Groźba zmiany stawki opłaty za gospodarownaie

Transkrypt

Groźba zmiany stawki opłaty za gospodarownaie
Uwaga Mieszkańcy BSM „ZGODA”
Groźba zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami spowodowana decyzją Prezydenta Miasta Biała Podlaska
Przypominamy Państwu, że Zarząd BSM „ZGODA” już w I kwartale 2013 r.
informował wszystkich naszych mieszkańców o nowym systemie gospodarowania
odpadami komunalnymi. Niezbędne informacje przekazaliśmy wraz z
książeczkami opłat czynszowych, udostępniliśmy na stronie internetowej
Spółdzielni oraz umieściliśmy na osłonach śmietnikowych. Ustawione w osłonach
śmietnikowych pojemniki do gromadzenia odpadów odpowiednich frakcji zostały
wyróżnione kolorami i opisane. Ilość pojemników każdej frakcji jest dostosowana
do potrzeb mieszkańców.
Przypominamy również, że wszelkie aktualne informacje o sposobie
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów dostępne są na stronach
internetowych: Urzędu Miasta Biała Podlaska (www.bialapodlaska.pl),
Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl), portali lokalnych, P.W.
„KOMUNALNIK” (www.komunalnik.pl) i BSM „ZGODA” (www.bsmzgoda.pl), a
także w biurze Spółdzielni i administracjach osiedli.
DRODZY MIESZKAŃCY
Z przykrością informujemy, że Prezydent Miasta Białej Podlaskiej wszczął
wobec Spółdzielni postępowanie administracyjne, zarzucając niewłaściwą
segregację odpadów komunalnych w naszych osłonach śmietnikowych przez
mieszkańców i wydał decyzję obciążającą Spółdzielnię kwotą po 114 074,00 zł za
miesiąc listopad i grudzień 2013 r., licząc jak za odpady zmieszane tj. po 8 zł od
osoby.
Od tej decyzji Spółdzielnia wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Białej Podlaskiej szeroko argumentując bezzasadność
zastosowania wobec mieszkańców wyższych stawek za odpady. Należy się jednak
liczyć z tym, że nasze odwołanie nie zostanie uwzględnione. W takim przypadku
Spółdzielnia będzie zmuszona obciążyć wszystkich mieszkańców niezależnie od
tego czy segregują odpady komunalne czy też nie - stawką 8 zł od osoby
miesięcznie zamiast dotychczasowej stawki 5 zł od osoby. Tzw. „ustawa
śmieciowa” przewidziała w tym zakresie odpowiedzialność zbiorową, co biorąc
pod uwagę zasady demokratycznego państwa prawa – jest niedopuszczalne. Nie
jest przecież zadaniem Spółdzielni sprawdzanie, czy każdy mieszkaniec segreguje
śmieci.
Aby uchronić nas – wszystkich mieszkańców – przed zwiększonymi
opłatami „śmieciowymi” kierujemy do Państwa gorący i serdeczny apel o
dołożenie wszelkich starań przy właściwej segregacji odpadów
komunalnych. Zwracajmy większą uwagę dokonując selekcji śmieci,
wrzucajmy je do odpowiednio oznakowanych pojemników. Jedynie od
nas – mieszkańców zależy, aby trud segregacji skutkował jak
najmniejszymi opłatami. Zwróćmy uwagę na fakt, że brak selekcji
odpadów przez niewielką grupę mieszkańców może skutkować
rozszerzeniem podwyższonej opłaty na wszystkich. Realizujmy i w tym
zakresie zasadę, która nas łączy – zasadę solidaryzmu spółdzielczego.
Zarząd BSM „ZGODA”
w Białej Podlaskiej