȠȣ ĮʌȠșȘțİȪȠȞIJĮȚ
• IJȘ șȑıȘ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ.
ȆȓȞĮțĮȢ ȤİȚȡȚıIJȘȡȓȦȞ
43
ȆǴȃǹȀǹȈ ȋǼǿȇǿȈȉǾȇǴȍȃ
1
1
2
3
4
2
3
4
ȁȣȤȞȓĮ ıȣȞĮȖİȡȝȠȪ ȣȥȘȜȒȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ
ǼȞįİȚțIJȚțȒ ȜȣȤȞȓĮ
ȁȣȤȞȓĮ FROSTMATIC
ǻȚĮțȩʌIJȘȢ FROSTMATIC
ǻȚĮțȩʌIJȘȢ İʌĮȞĮȡȡȪșȝȚıȘȢ ıȣȞĮȖİȡȝȠȪ
ȁİȚIJȠȣȡȖȓĮ FROSTMATIC
ǼȐȞ ʌĮIJȒıİIJİ IJȠ įȚĮțȩʌIJȘ FROSTMATIC ȝʌȠȡİȓIJİ ȞĮ İȞİȡȖȠʌȠȚȒıİIJİ IJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ
FROSTMATIC.
ĬĮ ĮȞȐȥİȚ Ș ȜȣȤȞȓĮ FROSTMATIC.
ǹȣIJȒ Ș ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ įȚĮțȩʌIJİIJĮȚ ĮȣIJȩȝĮIJĮ ȝİIJȐ Įʌȩ 52 ȫȡİȢ.
ȂʌȠȡİȓIJİ ȞĮ ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȒıİIJİ IJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ıIJȚȖȝȒ ʌĮIJȫȞIJĮȢ IJȠ įȚĮțȩʌIJȘ
FROSTMATIC. Ǿ ȑȞįİȚȟȘ FROSTMATIC șĮ ıȕȒıİȚ.
ȈȣȞĮȖİȡȝȩȢ ȣȥȘȜȒȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ
Ǿ ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ IJȠȣ țĮIJĮȥȪțIJȘ (ȖȚĮ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ ȜȩȖȦ įȚĮțȠʌȒȢ ȡİȪȝĮIJȠȢ)
ȣʌȠįİȚțȞȪİIJĮȚ Įʌȩ IJĮ İȟȒȢ:
• İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ IJȘȢ ȜȣȤȞȓĮȢ ıȣȞĮȖİȡȝȠȪ
• İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ȕȠȝȕȘIJȒ.
ȀĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȠȣ ıȣȞĮȖİȡȝȠȪ, Ƞ ȕȠȝȕȘIJȒȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȘșİȓ ʌĮIJȫȞIJĮȢ IJȠ
įȚĮțȩʌIJȘ İʌĮȞĮȡȡȪșȝȚıȘȢ ıȣȞĮȖİȡȝȠȪ.
ȀĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȠȣ ıȣȞĮȖİȡȝȠȪ, ȝȘȞ IJȠʌȠșİIJİȓIJİ IJȡȩijȚȝĮ ıIJȠȞ țĮIJĮȥȪțIJȘ.
ǵIJĮȞ ĮʌȠțĮIJĮıIJĮșȠȪȞ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ țĮȞȠȞȚțȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ, Ș ȜȣȤȞȓĮ ıȣȞĮȖİȡȝȠȪ ıȕȒȞİȚ ĮȣIJȩȝĮIJĮ.
ȆȇǷȉǾ ȋȇdzȈǾ
ȀĮșȐȡȚıȝĮ IJȠȣ İıȦIJİȡȚțȠȪ
ȆȡȠIJȠȪ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ȖȚĮ ʌȡȫIJȘ ijȠȡȐ, ʌȜȪȞIJİ IJȠ İıȦIJİȡȚțȩ țĮȚ ȩȜĮ IJĮ
İıȦIJİȡȚțȐ İȟĮȡIJȒȝĮIJĮ ȝİ ȤȜȚĮȡȩ Ȟİȡȩ țĮȚ ȜȓȖȠ ȠȣįȑIJİȡȠ ıĮʌȠȪȞȚ ȖȚĮ ȞĮ ĮijĮȚȡȑıİIJİ IJȘȞ IJȣʌȚțȒ ȝȣȡȦįȚȐ IJȦȞ țĮȚȞȠȪȡȚȦȞ ʌȡȠȧȩȞIJȦȞ țĮȚ ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ıIJİȖȞȫıIJİ țĮȜȐ.
ȂȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ ĮʌȠȡȡȣʌĮȞIJȚțȐ Ȓ ıțȩȞİȢ ʌȠȣ ȤĮȡȐııȠȣȞ, įȚȩIJȚ țĮIJĮıIJȡȑijȠȣȞ IJȠ ijȚȞȓȡȚıȝĮ.
44
ȀĮșȘȝİȡȚȞȒ ȤȡȒıȘ
ȀǹĬǾȂǼȇǿȃdz ȋȇdzȈǾ
ȀĮIJȐȥȣȟȘ ijȡȑıțȦȞ IJȡȠijȓȝȦȞ
ȅ șȐȜĮȝȠȢ IJȠȣ țĮIJĮȥȪțIJȘ İȓȞĮȚ țĮIJȐȜȜȘȜȠȢ ȖȚĮ IJȘȞ țĮIJȐȥȣȟȘ ijȡȑıțȦȞ IJȡȠijȓȝȦȞ țĮȚ IJȘ ȝĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮIJİȥȣȖȝȑȞȦȞ țĮȚ ȕĮșȚȐ țĮIJİȥȣȖȝȑȞȦȞ IJȡȠijȓȝȦȞ.
īȚĮ ȞĮ țĮIJĮȥȪȟİIJİ ijȡȑıțĮ IJȡȩijȚȝĮ, İȞİȡȖȠʌȠȚȒıIJİ IJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ FROSTMATIC IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 24 ȫȡİȢ ʌȡȠIJȠȪ IJȠʌȠșİIJȒıİIJİ IJĮ IJȡȩijȚȝĮ ıIJȠ șȐȜĮȝȠ țĮIJȐȥȣȟȘȢ.
Ǿ ȝȑȖȚıIJȘ ʌȠıȩIJȘIJĮ IJȡȠijȓȝȦȞ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ țĮIJĮȥȣȤșİȓ ıİ 24 ȫȡİȢ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ ıIJȘȞ ʌȚȞĮțȓįĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȫȞ 12)
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮIJȐȥȣȟȘȢ įȚĮȡțİȓ 24 ȫȡİȢ: țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ, ȝȘȞ ʌȡȠıșȑIJİIJİ ȐȜȜĮ IJȡȩijȚȝĮ ıIJȠȞ țĮIJĮȥȪțIJȘ.
ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮIJİȥȣȖȝȑȞȦȞ IJȡȠijȓȝȦȞ
ȀĮIJȐ IJȘȞ ĮȡȤȚțȒ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ȝİIJȐ Įʌȩ ȝȚĮ ʌİȡȓȠįȠ ȝȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ, ʌȡȠIJȠȪ IJȠʌȠșİIJȒıİIJİ IJĮ ʌȡȠȧȩȞIJĮ ıIJȠ șȐȜĮȝȠ, Ș ıȣıțİȣȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜİȚIJȠȣȡȖȒıİȚ ȖȚĮ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 2 ȫȡİȢ ıİ
ȣȥȘȜȩIJİȡİȢ ȡȣșȝȓıİȚȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ țĮIJȐ ȜȐșȠȢ ĮʌȩȥȣȟȘȢ, ȖȚĮ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ ıİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ įȚĮțȠʌȒȢ ȡİȪȝĮIJȠȢ,
İȐȞ IJȠ ȡİȪȝĮ ȒIJĮȞ țȠȝȝȑȞȠ ȖȚĮ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ Įʌȩ IJȘȞ IJȚȝȒ ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚ ıIJȠȞ ʌȓȞĮțĮ
IJİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȫȞ ıIJȘȞ İȞȩIJȘIJĮ "ȤȡȩȞȠȢ ĮȞȩįȠȣ", IJĮ ĮʌȠȥȣȖȝȑȞĮ IJȡȩijȚȝĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ țĮIJĮȞĮȜȦșȠȪȞ ıȪȞIJȠȝĮ Ȓ ȞĮ ȝĮȖİȚȡİȣIJȠȪȞ ĮȝȑıȦȢ țĮȚ ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȞĮ țĮIJĮȥȣȤșȠȪȞ
țĮȚ ʌȐȜȚ (ȝİIJȐ IJȘȞ ȥȪȟȘ).
ǾȝİȡȠȜȩȖȚȠ țĮIJİȥȣȖȝȑȞȦȞ IJȡȠijȓȝȦȞ
ȉĮ ıȪȝȕȠȜĮ ĮȞĮʌĮȡȚıIJȠȪȞ įȚĮijȠȡİIJȚțȠȪȢ IJȪʌȠȣȢ țĮIJİȥȣȖȝȑȞȦȞ IJȡȠijȓȝȦȞ.
ȅȚ ĮȡȚșȝȠȓ ȣʌȠįȘȜȫȞȠȣȞ IJȠȣȢ ȤȡȩȞȠȣȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ıİ ȝȒȞİȢ ȖȚĮ IJȠȣȢ ĮȞȐȜȠȖȠȣȢ IJȪʌȠȣȢ
țĮIJİȥȣȖȝȑȞȦȞ IJȡȠijȓȝȦȞ. ȀĮIJȐ ʌȩıȠ ȚıȤȪİȚ Ș ĮȞȫIJİȡȘ Ȓ Ș țĮIJȫIJİȡȘ IJȚȝȒ IJȠȣ İȝijĮȞȚȗȩȝİȞȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ʌȠȚȩIJȘIJĮ IJȦȞ IJȡȠijȓȝȦȞ țĮȚ IJȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ
IJȠȣȢ ʌȡȚȞ țĮIJĮȥȣȤșȠȪȞ.
DZȞȠȚȖȝĮ țĮȚ țȜİȓıȚȝȠ țĮʌĮțȚȠȪ
ȉȠ țĮʌȐțȚ įȚĮșȑIJİȚ ȜȐıIJȚȤȠ ȖȚĮ İȡȝȘIJȚțȒ ıijȡȐȖȚıȘ țĮȚ ıȣȞİʌȫȢ įİȞ ȝʌȠȡİȓIJİ ȞĮ IJȠ ĮȞȠȓȟİIJİ
İȪțȠȜĮ ĮȝȑıȦȢ ȝȩȜȚȢ IJȠ țȜİȓıİIJİ (ȜȩȖȦ IJȠȣ țİȞȠȪ ʌȠȣ ıȤȘȝĮIJȓȗİIJĮȚ ıIJȠ İıȦIJİȡȚțȩ).
ȆİȡȚȝȑȞİIJİ ȜȓȖĮ ȜİʌIJȐ ʌȡȚȞ ĮȞȠȓȟİIJİ ȟĮȞȐ IJȠ țĮʌȐțȚ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ. Ǿ ȕĮȜȕȓįĮ țİȞȠȪ įȚİȣțȠȜȪȞİȚ IJȠ ȐȞȠȚȖȝĮ.
ȆȇȅǼǿǻȅȆȅǿǾȈǾ
ȂȘȞ IJȡĮȕȐIJİ ʌȠIJȑ IJȘ ȜĮȕȒ ȝİ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ įȪȞĮȝȘ.
ȈȪıIJȘȝĮ ĮʌȠijȣȖȒȢ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ ʌȐȖȠȣ
Ǿ ıȣıțİȣȒ İȓȞĮȚ İȟȠʌȜȚıȝȑȞȘ ȝİ ȑȞĮ ȈȪıIJȘȝĮ ĮʌȠijȣȖȒȢ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ ʌȐȖȠȣ (ȝʌȠȡİȓIJİ ȞĮ
įİȓIJİ ȝȚĮ ȕĮȜȕȓįĮ ıIJȠ İıȦIJİȡȚțȩ IJȠȣ țĮIJĮȥȪțIJȘ, ıIJȠ ʌȓıȦ ȝȑȡȠȢ IJȠȣ) IJȠ ȠʌȠȓȠ ȝİȚȫȞİȚ IJȘ
12) ǹȞĮIJȡȑȟIJİ ıIJĮ "ȉİȤȞȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ"
ȀĮșȘȝİȡȚȞȒ ȤȡȒıȘ
45
įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ʌȐȖȠȣ ıIJȠȞ ȠȡȚȗȩȞIJȚȠ țĮIJĮȥȪțIJȘ țĮIJȐ ȑȦȢ 80 IJȚȢ İțĮIJȩ. ǹȣIJȩ ıȘȝĮȓȞİȚ, ȖȚĮ İıȐȢ,
ʌȦȢ įİ șĮ ȤȡİȚĮıIJİȓ ȞĮ țȐȞİIJİ ĮʌȩȥȣȟȘ ȖȚĮ ȑȦȢ 5 ȤȡȩȞȚĮ.
