Nasza Parafia Nr 17

Transkrypt

Nasza Parafia Nr 17
:: Nr 17/07 (435) ::
29.04 - 5.05
IV Niedziela
Wielkanocy
ISSN 1506-3089
TYGODNIK MICHALICKIEJ PARAFII MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ ANIOŁÓW
- PONIEDZIAŁEK DZ 13, 14.43-52;
PS 100, 1-5; AP 7, 9.14B-17;
J 10, 14; J 10, 27-30 ;
- WTOREK Dz 11, 19-26; Ps 87, 1-7;
J 10, 27; J 10, 22-30;
- ŚRODA Dz 12, 24-13,5a; Ps 67, 2-6.8;
J 8, 12b; J 12, 44-50;
- CZWARTEK AP 11, 19A; 12, 1.3-6A.10AB;
PS: JDT 13, 18-20;
KOL 1, 12-16; J 19, 27;
J 19, 25-27;
- PIĄTEK DZ 13, 26-33; PS 2, 6-11;
J 14, 6; J 14, 1-6;
- SOBOTA DZ 13, 44-52; PS 98, 1-4;
J 6.63B, 68B; J 14, 7-14;
[W
N U M E R Z E
KALENDARIUM
»2«
NASZE SPRAWY
»5«
OGŁOSZENIA
»6«
]
BEMOWIE
Powołanie w służbie wspólnoty Kościoła
CZYTANIA NA KAŻDY DZIEŃ:
- NIEDZIELA Dz 13, 14.43-52;
Ps 100, 1-5; Ap 7, 9.14b-17;
J 10, 14; J 10, 27-30;
NA
Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania do
Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego (29 kwietnia - 5 maja).
Publikujemy poniżej Orędzie papieskie, wydane z tej właśnie okazji.
C
zcigodni Bracia w Biskupstwie! Dro- niania pamiątki swojej śmierci i zmartwychdzy Bracia i Siostry! Doroczny Świa- wstania aż do dnia Jego chwalebnego powrotu
towy Dzień Modlitw o Powołania to przy końcu czasów - skierował do Ojca w ich
okazja ku temu, by ukazać znaczenie powołań intencji wezwanie: „Objawiłem im Twoje Imię
w życiu i w posłannictwie Kościoła. To również i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty
okazja, by intensyfikować naszą modlitwę, aby mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”
powołania wzrastały w aspekcie ilości i jakości. (J 17, 26). Posłannictwo Kościoła opiera się zaNa zbliżający się Dzień Modlitw o Powołania tem na zażyłej i wiernej wspólnocie z Bogiem.
pragnę zaproponować jako temat refleksji zaKonstytucja dogmatyczna „Lumen gengadnienie, które zawsze jest aktualne: powoła- tium” Soboru Watykańskiego II opisuje Kośnie w służbie wspólnoty Kościoła.
ciół jako „lud zjednoczony jednością Ojca, Syna
W zeszłym roku zapoczątkowałem nowy i Ducha Świętego” (nr 4), w którym odzwierciedcykl katechez w czasie audiencji środowych. la się tajemnica samego Boga. W konsekwencji
Cykl ten poświęcony jest relacji między Chry- w Kościele powinna znajdować odzwierciedlestusem a Kościołem. W inauguracyjnej kate- nie także miłość Trójcy Świętej. Dzięki działaniu
chezie stwierdziłem,
że pierwsza wspólno- Dzięki działaniu Ducha Świętego wszyscy
ta chrześcijan powstaczłonkowie Kościoła powinni tworzyć
ła wtedy, gdy niektórzy rybacy z Galilei, „jedno ciało i jednego ducha” w Chrystusie.
na skutek spotkania
z Jezusem, pozwolili się pozyskać Jego spojrze- Ducha Świętego wszyscy członkowie Kościoła
niem i Jego słowami, przyjmując Jego stanow- powinni tworzyć „jedno ciało i jednego ducha”
cze zaproszenie: „Pójdźcie za mną, a uczynię w Chrystusie. Kościół przeżywa tajemnicę jedwas rybakami ludzi” (Mk 1, 17; por. Mt 4,19).
