sprawozdanie rewizyjna

Transkrypt

sprawozdanie rewizyjna
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szprotawie
od grudnia 2010 do grudnia 2011 roku
Wypełniając obowiązek wynikający z § 99 Statutu Gminy Szprotawy, Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej w Szprotawie niniejszym przedstawia Wysokiej Radzie
sprawozdanie z działalności od początku kadencji tj. od grudnia 2010 i za 2011 rok.
Komisję Rewizyjną, Rada Miejska w Szprotawie powołała uchwałą nr II/5/10 dnia
10 grudnia 2010 roku w składzie:
1. Roman Pakuła
2. Zdzisław Popieniuk
3. Władysław Sobczak
4. Andrzej Stambulski
5. Roman Śliwiński
6. Stanisław Wypasek
7. Monika Zarzecka
8. Zdzisława Orman (radna uzupełniła skład Komisji Rewizyjnej uchwałą Rady Miejskiej
nr IV/26/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku)
Przewodniczącym komisji wybrany został radny Zdzisław Popieniuk, zastępcą
radny Roman Pakuła.
W skład Komisji Rewizyjnej, zgodnie z zapisem art. 18 a ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym weszli przedstawiciele wszystkich klubów radnych, działających
przy Radzie Miejskiej w Szprotawie.
W czasie objętym sprawozdaniem komisja odbyła 15 posiedzeń, przeprowadziła
3 kontrole oraz rozpatrzyła 8 skarg. Powołane zespoły kontrolne, kontroli dokonywały na
terenie Urzędu Miejskiego, w terenie i w placówkach objętych kontrolą (Szkoła
Podstawowa nr 1 w Szprotawie, Szprotawski Dom Kultury)
Przedmiotem kontroli objęte były następujące tematy:
postępowanie przetargowe na zadaniu: „Kompleksowe
gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”
rozwiązanie
Z uwagi na czynności kontrolne tego zadania prowadzone przez Centralne Biuro
Antykorupcyjne, Komisja Rewizyjna odstąpiła od kontroli przedmiotowego zadania.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM w Sz-wie
1
gospodarowanie
Zakładowym
Funduszem
Świadczeń
w wybranych placówkach oświatowych w gminie Szprotawa
Socjalnych
Komisja Rewizyjna wskazała do kontroli dwie placówki tj. Szkołę Podstawową nr 1
i Gimnazjum nr 1 w Szprotawie. Z przeprowadzonej kontroli, Komisja wysunęła
następujące wnioski:
Regulamin
w
SP
nr
1
nie
spełnia
wymogów
prawnych
związanych
z dysponowaniem ZFŚS. Jego zapisy są niejasne, częściowo sprzeczne z innymi
obowiązującymi dokumentami w szkole, wiele kwestii nie znajduje uregulowania.
W związku z powyŜszym zobowiązano burmistrza do :
1. Przedstawienia stwierdzonych błędów i nieścisłości Dyrekcji szkoły z prośbą
o wyjaśnienie.
2. Przeprowadzenia audytu w tym zakresie.
3. Dostosowania regulaminu ZFŚS w SP nr 1 do obowiązujących przepisów prawa.
4. RozwaŜenia kontroli w pozostałych jednostek organizacyjnych gminy w zakresie
gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
Protokół, zgodnie z § 113 Statutu Gminy Szprotawy przekazano burmistrzowi
likwidacja Miejskiego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szprotawie
Podobnie jak kontrola postępowania przetargowego na zadaniu
„Kompleksowe
rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”, Komisja Rewizyjna
odstąpiła od kontrolowania zadania likwidacji MSP ZOZ w Szprotawie z uwagi na działania
kontrolne prowadzone w tym zakresie przez biegłego rewidenta.
realizacja zadań inwestycyjnych: budowa boiska sportowego w Dzikowicach,
budowa drogi w Siecieborzycach (przy blokach SHR) oraz placów zabaw na
terenie wiejskim
W
ramach
prowadzonej
kontroli,
powołany
zespół
kontrolny
stwierdził,
Ŝe zadanie budowa boiska sportowego w Dzikowicach zrealizowane w formie takiej jaką
zakładała
Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia,
było
bezcelowe.
Brak
infrastruktury (nawodnienie, energia) uniemoŜliwia prawidłowe uŜytkowanie boiska. Nie
wysunięto wniosków odnośnie budowy drogi w Siecieborzycach. Inwestycję budowy
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM w Sz-wie
2
placów zabaw przy szkołach podstawowych Komisja Rewizyjna oceniła pozytywnie.
Wniosków nie wysunęła.
Protokół, zgodnie z § 113 Statutu Gminy Szprotawy przekazano burmistrzowi
organizacja imprez na terenie wiejskim przez Szprotawski Dom Kultury
Komisja wysunęła następujące wnioski jn.:
a) połoŜyć większy nacisk na organizację imprez dla środowiska wiejskiego z
projektów unijnych w oparciu o środki z EFS,
b) transport uczestników i sprzętu muzycznego scedować na Szprotawski Dom
Kultury.
reorganizacja placówek oświatowych
Na wniosek Komisji Rewizyjnej, kontrola celowości reorganizacji placówek
oświatowych została dodatkowo zlecona przez Wysoką Radę. Komisja jest w trakcie
kontroli tego zadania.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z opiniami stałych Komisji Rady, 9 czerwca
2011 roku wydała opinię do sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Szprotawy za rok
2010 stwierdzając:
Uchwalony przez Radę Miejską w Szprotawie budŜet na rok 2010 przewidywał
dochody w wysokości 76 511 868 zł, wydatki na poziomie 102 496 653 zł, deficyt
w wysokości 25 984 785 zł.. Po zmianach dokonanych w ciągu roku, budŜet zmniejszył
się i wyniósł: po stronie dochodów 58 194 033 zł, po stronie wydatków 77 252 929 zł,
deficyt w wysokości 19 058 896 zł. BudŜet za 2010 rok po stronie dochodów zrealizowano
na poziomie 55 095 947,07 zł, co stanowi 94,68 % planu po zmianach. Stronę wydatkową
zrealizowano w kwocie 70 565 990,42 zł, tj. 91,34% planu po zmianach. Deficyt wyniósł
15 470 043,35 zł tj. 81,17% planu po zmianach.
Wykonanie planu dochodów i wydatków wyglądał następująco:
I. DOCHODY:
1. Dochody własne:
a) podatki i opłaty – plan pierwotny zakładał dochód na poziomie 15 401 753 zł,
wykonanie 15 440 778,47 zł co stanowi 100,26 % planu. Największe źródło
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM w Sz-wie
3
dochodu z tytułu podatków i opłat to wpływy osiągnięte z podatku od nieruchomości
6 159 545,14 zł. Istotny wpływ na dochód z tytułu podatków i opłat lokalnych gmina
uzyskała z tytułu podatku rolnego 926 146,16 zł, leśnego 135 136,20 zł, od środków
transportowych 317 043,46 zł, opłaty targowej 211 400,08 zł. Z tytułu udziału
w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dochód gminy w 2010 roku
wyniósł: 7 283 037,78 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego.
b) dochody z majątku gminy – plan pierwotny to kwota 12 728 477 zł, po zmianach
4 026 000 zł, wykonanie 2 167 879,19 zł. Zmniejszenie planu dochodów z majątku
gminy w ciągu roku podatkowego podyktowane było małym zainteresowaniem
mieszkańców
składnikami
majątku
gminy
przeznaczonymi
do
sprzedaŜy.
Plan dochodów z majątku gminy po zmianach został zrealizowany na poziomie
53,85%.
c) pozostałe dochody – plan pierwotny w budŜecie na 2010 rok zakładał kwotę 7 281
981 zł , po zmianach 7 854 410 zł. Wykonanie w wysokości 6 763 062,61 zł. Plan
wykonano na poziomie 86,11%. Na tę część dochodu gminy wpływ mają m.in.:
opłaty za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu, opłaty za uŜytkowanie wieczyste,
wpływy z róŜnych opłat, grzywny i kary pienięŜne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych, mandaty i inne kary pienięŜne od ludności, zaległości
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
2. Subwencje i dotacje :
a) subwencje – plan pierwotny zakładał 15 192 327 zł. Dokonane zmiany w trakcie
roku budŜetowego spowodowały zwiększenie do kwoty 16 248 493 zł. Wykonanie
ze 100% realizacją. Główna pozycja w tej części to subwencja oświatowa.
b) na dotacje i inne środki
w budŜecie na 2010 rok zaplanowano 25 907 330 zł
Dokonane w trakcie roku budŜetowego zmiany, planowaną kwotę zmniejszono do
14 663 377 zł. BudŜet w tym dziale zrealizowano na poziomie 14 475 733,80 zł, co
stanowi 98,72 % planu po zmianach.
Dotacje zostały przeznaczone na:
sfinansowanie zadań zleconych gminie z zakresie administracji rządowej ,
zadań własnych,
na finansowanie wspólnej polityki rolnej,
na realizację zadań bieŜących jednostek sektora finansów publicznych,
własnych zadań bieŜących gmin,
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM w Sz-wie
4
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych,
II.
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.
WYDATKI
Plan pierwotny wydatków na realizację zadań został uchwalony w wysokości
102 496 653,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan został zmniejszony o kwotę
25 243 724,00 zł i na koniec roku wynosił 77 252 929,00 zł. Wykonanie planowanych
wydatków w roku 2010 wyniosło 70 565 990,42 zł .
Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
a) rolnictwo i łowiectwo – plan po zmianach zakładał wydatki w kwocie 1 469 813,00
zł, które zostały zrealizowane w 96,36%.
Wydatki bieŜące przeznaczono m.in. na: melioracje wodne, odpis 2%
podatku rolnego na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej, melioracje wodne,
imprezy wiejskie, konkurs estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej,
utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, doŜynki gminne, zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej, wyposaŜenie świetlicy wiejskiej w Cieciszowie i w Nowej
Koperni oraz przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego na terenie
Gminy Szprotawa.
Wydatki majątkowe to: budowa wodociągu w miejscowości Szprotawka,
Kartowice i w Biernatowie, remont świetlicy wiejskiej w Nowej Koperni
w ramach zapłaty za podatek oraz modernizacja przepustu melioracyjnego
w Lesznie Dolnym.
b) leśnictwo – plan wydatków tego działu po zmianach zakładał kwotę 8 000 zł,
wydatkowane 7 747,71
zł, co stanowi 96,85%. Wydatek poniesiono w związku
z zakupem drzew i krzewów ozdobnych w celu posadzenia ich na placach,
skwerach i w parkach .
c) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan po
zmianach 302 000,00 zł, wykonany został na kwotę 301 015,20 zł, co stanowi
99,67% planu. Wydatki tego działu to utrzymanie gminnej infrastruktury
ciepłowniczej, administrowanej przez Szprotawski Zarząd Nieruchomości „Chrobry”
Sp z o.o.. Ponadto, budowa przyłącza energetycznego do placu przy „Błoniach
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM w Sz-wie
5
Szprotawskich” oraz wymiana odcinka ciepłociągu na Osiedlu Słonecznym
w Szprotawie.
d) transport i łączność - na kwotę po zmianach 4 083 641,00 zł
wydatkowano
3 969 737,85 zł, co stanowi 97,21% planu. Wydatki bieŜące tego działu
zrealizowano w 93,99% planu w ramach których m.in.: wyrównywano drogi
równiarką mechaniczną, uregulowano naleŜności za umieszczenia urządzeń
obcych w pasie dróg powiatowych, za uŜytkowanie wieczyste dróg oraz za
dzierŜawę gruntów leśnych pod drogę w Lesznie Górnym, zakupiono szlaki na drogi
gminne i wewnętrzne, odnowiono oznakowanie poziome, naprawiono kanalizacje
deszczowe i kratki ściekowe, wypompowywano wodę z ulic, dokonano przeglądów
technicznych mostów. W ramach remontów wykonano m.in.: remonty cząstkowe
dróg i chodników gminnych oraz dróg osiedlowych. Wydatki majątkowe
zrealizowano w 99,77%. W ramach których wykonano m.in.: dokumentację
techniczną na przebudowę ulicy Chodkiewicza w Szprotawie oraz ulicy Koszarowej
i Odrodzonego Wojska Polskiego, a takŜe na modernizację ulicy Kochanowskiego,
Prusa, Chrobrego.
e) gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków w trakcie roku budŜetowego został
zwiększony do kwoty 5 034 011 00 zł , a wykonany został w kwocie 4 715 994,43
zł, tj.: 93,68 % planu. Wydatki bieŜące tego działu zrealizowano w 93%. Największą
pozycję stanowi zakup mediów i usług pozostałych. Wydatki majątkowe tego działu
zrealizowano w 94,69 % z przeznaczeniem na: budowę budynków mieszkalnych
o łącznej liczbie 40 mieszkań w Wiechlicach oraz przystosowanie obiektu
sztabowego przy ulicy Jesionowej w Wiechlicach na cele mieszkaniowe.
f) działalność usługowa – plan po zmianach tego działu w budŜecie określony został
na kwotę 593 600 00 zł , a zrealizowany na poziomie 86,10%. Obejmował
utrzymanie
cmentarzy
komunalnych
w
Szprotawie,
Lesznie
Górnym,
Siecieborzycach, Witkowie, Dzikowicach i Borowinie.
g) administracja publiczna – dział ten to zadania z zakresu administracji rządowej,
Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego. ZałoŜony w budŜecie plan wydatków po
zmianach na kwotę 6 107 822,00 zł został zrealizowany w 91,54% . Wydatki
bieŜące zrealizowano na poziomie 92,09%, a wydatki majątkowe w 24,29%. Niskie
stopień realizacji wydatków majątkowych związany jest z faktem, iŜ realizacja
zadania „Lubuski E-Urząd” została wstępnie przesunięta na rok 2011. Największy
udział wydatków tego działu to wynagrodzenia i pochodne.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM w Sz-wie
6
h) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa – wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na przygotowanie
i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 20 czerwca br.,
a takŜe na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Z uwagi na to,
Ŝe przygotowanie i przeprowadzenie wyborów jest zadaniem zleconym gminie
zostało ono w całości sfinansowane ze środków budŜetu państwa.
i) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa – plan wydatku
w budŜecie
po zmianach w trakcie roku budŜetowego wyniósł 455 566,00 zł,
zrealizowany został w kwocie 350 183,43 zł co stanowi 76,87% planu. Wydatki tego
działu to wynagrodzenia członków OSP i straŜników miejskich, zakup paliwa do
samochodów poŜarniczych, zakup energii elektrycznej i usług pozostałych do OSP.
W ramach wydatków majątkowych zakupiono centralę alarmową słuŜącą do
sterowania syrenami ostrzegawczymi na terenie Gminy Szprotawa, wybudowano
budynek gospodarczy przy remizie OSP w Długiem oraz zakupiono monitoring
wizyjny.
j) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poboremzaplanowany w budŜecie wydatek na kwotę 126 640,00 zł, zrealizowany został na
poziome 118 416,09., co stanowi 93,51%. Wydatki tego działu to: wypłata prowizji
z tytułu poboru podatków i opłat dla sołtysów, wynagrodzenia i pochodne z tytułu
usługi doręczenia decyzji podatkowych oraz koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego.
k) obsługa długu publicznego – po zmianach w trakcie roku budŜetowego
zakładano wydatek na kwotę 715 000 00
zł, wykorzystano 638 537,19 zł tj.
