toru ń skiekantiana - Filo

Transkrypt

toru ń skiekantiana - Filo
T O R U Ñ S K I E
K A N T I A N A
Filo–Sofija
Nr 1 (8), 2008, ss. 7-8
ISSN 1642-3267
Miros³aw ¯elazny
Toruñ
Die Zusammenarbeit zwischen Toruñ und Marburg
Seit fünfundzwanzig Jahren arbeitet das Institut für Philosophie an der Nikolaus
Kopernikus Universität mit dem Institut für Philosophie Philipps-Universität
Marburg bei den Forschungen zum Nachlass Immanuel Kants zusammen. Diese
von Professor Werner Stark und Professor Miros³aw ¯elazny geleiteten Forschungen nahmen ihren Anfang mit der gemeinsamen Suche nach und der wissenschaftlichen Bearbeitung der mit Kants Tätigkeit verbundenen Texten, die in den
polnischen Bibliotheken aufbewahrt wurden. Die wertvollste Frucht jener Zusammenarbeit war die Entdeckung des Exemplars Metaphysik von Baumgartem
mit Kants handschriftlichen Notizen in der Bibliotheksammlung der PAN (Polnischen Akademie der Wissenschaften). Studenten, Doktoranden und Wissenschaftler beider Universitäten haben eine kritische Ausgabe der Notizen aus
Vorlesungen des Philosophen, die von seinem Studenten, Krzysztof Celestyn
Mrongowiusz, angefertigt worden sind, ausgearbeitet und veröffentlicht. Die genannten Beispiele der Zusammenarbeit sind natürlich nur einige der zahlreichen
wissenschaftlichen Projekte, die von beiden Universitäten realisiert worden sind.
Der vorliegende Teil von Filo-Sofija wird Professor Werner Stark in Dankbarkeit für die langjährige und allseitige den polnischen Studenten und Wissenschaftlern erwiesene Hilfe dediziert.
8
Miros³aw ¯elazny
Toruñ
O wspó³pracy toruñsko-marburskiej
Instytut Filozofii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika od dwudziestu piêciu lat wspó³pracuje z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Philippsa w Marburgu (Institut für
Philosophie Philipps-Universität Marburg) w badaniach nad spuœcizn¹ Immanuela Kanta. Badania te rozpoczê³y sie od wspó³pracy prof. Wernera Starka i prof.
Miros³awa ¯elaznego w dziedzinie poszukiwania i opracowania naukowego zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ wielkiego filozofa dokumentów przechowywanych w polskich bibliotekach. Najcenniejszym owocem tej wspó³pracy by³o odnalezienie
w zbiorach Biblioteki PAN w Gdañsku egzemplarza Metafizyki Baumgartena
z odrêcznymi notatkami Kanta. Zespó³ studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych obu uniwersytetów opracowa³ te¿ i opublikowa³ w krytycznej
edycji zapiski z wyk³adów filozofa, sporz¹dzone przez jego ucznia, Krzysztofa
Celestyna Mrongowiusza. Oczywiœcie s¹ to tylko niektóre z licznych przedsiêwziêæ naukowych podjêtych wspólnie przez oba oœrodki.
Niniejsz¹ czêœæ Filo-Sofiji œrodowisko toruñskich filozofów chcia³oby
zadedykowaæ prof. Wernerowi Starkowi w podziêce za d³ugotrwa³¹ wspó³pracê
oraz wszechstronn¹ pomoc okazywan¹ polskim studentom i pracownikom naukowym.

Podobne dokumenty