ności z Bogiem i z braćmi najbardziej wtedy,
Jest prawdą, że Bóg ciągle wybierał niektó- gdy gromadzi się na Eucharystii, w swej orgare osoby, aby współpracowały z Nim w sposób nicznej strukturze pod przewodnictwem swobezpośredni przy realizacji Jego projektu zba- ich Pasterzy. Eucharystia jest źródłem tej jedwienia. W Starym Testamencie Bóg powołał ności ludu Bożego, o którą modlił się Chrystus
najpierw Abrama, by utworzyć „wielki naród” w wigilię swojej męki: „aby wszyscy stanowili
(Rdz 12,2). Później powołał Mojżesza, aby wy- jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby
prowadził naród izraelski z niewoli egipskiej i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył,
(por. Wj 3,10). Następnie Bóg wyznaczył inne że Tyś mnie posłał” (J 17, 21). Ta intensywna
osoby, zwłaszcza proroków, aby bronić i oży- wspólnota ułatwia rozkwit szlachetnych powiać przymierze ze swoim narodem. W Nowym wołań do służby w Kościele: serce wierzącego,
Testamencie Jezus, obiecany Mesjasz, zaprosił wypełnione Bożą miłością, zostaje pociągnięte
w osobisty sposób poszczególnych Aposto- do całkowitego poświęcenia się na rzecz Krółów, by z Nim przebywali (por Mk 3, 14) i by lestwa. Aby promować powołania, potrzebne
uczestniczyli w Jego misji. W czasie Ostatniej
Wieczerzy - powierzając im zadanie uwiecz> str. 4
Kalendarium
4 maja - Świętego Floriana
Patron ten jak podaje żywot spisany w VIII wieku uchodzi za postać
bezsporną i historyczną. Był dowódcą armii cesarskiej, oficerem rzymskim. Florian którego cechowała cnota męstwa i wielkie posłuszeństwo w
głoszeniu i obronie prawdy, doprowadziły Go do śmierci męczeńskiej.
Ż
ył w czasach bardzo trudnych. Za czasów cesarza Dioklecjana 284 - 305 nastały
prześladowania chrześcijan w całym cesarstwie. Jako aktywny deklarujący się chrześcijanin pospieszył do Lorch w przygranicznej
prowincji, koło Wiednia, by tam nieść otuchę
i nadzieję prześladowanym czterdziestu legionistom chrześcijańskim. Czynił to jawnie i publicznie, dając tym samym przykład
wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego.
Wykonawca poleceń cesarskich ,namiestnik prowincji Akwilinus aresztował Floriana. Namiestnik Akwilin starał się oficera
rzymskiego wszelkimi sposobami groźbami
i obietnicami zmusić do odstępstwa od wiary. Kiedy jednak środki te zawiodły, kazał
mili sobie, że za zmiłowaniem przybył Polsce
nowy orędownik i opiekun. Dotychczasowy
patron Austrii, Bolonii od chwili przybycia
do Krakowa stał się jego patronem.
