Program konferencji do pobrania.

Transkrypt

Program konferencji do pobrania.
PROGRAM RAMOWY
KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ DZIAŁANIA
„INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH –
KLUB INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW”
Plac Żelaznej Bramy 10, Warszawa
26 kwietnia 2012 r., g. 10:00-16:00
9.30 – 10.00
10.00-11.30
11.30-12.00
12.00-13.30
13.30-14.30
14.30-16.00
Rejestracja uczestników, powitalna kawa
Moderator: Tomasz Cichocki
Otwarcie konferencji, powitanie gości: Paulina Zadura-Lichota, Dyrektor
Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Przedstawiciel,
PARP
Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw – przebieg realizacji działania:
Joanna Podgórska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju
Przedsiębiorczości i Innowacyjności, PARP
Perspektywa Laureata Konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności: Michał
Mikulski – autor prototypu biomedycznego ramienia robotycznego
sterowanego elektromiogramem
Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z uczestnictwa w Klubie
Innowacyjnych
Przedsiębiorstw
–
perspektywa
przedsiębiorców:
Jacek Puchalski, Resulto
Przerwa kawowa
Rola innowacji w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – case study: Michał
Stefaoski, MobileMS oraz Katarzyna Prus-Malinowska, Bank Zachodni WBK
Skutecznie wdrożone innowacje nietechnologiczne – przykłady z zagranicy:
Chris Whitfield, David Hope
Obiad
„Sukces w działalności gospodarczej MSP
a Klub Innowacyjnych
Przedsiębiorstw” – panel dyskusyjny z udziałem ekspertów KIP
(Tomasz Cichocki (Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki
Wrocławskiej), Michał Mikulski (laureat Konkursu AMI), Irena SkubiszakKalinowska (Kancelaria Radcy Prawnego Irena Skubiszak-Kalinowska), Paweł
Pitera (BOS Eko Profit S.A.), Sergiusz Sawin (Innovatika Sp. z o.o.)) oraz Joanna
Podgórska (Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości
i Innowacyjności, PARP)
Zamknięcie konferencji – Joanna Podgórska, Zastępca Dyrektora
Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, PARP
Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw (KIP)
to realizowana od 2002 r. przez Polską
Agencję
Rozwoju
Przedsiębiorczości
inicjatywa skierowana do innowacyjnych
przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia
biznesu. Obszarami tematycznymi działania
Klubu są: innowacje w sektorze usług,
popytowe
podejście
do
tworzenia
innowacji, ekoinnowacje oraz nowe
podejście do zamówieo publicznych. Celem
inicjatywy jest przekazanie małym i średnim
przedsiębiorcom informacji dotyczących
dobrych praktyk i skutecznych rozwiązao
stosowanych we wspomnianych obszarach
zarówno w Polsce jak i za granicą. Za
pośrednictwem Klubu promowane są i
rozpowszechniane
trendy
rozwoju
innowacyjności, a przedsiębiorcy są
wspierani i zachęcani do ich wdrażania.
MIEJSCE SPOTKANIA:
W ciągu ostatnich dwóch lat odbyło się 48
spotkao skierowanych do MSP. Spotkania
były prowadzone przez polskich i
zagranicznych ekspertów na teranie całej
Polski. Celem spotkao było podniesienie
poziomu wiedzy uczestników na temat
trendów
rozwoju
innowacyjnej
przedsiębiorczości, a także stworzenie okazji
do nawiązania bezpośredniego kontaktu z
ekspertami i przedstawicielami innych firm
oraz instytucji.
Źródło: http://maps.google.pl/
We wspomnianym okresie wydano także
szereg publikacji skierowanych do małych i
średnich
przedsiębiorców,
a
także
wyłoniono laureatów dwóch edycji konkursu
„Akademicki Mistrz Innowacyjności”.
Pałac Lubomirskich –
siedziba Business Centre Club
SALA ANGIELSKA
Plac Żelaznej Bramy 10
00-136 Warszawa
Rejestracja: http://ecorys.pl/konferencja/
Dodatkowe informacje:
tel.: (22) 339 45 55
e-mail: [email protected]
Zapraszamy
strony:
również
do
odwiedzenia
http://www.pi.gov.pl/kip
Organizator
konferencji
zapewnia
materiały, tłumaczenie symultaniczne oraz
poczęstunek.
Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie
innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.