katalog kursów - Politechnika Wrocławska

Transkrypt

katalog kursów - Politechnika Wrocławska
KATALOG
KURSÓW
PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO
NA ROK AKADEMICKI 2015/2016
Politechnika Wrocławska
Katalog kursów przedmiotów kształcenia ogólnego
Oferta Ogólnouczelniana 2015/2016
Politechnika Wrocławska
Dział Nauczania
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Opracowanie:
mgr Magdalena Wójcik
2
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE WSTĘPNE…………………………………………………..…………………………………………………
4
KATALOG DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI STUDIA PRZED ROKIEM AKADEMICKIM
2011/2012………………………………………………………………………………………………………………………
6
2. PPRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO……………………………………………………………..
6
2.1. MATEMATYKA…………………………………………………………………………………………………………..
6
2.2. FIZYKA………………………………………………………………………………………………………………………. 26
3. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO…………………………………………………………………………
34
3.1. PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE………………………………………………………………………………… 34
3.2. PRZEDMIOTY MENADŻERSKIE…………………………………………………………………………………… 42
3.3. JĘZYKI OBCE……………………………………………………………………………………………………………… 60
3.4. ZAJĘCIA SPORTOWE…………………………………………………………………………………………………. 86
KATALOG KURSÓW DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZELI STUDIA PO ROKU AKADEMICKIM
2011/2012……………………………………………………………………………………………………………………… 107
4. PPRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO……………………………………………………………
107
4.1. MATEMATYKA………………………………………………………………………………………………………… 107
4.2. FIZYKA……………………………………………………………………………………………………………………
119
5. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO………………………………………………………………………
125
5.1. PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE…………………………………………………………………………….
125
5.2. PRZEDMIOTY MENADŻERSKIE…………………………………………………………………………………
139
5.3. JĘZYKI OBCE……………………………………………………………………………………………………………
146
5.4. ZAJĘCIA SPORTOWE……………………………………………………………………………………………….
165
6. SPIS KURSÓW………………………………………………………………………………………………………………..
193
3
1. INFORMACJE WSTĘPNE
Katalog
kursów
zwany
dalej
katalogiem,
jest
adresowany
do
jednostek
organizacyjnych Uczelni oraz studentów Wydziałów Politechniki Wrocławskiej i obejmuje
przedmioty kształcenia podstawowego oraz ogólnego na I i II stopniu studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych.
Opisy kursów zostały opracowane zgodnie z ZW 34/205 z dnia 8 maja 2015 r.
w sprawie zmiany wytycznych do tworzenia programów kształcenia, programów i planów
studiów w Politechnice Wrocławskiej (dla studiów rozpoczynających się od 1 października
2015 r.) – zmiana ZW 2/2015, ZW 2/2015 z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie zmiany
wytycznych
do
tworzenia
programów
kształcenia,
programów
i
planów
studiów w Politechnice Wrocławskiej (dla studiów rozpoczynających się od 1 października
2015 r.), dokumentowania programów nauczania i planów studiów ZW 30/2010 z dnia 9 lipca
2010 w sprawie dokumentowania programów nauczania i planów studiów rozpoczynających
się od r. ak. 2007/2008 i latach następnych (studia w systemie bolońskim), ZW 68/2011
z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wytycznych do tworzenia programów kształcenia
i planów studiów w PWr (dla studiów rozpoczynających się od 1 października 2012 r.) oraz
ZW 33/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie dokumentowania programów kształcenia
studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2012/13, studia te odbywają się
w zakresach określonych Krajowymi Ramami Kwalifikacji wprowadzonymi znowelizowaną
Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym ((Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz
Rozporządzeniem MNiSW z dnia 22 listopada 2011 w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji
dla Szkolnictwa Wyższego.
Zgłoszone oferty, które uzyskały pozytywne opinie wydane przez właściwe
merytorycznie rady jednostek organizacyjnych PWr zostały zakwalifikowane do katalogu.
W obecnej ofercie kursów na r. ak. 2015/2016 utrzymano podział ze względu na datę
wszczęcia studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych w systemie bolońskim:
1) rozpoczętych w okresie od r. ak. 2007/8 r. do r. ak. 2011/12 (włącznie),
2) rozpoczętych 1 października 2012 r. i prowadzonych zgodnie z Krajowymi Ramami
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego,
3) rozpoczętych 1 października 2015 r. i prowadzonych zgodnie z Krajowymi Ramami
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.
Oznaczenia form dydaktycznych skatalogowanych przedmiotów:
4
W – wykład,
Ć – ćwiczenia,
L – laboratorium,
P – projekt,
S – seminarium.
Katalog zawiera krótkie opisy zawartości tematycznej przedmiotów, których pełne
opisy w językach polskim i angielskim są dostępne w kartach przedmiotów w odpowiednich
jednostkach i na stronach internetowych tych jednostek.
Na końcu katalogu umieszczono pełny spis kursów.
Wszystkim nauczycielom akademickim, którzy opracowali zgłoszenia i karty
przedmiotów oraz członkom rad jednostek organizacyjnych Uczelni, które zaopiniowały
nadesłane oferty, składam serdeczne podziękowania.
dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, prof. PWr,
pełnomocnik Rektora
ds. zapewniania jakości kształcenia
5
KATALOG KURSÓW DLA STUDENTÓW, KTÓRZY
ROZPOCZĘLI STUDIA PRZED ROKIEM AKADEMICKIM
2012/2013
2. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO
MATEMATYKA
MATEMATYKA – STUDIA STACJONARNE
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A
MAP001029
ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY A
ECTS 2+2
W
Ć
L
P
S
2
1
0
0
0
Treść kursu: Wyrażenia algebraiczne, indukcja matematyczna, geometria analityczna na płaszczyźnie
i w przestrzeni, krzywe stożkowe, macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych, liczby zespolone,
wielomiany. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Zalecana jest znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie
podstawowym
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A
MAP001140
ECTS 2+2
ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY A
W
Ć
L
P
S
2
1
0
0
0
Treść kursu: Wyrażenia algebraiczne, indukcja matematyczna, geometria analityczna na płaszczyźnie
i w przestrzeni, krzywe stożkowe, macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych, liczby zespolone,
wielomiany. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Zalecana jest znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie
podstawowym
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A
MAP003046
ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY A
ECTS 4
W
Ć
L
P
S
2
1
0
0
0
Treść kursu: Wyrażenia algebraiczne, indukcja matematyczna, geometria analityczna na płaszczyźnie
i w przestrzeni, krzywe stożkowe, macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych, liczby zespolone,
wielomiany. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Zalecana jest znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie
podstawowym
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
6
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A
MAP003055
ECTS 4
ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY A
W
Ć
L
P
S
2
2
0
0
0
Treść kursu: Wyrażenia algebraiczne, indukcja matematyczna, geometria analityczna na płaszczyźnie
i w przestrzeni, krzywe stożkowe, macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych, liczby zespolone,
wielomiany. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Zalecana jest znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie
podstawowym
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B
MAP001141
ECTS 2+2
ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY B
W
Ć
L
P
S
2
2
0
0
0
Treść kursu: Wyrażenia algebraiczne, indukcja matematyczna, geometria analityczna na płaszczyźnie
i w przestrzeni, krzywe stożkowe, macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych, liczby zespolone,
wielomiany. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Zalecana jest znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie
podstawowym
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ
MAP001039
ECTS 2+2
ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY
W
Ć
L
P
S
2
1
0
0
0
Treść kursu: Wyrażenia algebraiczne, indukcja matematyczna, geometria analityczna na płaszczyźnie
i w przestrzeni, krzywe stożkowe, macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych, liczby zespolone,
wielomiany. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Zalecana jest znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie
podstawowym
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ALGEBRA LINIOWA 1
MAP001070
ECTS 3+2
LINEAR ALGEBRA 1
W
Ć
L
P
S
2
2
0
0
0
Treść kursu: Liczby zespolone. Wielomiany. Macierze i wyznaczniki. Układy równań liniowych.
Geometria analityczna w R3. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim
Wymagania wstępne: Zalecana jest znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie
podstawowym
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ALGEBRA LINIOWA 2 (INF, TIN)
LINEAR ALGEBRA 2
W
Ć
L
P
1
0
0
0
MAP001152
ECTS 1
S
0
7
Treść kursu: Baza ortonormalna, rzut ortogonalny, grupa, pierścień, ciało, arytmetyka modularna.
Kurs przeznaczony dla Wydziału Elektroniki.
Wymagania wstępne: Algebra z geometrią analityczną
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ALGEBRA LINIOWA 2
MAP002019
LINEAR ALGEBRA 2
ECTS 3
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Treść kursu: Przestrzenie liniowe, liniowa niezależność wektorów, generatory, baza i wymiar,
związek rzędu macierzy z liniową niezależnością, układy równań liniowych, twierdzenie KroneckeraCapellego, przestrzeń rozwiązań układu jednorodnego, przekształcenia liniowe, macierz
przekształcenia liniowego, macierze symetrii, rzutów i obrotów w R2 i R3, wartości i wektory własne,
przestrzenie euklidesowe, iloczyn skalarny, norma wektora, ortogonalizacja Grama-Schmidta, rzut
ortogonalny, diagonalizacja macierzy rzeczywistych symetrycznych. Kurs może być prowadzony w jęz.
angielskim. Kurs przeznaczony dla Wydziału Mechanicznego.
Wymagania wstępne: Algebra z Geometrią Analityczną
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ALGEBRA 2
MAP002033
ECTS 3
ALGEBRA 2
W
Ć
L
P
S
1
2
0
0
0
Treść kursu: Kurs jest prowadzony w systemie mieszanym - oprócz tradycyjnych zajęć studenci mają
dostęp do materiałów internetowych. Materiały te zawierają komplet wykładów, ćwiczeń oraz
e-sprawdzianów a studenci muszą samodzielnie rozwiązać ćwiczenia. Przestrzenie liniowe.
Przestrzenie rozwiązań układów równań liniowych. Przekształcenia liniowe. Przestrzenie
euklidesowe. Operatory ortogonalne. Przestrzenie unitarne. Struktury algebraiczne. Grupy.
Pierścienie i ciała. Kurs przeznaczony dla kier. Fizyka.
Wymagania wstępne: Algebra z geometrią analityczną
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ANALIZA MATEMATYCZNA 1
MAP001043
MATHEMATICAL ANALYSIS 1
ECTS 4+2
W
Ć
L
P
S
2
2
0
0
0
Treść kursu: Przegląd funkcji elementarnych. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej. Pochodna
funkcji jednej zmiennej. Badanie funkcji. Zastosowania rachunku różniczkowego w fizyce i technice.
Całka nieoznaczona. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Zalecana jest znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie
rozszerzonym.
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki.
ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1 A
MAP001142
ECTS 5+3
MATHEMATICAL ANALYSIS 1.1 A
W
Ć
L
P
S
2
2
0
0
0
8
Treść kursu: Przegląd funkcji elementarnych. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej. Pochodna
funkcji jednej zmiennej. Badanie funkcji. Zastosowania rachunku różniczkowego w fizyce i technice.
Całka nieoznaczona. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Zalecana jest znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie
rozszerzonym.
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1 A
MAP003057
MATHEMATICAL ANALYSIS 1.1 A
ECTS 8
W
Ć
L
P
S
2
2
0
0
0
Treść kursu: Przegląd funkcji elementarnych. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej. Pochodna
funkcji jednej zmiennej. Badanie funkcji. Zastosowania rachunku różniczkowego w fizyce i technice.
Całka nieoznaczona. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Zalecana jest znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie
rozszerzonym.
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki.
ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1 B
MAP001143
ECTS 5+3
MATHEMATICAL ANALYSIS 1.1 B
W
Ć
L
P
S
3
2
0
0
0
Treść kursu: Przegląd funkcji elementarnych. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej. Pochodna
funkcji jednej zmiennej. Badanie funkcji. Zastosowania rachunku różniczkowego w fizyce i technice.
Całka nieoznaczona. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Zalecana jest znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie
podstawowym
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ANALIZA MATEMATYCZNA 1.2
MAP003045
MATHEMATICAL ANALYSIS 1.2
ECTS 8
W
Ć
L
P
S
2
1
0
0
0
Treść kursu: Liczby rzeczywiste, własności funkcji, funkcje trygonometryczne, granica ciąg, granica
i ciągłość funkcji jednej zmiennej, pochodna funkcji jednej zmiennej, badanie funkcji, całka
nieoznaczona, całka oznaczona, całka niewłaściwa, zastosowania rachunku całkowego w fizyce
i technice. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim. Kurs przeznaczony dla Wydziału Elektroniki.
Wymagania wstępne: Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie
rozszerzonym.
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ANALIZA MATEMATYCZNA
MAP001091
ECTS 5+3
MATHEMATICAL ANALYSIS
W
Ć
L
P
S
3
2
0
0
0
Treść kursu: Ogólnych własności funkcji. Granic właściwych i niewłaściwych ciągów liczbowych
i funkcji. Ciągłość funkcji. Pochodne funkcji. Ekstrema lokalne. Funkcje wypukłe i punkty przegięcia
9
wykresu funkcji. Całka nieoznaczona. Całka oznaczona. Całka niewłaściwa I-go rodzaju. Kurs może być
prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Zalecana jest znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie
Rozszerzonym.
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ANALIZA MATEMATYCZNA 2
MAP002005
ECTS 4+2
MATHEMATICAL ANALYSIS 2
W
Ć
L
P
S
2
2
0
0
0
Treść kursu: Całki niewłaściwe. Szeregi liczbowe. Szeregi potęgowe. Granica i ciągłość funkcji dwóch
i trzech zmiennych. Rachunek różniczkowy funkcji dwóch i trzech zmiennych. Zastosowania rachunku
różniczkowego w fizyce i technice. Całki podwójne i potrójne. Zastosowania całek wielokrotnych w
fizyce i technice. Kurs może być prowadzony w jęz. Angielskim.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 1
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ANALIZA MATEMATYCZNA 2.1 A
MAP001156
MATHEMATICAL ANALYSIS 2.1 A
ECTS 4+3
W
Ć
L
P
S
2
2
0
0
0
Treść kursu: Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i twierdzeniami analizy matematycznej
zgodnie z programem kursu. Przygotowanie do stosowania aparatu matematycznego do opisu
i analizy obiektów i procesów technicznych.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 1
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ANALIZA MATEMATYCZNA 2.2 A
MAP001144
ECTS 5+3
MATHEMATICAL ANALYSIS 2.2 A
W
Ć
L
P
S
3
2
0
0
0
Treść kursu: Całka oznaczona, całka niewłaściwa, rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych,
całki podwójne i potrójne, szeregi liczbowe i potęgowe. Tematy dodatkowe wybierane przez
wydziały: całka potrójna, elementy analizy wektorowej, szeregi funkcyjne, równania różniczkowe
zwyczajne. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 1
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ANALIZA MATEMATYCZNA 2.2 B
MAP001145
ECTS 5+3
MATHEMATICAL ANALYSIS 2.2 B
W
Ć
L
P
S
3
2
0
0
0
Treść kursu: Całka oznaczona, całka niewłaściwa, rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych,
całki podwójne i potrójne, szeregi liczbowe i potęgowe. Tematy dodatkowe wybierane przez
wydziały: całka potrójna, szeregi funkcyjne, równania różniczkowe zwyczajne. Kurs może być
prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 1
10
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki.
ANALIZA MATEMATYCZNA 2.3 A
MAP001149
MATHEMATICAL ANALYSIS 2.3 A
ECTS 5
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Treść kursu: Pochodne cząstkowe pierwszego rzędu, ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych,
całki podwójne, całki potrójne, szeregi liczbowe, szeregi potęgowe, transformata Laplace’a, wstęp do
transformaty Fouriera. Kurs przeznaczony dla Wydziału Elektroniki.
Wymagania wstępne: Analiza matematyczna 1
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ANALIZA MATEMATYCZNA 2.4 A
MAP003059
ECTS 4
MATHEMATICAL ANALYSIS 2.4 A
W
Ć
L
P
S
2
1
0
0
0
Treść kursu: Całka oznaczona, całka niewłaściwa, rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych,
szeregi liczbowe i potęgowe, podstawy równań różniczkowych zwyczajnych, przykłady struktur
algebraicznych. Kurs przeznaczony dla Wydziału Informatyki i Zarządzania, kierunek Informatyka.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 1
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ANALIZA MATEMATYCZNA 3.1
MAP001158
MATHEMATICAL ANALYSIS 3.1
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Treść kursu: Podstawowe pojęcia równań różniczkowych zwyczajnych, równania różniczkowe
liniowe, układy równań różniczkowych liniowych, transformata Laplace`a, szeregi Fouriera. Kurs
może być prowadzony w jęz. angielskim. Kurs przeznaczony dla Wydziału Budownictwa.
Wymagania wstępne: Analiza matematyczna 2
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ELEMENTY ANALIZY WEKTOROWEJ
MAP001080
ELEMENTS OF VECTOR ANALYSIS
ECTS 2+2
W
Ć
L
P
S
1
1
0
0
0
Treść kursu: Całki krzywoliniowe niezorientowane i zorientowane, całki powierzchniowe
niezorientowane i zorientowane, elementy analizy wektorowej, zastosowania całek krzywoliniowych
i powierzchniowych w fizyce i technice. Kurs przeznaczony dla Wydziału Elektrycznego.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 1
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
FUNKCJE ZESPOLONE
COMPLEX FUNCTIONS
W
Ć
L
P
1
1
0
0
MAP001092
ECTS 2+2
S
0
11
Treść kursu: Funkcje zmiennej zespolonej. Pochodna funkcji zmiennej zespolonej. Krzywa na
płaszczyźnie zespolonej. Twierdzenie całkowe Cauch’ego. Transformata Laplace’a. Szeregi o
wyrazach zespolonych. Punkty osobliwe funkcji zespolonych. Kurs może być prowadzony w jęz.
angielskim.
Wymagania wstępne: Analiza matematyczna 2, Algebra z geometrią analityczną
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i informatyki
MATEMATYKA
MAP008010
MATHEMATICS 1 FOR ECONOMISTS
ECTS 9
W
Ć
L
P
S
2
2
0
0
0
Treść kursu: Wielomiany i funkcje wymierne. Funkcje wykładnicze i logarytmiczne. Macierze, układy
równań liniowych. Granica ciągu, granica funkcji, pochodna funkcji, ekstrema funkcji. Całki
nieoznaczone, całki oznaczone. Funkcje wielu zmiennych. Optymalizacja przy dwóch zmiennych.
Równania różniczkowe zwyczajne. Kurs przeznaczony dla studiów licencjackich kierunku Zarządzanie
Wydziału Informatyki i Zarządzania. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie
podstawowym
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
MATHEMATICS
MAP008012
ECTS 9
MATHEMATICS 1 FOR ECONOMISTS
W
Ć
L
P
S
2
2
0
0
0
Treść kursu: Wielomiany i funkcje wymierne. Funkcje wykładnicze i logarytmiczne. Macierze, układy
równań liniowych. Granica ciągu, granica funkcji, pochodna funkcji, ekstrema funkcji. Całki
nieoznaczone, całki oznaczone. Funkcje wielu zmiennych. Optymalizacja przy dwóch zmiennych.
Równania różniczkowe zwyczajne. Kurs przeznaczony dla studiów licencjackich kierunku Zarządzanie
Wydziału Informatyki i Zarządzania. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie
podstawowym.
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki.
MATEMATYKA (EIT 1 STOPIEŃ)
MAP001154
MATHEMATICS
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
1
0
0
0
0
Treść kursu: Całki krzywoliniowe i powierzchniowe, elementy teorii pola, funkcje zmiennej
zespolonej. Kurs przeznaczony dla Wydziału Elektroniki, realizowany w tygodniach od 8 do 15.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 1.2
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
MATEMATYKA (AIR)
MATHEMATICS
W
Ć
L
1
2
0
P
0
MAP003018
ECTS 3
S
0
12
Treść kursu: Równania różniczkowe i układy równań różniczkowych zwyczajnych, równania
różnicowe, przekształcenie Z, elementy matematyki dyskretnej – kombinatoryka, elementy teorii
grafów, grupy, ciała i kody. Kurs przeznaczony dla Wydziału Elektroniki.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 1.2
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
MATEMATYKA
MAP001206
MATHEMATICS
ECTS 2+2
W
Ć
L
P
S
2
2
0
0
0
Treść kursu: Równania różniczkowe zwyczajne pierwszego i drugiego rzędu, równania różniczkowe
liniowe, równania różniczkowe cząstkowe pierwszego rzędu, zastosowania równań różniczkowych
zwyczajnych w zagadnieniach fizycznych i technicznych, równania całkowe. Elementy teorii procesów
stochastycznych: procesy Markowa, procesy odnowy, procesy gaussowskie, przestrzeń Hilberta. Kurs
przeznaczony dla Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. Kurs prowadzony w języku
angielskim.
Wymagania wstępne: wiadomości odpowiadające kursom z I stopnia studiów na kierunku
Elektronika i Telekomunikacja.
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
MATEMATYKA
MAP001207
MATHEMATICS
ECTS 2+2
W
Ć
L
P
S
2
2
0
0
0
Treść kursu: Równania różniczkowe zwyczajne pierwszego i drugiego rzędu, równania różniczkowe
liniowe, równania różniczkowe cząstkowe pierwszego rzędu, zastosowania równań różniczkowych
zwyczajnych w zagadnieniach fizycznych i technicznych, równania całkowe. Elementy teorii procesów
stochastycznych: procesy Markowa, procesy odnowy, procesy gaussowskie, przestrzeń Hilberta. Kurs
przeznaczony dla Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki.
Wymagania wstępne: wiadomości odpowiadające kursom z I stopnia studiów na kierunku
Elektronika i Telekomunikacja.
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
MATEMATYKA (EIT 2 STOPIEŃ)
MAP003051
MATHEMATICS (EIT 2ND LEVEL)
ECTS 3+3
W
Ć
L
P
S
2
2
0
0
0
Treść kursu: Równania różniczkowe zwyczajne pierwszego i drugiego rzędu, równania różniczkowe
liniowe, równania różniczkowe cząstkowe pierwszego rzędu, zastosowania równań różniczkowych
zwyczajnych w zagadnieniach fizycznych i technicznych, równania całkowe.
Wymagania wstępne: Wiadomości odpowiadające kursom z I stopnia studiów na kierunku
Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Elektroniki PWr.: Analiza Matematyczna (1 semestr),
Matematyka (2 semestr).
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
MATEMATYKA
MAP003023
ECTS 5
MATHEMATICS
13
W
Ć
L
P
S
2
1
0
0
0
Treść kursu: Równania różniczkowe zwyczajne pierwszego i drugiego rzędu, równania różniczkowe
liniowe, równania różniczkowe cząstkowe pierwszego rzędu, zastosowania równań różniczkowych
zwyczajnych w zagadnieniach fizycznych i technicznych, transformata Laplace’a równania całkowe.
Wymagania wstępne: wiadomości odpowiadające kursom z I stopnia prowadzonych na Wydziale
Elektroniki
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
MATEMATYKA
MAP003032
ECTS 1
MATHEMATICS
W
Ć
L
P
S
1
0
0
0
0
Treść kursu: Liniowe przestrzenie wektorowe, liniowa niezależność, baza, odwzorowania liniowe,
przestrzenie liniowe, przestrzenie unitarne, układy ortogonalne, rzuty ortogonalne, funkcje mierzalne
jednej i wielu zmiennych, funkcjonały liniowe.
Wymagania wstępne: wiadomości odpowiadające kursom z I stopnia prowadzonych na Wydziale
Elektroniki
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
MATEMATYKA
MAP003042
MATHEMATICS
ECTS 5
W
Ć
L
P
S
1
2
0
0
0
Treść kursu: Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe, zmienne losowe, procesy stochastyczne
Wymagania wstępne: wiadomości odpowiadające kursom z I stopnia prowadzonych na Wydziale
Elektroniki
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
MATEMATYKA
MAP003044
MATHEMATICS
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Treść kursu: Równania różniczkowe zwyczajne pierwszego i drugiego rzędu, równania różniczkowe
liniowe, równania różniczkowe cząstkowe pierwszego rzędu, zastosowania równań różniczkowych
zwyczajnych w zagadnieniach fizycznych i technicznych, równania całkowe.
Wymagania wstępne: wiadomości odpowiadające kursom z I stopnia prowadzonych na Wydziale
Elektroniki
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
MATEMATYKA
MAP003052
MATHEMATICS
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Treść kursu: Liniowe przestrzenie wektorowe, liniowa niezależność, baza, odwzorowania liniowe,
przestrzenie liniowe, przestrzenie unitarne, układy ortogonalne, rzuty ortogonalne, funkcje mierzalne
jednej i wielu zmiennych, funkcjonały liniowe.
Wymagania wstępne: wiadomości odpowiadające kursom z I stopnia prowadzonych na Wydziale
Elektroniki
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
14
MATEMATYKA
MAP008572
ECTS 3+2
MATHEMATICS
W
Ć
L
P
S
2
2
0
0
0
Treść kursu: Równania różniczkowe zwyczajne pierwszego i drugiego rzędu, równania różniczkowe
liniowe, równania różniczkowe cząstkowe pierwszego rzędu, zastosowania równań różniczkowych
zwyczajnych w zagadnieniach fizycznych i technicznych, równania całkowe. Elementy teorii
procesów stochastycznych: procesy Markowa, procesy odnowy, procesy gaussowskie, przestrzeń
Hilberta.
Wymagania wstępne: wiadomości odpowiadające kursom z I stopnia prowadzonych na Wydziale
Informatyki i Zarządzania
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
MATEMATYKA DYSKRETNA
MAP003019
ECTS 4
DISCRETE MATHEMATICS
W
Ć
L
P
S
2
2
0
0
0
Treść kursu: Funkcje, relacje, zbiory, elementy logiki matematycznej - rachunek zdań i tautologie,
zastosowania aparatu logiki, techniki dowodzenia twierdzeń i indukcja matematyczna, rekurencja algorytmy i funkcje rekurencyjne, drzewa i grafy, zastosowanie algorytmów rekurencyjnych do
operacji na drzewach i grafach. Kurs przeznaczony dla Wydziału Elektroniki.
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
MATEMATYKA 1
MAP001093
MATHEMATICS 1
ECTS 6
W
Ć
L
P
S
2
2
0
0
0
Treść kursu: Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej, rachunek całkowy funkcji jednej
zmienne, układy równań liniowych. Kurs przeznaczony dla Wydziału Architektury.
Wymagania wstępne: Zalecana jest znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie
podstawowym
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
MATEMATYKA 2
MAP001094
ECTS 6
MATHEMATICS 2
W
Ć
L
P
S
2
2
0
0
0
Treść kursu: Geometria analityczna przestrzeni, rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych, izometrie
płaszczyzny. Kurs przeznaczony dla Wydziału Architektury.
Wymagania wstępne: Matematyka 1
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki.
WSTĘP DO RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA
I STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ
INTRODUCTION TO PROBABILITY THEORY
AND MATHEMATICAL STATISTICS
W
Ć
L
P
S
1
1
0
0
0
15
MAP002037
ECTS 1+1
Treść kursu: Kurs zawiera wykłady o podstawowych pojęciach i twierdzeniach rachunku
prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej (przestrzeń probabilistyczna, zmienna losowa,
dyskretny i ciągły rozkład prawdopodobieństwa, prawo wielkich liczb, centralne twierdzenie
graniczne, próba prosta, histogram, estymacja punktowa i przedziałowa, hipoteza statystyczna,
testowanie hipotez).
Wymagania wstępne: Analiza matematyczna 1
Zespół realizujący: dr hab. Agnieszka Jurewicz, Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni
Instytutu Matematyki i Informatyki.
RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE
MAP003017
ECTS 2+2
DIFFERENTIAL EQUATIONS
W
Ć
L
P
S
2
1
0
0
0
Treść kursu: Równania różniczkowe zwyczajne rzędu pierwszego, równania liniowe wyższych rzędów,
układy równań różniczkowych liniowych, elementy teorii stabilności, funkcje zmiennej zespolonej,
pochodne i całki funkcji zmiennej zespolonej, transformata Laplace'a, residua, zastosowania
poznanych metod w zagadnieniach fizyki i techniki.
Wymagania wstępne: Analiza matematyczna 2, Algebra z geometrią analityczną
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki.
RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE A
MAP003014
ECTS 3
ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS A
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Treść kursu: Równania różniczkowe zwyczajne pierwszego i drugiego rzędu, równania różniczkowe
liniowe, elementy teorii stabilności, zastosowania równań różniczkowych zwyczajnych w
zagadnieniach fizycznych i technicznych. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 2
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki.
RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE I FUNKCJE ZESPOLONE
MAP001073
DIFFERENTIAL EQUATIONS AND COMPLEX FUNCTIONS
ECTS 2+1
W
Ć
L
P
S
2
1
0
0
0
Treść kursu: Równania różniczkowe zwyczajne rzędu pierwszego, równania liniowe wyższych rzędów,
układy równań różniczkowych liniowych, elementy teorii stabilności, funkcje zmiennej zespolonej,
pochodne i całki funkcji zmiennej zespolonej, transformata Laplace'a, residua, zastosowania
poznanych metod w zagadnieniach fizyki i techniki. Kurs przeznaczony dla kierunku Mechatronika na
Wydziale Mechanicznym.
Wymagania wstępne: Analiza matematyczna 2, Algebra z geometrią analityczną
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki.
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA
PROBABILITY THEORY
W
Ć
L
P
1
0
0
0
S
0
16
MAP001151
ECTS 1
Treść kursu: Prawdopodobieństwo, zmienne losowe jedno - i wielowymiarowe. rozkłady dyskretne
i ciągłe, momenty, centralne twierdzenie graniczne. Kurs przeznaczony dla Wydziału Elektroniki.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 1
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki.
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA
MAP003027
ECTS 3
PROBABILITY THEORY
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Treść kursu: Prawdopodobieństwo, zmienne losowe jednowymiarowe i wielowymiarowe, rozkłady
dyskretne i ciągłe, momenty, centralne twierdzenie graniczne, podstawowe pojęcia statystyki,
estymacja punktowa i przedziałowa, regresja liniowa jednowymiarowa, estymacja gęstości. Kurs
przeznaczony dla Wydziału Mechanicznego.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 2
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki.
WSTĘP DO STATYSTYKI PRAKTYCZNEJ
MAP003047
ECTS 2+1
INTRODUCTION TO PRACTICAL STATISTICS
W
Ć
L
P
S
1
1
0
0
0
Treść kursu: Statystyki i ich rozkłady, estymacja punktowa, estymacja przedziałowa, testowanie
hipotez, analiza wariancji, wielowymiarowe zmienne losowe, analiza regresji, analiza wariancji.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 2
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki.
WSTĘP DO STATYSTYKI PRAKTYCZNEJ
MAP003053
ECTS 3
INTRODUCTION TO PRACTICAL STATISTICS
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Treść kursu: Statystyki i ich rozkłady, estymacja punktowa, estymacja przedziałowa, testowanie
hipotez, analiza wariancji, wielowymiarowe zmienne losowe, analiza regresji, analiza wariancji.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 2
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
STATYSTYKA I RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA
MAP003016
MATHEMATICAL STATISTICS
ECTS 2+2
W
Ć
L
P
S
2
2
0
0
0
Treść kursu: Rozkład empiryczny, przestrzeń probabilistyczna, zmienne losowe dyskretne, ciągłe,
dwuwymiarowe zmienne losowe, nierówności Markowa i Czebyszewa, estymacja punktowa,
przedziały ufności, testowanie hipotez.
Wymagania wstępne: Podstawy algebry i analizy matematycznej. Podstawy rachunku
prawdopodobieństwa.
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki.
STATYSTYKA MATEMATYCZNA
MAP003031
17
MATHEMATICAL STATISTICS
ECTS 3
W
Ć
L
P
S
1
1
0
0
0
Treść kursu: Statystyki i ich rozkłady, estymacja punktowa, estymacja przedziałowa, testowanie
hipotez, analiza wariancji, wielowymiarowe zmienne losowe, analiza regresji.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 2
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
STATYSTYKA MATEMATYCZNA
MAP003033
MATHEMATICAL STATISTICS
ECTS 2+1
W
Ć
L
P
S
1
1
0
0
0
Treść kursu: Przestrzeń probabilistyczna, zmienne losowe dyskretne, ciągłe, dwuwymiarowe zmienne
losowe, estymacja punktowa, testowanie hipotez.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 2
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
STATYSTYKA STOSOWANA
MAP004005
ECTS 3
APPLIED STATISTICS
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Treść kursu: Przestrzeń probabilistyczna, zmienne losowe dyskretne i ciągłe, wartość oczekiwana,
wariancja, niezależność, estymacja punktowa i przedziałowa, testowanie hipotez statystycznych,
regresja liniowa jednowymiarowa. Kurs przeznaczony dla Wydziału Elektrycznego i Studium
Mechatroniki.
Wymagania wstępne: Analiza matematyczna 2
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
STATYSTYKA STOSOWANA
MAP001079
ECTS 2
APPLIED STATISTICS
W
Ć
L
P
S
1
1
0
0
0
Treść kursu: Prezentacja danych eksperymentalnych – statystyka opisowa, matematyczne podstawy
modeli probabilistycznych: zmienne losowe, wektory losowe i ich opis, kwantyle i momenty,
zależność stochastyczna i jej miary, ciągi zmiennych losowych i ich asymptotyczne zachowania,
statystyczne metody analizy zjawisk losowych, estymacja punktowa i przedziałowa, regresja liniowa
jednowymiarowa, testowanie hipotez statystycznych: testy istotności dla średniej rozkładu
normalnego, test analizy wariancji, testy nieparametryczne.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 2
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
MATEMATYKA – STUDIA NIESTACJONARNE
ALGEBRA LINIOWA (ZAO EA)
LINEAR ALGEBRA
W
Ć
L
3
0
0
P
0
S
0
18
MAP001055
ECTS 8
Treść kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami kombinatoryki
i algebry liniowej. Omawiane będą następujące pojęcia i ich własności: permutacje, wariacje,
kombinacje, liczby zespolone, wielomiany, macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych, wzory
Cramera, eliminacja Gaussa, przestrzeń liniowa Rn, przekształcenia liniowe przestrzeni Rn, wartości
własne i wektory własne macierzy, normy wektorów i macierzy. Kurs przeznaczony dla Wydziału
Elektroniki.
Wymagania wstępne: Znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym.
Zespół realizujący: Komisja programowa Instytutu Matematyki i Informatyki
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ
MAP009816
ECTS 2+2
ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY
W
Ć
L
P
S
1
1
0
0
0
Treść kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami algebry oraz
geometrii analitycznej na płaszczyźnie i w przestrzeni. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Wskazane wiadomości z matematyki odpowiadające maturze na poziomie
rozszerzonym.
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ (ZAO CH)
MAP009889
ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY
ECTS 3+3
W
Ć
L
P
S
2
1
0
0
0
Treść kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami algebry oraz
geometrii analitycznej na płaszczyźnie i w przestrzeni. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Zalecana jest znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie
podstawowym.
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ (EY)
MAP001086
ECTS 2+2
ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY
W
Ć
L
P
S
2
1
0
0
0
Treść kursu: Podstawy geometrii analitycznej na płaszczyźnie i w przestrzeni, liczby zespolone,
macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych. Kurs przeznaczony jest dla Wydziału Elektrycznego.
Może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Wskazane wiadomości z matematyki odpowiadające maturze na poziomie
rozszerzonym.
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ
MAP009943
ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY
ECTS 2+2
W
Ć
L
P
S
1
1
0
0
0
Treść kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami algebry oraz
geometrii analitycznej na płaszczyźnie i w przestrzeni. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Wskazane wiadomości z matematyki odpowiadające maturze na poziomie
rozszerzonym.
19
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ
MAP009982
ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY
ECTS 2+2
W
Ć
L
P
S
1
1
0
0
0
Treść kursu: Geometria analityczna na płaszczyźnie i w przestrzeni, macierze, wyznaczniki, układy
równań liniowych, liczby zespolone, wielomiany, przestrzenie liniowe, przekształcenia liniowe. Kurs
może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Zalecana jest znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie
podstawowym
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A
MAP003056
ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY A
ECTS 4
W
Ć
L
P
S
2
2
0
0
0
Treść kursu: Wyrażenia algebraiczne, odstawy geometrii analitycznej na płaszczyźnie i w przestrzeni,
liczby zespolone, macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych. Może być prowadzony w jęz.
angielskim.
Wymagania wstępne: Wskazane wiadomości z matematyki odpowiadające maturze na poziomie
rozszerzonym.
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1 A (IZ)
MAP003058
ECTS 8
MATHEMATICAL ANALYSIS 1.1 A
W
Ć
L
P
S
2
2
0
0
0
Treść kursu: Przegląd funkcji elementarnych. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej. Pochodna
funkcji jednej zmiennej. Badanie funkcji. Zastosowania rachunku różniczkowego w fizyce i technice.
Całka nieoznaczona. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 40%
punktów.
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ANALIZA MATEMATYCZNA 1 (ZAO CH)
MAP009799
MATHEMATICAL ANALYSIS 1
ECTS 5+3
W
Ć
L
P
S
2
1
0
0
0
Treść kursu: Przegląd funkcji elementarnych. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej. Pochodna
funkcji jednej zmiennej. Badanie funkcji. Zastosowania rachunku różniczkowego w fizyce i technice.
Całka nieoznaczona. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Zalecana jest znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie
podstawowym.
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
20
ANALIZA MATEMATYCZNA 1
MAP009984
ECTS 5+3
MATHEMATICAL ANALYSIS 1
W
Ć
L
P
S
2
1
0
0
0
Treść kursu: Przegląd funkcji elementarnych. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej. Pochodna
funkcji jednej zmiennej. Badanie funkcji. Zastosowania rachunku różniczkowego w fizyce i technice.
Całka nieoznaczona. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Zalecana jest znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie
rozszerzonym
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ANALIZA MATEMATYCZNA 1 (ZAO BL,GGG)
MAP009941
MATHEMATICAL ANALYSIS 1
ECTS 5+3
W
Ć
L
P
S
2
1
0
0
0
Treść kursu: Przegląd funkcji elementarnych. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej. Pochodna
funkcji jednej zmiennej. Badanie funkcji. Zastosowania rachunku różniczkowego w fizyce i technice.
Całka nieoznaczona. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Zalecana jest znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie
podstawowym.
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ANALIZA MATEMATYCZNA 1 (EY)
MAP001084
MATHEMATICAL ANALYSIS 1
ECTS 5+3
W
Ć
L
P
S
2
1
0
0
0
Treść kursu: Przegląd funkcji elementarnych. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej. Pochodna
funkcji jednej zmiennej. Badanie funkcji. Zastosowania rachunku różniczkowego w fizyce i technice.
Całka nieoznaczona. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Zalecana jest znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie
rozszerzonym
Zespół realizujący: Komisja programowa Instytutu Matematyki i Informatyki
ANALIZA MATEMATYCZNA 1
MAP009947
ECTS 4+4
MATHEMATICAL ANALYSIS 1
W
Ć
L
P
S
2
1
0
0
0
Treść kursu: Przegląd funkcji elementarnych. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej. Pochodna
funkcji jednej zmiennej. Badanie funkcji. Zastosowania rachunku różniczkowego w fizyce i technice.
Całka nieoznaczona. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Wskazane są wiadomości z matematyki odpowiadające maturze z matematyki
na poziomie podstawowym.
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ANALIZA MATEMATYCZNA 1
MATHEMATICAL ANALYSIS 1
W
Ć
L
P
2
1
0
0
MAP009948
ECTS 3+3
S
0
21
Treść kursu: Przegląd funkcji elementarnych. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej. Pochodna
funkcji jednej zmiennej. Badanie funkcji. Zastosowania rachunku różniczkowego w fizyce i technice.
Całka nieoznaczona. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Wskazane są wiadomości z matematyki odpowiadające maturze z matematyki
na poziomie podstawowym.
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ANALIZA MATEMATYCZNA 2
MAP009960
MATHEMATICAL ANALYSIS 2
ECTS 3+3
W
Ć
L
P
S
2
2
0
0
0
Treść kursu: Całka oznaczona. Całka niewłaściwa. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych.
Całki podwójne i potrójne. Szeregi liczbowe i potęgowe. Kurs może być prowadzony w jęz.
angielskim.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 1
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki.
ANALIZA MATEMATYCZNA 2 (EY)
MAP001085
MATHEMATICAL ANALYSIS 2
ECTS 4+3
W
Ć
L
P
S
2
1
0
0
0
Treść kursu: Całka oznaczona, całka niewłaściwa, rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych,
całki podwójne i potrójne, szeregi liczbowej potęgowe. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 1
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ANALIZA MATEMATYCZNA 2
MAP009798
MATHEMATICAL ANALYSIS 2
ECTS 5+3
W
Ć
L
P
S
2
1
0
0
0
Treść kursu: Całka oznaczona, całka niewłaściwa, rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych,
całki podwójne i potrójne, szeregi liczbowej potęgowe. Równania różniczkowe zwyczajne. Kurs może
być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 1
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ANALIZA MATEMATYCZNA 2 (ZAO CH)
MAP009891
ECTS 5+2
MATHEMATICAL ANALYSIS 2
W
Ć
L
P
S
2
1
0
0
0
Treść kursu: Całka oznaczona. Całka niewłaściwa. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych.
Całka podwójna. Szeregi liczbowe i potęgowe. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 1
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ANALIZA MATEMATYCZNA 2.1
MAP009815
22
MATHEMATICAL ANALYSIS 2.1
ECTS 4+3
W
Ć
L
P
S
2
1
0
0
0
Treść kursu: Całka oznaczona, całka niewłaściwa, rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych,
całki podwójne i potrójne, szeregi liczbowe i potęgowe. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 1
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ANALIZA MATEMATYCZNA 2.3 A
MAP004009
MATHEMATICAL ANALYSIS 2.4 A
ECTS 5
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Treść kursu: Całka oznaczona, całka niewłaściwa, rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych,
całki podwójne i potrójne, szeregi liczbowej potęgowe. Transformata Fouriera, transformata
Laplace’a. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 1
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ANALIZA MATEMATYCZNA 2.4 A
MAP003060
ECTS 4
MATHEMATICAL ANALYSIS 2.4 A
W
Ć
L
P
S
2
1
0
0
0
Treść kursu: Całka oznaczona, całka niewłaściwa, rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych,
całki podwójne i potrójne, szeregi liczbowej potęgowe. Równania różniczkowe. Kurs może być
prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 1
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ANALIZA MATEMATYCZNA (ZAO EA)
MAP001056
MATHEMATICAL ANALYSIS
ECTS 9
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Granica ciągu. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej. Pochodna funkcji jednej
zmiennej. Badanie funkcji. Całka nieoznaczona. Całka oznaczona, całka niewłaściwa. Zastosowania
rachunku całkowego w fizyce i technice. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. Całka
podwójna. Szeregi liczbowe i potęgowe. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim. Kurs
przeznaczony dla Wydziału Elektroniki.
Wymagania wstępne: Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 40%
punktów.
Zespół realizujący: Komisja programowa Instytutu Matematyki i Informatyki
ANALIZA MATEMATYCZNA 3.1
MAP009988
MATHEMATICAL ANALYSIS 3.1
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Treść kursu: Podstawowe pojęcia równań różniczkowych zwyczajnych, równania różniczkowe
liniowe, układy równań różniczkowych liniowych, transformata Laplace`a, szeregi Fouriera. Kurs
23
może być prowadzony w jęz. angielskim. Kurs przeznaczony dla Wydziału Budownictwa (studia
niestacjonarne).
Wymagania wstępne: Analiza matematyczna 2
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
ELEMENTY ANALIZY WEKTOROWEJ (EY)
MAP001087
ELEMENTS OF VECTOR ANALYSIS
ECTS 2+2
W
Ć
L
P
S
1
1
0
0
0
Treść kursu: Całki krzywoliniowe niezorientowanei zorientowane, całki powierzchniowe
niezorientowane i zorientowane, elementy analizy wektorowej, zastosowania całek krzywoliniowych
i powierzchniowych w fizyce i technice. Kurs przeznaczony dla Wydziału Elektrycznego.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 1
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki.
MATEMATYKA (EIT 2 STOPIEŃ) (ZAO EA)
MAP001052
ECTS 3+3
MATHEMATICS
W
Ć
L
P
S
2
2
0
0
0
Treść kursu: Równania różniczkowe zwyczajne pierwszego i drugiego rzędu. Równania różniczkowe
liniowe. Równania różniczkowe cząstkowe pierwszego rzędu. Zastosowania równań różniczkowych
zwyczajnych w zagadnieniach fizycznych i technicznych. Równania całkowe. Podstawowe pojęcia
teorii procesów stochastycznych: procesy Markowa, procesy odnowy, procesy Gaussowskie.
Przestrzeń liniowa i przestrzeń Hilberta.
Wymagania wstępne: wiadomości odpowiadające kursom z I stopnia studiów na kierunku
Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Elektroniki PWr.: Analiza Matematyczna (1 semestr),
Matematyka (2 semestr)
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
MATEMATYKA
MAP004016
MATHEMATICS
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
1
0
0
0
0
Treść kursu: Liniowe przestrzenie wektorowe, liniowa niezależność, baza, odwzorowania liniowe,
przestrzenie liniowe, przestrzenie unitarne, układy ortogonalne, rzuty ortogonalne, funkcje mierzalne
jednej i wielu zmiennych, funkcjonały liniowe.
Wymagania wstępne: wiadomości odpowiadające kursom z I stopnia studiów na kierunku
Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Elektroniki PWr.: Analiza Matematyczna (1 semestr),
Matematyka (2 semestr).
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
MATEMATYKA 1
CALCULUS 1
W
Ć
2
1
L
0
MAP001076
ECST 4+3
P
0
S
0
24
Treść kursu: Przegląd funkcji elementarnych. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej. Pochodna
funkcji jednej zmiennej. Badanie funkcji. Zastosowania rachunku różniczkowego w fizyce i technice.
Całka nieoznaczona. Całka oznaczona i jej zastosowania.
Wymagania wstępne: Zalecana jest znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie
podstawowym.
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
MATEMATYKA 2
MAP001069
CALCULUS 2
ECTS 4+3
W
Ć
L
P
S
2
1
0
0
0
Treść kursu: Elementy algebry liniowej: macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych. Rachunek
różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych. Szeregi liczbowe i funkcyjne.
Wymagania wstępne: Matematyka I
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
MATEMATYKA 3
MAP001159
CALCULUS 3
ECTS 4+2
W
Ć
L
P
S
2
1
0
0
0
Treść kursu: Równania różniczkowe zwyczajne I rzędu, równania różniczkowe liniowe II rzędu.
Podstawowe równania fizyki matematycznej. Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa i statystyki
matematycznej.
Wymagania wstępne: Matematyka 2
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA
MAP004013
ECTS 1
PROBABILITY THEORY
W
Ć
L
P
S
1
0
0
0
0
Treść kursu: Prawdopodobieństwo, zmienne losowe jedno - i wielowymiarowe. rozkłady dyskretne
i ciągłe, momenty, centralne twierdzenie graniczne. Kurs przeznaczony dla Wydziału Elektroniki.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 1, Analiza Matematyczna 2
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE A
MAP009848
ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS A
ECTS 3
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Treść kursu: Równania różniczkowe zwyczajne pierwszego i drugiego rzędu. Równania różniczkowe
liniowe. Elementy teorii stabilności. Zastosowania równań różniczkowych zwyczajnych w
zagadnieniach fizycznych i technicznych. Kurs może być prowadzony w jęz. angielskim.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 2
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
25
STATYSTYKA MATEMATYCZNA (ZAO GGG)
MAP009945
ECTS 2+1
MATHEMATICAL STATISTICS
W
Ć
L
P
S
1
1
0
0
0
Treść kursu: Przestrzeń probabilistyczna. Zmienne losowe dyskretne i ciągłe. Wartość oczekiwana,
wariancja. Niezależność. Estymacja punktowa i przedziałowa. Testowanie hipotez statystycznych.
Regresja liniowa jednowymiarowa.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 2
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
STATYSTYKA STOSOWANA
MAP009819
APPLIED STATISTICS
ECST 2
W
Ć
L
P
S
1
1
0
0
0
Treść kursu: Prezentacja danych eksperymentalnych – statystyka opisowa, matematyczne podstawy
modeli probabilistycznych: zmienne losowe, wektory losowe i ich opis, kwantyle i momenty,
zależność stochastyczna i jej miary, ciągi zmiennych losowych i ich asymptotyczne zachowania,
statystyczne metody analizy zjawisk losowych, estymacja punktowa i przedziałowa, regresja liniowa
jednowymiarowa, testowanie hipotez statystycznych: testy istotności dla średniej rozkładu
normalnego, test analizy wariancji, testy nieparametryczne.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 2
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
STATYSTYKA STOSOWANA
MAP009849
APPLIED STATISTICS
ECTS 3
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Treść kursu: Przestrzeń probabilistyczna. Zmienne losowe dyskretne i ciągłe. Wartość oczekiwana,
wariancja. Niezależność. Estymacja punktowa i przedziałowa. Testowanie hipotez statystycznych.
Regresja liniowa jednowymiarowa.
Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 2
Zespół realizujący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki
i Informatyki
FIZYKA
FIZYKA I
FZC011001
ECTS 5
PHYSICS I
Kurs przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Chemicznego
W
Ć
L
P
S
2
2
0
0
0
Treść kursu:
1.
Kinematyka: ruch krzywoliniowy, relacje między wielkościami liniowymi i kątowymi.
2.
Dynamika - równania ruchu; pęd, masa, siła, układy odniesienia
3.
Praca, energia, moc, siły zachowawcze, energia potencjalna. Zasada zachowania pędu zderzenia, środek mas.
26
4.
5.
6.
7.
Moment siły, kręt bryły, moment bezwładności, tensor momentu bezwładności, giroskop.
Energia w ruchu obrotowym. Zasada zachowania momentu pędu. Siła grawitacyjna.
Własności sprężyste materiałów, mechanika płynu
Oscylator harmoniczny. Energia, składanie drgań, wahadła. Drgania tłumione. Drgania
wymuszone. Rezonans.
8.
Ładunek i pole elektryczne. Twierdzenie Gaussa. Potencjał elektryczny. Dipol elektryczny.
9.
Kondensatory. Energia pola elektrycznego. Dielektryki, zjawiska piezo-, ferroelektryczne
10.
Prąd elektryczny - opis mikroskopowy. Właściwości elektryczne metali: opór właściwy,
nadprzewodnictwo. Prawa Kirchoffa, obwody prądu stałego.
11.
Wektor indukcji magnetycznej, ruch ładunku w polu magnetycznym, spektrometria mas,
cyklotron, efekt Halla.
12.
Przewodnik z prądem w polu magnetycznym, dipol magnetyczny. Prawo Biota-Savarta,
oddziaływanie przewodników z prądem. Prawo Ampere'a, strumień wektora indukcji
magnetycznej.
13.
Magnetyczne właściwości materii, substancje dia-, para- i ferromagnetyczne.
14.
Indukcja elektromagnetyczna; wytwarzanie i właściwości prądu przemiennego
Zespół realizujący: prof. dr hab. inż. Andrzej Miniewicz, członkowie zespołu dydaktycznego.
FIZYKA 1.1
FZP001057
PHYSICS 1.1
ECTS 5
W
Ć
L
P
S
2
1
0
0
0
Treść kursu: Poznanie i rozumienie zjawisk oraz procesów fizycznych w przyrodzie związanych
z mechaniką klasyczną, termodynamiką fenomenologiczną i ruchem falowym. Nabycie kompetencji
oraz umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk fizycznych z wyżej określonych dziedzin wiedzy.
Zdobycie wiedzy o podstawowych wielkościach fizycznych z ww. działów fizyki oraz zastosowaniach
praw mechaniki klasycznej, termodynamiki, ruchu drgającego i falowego w technice i życiu
codziennym. Treści kursu obejmują wiedzę fizyczną z zakresu: mechaniki klasycznej, termodynamiki
fenomenologicznej i statystycznej, fal mechanicznych.
Zespół realizujący: Samodzielny pracownik nauki lub doktor nauk fizycznych będący pracownikiem
Instytutu Fizyki.
FIZYKA 1.1 A
FZP001060
PHYSICS 1.1 A
ECTS 5
W
Ć
L
P
S
2
1
0
0
0
Treść kursu: Poznanie i rozumienie zjawisk oraz procesów fizycznych w przyrodzie związanych
z wybranymi zagadnieniami: mechaniki, termodynamiki, ruchu falowego, optyki i fizyki współczesnej.
Zdobycie wiedzy o podstawowych wielkościach fizycznych, nabycie kompetencji oraz umiejętności
rozumienia, analizowania zjawisk fizycznych oraz zastosowaniach praw z ww. dziedzin fizyki w
technologii. Treści kursu obejmują wybrane działy z zakresu: mechaniki, termodynamiki, fal
mechanicznych, optyki i fizyki współczesnej.
Zespół realizujący: Samodzielny pracownik nauki lub doktor nauk fizycznych będący pracownikiem
Instytutu Fizyki.
FIZYKA 1.1 B
FZP001061
PHYSICS 1.1 B
ECTS 5
W
Ć
L
P
S
2
1
0
0
0
Treść kursu: Zdobycie wiedzy o prawach przyrody, podstawowych zjawiskach fizycznych i modelach
je tłumaczących; nabycie kompetencji oraz umiejętności rozumienia, analizowania zjawisk fizycznych.
27
A. Model mechanicystyczno – deterministyczny, B. Model kwantowy. C. Aktualności fizyki
współczesnej.
Zespół realizujący: Samodzielny pracownik nauki lub doktor nauk fizycznych będący pracownikiem
Instytutu Fizyki.
FIZYKA 1.1C
FZP002250
PHYSICS 1.1C
ECTS 5
W
Ć
L
P
S
2
1
0
0
0
Treść kursu: Poznanie i zrozumienie zjawisk oraz procesów fizycznych mechaniki klasycznej,
termodynamiki, ruchu falowego, elektromagnetyzmu i fizyki współczesnej. Nabycie kompetencji oraz
umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk fizycznych z wyżej określonych dziedzin. Zdobycie
wiedzy o podstawowych wielkościach fizycznych z ww. działów fizyki oraz zastosowaniach praw fizyki
w technice.
Zespół realizujący: Samodzielny pracownik nauki lub doktor nauk fizycznych będący pracownikiem
Instytutu Fizyki.
FIZYKA 1.2
FZP001058
ECTS 6
PHYSICS 1.2
W
Ć
L
P
S
2
2
0
0
0
Treść kursu: Poznanie i rozumienie zjawisk oraz procesów fizycznych w przyrodzie związanych
z mechaniką klasyczną, termodynamiką fenomenologiczną i ruchem falowym. Nabycie kompetencji
oraz umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk fizycznych z wyżej określonych dziedzin wiedzy.
Zdobycie wiedzy o podstawowych wielkościach fizycznych z ww. działów fizyki oraz zastosowaniach
praw mechaniki klasycznej, termodynamiki, ruchu drgającego i falowego w technice i życiu
codziennym. Treści kursu obejmują wiedzę fizyczną z zakresu: mechaniki klasycznej, termodynamiki
fenomenologicznej i statystycznej, fal mechanicznych.
Zespół realizujący: Samodzielny pracownik nauki lub doktor nauk fizycznych będący pracownikiem
Instytutu Fizyki.
FIZYKA 1.2A
FZP001063
PHYSICS 1.2A
ECTS 6
W
Ć
L
P
S
2
2
0
0
0
Treść kursu: Poznanie i rozumienie zjawisk oraz procesów fizycznych w przyrodzie związanych z
mechaniką klasyczną, termodynamiką fenomenologiczną i ruchem falowym. Nabycie kompetencji
oraz umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk fizycznych z wyżej określonych dziedzin wiedzy.
Zdobycie wiedzy o podstawowych wielkościach fizycznych z ww. działów fizyki oraz zastosowaniach
praw mechaniki klasycznej, termodynamiki, ruchu drgającego i falowego w technice i życiu
codziennym. Treści kursu obejmują wiedzę fizyczną z zakresu: mechaniki klasycznej, termodynamiki
fenomenologicznej i statystycznej, fal mechanicznych.
Zespół realizujący: Samodzielny pracownik nauki lub doktor nauk fizycznych będący pracownikiem
Instytutu Fizyki.
FIZYKA 1.3
FZP001059
PHYSICS 1.3
ECTS 7
W
Ć
L
P
S
3
2
0
0
0
Treść kursu: Poznanie i rozumienie zjawisk oraz procesów fizycznych w przyrodzie związanych z
mechaniką klasyczną i relatywistyczną. Zdobycie wiedzy o podstawowych wielkościach fizycznych z
28
ww. działów fizyki oraz zastosowaniach praw mechaniki klasycznej w technice i życiu codziennym.
Ponadto, zrozumienie związków matematyki z fizyką. Treści kursu obejmują wiedzę fizyczną z
zakresu: podstaw mechaniki klasycznej i relatywistycznej. Szczególny nacisk położony jest na
prezentację zastosowań wiedzy fizycznej w życiu codziennym.
Wymagania wstępne: Brak; wskazane równoczesne uczestnictwo studentów w tutorialach- kursach
wyrównawczych z fizyki
Zespół realizujący: Samodzielny pracownik nauki lub doktor nauk fizycznych będący pracownikiem
Instytutu Fizyki.
FIZYKA 1.3 A
FZP001064
ECTS 7
PHYSICS 1.3 A
W
Ć
L
P
S
3
2
0
0
0
Treść kursu: Poznanie i rozumienie zjawisk oraz procesów fizycznych w przyrodzie związanych z
mechaniką klasyczną, termodynamiką fenomenologiczną i ruchem falowym. Nabycie kompetencji
oraz umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk fizycznych z wyżej określonych dziedzin wiedzy.
Zdobycie wiedzy o podstawowych wielkościach fizycznych z ww. działów fizyki oraz zastosowaniach
praw mechaniki klasycznej, termodynamiki, ruchu drgającego i falowego w technice i życiu
codziennym. Treści kursu obejmują wiedzę fizyczną z zakresu: mechaniki klasycznej, termodynamiki
fenomenologicznej i statystycznej, fal mechanicznych.
Zespół realizujący: Samodzielny pracownik nauki lub doktor nauk fizycznych będący pracownikiem
Instytutu Fizyki.
FIZYKA 1.3 B
FZP002083
PHYSICS 1.3 B
ECTS 7
W
Ć
L
P
S
3
2
0
0
0
Treść kursu: Poznanie i rozumienie zjawisk oraz procesów fizycznych w przyrodzie związanych z
mechaniką klasyczną, termodynamiką fenomenologiczną i ruchem falowym. Nabycie kompetencji
oraz umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk fizycznych z wyżej określonych dziedzin wiedzy.
Zdobycie wiedzy o podstawowych wielkościach fizycznych z ww. działów fizyki oraz zastosowaniach
praw mechaniki klasycznej, termodynamiki, ruchu drgającego i falowego w technice i życiu
codziennym. Treści kursu obejmują wiedzę fizyczną z zakresu: mechaniki klasycznej, termodynamiki
fenomenologicznej i statystycznej, fal mechanicznych.
Zespół realizujący: Samodzielny pracownik nauki lub doktor nauk fizycznych będący pracownikiem
Instytutu Fizyki.
FIZYKA II
FZC012001
ECTS 6
PHYSICS II
Kurs przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Chemicznego
W
Ć
L
P
S
2
1
2
0
0
Treść kursu:
1.
Obwód z prądem przemiennym (układ RLC), moc wydzielana w obwodzie.
2.
Oscylacje w obwodzie LC; energia pola magnetycznego. Transformator. Równania Maxwella.
3.
Fale w ośrodkach sprężystych, równanie fali płaskiej; równanie falowe. Prędkości fal w
różnych ośrodkach, dyspersja.
4.
Interferencja fal, fala stojąca. Fale dźwiękowe, elementy akustyki.
Fale elektromagnetyczne, równanie falowe; prędkość grupowa; widmo fal, światło widzialne.
5.
Oddziaływanie promieniowania z materią; odbicie i załamanie światła. Elementy optyki
geometrycznej.
29
6.
Interferencja fal świetlnych, interferometr. Dyfrakcja: pojedyncza szczelina, siatka
dyfrakcyjna - zdolność rozdzielcza. Światło spolaryzowane, dwójłomność, polarymetr.
7.
Promienie Roentgena: otrzymywanie, dyfrakcja w kryształach. Promieniowanie
temperaturowe, ciało doskonale czarne.
8.
Fizyka kwantów: efekt fotoelektryczny, efekt Comptona.
9.
Falowa natura materii - fale de Broglie'a. Zasada nieoznaczoności Heisenberga.
10.
Fizyka jądrowa - terminologia; rozmiar jądra, oddziaływanie nukleon-nukleon.
11.
Struktura ciężkich jąder atomowych, rozpad alfa, beta i gamma. Metody detekcji cząstek
jonizujących, dozymetria, radiologiczne zagrożenie. Rozszczepienie jąder atomowych; reakcja
syntezy.
12.
Cząstka w jamie potencjalnej, równanie Schroedingera, przenikanie przez barierę.
13.
Sens fizyczny równania Schroedingera, gęstość stanów, oscylator.
14.
Teoria swobodnych elektronów w metalu. Teoria pasmowa ciał stałych; półprzewodniki,
domieszki; zastosowanie.
