ŚRODOWISKO PRACY METODY AK

Transkrypt

ŚRODOWISKO PRACY METODY AK
Pracownia Badań Fizycznych
RODZAJE BADAŃ WYKONYWANYCH
ORAZ WYKAZ STOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH – ŚRODOWISKO PRACY
METODY AKREDYTOWANE
Badane cechy i metody
Normy i/lub
Badane obiekty /
badawcze / zakresy
udokumentowane procedury
Grupa obiektów
pomiarowe
badawcze
Równoważny poziom dźwięku A
Maksymalny poziom dźwięku A
Zakres: (44 - 136) dB
Szczytowy poziom dźwięku C
PN-N-01307:1994
Zakres: (44- 136)dB
PN-EN ISO 9612:2011 z
Środowisko pracy
Metoda pomiarowa
wyłączeniem metody
− hałas słyszalny
bezpośrednia
obejmującej strategie 2 i 3 pkt
Poziom ekspozycji na hałas
10 i 11
odniesiony do - 8-godzinnego
dobowego wymiaru czasu pracy
/ tygodniowego wymiaru czasu
pracy (z obliczeń)
Pomieszczenia w
budynkach
mieszkalnych,
zamieszkania
zbiorowego i
użyteczności
publicznej- hałas
Równoważny poziom dźwięku A
Maksymalny poziom dźwięku A PN-87/B-02151/02
Zakres: (20 - 115) dB
PN-87/B-02156
Metoda pomiarów bezpośrednia
Środowisko pracy
− oświetlenie
elektryczne we
wnętrzach
Natężenie oświetlenia
Zakres: (20 - 10000) lx
Równomierność oświetlenia
(z obliczeń)
Wskaźnik tWC
Zakres: od -30 0C do -2 0C
Wskaźnik IREQmin
Środowisko pracy
Zakres: od 0,078 do 0,930
– mikroklimat zimny 2
m ·K·W -1
Metoda pomiarowa pośrednia
(z obliczeń)
Środowisko pracy
– mikroklimat
umiarkowany
PB-02/PO-11/03
wydanie 2z dnia 05.01.2011r.
PB/02 /PO-11/02
wydanie 3 z dnia 05.01.2012r.
Wskaźnik przewidywanej oceny
średniej PMV
Zakres: od -2 do +2
PB/02 /PO-11/01
Wskaźnik przewidywanego
wydanie 2 z dnia 05.01.2011r.
odsetka niezadowolonych PPD
Zakres: od 5 % do 75 %
Metoda pomiarowa pośrednia
Środowisko pracy
– mikroklimat
gorący
Wskaźnik WBGT
Zakres: (10 - 50) oC
Metoda pomiarowa pośrednia
PN-EN 27243:2005
ŚRODOWISKO PRACY - METODY NIEAKREDYTOWANE
Badane cechy i metody
Normy i/lub
Badane obiekty /
badawcze / zakresy
udokumentowane procedury
Grupa obiektów
pomiarowe
badawcze
Środowisko pracy;
miejsca pracy na
zewnątrz oświetlenie
elektryczne
Natężenie oświetlenia
PN-EN 12464 -2:2008
elektrycznego
Zakres:
+Ap1:2009:Ap2:2010 (norma
0-2000 Lx
wycofana)
Równomierność oświetlenia z
obliczeń
Miejsca publiczne,
miejsca pracyoświetlenie
awaryjne
Natężenia oświetlenia
awaryjnego ;
Zakres:
PN-EN 1838:2005 (norma
0-200 Lx
wycofana)
Równomierność oświetlenia z
obliczeń