Kult św. Floriana znacznie się wzmógł
w Polsce i Krakowie po roku 1528, kiedy to
ogromny pożar strawił Kleparz - dzielnicę
Krakowa, a ocalał jedynie kościół św. Floriana. Odtąd zaczęto czcić św. Floriana w Polsce
jako patrona od pożogi ognia i jako opiekuna
straży pożarnej. Dlatego jego ołtarze, obrazy
i figury można spotkać w kościołach, na bramach miast, na placach, rynkach i w strażnicach. Kraków ocalał od zniszczenia ogniem
wojny także w roku 1939 i 1945. Ikonografia
polska przedstawia najczęściej św. Floriana
jako rzymskiego oficera z naTen, który poniósł męczeństwo, gdy śpieszył ze swym czyniem z wodą do gaszenia
świadectwem wiary, z pomocą i pociechą prześladowanym ognia lub wprost gaszącego
w czasie pożarów dochrześcijanom w Lauriacum, stał się zwycięzcą i obrońcą ogień
mów, czy też kościołów lub
w wielorakich niebezpieczeństwach, jakie zagrażają innych obiektów. Wzywamaterialnemu i duchowemu dobru człowieka. ny jako opiekun Królestwa
Polskiego, stał się Patronem
go biczować a następnie poddać torturom Miasta Krakowa i Ojczyzny. Ten, który poprzez szarpanie jego ciała specjalnymi haka- niósł męczeństwo, gdy śpieszył ze swym
mi i wreszcie uwiązawszy kamień młyński świadectwem wiary, z pomocą i pociechą
u szyi zatopiono dzielnego bohatera w nur- prześladowanym chrześcijanom w Lauriatach rzeki Anizy - dzisiejsza Enns, na terenie cum, stał się zwycięzcą i obrońcą w wieloAustrii. Działo się to 4 maja 304 roku. W raz rakich niebezpieczeństwach, jakie zagrażają
z nim śmierć poniosło 40 innych chrześcijan, materialnemu i duchowemu dobru człowiektórzy oddali życie Chrystusowi.
ka. Trzeba także podkreślić, że św. Florian od
Można powiedzieć dzisiaj, że te tortury wieków jest czczony w Polsce i poza nią jako
przez które przeszedł św. Florian były nie- patron strażaków a więc tych, którzy wierni
ludzkie i w świetle tego widzimy dopiero , przykazaniu miłości Boga i bliźniego, oraz
jaka odwaga , męstwo i ofiarność towarzy- chrześcijańskiej tradycji, niosą pomoc bliźszyła naszemu patronowi i jego współczes- niemu w obliczu zagrożenia klęskami żynym. Ciało Floriana odnalazła wdowa Wale- wiołowymi. Szczególną troską otoczyli św.
ria i ze czcią je pochowała. Nad jego grobem Floriana także ludzie trudnych zawodów
z czasem wybudowano klasztor i kościół jak: hutnicy, kominiarze, a także garncarze
Benedyktynów, a później Kanoników Late- i piekarze, czyli przedstawiciele profesji wiąrańskich. W roku 1184 na prośbę księcia Ka- żących się z ogniem. Ze względu na rodzaj
zimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława śmierci jaką poniósł za wiarę, spieszą po jego
Krzywoustego Idzi, biskup Modeny, przy- pomoc ludzie zagrożeni wojną, pożarem, żywiózł relikwie św. Floriana do Krakowa. wiołem wody i wiatru, sztormu, po wódzią
W uroczystościach odbioru relikwii znajdo- a także skażeniem środowiska naturalnego.
wał się późniejszy biskup krakowski, kroniŚw. Florian - patron ludzi, którzy w trosce
karz, błogosławiony Wincenty Kadłubek Z o życie bliźniego, ludzkie mienie i środowichwilą przywiezienia relikwii św. Floriana do sko, walczą z kataklizmem, żywiołem, zaKrakowa mieszkańcy tego miasta uświado- grożeniem, nieszczęściem.
2 NASZA PARAFIA 17/2007
www.parafia-bemowo.waw.pl
Św. Florian - wzór człowieka nieugiętego w swoich przekonaniach,
wzór wierności wyznawanej wiary,
wzór męstwa, odwagi, ofiarności - narażał się dla bliźniego, dla przyjaciół,
chciał pomóc, chciał ulżyć w cierpieniu i padł ofiarą własnej ofiarności.
To św. Florian - Ta świetlana postać każe nam się zatrzymać i zadu-
mać nad naszą wiarą, a patrząc na
siebie zapytajmy -jakie ja posiadam
Jego cnoty, cechy i jak je realizuję
w swoim życiu codziennym, chrześcijańskim, rodzinnym, zawodowym,
społecznym - jako człowiek, funkcjonariusz PSP, druh OSP a może
sympatyk, przyjaciel służby pożarniczej? Na pewno jest dobrze, ale czy
Kalendarium
3 MAJA
Święto NMP
Królowej Polski
Święto św. Józefa Rzemieślnika jest bardzo
ewangeliczne. Ewangelia nazywa św. Józefa
cieślą-stolarzem. Musiał to być znany w okolicy
producent, skoro Jezusa nazywano synem cieśli.