ȀĮȜȐșȚĮ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ
ȀȡİȝȐıIJİ IJĮ țĮȜȐșȚĮ ıIJȠ ȐȞȦ ȐțȡȠ IJȠȣ țĮIJĮȥȪțIJȘ (X) Ȓ IJȠʌȠșİIJȒıIJİ IJĮ ıIJȠ İıȦIJİȡȚțȩ IJȠȣ
țĮIJĮȥȪțIJȘ (Y). ȆİȡȚıIJȡȑȥIJİ țĮȚ ıIJİȡİȫıIJİ IJȚȢ ȜĮȕȑȢ ȖȚĮ ĮȣIJȑȢ IJȚȢ įȪȠ șȑıİȚȢ ȩʌȦȢ ijĮȓȞİIJĮȚ
ıIJȘȞ İȚțȩȞĮ.
Y
X
ȉĮ țĮȜȐșȚĮ șĮ İȚıĮȤșȠȪȞ IJȠ ȑȞĮ ȝȑıĮ ıIJȠ ȐȜȜȠ.
ȈIJȚȢ ʌĮȡĮțȐIJȦ İȚțȩȞİȢ ijĮȓȞİIJĮȚ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ IJȦȞ țĮȜĮșȚȫȞ ʌȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ IJȠʌȠșİIJȘșȠȪȞ
ıIJȠ İıȦIJİȡȚțȩ įȚĮijȩȡȦȞ ȝȠȞIJȑȜȦȞ țĮIJĮȥȪțIJȘ.
606
806
946
1061
230
1201
1336
1611
ȂʌȠȡİȓIJİ ȞĮ ĮȖȠȡȐıİIJİ ʌȡȩıșİIJĮ țĮȜȐșȚĮ Įʌȩ IJȠ IJȠʌȚțȩ țȑȞIJȡȠ ıȑȡȕȚȢ.
ȀȜİȚįĮȡȚȐ ĮıijĮȜİȓĮȢ
ȅ țĮIJĮȥȪțIJȘȢ įȚĮșȑIJİȚ İȚįȚțȒ țȜİȚįĮȡȚȐ, ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠIJȡȑʌİIJĮȚ Ș IJȣȤĮȓĮ ĮıijȐȜȚıȘ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ. Ǿ țȜİȚįĮȡȚȐ ȑȤİȚ ıȤİįȚĮıIJİȓ ȝİ IJȑIJȠȚȠ IJȡȩʌȠ, ȫıIJİ IJȠ țĮʌȐțȚ ȞĮ țȜİȓȞİȚ ʌİȡȚıIJȡȑijȠȞIJĮȢ IJȠ țȜİȚįȓ İijȩıȠȞ ȑȤİIJİ ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ ʌȚȑıİȚ IJȠ țȜİȚįȓ ȝȑıĮ ıIJȘȞ țȜİȚįĮȡȚȐ.
īȚĮ ȞĮ țȜİȓıİIJİ IJȠȞ țĮIJĮȥȪțIJȘ, ĮțȠȜȠȣșȒıIJİ IJĮ ʌĮȡĮțȐIJȦ ȕȒȝĮIJĮ:
1. ʌȚȑıIJİ ȤȦȡȓȢ įȪȞĮȝȘ IJȠ țȜİȚįȓ ȝȑıĮ ıIJȘȞ țȜİȚįĮȡȚȐ.
2. ʌİȡȚıIJȡȑȥIJİ IJȠ țȜİȚįȓ įİȟȚȩıIJȡȠijĮ ʌȡȠȢ IJȠ ıȪȝȕȠȜȠ .
īȚĮ ȞĮ ĮȞȠȓȟİIJİ IJȠȞ țĮIJĮȥȪțIJȘ, ĮțȠȜȠȣșȒıIJİ IJĮ ʌĮȡĮțȐIJȦ ȕȒȝĮIJĮ:
1. ʌȚȑıIJİ ȤȦȡȓȢ įȪȞĮȝȘ IJȠ țȜİȚįȓ ȝȑıĮ ıIJȘȞ țȜİȚįĮȡȚȐ.
2. ʌİȡȚıIJȡȑȥIJİ IJȠ țȜİȚįȓ ĮȡȚıIJİȡȩıIJȡȠijĮ ʌȡȠȢ IJȠ ıȪȝȕȠȜȠ .
ȂʌȠȡİȓIJİ ȞĮ ʌȡȠȝȘșİȣIJİȓIJİ ĮȞIJĮȜȜĮțIJȚțȐ țȜİȚįȚȐ Įʌȩ IJȠ IJȠʌȚțȩ țȑȞIJȡȠ ıȑȡȕȚȢ.
ȆȇȅǼǿǻȅȆȅǿǾȈǾ
ĭȣȜȐııİIJİ IJĮ țȜİȚįȚȐ ȝĮțȡȚȐ Įʌȩ IJĮ ʌĮȚįȚȐ.
ǺİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ ȑȤİIJİ ĮijĮȚȡȑıİȚ IJȠ țȜİȚįȓ Įʌȩ IJȘȞ țȜİȚįĮȡȚȐ ʌȡȚȞ Įʌȩ IJȘȞ ĮʌȩȡȡȚȥȘ IJȘȢ ʌĮȜȚȐȢ ıȣıțİȣȒȢ.
46
ȋȡȒıȚȝİȢ ıȣȝȕȠȣȜȑȢ
ȋȇdzȈǿȂǼȈ ȈȊȂǺȅȊȁDzȈ
ȈȣȝȕȠȣȜȑȢ țĮIJȐȥȣȟȘȢ
īȚĮ ȞĮ ıĮȢ ȕȠȘșȒıȠȣȝİ ȞĮ İțȝİIJĮȜȜİȪİıIJİ ıIJȠ ȑʌĮțȡȠ IJȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮIJȐȥȣȟȘȢ, ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ȠȡȚıȝȑȞİȢ ıȘȝĮȞIJȚțȑȢ ıȣȝȕȠȣȜȑȢ:
• Ș ȝȑȖȚıIJȘ ʌȠıȩIJȘIJĮ IJȡȠijȓȝȦȞ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ țĮIJĮȥȣȤșİȓ ıİ 24 ȫȡİȢ. ĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚ ıIJȘȞ
ʌȚȞĮțȓįĮ IJİȤȞȚțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ;
• Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮIJȐȥȣȟȘȢ įȚĮȡțİȓ 24 ȫȡİȢ. ȀĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ įİ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıIJȓșİȞIJĮȚ ȐȜȜĮ IJȡȩijȚȝĮ ȖȚĮ țĮIJȐȥȣȟȘ;
• țĮIJĮȥȪȤİIJİ ȝȩȞȠ ʌȡȫIJȘȢ ʌȠȚȩIJȘIJĮȢ, ijȡȑıțĮ țĮȚ țĮȜȐ țĮșĮȡȚıȝȑȞĮ IJȡȩijȚȝĮ;
• ĮʌȠșȘțİȪİIJİ IJĮ IJȡȩijȚȝĮ ıİ ȝȚțȡȑȢ ȝİȡȓįİȢ ȫıIJİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȒ Ș ȖȡȒȖȠȡȘ țĮȚ ʌȜȒȡȘȢ
țĮIJȐȥȣȟȒ IJȠȣ țĮȚ IJȠ ȝİIJĮȖİȞȑıIJİȡȠ ȟİʌȐȖȦȝĮ ȝȩȞȠ IJȘȢ ĮʌĮȚIJȠȪȝİȞȘȢ ʌȠıȩIJȘIJĮȢ;
• IJȣȜȓȖİIJİ IJĮ IJȡȩijȚȝĮ ıİ ĮȜȠȣȝȚȞȩȤĮȡIJȠ Ȓ ʌȜĮıIJȚțȑȢ ıĮțȠȪȜİȢ țĮȚ İȟĮıijĮȜȓȗİIJİ ȩIJȚ ȠȚ ıȣıțİȣĮıȓİȢ İȓȞĮȚ ĮİȡȠıIJİȖİȓȢ;
• ȝȘȞ ĮijȒȞİIJİ ijȡȑıțĮ, ȝȘ țĮIJİȥȣȖȝȑȞĮ IJȡȩijȚȝĮ ȞĮ ȑȡȤȠȞIJĮȚ ıİ İʌĮijȒ ȝİ ȒįȘ țĮIJİȥȣȖȝȑȞĮ IJȡȩijȚȝĮ, ȫıIJİ ȞĮ ĮʌȠIJȡȑʌİIJĮȚ Ș ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ IJȦȞ įİȪIJİȡȦȞ;
• IJĮ ȐʌĮȤĮ IJȡȩijȚȝĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞIJĮȚ țĮȜȪIJİȡĮ țĮȚ ȖȚĮ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠ įȚȐıIJȘȝĮ Įʌȩ IJĮ ȜȚʌĮȡȐ;
IJȠ ĮȜȐIJȚ ȝİȚȫȞİȚ IJȘ įȣȞĮIJȒ įȚȐȡțİȚĮ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ IJȦȞ IJȡȠijȓȝȦȞ;
• ȠȚ ȖȡĮȞȓIJİȢ, İȐȞ țĮIJĮȞĮȜȦșȠȪȞ ĮȝȑıȦȢ ȝİIJȐ IJȘȞ ȑȟȠįȩ IJȠȣȢ Įʌȩ IJȘȞ țĮIJȐȥȣȟȘ, ȝʌȠȡȠȪȞ
ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ıIJȠ įȑȡȝĮ İȖțĮȪȝĮIJĮ Įʌȩ ʌȐȖȠ;
• İȓȞĮȚ ıțȩʌȚȝȠ ȞĮ ȖȡȐijİIJİ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮIJȐȥȣȟȘȢ ıİ țȐșİ ıȣıțİȣĮıȓĮ ȫıIJİ ȞĮ ȝʌȠȡİȓIJİ ȞĮ ıȣȞȐȖİIJİ IJȠ ȤȡȩȞȠ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ;
ȈȣȝȕȠȣȜȑȢ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮIJİȥȣȖȝȑȞȦȞ IJȡȠijȓȝȦȞ
īȚĮ ȕȑȜIJȚıIJȘ ĮʌȩįȠıȘ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ĮȣIJȒȢ:
• ȕİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ įȚĮIJȒȡȘıȘȢ IJȦȞ țĮIJİȥȣȖȝȑȞȦȞ IJȡȠijȓȝȦȞ IJȠȣ İȝʌȠȡȓȠȣ ȒIJĮȞ
țĮIJȐȜȜȘȜİȢ ıIJȠ țĮIJȐıIJȘȝĮ ĮȖȠȡȐȢ,
• ȕİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ IJĮ țĮIJİȥȣȖȝȑȞĮ IJȡȩijȚȝĮ ȑȤȠȣȞ ȝİIJĮijİȡșİȓ IJĮȤȪIJĮIJĮ Įʌȩ IJȠ țĮIJȐıIJȘȝĮ
ĮȖȠȡȐȢ ıIJȠȞ țĮIJĮȥȪțIJȘ,
• ȝȘȞ ĮȞȠȓȖİIJİ IJȠ țĮʌȐțȚ ıȣȤȞȐ țĮȚ ȝȘȞ IJȠ ĮijȒȞİIJİ ĮȞȠȚțIJȩ ȖȚĮ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘȝĮ Įʌȩ ȩ,IJȚ İȓȞĮȚ ĮʌȠȜȪIJȦȢ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȠ.
• ȂİIJȐ IJȠ ȟİʌȐȖȦȝĮ, IJĮ IJȡȩijȚȝĮ ĮȜȜȠȚȫȞȠȞIJĮȚ ȖȡȒȖȠȡĮ țĮȚ įİȞ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țĮIJĮȥȣȤșȠȪȞ
ȟĮȞȐ.
• ȂȘȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİIJİ IJȠ ȤȡȩȞȠ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ʌȠȣ ȣʌȠįİȚțȞȪİIJĮȚ Įʌȩ IJȠȣȢ ʌĮȡĮıțİȣĮıIJȑȢ
IJȦȞ IJȡȠijȓȝȦȞ.
ĭȇȅȃȉǴǻǹ Ȁǹǿ ȀǹĬDZȇǿȈȂǹ
ȆȇȅȈȅȋǾ
ȆȡȚȞ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ İȡȖĮıȓĮ ıȣȞIJȒȡȘıȘȢ ĮʌȠıȣȞįȑİIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ Įʌȩ IJȘȞ ʌȡȓȗĮ.
ĭȡȠȞIJȓįĮ țĮȚ țĮșȐȡȚıȝĮ
47
Ǿ ıȣıțİȣȒ ĮȣIJȒ ʌİȡȚȑȤİȚ ȣįȡȠȖȠȞȐȞșȡĮțİȢ ıIJȘȞ ȥȣțIJȚțȒ ȝȠȞȐįĮ IJȘȢ; ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ıȣȞIJȒȡȘıȘȢ țĮȚ İʌĮȞĮijȩȡIJȚıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ İʌȠȝȑȞȦȢ ȞĮ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ȝȩȞȠ Įʌȩ İȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȣȢ IJİȤȞȚțȠȪȢ.
