Z29484 - Lidl Service Website

Transkrypt

Z29484 - Lidl Service Website
SAUTÉ PAN
Operation and Safety Notes
PATELNIA DO PIECZENIA I SERWOWANIA
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
SÜTŐ- ÉS TÁLALÓSERPENYŐ
Kezelési és biztonsági utalások
PONEV ZA PEČENJE IN SERVIRANJE
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
PÁNEV NA PEČENÍ A SERVÍROVÁNÍ
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
PANVICA NA PEČENIE A SERVÍROVANIE
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
BRAT- UND SERVIERPFANNE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Z29484
4
GB
PL
HU
SI
CZ
SK
DE / AT / CH
Operation and Safety Notes
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Kezelési és biztonsági utalások
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Page
Strona
Oldal
Stran
Strana
Strana
Seite
4
8
12
16
20
24
28
3
Introduction
Sauté Pan
Introduction
The instructions for use are to be considered as part of the
product. They contain important information concerning
safety, use and disposal. Before using the product, please
familiarise yourself with all of the safety information and instructions
for use. The product must only be used as described and for the stated
fields of application. If you pass the product on to third parties, please
give them all of the documentation as well.
Proper Use
The pan is for heating foodstuffs on gas, electric, halogen and ceramic
hobs. It is not intended for induction hobs. Any use other than that
described above or any modification of the product is not permissible
and will result in damage. Misuse may also result in other life-threatening
risks and injury. The product is for private use only.
This pan is suitable for dishwasher.
Technical Data
Diameter: approx. 32 cm
4
GB
Safety advice
Safety advice
KEEP ALL THE SAFETY ADVICE AND INSTRUCTIONS IN A SAFE
PLACE FOR FUTURE REFERENCE!
DANGER OF DEATH AND
ACCIDENTS FOR TODDLERS AND CHILDREN!
Never leave children unsupervised with the packaging
material. The packaging material represents a danger of suffocation.
Children frequently underestimate the dangers. Always keep children
away from the packaging material.
DANGER OF INJURY!
Please note that the handles may become hot during
cooking. For your safety, use a potholder or barbecue
gloves.
Do not use the lid if the knob is loose.
Never use the pan if the handles are loose. Retighten the screw
joint of the handles if necessary.
DANGER OF DAMAGE TO PROPERTY!
Pots and pans in which fat is being heated up must never be left
unattended. Fat can very quickly overheat and ignite. Never try to
extinguish a fat fire with water. Cover the flames with a pot / pan
lid or a thick cloth.
Use heat resistant plastic or wooden kitchen utensils in order not to
damage the non-stick coating. Do not cut food directly in the pan.
Do not place meat which is still dripping with liquid into hot fat.
The fat splattering out on to a hot hob could easily cause a fire.
To avoid heat loss, choose a hotplate with a diameter of the pan
that matches.
GB
5
Safety advice / Usage
The item is suitable for keeping dishes warm inside the oven
(max. 150 °C for 1 hour).
Clean the product after used.
Frequently cleaning of the pan with harsh cleaners may damage
it and can cause discoloration.
Aluminium pieces may discolour when placed in the dishwasher.
ATTENTION! The glass lid is fragile / not impact-resistant!
For washing the pan by hand, use hot water with a little ordinary
washing-up liquid. Avoid using sharp or pointed objects for this in
order not to damage the coating.
Do not use harsh scouring agents.
Do not slide the product on the glass ceramic and halogen hobs
to avoid scratches.
FOOD-SAFE! This product has no adverse effect on
taste or smell.
Usage
Before first use, remove any stickers or labels from the article and
rinse it in hot water.
Before using the pan for the first time, boil it out with water 2 to
3 times to completely remove all manufacturing residue.
Lightly grease the pan.
Never heat the pan if it is empty.
Heat up the food at a higher / medium heat setting and then let it
cook at a lower heat setting until ready.
6
GB
Disposal
Disposal
The packaging is made entirely of recyclable materials,
which you may dispose of at local recycling facilities.
Contact your local refuse disposal authority for more details of how
to dispose of your worn-out product.
