Regulamin projektu

Transkrypt

Regulamin projektu
BIURO PROJEKTU: 03-472 Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel. 022 566 47 87 :: fax. 022 566 47 81::
:: www.armsa-ecodriving.pl
REGULAMIN PROJEKTU
„Eco driving – zielona jazda”
Realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla
przedsiębiorstw.
§1
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Uczestniku – należy przez to rozumieć uczestnika Projektu.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Projekcie, należy przez to rozumieć projekt zatytułowany „Eco
driving – zielona jazda”.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Beneficjencie, należy przez to rozumieć Agencję Rozwoju
Mazowsza S.A.
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o pracowniku (w odniesieniu do projektów objętych pomocą
publiczną) należy przez tą definicję rozumieć:
a) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94, z późn. zm.,
b) właściciela, pełniącego funkcję kierownicze,
c) wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i
czerpiącego z niego korzyści finansowe.
5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Mikro, Małym i Średnim przedsiębiorstwie należy rozumieć
przez to przedsiębiorstwa spełniającego warunku określone w załączniku nr. I do rozporządzenia
Komisji (WE) nr. 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. Pomocny przy określeniu statusu przedsiębiorcy
(mikro, mały lub średni przedsiębiorca) może być kwalifikator MŚP udostępniony na stronie
http://www.parp.gov.pl/index/index/1408.
§2
Warunki uczestnictwa
1. Szkolenia skierowane są do przedsiębiorstw (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r, (Dz. U. z 2010 r. Nr. 220, poz. 1447 z późn. zm.) należących do
Projekt „Eco driving – zielona jazda” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
KRS: 0000249823
NIP: 521-337-46-90
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 20 000 000,00 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 20 000 000,00 zł
BIURO PROJEKTU: 03-472 Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel. 022 566 47 87 :: fax. 022 566 47 81::
:: www.armsa-ecodriving.pl
sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Województwa Mazowieckiego oraz ich
pracowników posiadających prawo jazdy kat. B.
2. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 500 pracowników zatrudnionych w mikro, małych i
średnich przedsiębiorstwach z obszaru woj. mazowieckiego.
3. Wsparciem zostanie objęte minimum 100 firm z województwa mazowieckiego.
4. Wsparciem zostanie objęte co najmniej 20 MMŚP, prowadzących działalność w następujących
branżach: turystyka (m.in. hotelarstwo, gastronomia), transport, przemysł rolno-spożywczy,
ochrona środowiska, handel, motoryzacja, usługi finansowe, energetyka odnawialna, ochrona
środowiska, działalność badawczo-rozwojowa.
5. Połowa uczestników (250 osób) będzie miała wykształcenie co najwyżej średnie.
6. Terminy szkoleń będą publikowane na stronie internetowej projektu w zakładce „terminarz
szkoleń”. W razie potrzeby istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu dla większej liczby
osób z danego przedsiębiorstwa.
§3
Rekrutacja
1. Wstępne zgłoszenie uczestnictwa w projekcie odbywa się przez wypełnienie oraz przesłanie do
organizatora projektu formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami (całość dostępna na stronie
internetowej projektu). Formularz powinien być dostarczony do biura projektu lub przesłany
pocztą elektroniczną na adres [email protected]. Formularz stanowi zbiór podstawowych informacji
dotyczących przedsiębiorcy, niezbędnych do przygotowania Umowy szkoleniowo-doradczej
pomiędzy organizatorem, a przedsiębiorcą.
2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje udziału w projekcie. Udział w projekcie
następuje wyłącznie po podpisaniu umowy szkoleniowo-doradczej pomiędzy organizatorem, a
przedsiębiorcą.
3. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają pracownicy z wykształceniem co najwyżej średnim.
4. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają kobiety.
Projekt „Eco driving – zielona jazda” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
KRS: 0000249823
NIP: 521-337-46-90
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 20 000 000,00 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 20 000 000,00 zł
BIURO PROJEKTU: 03-472 Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel. 022 566 47 87 :: fax. 022 566 47 81::
