Dietetyka pediatryczna

Transkrypt

Dietetyka pediatryczna
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie
Instytut Dietetyki
Opis modułu kształcenia
Nazwa modułu (przedmiotu)
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Dietetyka pediatryczna
S-DIET-I-A-DIETDIEP _I
Kod podmiotu
Dietetyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności
stacjonarne
IV
Zajęcia z zakresu nauk podstawowych
Liczba godzin zajęć w semestrze
Formy zajęć i inne
Całkowita
Wykład
Razem:
Kategoria
efektów
0
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w ramach form zajęć
Waga w %
Zaliczenie pisemne
Tryb zaliczenia przedmiotu
Pracy
studenta
Zajęcia
kontaktowe
60
30
30
60
30
30
Liczba punktów ECTS
Całkowita
2
Zajęcia
kontaktowe
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Lp.
Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu)
1.
Potrafi zdefiniować i omówić okresy rozwoju człowieka
uwzględniając dojrzewanie przewodu pokarmowego.
Zna w ogólnym zakresie zasady Ŝywienia kobiet w
okresie prekoncepcyjnym oraz w ciąŜy. Potrafi wyjaśnić
konieczność zmian w Ŝywieniu kobiety cięŜarnej i ich
wpływ na rozwój płodu.
zaliczenie
pisemne / test
2.
Zna zasady Ŝywienia naturalnego i sztucznego
niemowlęcia oraz potrafi wytłumaczyć wpływ
nieprawidłowego Ŝywienia na rozwój chorób
powstałych na tle wadliwego Ŝywienia.
zaliczenie
pisemne / test
1.
1
Zajęcia praktyczne
Kolokwium / test zaliczeniowy
Wiedza
Kompetencje
społeczne
Ma świadomość posiadanej wiedzy z zakresu Ŝywienia
niemowląt, kobiet cięŜarnych oraz karmiących i
konieczności stałego jej uzupełniania
Kolokwium
100
Razem
100 %
Efekty
kierunkowe
Efekty
obszarowe
Uwagi
K_W05
K_W14
K_W15
K_W16
K_W20
K_W23
K_W26
K_W04
K_W09
K_W14
K_W16
K_W20
K_W23
M1_W01
M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W10
K_K01
K_K03
Prowadzący
Forma zajęć
Wykład
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
Dr n. med. Bogusław Bucki
Nie
Sposób
ustalania
oceny z
przedmiotu
M1_W01
M1_W02
M1_W03
M1_W04
M1_W10
M1_K01
M1_K02
Treści kształcenia
Wykład interaktywny, prezentacja multimedialna,
Wykład
Metody dydaktyczne
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Liczba
godzin
Tematyka zajęć
Etapy rozwoju człowieka
2
śywienie w okresie prenatalnym
3
Ogólne załoŜenia Ŝywienia w pediatrii
3
Rozwój czynnościowy przewodu pokarmowego
2
śywienie w Pediatrii Ŝywienie dzieci zdrowych
3
Problemy towarzyszące Ŝywieniu enteralnemu dzieci
2
śywienie w Pediatrii -Karmienie sztuczne
3
śywienie dzieci a choroby cywilizacyjne
3
Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego
3
Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego - Biegunki ostre
2
Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego - Biegunka przewlekła
2
Probiotyki w Ŝywieniu dzieci
2
Razem liczba godzin:
30
Literatura podstawowa:
Dietetyka. śywienie zdrowego i chorego człowieka.; Ciborowska H., Rudnicka A.; PZWL; W-wa 2005.
1
2
śywienie dzieci w zdrowiu i chorobie; red. Krawczyński M.; HELP MED; Kraków 2008.
3
Normy Ŝywienia człowieka - fizjologiczne podstawy.; red Ziemiański Ś.; PZWL; W-wa 2001
Literatura uzupełniająca:
Pediatria t.1 i 2 ; red. Kubicka W., Kawalec W. PZWL, W-wa 2006.
1
2
śywienie człowieka zdrowego i chorego red. Gawęcki J., Hasik J.; PWN W-wa 2000
3
śywienie człowieka, słownik terminologiczny. Gertig H., Gawęcki J.; PWN; W-wa 2008
............................................................
…………………………………
Koordynator modułu (przedmiotu)
Dyrektor Instytutu
podpis
pieczęć i podpis