Lwów 658 Lw. - Genealogy Indexer

Transkrypt

Lwów 658 Lw. - Genealogy Indexer
Lwów
2 55 35
Polska
—
Powszechny
Polska A g e n c j a I n f o r m a c j i Handlowej
P. A . 1 . H . w W a r s z a w i e , S p . z o .
o . , oddział we L w o w i e , p a s . M l k o ­
lascha
Poltka Agencja I n f o r m a c j i Handlowej
,.P. A . I . H . " , S p . z o. O. Centrala: W-wa,
Czackiego 6. t e l . 293-36 . 291-14 i 317-80.
O d d z i a ł : L w ó w , Pasaż Mlkolascha 11 schody
tel. 2-55-35.
.
Polska Agencja T e l e g r . ( p . P A T )
1 1 5 07 Polska
Ajencja
Agrarna,
oddz.
Lwów, s w . Mikołaja 9
Polska A k c y j n a S p ó ł k a T e l e f o n i c z n a ,
Sykstuska 26
1 04 60 — b i u r o numerów
07 — zegar
automatyczny
1 0 0 90 — biuro naprawy uszkodź.
2 00 0 1 — sekretariat z a r z ą d u
— (dod.) dyrektor
2 1 1 5 9 — b i u r o abonamentów
2 4 1 4 1 — biuro a b o n a m e n t ó w ,
reklamacje
2 1 2 24 — biuro spisu abonentów
2 4 1 4 0 — kasa
21212
— buchalleria
2 18 18 — wydział sądowy
2 09 6 9 — magazyn
2 5 8 5 0 Polska Gazeta Lekarska, a d m . I r e d . ,
Rutowskiego 9
27654
„ P o l s k a N i e p o d l e g ł a " , w y d . r e d . J.
Lachowski, Na Skałce 5
2 1 5 57 Polska S p ó ł d z . K r e d y t , ( p a t r z S p ó ł ­
dzielnia)
2 53 00 Polska Szwalnia K . Z . P . , C h o r ą ż ­
czyzny 11
P o l s k i Czerwony K r z y ż ( p a t r z Czer­
wony Krzyż)
Polski E k s p o r t N a f t o w y , Kopernika 15
1 0 5 6 0 — centrala t e l .
1 1 4 4 6 — Komisarz R z ą d o w y
24212
21542
„Polski
Fiat",
przedst.
„Atis", pl.
Mariacki 5
— stacja o b s ł u g i , Zielona 47
2 29 38
2 27 85
2 33 9 6
2 44 6 6
2 40 89
2 26 6 0
2 20 0 1
2 1 0 66
2 95 7 1
2 35 8 9
2 0118
2 81 89
2 26 06
2 9129
2 38 58
1 1 5 45
2 47 9 0
2 82 88
2 09 35
23018
2 2158
P O L S K I
112 41
1 1 2 22
2 1 3 78
F I A T
P o l s k i I n s t . Rozrachunk., delegat p r z y
i z b i e Przem - H a n d l . w e L w o w i e ,
Akademicka 17
—
Polski Kilim, Sw. Mikołaja 7
POLSKI
KltlM
ML/MY' DYWANY'
2 07 4 1
2 04 82
2 57 2 8
2 46 22
2 09 28
2 24 3 6
Wir-'-
PRZĘDZA
2 2 6 63
115 31
P o l s k i L l o y d , S. A . , o d d z . I w . , 3 - g o 2 7 9 2 1
Maja 21
—
2 5 4 47
flajsolidntejsza światowa firma transportowa
2 30 8 6
„ P O L S K I
1 0 7 42
2 1300
29717
L L O Y D "
S .
A .
Polski ZJedn. P r z e m . K u ś n i e r s k i , p a s .
Kellerów 3
Polski Z w i ą z e k Zachodni O b w . Z i e m .
Pld. Wsch., K I . Tańskiej 3
2 4 5 7 1 Polskie
L i n i e Lotnicze „ L o t " , b . ,
Akademicka 8
2 29 3 6 — l o t n i s k o , S k n i l ó w
„ P o l s k i e R a d i o " S. A . , R o z g ł o ś n i a
we L w o w i e , B a t o r e g o C
2 58 53 — sekretarz rozgłośni I r e f . prasy
— ( d o d . ) dyrektor rozgł.
2 18 36 — k i e r o w n i k w y d z . p r o g r a m .
— (dod.) ref. odczytowy I literacki
20555
— r e f . a u d y c y j dla dzieci
— ( d o d . ) sekretarz w y d z . p r o g r a m .
2 87 36 — r e f . muzyczny
— (dod.) biuro sekretariatu, dzien­
nik podawczy
2 89 94 — speakerzy i r e i . s p o r t . — k o n ­
cert ż y c z e ń
— ( d o d . ) dyrygent orkiestry
2 88 30 — r e f . aktualności
— (dod.) wydz. adminlstr.
2 8 1 36 — k l e r . w y d z . techniczn.
— ( d o d . ) dyżurny technik a m p l l f l katornl
2 88 35 — r e f . p r o p a g a n d y , -ref. zakłóceń
— ( d o d . ) k o n t r o l a abonentów
2 92 3 0 Polskie T o w . „ D z i e c i
na W i e ś " ,
Łyczakowska 171
2 7097
658
Lw.