Product Description:
Sauté Pan
Model-No.: Z29484
Version:
09 / 2011
GB
7
Wstęp
Patelnia do pieczenia i serwowania
Wstęp
Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ona
ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania
i utylizacji. Przed pierwszym użyciem produktu proszę
zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i
bezpieczeństwa. Produkt należy użytkować w sposób tu opisany i
zgodnie z określonym tu zakresem zastosowania. W przypadku
przekazania produktu innej osobie należy dołączyć do niego całą
jego dokumentację.
Zastosowanie produktu
zgodne z przeznaczeniem
Niniejsza patelnia nadaje się do podgrzewania artykułόw żywnościowych na płytach kuchennych gazowych, elektrycznych, halogenowych
oraz ze szkła ceramicznego. Nie jest ona przeznaczona do kuchenek
indukcyjnych. Inne zastosowanie produktu niż opisane uprzednio lub
dokonywanie w produkcie zmian jest niedozwolone i prowadzi do
jego uszkodzenia. Ponadto może to skutkować dalszymi, zagrażającymi życiu niebezpieczeństwami oraz obrażeniami ciała. Produkt jest
przeznaczony wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym.
Patelnia nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.
8
PL
Wstęp / Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Dane techniczne
Średnica:
ok. 32 cm
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
PRZECHOWUJ WSZYSTKIE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA ORAZ INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ!
ZAGROŻENIE ŻYCIA ORAZ
NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU W PRZYPADKU W MAŁYCH DZIECI! Nigdy nie należy
pozostawiać bez nadzoru dzieci z materiałem opakowaniowym.
Zachodzi niebezpieczeństwo uduszenia się materiałem opakowaniowym. Dzieci często nie doceniają zagrożenia. Trzymać dzieci
z dala od materiału opakowaniowego.
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ CIAŁA!
Należy pamiętać o tym, że uchwyty podczas gotowania
mogą stać się gorące. Z tego też względu dla własnej
ochrony trzeba używać ścierek do garnków albo rękawic
do grillowania.
Proszę nie stosować produktu, w przypadku kiedy jego uchwyty
nie są dostatecznie umocowane.
Nie należy używać patelni, gdy uchwyty są luźne. W razie potrzeby
należy dokręcić uchwyty.
NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA
RZECZY!
Podczas gotowania bardzo ważnym jest, żeby nie spuszczać z
oczu garnków i patelni, w których podgrzewany jest tłuszcz. Tłuszcz
może szybko się przegrzać i zapalić. W przypadku gdyby tłuszcz
PL
9
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
się zapalił, to nigdy nie należy gasić go wodą! Należy zdusić
płomienie pokrywką od garnka lub grubym wełnianym kocem.
Aby nie uszkodzić powłoki antyadhezyjnej należy stosować pomocy kuchennych wykonanych z odpornego na temperaturę tworzywa sztucznego lub drewna. Gotowanego produktu nie należy
kroić bezpośrednio w patelni.
Nigdy nie wkładać nieociekniętego mięsa do gorącego tłuszczu.
Wskutek pryskającego tłuszczu na rozżarzoną płytę kuchenki łatwo można wzniecić pożar.
Aby zapobiec utracie ciepła, należy wybrać płytę kuchenną odpowiednią do średnicy dna patelni.
Nadaje się do podgrzewania potraw w piekarniku (maks. 150 °C
przez 1 h).
Po użyciu produkt oczyścić.
Częste czyszczenie ostrymi detergentami może być przyczyną
uszkodzenia oraz / lub odbarwienia garnka.
Czyszczenie w zmywarce może prowadzić do zafarbowania
aluminiowych elementów.
UWAGA! Przykrywa szklana jest łamliwa / nie odporna na
upadek!
W przypadku czyszczenia ręcznego, należy czyścić patelnię
ciepłą wodą oraz środkiem czyszczącym ogόlnie dostępnym w
handlu. Należy przy tym unikać używania ostrych oraz szpiczastych
przedmiotόw, aby nie uszkodzić materiału.
Nie wykorzystywać do mycia żadnych ostrych środków szorujących.
Nie przesuwać patelni na płytach grzejnych ceramicznych i halogenowych. Nieprzestrzeganie tego wymagania może prowadzić
do powstania rys.
BEZ WPŁYWU NA ŻYWNOŚĆ! Produkt nie wpływa
ujemnie na właściwości smakowe i zapachowe.
10
PL
Użytkowanie / Utylizacja
Użytkowanie
Przed użyciem garnka po raz pierwszy należy usunąć z niego
ewentualne nalepki oraz umyć go w gorącej wodzie.
