OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ

Transkrypt

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ
Dane Klienta(ów):
imię i nazwisko Klienta(ów)
............................................................
Miejscowość, data
..................................................................................
............................................................
Nazwa nowego sprzedawcy
Numer PESEL Klienta(ów)
..................................................................................
Adres punktu poboru energii (PPE):
ulica, numer domu/numer mieszkania
............................................................
Adres do korespondencji
..................................................................................
Kod pocztowy i miejscowość
..................................................................................
Numer telefonu
..................................................................................
Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres PPE)
..................................................................................
OŚWIADCZENIE
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ POZA LOKALEM
PRZEDSIĘBIORSTWA LUB NA ODLEGŁOŚĆ
(w terminie 14 dni od zawarcia umowy)
Niniejszym informuję o odstąpieniu na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.
2014.827) o prawach konsumenta od umowy kompleksowej/sprzedaży o numerze ................................
........................... zawartej w dniu ............................................................ oraz o odwołaniu udzielonego
Państwu pełnomocnictwa dotyczącego zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
............................................................
Podpis Klienta