Zał_1_U_1_3_2016-03-01 sprawozdanie dziekana

Transkrypt

Zał_1_U_1_3_2016-03-01 sprawozdanie dziekana
Załącznik 1 do Uchwały Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 1/3/2016 z 3 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z
działalności Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w roku akademickim 2014/2015
Sprawozdanie Dziekana WFCh z działalności Wydziału
za rok akademicki 2014/2015 (do grudnia 2015)
Lp.
Podjęte działania
Kiedy
1.
Przygotowanie nowych kierunków Wrzesień 2014;
studiów na WFCh
Grudzień 2015
2.
Zorganizowanie spotkań
informacyjnych dla nowych
studentów WFCh
Wrzesień 2014;
Wrzesień 2015
3.
Zorganizowanie spotkań z
niesamodzielnymi pracownikami
naukowymi WFCh
Październik 2014;
Październik 2015
Uzyskane efekty
Przygotowanie i przyjęcie programu
studiów pt. Chrześcijańska Szkoła
Przywództwa;
Opracowanie nowego programu w
ramach studiów II stopnia na kierunku
Filozofia „Philosophy and Culture of
East-Central Europe. Experience and
Thought” (zajęcia prowadzone w
całości w języku angielskim).
Wprowadzenie studentów w zasady
studiowania na UKSW i WFCh;
zapoznanie z podstawowymi
informacjami na temat WFCh;
szkolenie BHP i szkolenie z praw
studenta
Przekazanie bieżących informacji
dotyczących pracowników;
omówienie spraw dotyczących
rozwoju i awansu naukowego;
przedyskutowanie kwestii
problemowych i zasygnalizowanych
przez uczestników spotkania
Osoby zaangażowane ze strony
WFCH
Prodziekan ds. badań
naukowych; Prodziekan ds.
jakości kształcenia
WRS; kolegium dziekańskie;
opiekunowie roczników
Kolegium dziekańskie;
niesamodzielni pracownicy
WFCh
1
Załącznik 1 do Uchwały Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 1/3/2016 z 3 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z
działalności Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w roku akademickim 2014/2015
Lp.
Podjęte działania
4.
Przygotowanie algorytmu prac
nad oceną pracowników
5.
Zebranie i opracowanie danych o
działalności naukowej
pracowników jednostki za rok
2014
6.
Dokonanie przeglądu kadry
naukowo-dydaktycznej WFCh i
podjęcie decyzji personalnych o
zatrudnieniach w roku 2015/2016
7.
8.
9.
Opracowanie zaktualizowanych
efektów kształcenia
Przygotowanie planów zajęć na
rok akademicki 2015/2016 w
poszczególnych instytutach i kart
przedmiotów
Nowe zagospodarowanie
pomieszczeń w budynku nr 19
oraz w budynku nr 23
Kiedy
Uzyskane efekty
Osoby zaangażowane ze strony
WFCH
Styczeń 2015
Powołanie Komisja Wydziałowa ds.
Oceny Pracowników
Luty- Sierpień 2015
Osoba odpowiedzialna za
zebranie, opracowanie i
Zgromadzenie i przygotowanie danych
przesłanie danych; Pracownicy
do dalszego wykorzystania
WFCh; Prodziekan ds. jakości
kształcenia
Marzec-Sierpień 2015
Dokonanie zwolnień i nowych
zatrudnień pracowników
Kolegium dziekańskie;
dyrektorzy instytutów; Rektor
UKSW
Kwiecień 2015
Modyfikacja efektów kształcenia na
kierunkach: Filozofia - I stopień;
Filozofia - II stopień; Psychologia jednolite magisterskie; Ochrona
Środowiska - I stopień; Ochrona
Środowiska - II stopień
WKD; WKJK; Kolegium
dziekańskie; RWFCh
Czerwiec-Wrzesień
2015
Terminowe wprowadzenie
odpowiednich planów do systemu
USOS
Planiści poszczególnych
instytutów; prodziekani;
pracownicy WFCh
Czerwiec-Wrzesień
2015
Dostosowanie przydziału pomieszczeń
do aktualnych potrzeb WFCh
Dziekan; pracownicy IEiB;
pracownicy administracji
RWFCh
2
Załącznik 1 do Uchwały Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 1/3/2016 z 3 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z
działalności Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w roku akademickim 2014/2015
Lp.