Przed pierwszym zastosowaniem należy wygotować patelnię 2 do
3 razy wodą, aby całkowicie usunąć ewentualne pozostałości
poprodukcyjne.
Należy lekko natłuścić patelnię.
Należy zwracać uwagę, aby nie nagrzewać patelni bez zawartości.
Podgrzać produkty na wyższej / średniej temperaturze, a następnie
ustawić niższą temperaturę w celu dokończenia podgrzewania.
Utylizacja
Opakowanie składa się z materiałów nieszkodliwych dla
środowiska, które można usuwać w miejscowych firmach
recyklingowych.
Informacje dotyczące możliwości usunięcia zużytego produktu
otrzymacie w administracji gminy lub miasta.
Informacja o produkcie:
Patelnia do pieczenia i serwowania
Nr modelu: Z29484
Wersja:
09 / 2011
PL
11
Bevezetés
Sütő- és tálalóserpenyő
Bevezetés
A Használati utasítás alkotó része ennek a terméknek. A
biztonságra, a használatára és és a mentesítésére vonatkozó
fontos utasításokat tartalmazza. A termék használata előtt
ismerje meg valamennyi használati és biztonsági utasítást. A terméket
csak a leírtaknak megfelelően és a megadott alkalmazási területeken
használja. A termék harmadik számára való továbbadása esetén
kézbesítse vele annak a teljes dokumentációját is.
Rendeltetésszerű alkalmazás
A serpenyő élelmiszereknek gáz-, elektromos-, halogén- és üvegkerámiafőzőmezőkön való felforrósítására alkalmas. Nem indukciós tűzhelyeken
való használatra készült. Az előbb leírtaktól eltérő alkalmazás, vagy a
termék megváltoztatása nem megengedett és károsodásokhoz vezet. A
következmények ezenkívül életveszélyes helyzetek és sérülések lehetnek.
A termék kizárólag privát használatra készült.
Mosogatógépben való tisztításra a termék alkalmas.
Műszaki adatok
Átmérő:
12
HU
kb. 32 cm
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
ŐRIZZE MEG VALAMENNYI BIZTONSÁGI TUDNIVALÓT ÉS
UTASÍTÁST A JÖVŐ IDŐ SZÁMÁRA!
ÉLET- ÉS BALESETVESZÉLY
KISGYEREKEK ÉS GYEREKEK SZÁMÁRA! Sohase
hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a csomagolóanyagokkal. A csomagoló anyagok által fulladásveszély áll fenn. A
gyerekek gyakran lebecsülik a veszélyeket. Tartsa a gyerekeket a
csomagolóanyagoktól távol.
SÉRÜLÉSVESZÉLY!
Kérjük vegye figyelembe, hogy a főzésnél a fülek
forrókká válhatnak. Ezért a kezeinek a védelmére
használjon edényfogó kendőt, vagy grillkesztyűt.
Ne használja a fedőt, ha annal a fogantyúja meglazult.
Semmiképpen se használja a serpenyőt, ha a fogantyúi lazák.
Esetleg húzza után a fogantyúk csavarozását.
TÁRGYI KÁROSODÁSOK VESZÉLYE!
A főzésnél igen fontos, hogy szemmel tartsa azokat a fazekakat
vagy serpenyőket, amelyekben zsírt forrosít fel. A zsír hamar túlforrósodhat és kigyúlhat. Ha a zsír mégis kigyúlna, sohase próbálja
azt vízzel kioltani! Fojtsa el a lángokat a fazékfedővel, vagy egy
tömött szövésű gyapjúkendővel.
A tapadásgátló bevonat megkárosításának az elkerülésére,
csak hűálló műanyagból vagy fából készült konyhai eszközöket
használjon. Ne vágja a sülteket közvetlenül a serpenyőben.
Ne tegyen a forró zsírba olyan húst, amelyről a víz csepeg. Az
izzó főzőlapra fröccsenő zsír által könnyen tűz törhet ki.
HU
13
Biztonsági tudnivalók / Használat
Hőveszteségek elkerülésére válassza ki a serpenyőalj átmérőjének
megfelelő főzőlapot.
Az árucikk ételek sütőkben történő melegentartására alkalmas
(max. 150 °C -on 1 órán keresztül).