Św. Józef musiał miłować swoje rzemiosło, skoro
to zamiłowanie i zawód przeszły na Jezusa.
n też został w Ewangelii św. Marka nazwany
cieślą. Z tej pracy utrzymywał siebie i Matkę do trzydziestego roku życia, po
dość wczesnej śmierci Józefa. Józef musiał być także
solidnym rzemieślnikiem,
bowiem ewangelista Mateusz nazwał go mężem sprawiedliwym.
Kiedy Papież Pius XII
w roku 1956 ustanowił na
ten dzień uroczystość św.
Józefa Rzemieślnika, chciał
robotnikom i wszystkim
pracownikom katolickim
dać najpiękniejszy wzór
do naśladowania, a równocześnie zapewnić im
w Niebie szczególnego Orędownika i Patrona. Trzeba
przyznać, że wybór był
szczęśliwy. Całe bowiem
życie św. Józef spędził jako
rękodzielnik i wyrobnik
w ciężkiej i zarobkowej pracy. Taki powinien być styl
www.parafia-bemowo.waw.pl
RK
Kalendarium
1 MAJA
Św. Józef Rzemieślnik
przykładem godności
człowieka pracy
O
do końca? Niech to spojrzenie na św.
Floriana patrona strażaków i te kilka
myśli posłuży naszemu duchowemu
rozwojowi, wzrastaniu, a św. patron
niech uczy nas wprowadzać w życie
i naszą służbę te wartości, które przez
1700 lat niesie ze sobą.
pracy każdego chrześcijańskiego pracownika. Chrześcijanin powinien mieć we
czci pracę. Jest ona przecież
nakazana przez Boga już
pierwszym ludziom w raju.
Widocznie dobrze wykonywana praca nie przeszkadza, lecz raczej przyczynia
się do przeżywania szczęścia. Jest przecież udziałem
w doskonaleniu świata
i własnej osoby. Praca ma
go uświęcać, ma być źródłem gromadzenia zasług
dla nieba, podobnie jak to
było w życiu św. Józefa.
Tak oto skromny Cieśla
z Nazaretu, który był na
ziemi podporą i opiekunem
Syna Bożego i Jego Matki
Dziewicy, jest obecnie otoczony osobliwym kultem
jako uosobienie godności
człowieka pracy i opatrznościowy Opiekun rodziny
robotniczej.
Darmin
Kult Maryi jako Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski wyróżnia Kościół katolicki spośród
innych wyznań chrześcijańskich w Polsce. Kult
ma charakter lokalny i występuje w Polsce oraz
polskich parafiach przy skupiskach Polonii.
T
ytuł Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski ma dla polskich katolików szczególne znaczenie. Mówi on o obecności
NMP w historii polskiego narodu. Jan Długosz nazwał Maryję
Panią świata i naszą. 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej
król Jan Kazimierz w sposób oficjalny ślubował: Ciebie za
Patronkę moją i za Królowę państw moich dzisiaj obieram.
W trzechsetną rocznicę ślubów Jana Kazimierza episkopat Polski z inicjatywy więzionego prymasa Stefana Wyszyńskiego
dokonał ponownego zawierzenia całego kraju Maryi i odnowienia ślubów królewskich. 26 sierpnia 1956 roku około miliona
wiernych na Jasnej Górze złożyło Jasnogórskie Śluby Narodu
Polskiego. Według katolików, uznać Maryję za Królowę oznacza przede wszystkim żyć na jej wzór. Jest w tym wezwania do
kształtowania autentycznej miłości do ojczyzny, która przejawia
się w prawym sumieniu, rzetelnym wypełnianiu obowiązków
swego stanu, w miłości Boga i bliźniego.
Matka Boska Częstochowska ubrana perłami,
Cała w złocie i brylantach, modli się za nami.