89,31%. Wydatek dotyczył spłaty odsetek z tytułu kredytów długoterminowych
i
wyemitowanych
obligacji
komunalnych,
w
tym
m.in.:
obsługa
kredytu
zaciągniętego w 2007 roku, obsługa wyemitowanych obligacji w 2009 roku, na
prowizje bankowe i obsługę kredytu krótkoterminowego.
l) oświata i wychowanie – plan wydatków tego działu (23 606 41,00 zł) w trakcie
roku został zmniejszony do kwoty 23 323 994,00 zł. Wykonanie na koniec roku to
kwota 20 862 244,90 zł tj. 89,45% planu. Wydatki bieŜące to: utrzymanie szkół
podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, utrzymanie
przedszkoli, gimnazjów, dowoŜenie uczniów do szkół, dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli oraz utrzymanie stołówek szkolnych. Wydatki majątkowe w wysokości
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM w Sz-wie
7
643 743, 18 zł przeznaczono na budowę placu zabaw przy szkołach podstawowych
w ramach programu „Radosna szkoła”, na modernizację oraz monitoring wizyjny
w jednostkach oświatowych. Największy udział w wydatkach tego działu to
wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Wydatki tego działu to równieŜ zakup energii, materiałów i wyposaŜenia, środków
Ŝywności, dowozy uczniów do szkół oraz nauka języków obcych.
m) ochrona zdrowia – plan wydatków w ciągu roku został zwiększony do kwoty
1 330 000,00 zł, a wykonany w wysokości 300 583,15 zł, tj.: 22,60% planu po
korekcie. Wydatki tego działu to m.in.: zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie
alkoholizmowi, dotacje dla organizacji poŜytku publicznego, wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zadania programu profilaktyki,
diety dla członków komisji realizujących program profilaktyki przeciwalkoholowej,
koszty postępowania sądowego, realizacja programów profilaktycznych, spłaty
zobowiązań po byłym MSP ZOZ w likwidacji.
n) pomoc społeczna – po korekcie w trakcie roku budŜetowego plan przewidywał
kwotę 14 288 074.00 zł, wykonany został w wysokości 13 656 318,84 zł tj. 95,58%
planu po korekcie. Wydatki tego działu obejmują pomoc społeczną świadczoną
przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych
realizowaną przez Urząd Miejski. W roku objętym sprawozdaniem na wypłatę
dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 874 138,17 zł tj. 99,09% planu.
o) pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – na załoŜony po zmianach plan
w budŜecie w wysokości 848 101,00 zł, zrealizowano 99,23% planu. Wydatki tego
działu poniesiono w związku z realizacją projektów pn.: „Przez wiedzę
i kompetencje do sukcesu”, „Od zabawy do nauki – Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty dzieciom 3-5 letnim”, „Liderzy aktywizują mieszkańców obszarów
wiejskich w Gminie Szprotawa”, „ Podniesienie poziomu kwalifikacji mieszkańców z
obszarów wiejskich w Gminie Szprotawa”, „Aktywizacja męŜczyzn szansą zmiany
mentalności środowiska lokalnego w Wiechlicach”, „Aktywna integracja-alternatywą
na lepsze jutro”. Część środków pochodzi z budŜetu krajowego, a część z budŜetu
Unii Europejskiej. Kwota środków zaplanowanych z budŜetu krajowego wynosi
125 710,11 zł, natomiast z budŜetu UE - 715 828,60 zł
p) edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków w ciągu roku został
zwiększony do kwoty 1 479 195,00 zł. Wydatkowano 1 308 295,87 zł, co stanowi
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM w Sz-wie
8
88,45 % planu po korekcie. Wydatki tego działu ponoszone są głównie na
utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach oraz pomoc
materialną dla uczniów realizowana ze środków budŜetu państwa.
q) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków w ciągu roku
został zmniejszony do kwoty 14 302 549,00 zł , a wykonany został w wysokości
14 011 103,94 zł co stanowi 97,96% po korekcie. Wydatki tego działu to m.in.:
gospodarka odpadami, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu oraz oświetlenie uliczne. Największa pozycja tego działu
to rozwiązanie gospodarki ściekowej we wsi Długie
r) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatek tego działu po korekcie
w trakcie roku budŜetowego zrealizowano w wysokości 1 407 786,44 zł tj. 95,24 %.