A használat után tisztítsa meg a terméket.
A maró hatású tisztítószerekkel történő túl gyakori tisztítás az
edény megkárosodásához és / vagy elszíneződéséhez vezethet.
Mosogatógépben tisztítva az alumíniumrészek elszíneződhetnek.
FIGYELEM! Az üvegfedő törékeny / nem ütésbiztos!
A kézzel törénő mosogatásnál tisztítsa meg a serpenyőt forró
vizzel és a kereskedelemben kapható mosogatószerrel. Eközben,
az anyag megkárosításának az elkerülése végett, kerülje el az
éles és hegyes tárgyak használatát.
A tisztításhoz ne használjon erős súrolószereket.
Az üvegkerámia-, vagy halogénes főzőlapok felett a serpenyőt ne
húzogassa, vagy tologassa. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén
a karcolások miatt a termék károsodhat.
ÉLELMISZERBARÁT! Az íz- és illattulajdonságokat a
termék nembefolyásolja.
Használat
Az első használat előtt távolítsa el a termékről az esetleg ráragasztott cimkéket és mossa azt ki forró vízzel.
Az első használat előtt, az esetleges gyártási maradványok teljes
mértékű eltávolításához főzze ki a serpenyőt 2–3 szor vizzel.
Zsírozza be enyhén a serpenyőt.
Ügyeljen arra, hogy a serpenyőt üres állapotban ne melegítse fel.
14
HU
Használat / Mentesítés
Melegítse fel a főznivalót magasabb / közepes hőfokozaton és
főzze azt készre egy alacsony hőfokozaton.
Mentesítés
A csomagolás környezetbarát anyagokból áll, amelyeket a
helyi újraértékesítési helyeken mentesíthet.
A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről tájékozódjon a
községi vagy városi önkormányzatnál.
Termékinformáció:
Sütő- és tálalóserpenyő
Modellszám: Z29484
Verzió:
09 / 2011
HU
15
Uvod
Ponev za pečenje in serviranje
Uvod
Navodilo za uporabo je sestavni del tega izdelka. Vsebuje
pomembna navodila za varnost, uporabo in odstranitev.
Preden začnete izdelek uporabljati, se seznanite z vsemi
navodili za uporabo in varnostnimi navodili. Izdelek uporabljajte samo
tako, kot je opisano in samo v predviden namen. V primeru izročitve
izdelka tretjim, jim predajte tudi vso dokumentacijo.
Predvidena uporaba
Ponev je primerna za segrevanje živil na plinskih, električnih, halogenskih
in steklokeramičnih kuhalnih površinah. Ni predvidena za uporabo na
indukcijskih štedilnikih. Kakršnakoli drugačna uporaba, od zgoraj opisane, ali spreminjanje izdelka ni dovoljeno in vodi do poškodb. Posledica
so poleg tega lahko dodatne življenjske nevarnosti in poškodbe. Izdelek
je namenjen izključno za privatno uporabo.
Izdelek je primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.
Tehnični podatki
Premer:
16
SI
ca. 32 cm
Varnostna opozorila
Varnostna opozorila
VARNOSTNA NAVODILA IN OPOZORILA SHRANITE ZA
PRIHODNJO UPORABO!
ŽIVLJENJSKA NEVARNOST
IN NEVARNOST NEZGOD ZA MAJHNE OTROKE
IN OTROKE! Otroke nikoli ne puščajte brez nadzora
skupaj z embalažnim materialom. Obstaja nevarnost zadušitve z
embalažnim materialom. Otroci pogosto podcenjujejo nevarnost.
Otrok ne pustite v bližino embalažnega materiala.
NEVARNOST POŠKODB!
Prosimo upoštevajte, da se ročaji pri kuhanju lahko močno
segrejejo. Zato za vašo lastno varnost za prijemanje
loncev uporabljajte prijemalko ali kuhinjske rokavice.
Pokrova ne uporabljajte, če je ročaj razrahljan.
Ponve na noben način ne uporabljajte, če so ročaji razrahljani.
Po potrebi privitja ročajev naknadno pritegnite.
NEVARNOST POVZROČITVE MATERIALNE
ŠKODE!
Pri kuhanju je zelo pomembno, da lonce in ponve, v katerih se
segreva maščoba, nenehno opazujete. Maščoba se lahko hitro
pregreje in vname. Če bi kdaj prišlo do tega, da bi maščoba
zagorela, je nikoli ne gasite z vodo! Plamene zadušite s pokrovko
ali gosto tkano volneno odejo.
Da ne poškodujete prevleke proti prijemanju, uporabljajte samo
kuhinjske pripomočke iz plastike, odporne na vročino, ali lesa.
Hrane ne režite direktno v ponvi.
V vročo maščobo ne dajajte mokrega mesa. Zaradi maščobe, ki
škropi na vročo ploščo štedilnika, lahko hitro pride do požara.
SI
17
Varnostna opozorila / Uporaba
Izberite kuhalno ploščo, ki ustreza premeru dna ponve, da preprečite
izgubo vročine.
Izdelek je primeren za segrevanje jedi v pečici (največ 150 °C
za 1 uro).
Izdelek po uporabi očistite.
Pogosto čiščenje z grobimi čistilnimi sredstvi lahko povzroči
poškodbe in / ali obarvanja lonca.
Pomivanje v pomivalnem stroju lahko povzroči razbarvanje
aluminijastih delov.
POZOR! Stekleni pokrov je krhek / ni odporen proti udarcem!
Pri ročnem pomivanju ponev očistite z vročo vodo in običajnim
sredstvom za pomivanje posode. Pri tem se izogibajte uporabi
ostrih in koničastih predmetov, da ne poškodujete materiala.
Za čiščenje ne uporabljajte grobih čistil.
Ponve ne vlecite ali potiskajte po steklokeramičnih kuhalnih ploščah.
Če tega ne upoštevate, lahko pride do poškodb zaradi prask.
PRIMERNO ZA ŽIVILA! Izdelek ne vpliva na okus
in vonj živil.
Uporaba
Prosimo, da pred prvo uporabo z izdelka odstranite eventualne
nalepke in izdelek sperete z vročo vodo.
Pred prvo uporabo v ponvi 2- do 3-krat prekuhajte vodo, da
popolnoma odstranite eventualne proizvodne ostanke.
Ponev rahlo namastite.
Pazite na to, da ponve ne segrevate, kadar je prazna.
Hrano segrejte pri visoki / srednji temperaturi in jo nato kuhajte na
majhni stopnji, dokler ni gotova.
18
SI
Odstranjevanje
Odstranjevanje
Embalaža sestoji iz naravi prijaznih materialov, ki jih lahko
odvržete v lokalne zbiralnike za recikliranje odpadkov.
O možnostih odstranitve odsluženega izdelka se pozanimajte pri Vaši
občinski ali mestni upravi.
Informacija o izdelku:
Ponev za pečenje in serviranje
Št. modela.: Z29484
Verzija:
09 / 2011
SI
19
Úvod
Pánev na pečení a servírování
Úvod
Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje
důležité pokyny pro bezpečnost, zacházení a zlikvidování.
Před použitím výrobku se seznamte se všemi pokyny k
obsluze a bezpečnostními pokyny. Používejte výrobek jen popisovaným
způsobem a pouze pro uvedené oblasti použití. Všechny podklady
vydejte dále s předáním zařízení třetímu.
Použití ke stanovenému účelu
Pánev se hodí k ohřívání potravin na plynových, elektrických, halogenových a sklokeramických varných zónách. Není plánována pro indukční
sporáky. Jiné než předtím popsané použití nebo změna na výrobku
nejsou přípustné a vedou k poškození. Kromě toho mohou být následkem
toho další ohrožení života a poranění. Výrobek je výlučně určen pro
soukromé použití.
Výrobek se nehodí pro myčku na nádobí.
Technické údaje
Průměr:
20
CZ
cca 32 cm
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní pokyny
USCHOVEJTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A NÁVODY PRO
BUDOUCNOST!
NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA
A ÚRAZU PRO MALÉ DĚTI A DĚTI! Nikdy nenechejte
děti bez dozoru s obalovým materiálem. Existuje nebezpečí udušení obalovým materiálem. Děti často podcení nebezpečí.
Chraňte neustále obalový materiál před dětmi.
NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!
Mějte laskavě na paměti, že úchyty při vaření mohou
být horké. Použijte proto ke své ochraně chňapky na
hrnce nebo rukavice pro grilování.
Poklici nepoužívejte, je-li ucho volné.
Pánev nikdy nepoužívejte, jsou-li úchyty volné. Dotáhněte případně
šroubová spojení úchytů.
NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ VĚCÍ!
Při vaření je velmi důležité, abyste hrnce a pánve, v nichž se ohřívá
tuk, nespustili z očí. Tuk se může rychle přehřát a zapálit se. V
případě, že tuk jednou hoří, nikdy jej nehaste vodou! Plameny
uduste poklicí nebo hustou vlněnou dekou.
Aby se nepoškodil protiadhezivní povlak, použijte jen pomocníky
do kuchyně z umělé hmoty odolné vůči horku nebo ze dřeva.
Nekrájejte dušené potraviny přímo v pánvi.
Do horkého tuku nedávejte mokré maso. Vzhledem k tuku stříkajícímu
na žhavou desku sporáku se může snadno vznítit požár.
K zabránění ztráty tepla zvolte příslušnou varnou zónu podle
průměru dna pánve.
CZ
21
Bezpečnostní pokyny / Použití
Výrobek se hodí k udržování tepla pokrmů v pečicí troubě
(max. 150 °C po dobu 1 hodiny).
Výrobek po každém použití vyčistěte.
Časté čištění ostrými čisticími prostředky může vést k poškození a /
nebo zbarvení hrnce.
Mytí v myčce na nádobí může způsobit zabarvení hliníkových dílů.
POZOR! Skleněná poklice je rozbitelná / není odolná proti
nárazům!
Při ručním proplachování vyčistěte pánev horkou vodou a běžným
prostředkem k proplachování. Vyhněte se při tom použití ostrých a
špičatých předmětů, aby se materiál nepoškodil.
K čištění nepoužívejte ostré drhnoucí prostředky.
Pánev netahejte nebo nesuňte přes sklokeramické a halogenové
varné zóny. Při nedbání na to může dojít k poškození poškrábáním.
VHODNÉ PRO POTRAVINY! Výrobek neovlivňuje
chuťové a aromatické vlastnosti potravin.
Použití
Odstraňte laskavě před prvním použitím eventuální nálepky z
výrobku a vypláchněte hrnec horkou vodou.
Před prvním použitím vyvařte pánev 2 až 3 krát vodou, aby se
úplně odstranily eventuální výrobní zbytky.
Pánev mírně namažte tukem.
Dbejte na to, abyste pánev nezahřáli v prázdném stavu.
Ohřejte potraviny při vyšším / středním teple a pak je nechejte na
malém stupni dodusit.
22
CZ
Zlikvidování
Zlikvidování
Obal se skládá z ekologicky vhodných materiálů, které
můžete zlikvidovat v místních recyklačních střediscích.
O možnostech odstranění výrobku, který Vám dosloužil, do odpadu se
informujte u Vaší obecní či městské správy.
Informace k výrobku:
Pánev na pečení a servírování
Model č.: Z29484
Verze:
09 / 2011
CZ
23
Úvod
Panvica na pečenie a servírovanie
Úvod
Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje
dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti, používania a
likvidácie. Skôr ako začnete výrobok používať, oboznámte
sa so všetkými pokynmi k obsluhe a bezpečnosti. Výrobok používajte
iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach použitia. V prípade
postúpenia výrobku ďalším osobám odovzdajte aj všetky dokumenty
patriace k výrobku.
Používanie v súlade s určením
Panvica je vhodná na ohrievanie potravín na plynových, elektrických,
halogénových a sklokeramických varných doskách. Nie je určená pre
indukčné sporáky. Iné použitie, ako je vyššie popísané, alebo úpravy
výrobku nie sú dovolené a vedú k poškodeniam. Okrem toho môžu
byť následkom ďalšie životunebezpečné riziká a poranenia. Výrobok
je určený výlučne na súkromné použitie.
Výrobok je vhodný na umývanie v umývačke riadu.
Technické údaje
Priemer: cca 32 cm
24
SK
Bezpečnostné pokyny
Bezpečnostné pokyny
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ A OSTATNÉ POKYNY SI USCHOVAJTE
PRE PRÍPAD POTREBY V BUDÚCNOSTI!
NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A ÚRAZU PRE MALÉ DETI A DETI!