ȉĮțIJȚțȩȢ țĮșĮȡȚıȝȩȢ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ǹʌİȞİȡȖȠʌȠȚȒıIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ.
ǹʌȠıȣȞįȑıIJİ IJȠ ijȚȢ IJȡȠijȠįȠıȓĮȢ Įʌȩ IJȘȞ ʌȡȓȗĮ.
ȀĮșĮȡȓȗİIJİ IJĮțIJȚțȐ IJȘ ıȣıțİȣȒ țĮȚ IJĮ İȟĮȡIJȒȝĮIJĮ ȝİ ȗİıIJȩ Ȟİȡȩ țĮȚ ȠȣįȑIJİȡȠ ıĮʌȠȪȞȚ.
ȀĮșĮȡȓıIJİ ʌȡȠıİțIJȚțȐ IJȠ ȜȐıIJȚȤȠ ıIJȠ țĮʌȐțȚ.
ȈțȠȣʌȓıIJİ ʌȜȒȡȦȢ IJȘ ıȣıțİȣȒ.
ȈȣȞįȑıIJİ IJȠ ijȚȢ IJȡȠijȠįȠıȓĮȢ ıIJȘȞ ʌȡȓȗĮ.
ǼȞİȡȖȠʌȠȚȒıIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ.
ȆȇȅȈȅȋǾ
ȂȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ ĮʌȠȡȡȣʌĮȞIJȚțȐ, ȜİȚĮȞIJȚțȐ ʌȡȠȧȩȞIJĮ, ȚįȚĮȓIJİȡĮ ĮȡȦȝĮIJȚıȝȑȞĮ ʌȡȠȧȩȞIJĮ
țĮșĮȡȚıȝȠȪ Ȓ ȖȣĮȜȚıIJȚțȐ ȝİ țİȡȓ ȖȚĮ IJȠȞ țĮșĮȡȚıȝȩ IJȠȣ İıȦIJİȡȚțȠȪ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ.
ȆȡȠıIJĮIJİȪıIJİ IJȠ ıȪıIJȘȝĮ ȥȪȟȘȢ Įʌȩ IJȣȤȩȞ ȗȘȝȚȐ.
ȅ ȤȫȡȠȢ IJȠȣ ıȣȝʌȚİıIJȒ įİȞ ȤȡİȚȐȗİIJĮȚ țĮșĮȡȚıȝȩ.
ȆȠȜȜȐ ȚįȚȠıțİȣȐıȝĮIJĮ țĮșĮȡȚıȝȠȪ ȖȚĮ IJȘȞ țȠȣȗȓȞĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȤȘȝȚțȐ ʌȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıȕȐȜȜȠȣȞ/ țĮIJĮıIJȡȑȥȠȣȞ IJĮ ʌȜĮıIJȚțȐ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ıİ ĮȣIJȒ IJȘ ıȣıțİȣȒ. īȚĮ IJȠ
ȜȩȖȠ ĮȣIJȩ ıȣıIJȒȞİIJĮȚ IJȠ İȟȦIJİȡȚțȩ ʌİȡȓȕȜȘȝĮ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ȞĮ țĮșĮȡȓȗİIJĮȚ ȝȩȞȠ ȝİ ȤȜȚĮȡȩ
Ȟİȡȩ ĮijȠȪ ʌȡȠıșȑıİIJİ țĮȚ ȜȓȖȠ ȣȖȡȩ ȖȚĮ IJĮ ʌȚȐIJĮ.
ǹʌȩȥȣȟȘ IJȠȣ țĮIJĮȥȪțIJȘ
ȀȐȞIJİ ĮʌȩȥȣȟȘ IJȠȣ țĮIJĮȥȪțIJȘ ȩIJĮȞ IJȠ ıIJȡȫȝĮ ʌȐȖȠȣ ȑȤİȚ ʌȐȤȠȢ ʌİȡȓʌȠȣ 10-15 mm.
Ǿ țĮȜȪIJİȡȘ ʌİȡȓȠįȠȢ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌȩȥȣȟȘ IJȠȣ țĮIJĮȥȪțIJȘ İȓȞĮȚ ȩIJĮȞ ʌİȡȚȑȤİȚ ȜȓȖĮ Ȓ țĮșȩȜȠȣ
IJȡȩijȚȝĮ.
īȚĮ ȞĮ ĮijĮȚȡȑıİIJİ IJȠȞ ʌȐȖȠ, ĮțȠȜȠȣșȒıIJİ IJȘȞ ʌĮȡĮțȐIJȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ:
1. ǹʌİȞİȡȖȠʌȠȚȒıIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ.
2. ǹijĮȚȡȑıIJİ IJĮ ĮʌȠșȘțİȣȝȑȞĮ IJȡȩijȚȝĮ, IJȣȜȓȟIJİ IJĮ ȝİ ʌȠȜȜȑȢ İijȘȝİȡȓįİȢ țĮȚ IJȠʌȠșİIJȒıIJİ IJĮ ıİ įȡȠıİȡȩ ȝȑȡȠȢ.
3. ǹijȒıIJİ IJȠ țĮʌȐțȚ ĮȞȠȚțIJȩ, ĮijĮȚȡȑıIJİ IJȠ ʌȫȝĮ Įʌȩ IJȘȞ ĮʌȠıIJȡȐȖȖȚıȘ ȞİȡȠȪ ĮʌȩȥȣȟȘȢ țĮȚ ıȣȜȜȑȟIJİ IJȠ Ȟİȡȩ ıİ ȑȞĮ įȓıțȠ. ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıIJİ ȝȚĮ ȟȪıIJȡĮ ȖȚĮ ȞĮ ĮijĮȚȡȑıİIJİ
ȖȡȒȖȠȡĮ IJȠȞ ʌȐȖȠ.
4. ǵIJĮȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș ĮʌȩȥȣȟȘ, ıIJİȖȞȫıIJİ țĮȜȐ IJȠ İıȦIJİȡȚțȩ țĮȚ IJȠʌȠșİIJȒıIJİ ȟĮȞȐ IJȠ
ʌȫȝĮ.
5. ǼȞİȡȖȠʌȠȚȒıIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ.
6. ǼʌȚȜȑȟIJİ IJȘȞ țĮIJȐȜȜȘȜȘ șȑıȘ ȖȚĮ IJȠ ȡȣșȝȚıIJȒ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ, ȫıIJİ ȞĮ İʌȚIJİȣȤșİȓ ȝȑȖȚıIJȘ ȥȪȟȘ țĮȚ ĮijȒıIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ȞĮ ȜİȚIJȠȣȡȖȒıİȚ ȖȚĮ ʌİȡȓʌȠȣ įȪȠ Ȓ IJȡİȚȢ ȫȡİȢ ıİ ĮȣIJȒȞ IJȘ ȡȪșȝȚıȘ.
7. ȉȠʌȠșİIJȒıIJİ ȟĮȞȐ ıIJȠ șȐȜĮȝȠ IJĮ IJȡȩijȚȝĮ ʌȠȣ İȓȤĮIJİ ĮijĮȚȡȑıİȚ.
48
ȉȚ ȞĮ țȐȞİIJİ ĮȞ...
ȂȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ ʌȠIJȑ ĮȚȤȝȘȡȐ ȝİIJĮȜȜȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌȩȟİıȘ IJȠȣ ʌȐȖȠȣ, țĮșȫȢ
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ ȗȘȝȚȐ ıIJȘ ıȣıțİȣȒ. ȂȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ ȝȘȤĮȞȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ Ȓ įȚĮijȠȡİIJȚțȐ IJİȤȞȘIJȐ ȝȑıĮ ȖȚĮ IJȘȞ İʌȚIJȐȤȣȞıȘ IJȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ȟİʌĮȖȫȝĮIJȠȢ Įʌȩ İțİȓȞĮ ʌȠȣ ıȣȞȚıIJȐ Ƞ țĮIJĮıțİȣĮıIJȒȢ. Ǿ ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ IJȦȞ ıȣıțİȣĮıȚȫȞ țĮIJİȥȣȖȝȑȞȦȞ IJȡȠijȓȝȦȞ țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ ĮʌȩȥȣȟȘȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ ȝİȓȦıȘ IJȘȢ įȚȐȡțİȚĮȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ IJȦȞ IJȡȠijȓȝȦȞ ȝİ ĮıijȐȜİȚĮ.
ȆİȡȓȠįȠȚ İțIJȩȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ
ǵIJĮȞ Ș ıȣıțİȣȒ įİȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȖȚĮ ȝİȖȐȜĮ ȤȡȠȞȚțȐ įȚĮıIJȒȝĮIJĮ, ȜĮȝȕȐȞİIJİ IJȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ʌȡȠijȣȜȐȟİȚȢ:
1. ǹʌİȞİȡȖȠʌȠȚȒıIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ.
2. ǹʌȠıȣȞįȑıIJİ IJȠ ijȚȢ IJȡȠijȠįȠıȓĮȢ Įʌȩ IJȘȞ ʌȡȓȗĮ.
3. ǹijĮȚȡȑıIJİ ȩȜĮ IJĮ IJȡȩijȚȝĮ.
4. ȀȐȞIJİ ĮʌȩȥȣȟȘ țĮȚ țĮșĮȡȓıIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ țĮȚ ȩȜĮ IJĮ İȟĮȡIJȒȝĮIJĮ.
5. ǹijȒıIJİ IJȠ țĮʌȐțȚ ĮȞȠȚțIJȩ, ȫıIJİ ȞĮ ĮʌȠijİȣȤșȠȪȞ įȣıȐȡİıIJİȢ ȠıȝȑȢ.
ǼȐȞ Ƞ șȐȜĮȝȠȢ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮȝİȓȞİȚ İȞİȡȖȠʌȠȚȘȝȑȞȠȢ, ȗȘIJȒıIJİ Įʌȩ țȐʌȠȚȠ ȐIJȠȝȠ ȞĮ
İȜȑȖȤİȚ IJȠ șȐȜĮȝȠ ĮȞȐ IJĮțIJȐ įȚĮıIJȒȝĮIJĮ, ȫıIJİ ȞĮ ȝȘ ȤĮȜȐıȠȣȞ IJĮ IJȡȩijȚȝĮ ıIJȠ İıȦIJİȡȚțȩ
ıİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ įȚĮțȠʌȒȢ ȡİȪȝĮIJȠȢ.
ȉǿ ȃǹ ȀDZȃǼȉǼ ǹȃ...
ȆȇȅȈȅȋǾ
ȆȡȚȞ Įʌȩ IJȘȞ ĮȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘ ʌȡȠȕȜȘȝȐIJȦȞ, ĮʌȠıȣȞįȑıIJİ IJȠ ijȚȢ IJȡȠijȠįȠıȓĮȢ Įʌȩ IJȘȞ ʌȡȓȗĮ.
Ǿ ĮȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘ IJȦȞ ʌȡȠȕȜȘȝȐIJȦȞ ʌȠȣ įİȞ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ıIJȠ ʌĮȡȩȞ İȖȤİȚȡȓįȚȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ įȚİȟȐȖİIJĮȚ ȝȩȞȠ Įʌȩ İʌĮȖȖİȜȝĮIJȓĮ ȘȜİțIJȡȠȜȩȖȠ Ȓ ȐȜȜȠ țĮIJȐȜȜȘȜĮ țĮIJĮȡIJȚıȝȑȞȠ ȐIJȠȝȠ.
ǹțȠȪȖȠȞIJĮȚ țȐʌȠȚȠȚ ȒȤȠȚ țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ țĮȞȠȞȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ (ıȣȝʌȚİıIJȒȢ, țȣțȜȠijȠȡȓĮ
ȥȣțIJȚțȠȪ).
ȆȡȩȕȜȘȝĮ
ȆȚșĮȞȒ ĮȚIJȓĮ
ǹȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘ
Ǿ ıȣıțİȣȒ țȐȞİȚ șȩȡȣȕȠ.
Ǿ ıȣıțİȣȒ įİȞ ıIJȘȡȓȗİIJĮȚ ıȦıIJȐ.
ǺİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ Ș ıȣıțİȣȒ İȓȞĮȚ
ıIJĮșİȡȒ (țĮȚ IJĮ IJȑııİȡĮ ʌȩįȚĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮțȠȣȝʌȠȪȞ ıIJȠ įȐʌİįȠ).
ȅ ıȣȝʌȚİıIJȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ
ıȣȞİȤȫȢ.
ǻİȞ ȑȤİȚ ȡȣșȝȚıIJİȓ ıȦıIJȐ Ș șİȡȝȠțȡĮıȓĮ.
ȇȣșȝȓıIJİ ȣȥȘȜȩIJİȡȘ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ.
ǹȞȠȓȖİIJİ ʌȠȜȪ ıȣȤȞȐ IJȠ țĮʌȐțȚ.
ȂȘȞ ĮijȒȞİIJİ IJȠ țĮʌȐțȚ ĮȞȠȚțIJȩ
ȖȚĮ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ȤȡȩȞȠ Įʌȩ ȩıȠ
ȤȡİȚȐȗİIJĮȚ.
ȉȠ țĮʌȐțȚ įİȞ ȑȤİȚ țȜİȓıİȚ ıȦıIJȐ.
ǺİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ IJȠ țĮʌȐțȚ țȜİȓȞİȚ
țĮȜȐ țĮȚ ȩIJȚ IJĮ ȜȐıIJȚȤĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȐ țĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮIJȐıIJĮıȘ.
ȉȚ ȞĮ țȐȞİIJİ ĮȞ...
ȆȡȩȕȜȘȝĮ
ȆȚșĮȞȒ ĮȚIJȓĮ
49
ǹȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘ
ȉȠʌȠșİIJȒșȘțĮȞ ȝİȖȐȜİȢ ʌȠıȩIJȘIJİȢ IJȡȠijȓȝȦȞ ȖȚĮ țĮIJȐȥȣȟȘ
IJĮȣIJȩȤȡȠȞĮ.
ȆİȡȚȝȑȞİIJİ ȝİȡȚțȑȢ ȫȡİȢ țĮȚ
İȜȑȖȟIJİ ȟĮȞȐ IJȘ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ.
ȉĮ IJȡȩijȚȝĮ ʌȠȣ IJȠʌȠșİIJȒșȘțĮȞ
ıIJȘ ıȣıțİȣȒ İȓȤĮȞ ʌȠȜȪ ȣȥȘȜȒ
șİȡȝȠțȡĮıȓĮ.
ȆİȡȚȝȑȞİIJİ ȝȑȤȡȚ IJĮ IJȡȩijȚȝĮ ȞĮ
ĮʌȠțIJȒıȠȣȞ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ įȦȝĮIJȓȠȣ ʌȡȚȞ IJĮ ĮʌȠșȘțİȪıİIJİ.
Ǿ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ıIJȠ ȤȫȡȠ İȖțĮIJȐıIJĮıȘȢ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ İȓȞĮȚ
ʌȠȜȪ ȣȥȘȜȒ, ȝİ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ Ș
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȘȢ ȞĮ ȝȘȞ İȓȞĮȚ ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȒ.
ȂİȚȫıIJİ IJȘ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ıIJȠ ȤȫȡȠ İȖțĮIJȐıIJĮıȘȢ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ.
DzȤİȚ ĮȞȐȥİȚ Ș ȜȣȤȞȓĮ ıȣȞ- Ǿ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ıIJȠ İıȦIJİȡȚțȩ
ĮȖİȡȝȠȪ ȣȥȘȜȒȢ șİȡȝȠIJȠȣ țĮIJĮȥȪțIJȘ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ ȣȥȘțȡĮıȓĮȢ.
ȜȒ.
ǹȞĮIJȡȑȟIJİ ıIJȘȞ İȞȩIJȘIJĮ «ȈȣȞĮȖİȡȝȩȢ ȣȥȘȜȒȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ».
ȅ șȐȜĮȝȠȢ IJȑșȘțİ ʌȡȩıijĮIJĮ ıİ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ țĮȚ Ș șİȡȝȠțȡĮıȓĮ İȓȞĮȚ ĮțȩȝȘ ʌȠȜȪ ȣȥȘȜȒ.
ǹȞĮIJȡȑȟIJİ ıIJȘȞ İȞȩIJȘIJĮ «ȈȣȞĮȖİȡȝȩȢ ȣȥȘȜȒȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ».
ȊʌȐȡȤİȚ ȣʌİȡȕȠȜȚțȩȢ ʌȐ- ȉĮ ʌȡȠȧȩȞIJĮ įİȞ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮȖȠȢ.
ıȝȑȞĮ ıȦıIJȐ.
ȈȣıțİȣȐıIJİ ıȦıIJȐ IJĮ ʌȡȠȧȩȞIJĮ.
ȉȠ țĮʌȐțȚ įİȞ ȑȤİȚ țȜİȓıİȚ țĮȜȐ
Ȓ įİȞ țȜİȓȞİȚ İȡȝȘIJȚțȐ.
ǺİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ IJȠ țĮʌȐțȚ țȜİȓȞİȚ
țĮȜȐ țĮȚ ȩIJȚ IJĮ ȜȐıIJȚȤĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȐ țĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮIJȐıIJĮıȘ.
ǻİȞ ȑȤİȚ ȡȣșȝȚıIJİȓ ıȦıIJȐ Ș șİȡȝȠțȡĮıȓĮ.
ȇȣșȝȓıIJİ ȣȥȘȜȩIJİȡȘ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ.
ǻİȞ ȑȤİȚ IJȠʌȠșİIJȘșİȓ ıȦıIJȐ IJȠ
ʌȫȝĮ ĮʌȠıIJȡȐȖȖȚıȘȢ ȞİȡȠȪ.
ȉȠʌȠșİIJȒıIJİ ıȦıIJȐ IJȠ ʌȫȝĮ
ĮʌȠıIJȡȐȖȖȚıȘȢ ȞİȡȠȪ.
ȊʌȐȡȤİȚ ȣʌİȡȕȠȜȚțȩȢ ʌȐȖȠȢ.
ǹʌȠȝĮțȡȪȞİIJİ IJȠȞ ȣʌİȡȕȠȜȚțȩ
ʌȐȖȠ.
ȉȠ ȜȐıIJȚȤȠ ıIJȠ țĮʌȐțȚ ȑȤİȚ ĮțĮșĮȡıȓİȢ Ȓ țȠȜȜȐİȚ.
ȀĮșĮȡȓıIJİ IJȠ ȜȐıIJȚȤȠ ıIJȠ țĮʌȐțȚ.
ȅȚ ıȣıțİȣĮıȓİȢ IJȦȞ IJȡȠijȓȝȦȞ
İȝʌȠįȓȗȠȣȞ IJȠ țĮʌȐțȚ.
ȉȠʌȠșİIJȒıIJİ IJȚȢ ıȣıțİȣĮıȓİȢ ıȦıIJȐ. ǹȞĮIJȡȑȟIJİ ıIJȠ ĮȣIJȠțȩȜȜȘIJȠ
ʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ ıIJȘ ıȣıțİȣȒ.
ȉȠ ȜȐıIJȚȤȠ ıIJȠ țĮʌȐțȚ ȑȤİȚ ĮțĮșĮȡıȓİȢ Ȓ țȠȜȜȐİȚ.
ȀĮșĮȡȓıIJİ IJȠ ȜȐıIJȚȤȠ ıIJȠ țĮʌȐțȚ.
Ǿ ȕĮȜȕȓįĮ İȓȞĮȚ ijȡĮȖȝȑȞȘ.
ǼȜȑȖȟIJİ IJȘ ȕĮȜȕȓįĮ.
ǻİȞ ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ Ƞ ȜĮȝʌIJȒȡĮȢ.
ȅ ȜĮȝʌIJȒȡĮȢ İȓȞĮȚ İȜĮIJIJȦȝĮIJȚțȩȢ.
ǹȞĮIJȡȑȟIJİ ıIJȘȞ İȞȩIJȘIJĮ «ǹȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘ IJȠȣ ȜĮȝʌIJȒȡĮ».
Ǿ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ıIJȠ İıȦIJİȡȚțȩ IJȠȣ țĮIJĮȥȪțIJȘ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ ȣȥȘȜȒ.
ǻİȞ ȑȤİȚ ȡȣșȝȚıIJİȓ ıȦıIJȐ Ș șİȡȝȠțȡĮıȓĮ.
ȇȣșȝȓıIJİ ȤĮȝȘȜȩIJİȡȘ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ.
ȉȠ țĮʌȐțȚ įİȞ țȜİȓȞİȚ
İȞIJİȜȫȢ.
ȉȠ țĮʌȐțȚ ĮȞȠȓȖİȚ įȪıțȠȜĮ.
ȉȚ ȞĮ țȐȞİIJİ ĮȞ...
50
ȆȡȩȕȜȘȝĮ
ȆȚșĮȞȒ ĮȚIJȓĮ
ǹȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘ
ȉȠ țĮʌȐțȚ įİȞ țȜİȓȞİȚ İȡȝȘIJȚțȐ Ȓ
įİȞ ȑȤİȚ țȜİȓıİȚ ıȦıIJȐ.
ǺİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ IJȠ țĮʌȐțȚ țȜİȓȞİȚ
țĮȜȐ țĮȚ ȩIJȚ IJȠ ȜȐıIJȚȤȠ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȩ țĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮIJȐıIJĮıȘ.
Ǿ ʌȡȩȥȣȟȘ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȚȞ
Įʌȩ IJȘȞ țĮIJȐȥȣȟȘ įİȞ ȒIJĮȞ
İʌĮȡțȒȢ.
Ǿ ıȣıțİȣȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȥȪȤİIJĮȚ
ȖȚĮ ĮȡțİIJȒ ȫȡĮ.
ȉȠʌȠșİIJȒșȘțĮȞ ȝİȖȐȜİȢ ʌȠıȩIJȘIJİȢ IJȡȠijȓȝȦȞ ȖȚĮ țĮIJȐȥȣȟȘ
IJĮȣIJȩȤȡȠȞĮ.
ȆİȡȚȝȑȞİIJİ ȝİȡȚțȑȢ ȫȡİȢ țĮȚ
İȜȑȖȟIJİ ȟĮȞȐ IJȘ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ. ȉȘȞ
İʌȩȝİȞȘ ijȠȡȐ, IJȠʌȠșİIJȒıIJİ ȝȚțȡȩIJİȡİȢ ʌȠıȩIJȘIJİȢ IJȡȠijȓȝȦȞ ȖȚĮ
țĮIJȐȥȣȟȘ IJĮȣIJȩȤȡȠȞĮ.
ȉĮ IJȡȩijȚȝĮ ʌȠȣ IJȠʌȠșİIJȒșȘțĮȞ
ıIJȘ ıȣıțİȣȒ İȓȤĮȞ ʌȠȜȪ ȣȥȘȜȒ
șİȡȝȠțȡĮıȓĮ.
ȆİȡȚȝȑȞİIJİ ȝȑȤȡȚ IJĮ IJȡȩijȚȝĮ ȞĮ
ĮʌȠțIJȒıȠȣȞ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ įȦȝĮIJȓȠȣ ʌȡȚȞ IJĮ ĮʌȠșȘțİȪıİIJİ.
ȉĮ ʌȡȠȧȩȞIJĮ ȖȚĮ țĮIJȐȥȣȟȘ
ȑȤȠȣȞ IJȠʌȠșİIJȘșİȓ ʌȠȜȪ țȠȞIJȐ
IJȠ ȑȞĮ ıIJȠ ȐȜȜȠ.
ȉȠʌȠșİIJȒıIJİ IJĮ ʌȡȠȧȩȞIJĮ ȝİ IJȑIJȠȚȠ IJȡȩʌȠ, ȫıIJİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ țȣțȜȠijȠȡȓĮ țȡȪȠȣ ĮȑȡĮ ĮȞȐȝİıȐ
IJȠȣȢ.
ǹȞȠȓȖİIJİ ıȣȤȞȐ IJȠ țĮʌȐțȚ.
ȆȡȠıʌĮșȒıIJİ ȞĮ ĮȞȠȓȖİIJİ IJȠ țĮʌȐțȚ ȜȚȖȩIJİȡȠ ıȣȤȞȐ.
DzȤİIJİ ĮijȒıİȚ IJȠ țĮʌȐțȚ ĮȞȠȚțIJȩ
ȖȚĮ ȝİȖȐȜȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘȝĮ.
ȂȘȞ ĮijȒȞİIJİ IJȠ țĮʌȐțȚ ĮȞȠȚțIJȩ
ȖȚĮ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ȤȡȩȞȠ Įʌȩ ȩıȠ
ȤȡİȚȐȗİIJĮȚ.
Ǿ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ıIJȠ İıȦIJİȡȚțȩ IJȠȣ țĮIJĮȥȪțIJȘ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ ȤĮȝȘȜȒ.
ǻİȞ ȑȤİȚ ȡȣșȝȚıIJİȓ ıȦıIJȐ Ș șİȡȝȠțȡĮıȓĮ.
ȇȣșȝȓıIJİ ȣȥȘȜȩIJİȡȘ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ.
Ǿ ıȣıțİȣȒ įİȞ ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ
țĮșȩȜȠȣ. ǻİȞ ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ
ȠȪIJİ Ș ȥȪȟȘ ȠȪIJİ Ƞ ijȦIJȚıȝȩȢ.
ǻİȞ ȑȤİȚ ıȣȞįİșİȓ ıȦıIJȐ IJȠ ijȚȢ
ıIJȘȞ ʌȡȓȗĮ.
ȈȣȞįȑıIJİ ıȦıIJȐ IJȠ ijȚȢ IJȡȠijȠįȠıȓĮȢ.
