wi. 1155 - Genealogy Indexer

Transkrypt

wi. 1155 - Genealogy Indexer
Sznejdman
9 86
13 3 5
20 7 1
29 23
25 28
2 4 95
27 43
Sznejdman, zakład
kiszkowy,
Za­
w a l n a SS
Sznlolls B o l e s ł a w ,
dr m e d , nacz.
lekarz Ubezp. S p o t , m . P o r t o ­
wa 26
Szokalskl Stefan, Sw. Jacka 8
Szostakowskl H e n r y k ,
M . Pohulan­
ka 14
Szpak
Stanisław,
przem.
leśny,
m . Potok 18
Szpak
Szymel,
przedstawiciel.
Ostrobramska 25
Szperling N a f t e l , W i l e ń s k a 28
S Z P I T A L E :
230
13 93
1181
60
39
18 40
2145
26
3 57
23 3 4
1351
17 75
10 33
25 26
9 55
15 25
25 25
23 09
451
468
467
15 43
23 8 2
1 2 78
415
5 89
28 47
28 62
1111
1184
25 9 4
8 02
266
16 55
12 80
28 50
702
17 9 2
2 4 58
17 60
5 45
2 7 37
2 24
1515
Dla
Kobiet
Omlny Ż y d o w s k i e j ,
W l t o l d o w a 15
P a ń s t w o w y Psychiatryczny w KoJranach
P a ń s t w o w y Psychiatryczny,
Let­
nia 6
Sawicz, Bakszta 2
Ś w . Jakuba, b , 3 Maja 8
— oddz. chirugiczny, 3 M a j a 8
— oddz. wewnętrzny, 3 Maja 8
Z a k a ź n y , Orodzka 10
ż y d o w s k i , Zawalna 42
Szpotanskl K. I S-ka, S. A . , F a b r y ­
ka
Aparatów
Elektrycznych,
Przedstawiciel J. Kruźołek, M i c ­
kiewicza 33
Szpunt, biuro z b o ż o w e ,
Jagielloń­
ska 9 |
Szryro B o r y s , W ę g l o w a 12
Sztolń Josel, kupiec, W ę g l o w a 14
Sztejn Rubin,
przemysłowiec, Sw.
Filipa 1
Sztejn 1 Szturman, S-ka
firmowa,
Tartaki 4
Sztcjnberg Grzegorz, m . J a g i e l l o ń ­
ska 3
Sztejnhauer
L e w , , dr m e d . , chor.
skórne wener. ( 1 6 — 2 0 ) , Zamko­
wa 18 (róg Ś w . Michalskiej)
Sztok I . , k i e r o w n .
wlleńsk. Oddz.
Sp. A k c . „ G e n t e l m a n " w L o d z i ,
Subocz 6a
Sztrall B o l e s ł a w , cukiernia, Mickie­
wicza 12
Sztrall K., cukiernia, Mickiewicza 22
„Sztrall K.",
cukiernia, Wielka 2
Szuksteliska Roda, współwłaśc. tabr.
„ B a ł t y k " , Stefańska 23
Szulc C y r y l , inż. e l e k t r y k , Mostowa 3a
Szumańscy W . i E „ dom h a n d l o w y ,
Mickiewicza 1
Szumborowicz K „ Zakład
Wyrobu
Narzędzi Chirurgicznych I Elek­
tromedycznych, Uniwersytecka 4
Szumicliski W u l f , dr m e d . Trocka 9
Szunejko Stanisław, agronom,
Kal­
waryjska 8
Szunski Judei, Szopena 3
Szur Herman 1 S-ka
f.
„El-Fa".
skład l a r b
I a r t . elektrotechn.
I budowlanych, Niemiecka 3
Szur R., skład l a r b , mater. elektro­
technicznych, budowlanych, Nie­
miecka 11 (róg Sw. Mikołaja 1)
Szwajlich D a w i d , mgr p r a w , Stefań­
ska 27
Szwanebach T e o d o r , artysta malarz,
-U- m . , J. Jasińskiego 6
Szwarc Jakub, I n ż , m , W . Pohulan­
ka 41
Szwed Julian, naucz, g l m n a z . Pie­
kiełko 7
Szwelnik Bronisław, krawiec męski,
W . Pohulanka 2
Szwoynicki Otton, m . Bankowa 2 i
SzwykowskI L u d w i k ,
dyr.
Banku
Gosp. K r a j o w e g o , Oddz. w W i l ­
nie, m , Ż y g m u n t o w s k a 20
„ S z y b a " , firma M . Majzel I A . Kublic, skład
szkła
okiennego i
luster, Zawalna 32
Szylańskl Hlrsz, kupiec
leśny, K i ­
jowska 6
Szyk F. I S-wle, skład nasion i na­
wozów sztucznych,
Zawalna 68
Szymanowlcz Mieczysław, mierniczy
przysięgły, Mickiewicza 15
Szyszkowski
M i k o ł a j , wicedyr. I z ­
by P r z e m . - H a n d l ,
m . Objazdo­
wa 8
śmiatowskl Z b i g n i e w , d y r . , Mickie­
wicza 6—1
śmigielski Jerzy,
dr
med,
chor.
wewn. (17—18), Góra Boufialowa 21
2667
4 42
26 5 6
1617
8 47
25 2 2
13 54
15 99
6 20
1 2 37
190
828
15 0 4
śwlackiewicz J ó z e f , wytwórnia bisz­
koptów, pierników, cukrów | cze­
kolady, Kalwaryjska 38
ś w l ą t e c k l Kazimierz, ra, M . P o h u ­
lanka 14
Świątkowski Mieczysław,
Kościusz­
ki l l a
Świątkowski M , D / H , Wielka 63
ś w i d a W i t o l d , a d w o k a t . Portowa 26
Swiderski L u d w i k , mgr, k l e r . Oddz.
