Środowiskowy Dom Samopomocy

Transkrypt

Środowiskowy Dom Samopomocy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie
Środowiskowy Dom Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczął swoją
działalność w listopadzie 2004 roku. Dom jest placówką pobytu dziennego. Zajęcia odbywają się od
poniedziałku do piątku, w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie.
Wiodącym celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest zapewnienie osobom z zaburzeniami
psychicznymi pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, w rodzinie, pracy i środowisku, a także
zapobieganie i likwidowanie czasowej bądź trwałej niezdolności do życia w społeczeństwie.
Priorytetowe cele Domu to:
- zapobieganie izolacji społecznej osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi poprzez
stwarzanie warunków sprzyjających integracji wewnętrznej – z samym sobą oraz integracji
zewnętrznej ze środowiskiem,
- pomocy w zakresie edukacji i rozwiązywania problemów dnia codziennego,
- udzielanie wsparcia psychicznego, przełamywanie barier we wzajemnych kontaktach osób z
zaburzeniami psychicznymi z innymi osobami i najbliższymi osobami z otoczenia.
Realizacji tych celów podporządkowana jest każda dziedzina działalności Domu, baza lokalowa,
wyposażenie, organizacja pracy personelu merytorycznego a przede wszystkim metody i formy terapii
adresowane do uczestników zajęć.
Podstawową metodą pracy z uczestnikami Domu jest wzmocnienie pozytywne, przywracanie wiary
we własne siły, eksponowanie twórczości, umiejętne dostrzeganie mocnych stron i wykorzystanie
ich podczas zajęć.
Terapia zajęciowa uczestników prowadzona jest na bazie pięciu pracowni terapeutycznych, z których
każda oferuje szeroki wachlarz zajęć i aktywności dostosowanych do predyspozycji i preferencji
1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie
uczestników. Zajęcia dla uczestników prowadzone są w kilkuosobowych grupach w następujących
pracowniach:
1. Pracownia kulinarna
2. Pracownia artystyczna i witrażu
3. Pracownia krawiecko - gobeliniarska
4. Pracownia modelarstwa (stolarnia, rzeźba)
5. Pracownia usprawniania ruchowego
Zajęcia terapeutyczne w Środowiskowym Domu Samopomocy to nie tylko praca w poszczególnych
pracowniach tematycznych .Uważamy, że niepełnosprawność nie powinna być przeszkodą w aktywnym
życiu i doświadczaniu otaczającej rzeczywistości. Dlatego też proponujemy uczestnikom zajęć różnorodne
formy aktywizacji życiowe i społecznej. Są to:
Zajęcia psycho-edukacyjne i indywidualne poradnictwo psychologiczne - prowadzone przez psychologa
zatrudnionego w Środowiskowym Domu Samopomocy. Spotkania mają na celu przyswajanie przez osoby
niepełnosprawne wiadomości i umiejętności psychospołecznych potrzebnych w codziennym życiu. Są to
treningi asertywności, warsztaty z psychoprofilaktyki uzależnień, zajęcia relaksacyjne, warsztaty
poświęcone metodom przezwyciężania stresu, zajęcia poświęcone kształtowaniu postaw akceptacji swojej
niepełnosprawności.
Od kilku lat z uczestnikami Domu prowadzone są warsztaty teatralne, zajęcia mają charakter
integracyjny, biorą w nich udział uczestnicy ŚDS i osoby z otoczenia.
Warsztaty teatralne aktywizują podopiecznych, są również płaszczyzną współpracy młodzieży
z osobami niepełnosprawnymi.
Działania podejmowane w ramach warsztatów teatralnych mają ogromne znaczenie dla uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie. Podczas warsztatów teatralnych uczestnicy mają
możliwość poznanie siebie nawzajem (poznania swoich potrzeb i problemów), nawiązania nowych
przyjaźni, nabycia nowych umiejętności komunikacyjnych i społecznych, poznania nowych form spędzania
czasu wolnego. Ponadto praca grupy teatralnej pod nazwą „A było to tak…”wzmacnia integrację ze
środowiskiem lokalnym i ponadlokalnym, jak również jest płaszczyzną powstawania nowych inicjatyw
międzypokoleniowych.
Uczestnicy Domu redagują gazetkę „A będzie to tak…” - gazetka jest kwartalnikiem powstającym wg
pomysłu uczestników zajęć. Zawiera treści dotyczące wydarzeń i planów Środowiskowego Domu
Samopomocy w Słupnie.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym centrum aktywności dla osób niepełnosprawnych. Dom
koncentruje się na rozpoznaniu potrzeb i możliwości osób zgłaszających się do uczestnictwa. Zajęcia w
Środowiskowym Domu Samopomocy charakteryzują się systematycznością oraz celowością a przede
wszystkim indywidualnym podejściem do każdego uczestnika. Zajęcia odbywają się zgodnie z
założeniami podstawowych metod rewalidacyjnych i są realizowane przez zespół wspierająco –
aktywizujący w składzie:
-
kierownik
instruktorzy terapii zajęciowej
psychiatra
psycholog
rehabilitant
Środowiskowy Dom Samopomocy dążąc do integracji społecznej swoich uczestników współpracuje z:
-
rodzinami uczestników ŚDS w Słupnie,
2
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie
-
Organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gm. Słupno (Stowarzyszenie PATRON,
Partnerstwo Lokalne „Nasza 19”) ,
Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Marcina w Słupnie,
Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Centrum Medyczne „Rodzina” w Słupnie,
Klubami Seniora funkcjonującymi na terenie gm. Słupno
Innymi placówkami pomocy dla osób niepełnosprawnych (Domy Pomocy, Warsztaty Terapii
Zajęciowe, Środowiskowe Domu Samopomocy z województwa mazowieckiego).
3