Ǿ ıȣıțİȣȒ įİȞ IJȡȠijȠįȠIJİȓIJĮȚ ȝİ
ȡİȪȝĮ.
ǼʌȚȤİȚȡȒıIJİ ȞĮ ıȣȞįȑıİIJİ ȝȚĮ ȐȜȜȘ ȘȜİțIJȡȚțȒ ıȣıțİȣȒ ıIJȘȞ ʌȡȓȗĮ.
Ǿ ıȣıțİȣȒ įİȞ İȓȞĮȚ İȞİȡȖȠʌȠȚȘ- ǼȞİȡȖȠʌȠȚȒıIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ.
ȝȑȞȘ.
ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ IJȐıȘ ȡİȪȝĮIJȠȢ
ıIJȘȞ ʌȡȓȗĮ (İʌȚȤİȚȡȒıIJİ ȞĮ ıȣȞįȑıİIJİ ȝȚĮ ȐȜȜȘ ıȣıțİȣȒ ıIJȘȞ
ʌȡȓȗĮ).
ȀĮȜȑıIJİ ȑȞĮȞ ȘȜİțIJȡȠȜȩȖȠ.
ȈȑȡȕȚȢ
ǼȐȞ Ș ıȣıțİȣȒ ıȣȞİȤȓȗİȚ ȞĮ ȝȘ ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ ıȦıIJȐ ȝİIJȐ IJȠȣȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȜȑȖȤȠȣȢ, İʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ IJȠ ʌȜȘıȚȑıIJİȡȠ țȑȞIJȡȠ ıȑȡȕȚȢ.
ȉİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ
51
īȚĮ IJĮȤȪIJİȡȘ İȟȣʌȘȡȑIJȘıȘ, įȘȜȫıIJİ IJȠ ȝȠȞIJȑȜȠ țĮȚ IJȠȞ ĮȡȚșȝȩ ıİȚȡȐȢ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ıĮȢ.
ȅȚ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ĮȣIJȑȢ ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ ıIJȠ ʌȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȩ İȖȖȪȘıȘȢ Ȓ ıIJȘȞ ʌȚȞĮțȓįĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȫȞ ıIJȘȞ İȟȦIJİȡȚțȒ įİȟȚȐ ʌȜİȣȡȐ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ.
ǹȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘ IJȠȣ ȜĮȝʌIJȒȡĮ
1.
2.
3.
4.
ǹʌȠıȣȞįȑıIJİ IJȠ ijȚȢ Įʌȩ IJȘȞ ʌȡȓȗĮ.
ǹȞIJȚțĮIJĮıIJȒıIJİ IJȠȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘȝȑȞȠ
ȜĮȝʌIJȒȡĮ ȝİ ȑȞĮȞ ȞȑȠ ȜĮȝʌIJȒȡĮ IJȘȢ
ȓįȚĮȢ ȚıȤȪȠȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ıȤİįȚĮıIJİȓ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ ȠȚțȚĮțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ. (Ș ȝȑȖȚıIJȘ
ȚıȤȪȢ ijĮȓȞİIJĮȚ ıIJȠ țȐȜȣȝȝĮ IJȠȣ ȜĮȝʌIJȒȡĮ)
ȈȣȞįȑıIJİ IJȠ ijȚȢ ıIJȘȞ ʌȡȓȗĮ.
ǹȞȠȓȟIJİ IJȠ țĮʌȐțȚ. ǺİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ Ƞ
ȜĮȝʌIJȒȡĮȢ ĮȞȐȕİȚ.
ȆȇȅǼǿǻȅȆȅǿǾȈǾ
ȂȘȞ ĮijĮȚȡİȓIJİ IJȠ țȐȜȣȝȝĮ IJȠȣ ȜĮȝʌIJȒȡĮ țĮIJȐ IJȘȞ ĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘ.
ȂȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİIJİ IJȠȞ țĮIJĮȥȪțIJȘ İȐȞ IJȠ țȐȜȣȝȝĮ IJȠȣ ȜĮȝʌIJȒȡĮ ȑȤİȚ ijșĮȡİȓ Ȓ ȜİȓʌİȚ.
ȉǼȋȃǿȀDZ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀDZ
ǻȚĮıIJȐıİȚȢ
ǶȥȠȢ × ȆȜȐIJȠȢ × ǺȐșȠȢ (mm):
876 × 806 × 665
ȋȡȩȞȠȢ ĮȞȩįȠȣ
28 ȫȡİȢ
ȆİȡȚııȩIJİȡĮ IJİȤȞȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ ʌĮȡȑȤȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ʌȚȞĮțȓįĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȫȞ
ıIJȘȞ İȟȦIJİȡȚțȒ įİȟȚȐ ʌȜİȣȡȐ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ.
ǼīȀǹȉDZȈȉǹȈǾ
ȉȠʌȠșȑIJȘıȘ
ȆȇȅǼǿǻȅȆȅǿǾȈǾ
ȆȡȚȞ Įʌȩ IJȘȞ ĮʌȩȡȡȚȥȘ ȝȚĮȢ ʌĮȜȚȐȢ ıȣıțİȣȒȢ ȝİ țȜİȚįĮȡȚȐ Ȓ ȝȐȞįĮȜȠ ıIJȠ țĮʌȐțȚ, ȕİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ IJĮ İȟĮȡIJȒȝĮIJĮ ĮȣIJȐ įİȞ ȜİȚIJȠȣȡȖȠȪȞ, ȫıIJİ ȞĮ ĮʌȠijİȣȤșİȓ Ƞ țȓȞįȣȞȠȢ ʌĮȖȓįİȣıȘȢ
ʌĮȚįȚȫȞ ıIJȠ İıȦIJİȡȚțȩ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ.
ȂİIJȐ IJȘȞ İȖțĮIJȐıIJĮıȘ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ, Ș ʌȡȩıȕĮıȘ ıIJȠ ijȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȘ.
Ǿ ıȣıțİȣȒ ĮȣIJȒ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȖțĮIJĮıIJĮșİȓ ıİ ıIJİȖȞȩ, țĮȜȐ ĮİȡȚȗȩȝİȞȠ İıȦIJİȡȚțȩ ȤȫȡȠ (ȖțĮȡȐȗ Ȓ țİȜȐȡȚ), ĮȜȜȐ ȖȚĮ ȕȑȜIJȚıIJȘ ĮʌȩįȠıȘ İȖțĮIJĮıIJȒıIJİ IJȘȞ ıİ ȤȫȡȠ ȩʌȠȣ Ș șİȡȝȠțȡĮıȓĮ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ ĮȞIJȚıIJȠȚȤİȓ ıIJȘȞ țȜȚȝĮIJȚțȒ țĮIJȘȖȠȡȓĮ ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚ ıIJȘȞ ʌȚȞĮțȓįĮ IJİȤȞȚțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ:
ȀȜȚȝĮIJȚțȒ țĮIJȘȖȠȡȓĮ
ĬİȡȝȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ
SN
+10°C ȑȦȢ + 32°C
N
+16°C ȑȦȢ + 32°C
52
ĬȩȡȣȕȠȚ
ȀȜȚȝĮIJȚțȒ țĮIJȘȖȠȡȓĮ
ĬİȡȝȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ
ST
+16°C ȑȦȢ + 38°C
T
+16°C ȑȦȢ + 43°C
ǾȜİțIJȡȚțȒ ıȪȞįİıȘ
ȆȡȚȞ Įʌȩ IJȘ ıȪȞįİıȘ, İʌĮȜȘșİȪıIJİ ȩIJȚ Ș IJȐıȘ țĮȚ Ș ıȣȤȞȩIJȘIJĮ ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐijȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ʌȚȞĮțȓįĮ IJİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȫȞ ĮȞIJȚıIJȠȚȤȠȪȞ ıIJĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ IJȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ıĮȢ.
Ǿ ıȣıțİȣȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖİȚȫȞİIJĮȚ. ȉȠ ijȚȢ IJȠȣ țĮȜȦįȓȠȣ IJȡȠijȠįȠıȓĮȢ įȚĮșȑIJİȚ ȝȚĮ İʌĮijȒ ȖȚ'
ĮȣIJȩ IJȠ ıțȠʌȩ. ǼȐȞ Ș ʌȡȓȗĮ įİȞ İȓȞĮȚ ȖİȚȦȝȑȞȘ, ıȣȞįȑıIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ıİ ȝȚĮ ȝİȝȠȞȦȝȑȞȘ
ȖİȓȦıȘ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ IJȡȑȤȠȞIJİȢ țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ, ĮijȠȪ ıȣȝȕȠȣȜİȣșİȓIJİ ȑȞĮȞ İʌĮȖȖİȜȝĮIJȓĮ
ȘȜİțIJȡȠȜȩȖȠ.
Ȉİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ȝȘ IJȒȡȘıȘȢ IJȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȡȠijȣȜȐȟİȦȞ ĮıijĮȜİȓĮȢ, Ƞ țĮIJĮıțİȣĮıIJȒȢ įİ
ijȑȡİȚ țĮȝȓĮ İȣșȪȞȘ.
ǹȣIJȒ Ș ıȣıțİȣȒ İȓȞĮȚ ıȪȝijȦȞȘ ȝİ IJȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ȅįȘȖȓİȢ IJȘȢ. ǼȅȀ.
ǹʌĮȚIJȒıİȚȢ İȟĮİȡȚıȝȠȪ
ȉȠʌȠșİIJȒıIJİ IJȠȞ țĮIJĮȥȪțIJȘ ıİ ȠȡȚȗȩȞIJȚĮ șȑıȘ țĮȚ ıİ ıIJĮșİȡȒ İʌȚijȐȞİȚĮ. ȅ șȐȜĮȝȠȢ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıIJȘȡȓȗİIJĮȚ țĮȚ ıIJĮ IJȑııİȡĮ ʌȩįȚĮ.
2. ǺİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ Ș ĮʌȩıIJĮıȘ ĮȞȐȝİıĮ ıIJȘ ıȣıțİȣȒ țĮȚ IJȠȞ ʌȓıȦ IJȠȓȤȠ İȓȞĮȚ 5 cm.
3. ǺİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ Ș ĮʌȩıIJĮıȘ ĮȞȐȝİıĮ ıIJȘ ıȣıțİȣȒ țĮȚ IJĮ ʌȜĮȧȞȐ IJȝȒȝĮIJĮ İȓȞĮȚ 5 cm.
Ǿ ȡȠȒ ĮȑȡĮ ʌȓıȦ Įʌȩ IJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȒȢ.
1.
ĬǵȇȊǺȅǿ
ǹțȠȪȖȠȞIJĮȚ țȐʌȠȚȠȚ ȒȤȠȚ țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ țĮȞȠȞȚțȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ (ıȣȝʌȚİıIJȒȢ, țȣțȜȠijȠȡȓĮ ȥȣțIJȚțȠȪ ȣȖȡȠȪ).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
K!
IC
CL
CR
AC
K!
ĬȩȡȣȕȠȚ
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
53
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
54
ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȐ șȑȝĮIJĮ
SSSRRR!
CRACK!
SSSRRR!
CRACK!
ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉǿȀDZ ĬDzȂǹȉǹ
ȉȠ ıȪμȕȠȜȠ ıIJȠ ʌȡȠȧȩȞ Ȓ İʌȐȞȦ ıIJȘ ıȣıțİȣĮıȓĮ IJȠȣ ȣʌȠįİȚțȞȪİȚ ȩIJȚ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μ
İIJĮȤİȚȡȓȗİıIJİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ĮȣIJȩ ȦȢ ȠȚțȚĮțȩ ĮʌȩȡȡȚμμĮ . ǹȞIJȚșȑIJȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮįȓįİIJĮȚ
ıIJȠ țĮIJȐȜȜȘȜȠ ıȘμİȓȠ ıȣȜȜȠȖȒȢ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ ȘȜİțIJȡȚțȠȪ țĮȚ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȠȪ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ. ǼȟĮıijĮȜȓȗȠȞIJĮȢ ȩIJȚ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ĮȣIJȩ įȚĮIJȓșİIJĮȚ ıȦıIJȐ, ıȣμȕȐȜȜİIJİ ıIJȘȞ
ĮʌȠIJȡȠʌȒ İȞįİȤȩμİȞȦȞ ĮȡȞȘIJȚțȫȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ ȖȚĮ IJȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ țĮȚ IJȘȞ ĮȞșȡȫʌȚȞȘ ȣȖİȓĮ,
ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ μʌȠȡȠȪıĮȞ įȚĮijȠȡİIJȚțȐ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ Įʌȩ ĮțĮIJȐȜȜȘȜȠ ȤİȚȡȚıμȩ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ
IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ ĮȣIJȠȪ. īȚĮ ȜİʌIJȠμİȡȑıIJİȡİȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ıȤİIJȚțȐ μİ IJȘȞ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ IJȠȣ
ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ ĮȣIJȠȪ, İʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ μİ IJȠ įȘμĮȡȤİȓȠ IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ıĮȢ, IJȘȞ IJȠʌȚțȒ ıĮȢ
ȣʌȘȡİıȓĮ ĮʌȠțȠμȚįȒȢ ȠȚțȚĮțȫȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐIJȦȞ Ȓ μİ IJȠ țĮIJȐıIJȘμĮ ȩʌȠȣ ĮȖȠȡȐıĮIJİ IJȠ
ʌȡȠȧȩȞ.