O r g . D y r . O k r . P. i T ,
m.,
Jasna 34
świeco w
Rubin,
handlowiec,
m,
W . Pohulanka 3
świeźyński Z d z i s ł a w , lekarz, chor.
w e w n . , Sw. Jakuba 16
Święcicki J ó z e f , redaktor, T . Zana 21
Święcicki W i k t o r , Zakretowa 2
śwlrski A b r a m , m , przemysłowiec
leśny, W . Pohulanka 16
śwlrski C h . , wlaśc. składu f u t e r . Nie­
miecka 37
śwlrski Izaak, Nikodema 4
18 68
18 58
715
18 99
18 00
1 2 05
27 38
29 80
198
16 97
14 79
3 71
8 40
3 58
16 59
1517
Talerman Józef,
2054
T a ń s k i Adam
przemysłowiec l e ś ­
n y , Piłsudskiego 6
Z y g m u n t , m . Gimna­
zjalna 6
6 77 Tarasiewicz
D o m i n i k , m j r . s.
s.
Nowa Aleja 3 m . 3
2 2 48 Tarasiewicz Jan, księgarz, Zarzecz­
na 5a
26 89 Taraszkiewicz
Leonard,
kawiarnia.
Wileńska 33
5 7 1 „ T a r b u t " Ż y d . Stow.
Kult.-Ośw.,
Niemiecka 21
16 8 1 T a r e l Hlrsz, z a k ł . k r a w i e c k i ,
Nie­
miecka 35
28 75 T a r g i Północne
w
Wilnie, dyrek­
cja, Wileńska 36
6 38 T a r g o ń s k a Stanisława, Niemiecka 2
1 7 6 T a r t a k i Fabryka W y r o b ó w Stolar­
skich B r . L. 1 B . Parnes, T a r ­
taki 32
7 9 1 Tartak
parowy,
Borodzicki
Z.,
śwlrski Z. 1 S-ka, Fabryczna 14
1 5 7 T a r t a k Parowy Centralny i F a b r y ­
k a W o l i n y , Alperowicz Z. I Soseńskl J ,
Sp.,
Pijarska 8
7 29 T a r t a k P a r o w y , K. Gerszater, A n t o ­
kolska 110
17 26 T a r t a k Parowy S t e f a ń s k i , Z. N . Ep­
sztejn 1 S-wle, Przemysł D r z e w n y ,
Słowackiego 42
4 1 3 T a r t a k P a r o w y Szapiro, Bagatela 23
- 7 6 1 Tartak
Parowy
Szapiro,
Szapiro
Józef, m . S ł o w a c k i e g o 19
28 20 T a r t a k Plóromonckl, wł. Sz. I E. So­
bolowie & B r . Szyszko, P i ó r o niont 7
18 4 1 T a u b Michał, d y r . , Mickiewicza 30
9 4 5 T e a t r M i e j s k i , W . Pohulanka 11
2 2 4 T e a t r Muzyczny „ L u t n i a " , M i c k i e ­
wicza 6
— (dod.)
śmiatowskl
Zbigniew,
d y r . , m , Mickiewicza 6
18 43 Techniczna Szkoła ż y d (Techni­
kum W1L), Gdańska 3
19 04 Tejtel J ó z e f , a d w , Zawalna 27
8 75 Tejtelbaum Flawiusz, a d w .
Jagiel­
lońska 7
13 79 Telerant C. 1 S-wle, Niemiecka 26
22 47 Tenczyńskl Tadeusz,
dyr.
Oddz.
Warsz. T - w a Ubezp., Portowa 12
17 07 Teodozjusz, arcybiskup p r a w o s ł a w ­
ny wileński I l i d z k i , O s t r o b r a m ­
ska 10
20 67 Tjeder Michał, d y r . B i o l o g . Stacji,
Mickiewicza 44
4 73 T o d Chasla,
wł. f a b r y k i pudełek,
Ś w . Nikodema 8
29 68 Tomaszewicz Stanisław, emeryt, m ,
Popowska 2b
15 98 Tomaszewski Aleksander, I n t . l e ś ­
n y , m . Kasztanowa 2
26 43 Tomaszewski Emanuel, lekarz, P l ó romont 1 1
13 92 Tomaszewski J., „ C e l "
( P . K. O.
8 0 6 7 1 ) , Lipowa 8
2 1 9 9 Topel A.