Aniołowie podtrzymują Jej ciężką koronę
I Jej szaty, co jak noc są gwiazdami znaczone.
Ona klęczy i swe lice, gdzie są rany krwawe,
Obracając, gdzie my wszyscy, patrzy na Warszawę.
O Ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie,
I w kościele, i w sklepiku, i w pysznej komnacie,
W ręku tego, co umiera, nad kołyską dzieci,
I przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci.
Która perły masz od królów, złoto od rycerzy,
W którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy,
Która widzisz z nas każdego cudnymi oczami,
Matko Boska Częstochowska, zmiłuj się nad nami!
D.
17/2007 NASZA PARAFIA 3
> str. 1
jest zatem duszpasterstwo uważne
na tajemnicę Kościoła jako wspólnoty, gdyż kto żyje we wspólnocie kościelnej, która jest harmonijna, współodpowiedzialna i zaangażowana, ten
z pewnością łatwiej nauczy się słyszeć
głos powołania. Troska o powołania
wymaga zawsze stałego wychowania
ku słuchaniu głosu Boga, jak to czynił
Heli, który pomagał młodemu Samuelowi zrozumieć to, czego oczekiwał
od niego Bóg i ochoczo to wypełniać
(por. 1 Sam 3,9). Uważne i wierne wsłuchanie się jest możliwe jedynie w klimacie osobistej wspólnoty z Bogiem. To realizuje się głównie poprzez modlitwę.
Zgodnie z bezpośrednim zaleceniem
Pana, mamy prosić o dar powołań najpierw poprzez wytrwałą i wspólnotową modlitwę do „Pana żniwa”. Zaproszenie do modlitwy jest sformułowane
w liczbie mnogiej: „Proście więc Pana
żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje” (Mt 9, 38). To wezwanie ze
strony Pana odpowiada duchowi „Ojcze nasz” (Mt 6, 9), czyli duchowi tej
modlitwy, której On sam nas nauczył
i która stanowi „streszczenie całej Ewangelii” (por. Tertulian, „De Oratione”,
1,6: CCL 1, 258). W tym kluczu symptomatyczna jest też inna wypowiedź
Jezusa: „Jeśli dwaj z was na ziemi
zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest
w niebie” (Mt 18, 19). Dobry Pasterz
zaprasza nas zatem do tego, by błagać
Ojca w niebie, by błagać wspólnie i ufnie, aby zechciał On posłać powołania
na służbę Kościoła - wspólnoty.
Dobry Pasterz zaprasza nas zatem do tego,
by błagać Ojca w niebie, by błagać wspólnie
i ufnie, aby zechciał On posłać powołania na
służbę Kościoła - wspólnoty.
Echem tych samych słów jest posynodalna adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis”, która podkreśla, że
kapłan „jest sługą Kościoła - wspólnoty, gdyż zjednoczony z biskupem
i w ścisłej więzi z kolegium prezbiterów, buduje jedność wspólnoty kościelnej w harmonii różnych powołań,
charyzmatów i posług” (nr 16). Jest
rzeczą konieczną, by wewnątrz ludu
chrześcijańskiego każda posługa i charyzmat prowadziły do pełnej komunii,
a zadaniem biskupów i kapłanów jest
harmonizowanie posług i charyzmatów ze wszystkimi innymi powołaniami i służbami w Kościele. Również
życie konsekrowane jest w swej istocie służbą na rzecz tej jedności, jak to
jest ukazane w świetle posynodalnej
adhortacji „Vita consecrata” mojego
czcigodnego Poprzednika Jana Pawła
II: „Życie konsekrowane z pewnością
w skuteczny sposób przyczyniło się
do tego, by w Kościele był podkreślany wymóg braterstwa jako wyznanie
wiary w Trójcę Świętą. Poprzez ciągłe
promowanie miłości braterskiej także
w formie życia wspólnego życie konsekrowane ukazało, że uczestnictwo we
wspólnocie trynitarnej może zmienić
relacje międzyludzkie, tworząc nowy
rodzaj solidarności” (nr 41).