55
Z MYĝLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
DziĊkujemy za wybór tego produktu AEG.
ZaprojektowaliĞmy go z myĞlą o wieloletniej bezawaryjnej
pracy i wyposaĪyliĞmy w innowacyjne technologie, które
uáatwiają Īycie — nie wszystkie te funkcje moĪna znaleĨü
w zwykáych urządzeniach. Prosimy o poĞwiĊcenie kilku
minut na lekturĊ w celu zapewnienia najlepszego
wykorzystania urządzenia.
AKCESORIA I MATERIAàY EKSPLOATACYJNE
W sklepie internetowym AEG moĪna znaleĨü wszystko co
niezbĊdne do utrzymania urządzeĔ AEG w doskonaáym
stanie technicznym i wizualnym. WĞród szerokiej gamy
akcesoriów, zaprojektowanych i wyprodukowanych
zgodnie z wysokimi standardami jakoĞci, oferujemy
specjalistyczne naczynia kuchenne, kosze na sztuüce,
póáki na butelki oraz torby do delikatnego prania...
OdwiedĨ sklep internetowy pod adresem
www.aeg.com/shop
56
Spis treĞci
SPIS TREĝCI
57 Informacje dotyczące
bezpieczeĔstwa
60 Eksploatacja
61 Panel sterowania
61 Pierwsze uĪycie
62 Codzienna eksploatacja
64 Przydatne rady i wskazówki
64 Konserwacja i czyszczenie
66 Co zrobiü, gdy…
69 Dane techniczne
69 Instalacja
70 Haáas/gáoĞna praca
72 Ochrona Ğrodowiska
W niniejszej instrukcji uĪyte zostaáy
nastĊpujące symbole:
WaĪne informacje dotyczące
bezpieczeĔstwa uĪytkownika oraz
prawidáowej eksploatacji urządzenia.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony Ğrodowiska
Producent zastrzega sobie moĪliwoĞü
wprowadzenia zmian bez wczeĞniejszego
powiadomienia
Informacje dotyczące bezpieczeĔstwa
57
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEēSTWA
W celu zapewnienia bezpieczeĔstwa uĪytkownika i bezawaryjnej pracy urządzenia przed instalacją i pierwszym uĪyciem naleĪy uwaĪnie przeczytaü instrukcjĊ obsáugi, zwracając
szczególną uwagĊ na wskazówki oraz ostrzeĪenia. Wszyscy uĪytkownicy urządzenia powinni poznaü zasady jego bezpiecznej obsáugi. Pozwoli to uniknąü niepotrzebnych pomyáek i
wypadków. Prosimy o zachowanie instrukcji obsáugi przez caáy czas uĪywania urządzenia
oraz przekazanie jej kolejnemu uĪytkownikowi w razie odstąpienia lub sprzedaĪy urządzenia.
W celu unikniĊcia szkód na zdrowiu i Īyciu osób oraz szkód materialnych naleĪy przestrzegaü Ğrodków ostroĪnoĞci podanych w niniejszej instrukcji obsáugi, gdyĪ producent nie jest
odpowiedzialny za szkody spowodowane wskutek ich nieprzestrzegania.
BezpieczeĔstwo dzieci i osób upoĞledzonych
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do uĪytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnoĞciach fizycznych, sensorycznych czy umysáowych, a takĪe nieposiadające wiedzy lub doĞwiadczenia w uĪytkowaniu tego typu urządzeĔ, chyba, Īe bĊdą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez
osobĊ odpowiedzialną za ich bezpieczeĔstwo.
Dzieci naleĪy pilnowaü, aby mieü pewnoĞü, Īe nie bawią siĊ urządzeniem.
• Opakowanie naleĪy przechowywaü w miejscu niedostĊpnym dla dzieci. Istnieje ryzyko
uduszenia.
• W przypadku utylizacji urządzenia naleĪy wyjąü wtyczkĊ z gniazdka, odciąü przewód zasilający (jak najbliĪej urządzenia) i odkrĊciü drzwi, aby uchroniü bawiące siĊ dzieci przed
poraĪeniem prądem lub przed zamkniĊciem siĊ w Ğrodku urządzenia.
• JeĞli to urządzenie zawierające magnetyczne uszczelnienie drzwi ma zastąpiü urządzenie z blokadą sprĊĪynową (ryglem) w drzwiach lub w pokrywie, przed oddaniem starego
urządzenia do utylizacji naleĪy usunąü blokadĊ. Zapobiegnie to przypadkowemu uwiĊzieniu dziecka.
Ogólne zasady bezpieczeĔstwa
OSTRZEĩENIE!
Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w meblu do zabudowy nie mogą byü zakryte ani zanieczyszczone.
• Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania ĪywnoĞci i/lub napojów w zwykáych
warunkach domowych, tak jak to opisano w niniejszej instrukcji obsáugi.
• Do przyĞpieszenia procesu rozmraĪania nie wolno uĪywaü urządzeĔ mechanicznych ani
Īadnych innych sztucznych metod.
• Nie naleĪy stosowaü innych urządzeĔ elektrycznych (np. maszynek do lodów) wewnątrz
urządzeĔ cháodniczych, o ile nie zostaáy one dopuszczone do tego celu przez producenta.
• NaleĪy zachowaü ostroĪnoĞü, aby nie uszkodziü ukáadu cháodniczego.
Informacje dotyczące bezpieczeĔstwa
58
• W ukáadzie cháodniczym urządzenia znajduje siĊ czynnik cháodniczy izobutan (R600a),
który jest ekologicznym gazem naturalnym (jednak jest áatwopalny).
NaleĪy upewniü siĊ, Īe podczas transportu i instalacji urządzenia nie zostaáy uszkodzone
Īadne elementy ukáadu cháodniczego.
JeĞli ukáad cháodniczy zostaá uszkodzony, naleĪy:
– unikaü otwartego páomienia oraz innych Ĩródeá zapáonu;
– dokáadnie przewietrzyü pomieszczenie, w którym znajduje siĊ urządzenie.
• Ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa zabrania siĊ dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub
zmian konstrukcyjnych w urządzeniu. Jakiekolwiek uszkodzenia przewodu zasilającego
mogą spowodowaü zwarcie, poĪar i/lub poraĪenie prądem.
OSTRZEĩENIE!
Aby uniknąü niebezpieczeĔstwa, wyáącznie technik autoryzowanego serwisu lub osoba o
odpowiednich kwalifikacjach moĪe dokonaü wymiany elementów elektrycznych (przewód
zasilający, wtyczka, sprĊĪarka).
1.
2.
•
•
•
•
Nie wolno przedáuĪaü przewodu zasilającego.
NaleĪy upewniü siĊ, Īe wtyczka przewodu zasilającego nie zostaáa przygnieciona
ani uszkodzona przez tylną ĞciankĊ urządzenia. Przygnieciona lub uszkodzona
wtyczka moĪe siĊ przegrzewaü i spowodowaü poĪar.
3. NaleĪy zapewniü dostĊp do wtyczki przewodu zasilającego urządzenia.
4. Nie ciągnąü za przewód zasilający.
5. JeĪeli gniazdko sieciowe jest obluzowane, nie wolno wkáadaü do niego wtyczki przewodu zasilającego. WystĊpuje zagroĪenie poĪarem lub poraĪenia prądem
6. Nie wolno uĪywaü urządzenia bez klosza Īarówki13) oĞwietlenia wnĊtrza.
Urządzenie jest ciĊĪkie. NaleĪy zachowaü ostroĪnoĞü przy jego przenoszeniu.
Nie wolno wyjmowaü ani dotykaü przedmiotów w komorze zamraĪarki wilgotnymi/mokrymi rĊkoma, poniewaĪ moĪe to spowodowaü uszkodzenie skóry lub odmroĪenie.
Nie naleĪy wystawiaü urządzenia na bezpoĞrednie dziaáanie promieni sáonecznych.
ĩarówki oĞwietlenia14) zastosowane w tym urządzeniu są specjalnymi Īarówkami przeznaczonymi wyáącznie do urządzeĔ domowych. Nie nadają siĊ one do oĞwietlania pomieszczeĔ domowych.
Codzienna eksploatacja
• Nie wolno stawiaü gorących naczyĔ na plastikowych elementach urządzenia.
• Nie wolno przechowywaü áatwopalnych gazów ani páynów w urządzeniu, poniewaĪ mogą
spowodowaü wybuch.
• Nie wolno umieszczaü ĪywnoĞci bezpoĞrednio przy otworze wentylacyjnym na tylnej
Ğciance. 15)
• MroĪonek nie wolno ponownie zamraĪaü po rozmroĪeniu.
• Zapakowaną zamroĪoną ĪywnoĞü naleĪy przechowywaü zgodnie z instrukcjami jej producenta.
13) JeĞli urządzenie jest wyposaĪone w klosz.
14) JeĞli urządzenie jest wyposaĪone w oĞwietlenie.
15) JeĞli urządzenie jest bezszronowe.
Informacje dotyczące bezpieczeĔstwa
59
• NaleĪy ĞciĞle stosowaü siĊ do wskazówek dotyczących przechowywania podanych przez
producenta urządzenia. Patrz odpowiednie instrukcje.
• W zamraĪarce nie naleĪy przechowywaü napojów gazowanych, poniewaĪ duĪe ciĞnienie
w pojemniku moĪe spowodowaü ich eksplozjĊ i w rezultacie uszkodzenie urządzenia.
• Lody na patyku mogą byü przyczyną odmroĪeĔ w przypadku konsumpcji bezpoĞrednio
po ich wyjĊciu z zamraĪarki.
Konserwacja i czyszczenie
• Przed przeprowadzeniem konserwacji naleĪy wyáączyü urządzenie i wyjąü wtyczkĊ przewodu zasilającego z gniazdka.
• Nie wolno czyĞciü urządzenia metalowymi przedmiotami.
• Nie wolno uĪywaü ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia. UĪyü plastikowego skrobaka.
Instalacja
Podáączenie elektryczne naleĪy wykonaü ĞciĞle przestrzegając instrukcji podanych w odpowiednim rozdziale.
• Rozpakowaü urządzenie i sprawdziü, czy nie jest w Īaden sposób uszkodzone. Nie wolno podáączaü urządzenia, jeĞli jest uszkodzone. Ewentualne uszkodzenia naleĪy natychmiast zgáosiü sprzedawcy. W tym przypadku naleĪy zachowaü opakowanie.
• Zaleca siĊ odczekanie co najmniej czterech godzin przed podáączeniem urządzenia, aby
olej mógá spáynąü z powrotem do sprĊĪarki.
• NaleĪy zapewniü odpowiednią wentylacjĊ ze wszystkich stron urządzenia. Nieodpowiednia wentylacja prowadzi do jego przegrzewania. Aby zapewniü odpowiednią wentylacjĊ,
naleĪy postĊpowaü zgodnie z poleceniami dotyczącymi instalacji.
• Urządzenia nie naleĪy stawiaü w pobliĪu kaloryferów lub kuchenek.
• NaleĪy zadbaü o to, aby po instalacji urządzenia moĪliwy byá dostĊp do wtyczki przewodu
zasilającego.
Serwis
• Wszelkie prace elektryczne związane z serwisowaniem urządzenia powinny byü przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka lub inną kompetentną osobĊ.
• Naprawy tego produktu muszą byü wykonywane w autoryzowanym punkcie serwisowym.
NaleĪy stosowaü wyáącznie oryginalne czĊĞci zamienne.
Ochrona Ğrodowiska
W obiegu czynnika cháodniczego ani w materiaáach izolacyjnych urządzenia nie ma gazów
szkodliwych dla warstwy ozonowej. Urządzenia nie naleĪy wyrzucaü wraz z odpadami komunalnymi i Ğmieciami. Pianka izolacyjna zawiera áatwopalne gazy: urządzenie naleĪy utylizowaü zgodnie z obowiązującymi przepisami, które moĪna uzyskaü od wáadz lokalnych. NaleĪy unikaü uszkodzenia ukáadu cháodniczego, szczególnie z tyáu przy wymienniku ciepáa.
Materiaáy zastosowane w urządzeniu, które są oznaczone symbolem , nadają siĊ do ponownego przetworzenia.
60
Eksploatacja
EKSPLOATACJA
Wáączanie
WáoĪyü wtyczkĊ przewodu zasilającego do gniazdka.
Kontrolka zapali siĊ.
Obróciü regulator temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara do Ğredniego ustawienia.
JeĞli temperatura wewnątrz urządzenia jest za wysoka, wtedy zapali siĊ kontrolka alarmowa.