Nenechávajte nikdy deti mimo dohľadu s obalovým
materiálom. Hrozí nebezpečenstvo udusenia obalovým materiálom.
Deti často podceňujú nebezpečenstvo. Obalový materiál držte
vždy mimo dosahu detí.
NEBEZPEČENSTVO!
Myslite na to, že rukoväte môžu byť pri varení horúce.
Ako ochranu preto používajte kuchynské alebo grilovacie
rukavice.
Pokrievku nepoužívajte vtedy, keď je rukoväť uvoľnená.
Panvicu v žiadnom prípade nepoužívajte vtedy, keď sú rukoväte
uvoľnené. V prípade potreby dotiahnite skrutky rukovätí.
NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA
MATERIÁLU!
Pri varení je veľmi dôležité, mať hrnce a panvice, na ktorých sa
zohrieva tuk, stále pod dozorom. Tuk sa môže veľmi rýchlo zohriať
a zapáliť. Ak by došlo k vznieteniu tuku, nikdy ho nehaste vodou!
Plamene uhaste pomocou pokrievky alebo hrubou vlnenou prikrývkou.
Aby sa nepoškodila antiadhézna vrstva, používajte iba kuchynské
pomôcky z teplovzdorného plastu alebo dreva. Potraviny, ktoré
chcete variť, nekrájajte priamo v panvici.
Do horúceho tuku neklaďte úplne mokré mäso. Tuk vystrekujúci na
rozžeravenú platňu sporáka môže ľahko spôsobiť vznik požiaru.
SK
25
Bezpečnostné pokyny / Použitie
Vyberte varnú platňu, ktorá zodpovedá priemeru dna panvice,
aby ste tak zabránili stratám tepla.
Výrobok je vhodný na udržiavanie teploty jedál v rúre
(max. 150 °C na 1 hodinu).
Výrobok po použití očistite.
Časté čistenie ostrými čistiacimi prostriedkami môže viesť k
poškodeniu a / alebo zafarbeniu hrnca.
Umývaním v umývačke riadu sa môže zmeniť farebný odtieň
hliníkových častí.
POZOR! Sklenené veko je krehké/nie je odolné proti nárazom!
Pri ručnom umývaní očistite panvicu horúcou vodou a bežným
umývacím prostriedkom. Nepoužívajte pritom ostré a špicaté
predmety, aby ste nepoškodili materiál.
Pri čistení nepoužívajte žiadne ostré prostriedky na drhnutie.
Panvicu neťahajte ani neposúvajte po sklokeramických a halogénových varných doskách. Pri nerešpektovaní môže dôjsť k poškodeniam
poškriabaním.
PRE PRIAMY KONTAKT S POTRAVINAMI!
Tento produkt chuťové a aromatické vlastnosti potravín
nijako neovplyvňuje.
Použitie
Pred prvým použitím odstráňte príp. nálepky z výrobku a umyte ho
horúcou vodou.
Panvicu pred prvým použitím vyvarte 2–3-krát vo vode, aby sa
úplne odstránili prípadné zvyšky z výroby.
Panvicu jemne namastite.
Dávajte pozor na to, aby ste nezohrievali prázdnu panvicu.
26
SK
Použitie / Likvidácia
Varené potraviny zohrievajte na vyššej / strednej teplote a následne
ich nechajte dovariť na nízkom stupni.
Likvidácia
Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré sa môžu
dať recyklovať ma miestnych recyklačných staniciach.
O možnostiach ohľadom odstránenia opotrebovaného výrobku sa
dozviete na Vašej verejnej alebo štátnej správe.
Informácia o produkte:
Panvica na pečenie a servírovanie
Model č.: Z29484
Verzia:
09 / 2011
SK
27
Einleitung
Brat- und Servierpfanne
Einleitung
Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts.
Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und
Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts
mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das
Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche.
Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte
mit aus.
Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Pfanne ist zum Erhitzen von Lebensmitteln auf Gas-, Elektro-, Halogenund Glaskeramik-Kochfeldern geeignet. Sie ist nicht für Induktionsherde
vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine
Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung.
Darüber hinaus können weitere lebensgefährliche Gefahren und
Verletzungen die Folge sein. Das Produkt ist ausschließlich für den
privaten Gebrauch bestimmt.
Die Pfanne ist für die Spülmaschine geeignet.