W centrum każdej wspólnoty
chrześcijańskiej znajduje się Eucharystia, źródło i szczyt życia Kościoła. Każ-
Troska o powołania wymaga zawsze stałego
wychowania ku słuchaniu głosu Boga, jak to
czynił Heli, który pomagał młodemu
Samuelowi zrozumieć to, czego oczekiwał od
niego Bóg i ochoczo to wypełniać
Zbierając doświadczenie minionych wieków, Sobór Watykański II
podkreślił znaczenie wychowania
przyszłych księży do autentycznej
wspólnoty eklezjalnej. Na ten temat
czytamy w „Presbyterorum ordinis”:
„Wykonując posługę Chrystusa - Głowy i Pasterza - ze względu na autorytet, który mają, prezbiterzy w imieniu
biskupa gromadzą rodzinę Bożą jako
wspólnotę ożywianą jednością i za
pośrednictwem Chrystusa prowadzą
ją do Ojca w Duchu Świętym” (nr 6).
4 NASZA PARAFIA 17/2007
dy, kto decyduje się służyć Ewangelii
- jeśli tylko żyje Eucharystią - wzrasta w miłości do Boga i do bliźniego,
przyczyniając się w konsekwencji do
budowania Kościoła jako wspólnoty.
Można powiedzieć, że „miłość eucharystyczna” motywuje i staje się podstawą aktywności powołaniowej całego
Kościoła, gdyż - jak o tym napisałem
w encyklice „Deus caritas est” - powołania do kapłaństwa oraz do innych
posług i służb rozkwitają w ludzie
Bożym tam, gdzie są tacy ludzie, w
których Chrystus staje się dostrzegalny w swoim słowie, w sakramentach,
a zwłaszcza w Eucharystii. Dzieje się
tak dlatego, że „w liturgii Kościoła,
w jego modlitwie, w żywej wspólnocie wierzących, doświadczamy miłości Boga, odczuwamy Jego obecność
i w ten sposób uczymy się rozpoznawać Boga w codzienności. On jako
pierwszy nas pokochał i nadal nas
kocha jako pierwszy; właśnie dlatego
my też stajemy się zdolni do tego, by
odpowiedzieć miłością” (nr 17).
Na koniec zwracamy się do Maryi,
która wspierała pierwszą wspólnotę,
gdzie „wszyscy trwali jednomyślnie
na modlitwie” (por. Dz 1, 14), aby pomagała Kościołowi w stawaniu się dla
współczesnego świata ikoną Trójcy
Świętej - wymownego znaku miłości
Boga do wszystkich ludzi. Dziewica
Maryja natychmiast odpowiedziała
na propozycję ze strony Boga Ojca,
mówiąc: „Oto ja, służebnica Pańska”
(Łk 1, 38). Niech Ona wstawia się za
nami, aby ludowi chrześcijańskiemu
nie zabrakło sług Bożej radości: kapłanów, którzy w jedności z ich biskupami, będą wiernie głosić Ewangelię
i sprawować sakramenty, zatroszczą
się o lud Boży i będą gotowi, by ewangelizować całą ludzkość. Niech Maryja
sprawi, by także w tym naszym czasie
wzrastała liczba osób konsekrowanych, które pójdą pod prąd, realizując
rady ewangeliczne ubóstwa, czystości
i posłuszeństwa i które w sposób profetyczny świadczyć będą o Chrystusie
i o Jego wyzwalającym orędziu zbawienia. Drodzy bracia i siostry, których
Pan powołuje do szczególnych posług
w Kościele, pragnę zawierzyć was w
szczególny sposób Maryi, aby Ta, która
lepiej niż ktokolwiek inny zrozumiała
sens słów Jezusa: „Moją matką i moimi
braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je” (Łk 8, 21), nauczyła was słuchania Jej Boskiego Syna.
Niech Ona pomoże wam powiedzieć
całym życiem: „Oto, Boże, idę pełnić
Twoją wolę” (por. Hbr 10, 7). Przekazując te życzenia, zapewniam każdego
o mojej szczególnej pamięci w modlitwie i wszystkim z serca błogosławię.