Wytwórnia
Mleczarska,
w y r o b y : śmietanka pasteryzowa­
na, śmietana, kefir leczniczy I
sery białe. Żydowska 16, Oddz.
Zawalna 48
20 20 Toplłko W i k t o r ,
budowniczy,
m.
Bonifraterska 6
14 09 Topór-Wąsowskl Tadeusz, k p t , m . .
Artyleryjska 2
2 1 9 3 Torenbcrg F., owocarnia,
Wileń­
ska 10
26 03
27 60
417
712
2912
24 55
1175
23 3 2
23 7 1
8 62
18 39
1171
1964
1977
2116
6 90
2252
502
22 23
318
600
17 45
2216
23 4 1
24 86
1146
18 24
189
1133
—
Tunkiel
Wilno
T - w o Kredytowe m . W i l n a , d y r e k ­
cja, Jagiellońska 14
T - w o Kredytowe m . W i l n a , sekreta­
riat, Jagiellońska 14
T - w o Lnlarskie, Sw. Jacka 2
T-wo
Miejskich
I
Międzymiasto­
wych KomunikacyJ Autobusowych,
Sp. A k c , biuro wydziału ruchu,
Jagiellońska 14
— dyrekcja i biuro glowne
— g a r a ż . Legionowa 2
T - w o Opieki nad Zdolną a Nieza­
możną Młodzieżą Szkolną „ T O M "
W W i l n i e , Sierakowskiego
25
T - w o O ś w i a t y „ T a c h k e t n o n i " , Sw.
Jańska 1
T - w o Pomoc Pracy, Subocz 19
T - w o Pomocy
w
Samokształceniu
i m . T . Zana
T - w o Przyjaciół Nauk, Lelewela 8
T-wo
Przyjaciół
żyd.
Instytutu
Naukowego,
Wiwulskiego 18
T - w o Ubezp. „ G e n e r a l i " ,
Mickie­
wicza 19
T - w o Ubezp. „ O r z e ł " ,
Sp.
Akc.
Oddz. w W i l n i e , Teatralna 4
T - w o Ubezpieczeń Vita-Kotwica, Sp.
A k c i Inspektorat
w
Wilnie,
Mickiewicza 9
„ T O Z " Kolonia i żłobek, Górańcy 10
„TOZ",
T-wo
Ochrony Z d r o w i a
Ludności żydowskiej w Polsce,
Oddz. w Wilnie, b i u r o , M o s t o ­
wa 14
Tórczyńskl Roman,
adw,
m , sw.
Filipa 4
Trachtenberg
B-cia,
skład
futer.
Wielka 39
Trachtenberg B-cla,
skład
futer,
l i l i a . Wielka 19
Trachtenberg Józef, Subocz 9
Trakieniskl L.,
D/H., Nowogródz­
ka 18
Transportowe
Biuro
„Ekspedycja
M i e j s k a " , Stefan ż u k o w s k i , Za­
walna 16
Transportowe
Biuro
„Ekspedycja
W i l e ń s k a " , transporty I przewoź
mebli, Wielka 13
„ T r a n s w i l " , T - w o , bocznica kolejo­
w a i sprzedaż węgla kamienne­
go,' Słowackiego 27
„ T r a n s w i l " T - w o , Rocznica kolejo­
w a , A l . Żwirki i W i g u r y 2
„ T r a n z y t " , dom
ekspedycyjno-przew o z o w y , Stefańska 5
T r e j w a s Z o f i a , W . Pohulanka 19
„ T r i o " , Iryzjernia, Mickiewicza 29
T r o c k a Nadzieja, właśc. d o m u , Za­
walna 33
Trocki
Eliasz,
kierown.
składu
sprzedały Nr 1 Akc. T-wa K u r landzkiej Olejarni, Sadowa 4
T r o c k i Eliasz, m , M .
Pohulan­
ka 10
T r o c k i F „ d r med.,
chirurg
m,
Zawalna 49
T r o c k i Józef, przemysłowiec, Por­
towa 7
T r o c k i Noach, m . Sadowa 4
Trocki S „ I n ż , dyr.
T-wa
Akc.
Kurlandzkiej Olejarni, m . Sado­
wa 4
T r o c k i Samuel, m , Zawalna 14
T r o c k i Z . , dr med., W .
Pohulan­
ka I
T r o k Jakub, I n ż , W . Pohulanka 27
Tromszczyńskl
E,
wytwórnia
sztuczn. wód minerału , kierow­
nik mag. W . Wrześnlowskl, P i w ­
na 7
Trubickl Witold, major,
Zakreto­
wa 2
Truszkowska M a r l a ,
W . Pohulan­
ka 23
T r y t e k Stanisław, starosta p o w i a t o ­
w y , m , Zawalna 30
Tschesno M i r o n , Kwiatowa 4
WILNO
ul. Zawalna 2, tel. 19-84
2176
20 00
Tumanls Józef,
zakład
ślusarskomeclianiczny, Nowogródzka 6
T u n k i e l A r o n , współwł. Domu Ban­
kowego „ K ł e c k
i Lewin", m .
Jagiellońska 9
wi. 1155

Podobne dokumenty