Podjęte działania
Przygotowanie wniosku do
MNiSzW o dofinansowanie
10.
potencjału badawczego i młodych
naukowców na rok 2016
Kiedy
Uzyskane efekty
Osoby zaangażowane ze strony
WFCH
Prodziekan ds. badań
naukowych; Prodziekan ds.
jakości kształcenia; pracownicy
WFCh
Czerwiec-Wrzesień
2015
Przesłanie wniosku do MNiSzW –
wniosek przyjęty
Czerwiec-Wrzesień
2015
Udoskonalenie strony WFCh
odpowiadające potrzebom studentów
i pracowników, np. umieszczenie
kalendarza wydarzeń WFCh
Administrator strony
Przygotowanie Wydziału do oceny
Czerwiec-Grudzień
12. parametrycznej jednostek
2015
naukowych za lata 2013-2016
Koordynacja wprowadzania danych
do Polskiej Bibliografii Naukowej.
prodziekan ds. jakości
kształcenia; pełnomocnik
dziekana
Zagospodarowanie pomieszczeń
13.
laboratoryjnych w CLNP
Sukcesywne dostosowanie
pomieszczeń do prowadzenia zajęć
dydaktycznych oraz badań naukowych
Pełnomocnik dziekana ds. CLNP;
dziekan; pracownicy WFCh
Uruchomienie Biblioteki IBiE
Dziekan; pracownicy IEiB;
pracownicy administracji
11.
Modernizacja strony internetowej
WFCh
Lipiec-Listopad 2015
14.
Odtworzenie biblioteki IEiB wg
Wrzesień 2015
potrzeb pracowników i studentów
15.
Nawiązanie współpracy naukowobadawczej
Wrzesień-grudzień
2015
16.
Wdrożenie kontroli prac
dyplomowych studentów WFCh
Październik 2015
Przygotowanie zasad
17. przyznawania dodatku
motywacyjnego
Październik 2015
Podjęcie współpracy z Wydziałem
Biologii SGGW; organizacja
konferencji
Wdrożenie systemu antyplagiatowego
OSA (Otwarty System Antyplagiatowy)
Zatwierdzenie regulaminu
przyznawania dodatku
motywacyjnego za osiągnięcia
naukowe i organizacyjne w roku 2015
Pełnomocnik dziekana ds. CLNP;
dziekan; dyrektor IEiB
Pracownicy
Kolegium dziekańskie; RWFCh
3
Załącznik 1 do Uchwały Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 1/3/2016 z 3 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z
działalności Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w roku akademickim 2014/2015
Lp.
Podjęte działania
Kiedy
Zorganizowanie spotkania
18. informacyjno-dyskusyjnego dla
doktorantów WFCh
Październik 2015
Zorganizowanie spotkania
informacyjno-dyskusyjnego dla
19.
starostów poszczególnych
roczników WFCh
Październik 2015
20.
Przygotowanie i uruchomienie
nowych stron internetowych
Zorganizowanie spotkania
21. opłatkowego dla społeczności
WFCh
Przygotowanie Karty Samooceny
22.
WFCh dla UKJK za rok 2014/2015
Październik-Listopad
2015
Grudzień 2015
Listopad-Grudzień 2015
Modernizacja i aktualizacja strony
23. internetowej WFCh oraz profilu
Facebook
Cały rok
Bieżąca działalność dotycząca
24. obsługi studentów i spraw
studiów
Cały rok
Uzyskane efekty
Przekazanie bieżących informacji
dotyczących studiów doktoranckich;
przedyskutowanie kwestii
problemowych i zasygnalizowanych
przez uczestników spotkania
Przekazanie bieżących informacji
dotyczących studiów I i II stopnia;
przedyskutowanie kwestii
problemowych i zasygnalizowanych
przez uczestników spotkania
Uruchomienie dwóch stron: Centralne
laboratorium psychologiczne;
Laboratoria IEIB
Element jednoczący społeczność
WFCh
Osoby zaangażowane ze strony
WFCH
Kolegium dziekańskie; kierownik
SD; doktoranci WFCh
Kolegium dziekańskie; studenci
WFCh; WRS
Administratorzy stron
WRS; kolegium dziekańskie
Zatwierdzenie Karty Samooceny
WFCh za rok akademicki 2014/2015
Uzyskanie lepszej komunikacji,
przejrzystości i estetyki strony www;
skuteczne i terminowe informowanie
osób zainteresowanych o wszystkich
elementach działalności WFCh
Członkowie WKJK; kolegium
dziekańskie; RWFCh
Sprawne funkcjonowanie obsługi
studiów i spraw studenckich
Kolegium dziekańskie;
pracownicy dziekanatu
Administrator i redaktorzy
strony
4
Załącznik 1 do Uchwały Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 1/3/2016 z 3 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z
działalności Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w roku akademickim 2014/2015
Lp.