Wydatki tego działu to: dotacje dla Szprotawskiego Domu Kultury oraz Miejskiej
Biblioteki Publicznej, dotacje dla kościołów w Szprotawie, w Siecieborzycach.
s) kultura fizyczna i sport – plan wydatków w ciągu roku budŜetowego został
zmniejszony do kwoty 498 117,00 zł Wykonany został w kwocie 448 595,32 zł,
co stanowi 90,06% planu po korekcie. Wydatki tego działu to utrzymanie obiektów
sportowych,
dotacje
organizacjom
pozarządowym
na
realizację
zadania
publicznego, dotacje dla klubów sportowych.
Wydatki inwestycje na plan w wysokości 16 259 806,00 zł - zrealizowano na kwotę
15 760 373,14 zł.
BudŜet Gminy za rok 2010 zamknął się deficytem budŜetowym w kwocie
15 470 043,35 zł, którego źródłem finansowania były wyemitowane obligacje komunalne
oraz wolne środki.
ZadłuŜenie Gminy na koniec 2010 roku wyniosło 28 799 260,91 zł, w tym:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów 3 498 200 zł,
2) z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych 24 700 000 zł,
3) z tytuł zobowiązań wymagalnych 601.060,91 zł (w tym przejęte zobowiązania po
MSPZOZ w likwidacji 485 002,75).
Po raz pierwszy od czasu zmiany ustawy o finansach publicznych, Komisja
Rewizyjna, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oprócz wydania opinii do
sprawozdania Burmistrza i wykonania budŜetu Gminy Szprotawy za 2010 rok
zobowiązana była takŜe wydać opinię do sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz do
informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM w Sz-wie
9
Komisja Rewizyjna po analizie sprawozdania z wykonania budŜetu, sprawozdania
wydała opinię pozytywną i wystąpiła
finansowego i informacji o stanie mienia jst.
z wnioskiem do Rady o udzielenie burmistrzowi absolutorium. Opinię Komisji Rewizyjnej
przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Opinia Komisji Rewizyjnej została przedstawiona Wysokiej Radzie na sesji
absolutoryjnej w miesiącu czerwcu ubiegłego roku.
Ponadto, Komisja Rewizyjna jak zaznaczono na wstępie rozpatrzyła 8 skarg. Rolą
Komisji przy rozpatrywaniu skarg jest zbadanie zasadności zarzutów przedstawionych w
skargach i przygotowanie Radzie w formie uchwały swojego stanowiska. Przedstawione
projekty uchwał zostały przez Radę przyjęte zgodnie z wnioskiem Komisji. 4 skargi
dotyczyły działalności Burmistrza Szprotawy (3 trafiły pod obrady Rady jako niezasadne,
a jedna w trakcie rozpatrywania została przez skarŜącą wycofana), 3 na dyrektorkę Szkoły
Podstawowej nr 1 w Szprotawie ( 2 uznano za zasadne, 1 jest jeszcze nie zakończona
z uwagi na sprawy sądowe ), 1 skargę złoŜoną na działalność kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szprotawie uznano za niezasadną.
Komisja pracowała zgodnie z planami pracy zatwierdzonymi przez Radę.
Zajmowała
się
równieŜ
innymi
sprawami
wynikłymi
w
ciągu
okresu
objętego
sprawozdaniem. Swoje rozstrzygnięcia konstruowała w formie wniosków. Wszystkie
wnioski i zalecenia pokontrolne zostały przekazane właściwym organom.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Szprotawie
Zdzisław Popieniuk
Sporządziła:
Małgorzata Pachurka
inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i Komisji Rady
Szprotawa, dnia 16 stycznia 2012 roku
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM w Sz-wie
10