Polskie T o w . Gestetner, S p . z o . o . , | 2 0 8 63
s p r z e d a ż maszyn i p r z y b o r ó w d o 1 05 0 5
p o w i e l a n i a , Bielowskiego 6
Polskie T o w . M u z y c z n e ( p a t r z M u ­ 2 9 3 1 9
zyczne P o l . T o w . )
Polskie T o w . N a j m u W a g o n ó w I K o ­ 2 00 05
m u n i k a c j i , S. A . , J a g i e l l o ń s k a 2
Polskie T o w . O p i e Ü n a d G r o b a m i 2 89 53
Bohaterów, Oddz. Wojew , Kur­
k o w a 12 1 1 2 9 2
Pawilon M . K. E., Wały Hetmań­
skie 2 6 3 3 1
Polskie T o w . P o i ! t e c h n . , Z i m o r o w i ­ 2 4 6 9 5
cza 9 2 73 6 1
Polskie T o w . T a t r z a ń s k i e ,
Akade­
micka 23 ] 2 9 2 2 1
Polskie
T o w . T u r . - K r a j o z n a w c z e , 2 3 2 75
Bourlarda 5
Polskie Z a k ł a d y Gazolinowe, S-ka z 2 6 1 8 3
o . o . , Romanowlcza 8Polskie Z a k ł a d y P r z e m . C y n k . , S. A . , 1 1 9 6 2
Finkiel, Bratter i Bach, Słonecz­
na 49 2 6 9 9 6
„ P o l s o t " , Polska Ska d l a o b r o t u t o ­
w a r . , S. A . w e L w o w i e , Szajno2 27 9 0
chy 2
— biura
2 38 9 1
— dyrekcja
— magazyn c u k r u , Dworzec Czernio- 2 35 30
wiecki
2 2 1 99
2 89 1 6
1 1 5 38
2 94 0 8
2 66 26
2 56 4 1
2 46 93
2 64 30
„ P o l s t r o p " , Spółka dla budowy stro­
p ó w ż e l - b e t o n o w y c h z o. o . , K o ­
chanowskiego 2 1
Polt Rudolf, i n ż . , m . , Kochanowskie­
go 44
„Poltrans - Spędom",
międzynar.
przeds. sped., H e t m a ń s k a 24
Polturak L e o p o l d , i n ż . , m . , Sienkie­
wicza 9
Polturaków Realności Z a r z ą d , K a z i ­
mierza W i e l k . 4
„Poltyp",
maszyny
b i u r o w e , . Ja­
giellońska 16
„Polubiór", wł. Baron,
Schmcrler,
Brunengraber,
sprz.
konfekcji,
Kazimierza W i e l k . 12
„ P o l w a t " , l w . w y t w . w a t y , B. Joselowicza 1 2 - 1 4
„ P o l z a w i d " , p o l s k i związek a r t y s t .
w i d o w i s k . , oddz. we L w o w i e , Ja­
chowicza 4
Poionlecki B . , K s i ę g a r n i a P o l . ( p a t r z
K s i ę g a r n i a Polska)
Poionlecki B e r n a r d , m . , P o n i ń s k i e go 2 1
P o m a r a ń s k l Stefan, d r , d y r . P a ń s t w .
W y d . K s i ą ż e k Szkolnych, Leśna 7a
Pomeranz Hersch, r e s t . ( p a t r z Re­
stauracje)
P o m i ń s k i T e o d o r , przedstawiciel Sp.
Akc.
„Goplana"
w
Poznaniu,
Pawlikowskiego 17
Pomlrczy W Ł , a r c h .
rząd. u p r .
bud., b . , Grottgera 6
„ P o m o n a " , o w o c a r n i a , Szynal A . , p l
Bernardyński 10
„Pomorzanka"
( p a t r z Restauracje)
P o m y k a ł o W . , sprz. plasku i k a m . ,
Ł y c z a k o w s k a 112
Ponczko M i k o ł a j , m . , Kochanowskie­
go 6 0
Ponikowski Wacław, prof. Polit.,
Zacharlewlcza 7
Popczyński Bronisław, m . , Piłsud­
skiego 2 1
Popiel A r t u r , m g r , m . , p l . Bema 1
P o p i e l C z e s ł a w , m . , Stryjska 24
P o p i e l S t a n i s ł a w , df,"~ädw., b . , A k a ­
demicka 23
Popiel Z y g m . , p r a c . w y r . m e t . . F r a n ­
ciszkańska 10
2 4 1 20
1 1 8 90
2 55 46
1 1 2 62
2 52 98
2 00 0 2
2 07 0 4
2 66 2 9
2 28 7 2
1 0 8 57
2 90 7 9
2 25 2 1
2 0971
29515
2 77 7 0
2 03 96
2 63 86
2 86 79
2 0 2 47
2 38 4 1
2 62 35
2 5612
2 88 55
2 63 03
KOnUilRLflR HUSA OSZCZĘDNOŚCI
Powiatu Lwowskiego.
Mochnackiego 4.
^rzjrimu^e^wMad^^n^^cs^ą^e^z^ii^wkł^
2 65 32
2 33 6 1
2 74 7 8
2 84 8 2
Poplatek
21185
Popowcer
W ł a d y s ł a w , m g r , k s . , Czar­
nieckiego 30
Abraham, m . , Łyczakow­
ska 68
2 1 9 0 1 Popowcer Abraham, s k ł . t o w . bław..
Rzeżnicka 12
2 7 1 0 2 Popowcer A r o n , t o w . b ł a w . , R z e ż n i c v y
, ka 5
2 4 4 4 9 P o p o w c e r J ó z e f , m . , Gazowa 6
1 0 7 2 3 — s k l . b ł a w . , Kazimierza W i e l k . 17
2 46 3 2 P o p o w c e r Salomon, m . , K u r k o w a 4
v
Popowcer Schmcrl, m . , K o t l a r s k a 5
P o p o w i c z B . , i n ż . , skład nasion, R u ­
ska 16
Popowicz B o l e s ł a w , m g r , T a r n o w ­
skiego 29
Popowicz Jan,
prez. archid. L i g i
K a t . , m . , Turecka 3
Popowicz M i k o ł a j , d r , c h i r u r g , ope­
rator, m . , Zamarstynowska 1 0 7
Popowlczowa Władysława, m . , M o ­
chnackiego 88
Popper A l f o n s , m . , i w . Z o f i i 29
— b . , Ochronek 6
Pops Leizer, s k l . desek,
Gródec­
ka 17T
Pops Z y g m u n t , O r m i a ń s k a 2 8
P o r a d n i a p r a n i a f - m y Schlcht-Lever,
p l . Smolki 4
Poradnia P r y w . d l a M a t e k , p l . D ą ­
browskiego 2
Poradnia Weterynaryjna M . Strowskiego, p l . Bilczewskiego 1 1
Poradnia Zawodowa patronatu nad
mlodz. rękodz., Bourlarda 6
P o r a t y ń s k l J a n , d r , apteka
(patrz
Apteki)
Porczak Tadeusz, p r a c . s t o i . , Ś w .
Marcina 28
Pordes B e r n a r d , i n ż . , m . , Konopnic­
kiej 6
Pordes I z y d o r , d r , a d w . , b . , Jagiel­
lońska 24
Pordes I . W o l f i A c k e r L e o p o l d , k o misjonerzy, Słoneczna 34
Pordes
Maria,
m . , Zamarstynow­
ska 35
Pordes R., bazar c u k r . i o w o c , Z o ­
i l i 22
Pordes R ó ż a , J a g i e l l o ń s k a 17
Pordes Z y g m u n t , m , , R z e ż n i c k a 18
Porębowicz Stefan,
i n ż . , Krusz­
ała 1
P o r ę b s k i G u s t a w , E. Orzeszkowej 1 1
P o r t Lotniczy M i n . Komunlk. (patrz
Kolei P a ń s t w . D y r e k c j a )
„ P o r t " , T o w . Ubezp. z o b . GenerallP o r ł - P o l o n l a , Zjednoczone T o w a ­
r z y s t w a U b e z p . , Ska A k c , K r a ­
szewskiego 1
—
Posackl S t e f a n , i n ż .
29
Listopa­
da 36
Posament A d o l f , d r . , a d w . , m . , Ś w .
Piotra 7
— b . , Batorego 24
Posament J a k u b ,
mag. koni. dam..
Akademicka 2
Posament L e o p o l d , m . , Szpitalna 11
Poslawskl Tadeusz, m . , P r o w i a n t o ­
wa 3
Possart Tadeusz, sekr. g e n . M . T . Z .
do H . K . , m . , W ł . Strzecha 8
Postępski E d m u n d , i n ż . , Malczew­
skiego 12
Postępski S t . , e m . d y r . kanc. U n i w .
J. K . , m . , D ł u g o s z a 27
P o ś r e d n i c t w o w s z e l k i e , Henryk S ł o n i o w s k l , Sienkiewicza 2
Potocki A l f r . , l i r . , b . c e n t r . , Ossoliń­
skich 7
P o t o c k i Jerzy, h r . , k a n c e l a r i a , Osso­
lińskich 7
Potuczko M i c h a ł L . , radca w o j . , m . .
Lisa K u l i 10
P o t w o r o w s k l Tadeusz, m . , Z y b l i k i e wicza 2 6 l
P o u r b a i x K a m i l , d e , m . , Potockie­
go 68
Powiat.
Komun.
Kasa
Oszczędn.,
Mochnackiego 4
2 1 8 29
Powldzki
Kazimierz,
— makler
przysięgły
Tarnowskie­
go l l a
( G i e ł d a ) , 3-go
Maja 2
P o w r o ż n i c k i Aleksander,
e m . ppłk.
W . P., b . w ę g l o w e , Ujejskiego 14
Powsz.
Bank
Kredytowy
(pa t r i
Bank)
Powsz.
Bank
Związkowy
(patrz
Bank)
P o w s z . S k ł a d O d z i e ż y , p a s . Mikola-

Podobne dokumenty