Polityka społeczna a misja Kościoła. Streszczenie Istnieje potrzeba

Transkrypt

Polityka społeczna a misja Kościoła. Streszczenie Istnieje potrzeba
Jan Mazur OSPPE
Polityka społeczna a misja Kościoła.
Streszczenie
Istnieje potrzeba klarownego uporządkowania relacji pomiędzy misją Kościoła a
realizacją zadań polityki, w szczególności zaś polityki społecznej. Jest to temat raczej
nieobecny we współczesnym dyskursie na polu nauk społecznych, a ważny z uwagi na fakt,
że w realizacji celów polityki społecznej uczestniczą ludzie należący do Kościoła, którzy
swoje zaangażowanie motywują aksjologią chrześcijańską. Kościół jako instytucja zbawcza
nie angażuje się bezpośrednio w uprawianie polityki społecznej. Nie można też traktować go
jako jednego z jej podmiotów. Sam się do nich nie zalicza i nie chce, aby kojarzono go z
polityką społeczną. Jednak do jej podmiotów w pewnym sensie należą organizacje ściśle
kościelne i takie, które mają charakter katolicki, o ile podejmują zadania społeczne. Jeśli
znaczny procent obywateli należy do Kościoła, to ze zrozumiałych względów wywiera on
istotny wpływ na decyzje polityczne za pośrednictwem swoich członków, którzy działają w
partiach politycznych, organizacjach pozarządowych czy innych stowarzyszeniach i
instytucjach. Dlatego katolicka nauka społeczna postuluje, by obecność Kościoła w polityce
społecznej odznaczała się ewangelicznym świadectwem.
Słowa kluczowe: polityka społeczna, katolicka nauka społeczna, podmioty polityki
społecznej, organizacje pozarządowe, społeczeństwo obywatelskie, zaangażowanie
polityczne, ewangelizacja

Podobne dokumenty