Zespół realizujący: prof. dr hab. inż. Andrzej Miniewicz, członkowie zespołu dydaktycznego
FIZYKA 2.1
FZP002072
PHYSICS 2.1
ECTS 5
W
Ć
L
P
S
2
0
1
0
0
Treść kursu: Poznanie i rozumienie podstawowych praw z zakresu elektrodynamiki klasycznej
i fizyki współczesnej; rozumienie działania tych praw w wybranych problemach technicznych
i technologicznych. Nabycie wiedzy i umiejętności wykonywania pomiarów, szacowania niepewności
pomiarowych i określania podstawowych wielkości fizycznych to cele, któremu służą ćwiczenia
laboratoryjne. Zdobycie kompetencji oraz umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk fizycznych z
wyżej określonych dziedzin wiedzy fizycznej. Wykłady obejmują podstawową wiedzę z zakresu:
elektrodynamiki klasycznej oraz fizyki współczesnej w układzie tematycznym określonym poniżej.
Szczególny nacisk położony jest na prezentację wybranych zastosowań praw fizyki w technologii,
nanotechnologii i życiu codziennym.
Wymagania wstępne: Zaliczone lub realizowane równocześnie pierwsze kursy: fizyki i analizy
matematycznej.
Zespół realizujący: Samodzielny pracownik nauki lub doktor nauk fizycznych będący pracownikiem
Instytutu Fizyki.
FIZYKA 2.2
FZP002073
ECTS 5
PHYSICS 2.2
W
Ć
L
P
S
2
1
0
0
0
Treść kursu: Poznanie i rozumienie podstawowych praw z zakresu elektrodynamiki klasycznej
i fizyki współczesnej; rozumienie działania tych praw w wybranych problemach technicznych i
technologicznych. Nabycie wiedzy i umiejętności wykonywania pomiarów, szacowania niepewności
pomiarowych i określania podstawowych wielkości fizycznych to cele, któremu służą ćwiczenia
laboratoryjne. Zdobycie kompetencji oraz umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk fizycznych z
wyżej określonych dziedzin wiedzy fizycznej. Wykłady obejmują podstawową wiedzę z zakresu:
elektrodynamiki klasycznej oraz fizyki współczesnej w układzie tematycznym określonym poniżej.
Szczególny nacisk położony jest na prezentację wybranych zastosowań praw fizyki w technologii,
nanotechnologii i życiu codziennym.
Wymagania wstępne: Zaliczone lub realizowane równocześnie pierwsze kursy: fizyki i analizy
matematycznej.
Zespół realizujący: Samodzielny pracownik nauki lub doktor nauk fizycznych będący pracownikiem
Instytutu Fizyki.
30
FIZYKA 2.3
FZP002074
PHYSICS 2.3
ECTS 6
W
Ć
L
P
S
2
1
1
0
0
Treść kursu: Poznanie i rozumienie podstawowych praw z zakresu elektrodynamiki klasycznej
i fizyki współczesnej; rozumienie działania tych praw w wybranych problemach technicznych i
technologicznych. Nabycie wiedzy i umiejętności wykonywania pomiarów, szacowania niepewności
pomiarowych i określania podstawowych wielkości fizycznych to cele, któremu służą ćwiczenia
laboratoryjne. Zdobycie kompetencji oraz umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk fizycznych z
wyżej określonych dziedzin wiedzy fizycznej. wykłady obejmują podstawową wiedzę z zakresu:
elektrodynamiki klasycznej oraz fizyki współczesnej w układzie tematycznym określonym poniżej.
Szczególny nacisk położony jest na prezentację wybranych zastosowań praw fizyki w technologii,
nanotechnologii i życiu codziennym.
Wymagania wstępne: Zaliczone lub realizowane równocześnie pierwsze kursy: fizyki i analizy
matematycznej.
Zespół realizujący: Samodzielny pracownik nauki lub doktor nauk fizycznych będący pracownikiem
Instytutu Fizyki.
FIZYKA 2.4
FZP002075
PHYSICS 2.4
ECTS 6
W
Ć
L
P
S
2
0
2
0
0
Treść kursu: Poznanie i rozumienie podstawowych praw z zakresu elektrodynamiki klasycznej
i fizyki współczesnej; rozumienie działania tych praw w wybranych problemach technicznych i
technologicznych. Nabycie wiedzy i umiejętności wykonywania pomiarów, szacowania niepewności
pomiarowych i określania podstawowych wielkości fizycznych to cele, któremu służą ćwiczenia
laboratoryjne. Zdobycie kompetencji oraz umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk fizycznych z
wyżej określonych dziedzin wiedzy fizycznej. Wykłady obejmują podstawową wiedzę z zakresu:
elektrodynamiki klasycznej oraz fizyki współczesnej w układzie tematycznym określonym poniżej.
Szczególny nacisk położony jest na prezentację wybranych zastosowań praw fizyki w technologii,
nanotechnologii i życiu codziennym.
Wymagania wstępne: Zaliczone lub realizowane równocześnie pierwsze kursy: fizyki i analizy
matematycznej.
Zespół realizujący: Samodzielny pracownik nauki lub doktor nauk fizycznych będący pracownikiem
Instytutu Fizyki.
FIZYKA 2.5
FZP002076
PHYSICS 2.5
ECTS 6
W
Ć
L
P
S
2
2
0
0
0
Treść kursu: Poznanie i rozumienie podstawowych praw z zakresu elektrodynamiki klasycznej
i fizyki współczesnej; rozumienie działania tych praw w wybranych problemach technicznych i
technologicznych. Nabycie wiedzy i umiejętności wykonywania pomiarów, szacowania niepewności
pomiarowych i określania podstawowych wielkości fizycznych to cele, któremu służą ćwiczenia
laboratoryjne. Zdobycie kompetencji oraz umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk fizycznych z
wyżej określonych dziedzin wiedzy fizycznej. Wykłady obejmują podstawową wiedzę z zakresu:
elektrodynamiki klasycznej oraz fizyki współczesnej w układzie tematycznym określonym poniżej.
Szczególny nacisk położony jest na prezentację wybranych zastosowań praw fizyki w technologii,
nanotechnologii i życiu codziennym.
31
Wymagania wstępne: Zaliczone lub realizowane równocześnie pierwsze kursy: fizyki i analizy
matematycznej.
Zespół realizujący: Samodzielny pracownik nauki lub doktor nauk fizycznych będący pracownikiem
Instytutu Fizyki.
FIZYKA 2.6
FZP002077
PHYSICS 2.6
ECTS 7
W
Ć
L
P
S
2
3
0
0
0
Treść kursu: Pierwsza część wykładów obejmuje podstawową wiedzę fizyczną z zakresu
termodynamiki fenomenologicznej i podstaw fizyki statystycznej. W tej części szczególny nacisk
położony jest na zrozumienie odwracalności i nieodwracalności praw fizyki. Druga część wykładów
poświęcona jest na opanowanie podstawowej wiedzy z elektrodynamiki klasycznej (w tym
elektrostatyki, prądów stałych i zmiennych, magnetostatyki, indukcji elektromagnetycznej, optyki
geometrycznej i wybranych zagadnień optyki falowej).
Wymagania wstępne: Zaliczone lub realizowane równocześnie kurs Fizyki 1.3, Analizy matematycznej
1; wskazane równoległe uczestnictwo studentów w tutorialach – kursach wyrównawczych z fizyki.
Zespół realizujący: Samodzielny pracownik nauki lub doktor nauk fizycznych będący pracownikiem
Instytutu Fizyki.
FIZYKA 2.7
FZP002001
ECTS 7
PHYSICS 2.7
W
Ć
L
P
S
2
0
3
0
0
Treść kursu: Poznanie i rozumienie podstawowych praw z zakresu elektrodynamiki klasycznej
i fizyki współczesnej; rozumienie działania tych praw w wybranych problemach technicznych i
technologicznych. Nabycie wiedzy i umiejętności wykonywania pomiarów, szacowania niepewności
pomiarowych i określania podstawowych wielkości fizycznych to cele, któremu służą ćwiczenia
laboratoryjne. Zdobycie kompetencji oraz umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk fizycznych z
wyżej określonych dziedzin wiedzy fizycznej. Wykłady obejmują podstawową wiedzę z zakresu:
elektrodynamiki klasycznej oraz fizyki współczesnej w układzie tematycznym określonym poniżej.
Szczególny nacisk położony jest na prezentację wybranych zastosowań praw fizyki w technologii,
nanotechnologii i życiu codziennym.
Wymagania wstępne: Zaliczone lub realizowane równocześnie pierwsze kursy: fizyki i analizy
matematycznej.
Zespół realizujący: Samodzielny pracownik nauki lub doktor nauk fizycznych będący pracownikiem
Instytutu Fizyki.
FIZYKA 3.1
FZP002079
ECTS 2
PHYSICS 3.1
W
Ć
0
0
Treść kursu:
pomiarowych
L
P
S
1
0
0
Nabycie wiedzy i umiejętności wykonywania pomiarów, szacowania niepewności
i określania podstawowych wielkości fizycznych; interpretacja wyników pomiarów za
owych
zespołach wykonują w semestrze 6-7 ćwiczeń laboratoryjnych wybieranych przez prowadzącego
zajęcia. Zasady zaliczania kursu określa prowadzący.
Wymagania wstępne: Zaliczony pierwszy kurs fizyki.
Zespół realizujący: Samodzielny pracownik nauki lub doktor nauk fizycznych będący pracownikiem
Instytutu Fizyki.
32
FIZYKA 3.2
PHYSICS 3.2
W
Ć
0
0
Treść kursu:
pomiarowych
FZP002080
ECTS 2
L
P
S
2
0
0
Nabycie wiedzy i umiejętności wykonywania pomiarów, szacowania niepewności
i określania podstawowych wielkości fizycznych; interpretacja wyników pomiarów za
zespołach wykonują w semestrze 12-13 ćwiczeń laboratoryjnych wybieranych przez prowadzącego
zajęcia. Zasady zaliczania kursu określa prowadzący.
Wymagania wstępne: Zaliczony pierwszy kurs fizyki.
Zespół realizujący: Samodzielny pracownik nauki lub doktor nauk fizycznych będący pracownikiem
Instytutu Fizyki.
FIZYKA 3.3
FZP002081
ECTS 2
PHYSICS 3.3
W
Ć
L
P
S
1
0
1
0
0
Treść kursu: Zaznajomienie studentów z podstawami fizycznymi działania przyrządów
półprzewodnikowych oraz z metodyką pomiarów najważniejszych parametrów charakteryzujących te
urządzenia.
Wymagania wstępne: Zaliczony kurs
Zespół realizujący: dr hab. Ewa Popko, prof. PWr. lub samodzielny pracownik nauki lub doktor nauk
fizycznych będący pracownikiem Instytutu Fizyki.
FIZYKA 3.4
FZP002028
PHYSICS 3.4
ECTS 8
W
Ć
L
P
S
2
2
0
0
0
Treść kursu: Rozumienie podstawowych zjawisk fizycznych prowadzących do mechaniki kwantowej,
umiejętność formułowania problemu oraz wykorzystywania metodyki badań fizycznych do jego
rozwiązywania. Treści kursu obejmują wiedzę fizyczną z zakresu optyki falowej i budowy materii
(budowa atomu, fale materii, promieniotwórczość, cząstki elementarne). Szczególny nacisk położony
jest na rozumienie przejścia od fizyki klasycznej do mechaniki kwantowej.
Wymagania wstępne: Zaliczone lub realizowane równocześnie pierwsze kursy: fizyki i analizy
matematycznej.
Zespół realizujący: Samodzielny pracownik nauki lub doktor nauk fizycznych będący pracownikiem
Instytutu Fizyki.
FIZYKA 3.5
FZP002030
ECTS 8
PHYSICS 3.5
W
Ć
L
P
S
2
3
0
0
0
Treść kursu: Rozumienie podstawowych zjawisk fizycznych prowadzących do mechaniki kwantowej,
umiejętność formułowania problemu oraz wykorzystywania metodyki badań fizycznych do jego
rozwiązywania. Treści kursu obejmują wiedzę fizyczną z zakresu optyki falowej i budowy materii
(budowa atomu, fale materii, promieniotwórczość, cząstki elementarne). Szczególny nacisk położony
jest na rozumienie przejścia od fizyki klasycznej do mechaniki kwantowej.
Wymagania wstępne: Zaliczone lub realizowane równocześnie pierwsze kursy: fizyki i analizy
matematycznej.
Zespół realizujący: Samodzielny pracownik nauki lub doktor nauk fizycznych będący pracownikiem
Instytutu Fizyki.
33
3. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO.
PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE
CZŁOWIEK I JEGO OSOBOWOŚĆ
FLH001559W
THE MAN AND HIS PERSONALITY
ECTS: 2
W
Ć
L
P
S
1
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z podstawowymi kierunkami i koncepcjami osobowości.
Zapoznanie studentów z podstawowymi typami temperamentów i osobowości. Ukształtowanie
umiejętności analizy psychologicznej człowieka.
Zespół realizujący: dr Jan Wadowski
CZŁOWIEK I TECHNIKA. ANTROPOLOGICZNE
ASPEKTY ROZWOJU TECHNIKI
FLH001558W
ECTS: 2
THE MAN AND TECHNOLOGY. ANTHROPOLOGICAL ASPECTS
OF THE DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY
W
Ć
L
P
S
1
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład (e-learning) I/II stopień
Opis kursu: Poznanie różnych poglądów i interpretacji dotyczących techniki. Pogłębienie rozumienia
relacji człowiek i technika. Zrozumienie indywidualnego i społecznego kontekstu funkcjonowania
techniki.
Zespół realizujący: dr Jan Wadowski
CZŁOWIEK W CYWILIZACJI INFORMACYJNEJ
FLH001560W
ECTS: 2
THE MAN IN CIVILIZATION OF INFORMATION
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie z podstawowymi problemami cywilizacji informacyjnej oraz
zainspirowanie do przemyśleń i działań w obszarze tej problematyki.
Zespół realizujący: dr hab. Jan Wadowski
ESTETYKA PRZESTRZENI Z ELEMENTAMI
SOCJOLOGII MIASTA I URBANIZACJI.
PNH003419W
ECTS: 2
AESTHETICS OF ENVIRONMENT WITH ELEMENTS
OF SOCIOLOGY OF THE CITY AND URBANIZATIONS
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład (e-learning)
I/II stopień
Opis kursu: Zdobycie przez studentów elementarnej wiedzy z zakresu współczesnych estetyki
socjologii miasta i urbanizacji. Zapoznanie studentów ze znaczeniem estetyki przestrzeni dla
otoczenia. Ukształtowanie wrażliwości społecznej i estetycznej.
Zespół realizujący: dr Teresa Marcinów
34
KULTURA I ETYKA ZACHOWAŃ W BIZNESIE
ETHICS AND CULTURE IN CORPORATE BEHAVIOR
PNH003604W
ECTS: 2
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład (e-learning)
I/II stopień
Opis kursu: Zdobycie przez studentów wiedzy na temat teorii etycznych oraz sposobów
argumentowania w rozwiązywaniu dylematów moralnych współczesnych społeczeństw. Nabycie
przez studenta umiejętności wskazania słusznej decyzji moralnej i racjonalnego jej uzasadnienia w
kontekście działalności inżynierskiej i związanej z nią odpowiedzialności społecznej.
Zespół realizujący: dr Adriana Merta-Staszczak
ETYKA INŻYNIERSKA
FLH001665W
ECTS: 2
ENGINEERING ETHICS
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład (e-learning)
I/II stopień
Opis kursu: Zdobycie przez studentów elementarnej wiedzy z etyki ogólnej i zawodowej.
Ukształtowanie wrażliwości na dylematy moralne w pracy inżyniera. Zapoznanie studentów z
kodeksami etyki inżynierskiej.
Zespół realizujący: dr Krzysztof Serafin
ETYKA NOWYCH TECHNOLOGII.
ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY INŻYNIERII XXI WIEKU
FLH002378W
ECTS: 2
ETHICS OF NEW TECHNOLOGIES: MORAL AND LEGAL
ASPECTS OF ENGINEERING IN THE 21ST CENTURY.
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład (e-learning) I/II stopień
Opis kursu: Uzyskanie przez studenta wiedzy w zakresie etycznych uwarunkowań nowych
technologii oraz związanych z nimi, wybranych regulacji prawnych. Zapoznanie studenta z
podstawowymi typami argumentacji w etyce i sposobami uzasadniania ocen moralnych. Zapoznanie
studenta z etycznymi i prawnymi normami rzetelnego prowadzania eksperymentalnych badań
naukowych. Zdobycie umiejętności analizy zastosowań nowych technologii z punktu widzenia ich
uwarunkowań etycznych.
Zespół realizujący: dr Monika Małek
ETYKA ŚRODOWISKOWA
FLH002377W
ECTS: 2
ENVIRONMENTAL ETHICS
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład (e-learning) I/II stopień
Opis kursu: Uzyskanie przez studenta wiedzy w zakresie etycznych uwarunkowań działalności
inżynierskiej i jej wpływu na środowiska życia. Zapoznanie studenta z podstawowymi typami
argumentacji w etyce i sposobami uzasadniania ocen moralnych. Zdobycie umiejętności analizy,
interpretacji i oceny etycznej działalności inżynierskiej oraz jej wpływu na środowiska życia.
Zespół realizujący: dr Monika Małek
ETYKA. WYBRANE KIERUNKI I PROBLEMY
THE ETHICS. CHOSEN DIRECTIONS AND PROBLEMS.
35
FLH001155W
ECTS: 2
W
Ć
L
P
S
1
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami etyki. Ukształtowanie wrażliwości
moralnej.
Zespół realizujący: dr hab. Jerzy Machnacz prof. PWr.
EUROPEJSKIE PROCESY INTEGRACYJNE
EUROPEAN INTEGRATING PROCESSES
PNH003208W
ECTS: 2
W
Ć
L
P
S
1
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Student poznaje problematykę integrującej się Europy: praktyczne efekty i mechanizmy
integracji, zjawiska unifikacyjne na płaszczyznach: prawnej, gospodarczej, polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa (m.in. energetycznego), spójnej polityki w zakresie spraw wewnętrznych,
administracyjnych, społecznych oraz zagadnień kulturowych. Student poznaje cele i proces integracji
europejskiej Europy Środkowej i Wschodniej z Zachodem, ze szczególnym uwzględnieniem integracji
Polski (najgłębszej w jej dziejach) oraz jej wpływ na nową „architekturę europejską”, europejskie
koncepcje, struktury i instytucje. Student poznaje też dążenia reintegracyjne na Wschodzie pod egidą
Rosji oraz jej stosunki z Unią Europejską.
Zespół realizujący: dr Jerzy Kordas
FILOZOFIA
FLH002178W
ECTS: 2
PHILOSOPHY
W
Ć
L
P
S
1
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów ze specyfiką myśli filozoficznej ze szczególnym uwzględnieniem
metod wnioskowania. Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy na temat podstawowych metod
wnioskowania, które reguluje i porządkuje nasze myślenie. Przedstawienie uwarunkowań
działalności inżynierskiej oraz ukazanie problemu społecznej odpowiedzialności nauki i techniki.
Zespół realizujący: dr hab. Marek Sikora, prof. PWr
FILOZOFIA NAUKI I TECHNIKI
PHILOSOPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
FLH002181W
ECTS: 2
W
Ć
L
P
S
1
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z tym, co charakterystyczne w filozoficznej refleksji nad nauką
i techniką. Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy na temat podstawowych metod wnioskowania,
które regulują i porządkują nasze poznanie. Przedstawienie uwarunkowań działalności inżynierskiej
oraz ukazanie problemu społecznej odpowiedzialności takich dziedzin jak nauka i technika.
Zespół realizujący: dr hab. Marek Sikora, prof. PWr
FILOZOFIA TECHNIKI I ESTETYKA NOWYCH
TECHNOLOGII
PHILOSOPHY OF TECHNOLOGY AND AESTHETICS
OF NEW TECHNOLOGIES
W
2
Ć
0
L
0
P
0
S
0
36
FLH001664W
ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład (e-learning) I/II stopień
Opis kursu: Zdobycie przez studentów elementarnej wiedzy z zakresu filozofii techniki. Zapoznanie
studentów z podstawowymi zagadnieniami estetyki klasycznej i z zakresu estetyki nowych
technologii. Ukształtowanie wrażliwości estetycznej.
Zespół realizujący: dr Krzysztof Serafin\
FILOZOFIA WSPÓŁCZESNA
FLH001350W
ECTS: 2
CONTEMPORARY PHILOSOPHY
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zaznajomienie studentów z głównymi nurtami filozofii współczesnej, głównie jej
reprezentantami i ich poglądami. Znajomość i umiejętność argumentacji. Umiejętność dyskutowania,
wyciągania wniosków.
Krytycyzm wobec innych stanowisk. Ukazanie dynamiki przemian
współczesnych filozoficznych „obrazów świata” oraz ich historycznych uwarunkowań. Pomoc w
szukaniu dobrych racji dla własnych przekonań.
Zespół realizujący: dr Jacek Aleksander Prokopski
HISTORIA FILOZOFII - WYBRANE ZAGADNIENIA
FLH002477W
ECTS: 2
HISTORIA FILOZOFII - WYBRANE ZAGADNIENIA
W
Ć
L
P
S
1
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z kształtowaniem się i rozwojem myśli filozoficznej kultury
zachodniej. Ukazanie i uświadomienie studentom ciągłej aktualności podstawowych pytań
i problemów filozofii, ich wpływu na rozwój kultury, wiedzy i świadomości ludzkiej.
Zespół realizujący: dr Andrzej Radzio
HUMANISTYCZNE ASPEKTY
ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO
FLH001767W
ECTS: 2
HUMANISTIC ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład (e-learning) I/II stopień
Opis kursu: Student nabywa podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania w społeczeństwie.
Student nabywa podstawowe umiejętności społeczne i ekologiczne. Student nabywa podstawowe
kompetencje społeczne i ekologiczne.
Zespół realizujący: dr Andrzej Postawa
HUMANISTYKA I TECHNOLOGIE
FLH001246W
ECTS: 2
HUMANITIES AND TECHNOLOGIES
W
Ć
L
P
S
1
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład (e-learning) I/II stopień
Opis kursu: W ramach wykładu student przyswaja wiedzę interdyscyplinarną na podstawie
charakterystyki dwóch głównych nurtów współczesnej nauki, humanistyki i nauk inżynieryjnotechnicznych, poprzez ukazanie wspólnych zagadnień oraz ich wzajemnych uwarunkowań. Specyfika
wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu humanistyki i nauk inżynieryjno-technicznych zostanie
przedstawiona na podstawie historycznego rozwoju filozofii techniki. Wskazane zostaną również
praktyczne zastosowania teorii z pogranicza humanistyki i nauk inżynieryjno-technicznych w
kontekście praktyki ewaluacji i oceny skutków zastosowania nowych technologii (technology
37
assessment). W celu przedstawienia opracowań pisemnych student zostaje zapoznany z metodologią
wyszukiwania literatury przedmiotowej, na podstawie której analizuje współczesne zmiany i
fenomeny życia społecznego wywołane przez nowe technologie. Przedstawione zostanie również tło
kształtowania kompetencji społecznych w kontekście wpływu nowych technologii bio-info-nano na
model współczesnego społeczeństwa i kultury.
Zespół realizujący: dr Tomasz Stępień
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA -MEDIOZNASTWO
FLH001775W
SOCIAL COMMUNICATION
ECTS: 2
W
Ć
L
P
S
1
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład (e-learning) I/II stopień
Opis kursu: Student poosiada podstawową wiedzę o społeczeństwie. Student posiada podstawowe
umiejętności z zakresu obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów. Student posiada
podstawowe kompetencje z zakresu obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów.
Zespół realizujący: dr Andrzej Postawa
MYŚL POLITYCZNA
PNH004310W
POLITICAL THOUGHT
ECTS: 2
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z elementarną wiedzą z zakresu europejskiej myśli politycznej XIX
i XX wieku. Opanowanie przez studentów umiejętności rozpoznawania oraz identyfikacji idei
i przekonań politycznych.
Zespół realizujący: dr Zdzisław Ilski
NAUKA I TECHNOLOGIE. WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA
Z FILOZOFII FIZYKI I MATEMATYKI
FLH001457W
ECTS: 2
SCIENCE AND TECHNOLOGY. CONTEMPORARY ISSUES IN PHILOSOPHY
OF PHYSICS AND PHILOSOPHY OF MATHEMATICS
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zaznajomienie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu filozofii, także
filozofii matematyki i filozofii fizyki, z uwzględnieniem najbardziej współczesnej problematyki.
Zespół realizujący: dr Łukasz Mścisławski
PODSTAWY NEGOCJACJI
PKH004415S
ECTS: 2
THE BASIS OF NEGOTIATIONS
W
Ć
L
P
S
0
0
0
0
1
Forma zajęć: Seminarium I/II stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu teorii negocjacji. Opanowanie
przez studentów umiejętności samodzielnego prowadzenia negocjacji, zarówno w strukturach
gospodarczych, jak i w obszarach społecznych. Opanowanie przez studentów umiejętności
budowania strategii negocjacyjnych, zarządzania sytuacjami kryzysowymi i konfliktowymi.
Opanowanie przez studentów umiejętności i kompetencji prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
Zespół realizujący: mgr Marianna Zacharewicz
38
POLITOLOGIA
PNH004311W
ECTS:2
POLITOLOGY
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą politologiczną w zakresie terminologii,
systemów politycznych, mechanizmów funkcjonowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
Opanowanie przez studentów umiejętności obserwacji i analizy życia politycznego. Pozyskanie przez
studentów kompetencji w zakresie współpracy i zespołowego rozwiązywania zadań
Zespół realizujący: dr hab. Zdzisław Ilski
POLITOLOGIA
PNH004315W
POLITOLOGY
ECTS:1
W
Ć
L
P
S
1
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład II stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą politologiczną w zakresie terminologii,
systemów politycznych, mechanizmów funkcjonowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
Opanowanie przez studentów umiejętności obserwacji i analizy życia politycznego. Pozyskanie przez
studentów kompetencji w zakresie współpracy i zespołowego rozwiązywania zadań.
Zespół realizujący: dr hab. Zdzisław Ilski
POLSKA WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE
POLAND IN THE CONTEMPORARY EUROPE
PNH003209W
ECTS:2
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Student poznaje dążenia Polski do współkształtowania nowej „architektury europejskiej”,
koncepcje i działania polskiej polityki zagranicznej oraz europejskie struktury i instytucje. Student
poznaje cele integracji europejskiej oraz bezpieczeństwa narodowego Polski, a także ich przesłanki na
tle zmian zachodzących w Polsce od 1989 roku.
Zespół realizujący: dr Jerzy Kordas
PRAKTYCZNA KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA
PKH004414C
PRACTICAL HUMAN COMMUNICATION
ECTS: 2
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu teorii komunikowania
międzyludzkiego. Opanowanie przez studentów umiejętności samodzielnego i skutecznego
międzyosobowego porozumiewania się w strukturach zawodowych oraz na rynku pracy, w
gospodarce i społeczeństwie obywatelskim. Opanowanie przez studentów umiejętności budowania
strategii komunikowania interpersonalnego i kierowania występami publicznymi. Opanowanie przez
studentów umiejętności i kompetencji prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
Zespół realizujący: mgr Marianna Zacharewicz
PSYCHOLOGIA ARCHITEKTURY
I ESTETYKA KRAJOBRAZU
PSH004107W
ECTS: 2
PSYCHOLOGY OF ARCHITECTURE
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
39
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Treści przedstawiane na zajęciach dotyczyć będą podstawowych kierunków badawczych
psychologii architektury. Podczas zajęć omówiony zostanie związek psychologii architektury z
psychologią poznawczą (percepcja formy, krajobrazu, zagadnienie pamięci w postrzeganiu
środowiska architektonicznego itp.) oraz psychologią środowiskową (środowisko przestrzennofizyczne w tradycji psychologii percepcji, społecznej i ekologicznej).
Zespół realizujący: dr hab. Alicja Kalus
TECHNOLOGICZNE TRANSFORMACJE SPOŁECZEŃSTWA
FLH001249W
TECHNOLOGICAL TRANSFORMATIONS OF SOCIETY
ECTS: 2
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład (e-learning) I/II stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z głównymi współczesnymi teoriami kultury i społeczeństwa, z
podkreśleniem znaczenia nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie globalizacji,
m.in. społeczeństwa sieci, postindustrializmu i informacjonizmu. W celu przedstawienia opracowań
pisemnych student zostaje zapoznany z metodologią wyszukiwania literatury przedmiotowej, na
podstawie której analizuje współczesne zmiany i fenomeny życia społecznego wywołane przez nowe
technologie. Kształtowanie kompetencji społecznych charakterystycznych dla nowego modelu
społeczeństwa sieci, opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych oraz wskazanie
konkretnych obszarów ich zastosowania takich, jak ekonomia, media, komunikacja społeczna.
Zespół realizujący: dr Tomasz Stępień
TECHNOLOGIE W CYWILIZACJACH
PNH003420W
TECHNOLOGIES IN CIVILIZATIONS
ECTS: 2
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład (e-learning) I/II stopień
Opis kursu: Zagadnienia prezentowane w ramach kursu skoncentrowane są wokół szans i zagrożeń
wynikających z rozwoju technologicznego współczesnych cywilizacji. Przedstawione zostaną
przemiany cywilizacyjne zachodzące w różnych zakątkach świata. Celem kursu jest zapoznanie
studentów z rozumieniem pojęć kultura i cywilizacja w kontekście pedagogicznym, psychologicznym i
antropologicznym. Ponadto celem kursu jest uwrażliwienie studentów na problemy wynikające z
dynamicznego rozwoju technologicznego we współczesnych cywilizacjach, rozwijanie wrażliwości
międzykulturowej studentów oraz uświadomienie wpływu zachodzących zmian na życie społeczne.
Zespół realizujący: dr Teresa Marcinów
TEORIA SYSTEMÓW POLITYCZNYCH
PNH004319W
THE THEORY OF POLITICAL SYSTEMS
ECTS: 1
W
Ć
L
P
S
1
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą politologiczną w zakresie funkcjonowania
systemów politycznych. Opanowanie przez studentów umiejętności obserwacji i analizy życia
politycznego.
Zespół realizujący: dr hab. Zdzisław Ilski
TEORIA WIEDZY
THEORY OF KNOWLEDGE
W
Ć
L
P
2
0
0
0
FLH02179W
ECTS: 2
S
0
40
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z tym, co charakterystyczne w filozoficznej refleksji nad wiedzą.
Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy na temat podstawowych metod wnioskowania, które
regulują i porządkują nasze poznanie. Przedstawienie uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz
ukazanie problemu społecznej odpowiedzialności takich dziedzin jak nauka i technika.
Zespół realizujący: dr hab. Marek Sikora, prof. PWr
TRAKTATOWA OCHRONA PRAW AUTORSKICH
PRH003325W
COPYRIGHT PROTECTION
ECTS: 2
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zaznajomienie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu traktatowej
ochrony praw autorskich z uwzględnieniem wieloaspektowości i wielkowymiarowości tego
zagadnienia.
Zespół realizujący: dr Renata Kopczyk
WIRTUALNE ŚWIATY A PRAWO
PRH003702W
VIRTUAL WORLDS AND LAW
ECTS: 2
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Polskie źródła prawa. Zapoznanie się z podstawowymi instytucjami świata wirtualnego.
Analiza prawnych aspektów świata wirtualnego.
Zespół realizujący: dr Berenika Kaczmarek-Templin
WPROWADZENIE DO FILOZOFII
FLH002167W
INTRODUCTION TO PHILOSOPHY
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zapoznanie słuchaczy ze specyfiką myśli filozoficznej ze szczególnym uwzględnieniem
metod rozumowania, które porządkuje i reguluje nasze myślenie. Przedstawienie uwarunkowań
działalności inżynierskiej oraz ukazanie problemu społecznej odpowiedzialności nauki i techniki.
Zespół realizujący: dr hab. Marek Sikora, prof. PWr
WSPÓLNOTA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
KULTUROWO-TECHNICZNE UWARUNKOWANIA
ROZWOJU CZŁOWIEKA I KULTURY
FLH002171W
ECTS: 2
COMMUNITY AND RESPONSIBILITY.
CULTURAL AND TECHNICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT
OF HUMAN AND CULTURE
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami filozofii społecznej oraz filozofii
nauki i filozofii techniki. Przedstawienie uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ukazanie
problemu społecznej odpowiedzialności nauki i techniki.
Zespół realizujący: dr hab. Marek Sikora, prof. PWr
41
PRZEDMIOTY MENADŻERSKIE
KATALOG KURSÓW DLA STUDENTÓW, KTÓRZY
ROZPOCZĘLI STUDIA PRZED ROKIEM AKADEMICKIM
2012/2013 (PRZED KRK)
PRZEDMIOTY MENADŻERSKIE
EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
ZMZ000360W
ECTS: 3
EFFECTIVE MANAGEMENT ENTERPRISE
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Celem zajęć jest zapoznanie uczestnika z efektywnymi sposobami zarządzania
przedsiębiorstwem. Zostaną zaprezentowane nowoczesne metody zarządzania oraz techniki pomiaru
efektywności procesów i działań zachodzących w organizacji.
Zespół realizujący: dr inż. Radosław Ryńca
ELEMENTY PRAWA
PRZ009301W
LAW COMPONENTS
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Podstawowe zagadnienia nauk prawnych, niezbędne do należytego rozumienia istoty
unormowań prawnych i ich funkcjonowania w życiu społecznym. W szerszym zakresie przedstawiono
przepisy i instytucje prawne prawa cywilnego, mające powszechne zastosowanie.
Zespół realizujący: dr Aldona Małgorzata Dereń
EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTWA
EKZ000332W
ECONOMICS OF BUSINESS
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Omówieniu poddano istotę działania przedsiębiorstwa, jego formy prawno
organizacyjne, potencjał, zarządzanie, strukturę organizacyjną, relacje z rynkiem i podmiotami
gospodarczymi na nim działającymi. Kurs ten jest polecany dla studentów wydziałów technicznych
PWr.
Zespół realizujący: dr inż. Adam Świda
EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWY BIZNESU
EKZ000324W
ECTS: 3
ECONOMICS AND ORGANIZATION OF BUSINESSES
-THE BASICS OF BUSINESS
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Wprowadzenie w problematykę ekonomiczną i organizacyjną funkcjonowania
i rozwoju przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo jest traktowane jako wyodrębniony system
ekonomiczny, funkcjonujący w warunkach gospodarki rynkowej, w konkretnym otoczeniu, w sposób
42
efektywny realizuje założone cele, stosując zasady racjonalnego gospodarowania środkami
przeznaczonymi do realizacji tych celów.
Zespół realizujący: dr inż. Agnieszka Bieńkowska
ERGONOMIA
ISZ003102W
ERGONOMICS
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Treść kursu: Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa pracy
oraz interakcji człowieka z komputerem w stopniu umożliwiającym jej praktyczne wykorzystanie w
życiu zawodowym. W trakcie kursu omawiane są czynniki materialnego środowiska pracy, takie jak
mikroklimat, oświetlenie i hałas, oraz ich wpływ na wydajność i samopoczucie pracownika.
Charakteryzowane są różne rodzaje aktywności zawodowej oraz ich negatywne skutki, wynikające
z braku dopasowania przestrzeni i obiektów pracy, jej niewłaściwej organizacji i sposobu
wykonywania do psychofizycznych wymagań i ograniczeń człowieka. Ponadto studenci zaznajamiani
są z obowiązującymi przepisami normatywnymi, dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i ergonomii.
Oprócz zagadnień związanych z klasycznie rozumianą ergonomią (relacje człowiek - materialne
środowisko pracy, człowiek - obiekt techniczny), wykłady poruszają również problematykę jakości
użytkowej graficznych interfejsów użytkownika oraz użyteczności prezentacji informacji wizualnej.
Zespół realizujący: prof. Jerzy Grobelny
EKONOMIA
EKZ000331W
ECTS: 3
ECONOMICS
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Omówienie podstawowych pojęć i praw ekonomicznych oraz instytucji występujących w
gospodarce rynkowej. Wyjaśnienie przesłanek zjawisk gospodarczych i ich efektów w gospodarce
rynkowej i innych typach gospodarek, z uwzględnieniem poglądów nurtu liberalnego oraz ekonomii
dobrobytu. Przedstawienie warunków i zasad podejmowania optymalnych decyzji przez podmioty
rynkowe.
Zespół realizujący: dr inż. Jadwiga Rudek
EKONOMIA
EKZ000107W
ECONOMICS
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Omówienie podstawowych pojęć i praw ekonomicznych oraz instytucji występujących w
gospodarce rynkowej. Wyjaśnienie przesłanek zjawisk gospodarczych i ich efektów w gospodarce
rynkowej i innych typach gospodarek, z uwzględnieniem poglądów nurtu liberalnego oraz ekonomii
dobrobytu. Przedstawienie warunków i zasad podejmowania optymalnych decyzji przez podmioty
rynkowe.
Zespół realizujący: dr inż. Jadwiga Rudek
EKONOMIA
EKZ000105C
ECONOMICS
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
0
3
0
0
0
Treść kursu: Omówienie podstawowych pojęć i praw ekonomicznych oraz instytucji występujących w
gospodarce rynkowej. Wyjaśnienie przesłanek zjawisk gospodarczych i ich efektów w gospodarce
rynkowej i innych typach gospodarek, z uwzględnieniem poglądów nurtu liberalnego oraz ekonomii
43
dobrobytu. Przedstawienie warunków i zasad podejmowania optymalnych decyzji przez podmioty
rynkowe.
Zespół realizujący: dr inż. Jadwiga Rudek
EKONOMIA
EKZ000106C
ECTS: 3
ECONOMICS
W
Ć
L
P
S
0
3
0
0
0
Treść kursu: Omówienie podstawowych pojęć i praw ekonomicznych oraz instytucji występujących w
gospodarce rynkowej. Wyjaśnienie przesłanek zjawisk gospodarczych i ich efektów w gospodarce
rynkowej i innych typach gospodarek, z uwzględnieniem poglądów nurtu liberalnego oraz ekonomii
dobrobytu. Przedstawienie warunków i zasad podejmowania optymalnych decyzji przez podmioty
rynkowe.
Zespół realizujący: dr inż. Jadwiga Rudek
EKONOMIA
EKZ000108C
ECONOMICS
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
0
3
0
0
0
Treść kursu: Omówienie podstawowych pojęć i praw ekonomicznych oraz instytucji występujących w
gospodarce rynkowej. Wyjaśnienie przesłanek zjawisk gospodarczych i ich efektów w gospodarce
rynkowej i innych typach gospodarek, z uwzględnieniem poglądów nurtu liberalnego oraz ekonomii
dobrobytu. Przedstawienie warunków i zasad podejmowania optymalnych decyzji przez podmioty
rynkowe.
Zespół realizujący: dr inż. Jadwiga Rudek
EUROFUNDUSZE DLA PRZEDSIĘBIORSTW
EKZ000110W
EURO FUNDS FOR ENTERPRISES
ECTS: 2
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Prezentacja funduszy i aktualnych inicjatyw wspólnotowych UE, programów
operacyjnych. Zdefiniowanie problemów i celów projektu, tytuł projektu i jego opis, wraz
z charakterystyką finansową (tworzenie budżetu, kwalifikowalność wydatków/kosztów).
Zespół realizujący: dr inż. Edyta Ropuszyńska - Surma
INFORMACJA PATENTOWA
ZMZ009342
PATENT INFORMATION
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Celem nauczania jest prezentacja szeroko rozumianej problematyki informacji
patentowej obejmującej wiedzę o:
- systemach ochrony wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, know – how, znaków
towarowych oraz utworów,
- dostępie do informacji o chronionych przedmiotach własności intelektualnej,
- zarządzaniu wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie – strategie, polityki, organizacja.
Zespół realizujący: dr inż. Lidia Żurawowicz
INTEGRACJA EUROPEJSKA
EUROPEAN INTEGRATION
W
Ć
L
P
3
0
0
0
ZMZ009337W
ECTS: 3
S
0
44
Treść kursu: Przedstawienie istoty i mechanizmów integracji europejskiej, jej form instytucjonalnych i
rozwijanych wspólnych polityk sektorowych. W tym kontekście omówienie problemów dotyczących
łączenia gospodarki polskiej ze strukturami unijnymi, tj. niezbędnych dostosowań w polityce
poszczególnych sektorów, oczekiwanych w związku z tym potencjalnych korzyści
i prawdopodobnych zagrożeń.
Zespół realizujący: dr Jadwiga Rudek
INTRODUCTION TO MBA - MODERN BUSINESS ADMINISTRATION ZMZ000303W
INTRODUCTION TO MBA - MODERN BUSINESS ADMINISTRATION
ECTS:3
Kurs w języku angielskim.
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: The subject is an introductory review of several topics necessary in the modern business
administration (MBA) in the market economy. The goal of the course is to acquaint students with
different aspects of MBA and to help them in this way in better selection of mono-thematic MBA and
management courses for further study. The course contains elements of: microeconomics,
marketing, management methods, accounting, finance, cost control, strategic management,
production management and logistics, communication, management information and decision
support systems.
Zespół realizujący: dr inż. Wojciech Sibilski.
INTRODUCTION TO MBA - MODERN BUSINESS ADMINISTRATION ZMZ000320S
INTRODUCTION TO MBA - MODERN BUSINESS ADMINISTRATION
ECTS: 3
Kurs w języku angielskim.
W
Ć
L
P
S
0
0
0
0
3
Treść kursu: The subject is an introductory review of several topics necessary in the modern business
administration (MBA) in the market economy. The goal of the course is to acquaint students with
different aspects of MBA and to help them in this way in better selection of mono-thematic MBA and
management courses for further study. The course contains elements of: microeconomics,
marketing, management methods, accounting, finance, cost control, strategic management,
production management and logistics, communication, management information and decision
support systems.
Zespół realizujący: dr inż. Wojciech Sibilski.
KOMUNIKACJA MARKETINGOWA
ZMZ0361W
MARKETING COMMUNICATIONS
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Zagadnienia dotyczące istoty komunikacji marketingowej i jej instrumentów, ze
szczególnym uwzględnieniem zagadnień strategicznych (jak np. planowanie i integracja elementów
komunikacji marketingowej) oraz taktycznych i operacyjnych (jak np. formułowanie treści przekazu
reklamowego i zarządzanie działem sprzedaży).
Zespół realizujący: dr inż. Anna Zabłocka-Kluczka
KOSZTY A SPRAWOZDAWCZOŚĆ I PODATKI
FBZ000319W
COSTS-REPORTING AND TAXES
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Wykład związany jest z tematyką kosztów przedsiębiorstwa oraz organizacją ewidencji
kosztów w systemie finansowo-księgowym. Zaprezentowane zostaną: podstawowe zasady
45
prowadzenia sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby zarządzania
przedsiębiorstwem oraz elementy zarządzania podatkowego. Wykład wzbogacony jest wieloma
przykładami oraz studiami przypadków. Polecany dla osób, które zaczynają lub zamierzają założyć
własną działalność gospodarczą.
Zespół realizujący: dr hab. inż. Dorota Kuchta
KOSZTY JAKOŚCI
EKZ000113W
ECTS: 3
QUALITY COSTS
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Kurs będzie obejmował kierunki koncepcji kształtowania kosztów jakości, historyczne
uwarunkowania stosowania w organizacjach rachunku kosztów jakości, metody i techniki niezbędne
w analizowaniu kosztów związanych z jakością, rozwiązania stosowane w praktyce, wskazówki
dotyczące gromadzenia informacji o kosztach jakości oraz sposoby opracowania sprawozdań na
użytek podejmowania decyzji menedżerskich.
Wymagania wstępne: znajomość podstaw zarządzania jakością
Zespół realizujący: dr hab. Zofia Zymonik
MAKROEKONOMIA
EKZ000116W
ECTS: 3
MACROECONOMICS
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Przedmiotem ćwiczeń będą tematy ujęte w treści wykładu. Szczególna uwaga będzie
zwrócona na wykształcenie umiejętności interpretacji i prowadzenia analizy poszczególnych
problemów makroekonomicznych przedstawionych na wykładzie, dostrzeganie ich wzajemnych
powiązań i uwarunkowań. Przy wykorzystaniu metody pracy w grupach studenci będą stawiani w roli
analityków i decydentów. Ich zadaniem będzie analiza i ocena analizowanej polityki
makroekonomicznej(np. polityki pieniężnej, fiskalnej, w zakresie bezrobocia, współpracy z zagranicą
itp.), podejmowanie decyzji, przy sformułowanych uwarunkowaniach makrootoczenia, co do
właściwych kierunków polityki makroekonomicznej.
Zespół realizujący: dr inż. Jadwiga Rudek
MAKROEKONOMIA
EKZ000114W
MACROECONOMICS
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
0
0
0
0
0
Treść kursu: Celem kursu jest dostarczenie wiedzy z zakresu problemów gospodarowania w skali
makroekonomicznej, tj.: pojęć, narzędzi i mechanizmów działania gospodarki kraju i jej powiązań z
otoczeniem międzynarodowym. Omówienie wpływu elementów makrootoczenia na zachowania
podmiotów gospodarczych i dokonywane przez nie wybory.
Zespół realizujący: dr Jadwiga Rudek
MAKROEKONOMIA
EKZ000119W
ECTS: 3
MACROECONOMICS
W
Ć
L
P
S
0
3
0
0
0
Treść kursu: Celem kursu jest dostarczenie wiedzy z zakresu problemów gospodarowania w skali
makroekonomicznej, tj.: pojęć, narzędzi i mechanizmów działania gospodarki kraju i jej powiązań z
otoczeniem międzynarodowym. Omówienie wpływu elementów makrootoczenia na zachowania
podmiotów gospodarczych i dokonywane przez nie wybory.
Zespół realizujący: dr Jadwiga Rudek
46
MAKROEKONOMIA
EKZ000115W
ECTS: 3
MACROECONOMICS
W
Ć
L
P
S
0
3
0
0
0
Treść kursu: Celem kursu jest dostarczenie wiedzy z zakresu problemów gospodarowania w skali
makroekonomicznej, tj.: pojęć, narzędzi i mechanizmów działania gospodarki kraju i jej powiązań z
otoczeniem międzynarodowym. Omówienie wpływu elementów makrootoczenia na zachowania
podmiotów gospodarczych i dokonywane przez nie wybory.
Zespół realizujący: dr Jadwiga Rudek
MAKROEKONOMIA
EKZ000118C
ECTS: 3
MACROECONOMICS
W
Ć
L
P
S
0
3
0
0
0
Treść kursu: Celem kursu jest dostarczenie wiedzy z zakresu problemów gospodarowania w skali
makroekonomicznej, tj.: pojęć, narzędzi i mechanizmów działania gospodarki kraju i jej powiązań z
otoczeniem międzynarodowym. Omówienie wpływu elementów makrootoczenia na zachowania
podmiotów gospodarczych i dokonywane przez nie wybory.
Zespół realizujący: dr Jadwiga Rudek
MAKROEKONOMIA (egzamin)
EKZ000120W
ECTS: 3
MACROECONOMICS
W
Ć
L
P
S
4
0
0
0
0
Treść kursu: Celem kursu jest dostarczenie wiedzy z zakresu problemów gospodarowania w skali
makroekonomicznej, tj.: pojęć, narzędzi i mechanizmów działania gospodarki kraju i jej powiązań z
otoczeniem międzynarodowym. Omówienie wpływu elementów makrootoczenia na zachowania
podmiotów gospodarczych i dokonywane przez nie wybory.
Zespół realizujący: dr Jadwiga Rudek
MAKROEKONOMIA (egzamin)
EKZ000121W
ECTS: 3
MACROECONOMICS
W
Ć
L
P
S
4
0
0
0
0
Treść kursu: Celem kursu jest dostarczenie wiedzy z zakresu problemów gospodarowania w skali
makroekonomicznej, tj.: pojęć, narzędzi i mechanizmów działania gospodarki kraju i jej powiązań z
otoczeniem międzynarodowym. Omówienie wpływu elementów makrootoczenia na zachowania
podmiotów gospodarczych i dokonywane przez nie wybory.
Zespół realizujący: dr Jadwiga Rudek
MAKROEKONOMIA
EKZ000122W
ECTS: 3
MACROECONOMICS
W
Ć
L
P
S
4
0
0
0
0
Treść kursu: Celem kursu jest dostarczenie wiedzy z zakresu problemów gospodarowania w skali
makroekonomicznej, tj.: pojęć, narzędzi i mechanizmów działania gospodarki kraju i jej powiązań z
otoczeniem międzynarodowym. Omówienie wpływu elementów makrootoczenia na zachowania
podmiotów gospodarczych i dokonywane przez nie wybory.
Zespół realizujący: dr Jadwiga Rudek
47
MIKROEKONOMIA
EKZ000123W
ECTS : 3
MICROECONOMICS
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Celem kursu jest przedstawienie ogólnej charakterystyki mechanizmów rynkowych i ich
uwarunkowań w odniesieniu do rynków dóbr konsumpcyjnych i usług oraz czynników produkcji
(ziemi, pracy i kapitału). Zostaną omówione zasady wyborów ekonomicznych producentów
i konsumentów oraz czynniki warunkujące te wybory. W odniesieniu do producentów zostanie
zwrócona szczególna uwaga na koszty oraz strukturę rynku w jakiej funkcjonuje przedsiębiorstwo.
Zespół realizujący: dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma
MIKROEKONOMIA
EKZ000126C
MICROECONOMICS
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
0
3
0
0
0
Treść kursu: Na ćwiczeniach są: omawiane problemy zasygnalizowane na wykładzie, studiowane
teksty źródłowe oraz rozwiązywane zadania dotyczące między innymi alokacji zasobów, mechanizmu
rynkowego, kosztów w przedsiębiorstwie, struktur rynku, decyzji konsumentów i producentów,
w tym podejmowanych decyzji w warunkach niepewności.
Zespół realizujący: dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma
MIKROEKONOMIA
EKZ000128W
MICROECONOMICS
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Celem kursu jest przedstawienie ogólnej charakterystyki mechanizmów rynkowych i ich
uwarunkowań w odniesieniu do rynków dóbr konsumpcyjnych i usług oraz czynników produkcji
(ziemi, pracy i kapitału). Zostaną omówione zasady wyborów ekonomicznych producentów
i konsumentów oraz czynniki warunkujące te wybory. W odniesieniu do producentów zostanie
zwrócona szczególna uwaga na koszty oraz strukturę rynku w jakiej funkcjonuje przedsiębiorstwo.
Zespół realizujący: dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma
MIKROEKONOMIA
EKZ000124C
MICROECONOMICS
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Treść kursu: Na ćwiczeniach studenci przede wszystkim rozwiązują zadania poświęcone
mechanizmowi rynkowemu, zachowaniom konsumentów, decyzjom podejmowanym przez
przedsiębiorców np. w zakresie określania wielkości produkcji, wyboru techniki produkcji, ceny.
Ponadto dyskutowane są problemy dotyczące roli państwa w gospodarce i wpływie polityki państwa
na decyzje podmiotów gospodarczych.
Zespół realizujący: dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma
MIKROEKONOMIA
EKZ000127C
MICROECONOMICS
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
0
3
0
0
0
Treść kursu: Na ćwiczeniach studenci przede wszystkim rozwiązują zadania poświęcone
mechanizmowi rynkowemu, zachowaniom konsumentów, decyzjom podejmowanym przez
przedsiębiorców np. w zakresie określania wielkości produkcji, wyboru techniki produkcji, ceny.
48
Ponadto dyskutowane są problemy dotyczące roli państwa w gospodarce i wpływie polityki państwa
na decyzje podmiotów gospodarczych.
Zespół realizujący: dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma
MIKROEKONOMIA
EKZ000125C
MICROECONOMICS
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
0
3
0
0
0
Treść kursu: Na ćwiczeniach studenci przede wszystkim rozwiązują zadania poświęcone
mechanizmowi rynkowemu, zachowaniom konsumentów, decyzjom podejmowanym przez
przedsiębiorców np. w zakresie określania wielkości produkcji, wyboru techniki produkcji, ceny.
Ponadto dyskutowane są problemy dotyczące roli państwa w gospodarce i wpływie polityki państwa
na decyzje podmiotów gospodarczych.
Zespół realizujący: dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma
MIKROEKONOMIA (egzamin)
EKZ000129W
MICROECONOMICS
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
4
0
0
0
0
Treść kursu: Na ćwiczeniach studenci przede wszystkim rozwiązują zadania poświęcone
mechanizmowi rynkowemu, zachowaniom konsumentów, decyzjom podejmowanym przez
przedsiębiorców np. w zakresie określania wielkości produkcji, wyboru techniki produkcji, ceny.
Ponadto dyskutowane są problemy dotyczące roli państwa w gospodarce i wpływie polityki państwa
na decyzje podmiotów gospodarczych.
Zespół realizujący: dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma
MIKROEKONOMIA (egzamin)
EKZ000130W
MICROECONOMICS
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
4
0
0
0
0
Treść kursu: Na ćwiczeniach studenci przede wszystkim rozwiązują zadania poświęcone
mechanizmowi rynkowemu, zachowaniom konsumentów, decyzjom podejmowanym przez
przedsiębiorców np. w zakresie określania wielkości produkcji, wyboru techniki produkcji, ceny.
Ponadto dyskutowane są problemy dotyczące roli państwa w gospodarce i wpływie polityki państwa
na decyzje podmiotów gospodarczych.
Zespół realizujący: dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma
MIKROEKONOMIA (egzamin)
EKZ000131W
MICROECONOMICS
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
4
0
0
0
0
Treść kursu: Na ćwiczeniach studenci przede wszystkim rozwiązują zadania poświęcone
mechanizmowi rynkowemu, zachowaniom konsumentów, decyzjom podejmowanym przez
przedsiębiorców np. w zakresie określania wielkości produkcji, wyboru techniki produkcji, ceny.
Ponadto dyskutowane są problemy dotyczące roli państwa w gospodarce i wpływie polityki państwa
na decyzje podmiotów gospodarczych.
Zespół realizujący: dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma
MARKETING MIĘDZYNARODOWY I MIĘDZYKULTUROWY
INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL MARKETING
W
Ć
L
P
S
49
ZMZ000349W
ECTS: 3
3
0
0
0
0
Treść kursu: Kurs ma na celu zapoznanie słuchaczy z problematyką prowadzenia działań
marketingowych w warunkach globalizacji, handlu międzynarodowego i kontaktów
międzykulturowych. Na kursie omówione zostaną zagadnienia związane z kształtowaniem strategii
produktowej, cenowej, promocyjnej, dystrybucyjnej i negocjacyjnej na współczesnych, globalnych
rynkach.
Zespół realizujący: dr inż. Adam Dzidowski
MARKETING W INTERNECIE
ZMZ000350W
INTERNET MARKETING
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Kurs ma na celu zapoznanie słuchaczy z problematyką prowadzenia działań
marketingowych w mediach elektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu. Na kursie
omówione zostaną zagadnienia związane z kształtowaniem strategii produktowej, cenowej,
promocyjnej i dystrybucyjnej na współczesnych rynkach elektronicznych oraz inne, specyficzne
problemy współczesnych działań marketingowych, które wykraczają poza tradycyjnie rozumiany
marketing mix.
Zespół realizujący: dr inż. Adam Dzidowski
MARKETING PRZEMYSŁOWY
ZMZ000343W
INDUSTRIAL MARKETING
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Wprowadzenie do marketingu przemysłowego, segmentacja rynku przemysłowego,
strategia produktu, strategia kontraktu, strategia dystrybucji i strategia promocji. Przedmiot jest
przydatny dla wszystkich studentów, którzy zamierzają podjąć pracę w dziale marketingowym lub
badań i rozwoju w przedsiębiorstwie przemysłowym.
Zespół realizujący: dr inż. Jan Skonieczny
NAUKI O ZARZĄDZANIU
ZMZ002120W
MANAGEMENT SCIENCE
ECTS: 1
W
Ć
L
P
S
4
0
0
0
0
Treść kursu: Podczas kursu, w sposób systematyczny, zostaną scharakteryzowane podstawowe działy
nauki o organizacji i zarządzaniu. Wybrane zagadnienia zostaną ponadto przećwiczone tak, by
rozwijać konieczne umiejętności.
Zespół realizujący: dr inż. Anna Zgrzywa-Ziemak
NAUKI O ZARZĄDZANIU
ZMZ001118W/S
MANAGEMENT SCIENCE
ECTS:
1
W
Ć
L
P
S
1
0
0
0
1
Treść kursu: Podczas kursu, w sposób systematyczny, zostaną scharakteryzowane podstawowe działy
nauki o organizacji i zarządzaniu. Wybrane zagadnienia zostaną ponadto przećwiczone tak, by
rozwijać konieczne umiejętności.
Zespół realizujący: dr inż. Anna Zgrzywa-Ziemak
NEGOCJACJE – TRUDNA SZTUKA DOCHODZENIA
DO POROZUMIENIA
50
PSZ000312C
ECTS: 3
NEGOTIATION –THE DIFFICULT ART OF STRIVING
FOR AGREEMENT
W
Ć
L
P
S
0
3
0
0
0
Treść kursu: W trakcie zajęć omówione zostaną szczegółowo wszystkie etapy negocjacji począwszy
od przygotowania się do negocjacji aż do konstruowania kontraktów końcowych. Studenci będą
mogli przekonać się jaki jest ich styl rozwiązywania konfliktów, jakich argumentów i stylów
negocjowania powinno się używać w określonych sytuacjach. Zajęcia w dużym stopniu opierać się
będą na różnego rodzaju ćwiczeniach i symulacjach negocjacji.
Zespół realizujący: dr Agnieszka Czerw
NOWOCZESNE TENDENCJE ZARZĄDZANIA
ZMZ000336W
ECTS: 3
MODERN TENDENCY IN MANAGEMENT
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Funkcje zarządzania. Zarządzanie strategiczne. Zarządzanie marketingowe. Struktury
organizacyjne oraz formy własnościowe i organizacyjno-prawne podmiotów gospodarczych.
Kierowanie zachowaniami organizacyjnymi. Zarządzanie kadrami. Kontrola i kontroling.
Zespół realizujący: dr inż. Anna Zabłocka
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ
PRZ000117W
INTELLECTUAL AND MANAGERIAL PROPERTY
ECTS: 3
IN THE COMMERCIAL TURNOVER
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Znajomość praw i umiejętne zarządzanie dobrami niematerialnymi, czyli ich
identyfikacja, pozyskiwanie, kreowanie, ochrona i wykorzystywanie, powoduje wzrost wartości
przedsiębiorstwa i wzmacnia jego pozycję konkurencyjną na rynku.
Zespół realizujący: dr inż. Lidia Żurawowicz
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ
PRZ000125W
INTELLECTUAL AND MANAGERIAL PROPERTY
ECTS: 3
IN THE COMMERCIAL TURNOVER
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Znajomość praw i umiejętne zarządzanie dobrami niematerialnymi, czyli ich
identyfikacja, pozyskiwanie, kreowanie, ochrona i wykorzystywanie, powoduje wzrost wartości
przedsiębiorstwa i wzmacnia jego pozycję konkurencyjną na rynku.
Zespół realizujący: dr inż. Lidia Żurawowicz
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ
PRZ000126W
INTELLECTUAL AND MANAGERIAL PROPERTY
ECTS: 3
IN THE COMMERCIAL TURNOVER
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Treść kursu: Znajomość praw i umiejętne zarządzanie dobrami niematerialnymi, czyli ich
identyfikacja, pozyskiwanie, kreowanie, ochrona i wykorzystywanie, powoduje wzrost wartości
przedsiębiorstwa i wzmacnia jego pozycję konkurencyjną na rynku.
Zespół realizujący: dr inż. Lidia Żurawowicz
OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
51
PRZ009302W
INDUSTRIAL PROPERTY PROTECTIONS
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat zasad
i warunków prawnej ochrony dóbr niematerialnych zaliczanych do kategorii własności przemysłowej.
W trakcie wykładu omawiane są rozwiązania prawne przyjęte w polskim ustawodawstwie
europejskim i krajowym.
Zespół realizujący: dr Aldona Dereń
PLANOWANIE FINANSOWE PRZEDSIĘWZIĘĆ
INWESTYCYJNYCH
FBZ000320W
ECTS: 3
FINANCIAL PLANNING OF INVESTMENT PROJECTS
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Wykład związany jest z tematyką planowania finansowego. Zanim dane przedsięwzięcie
zostanie uruchomione, konieczne jest zbudowanie planu finansowego. Omówione zostaną m. in.
kwestie: szacowania nakładów inwestycyjnych, przyszłych przychodów i kosztów, strumieni gotówki.
Wykład polecany jest osobom, które zamierzają uruchomić własną działalność lub też pozyskać
fundusze z różnych źródeł finansowania (fundusze unijne, kredyty bankowe).
Zespół realizujący: dr hab. inż. Dorota Kuchta
POBUDZANIE I TRENING TWÓRCZEGO MYŚLENIA
PSZ009308C
STIMULATING AND TRANING OF CREATIVE THINKING
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
0
3
0
0
0
Treść kursu: W trakcie zajęć zostaną szczegółowo przedstawienie mechanizmów twórczego myślenia.
Studenci zapoznają się z podstawowymi ograniczeniami procesu twórczego oraz sposobami ich
pokonywania. W praktyczny sposób zapoznają się z indywidualnymi i grupowymi technikami
twórczego rozwiązywania problemów.