28
DE/AT/CH
Einleitung / Sicherheitshinweise
Technische Daten
Durchmesser:
ca. 32 cm
Sicherheitshinweise
BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND
ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!
LEBENS- UND UNFALLGEFAHR
FÜR KLEINKINDER UND KINDER! Lassen Sie Kinder
niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial.
Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder
unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom
Verpackungsmaterial fern.
VERLETZUNGSGEFAHR!
Bitte beachten Sie, dass die Griffe beim Kochen heiß
werden können. Verwenden Sie daher zu Ihrem Schutz
Topflappen oder Grillhandschuhe.
Verwenden Sie den Deckel nicht, wenn der Griff lose ist.
Verwenden Sie die Pfanne keinesfalls, wenn die Griffe locker sind.
Ziehen Sie ggf. die Verschraubung der Griffe nach.
GEFAHR DER SACHBESCHÄDIGUNG!
Beim Kochen ist es sehr wichtig, dass Sie Töpfe und Pfannen, in
denen Fett erhitzt wird, nicht aus den Augen lassen. Fett kann sich
schnell überhitzen und entzünden. Wenn das Fett einmal brennen
sollte, löschen Sie es niemals mit Wasser! Ersticken Sie die Flammen
mit einem Topfdeckel oder einer dichten Wolldecke.
DE/AT/CH
29
Sicherheitshinweise
Um die Antihaftbeschichtung nicht zu beschädigen, verwenden
Sie nur Küchenhelfer aus hitzebeständigem Kunststoff oder Holz.
Schneiden Sie das Gargut nicht direkt in der Pfanne.
Legen Sie kein tropfnasses Fleisch in heißes Fett. Durch das auf
eine glühende Herdplatte spritzende Fett kann leicht ein Brand
entstehen.
Wählen Sie die dem Durchmesser des Pfannenbodens entsprechende
Kochplatte aus, um einen Hitzeverlust zu vermeiden.
Der Artikel ist zum Warmhalten von Speisen im Backofen geeignet
(max. 150 °C für 1 Stunde).
Reinigen Sie das Produkt nach dem Gebrauch.
Die häufige Reinigung mit scharfen Reinigungsmitteln kann zu einer
Beschädigung und / oder Verfärbung des Topfes führen.
Die Reinigung in der Spülmaschine kann zu Verfärbungen der
Aluminium-Teile führen.
ACHTUNG! Der Glasdeckel ist zerbrechlich / nicht stoßfest!
Beim Spülen von Hand reinigen Sie die Pfanne mit heißem Wasser
und handelsüblichem Spülmittel. Vermeiden Sie dabei den Gebrauch
von scharfen und spitzen Gegenständen, um das Material nicht zu
beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung keine scharfen Scheuermittel.
Ziehen oder schieben Sie das Produkt nicht über die Glaskeramikund Halogen-Kochfelder. Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen durch Kratzer kommen.
LEBENSMITTELECHT! Geschmacks- und Geruchseigenschaften werden durch dieses Produkt nicht beeinträchtigt.
30
DE/AT/CH
Gebrauch / Entsorgung
Gebrauch
Bitte entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch eventuelle Aufkleber
von dem Artikel und spülen Sie ihn mit heißem Wasser aus.
Kochen Sie die Pfanne vor dem ersten Gebrauch 2 bis 3 mal mit
Wasser aus, um eventuelle Produktionsrückstände vollständig zu
entfernen.
Fetten Sie die Pfanne leicht ein.
Achten Sie darauf, die Pfanne nicht im leeren Zustand zu erwärmen.
Erhitzen Sie das Gargut bei höherer / mittlerer Hitze und lassen
Sie es dann auf kleiner Stufe fertig garen.
Entsorgung
Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien,
die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.
Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren
Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
Produktbezeichnung:
Brat- und Servierpfanne
Modell-Nr.: Z29484
Version:
09 / 2011
DE/AT/CH
31
IAN 69032
Milomex Ltd.
c/o Milomex Services
Hilltop Cottage
Barton Road
Pulloxhill
Bedfordshire
MK45 5HP
UK
© by ORFGEN Marketing
Last Information Update · Stan informacji
Információk állása · Stanje informacij
Stav informací · Stav informácií
Stand der Informationen: 08 / 2011
Ident.-No.: Z29484082011-4
4

Podobne dokumenty