Watykan, 10 lutego 2007 roku
Benedykt XVI, papież
www.parafia-bemowo.waw.pl
Nasze Sprawy
Informacje dla kandydatów i rodziców do Gimnazjum z Oddzialami
Charakterystyka klas pierwszych w roku szkolnym 2007/2008.
• Oddział dwujęzyczny z językiem francuskim (języki: francuski, angielski). Oferujemy kandydatom 6 godzin języka
francuskiego w tygodniu, od II klasy terminologia francuska z biologii i matematyki. Nabór do klasy - test lingwistyczny
z predyspozycji językowych;
• Oddział z rozszerzonym programem języka francuskiego DELF (języki: angielski, francuski);
• Oddział z rozszerzonym programem matematyki, fizyki i informatyki (języki: angielski, niemiecki);
• Oddział „europejski” z rozszerzonym programem historii, wos-u (języki: angielski, włoski);
• Oddział z rozszerzonym programem własnym z ekologii (języki: angielski, niemiecki);
• Oddział ogólny (języki: niemiecki, angielski);
Co nas wyróżnia?
Otrzymaliśmy tytuł „SZKOŁY Z KLASĄ”
Należymy do KLUBU SZKÓŁ TOLERANCJI
Realizujemy projekt SOCRATES COMENIUS
W naszej szkole działa Szkolny Klub Europejski „EUROKLUB”
oraz Młodzieżowy Wolontariat KLUB OŚMIU WSPANIAŁYCH
Nasza szkoła w liczbach:
• 496 uczniów
• 18 oddziałów (6 klas pierwszych, 6 klas drugich, 6 klas trzecich)
• 50 nauczycieli
• 5 nauczanych języków obcych
• ponad 10 000 woluminów w szkolnej bibliotece
Infrastruktura szkoły:
• dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe oraz laboratoria językowe
• nowoczesny kompleks sportowy ze sztuczną nawierzchnią - boiska do piłki plażowej, siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, nożnej, kort tenisowy , bieżnia lekkoatletyczna oraz sala gimnastyczna i 6 małych sal
• trzy pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
• biblioteka z bogatym księgo¬zbio¬rem, multimediami i czasopismami
• Centrum Multimedialne w bibliotece szkolnej
• stołówka szkolna
Nasza oferta edukacyjna:
• klasy dwujęzyczne polsko-francuskie z dodatkowym językiem angielskim
• nauka dwóch spośród pięciu języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego
• klasy realizujące rozszerzone treści programowe z języka francuskiego (DELF)
• klasy realizujące program własny z ekologii
• realizacja Europejskiego Portfolio Językowego
• klasy realizujące rozszerzone treści programowe z matematyki, fizyki, informatyki
Zajęcia pozalekcyjne:
• koła przedmiotowe
• koła zainteresowań
• zajęcia informatyczne
• zajęcia plastyczne
• zajęcia sportowe
• teatr „ Pod Trójką ”
www.parafia-bemowo.waw.pl/
Doroczne przedsięwzięcia edukacyjno-wychowawcze:
• Dzielnicowe Dni Europy
• Dni Tolerancji
• Ogólnopolskie Warsztaty Językowe
• Forum Angielskich Kół Teatralnych FAKT
• Dni Otwarte Szkoły
• Wyjazdy integracyjne klas I
• Ślubowanie oraz Otrzęsiny klas I
• Walentynki, Andrzejki,
• Połowinki klas drugich, bale karnawałowe, Bal Trzecioklasistów
17/2007 NASZA PARAFIA 5
ogłoszenia
Ogłoszenia Parafialne
IV NiedzielaWielkanocy - 29.04.2007 r.
1. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa
i życia konsekrowanego- zakonnego.
2. We wtorek rozpoczynają się Nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej
Maryi Panny. W naszym kościele nabożeństwa będą odprawiane w dni
powszednie o godz. 18.30. W niedziele o godz. 17.30. Zachęcamy do
udziału wszystkich parafian szczególnie dzieci młodzież.