Zespół realizujący: dr Beata Bajcar
PODSTAWY EKONOMII (egzamin)
EKZ000134W
BASIC OF ECONOMY
ECTS: 4
W
Ć
L
P
S
4
0
0
0
0
Treść kursu: Omówienie warunków i mechanizmów działania gospodarki rynkowej w skali mikroi makroekonomicznej. Wyjaśnienie reguł funkcjonowania podmiotów gospodarczych w oparciu o
mechanizmy rynkowe i uwarunkowania wynikające z zasad i narzędzi regulacji gospodarki w skali
makroekonomicznej w powiązaniu z elementami gospodarki światowej.
Zespół realizujący: dr inż. Małgorzata Rutkowska-Podołowska
PODSTAWY EKONOMII
EKZ000133W
BASIC OF ECONOMY
ECTS:
3
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Omówienie warunków i mechanizmów działania gospodarki rynkowej w skali mikroi makroekonomicznej. Wyjaśnienie reguł funkcjonowania podmiotów gospodarczych w oparciu o
mechanizmy rynkowe i uwarunkowania wynikające z zasad i narzędzi regulacji gospodarki w skali
makroekonomicznej w powiązaniu z elementami gospodarki światowej.
Zespół realizujący: dr inż. Małgorzata Rutkowska- Podołowska
52
PODSTAWY BIZNESU – WPROWADZENIE
ZMZ004130W
ECTS: 2
BUSINESS BASICS – INTRODUCTION
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Treść kursu: Kurs jest wielo-tematyczny, przeglądowy. Jego zadaniem jest wstępna orientacja
uczestników w zakresie i rodzaju zagadnień występujących w różnych sferach działalności
ekonomicznej jednostek, przedsiębiorstw i instytucji funkcjonujących w gospodarce rynkowej. Kurs
zawiera elementy: ekonomii, marketingu i strategii, rachunkowości, otoczenia finansowego
przedsiębiorstwa, finansów przedsiębiorstwa i oceny jego kondycji finansowej, zarządzania, w tym
zarządzania produkcją i usługami, przedsiębiorczości oraz planowania działalności gospodarczej.
Zespół realizujący: dr inż. Wojciech Sibilski
PODSTAWY BIZNESU – WPROWADZENIE
ZMZ000302W
BUSINESS BASICS – INTRODUCTION
ECTS: 2
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Kurs jest wielo-tematyczny, przeglądowy. Jego zadaniem jest wstępna orientacja
uczestników w zakresie i rodzaju zagadnień występujących w różnych sferach działalności
ekonomicznej jednostek, przedsiębiorstw i instytucji funkcjonujących w gospodarce rynkowej. Kurs
zawiera elementy: ekonomii, marketingu i strategii, rachunkowości, otoczenia finansowego
przedsiębiorstwa, finansów przedsiębiorstwa i oceny jego kondycji finansowej, zarządzania, w tym
zarządzania produkcją i usługami, przedsiębiorczości oraz planowania działalności gospodarczej.
Zespół realizujący: dr inż. Wojciech Sibilski
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
ZMZ003169W
ESSENTIALS OF MANAGEMENT
ECTS: 2
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Treść kursu: W trakcie realizacji kursu przestawione zostaną zagadnienia związane z powoływaniem
działalności gospodarczej, statusem własnościowym, formami organizacyjno-prawnymi i ujęciem
przedsiębiorstwa jako systemu. W sposób systematyczny, zostaną scharakteryzowane podstawowe
działy nauki o organizacji i zarządzaniu.
Zespół realizujący: dr inż. Anna Zgrzywa-Ziemak
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
ZMZ000342W
ESSENTIALS OF MANAGEMENT
ECTS: 1
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: W nowych warunkach gospodarowania rośnie zapotrzebowanie na wiedzę o metodach
organizacji i zarządzania, gdyż uprawianie sztuki zarządzania metodą prób i błędów jest mało
skuteczne. Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych ustaleń nauki o organizacji
i zarządzaniu odnoszących się do poszczególnych funkcji zarządzania organizacjami, tj. planowania,
organizowania, przewodzenia i kontroli.
Zespół realizujący: prof. dr hab. inż. Marian Hopej
PODSTAWY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
ZMZ000340W
ECTS: 2
PRINCIPLES OF QUALITY MANAGEMENT
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Na wykładzie zostaną omówione podstawowe koncepcje zarządzania jakością, rozwój
systemów zarządzania jakością w różnych obszarach świata, a także przedstawiona zostanie idea
53
koncepcji TQM oraz zasady oraz kryteria samooceny zgodnej z kryteriami jakościowymi zawartymi w
konkursach nagród jakości, w szczególności Polskiej Nagrody Jakości. Omówione zostaną
problematyka międzynarodowej, regionalnej i krajowej normalizacji, a także organizacja systemów
jakości na podstawie wymagań normy ISO 9001. Zaprezentowane zostaną też inne normy
zarządzania organizacją (ISO 14001, PN-N18001). Przedstawione zostaną również techniki
doskonalenia jakości.
Zespół realizujący: dr inż. Anna Dobrowolska
PODSTAWY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
ZMZ004131W
PRINCIPLES OF QUALITY MANAGEMENT
ECTS: 2
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Treść kursu: Na wykładzie zostaną omówione podstawowe koncepcje zarządzania jakością, rozwój
systemów zarządzania jakością w różnych obszarach świata, a także przedstawiona zostanie idea
koncepcji TQM oraz zasady oraz kryteria samooceny zgodnej z kryteriami jakościowymi zawartymi w
konkursach nagród jakości, w szczególności Polskiej Nagrody Jakości. Omówione zostaną
problematyka międzynarodowej, regionalnej i krajowej normalizacji, a także organizacja systemów
jakości na podstawie wymagań normy ISO 9001. Zaprezentowane zostaną też inne normy
zarządzania organizacją (ISO 14001, PN-N18001). Przedstawione zostaną również techniki
doskonalenia jakości.
Zespół realizujący: dr inż. Anna Dobrowolska
PODSTAWY ZARZĄDZANIA WŁASNĄ FIRMĄ
ZMZ000331W
HOW TO SET UP AND MANAGE YOUR OWN BUSINESS
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Przedstawienie sposobów i procedur zakładania własnej działalności gospodarczej oraz
elementarnych zagadnień związanych z jej prowadzeniem. Dla młodego przedsiębiorcy istotna jest
analiza kosztów prowadzenia własnej firmy, zarządzanie personelem oraz ciągła analiza otoczenia
(konkurentów, odbiorców i dostawców). Umiejętność przeprowadzenia podstawowych analiz
zmniejsza koszty oraz zwiększa szansę przetrwania na konkurencyjnym rynku.
Zespół realizujący: dr inż. Grzegorz Chodak
PUBLIC RELATIONS ORGANIZACJI JAKO ZARZĄDZANIE INFORMACJĄPSZ000311C
PUBLIC RELATIONS AS AN INFORMATION MANAGEMENT
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
0
3
0
0
0
Treść kursu: Kurs jest spojrzeniem na public relations jako na funkcję zarządzania informacją i to
zarówno w kontekście budowania relacji z otoczeniem jak i tzw. public relations wewnętrznego,
nastawionego na członków organizacji (pracowników). Omawia się zadania pracowników działu
public relations, techniki zbierania i oceny informacji, sposoby ich wykorzystania, usytuowanie
pracowników public relations w organizacji, by mogli skutecznie wykonywać swoje zadania.
Zespół realizujący: dr Wojciech Małuszyński
PRAWO GOSPODARCZE
PRZ009303W
ECTS: 3
COMMERCIAL LAW
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Omawiana w ramach przedmiotu problematyka obejmuje zagadnienia związane
z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Szczególną uwagę zwraca się na prawne
54
regulacje odnoszące się do tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce oraz na tematykę
stosunków i relacji handlowych (umowy gospodarcze).
Zespół realizujący: dr Aldona Dereń
PRAWO KONSUMENCKIE
PRZ009308W
CONSUMERISM LAW
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Zaznajomienie studentów z obowiązującymi regulacjami prawnymi w Unii Europejskiej i
w Polsce w powyższym zakresie oraz z propozycjami rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie ich
świadomości jako konsumentów na konkurencyjnym rynku.
Zespół realizujący: dr Krzysztof Zymonik
PROMOCYJNA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
ZMZ000363W
ECTS: 3
PROMOTIONAL ACTIVITY OF ENTERPRISE
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Promocja sprzedaży to jeden z najskuteczniejszych sposobów zdobycia przewagi rynkowej. Szacuje
się, że około 60% konsumentów regularnie korzysta z jakiejś formy promocji sprzedaży. Przedmiot
obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem kampanii promocyjnej, konstruowaniem reklamy
oraz mechanizmów ich wpływu na odbiorcę. Aby produkt został zauważony na tle innych produktów,
należy odpowiednio zaprojektować narzędzia promocji, nie zapominając również o zasadach
ekonomii. Na kursie zostaną zaprezentowane przykłady kampanii promocyjnych, reklam skutecznych
oraz nieskutecznych. Przedstawione zostaną czynniki mające wpływ na emocje odbiorcy. Uczestnik
kursu będzie wiedział, jakimi przesłankami kieruje się klient oraz w jakim stopniu działalność
promocyjna wpływa na decyzje konsumenta.
Zespół realizujący: dr inż. Radosław Ryńca
PSYCHOLOGIA POZNAWCZA
PSZ000303C
ECTS: 3
COGNITIVE PSYCHOLOGY
W
Ć
L
P
S
0
3
0
0
0
Treść kursu: Zadaniem kursu jest dostarczenie podstawowych informacji z zakresu psychologii
kognitywnej, czyli spojrzenie na procesy poznawcze jako na proces przetwarzania informacji. Procesy
percepcji, pamięci, tworzenia pojęć rozpatrywane są pod kątem budowania spójnej reprezentacji
świata przez podmiot.
Zespół realizujący: dr Wojciech Małuszyński
PSYCHOLOGIA ODDZIAŁYWANIA NA LUDZI
PSZ000313C
ECTS: 3
PSYCHOLOGY OF THE SOCIAL INFLUENCE
W
Ć
L
P
S
0
3
0
0
0
Treść kursu: Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu psychologii społecznej,
szczególnie psychologii wywierania wpływu (w tym także z pogranicza psychologii poznawczej,
ewolucyjnej i psychologii emocji). Ćwiczenie wykorzystywania nabywanej wiedzy do wyjaśniania
i przewidywania zjawisk rzeczywistości społecznej oraz wykorzystania zdobytej wiedzy do
zabezpieczania się przed niepożądanym wpływem społecznym.
Zespół realizujący: dr Anna Borkowska
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE
FBZ000308W
ECTS: 2
ACCOUNTING AND FINANCE
55
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Treść kursu: Zapoznanie słuchaczy z zasadami i regułami tworzenia sprawozdań finansowych oraz ich
wartością informacyjną. Kurs zawiera podstawowe informacje o zasadach tworzenia ewidencji
księgowej, sporządzania sprawozdań finansowych oraz mechanizmach finansowych występujących w
przedsiębiorstwie.
Zespół realizujący: dr hab. inż. Tadeusz Dudycz, prof. nadzw.
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE
FBZ000309
ACCOUNTING AND FINANCE
ECTS: 1
W
Ć
L
P
S
0
1
0
0
0
Treść kursu: Zapoznanie słuchaczy z zasadami i regułami tworzenia sprawozdań finansowych oraz ich
wartością informacyjną. Kurs zawiera podstawowe informacje o zasadach tworzenia ewidencji
księgowej, sporządzania sprawozdań finansowych oraz mechanizmach finansowych występujących w
przedsiębiorstwie.
Zespół realizujący: dr hab. inż. Tadeusz Dudycz, prof. nadzw.
RYNKOWY SYSTEM FINANSOWY
FBZ000321W
THE MARKETABLE FINANCIAL SYSTEM
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Przedstawienie elementów systemu finansowego. Funkcje i istota pieniądza. Istota
rynkowego systemu finansowego oraz jego składowych: ze szczególnym rozwinięciem zagadnień
systemu bankowego, polityki pieniężnej. Omówienie rynku pieniężnego, kapitałowego i walutowego.
Rozwiązywanie problemów praktycznych Case study.
Zespół realizujący: dr inż. Agnieszka Parkitna
SKUTECZNE ZARZĄDZANIE CZASEM
PSZ000310C
EFFICIENT TIME MANAGEMENT
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
0
3
0
0
0
Treść kursu: Zapoznanie uczestników z psychologicznymi i fizjologicznymi uwarunkowaniami stylu
doświadczenia i wykorzystania czasu. Ponadto założenia kursu przewidują podniesienie poziomu
efektywności własnej pracy i skutecznego wykorzystania czasu, jak i wypracowania indywidualnego
systemu planowania i organizacji zadań w oparciu o predyspozycje psychiczne.
Zespół realizujący: dr Beata Bajcar
TEORIA PODATKÓW I SYSTEMÓW PODATKOWYCH
FBZ000322W
ECTS: 3
THE TAXES’ THEORY AND TAX SYSTEMS
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Wprowadzenie elementów teorii podatków. Funkcja i zasady podatkowe i ich miejsce w
prowadzeniu działalności gospodarczej. Ukazanie zarysu ewolucji systemu podatkowego w Polsce w
aspekcie zmian w ustawie rachunkowej i podatkowej. Przedstawienie ordynacji podatkowej jako
źródła prawa. Przedstawienie charakterystyki poszczególnych rodzajów podatków w Polsce, z
szerokim rozwinięciem akcyzy, VAT-u Podatku dochodowego. Przedstawienie międzynarodowych
aspektów podatkowych i standardów rachunkowości.
Zespół realizujący: dr inż. Agnieszka Parkitna
56
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
EKZ000135W
ECTS: 3
SOCIAL INSURANCE
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Charakterystyka mechanizmów i uwarunkowań współczesnej gospodarki rynkowej oraz
regulacje procesów gospodarczych przez państwo.
Zespół realizujący: dr inż. Małgorzata Rutkowska- Podołowska
UBEZPIECZENIA W SYSTEMIE GOSPODARKI RYNKOWEJ
EKZ000136W
SOCIAL INSURANCE OF MARKET ECONOMY
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Umiejętności i kompetencje: rozumienia podstawowych procesów ekonomicznych
dostarczenie słuchaczom wiedzy podstawowej z dziedziny ubezpieczeń. Zdobyte wiadomości
i umiejętności będą mogły być wykorzystane w konkretnych przypadkach, zarówno gospodarczych,
jak i społecznych. Charakterystyka mechanizmów i uwarunkowań współczesnej gospodarki rynkowej
oraz regulacje procesów gospodarczych przez państwo.
Zespół realizujący: dr inż. Małgorzata Rutkowska- Podołowska
WARSZTATY Z KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
PKZ009304S
COMMUNICATION WORKSHOP
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
0
0
0
0
3
Treść kursu: Kurs ma dać uczestnikom szansę poprawy zachowań w praktycznych sytuacjach
komunikacyjnych oraz świadomego określania i realizacji strategii w tym zakresie, uczestnicy będą
brali udział w symulowanych sytuacjach (wystąpienia publiczne, rozmowa kwalifikacyjna, zebranie,
grupa twórcza) oraz analizowali cudze zachowania komunikacyjne (świadomy odbiór przekazów
medialnych).
Zespół realizujący: dr Wojciech Małuszyński
WYBRANE ZAGADNIENIA MIKROEKONOMII
EKZ000137W
THE SELECTED ISSUES OF MICROECONOMICS
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Treść kursu: Omówienie podstawowych pojęć i praw ekonomicznych oraz instytucji występujących w
gospodarce rynkowej. Ogólna charakterystyka mechanizmów rynkowych i ich uwarunkowań.
Wyjaśnienie zasad wyborów ekonomicznych podmiotów gospodarczych ze szczególnym
uwzględnieniem decyzji ekonomicznych producenta, działających w czterech podstawowych
strukturach rynku. Omówienie ryzyka w działalności gospodarczej.
Zespół realizujący: dr inż. Małgorzata Rutkowska- Podołowska
UMYSŁ EMOCJONALNY
PSZ000314C
ECTS: 3
EMOTIONAL MIND
W
Ć
L
P
S
0
3
0
0
0
Treść kursu: W ramach zajęć zostaną zaprezentowane problemy z zakresu funkcjonowania ludzkiego
umysłu, emocjonalnych i poznawczych mechanizmów w nim zachodzących, ich wpływu na nasze
zachowania oraz możliwości podwyższania swoich umiejętności w radzeniu sobie z emocjami w życiu
codziennym, zawodowym, komunikacji, czy zarządzaniu.
Zespół realizujący: dr Anna Borkowska
57
ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
PSZ009310C
ECTS: 3
THE ISSUES TO COMMUNICATION
W
Ć
L
P
S
0
3
0
0
0
Treść kursu: Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problematyką komunikacji społecznej w
strukturach organizacyjnych. Trenowane będą poszczególne techniki działania i komunikowania się w
sytuacjach często występujących w organizacjach.
Zespół realizujący: dr Wojciech Małuszyński
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA
FBZ000323W
COST MANAGEMENT
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Wykład związany jest z problematyką zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie.
Przedstawiona zostanie tu systematyka kosztów dla potrzeb zarządzania oraz istota rachunku
kosztów. Student zapozna się z różnymi rodzajami rachunku kosztów, informacjami kosztowymi
uzyskiwanymi dzięki ich stosowaniu oraz koncepcją budżetowania jako instrumentu zarządzania
przedsiębiorstwem.
Zespół realizujący: dr hab. inż. Dorota Kuchta
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
ZMZ 9339W
ECTS: 3
CRISIS MANAGEMENT
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Problematyka kryzysu organizacji. Przedstawienie zagadnień dotyczących istoty zjawisk
kryzysowych organizacji, ich przyczyn, objawów i skutków oraz zachowań uczestników kryzysu
organizacji. Charakterystyka zjawisk kryzysowych organizacji oraz sposobów ich wykrywania
i przezwyciężania.
Zespół realizujący: dr inż. Anna Zabłocka – Kluczka
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE JAKO SPOSÓB REAGOWANIA
NA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
ZMZ000365W
ECTS: 3
CRISIS MANAGEMENT AS REACTION ON PUBLIC
SAFETY THREATS
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Przedstawienie pojęcia bezpieczeństwa publicznego oraz źródeł, charakteru i skali
współczesnych zagrożeń. Omówienie uregulowań prawnych w Polsce w zakresie zarządzania
kryzysowego. Przedstawienie cyklu zarządzania kryzysowego (prognozowanie zagrożeń, zapobieganie
sytuacjom kryzysowym, reagowanie w kryzysie), a także systemów, procedur oraz organów
zarządzania kryzysowego.
Zespół realizujący: dr inż. Anna Zabłocka-Kluczka
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
ZMZ000354W
REAL ESTATES MANAGEMENT
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje poznanie zasad i specyfiki zarządzania
nieruchomościami oraz inwestowania i zarządzania strategicznego nieruchomościami.
Zespół realizujący: dr inż. Andrzej Nowak
58
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI
ZMZ000364W
ECTS: 3
MANAGEMENT OF PROFIT MAKING REAL ESTATES
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje poznanie zasad i specyfiki zarządzania
nieruchomościami oraz inwestowania i zarządzania strategicznego nieruchomościami.
Zespół realizujący: dr inż. Andrzej Nowak, doc. PWr.
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI
IEZ000306W
SOFTWARE PROJECTS MANAGEMENT
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Tradycyjne i nowoczesne metody zarządzania projektami informatycznymi, w
szczególności: strategia informatyzacji oraz infrastruktura projektu, planowanie i kontrola realizacji
projektu informatycznego. Wymiarowanie oprogramowania i modele szacowania nakładów.
Wybrane aspekty jakości oprogramowania.
Zespół realizujący: dr inż. Grażyna Hołodnik-Janczura
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (egzamin)
ZMZ000367W
STRATEGIC MANAGEMENT
ECTS: 2
W
Ć
L
P
S
2
0
0
2
0
Treść kursu: Kurs podejmuje tematykę zarządzania strategicznego. W trakcie kursu omówione
zostaną również konceptualne podstawy strategii przedsiębiorstwa i zaprezentowane etapy
formowania strategii. Kurs adresowany jest do studentów interesujących się najnowszymi
koncepcjami zarządzania, relacjami przedsiębiorstwo-otoczenie, zachowaniami organizacji w
warunkach transformacji rynkowej.
Zespół realizujący: dr inż. Jan Skonieczny
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
ZMZ000367P
STRATEGIC MANAGEMENT
ECTS: 2
W
Ć
L
P
S
0
0
0
2
0
Treść kursu: Kurs podejmuje tematykę zarządzania strategicznego. Kurs adresowany jest do
studentów interesujących się najnowszymi koncepcjami zarządzania, relacjami przedsiębiorstwootoczenie, zachowaniami organizacji w warunkach transformacji rynkowej. Celem zajęć jest
opracowanie projektu strategii przedsiębiorstwa na przykładzie rzeczywistego przedsiębiorstwa.
Zespół realizujący: dr inż. Jan Skonieczny
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ CHRONIONĄ
ZMZ000345W
MANAGEMENT OF PROPRIETARY KNOWLEDGE
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Dla procesów gospodarczych bardzo istotne znaczenie ma ta część wiedzy, która
podlega ochronie(wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, utwory, know-how).
Celem nauczania jest prezentacja problematyki zarządzania wiedzą chronioną w skali
mikroekonomicznej-wskazanie instrumentów możliwych do wykorzystania w procesie zarządzania
wiedzą chronioną oraz przedstawienie sposobów realizacji tego procesu w przedsiębiorstwie.
Zespół realizujący: dr inż. Lidia Żurawowicz
59
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ CHRONIONĄ
ZMZ000346C
ECTS: 3
MANAGEMENT OF PROPRIETARY KNOWLEDGE
W
Ć
L
P
S
0
3
0
0
0
Treść kursu: Dla procesów gospodarczych bardzo istotne znaczenie ma ta część wiedzy, która
podlega ochronie(wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, utwory, know-how).
Celem nauczania jest prezentacja problematyki zarządzania wiedzą chronioną w skali
mikroekonomicznej - wskazanie instrumentów możliwych do wykorzystania w procesie zarządzania
wiedzą chronioną oraz przedstawienie sposobów realizacji tego procesu w przedsiębiorstwie.
Zespół realizujący: dr inż. Lidia Żurawowicz
ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
ZMZ000366
INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT
ECTS: 3
W
Ć
L
P
S
3
0
0
0
0
Treść kursu: Kurs obejmuje prezentację wiedzy o:
-Sposobach ochrony wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, know – how, znaków
towarowych oraz utworów literackich, naukowych, artystycznych i innych.
-Dostępie do wiedzy chronionej oraz możliwościach korzystania z niej,
-Zarządzaniu własnością intelektualną w przedsiębiorstwie – strategie, polityki,
organizacja.
Zespół realizujący: dr inż. Lidia Żurawowicz
ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
ZMZ009338W
ECTS: 2
PURCHASING MANAGEMENT
W
Ć
L
P
S
2
0
0
0
0
Treść kursu: Zapoznanie słuchaczy z różnymi aspektami zarządzania zakupami w przedsiębiorstwie
produkcyjnym. Program wykładu obejmuje m.in. omówienie wpływu zaopatrzenia na prawidłowe
funkcjonowanie firmy oraz prezentację strategii dokonywania zakupów i ryzyka z tym związanego.
Przedstawia się także możliwości usprawnienia pracy służb zaopatrzenia poprzez wykorzystanie
narzędzi informatycznych i Internetu.
Zespół realizujący: dr inż. Ewa Prałat
JĘZYKI OBCE
JĘZYK ANGIELSKI
JĘZYK ANGIELSKI A1
JZL012010C
ENGLISH A1
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs dla osób całkowicie początkujących. Opanowanie zasad wymowy
i pisowni, wprowadzenie podstawowych struktur gramatycznych, zwrotów i słownictwa z życia
codziennego, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, formułowanie kilkunastozdaniowych
wypowiedzi.
60
Wymagania wstępne: Brak
Zespół realizujący: Zespół Języka Angielskiego.
JĘZYK ANGIELSKI A1
JZL002010C
ENGLISH A1
ECTS 3
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs dla osób całkowicie początkujących. Opanowanie zasad wymowy
i pisowni, wprowadzenie podstawowych struktur gramatycznych, zwrotów i słownictwa z życia
codziennego, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, formułowanie kilkunastozdaniowych
wypowiedzi.
Wymagania wstępne: Brak
Zespół realizujący: Zespół Języka Angielskiego.
JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM A2Z
JZL012265C
ECTS 3
ENGLISH – LEVEL A2Z
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs dla osób po A1 lub osób, które mają jeszcze podstawową znajomość języka.
Poszerzenie materiału gramatycznego o nowe struktury gramatyczne, poznanie podstawowych
czasów, wzbogacenie słownictwa, czytanie i słuchanie tekstów ze zrozumieniem, doskonalenie
formułowania kilkunastozdaniowych wypowiedzi pisemnych i ustnych.
Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie A1
Zespół realizujący: Zespół Języka Angielskiego.
JĘZYK ANGIELSKI A2E
JZL002020C
ENGLISH A2E
ECTS 3
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs jest dla osób po A1, które mają jeszcze podstawową znajomość języka. Poszerzenie
materiału gramatycznego o nowe struktury gramatyczne, poznanie podstawowych czasów,
wzbogacenie słownictwa, czytanie i słuchanie tekstów ze zrozumieniem, doskonalenie formułowania
kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych i ustnych. .
Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie A1.
Zespół realizujący: Zespół Języka Angielskiego.
JĘZYK ANGIELSKI-POZIOM B1
JZL022030C
ENGLISH – LEVEL B1
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs dla osób, które uczyły się angielskiego w średniej szkole (program podstawowy).
Powtórzenie wiadomości gramatycznych. Rozwijanie podstawowych sprawności językowych:
czytania, słuchanie, pisanie, mówienia, rozwijanie słownictwa.
Wymagania wstępne: Znajomość struktur i słownictwa z zakresu szkoły średniej.
Zespół realizujący: Zespół Języka Angielskiego.
JĘZYK ANGIELSKI-POZIOM B1
ENGLISH – LEVEL B1
W
Ć
L
0
4
0
P
0
JZL002030C
ECTS 3
S
0
61
Treść kursu: Kurs dla osób, które uczyły się angielskiego w średniej szkole (program podstawowy).
Powtórzenie wiadomości gramatycznych. Rozwijanie podstawowych sprawności językowych:
czytania, słuchanie, pisanie, mówienia, rozwijanie słownictwa.
Wymagania wstępne: Znajomość struktur i słownictwa z zakresu szkoły średniej.
Zespół realizujący: Zespół Języka Angielskiego.
JĘZYK ANGIELSKI-POZIOM B1/E
JZL002040C
ECTS 3
ENGLISH – LEVEL B1/E
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs dla osób, które ukończyły poziom B1. Powtórzenie materiału gramatycznego c.d.;
wzbogacenie słownictwa, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, formułowanie dłuższych wypowiedzi,
pisanie listów formalnych i nieformalnych.
Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
Zespół realizujący: Zespół Języka Angielskiego.
JĘZYK ANGIELSKI-POZIOM B2
JZL012247C
ENGLISH – LEVEL B2
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs dla osób po B1/E, oraz dla osób, które miały rozszerzony angielski w szkoły średniej.
Doskonalenie sprawności językowych: czytania, pisanie, słuchania i mówienia, z naciskiem na
przygotowanie się do prezentacji. Rozwijanie słownictwa.
Wymagania wstępne: Dobra znajomość struktur gramatycznych i słownictwa na poziomie B1/E.
Zespół realizujący: Zespół Języka Angielskiego.
JĘZYK ANGIELSKI-POZIOM B2
JZL002247C
ECTS 3
ENGLISH – LEVEL B2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs dla osób po B1E, oraz dla osób, które miały rozszerzony angielski w szkoły średniej.
Doskonalenie sprawności językowych: czytania, pisanie, słuchania i mówienia, z naciskiem na
przygotowanie się do prezentacji. Rozwijanie słownictwa.
Wymagania wstępne: Dobra znajomość struktur gramatycznych i słownictwa na poziomie B1/E.
Zespół realizujący: Zespół Języka Angielskiego.
JĘZYK ANGIELSKI-POZIOM B2/E
JZL002060C
ECTS 3
ENGLISH – LEVEL B2/E
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs dla osób, które ukończyły poziom B2. Dalsze doskonalenie sprawności językowych:
czytania i słuchania dłuższych tekstów ze zrozumieniem, pisania i mówienia, umiejętność
prowadzenia dyskusji. Rozwijanie słownictwa, rozróżnianie stylów: formalny i nieformalny,
prezentacje.
Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
Zespół realizujący: Zespół Języka Angielskiego.
JĘZYK ANGIELSKI-POZIOM C1
ENGLISH – LEVEL C1
W
Ć
L
0
4
0
P
0
JZL062062C
ECTS 2
S
0
62
Treść kursu: Kurs dla osób, które ocenią swoją znajomość języka jako zaawansowaną. Dalsze
doskonalenie sprawności językowych: czytania i słuchania autentycznych tekstów ze zrozumieniem
niuansów językowych, pisania raportów i przygotowywania prezentacji, umiejętność prowadzenia
dyskusji. Rozwijanie słownictwa, rozróżnianie stylów: formalny i nieformalny.
Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (co najmniej B2/
E).
Zespół realizujący: Zespół Języka Angielskiego
JĘZYK ANGIELSKI-POZIOM C1
JZL002062C
ENGLISH – LEVEL C1
ECTS 3
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs dla osób, które ocenią swoją znajomość języka jako zaawansowaną. Dalsze
doskonalenie sprawności językowych: czytania i słuchania autentycznych tekstów ze zrozumieniem
niuansów językowych, pisania raportów i przygotowywanie prezentacji, umiejętność prowadzenia
dyskusji. Rozwijanie słownictwa, rozróżnianie stylów: formalny i nieformalny.
Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (co najmniej B2/
E).
Zespół realizujący: Zespół Języka Angielskiego
JĘZYK ANGIELSKI-POZIOM C1E
JZL002063C
ENGLISH – LEVEL C1E
ECTS 3
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs dla osób z zaawansowaną znajomością języka lub po poziomie C1. Dalsze
doskonalenie sprawności językowych: czytania i słuchania autentycznych tekstów ze zrozumieniem
niuansów językowych, pisania raportów i przygotowywanie prezentacji, umiejętność prowadzenia
dyskusji. Rozwijanie słownictwa, rozróżnianie stylów: formalny i nieformalny.
Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie C1.
Zespół realizujący: Zespół Języka Angielskiego
JĘZYK ANGIELSKI B2 DLA STUDENTÓW Z DYSLEKSJĄ
JZL012258C
ENGLISH B2 FOR DYSLEXIC STUDENTS
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: W trakcie kursu ćwiczone będą wszystkie sprawności językowe, tj. rozumienie tekstu
słuchanego oraz czytanego, mówienie, pisanie krótkich form użytkowych oraz wybrane zagadnienia
gramatyki angielskiej. Dobór treści oraz tempo ich realizacji uzależnione będzie od możliwości
studentów.
Wymagania wstępne: Posiadanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o dysleksji.
Zespół realizujący: mgr Ewa Mroczka
JĘZYK ANGIELSKI PRZYJAZNY ŚRODOWISKU B2
JZL012263C
ECO - FRIENDLY ENGLISH
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs ten został zaprojektowany specjalnie dla studentów Wydziału Inżynierii
Środowiska, posiadających znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym,
którzy poszukują możliwości doskonalenia swoich umiejętności językowych wraz z nabieraniem
sprawności w posługiwaniu się językiem w rozmowie z cudzoziemcami zajmującymi się naukowo lub
zawodowo inżynierią środowiska. Głównym celem kursu jest prezentacja języka technicznego na
63
bazie tzw. materiałów autentycznych (tekstach pisanych przez rodzimych użytkowników języka
zajmujących się inżynierią środowiska), wybranych spośród różnorodnych dostępnych źródeł.
Wykorzystywane teksty poruszają najistotniejsze sprawy dotyczące środowiska, wpływ człowieka na
środowisko, zmiany klimatyczne, zagadnienia związane z energetyką oraz systemy/układy techniczne.
Szczególny nacisk został położony na naukę przygotowania poprawnej prezentacji. W ramach kursu
uwzględniono również naukę odczytywania i analizowania wykresów, grafów, liczb, symboli i działań
matematycznych itp. Cel kursu stanowi rozwój biegłości językowej, powtórzenie i utrwalenie
kluczowych obszarów gramatycznych oraz poszerzenie słownictwa. Rozwijanie i doskonalone są
wszystkie podstawowe umiejętności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie.
Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym.
Zespół realizujący: mgr Joanna Leszkiewicz, mgr Teresa Staszewska
YOUR PROFESSIONAL JARGON- TECHNICZNY JĘZYK
ANGIELSKI B2
JZL012205C
ECTS 2
YOUR PROFESSIONAL JARGON- TECHNICAL ENGLISH B2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: “Twój zawodowy żargon”- czyli o tym, jak rozmawiać po angielsku o matematyce,
mechanice, informatyce, i innych dyscyplinach z kolegami inżynierami i nie tylko.
Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B1/E
Zespół realizujący: mgr Renata Kasprzak
JĘZYK ANGIELSKI TECHNICZNY B2
JZL012224C
ECTS 2
TECHNICAL ENGLISH B2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Wprowadzenie i utrwalenie słownictwa technicznego. Podczas zajęć studenci analizują
teksty specjalistyczne, a także przygotowują prezentacje na podstawie wybranych artykułów. Główny
nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności mówienia, czytania i rozumienia ze słuchu. Ocena
końcowa opiera się na ocenie z prezentacji i końcowego testu zaliczeniowego.
Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B1/E
Zespół realizujący: Janusz Derechowski, Beata Jaśkowska-Derechowska
JĘZYK ANGIELSKI W NAUCE I TECHNICE B2
JZL012233C
ENGLISH IN SCIENCE AND TECHNOLOGY B2
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs podaje zagadnienia z różnych dziedzin nauki i techniki odpowiednio do wymagań
współczesnej pracy inżynierskiej.
Wymagania wstępne: Wiedza językowa na poziomie średniozaawansowanym B1/E
Zespół realizujący: mgr inż. Mariusz Bednarski
JĘZYK ANGIELSKI DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU
ARCHITEKTURY
JZL012260C
ECTS 2
ENGLISH FOR STUDENTS OF ARCHITECTURE DEPARTMENT
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs podzielony na moduły zawierające teksty i ćwiczenia językowe z zakresu zagadnień
związanych z architekturą. Kurs rozwija wszystkie umiejętności służące biegłej komunikacji. Materiał
gramatyczny odpowiedni dla poziomu B2. Szczególny nacisk położony jest na słownictwo
specjalistyczne.
64
Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1/E
Zespół realizujący: mgr Adriana Wójtowicz
JĘZYK ANGIELSKI DLA STUDENTÓW CHEMII B2
JZL012238C
ENGLISH FOR CHEMISTRY STUDENTS
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Zapoznanie studentów z terminologią stosowaną obecnie w chemii i biochemii oraz
rozwijanie ogólnych umiejętności pisania i mówienia oraz używania języka specjalistycznego podczas
prezentacji naukowych czy opracowywania tekstów. W kursie wykorzystano autentyczne materiały w
formie tekstów naukowych i nagrań wykładów. Przygotowane materiały dotyczą chemii organicznej i
nieorganicznej, biochemii, biotechnologii, chemii fizycznej i analitycznej. Kurs obejmuje również
analizę struktury językowej artykułów i abstraktów naukowych. Po ukończeniu kursu student
powinien pewnie komunikować się w języku angielskim w zakresie wybranego kierunku studiów oraz
posiadać umiejętności czytania i pisania tekstów naukowych.
Wymagania wstępne: Bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie B1/E.
Zespół realizujący: mgr Joanna Leszkiewicz
JĘZYK ANGIELSKI-POZIOM B2/E DLA STUDENTÓW Z DYSLEKCJĄ
JZL002259C
ENGLISH – LEVEL B2/E
ECTS 3
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: W trakcie kursu ćwiczone będą wszystkie sprawności językowe, tj. rozumienie tekstu
słuchanego oraz czytanego, mówienie, pisanie krótkich form użytkowych oraz wybrane zagadnienia
gramatyki angielskiej. Dobór treści oraz tempo ich realizacji uzależnione będzie od możliwości
studentów.
Wymagania wstępne: Posiadanie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej o dysleksji.
Zespół realizujący: Zespół języka angielskiego.
ENGLISH LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL A2E
JZL002252C ECTS 3
ENGLISH LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL B1E
JZL002253C ECTS 3
ENGLISH LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL B2E
JZL002254C ECTS 3
ENGLISH LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL C1E
JZL002255C ECTS 3
JĘZYK CZESKI
JĘZYK CZESKI A1
JZL016205C
CZECH LANGUAGE A1
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Zapoznanie z alfabetem czeskim oraz regułami ortograficznymi i fonetycznymi;
wprowadzenie podstawowej leksyki dotyczącej życia codziennego; ćwiczenie czytania ze
zrozumieniem i rozumienia ze słuchu prostych tekstów; opisywanie postaci oraz sytuacji
przedstawionych na obrazkach; formułowanie prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych w czasie
teraźniejszym i przeszłym.
Zespół realizujący: dr Jana Wojtucka
65
JĘZYK CZESKI A1
JZL006205C
ECTS 3
CZECH LANGUAGE A1
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Zapoznanie z alfabetem czeskim oraz regułami ortograficznymi i fonetycznymi;
wprowadzenie podstawowej leksyki dotyczącej życia codziennego; ćwiczenie czytania ze
zrozumieniem i rozumienia ze słuchu prostych tekstów; opisywanie postaci oraz sytuacji
przedstawionych na obrazkach; formułowanie prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych w czasie
teraźniejszym i przeszłym.
Zespół realizujący: dr Jana Wojtucka
JĘZYK CZESKI A2Z
JZL016084C
CZECH LANGUAGE A2Z
ECTS 3
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Rozwijanie umiejętności mówienia, rozumienia oraz pisania w zakresie tematyki
dotyczącej życia codziennego, podróżowania, wakacji, sposobów spędzania czasu wolnego,
mieszkania, rodziny, pogody, pór roku, zwiedzania miasta, robienia zakupów, rozmów na dworcu, w
hotelu; poszerzenie materiału gramatycznego o czas przyszły oraz czasowniki nieregularne.
Wymagania wstępne: Znajomość gramatyki i słownictwa kursu języka czeskiego – poziom
podstawowy A1.
Zespół realizujący: dr Jana Wojtucka
JĘZYK CZESKI A2E
JZL006206C
ECTS 3
CZECH LANGUAGE A2E
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Rozwijanie umiejętności mówienia, rozumienia oraz pisania w zakresie tematyki
dotyczącej życia codziennego, podróżowania, wakacji, sposobów spędzania czasu wolnego,
mieszkania, rodziny, pogody, pór roku, zwiedzania miasta, robienia zakupów, rozmów na dworcu, w
hotelu; poszerzenie materiału gramatycznego o czas przyszły oraz czasowniki nieregularne.
Wymagania wstępne: Znajomość gramatyki i słownictwa kursu języka czeskiego – poziom
podstawowy A1.
Zespół realizujący: dr Jana Wojtucka
JĘZYK CZESKI B1
JZL016209C
CZECH LANGUAGE B1
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Rozwijanie i poszerzenie umiejętności nabytych na poziomach A1 i A2E; doskonalenie
sprawności powadzenia rozmowy na ogólne tematy; rozwijanie słownictwa i komunikacji w
sytuacjach związanych z turystyką; rozwijanie umiejętności uzasadniania opinii własnych, wyrażania
uczuć i komentowania różnych wydarzeń; pisanie listów, pocztówek, e-maila.
Wymagania wstępne: Znajomość materiału gramatycznego i słownictwa na poziomie A2E.
Zespół realizujący: dr Jana Wojtucka
JĘZYK CZESKI B1
CZECH LANGUAGE B1
W
Ć
L
P
0
4
0
0
JZL006209C
ECTS 3
S
0
66
Treść kursu: Rozwijanie i poszerzenie umiejętności nabytych na poziomach A1 i A2E; doskonalenie
sprawności powadzenia rozmowy na ogólne tematy; rozwijanie słownictwa i komunikacji w
sytuacjach związanych z turystyką; rozwijanie umiejętności uzasadniania opinii własnych, wyrażania
uczuć i komentowania różnych wydarzeń; pisanie listów, pocztówek, e-maila.
Wymagania wstępne: Znajomość materiału gramatycznego i słownictwa na poziomie A2E.
Zespół realizujący: dr Jana Wojtucka
CZECH LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL A2E
JZL006080C ECTS 3
CZECH LANGUAGE - CERTIFICATE LEVEL B1E
JZL006081C ECTS 3
CZECH LANGUAGE- CERTIFICATE LEVEL B2E
JZL006082C ECTS 3
JĘZYK FRANCUSKI
JĘZYK FRANCUSKI A1
FRENCH LEVEL A1
W
Ć
L
0
4
0
JZL015010C
ECTS 2
P
S
0
0
Treść kursu: Słucham i rozumiem podstawowe zwroty grzecznościowe, proste polecenia, pytania,
prośby, informacje dotyczące osób, np. numery telefonów, adresy, ceny, godziny. Czytam i rozumiem
proste teksty, formularze (dot. danych osobowych) krótkie teksty (gdy obok są obrazki) podstawowe
informacje w prostych ogłoszeniach, na szyldach, plakatach, tablicach informacyjnych, rozkładach
zajęć. Mówię-rozmawiam i opowiadam. Potrafię przywitać się pożegnać, przeprosić, podziękować,
przedstawić siebie, swoją rodzinę, przyjaciela, poprosić o powtórzenie, kupić bilet i zapłacić,
zarezerwować pokój w hotelu, w prosty sposób opowiedzieć, jak wygląda mój dzień, jak spędzam
wolny czas, jaka jest pogoda. Piszę. Potrafię wypełnić prosty formularz, opisać prostymi zdaniami
swoją rodzinę, przyjaciół, zainteresowania, swój dzień. Potrafię napisać krótką wiadomość, np. SMS
(o tym co robię, gdzie jestem). Znam zasady wymowy i pisowni. Kurs rozwija wszystkie sprawności
językowe na poziomie podstawowym.
Zespół realizujący: Lektorzy języka francuskiego
JĘZYK FRANCUSKI A1
FRENCH LEVEL A1
W
Ć
L
0
4
0
P
0
JZL005010C
ECTS 3
S
0
Treść kursu: Słucham i rozumiem podstawowe zwroty grzecznościowe, proste polecenia, pytania,
prośby, informacje dotyczące osób, np. numery telefonów, adresy, ceny, godziny. Czytam i rozumiem
proste teksty, formularze (dot. danych osobowych) krótkie teksty (gdy obok są obrazki) podstawowe
informacje w prostych ogłoszeniach, na szyldach, plakatach, tablicach informacyjnych, rozkładach
zajęć. Mówię-rozmawiam i opowiadam. Potrafię przywitać się pożegnać, przeprosić, podziękować,
przedstawić siebie, swoją rodzinę, przyjaciela, poprosić o powtórzenie, kupić bilet i zapłacić,
zarezerwować pokój w hotelu, w prosty sposób opowiedzieć, jak wygląda mój dzień, jak spędzam
wolny czas, jaka jest pogoda. Piszę. Potrafię wypełnić prosty formularz, opisać prostymi zdaniami
swoją rodzinę, przyjaciół, zainteresowania, swój dzień. Potrafię napisać krótką wiadomość, np. SMS
(o tym co robię, gdzie jestem). Znam zasady wymowy i pisowni. Kurs rozwija wszystkie sprawności
językowe na poziomie podstawowym.
Zespół realizujący: Lektorzy języka francuskiego
67
JĘZYK FRANCUSKI A2Z
FRENCH LEVEL A2Z
W
Ć
L
0
4
0
P
0
JZL014067C
ECTS 3
S
0
Treść kursu: Słuchanie i rozumienie informacji dotyczących drogi, usytuowania w przestrzeni,
rozumienie ogłoszeń dotyczących mieszkania, rozkładu dnia. Czytanie nieskomplikowanych tekstów
(kartek pocztowych, listów, faksów, e-maili, programów telewizyjnych, menu). Mówienie - pytanie o
drogę, o samopoczucie, o danie którego nie znam, rozmawianie o najbliższej przyszłości i przeszłości.
Kurs uczy tworzenia i używania czasu passe compose, trybu rozkazującego, odmiany czasowników
zwrotnych, zastosowania zaimków osobowych dopełnienia bliższego i dalszego, zaimków
przymiotnych, dzierżawczych i wskazujących, przeczeń oraz wyrażania celu i przyczyny. Pisanie –
wypełnianie krótkich formularzy, napisanie relacji z wakacji w postaci krótkiego listu, kartki
pocztowej, napisanie prośby o rezerwację hotelu, o wynajem mieszkania.
Wymagania wstępne: Rozumienie prostych poleceń, pytań, próśb dotyczących osoby, np. liczb, cen,
adresów, godzin. Czytanie i rozumienie formularzy, krótkich tekstów, informacji zawartych na
szyldach, rozkładach zajęć. Mówienie – uczestnik kursu powinien potrafić przywitać się, przedstawić
się, poprosić o powtórzenie, opowiedzieć o swoich upodobaniach, o mieście, o studiach, zaprosić na
spotkanie, przyjąć zaproszenie lub odmówić, opowiedzieć, jak wygląda jego dzień, jak spędza wolny
czas, jaka jest pogoda. Pisanie – student powinien potrafić wypełnić prosty formularz, napisać krótką
wiadomość. Powinien znać zasady pisowni i wymowy.
Zespół realizujący: Lektorzy języka francuskiego
JĘZYK FRANCUSKI A2E
FRENCH LEVEL A2
W
Ć
L
0
4
0
P
0
JZL005020C
ECTS 3
S
0
Treść kursu: Poszerzenie materiału gramatycznego o nowe struktury (czasy przyszłe futur proche
i futur simple, czasy przeszłe – passe compose, passe recent, imparfait, tryby – conditionnel prezent,
tryb rozkazujący). Zaimki: rzeczowny, wskazujący (celui-ci…cela), pytający (lequel?...) przysłówkowy
Y/EN, zaimki osobowe – dopełnienie bliższe i dalsze, przeczenia. Wzbogacenie zasobu słownictwa
przydatnego w najważniejszych sytuacjach życia codziennego, zgodnie z zawartością tematyczną
kursu (restauracja, bank, miasto, podróż samochodem, rozrywka, wypadki). Rozwijanie wszystkich
sprawności językowych (doskonalenie umiejętności formułowania krótkich wypowiedzi pisemnych
i ustnych, np. opis, opowiadanie, notatka).
Wymagania wstępne: Znajomość języka na poziomie A1.
Zespół realizujący: Lektorzy języka francuskiego
JĘZYK FRANCUSKI B1
FRENCH LEVEL B1
W
Ć
L
0
4
0
P
0
JZL015030C
ECTS 2
S
0
Treść kursu: Słuchanie i rozumienie informacji ogólnych w rozmowach-doświadczenie, uczucie,
wrażenia, opinie, informacje dotyczące aktualnych wydarzeń, krótkie opowiadania. Czytanie
i rozumienie nieskomplikowanych tekstów o tematyce aktualnej, o znanych wydarzeniach, informacji
turystycznych, prostych artykułów popularno-naukowych. Mówienie na znane tematy (w podróży, w
hotele, banku, biurze, agencji mieszkaniowej, reakcje na okazane zainteresowanie, przekazywanie
krótkiej, ale ważnej dla mnie informacji w rozmowie bezpośredniej lub przez telefon. Pisanie prostych
tekstów na znany temat, życiorys, list motywacyjny, list prywatny i służbowy list z zamówieniem
Relacja z obserwowanych wydarzeń. Kompozycja pisemna i wypowiedź ustna na zadany temat.
Poszerzanie wiedzy gramatycznej i ćwiczenia (subjonctif, imparfait/passécomposé plus-queparfait,
68
mowa zależna, strona bierna zdania warunkowe, tworzenia przysłówków, zaimki podwójne.
Zagadnienia gramatyczne. Praca z tekstem: słownictwo, dyskusja na temat poruszany w tekście.
Dialogi.
Wymagania wstępne: Osoba zapisująca się na ten poziom językowy rozumie wypowiedzi i częste
wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym ( rodzina, zakupy, otoczenie, bank,
restauracja, podróże, choroby, wypadki). Czyta i rozumie nieskomplikowane ogłoszenia, teksty
informacyjne. Porozumiewa się w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych. Opisuje swoje
pochodzenie i otoczenie, pisze krótkie listy, e-mail, wypełnia formularze. Posiada wiadomości z
gramatyki w zakresie kursu A1 i A2 oraz umiejętności stosowania ich w wypowiedziach ustnych i
pisemnych.
Zespół realizujący: Lektorzy języka francuskiego
JĘZYK FRANCUSKI B1
JZL005030C
ECTS 3
FRENCH LEVEL B1
W
Ć
L
P
S
0
0
0
4
0
Treść kursu: Słuchanie i rozumienie informacji ogólnych w rozmowach - doświadczenie, uczucie,
wrażenia, opinie, informacje dotyczące aktualnych wydarzeń, krótkie opowiadania. Czytanie i
rozumienie nieskomplikowanych tekstów o tematyce aktualnej, o znanych wydarzeniach, informacji
turystycznych, prostych artykułów popularno-naukowych. Mówienie na znane tematy (w podróży, w
hotele, banku, biurze, agencji mieszkaniowej, reakcje na okazane zainteresowanie, przekazywanie
krótkiej, ale ważnej dla mnie informacji w rozmowie bezpośredniej lub przez telefon. Pisanie prostych
tekstów na znany temat, życiorys, list motywacyjny, list prywatny i służbowy list z zamówieniem
Relacja z obserwowanych wydarzeń. Kompozycja pisemna i wypowiedź ustna na zadany temat.
Poszerzanie wiedzy gramatycznej i ćwiczenia (subjonctif, imparfait/passécomposé plus-queparfait,
mowa zależna, strona bierna zdania warunkowe, tworzenia przysłówków, zaimki podwójne.
Zagadnienia gramatyczne. Praca z tekstem: słownictwo, dyskusja na temat poruszany w tekście.
Dialogi.
Wymagania wstępne: Osoba zapisująca się na ten poziom językowy rozumie wypowiedzi i częste
wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym ( rodzina, zakupy, otoczenie, bank,
restauracja, podróże, choroby, wypadki). Czyta i rozumie nieskomplikowane ogłoszenia, teksty
informacyjne. Porozumiewa się w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych. Opisuje swoje
pochodzenie i otoczenie, pisze krótkie listy, e-mail, wypełnia formularze. Posiada wiadomości z
gramatyki w zakresie kursu A1 i A2 oraz umiejętności stosowania ich w wypowiedziach ustnych i
pisemnych.
Zespół realizujący: Lektorzy języka francuskiego
JĘZYK FRANCUSKI B1E
FRENCH LEVEL B1E
W
Ć
L
0
4
0
P
0
JZL005040C
ECTS 3
S
0
Treść kursu: Poszerzanie wiadomości przedstawionych w wymaganiach wstępnych, słuchanie
i rozumienie informacji o wydarzeniach w kraju, udział w dyskusji, prezentacja wybranego tematu,
opisywanie zdarzeń z przeszłości i teraźniejszości, pisanie listów prywatnych i oficjalnych. Z zagadnień
gramatycznych – przedstawianie warunków, mowa zależna, zgodność czasów w języku francuskim,
umiejętność budowania zdań celowych, przyczynowych i skutkowych.
Wymagania wstępne: Potrafię zrozumieć najważniejsze informacje, gdy ludzie mówią o swoich
doświadczeniach, uczuciach, rozumiem opinie, główny wątek filmu, główne informacje radiowe i
telewizyjne dotyczące aktualnych wydarzeń, gdy prezenter mówi wyraźnie, rozumiem krótkie
opowiadania. Czytam i rozumiem proste teksty opowiadające znane mi historie i wydarzenia,
rozumiem proste broszury, ogłoszenia prasowe. Mówię – rozmawiam na znane mi tematy,
69
porozumiewam się w podróży, wyrażam uczucia i potrafię zareagować na wyrażone uczucia i opinie.
Potrafię uzyskać i przekazać ważną dla mnie informację. Potrafię napisać prosty tekst na znany
temat, życiorys, list motywacyjny, list prywatny i służbowy, napisać relację z obserwowanych
wydarzeń.
Zespół realizujący: Lektorzy języka francuskiego
JĘZYK FRANCUSKI B2
FRENCH LEVEL B2
W
Ć
L
0
4
0
P
0
JZL015050C
ECTS 2
S
0
Treść kursu: Kurs uzupełnia wiadomości gramatyczne i zapoznaje z różnymi typami tekstów ogólnych
i specjalistycznych oraz sposobami wypowiadania się w formie dyskusji, polemiki. Opanowane są
umiejętności uzasadnienia swojego zdania, redagowania listów, opracowania tekstu reklamowego,
przygotowanie wystąpienia publicznego, redagowanie i wyszukiwanie informacji w tekście pisanym.
Uczestnik kursu uczy się redagowania tekstów, notowania tekstów mówionych, sporządzania
streszczeń. Słucha nagrań radiowych i telewizyjnych. Czyta i rozumie tekst pisany codziennym
językiem, artykuł, w którym jest zawarte jakieś stanowisko.
Wymagania wstępne: Warunkiem rozpoczęcia nauki jest bardzo dobra znajomość struktur
gramatycznych oraz słownictwa. Posiadam cztery główne umiejętności: Słucham i rozumiem główny
temat dyskusji, istotne informacje dotyczące aktualnych wydarzeń, treść prostej prezentacji na
tematy ogólne. Czytam i rozumiem z kontekstu nieznane mi zwroty, jeśli tematyka jest mi znana.
Odróżniam w tekście informacje ogólne - fakty od opinii, rozumiem interesujące mnie ogłoszenie, np.
o pracy. Mówię i opowiadam o swoich marzeniach, wyrażam jasno nadzieje i plany, przedstawiam
opinię na temat obejrzanego filmu, potrafię zaprezentować przygotowany wcześniej temat. Piszę potrafię sporządzić krótkie proste opisy wydarzeń, potrafię sformułować list.
Zespół realizujący: Lektorzy języka francuskiego
JĘZYK FRANCUSKI B2
JZL005050C
ECTS 3
FRENCH LEVEL B2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs uzupełnia wiadomości gramatyczne i zapoznaje z różnymi typami tekstów ogólnych
i specjalistycznych oraz sposobami wypowiadania się w formie dyskusji, polemiki. Opanowane są
umiejętności uzasadnienia swojego zdania, redagowania listów, opracowania tekstu reklamowego,
przygotowanie wystąpienia publicznego, redagowanie i wyszukiwanie informacji w tekście pisanym.
Uczestnik kursu uczy się redagowania tekstów, notowania tekstów mówionych, sporządzania
streszczeń. Słucha nagrań radiowych i telewizyjnych. Czyta i rozumie tekst pisany codziennym
językiem, artykuł, w którym jest zawarte jakieś stanowisko.
Wymagania wstępne: Warunkiem rozpoczęcia nauki jest bardzo dobra znajomość struktur
gramatycznych oraz słownictwa. Posiadam cztery główne umiejętności: Słucham i rozumiem główny
temat dyskusji, istotne informacje dotyczące aktualnych wydarzeń, treść prostej prezentacji na
tematy ogólne. Czytam i rozumiem z kontekstu nieznane mi zwroty, jeśli tematyka jest mi znana.
Odróżniam w tekście informacje ogólne - fakty od opinii, rozumiem interesujące mnie ogłoszenie, np.
o pracy. Mówię i opowiadam o swoich marzeniach, wyrażam jasno nadzieje i plany, przedstawiam
opinię na temat obejrzanego filmu, potrafię zaprezentować przygotowany wcześniej temat. Piszę potrafię sporządzić krótkie proste opisy wydarzeń, potrafię sformułować list.
Zespół realizujący: Lektorzy języka francuskiego
JĘZYK FRANCUSKI B2E
FRENCH LEVEL B2E
W
Ć
L
P
JZL 005060C
ECTS 3
S
70
0
4
0
0
0
Treść kursu: Opanowanie zasad wymowy i pisowni, podstawowych struktur gramatycznych oraz
reakcji językowych (słownictwa, zwrotów) w najważniejszych sytuacjach życia codziennego i życia
firmy. Rozwijanie wszystkich sprawności językowych na poziomie podstawowym (czytanie,
rozumienie i formułowanie krótkich wypowiedzi ustnych i pisemnych).
Wymagania wstępne: Brak
Zespół realizujący: Lektorzy języka francuskiego
JĘZYK FRANCUSKI W PRACY, NA WAKACJACH,
JZL100467C
ECTS 2
NA STYPENDIUM – PODSTAWY (A1)
FRENCH AT WORK, ON HOLIDAYS AND ON A
FOREIGN EXCHANGES – FOR BEEGINERS. (A1)
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Podczas kursu studenci doskonalą wszystkie sprawności językowe ze zwróceniem
szczególnej uwagi na komunikację ustną. Chodzi o przygotowanie słuchaczy do wyjazdu do pracy, na
stypendium do krajów francuskojęzycznych (Francja, Belgia etc.) na poziomie, który ułatwiłby
swobodną komunikację w prostych sytuacjach życiowych. Kurs oparty o materiały z podręczników
języka francuskiego na poziomie A1 (wybrane zagadnienia gramatyczno-leksykalne języka
praktycznego) oraz materiały własne prowadzącego (tradycyjne i multimedialne).
Wymagania wstępne: nie ma
Zespół realizujący: Lektorzy języka francuskiego
FRENCH CERTIFICATE LEVEL A2E
JZL005077C ECTS 3
FRENCH CERTIFICATE LEVEL B1E
JZL005078C ECTS 3
FRENCH CERTIFICATE LEVEL B2E
JZL005079C ECTS 3
FRENCH CERTIFICATE LEVEL C1E
JZL005080C ECTS 3
JĘZYK HISZPAŃSKI
JĘZYK HISZPAŃSKI A1
JZL015011C
SPANISH LEVEL A1
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs rozwija cztery podstawowe umiejętności: Słuchanie krótkich wypowiedzi, prostych
poleceń, informacji dotyczących osób, pytań dotyczących mnie i moich zajęć. Czytanie i rozumienie
prostych tekstów dotyczących tematów z życia codziennego, napisy na tablicach informacyjnych, na
dworcu, w domu towarowym na ulicy. Mówienie- potrafię w prosty sposób przywitać się,
przedstawić się, pożegnać), poprosić o powtórzenie polecenia, wyrazić w prosty sposób prośbę
(zamówić jedzenie i zapłacić). Opowiadam w prosty sposób, jak wygląda mój dzień, jak spędzam
wolny czas, jaka jest pogoda. Pisanie- potrafię wypełnić prosty formularz, sporządzić listę zakupów,
napisać krótkie życzenia okolicznościowe, napisać krótką wiadomość, np. SMS. W zakresie gramatyki
kurs oferuje zasady pisowni, budowę zdań twierdzących, pytających i przeczących, odmianę
czasowników w czasie teraźniejszym presente, przeszłym (preteritoperfecto )i czas przyszły (futuro
imperfecto).
71
Zespół realizujący: Lektorzy języka hiszpańskiego
JĘZYK HISZPAŃSKI A1
JZL005011C
SPANISH LEVEL A1
ECTS 3
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs rozwija cztery podstawowe umiejętności: Słuchanie krótkich wypowiedzi, prostych
poleceń, informacji dotyczących osób, pytań dotyczących mnie i moich zajęć. Czytanie i rozumienie
prostych tekstów dotyczących tematów z życia codziennego, napisy na tablicach informacyjnych, na
dworcu, w domu towarowym na ulicy. Mówienie- potrafię w prosty sposób przywitać się,
przedstawić się, pożegnać, poprosić o powtórzenie polecenia, wyrazić w prosty sposób
prośbę(zamówić jedzenie i zapłacić). Opowiadam w prosty sposób jak wygląda mój dzień, jak
spędzam wolny czas, jaka jest pogoda. Pisanie- potrafię wypełnić prosty formularz, sporządzić listę
zakupów, napisać krótkie życzenia okolicznościowe, napisać krótką wiadomość, np. SMS. W zakresie
gramatyki kurs oferuje zasady pisowni, budowę zdań twierdzących, pytających i przeczących,
odmianę czasowników w czasie teraźniejszym presente, przeszłym (preteritoperfecto) i czas przyszły
(futuro imperfecto).
Zespół realizujący: Lektorzy języka hiszpańskiego
JĘZYK HISZPAŃSKI A2/Z
JZL014068C
ECTS 3
SPANISH LEVEL A2/Z
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Słuchanie rozmów i wypowiedzi na temat pracy, rodziny, zajęć kulturalnych, podróży,
wakacji, zakupów, ogłoszeń na dworcach, w sklepach. Czytanie i rozumienie krótkich tekstów na
wyżej wymienione tematy. Opowiadanie i rozmowa o swoich zainteresowaniach, porozumiewanie
się na dworcu, w sklepie, w banku, w hotelu, określanie czasu, opowiadanie o mieście i jego
zabytkach, o mieszkaniu i umeblowaniu, określanie symptomów choroby, nazywanie odzieży i
obuwia. Pisanie kartek z życzeniami, pozdrowieniami, pisanie listów. Poszerzenie materiału
gramatycznego o nowe czasy: futuro imperfecto, perfecto, ondefinido, imperfecto oraz zaimki
względne i wybrane peryfrazy.