Wyáączanie
Aby wyáączyü urządzenie, naleĪy obróciü pokrĊtáo regulacji temperatury do pozycji OFF.
Regulacja temperatury
Temperatura jest regulowana automatycznie.
W celu ustawienia temperatury naleĪy postĊpowaü w nastĊpujący sposób:
• obróciü pokrĊtáo regulacji temperatury w kierunku symbolu , aby uzyskaü minimalne cháodzenie.
• obróciü pokrĊtáo regulacji temperatury w kierunku symbolu , aby uzyskaü maksymalne
cháodzenie.
Ustawienie poĞrednie jest zwykle najbardziej odpowiednie.
Dokáadne ustawienie temperatury naleĪy wybraü, biorąc pod uwagĊ fakt, Īe temperatura
wewnątrz urządzenia zaleĪy od:
• temperatury w pomieszczeniu
• czĊstotliwoĞci otwierania pokrywy
• iloĞci przechowywanej ĪywnoĞci
• lokalizacji urządzenia.
Panel sterowania
61
PANEL STEROWANIA
1
1
2
3
4
2
3
4
Kontrolka alarmu wysokiej temperatury
Kontrolka
Kontrolka FROSTMATIC
Wyáącznik FROSTMATIC
Przycisk kasowania alarmu
Funkcja FROSTMATIC
FunkcjĊ FROSTMATIC wáącza siĊ poprzez naciĞniĊcie wyáącznika FROSTMATIC.
ZaĞwieci siĊ kontrolka FROSTMATIC.
Funkcja wyáącza siĊ automatycznie po 52 godzinach.
FunkcjĊ moĪna wyáączyü w dowolnej chwili, naciskając wyáącznik FROSTMATIC. Kontrolka
FROSTMATIC zgaĞnie.
Alarm wysokiej temperatury
Wzrost temperatury w zamraĪarce (spowodowany na przykáad awarią zasilania) jest sygnalizowany poprzez
• wáączenie siĊ lampki alarmowej
• sygnaá akustyczny.
W trakcie alarmu, sygnaá akustyczny moĪna wyáączyü naciskając przycisk zerowania alarmu.
Podczas fazy alarmowej nie naleĪy umieszczaü ĪywnoĞci w zamraĪarce.
Po przywróceniu normalnych warunków lampka alarmowa wyáączy siĊ automatycznie.
PIERWSZE UĩYCIE
Czyszczenie wnĊtrza
W celu usuniĊcia zapachu nowego produktu przed pierwszym uruchomieniem urządzenia
naleĪy wymyü jego wnĊtrze i znajdujące siĊ w nim elementy letnią wodą z áagodnym mydáem, a nastĊpnie dokáadnie je wysuszyü.
Nie naleĪy stosowaü detergentów ani proszków do szorowania, poniewaĪ mogą one uszkodziü powierzchni urządzenia.
62
Codzienna eksploatacja
CODZIENNA EKSPLOATACJA
ZamraĪanie ĞwieĪej ĪywnoĞci
Komora zamraĪarki jest przeznaczona do dáugotrwaáego przechowywania mroĪonek, ĪywnoĞci gáĊboko zamroĪonej oraz do zamraĪania ĞwieĪej ĪywnoĞci.
W celu zamroĪenia ĞwieĪej ĪywnoĞci naleĪy wáączyü funkcjĊ FROSTMATIC co najmniej 24
godziny przed umieszczeniem ĪywnoĞci przeznaczonej do zamroĪenia w komorze zamraĪarki.
Informacja o maksymalnej iloĞci ĪywnoĞci, jaką moĪna zamroziü w ciągu 24 godzin, znajduje siĊ na tabliczce znamionowej. 16)
Proces zamraĪania trwa 24 godziny: w tym czasie do zamraĪarki nie naleĪy wkáadaü kolejnej partii ĪywnoĞci.
Przechowywanie zamroĪonej ĪywnoĞci
W przypadku pierwszego uruchomienia urządzenia lub po okresie jego nieuĪywania, przed
wáoĪeniem ĪywnoĞci do komory zamraĪarki naleĪy odczekaü co najmniej 2 godziny od wáączenia urządzenia przy ustawieniu wyĪszej mocy cháodzenia.
JeĪeli dojdzie do przypadkowego rozmroĪenia ĪywnoĞci, spowodowanego na przykáad brakiem zasilania przez okres czasu dáuĪszy niĪ podany w parametrach technicznych w punkcie "Czas utrzymywania temperatury bez zasilania", naleĪy szybko skonsumowaü rozmroĪoną ĪywnoĞü lub niezwáocznie poddaü ją obróbce termicznej, po czym ponownie zamroziü
(po ostudzeniu).
Kalendarz zamroĪonej ĪywnoĞci
Symbole przedstawiają róĪne rodzaje mroĪonej ĪywnoĞci.
Liczby wskazują okres przechowywania w miesiącach odpowiedni dla danego rodzaju produktów spoĪywczych. To, czy zastosowanie ma wyĪsza czy niĪsza wartoĞü wskazanego okresu przechowywania, zaleĪy od jakoĞci ĪywnoĞci i stopnia przetworzenia przed zamroĪeniem.
Otwieranie i zamykanie pokrywy
PoniewaĪ pokrywa wyposaĪona jest w szczelne zamkniĊcie, otwarcie jej tuĪ po zamkniĊciu
nie jest áatwe (z powodu podciĞnienia powstającego wewnątrz zamraĪarki).
NaleĪy odczekaü kilka minut przed ponownym otwarciem urządzenia. Zawór ciĞnieniowy
uáatwia otwarcie pokrywy.
OSTRZEĩENIE!
Nigdy nie naleĪy ciągnąü uchwytu pokrywy z duĪą siáą.
16) Patrz „Dane techniczne”.
Codzienna eksploatacja
63
System Low Frost
Urządzenie jest wyposaĪone w system Low Frost (na tylnej Ğciance komory zamraĪarki widoczny jest zawór), który ogranicza osadzanie siĊ szronu w zamraĪarce do 80%. Oznacza
to, Īe urządzenie moĪe pracowaü do 5 lat bez koniecznoĞci rozmraĪania.
Koszyki do przechowywania
Powiesiü koszyki na górnej krawĊdzi zamraĪarki (X) lub umieĞciü je w zamraĪarce (Y). Obróciü i zablokowaü uchwyty w jednej z dwóch pozycji zgodnie z ilustracją.
Y
X
Koszyki wsuną siĊ w siebie.
PoniĪsze ilustracje pokazują, ile koszyków moĪna umieĞciü w róĪnych modelach zamraĪarek.
606
806
946
1061
230
1201
1336
1611
Dodatkowe koszyki moĪna zakupiü w lokalnym punkcie serwisowym.
Bezpieczny zamek
ZamraĪarka wyposaĪona jest w specjalny zamek, zabezpieczający przed przypadkowym
zamkniĊciem. Zamek jest zaprojektowany w taki sposób, Īe klucz moĪna obróciü i tym samym zamknąü pokrywĊ wyáącznie po uprzednim wciĞniĊciu klucza w zamek.
Aby zamknąü zamraĪarkĊ, naleĪy wykonaü nastĊpujące czynnoĞci:
1. delikatnie wcisnąü klucz w zamek.
2. obróciü klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara w stronĊ symbolu .
Aby otworzyü zamraĪarkĊ, naleĪy wykonaü nastĊpujące czynnoĞci:
1. delikatnie wcisnąü klucz w zamek.
2. obróciü klucz w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, w stronĊ symbolu .
Zapasowe klucze są dostĊpne w lokalnym punkcie serwisowym.
64
Przydatne rady i wskazówki
OSTRZEĩENIE!
Klucze naleĪy przechowywaü poza zasiĊgiem dzieci.
Przed utylizacją starego urządzenia naleĪy upewniü siĊ, Īe klucz zostaá wyjĊty z zamka.
PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI
Wskazówki dotyczące zamraĪania
Aby uzyskaü najlepsze wyniki zamraĪania, naleĪy skorzystaü z poniĪszych waĪnych wskazówek:
• Maksymalną iloĞü ĪywnoĞci, którą moĪna zamroziü w ciągu 24 godzin, podano na tabliczce znamionowej.
• Proces zamraĪania trwa 24 godziny. W tym czasie nie naleĪy wkáadaü do zamraĪarki
wiĊcej ĪywnoĞci przeznaczonej do zamroĪenia.
• NaleĪy zamraĪaü tylko artykuáy spoĪywcze najwyĪszej jakoĞci, ĞwieĪe i dokáadnie oczyszczone.
• ĩywnoĞü naleĪy dzieliü na maáe porcje, aby móc ją szybko zupeánie zamroziü, a póĨniej
rozmraĪaü tylko potrzebną iloĞü.
• ĩywnoĞü naleĪy pakowaü w foliĊ aluminiową lub polietylenową zapewniającą hermetyczne zamkniĊcie.
• Nie dopuszczaü do stykania siĊ ĞwieĪej, niezamroĪonej ĪywnoĞci z zamroĪonymi produktami, aby uniknąü wzrostu temperatury produktów zamroĪonych.
• Produkty niskotáuszczowe przechowują siĊ lepiej i dáuĪej niĪ o wysokiej zawartoĞci táuszczu. Sól powoduje skrócenie okresu przechowywania ĪywnoĞci.
• SpoĪywanie sorbetu bezpoĞrednio po wyjĊciu z komory zamraĪarki moĪe spowodowaü
odmroĪenia skóry.
• Zaleca siĊ umieszczanie daty zamroĪenia na kaĪdym opakowaniu w celu kontrolowania
dáugoĞci okresu przechowywania.
Wskazówki dotyczące przechowywania zamroĪonej ĪywnoĞci
Aby urządzenie funkcjonowaáo z najlepszą wydajnoĞcią, naleĪy:
• upewniü siĊ, Īe mroĪonki byáy odpowiednio przechowywane w sklepie;
• staraü siĊ, aby zamroĪona ĪywnoĞü byáa transportowana ze sklepu do zamraĪarki w jak
najkrótszym czasie;
• nie otwieraü zbyt czĊsto pokrywy zamraĪarki i nie zostawiaü jej otwartej dáuĪej niĪ jest to
absolutnie konieczne.
• Po rozmroĪeniu ĪywnoĞü szybko traci ĞwieĪoĞü i nie moĪe byü ponownie zamraĪana.
• nie przekraczaü okresu przechowywania podanego przez producenta ĪywnoĞci.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
UWAGA!
Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, naleĪy odáączyü urządzenie
od zasilania.
Konserwacja i czyszczenie
65
Ukáad cháodniczy urządzenia zawiera wĊglowodory. Prace konserwacyjne i uzupeánianie
mogą wykonywaü wyáącznie technicy autoryzowanego serwisu.
Okresowe czyszczenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wyáączyü urządzenie.
NaleĪy wyjąü wtyczkĊ z kontaktu.
Regularnie czyĞciü urządzenie i elementy dodatkowe ciepáą wodą i áagodnym mydáem.
UszczelkĊ pokrywy naleĪy czyĞciü ostroĪnie.
Dokáadnie wysuszyü urządzenie.
UmieĞciü wtyczkĊ w gniazdku.
Wáączyü urządzenie.
UWAGA!
Nie wolno uĪywaü detergentów, Ğrodków Ğciernych, zapachowych Ğrodków czyszczących
lub past woskowych do czyszczenia wnĊtrza urządzenia.
NaleĪy chroniü system cháodzący przed uszkodzeniem.
Nie ma potrzeby czyszczenie obszaru sprĊĪarki.
Niektóre kuchenne Ğrodki czyszczące zawierają substancje chemiczne, które mogą uszkodziü tworzywo zastosowane w urządzeniu. Z tego wzglĊdu zaleca siĊ mycie zewnĊtrznych
czĊĞci urządzenia ciepáą wodą z niewielką iloĞcią páynu do mycia naczyĔ.
RozmraĪanie zamraĪarki
ZamraĪarkĊ naleĪy rozmraĪaü, gdy warstwa szronu ma gruboĞü 10-15 mm.
Najlepszym momentem na rozmraĪanie zamraĪarki jest czas, kiedy nie zawiera ĪywnoĞci
lub zawiera jej niewiele.
Aby usunąü szron naleĪy:
1. Wyáączyü urządzenie.
2. Usunąü wszelką przechowywaną ĪywnoĞü, zawinąü ją w kilka warstw gazet i umieĞciü
w cháodnym miejscu.
3. Pozostawiü pokrywĊ otwartą, wyjąü zatyczkĊ z otworu odpáywowego aby wodĊ z odszraniania zebraü w podstawionej tacy. UĪyü skrobaczki, aby przyspieszyü usuwanie
lodu.
4. Po zakoĔczeniu rozmraĪania, dokáadnie wysuszyü wnĊtrze i wáoĪyü zatyczkĊ na miejsce.
5. Wáączyü urządzenie.
6. PrzekrĊciü regulator temperatury w celu uzyskania maksymalnego cháodzenia i pozostawiü takie ustawienie przez dwie - trzy godziny.
