1 Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie
Sprawozdanie
z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym,
od 30 grudnia 2006 r. do 24 stycznia 2007 r.
Wysoka Rado!
Okres, który upłynął od ostatniej sesji wiązał się z realizacją zadań
wynikających zarówno z planu pracy Rady Miejskiej, jak również bieżących potrzeb
naszej gminy. Dziś przedkładam Państwu drugie od rozpoczęcia V kadencji Rady
Miejskiej sprawozdanie z działalności organu wykonawczego gminy.
Korzystając z przysługujących mi uprawnień w minionym czasie wydałem
9 zarządzeń w sprawach:
1. Sprzedaży
w
drodze
przetargu
ustnego
nieograniczonego
nieruchomości zabudowanej położonej w Szprotawie;
2. Zmiany Zarządzenia nr 0151/33/05 Burmistrza Szprotawy z dnia
21 kwietnia 2005 roku dotyczącego zasad udostępniania informacji
publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej;
3. Zasad udostępniania informacji publicznych na stronie internetowego
serwisu informacyjnego www.szprotawa.pl;
4. Powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej
w Siecieborzycach;
5. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Komunalnego nr 2
w Szprotawie do działania przy wykonywaniu czynności związanych
z powierzonym mieniem i w zakresie merytorycznym przedszkola;
6. Udzielenia
w
pełnomocnictwa
Siecieborzycach
do
p.o.
działania
dyrektora
przy
Szkoły
Podstawowej
wykonywaniu
czynności
związanych z powierzonym mieniem i w zakresie merytorycznym
szkoły;
7. Dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych
położonych na terenie miasta i gminy Szprotawy na okres jednego
roku;
8. Układu wykonawczego budżetu gminy Szprotawy na 2007 rok oraz
planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zaleconych ustawami;
9. Zmian w budżecie na 2007 rok.
1
4 stycznia przebywałem w Wałbrzychu na zaproszenie wiceprezesa
Wałbrzyskiej
Specjalnej
Strefy
Ekonomicznej
–
Jarosława
Witkowskiego.
Na spotkaniu omówiliśmy współpracę z WSSE. Poinformowano mnie, że strefa
na terenie gminy Szprotawy ma do dyspozycji 7,5 ha gruntów. Poproszono mnie
o przekazanie pisemnej informacji czy z tych 7,5 ha sprzedano jakikolwiek grunt
i czy inwestor, który go kupił wystąpi do strefy o ulgi w podatku dochodowym.
Kończąc spotkanie zaprosiłem wiceprezesa Witkowskiego do wizyty w Szprotawie.
8 stycznia podpisałem umowy na „Dowozy młodzieży szkolnej z terenu gminy
Szprotawy do szkół w roku 2007. Na wykonawców zadania wybrano: Klub Sportowy
„SPROTAWIA” , Usługi Autobusowe - Krystyna Frankowska, Usługi Handlowo
Przewozowe „Naviga” E. Frankowska, PHU Krzysztof Kozłowski oraz PKS Nowa Sól
Sp. z o.o.
10 stycznia zostało zorganizowane spotkanie z sołtysami naszej Gminy
w sprawach:
- wycinkowych planów budżetowych z zakresu Rad Sołeckich,
- zasad wynajmu świetlic wiejskich,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym,
- przygotowania w najbliższym czasie zebrań sprawozdawczo-wyborczych.
Z dużym zainteresowaniem spotkał się temat omówiony przez lidera programu
operacyjnego Odnowy Wsi Długie -
Pana Krzysztofa Burzyńskiego dotyczący
pozyskiwania środków unijnych.
Na
spotkaniu
wynagradzania,
12
oraz
stycznia
omówiono
ustalenia
projekt
regulaminu
uchwały
w
przyznawania
sprawie
dodatków
do wynagrodzenia, nagród i dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym
w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest
Rada Miejska w Szprotawie. Karta Nauczyciela, nakłada na organy prowadzące
szkoły obowiązek określania corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego, regulaminu wynagradzania. Zgodnie z zapisami ustawy
regulamin
podlega
uzgodnieniu
ze
związkami
zawodowymi
zrzeszającymi
nauczycieli. Oprócz mnie i mojego zastępcy w spotkaniu uczestniczyli kierownik
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz zespół negocjacyjny reprezentujący związki
zawodowe
zrzeszające
nauczycieli
w
placówkach
oświatowych
podległych
samorządowi Szprotawy. Efektem spotkania było uzgodnienie projektu zapisów
regulaminu.
2
15 stycznia rozpoczęły się w naszej gminie ferie zimowe, które potrwają
do 26 stycznia br. Na ten okres zorganizowano zajęcia rekreacyjno – sportowe
w placówkach oświatowych:
- W Szkole Podstawowej Nr 1 w Szprotawie - 180 godz.
- W Zespole Szkół w Szprotawie - 150 godz.
- W Szkole Podstawowej w Wiechlicach - 145 godz.
- Szkoła Podstawowa w Długiem - 50godz.
- Szkoła Podstawowa w Lesznie Górnym - 41 godz.
- Gimnazjum Nr 1 w Szprotawie - 65 godz.
- Gimnazjum Nr 3 w Wiechlicach - 35 godz.
We wszystkich szkołach organizatorzy starają się bezpiecznie i atrakcyjnie
zagospodarować czas wolny dzieci i młodzieży głównie za pomocą gier i zabaw
ruchowych. Urządzane są m. in. różnego rodzaju rozgrywki międzyklasowe,
dyskoteki, konkursy tańców i śpiewów oraz wyjazdy na basen i w góry.
Na wynagrodzenia za opiekę w czasie zajęć przeznaczono z budżetu gminy 9.000zł.
Środki te wystarczą na sfinansowanie 623 godzin zajęć.
Szalejący wiatr jaki miał miejsce w dniach od 18 do dnia 20 stycznia
spowodował duże szkody gospodarcze zarówno w budynkach i drzewostanie
będących własnością gminy jak i na prywatnych posesjach. Natychmiast podjęliśmy
działania naprawcze i porządkowe. Niektóre prace trwają do dnia dzisiejszego. Nadal
jednak jesteśmy w trakcie szacowania szkód.
19 stycznia w tut. Ratuszu zorganizowałem spotkanie z przedstawicielami
belgijskiej firmy Versco Consulting, w którym uczestniczyli burmistrzowie i wójtowie
sąsiednich gmin i Strzegomia. Ze strony naszego urzędu w spotkaniu towarzyszyli mi
z-ca burmistrza – Ryszard Barylak, kierownik Jan Łukaszewicz oraz Pani
Władysława Torbus - architekt. Podczas wizyty firma przedstawiła projekt domków
jednorodzinnych i wielorodzinnych, szczególnie wielorodzinnych – socjalnych
z drewna typu fińskiego. Postanowiliśmy spotkać się ponownie w celu zgłębienia
tematu w Strzegomiu.
22 stycznia podpisałem umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej
dla Projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji
Szprotawa” z firmą European Infrastructure Group Sp. z o.o. z Wrocławia.
Przetarg na rekultywację składowiska odpadów w Dziećmiarowicach został
rozstrzygnięty 3 stycznia. 15 stycznia podpisałem umowę. Termin wykonania zadania
3
określono na 30 grudnia 2007r. W dniu 22 stycznia przekazano wykonawcy plac
budowy pod realizację zadania.
Wykonawcą prac jest Zakład Instalacji Sanitarnych
C.O. i Gazowych –
Józef Kubik ze Szprotawy. Wartość zadania wynosi 993.106,33 zł. brutto.
W chwili obecnej prowadzone są prace przy wykonywaniu rurociągu
przesyłowego z miejscowości Henryków do wsi Wiechlice
oraz prace przy
wykonaniu rurociągów rozdzielczych i przyłączy w miejscowości Wiechlice .
Wykonawcą zadania jest firma EROWA Polska Sp. z o.o. z Międzyrzecza. Koszt
wykonania wynosi 524.056,48 zł. Termin realizacji to czerwiec 2007r.
Na ostatniej sesji informowałem, że wprowadziłem w Urzędzie Miejskim nowy
regulamin
organizacyjny.
Dzisiaj
chcę
szerzej
zgłębić
ten
temat.
Nowym
regulaminem zmieniłem strukturę organizacyjną. Likwidacji uległy dwa wydziały
tj, były Wydział Rozwoju Gminy oraz Wydział Promocji, Polityki Informacyjnej
i Przedsiębiorczości. Zakres zadań pierwszego wydziału włączony został do byłego
Wydziału Infrastruktury i aktualnie jest Wydziałem Infrastruktury i Rozwoju. Drugi
wydział został połączony z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Społecznych
i aktualnie nosi nazwę Wydziału Spraw Obywatelskich, Promocji i Przedsiębiorczości.
Utworzyłem odrębny Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska wyłączając
te zadania z byłego Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Uznałem, że zadania te są na tyle ważne, aby wyodrębnić je w oddzielnym wydziale.
Reasumując, osiem dotychczasowych wydziałów zastąpionych zostało siedmioma.
W Wydziel Administracyjno – Organizacyjnym zlikwidowane zostało stanowisko
kierownika wydziału. Struktura wydziałowa została spłaszczona poprzez likwidację
referatów,
które
stanowiły
wewnętrzne
komórki
organizacyjne
wydziałów,
niejednokrotnie z jednoosobową obsadą etatową. Jako wewnętrzne komórki
organizacyjne pozostały:
- Urząd Stanu Cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji
i Przedsiębiorczości,
- Biuro Obsługi Interesanta w miejsce Biura Obsługi Klienta i Biuro Obsługi Rady
w Wydziale Administracyjno – Organizacyjnym.
Zamianie uległy nazwy tych wydziałów, w których nastąpiła zmiana zakresu
działania. Celem przeprowadzonej reorganizacji było:
- usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego i tym samym obsługi interesanta,
4
- spłaszczenie struktury organizacyjnej w wydziałach poprzez likwidację referatów
(niejednokrotnie jednoosobowych),
- połączenie zagadnień zbliżonych przedmiotowo w jednym wydziale,
- zwięzłość struktury – mniej wydziałów,
- zapoczątkowanie oszczędności i zmniejszenie kosztów funkcjonowania
administracji, poprzez redukcję etatów kierowników wydziałów (2 stanowiska)
i na stanowiskach pracowniczych (4 etaty).
Widoczne skutki finansowe tego przedsięwzięcia będą w przyszłym roku, ponieważ
odchodzącym przysługują odprawy, ekwiwalenty urlopowe, niektórzy przebywają
na zwolnieniach lekarskich.
W minionym okresie międzysesyjnym sprzedano: 2 lokale mieszkalne na
łączną kwotę 7.239,00 zł, 3 działki przeznaczona pod budowę garażu za kwotę
11.315,00 zł zł, jedną działkę niezabudowaną za kwotę 17.200,00 zł, grunt będący w
użytkowaniu wieczystym na własność za kwotę 916,83 zł oraz jeden boks garażowy
za kwotę 8.790,00 zł. Ogółem wpływy ze sprzedaży wynoszą 45.460,83 zł
W czasie od 30 grudnia ub. do 24 stycznia br. przyjęto 103 wnioski o
przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 88 decyzji przyznających dodatek
mieszkaniowy, 5 decyzji odmownych, a 10 wniosków jest w trakcie rozpatrywania,
W tym samym czasie przyjęto 4 wnioski o przydział lokalu mieszkalnego.
Przydzielono jeden lokal mieszkalny i dokonano jednej zamiany pomiędzy
najemcami. W trakcie wykonywania jest także jedna eksmisja.
Oprócz wymienionych zadań wiele czasu poświeciłem na osobiste kontakty z
mieszkańcami gminy, zajmowałem się podejmowaniem ważnych dla naszej
społeczności decyzji gospodarczych oraz rozwiązywałem sprawy związanych z
codziennym funkcjonowaniem urzędu.
Sporządziła:
Marta Górniak – referent ds. obsługi sekretariatu
Szprotawa, 24 stycznia 2007 roku
5
6