Wymagania wstępne: Znajomość umiejętności zdobytych na poziomie A1. Rozumiem proste
wypowiedzi dotyczące przedstawiania siebie i innych osób, informacje o rozkładzie dnia, daty,
godziny, ogłoszenia na dworcu, informacje o mieście, jego instytucjach. Czytam i rozumiem krótkie,
proste teksty, ogłoszenia, listy, kartki z wakacji. Mówię o opowiadam o sobie, o innych, o rodzinie, o
moim otoczeniu, o rozkładzie dnia, o wakacjach, o najbliższych planach na przyszłość, zamawiam
posiłek w barze, nazywam podstawowe posiłki. Potrafię napisać krótką kartkę z wakacji, list do
przyjaciela, potrafię wypełnić formularz z podstawowymi danymi o sobie. Znam czas teraźniejszy,
zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników i przymiotników.
Zespół realizujący: Lektorzy języka hiszpańskiego
JĘZYK HISZPAŃSKI A2E
JZL005021C
SPANISH LEVEL A2E
ECTS 3
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Słuchanie rozmów i wypowiedzi na temat pracy, rodziny, zajęć kulturalnych, podróży,
wakacji, zakupów, ogłoszeń na dworcach, w sklepach. Czytanie i rozumienie krótkich tekstów na
wyżej wymienione tematy. Opowiadanie i rozmowa o swoich zainteresowaniach, porozumiewanie
się na dworcu, w sklepie, w banku, w hotelu, określanie czasu, opowiadanie o mieście i jego
zabytkach, o mieszkaniu i umeblowaniu, określanie symptomów choroby, nazywanie odzieży i
obuwia. Pisanie kartek z życzeniami, pozdrowieniami, pisanie listów. Poszerzenie materiału
72
gramatycznego o nowe czasy: futuro imperfecto, perfecto, ondefinido, imperfecto oraz zaimki
względne i wybrane peryfrazy.
Wymagania wstępne: Znajomość umiejętności zdobytych na poziomie A1. Rozumiem proste
wypowiedzi dotyczące przedstawiania siebie i innych osób, informacje o rozkładzie dnia, daty,
godziny, ogłoszenia na dworcu, informacje o mieście, jego instytucjach. Czytam i rozumiem krótkie,
proste teksty, ogłoszenia, listy, kartki z wakacji. Mówię o opowiadam o sobie, o innych, o rodzinie, o
moim otoczeniu, o rozkładzie dnia, o wakacjach, o najbliższych planach na przyszłość, zamawiam
posiłek w barze, nazywam podstawowe posiłki. Potrafię napisać krótką kartkę z wakacji, list do
przyjaciela, potrafię wypełnić formularz z podstawowymi danymi o sobie. Znam czas teraźniejszy,
zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników i przymiotników.
Zespół realizujący: Lektorzy języka hiszpańskiego
JĘZYK HISZPAŃSKI B1
JZL015031C
ECTS 2
SPENISH LEVEL B1
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Słucham i rozumiem: potrafię zrozumieć najważniejsze informacje, gdy ludzie mówią o
swoich doświadczeniach, uczuciach i wrażeniach, gdy ludzie wyrażają swoje opinie na jakiś temat,
główny wątek filmu, główne informacje radiowe i telewizyjne dot. aktualnych wydarzeń, jeśli
prezenter mówi wyraźnie i powoli. Zrozumieć przesłanie prostych piosenek, krótkie opowiadanie.
Czytam i rozumiem: zrozumieć proste teksty opowiadające znane mi historie, zrozumieć istotne
informacje opisujące aktualne i znane mi wydarzenia, wskazać w pobieżnie przeczytanym tekście
informacje na temat tego, kto co zrobił, gdzie i kiedy. Mówić-rozmawiam: potrafię prowadzić prostą
rozmowę na znane mi tematy, porozumieć się w większości sytuacji w czasie podróży, wyrazić
uczucia i zareagować na nie, uzyskać i przekazać ważną dla mnie informację. Mówię-opowiadam:
potrafię opowiedzieć o różnych wyrażeniach i skomentować je, opowiedzieć o moich
doświadczeniach, uczuciach i wrażeniach, przedstawić główny wątek filmu, przekazać opinię na
temat obejrzanego filmu. Piszę: potrafię zapisać krótką informację w formie notatki, napisać prosty
tekst na znany mi temat, napisać swój życiorys, zrelacjonować wydarzenia, których byłem/am
świadkiem.
Wymagania wstępne: Warunkiem rozpoczęcia nauki na tym etapie jest znajomość struktur
gramatycznych oraz słownictwa na poziomie A2.
Zespół realizujący: Lektorzy języka hiszpańskiego
JĘZYK HISZPAŃSKI B1/E
JZL005041C
SPENISH LEVEL B1/E
ECTS 3
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Słucham i rozumiem: potrafię zrozumieć główny temat dyskusji, która odbywa się w
mojej obecności i dotyczy znanych mi spraw i dziedzin, gdy ludzie rozmawiają o swoich wrażeniach,
istotne informacje dotyczące aktualnych wydarzeń, akcję filmu, treść dłuższego opowiadania, treść
prostej prezentacji na tematy ogólne i popularnonaukowe. Czytam i rozumiem: potrafię zrozumieć z
kontekstu znaczenie nieznanych mi zwrotów, jeśli tematyka tekstu jest mi znana, zrozumieć dłuższy
tekst jeśli dotyczy znanego mi wydarzenia lub dziedziny, odróżnić w tekstach informacje ogólne od
opinii, zrozumieć opis wrażeń, uczuć i życzeń, zrozumieć interesujące mnie ogłoszenia. Mówięrozmawiam: potrafię w uprzejmy sposób przyjąć czyjąś propozycję, w rozmowie zastąpić nieznane mi
słowo wyrazem o podobnym znaczeniu, wziąć udział w rozmowie lub dyskusji. Mówię-opowiadam:
potrafię przedstawić w jasny sposób swoje marzenia, nadzieje i plany, przekazać swoją opinię na
temat obejrzanego filmu, przedstawić jasno cel swojego działania, przytoczyć po kolei za pomocą
słów z tekstu przeczytanych fragmentów, zaprezentować wcześniej przygotowany temat. Piszę:
potrafię sporządzić krótkie opisy obecnych i minionych wydarzeń.
73
Wymagania wstępne: Warunkiem rozpoczęcia nauki na tym etapie jest znajomość struktur
gramatycznych oraz słownictwa na poziomie B1.
Zespół realizujący: Lektorzy języka hiszpańskiego
SPENISH CERTIFICATE LEVEL A2E
JZL005073C ECTS 3
SPENISH CERTIFICATE LEVEL B1E
JZL005074C ECTS 3
SPENISH CERTIFICATE LEVEL B2E
JZL005075C ECTS 3
SPENISH CERTIFICATE LEVEL C1E
JZL005076C ECTS 3
JĘZYK JAPOŃSKI
JĘZYK JAPOŃSKI A1
JZL 014063C
JAPANESE LANGUAGE COURSE A1
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: W czasie trwania kursu z języka japońskiego, studenci będą się uczyć opowiadać o
codziennych czynnościach oraz zostaną zapoznani z podstawami gramatyki japońskiej. Główną
metodą prowadzenia zajęć będą praktyczne ćwiczenia w zakresie słownej komunikacji. Studenci
zostaną wprowadzeni do "Hiragana" - jednego z dwóch japońskich systemów fonetycznej pisowni.
Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnim.
Zespół realizujący: dr Ota Toyotaka
JĘZYK JAPOŃSKI A1
JZL 004063C
ECTS 3
JAPANESE LANGUAGE COURSE A1
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: W czasie trwania kursu z języka japońskiego, studenci będą się uczyć opowiadać o
codziennych czynnościach oraz zostaną zapoznani z podstawami gramatyki japońskiej. Główną
metodą prowadzenia zajęć będą praktyczne ćwiczenia w zakresie słownej komunikacji. Studenci
zostaną wprowadzeni do "Hiragana" - jednego z dwóch japońskich systemów fonetycznej pisowni.
Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnim.
Zespół realizujący: dr Ota Toyotaka
JĘZYK JAPOŃSKI A2Z
JZL014070C
ECTS 3
JAPANESE LANGUAGE COURSE A2Z
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: W czasie trwania kursu z języka japońskiego, studenci będą się uczyć opowiadać o
codziennych czynnościach oraz zostaną zapoznani z podstawami gramatyki japońskiej. Główną
metodą prowadzenia zajęć będą praktyczne ćwiczenia w zakresie słownej komunikacji. Studenci będą
się uczyć czytać i pisać w "Hiragana" - jednego z dwóch japońskich systemów fonetycznej pisowni.
Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnim. Znajomość
języka japońskiego przynajmniej na poziomie A1.
Zespół realizujący: dr Ota Toyotaka
74
JĘZYK JAPOŃSKI A2E
JZL004064C
ECTS 3
JAPANESE LANGUAGE COURSE A2E
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: W czasie trwania kursu z języka japońskiego, studenci będą się uczyć opowiadać o
codziennych czynnościach oraz zostaną zapoznani z podstawami gramatyki japońskiej. Główną
metodą prowadzenia zajęć będą praktyczne ćwiczenia w zakresie słownej komunikacji. Studenci będą
się uczyć czytać i pisać w "Hiragana" - jednego z dwóch japońskich systemów fonetycznej pisowni.
Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnim. Znajomość
języka japońskiego przynajmniej na poziomie A1.
Zespół realizujący: dr Ota Toyotaka
JĘZYK JAPOŃSKI B1
JZL014058C
ECTS 2
JAPANESE LANGUAGE COURSE B1
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Teść kursu: W czasie trwania kursu z języka japońskiego, studenci będą się uczyć wyrażać swoje
opinie i przeprowadzać dyskusje. Główną metodą nauczania będą praktyczne ćwiczenia w zakresie
prezentacji i dyskusji. Studenci ukończą naukę "Hiragana."
Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie conajmniej średnim. Znajomość
języka japońskiego przynajmniej na poziomie A2.
Zespół realizujący: dr Ota Toyotaka
JĘZYK JAPOŃSKI B1
JZL014065C
ECTS 3
JAPANESE LANGUAGE COURSE B1
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Teść kursu: W czasie trwania kursu z języka japońskiego, studenci będą się uczyć wyrażać swoje
opinie i przeprowadzać dyskusje. Główną metodą nauczania będą praktyczne ćwiczenia w zakresie
prezentacji i dyskusji. Studenci ukończą naukę "Hiragana."
Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnim. Znajomość
języka japońskiego przynajmniej na poziomie A2.
Zespół realizujący: dr Ota Toyotaka
JĘZYK NIEMIECKI
JĘZYK NIEMIECKI A1
JZL013010C
GERMAN LANGUAGE A1
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs wprowadza podstawy języka niemieckiego. Przygotowuje do komunikacji
w języku niemieckim w podstawowych codziennych sytuacjach.
Zespół realizujący: Zespół Języka Niemieckiego
JĘZYK NIEMIECKI A1
GERMAN LANGUAGE A1
W
Ć
L
P
0
4
0
0
JZL003010C
ECTS 3
S
0
75
Treść kursu: Kurs wprowadza podstawy języka niemieckiego. Przygotowuje do komunikacji
w języku niemieckim w podstawowych codziennych sytuacjach.
Zespół realizujący: Zespół Języka Niemieckiego
JĘZYK NIEMIECKI POZIOM A2Z
JZL013233C
GERMAN LANGUAGE A2/Z
ECTS 3
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs przygotowuje do egzaminu z języka niemieckiego na poziomie podstawowym.
Umiejętności zdobyte na tym kursie pozwalają na komunikowanie się na poziomie podstawowym.
Wymagania wstępne: Podstawy języka niemieckiego określone w treści kursu A1.
Zespół realizujący: Zespół Języka Niemieckiego
JĘZYK NIEMIECKI A2/E
JZL003020C
ECTS 3
GERMAN LANGUAGE A2/E
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs przygotowuje do egzaminu z języka niemieckiego na poziomie podstawowym.
Umiejętności zdobyte na tym kursie pozwalają na komunikowanie się na poziomie podstawowym.
Wymagania wstępne: Podstawy języka niemieckiego określone w treści kursu A1.
Zespół realizujący: Zespół Języka Niemieckiego
JĘZYK NIEMIECKI B1
JZL013031C
GERMAN LANGUAGE B1
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym.
Wymagania wstępne: Znajomość słownictwa i wyrażeń oraz struktur gramatyczno-leksykalnych po
poziomie podstawowym A1 i A2.
Zespół realizujący: Zespół Języka Niemieckiego
JĘZYK NIEMIECKI B1
JZL003030C
ECTS 3
GERMAN LANGUAGE B1
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym.
Wymagania wstępne: Znajomość słownictwa i wyrażeń oraz struktur gramatyczno-leksykalnych po
poziomie podstawowym A1 i A2.
Zespół realizujący: Zespół Języka Niemieckiego
JĘZYK NIEMIECKI B1E
JZL003040C
GERMAN LANGUAGE B1/E
ECTS 3
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs przygotowuje do egzaminu na poziomie średnio zaawansowanym. Pozwala na
zdobycie umiejętności swobodnego komunikowania się w języku niemieckim.
Wymagania wstępne: Sprawności i umiejętności językowe poziomu średnio zaawansowanego B1.
Zespół realizujący: Zespół Języka Niemieckiego.
JĘZYK NIEMIECKI B2
JZL013050C
ECTS 2
GERMAN LANGUAGE B2
76
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs przygotowuje do swobodnej komunikacji w sytuacjach codziennych oraz na tematy
specjalistyczne.
Wymagania wstępne: Dobre sprawności językowe po kursie na poziomie średnio zaawansowanym.
Zespół realizujący: Zespół Języka Niemieckiego.
JĘZYK NIEMIECKI B2
JZL053060C
GERMAN LANGUAGE B2
ECTS 3
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs przygotowuje do swobodnej komunikacji w sytuacjach codziennych oraz na tematy
specjalistyczne.
Wymagania wstępne: Dobre sprawności językowe po kursie na poziomie średnio zaawansowanym.
Zespół realizujący: Zespół Języka Niemieckiego.
JĘZYK NIEMIECKI B2/E
JZL003060C
GERMAN LANGUAGE B2/E
ECTS 3
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs przygotowuje do egzaminu B2E z języka niemieckiego.
Wymagania wstępne: Dobre sprawności i umiejętności językowe na poziomie średnio
zaawansowanym, dobre opanowanie struktur gramatyczno-leksykalnych
Zespół realizujący: Zespół Języka Niemieckiego
JĘZYK NIEMIECKI C1
JZL013062C
ECTS 2
GERMAN LANGUAGE C1
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs przygotowuje do opanowania umiejętności językowych zbliżonych do poziomu
native speakera.
Wymagania wstępne: Bardzo dobre sprawności i umiejętności językowe na poziomie średnio
zaawansowanym, bardzo dobre opanowanie struktur gramatyczno-leksykalnych.
Zespół realizujący: Zespół Języka Niemieckiego
JĘZYK NIEMIECKI C1
JZL003062C
GERMAN LANGUAGE C1
ECTS 3
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs przygotowuje do opanowania umiejętności językowych zbliżonych do poziomu
native speakera.
Wymagania wstępne: Bardzo dobre sprawności i umiejętności językowe na poziomie średnio
zaawansowanym, bardzo dobre opanowanie struktur gramatyczno-leksykalnych.
Zespół realizujący: Zespół Języka Niemieckiego
JĘZYK NIEMIECKI C1/E
GERMAN LANGUAGE C1/E
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs przygotowuje do egzaminu C1E z języka niemieckiego.
77
JZL003063C
ECTS 3
Wymagania wstępne: Bardzo dobre sprawności i umiejętności językowe na poziomie średnio
zaawansowanym, bardzo dobre opanowanie struktur gramatyczno-leksykalnych.
Zespół realizujący: Zespół Języka Niemieckiego
JĘZYK NIEMIECKI A1 W ŚRODOWISKU PRACY
JZL100419C
GERMAN LANGUAGE A1 IN THE WORKPLACE
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs przygotowuje do porozumiewania się w środowisku pracy w języku niemieckim na
poziomie podstawowym. Obejmuje tematy: przedstawianie się, zawierania znajomości biznesowych
(np. na targach), nazwy zawodów, czynności oraz miejsc pracy, przebieg dnia w firmie, służbowa
rozmowa telefoniczna, czas wolny, posiłki (np. bizneslunch), ustalanie terminów spotkań prywatnych
i służbowych, umawianie się na spotkanie służbowe i prywatne.
Wymagania wstępne: Brak
Zespół realizujący: mgr Beata Brocka
JĘZYK NIEMIECKI W ŚRODOWISKU PRACY A2
JZL100426C
ECTS 2
GERMAN LANGUAGE IN THE WORKPLACE A2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs przygotowuje do porozumiewania się w języku niemieckim zawodowym na
poziomie podstawowym. Kurs obejmuje tematy: życiorys, studia, praca, firma, spotkanie firmowe,
dzień pracy, rozmowy telefoniczne, planowanie podróży służbowej, hotel, porównanie towarów.
Wymagania wstępne: Podstawy języka niemieckiego określone w treści kursu A1.
Zespół realizujący: mgr Joanna Grusiecka - Domagała
JĘZYK NIEMIECKI UZUPEŁNIAJĄCY POZIOM B2
JZL 013225C
Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNING
ECTS 2
GERMAN BASED ON E-LEARNING LEVEL B2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs oparty o podręcznik e-learningowy stworzony przez zespół germanistów SJO.
Studenci przerabiają samodzielnie w domu kolejne z 11 lekcji podręcznika e-learningowego,
a następnie aktywnie ćwiczą na zajęciach poznane w ten sposób zagadnienia gramatyczne
i leksykalne.
Wymagania wstępne: Znajomość języka na poziomie B1
Zespół realizujący: mgr Iwona Frankiewicz, mgr Anna Kania, mgr Piotr Zgondek
JĘZYK NIEMIECKI W NAUCE I TECHNICE B2
JZL100435C
GERMAN IN SCIENCE AND TECHNOLOGY B2
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs przygotowuje do posługiwania się językiem niemieckim na poziomie średnio
zaawansowanym z wykorzystaniem zagadnień ze świata techniki i nauki. Program zawiera
podstawowe zagadnienia z dziedziny matematyki, fizyki i chemii (działania, wzory, reakcje, miary itp.)
w zakresie przydatnym dla inżyniera w jęz. niemieckim. Obejmuje m.in. definiowanie podstawowych
pojęć z wybranych dziedzin (definiowanie metali, działania matematyczne, reakcje i prawa fizyczne),
pracę z tekstami specjalistycznymi.
Wymagania wstępne: Opanowanie języka niemieckiego na poziomie B1.2
Zespół realizujący: mgr Jan Strach
78
JĘZYK NIEMIECKI B2 WIRTSCHAFTSDEUTSCH
JZL100436C
ECTS 2
– JĘZYK NIEMIECKI W BIZNESIE
BUSINESS GERMAN B2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z sytuacjami, z którymi mogą się spotkać w
przyszłej pracy w języku niemieckim oraz przydatnymi zagadnieniami leksykalno-gramatycznymi,
realizowanymi poprzez różnorodne ćwiczenia komunikacyjne. Tematyka kursu obejmuje
podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i rozszerza słownictwo potrzebne przy ubieganiu się
o pracę, przy prezentacji danego zawodu i stanowiska pracy, prezentacji firmy, obsłudze klienta,
spotkaniach i podróżach służbowych. Poprzez zadania komunikacyjne ćwiczone są wszystkie
sprawności językowe.
Wymagania wstępne: Znajomość struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie B1.
Zespół realizujący: mgr Elżbieta Radomska
ARCHITEKTURA MODERNIZMU WE WROCŁAWIU,
JĘZYK NIEMIECKI B2 DLA STUDENTÓW ARCHITEKTURY,
JZL100439C
ECTS 2
BUDOWNICTWA I ZARZĄDZANIA
MODERN ARCHITECTURE IN WROCŁAW GERMAN LANGUAGE B2,
FOR STUDENTS OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Przedmiotem kursu jest architektura Wrocławia spod znaku Neues Bauen w trzech
pierwszych dekadach XX wieku w języku niemieckim. Głównym obiektem zainteresowań są
modernistyczne domy handlowe, obiekty użyteczności publicznej, budynki inżynieryjne i mieszkalne,
Wrocławska Wystawa Werkbundu WUWA oraz Wystawa Stulecia, zaprojektowana i zrealizowana
przez architektów, których nazwiska jako klasyków wymieniają wszystkie podręczniki architektury XX
wieku (Max Berg, Hans Poelzig, Erich Mendelsohn, Hans Scharoun, Ernst May, Adolf Rading).
Materiały kursu ukazują Wrocław jako europejski ośrodek nowej, innowacyjnej architektury, do
której doświadczeń nawiązują często współcześni architekci i urbaniści Wrocławia (np. projekt
WUWA 2).
Wymagania wstępne: Znajomość języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym
Zespół realizujący: mgr Dorota Sołtys
JĘZYK NIEMIECKI B2 DLA STUDENTÓW ELEKTRONIKI,
FOTONIKI, PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
JZL100440C
ECTS 2
GERMAN LANGUAGE B2 FOR STUDENTS OF ELECTRONICS,
PHOTONICS AND FUNDAMENTAL PROBLEMS OF TECHNOLOGY
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Celem kursu jest poszerzenie znajomości podstawowego słownictwa technicznego
i naukowego z dziedziny elektroniki, fotoniki i podstawowych problemów techniki oraz aktywizacja
znanego i nowego słownictwa poprzez różnorodne ćwiczenia komunikacyjne. Kompetencja
komunikatywna ćwiczona jest poprzez czytanie ze zrozumieniem autentycznych tekstów naukowo –
technicznych, słuchanie ze zrozumieniem oraz mówienie. Kurs rozwija również umiejętności
przygotowania i przedstawiania prezentacji multimedialnych.
Wymagania wstępne: Znajomość struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie średnio
zaawansowanym.
Zespół realizujący: mgr Anna Puła
JĘZYK NIEMIECKI B2 DLA KIERUNKU: MECHANICZNY,
79
JZL100441C
MECHANICZNO – ENERGETYCZNY I GÓRNICTWO
ECTS 2
GERMAN LANGUAGE B2 FOR MECHANICAL ENGINEERING,
MECHANICAL AND POWER ENGINEERING AND MINING
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs przygotowuje studentów wydziałów górnictwa, mechanicznego i mechaniczno energetycznego do porozumiewania się w sytuacjach zawodowych w miejscu pracy w języku
niemieckim. Uczy nazywania podstawowych pojęć z zakresu matematyki, chemii i fizyki oraz
obejmuje wyrażenia i zwroty w języku niemieckim z dziedziny energetyki (klasyczne i alternatywne
źródła energii) i produkcji przemysłowej, przemysłu wydobywczego, ochrony środowiska, transportu,
silników spalinowych, turbin, pomp, materiałów do obróbki i dźwigów. W kursie zostanie
uwzględniona tematyka z dziedziny funkcjonowania elektrowni różnego typu.
Wymagania wstępne: Znajomość języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym.
Zespół realizujący: mgr Krzysztof Okulewicz, mgr Jan Strach
WIRTSCHAFTSDEUTSH- JĘZYK NIEMIECKI W BIZNESIE
JZL013224C
WIRTSCHAFTDEUTSH- BUSINESS GERMAN
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs przeznaczony jest dla studentów, którzy chcieliby zdobyć sprawności językowe
i poznać terminologię fachową potrzebną pracownikom nowoczesnego przedsiębiorstwa,
działającego na rynku międzynarodowym. W ramach kursu doskonalone są równolegle wszystkie
sprawności językowe: czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie. Język praktyczny
ćwiczony jest poprzez aranżowanie konkretnych sytuacji komunikacyjnych. Kurs obejmuje zarówno
zagadnienia negocjacji i prezentacji, podstaw marketingu, jak i zagadnienia dotyczące różnorodności
kulturowej.
Wymagania wstępne: Znajomość języka na poziomie B2
Zespół realizujący: mgr Elżbieta Radomska
GERMAN LANGUAGE CERTIFICATE LEVEL A2E
JZL003219C ECTS 3
GERMAN LANGUAGE CERTIFICATE LEVEL B1E
JZL003220C ECTS 3
GERMAN LANGUAGE CERTIFICATE LEVEL B2E
GERMAN LANGUAGE CERTIFICATE LEVEL C1E
JZL003221C ECTS 3
JZL003222C ECTS 3
JĘZYK ROSYJSKI
JĘZYK ROSYJSKI A1
JZL016010C
ECTS 2
RUSSIAN LANGUAGE A1
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Nauka alfabetu i wymowy; wprowadzenie podstawowej leksyki dotyczącej życia
codziennego, ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu ( nagrania)
informacji zawartych w reklamach, na tablicach informacyjnych, biletach itp.; ćwiczenia pisaniawypełnianie prostych ankiet, formularzy; sporządzanie krótkiej notatki informacyjnej.
Zespół realizujący: Lektorzy języka rosyjskiego
80
JĘZYK ROSYJSKI A1
JZL006010C
ECTS 3
RUSSIAN LANGUAGE A1
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Nauka alfabetu i wymowy; wprowadzenie podstawowej leksyki dotyczącej życia
codziennego, ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu ( nagrania)
informacji zawartych w reklamach, na tablicach informacyjnych, biletach itp.; ćwiczenia pisaniawypełnianie prostych ankiet, formularzy; sporządzanie krótkiej notatki informacyjnej.
Zespół realizujący: Lektorzy języka rosyjskiego
JĘZYK ROSYJSKI A2Z
JZL016083C
RUSSIAN LANGUAGE A2Z
ECTS 3
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Wprowadzenie podstawowej leksyki dotyczącej życia codziennego; ćwiczenia
umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu (nagrania) informacji zawartych w
reklamach, na tablicach informacyjnych, biletach itp.; ćwiczenia pisania – wypełnianie prostych
ankiet, formularzy; sporządzanie krótkiej notatki informacyjnej.
Wymagania wstępne: Znajomość języka na poziomie elementarnym A1
Zespół realizujący: Lektorzy języka rosyjskiego
JĘZYK ROSYJSKI A2E
JZL006020C
ECTS 3
RUSSIAN LANGUAGE A2E
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Wprowadzenie podstawowej leksyki dotyczącej życia codziennego; ćwiczenia
umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu (nagrania) informacji zawartych w
reklamach, na tablicach informacyjnych, biletach itp.; ćwiczenia pisania – wypełnianie prostych
ankiet, formularzy; sporządzanie krótkiej notatki informacyjnej.
Wymagania wstępne: Znajomość języka na poziomie elementarnym A1
Zespół realizujący: Lektorzy języka rosyjskiego
JĘZYK ROSYJSKI B1
JZL016030C
RUSSIAN LANGUAGE B1
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Ćwiczenie umiejętności: formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi na tematy
związane z życiem codziennym; rozumienia prostych tekstów, wyrażanych opinii; rozumienia
informacji zawartych w instrukcjach obsługi, regulaminach, napisach intencjonalnych.
Wymagania wstępne: Znajomość języka rosyjskiego na poziomie podstawowym A2E- znajomość
podstaw gramatyki; umiejętność posługiwania się podstawową leksyką dotyczącą życia codziennego;
rozumienie prostych informacji, instrukcji.
Zespół realizujący: Lektorzy języka rosyjskiego
JĘZYK ROSYJSKI B1
JZL006030C
RUSSIAN LANGUAGE B1
ECTS 3
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Ćwiczenie umiejętności: formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi na tematy
związane z życiem codziennym; rozumienia prostych tekstów, wyrażanych opinii; rozumienia
informacji zawartych w instrukcjach obsługi, regulaminach, napisach intencjonalnych.
81
Wymagania wstępne: Znajomość języka rosyjskiego na poziomie podstawowym A2E- znajomość
podstaw gramatyki; umiejętność posługiwania się podstawową leksyką dotyczącą życia codziennego;
rozumienie prostych informacji, instrukcji.
Zespół realizujący: Lektorzy języka rosyjskiego
JĘZYK ROSYJSKI B1E
JZL006040C
RUSSIAN LANGUAGE B1E
ECTS 3
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Doskonalenie gramatycznej poprawności wypowiedzi (pisemnych i ustnych);
wzbogacenie leksyki dotyczącej różnych sfer życia codziennego; ćwiczenie umiejętności
formułowania własnych opinii, prezentowania wcześniej przygotowanego tematu.
Wymagania wstępne: Umiejętność pisemnego i ustnego formułowania wypowiedzi i życiu
codziennym; rozumienie i budowanie krótkich informacji o aktualnych wydarzeniach.
Zespół realizujący: Lektorzy języka rosyjskiego
JĘZYK ROSYJSKI B2
JZL016050C
RUSSIAN LANGUAGE B2
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi pisemnych i ustnych na aktualne
i abstrakcyjne tematy; praca z Internetem po rosyjsku; prezentacja na przygotowany wcześniej
temat.
Wymagania wstępne: Umiejętność budowania spójnych i poprawnych gramatycznie wypowiedzi
pisemnych i ustnych; umiejętność opisywania marzeń, zamierzeń, opinii z krótkim uzasadnieniem.
Zespół realizujący: Lektorzy języka rosyjskiego
JĘZYK ROSYJSKI B2
JZL006050C
ECTS 3
RUSSIAN LANGUAGE B2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi pisemnych i ustnych na aktualne
i abstrakcyjne tematy; praca z Internetem po rosyjsku; prezentacja na przygotowany wcześniej
temat.
Wymagania wstępne: Umiejętność budowania spójnych i poprawnych gramatycznie wypowiedzi
pisemnych i ustnych; umiejętność opisywania marzeń, zamierzeń, opinii z krótkim uzasadnieniem.
Zespół realizujący: Lektorzy języka rosyjskiego
JĘZYK ROSYJSKI B2E
JZL006060C
ECTS 3
RUSSIAN LANGUAGE B2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Doskonalenie umiejętności rozumienia złożonego tekstu i dyskusji o różnych dziedzinach
współczesnego życia; opanowanie języka, niezbędnego do poruszania się w środowisku inżyniera;
przedstawienie argumentów i ich obrona.
Wymagania wstępne: Umiejętność szybkiego czytania po rosyjsku; poprawnego mówienia i pisania
na aktualne i abstrakcyjne tematy; prezentowania wcześniej przygotowanego tematu.
Zespół realizujący: Lektorzy języka rosyjskiego
RUSSIAN LANGUAGE CERTIFICATE LEVEL A2E
82
JZL006076C ECTS 3
RUSSIAN LANGUAGE CERTIFICATE LEVEL B1E
JZL006077C ECTS 3
RUSSIAN LANGUAGE CERTIFICATE LEVEL B2E
JZL006078C ECTS 3
RUSSIAN LANGUAGE CERTIFICATE LEVEL C1E
JZL006079C ECTS 3
JĘZYK WŁOSKI
JĘZYK WŁOSKI A1
JZL015012C
ITALIAN LANGUAGE COURSE A1
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs pozwala rozwijać i opanować cztery umiejętności językowe w zakresie
podstawowym. Osoba uczęszczająca na kurs potrafi zrozumieć i stosować proste wypowiedzi
dotyczące życia codziennego, miejsca zamieszkania, potrafi formułować pytania i udzielać prostych
odpowiedzi, potrafi prowadzić prostą rozmowę, jeśli rozmówca mówi zrozumiale. Potrafi przedstawić
siebie i innych, opowiedzieć jak wygląda dzień. Czyta i rozumie krótkie teksty, ogłoszenia, listy. Pisze
krótkie teksty –kartki z życzeniami, pozdrowieniami. Zna zasady wymowy i pisowni, liczbę mnogą
rzeczowników i przymiotników, czas teraźniejszy i przeszły czasowników regularnych
i nieregularnych, czas przyszły prosty i złożony, tryb rozkazujący.
Zespół realizujący: Lektorzy języka włoskiego
JĘZYK WŁOSKI A1
JZL005012C
ITALIAN LANGUAGE COURSE A1
ECTS 3
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs pozwala rozwijać i opanować cztery umiejętności językowe w zakresie
podstawowym. Osoba uczęszczająca na kurs potrafi zrozumieć i stosować proste wypowiedzi
dotyczące życia codziennego, miejsca zamieszkania, potrafi formułować pytania i udzielać prostych
odpowiedzi, potrafi prowadzić prostą rozmowę, jeśli rozmówca mówi zrozumiale. Potrafi przedstawić
siebie i innych, opowiedzieć jak wygląda dzień. Czyta i rozumie krótkie teksty, ogłoszenia, listy. Pisze
krótkie teksty –kartki z życzeniami, pozdrowieniami. Zna zasady wymowy i pisowni, liczbę mnogą
rzeczowników i przymiotników, czas teraźniejszy i przeszły czasowników regularnych
i nieregularnych, czas przyszły prosty i złożony, tryb rozkazujący.
Zespół realizujący: Lektorzy języka włoskiego
JĘZYK WŁOSKI A2Z
JZL014069C
ECTS 3
ITALIAN LANGUAGE COURSE A2Z
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Słuchanie rozmów i wypowiedzi na temat pracy, rodziny, zajęć kulturalnych, podróży,
wakacji, zakupów, ogłoszeń na dworcach, w sklepach. Czytanie i rozumienie krótkich tekstów na
wyżej wymienione tematy. Opowiadanie i rozmowa o swoich zainteresowaniach, porozumiewanie
się na dworcu, w sklepie, w hotelu, w banku, określanie czasu, opowiadanie o mieście i jego
zabytkach, o mieszkaniu i jego umeblowaniu, określanie symptomów choroby, nazywanie odzieży i
obuwia. Pisanie kartek z życzeniami, z pozdrowieniami, pisanie listów. Poszerzenie materiału
gramatycznego o nowe czasy – imperfetto, condizionale semplice, zaimki osobowe, tryb rozkazujący
z zaimkami, zaimki względne.
83
Wymagania wstępne: Znajomość umiejętności zdobytych na poziomie A1. Rozumiem proste
wypowiedzi dotyczące przedstawienia siebie i innych osób, informacje o rozkładzie dnia, daty,
godziny, ogłoszenia na dworcu, informacje o mieście, jego instytucjach. Czytam i rozumiem krótkie,
proste teksty, ogłoszenia, listy, kartki z wakacji. Mówię i opowiadam o sobie, o innych, o rodzinie, o
moim otoczeniu, o rozkładzie dnia, o wakacjach, o najbliższych planach na przyszłość, zamawiam
posiłek w barze, nazywam podstawowe posiłki. Potrafię napisać krótką kartkę z wakacji, list do
przyjaciela, potrafię wypełnić formularz z podstawowymi danymi o sobie. Znam czas teraźniejszy,
czas przeszły (passatoprossimo), znam zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników
i przymiotników.
Zespół realizujący: Lektorzy języka włoskiego
JĘZYK WŁOSKI A2E
JZL005022C
ECTS 3
ITALIAN LANGUAGE COURSE A2E
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Słuchanie rozmów i wypowiedzi na temat pracy, rodziny, zajęć kulturalnych, podróży,
wakacji, zakupów, ogłoszeń na dworcach, w sklepach. Czytanie i rozumienie krótkich tekstów na
wyżej wymienione tematy. Opowiadanie i rozmowa o swoich zainteresowaniach, porozumiewanie
się na dworcu, w sklepie, w hotelu, w banku, określanie czasu, opowiadanie o mieście i jego
zabytkach, o mieszkaniu i jego umeblowaniu, określanie symptomów choroby, nazywanie odzieży i
obuwia. Pisanie kartek z życzeniami, z pozdrowieniami, pisanie listów. Poszerzenie materiału
gramatycznego o nowe czasy – imperfetto, condizionale semplice, zaimki osobowe, tryb rozkazujący
z zaimkami, zaimki względne.
Wymagania wstępne: Znajomość umiejętności zdobytych na poziomie A1. Rozumiem proste
wypowiedzi dotyczące przedstawienia siebie i innych osób, informacje o rozkładzie dnia, daty,
godziny, ogłoszenia na dworcu, informacje o mieście, jego instytucjach. Czytam i rozumiem krótkie,
proste teksty, ogłoszenia, listy, kartki z wakacji. Mówię i opowiadam o sobie, o innych, o rodzinie, o
moim otoczeniu, o rozkładzie dnia, o wakacjach, o najbliższych planach na przyszłość, zamawiam
posiłek w barze, nazywam podstawowe posiłki. Potrafię napisać krótką kartkę z wakacji, list do
przyjaciela, potrafię wypełnić formularz z podstawowymi danymi o sobie. Znam czas teraźniejszy,
czas przeszły (passatoprossimo) znam zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników
i przymiotników.
Zespół realizujący: Lektorzy języka włoskiego
JĘZYK WŁOSKI B1
JZL015032C
ITALIAN LANGUAGE COURSE B1
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs poszerza umiejętności nabyte na poziomach A1 i A2. Obejmuje słuchanie
i rozumienie najważniejszych informacji, gdy ludzie mówią o swoich doświadczeniach, słuchanie
opinii na jakiś temat, słuchanie i rozumienie głównego wątku filmu, głównych informacji radiowych
i telewizyjnych. Czytanie i rozumienie prostych tekstów, broszur, informacji opisujących aktualne
wydarzenia,, czytanie i rozumienie akcji jasno zbudowanego opowiadania. Mówienie na ogólne
tematy, wyrażanie uczuć, uzyskanie i przekazanie ważnej dla mnie informacji. Opowiadanie
i komentowanie różnych wydarzeń, opowiadanie o swoich doświadczeniach, przedstawienie
głównego wątku filmu. Pisanie krótkiej informacji w formie notatki (faks, e-mail, SMS), list,
pocztówka z pozdrowieniami, prosty tekst na znany mi temat. Relacjonowanie wydarzeń.
Wymagania wstępne: Osoba zapisująca się na kurs potrafi zrozumieć prostą rozmowę na tematy
codzienne, wypowiedzi na wolnego czasu, zainteresowań, ulubionych zajęć, rozumie komunikaty na
dworcu, na lotnisku, w domu towarowym oferty biur podróży, czyta i rozumie informacje zawarte w
rozkładach jazdy, jadłospis w restauracji, listy i kartki dotyczące codziennych wydarzeń, życiorys,
84
ogłoszenie prasowe dotyczące pracy, mieszkania do wynajęcia, do sprzedaży. Mówi i opowiada o
sobie, przedstawia siebie i innych, porozumiewa się w sklepie, potrafi zapytać o drogę i objaśnić ją,
potrafi opowiedzieć krótko o mieście i jego zabytkach, opowiedzieć o swoim mieszkaniu. Potrafi
napisać krótki tekst o sobie i swoich upodobaniach, wyjaśnić w krótkim liście gdzie mieszka, co robi,
potrafi zanotować ważne dla siebie informacje, potrafi przedstawić kolejność zdarzeń.
Zespół realizujący: Lektorzy języka włoskiego
JĘZYK WŁOSKI B1
JZL005032C
ITALIAN LANGUAGE COURSE B1
ECTS 3
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs poszerza umiejętności nabyte na poziomach A1 i A2. Obejmuje słuchanie
i rozumienie najważniejszych informacji, gdy ludzie mówią o swoich doświadczeniach, słuchanie
opinii na jakiś temat, słuchanie i rozumienie głównego wątku filmu, głównych informacji radiowych
i telewizyjnych. Czytanie i rozumienie prostych tekstów, broszur, informacji opisujących aktualne
wydarzenia,, czytanie i rozumienie akcji jasno zbudowanego opowiadania. Mówienie na ogólne
tematy, wyrażanie uczuć, uzyskanie i przekazanie ważnej dla mnie informacji. Opowiadanie
i komentowanie różnych wydarzeń, opowiadanie o swoich doświadczeniach, przedstawienie
głównego wątku filmu. Pisanie krótkiej informacji w formie notatki (faks, e-mail, SMS), list,
pocztówka z pozdrowieniami, prosty tekst na znany mi temat. Relacjonowanie wydarzeń.
Wymagania wstępne: Osoba zapisująca się na kurs potrafi zrozumieć prostą rozmowę na tematy
codzienne, wypowiedzi na wolnego czasu, zainteresowań, ulubionych zajęć, rozumie komunikaty na
dworcu, na lotnisku, w domu towarowym oferty biur podróży, czyta i rozumie informacje zawarte w
rozkładach jazdy, jadłospis w restauracji, listy i kartki dotyczące codziennych wydarzeń, życiorys,
ogłoszenie prasowe dotyczące pracy, mieszkania do wynajęcia, do sprzedaży. Mówi i opowiada o
sobie, przedstawia siebie i innych, porozumiewa się w sklepie, potrafi zapytać o drogę i objaśnić ją,
potrafi opowiedzieć krótko o mieście i jego zabytkach, opowiedzieć o swoim mieszkaniu. Potrafi
napisać krótki tekst o sobie i swoich upodobaniach, wyjaśnić w krótkim liście gdzie mieszka, co robi,
potrafi zanotować ważne dla siebie informacje, potrafi przedstawić kolejność zdarzeń.
Zespół realizujący: Lektorzy języka włoskiego
JĘZYK WŁOSKI B1E
JZL005042C
ITALIAN LANGUAGE COURSE B1E
ECTS 3
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Treść kursu: Kurs rozwija cztery umiejętności językowe, poprzez słuchanie autentycznych nagrań
radiowych i telewizyjnych, piosenek, wywiadów, czytanie autentycznych tekstów związanych z
własną specjalizacją, fragmentów powieści, artykułów prasowych. Mówienie i opowiadanie o swoim
otoczeniu, potrafię udzielić wskazówek, wyrażać uczucia, opinie, komentować wydarzenia, akcje.
Pisanie – potrafię sporządzić notatki z dłuższych wypowiedzi, wywiadów, dyskusji, potrafię napisać
list formalny i prywatny, opisać wydarzenie, napisać krótką recenzję.
Wymagania wstępne: Znajomość języka na poziomie B1.
Zespół realizujący: Lektorzy języka włoskiego
RUSSIAN LANGUAGE CERTIFICATE LEVEL A2E
JZL005081C ECTS 3
RUSSIAN LANGUAGE CERTIFICATE LEVEL B1E
JZL005082C ECTS 3
RUSSIAN LANGUAGE CERTIFICATE LEVEL B2E
JZL005083C ECTS 3
85
RUSSIAN LANGUAGE CERTIFICATE LEVEL C1E
JZL005084C ECTS 3
ZAJĘCIA SPORTOWE
ABT (JĘDRNE: BRZUCH, POŚLADKI I UDA)
WFW003203
ECTS 1
ABT (ABS, BUTTOCKS AND THIGHS)
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Jeśli nie jesteś do końca zadowolona ze swojej sylwetki zapisz się na ten kurs. Są to
zajęcia przy muzyce obejmujące serie ćwiczeń nastawionych szczególnie na mięśnie brzucha,
pośladków i ud. Ćwiczenia nie są trudne, ale powtarzając je regularnie osiągniesz zgrabną sylwetkę.
Wymagania wstępne: Czyste, zmienne obuwie sportowe oraz wygodny strój sportowy.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
AEOROBIC SPORTOWY (SEKCJA)
WFW003014
ECTS 2
AEROBICS (VARSITY DIVISION)
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Opis kursu: Kurs adresowany do osób o wysokiej sprawności fizycznej, posiadających podstawowe
umiejętności z zakresu gimnastyki i akrobatyki sportowej.
Wymagania wstępne: Do sekcji przyjmuje prowadzący. Obowiązkowe członkostwo w AZS oraz
reprezentowanie Uczelni na zawodach.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
AIKIDO DLA POCZĄTKUJĄCYCH
WFW002011
ECTS 1
AIKIDO
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Aikido - współczesna, japońska sztuka walki, unikalna w swej syntezie form klasycznych, z
wyraźnie sformułowaną postawą duchową - oferuje klucz do sztuki naturalnego i nieegoistycznego
sposobu życia w skomplikowanym świecie. Praktykować tę sztukę mogą wszyscy bez względu na wiek
i płeć. Aikido jest sztuką walki bez współzawodnictwa - nazywana jest Sztuką Pokoju. Poprzez
systematyczną praktykę dąży się do harmonijnego rozwoju ciała i umysłu. Techniki Aikido manifestują
się przez subtelne koliste ruchy. Poziom kursu podnoszony jest przez pokazy mistrzów, środki
audiowizualne oraz odpłatne obozy letnie.
Zespół realizujący: Krzysztof Świercz.
AIKIDO - KATA JO
WFW002017
ECTS 1
AIKIDO - KATA JO
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: KATA JO to rodzaj szermierki stosowanej w praktyce aikido przy pomocy kija Jo w oparciu
o sekwencję 33 ruchów. W ćwiczeniach zastosowane zostaną techniki oddechowe Qi-Kung. W całości
praktyka ta służy umiejętności płynnego poruszania się, wpływa na harmonijny rozwój ciała i umysłu
oraz poprawia umiejętność koncentracji.
Wymagania wstępne: Zmienne obuwie sportowe. Wskazany odpowiedni ubiór.
Zespół realizujący: Krzysztof Świercz
86
AQUA AEROBIC
WFW003015
AQUA AEROBIC
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Aqua aerobic to ćwiczenie wzmacniające w wodzie z wykorzystaniem jej walorów:
odciążenie stawów, możliwość swobodnego przemieszczania ciała bez odczuwania wysiłku, redukcja
tkanki tłuszczowej.
Wymagania wstępne: Wymagany strój kąpielowy i czepek.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
BADMINTON
WFW005012
BADMINTON
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Gra znana również pod nazwą kometki. Zajęcia odbywają się na specjalistycznej sali. Kurs
przeznaczony dla osób które chcą nauczyć się gry w badmintona lub doskonalić swoje umiejętności.
Częste turnieje (gry pojedyncze, podwójne i mieszane) uatrakcyjniają kurs.
Wymagania wstępne: Własna rakieta.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF
.
BADMINTON (SEKCJA)
WFW005015
BADMINTON (VARSITY DIVISION)
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Wymagania wstępne: Własna rakieta. Do sekcji przyjmuje prowadzący. Obowiązkowe członkostwo w
AZS oraz reprezentowanie Uczelni na zawodach.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
BIEGI PRZEŁAJOWE (SEKCJA)
WFW003044
CROSS-COUNTRY RUNS(VARSITY DIVISION)
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Wymagania wstępne: O przydatności do sekcji decyduje prowadzący. Członkostwo w sekcji
zobowiązuje do reprezentowania Uczelni!
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
BODY ART
WFW003104
BODY ART
ECTS: 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Treść kursu: Kurs Body ART to trening inspirowany asanami z jagi uzupełniony ćwiczeniami siłowymi,
rozciągającymi I relaksującymi. Ćwiczenia i pozycje ułożone są w dopasowane sekwencje ruchowe,
które wykonywane w odpowiednim tempie poprawiają kondycję ogólną, kompleksowo wzmacniają i
rozciągają wszystkie grupy mięśniowe. Dodatkowo kształtują nawyk poprawnej postawy i dają
zrównoważoną sylwetkę. Zajęcia prowadzone są przy muzyce bez przyborów
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF
BODY BALL
BODY BALL
W
Ć
WFW003262
ECTS 1
L
P
S
87
0
2
0
0
0
Treść kursu: Spokojne zajęcia z grupy mental body. Zajęcia są oparte na ćwiczeniach gimnastycznych
z wykorzystaniem specjalistycznych piłek. Kurs kładzie nacisk na ćwiczenia wzmacniające,
doskonalące równowagę i gibkość.
Wymagania wstępne: Czyste, zmienne obuwie sportowe oraz wygodny strój sportowy.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
CALLANETICS
WFW003022
CALLANETICS
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Callanetics jest programem spokojnych ćwiczeń wykonywanych z dużą ilością powtórzeń,
wzbogacony elementami Stretchingu. Ich celem jest wzmocnienie mięśni brzucha, kształtowanie
mięśni nóg, bioder i pośladków. Callanetics ćwiczony regularnie powoduje poprawę wskaźnika
smukłości ciała, zwiększenie elastyczności mięśni i tonusu mięśniowego.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
CUBAN SALSA FIT
WFW003087
CUBAN SALSA FIT
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Nowoczesna forma ćwiczeń przy muzyce sięgającej swymi korzeniami do rytmów
i tańców karaibskich. Cuban Salsa Fit to kurs adresowany do osób lubiących rytmy salsy i wysiłek
ćwiczeń fitness. Zajęcia to nauka krótkich choreografii łącząca przyjemność wykonywania nowych
ruchów, świetną zabawę oraz efekty trening cardio.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
FUNKY
WFW003182
ECTS 1
FUNKY
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Nowoczesna forma ćwiczeń przy muzyce (funky, hip-hop i soul) sięgająca swymi
korzeniami do rytmów i tańców afrykańskich. Funky to przyjemność i świetna zabawa angażująca całe
ciało w ruch a także doskonalenie koordynacji i poprawa wydolności układu krążeniowooddechowego.
Wymagania wstępne: Wymagane zmienne obuwie sportowe oraz wygodny i strój sportowy.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
FUTSAL
WFW006025
FUTSAL
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Halowa odmiana piłki nożnej.
Wymagania wstępne: Wymagane buty do piłki nożnej halowej i dwa komplety koszulek - jedna
obowiązkowo biała, druga w ciemnym kolorze.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
GOLF DLA POCZĄTKUJĄCYCH
GOLF FOR BEGINNERS
W
Ć
L
P
0
2
0
0
WFW005021
ECTS 1
S
0
88
Opis kursu: Sport robiący na świecie oszałamiającą karierę, uczący spokoju opanowania i precyzji.
Zajęcia odbywają się w zależności od warunków atmosferycznych na sali (z użyciem specjalistycznego
sprzętu) lub w plenerze.
Wymagania wstępne: Obowiązuje wygodny ubiór sportowy (konsultacja z prowadzącym). Sprzęt do
gry w golfa zapewnia Studium WFiS.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
JEŹDZIECTWO
WFW003032
EQUESTRIANISM
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie nauki jazdy konnej. Uprawianie tego sportu Może
dostarczyć wiele radości, niezależnie od poziomu Twoich umiejętności i wieku. Jazda konna
uprawiana w formie rekreacyjnej może dać wiele korzyści: doskonały trening mięśni, równowagi,
harmonii ruchów oraz możliwość bardzo bliskiego, całorocznego kontaktu z przyrodą. Kurs, sprawi Ci
dużo przyjemności i będzie bezpieczny, gdy od początku będziesz się uczył w oparciu o prawidłowe
metody.
Wymagania wstępne: Obuwie z płaskim obcasem i odpowiedni strój (pogoda).
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
JEŹDZIECTWO (SEKCJA)
WFW003035
EQUESTRIANISM (VARSITY DIVISION)
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Wymagania wstępne: Do sekcji przyjmuje prowadzący. Obowiązkowe członkostwo w AZS oraz
reprezentowanie Uczelni na zawodach.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
JEŹDZIECTWO (OBÓZ)
WFW003036
EQUESTRIANISM (CAMP)
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Dwa bloki zajęć dziennie: specjalistyczny- nauka i doskonalenie jazdy konnej (2 x 90
minut dziennie); uzupełniający- gry sportowe, pływanie, kajakarstwo (45 min dziennie).
Wymagania wstępne: Obóz zalicza awansem semestr zimowy 2011/12
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
JOGGING
WFW003042
JOGGING
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Jogging to zajęcia oparte na podstawowych formach ruchu człowieka biegu i chodzie.
Nasza oferta to terenowy bieg lekkoatletyczny przeplatany ćwiczeniami gimnastycznymi, uprawiany
bez względu na płeć, wiek i porę roku.
Wymagania wstępne: Wymagany jest dres ortalionowy i obuwie do biegania.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
JUDO (SEKCJA)
JUDO (VARSITY DIVISION)
W
Ć
L
P
0
4
0
0
WFW002034
ECTS 2
S
0
89
Opis kursu: Judo polega na umiejętnym wykorzystaniu własnej techniki i możliwości fizycznych w
walce z silniejszym przeciwnikiem, zgodnie z zasadą - ustąp a zwyciężysz. Głównym elementem
treningu jest nauka i doskonalenie technik judo. Walki oraz zawody są stałym elementem zajęć dyscyplina jest przeznaczona dla osób nie bojących się konfrontacji z przeciwnikiem.
Wymagania wstępne: Własne kimono. Do sekcji przyjmuje prowadzący. Obowiązkowe członkostwo
w AZS oraz reprezentowanie Uczelni na zawodach.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
JUDO DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH
WFW002031
JUDO INTERMEDIATE LEVEL
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Kurs przeznaczony dla studentów, którzy chcą kontynuować naukę judo. Judo polega na
umiejętnym wykorzystaniu własnej techniki i możliwości fizycznych w walce z silniejszym
przeciwnikiem, zgodnie z zasadą - ustąp a zwyciężysz. Głównym elementem treningu jest nauka
i doskonalenie technik judo. Walki oraz zawody są stałym elementem zajęć - dyscyplina jest
przeznaczona dla osób nie bojących się konfrontacji z przeciwnikiem.
Wymagania wstępne: Obowiązkowa własna judoka i min. 1 semestr kursu Judo-ABC lub
Samoobrony.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
JUDO DLA POCZĄTKUJĄCYCH
WFW002032
JUDO FOR BEGINNERS
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Kurs wprowadza zainteresowanych w fascynujący świat Judo. Judo polega na umiejętnym
wykorzystaniu własnej techniki i możliwości fizycznych w walce z silniejszym przeciwnikiem, zgodnie z
zasadą - ustąp a zwyciężysz. Głównym elementem treningu jest nauka i doskonalenie technik judo.
Walki oraz zawody są stałym elementem zajęć - dyscyplina jest przeznaczona dla osób nie bojących
się konfrontacji z przeciwnikiem.
Wymagania wstępne: Własna judoka albo dres i klapki.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
KICK-BOXING
WFW002082
KICK-BOXING
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Kick-Boxing to połączenie boksu klasycznego z najskuteczniejszymi technikami nożnymi
zaczerpniętymi z różnych stylów Karate i Taekwon-do.
Wymagania wstępne: Wskazany dowolny, wygodny ubiór sportowy.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
KOLARSTWO GÓRSKIE
WFW003098
ECTS 1
MOUNTAIN BIKING
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Kurs stanowi połączenie dwóch form rekreacji – turystyki górskiej i jazdy na rowerze
MTB. Znaczny wysiłek przy pokonywaniu górskich szlaków wymaga od uczestników dobrej kondycji
fizycznej. Zajęcia będą odbywać się w formie wyjazdów w okolice Wrocławia (wyjazdy 1-dniowe, ok.
6 godz., w soboty lub/i niedziele) oraz min. 1 wyjazd 2-dniowy w pobliskie góry. Wyjazdy umożliwiają
uczestnikom nie tylko poznanie nowych, ciekawych miejsc ale także pomogą podnieść umiejętności
90
techniki jazdy na rowerze górskim w trudnym terenie i przybliżą podstawową wiedzę na temat
treningu kolarskiego oraz podstaw naprawy o konserwacji sprzętu.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
KOLARSTWO GÓRSKIE (SEKCJA)
WFW003099
MOUNTAIN BIKING
(VARSITY DIVISION)
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Do sekcji przyjmuje prowadzący. Obowiązkowe członkostwo w AZS oraz reprezentowanie
Uczelni na zawodach.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
KOREKCJA POSTAWY CIAŁA METODĄ OSIOWO-SYMETRYCZNĄ
WFW001017
CORRECTION OF POSTURE
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Celem zajęć jest korekcja postawy ciała, a w szczególności prawidłowe ustawienie
miednicy, osi kończyn dolnych i wyrównanie pogłębionej lordozy lędźwiowej. Zajęcia prowadzone są
w pozycji leżącej z wykorzystaniem specjalistycznych sprzętów.
Wymagania wstępne: Oferta dla studentów zainteresowanych korekcją postawy.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
KOSZYKÓWKA
WFW006012
ECTS 1
BASKETBALL
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Popularny "basket" jest sportem nacechowanym dużą dynamiką, walorami
wychowawczymi (umiejętność współdziałania, poszanowania przepisów, wyrabia poczucie
odpowiedzialności), zaspakaja potrzeby wyżycia się ruchowego, walki sportowej oraz daje satysfakcję
z gry wszystkim jej uczestnikom.
Wymagania wstępne: Dwie koszulki na każdych zajęciach - jedna obowiązkowo biała, druga w innym
kolorze.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
KOSZYKÓWKA - NAUCZANIE I DOSKONALENIE TECHNIKI
WFW006011
BASKETBALL - LEARNING AND PERFECTING TECHNIQUES
ECTS 1
OF PLAY
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Kurs dla studentów o różnym poziomie zaawansowania, pragnących uczyć się techniki
i doskonalić swoje umiejętności koszykarskie, pod okiem wykwalifikowanych trenerów, w formie
zindywidualizowanego "treningu" sportowego. 60-70 min. zajęć to ćwiczenia techniczno-taktyczne,
a 20-30 min. to różne formy gier.
Wymagania wstępne: Dwie koszulki na każdych zajęciach - jedna obowiązkowo biała, druga w innym
kolorze.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
KOSZYKÓWKA DLA ZAAWANSOWANYCH
BASKETBALL FOR ADVANCED PRACTITIONERS
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
91
WFW006013
ECTS 1
Wymagania wstępne: Dobre opanowanie podstawowych elementów techniki i taktyki indywidualnej
oraz znajomość przepisów gry w koszykówkę. Dwie koszulki na każdych zajęciach - jedna
obowiązkowo biała, druga w innym kolorze.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
KOSZYKÓWKA (SEKCJA)
WFW006014
BASKETBALL (VARSITY DIVISION)
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Wymagania wstępne: Do sekcji przyjmuje prowadzący. Obowiązkowe członkostwo w AZS oraz
reprezentowanie Uczelni na zawodach.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
KULTURYSTYKA
WFW003052
BODY-BUILDING
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Kulturystyka to system ćwiczeń z obciążeniem, odpowiednio dobranych
i ukierunkowanych na rozwój wszystkich partii mięśniowych. Jest to skuteczna metoda korygowania
i kształtowania sylwetki, wzmacniania mięśni, rozwiązania problemu otyłości. Dodatkowo uprawiając kulturystykę zdobywa się nawyk higienicznego trybu życia i odżywiania.
Wymagania wstępne: Ze względu na specyficzny rodzaj ćwiczeń zalecane są badania
lekarskie. Obowiązkowe posiadanie ręcznika na zajęciach.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
KULTURYSTYKA Z ELEMENTAMI KOREKCJI POSTAWY CIAŁA
WFW003050
BODY-BUILDING WITH CORRECTION OF POSTURE
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Kurs z kulturystyki wzbogacony o elementy korekcji postawy ciała adresowany
szczególnie do tych studentów, u których wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono
nieprawidłowości takie jak: boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza), typ postawy ciała ki fotyczny
II i III (okrągłe plecy).
Wymagania wstępne: Strój sportowy, zmienne obuwie, ręcznik.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
KULTURYSTYKA - TRENING OBWODOWY
WFW003051
BODY BUILDING - PERIPHERAL TRAINING
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Istota treningu obwodowego polega na uporządkowanym ćwiczeniu poszczególnych
partii mięśniowych. Celem zajęć jest zwiększenie wydolności układu sercowo - naczyniowego,
wytrzymałości siłowej i siły. Intensywność ćwiczeń na poziomie tętna optymalnego sprzyja spalaniu
tkanki tłuszczowej.
Wymagania wstępne: Zajęcia ukierunkowane są na wszechstronny rozwój układu mięśniowostawowego zwiększające jego siłę i wytrzymałość oraz kształtujące prawidłową postawę i sylwetkę.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
LEKKOATLETYKA – PODSTAWY
WFW003062
ECTS 1
LIGHT ATHLETICS – THE BASICS
W
Ć
L
P
S
92
0
2
0
0
0
Opis kursu: Lekkoatletyka - "Królowa sportu" to najbardziej wszechstronna i naturalna dyscyplina
sportu, na którą składają się trzy podstawowe grupy konkurencji: biegi, skoki i rzuty.
Wymagania wstępne: Wymagany jest dres sportowy.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
ŁUCZNICTWO
WFW002091
ECTS 1
ARCHERY
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Przeżywające drugą młodość łucznictwo jest sportem uczącym precyzji, spokoju,
opanowania oraz pewności siebie. Celem zajęć jest nauka techniki strzelania z łuku sportowego od
podstaw. Zajęcia odbywać się będą w hali sportowej.
Wymagania wstępne: Własny sprzęt: łuk, strzały, ochraniacze.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
ŁUCZNICTWO (SEKCJA)
WFW002095
ARCHERY (VARSITY DIVISION)
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Wymagania wstępne: O przydatności do sekcji decyduje prowadzący. Członkostwo w sekcji
zobowiązuje do reprezentowania Uczelni!
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
MODELOWANIE CIAŁA
WFW003222
BODY TUNING
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Treść kursu: Jeżeli twoja sylwetka wymaga korekty, twoje mięśnie są słabe to ten kurs jest idealny dla
ciebie. Przy pomocy piłek „fitball”, gumowych taśm i hantli wzmocnisz się i poprawisz tonus swoich
mięśni. Wcale nie musisz być super sprawna by czuć się dobrze w naszej grupie.
Wymagania wstępne: czyste, zmienne obuwie sportowe oraz wygodny strój sportowy (długie
spodnie).
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
NARCIARSTWO
WFW004092
ECTS 1
SKIING
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Kurs tylko dla tych, którzy chcą rozpocząć przygodę z "białym szaleństwem" lub są
początkującymi narciarzami. Kurs składa się z ustalonych wyjazdów (w soboty lub niedziele). W
przypadku złych warunków śniegowych wyjazd narciarski zastępujemy pieszym rajdem po górach.
Zapewniamy doświadczonych instruktorów.