3. W środę wspomnienie św. Atanazego – biskupa i doktora Kościoła.
4. W czwartek Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polsk
i rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Msze św. będą odprawiane
w porządku niedzielnym. Kancelaria w tym dniu nieczynna.
5. W piątek wspomnienie św. Floriana – męczennika. Jest to również
I piątek miesiąca. Spowiedź rano podczas każdej Mszy świętej. Od
godz. 9.00 udamy się do chorych z posługą sakramentalną. Po południu
spowiedź dla dzieci od godz. 17.00 i Msza św. dla dzieci i dorosłych
o godz. 18.00.
6. W I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 i nabożeństwie majowym, wystawienie Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Aniołów
i nabożeństwo Różańcowe z udziałem Czcicieli Żywego Różańca
o godz. 20.00 Msza św. zakończona Apelem jasnogórskim.
7. Informujemy, że dzisiaj i w przyszłą niedzielę o godz. 11.30 w Kaplicy
Aniołów nie będzie Mszy św. dla dzieci.
8. Kancelaria parafialna od poniedziałku do piątku będzie czynna tylko po
południu.
9. Wszystkim parafianom i gościom życzymy radosnego przeżywania
dzisiejszej niedzieli i nowego tygodnia z zachętą do uczestnictwa w Maryjnych – majowych nabożeństwach.
Msze Święte w naszej parafii:
Niedziela:
7.00 - Godzinki NM
8.30
10.00 - młodzieżowa
11.30 - suma
11.30 - dla dzieci /kaplica/
13.00
18.00
20.00 - studenci
Dni Powszednie:
6.15
7.00
8.00
18.00
Biblioteka parafialna zaprasza:
Pon.
Śr.
Cz.
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
www.biblioteka.parafia-bemowo.waw.pl
Zwracamy się z prośbą o przynoszenie różnych zabawek które
mogą posłużyć za fanty i nagrody
na aukcji i loterii.
Zabawki można zostawiać na furcie z dopiskiem „Dzień Dziecka”.
Zyski z loterii wspomogą całoroczną prace młodzieży naszej parafii.
Samolotowa Pielgrzymka
do Francji
Paryż – opactwo św. Michała
Archanioła – Lisieux
25 – 29.05 2007 r.
Zgłoszenia:
- po każdej Mszy św. w zakrystii,
- na furcie domu zakonnego
(22 638 24 58, w godz. 9.00-20.00)
ArtBem Zaprasza
Kancelaria czynna:
Od poniedziałku do piątku w godzinach:
9.00 - 10.00
16.30 - 18.00
Tel: 638 24 58 wew. 134
Redaktor Naczelny: Ks. Rafał Kamiński, tel. 638 24 58 (wew. 133)
DTP: Adam Puzio - [email protected]
Adres Redakcji: ul. Ks. Br. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa
Konto Parafii: BPH - PBH S.A. 06 1060 0076 0000 4042 8004 1300
NP w Internecie: www.parafia-bemowo.waw.pl; [email protected]
Nakład: 2 000 egz.
Koszt wydania: 35 gr/egz.
Cena: Dobrowolne ofiary złożone do skarbonek „Naszej Parafii”
6 NASZA PARAFIA 17/2007
3 czerwca młodzież naszej parafii
organizuje coroczny festyn
z loterią z okazji międzynarodowego Dnia Dziecka.
Bemowskie Centrum Kultury
zaprasza na koncert pieśni Stanisława Moniuszki zatytułowany
„Śpiewnik Polski”.
Wykonawcami utworów Ojca polskiej opery będą słynni śpiewacy,
soliści Teatru Wielkiego - Opery
Narodowej.
Koncert odbędzie się dzisiaj,
29 kwietnia o godzinie 19.00
w siedzibie Centrum, przy ulicy
Górczewskiej 201.
Na furcie można odebrać bezpłatne podwójne zaproszenia
www.parafia-bemowo.waw.pl

Podobne dokumenty