Zapytanie o cenę - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Transkrypt

Zapytanie o cenę - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu
Łowicz, 29.04.2014r.
Zapytanie o cenę
1.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania
rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:
zorganizowanie pikniku integracyjnego dla rodzin zastępczych (jednodniowego) łącznie
dla 100 osób (w tym: 96 dzieci, 4osoby opieki – pracownicy PCPR w Łowiczu)
Wykonawca dokonuje wyboru miejsca. Piknik integracyjny może być zorganizowany w
Łowiczu lub w innej miejscowości położonej na terenie powiatu łowickiego/województwa
łódzkiego. W tym wypadku Wykonawca pokrywa koszty dowozu 100 osób plus opiekunów
dzieci – rodziców zastępczych (ok. 40 osób).
Preferowane jest, aby piknik był zorganizowany na świeżym powietrzu. W przypadku
niepogody - Wykonawca zabezpiecza rozwiązanie alternatywne tj. lokal zadaszony,
bezpieczny oraz alternatywny program pikniku.
Wykonawca we własnym zakresie organizuje:
- program kulturalno-rozrywkowy dla dzieci np. zaprasza animatora lub instytucję
organizującą w/w program, osobę odpowiedzialną za poprowadzenie zabawy dla dzieci
(oprawa muzyczna, wodzirej, poprowadzenie konkursów).
- usługę gastronomiczną w skład której preferowane są przekąski z grilla wraz z
przystawkami i dodatkami, soki butelkowe i woda dla każdego uczestnika pikniku w ilości
nie mniejszej niż 1 l na osobę, dla 100 uczestników pikniku (soki i woda produkowane przez
znane i ogólnodostępne marki)
- ciasto – w ilości: bez ograniczeń dla uczestników i ich opiekunów ok. 140 osób (min. 3
rodzaje)
- dodatkowe atrakcje typu: wata cukrowa, popcorn, dmuchane zamki, malowanie twarzy,
przejażdżka końmi, inne według uznania wykonawcy,
- nagrody w konkursach stosując zasadę, że każde dziecko powinno otrzymać co najmniej
jedną nagrodę.
W przypadku imprezy plenerowej Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować bezpieczne
warunki pobytu z dostępem do pełnego węzła sanitarnego (toalety, umywalki, bieżąca woda,
mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki jednorazowe). W przypadku miejsca pikniku poza
Łowiczem - Wykonawca zapewnia dojazd do wskazanego miejsca jak i powrót.
Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć wszystkich uczestników imprezy integracyjnej.
Piknik integracyjny może być zorganizowany na terenie miasta Łowicza, powiatu
łowickiego/województwa łódzkiego
W 2014r. piknik integracyjny dla rodzin zastępczych przeznaczony jest dla mieszkańców
powiatu łowickiego i jest realizowany zgodnie z założeniami współfinansowanego przez
Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Priorytetu VII poddziałania
7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogółem dla 100 osób (dzieci i opiekunów).
Przedstawiona oferta cenowa będzie podstawa do oszacowania wartości zamówienia.
Terminy realizacji:
1) jednodniowy piknik integracyjny dla rodzin zastępczych w terminie: do 15 czerwca
2014r.
2) czas trwania imprezy:
od godziny 12.00 do godziny 16.00.
Wszystkie koszty związane o organizacją pikniku ponosi Wykonawca.
Prosimy o przesłanie szacunkowej ceny – kalkulacji kosztów:
1. drogą elektroniczną na adres: [email protected]
2. faxem na nr: 46 837 03 44
3. drogą pocztową, kurierską lub złożoną osobiście na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Podrzeczna 30
99-400 Łowicz
do dnia 5 maja 2014r. do godziny 13.00
Bliższych informacji udziela: P. Małgorzata Janicka - pracownik PCPR w Łowicz
osobiście lub pod nr tel. 46 837 03 44
Nazwa i adres wykonawcy Cenę brutto za 1
oraz nr telefonu, faxu, euczestnika
mail
Cenę netto za 1
uczestnika
Całkowity
koszty imprezy
plenerowej dla
100 osób
Cena brutto
Cena netto
…………………………….
Pieczątka oferenta i podpis