Wymagania wstępne: Własny sprzęt narciarski (możliwość nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu w
SWFiS) oraz odpowiedni strój do turystyki górskiej.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
NARCIARSTWO (SEKCJA)
SKI-ING (VARSITY DIVISION)
W
Ć
L
P
0
4
0
0
WFW004014
ECTS 2
S
0
93
Wymagania wstępne: Własny sprzęt narciarski. Do sekcji przyjmuje prowadzący. Obowiązkowe
członkostwo w AZS oraz reprezentowanie Uczelni na zawodach.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
NORD WALKING
WFW003252
NORD WALKING
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Nordic Walking to marsz po zdrowie ze specjalnie zaprojektowanymi kijkami, dzięki
którym podczas poruszania się, zaangażowane są również mięśnie górnej połowy ciała. Początkowo
ten sposób chodzenia był stosowany w letnim treningu sportowców, uprawiających narciarstwo
biegowe. Obecnie to jedna z najszybciej rozwijających się aktywności fizycznych, stanowiąca nowy
wymiar rekreacji ruchowej, odpowiedniej dla wszystkich, w każdym wieku, bez względu na płeć
i poziom sprawności fizycznej.
Wymagania wstępne: Wskazany dowolny, wygodny ubiór sportowy.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
OBÓZ FITNESS
WFW003802
ECTS 1
FITNESS CAMP
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Treść kursu: Zapraszamy fanów aktywnego w wypoczynku, chcemy zarazić Cię najzdrowszym
bakcylem jaką jest aktywność ruchowa. Wspólne zajęcia, pokonywanie własnych słabości, obcowanie
z przyrodą gwarantowane. Zajęcia przy muzyce oraz zajęcia przyspieszające metabolizm i spalanie
tkanki tłuszczowej.
Wymagania wstępne: Szczegóły i zapisy na zebraniu organizacyjnym.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
PARALOTNIE
WFW003162
PARAGLIDING
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Treść kursu: Paralotnie, czyli spadochrony szybujące to najskuteczniejszy i najszybszy sposób na
spełnienie snów o lataniu. Jest to wspaniała forma rekreacji łącząca niezapomniane wrażenia lotów,
z doskonałym treningiem fizycznym i relaksem psychicznym na łonie przyrody. Zajęcia prowadzone są
w trybie ciągłym(sześciodniowym, teoria: 2 godziny i praktyka: 6 godzin dziennie). Szczegóły i terminy
zajęć do ustalenia na obowiązkowym zebraniu organizacyjnym.
Wymagania wstępne: Obowiązkowe obuwie z wysoką cholewką. Studenci mają zapewniony
atestowany sprzęt dopuszczony do szkolenia przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Po zdaniu egzaminuświadectwo ukończenia I Etapu oraz uprawnienia do lotów holowanych „H”.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
PILATES
WFW003242
PILATES
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Gimnastyka Pilates, autorstwa Josepha Pilatesa, to trening całego ciała, składający się z
ćwiczeń inspirowanych jogą, baletem i ćwiczeniami siłowymi. Ich istotą jest pobudzenie aktywności
ważnych grup mięśniowych („centrum ciała”), tzn. mięśni brzucha, pleców i miednicy. To metoda
bezpieczna, skuteczna i przyjemna (w tle muzyka) w stosowaniu.
94
Wymagania wstępne: Jeżeli chcesz mieć świadomy wpływ na wygląd własnego ciała wybierz
ćwiczenia Pilates - gimnastykę nowej ery. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie na
zajęciach dwóch ręczników.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
PILATES-REHA
WFW003241
PILATES-REHA
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Treść kursu: Zajęcia przeznaczone dla osób z problemami zdrowotnymi w obrębie kręgosłupa oraz
osób o obniżonej sprawności ruchowej. Ćwiczenia będą odbywały się metodą Pilatesa, która skupia
się na edukacji świadomości ciała.
Wymagania wstępne: Osoby z poważnymi problemami zdrowotnymi będą przyjęte na kurs po
konsultacji z lekarzem Studium WFiS.
Zespół realizujący: mgr Izabela Hrabańska
PIŁKA NOŻNA
WFW006022
FOOTBALL
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Piłka nożna jest najpowszechniej uprawianą, znaną i kochaną dyscypliną sportu. Kurs
oferuje całoroczne zajęcia na świeżym powietrzu, na boisku piłkarskim. Doskonalenie indywidualnych
umiejętności technicznych, taktycznych i możliwość wyżycia się w grze to, oprócz zdrowotnych,
podstawowe zalety uczestnictwa w ćwiczeniach.
Wymagania wstępne: Dres ortalionowy, korkotrampki oraz obowiązkowo zmienne obuwie, dwie
koszulki na każdych zajęciach - jedna obowiązkowo biała, druga w innym kolorze.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
PIŁKA NOŻNA (SEKCJA)
WFW006024
FOOTBALL (VARSITY DIVISION)
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Wymagania wstępne: Dres ortalionowy, buty piłkarskie i obuwie na salę sportową. Do sekcji
przyjmuje prowadzący. Obowiązkowe członkostwo w AZS oraz reprezentowanie Uczelni na
zawodach.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
PIŁKA NOŻNA HALOWA
WFW006023
ECTS 1
INDOOR FOOTBALL
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Coraz bardziej popularna odmiana piłki nożnej, rozgrywana w hali sportowej.
Wymagania wstępne: Obuwie na salę sportową, dwie koszulki na każdych zajęciach – jedna
obowiązkowo biała, druga w innym kolorze.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
PIŁKA RĘCZNA
HANDBALL
W
Ć
0
2
L
0
WFW006032
ECTS 1
P
0
S
0
95
Treść kursu: Piłka ręczna zwana dawniej „szczypiorniakiem” wpływa na wszechstronny rozwój
człowieka. Gra jest twarda i prowadzona w warunkach znacznego pobudzenia układu nerwowego.
Wymagania wstępne: Posiadanie dwóch koszulek na każdych zajęciach-białej i ciemnej.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
PIŁKA RĘCZNA SEKCJA
WFW006032
HANDBALL
(VARSITY DIVISION)
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Treść kursu: Piłka ręczna zwana dawniej „szczypiorniakiem” wpływa na wszechstronny rozwój
człowieka. Gra jest twarda i prowadzona w warunkach znacznego pobudzenia układu nerwowego.
Wymagania wstępne: Kurs dla osób z przeszłością w klubie sportowym- o przydatności do sekcji
decyduje trener.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
PIŁKA SIATKOWA
WFW005032
VOLLEYBALL
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Piłka siatkowa jest grą trudną i wymagającą dużego wkładu własnej pracy w
początkowym okresie nauki. Kurs oferuje zajęcia oparte na nauczaniu, eliminowaniu błędów
i doskonaleniu elementów techniki i taktyki gry przy zastosowaniu atrakcyjnych form ćwiczeń
(fragmenty gry, gry małe, gra szkolna i właściwa) wspartych wzorowym pokazem i najnowszymi
materiałami szkoleniowymi.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
PIŁKA SIATKOWA-NAUCZANIE I DOSKONALENIE TECHNIKI
WFW005031
VOLLEYBALL - LEARNING AND PERFECTING TECHNIQUES
ECTS 1
OF PLAY
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Kurs adresowany tylko do studentów o niskim poziomie opanowania elementów techniki
i taktyki indywidualnej gry, pragnących nauczyć się tej trudnej dyscypliny sportu.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
PIŁKA SIATKOWA DLA ZAAWANSOWANYCH
VOLLEYBALL FOR ADVANCED PRACTITIONERS
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Wymagania wstępne: Podstawy techniki i taktyki indywidualnej gry w piłkę siatkową.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
PIŁKA SIATKOWA (SEKCJA)
WFW005033
ECTS 1
WFW005034
ECTS 2
VOLLEYBALL (VARSITY DIVISION)
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Wymagania wstępne: Do sekcji przyjmuje prowadzący. Obowiązkowe członkostwo w AZS oraz
reprezentowanie Uczelni na zawodach.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
96
PŁETWONURKOWANIE
WFW004022
ECTS 1
SCUBA-DIVING
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Na kursie, praktycznie od podstaw, można poznać nurkowanie swobodne. Początkowo
tylko z własnym sprzętem ABC, później również z akwalungiem. Zajęcia odbywają się tylko na
basenie. Kurs daje możliwość zdobycia odpowiednich uprawnień.
Wymagania wstępne: Dobra umiejętność pływania, własny sprzęt ABC (płetwy, maska, fajka).
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
NAUKA PŁYWANIA
WFW004031
SWIMMING FOR BEGINNERS
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Znakomita, być może ostatnia szansa dla studentów nie umiejących pływać lub bardzo
słabo pływających. Kurs ma na celu przygotowanie studentów do bezpiecznego korzystania z uroków
przebywania nad wodą.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
PŁYWANIE
WFW004032
SWIMMING
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Kurs umożliwia naukę i doskonalenie czterech stylów pływackich (klasyczny, dowolny,
grzbietowy, motylkowy).
Wymagania wstępne: Wymagany jest czepek, strój kąpielowy, klapki, ręcznik, mydło.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
PŁYWANIE (SEKCJA)
WFW004034
SWIMMING (VARSITY DIVISION)
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Wymagania wstępne: Do sekcji przyjmuje prowadzący. Obowiązkowe członkostwo w AZS oraz
reprezentowanie Uczelni na zawodach.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
PŁYWANIE DLA ZAAWANSOWANYCH
SWIMMING FOR ADVANCED PRACTITIONERS
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Wymagania wstępne: Dobra umiejętność pływania trzema stylami.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
RATOWNICTWO WODNE – RATOWNIK WODNY
WFW004033
ECTS 1
WFW004043
LIFEGUARD TRAINING
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Treść kursu: Ratownik WOPR jest asystentem ratownika starszego stopniem i ma uprawnienia do
samodzielnej pracy w parkach wodnych oraz na pływalniach i kąpieliskach. Zajęcia teoretyczne
i praktyczne kończy egzamin na stopień ratownika wodnego. Dodatkowe informacje na stronie:
www.dolnoslaskiewopr.pl
97
Wymagania wstępne: Kurs przeznaczony dla osób posiadających stopień Młodszego Ratownika
WOPR. Wymagany jest dodatkowy patent wodny (motorowodny, żeglarski, instruktor: kajakarstwa,
pływania). Szczegółowe informacje na stronie: www.swf.pwr.wroc.pl (aktualności).
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
RATOWNICTWO WODNE – PRZYGOTOWANIE
WFW004041
LIFEGUARD TRAINING - PREPARATORY COURSE
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Zajęcia przygotowują do właściwego kursu na stopień ratownika młodszego (kurs w
semestrze letnim).
Wymagania wstępne: Bardzo dobra umiejętność pływania.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
RATOWNICTWO WODNE - RATOWNIK MŁODSZY
WFW004042
LIFEGUARD TRAINING - JUNIOR LIFEGUARD
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Kurs składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych, kończy się egzaminem na stopień
ratownika młodszego.
Wymagania wstępne: Bardzo dobra umiejętność pływania lub ukończenie kursu "Ratownictwo
wodne - ABC", karta pływacka ("woprowska"), przepłynięcie 50m dowolnym stylem w czasie 40.00
sek., nurkowanie z pow. wody na odległość 20 m, umiejętność pływania na grzbiecie z pracą nóg do
stylu klasycznego.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
RATOWNICTWO WODNE (SEKCJA)
WFW004044
ECTS 1
WATER RESCUE (VARSITY DIVISION)
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Zajęcia dla studentów posiadających uprawnienia ratownika wodnego lub młodszego
ratownika wodnego. Cel zajęć to doskonalenie umiejętności z pływania i ratownictwa wodnego pod
kątem przygotowania do zdobywania kolejnych stopni na kursach z ratownictwa wodnego,
"zaprawy" przed nadchodzącym sezonem letnim.
Wymagania wstępne: Do sekcji przyjmuje prowadzący. Obowiązkowe członkostwo w AZS oraz
reprezentowanie Uczelni na zawodach.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
ROWERY GÓRSKIE
WFW003094
MOUNTAIN BIKING
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Połączenie dwóch form rekreacji - turystyki górskiej i jazdy na rowerze. Znaczny wysiłek
przy pokonywaniu górskich szlaków wymaga od uczestników dobrej kondycji fizycznej. Wyjazdy
umożliwią poznanie krajobrazów Karkonoszy, Gór Izerskich, Stołowych i Sowich. Kurs obejmuje 3
wycieczki 2-dniowe, w czasie których zapoznacie się z techniką jazdy w terenie górskim oraz poznacie
podstawy naprawy i konserwacji sprzętu.
Wymagania wstępne: Posiadanie roweru górskiego dobrej klasy. Obowiązkowe posiadanie kasku
ochronnego oraz odpowiedniego ubioru (na każdą pogodę).
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
98
ROWERY GÓRSKIE (SEKCJA)
WFW003094
ECTS 1
MOUNTAIN BIKING (VARSITY DIVISION)
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Terminy wyjazdów do ustalenia na obowiązkowym zebraniu organizacyjnym.
Wymagania wstępne: O przydatności do sekcji decyduje prowadzący. Członkostwo w sekcji
zobowiązuje do reprezentowania Uczelni!
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
RUGBY-NAUCZANIE I DOSKONALENIE TECHNIKI
WFW006051
RUGBY- LEARNING AND PERFECTING TECHNIQUES
ECTS 1
OF PLAY
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Treść kursu: Kurs wprowadza w tajniki gry „ dla chuliganów granej przez dżentelmenów”. Poznasz
technikę, taktykę i przepisy gry, a także historię wraz z jej filozofią, która czyni z niej jedną z
najpopularniejszych gier na świecie, uprawianych na wszystkich kontynentach, kibice rugby stawiani
są za wzór.
Wymagania wstępne: Wymagana dobra ogólna sprawność fizyczna. Warunkiem uczestnictwa jest
posiadanie na każdych zajęciach dwóch koszulek z mocnego, grubego materiału-jedna biała, druga w
dowolnym kolorze oraz posiadanie ochraniacza na zęby i stroju terenowego. Zalecamy również
zaopatrzenie się w buty piłkarskie.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
SAMOOBRONA
WFW002052
ECTS 1
SELF-DEFENCE
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Samoobrona czyli "wszystkie chwyty dozwolone" - oczywiście w obronie koniecznej.
Nauka samoobrony i samoasekuracji w oparciu o techniki judo, karate, aikido i innych sztuk i sportów
walki. Praktyczna znajomość samoobrony nabywana na zajęciach daje większe poczucie
bezpieczeństwa oraz podnosi ogólny poziom sprawności fizycznej.
Wymagania wstępne: Wskazany odpowiedni ubiór (dres lub kimono).
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
SHAPE
WFW003212
SHAPE
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Spokojne zajęcia przy muzyce, których celem jest świadome kształtowanie sylwetki
poprzez ćwiczenia wzmacniające i rozciągające.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
STEP REEBOK
WFW003112
STEP REEBOK
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Step Reebok to nowa forma gimnastyki przy muzyce. Rytmicznemu wchodzeniu
i schodzeniu z elastycznego podestu towarzyszą wymachy ramion i nóg, skłony, wypady, podskoki
i obroty. Step Reebok poprawia krążenie, dotlenia, wzmacnia serce i płuca. Poprawia koordynację
99
ruchową, ujędrnia uda, pośladki i brzuch, wysmukla łydki i talię. Ćwicząc 45 minut traci się ok. 350
kcal.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
STRETCH – ONE
WFW003073
STRETCH – ONE
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Ćwiczenia rozciągające i wzmacniające przy muzyce (akcent na plecy, brzuch, pośladki).
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
SQUASH
WFW005062
ECTS 1
SQUASH
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Porównania parametrów różnych sportów wielokrotnie wskazały squash jako
najzdrowszy sport świata (m.in. badania FORBES). Jego interwałowy charakter doskonale stymuluje
układ krążenia i oddechowy, dając w ten sposób optymalne warunki dla funkcjonowania naszego
organizmu.
Gra w squash zapewnia świetny rozwój sylwetki, zdecydowanie wzmacnia pracę mięśni i uelastycznia
stawy, co zapewnia lepszą pracę całego organizmu. Ponadto, jest nieocenioną odskocznią od spraw
codziennych dając odpoczynek psychice, po której wraca ona szybko do równowagi.
Wymagania wstępne: Wymagana własna rakieta, zmienne obuwie sportowe z niebrudzącą
podeszwą (non marking), ubiór sportowy.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
TAI -CHI
WFW002071
TAI -CHI
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Tai-Chi to forma medytacji w ruchu, gdzie praca z samym sobą, własnym ciałem
i umysłem, daje ogromne korzyści zdrowotne. Tai-Chi jest jednocześnie jedną z form sztuk walki
pozwalającą rozluźnić i uelastycznić swoje ruchy, czyniąc ciało otwartym i swobodnym.
Wymagania wstępne: Wskazany odpowiedni ubiór.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
TAEKWON-DO / I.T.F.
WFW002086
TAEKWON-DO / I.T.F.
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Taekwon-do jest narodowym sportem i tradycyjną sztuką walki Korei. Stworzone do
celów militarnych zostało zaadaptowane do użytku cywilnego. Jego twórcą jest gen. Choi Hong Hi. W
dosłownym tłumaczeniu słowo Taekwon-do oznacza: Tea- stopa, Kwon-pięść, Do- droga.
Wymagania wstępne: Oferujemy Taekwon-do I.T.F. Wymagany jest luźny strój sportowy. Ćwiczymy
na boso.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
TANIEC JAZZOWY
JAZZ DANCE
W
Ć
0
2
L
0
WFW003232
ECTS 1
P
0
S
0
100
Treść kursu: Taniec jazzowy łączy w sobie wiele technik tanecznych tj. jazz modern, taniec klasyczny i
funky. Zajęcia adresowane są do osób, które nie lubią morderczego treningu a poprawę cech
motorycznych mogą osiągać bardziej subtelnymi metodami.
Wymagania wstępne: czyste, zmienne obuwie sportowe oraz wygodny strój sportowy (długie
spodnie).
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
TANIEC LUDOWY (AZPiT „JEDLINIOK”)
WFW003080
FOLK DANCE
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Treść kursu: Nauka tańców i piosenek ludowych z różnych regionów Polski. Uczestnictwo w
koncertach w kraju i za granicą.
Wymagania wstępne: Kochać śpiew i taniec, mieć trochę słuchu i trochę zdolności do tańca.
Szczegóły dotyczące terminów i wymogów przedstawione zostaną na stronie internetowej SWFiS
przed zapisami.
Zespół realizujący: mgr Henryk Brzezicki, członkowie zespołu dydaktycznego (AZPiT „Jedliniok”).
TANIEC TOWARZYSKI
WFW003082
BALLROOM DANCING
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Rekreacyjna forma tańca towarzyskiego. W ramach kursu będzie można nauczyć się
wybranych tańców z grupy: standard (walc, walc wiedeński, tango, slow fox, 189 fokstrot, quick step),
latyno - amerykańska (rumba, samba, cha-cha-cha, pasadoble, jive). Dodatkowo tańce efemeryczne
np. mambo i dyskotekowe.
Wymagania wstępne: Obowiązkowo zmienne, czyste obuwie oraz ubranie: spodnie dresowe,
koszulka polo lub t-shirt dla mężczyzn oraz leginsy (dres) i koszulka dla kobiet. Zapisując się nie
musisz mieć partnerki/partnera.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
TENIS STOŁOWY
WFW005042
TABLE TENNIS
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Tenis stołowy znany jako "ping-pong" daje szansę znakomitego wyżycia się. Zajęcia kursu
odbywają się w specjalistycznej sali. W trakcie rozgrywanych licznych gier i turniejów ćwiczący uczą
się precyzji ruchu, odporności nerwowej i umiejętności przewidywania.
Wymagania wstępne: Własna rakieta i piłeczki do gry.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
TENIS STOŁOWY (SEKCJA)
WFW005044
TABLE TENNIS (VARSITY DIVISION)
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Wymagania wstępne: Własna rakietka i piłeczki do gry. Do sekcji przyjmuje prowadzący.
Obowiązkowe członkostwo w AZS oraz reprezentowanie Uczelni na zawodach.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
TENIS STOŁOWY DLA ZAAWANSOWANYCH
TABLE TENNIS FOR ADVANCED
101
WFW005043
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Na ten kurs mogą zapisać się studenci, którzy bardzo dobrze opanowali podstawy gry w
tenisa stołowego. Grają płynnie backhandem i forhendem. Zagrają piłkę rotacyjną oraz wyprowadzą
kontr rotację. Dobrze grają w obronie i ataku, a znajomość topsina i innych technik prowadzenia gry
nie jest im obca.
Wymagania wstępne: Wymagana własna rakieta, piłeczki do gry oraz opanowanie gry w dobrym
stopniu.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
TENIS ZIEMNY
WFW005052
TENNIS
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Tenis to sport bezustannie zmuszający do podejmowania decyzji, wyrabiający wolę walki,
odporność psychiczną, upór, konsekwencję, zapewniający zdrowie i kondycję fizyczną. Mimo
pozornej prostoty tenis jest jedną z najtrudniejszych technicznie dyscyplin sportu.
Wymagania wstępne: Wymagana jest własna rakieta i piłki do gry (zakupy po konsultacji z
prowadzącym).
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
TENIS ZIEMNY (SEKCJA)
WFW005054
TENNIS (VARSITY DIVISION)
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Wymagania wstępne: Własna rakieta i piłki do gry. Do sekcji przyjmuje prowadzący. Obowiązkowe
członkostwo w AZS oraz reprezentowanie Uczelni na zawodach.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
TRÓJBÓJ SIŁOWY (SEKCJA)
WFW003055
TRIATHLON (VARSITY DIVISION)
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Wymagania wstępne: Do sekcji przyjmuje prowadzący. Obowiązkowe członkostwo w AZS oraz
reprezentowanie Uczelni na zawodach.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
TURYSTYKA GÓRSKA - OBÓZ WĘDROWNY
WFW003153
HIKING
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Treść kursu: Kilkudniowa wędrówka górskimi szlakami (góry w Polsce: Bieszczady, Beskidy, Tatry),
dająca możliwość podziwiania widoków szczytów już zdobytych i tych przed nami do zdobycia.
Zdrowe i przyjemne spędzanie czasu wolnego: słuchanie szumu drzew i śpiewu ptaków, zobaczenie w
naturze lisa, jelenia, dzika - jednym słowem bliskie spotkania z nieskażoną naturą, czasem jednak
maszerowanie w deszczu, spanie w spartańskich warunkach i brak prysznica z ciepłą wodą. Jeśli bawi
Cię taki sposób spędzania czasu to jest to kurs dla Ciebie!
Wymagania wstępne: Kurs przeznaczony dla osób przywykłych do długotrwałego wysiłku fizycznego i
pokonywania długich dystansów w zróżnicowanym terenie bez względu na pogodę przez minimum 5
dni (całkowita długość trasy: 100-150 km, dziennie do 30 km). Każdy uczestnik powinien posiadać:
odpowiednie obuwie do turystyki górskiej (trekkingowe), plecak oraz odzież na wszelkie warunki
102
atmosferyczne. Mile widziane: kije trekkingowe, latarka-czołówka i śpiwór (opcjonalnie). Koszty
obozu
(noclegi,
wyżywienie,
przejazdy)
pokrywają
uczestnicy.
Więcej informacji na stronie Studium WFiS (zajęcia wyjazdowe).
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
TURYSTYKA GÓRSKA
WFW003152
HIKING
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Wyjazdy sobotnio-niedzielne pozwolą na bezpośredni kontakt z przyrodą na szlaku
turystycznym. Poznasz piękno gór, ich historię i mieszkańców. Sprawdzisz siebie i... góry.
Wymagania wstępne: Buty do chodzenia po górach, odpowiedni (uwzględniający załamania pogody)
ubiór, plecak, karimata.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
TURYSTYKA ROWEROWA DLA DZIEWCZĄT
WFW003091
CYCLING FOR GIRLS
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: W ramach zajęć organizowane są jednodniowe wyjazdy rowerowe (sobota lub niedziela).
Terminy wyjazdów oraz więcej informacji na stronie www.swf.pwr.wroc.pl
Wymagania wstępne: Własny rower turystyczny (duże koła, przerzutki), odpowiedni ubiór
(na każdą pogodę).
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
TURYSTYKA ROWEROWA
WFW003092
CYCLING
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: W ramach zajęć organizowane są wyjazdy rowerowe jedno lub dwudniowe (od piątku do
niedzieli - do uzgodnienia z prowadzącym) na dystansie 40-60 km. Celem zajęć jest doskonalenie
technik jazdy rowerem, obsługi technicznej, a szczególnie połączenie wysiłku fizycznego z
obcowaniem z naturą oraz poznanie ciekawych turystycznie miejsc w okolicach Wrocławia.
Wymagania wstępne: Własny rower turystyczny (duże koła, przerzutki), odpowiedni ubiór (na każdą
pogodę).
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
UNIHOKEJ
INDOORS HOCKEY
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Halowa odmiana hokeja na trawie, bardzo popularna na zachodzie Europy.
Wymagania wstępne: Dwie koszulki na każdych zajęciach – jedna obowiązkowo biała,
druga w innym kolorze.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
UNIHOKEJ DLA ZAAWANSOWANYCH
INDOOR HOCKEY FOR ADVANCED PRACTITIONERS
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
103
WFW006042
ECTS 1
WFW006043
ECTS 1
Wymagania wstępne: Dwie koszulki na każdych zajęciach - jedna obowiązkowo biała, druga w innym
kolorze. Kurs dla osób z oceną bardzo dobrą z zajęć podstawowych oraz trenujących wcześniej hokeja
na lodzie, trawie lub unihokeja. O przydatności do grupy decyduje prowadzący.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
UNIHOKEJ (SEKCJA)
WFW006044
INDOOR HOCKEY (VARSITY DIVISION)
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Wymagania wstępne: Do sekcji przyjmuje prowadzący. Obowiązkowe członkostwo w AZS oraz
reprezentowanie Uczelni na zawodach.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
WINDSURFING DLA ZAAWANSOWANYCH
WFW004085
WINDSURFING FOR ADVANCED LEARNERS
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Treść kursu: Kurs będzie realizowany w formie trzech jednodniowych wyjazdów (sobota lub
niedziela) do Mietkowa pod Wrocławiem oraz trzydniowego wyjazdu na Hel.
Wymagania wstępne: Dobra umiejętność pływania na windsurfingu, dysponowanie własnym
sprzętem windsurfingowym oraz środkiem transportu (samochód). Kurs odpłatny.
Zespół realizujący: mgr Janusz Gryszko
WINDSURFING
WFW004082
WINDSURFING
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Nowoczesny sport dający możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą, w którym o
umiejętności żeglowania decyduje przede wszystkim "technika" i sprawność ogólna a nie siła. Zajęcia
odbywają się w formie obozu letniego w Rydzewie k/Giżycka, sprzęt i "pianki" zapewnia SWFiS.
Wymagania wstępne: Umiejętność pływania.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
WINDSURFING OBÓZ
WINDSURFING CAMP
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Wymagania wstępne: Miejsce: Półwysep Helski.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
WIOŚLARSTWO-TURYSTYKA
WFW004083
ECTS 1
WFW004065
ROWING-TOURISM
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Treść kursu: Wioślarstwo-turystyka to weekendowe zajęcia dla studentów posiadających
podstawowe umiejętności wioślarskie (zaliczony min. 1 semestr kursu „wioślarstwo”). Zapoznanie się
z zasadami turystyki wodnej, zasadami poruszania się po szlakach wodnych Odry, zasadami
przygotowania i konserwacji sprzętu do wyprawy wodnej, oraz zasadami zachowania się na łodzi
wioślarskiej podczas kilkugodzinnej wyprawy wioślarskiej.
Wymagania wstępne: Zaliczony kurs „wioślarstwo”
Zespół realizujący: mgr Małgorzata Pawlak-Kubasek
104
WIOŚLARSTWO
WFW004062
ECTS 1
ROWING
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: W zależności od warunków atmosferycznych zajęcia odbywają się na wodzie (przystań
AZS) lub specjalistycznym basenie wioślarskim oraz siłowni. Wioślarstwo wszechstronnie rozwija
układ mięśniowy. Każdy rok akademicki kończy się uroczystymi regatami o puchar J.M. Rektora.
Wymagania wstępne: Umiejętność pływania.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
WIOŚLARSTWO DLA ZAAWANSOWANYCH
WFW004063
ECTS 1
ROWING FOR ADVANCED PRACTITIONERS
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Wymagania wstępne: Wcześniejsza praktyka lub zaliczony minimum jeden semestr kursu
podstawowego.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
WSPINACZKA
WFW003142
ECTS 1
CLIMBING
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Pierwszy krok do opanowania wspinaczki skałkowej. W programie zajęć, które będą
prowadzone na sztucznej ściance wspinaczkowej, przewidziana jest nauka wspinania i różnych form
asekuracji, w tym wspinaczki z dolną asekuracją.
Wymagania wstępne: Dres, korkery (po pierwszych zajęciach, po konsultacji z prowadzącym) oraz
obowiązkowo woreczek z magnezją. Zalecany własny sprzęt wspinaczkowy: uprząż, ekspresy
i przyrząd asekuracyjny.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
WSPINACZKA LINOWA
WFW003143
ROPE CLIMBING
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Pierwszy krok do opanowania technik linowych stosowanych w taternictwie jaskiniowym.
W programie zajęć przewidziana jest nauka zjazdu i podchodzenia na linie, które jest stosowane przy
pokonywaniu głębokich studni jaskiniowych. Przewidziana jest nauka asekuracji i autoasekuracji oraz
ratownictwa i autoratownictwa.
Wymagania wstępne: Dres, buty sportowe (korkery, adidasy lub tenisówki).
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
WSPINACZKA (SEKCJA)
WFW003148
CLIMBING (VARSITY DIVISION)
ECTS 2
W
Ć
L
P
S
0
4
0
0
0
Wymagania wstępne: Do sekcji przyjmuje prowadzący. Obowiązkowe członkostwo w AZS oraz
reprezentowanie Uczelni na zawodach.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
ZAJĘCIA ZASTĘPCZE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
105
WFW000000
EXEMPTION FROM PHYSICAL EDUCATION
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Opis kursu: Zajęcia przewidziane dla studentów z niezdolnością do odbywania zajęć z wychowania
fizycznego w normalnym trybie. W takim przypadku student ma „obowiązek realizacji wykładu lub
seminarium z zakresu kultury fizycznej, turystyki lub innych- wskazanych w katalogu kursów
ogólnouczelnianych, w zamian za zajęcia WF. Zajęciom zamiennym za zajęcia WF przypisuje się taką
samą liczbę godzin i punktów ECTS, co zajęciom wychowania fizycznego (pkt 1, paragraf 24
Regulaminu Studiów obowiązującego od roku akademickiego 2010/2010).
Zespół realizujący: lek. med. Adam Frąckiewicz.
ZRZUCANIE NADWAGI
WFW001013
ECTS 1
W
Ć
L
P
S
0
2
0
0
0
Treść kursu: Otyłość staje się chorobą cywilizacyjną. Bez dokonania odpowiednich, długofalowych
(wielomiesięcznych) zmian w swoich dotychczasowych zachowaniach dietetycznych a przede
wszystkim aktywności ruchowej, nie jest możliwe osiągnięcie pożądanego efektu - szczupłej sylwetki
utrzymanej praktycznie do końca życia. Stosowane "kuracje odchudzające" okazują się nieefektywne.
Po ich zaniechaniu następuje powrót wagi do punktu wyjściowego - tzw. "efekt jojo". Kurs będzie
praktycznym i teoretycznym narzędziem obejmującym elementy metodyki ćwiczeń aerobowych,
fizjologii i podstaw dietetyki oraz zachowań pozwalających na osiągnięcie trwałych efektów!
Wymagania wstępne: Kurs adresowany do osób, które cechuje: widoczna nadwaga, determinacja
w osiągnieciu celu, duża odwaga cywilna. Kurs odbywać się będzie w sali "B" (siłownia) i w terenie
(nordic walking). Będą to zajęcia o charakterze praktyczno-teoretycznym, instruktarzowym
i kontrolnym.
Zespół realizujący: Pracownicy Studium WF.
106
KATALOG KURSÓW DLA STUDENTÓW, KTÓRZY
ROZPOCZĘLI STUDIA W ROKU AKADEMICKIM
2012/2013 ORAZ DLA STUDENTÓW, KTÓRZY
ROZPOCZELI STUDIA W ROKU AKADEMICKIM
2015/2016
4. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO.
MATEMATYKA
ALGEBRA 2
MAP002033 Godz. ZZU 15 Wykład ECTS: 3
LINEAR ALGEBRA 2
Forma zajęć: Wykład 11 I stopień
Opis kursu: Poznanie podstawowych pojęć z teorii przestrzeni liniowych i przekształceń liniowych.
Opanowanie podstawowej wiedzy o przestrzeniach euklidesowych. Poznanie podstawowych pojęć
z algebry abstrakcyjnej. Stosowanie nabytej wiedzy do tworzenia i analizy modeli matematycznych
w celu rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych w różnych dziedzinach nauki i techniki.
Zespół realizujący: dr Jędrzej Wierzejewski, dr Tomasz Jakubowski
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A MAP001029 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 2
ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY
Godz. ZZU 15 Ćwiczenia ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Poznanie podstawowych pojęć rachunku macierzowego z zastosowaniem do
rozwiązywania układów równań liniowych. Opanowanie podstawowej wiedzy z geometrii
analitycznej w przestrzeni. Opanowanie pojęć algebry liniowej oraz podstawowej wiedzy w zakresie
liczb zespolonych, wielomianów i funkcji wymiernych. Stosowanie nabytej wiedzy do tworzenia
i analizy modeli matematycznych w celu rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych
w różnych dziedzinach nauki i techniki.
Zespół realizujący: doc. dr inż. Zbigniew Skoczylas
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A MAP001039 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 2
ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY
Godz. ZZU 15 Ćwiczenia ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Poznanie podstawowych pojęć rachunku macierzowego z zastosowaniem do
rozwiązywania układów równań liniowych. Opanowanie podstawowej wiedzy z geometrii
analitycznej w przestrzeni. Opanowanie pojęć algebry liniowej oraz podstawowej wiedzy w zakresie
liczb zespolonych, wielomianów i funkcji wymiernych. Stosowanie nabytej wiedzy do tworzenia i
analizy modeli matematycznych w celu rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych w
różnych dziedzinach nauki i techniki.
Zespół realizujący: doc. dr inż. Zbigniew Skoczylas
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A
ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY
107
MAP003055 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 4
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Opanowanie podstawowej wiedzy w zakresie liczb zespolonych, wielomianów i funkcji
wymiernych. Poznanie podstawowych struktur algebraicznych (grupa, pierścień, ciało) i własności
permutacji i działań modulo n. Poznanie podstawowych pojęć rachunku macierzowego
z zastosowaniem do rozwiązywania układów równań liniowych. Opanowanie podstawowej wiedzy
z geometrii analitycznej na płaszczyźnie i w przestrzeni. Stosowanie nabytej wiedzy do tworzenia
i analizy modeli matematycznych w celu rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych
w różnych dziedzinach nauki i techniki.
Zespół realizujący: Dr Jolanta Sulkowska, dr Magdalena Rutkowska
ALGEBRA LINIOWA 1
MAP001070 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 3
LINEAR ALGEBRA 1
Godz. ZZU 15 Ćwiczenia ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Poznanie podstawowych pojęć rachunku macierzowego z zastosowaniem do
rozwiązywania układów równań liniowych. Opanowanie podstawowej wiedzy z geometrii
analitycznej w przestrzeni. Opanowanie pojęć algebry liniowej oraz podstawowej wiedzy w zakresie
liczb zespolonych, wielomianów i funkcji wymiernych. Stosowanie nabytej wiedzy do tworzenia
i analizy modeli matematycznych w celu rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych
w różnych dziedzinach nauki i techniki.
Zespół realizujący: Doc. dr inż. Zbigniew Skoczylas
ALGEBRA LINIOWA 2
MAP001152 Godz. ZZU 15 Wykład ECTS: 1
LINEAR ALGEBRA 2
Forma zajęć: Wykład W4 I stopień
Opis kursu: Poznanie podstawowych pojęć z teorii przestrzeni liniowych i przekształceń liniowych.
Opanowanie podstawowej wiedzy o przestrzeniach euklidesowych. Poznanie podstawowych pojęć
algebry abstrakcyjnej. Stosowanie nabytej wiedzy do tworzenia i analizy modeli matematycznych w
celu rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych w różnych dziedzinach nauki i techniki.
Zespół realizujący: dr Tomasz Jakubowski
ALGEBRA LINIOWA 2
MAP002019 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 3
LINEAR ALGEBRA 2
Forma zajęć: Wykład 10 I stopień
Opis kursu: . Poznanie podstawowych pojęć z teorii przestrzeni liniowych. Opanowanie podstawowej
wiedzy o przekształceniach liniowych. Poznanie podstawowych pojęć z teorii przestrzeni
euklidesowych. Stosowanie nabytej wiedzy do tworzenia i analizy modeli matematycznych w celu
rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych w różnych dziedzinach nauki i techniki.
Zespół realizujący: dr Tomasz Jakubowski
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A
MAP001140 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 2
ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY A
Godz. ZZU 15 Ćwiczenia ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Poznanie podstawowych pojęć rachunku macierzowego z zastosowaniem do
rozwiązywania układów równań liniowych. Opanowanie podstawowej wiedzy z geometrii
analitycznej w przestrzeni. Opanowanie pojęć algebry liniowej oraz podstawowej wiedzy w zakresie
liczb zespolonych, wielomianów i funkcji wymiernych. Stosowanie nabytej wiedzy do tworzenia
i analizy modeli matematycznych w celu rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych w
różnych dziedzinach nauki i techniki.
Zespół realizujący: Doc. dr inż. Zbigniew Skoczylas
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A
108
MAP003046 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 4
ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY A
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Poznanie podstawowych własności liczb zespolonych. Poznanie podstawowych
algebraicznych własności wielomianów. Opanowanie pojęcia wektora, przestrzeni wektorowej i bazy
przestrzeni. Opanowanie umiejętności obliczania odległości miedzy punktami przestrzeni Rn,
wyznaczania równań prostych i płaszczyzn oraz zna pojęcie krzywych stożkowych. Opanowanie
pojęcia macierzy, działań macierzowych i poznanie metod rozwiązywania układów równań
liniowych.
Zespół realizujący: prof. dr hab. Jacek Cichoń, dr Agnieszka
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B
MAP001141 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 4
ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY B
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Poznanie podstawowych własności liczb zespolonych. Poznanie podstawowych
algebraicznych własności wielomianów. Opanowanie pojęcia wektora, przestrzeni wektorowej
i bazy przestrzeni. Opanowanie umiejętności obliczania odległości miedzy punktami przestrzeni Rn,
wyznaczania równań prostych i płaszczyzn oraz zna pojęcie krzywych stożkowych. Opanowanie
pojęcia macierzy, działań macierzowych i poznanie metod rozwiązywania układów równań
liniowych.
Zespół realizujący: prof. dr hab. Jacek Cichoń, dr Agnieszka Wyłomańska
ANALIZA MATEMATYCZNA
MAP 001091 Godz. ZZU 45 Wykład ECTS: 5
MATHEMATICAL ANALYSIS
Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 3
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Opanowanie podstawowej wiedzy dotyczącej ogólnych własności funkcji, w szczególności
funkcji elementarnych oraz rozwiązywania równań i nierówności z tymi funkcjami. Poznanie
podstawowych pojęć z rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennych z wykorzystaniem do
badania funkcji i rozwiązywania zadań optymalizacyjnych. Opanowanie podstawowej wiedzy
dotyczącej całki nieoznaczonej. Poznanie konstrukcji i własności całki oznaczonej. Nabycie
umiejętności stosowania całki oznaczonej (w tym niewłaściwej) do obliczeń inżynierskich.
Stosowanie nabytej wiedzy do tworzenia i analizy modeli matematycznych w celu rozwiązywania
zagadnień teoretycznych i praktycznych w różnych dziedzinach nauki i techniki.
Zespół realizujący: Dr inż. Jolanta Sulkowska
ANALIZA MATEMATYCZNA 1
MAP001043 Godz. ZZZ 30 Wykład ECTS: 4
MATHEMATICAL ANALYSIS 1
Godz. ZZU 30 Ćwiczenia ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Opanowanie podstawowej wiedzy dotyczącej ogólnych własności funkcji, w szczególności
funkcji elementarnych oraz rozwiązywania równań i nierówności z tymi funkcjami. Poznanie
podstawowych pojęć z rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennych z wykorzystaniem do
badania funkcji i rozwiązywania zadań optymalizacyjnych. Opanowanie podstawowej wiedzy
dotyczącej całki nieoznaczonej. Stosowanie nabytej wiedzy do tworzenia i analizy modeli
matematycznych w celu rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych w różnych
dziedzinach nauki i techniki.
Zespół realizujący: dr inż. Jolanta Sulkowska
ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1A
MAP001142 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 5
Godz. ZZU 30 Ćwiczenia ECTS: 3
MATHEMATICAL ANALYSIS 1.1A
Forma zajęć: Wykład I stopień
109
Opis kursu: Opanowanie podstawowej wiedzy dotyczącej ogólnych własności funkcji, w szczególności
funkcji elementarnych oraz rozwiązywania równań i nierówności z tymi funkcjami. Poznanie
podstawowych pojęć z rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennych z wykorzystaniem do
badania funkcji i rozwiązywania zadań optymalizacyjnych. Opanowanie podstawowej wiedzy
dotyczącej całki nieoznaczonej. Stosowanie nabytej wiedzy do tworzenia i analizy modeli
matematycznych w celu rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych w różnych
dziedzinach nauki i techniki.
Zespół realizujący: dr inż. Jolanta Sulkowska
ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1A
MAP003057 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 8
MATHEMATICAL ANALYSIS 1.1A
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Opanowanie podstawowej wiedzy dotyczącej ogólnych własności funkcji, w szczególności
funkcji elementarnych oraz rozwiązywania równań i nierówności z tymi funkcjami. Poznanie
podstawowych pojęć z rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennych z wykorzystaniem do
badania funkcji i rozwiązywania zadań optymalizacyjnych. Opanowanie podstawowej wiedzy
dotyczącej całki nieoznaczonej. Stosowanie nabytej wiedzy do tworzenia i analizy modeli
matematycznych w celu rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych w różnych
dziedzinach nauki i techniki.
Zespół realizujący: dr inż. Jolanta Sulkowska
ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1B
MAP001143 Godz. ZZU 45 Wykład ECTS: 5
Godz. ZZU 30 Ćwiczenia ECTS: 3
MATHEMATICAL ANALYSIS 1.1B
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Opanowanie podstawowej wiedzy dotyczącej ogólnych własności funkcji, w szczególności
funkcji elementarnych oraz rozwiązywania równań i nierówności z tymi funkcjami. Poznanie
podstawowych pojęć z rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennych z wykorzystaniem do
badania funkcji i rozwiązywania zadań optymalizacyjnych. Opanowanie podstawowej wiedzy
dotyczącej całki nieoznaczonej. Stosowanie nabytej wiedzy do tworzenia i analizy modeli
matematycznych w celu rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych w różnych
dziedzinach nauki i techniki.
Zespół realizujący: dr inż. Jolanta Sulkowska
ANALIZA MATEMATYCZNA 1.2
MAP 003045 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 8
MATHEMATICAL ANALYSIS 1.2
Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 8
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Poznanie własności podstawowych funkcji elementarnych. Poznanie podstawowych
pojęć rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennych oraz opanowanie umiejętności badania
przebiegu funkcji. Opanowanie pojęcia całki oznaczonej oraz umiejętności samodzielnego obliczania
całek prostych funkcji. Opanowanie umiejętności rozwiązywania praktycznych zagadnień
optymalizacyjnych.
Zespół realizujący: prof. dr hab. Jacek Cichoń, dr hab. Zdzisław Porosiński, dr Agnieszka Wyłomiańska
ANALIZA MATEMATYCZNA 2
MAP002005 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 4
MATHEMATICAL ANALYSIS 2
Godz. ZZU 30 Ćwiczenia ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Poznanie konstrukcji i własności całki oznaczonej. Nabycie umiejętności stosowania całki
oznaczonej (w tym niewłaściwej) do obliczeń inżynierskich. Opanowanie podstawowej wiedzy
dotyczącej szeregów liczbowych i potęgowych. Poznanie sposobów rozwiązywania równań
różniczkowych zwyczajnych liniowych pierwszego i drugiego rzędu. Poznanie podstawowych pojęć z
rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych. Poznanie podstawowych struktur
110
algebraicznych(grupa, pierścień, ciało) i własności permutacji i działań modulo n. Stosowanie nabytej
wiedzy do tworzenia i analizy modeli matematycznych w celu rozwiązywania zagadnień
teoretycznych i praktycznych w różnych dziedzinach nauki i techniki.
Zespół realizujący: dr inż. Jolanta Sulkowska
ANALIZA MATEMATYCZNA 2.1A
MAP1156 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 4
MATHEMATICAL ANALYSIS 2.2A
Godz. ZZU 30 Ćwiczenia ECTS: 3
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Poznanie konstrukcji i własności całki oznaczonej. Nabycie umiejętności stosowania całki
oznaczonej (w tym niewłaściwej) do obliczeń inżynierskich. Poznanie podstawowych pojęć z
rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych. Opanowanie podstawowej wiedzy
dotyczącej szeregów liczbowych i potęgowych. Stosowanie nabytej wiedzy do tworzenia i analizy
modeli matematycznych w celu rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych w różnych
dziedzinach nauki i techniki.
Zespół realizujący: dr inż. Jolanta Sulkowska
ANALIZA MATEMATYCZNA 2.2A
MAP001144 Godz. ZZU 45 Wykład ECTS: 5
Godz. ZZU 30 Ćwiczenia ECTS: 3
MATHEMATICAL ANALYSIS 2.2A
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Poznanie konstrukcji i własności całki oznaczonej. Nabycie umiejętności stosowania całki
oznaczonej (w tym niewłaściwej) do obliczeń inżynierskich. Poznanie podstawowych pojęć z
rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych. Opanowanie podstawowej wiedzy
dotyczącej szeregów liczbowych i potęgowych. Stosowanie nabytej wiedzy do tworzenia i analizy
modeli matematycznych w celu rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych w różnych
dziedzinach nauki i techniki.
Zespół realizujący: dr inż. Jolanta Sulkowska
ANALIZA MATEMATYCZNA 2.2B
MAP001145 Godz. ZZU 45 Wykład ECTS: 5
Mathematical Analysis 2.2B
Godz. ZZU 30 Ćwiczenia ECTS: 3
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Poznanie konstrukcji i własności całki oznaczonej. Nabycie umiejętności stosowania całki
oznaczonej (w tym niewłaściwej) do obliczeń inżynierskich. Poznanie podstawowych pojęć z
rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych. Opanowanie podstawowej wiedzy
dotyczącej szeregów liczbowych i potęgowych. Stosowanie nabytej wiedzy do tworzenia i analizy
modeli matematycznych w celu rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych w różnych
dziedzinach nauki i techniki.
Zespół realizujący: dr inż. Jolanta Sulkowska
ANALIZA MATEMATYCZNA 2.3A
MAP001149 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 5
MATHEMATICAL ANALYSIS 2.3A
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Poznanie podstawowych pojęć z rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych.
Poznanie podstawowych pojęć z rachunku całkowego funkcji wielu zmiennych. Opanowanie
podstawowej wiedzy dotyczącej szeregów liczbowych i potęgowych. Poznanie transformaty Laplace’a
i Fouriera.
Zespół realizujący: dr inż. Jolanta Sulkowska
ANALIZA MATEMATYCZNA 2.4A
MAP003059 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 4
MATHEMATICAL ANALYSIS 2.4A
Forma zajęć: Wykład I stopień
111
Opis kursu: Poznanie konstrukcji i własności całki oznaczonej. Nabycie umiejętności stosowania całki
oznaczonej (w tym niewłaściwej) do obliczeń inżynierskich. Opanowanie podstawowej wiedzy
dotyczącej szeregów liczbowych i potęgowych. Poznanie sposobów rozwiązywania równań
różniczkowych zwyczajnych liniowych pierwszego i drugiego rzędu. Poznanie podstawowych pojęć z
rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych. Stosowanie nabytej wiedzy do
tworzenia i analizy modeli matematycznych w celu rozwiązywania zagadnień teoretycznych
i praktycznych w różnych dziedzinach nauki i techniki.
Zespół realizujący: dr inż. Jolanta Sulkowska
ANALIZA MATEMATYCZNA 3.1
MAP001158 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 2
MATHEMATICAL ANALYSIS 3.1
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: . Poznanie podstawowych typów równań różniczkowych zwyczajnych i metod ich
rozwiązywania. Nabycie umiejętności układania równań różniczkowych do opisu prostych modeli w
fizyce i technice. Opanowanie metody operatorowej Laplace’a do rozwiązywania równań oraz
układów równań różniczkowych. Poznanie najważniejszych metod badania stabilności rozwiązań
równań różniczkowych oraz metod przybliżonych ich rozwiązywania.
Zespół realizujący: doc. dr Zbigniew Skoczylas
MATEMATYKA
MAP001154 Godz. ZZU 15 Wykład ECTS: 1
MATHEMATICS
Forma zajęć: Wykład W4 I stopień
Opis kursu: Poznanie konstrukcji i własności całek krzywoliniowych i powierzchniowych. Nabycie
umiejętności stosowania tych całek do obliczeń inżynierskich. Poznanie elementów analizy
wektorowej. Zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej funkcji zespolonych i nabycie umiejętności
posługiwania się nimi w obliczeniach. Poznanie podstawowych własności i metod obliczania całek
krzywoliniowych zespolonych oraz residuów.
Zespół realizujący: Dr Jolanta Długosz
MATEMATYKA
MAP001206 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 2
MATHEMATICS
Godz. ZZU 30 Ćwiczenia ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład W12 II stopień
Opis kursu: Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń, metod i zastosowań dotyczących równań
różniczkowych zwyczajnych z zastosowaniem do rozwiązywania równań pierwszego i drugiego rzędu
oraz układów liniowych równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu. Poznanie
podstawowych pojęć, twierdzeń i metod dotyczących prostych równań różniczkowych cząstkowych
oraz równań całkowych typu Volterry i Fredholma. Poznanie klasyfikacji przestrzeni oraz zagadnień
probabilistycznych dla zmiennych losowych wielowymiarowych. Poznanie podstawowych pojęć
procesów stochastycznych, procesów Markowa i odnowy. Stosowanie nabytej wiedzy do tworzenia i
analizy modeli matematycznych w celu rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych w
technice.
Zespół realizujący: dr inż. Agnieszka Wyłomańska
MATEMATYKA
MAP001207 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 2
MATHEMATICS
Godz. ZZU 30 Ćwiczenia ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład W12 II stopień
Opis kursu: Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń, metod i zastosowań dotyczących równań
różniczkowych zwyczajnych z zastosowaniem do rozwiązywania równań pierwszego i drugiego rzędu
oraz układów liniowych równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu. Poznanie
podstawowych pojęć, twierdzeń i metod dotyczących prostych równań różniczkowych cząstkowych
oraz równań całkowych typu Volterry i Fredholma. Poznanie klasyfikacji przestrzeni oraz zagadnień
112
probabilistycznych dla zmiennych losowych wielowymiarowych. Poznanie podstawowych pojęć
procesów stochastycznych, procesów Markowa i odnowy. Stosowanie nabytej wiedzy do tworzenia i
analizy modeli matematycznych w celu rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych w
technice.
Zespół realizujący: dr inż. Agnieszka Wyłomańska
ELEMENTY ANALIZY WEKTOROWEJ
MAP001080 Godz. ZZU 15 Wykład ECTS: 2
Godz. ZZU 15 Wykład ECTS: 2
ELEMENTS OF VECTOR ANALYSIS
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Poznanie konstrukcji i własności całek krzywoliniowych i powierzchniowych. Nabycie
umiejętności stosowania tych całek do obliczeń inżynierskich.
Poznanie elementów analizy
wektorowej.
Zespół realizujący: Dr Jolanta Długosz
FUNKCJE ZESPOLONE
MAP001092 Godz. ZZU 15 Wykład ECTS: 2
COMPLEX FUNCTIONS
Godz. ZZU 15 Wykład ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej funkcji zespolonych, w szczególności poznanie
własności najważniejszych funkcji elementarnych oraz pojęcia funkcji holomorficznej. Poznanie
podstawowych własności i metod obliczania całek krzywoliniowych zespolonych, w tym metody
residuów. Poznanie podstawowych własności przekształcenia Laplace'a i opanowanie umiejętności
jego stosowania. Zdobycie podstawowej wiedzy o szeregach zespolonych liczbowych, potęgowych
oraz szeregach Laurenta.
Zespół realizujący: Dr Jolanta Długosz
MATEMATYKA
MAP003023 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 5
MATHEMATICS
Forma zajęć: Wykład W4 EiT II stopień
Opis kursu: Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń, metod i zastosowań dotyczących równań
różniczkowych zwyczajnych z zastosowaniem do rozwiązywania równań pierwszego i drugiego rzędu.
Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod dotyczących układów liniowych równań
różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu. Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod
dotyczących prostych równań różniczkowych cząstkowych oraz równań całkowych typu Volterry i
Fredholma. Stosowanie nabytej wiedzy do tworzenia i analizy modeli matematycznych w celu
rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych w technice.
Zespół realizujący: dr Krzysztof Michalik
MATEMATYKA
MAP003032 Godz. ZZU 15 Wykład ECTS: 1
MATHEMATICS
Forma zajęć: Wykład W4 AiR, INF, TIN II stopień
Opis kursu: Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń, metod i zastosowań dotyczących przestrzeni
liniowych oraz przekształceń liniowych w przestrzeniach wektorowych. Poznanie podstawowych
pojęć, twierdzeń i metod dotyczących przestrzeni Banacha oraz przestrzeni Hilberta. Poznanie
podstawowych pojęć i twierdzeń dotyczących teorii miary i całki Lebesgue'a. Stosowanie nabytej
wiedzy do tworzenia i analizy modeli matematycznych w celu rozwiązywania zagadnień
teoretycznych i praktycznych w technice.
Zespół realizujący: dr Krzysztof Michalik
MATEMATYKA
MAP003042 Godz. ZZU 15 Wykład ECTS: 5
MATHEMATICS
Forma zajęć: Wykład W4 II stopień
113
Opis kursu: Zdobycie umiejętności opisu wybranych problemów za pomocą równań różniczkowych
oraz rozróżniać ich typy i wskazać sposób ich rozwiązania. Zdobycie wiedzy na temat zastosowań
opisu zjawisk za pomocą procesów stochastycznych. Zdobycie umiejętności zastosowania równań
różniczkowych do rozwiązywania problemów z zakresu elektroniki. Zdobycie umiejętności
zastosowania procesów stochastycznych do rozwiązywania wybranych problemów z zakresu
elektroniki.
Zespół realizujący: Dr inż. Jerzy Witkowski
MATEMATYKA
MAP003044 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 5
MATHEMATICS
Forma zajęć: Wykład W4 EiT II stopień
Opis kursu: Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń, metod i zastosowań dotyczących równań
różniczkowych zwyczajnych z zastosowaniem do rozwiązywania równań pierwszego i drugiego rzędu.
Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod dotyczących układów liniowych równań
różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu. Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod
dotyczących prostych równań różniczkowych cząstkowych oraz równań całkowych typu Volterry
i Fredholma.
Stosowanie nabytej wiedzy do tworzenia i analizy modeli matematycznych w celu rozwiązywania
zagadnień teoretycznych i praktycznych w technice.
Zespół realizujący: dr Krzysztof Michalik
MATEMATYKA
MAP003018 Godz. ZZU 15 Wykład ECTS: 3
MATHEMATICS
Forma zajęć: Wykład W4 AiR I stopień
Opis kursu: Poznanie sposobów rozwiązywania układów liniowych równań różniczkowych
zwyczajnych pierwszego rzędu. Poznanie pojęć oraz metod badania stabilności i asymptotycznej
stabilności punktów równowagi autonomicznych układów równań różniczkowych zwyczajnych.
Poznanie sposobów rozwiązywania liniowych równań różniczkowych zwyczajnych wyższych rzędów.
Poznanie podstawowych własności równań różnicowych i sposobów ich rozwiązywania.
Zespół realizujący: prof. dr hab. Jacek Cichon
MATEMATYKA
MAP003051 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 3
Godz. ZZU 30 Ćwiczenia ECTS: 3
MATHEMATICS
Forma zajęć: Wykład W4 EiT II stopień
Opis kursu: Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń, metod i zastosowań dotyczących równań
różniczkowych zwyczajnych z zastosowaniem do rozwiązywania równań pierwszego i drugiego rzędu.
Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod dotyczących układów liniowych równań
różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu. Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod
dotyczących prostych równań różniczkowych cząstkowych oraz równań całkowych typu Volterry i
Fredholma. Stosowanie nabytej wiedzy do tworzenia i analizy modeli matematycznych w celu
rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych w technice.
Zespół realizujący: dr Krzysztof Michalik
MATEMATYKA
MAP003052 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 2
MATHEMATICS
Forma zajęć: Wykład W4 AiR, INF, TIN II stopień
Opis kursu: Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń, metod i zastosowań dotyczących przestrzeni
liniowych oraz przekształceń liniowych w przestrzeniach wektorowych. Poznanie podstawowych
pojęć, twierdzeń i metod dotyczących przestrzeni Banacha oraz przestrzeni Hilberta. Poznanie
podstawowych pojęć i twierdzeń dotyczących teorii miary i całki Lebesgue'a. Stosowanie nabytej
114
wiedzy do tworzenia i analizy modeli matematycznych w celu rozwiązywania zagadnień
teoretycznych i praktycznych w technice.
Zespół realizujący: dr Krzysztof Michalik
MATEMATYKA
MAP008012 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 9
MATHEMATICS 1 FOR ECONOMISTS
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Poznanie podstawowych pojęć algebry liniowej z zastosowaniem do rozwiązywania
układów równań liniowych. Opanowanie podstawowej wiedzy z wielomianów, funkcji wymiernych,
funkcji wykładniczych i logarytmicznych. Poznanie pojęć, twierdzeń, metod i zastosowań rachunku
różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych oraz podstaw teorii równań
różniczkowych. Stosowanie nabytej wiedzy do tworzenia i analizy modeli matematycznych w celu
rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych w ekonomii i technice.
Zespół realizujący: dr hab. Zdzisław Porosiński, prof. nadzw, dr hab. Krzysztof Szajowski, prof.
nadzw., dr hab. Maciej Wilczyński
MATEMATYKA
MAP008572 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 3
MATHEMATICS
Forma zajęć: Wykład W8 II stopień
Opis kursu: Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń, metod i zastosowań dotyczących równań
różniczkowych zwyczajnych z zastosowaniem do rozwiązywania równań pierwszego i drugiego rzędu
oraz układów liniowych równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu. Poznanie
podstawowych pojęć, twierdzeń i metod dotyczących prostych równań różniczkowych cząstkowych
oraz równań całkowych typu Volterry i Fredholma. Poznanie klasyfikacji przestrzeni oraz zagadnień
probabilistycznych dla zmiennych losowych wielowymiarowych. Poznanie podstawowych pojęć
procesów stochastycznych, procesów Markowa i odnowy. Stosowanie nabytej wiedzy do tworzenia
i analizy modeli matematycznych w celu rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych w
technice.
Zespół realizujący: dr inż. Agnieszka Wyłomańska
MATEMATYKA 1
MAP001093 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 6
MATHEMATICS 1
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Opanowanie podstawowej wiedzy dotyczącej ogólnych własności funkcji oraz poznanie
podstawowych pojęć z rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej z wykorzystaniem do
badania funkcji i rozwiązywania zadań optymalizacyjnych. Opanowanie podstawowej wiedzy
dotyczącej całki nieoznaczonej i oznaczonej. Poznanie metod rozwiązywania dowolnych układów
równań liniowych z wykorzystaniem rachunku macierzowego i wyznaczników. Stosowanie nabytej
wiedzy do tworzenia i analizy modeli matematycznych w celu rozwiązywania zagadnień
teoretycznych i praktycznych w różnych dziedzinach nauki i techniki.
Zespół realizujący: dr inż. Dorota Jacak
MATEMATYKA 2
MAP001094 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 6
MATHEMATICS 2
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Poznanie podstawowych pojęć dotyczących geometrii analitycznej w przestrzeni.
Nabycie umiejętności stosowania rachunku całkowego funkcji wielu zmiennych do obliczeń
inżynierskich. Opanowanie podstawowej wiedzy dotyczącej składania izometrii na płaszczyźnie.
Poznanie grup symetrii ograniczonych figur płaskich oraz nieskończonego pasa. Stosowanie nabytej
wiedzy do tworzenia i analizy modeli matematycznych w celu rozwiązywania zagadnień
teoretycznych i praktycznych w różnych dziedzinach nauki i techniki.
115
Zespół realizujący: dr inż. Dorota Jacak
MATEMATYKA DYSKRETNA
MAP003019 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 4
DISCRETE MATHEMATICS
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Poznanie podstawowych pojęć logicznych: zdania, funkcje zdaniowe, dowód; nabycie
umiejętności posługiwania się tymi pojęciami. Poznanie podstawowych pojęć matematycznych:
zbiór, funkcja, relacja; nabycie umiejętności posługiwania się tymi pojęciami. Poznanie aparatu
rachunkowego kombinatoryki i nabycie umiejętności zliczania struktur i obiektów
kombinatorycznych. Zdobycie umiejętności matematycznych z zakresu matematyki dyskretnej
pomocnych w praktyce inżynierskiej i programistycznej: dostrzeganie rekurencji, posługiwanie się
procedurami formalnymi, opanowanie podstaw konstrukcji algorytmów. Poznanie pojęć i
podstawowych faktów teorii grafów i nabycie umiejętności interpretowania zagadnień praktycznych
przy pomocy teorii grafów.