:: www.armsa-ecodriving.pl
5. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń z zastrzeżeniem pkt.
3 i 4.
6. Zapisy do projektu „Eco driving – zielona jazda” rozpoczną w lipcu 2014r. i będą prowadzone do
marca 2015r.
7. Rekrutacja Uczestników do każdej grupy odbywać się będzie niezależnie i będzie prowadzona w
wyznaczonych terminach.
8. Rekrutacja będzie prowadzona przez specjalistę ds. rekrutacji w biurze projektu w Warszawie,
ul. Brechta 3, tel: 22 5664787
9. Dokumenty rekrutacyjne zamieszczone będą na stronie: www.armsa-ecodriving.pl w zakładce
REKRUTACJA.
§4
Szkolenia
1. Szkolenia mają na celu podnoszenie poziomu kwalifikacji z zakresu efektywnego oszczędzania
energii 500 pracowników pracujących w MMSP woj. mazowieckiego dzięki szkoleniu „Eco driving
– zielona jazda” i zdobyciu certyfikatu w okresie 01 sierpnia 2014 – 30 kwietnia 2015.
2. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej, długość szkolenia wynosi 4 godziny.
Szczegółowy harmonogram szkolenia znajduję się na stronie www.armsa-ecodriving.pl
3. Szkolenia odbywać się będą w maksymalnie 3 osobowych grupach przydzielonych do jednego
samochodu i trenera.
4. Szkolenia odbywają się w godzinach pracy uczestników.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania terminu szkolenia w przypadku nie zebrania się
wystarczającej liczby uczestników.
6. Organizator zapewnia ciepłe napoje dla uczestników szkolenia, pokrywa również koszty samego
szkolenia. Inne koszty związane ze szkoleniem, w szczególności koszt transportu na miejsce
szkolenia, ponoszą na własny koszt uczestnicy.
Projekt „Eco driving – zielona jazda” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
KRS: 0000249823
NIP: 521-337-46-90
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 20 000 000,00 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 20 000 000,00 zł
BIURO PROJEKTU: 03-472 Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel. 022 566 47 87 :: fax. 022 566 47 81::
:: www.armsa-ecodriving.pl
§5
Kryteria dostępu
1. Projekt jest skierowany do MMSP i/lub ich pracowników, które/-rzy dotychczas nie korzystały ze
wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Priorytetu VIII (w ramach konkursów
ogłoszonych w województwie mazowieckim w latach 2007-2011
2. Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw, które w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch
poprzedzających go latach kalendarzowych nie otrzymały pomocy de minimis bądź otrzymały pomoc
de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą o którą się
ubiega nie przekracza równowartość kwoty 200 000 euro a w przypadku podmiotu prowadzącego
działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000 euro,
obliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.
§6
Obowiązki uczestnika projektu
Uczestniczka/uczestnik projektu lub przedsiębiorcę wysyłającego pracownika do udziału w projekcie
zobowiązuje się do :
1. Dostarczenia kompletu dokumentów niezbędnych do przystąpienia do udziału w projekcie na 7 dni
przed rozpoczęciem szkolenia.
2.
Przestrzegania regulaminu projektu oraz postanowień zawartych w umowie szkoleniowo –
doradczej.
3. Wypełniania w trakcie szkoleń Projektu wszystkich zaleceń prowadzących i organizatora szkolenia
4. Aktywnego uczestnictwa w szkoleniach Projektu.
5.
Bieżącego informowania biura projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy
udział w projekcie.
6. Wypełnienia ankiet ewaluacyjnych na rozpoczęcie oraz na koniec udziału w projekcie.
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
2. Regulamin obowiązuje do dnia 30.04.2015 r.
Projekt „Eco driving – zielona jazda” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
KRS: 0000249823
NIP: 521-337-46-90
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 20 000 000,00 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 20 000 000,00 zł
BIURO PROJEKTU: 03-472 Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel. 022 566 47 87 :: fax. 022 566 47 81::
:: www.armsa-ecodriving.pl
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku zaistnienia okoliczności
to uzasadniających, w szczególności w przypadku zmiany zapisów Projektu.
Projekt „Eco driving – zielona jazda” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
KRS: 0000249823
NIP: 521-337-46-90
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 20 000 000,00 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 20 000 000,00 zł

Podobne dokumenty