7. UmieĞciü w zamraĪarce wczeĞniej wyjĊtą ĪywnoĞü.
Nigdy nie uĪywaü ostrych metalowych narzĊdzi do usuwania szronu, poniewaĪ grozi to uszkodzeniem urządzenia. Do przyĞpieszenia procesu rozmraĪania nie wolno uĪywaü urządzeĔ mechanicznych ani Īadnych innych sztucznych metod oprócz tych, które są zalecane
przez producenta. Wzrost temperatury zamroĪonych artykuáów ĪywnoĞciowych, podczas
rozmraĪania, moĪe spowodowaü skrócenie czasu ich przechowywania.
66
Co zrobiü, gdy…
Okresy przerw w eksploatacji urządzenia
JeĞli urządzenie nie jest uĪywane przez dáugi czas, naleĪy wykonaü nastĊpujące czynnoĞci:
1. Wyáączyü urządzenie.
2. Wyjąü wtyczkĊ z kontaktu.
3. Wyjąü wszystkie artykuáy spoĪywcze.
4. Rozmroziü i wyczyĞciü urządzenie oraz wszystkie elementy.
5. Pozostawiü pokrywĊ otwartą, aby zapobiec powstaniu przykrych zapachów.
JeĞli urządzenie pozostanie wáączone, naleĪy poprosiü kogoĞ o regularne sprawdzanie, aby
uniknąü zepsucia siĊ ĪywnoĞci w przypadku przerwy w zasilaniu.
CO ZROBIû, GDY…
UWAGA!
Przed przystąpieniem do usuniĊcia problemu naleĪy wyjąü wtyczkĊ z gniazdka.
Usuwanie problemów nieuwzglĊdnionych w niniejszej instrukcji moĪna powierzyü wyáącznie
wykwalifikowanemu elektrykowi lub innej kompetentnej osobie.
Podczas normalnego uĪytkowania urządzenia sáychaü odgáosy jego pracy (sprĊĪarka, obieg
czynnika cháodniczego).
Problem
MoĪliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie gáoĞno pracuje.
Urządzenie nie jest prawidáowo
ustawione.
NaleĪy sprawdziü, czy urządzenie
stoi stabilnie (wszystkie cztery
nóĪki powinny staü na podáodze).
SprĊĪarka pracuje bezustannie.
Temperatura nie jest prawidáowo Ustawiü wyĪszą temperaturĊ.
ustawiona.
Pokrywa jest otwierana zbyt
czĊsto.
Nie naleĪy pozostawiaü pokrywy
otwartej dáuĪej niĪ to konieczne.
Pokrywa nie zostaáa prawidáowo
zamkniĊta.
Sprawdziü, czy pokrywa poprawnie siĊ zamyka oraz czy uszczelki
są czyste i nieuszkodzone.
W urządzeniu umieszczono naraz duĪą iloĞü ĪywnoĞci do zamroĪenia.
Odczekaü kilka godzin i ponownie
sprawdziü temperaturĊ.
WáoĪono zbyt ciepáe potrawy.
Przed umieszczeniem w urządzeniu odczekaü, aĪ ĪywnoĞü ostygnie do temperatury pokojowej.
Temperatura pomieszczenia, w
którym znajduje siĊ urządzenie,
jest zbyt wysoka dla zapewnienia wydajnej pracy.
NaleĪy spróbowaü obniĪyü temperaturĊ w pomieszczeniu, w którym znajduje siĊ urządzenie.
Co zrobiü, gdy…
Problem
Wáączyáa siĊ lampka alarmowa wysokiej temperatury.
Za duĪo szronu i lodu.
MoĪliwa przyczyna
67
Rozwiązanie
Temperatura wewnątrz zamraĪarki jest zbyt wysoka.
Patrz „Alarm wysokiej temperatury”.
Urządzenie zostaáo niedawno
wáączone i temperatura jest
wciąĪ zbyt wysoka.
Patrz „Alarm wysokiej temperatury”.
ĩywnoĞü nie zostaáa poprawnie
opakowana.
NaleĪy dokáadniej zapakowaü
ĪywnoĞü.
Pokrywa nie jest szczelna lub
nie zostaáa poprawnie zamkniĊta.
Sprawdziü, czy pokrywa poprawnie siĊ zamyka oraz czy uszczelki
są czyste i nieuszkodzone.
Temperatura nie jest prawidáowo Ustawiü wyĪszą temperaturĊ.
ustawiona.
Pokrywa nie zamyka siĊ
do koĔca.
Zatyczka otworu spustu wody z
odszraniania nie jest prawidáowo
wáoĪona.
WáoĪyü prawidáowo zatyczkĊ do
otworu spustu wody z odszraniania.
Za duĪo szronu.
Usunąü nadmiar szronu.
Uszczelki pokrywy są brudne lub WyczyĞciü uszczelki pokrywy.
lepkie.
ĩywnoĞü blokuje pokrywĊ.
UáoĪyü ĪywnoĞü w prawidáowy
sposób, patrz nalepka w urządzeniu.
PokrywĊ trudno otworzyü. Uszczelki pokrywy są brudne lub WyczyĞciü uszczelki pokrywy.
lepkie.
Nie dziaáa oĞwietlenie.
Zawór jest zablokowany.
Sprawdziü zawór.
ĩarówka jest uszkodzona.
Patrz „Wymiana Īarówki”.
Temperatura wewnątrz za- Temperatura nie jest prawidáowo Ustawiü niĪszą temperaturĊ.
mraĪarki jest zbyt wysoustawiona.
ka.
Pokrywa nie zamyka siĊ szczelnie lub nie zostaáa poprawnie
zamkniĊta.
Sprawdziü, czy pokrywa poprawnie siĊ zamyka oraz czy uszczelki
są czyste i nieuszkodzone.
Przed zamraĪaniem ĞwieĪych
produktów urządzenie nie zostaáo dostatecznie scháodzone.
Scháadzaü urządzenie przez odpowiedni czas.
W urządzeniu umieszczono naraz duĪą iloĞü ĪywnoĞci do zamroĪenia.
Odczekaü kilka godzin i ponownie
sprawdziü temperaturĊ. NastĊpnym razem naleĪy umieszczaü
jednorazowo mniejsze iloĞci ĪywnoĞci do zamroĪenia.
Co zrobiü, gdy…
68
Problem
MoĪliwa przyczyna
Rozwiązanie
WáoĪono zbyt ciepáe potrawy.
Przed umieszczeniem w urządzeniu odczekaü, aĪ ĪywnoĞü ostygnie do temperatury pokojowej.
ĩywnoĞü do zamroĪenia zostaáa
umieszczona zbyt blisko siebie.
Produkty naleĪy rozmieĞciü w taki
sposób, aby zimne powietrze
mogáo swobodnie cyrkulowaü
miĊdzy nimi.
Pokrywa jest otwierana zbyt
czĊsto.
NaleĪy otwieraü pokrywĊ jak najrzadziej.
Pokrywa pozostaáa przez dáuĪszy czas otwarta.
Nie naleĪy pozostawiaü pokrywy
otwartej dáuĪej niĪ to konieczne.
Temperatura wewnątrz za- Temperatura nie jest prawidáowo Ustawiü wyĪszą temperaturĊ.
mraĪarki jest zbyt niska.
ustawiona.
Urządzenie w ogóle nie
dziaáa. Nie dziaáa cháodzenie ani oĞwietlenie.
Wtyczka przewodu zasilającego
nie zostaáa wáaĞciwie wáoĪona
do gniazdka.
Prawidáowo wáoĪyü wtyczkĊ przewodu zasilającego do gniazdka.
Zasilanie nie dociera do urządzenia.
NaleĪy podáączyü na próbĊ inne
urządzenie elektryczne do tego
samego gniazdka.
Urządzenie nie zostaáo wáączone.
Wáączyü urządzenie.
W gniazdku nie ma napiĊcia
Wezwaü elektryka.
(naleĪy spróbowaü podáączyü inne urządzenie do danego
gniazdka).
Serwis
JeĞli urządzenie nie dziaáa poprawnie po wykonaniu powyĪszych czynnoĞci, naleĪy skontaktowaü siĊ z najbliĪszym autoryzowanym serwisem.
Aby uzyskaü szybką pomoc serwisową, naleĪy podczas zgáaszania problemu podaü model i
numer seryjny urządzenia, które moĪna znaleĨü w umowie gwarancyjnej lub na tabliczce
znamionowej umieszczonej na zewnĊtrznej prawej stronie urządzenia.
Dane techniczne
69
Wymiana Īarówki
1.
2.
Wyjąü wtyczkĊ z gniazdka.
Wymieniü przepaloną ĪarówkĊ na nową
ĪarówkĊ o takiej samej mocy i zaprojektowaną specjalnie do urządzeĔ domowych. (moc maksymalna jest podana na
kloszu Īarówki).
WáoĪyü wtyczkĊ do gniazdka.
Otworzyü pokrywĊ. Upewniü siĊ, Īe oĞwietlenie siĊ wáącza.
3.
4.
OSTRZEĩENIE!
Nie naleĪy zdejmowaü klosza Īarówki podczas wymiany.
JeĪeli klosz Īarówki zostaá uszkodzony lub nie ma go w ogóle, nie naleĪy korzystaü z zamraĪarki.
DANE TECHNICZNE
Wymiary
WysokoĞü × szerokoĞü × gáĊbokoĞü
(mm):
876 × 806 × 665
Czas utrzymywania temperatury
bez zasilania
Dane techniczne podane są na tabliczce znamionowej znajdującej siĊ z prawej strony na zewnątrz urządzenia.
28 godz.
INSTALACJA
Instalacja urządzenia
OSTRZEĩENIE!
W przypadku utylizacji starego urządzenia posiadającego zamek lub rygiel na pokrywie, naleĪy najpierw go uszkodziü, aby dzieci nie mogáy zatrzasnąü siĊ wewnątrz.
NaleĪy pozostawiü dostĊp do wtyczki przewodu zasilającego po zainstalowaniu urządzenia.
To urządzenie moĪna zainstalowaü w suchym , dobrze wentylowanym pomieszczeniu (w
garaĪu lub piwnicy), ale optymalne miejsce instalacji tego urządzenia to takie, w którym
temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej
urządzenia:
Klasa klimatyczna
Temperatura otoczenia
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
70
Haáas/gáoĞna praca
Klasa klimatyczna
Temperatura otoczenia
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
Przyáącze elektryczne
Przed podáączeniem urządzenia do sieci elektrycznej naleĪy sprawdziü, czy napiĊcie oraz
czĊstotliwoĞü podane na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom domowej instalacji zasilającej.
Urządzenie musi byü uziemione. Wtyczka przewodu zasilającego doáączonego do urządzenia posiada styk uziemiający . JeĞli gniazdko zasilania nie jest uziemione, urządzenie naleĪy odrĊbnie uziemiü zgodnie z aktualnymi przepisami, uzgadniając to z wykwalifikowanym
elektrykiem.
Producent nie ponosi Īadnej odpowiedzialnoĞci w przypadku nieprzestrzegania powyĪszych
wskazówek dotyczących bezpieczeĔstwa.
Niniejsze urządzenie speánia wymogi dyrektyw Unii Europejskiej.
Wymagania dotyczące wentylacji
1.
UmieĞciü zamraĪarkĊ poziomo na stabilnej powierzchni. Urządzenie musi siĊ opieraü
na wszystkich czterech nogach.
2. NaleĪy upewniü siĊ, Īe miĊdzy urządzeniem a Ğcianą z tyáu jest 5 cm wolnej przestrzeni.
3. NaleĪy upewniü siĊ, Īe miĊdzy urządzeniem a Ğcianą z boku jest 5 cm wolnej przestrzeni.
Przepáyw powietrza za urządzeniem musi byü wystarczający.
HAàAS/GàOĝNA PRACA
Podczas normalnego dziaáania urządzenia sáychaü odgáosy jego pracy (sprĊĪarka, obieg
czynnika cháodniczego).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
B
B
LU
K!
IC
CL
BRRR!
CR
AC
K!
Haáas/gáoĞna praca
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
71
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
72
Ochrona Ğrodowiska
SSSRRR!
CRACK!
SSSRRR!
CRACK!
OCHRONA ĝRODOWISKA
Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, Īe tego produktu nie wolno traktowaü
tak, jak innych odpadów domowych. NaleĪy oddaü go do wáaĞciwego punktu skupu
surowców wtórnych zajmującego siĊ záomowanym sprzĊtem elektrycznym i elektronicznym.
WáaĞciwa utylizacja i záomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpáywu
záomowanych produktów na Ğrodowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskaü szczegóáowe
dane dotyczące moĪliwoĞci recyklingu niniejszego urządzenia, naleĪy skontaktowaü siĊ z
lokalnym urzĊdem miasta, sáuĪbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt
zostaá zakupiony.
73
74
75
-A-
www.aeg.com/shop

Podobne dokumenty