Zespół realizujący: prof. dr hab. Michał Morayne
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA
MAP001151 Godz. ZZU 15 Wykład ECTS: 1
PROBABILITY THEORY
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Poznanie podstawowych pojęć i metod rachunku prawdopodobieństwa. Poznanie
klasycznych rozkładów probabilistycznych, ich własności i zastosowań w zagadnieniach praktycznych
w różnych dziedzinach nauki i techniki.
Zespół realizujący: Prof. dr hab. Tadeusz Inglot, Dr hab. Agnieszka Jurlewicz
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA
MAP004702 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 3
PROBABILITY THEORY
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Poznanie podstawowych pojęć probabilistyki i ich zastosowania w modelowaniu
matematycznym. Poznanie klasycznych rozkładów probabilistycznych, ich własności i zastosowań w
zagadnieniach praktycznych w różnych dziedzinach nauki i techniki. Nabycie umiejętności kreowania
modeli statystycznych wraz z formułowaniem założeń. Nabycie umiejętności dobierania procedur
i algorytmów obliczeniowych do sprecyzowanych zadań analiz statystycznych.
Zespół realizujący: Prof. dr hab. Tadeusz Inglot, Dr hab. inż. Maciej Wilczyński
RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE
MAP002039 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 2
ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS
Godz. ZZU 15 Ćwiczenia ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Zdobycie podstawowej wiedzy o równaniach różniczkowych zwyczajnych I i II rzędu oraz
na temat układów równań różniczkowych. Zdobycie umiejętności dobrania właściwej metody
rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych oraz układów równań różniczkowych.
Kształtowanie i utrwalanie umiejętności wyszukiwania informacji oraz jej analizy.
Zespół realizujący: prof. dr hab. Wojciech Okrasiński
RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE
MAP003062 Godz. ZZU 15 Wykład ECTS: 2
ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS
Godz. ZZU 15 Ćwiczenia ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Poznanie podstawowych typów równań różniczkowych zwyczajnych i metod ich
rozwiązywania. Nabycie umiejętności układania równań różniczkowych do opisu prostych modeli w
fizyce i technice. Opanowanie metody operatorowej Laplace’a do rozwiązywania równań oraz
układów równań różniczkowych. Poznanie podstawowych metod badania stabilności układów
równań różniczkowych.
116
Zespół realizujący: doc. dr Zbigniew Skoczylas
RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE
I FUNKCJE ZESPOLONE
MAP001073 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 2
Godz. ZZU 15 Ćwiczenia ECTS: 1
DIFFERENTIAL EQUATIONS AND COMPLEX FUNCTIONS
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Opanowanie umiejętności rozwiązywania podstawowych typów równań różniczkowych
zwyczajnych rzędu pierwszego i wyższych. Poznanie podstawowych metod rozwiązywania układów
równań różniczkowych liniowych oraz elementów teorii stabilności. Opanowanie umiejętności
stosowania znanych praw fizyki do układania równań różniczkowych będących modelami
matematycznymi dla rozmaitych zagadnień nauki i techniki. Zdobycie podstawowej wiedzy
dotyczącej funkcji zespolonych, w szczególności poznanie własności najważniejszych funkcji
elementarnych oraz pojęcia funkcji holomorficznej. Poznanie podstawowych własności i metod
obliczania całek krzywoliniowych zespolonych. Poznanie podstawowych własności przekształcenia
Laplace'a i opanowanie umiejętności jego stosowania do rozwiązywania równań różniczkowych
liniowych o stałych współczynnikach oraz układów takich równań. Zdobycie podstawowej wiedzy o
szeregach zespolonych liczbowych i potęgowych. Opanowanie podstawowej wiedzy dotyczącej
punktów osobliwych i residuów oraz opanowanie umiejętności stosowania residuów do obliczania
całek i znajdywania oryginału transformaty Laplace'a.
Zespół realizujący: Dr Jolanta Długosz
RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE A MAP003014 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 3
ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS A
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Poznanie podstawowych typów równań różniczkowych zwyczajnych i metod ich
rozwiązywania. Nabycie umiejętności układania równań różniczkowych do opisu prostych modeli w
fizyce i technice. Opanowanie metody operatorowej Laplace’a do rozwiązywania równań oraz
układów równań różniczkowych. Poznanie podstawowych metod badania stabilności układów
równań różniczkowych.
Zespół realizujący: doc. dr Zbigniew Skoczylas
STATYSTYKA I RACHUNEK
PRAWDOPODOBIEŃSTWA
MAP003016 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 2
Godz. ZZU 30 Ćwiczenia ECTS: 2
STATISTICS AND PROBABILITY THEORY
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Poznanie podstawowych metod analizy opisowej i graficznej danych empirycznych.
Nabycie umiejętności stosowania analizy opisowej i graficznej danych empirycznych. Poznanie
podstawowych pojęć probabilistyki i ich zastosowania w modelowaniu matematycznym. Nabycie
umiejętności kreowania modeli statystycznych wraz z formułowaniem założeń. Nabycie umiejętności
dobierania procedur i algorytmów obliczeniowych do sprecyzowanych zadań analiz statystycznych.
Nabycie umiejętności stosowania nabytej wiedzy do tworzenia i analizy modeli statystycznych w celu
rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych w różnych dziedzinach nauki i techniki.
Zespół realizujący: Dr hab. inż. Krzysztof Szajowski, prof. nadzw. PWr, Dr hab. inż. Maciej Wilczyński,
Dr inż. Alicja Janic
STATYSTYKA MATEMATYCZNA
MAP003031 Godz. ZZU 15 Wykład ECTS: 3
MATHEMATICAL STATISTICS
Forma zajęć: Wykład W2 I stopień
Opis kursu: Nabycie umiejętności tworzenia modeli statystycznych wraz z formułowaniem założeń.
Nabycie umiejętności dobierania procedur i algorytmów obliczeniowych do sprecyzowanych zadań
analiz statystycznych. Nabycie umiejętności stosowania wiedzy do analizy modeli statystycznych w
117
celu rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych w różnych dziedzinach nauki i techniki.
Zespół realizujący: Dr hab. inż. Krzysztof Szajowski, prof. nadzw. PWr, Dr hab. inż. Maciej Wilczyński,
Dr inż. Alicja Janic
STATYSTYKA MATEMATYCZNA
MAP003033 Godz. ZZU 15 Wykład ECTS: 2
MATHEMATICAL STATISTICS
Godz. ZZU 15 Ćwiczenia ECTS: 1
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Poznanie podstawowych pojęć probabilistyki i ich zastosowania w modelowaniu
matematycznym. Poznanie klasycznych rozkładów probabilistycznych, ich własności i zastosowań w
zagadnieniach praktycznych w różnych dziedzinach nauki i techniki. Nabycie umiejętności kreowania
modeli statystycznych wraz z formułowaniem założeń. Nabycie umiejętności dobierania procedur
i algorytmów obliczeniowych do sprecyzowanych zadań analiz statystycznych.
Zespół realizujący: Dr hab. inż. Maciej Wilczyński, Dr inż. Alicja Janic
STATYSTYKA STOSOWANA
MAP001079 Godz. ZZU 15 Wykład ECTS: 2
APPLIED STATISTICS
Forma zajęć: Wykład W2 I stopień
Opis kursu: Poznanie i nabycie umiejętności stosowania podstawowych metod analizy opisowej
i graficznej danych empirycznych. Poznanie podstawowych pojęć probabilistyki i ich zastosowania w
modelowaniu matematycznym. Nabycie umiejętności kreowania modeli statystycznych wraz z
formułowaniem założeń. Nabycie umiejętności dobierania procedur i algorytmów obliczeniowych do
sprecyzowanych zadań analiz statystycznych.
Zespół realizujący: Dr hab. inż. Krzysztof Szajowski, prof. nadzw. PWr, Dr hab. inż. Maciej Wilczyński,
Dr inż. Alicja Janic
STATYSTYKA STOSOWANA
MAP003061 Godz. ZZU 15 Wykład ECTS: 2
APPLIED STATISTICS
Godz. ZZU 15 Ćwiczenia ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład W2 I stopień
Opis kursu: Poznanie i nabycie umiejętności stosowania podstawowych metod analizy opisowej
i graficznej danych empirycznych. Poznanie podstawowych pojęć probabilistyki i ich zastosowania w
modelowaniu matematycznym. Nabycie umiejętności kreowania modeli statystycznych wraz z
formułowaniem założeń. Nabycie umiejętności dobierania procedur i algorytmów obliczeniowych do
sprecyzowanych zadań analiz statystycznych.
Zespół realizujący: Dr hab. inż. Krzysztof Szajowski, prof. nadzw. PWr, Dr hab. inż. Maciej Wilczyński,
Dr inż. Alicja Janic
STATYSTYKA STOSOWANA
MAP004005 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 3
APPLIED STATISTICS
Forma zajęć: Wykład W5 I stopień
Opis kursu: Poznanie podstawowych pojęć probabilistyki i ich zastosowania w modelowaniu
matematycznym. Poznanie i nabycie umiejętności stosowania podstawowych metod analizy opisowej
i graficznej danych empirycznych. Nabycie umiejętności kreowania modeli statystycznych wraz z
formułowaniem założeń. Nabycie umiejętności dobierania procedur i algorytmów obliczeniowych do
sprecyzowanych zadań analiz statystycznych.
Zespół realizujący:, prof. nadzw. PWr, Dr hab. inż. Maciej Wilczyński,
Dr inż. Alicja Janic
WSTĘP DO RACHUNKU
PRAWDOPODOBIEŃSTWA
I STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ
MAP002037 Godz. ZZU 15 Wykład ECTS: 1
Godz. ZZU 15 Ćwiczenia ECTS: 1
INTRODUCTION TO PROBABILITY THEORY AND MATHEMATICAL STATISTICS
118
Forma zajęć: Wykład W11 I stopień
Opis kursu: Poznanie podstawowych pojęć i metod rachunku prawdopodobieństwa i statystyki
matematycznej. Poznanie klasycznych rozkładów probabilistycznych, ich własności i zastosowań.
Zespół realizujący: Dr hab. Agnieszka Jurlewicz, prof. nadzw. PWr
WSTĘP DO STATYSTYKI PRAKTYCZNEJ
MAP002047 Godz. ZZU 15 Wykład ECTS: 2
INTRODUCTION TO PRACTICAL STATISTICS
Godz. ZZU 15 Ćwiczenia ECTS: 1
Forma zajęć: Wykład W3 BT II stopień
Opis kursu: Poznanie i nabycie umiejętności stosowania podstawowych metod analizy opisowej
i graficznej danych empirycznych. Poznanie podstawowych pojęć probabilistyki i ich zastosowania w
modelowaniu matematycznym. Nabycie umiejętności kreowania modeli statystycznych wraz z
formułowaniem założeń. Nabycie umiejętności dobierania procedur i algorytmów obliczeniowych do
sprecyzowanych zadań analiz statystycznych.
Zespół realizujący: Prof. dr hab. Krzysztof Bogdan
WSTĘP DO STATYSTYKI PRAKTYCZNEJ
MAP003053 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 3
INTRIDUCTION TO THE PRACTICE OF STATISTICS
Forma zajęć: Wykład W3 II stopień
Opis kursu: Poznanie i nabycie umiejętności stosowania podstawowych metod analizy opisowej
i graficznej danych empirycznych. Poznanie podstawowych pojęć probabilistyki i ich zastosowania w
modelowaniu matematycznym. Nabycie umiejętności tworzenia modeli statystycznych wraz z
formułowaniem założeń. Nabycie umiejętności dobierania procedur i algorytmów obliczeniowych do
sprecyzowanych zadań analiz statystycznych.
Zespół realizujący: Prof. dr hab. Krzysztof Bogdan
FIZYKA
FIZYKA DLA ARCHITEKTÓW, CZ. 1
FZP002022 Godz. ZZU 30
PHYSICS FOR ARCHITECTS, PART 1
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Nabycie przez studenta podstawowej wiedzy z następujących działów fizyki : mechaniki
klasycznej punktu i bryły sztywnej, elementów teorii względności, termodynamiki fenomenologicznej.
Wykształcenie umiejętności jakościowego rozumienia i interpretacji – w oparciu o prawa fizyki –
wybranych zjawisk, procesów i teorii fizycznych.
Zespół realizujący: prof. dr hab. Janusz M. Pawlikowski
FIZYKA DLA ARCHITEKTÓW, CZ. 2
FZP003019 Godz. ZZU 30 ECTS: 3
PHYSICS FOR ARCHITECTS, PART 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Nabycie przez studenta podstawowej wiedzy z następujących działów fizyki : mechaniki
klasycznej punktu i bryły sztywnej, elementów teorii względności, termodynamiki fenomenologicznej.
Wykształcenie umiejętności jakościowego rozumienia i interpretacji – w oparciu o prawa fizyki –
wybranych zjawisk, procesów i teorii fizycznych.
Zespół realizujący: prof. dr hab. Janusz M. Pawlikowski
FIZYKA
FZP003023 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 4
Godz. ZZU 30 Ćwiczenia ECST:2
PHYSICS
119
Forma zajęć: Wykład W7 IŚ I stopień
Opis kursu: Nabycie podstawowej wiedzy z wybranych działów fizyki klasycznej i fizyki współczesnej.
Zdobycie umiejętności jakościowego rozumienia wybranych zasad i praw fizyki klasycznej i fizyki
współczesnej oraz ilościowej analizy wybranych zjawisk z tego zakresu wiedzy. Rozwijanie
kompetencji społecznych obejmujących inteligencję emocjonalną polegającą na umiejętności
współpracy w grupie studenckiej i mającej na celu efektywne rozwiązywanie problemów i realizację
zadań. Utrwalanie poczucia odpowiedzialności, uczciwości i rzetelności w postępowaniu w
środowisku akademickim i społeczeństwie.
Zespół realizujący: dr hab.inż. Włodzimierz Salejda, prof. nadzw. PWr
FIZYKA
FZP003023 Godz. ZZU 30 Wykład ECST: 4
PHYSICS
Godz. ZZU 30 Ćwiczenia ECST:2
Forma zajęć: Wykład W7 OŚ I stopień
Opis kursu: Nabycie podstawowej wiedzy z wybranych działów fizyki klasycznej i fizyki współczesnej.
Zdobycie umiejętności jakościowego rozumienia wybranych zasad i praw fizyki klasycznej i fizyki
współczesnej oraz ilościowej analizy wybranych zjawisk z tego zakresu wiedzy. Rozwijanie
kompetencji społecznych obejmujących inteligencję emocjonalną polegającą na umiejętności
współpracy w grupie studenckiej i mającej na celu efektywne rozwiązywanie problemów i realizację
zadań. Utrwalanie poczucia odpowiedzialności, uczciwości i rzetelności w postępowaniu w
środowisku akademickim i społeczeństwie.
Zespół realizujący: dr hab.inż. Arkadiusz Wójs,
FIZYKA
FZP001067 Godz. ZZU 30 Wykład ECST: 4
PHYSICS
Godz. ZZU 15 Ćwiczenia ECST: 1
Forma zajęć: Wykład W10 ZIP, TRN, AIR I stopień
Godz. ZZU 15 Laboratorium ECST: 1
Opis kursu: Nabycie podstawowej wiedzy z wybranych działów fizyki klasycznej i fizyki współczesnej.
Zdobycie umiejętności jakościowego rozumienia wybranych zasad i praw fizyki klasycznej i fizyki
współczesnej oraz ilościowej analizy wybranych zjawisk z tego zakresu wiedzy. Rozwijanie
kompetencji społecznych obejmujących inteligencję emocjonalną polegającą na umiejętności
współpracy w grupie studenckiej i mającej na celu efektywne rozwiązywanie problemów i realizację
zadań. Utrwalanie poczucia odpowiedzialności, uczciwości i rzetelności w postępowaniu w
środowisku akademickim i społeczeństwie.
Zespół realizujący: dr hab. inż. Henryk Kasprzak
FIZYKA OGÓLNA
FZP001052 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 3
Godz. ZZU 15 Ćwiczenia ECTS: 2
GENERAL PHYSICS
Forma zajęć: Wykład W8 I stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z obecnym stanem wiedzy z zakresu fizyki ogólnej. Osiągniecie
przez studentów klarownego poziomu wiedzy w wybranych reprezentatywnych obszarach fizyki
także współczesnej na tle jasno podanych założeń i poglądów tradycyjnej fizyki klasycznej.
Zespół realizujący: dr inż. Witold Jacak
FIZYKA OGÓLNA (w j. angielskim)
FZP001070 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 3
GENERAL PHYSICS
Godz. ZZU 15 Ćwiczenia ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład W10 I stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z obecnym stanem wiedzy z zakresu fizyki ogólnej. Osiągniecie
przez studentów klarownego poziomu wiedzy w wybranych reprezentatywnych obszarach fizyki
także współczesnej na tle jasno podanych założeń i poglądów tradycyjnej fizyki klasycznej.
Zespół realizujący: dr inż. Witold Jacak
FIZYKA 1.1.
FZP001057 Godz. ZZU 30 ECTS: 4
120
PHYSICS 1.1
Forma zajęć: Wykład W2, W8, W12, I stopień
Opis kursu: Nabycie podstawowej wiedzy, uwzględniającej jej aspekty aplikacyjne, z następujących
działów fizyki klasycznej: mechaniki klasycznej, ruchu drgającego i falowego, hydrostatyki
i hydrodynamiki, termodynamiki.
Zdobycie umiejętności jakościowego rozumienia, interpretacji oraz ilościowej analizy – w oparciu o
prawa fizyki – wybranych zjawisk i procesów fizycznych z zakresu: mechaniki klasycznej, ruchu
drgającego i falowego, hydrostatyki i hydrodynamiki, termodynamiki.
Nabywanie i utrwalanie kompetencji społecznych obejmujących inteligencję emocjonalną polegającą
na umiejętności współpracy w grupie studenckiej mającej na celu efektywne rozwiązywanie
problemów. Odpowiedzialność, uczciwość i rzetelność w postępowaniu; przestrzeganie obyczajów
obowiązujących w środowisku akademickim i społeczeństwie.
Zespół realizujący: prof. dr hab. Ryszard Poprawski
FIZYKA 1.1A.
FZP001060 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 5
Godz. ZZU 30 Ćwiczenia ECTS: 4
PHYSICS 1.1
Forma zajęć: W4 I stopień
Opis kursu: Nabycie podstawowej wiedzy, uwzględniającej jej aspekty aplikacyjne, z następujących
działów fizyki klasycznej: mechaniki klasycznej, ruchu drgającego i falowego, hydrostatyki
i hydrodynamiki, termodynamiki.
Zdobycie umiejętności jakościowego rozumienia, interpretacji oraz ilościowej analizy – w oparciu o
prawa fizyki – wybranych zjawisk i procesów fizycznych z zakresu: mechaniki klasycznej, ruchu
drgającego i falowego, hydrostatyki i hydrodynamiki, termodynamiki.
Zespół realizujący: Prof. dr hab. Janusz M. Pawlikowski
FIZYKA 1.1B.
FZP001061 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 4
PHYSICS 1.1B.
Godz. ZZU 15 Ćwiczenia ECTS
Forma zajęć: Wykład W8 I stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z obecnym stanem wiedzy z zakresu fizyki ogólnej. Osiągniecie
przez studentów klarownego poziomu wiedzy w wybranych reprezentatywnych obszarach fizyki
także współczesnej na tle jasno podanych założeń i poglądów tradycyjnej fizyki klasycznej.
Zespół realizujący: Prof. dr hab. inż. Lucjan Jacak
FIZYKA 1.2.
FZP001058 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 4
PHYSICS 1.2.
Godz. ZZU 30 Ćwiczenia ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład W5, W6, W10, W12 I stopień
Opis kursu: Nabycie podstawowej wiedzy, uwzględniającej jej aspekty aplikacyjne, z następujących
działów fizyki klasycznej: mechaniki klasycznej, ruchu drgającego i falowego, hydrostatyki i
hydrodynamiki, termodynamiki.
Zdobycie umiejętności jakościowego rozumienia, interpretacji oraz ilościowej analizy – w oparciu o
prawa fizyki – wybranych zjawisk i procesów fizycznych z zakresu: mechaniki klasycznej, ruchu
drgającego i falowego, hydrostatyki i hydrodynamiki, termodynamiki.
Nabywanie i utrwalanie kompetencji społecznych obejmujących inteligencję emocjonalną polegającą
na umiejętności współpracy w grupie studenckiej mającej na celu efektywne rozwiązywanie
problemów. Odpowiedzialność, uczciwość i rzetelność w postępowaniu; przestrzeganie obyczajów
obowiązujących w środowisku akademickim i społeczeństwie.
Zespół realizujący: Prof. dr hab. Janusz M. Pawlikowski, Jan Masajada, Janusz Andrzejewski
FIZYKA 1.6.
FZP001065 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 4
Godz. ZZU 30 Ćwiczenia ECTS: 2
PHYSICS 1.6.
Forma zajęć: Wykład W9 I stopień
121
Opis kursu: Nabycie podstawowej wiedzy, uwzględniającej jej aspekty aplikacyjne, z następujących
działów fizyki klasycznej: mechaniki klasycznej, ruchu drgającego i falowego, hydrostatyki i
hydrodynamiki, termodynamiki.
Zdobycie umiejętności jakościowego rozumienia, interpretacji oraz ilościowej analizy – w oparciu o
prawa fizyki – wybranych zjawisk i procesów fizycznych z zakresu: mechaniki klasycznej, ruchu
drgającego i falowego, hydrostatyki i hydrodynamiki, termodynamiki.
Nabywanie i utrwalanie kompetencji społecznych obejmujących inteligencję emocjonalną polegającą
na umiejętności współpracy w grupie studenckiej mającej na celu efektywne rozwiązywanie
problemów. Odpowiedzialność, uczciwość i rzetelność w postępowaniu; przestrzeganie obyczajów
obowiązujących w środowisku akademickim i społeczeństwie.
Zespół realizujący: dr hab. inż. Władysław A. Woźniak
FIZYKA 2.1.
FZP002072 Godz. ZZU 30 ECTS: 4
PHYSICS 2.1
Forma zajęć: Wykład W2, W6, W8 I stopień
Opis kursu: Nabycie podstawowej wiedzy, uwzględniającej jej aspekty aplikacyjne,
z następujących działów elektrodynamiki klasycznej: elektrostatyki, prądu elektrycznego,
magnetostatyki, indukcji elektromagnetycznej, fal elektromagnetycznych, optyki falowej.
Nabycie podstawowej wiedzy, uwzględniającej jej aspekty aplikacyjne, z następujących działów fizyki
współczesnej: szczególnej teorii względności, fizyki kwantowej, podstaw fizyki ciała stałego, fizyki
jądra atomowego, cząstek elementarnych i astrofizyki. Poznanie podstawowych technik i metod
pomiarowych wybranych wielkości fizycznych Zdobycie umiejętności: planowania i wykonywania
doświadczeń w Laboratorium Podstaw Fizyki (LPF) polegających na doświadczalnej weryfikacji
wybranych praw/zasad fizyki i mierzeniu wielkości fizycznych.
Nabywanie i utrwalanie kompetencji społecznych obejmujących inteligencję emocjonalną polegającą
na umiejętności współpracy w grupie studenckiej mającej na celu efektywne rozwiązywanie
problemów. Odpowiedzialność, uczciwość i rzetelność w postępowaniu; przestrzeganie obyczajów
obowiązujących w środowisku akademickim i społeczeństwie.
Zespół realizujący: dr hab. inż. Ewa Rysiakiewicz-Pasek
FIZYKA 2.8
FZP003002 Godz. ZZU 15 Wykład ECTS: 2
Godz. ZZU 15 Laboratorium ECTS: 1
PHYSICS 2.8
Forma zajęć: Wykład W4,W9, W10, W12 I stopień
Opis kursu: Nabycie podstawowej wiedzy, uwzględniającej jej aspekty aplikacyjne,
z następujących działów elektrodynamiki klasycznej: elektrostatyki, prądu elektrycznego,
magnetostatyki, indukcji elektromagnetycznej, fal elektromagnetycznych, optyki falowej, optyki
geometrycznej.
Nabycie podstawowej wiedzy, uwzględniającej jej aspekty aplikacyjne, z następujących działów fizyki
współczesnej: szczególnej teorii względności, fizyki kwantowej, podstaw fizyki ciała stałego, fizyki
jądra atomowego.
Poznanie podstawowych technik i metod pomiarowych wybranych wielkości fizycznych.
Zdobycie umiejętności: planowania i wykonywania doświadczeń w Laboratorium Podstaw Fizyki
(LPF) polegających na doświadczalnej weryfikacji wybranych praw/zasad fizyki i mierzeniu wielkości
fizycznych. Opracowania wyników pomiarów. Szacowania niepewności pomiarowych. Opracowania
pisemnego raportu z przeprowadzonych pomiarów z wykorzystaniem oprogramowania użytkowego.
Nabywanie i utrwalanie kompetencji społecznych obejmujących inteligencję emocjonalną polegającą
na umiejętności współpracy w grupie studenckiej mającej na celu efektywne rozwiązywanie
problemów. Odpowiedzialność, uczciwość i rzetelność w postępowaniu; przestrzeganie obyczajów
obowiązujących w środowisku akademickim i społeczeństwie.
Zespół realizujący: dr hab. inż. Jan Masajada
122
FIZYKA 2.11.
FZP001066 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 4
Godz. ZZU 30 Laboratorium ECTS: 2
PHYSICS 2.11
Forma zajęć: Wykład W9 I stopień
Opis kursu: Nabycie podstawowej wiedzy, uwzględniającej jej aspekty aplikacyjne,
z następujących działów elektrodynamiki klasycznej: elektrostatyki, prądu elektrycznego,
magnetostatyki, indukcji elektromagnetycznej, fal elektromagnetycznych, optyki falowej, optyki
geometrycznej.
Nabycie podstawowej wiedzy, uwzględniającej jej aspekty aplikacyjne, z następujących działów fizyki
współczesnej: szczególnej teorii względności, fizyki kwantowej, podstaw fizyki ciała stałego, fizyki
jądra atomowego.
Poznanie podstawowych technik i metod pomiarowych wybranych wielkości fizycznych.
Zdobycie umiejętności: planowania i wykonywania doświadczeń w Laboratorium Podstaw Fizyki
(LPF) polegających na doświadczalnej weryfikacji wybranych praw/zasad fizyki i mierzeniu wielkości
fizycznych. Opracowania wyników pomiarów. Szacowania niepewności pomiarowych. Opracowania
pisemnego raportu z przeprowadzonych pomiarów z wykorzystaniem oprogramowania użytkowego.
Nabywanie i utrwalanie kompetencji społecznych obejmujących inteligencję emocjonalną polegającą
na umiejętności współpracy w grupie studenckiej mającej na celu efektywne rozwiązywanie
problemów. Odpowiedzialność, uczciwość i rzetelność w postępowaniu; przestrzeganie obyczajów
obowiązujących w środowisku akademickim i społeczeństwie.
Zespół realizujący: dr hab. inż. Władysław A. Woźniak
FIZYKA 3.1.
FZP002079 Godz. ZZU 15 ECTS: 2
PHYSICS 3.1.
Forma zajęć: Laboratorium W4 I stopień
Opis kursu: Opanowanie umiejętności przeprowadzenia prostego eksperymentu. Uzyskanie
umiejętności opracowanie eksperymentu w postaci raportu. Uzyskanie umiejętności szacowania
niepewności uzyskanych rezultatów.
Zespół realizujący: dr hab. inż. Ewa Rysiakiewicz-Pasek
FIZYKA 3.3.
FZP002081 Godz. ZZU 15 Wykład ECTS: 2
PHYSICS 3.3.
Godz. ZZU 15 Laboratorium ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład W4 I stopień
Opis kursu: Zdobycie wiedzy w zakresie podstaw fizyki ciała stałego niezbędnej do rozumienia zasady
działania urządzeń półprzewodnikowych. Nabycie umiejętności przeprowadzenia prostych pomiarów
elektrycznych w celu wyznaczania podstawowych parametrów użytkowych badanych przyrządów.
Nabycie umiejętności pracy w zespole. Zrozumienie potrzeby samokształcenia.
Zespół realizujący: dr hab. Ewa Popko
FIZYKA A5
FZP001072 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 4
Godz. ZZU 15 Ćwiczenia ECTS: 1
PHYSICS A5
Forma zajęć: Wykład W5 I stopień
Opis kursu: Nabycie podstawowej wiedzy, uwzględniającej jej aspekty aplikacyjne, z następujących
działów fizyki klasycznej: mechaniki klasycznej, ruchu drgającego i falowego, termodynamiki.
Zdobycie umiejętności jakościowego rozumienia, interpretacji oraz ilościowej analizy – w oparciu o
prawa fizyki – wybranych zjawisk i procesów fizycznych z zakresu: mechaniki klasycznej, ruchu
drgającego i falowego, termodynamiki.
Utrwalanie kompetencji społecznych obejmujących inteligencję emocjonalną polegającą na
umiejętności współpracy w grupie studenckiej mającej na celu efektywne rozwiązywanie problemów.
Odpowiedzialność, uczciwość i rzetelność w postępowaniu; przestrzeganie obyczajów
obowiązujących w środowisku akademickim i społeczeństwie.
Zespół realizujący: doc. dr Stanisława Szarska
123
FIZYKA C5
FZP001073 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 4
Godz. ZZU 15 Laboratorium ECTS: 1
PHYSICS C5
Forma zajęć: Wykład W5 I stopień
Opis kursu: Nabycie podstawowej wiedzy, uwzględniającej jej aspekty aplikacyjne, z następujących
działów elektrodynamiki klasycznej: elektrostatyki, prądu elektrycznego, magnetostatyki, indukcji
elektromagnetycznej, fal elektromagnetycznych, optyki falowej.
Nabycie podstawowej wiedzy, uwzględniającej jej aspekty aplikacyjne, z następujących działów fizyki
współczesnej: szczególnej teorii względności, fizyki kwantowej, podstaw fizyki ciała stałego, fizyki
jądra atomowego, cząstek elementarnych i astrofizyki.
Poznanie podstawowych technik i metod pomiarowych wybranych wielkości fizycznych
Zdobycie umiejętności: planowania i wykonywania doświadczeń w Laboratorium Podstaw Fizyki (LPF)
polegających na doświadczalnej weryfikacji wybranych praw/zasad fizyki i mierzeniu wielkości
fizycznych, opracowania wyników pomiarów, szacowania niepewności pomiarowych, opracowania
pisemnego raportu z przeprowadzonych pomiarów z wykorzystaniem oprogramowania użytkowego.
Utrwalanie kompetencji społecznych obejmujących inteligencję emocjonalną polegającą na
umiejętności współpracy w grupie studenckiej mającej na celu efektywne rozwiązywanie problemów.
Odpowiedzialność, uczciwość i rzetelność w postępowaniu; przestrzeganie obyczajów
obowiązujących w środowisku akademickim i społeczeństwie.
Zespół realizujący: doc. dr Stanisława Szarska
FIZYKA E5
FZP003045 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 4
PHYSICS E5
Godz. ZZU 15 Ćwiczenia ECTS: 1
Forma zajęć: Wykład W5 I stopień
Opis kursu: Nabycie podstawowej wiedzy, uwzględniającej jej aspekty aplikacyjne, z następujących
działów fizyki klasycznej: mechaniki klasycznej, ruchu drgającego i falowego, termodynamiki.
Zdobycie umiejętności jakościowego rozumienia, interpretacji oraz ilościowej analizy – w oparciu o
prawa fizyki – wybranych zjawisk i procesów fizycznych z zakresu: mechaniki klasycznej, ruchu
drgającego i falowego, termodynamiki.
Utrwalanie kompetencji społecznych obejmujących inteligencję emocjonalną polegającą na
umiejętności współpracy w grupie studenckiej mającej na celu efektywne rozwiązywanie problemów.
Odpowiedzialność, uczciwość i rzetelność w postępowaniu; przestrzeganie obyczajów
obowiązujących w środowisku akademickim i społeczeństwie.
Zespół realizujący: dr hab.inż. Jacek Własak prof. nadzw. PWr
FIZYKA G5
FZP003044 Godz. ZZU 30 Wykład ECTS: 4
PHYSICS G5
Godz. ZZU 30 Laboratorium ECTS: 1
Forma zajęć: Wykład W5 I stopień
Opis kursu: Nabycie podstawowej wiedzy, uwzględniającej jej aspekty aplikacyjne, z następujących
działów elektrodynamiki klasycznej: elektrostatyki, prądu elektrycznego, magnetostatyki, indukcji
elektromagnetycznej i równań Maxwella, fal elektromagnetycznych, optyki falowej.
Nabycie podstawowej wiedzy, uwzględniającej jej aspekty aplikacyjne, z następujących działów fizyki
współczesnej: szczególnej teorii względności, fizyki kwantowej, podstaw fizyki ciała stałego, fizyki
jądra atomowego, cząstek elementarnych i astrofizyki, poznanie podstawowych technik i metod
pomiarowych wybranych wielkości fizycznych.
Zdobycie umiejętności: planowania i wykonywania doświadczeń w Laboratorium Podstaw Fizyki (LPF)
polegających na doświadczalnej weryfikacji wybranych praw/zasad fizyki i mierzeniu wielkości
fizycznych, opracowania wyników pomiarów, szacowania niepewności pomiarowych, opracowania
pisemnego raportu z przeprowadzonych pomiarów z wykorzystaniem oprogramowania użytkowego.
Utrwalanie kompetencji społecznych obejmujących inteligencję emocjonalną polegającą na
umiejętności współpracy w grupie studenckiej mającej na celu efektywne rozwiązywanie problemów.
124
Odpowiedzialność, uczciwość i rzetelność w postępowaniu;
obowiązujących w środowisku akademickim i społeczeństwie.
Zespół realizujący: dr hab.inż. Włodzimierz Salejda, prof. nadzw. PWr
przestrzeganie
obyczajów
FIZYKA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW
FZP007161 Godz. ZZU 15 ECTS: 1
PHYSICS OF ADVANCED MATERIALS
Forma zajęć: Wykład W2 II stopień
Opis kursu: Nabycie podstawowej wiedzy nt. zjawisk fizycznych decydujących o własnościach
nowoczesnych materiałów i wiedzy fizycznej niezbędnej do rozumienia procesów zachodzących
w nanoskali. Nabycie podstawowych umiejętności przewidywania teoretycznego oraz projektowania
i modelowania własności fizycznych współczesnych materiałów i nanomateriałów. Nabycie
i utrwalanie kompetencji, umożliwiających samodzielną ocenę efektywności, skutków społecznych
i ekologicznych niektórych technologii opartych na analizowanych zjawiskach.
Zespół realizujący: dr inż. Grzegorz Sęk
NATURA WSZECHŚWIATA
FZP001071 Godz. ZZU 30 ECTS: 1
NATURE OF COSMOS
Forma zajęć: Wykład W5 I stopień
Opis kursu: Nabycie podstawowej wiedzy o prawach przyrody/fizyki funkcjonujących we
Wszechświecie. Nabycie podstaw wiedzy o dwóch paradygmatach współczesnej filozofii przyrody:
mechanicystyczno-deterministycznym wraz z teorią względności oraz kwantowym.
Zespół realizujący: prof. dr hab. Janusz M. Pawlikowski
5. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO.
PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE
CZŁOWIEK I JEGO OSOBOWOŚĆ
FLH001559W Godz. ZZU 30
THE MAN AND HIS PERSONALITY
ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z podstawowymi kierunkami i koncepcjami osobowości.
Zapoznanie studentów z podstawowymi typami temperamentów i osobowości. Ukształtowanie
umiejętności analizy psychologicznej człowieka.
Zespół realizujący: dr Jan Wadowski
CZŁOWIEK I TECHNIKA.
FLH001558W Godz. ZZU 30
THE MAN AND TECHNOLOGY.
ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład (e-learning) I/II stopień
Opis kursu: Poznanie różnych poglądów i interpretacji dotyczących techniki. Pogłębienie rozumienia
relacji człowiek i technika. Zrozumienie indywidualnego i społecznego kontekstu funkcjonowania
techniki.
Zespół realizujący: dr Jan Wadowski
ESTETYKA PRZESTRZENI Z ELEMENTAMI
PNH003419W Godz. ZZU 30
SOCJOLOGII MIASTA I URBANIZACJI.
ECTS: 2
125
AESTHETICS OF ENVIRONMENT WITH ELEMENTS
of sociology of the city and urbanizations
Forma zajęć: Wykład (e-learning)
I/II stopień
Opis kursu: Zdobycie przez studentów elementarnej wiedzy z zakresu współczesnych estetyki
socjologii miasta i urbanizacji. Zapoznanie studentów ze znaczeniem estetyki przestrzeni dla
otoczenia. Ukształtowanie wrażliwości społecznej i estetycznej.
Zespół realizujący: dr Teresa Marcinów
ETYKA INŻYNIERSKA
FLH001665W Godz. ZZU 30
ECTS: 2
ENGINEERING ETHICS
Forma zajęć: Wykład (e-learning)
I/II stopień
Opis kursu: Zdobycie przez studentów elementarnej wiedzy z etyki ogólnej i zawodowej.
Ukształtowanie wrażliwości na dylematy moralne w pracy inżyniera. Zapoznanie studentów z
kodeksami etyki inżynierskiej.
Zespół realizujący: dr Krzysztof Serafin
ETYKA NOWYCH TECHNOLOGII
ETHICS OF THE NEW TECHNOLOGIES
FLH002378W Godz. ZZU 30
ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Uzyskanie przez studenta wiedzy w zakresie etycznych uwarunkowań nowych
technologii. Zapoznanie studenta z podstawowymi typami argumentacji w etyce i sposobami
uzasadniania ocen moralnych.
Zespół realizujący: dr Monika Małek
ETYKA ŚRODOWISKOWA
FLH002377W Godz. ZZU 30
ECTS: 2
ENVIRONMENTAL ETHICS
Forma zajęć: Wykład (e-learning) I/II stopień
Opis kursu: Uzyskanie przez studenta wiedzy w zakresie etycznych uwarunkowań działalności
inżynierskiej i jej wpływu na środowiska życia. Zapoznanie studenta z podstawowymi typami
argumentacji w etyce i sposobami uzasadniania ocen moralnych. Zdobycie umiejętności analizy,
interpretacji i oceny etycznej działalności inżynierskiej oraz jej wpływu na środowiska życia.
Zespół realizujący: dr Monika Małek
ETYKA. WYBRANE KIERUNKI I PROBLEMY
THE ETHICS. CHOSEN DIRECTIONS AND PROBLEMS.
FLH001155W Godz. ZZU 30
ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami etyki. Ukształtowanie wrażliwości
moralnej.
Zespół realizujący: Ks. prof. dr hab. Jerzy Machnacz
EUROPEJSKIE PROCESY INTEGRACYJNE
EUROPEAN INTEGRATING PROCESSES
PNH003208W Godz. ZZU 30
ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Student poznaje problematykę integrującej się Europy: praktyczne efekty i mechanizmy
integracji, zjawiska unifikacyjne na płaszczyznach: prawnej, gospodarczej, polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa (m.in. energetycznego), spójnej polityki w zakresie spraw wewnętrznych,
administracyjnych, społecznych oraz zagadnień kulturowych. Student poznaje cele i proces integracji
europejskiej Europy Środkowej i Wschodniej z Zachodem, ze szczególnym uwzględnieniem integracji
Polski (najgłębszej w jej dziejach) oraz jej wpływ na nową „architekturę europejską”, europejskie
koncepcje, struktury i instytucje. Student poznaje też dążenia reintegracyjne na Wschodzie pod egidą
Rosji oraz jej stosunki z Unią Europejską.
126
Zespół realizujący: dr Jerzy Kordas
FILOZOFIA
FLH002178W godz. ZZU 30
ECTS: 2
PHILOSOPHY
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów ze specyfiką myśli filozoficznej ze szczególnym uwzględnieniem
metod wnioskowania. Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy na temat podstawowych metod
wnioskowania, które reguluje i porządkuje nasze myślenie. Przedstawienie uwarunkowań
działalności inżynierskiej oraz ukazanie problemu społecznej odpowiedzialności nauki i techniki.
Zespół realizujący: dr hab. Marek Sikora, prof. PWr
FILOZOFIA NAUKI I TECHNIKI
PHILOSOPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
FLH002181W Godz. ZZU 30
ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z tym, co charakterystyczne w filozoficznej refleksji nad nauką
i techniką. Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy na temat podstawowych metod wnioskowania,
które regulują i porządkują nasze poznanie. Przedstawienie uwarunkowań działalności inżynierskiej
oraz ukazanie problemu społecznej odpowiedzialności takich dziedzin jak nauka i technika.
Zespół realizujący: dr hab. Marek Sikora, prof. PWr
FILOZOFIA TECHNIKI I ESTETYKA NOWYCH
TECHNOLOGII
FLH001664W godz. ZZU 30
ECTS: 2
PHILOSOPHY OF TECHNOLOGY AND AESTHETICS
OF NEW TECHNOLOGIES
Forma zajęć: Wykład (e-learning) I/II stopień
Opis kursu: Zdobycie przez studentów elementarnej wiedzy z zakresu filozofii techniki. Zapoznanie
studentów z podstawowymi zagadnieniami estetyki klasycznej i z zakresu estetyki nowych
technologii. Ukształtowanie wrażliwości estetycznej.
Zespół realizujący: dr Krzysztof Serafin
FILOZOFIA WSPÓŁCZESNA
FLH001350W godz. ZZU 30
CONTEMPORARY PHILOSOPHY
ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zaznajomienie studentów z głównymi nurtami filozofii współczesnej, głównie jej
reprezentantami i ich poglądami. Znajomość i umiejętność argumentacji. Umiejętność dyskutowania,
wyciągania wniosków.
Krytycyzm wobec innych stanowisk. Ukazanie dynamiki przemian
współczesnych filozoficznych „obrazów świata” oraz ich historycznych uwarunkowań. Pomoc w
szukaniu dobrych racji dla własnych przekonań.
Zespół realizujący: dr hab. Jacek Aleksander Prokopski
HUMANISTYCZNE ASPEKTY
ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO
FLH001767W godz. ZZU 30
ECTS: 2
HUMANISTIC ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Forma zajęć: Wykład (e-learning) I/II stopień
Opis kursu: Student nabywa podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania w społeczeństwie.
Student nabywa podstawowe umiejętności społeczne i ekologiczne. Student nabywa podstawowe
kompetencje społeczne i ekologiczne.
Zespół realizujący: dr Andrzej Postawa
HUMANISTYKA I TECHNOLOGIE
FLH001246W godz. ZZU 30
127
HUMANITIES AND TECHNOLOGIES
ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład (e-learning) I/II stopień
Opis kursu: W ramach wykładu student przyswaja wiedzę interdyscyplinarną na podstawie
charakterystyki dwóch głównych nurtów współczesnej nauki, humanistyki i nauk inżynieryjnotechnicznych, poprzez ukazanie wspólnych zagadnień oraz ich wzajemnych uwarunkowań. Specyfika
wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu humanistyki i nauk inżynieryjno-technicznych zostanie
przedstawiona na podstawie historycznego rozwoju filozofii techniki. Wskazane zostaną również
praktyczne zastosowania teorii z pogranicza humanistyki i nauk inżynieryjno-technicznych w
kontekście praktyki ewaluacji i oceny skutków zastosowania nowych technologii (technology
assessment). W celu przedstawienia opracowań pisemnych student zostaje zapoznany z metodologią
wyszukiwania literatury przedmiotowej, na podstawie której analizuje współczesne zmiany i
fenomeny życia społecznego wywołane przez nowe technologie. Przedstawione zostanie również tło
kształtowania kompetencji społecznych w kontekście wpływu nowych technologii bio-info-nano na
model współczesnego społeczeństwa i kultury.
Zespół realizujący: dr Tomasz Stępień
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - MEDIOZNASTWO
FLH001775W godz. ZZU 30
SOCIAL COMMUNICATION
ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład(e-learning) I/II stopień
Opis kursu: Student poosiada podstawową wiedzę o społeczeństwie. Student posiada podstawowe
umiejętności z zakresu obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów. Student posiada
podstawowe kompetencje z zakresu obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów.
Zespół realizujący: dr Andrzej Postawa
MYŚL POLITYCZNA
PNH004310W godz. ZZU 30
ECTS: 2
POLITICAL THOUGHT
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z elementarną wiedzą z zakresu europejskiej myśli politycznej XIX
i XX wieku. Opanowanie przez studentów umiejętności rozpoznawania oraz identyfikacji idei
i przekonań politycznych.
Zespół realizujący: dr Zdzisław Ilski
NAUKA I TECHNOLOGIE.
WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA Z FILOZOFII FIZYKI I MATEMATYKI
FLH001457W godz. ZZU 30
ECTS: 2
SCIENCE AND TECHNOLOGY.
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zaznajomienie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu filozofii, także
filozofii matematyki i filozofii fizyki, z uwzględnieniem najbardziej współczesnej problematyki.
Zespół realizujący: dr Łukasz Mścisławski
POLITOLOGIA
PNH004311W godz. ZZU 30
POLITOLOGY
ECTS:2
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą politologiczną w zakresie terminologii,
systemów politycznych, mechanizmów funkcjonowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
Opanowanie przez studentów umiejętności obserwacji i analizy życia politycznego. Pozyskanie przez
studentów kompetencji w zakresie współpracy i zespołowego rozwiązywania zadań
Zespół realizujący: dr Zdzisław Ilski
POLITOLOGIA
PNH004315W godz. ZZU 15
ECTS:1
POLITOLOGY
128
Forma zajęć: Wykład II stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą politologiczną w zakresie terminologii,
systemów politycznych, mechanizmów funkcjonowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
Opanowanie przez studentów umiejętności obserwacji i analizy życia politycznego. Pozyskanie przez
studentów kompetencji w zakresie współpracy i zespołowego rozwiązywania zadań.
Zespół realizujący: dr Zdzisław Ilski
POLSKA WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE
PNH003209W godz. ZZU 30
POLAND IN THE CONTEMPORARY EUROPE
ECTS:2
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Student poznaje dążenia Polski do współkształtowania nowej „architektury europejskiej”,
koncepcje i działania polskiej polityki zagranicznej oraz europejskie struktury i instytucje. Student
poznaje cele integracji europejskiej oraz bezpieczeństwa narodowego Polski, a także ich przesłanki na
tle zmian zachodzących w Polsce od 1989 roku.
Zespół realizujący: dr Jerzy Kordas
PRAKTYCZNA KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA
PKH004414C godz. ZZU 15
ECTS: 1
Practical Human Communication
Forma zajęć: Ćwiczenia I/II stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu teorii komunikowania
międzyludzkiego. Opanowanie przez studentów umiejętności samodzielnego i skutecznego
międzyosobowego porozumiewania się w strukturach zawodowych oraz na rynku pracy, w
gospodarce i społeczeństwie obywatelskim. Opanowanie przez studentów umiejętności budowania
strategii komunikowania interpersonalnego i kierowania występami publicznymi. Opanowanie przez
studentów umiejętności i kompetencji prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
Zespół realizujący: mgr Marianna Zacharewicz
PSYCHOLOGIA ARCHITEKTURY
PSH004107W godz. ZZU 30
PSYCHOLOGY OF ARCHITECTURE
ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład (e-learnig) I/II stopień
Opis kursu: Treści przedstawiane na zajęciach dotyczyć będą podstawowych kierunków badawczych
psychologii architektury. Podczas zajęć omówiony zostanie związek psychologii architektury z
psychologią poznawczą (percepcja formy, krajobrazu, zagadnienie pamięci w postrzeganiu
środowiska architektonicznego itp.) oraz psychologią środowiskową (środowisko przestrzennofizyczne w tradycji psychologii percepcji, społecznej i ekologicznej).
Zespół realizujący: dr hab. Alicja Kalus
TECHNOLOGICZNE TRANSFORMACJE SPOŁECZEŃSTWA FLH001249W godz. ZZU 30
TECHNOLOGICAL TRANSFORMATIONS OF SOCIETY
ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład (e-learning) I/II stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z głównymi współczesnymi teoriami kultury i społeczeństwa, z
podkreśleniem znaczenia nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie globalizacji,
m.in. społeczeństwa sieci, postindustrializmu i informacjonizmu. W celu przedstawienia opracowań
pisemnych student zostaje zapoznany z metodologią wyszukiwania literatury przedmiotowej, na
podstawie której analizuje współczesne zmiany i fenomeny życia społecznego wywołane przez nowe
technologie. Kształtowanie kompetencji społecznych charakterystycznych dla nowego modelu
społeczeństwa sieci, opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych oraz wskazanie
konkretnych obszarów ich zastosowania takich, jak ekonomia, media, komunikacja społeczna.
Zespół realizujący: dr Tomasz Stępień
TECHNOLOGIE W CYWILIZACJACH
PNH003420W godz. ZZU 30
129
TECHNOLOGIES IN CIVILIZATIONS
ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład (e-learning) I/II stopień
Opis kursu: Zagadnienia prezentowane w ramach kursu skoncentrowane są wokół szans i zagrożeń
wynikających z rozwoju technologicznego współczesnych cywilizacji. Przedstawione zostaną
przemiany cywilizacyjne zachodzące w różnych zakątkach świata. Celem kursu jest zapoznanie
studentów z rozumieniem pojęć kultura i cywilizacja w kontekście pedagogicznym, psychologicznym i
antropologicznym. Ponadto celem kursu jest uwrażliwienie studentów na problemy wynikające z
dynamicznego rozwoju technologicznego we współczesnych cywilizacjach, rozwijanie wrażliwości
międzykulturowej studentów oraz uświadomienie wpływu zachodzących zmian na życie społeczne.
Zespół realizujący: dr Teresa Marcinów
TEORIA WIEDZY
FLH002179W godz. ZZU 30
THEORY OF KNOWLEDGE
ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z tym, co charakterystyczne w filozoficznej refleksji nad wiedzą.
Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy na temat podstawowych metod wnioskowania, które
regulują i porządkują nasze poznanie. Przedstawienie uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz
ukazanie problemu społecznej odpowiedzialności takich dziedzin jak nauka i technika.
Zespół realizujący: dr hab. Marek Sikora, prof. PWr
TEORIA SYSTEMÓW POLITYCZNYCH
PNH004319W godz. ZZU 15
ECTS: 1
THE THEORY OF POLITICAL SYSTEMS
W
Ć
L
P
S
1
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą politologiczną w zakresie funkcjonowania
systemów politycznych. Opanowanie przez studentów umiejętności obserwacji i analizy życia
politycznego.
Zespół realizujący: dr Zdzisław Ilski
TRAKTATOWA OCHRONA PRAW AUTORSKICH
PRH003325W godz. ZZU 30
ECTS: 2
COPYRIGHT PROTECTION
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zaznajomienie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu traktatowej
ochrony praw autorskich z uwzględnieniem wieloaspektowości i wielkowymiarowości tego
zagadnienia.
Zespół realizujący: dr Renata Kopczyk
TRAKTATOWA OCHRONA PRAW AUTORSKICH
PRH003325W godz. ZZU 30
COPYRIGHT PROTECTION
ECTS: 1
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zaznajomienie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu traktatowej
ochrony praw autorskich z uwzględnieniem wieloaspektowości i wielkowymiarowości tego
zagadnienia .
Zespół realizujący: dr Renata Kopczyk
WIRTUALNE ŚWIATY A PRAWO
PRH003701W godz. ZZU 15
ECTS: 1
VIRTUAL WORLDS AND LAW
W
Ć
L
P
S
1
0
0
0
0
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
130
Opis kursu: Polskie źródła prawa. Zapoznanie się z podstawowymi instytucjami świata wirtualnego.
Analiza prawnych aspektów świata wirtualnego.
Zespół realizujący: dr Berenika Kaczmarek-Templin
WPROWADZENIE DO FILOZOFII
FLH002167Wgodz. ZZU 30
ECTS: 2
INTRODUCTION TO PHILOSOPHY
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zapoznanie słuchaczy ze specyfiką myśli filozoficznej ze szczególnym uwzględnieniem
metod rozumowania, które porządkuje i reguluje nasze myślenie. Przedstawienie uwarunkowań
działalności inżynierskiej oraz ukazanie problemu społecznej odpowiedzialności nauki i techniki.
Zespół realizujący: dr hab. Marek Sikora, prof. PWr
WSPÓLNOTA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
FLH002171W godz. ZZU 30
COMMUNITY AND RESPONSIBILITY.
ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład (e-learning) I/II stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami filozofii społecznej oraz filozofii
nauki i filozofii techniki. Przedstawienie uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ukazanie
problemu społecznej odpowiedzialności nauki i techniki.
Zespół realizujący: dr hab. Marek Sikora, prof. PWr
OFERTA KURSÓW ZAMAWIANYCH PRZEZ WYDZIAŁY DLA STUDENTÓW
ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA PO ROKU 2015
ZESPÓŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII WIEDZY
L.
godz.
ZZU
Pkt
ECST
Filozofia
30
2
FLH002181W
Filozofia nauki i techniki
30
1
W5
FLH002181W
Filozofia nauki i techniki
20
1
W5
FLH051511W
Filozofia nauki i techniki
30
1
W5
FLH052012W
Filozofia
20
1
W5
FLH052011W
Filozofia
30
1
W5
FLH051511W
Filozofia nauki i techniki Eka
30
1
W5
FLH051511W
Filozofia nauki i techniki Eka
30
1
W5
FLH052011W
Filozofia
30
1
W5
FLH052121W
Teoria wiedzy W5 AiR
20
1
W5
FLH052111W
Teoria wiedzy Eka
30
1
Dla
kogo
Kod Kursu
W5
FLH002178W
W5
nazwa
kursu
131
Autor
kursu
Prof. PWr, dr hab.
Marek Sikora
Prof. PWr, dr hab.
Marek Sikora
Prof. PWr, dr hab.
Marek Sikora
Prof. PWr, dr hab.
Marek Sikora
Prof. PWr, dr hab.
Marek Sikora
Prof. PWr, dr hab.
Marek Sikora
Prof. PWr, dr hab.
Marek Sikora
Prof. PWr, dr hab.
Marek Sikora
Prof. PWr, dr hab.
Marek Sikora
Prof. PWr, dr hab.
Marek Sikora
Prof. PWr, dr hab.
Marek Sikora
Prof. PWr, dr hab.
Marek Sikora
Prof. PWr, dr hab.
Marek Sikora
Prof. PWr, dr hab.
Marek Sikora
Prof. PWr, dr hab.
Marek Sikora
Prof. PWr, dr hab.
Marek Sikora
Prof. PWr, dr hab.
Marek Sikora
Prof. PWr, dr hab.
Marek Sikora
Prof. PWr, dr hab.
Marek Sikora
Prof. PWr, dr hab.
Marek Sikora
Prof. PWr, dr hab.
Marek Sikora
Prof. PWr, dr hab.
Marek Sikora
Prof. PWr, dr hab.
Marek Sikora
Prof. PWr, dr hab.
Marek Sikora
W5
FLH051511W
Filozofia nauki i techniki
20
1
W5
FLH052111W
Teoria wiedzy AIR
30
1
W5
FLH052111W
Teoria wiedzy AiR
20
1
W5
FLH052111W
Teoria wiedzy EKA
30
1
W5
FLH052011W
Filozofia AIR
30
1
W5
FLH052011W
Filozofia ang ENY Eka
20
1
W5
FLH052011W
Filozofia ang W5 Eka
30
1
W9
FLH092121W
Teoria wiedzy
15
1
W9
FLH092121W
Teoria wiedzy ang.
15
1
W4
FLEW001
Filozofia
30
1
W4
FLKW102
Filozofia - ang
30
1
W4
FLKW102
Filozofia
20
1
W4
FLKW102
Filozofia
20
1
W3
FLC028001W
Filozofia Nauki i Techniki
15
2
Dr Łukasz Mścisławski
W3
FLC028001W
Filozofia Nauki i Techniki
15
2
Dr Łukasz Mścisławski
W3
FLC023002W
W3_ Filozofia Nauki i Techniki
10
2
Dr Łukasz Mścisławski
W3
FLC023002W
Filozofia Nauki i Techniki.
15
2
Dr Łukasz Mścisławski
W2
FLC023002W
Filozofia Techniki i Estetyka
Nowych Technologii
10
2
Dr Łukasz Mścisławski
W2
FLH020576
Filozofia Techniki i Estetyka
Nowych Technologii
15
2
Dr Łukasz Mścisławski
W2
FLH020516
Filozofia Techniki i Estetyka
Nowych Technologii
10
2
Dr Łukasz Mścisławski
W2
FLH020516
Filozofia Techniki i Estetyka
Nowych Technologii
10
2
Dr Łukasz Mścisławski
W9
FLH020516
Filozofia Nauki i Techniki
15
2
Dr Łukasz Mścisławski
132
W9
FLH091512W
Filozofia Nauki i Techniki
Seminarium
8
2
Dr Łukasz Mścisławski
W9
FLH091512W
Filozofia Nauki i Techniki
10
2
Dr Łukasz Mścisławski
W9
FLH091511W
15
2
Dr Łukasz Mścisławski
W5
PSH050711W
15
2
W5
PSH050711W
10
1
W5
PSH050711W
15
2
W5
PSH050712W
15
2
W1
PSH010712W
15
1
W1
PSH010712W
10
1
W1
PSH010712W
15
1
W1
PSH010711W
15
1
W10
PSH100721W
15
1
W10
PSH100721W
15
1
W11
PSH100721W
W11
PSH110921S
W11
PSH110721S
W11
PSH110721S
W12
FLH120211W
W12
Filozofia Nauki i Techniki
_Seminarium
Autoprezentacja-o zarządzaniu
wywieranym wrażeniem
Autoprezentacja-o zarządzaniu
wywieranym wrażeniem
Autoprezentacja-o zarządzaniu
wywieranym wrażeniem
Autoprezentacja-o zarządzaniu
wywieranym wrażeniem
Autoprezentacja-o zarządzaniu
wywieranym wrażeniem
Autoprezentacja-o zarządzaniu
wywieranym wrażeniem
Autoprezentacja-o zarządzaniu
wywieranym wrażeniem
Autoprezentacja-o zarządzaniu
wywieranym wrażeniem
Autoprezentacja-o zarządzaniu
wywieranym wrażeniem
Autoprezentacja-o zarządzaniu
wywieranym wrażeniem
Autoprezentacja-o zarządzaniu
wywieranym wrażeniem
Ja wśród ludzi-ćwiczenia z
umiejętności intra- i
interpersonalnych
Autoprezentacja-o zarządzaniu
wywieranym wrażeniem
Self among others-excercises
in intra- and interpersonal
skills
x
Dr Katarzyna
Zahorodna
Dr Katarzyna
Zahorodna
Dr Katarzyna
Zahorodna
Dr Katarzyna
Zahorodna
Dr Katarzyna
Zahorodna
Dr Katarzyna
Zahorodna
Dr Katarzyna
Zahorodna
Dr Katarzyna
Zahorodna
Dr Katarzyna
Zahorodna
Dr Katarzyna
Zahorodna
Dr Katarzyna
Zahorodna
15
2
Dr Katarzyna
Zahorodna
15
1
Dr Katarzyna
Zahorodna
15
2
Dr Katarzyna
Zahorodna
Etyka
30
3
FLH120211W
Etyka
30
3
W8
FLH120211W
Etyka Nowych Technologii
15
2
W8
FLH082321W
Etyka Nowych Technologii
15
2
W8
FLH082321W
Etyka
15
1
W8
FLH080211W
Etyka
15
1
133
Dr Monika MałekOrłowska
Dr Monika MałekOrłowska
Dr Monika MałekOrłowska
Dr Monika MałekOrłowska
Dr Monika MałekOrłowska
Dr Monika MałekOrłowska
Dr Monika MałekOrłowska
Dr Monika MałekOrłowska
Dr Monika MałekOrłowska
Dr Monika MałekOrłowska
Dr Monika MałekOrłowska
Dr Monika MałekOrłowska
Dr Monika MałekOrłowska
Dr Monika MałekOrłowska
Dr Monika MałekOrłowska
W9
FLH090211W
Etyka
30
2
W9
FLH082321W
Etyka
15
2
W9
FLH092621S
Engineering Ethics
15
2
W10
FLH103511W
Etyka
15
2
W1
FLH012311W
Etyka Nowych Technologii.
15
1
W1
FLH012621S
Engineering.Ethics.S
15
2
W1
FLH012311W
Etyka nowych technologii
15
2
W2
FLH012311W
Engineering.Ethics.
15
2
W2
FLH022621S
Engineering.Ethics.
15
2
W3
FLC024004W
Philosophy of Science and
Technology
15
2
Dr Monika MałekOrłowska
W11
PKH110411W
Komunikacja_Społeczna
15
1
Dr Andrzej Radzio
W12
PKH120411W
Komunikacja_Społeczna
15
1
Dr Andrzej Radzio
W9
FLH092011W
Filozofia
30
2
Dr Andrzej Radzio
W9
FLH092012W
Filozofia
20
2
Dr Andrzej Radzio
ZESPÓŁ ANTROPOLOGII FILOZOFICZNEJ I ETYKI
Dla
kogo
Kod Kursu
W1
FLH010821S
W1
FLH010822S
W2
FLH020321
W2
FLH020381
W3
FLC012001w
nazwa
kursu
Etyka Inżynierska, II stopień,
studia stacjonarne,
seminarium
Etyka inżynierska, II stopień,
studia niestacjonarne,
seminarium
Etyka Inżynierska, II stopień,
studia stacjonarne,
seminarium
Etyka inżynierska, II stopień,
studia niestacjonarne,
seminarium
Etyka Inżynierska, I stopień,
studia stacjonarne, wykład
134
L.
godz.
