III Konferencja „Innowacje warunkiem rozwoju gospodarczego Polski”

Transkrypt

III Konferencja „Innowacje warunkiem rozwoju gospodarczego Polski”
III Konferencja „Innowacje warunkiem rozwoju
gospodarczego Polski”
Zwiększenie transferu innowacji z nauki do biznesu, wpływ legislacji na rozwój innowacyjności, źródła
finansowania innowacji – to główne tematy omawiane podczas III konferencji „Innowacje warunkiem
rozwoju gospodarczego Polski”.
„Komunikacja potrzeb przedsiębiorstw i potencjału jednostek naukowych, pogodzenie ryzyka
prowadzenia projektów innowacyjnych z koniecznością realizacji celów krótkoterminowych
przedsiębiorców, a także bariera finansowa to główne obszary, które należy rozwijać w kontekście
współpracy nauki z biznesem. ARP dostarcza narzędzi odpowiadających na te potrzeby. Oferujemy
pomoc finansową oraz usługi doradcze. Staramy się obniżać ryzyko prowadzenia projektów
innowacyjnych oraz wzmacniać zdolność do sfinansowania tego rodzaju projektów po stronie
przedsiębiorców” - powiedział Jakub Moskal, dyrektor Departamentu Projektów Własnych Agencji
Rozwoju Przemysłu S.A.
Do udziału w panelu dyskusyjnym „Usunąć bariery, stworzyć ułatwienia” zostali zaproszeni m.in.: Prezes
Urzędu Patentowego –Alicja Adamczak, Prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych Naczelnej Organizacji Technicznej – Ewa Mańkiewicz Cudny, Przewodniczący Rady
Głównej Instytutów Badawczych prof. Leszek Rafalski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i
Szkolnictwa Wyższego – Piotr Dardziński.
Konferencji towarzyszyła zorganizowana w Warszawskim Domu Technika NOT, wystawa prezentująca
oferty rozwiązań innowacyjnych zgłoszonych przez uczestników Konkursu "Laur Innowacyjności 2015".
Jego celem była promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług. Uroczystość zakończyła się
Gala, na której zostały ogłoszone wyniki Konkursu oraz wręczono laureatom Statuetki „Laur
Innowacyjności 2015” w 14 kategoriach m.in.: budownictwo i obiekty użyteczności publicznej,
bezpieczeństwo i pożarnictwo; ekologia, geodezja, gospodarka wodna; energetyka, elektrotechnika i
inżynieria materiałowa oraz nanotechnologie.
ARP S.A. była Patronem Instytucjonalnym tego wydarzenia. Organizatorami konferencji były Federacja
Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT i Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty