Opis techniczny

Transkrypt

Opis techniczny
OPIS TECHNICZNY
I. Temat projektu:
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany oświetlenia ulicznego
ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nowy Dębiec, gm. Kościan.
II. Podstawa opracowania:
- warunki techniczne przyłączenie ENEA Operator Sp. z o.o.
- rozeznanie w terenie
- uzgodnienia z inwestorem
- obowiązujące przepisy i normy
III.
Zakres projektu:
- oświetlenie uliczne ciągu pieszo – rowerowego
- ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa
- uwagi końcowe
- obliczenia techniczne
IV.
Projektowane oświetlenie:
Zgodnie z warunkami przyłączenia projektuje się budowę oświetlenia linią
kablową YAKY 4x25 mm2 o całkowitej długości kabla 868,0 m, z oprawami
zabudowanymi na słupach metalowych ocynkowanych okrągłych stożkowych,
wysokości 6,0 m, zakończonych wierzchołkiem o końcówce fi 60 mm do
osadzenia oprawy oświetleniowej. Słupy oświetleniowe osadzone na
fundamentach prefabrykowanych o wys. 1000 mm., wykonane z betonu
zbrojonego odpowiedniej klasy z kanałami do prowadzenia kabli.
Oprawy oświetleniowe parkowe, do zamocowania na rurowym słupie o średnicy
60 mm, stopniu szczelności IP54. Korpus i klosz opraw wykonane z poliwęglanu,
kapelusz z blachy aluminiowej. Lampy sodowe wysokoprężne o mocy 70W.
We wnękach słupów zabudować izolacyjne złącze kablowe typowe. Dla
przyłączeń oprawy zastosować przewody YDYp 3x2,5 od IZK z zabezpieczeniem
Wts = 6 A dla każdej oprawy.
Słupy i oprawy należy posadowić zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producentów.
Dla poprawnej pracy linii kablowej należy zabudować uziemienia robocze, min.
na końcu każdej linii kablowej o wartości R ≤ 5 Ω.
Projektowane linie kablowe należy ułożyć w projektowanym ciągu pieszo –
rowerowym jak najbliżej granicy działek. Kable należy ułożyć zgodnie z normą N
SEP-E-004.
Przejście kabla przez drogę wykonać w rurze ochronnej średnicy 110 mm. Dla
dróg utwardzonych przejście wykonać metodą przecisku. Prace ziemne przy
budowie linii kablowej oświetleniowej prowadzone w rejonie istniejącego
uzbrojenia podziemnego wykonywać wyłącznie przy użyciu narzędzi ręcznych. W
przypadku powstałych zbliżeń lub skrzyżowań w siecią podziemną kabel chronić
w rurze ochronnej średnicy 110 mm. Dla ustalenia rzeczywistej lokalizacji sieci
podziemnego uzbrojenia wykonać wykopy próbne. Skrzyżowanie kabla z siecią
gazowniczą wykonać zgodnie z uzgodnieniami branżowymi (patrz załączniki).
Zasilanie i sterowanie projektowanego oświetlenia będzie realizowane poprzez
projektowaną szafkę oświetleniową SO zasilaną ze złącza kablowo-pomiarowego
ZKP (zadanie ENEA Oparator) z zabudowanym zabezpieczeniem
przedlicznikowym S 301 C=20 A.
Plan trasy linii kablowej oświetleniowej wraz z lokalizacją słupów
oświetleniowych pokazano na planie sytuacyjnym na rys. 1 a schemat zasilania
projektowanego oświetlenia pokazano na rys. nr 2.
V.
Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:
Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową należy zastosować samoczynne
wyłączenie zasilania w czasie t ≤5s dla sieci oświetleniowej.
Na końcu każdego obwodu należy zabudować uziemienie robocze o wartości
Ru ≤ 5Ω.
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić przed załączeniem
urządzeń pomiarem.
VI.
Uwagi końcowe:
Całość powyższych prac należy wykonać zgodnie z niniejsza dokumentacją oraz
przepisami PBUE, normami i zarządzeniami. Przed przystąpieniem do prac
wykonawca uzgodni niezbędne wyłączenie linii spod napięcia dla bezpiecznego
wykonania robót.
Podane w niniejszym opracowaniu nazwy osprzętu, urządzeń i materiałów podano
przykładowo.
Można zastosować innych producentów pod warunkiem ich równoważności.
Opracował