ZZU
Pkt
ECST
15
2
10
2
15
2
10
2
15
1
Autor
kursu
Dr hab. Jan Wadowski
Dr hab. Jan Wadowski
Dr hab. Jan Wadowski
Dr hab. Jan Wadowski
Dr hab. Jan Wadowski
W3
FLH030812W
Etyka Inżynierska, I stopień,
studia niestacjonarne
10
1
W9
FLH090821S
Etyka Inżynierska, II stopień,
studia stacjonarne,
seminarium
15
2
W10
FLZ000134
Wstęp do filozofii, I stopień,
studia stacjonarne, wykład
30
2
W11
FLH110111W
Wprowadzenie do filozofii, I
stopień, stacjonarne, wykład
30
2
W9
FLH090822S
Etyka Inżynierska, II stopień,
studia niestacjonarne,
seminarium
10
2
Dr hab. Jacek
Prokopski
FLH200811W
Etyka Inżynierska, I stopień,
studia stacjonarne
15
1
Dr hab. Jacek
Prokopski
W12
FLH120211W
Etyka, I stopień, studia
stacjonarne
30
2
Dr hab. Jacek
Prokopski
W12
FLH202011W
Filozofia, I stopień, studia
stacjonarne
30
3
Dr hab. Jacek
Prokopski
W4
PSEW001
Etyka inżynierska, I stopień,
studia stacjonarne
15
1
Dr Teresa Marcinów
W4
PSKW001
Etyka inżynierska, I stopień,
studia niestacjonarne
10
1
Dr Teresa Marcinów
W7
FLH070812W
Etyka inżynierska, I stopień,
studia niestacjonarne
20
3
Dr Teresa Marcinów
W7
FLH070811W
Etyka inżynierska I stopień,
studia stacjonarne
30
3
Dr Krzysztof Serafin
W6
FLG108825
Etyka, I stopień, stacjonarne
30
3
Ks. prof. dr hab. Jerzy
Machnacz
W11
FLH110211W
Etyka, I stopień, stacjonarne,
wykład
30
2
Ks. prof. dr hab. Jerzy
Machnacz
W10
FLH102811W
Elementy etyki, I stopień,
stacjonarne
30
2
Ks. prof. dr hab. Jerzy
Machnacz
W10
FLH102711W
Elementy etyki i metodologii
nauk
30
2
Ks. prof. dr hab. Jerzy
Machnacz
W6
FLG108846
Etyka, I stopień,
niestacjonarne
20
2
Ks. prof. dr hab. Jerzy
Machnacz
W12
135
Dr hab. Jan Wadowski
Dr hab. Jan Wadowski
Dr hab. Jan Wadowski
Dr hab. Jan Wadowski
ZESPÓŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
L.
godz.
ZZU
Pkt
ECST
Autoprezentacja (seminarium)
15
2
Dr Emilia Mazurek
PKH4417S
Podstawy negocjacji
(seminarium)
15
5
Mgr Marianna
Zacharewicz
W10
PKH4417W
Podstawy negocjacji (wykład)
15
2
Mgr Marianna
Zacharewicz
W10
PNH004319W
Teoria systemów politycznych
10
2
Dr hab. Zdzisław Ilski
W10
PNH004319W
Teoria systemów politycznych
15
1
Dr hab. Zdzisław Ilski
W1
PSH012411W
Psychologia
30
3
Dr hab. Alicja Kalus
W1
PSH012412W
Psychologia
20
3
Dr hab. Alicja Kalus
W1
PSH012521S
Psychologia relacji
międzyludzkich
15
2
Dr hab. Alicja Kalus
W1
PSH013622S
Psychologia architektury i
estetyka krajobrazu
10
2
Dr hab. Alicja Kalus
Dla
kogo
Kod Kursu
W11
PSH112921S
W10
nazwa
kursu
Autor
kursu
ZESPÓŁ POLITOLOGII I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
L.
godz.
ZZU
Pkt
ECST
Etyczno – prawne aspekty
działalności inżynierskiej
15
2
PRH071911W
Własność intelektualna
15
1
W12
PRH121911W
Własność intelektualna
15
1
W4
PREW002
15
1
Dr Renata Kopczyk
W4
PRKW001
10
1
Dr Renata Kopczyk
W5
PRH051011W
Intellectual Property Law
15
1
Dr Renata Kopczyk
W5
PRH051012W
Intellectual Property Law
15
1
Dr Renata Kopczyk
W6
PRH061921W
Ochrona własności
intelektualnej
15
2
Dr Renata Kopczyk
Dla
kogo
Kod Kursu
W7
PRH071311W
W7
nazwa
kursu
Własność intelektualna i
prawo autorskie(15h)
Własność intelektualna i
prawo autorskie
136
Autor
kursu
Dr Berenika
Kaczmarek-Templin
Dr Berenika
Kaczmarek-Templin
Dr Berenika
Kaczmarek-Templin
W6
PRH061922W
Ochrona własności
intelektualnej
10
1
Dr Renata Kopczyk
W5
PRH201911W
Własność intelektualna
15
2
Dr Renata Kopczyk
W5
PRH051912W
Własność intelektualna
15
2
Dr Renata Kopczyk
W9
PKH090421S
Komunikacja społeczna
15
2
Dr Jerzy Kordas
W9
PKH090422S
Komunikacja społeczna
8
2
Dr Jerzy Kordas
W2
FLH021621S
Etyka w biznesie
15
2
Dr Adriana MertaStaszczak
W2
FLH021622S
Etyka w biznesie
10
2
Dr Adriana MertaStaszczak
W2
FLH021621W
Etyka w biznesie
15
2
Dr Adriana MertaStaszczak
W2
FLH021721W
Ethics in business
30
2
Dr Adriana MertaStaszczak
W12
FLH123021W
Etyka i kultura zachowań w
biznesie
15
1
Dr Adriana MertaStaszczak
W12
FLH121611W
Etyka w biznesie
30
2
Dr Adriana MertaStaszczak
W2
SCH001155W
Socjologia Organizacji I
Kierowania
30
2
Dr Andrzej Postawa
W2
SCH000214
Socjologia Organizacji I
Kierowania
20
2
Dr Andrzej Postawa
W3
FLC018001W
Komunikacja Społeczna
10
1
Dr Andrzej Postawa
W3
FLC012002W
Komunikacja Społeczna
15
1
Dr Andrzej Postawa
W4
FLKU001
Komunikacja Społeczna
10
2
Dr Andrzej Postawa
W4
FLEU001
Komunikacja Społeczna
15
2
Dr Andrzej Postawa
W7
PKH070411W
Komunikacja Społeczna
15
1
Dr Andrzej Postawa
W7
PKH070412W
Komunikacja Społeczna
10
1
Dr Andrzej Postawa
W9
SCH090311S
Socjologia Organizacji
15
2
Dr Andrzej Postawa
137
W10
SCH001155W
Socjologia Organizacji I
Kierowania
10
2
Dr Andrzej Postawa
W11
SCH110311W
Socjologia Organizacji I
Kierowania
30
2
Dr Andrzej Postawa
W11
PKH110511W
Sztuka Publicznego
Przemawiania
15
1
Dr Andrzej Postawa
W12
SCH120321W
Socjologia Organizacji
15
1
Dr Andrzej Postawa
FLH012011W
Filozofia
30
3
Dr Tomasz Stępień
FLH012012W
Filozofia
20
3
Dr Tomasz Stępień
15
2
Dr Tomasz Stępień
10
2
Dr Tomasz Stępień
15
2
Dr Tomasz Stępień
10
2
Dr Tomasz Stępień
15
2
Dr Tomasz Stępień
10
2
Dr Tomasz Stępień
W1
W1
Wprowadzenie do filozofii
W2
FLH020416
W2
FLH020476
W2
FLH020616
W2
FLH020676
W3
FLH032011W
W3
FLH032012W
Wprowadzenie do filozofii
Filozofia społeczna
Filozofia społeczna
Filozofia
Filozofia
KURSY ZGŁOSZONE Z INNYCH JEDNOSTEK
Dla
kogo
Kod Kursu
W10 MMM7921 W
nazwa
kursu
L.
godz.
ZZU
Pkt
ECST
30
2
Historia wojen a postęp
technologii
Autor
kursu
Dr inż. Tomasz
Szulc
PRZEDMIOTY MENADŻERSKIE
CZŁOWIEK-BEZPIECZEŃSTWO-TECHNIKA
SCZ0302 Godz. ZZU 30
MAN SOCIETY TECHNOLOGY
ECTS: 1
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Ukazanie na wybranych przykładach społecznych konsekwencji rozwoju techniki
i nowych technologii we współczesnym świecie. Ukazanie zależności problematyki rozwoju człowieka
i jego otoczenia społeczno-technologicznego. Zaznajomienie z głównymi społecznymi
konsekwencjami rozwoju technologii i nowych form komunikowania.
Zespół realizujący: dr Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka
138
DESIGN I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PROJEKTOWYMI ZMZ000371W Godz. ZZU 60
DESIGN MANAGEMENT
ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład W8
Opis kursu: Zdobycie przez studenta wiedzy dotyczącej problematyki wzornictwa przemysłowego,
designu, myślenia projektowego i zarządzania procesami twórczymi w organizacjach gospodarczych.
Wyrobienie umiejętności myślenia projektowego (design thinking). Zdobycie umiejętności
prowadzenia i zarządzania procesem twórczym i pracami projektowymi (design management).
Zespół realizujący: dr inż. Adam Dzidowski
EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE INTERNETU
W DZIAŁALNOŚCI FIRMY
IEZ000302W Godz. ZZU 30
ECTS: 2
ECONOMICS
Forma zajęć: Wykład W10 Transport I stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami wykorzystania Internetu w
działalności gospodarczej. Dodatkowym celem jest przedstawienie studentom istotnych z punktu
widzenia działalności gospodarczej danych dotyczących handlu elektronicznego.
Zespół realizujący: dr inż. Grzegorz Chodak
KWALIFIKACJE MENEDŻERA
ZMZ000381 Godz. ZZU 15
MANAGER QUALIFICATION
ECTS: 1
Forma zajęć: Wykład /Ćwiczenia W8 I/II stopień
Opis kursu: Celem zajęć jest zapoznanie uczestnika z umiejętnościami, jakie powinien posiadać
menedżer. Zdobycie wiedzy z zakresu efektywnego kierowania oraz skutecznego podejmowania
decyzji. Zdobycie wiedzy w zakresie skutecznej komunikacji z pracownikami. Umiejętność
prowadzenia negocjacji. Zdobycie wiedzy w zakresie mechanizmów wpływu reklamy na decyzje
konsumenta.
Zespół realizujący: dr Zofia Zymonik
MARKETING I ZARZĄDZANIE
ENN 0701 Godz. ZZU 16
MARKETING AND MANAGEMENT
ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład II stopień niestacjonarny
Opis kursu: Zapoznanie z problematyką organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Przedstawienie
sposobów przeprowadzenia kontrolingu i zdiagnozowania funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Zapoznanie z podstawami działań marketingowych firmy i omówienie zasad tworzenia strategicznego
planu marketingowego.
Zespół realizujący: prof. dr hab. Artur Wilczyński
MARKETING I ZARZĄDZANIE
ESN 0365 Godz. ZZU 30
MARKETING AND MANAGEMENT
ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład II stopień
Opis kursu: Zapoznanie z problematyką organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Przedstawienie
sposobów przeprowadzenia kontrolingu i zdiagnozowania funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Zapoznanie z podstawami działań marketingowych firmy i omówienie zasad tworzenia strategicznego
planu marketingowego.
Zespół realizujący: prof. dr hab. Artur Wilczyński
MARKETING W INTERNECIE
IEZ000303S Godz. ZZU 15
ECTS: 2
MARKETING IN THE INTERNET
Forma zajęć: Seminarium
139
Opis kursu: Zapoznanie z aktualnymi możliwościami wykorzystania Internetu w pracy managera lub
specjalisty ds. marketingu. Omówione zostaną zagadnienia związane z wykorzystaniem sieci
rozległych w działaniach marketingowych przedsiębiorstw. Szczególny nacisk zostanie położony na
efektywne wykorzystanie nowego narzędzia, jakim jest Internet, w tworzeniu marketing miksu.
Omówiony zostanie też wpływ powstania sieci rozległych na zarządzanie strategiczne i operacyjne.
Przedstawione zostaną również studia przypadku poszczególnych przedsięwzięć.
Zespół realizujący: dr inż. Adam Dzidowski
MARKETING W INTERNECIE I MEDIACH CYFROWYCH
ZMZ0370W Godz. ZZU 15
MARKETING IN THE INTERNET AND DIGITAL MEDIA
ECTS: 1
Forma zajęć: Wykład W10
Opis kursu: Zdobycie przez studenta wiedzy dotyczącej problematyki współczesnego marketingu
w Internecie i mediach cyfrowych. Wyrobienie umiejętności analizy i planowania działań
marketingowych z użyciem nowoczesnych mediów w środowisku globalnym.
Zespół realizujący: dr Adam Dzidowski
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
ZMZ000121 Godz. ZZU 15
ESSENTIALS OF MANAGEMENT
ECTS: 1
Forma zajęć: Wykład W2 I/II stopień
Opis kursu: Nabycie podstawowej wiedzy, uwzględniającej jej aspekty aplikacyjne, odnośnie:
1. istoty i celów funkcjonowania przedsiębiorstwa,
2. cech przedsiębiorstw,
3. procesów zarządzania,
4. podstawowych problemów zarządzania,
5. relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem.
Zespół realizujący: dr Anna Zgrzywa-Ziemak
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
EKZ000126 Godz. ZZU 10
ECTS: 1
ESSENTIALS OF MANAGEMENT
Forma zajęć: Wykład W2 I stopień
Opis kursu: Nabycie podstawowej wiedzy, uwzględniającej jej aspekty aplikacyjne, odnośnie:
1. istoty i celów funkcjonowania przedsiębiorstwa,
2. cech przedsiębiorstw,
3. procesów zarządzania,
4. podstawowych problemów zarządzania,
5. relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem.
Zespół realizujący: dr Anna Zgrzywa-Ziemak
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
ZMR022562W Godz. ZZU 10
BASES OF MANAGEMENT
ECTS: 1
Forma zajęć: Wykład I stopień niestacjonarny
Opis kursu: Zapoznanie się z problematyką organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Poznanie
sposobów przeprowadzenia kontrolingu i zdiagnozowania funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Zespół realizujący: prof. dr hab. Artur Wilczyński
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
ZMR022507W Godz. ZZU 15
BASES OF MANAGEMENT
ECTS: 1
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Zapoznanie się z problematyką organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Poznanie
sposobów przeprowadzenia kontrolingu i zdiagnozowania funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Zespół realizujący: prof. dr hab. Artur Wilczyński
140
PODSTAWY BIZNESU Z ELEMENTAMI
OCHRONY WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJZARZĄDZANIA
ZMZ000119 Godz. ZZU 30
ECTS: 3
PRINCIPLES OF BUSSINES WITH ELEMENTS
OF PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY
Forma zajęć: Wykład W11 II stopień
Opis kursu: Przekazanie studentom wiedzy o procesach tworzenia, rozwoju oraz zarządzania
przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem jednoosobowej działalności osób fizycznych oraz
uświadomienie studentom szans oraz głównych zagrożeń ich źródeł w prowadzeniu małego biznesu.
Przekazanie studentom wiedzy na temat procesu opracowania wielowariantowego biznes planu dla
małego biznesu. Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej rodzajów, sposobów i systemów
ochrony oraz wykorzystania zasobów intelektualnych, podlegających prawom własności
intelektualnej (zarówno własności przemysłowej (wynalazki, wzory, oznaczenia itp.) jak i prawom
autorskim (utwory literackie, opracowania naukowe, dzieła artystyczne oraz programy komputerowe
i bazy danych). Zapoznanie studentów z dostępnymi źródłami informacji o chronionej własności
intelektualnej (informacji patentowej) oraz celów i sposobów ich wykorzystania w procesie ochrony
wiedzy i w procesach innowacyjnych. Zapoznanie z podstawowymi strategiami i procesami
zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej.
Zespół realizujący: dr Anna Zabłocka-kluczka, dr inż. Lidia Żurawowicz
PRAWO I FINANSE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
PRZ000127 Godz. ZZU 60
ECTS: 2
LAW AND FINANCES IN THE ENTERPRISE
Forma zajęć: Wykład W8
Opis kursu: Zdobycie wiedzy i zapoznanie studentów z problematyką prawną funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Zdobycie wiedzy i zapoznanie studentów z problematyką finansową
funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Zespół realizujący: dr Aldona Dereń, dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka
PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA
FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW
PRZ000128 Godz. ZZU 15
ECTS: 1
LEGAL ASPECTS OF ADMINISTERING THE BUSINESS FINANCE
Forma zajęć: Wykład W8
Opis kursu: Zdobycie wiedzy w zakresie prawnych, ekonomicznych i finansowych aspektów
funkcjonowania przedsiębiorstw. Zdobycie umiejętności opracowywania strategii finansowania
działalności przedsiębiorstwa.
Zespół realizujący: dr Aldona Dereń, dr Agnieszka Parkitna
PRAWNE I SPOŁECZNE ASPEKTY OCHRONY PRACY
PRZ000131 Godz. ZZU 15
LEGAL AND SOCIAL ASPECTS OF LABOR PROTECTION
ECTS: 1
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Proponowana w ramach przedmiotu problematyka ma umożliwić znajomość
podstawowych zagadnień dotyczących prawnych aspektów ochrony stosunków pracy. Proponowana
w ramach przedmiotu problematyka ma umożliwić znajomość podstawowych zagadnień dotyczących
społecznych aspektów ochrony stosunków pracy.
Zespół realizujący: dr Aldona Dereń, dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka
SOCJOLOGIA DLA INŻYNIERÓW
SCZ0303 Godz. ZZU 15
ECTS: 1
SOCJOLOGY FOR ENGINEERS
Forma zajęć: Wykład I/ II stopień
141
Opis kursu: Przekazanie ogólnej wiedzy o mechanizmach społecznych. Zaznajomienie z głównymi
problemami współczesnego świata wynikającymi z rozwoju społecznego. Zaznajomienie z głównymi
społecznymi konsekwencjami rozwoju technologii i zmiany zasadniczych form gospodarowania
zasobami.
Zespół realizujący: dr Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka
SZTUKA REKLAMY
PSZ000319 Godz. ZZU 60
ECTS: 2
ART OF COMMERCIAL
Forma zajęć: Wykład W8 II stopień
Opis kursu: Zdobycie wiedzy dotyczącej konstruowania skutecznej reklamy, mechanizmów wpływu
na odbiorcę oraz znajomość determinantów, jakimi kieruje się klient w decyzjach zakupowych.
Zespół realizujący: dr inż. Radosław Ryńca
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
INZ004002W Godz. ZZU 30
ECTS: 2
INFORMATION TECHNOLOGY
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z podstawami technik informatycznych w zakresie: organizacji i
funkcjonowania komputera, oprogramowania systemowego i narzędziowego, wybranych aplikacji,
sieci komputerowych i Internetu, bezpieczeństwa.
Zespół realizujący: dr inż. Edward Bieleninik
WSTĘP DO GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
INZ004003W Godz. ZZU 30
INTRODUKCTION TO COMPUTER GRAPHICS
ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z elementarnymi technikami grafiki komputerowej w zakresie
syntezy obrazu płaskiego i wizualizacji scen przestrzennych. Nabycie praktycznych umiejętności
świadomego korzystania z programów graficznych do edycji obrazów i syntezy obrazów
fotorealistycznych. Nabycie umiejętności doboru stosowanych metod i narzędzi programistycznych
do potrzeb wynikających ze specyfiki konkretnego zastosowania grafiki komputerowej oraz tworzenia
aplikacji z zakresu 2Di 3D z wykorzystaniem tych narzędzi.
Zespół realizujący: dr inż. Jerzy Sas
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
KOMERCYJNYMI
ZMZ000364 Godz. ZZU 30
ECTS: 3
MANAGEMENT OF PROFIT MAKING REAL ESTATES
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje poznanie zasad i specyfiki zarządzania
nieruchomościami oraz inwestowania i zarządzania strategicznego nieruchomościami.
Zespół realizujący: dr inż. Andrzej Nowak doc. PWr
ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE
ZMR025508W Godz. ZZU 15
ECTS: 1
MARKETING MANAGEMENT
Forma zajęć: Wykład I/II stopień
Opis kursu: Zapoznanie się z podstawami działań marketingowych firmy. Poznanie zasad tworzenia
strategicznego planu marketingowego.
Zespół realizujący: prof. dr hab. Artur Wilczyński
ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE
MARKETING MANAGEMENT
Forma zajęć: Wykład I stopień niestacjonarny
142
ZMR025563W Godz. ZZU 10
ECTS: 1
Opis kursu: Zapoznanie się z podstawami działań marketingowych firmy. Poznanie zasad tworzenia
strategicznego planu marketingowego.
Zespół realizujący: prof. dr hab. Artur Wilczyński
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PRZYSZŁOŚCI
ZMZ000379 Godz. ZZU 60
FUTURE ENTERPRISE MANAGEMENT
ECTS: 2
Forma zajęć: Wykład W8 I/II stopień
Opis kursu: Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami zarzadzania, zarządzania
przedsiębiorstwem, jego organizacją i zasadami funkcjonowania. Uświadomienie słuchaczom roli
managera w sprawnym i skutecznym zarzadzaniu organizacją/przedsiębiorstwem. Przekazanie
podstawowej wiedzy z zakresu metod i technik zarządzania, znajomość trendów zarzadzania
współczesną i przyszłą organizacją.
Zespół realizujący: dr inż. Marian Molasy
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
ZMR022513W Godz. ZZU 15
MANAGEMENT OF A COMPANY
ECTS: 1
Forma zajęć: Wykład II stopień
Opis kursu: Zapoznanie się z problematyką organizacji i zarządzania strategicznego
przedsiębiorstwem, w tym przedsiębiorstwem infrastrukturalnym. Poznanie metod analizy
strategicznej w przedsiębiorstwie i wyboru strategii dla przedsiębiorstwa.
Zespół realizujący: prof. dr hab. Artur Wilczyński
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
ZMR022571W Godz. ZZU 11
MANAGEMENT OF A COMPANY
ECTS: 1
Forma zajęć: Wykład II stopień
Opis kursu: Zapoznanie się z problematyką organizacji i zarządzania strategicznego
przedsiębiorstwem, w tym przedsiębiorstwem infrastrukturalnym. Poznanie metod analizy
strategicznej w przedsiębiorstwie i wyboru strategii dla przedsiębiorstwa.
Zespół realizujący: prof. dr hab. Artur Wilczyński
ZARZĄDZANIE W WARUNKACH
GLOBALIZACJI I REGIONALIZACJI
ZMR022509W Godz. ZZU 15
ECTS: 1
FUTURE ENTERPRISE MANAGEMENT
Forma zajęć: Wykład I stopień
Opis kursu: Zapoznanie się z problematyką organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Poznanie
zjawisk globalizacji i regionalizacji oraz ich wpływu na działalność przedsiębiorstw.
Zespół realizujący: prof. dr hab. Artur Wilczyński
ZARZĄDZANIE W WARUNKACH
GLOBALIZACJI I REGIONALIZACJI
ZMR022564W Godz. ZZU 10
ECTS: 1
FUTURE ENTERPRISE MANAGEMENT
Forma zajęć: Wykład I stopień niestacjonarna
Opis kursu: Zapoznanie się z problematyką organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Poznanie
zjawisk globalizacji i regionalizacji oraz ich wpływu na działalność przedsiębiorstw.
Zespół realizujący: prof. dr hab. Artur Wilczyński
OFERTA KURSÓW ZAMAWIANYCH PRZEZ WYDZIAŁY DLA STUDENTÓW
ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA PO ROKU 2015
143
Dla
kogo
Kod
kursu
W11
ZMZ0119
W2
PSZ0322
W2
PSZ0324
W11
PSZ0323
W2
ZMZ0120
W2
ZMZ0147
W11
EKZ0147
W2
Nazwa Kursu
L.godz.
ZZU
Pkt
ECTS
30
3
30
3
Borkowska Anna
20
3
Borkowska Anna
30
3
Borkowska Anna
30
3
Bajcar Beata
20
3
Bajcar Beata
15
1
Ropuszyńska-Surma
Edyta
ZMZ0121 Podstawy zarządzania- studia stacjonarne
15
1
Zgrzywa-Ziemak Anna
W2
ZMZ0126 Podstawy zarządzania
10
1
Zgrzywa-Ziemak Anna
W2
EKZ0148
Ekonomika przedsiębiorstwa- studia
stacjonarne
15
1
Świda Adam
W2
EKZ0151
Ekonomika przedsiębiorstwa- studia
niestacjonarne
10
1
Świda Adam
W2
PRZ0132
30
3
Dereń Aldona
W2
PRZ0325
30
3
Żurawowicz Lidia
W2
PRZ0328
20
3
Dereń Aldona
W2
PRZ0329
20
3
Żurawowicz Lidia
W11
PRZ0326
30
3
Żurawowicz Lidia
W12
PRZ0327
30
3
Dereń Aldona
W4
ZMZ0122
15
1
Dobrowolska Anna
W4
ZMZ0129
10
1
Zymonik Zofia
W4
ZMZ0123 Przedsiębiorczość- studia stacjonarne
15
1
Skonieczny Jan
W4
ZMZ0130 Przedsiębiorczość- studia niestacjonarne
10
1
Skonieczny Jan
W11
ZMZ0145 Przedsiębiorczość- studia stacjonarne
15
1
Skonieczny Jan
W3
ZMZ0124 Nowoczesne tendencje zarządzania- studia
30
3
Zabłocka-Kluczka
Podstawy biznesu z elementami ochrony
własności intelektualnej- studia stacjonarne
Psychologia zarządzania zespołami- studia
stacjonarne
Psychologia zarządzania zespołami- studia
niestacjonarne
Psychologia zarządzania zespołami- studia
stacjonarne
Zarządzanie zespołem pracowników- studia
stacjonarne
Zarządzanie zespołem pracowników- studia
niestacjonarne
Ekonomiczne i prawne otoczenie
przedsiębiorstwa- studia stacjonarne
Ochrona własności intelektualnej- studia
stacjonarne
Ochrona własności intelektualnej- studia
stacjonarne
Ochrona własności intelektualnej- studia
niestacjonarne
Ochrona własności intelektualnej- studia
niestacjonarne
Ochrona własności intelektualnej- studia
stacjonarne
Ochrona własności intelektualnej- studia
stacjonarne
Podstawy zarządzania jakością- studia
stacjonarne
Podstawy zarządzania jakością- studia
niestacjonarne
144
Autor
kursu
Zabłocka-Kluczka
Anna
stacjonarne
Nowoczesne tendencje zarządzania- studia
niestacjonarne
Nowoczesne tendencje zarządzania- studia
stacjonarne
Nowoczesne tendencje zarządzania- studia
niestacjonarne
Przedsiębiorczość i innowacje- studia
stacjonarne
W3
ZMZ0131
W9
ZMZ0138
W9
ZMZ0139
W3
ZMZ0125
W11
EKZ0149 Microeconomics- studia stacjonarne
W11
EKZ0150
W12
PRZ0323
W12
PRZ0324
W11
PSZ0140
W2
EKZ0158
W3
ZMZ0127 Podstawy biznesu- studia stacjonarne
W2
EKZ0157
W11
Anna
Zabłocka-Kluczka
Anna
Zabłocka-Kluczka
Anna
Zabłocka-Kluczka
Anna
20
3
30
3
18
3
30
3
Skonieczny Jan
30
3
Maciejowska
Katarzyna
30
3
Nowak Andrzej
30
3
Żurawowicz Lidia
30
3
Żurawowicz Lidia
30
3
Bajcar Beata
15
1
Ropuszyńska_Surma
30
3
Zabłocka-Kluczka
Anna
10
1
Ropuszyńska_Surma
EKZ0152 Principles of economics- studia stacjonarne
30
3
Kowalska-Pyzalska
Anna
W11
EKZ0153 Energy economics- studia stacjonarne
30
3
Weron Rafał
W9
EKZ0154
15
1
Ropuszyńska_Surma
W9
EKZ0155
9
1
Ropuszyńska_Surma
15
1
Ropuszyńska_Surma
30
3
Dudycz Tadeusz
15
1
Dudycz Tadeusz
15
1
Pietroń Roman
30
3
Zgrzywa-Ziemak Anna
30
3
Zgrzywa-Ziemak Anna
15
1
Zgrzywa-Ziemak Anna
9
1
Zgrzywa-Ziemak Anna
W9
W9
W9
Ekonomika przedsiębiorstwa- studia
stacjonarne
Ochrona własności intelektualnej i
przemysłowej- studia stacjonarne
Intellectual and industrial property
protection- studia stacjonarne
Psychologia decyzji i ryzyka- studia
stacjonarne
Ekonomiczne i prawne otoczenie
przedsiębiorstwa- studia stacjonarne
Ekonomiczne i prawne otoczenie
przedsiębiorstwa- studia niestacjonarne
Ekonomia i prawo dla inżynierów- studia
stacjonarne
Ekonomia i prawo dla inżynierów- studia
niestacjonarne
Ekonomiczno-prawne aspekty
EKZ0156
przedsiębiorczości- studia stacjonarne
Ocena efektywności przedsięwzięć- studia
FBZ0328
stacjonarne
Rachunek kosztów dla inżyniera- studia
FBZ0329
stacjonarne
W9
ZMZ0133 Business modeling- studia stacjonarne
W12
ZMZ0134
W9
W9
W9
Contemporary management- studia
stacjonarne
Marketing and management - studia
ZMZ0135
stacjonarne
Nauka o przedsiębiorstwie- studia
ZMZ0136
stacjonarne
ZMZ0137 Nauka o przedsiębiorstwie- studia
145
niestacjonarne
W9
ZMZ0140 Process management- studia stacjonarne
15
1
Pietroń Roman
W9
ZMZ0141
Przedsiębiorczość strategiczna- studia
stacjonarne
30
3
Skonieczny Jan
W9
ZMZ0142
Przedsiębiorczość strategiczna-studia
niestacjonarne
18
3
Skonieczny Jan
W12
ZMZ0143
Współczesne zarządzanie- studia
stacjonarne
30
3
Zgrzywa-Ziemak Anna
W9
ZMZ0144 Zarządzanie jakością- studia stacjonarne
15
1
Greber Tomasz
W9
ZMZ0128
30
3
Bajcar Beata
W11
ZMZ0146 Podstawy zarządzania- studia stacjonarne
15
1
Zgrzywa-Ziemak Anna
zarządzanie zespołami pracowników- studia
stacjonarne
JĘZYKI OBCE
JĘZYK ANGIELSKI I stopień
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM A1
JZL100811C Godz. ZZU 60
ENGLISH LANGUAGE, LEVEL A1
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Zapoznanie z właściwą dla języka angielskiego wymową, intonacją i akcentem.
Zapoznanie z podstawowymi treściami i środkami językowymi w zakresie tematów z życia
codziennego oraz podstawowymi treściami interkulturowymi. Wykształcenie w podstawowym
zakresie działań językowych: rozumienia mowy i języka pisanego, mówienia, pisania i czytania.
Uświadomienie potrzeby samodzielnej pracy i przygotowanie studenta do samodzielnej nauki języka
angielskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka angielskiego
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM A2
JZL100812C Godz. ZZU 60
ENGLISH LANGUAGE, LEVEL A12
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Rozwijanie umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach życia codziennego
poprzez poszerzanie środków językowych (słownictwa i gramatyki). Kontynuowanie kształcenia
umiejętności językowych w zakresie słuchania, czytania, pisania i mówienia. Wzbogacenie wiedzy
interkulturowej. Przygotowanie i wdrażanie studenta do samodzielnej nauki języka angielskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka angielskiego
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM B1.1
JZL100813C Godz. ZZU 60
ENGLISH LANGUAGE, LEVEL B1.1
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Kształcenie kompetencji językowych przy wykorzystaniu posiadanych umiejętności
zdobytych na poprzednich poziomach. Rozwijanie sprawności językowych w zakresie komunikowania
się w sytuacjach życia codziennego z uwzględnieniem interkulturowości. Wprowadzenie wybranych
146
zagadnień języka stosowanego w środowisku pracy, odpowiednio do poziomu zaawansowania.
Przyuczanie studenta do samodzielnej nauki języka angielskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka angielskiego
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM B1.2
JZL100814C Godz. ZZU 60
ECTS: 2
ENGLISH LANGUAGE, LEVEL B1.2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Doskonalenie kompetencji językowych osiągniętych na poprzednich poziomach.
Integracja sprawności językowych z procesem komunikowania się dla potrzeb zawodowych
i towarzyskich, umożliwiających funkcjonowanie w wielokulturowym i
wielojęzycznym
społeczeństwie. Praca nad zagadnieniami języka stosowanego w środowisku pracy. Wdrażanie
studenta do samodzielnej nauki języka angielskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka angielskiego
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM B2, DLA W5
JZL100821C Godz. ZZU 60
ENGLISH LANGUAGE FOR STUDENTS OF ELECTRICAL FACULTY, LEVEL B2 ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem specjalistycznym ze studiowanej dziedziny.
Kształcenie kompetencji komunikacyjnych potrzebnych w kontaktach z cudzoziemcami zajmującymi
się zawodowo dziedziną elektryczności. Powtórzenie i utrwalenie kluczowych obszarów
gramatycznych oraz poszerzenie znajomości języka specjalistycznego. Wspomaganie pracy własnej.
Zespół realizujący: mgr Teresa Staszewska, mgr Elżbieta Szczawińska
JĘZYK ANGIELSKI-POZIOM B2 , CHEMIA
JZL100823C Godz. ZZU 60
ECTS: 2
ENGLISH LANGUAGE FOR CHEMISTRY STUDENTS, LEVEL B2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Doskonalenie umiejętności językowych zdobytych we wcześniejszych etapach nauki.
Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem specjalistycznym ze studiowanej lub pokrewnej dziedziny.
Wspieranie pracy własnej.
Zespół realizujący: mgr Joanna Leszkiewicz
JĘZYK ANGIELSKI DA CI PRACĘ-POZIOM B2
JZL100822C Godz. ZZU 60
ENGLISH LANGUAGE, ENGLISH CAN BUY YOU WORK, LEVEL B2
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem specjalistycznym związanym z pracą
zawodową lub pokrewnej dziedziny. Kształcenie kompetencji komunikacyjnych potrzebnych w
kontaktach z cudzoziemcami w środowisku zawodowym. Powtórzenie i utrwalenie kluczowych
obszarów gramatycznych oraz poszerzenie znajomości języka specjalistycznego. Wspieranie pracy
własnej.
Zespół realizujący: mgr Elżbieta Szczawińska
JĘZYK ANGIELSKI KOMUNIKCJA W MIEJSCU PRACY
POZIOM B2
JZL100820C Godz. ZZU 60
ECTS: 2
ENGLISH COMMUNICATION AT WORK, LEVEL B2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Zaznajomienie z różnymi rejestrami i stylami tekstów stosowanych w komunikacji
służbowej. Wyrobienie umiejętności korzystania z zasobów językowych w celu prowadzenia spotkań,
rozmów telefonicznych, negocjowania. Przygotowanie
studentów
do
samodzielnego
przeprowadzenia prezentacji wymaganej do pracy środowisku międzynarodowym.
Zespół realizujący: mgr Urszula Romańczuk
147
JĘZYK ANGIELSKI W NAUCE I TECHNICE
-POZIOM B2
JZL100819C Godz. ZZU 60
ECTS 2
ENGLISH IN SCIENCE AND TECHNOLOGY – LEVEL B2,
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Kształcenie kompetencji językowych przy wykorzystaniu posiadanych umiejętności
zdobytych na poprzednich poziomach. Rozwijanie sprawności językowych w zakresie komunikowania
się w sytuacjach codziennej pracy inżynierskiej. Wprowadzenie wybranych zagadnień języka
technicznego stosowanego w środowisku pracy, odpowiednio do poziomu zaawansowania.
Wdrażanie studenta do samodzielnej nauki języka angielskiego w aspekcie języka naukowo technicznego.
Zespół realizujący: mgr Mariusz Bednarski
JĘZYK ANGIELSKI W PRZEMYŚLE GÓRNICZYM
-POZIOM B2
JZL100818C Godz. ZZU 60
ECTS 2
ENGLISH LANGUAGE IN THE MINING INDUSTRY, LEVEL B2,
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Kształcenie i doskonalenie sprawności językowych dla potrzeb dalszego kształcenia
językowego. Praca nad wybranymi zagadnieniami technicznymi związanymi z przemysłem
wydobywczym. Praca nad przygotowaniem studentów do posługiwania się językiem typowym dla
środowiska pracy.
Zespół realizujący: mgr Dorota Pytel, mgr Anna Szczepanowska
JĘZYK ANGIELSKI-TECHNICZNY POZIOM B2
JZL100817C Godz. ZZU 60
TECHNICAL ENGLISH, LEVEL B2,
ECTS 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Kształcenie i doskonalenie sprawności językowych dla potrzeb dalszego kształcenia
językowego. Praca nad wybranymi zagadnieniami technicznymi. Praca nad przygotowaniem
studentów do posługiwania się językiem typowym dla środowiska pracy.
Zespół realizujący: mgr Renata Kasprzak
JĘZYK ANGIELSKI-TECHNICZNY POZIOM B2
JZL100816C Godz. ZZU 60
ECTS 2
TECHNICAL ENGLISH, LEVEL B2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem specjalistycznym ze studiowanej dziedziny.
Kształcenie kompetencji komunikacyjnych potrzebnych w kontaktach z cudzoziemcami zajmującymi
się zawodowo problematyką naukowo - techniczną. Powtórzenie i utrwalenie kluczowych obszarów
gramatycznych oraz poszerzenie znajomości języka specjalistycznego. Wspomaganie pracy własnej.
Zespół realizujący: mgr Janusz Derechowski, mgr Beata Jaśkowska-Derechowska
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM B2.1
JZL100533C Godz. ZZU 60
ECTS: 2
ENGLISH LANGUAGE, LEVEL B2.1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Kształcenie kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb zawodowych i nieformalnych.
Rozwijanie sprawności językowych niezbędnych dla dalszego doskonalenia językowego. Praca z
wybranymi zagadnieniami języka nauki i techniki.
Wspomaganie pracy własnej.
Zespół realizujący: Lektorzy języka angielskiego
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM B2.2
JZL100534C Godz. ZZU 60
ECTS: 3
ENGLISH LANGUAGE, LEVEL B2.2
148
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Kształcenie i rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb akademickich
i zawodowych. Doskonalenie wszystkich sprawności językowych niezbędnych dla dalszego rozwoju
językowego. Praca z zagadnieniami języka naukowo-technicznego. Wspieranie pracy własnej.
Zespół realizujący: Lektorzy języka angielskiego
JĘZYK ANGIELSKI DLA STUDENTÓW Z DYSLEKCJĄ,
POZIOM B2.2
JZL100828C Godz. ZZU 60
ECTS: 3
ENGLISH LANGUAGE FOR DYLEXIC STUDENTS, LEVEL B2.2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Kształcenie i rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb akademickich i
zawodowych. Doskonalenie wszystkich sprawności językowych niezbędnych dla dalszego rozwoju
językowego ze szczególnym uwzględnieniem czytania ze zrozumieniem. Praca z zagadnieniami języka
naukowo-technicznego. Wpieranie pracy własnej.
Zespół realizujący: mgr Ewa Mroczka
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM C1.1
JZL100535C Godz. ZZU 60
ENGLISH LANGUAGE, LEVEL C1.1
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Pogłębianie kompetencji komunikacyjnych w zakresie rozumienia i formułowania
wypowiedzi formalnej i nieformalnej w środowisku akademickim i zawodowym. Doskonalenie
sprawności językowych niezbędnych w środowisku akademickim i zawodowym. Wspieranie pracy
własnej.
Zespół realizujący: Lektorzy języka angielskiego
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM C1.2
JZL100536C Godz. ZZU 60
ENGLISH LANGUAGE, LEVEL C1.2
ECTS: 3
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Udoskonalenie zaawansowanych działań produktywnych, receptywnych
i interaktywnych. Doskonalenie umiejętności wypowiedzi na tematy specjalistyczne oraz
umiejętności prezentacji. Doskonalenie umiejętności rozumienia autentycznego specjalistycznego
tekstu i stylu, pisania dobrze skonstruowanych tekstów z wykorzystaniem wiedzy źródłowej.
Wykorzystanie pracy własnej.
Zespół realizujący: Lektorzy języka angielskiego
ENGLISH LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL B2.2
JZL1000639C ECTS 3
ENGLISH LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL C1.2
JZL1000640C ECTS 3
JĘZYK FRANCUSKI I STOPIEŃ
JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1
JZL100685C Godz. ZZU 60
FRENCH LANGUAGE, LEVEL A1
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Zapoznanie z właściwą dla języka francuskiego wymową, intonacją i akcentem.
Zapoznanie z podstawowymi treściami i środkami językowymi w zakresie tematów z życia
codziennego oraz podstawowymi treściami interkulturowymi. Wykształcenie w odstawowym
zakresie działań językowych: rozumienia mowy i języka pisanego, mówienia, pisania i czytania.
149
Uświadomienie potrzeby samodzielnej pracy i przygotowanie studenta do samodzielnej nauki języka
francuskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka francuskiego
JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A2
JZL100693C Godz. ZZU 60
ECTS: 2
FRENCH LANGUAGE, LEVEL A2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Rozwijanie umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach życia codziennego
poprzez poszerzanie środków językowych (słownictwa i gramatyki). Kontynuowanie kształcenia
umiejętności językowych w zakresie słuchania, czytania, pisania i mówienia. Wzbogacenie wiedzy
interkulturowej. Przygotowanie i wdrażanie studenta do samodzielnej nauki języka francuskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka francuskiego
JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM B1.1
JZL100538C Godz. ZZU 60
FRENCH LANGUAGE, LEVEL B1.1
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Kształcenie kompetencji językowych przy wykorzystaniu posiadanych umiejętności
zdobytych na poprzednich poziomach. Rozwijanie sprawności językowych w zakresie komunikowania
się w sytuacjach życia codziennego z uwzględnieniem interkulturowości. Wprowadzenie wybranych
zagadnień języka stosowanego w środowisku pracy, odpowiednio do poziomu zaawansowania.
Przyuczanie studenta do samodzielnej nauki języka francuskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka francuskiego
JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM B1.2
JZL100537C Godz. ZZU 60
ECTS: 2
FRENCH LANGUAGE, LEVEL B1.2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Doskonalenie kompetencji językowych osiągniętych na poprzednich poziomach.
Integracja sprawności językowych z procesem komunikowania się dla potrzeb zawodowych
i towarzyskich, umożliwiających funkcjonowanie w wielokulturowym i wielojęzycznym
społeczeństwie. Praca nad zagadnieniami języka stosowanego w środowisku pracy. Wdrażanie
studenta do samodzielnej nauki języka francuskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka francuskiego
JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM B2.1
JZL100539C Godz. ZZU 60
FRENCH LANGUAGE, LEVEL B2.1
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Kształcenie kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb zawodowych i nieformalnych.
Rozwijanie sprawności językowych niezbędnych dla dalszego doskonalenia językowego. Praca
z wybranymi zagadnieniami języka nauki i techniki. Wspomaganie pracy własnej.
Zespół realizujący: Lektorzy języka francuskiego
JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM B2.2
JZL100540C Godz. ZZU 60
ECTS: 3
FRENCH LANGUAGE, LEVEL B2.2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Kształcenie i rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb akademickich
i zawodowych. Doskonalenie wszystkich sprawności językowych niezbędnych dla dalszego rozwoju
językowego. Praca z zagadnieniami języka naukowo-technicznego. Wspieranie pracy własnej.
Zespół realizujący: Lektorzy języka francuskiego
FRENCH LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL B2.2
150
JZL1000647C ECTS 3
FRENCH LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL C1.2
JZL1000648C ECTS 3
JĘZYK HISZPAŃSKI I STOPIEŃ
JĘZYK HISZPAŃSKI, POZIOM A1
JZL100686C Godz. ZZU 60
ECTS: 2
SPANISH LANGUAGE, LEVEL A1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Zapoznanie z właściwą dla języka hiszpańskiego wymową, intonacją i akcentem.
Zapoznanie z podstawowymi treściami i środkami językowymi w zakresie tematów z życia
codziennego oraz podstawowymi treściami interkulturowymi. Wykształcenie w podstawowym
zakresie działań językowych: rozumienia mowy i języka pisanego, mówienia, pisania i czytania.
Uświadomienie potrzeby samodzielnej pracy i przygotowanie studenta do samodzielnej nauki języka
hiszpańskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka hiszpańskiego
JĘZYK HISZPAŃSKI, POZIOM A2
JZL100694C Godz. ZZU 60
SPANISH LANGUAGE, LEVEL A2
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Rozwijanie umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach życia codziennego
poprzez poszerzanie środków językowych (słownictwa i gramatyki). Kontynuowanie kształcenia
umiejętności językowych w zakresie słuchania, czytania, pisania i mówienia. Wzbogacenie wiedzy
interkulturowej. Przygotowanie i wdrażanie studenta do samodzielnej nauki języka hiszpańskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka hiszpańskiego
JĘZYK HISZPAŃSKI, POZIOM B1.1
JZL100807C Godz. ZZU 60
SPANISH LANGUAGE, LEVEL B1.1
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Kształcenie kompetencji językowych przy wykorzystaniu posiadanych umiejętności
zdobytych na poprzednich poziomach. Rozwijanie sprawności językowych w zakresie komunikowania
się w sytuacjach życia codziennego z uwzględnieniem interkulturowości. Wprowadzenie wybranych
zagadnień języka stosowanego w środowisku pracy, odpowiednio do poziomu zaawansowania.
Przyuczanie studenta do samodzielnej nauki języka hiszpańskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka hiszpańskiego
SPANISH LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL B2.2
JZL1000641C ECTS 3
SPANISH LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL C1.2
JZL1000642C ECTS 3
JĘZYK JAPOŃSKI I STOPIEŃ
JĘZYK JAPOŃSKI, POZIOM A1
JZL100688C Godz. ZZU 60
JAPANESE LANGUAGE, LEVEL A1
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Zapoznanie z właściwą dla języka
japońskiego wymową, intonacją
i akcentem.Zapoznanie z podstawowymi treściami i środkami językowymi w zakresie tematów z życia
codziennego oraz podstawowymi treściami interkulturowymi. Wykształcenie w podstawowym
zakresie działań językowych: rozumienia mowy i języka pisanego, mówienia, pisania i czytania.
151
Uświadomienie potrzeby samodzielnej pracy i przygotowanie studenta do samodzielnej nauki języka
japońskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka japońskiego
JĘZYK JAPOŃSKI, POZIOM A2
JZL100695C Godz. ZZU 60
JAPANESE LANGUAGE, LEVEL A2
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Rozwijanie umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach życia codziennego
poprzez poszerzanie środków językowych (słownictwa i gramatyki). Kontynuowanie kształcenia
umiejętności językowych w zakresie słuchania, czytania, pisania i mówienia. Wzbogacenie wiedzy
interkulturowej. Przygotowanie i wdrażanie studenta do samodzielnej nauki języka japońskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka japońskiego
JĘZYK NIEMIECKI I STOPIEŃ
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM A1
JZL100684C Godz. ZZU 60
ECTS: 2
GERMAN LANGUAGE, LEVEL A1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Zapoznanie z właściwą dla języka niemieckiego wymową, intonacją i akcentem.
Zapoznanie z podstawowymi treściami i środkami językowymi w zakresie tematów z życia
codziennego oraz podstawowymi treściami interkulturowymi. Wykształcenie w podstawowym
zakresie działań językowych: rozumienia mowy i języka pisanego, mówienia, pisania i czytania.
Uświadomienie potrzeby samodzielnej pracy i przygotowanie studenta do samodzielnej nauki języka
niemieckiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka niemieckiego
JĘZYK NIEMIECKI DLA OBCOKRAJOWCÓW,
POZIOM A1
JZL100703C Godz. ZZU 60
ECTS: 2
GERMAN LANGUAGE IN ENGLISH FOR FOREIGNERS, LEVEL A1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Zapoznanie z podstawowymi treściami i środkami językowymi służącymi do
porozumiewania się w środowisku pracy oraz właściwą dla języka niemieckiego wymową, intonacją i
akcentem.
Zapoznanie z podstawowymi
treściami interkulturowymi. Wykształcenie w
podstawowym zakresie działań językowych: rozumienia mowy i języka pisanego, mówienia, pisania i
czytania. Uświadomienie potrzeby samodzielnej pracy i przygotowanie studenta do samodzielnej
nauki języka niemieckiego.
Zespół realizujący: I. Frankiewicz, E. Frymar
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM A2
JZL100696C Godz. ZZU 60
GERMAN LANGUAGE, LEVEL A2
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Zapoznanie z właściwą dla języka niemieckiego wymową, intonacją i akcentem.
Zapoznanie z podstawowymi treściami i środkami językowymi w zakresie tematów z życia
codziennego oraz podstawowymi treściami interkulturowymi. Wykształcenie w podstawowym
zakresie działań językowych: rozumienia mowy i języka pisanego, mówienia, pisania i czytania.
Uświadomienie potrzeby samodzielnej pracy i przygotowanie studenta do samodzielnej nauki języka
niemieckiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka niemieckiego
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM B1.1
JZL100429C Godz. ZZU 60
152
GERMAN LANGUAGE, LEVEL B1.1
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Kształcenie kompetencji językowych przy wykorzystaniu posiadanych umiejętności
zdobytych na poprzednich poziomach. Rozwijanie sprawności językowych w zakresie komunikowania
się w sytuacjach życia codziennego z uwzględnieniem interkulturowości. Wprowadzenie wybranych
zagadnień języka stosowanego w środowisku pracy, odpowiednio do poziomu zaawansowania.
Przyuczanie studenta do samodzielnej nauki języka niemieckiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka niemieckiego
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM B1.2
JZL100430C Godz. ZZU 60
GERMAN LANGUAGE, LEVEL B1.2
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Doskonalenie kompetencji językowych osiągniętych na poprzednich poziomach.
Integracja sprawności językowych z procesem komunikowania się dla potrzeb zawodowych
i towarzyskich, umożliwiających funkcjonowanie w wielokulturowym i wielojęzycznym
społeczeństwie. Praca nad zagadnieniami języka stosowanego w środowisku pracy. Wdrażanie
studenta do samodzielnej nauki języka niemieckiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka niemieckiego
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM B2.1
JZL100433C Godz. ZZU 60
ECTS: 2
GERMAN LANGUAGE, LEVEL B2.1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Kształcenie kompetencji komunikacyjnych dla zawodowych i nieformalnych. Rozwijanie
sprawności językowych niezbędnych dla dalszego doskonalenia językowego. Praca z wybranymi
zagadnieniami języka nauki i techniki. Wspomaganie pracy własnej.
Zespół realizujący: Lektorzy języka niemieckiego
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM B2.2
JZL100434C Godz. ZZU 60
GERMAN LANGUAGE, LEVEL B2.2
ECTS: 3
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Kształcenie i rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb akademickich
i zawodowych. Doskonalenie wszystkich sprawności językowych niezbędnych dla dalszego rozwoju
językowego. Praca z zagadnieniami języka naukowo-technicznego. Wspieranie pracy własnej.
Zespół realizujący: Lektorzy języka niemieckiego
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM C1.1
JZL100448C Godz. ZZU 60
GERMAN LANGUAGE, LEVEL C1.1
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Doskonalenie uczestniczenia w odbiorze i tworzeniu wypowiedzi, udziału w dyskusji
formalnej i nieformalnej. Rozwijanie umiejętności wypowiedzi na tematy specjalistyczne
i abstrakcyjne. Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem specjalistycznym oraz korzystania z wiedzy
źródłowej. Wykorzystanie pracy własnej.
Zespół realizujący: Lektorzy języka niemieckiego
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM C1.2
JZL100449C Godz. ZZU 60
GERMAN LANGUAGE, LEVEL C1.2
ECTS: 3
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Udoskonalenie zaawansowanych działań produktywnych, receptywnych
i interaktywnych. Doskonalenie umiejętności wypowiedzi na tematy specjalistyczne oraz
umiejętności prezentacji. Doskonalenie umiejętności rozumienia autentycznego specjalistycznego
153
tekstu i stylu, pisania dobrze skonstruowanych tekstów z wykorzystaniem wiedzy źródłowej.
Wykorzystanie pracy własnej.
Zespół realizujący: Lektorzy języka niemieckiego
GERMAN LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL B2.2
JZL1000643C ECTS 3
GERMAN LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL C1.2
JZL1000644C ECTS 3
JĘZYK POLSKI I STOPIEŃ
JĘZYK POLSKI, POZIOM A1
JZL100541C Godz. ZZU 60
POLISH LANGUAGE, LEVEL A1
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Zapoznanie z właściwą dla języka polskiego wymową, intonacją i akcentem. Zapoznanie z
podstawowymi treściami i środkami językowymi w zakresie tematów z życia codziennego oraz
podstawowymi treściami interkulturowymi. Wykształcenie w podstawowym zakresie działań
językowych: rozumienia mowy i języka pisanego, mówienia, pisania i czytania. Uświadomienie
potrzeby samodzielnej pracy i przygotowanie studenta do samodzielnej nauki języka polskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka polskiego
JĘZYK POLSKI, POZIOM A2
JZL100832C Godz. ZZU 60
ECTS: 3
POLISH LANGUAGE, LEVEL A2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Rozwijanie umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach życia codziennego
poprzez poszerzanie środków językowych (doskonalenie wymowy i intonacji, rozszerzanie zasobu
słownictwa i wiedzy gramatycznej. Wzbogacenie wiedzy dotyczącej podstawowych treści i środków
językowych w zakresie tematów z życia codziennego oraz podstawowych treści interkulturowych.
Doskonalenie w podstawowym zakresie działań językowych: rozumienia mowy i języka pisanego,
mówienia, pisania i czytania. Wdrażanie do samodzielnej pracy i przygotowanie do kontynuowania
indywidualnej nauki języka polskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka polskiego
JĘZYK ROSYJSKI I STOPIEŃ
JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM A1
JZL100690C Godz. ZZU 60
RUSSIAN LANGUAGE, LEVEL A1
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Zapoznanie z właściwą dla języka rosyjskiego wymową, intonacją i akcentem. Zapoznanie
z podstawowymi treściami i środkami językowymi w zakresie tematów z życia codziennego oraz
podstawowymi treściami interkulturowymi. Wykształcenie w podstawowym zakresie działań
językowych: rozumienia mowy i języka pisanego, mówienia, pisania i czytania. Uświadomienie
potrzeby samodzielnej pracy i przygotowanie studenta do samodzielnej nauki języka rosyjskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka rosyjskiego
JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM A2
JZL100697C Godz. ZZU 60
RUSSIAN LANGUAGE, LEVEL A2
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Rozwijanie umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach życia codziennego
poprzez poszerzanie środków językowych (słownictwa i gramatyki). Kontynuowanie kształcenia
154
umiejętności językowych w zakresie słuchania, czytania,
pisania i mówienia. Wzbogacenie wiedzy
interkulturowej. Przygotowanie i wdrażanie studenta do samodzielnej nauki języka rosyjskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka rosyjskiego
JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM B1.1
JZL100455C Godz. ZZU 60
RUSSIAN LANGUAGE, LEVEL B1.1
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Kształcenie kompetencji językowych przy wykorzystaniu posiadanych umiejętności
zdobytych na poprzednich poziomach. Rozwijanie sprawności językowych w zakresie komunikowania
się w sytuacjach życia codziennego z uwzględnieniem interkulturowości. Wprowadzenie wybranych
zagadnień języka stosowanego w środowisku pracy, odpowiednio do poziomu zaawansowania.
Przyuczanie studenta do samodzielnej nauki języka rosyjskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka rosyjskiego
JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM B1.2
JZL100453C Godz. ZZU 60
RUSSIAN LANGUAGE, LEVEL B1.2
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Doskonalenie kompetencji językowych osiągniętych na poprzednich poziomach.
Integracja sprawności językowych z procesem komunikowania się dla potrzeb zawodowych
i towarzyskich, umożliwiających funkcjonowanie w wielokulturowym i wielojęzycznym
społeczeństwie. Praca nad zagadnieniami języka stosowanego w środowisku pracy. Wdrażanie
studenta do samodzielnej nauki języka rosyjskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka rosyjskiego
JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM B2.1
JZL100452C Godz. ZZU 60
RUSSIAN LANGUAGE, LEVEL B2.1
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Kształcenie kompetencji komunikacyjnych dla zawodowych i nieformalnych. Rozwijanie
sprawności językowych niezbędnych dla dalszego doskonalenia językowego. Praca z wybranymi
zagadnieniami języka nauki i techniki. Wspomaganie pracy własnej.
Zespół realizujący: Lektorzy języka rosyjskiego
JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM B2.2
JZL100451C Godz. ZZU 60
RUSSIAN LANGUAGE, LEVEL B2.2
ECTS: 3
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Kształcenie i rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb akademickich
i zawodowych. Doskonalenie wszystkich sprawności językowych niezbędnych dla dalszego rozwoju
językowego. Praca z zagadnieniami języka naukowo-technicznego. Wspieranie pracy własnej.
Zespół realizujący: Lektorzy języka rosyjskiego
RUSSIAN LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL B2.2
JZL1000645C ECTS 3
RUSSIAN LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL C1.2
JZL1000646C ECTS 3
JĘZYK WŁOSKI I STOPIEŃ
JĘZYK WŁOSKI, POZIOM A1
JZL100687C Godz. ZZU 60
ECTS: 2
ITALIAN LANGUAGE, LEVEL A1
Forma zajęć: Ćwiczenia
155
Cele kursu: Zapoznanie z właściwą dla języka włoskiego wymową, intonacją i akcentem. Zapoznanie z
podstawowymi treściami i środkami językowymi w zakresie tematów z życia codziennego oraz
podstawowymi treściami interkulturowymi. Wykształcenie w podstawowym zakresie działań
językowych: rozumienia mowy i języka pisanego, mówienia, pisania i czytania. Uświadomienie
potrzeby samodzielnej pracy i przygotowanie studenta do samodzielnej nauki języka włoskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka włoskiego
JĘZYK WŁOSKI, POZIOM A2
JZL100698C Godz. ZZU 60
ITALIAN LANGUAGE, LEVEL A2
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Rozwijanie umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach życia codziennego
poprzez poszerzanie środków językowych (słownictwa i gramatyki). Kontynuowanie kształcenia
umiejętności językowych w zakresie słuchania, czytania, pisania i mówienia. Wzbogacenie wiedzy
interkulturowej. Przygotowanie i wdrażanie studenta do samodzielnej nauki języka włoskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka włoskiego
JĘZYK WŁOSKI, POZIOM B1.1
JZL100699C Godz. ZZU 60
ECTS: 2
ITALIAN LANGUAGE, LEVEL B1.1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Kształcenie kompetencji językowych przy wykorzystaniu posiadanych umiejętności
zdobytych na poprzednich poziomach. Rozwijanie sprawności językowych w zakresie
komunikowania się w sytuacjach życia codziennego
z
uwzględnieniem
interkulturowości.
Wprowadzenie wybranych zagadnień języka stosowanego w środowisku pracy, odpowiednio do
poziomu zaawansowania. Przyuczanie studenta do samodzielnej nauki języka włoskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka włoskiego
ITALIAN LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL B2.2
JZL1000651C ECTS 3
ITALIAN LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL C1.2
JZL1000652C ECTS 3
JĘZYK ANGIELSKI II STOPIEŃ
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM A1
JZL100529C Godz. ZZU 45
ENGLISH LANGUAGE, LEVEL A1
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Zapoznanie z właściwą dla języka angielskiego wymową, intonacją i akcentem.
Zapoznanie z podstawowymi treściami i środkami językowymi w zakresie tematów z życia
codziennego oraz podstawowymi treściami interkulturowymi. Wykształcenie w podstawowym
zakresie działań językowych: rozumienia mowy i języka pisanego, mówienia, pisania i czytania.
Uświadomienie potrzeby samodzielnej pracy i przygotowanie studenta do samodzielnej nauki języka
angielskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka angielskiego
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM A2
JZL100530C Godz. ZZU 45
ECTS: 2
ENGLISH LANGUAGE, LEVEL A2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Rozwijanie umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach życia codziennego
poprzez poszerzanie środków językowych (słownictwa i gramatyki).
Kontynuowanie kształcenia
156
umiejętności językowych w zakresie słuchania, czytania, pisania i mówienia. Wzbogacenie wiedzy
interkulturowej. Przygotowanie i wdrażanie studenta do samodzielnej nauki języka angielskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka angielskiego
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM B1.1
JZL100531C Godz. ZZU 45
ECTS: 2
ENGLISH LANGUAGE, LEVEL B1.1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Kształcenie kompetencji językowych przy wykorzystaniu posiadanych umiejętności
zdobytych na poprzednich poziomach. Rozwijanie sprawności językowych w zakresie komunikowania
się w sytuacjach życia codziennego z uwzględnieniem interkulturowości. Wprowadzenie wybranych
zagadnień języka stosowanego w środowisku pracy, odpowiednio do poziomu zaawansowania.