Podjęte działania
Kiedy
Uzyskane efekty
Osoby zaangażowane ze strony
WFCH
Cały rok
Przeprowadzone postępowania
pracowników WFCh: profesorskie – 1;
habilitacyjne – 3
Cały rok
Przeprowadzone postępowania osób
spoza WFCh: habilitacyjne – 2
Cały rok
Zob. sprawozdania poszczególnych kół
Przewodniczący i opiekunowie
poszczególnych kół naukowych
Prowadzenie bieżącej działalności
dydaktycznej
Cały rok
Pozytywne zaliczenia egzaminów
licencjackich, magisterskich i
doktorskich oraz obrony magisterskie
i doktorskie; sześć stypendiów
Ministra dla studentów psychologii na
2015/16 i inne szczegółowe
osiągnięcia
Pracownicy, studenci i
doktoranci WFCh
Przygotowanie i przeprowadzenie
29. rekrutacji na rok akademicki
2015/2016
Cały rok
Zob. szczegółowe dane rekrutacyjne
Członkowie Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej
30. Działalność publikacyjna
Cały rok
Szczegółowe dane o działalności
naukowej prezentowane na RWFCh
Pracownicy
Prowadzenie działalności
edytorsko-wydawniczej
31.
dotyczącej czasopism
wydziałowych
Cały rok
Wydanie kolejnych numerów SPCH,
SP, SEetB
Kolegia redakcyjne
poszczególnych czasopism
Cały rok
Zorganizowanie konferencji
międzynarodowych i krajowych (zob.
dane o działalności naukowej)
Pracownicy; studenci,
doktoranci
25. Awanse kadry naukowej WFCh
Przeprowadzenie zewnętrznych
26. postepowań profesorskich i
habilitacyjnych
Działalność studenckich kół
27.
naukowych
28.
32. Działalność konferencyjna
RWFCh; pracownicy
5
Załącznik 1 do Uchwały Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 1/3/2016 z 3 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z
działalności Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w roku akademickim 2014/2015
Lp.
Podjęte działania
33. Współpraca z WRS i WRD
34. Działania promocyjne WFCh
35.
Posiedzenia RWFCh i Rad
poszczególnych instytutów
36. Posiedzenia WKJK i WKD
Kiedy
Cały rok
Cały rok
Cały rok
Raz w semestrze
Uzyskane efekty
Wspólne planowanie i organizowanie
przedsięwzięć dotyczących studentów
i doktorantów WFCh; współpraca przy
organizacji studiów
Administracja strony www; etiuda
filmowa KNSP; prowadzenie lekcji
pokazowych w szkołach; udział w
Pikniku Naukowym Festiwalu Nauki;
organizacja Pikniku Psychologicznego
Podejmowanie bieżących decyzji
dotyczących funkcjonowania WFCh
Działania i ustalenia dotyczące
podnoszenia jakości kształcenia na
WFCh (zob. protokoły posiedzeń
komisji)
Osoby zaangażowane ze strony
WFCH
WRS; WRD; kolegium
dziekańskie
Kolegium dziekańskie;
pracownicy, doktoranci i
studenci WFCh
Członkowie RWFCh i rad
instytutów
Członkowie WKJK, członkowie
WKD
6
Załącznik 1 do Uchwały Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 1/3/2016 z 3 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z
działalności Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w roku akademickim 2014/2015
Lp.
Podjęte działania
Wprowadzenie procedur
37. dotyczących toku studiów i
organizacji pracy na WFCh
Indywidualne aplikacje
38. pracowników o granty badawcze i
stypendia
Odnowienie wszystkich oraz
39. zawarcie 3 nowych umów w
ramach programu Erasmus
Kiedy
Uzyskane efekty
Osoby zaangażowane ze strony
WFCH
Cały rok
Procedury dotyczącej przebiegu
egzaminu dyplomowego (lic i mg);
modyfikacjia zasad regulujących
procedury związane z prowadzeniem
studiów doktoranckich oraz
przeprowadzania przewodów
Prodziekan ds. studenckich;
doktorskich; przyjęcie Pakietu
prodziekan ds. jakości
dokumentów, określających procedury kształcenia; WKJK; RWFCh
obowiązująca na studiach
doktoranckich z filozofii i psychologii,
prowadzonych na WFCh; ułatwienie
procedur dotyczących przewodów
doktorskich.
Cały rok
Uzyskanie grantów badawczych z
NCN (4)
Pracownicy
Cały rok
Rozszerzenie oferty dotyczącej
realizacji programu Erasmus
Koordynatorzy ds. realizacji
programu Erasmus
7