Przyuczanie studenta do samodzielnej nauki języka angielskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka angielskiego
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM B1.2
JZL100532C Godz. ZZU 45
ENGLISH LANGUAGE, LEVEL B1.2
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Doskonalenie kompetencji językowych osiągniętych na poprzednich poziomach.
Integracja sprawności językowych z procesem komunikowania się dla potrzeb zawodowych
i towarzyskich, umożliwiających funkcjonowanie w wielokulturowy i wielojęzycznym społeczeństwie.
Praca nad zagadnieniami języka stosowanego w środowisku pracy. Wdrażanie studenta do
samodzielnej nauki języka angielskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka angielskiego
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM B2+
JZL100482C Godz. ZZU 15
ENGLISH LANGUAGE, LEVEL B2+
ECTS: 1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem specjalistycznym ze studiowanej lub
pokrewnej dziedziny. Wspieranie pracy własnej.
Zespół realizujący: Lektorzy języka angielskiego
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM B2+
JZL100483C Godz. ZZU 15
ENGLISH LANGUAGE, LEVEL B2+
ECTS: 1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem specjalistycznym ze studiowanej lub
pokrewnej dziedziny. Wspieranie pracy własnej.
Zespół realizujący: J. Leszkiewicz
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM B2+
JZL100484C Godz. ZZU 15
ENGLISH LANGUAGE, LEVEL B2+
ECTS: 1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem specjalistycznym ze studiowanej lub
pokrewnej dziedziny. Wspieranie pracy własnej.
Zespół realizujący: R. Kasprzak
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM C1+
JZL100691C Godz. ZZU 15
ENGLISH LANGUAGE, LEVEL C1+
ECTS: 1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem specjalistycznym ze studiowanej lub
pokrewnej dziedziny. Wspieranie pracy własnej.
157
Zespół realizujący: Lektorzy języka angielskiego
JĘZYK FRANCUSKI II STOPIEŃ
JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1
JZL100522C Godz. ZZU 45
ECTS: 2
FRENCH LANGUAGE, LEVEL A1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Zapoznanie z właściwą dla języka francuskiego wymową, intonacją i akcentem.
Zapoznanie z podstawowymi treściami i środkami językowymi w zakresie tematów z życia
codziennego oraz podstawowymi treściami interkulturowymi. Wykształcenie w podstawowym
zakresie działań językowych: rozumienia mowy i języka pisanego, mówienia, pisania i czytania.
Uświadomienie potrzeby samodzielnej pracy i przygotowanie studenta do samodzielnej nauki języka
francuskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka francuskiego
JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A2
JZL100523C Godz. ZZU 45
ECTS: 2
FRENCH LANGUAGE, LEVEL A2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Rozwijanie umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach życia codziennego
poprzez poszerzanie środków językowych (słownictwa i gramatyki). Kontynuowanie kształcenia
umiejętności językowych w zakresie słuchania, czytania, pisania i mówienia. Wzbogacenie wiedzy
interkulturowej. Przygotowanie i wdrażanie studenta do samodzielnej nauki języka francuskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka francuskiego
JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM B2+
JZL100665C Godz. ZZU 15
ECTS: 1
FRENCH LANGUAGE, LEVEL B2+
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem naukowo-technicznym ze studiowanej lub
pokrewnej dziedziny. Wspieranie pracy własnej.
Zespół realizujący: Lektorzy języka francuskiego
JĘZYK HISZPAŃSKI II STOPIEŃ
JĘZYK HISZPAŃSKI, POZIOM A1
JZL100473C Godz. ZZU 45
Spanish Language, Level A1
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Zapoznanie z właściwą dla języka hiszpańskiego wymową, intonacją i akcentem.
Zapoznanie z podstawowymi treściami i środkami językowymi w zakresie tematów z życia
codziennego oraz podstawowymi treściami interkulturowymi. Wykształcenie w podstawowym
zakresie działań językowych: rozumienia mowy i języka pisanego, mówienia, pisania i czytania.
Uświadomienie potrzeby samodzielnej pracy i przygotowanie studenta do samodzielnej nauki języka
hiszpańskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka hiszpańskiego
JĘZYK HISZPAŃSKI, POZIOM A2
JZL100474C Godz. ZZU 45
SPANISH LANGUAGE, LEVEL A2
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Rozwijanie umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach życia codziennego
poprzez poszerzanie środków językowych (słownictwa i gramatyki). Kontynuowanie kształcenia
158
umiejętności językowych w zakresie słuchania, czytania, pisania i mówienia. Wzbogacenie wiedzy
interkulturowej. Przygotowanie i wdrażanie studenta do samodzielnej nauki języka hiszpańskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka hiszpańskiego
JĘZYK JAPOŃSKI II STOPIEŃ
JĘZYK JAPOŃSKI, POZIOM A1
JZL100524C Godz. ZZU 45
JAPANESE LANGUAGE, LEVEL A1
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Zapoznanie z właściwą dla języka japońskiego wymową, intonacją i akcentem.
Zapoznanie z podstawowymi treściami i środkami językowymi w zakresie tematów z życia
codziennego oraz podstawowymi treściami interkulturowymi. Wykształcenie w podstawowym
zakresie działań językowych: rozumienia mowy i języka pisanego, mówienia, pisania i czytania.
Uświadomienie potrzeby samodzielnej pracy i przygotowanie studenta do samodzielnej nauki języka
japońskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka japońskiego
JĘZYK JAPOŃSKI, POZIOM A2
JZL100525C Godz. ZZU 45
JAPANESE LANGUAGE, LEVEL A2
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Rozwijanie umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach życia codziennego
poprzez poszerzanie środków językowych (słownictwa i gramatyki). Kontynuowanie kształcenia
umiejętności językowych w zakresie słuchania, czytania, pisania i mówienia. Wzbogacenie wiedzy
interkulturowej. Przygotowanie i wdrażanie studenta do samodzielnej nauki języka japońskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka japońskiego
JĘZYK NIEMIECKI II STOPIEŃ
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM A1
JZL100418C Godz. ZZU 45
ECTS: 2
GERMAN LANGUAGE, LEVEL A1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Zapoznanie z właściwą dla języka niemieckiego wymową, intonacją i akcentem.
Zapoznanie z podstawowymi treściami i środkami językowymi w zakresie tematów z życia
codziennego oraz podstawowymi treściami interkulturowymi. Wykształcenie w odstawowym
zakresie działań językowych: rozumienia mowy i języka pisanego, mówienia, pisania i czytania.
Uświadomienie potrzeby samodzielnej pracy i przygotowanie studenta do samodzielnej nauki języka
niemieckiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka niemieckiego
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM A1.1
JZL100809C Godz. ZZU 45
GERMAN LANGUAGE IN ENGLISH FOR FOREIGNERS, LEVEL A1.1
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Zapoznanie z podstawowymi treściami i środkami językowymi służącymi do
porozumiewania się w języku niemieckim oraz właściwą dla języka niemieckiego wymową, intonacją
i akcentem. Zapoznanie z podstawowymi treściami interkulturowymi i umiejętność współpracy w
międzynarodowej grupie. Wykształcenie w podstawowym zakresie działań językowych: rozumienia
mowy i języka pisanego, mówienia, pisania i czytania.
Zespół realizujący: I. Frankiewicz, E. Frymar
159
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM A1.2
JZL100810C Godz. ZZU 45
ECTS: 2
GERMAN LANGUAGE IN ENGLISH FOR FOREIGNERS, LEVEL A1.2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Rozwijanie umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach życia codziennego
poprzez poszerzanie środków językowych (słownictwa i gramatyki). Kontynuowanie kształcenia
umiejętności językowych w zakresie słuchania, czytania, pisania i mówienia. Wzbogacenie wiedzy
interkulturowej. Przygotowanie i wdrażanie studenta do samodzielnej nauki języka niemieckiego.
Zespół realizujący: I. Frankiewicz, E. Frymar
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM A2
JZL100423C Godz. ZZU 45
GERMAN LANGUAGE, LEVEL A2
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Rozwijanie umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach życia codziennego
poprzez poszerzanie środków językowych (słownictwa i gramatyki). Kontynuowanie kształcenia
umiejętności językowych w zakresie słuchania, czytania, pisania i mówienia. Wzbogacenie wiedzy
interkulturowej. Przygotowanie i wdrażanie studenta do samodzielnej nauki języka niemieckiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka niemieckiego
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM B1.1
JZL100427C Godz. ZZU 45
GERMAN LANGUAGE, LEVEL B1.1
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Kształcenie kompetencji językowych przy wykorzystaniu posiadanych umiejętności
zdobytych na poprzednich poziomach. Rozwijanie sprawności językowych w zakresie komunikowania
się w sytuacjach życia codziennego z uwzględnieniem interkulturowości. Wprowadzenie wybranych
zagadnień języka stosowanego w środowisku pracy, odpowiednio do poziomu zaawansowania.
Przyuczanie studenta do samodzielnej nauki języka niemieckiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka niemieckiego
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM B1.2
JZL100428C Godz. ZZU 45
GERMAN LANGUAGE, LEVEL B1.2
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Doskonalenie kompetencji językowych osiągniętych na poprzednich poziomach.
Integracja sprawności językowych z procesem komunikowania się dla potrzeb zawodowych
i towarzyskich, umożliwiających funkcjonowanie w wielokulturowym i wielojęzycznym
społeczeństwie. Praca nad zagadnieniami języka stosowanego w środowisku pracy. Wdrażanie
studenta do samodzielnej nauki języka niemieckiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka niemieckiego
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM B2.1
JZL100839C Godz. ZZU 45
GERMAN LANGUAGE, LEVEL B2.1
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Kształcenie kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb akademickich i zawodowych.
Rozwijanie sprawności językowych niezbędnych w środowisku akademickim i zawodowym.
Wspomaganie pracy własnej.
Zespół realizujący: Lektorzy języka niemieckiego
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM B2+
JZL100447C Godz. ZZU 15
GERMAN LANGUAGE, LEVEL B2+
ECTS: 1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem naukowo-technicznym ze studiowanej lub
pokrewnej dziedziny. Wspieranie pracy własnej.
160
Zespół realizujący: Lektorzy języka niemieckiego
JĘZYK POLSKI II STOPIEŃ
JĘZYK POLSKI, POZIOM A1
JZL100605C Godz. ZZU 45
ECTS: 2
POLISH LANGUAGE, LEVEL A1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: . Zapoznanie z właściwą dla języka polskiego wymową, intonacją i akcentem. Zapoznanie
z podstawowymi treściami i środkami językowymi w zakresie tematów z życia codziennego oraz
Podstawowymi treściami interkulturowymi. Wykształcenie w podstawowym zakresie działań
językowych: rozumienia mowy i języka pisanego. Uświadomienie potrzeby samodzielnej pracy i
przygotowanie studenta do samodzielnej nauki języka polskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka polskiego
JĘZYK POLSKI, POZIOM A2
JZL100720C Godz. ZZU 45
ECTS: 2
POLISH LANGUAGE, LEVEL A2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Rozwijanie umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach życia codziennego
poprzez poszerzanie środków językowych (doskonalenie wymowy i intonacji, rozszerzanie zasobu
słownictwa i wiedzy gramatycznej). Rozszerzanie wiedzy dotyczącej podstawowych treści i środków
językowych w zakresie tematów z życia codziennego oraz podstawowych treści interkulturowych.
Doskonalenie w podstawowym zakresie działań językowych: rozumienia mowy i języka pisanego,
mówienia, pisania i czytania. Uświadomienie potrzeby samodzielnej pracy i przygotowanie studenta
do kontynuowania samodzielnej nauki języka polskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka polskiego
JĘZYK POLSKI, POZIOM B1.1
JZL100833C Godz. ZZU 45
POLISH LANGUAGE, LEVEL B1.1
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Kształcenie i rozwijanie kompetencji komunikacyjnych oraz wykorzystanie posiadanych
umiejętności zdobytych na wcześniejszych etapach nauki języka. Doskonalenie wszystkich
sprawności językowych niezbędnych dla dalszego rozwoju językowego. Praca z zagadnieniami
językowo-kulturowymi. Wspieranie studenta w samodzielnej nauce języka.
Zespół realizujący: Lektorzy języka polskiego
JĘZYK ROSYJSKI II STOPIEŃ
JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM A1
JZL100458C Godz. ZZU 45
RUSSIAN LANGUAGE, LEVEL A1
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Zapoznanie z właściwą dla języka rosyjskiego wymową, intonacją i akcentem. Zapoznanie
z podstawowymi treściami i środkami językowymi w zakresie tematów z życia codziennego oraz
podstawowymi treściami interkulturowymi. Wykształcenie w odstawowym zakresie działań
językowych: rozumienia mowy i języka pisanego, mówienia, pisania i czytania. Uświadomienie
potrzeby samodzielnej pracy i przygotowanie studenta do samodzielnej nauki języka rosyjskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka rosyjskiego
JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM A2
JZL100457C Godz. ZZU 45
ECTS: 2
RUSSIAN LANGUAGE, LEVEL A2
161
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Rozwijanie umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach życia codziennego
poprzez poszerzanie środków językowych (słownictwa i gramatyki). Kontynuowanie kształcenia
umiejętności językowych w zakresie słuchania, czytania, pisania i mówienia. Wzbogacenie wiedzy
interkulturowej. Przygotowanie i wdrażanie studenta do samodzielnej nauki języka rosyjskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka rosyjskiego
JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM B1.1
JZL100456C Godz. ZZU 45
RUSSIAN LANGUAGE, LEVEL B1.1
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Kształcenie kompetencji językowych przy wykorzystaniu posiadanych umiejętności
zdobytych na poprzednich poziomach. Rozwijanie sprawności językowych w zakresie komunikowania
się w sytuacjach życia codziennego z uwzględnieniem interkulturowości. Wprowadzenie wybranych
zagadnień języka stosowanego w środowisku pracy, odpowiednio do poziomu zaawansowania.
Przyuczanie studenta do samodzielnej nauki języka rosyjskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka rosyjskiego
JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM B1.2
JZL100454C Godz. ZZU 45
ECTS: 2
RUSSIAN LANGUAGE, LEVEL B1.2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Doskonalenie kompetencji językowych osiągniętych na poprzednich poziomach.
Integracja sprawności językowych z procesem komunikowania się dla potrzeb zawodowych
i towarzyskich, umożliwiających funkcjonowanie w wielokulturowym i wielojęzycznym
społeczeństwie. Praca nad zagadnieniami języka stosowanego w środowisku pracy. Wdrażanie
studenta do samodzielnej nauki języka rosyjskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka rosyjskiego
JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM B2+
JZL100528C Godz. ZZU 15
RUSSIAN LANGUAGE, LEVEL B2+
ECTS: 1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem naukowo-technicznym ze studiowanej lub
pokrewnej dziedziny. Wspieranie pracy własnej.
Zespół realizujący: Lektorzy języka rosyjskiego
JĘZYK WŁOSKI II STOPIEŃ
JĘZYK WŁOSKI, POZIOM A1
JZL100527C Godz. ZZU 45
ECTS: 2
ITALIAN LANGUAGE, LEVEL A1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Zapoznanie z właściwą dla języka włoskiego wymową, intonacją i akcentem. Zapoznanie z
podstawowymi treściami i środkami językowymi w zakresie tematów z życia codziennego oraz
podstawowymi treściami interkulturowymi. Wykształcenie w podstawowym zakresie działań
językowych: rozumienia mowy i języka pisanego, mówienia, pisania i czytania. Uświadomienie
potrzeby samodzielnej pracy i przygotowanie studenta do samodzielnej nauki języka włoskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka włoskiego
JĘZYK WŁOSKI, POZIOM A2
JZL100526C Godz. ZZU 45
ECTS: 2
ITALIAN LANGUAGE, LEVEL A2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Rozwijanie umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach życia codziennego
poprzez poszerzanie środków językowych (słownictwa i gramatyki). Kontynuowanie kształcenia
162
umiejętności językowych w zakresie słuchania, czytania, pisania i mówienia. Wzbogacenie wiedzy
interkulturowej. Przygotowanie i wdrażanie studenta do samodzielnej nauki języka włoskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka włoskiego
Dodatkowa oferta SJO
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM B1-Kurs dokształcający
JZL100815C Godz. ZZU 60
ECTS: 2
ENGLISH LANGUAGE, LEVEL B1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Kształcenie kompetencji językowych przy wykorzystaniu posiadanych umiejętności
zdobytych na poprzednich poziomach. Rozwijanie sprawności językowych w zakresie komunikowania
się w sytuacjach życia codziennego z uwzględnieniem interkulturowości. Wprowadzenie wybranych
zagadnień języka stosowanego w środowisku pracy, odpowiednio do poziomu zaawansowania.
Przyuczanie studenta do samodzielnej nauki języka angielskiego.
Zespół realizujący: Lektorzy języka angielskiego
JĘZYK ANGIELSKI, BUDOWNICTWO, POZIOM B2
JZL100827C Godz. ZZU 30
ECTS: 2
ENGLISH LANGUAGE FOR CIVIL ENGINEERING, LEVEL B2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Zaznajomienie ze słownictwem specjalistycznym i strukturami gramatycznymi
występującymi w tekstach z dziedziny. Wyrobienie umiejętności formułowania własnych wypowiedzi:
opinii, objaśnień, opisów zjawisk i procesów; umiejętności czytania tekstów specjalistycznych;
umiejętności rozumienia wykładów i prezentacji. Przygotowanie studentów do samodzielnego
korzystania z literatury specjalistycznej.
Zespół realizujący: mgr Joanna Bień, mgr Aleksandra Gierczak-Bujak, mgr Anna Grygorowicz
JĘZYK ANGIELSKI W MIEJSCU PRACY INŻYNIERA,
POZIOM B2+
JZL100826C Godz. ZZU 30
ECTS: 2
ENGLISH LANGUAGE FOR ENGINEERS AT WORKPLACE, LEVEL B2+
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Kurs dla osób po B2. Nauka pisania CV, listu motywacyjnego, korespondencji biznesowej
(zaznajomienie z typowymi zwrotami i strukturami ćwiczenia leksykalne, gramatyczne,
interpunkcyjne). Przygotowanie studentów do rozmowy kwalifikacyjnej (techniki prezentacji własnej
osoby). Kształcenie i rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb zawodowych (np. podróże
służbowe, rozmowy telefoniczne). Wspomaganie pracy własnej.
Zespół realizujący: mgr Adriana Wojcieszyn, mgr Agnieszka Krzos
JĘZYK NIEMIECKI W ŚRODOWISKU PRACY, POZIOM A2 JZL100422C Godz. ZZU 30
GERMAN LANGUAGE IN THE WORKPLACE, LEVEL A2
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Rozwijanie umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach życia zawodowego
poprzez poszerzanie środków językowych (słownictwa i gramatyki). Kontynuowanie kształcenia
umiejętności językowych w zakresie słuchania, czytania, pisania i mówienia. Wzbogacenie wiedzy
interkulturowej. Przygotowanie i wdrażanie studenta do samodzielnej nauki języka niemieckiego.
Zespół realizujący: mgr Joanna Grusiecka – Domagała
JĘZYK NIEMIECKI, KURS WYRÓWNAWCZY, POZIOM B1 JZL100437C Godz. ZZU 30
GERMAN LANGUAGE, EXTRA TUITION FOR SLOW-LEARNERS, LEVEL B1
Forma zajęć: Ćwiczenia
163
ECTS: 2
Cele kursu: Rozwijanie umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach życia codziennego
poprzez poszerzanie środków językowych (słownictwa i gramatyki). Kontynuowanie kształcenia
umiejętności językowych w zakresie słuchania, czytania, pisania i mówienia. Stopniowe wzbogacanie
dotychczas poznanego słownictwa. Przygotowanie i wdrażanie studenta do samodzielnej nauki języka
niemieckiego.
Zespół realizujący: mgr Krzysztof Rzemiński
JĘZYK NIEMIECKI DLA INŻYNIERA, POZIOM B1
JZL100431C Godz. ZZU 30
GERMAN FOR AN ENGINEER, LEVEL B1
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Zapoznanie z zagadnieniami dot. historii rozwoju najważniejszych dziedzin przemysłu w
nawiązaniu do wymogów nowoczesnej kultury technicznej. Uświadomienie potrzeb poznania
terminologii fachowej z wybranych dziedzin przemysłu w kontekście współpracy międzynarodowej.
Kształcenie i rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb zawodowych. Doskonalenie
umiejętności pracy z tekstem fachowym ze studiowanej i spokrewnionej dziedziny.
Zespół realizujący: mgr Jan Strach
JĘZYK NIEMIECKI DLA STUDENTÓW W6
W9, W10
POZIOM B2
JZL100446C Godz. ZZU 30
ECTS: 2
GERMAN LANGUAGE B2 FOR MECHANICAL ENGINEERING,
MECHANICAL AND POWER ENGINEERING AND MINING
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Zapoznanie z zagadnieniami dot. historii rozwoju najważniejszych dziedzin przemysłu w
nawiązaniu do wymogów nowoczesnej kultury technicznej. Uświadomienie potrzeb poznania
terminologii fachowej z wybranych dziedzin przemysłu w kontekście współpracy międzynarodowej.
Kształcenie i rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb zawodowych. Doskonalenie
umiejętności pracy z tekstem fachowym ze studiowanej i spokrewnionej dziedziny.
Zespół realizujący: mgr Krzysztof Okulewicz
JĘZYK NIEMIECKI DLA STUDENTÓW W1, W2
JZL100442C Godz. ZZU 30
WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
ECTS: 2
ARCHITEKTURA MODERNISTYCZNA WE WROCŁAWIU, POZIOM B2
„MODERN ARCHITECTURE IN WROCLAW”,
GERMAN LANGUAGE FOR F1 AND F2 STUDENTS, LEVEL B2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Zapoznanie zagadnieniami dot. modernistycznej architektury Wrocławia i umieszczenie
ich w kontekście kulturowym i językowym. Uświadomienie tożsamości architektonicznej i kulturowej
Wrocławia. Kształcenie i rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb zawodowych.
Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem specjalistycznym ze studiowanej i pokrewnej dziedziny.
Zespół realizujący: mgr Dorota Sołtys
HISTORIA I KULTURA POLSKI
DLA CUDZOZIEMCÓW
JZL100741C Godz. ZZU 30
ECTS: 1
POLISH HISTORY & CULTURE FOR INTERNATIONAL STUDENTS
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Zapoznanie studentów cudzoziemców z podstawowymi informacjami dotyczącymi
historii Polski, również na tle historii powszechnej. Zapoznanie studentów cudzoziemców z
podstawowymi informacjami dotyczącymi polskiej kultury – w tym nauki i sztuki. Uwrażliwienie
studentów cudzoziemców na obowiązujące w Polsce zasady etykiety, zapoznanie z polskim
164
kalendarzem kulturowym. Zachęcenie i przygotowanie studentów do samodzielnego pogłębiania
wiedzy na temat historii i kultury Polski
Zespół realizujący: mgr Agnieszka Rożek
KULTURA JĘZYKA POLSKIEGO
JZL100653C Godz. ZZU 30
CULTURE OF POLISH LANGUAGE
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Cele kursu: Podniesienie poziomu poprawności i sprawności języka. Wzbogacenie zasobu
leksykalnego i frazeologicznego języka.
Zespół realizujący: dr Helena Kajetanowicz
ZAJĘCIA SPORTOWE
I.
SEKCJE SPORTOWE – dla WSZYSTKICH studentów
AEROBIK SPORTOWY /sekcja
WFW003014C Godz. ZZU 60
ECTS: 2
AEROBICS (VARSITY DIVISION)
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu:
Celem zajęć jest przygotowanie reprezentacji uczelni do startu w Akademickich Mistrzostwach Polski
w aerobiku sportowym. Kurs adresowany jest do kobiet i mężczyzn o wysokiej sprawności fizycznej,
ponieważ dyscyplina ta wymaga od zawodników zarówno siły, gibkości, dobrej kondycji, jak i
koordynacji ruchowej. Mile widziane są osoby z przeszłością zawodniczą, gimnastyczną lub taneczną
ale zapraszamy również amatorów-pasjonatów chcących sprawdzić się w tej dyscyplinie. Większa
część semestru zimowego obejmuje przygotowanie motoryczne poprzez trening obwodowy i naukę
elementów obowiązkowych (compulsory i obligatory). Dalsze przygotowania obejmują doskonalenie
koordynacji ruchowej poprzez naukę choreografii oraz naukę trudniejszych elementów technicznych.
Do sekcji przyjmuje trener. Obowiązkowe członkostwo w AKS PWr oraz reprezentowanie Uczelni w
zawodach akademickich.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
BADMINTON /sekcja
WFW005015C Godz. ZZU 60
ECTS: 2
BADMINTON (VARSITY DIVISION)
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Do sekcji przyjmuje trener. Obowiązkowe członkostwo w AKS PWr oraz reprezentowanie
Uczelni w zawodach akademickich.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
BIEGI PRZEŁAJOWE/sekcja
WFW003044C Godz. ZZU 60
ECTS: 2
CROSS COUNTRY RUNNING
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Do sekcji przyjmuje trener. Obowiązkowe członkostwo w AKS PWr oraz reprezentowanie
Uczelni w zawodach akademickich.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
165
BRYDŻ SPORTOWY /sekcja
WFW001024C Godz. ZZU 60
ECTS: 2
SPORTS BRIDGE (VARSITY DIVISION)
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Do sekcji przyjmuje trener. Obowiązkowe członkostwo w AKS PWr oraz reprezentowanie
Uczelni w zawodach akademickich.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
JEŹDZIECTWO /sekcja
WFW003034C Godz. ZZU 30
EQUESTRIANISM (VARSITY DIVISION)
ECTS:2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Do sekcji przyjmuje trener. Obowiązkowe członkostwo w AKS PWr oraz reprezentowanie
Uczelni w zawodach akademickich.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
JUDO /sekcja
WFW002034C Godz. ZZU 60
JUDO (VARSITY DIVISION)
ECTS:2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Do sekcji przyjmuje trener. Obowiązkowe członkostwo w AKS PWr oraz reprezentowanie
Uczelni w zawodach akademickich.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
KOLARSTWO GÓRSKIE /sekcja
WFW003099 Godz. ZZU 60
MOUNTAIN BIKING (VARSITY DIVISION)
ECTS: 2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Do sekcji przyjmuje trener. Obowiązkowe członkostwo w AKS PWr oraz reprezentowanie
Uczelni w zawodach akademickich.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
KOSZYKÓWKA /sekcja
WFW006014C Godz. ZZU 60
BASKETBALL (VARSITY DIVISION)
ECTS:2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Do sekcji przyjmuje trener. Obowiązkowe członkostwo w AKS PWr oraz reprezentowanie
Uczelni w zawodach akademickich.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
ŁUCZNICTWO /sekcja
WFW002095C Godz. ZZU 60
ARCHERY (VARSITY DIVISION)
ECTS:2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Do sekcji przyjmuje trener. Obowiązkowe członkostwo w AKS PWr oraz reprezentowanie
Uczelni w zawodach akademickich.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
NARCIARSTWO /sekcja
WFW004014C Godz. ZZU 60
SKIING (VARSITY DIVISION)
ECTS:2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Do sekcji przyjmuje trener. Obowiązkowe członkostwo w AKS PWr oraz reprezentowanie
Uczelni w zawodach akademickich. Wymagany własny sprzęt narciarski.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
PIŁKA NOŻNA /sekcja
WFW006024C Godz. ZZU 60
166
FOOTBALL (VARSITY DIVISION)
ECTS:2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Do sekcji przyjmuje trener. Obowiązkowe członkostwo w AKS PWr oraz reprezentowanie
Uczelni w zawodach akademickich.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
PIŁKA RĘCZNA /sekcja
WFW006034C Godz. ZZU 60
Handball (varsity division)
ECTS:2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Do sekcji przyjmuje trener. Obowiązkowe członkostwo w AKS PWr oraz reprezentowanie
Uczelni w zawodach akademickich.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
PIŁKA SIATKOWA /sekcja
WFW005034C Godz. ZZU 60
VOLLEYBALL (VARSITY DIVISION)
ECTS:2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Do sekcji przyjmuje trener. Obowiązkowe członkostwo w AKS PWr oraz reprezentowanie
Uczelni w zawodach akademickich.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
PŁYWANIE /sekcja
WFW004034C Godz. ZZU 60
SWIMMING (VARSITY DIVISION)
ECTS:2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Do sekcji przyjmuje trener. Obowiązkowe członkostwo w AKS PWr oraz reprezentowanie
Uczelni w zawodach akademickich.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
SZACHY /sekcja
WFW00106C Godz. ZZU 60
CHESS (MASTER)
ECTS:2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Do sekcji przyjmuje trener. Obowiązkowe członkostwo w AKS PWr oraz reprezentowanie
Uczelni w zawodach akademickich.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
TENIS STOŁOWY /sekcja
WFW005044C Godz. ZZU 60
TABLE TENNIS (VARSITY DIVISION)
ECTS:2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Do sekcji przyjmuje trener. Obowiązkowe członkostwo w AKS PWr oraz reprezentowanie
Uczelni w zawodach akademickich.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
TENIS ZIEMNY /sekcja
WFW005054C Godz. ZZU 60
TENNIS (VARSITY DIVISION)
ECTS:2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Do sekcji przyjmuje trener. Obowiązkowe członkostwo w AKS PWr oraz reprezentowanie
Uczelni w zawodach akademickich.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
TRÓJBÓJ SIŁOWY /sekcja
WFW003055C Godz. ZZU 60
ECTS:2
POWERLIFTING (VARSITY DIVISION)
Forma zajęć: Ćwiczenia
167
Opis kursu: Kurs adresowany przede wszystkim dla osób mających kontakt z dyscyplinami siłowymi
(kulturystyka, podnoszenie ciężarów, trójbój siłowy). Do sekcji przyjmuje trener. Obowiązkowe
członkostwo w AKS PWr oraz reprezentowanie Uczelni w zawodach akademickich.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
UNIHOKEJ /sekcja
WFW006045C Godz. ZZU 60
FLOORBALL (VARSITY DIVISION)
ECTS:2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs adresowany jest do osób, które chciałyby kontynuować trening sportowy nie tylko z
unihokeja, ale również z hokeja na lodzie i hokeja na trawie. Zajęcia adresowane dla osób
zaawansowanych. Do sekcji przyjmuje trener. Obowiązkowe członkostwo w AKS PWr oraz
reprezentowanie Uczelni w zawodach akademickich.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
WIOŚLARSTWO /sekcja
WFW004064 Godz. ZZU 60
ROWING FOR ADVANCED PRACTITIONERS
ECTS:2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs dedykowany dla osób zaawansowanych, które opanowały elementy techniki
wiosłowania, wiosłowania pełnym cyklem w pełnych zakresach tempa.
Wymagania wstępne: Do sekcji przyjmuje trener. Obowiązkowe członkostwo w AKS PWr oraz
reprezentowanie Uczelni w zawodach akademickich.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
WIOŚLARSTWO /sekcja
WFW004066 Godz. ZZU 120
ECTS:4
ROWING FOR ADVANCED PRACTITIONERS
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs dedykowany dla osób zaawansowanych, które opanowały elementy techniki
wiosłowania, wiosłowania pełnym cyklem w pełnych zakresach tempa.
Wymagania wstępne: Do sekcji przyjmuje trener. Obowiązkowe członkostwo w AKS PWr oraz
reprezentowanie Uczelni w zawodach akademickich.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
WSPINACZKA /sekcja
WFW003148C Godz. ZZU 60
ROCK CLIMBING IN NATURAL CONDITIONS
ECTS:2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Do sekcji przyjmuje trener. Obowiązkowe członkostwo w AKS PWr oraz reprezentowanie
Uczelni w zawodach akademickich.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
WSPINACZKA /sekcja
WFW003145C Godz. ZZU 30
ROPE CLIMBING
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs przeznaczony dla osób zaawansowanych w technikach wspinaczkowych. Umożliwia
nabycie umiejętności niezbędnych: w eksploracji jaskiń o wysokim stopniu trudności, alpinizmie
przemysłowym i służbach specjalnych takich jak ratownictwo medyczne, straż pożarna i wojsko.
Umożliwienie kontynuowania kariery byłym zawodnikom z Klubów Taternictwa Jaskiniowego
zrzeszonych w Polskim Związki Alpinizmu. Do sekcji przyjmuje trener. Obowiązkowe członkostwo w
AKS PWr oraz reprezentowanie Uczelni w zawodach akademickich.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
168
II.
Kursy dla studentów stacjonarnych I stopnia
ABT
WFW003203C Godz. ZZU 30
ABT (ABDOMEN, BUTTOCKS AND THIGHS)
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs zapoznaje z różnorodnymi formami fitness opartymi na podstawowych krokach przy
zastosowaniu różnego rodzaju przyborów: piłek rehabilitacyjnych, lasek gimnastycznych. Ćwiczenia
wzmacniają mięśnie brzucha, ud i pośladków.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
AIKIDO - PODSTAWY
WFW002011C Godz. ZZU 30
ECTS: 1
AIKIDO FOR ELEMENTARY PRACTITIONERS
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Aikido - współczesna, japońska sztuka walki, z wyraźnie sformułowaną postawą duchową
– oferuje klucz do sztuki naturalnego i nieegoistycznego sposobu życia w skomplikowanym świecie.
Praktykować tę sztukę mogą wszyscy bez względu na wiek i płeć. Aikido jest sztuką walki bez
współzawodnictwa – nazywana jest Sztuką Pokoju. Poprzez systematyczną praktykę dąży się do
harmonijnego rozwoju ciała i umysłu. Techniki Aikido manifestują się przez subtelne koliste ruchy.
Poziom kursu podnoszony jest przez pokazy osób zaawansowanych, środki audiowizualne.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
AIKIDO-KATA JO
WFW002017C Godz. ZZU 30
AIKIDO - KATA JO
ECTS: 1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: KATA JO to rodzaj szermierki stosowanej w praktyce aikido przy pomocy kija Jo w oparciu
o sekwencję 33 ruchów. W ćwiczeniach zastosowane zostaną techniki oddechowe Qi-Kung. W całości
praktyka ta służy umiejętności płynnego poruszania się, wpływa na harmonijny rozwój ciała i umysłu
oraz poprawia umiejętność koncentracji.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
AQUA AEROBIC
WFW003015C Godz. ZZU 30
AQUA AEROBIC
ECTS: 1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Aqua aerobic to ćwiczenia wzmacniające w wodzie z wykorzystaniem jej walorów:
odciążenie stawów, możliwość swobodnego przemieszczania ciała bez odczuwania wysiłku.
Systematyczne ćwiczenia wpływają na redukcję tkanki tłuszczowej.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
BADMINTON
WFW005012C Godz. ZZU 30
BADMINTON
ECTS: 1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Badminton jest to jedna z najszybszych gier halowych. Rekord prędkości początkowej
lotki ustanowiony w 2013 r. wyniósł 493 km/h. Na wynik decydujący wpływ ma: czas reakcji
zawodnika, technika indywidualna oraz kondycja fizyczna. Zajęcia odbywają się w specjalistycznej
hali. Kurs przeznaczony dla osób na różnym poziomie umiejętności, także początkujących. W
programie nauka i doskonalenie techniki. Częste turnieje (gry pojedyncze, podwójne i mieszane)
uatrakcyjniają kurs.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
169
BODY ART
WFW003104C Godz. ZZU 30
ECTS: 1
BODY ART
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs Body ART to trening inspirowany asanami z jogi uzupełniony ćwiczeniami siłowymi,
rozciągającymi i relaksującymi. Ćwiczenia i pozycje ułożone są w dopasowane sekwencje ruchowe,
które wykonywane w odpowiednim tempie poprawiają kondycję ogólną, kompleksowo wzmacniają i
rozciągają wszystkie grupy mięśniowe, dodatkowo kształtują nawyk poprawnej postawy i dają
zrównoważoną sylwetkę. Zajęcia prowadzone są przy muzyce bez przyborów.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
BODY BALL
WFW003262C Godz. ZZU 30
ECTS: 1
BODY BALL
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Body ball to spokojne zajęcia z grupy mental body, oparte na ćwiczeniach
gimnastycznych z wykorzystaniem specjalistycznych piłek. Kurs kładzie nacisk na ćwiczenia
wzmacniające, doskonalące równowagę i gibkość.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
BRYDŻ SPORTOWY
WFW001022C Godz. ZZU 30
SPOTRS BRIDGE
ECTS: 1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Sportowa gra karciana, w której wynik osiągnięty w danym rozdaniu jest porównywany z
wynikami osiągniętymi przez innych graczy rozgrywających to samo rozdanie z tym samym układem
kart.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
CALLANETICS
WFW003022C Godz. ZZU 30
CALLANETICS
ECTS: 1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Callanetics jest programem spokojnych ćwiczeń wykonywanych z dużą ilością powtórzeń,
wzbogacony elementami Stretchingu. Ich celem jest wzmocnienie mięśni brzucha, kształtowanie
mięśni nóg, bioder i pośladków. Callanetics ćwiczony regularnie powoduje poprawę wskaźnika
smukłości ciała, zwiększenie elastyczności mięśni i tonusu mięśniowego.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
CUBAN SALSA FIT
WFW003087C Godz. ZZU 30
CUBAN SALSA FIT
ECTS: 1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Nowoczesna forma ćwiczeń przy muzyce sięgającej swymi korzeniami do rytmów i
tańców karaibskich. Kurs adresowany jest do osób preferujących taniec i wysiłek fizyczny. Zajęcia
oparte są na nauce krótkich choreografii. Doskonały trening cardio dla całego organizmu.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
FUNKY
WFW003182C Godz. ZZU 30
FUNKY
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Nowoczesna forma ćwiczeń przy muzyce (funky, hip-hop i soul) sięgająca swymi
korzeniami do rytmów i tańców afrykańskich. Funky to ćwiczenia, które angażują mięśnie całego
ciała, a także doskonalą koordynację i poprawiają wydolność układu krążeniowo-oddechowego.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
170
FUTSAL
FUTSAL
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Halowa odmiana piłki nożnej.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
WFW006025C Godz. ZZU 30
ECTS:1
JOGGING
WFW003042C Godz. ZZU 30
JOGGING
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Jogging to zajęcia oparte na podstawowych formach ruchu człowieka biegu i chodzie.
Nasza oferta to terenowy bieg lekkoatletyczny przeplatany ćwiczeniami gimnastycznymi, uprawiany
bez względu na płeć, wiek i porę roku.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
JUDO - ABC
WFW002032C Godz. ZZU 30
JUDO FOR ELEMENTARY PRACTITIONERS
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs wprowadza zainteresowanych w fascynujący świat judo. Polega na umiejętnym
wykorzystaniu własnej techniki i możliwości fizycznych w walce z silniejszym przeciwnikiem, zgodnie z
zasadą - ustąp a zwyciężysz. Głównym elementem treningu jest nauka i doskonalenie technik judo.
Walki oraz zawody są stałym elementem zajęć. Dyscyplina jest przeznaczona dla osób nie bojących
się konfrontacji z przeciwnikiem.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
JUDO /średniozaawansowane
WFW002031C Godz. ZZU 30
ECTS:1
JUDO FOR INTERMEDIATE-LEVEL PRACTITIONERS
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs przeznaczony dla studentów, którzy chcą kontynuować naukę judo. Judo polega na
umiejętnym wykorzystaniu własnej techniki i możliwości fizycznych w walce z silniejszym
przeciwnikiem, zgodnie z zasadą – ustąp a zwyciężysz. Głównym elementem treningu jest nauka i
doskonalenie technik judo. Walki oraz zawody są stałym elementem zajęć. Dyscyplina jest
przeznaczona dla osób nie bojących się konfrontacji z przeciwnikiem.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
KARATE SHOTOKAN
WFW002048C Godz. ZZU 30
KARATE SHOTOKAN
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Sztuka walki stworzona jako metoda samoobrony bez użycia broni. W programie
doskonalenie poznanych technik karate, ćwiczenia z przyborami (tarcze do uderzeń, piłki lekarskie)
oraz wprowadzenie elementów walki sportowej. Zajęcia kształtują specyficzne dla karate cechy
motoryczne: wytrzymałość ogólną, siłę dynamiczną, szybkość i gibkość.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
KENDO
WFW002018C Godz. ZZU 30
ECTS:1
KENDO
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Współczesne kendo wywodzi się z kenjutsu – tradycyjnej szermierki mieczem japońskim
zwanym katana. W programie opanowanie podstaw elementów walki z bronią, trening z shinai i
bokuto (miecze bambusowe i drewniane). Zajęcia kształtują sprawność ogólną i koordynację oraz
zapoznają z podstawowymi pojęciami dyscypliny.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
171
KOLARSTWO GÓRSKIE
WFW003098C Godz. ZZU 30
ECTS:1
MOUNTAIN BIKING
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs stanowi połączenie dwóch form rekreacji – turystyki górskiej i jazdy na rowerze
MTB. Znaczny wysiłek przy pokonywaniu górskich szlaków wymaga od uczestników dobrej kondycji
fizycznej. Zajęcia będą odbywać się w formie wyjazdów w okolice Wrocławia (3 wyjazdy 1-dniowe,
ok. 6 godz., w soboty lub/i niedziele) oraz min. 1 wyjazd 2-dniowy w pobliskie góry. Wyjazdy
umożliwiają uczestnikom nie tylko poznanie nowych, ciekawych miejsc ale także pomogą podnieść
umiejętności techniki jazdy na rowerze górskim w trudnym terenie i przybliżą podstawową wiedzę na
temat treningu kolarskiego oraz podstaw naprawy i konserwacji sprzętu. Koszty wyjazdu (transport,
zakwaterowanie, wyżywanie) pokrywają uczestnicy. Wymagany jest własny rower.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
KOSZYKÓWKA
WFW006012C Godz. ZZU 30
ECTS:1
BASKETBALL
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Popularny "basket" jest sportem nacechowanym dużą dynamiką, walorami
wychowawczymi (umiejętność współdziałania, poszanowania przepisów, wyrabia poczucie
odpowiedzialności), zaspokaja potrzeby wyżycia się ruchowego, walki sportowej oraz daje satysfakcję
z gry wszystkim jej uczestnikom.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
KOSZYKÓWKA – PODSTAWY
WFW006011C Godz. ZZU 30
BASKETBALL - LEARNING AND PERFECTING TECHNIQUES OF PLAY
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs dla studentów o niskim poziomie zaawansowania, pragnących uczyć się techniki i
podstaw taktyki zespołowej. 60-70 min. zajęć to ćwiczenia techniczno-taktyczne, a 20-30 min. to
różne formy gier.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
KOSZYKÓWKA /zaawansowana
WFW006013C Godz. ZZU 30
ECTS:1
BASKETBALL FOR ADVANCED PRACTITIONERS
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs przeznaczony dla osób, które nie zakwalifikowały się do sekcji sportowej pomimo
wysokiego poziomu sportowego lub w co najmniej stopniu dobrym opanowały podstawy techniki
indywidualnej. Popularny „basket" jest sportem nacechowanym dużą dynamiką, walorami
wychowawczymi (umiejętność współdziałania, poszanowania przepisów, wyrabia poczucie
odpowiedzialności), zaspakaja potrzeby wyżycia się ruchowego, walki sportowej oraz daje satysfakcję
z gry wszystkim jej uczestnikom.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
KULTURYSTYKA
WFW003052C Godz. ZZU 30
BODY-BUILDING
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kulturystyka to system ćwiczeń z obciążeniem, odpowiednio dobranych i
ukierunkowanych na rozwój wszystkich partii mięśniowych. Jest to skuteczna metoda korygowania i
kształtowania sylwetki, wzmacniania mięśni, rozwiązania problemu otyłości. Dodatkowo – uprawiając
kulturystykę zdobywa się nawyk higienicznego trybu życia i odżywiania.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
172
KULTURYSTYKA /KOREKCJA
WFW003050C Godz. ZZU 30
ECTS:1
BODY-BUILDING FOR CORRECTION OF POSTURE
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs z kulturystyki wzbogacony o elementy korekcji postawy ciała, adresowany
szczególnie do studentów, u których pojawiły się zaburzenia postawy ciała takie jak: garbienie się,
hiperkifoza (plecy okrągłe), hiperlordoza (plecy wklęsłe) czy boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza).
Wymaganie wstępne: ręcznik.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
KULTURYSTYKA /OBWÓD
WFW003051C Godz. ZZU 30
BODY-BUILDING - CIRCUIT TRAINING
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Istota treningu obwodowego polega na uporządkowanym ćwiczeniu poszczególnych
partii mięśniowych. Celem zajęć jest zwiększenie wydolności układu sercowo-naczyniowego,
wytrzymałości siłowej i siły mięśniowej. Intensywność ćwiczeń na poziomie tętna optymalnego
sprzyja spalaniu tkanki tłuszczowej.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
ŁUCZNICTWO
WFW002091C Godz. ZZU 30
ARCHERY
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Celem zajęć jest nauka techniki strzelania z łuku sportowego od podstaw. Zajęcia
odbywać się będą w hali sportowej. Sport uczący precyzji, spokoju, opanowania oraz pewności
siebie.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
MODELOWANIE CIAŁA
WFW003222C Godz. ZZU 30
BODY TUNING
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs z grupy sportów fitness. Zajęcia prowadzone są z użyciem piłek „fitball”, gumowych
taśm i hantli, które wzmacniają i poprawiają tonus mięśniowy.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
NARCIARSTWO
WFW004092C Godz. ZZU 30
SKIING
ECTS:2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Zajęcia przeznaczone dla osób chcących rozpocząć przygodę z "białym szaleństwem",
początkujących i doświadczonych narciarzy. Kurs składa się z ustalonych wyjazdów (w soboty i
niedziele). W przypadku złych warunków śniegowych wyjazd narciarski zastępowany jest pieszym
rajdem po górach. Zapewniamy doświadczonych instruktorów. Koszty wyjazdu (transport,
zakwaterowanie, wyżywanie) pokrywają uczestnicy.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
NAUKA PŁYWANIA
WFW004031C Godz. ZZU 30
SWIMMING FOR BEGINNERS
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: W programie zajęć oswojenie ze środowiskiem wodnym, nauka techniki prawidłowego
oddychania podczas pływania. Nauka techniki pływania kraulem na plecach, piersiach i stylem
klasycznym.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
173
NORDIC WALKING
WFW003252C Godz. ZZU 30
ECTS:1
NORDIC WALKING
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Nordic walking to marsz po zdrowie ze specjalnie zaprojektowanymi kijkami, dzięki
którym podczas poruszania się zaangażowane są również mięśnie górnej części ciała. Początkowo ten
sposób chodzenia był stosowany w letnim treningu sportowców, uprawiających narciarstwo
biegowe. Obecnie to jedna z najszybciej rozwijających się aktywności fizycznych, stanowiąca nowy
wymiar rekreacji ruchowej, odpowiedniej dla wszystkich, w każdym wieku, bez względu na płeć i
poziom sprawności fizycznej. Kije zapewnia SWFiS.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
OBÓZ FITNESS
WFW003802C Godz. ZZU 30
FITNESS CAMP
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu:
Kurs wakacyjny realizowany w formie 6-dniowego obozu sportowego. Adresowany do zwolenników
aktywnego wypoczynku, obejmujący różnorodne formy aktywności ruchowej takie jak: nordic
walking, wycieczki rowerowe, slackline, kajaki, pływanie, gry zespołowe, zajęcia przy muzyce oraz
jazdę konną dla zainteresowanych. Koszty wyjazdu (transport, zakwaterowanie, wyżywanie)
pokrywają uczestnicy.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
PILATES
WFW003242C Godz. ZZU 30
PILATES
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Gimnastyka Pilates, autorstwa Josepha Pilatesa, to trening całego ciała, składający się z
ćwiczeń inspirowanych jogą, baletem i ćwiczeniami siłowymi. Ich istotą jest pobudzenie aktywności
ważnych grup mięśniowych („centrum ciała”) tzn. mięśni brzucha, pleców i miednicy. Kurs
adresowany szczególnie do osób pragnących zadbać o kondycję swojego kręgosłupa. Wymagania
wstępne: ręcznik.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
PIŁKA NOŻNA
WFW006022C Godz. ZZU 30
FOOTBALL
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Piłka nożna jest najpowszechniej uprawianą dyscypliną sportu. Kurs oferuje zajęcia na
otwartym boisku piłkarskim. Doskonalenie indywidualnych umiejętności technicznych, taktycznych i
możliwość wyżycia się w grze to, oprócz zdrowotnych, podstawowe zalety uczestnictwa w
ćwiczeniach.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
PIŁKA RĘCZNA
WFW006032C Godz. ZZU 30
HANDBALL
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Piłka ręczna wpływa na wszechstronny rozwój człowieka. Gra jest kontaktowa, twarda i
bardzo intensywna.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
PIŁKA SIATKOWA
WFW005032C Godz. ZZU 30
ECTS:1
VOLLEYBALL
Forma zajęć: Ćwiczenia
174
Opis kursu: Piłka siatkowa jest grą trudną i wymagającą dużego wkładu własnej pracy w
początkowym okresie nauki. Zajęcia oparte są na nauczaniu oraz doskonaleniu elementów techniki i
taktyki gry przy zastosowaniu atrakcyjnych form ćwiczeń (gry małe, gra szkolna i właściwa)
wspartych pokazem i najnowszymi metodami szkoleniowymi.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
PIŁKA SIATKOWA /zaawansowana
WFW005033C Godz. ZZU 30
ECTS:1
VOLLEYBALL FOR ADVANCED PRACTITIONERS
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs przeznaczony dla osób, które nie zakwalifikowały się do sekcji sportowej pomimo
wysokiego poziomu sportowego lub w co najmniej stopniu dobrym opanowały podstawy techniki
indywidualnej. Program zajęć przewiduje doskonalenie elementów techniki i taktyki w celu
zastosowania zaawansowanego systemu rozegrania ataku, asekuracji i gry w obronie.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
PŁYWANIE
WFW004032C Godz. ZZU 30
SWIMMING
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs umożliwia naukę i doskonalenie podstawowych stylów pływackich (klasyczny,
dowolny, grzbietowy, motylkowy).
Zespól realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
PŁYWANIE / zaawansowane
WFW004033C Godz. ZZU 30
SWIMMING FOR ADVANCED PRACTITIONERS
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs umożliwia doskonalenie czterech stylów pływackich (klasyczny, dowolny,
grzbietowy, motylkowy). Zajęcia przeznaczone dla studentów, którzy w stopniu co najmniej dobrym
opanowali podstawy techniki pływania.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
RUCH DLA ZDROWIA
WFW003250C Godz. ZZU 30
ECTS:1
THE SPORT ACTIVITY FOR HEALTH
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie z techniką basic w nordic walking oraz obwodową metodą
treningu siłowego. Zajęcia wpływają na poprawę wydolności ogólnej, kształtują sylwetkę,
zapobiegają zwyrodnieniom oraz stabilizują kręgosłup. Uczestnicy zapoznają się z zasadami
zdrowego stylu życia.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
RUGBY - PODSTAWY
WFW006051C Godz. ZZU 30
RUGBY - TEACHING AND IMPROVING TECHNIQUES
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs wprowadza w tajniki gry „dla chuliganów granej przez dżentelmenów”. W
programie zapoznanie z techniką, taktyką i przepisami gry, a także historią jednej z
najpopularniejszych gier na świecie, uprawianych na wszystkich kontynentach.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
SAMOOBRONA
WFW002052C Godz. ZZU 30
ECTS:1
SELF-DEFENCE
Forma zajęć: Ćwiczenia
175
Opis kursu: Samoobrona czyli "wszystkie chwyty dozwolone" - oczywiście w obronie koniecznej.
Zajęcia oparte są na wykorzystaniu technik: judo, karate, aikido oraz innych sztuk i sportów walki.
Praktyczna znajomość samoobrony doskonalona na zajęciach daje większe poczucie bezpieczeństwa
oraz podnosi ogólny poziom sprawności fizycznej.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
SHAPE
WFW003212C Godz. ZZU 30
ECTS:1
SHAPE
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Zajęcia, na których stosowane są różne rodzaje treningu zarówno pod względem tempa
jak i intensywności. Ćwiczenia z oporem własnego ciała oraz z wykorzystaniem drobnego sprzętu:
hantle, tubingi, laski gimnastyczne, stepy, piłki, poduszki balansowe.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
SQUASH
WFW005062C Godz. ZZU 30
SQUASH
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Charakterystyczną cechą dyscypliny jest interwałowy charakter gry, doskonale
stymulujący układ krążenia i oddechowy, dając w ten sposób optymalne warunki dla funkcjonowania
naszego organizmu. Gra w squash zapewnia świetny rozwój sylwetki, zdecydowanie wzmacnia pracę
mięśni i uelastycznia stawy.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
STEP REEBOK
WFW003112C Godz. ZZU 30
ECTS:1
STEP REEBOK
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Step Reebok to forma gimnastyki przy muzyce. Rytmicznemu wchodzeniu i schodzeniu z
elastycznego podestu towarzyszą wymachy ramion i nóg, skłony, wypady, podskoki i obroty. Step
Reebok poprawia krążenie, dotlenia, wzmacnia serce i płuca. Poprawia koordynację ruchową,
ujędrnia mięśnie, wysmukla łydki i talię. Ćwicząc 45 minut traci się ok. 350 kcal.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
STRETCH-ONE
WFW003073C Godz. ZZU 30
STRECH-ONE
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Ćwiczenia rozciągające główne grupy mięśniowe z naciskiem na partie ciała z tendencją
do przykurczów u osób prowadzących siedzący tryb życia. Wymagania wstępne: wygodny strój i
ręcznik.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
TAEKWON - DO / I.T.F.
WFW002086C Godz. ZZU 30
ECTS: 1
TAEKWONDO (ITF)
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Taekwon-do jest narodowym sportem i tradycyjną sztuką walki Korei. Stworzone do
celów militarnych zostało zaadaptowane do użytku cywilnego. Jego twórcą jest gen. Choi Hong Hi. W
dosłownym tłumaczeniu słowo Taekwon-do oznacza: Tea- stopa, Kwon-pięść, Do- droga.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
TAI CHI
WFW002071C Godz. ZZU 30
ECTS:1
TAI-CHI
Forma zajęć: Ćwiczenia
176
Opis kursu: Tai-Chi to forma medytacji w ruchu, gdzie praca z samym sobą, własnym ciałem i
umysłem, daje ogromne korzyści zdrowotne. Tai-Chi jest jednocześnie jedną z form sztuk walki
pozwalającą rozluźnić i uelastycznić swoje ruchy, czyniąc ciało otwartym i swobodnym.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
TANIEC
WFW003082C Godz. ZZU 30
DANCE
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Rekreacyjna forma tańca towarzyskiego. W ramach kursu będzie można nauczyć się
wybranych tańców z grupy: standard (walc angielski, walc wiedeński, tango, fokstrot, quick step),
latyno-amerykańska (rumba, samba, cha-cha-cha, pasadoble, jive). Dodatkowo inne tańce np.: tańce
ludowe, salsę, bluesa, rock and rolla , dyskotekowe.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
TANIEC JAZZOWY
WFW003232C Godz. ZZU 30
JAZZ DANCE
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Taniec jazzowy łączy w sobie wiele technik tanecznych tj. jazz modern, taniec klasyczny i
funky. Zajęcia adresowane są do osób, które preferują mniej intensywne formy treningu. Poprawę
cech motorycznych mogą osiągnąć bardziej subtelnymi metodami.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
TANIEC LUDOWY
WFW003080C Godz. ZZU 30
FOLK DANCE
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Treść kursu: Nauka tańców i piosenek ludowych z różnych regionów Polski. Osoby zakwalifikowane
do zespołu uczestniczą w koncertach w kraju i za granicą. O przydatności do kursu decyduje
prowadzący.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
TENIS STOŁOWY
WFW005042C Godz. ZZU 30
ECTS:1
TABLE TENNIS
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Tenis stołowy znany jako "ping-pong" daje szansę znakomitego wyżycia się. W trakcie
zajęć ćwiczący uczą się precyzji ruchu, techniki gry i umiejętności przewidywania. Kurs uatrakcyjniają
liczne turnieje.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
TENIS STOŁOWY /zaawansowany
WFW015043C Godz. ZZU 30
TABLE TENNIS FOR ADVANCED PRACTITIONERS
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: : Kurs przeznaczony dla osób, które nie zakwalifikowały się do sekcji sportowej pomimo
wysokiego poziomu sportowego lub w co najmniej stopniu dobrym opanowały podstawy techniki
indywidualnej: podanie backhandem, forhendem, umiejętnością gry w obronie i ataku, a także
uderzeniem top spin.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
177
TENIS ZIEMNY
WFW005052C Godz. ZZU 30
ECTS:1
TENNIS
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Tenis to sport bezustannie zmuszający do podejmowania decyzji. Wymaga dobrej
sprawności ruchowej. Mimo pozornej prostoty tenis jest jedną z najtrudniejszych technicznie
dyscyplin sportu. Zajęcia prowadzone są na krytych kortach tenisowych i przeznaczone są zarówno
dla osób początkujących jak i zaawansowanych.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
TURYSTYKA GÓRSKA
WFW003152C Godz. ZZU 30
HIKING
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Zajęcia odbywają się w formie 5-dniowego kursu realizowanego na jednodniowych lub
dwudniowych wycieczkach w soboty i niedziele. Celem wyjazdów są najczęściej Sudety, również
Pieniny, Tatry, Beskid Śląski i Żywiecki. Kurs przewiduje pokonywanie długich dystansów w
zróżnicowanym terenie bez względu na warunki atmosferyczne. Koszty wyjazdu (transport,
zakwaterowanie, wyżywanie) pokrywają uczestnicy.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
TURYSTYKA GÓRSKA – OBÓZ
WFW003153C Godz. ZZU 30
HIKING - ROVING CAMP
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kilkudniowa wędrówka górskimi szlakami (Bieszczady, Beskidy, Tatry), dająca możliwość
zdrowego spędzania wolnego czasu połączonego z wysiłkiem fizycznym i obcowaniem z naturą. Kurs
przewiduje pokonywanie długich dystansów w zróżnicowanym terenie bez względu na warunki
atmosferyczne. Koszty wyjazdu (transport, zakwaterowanie, wyżywanie) pokrywają uczestnicy.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
TURYSTYKA ROWEROWA
WFW003092C Godz. ZZU 30
CYCLING
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: W ramach zajęć organizowane są wyjazdy rowerowe 1-dniowe (w soboty lub niedziele)
na dystansie 40-60 km. Celem zajęć jest doskonalenie technik jazdy rowerem, obsługi technicznej, a
szczególnie połączenie wysiłku fizycznego z obcowaniem z naturą oraz poznanie ciekawych
turystycznie miejsc w okolicach Wrocławia.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
TURYSTYKA ROWEROWA - KOBIETY
WFW003091C Godz. ZZU 30
ECTS:1
CYCLING FOR GIRLS
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: W ramach zajęć organizowane są wyjazdy rowerowe 1-dniowe (w soboty lub niedziele)
na dystansie 20-30 km. Celem zajęć jest doskonalenie technik jazdy rowerem, obsługi technicznej, a
szczególnie połączenie wysiłku fizycznego z obcowaniem z naturą oraz poznanie ciekawych
turystycznie miejsc w okolicach Wrocławia.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
178
UNIHOKEJ
WFW006042C Godz. ZZU 30
ECTS:1
FLOORBALL
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Unihokej jest sportem drużynowym, w który gra się przy pomocy poliwęglanowych kijów
zakończonych kompozytową blendą (łopatką). Mecze unihokeja rozgrywane są na twardej
nawierzchni w halach sportowych. Technika i taktyka gry podobna jest do hokeja na lodzie.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
UNIHOKEJ /zaawansowany
WFW006043C Godz. ZZU 30
ECTS:1
FLOORBALL FOR ADVANCED PRACTITIONERS
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs przeznaczony dla osób, które nie zakwalifikowały się do sekcji sportowej pomimo
wysokiego poziomu sportowego lub w co najmniej stopniu dobrym opanowały podstawy techniki
indywidualnej, a także uprawiających wcześniej hokeja na lodzie lub trawie.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
WINDSURFING
WFW004082C Godz. ZZU 30
ECTS:1
WINDSURFING
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Nowoczesny sport związany z opanowaniem techniki pływania na desce z żaglem. Zajęcia
odbywają się w formie 6-dniowego kursu realizowanego w soboty i niedziele na akwenach wodnych
w okolicach Wrocławia. Sprzęt windsurfingowy i pianki neoprenowe zapewnia Studium WFiS. Koszty
dojazdu na zajęcia pokrywają uczestnicy.
Wymagania wstępne: dobra umiejętność pływania wpław.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
WIOŚLARSTWO
WFW004062C Godz. ZZU 30
ROWING
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: W zależności od warunków atmosferycznych zajęcia odbywają się na wodzie (przystań
przy budynku H14) lub specjalistycznym basenie wioślarskim lub na ergometrze wioślarskim.
Ergometr wioślarski to urządzenie idealnie odzwierciedlające ruch wioślarski, ale też doskonała
maszyna do spalania kalorii angażująca podczas pracy 95% mięśni. Program zajęć obejmuje naukę i
doskonalenie techniki wiosłowania oraz wszechstronny rozwój układu mięśniowego.
Wymagania wstępne: Umiejętność pływania.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
WSPINACZKA
WFW003142C Godz. ZZU 30
CLIMBING
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs zakłada opanowanie podstaw wspinaczki skałkowej. W programie zajęć, które
prowadzone są na sztucznej ściance wspinaczkowej, przewidziana jest nauka wspinania i różnych
form asekuracji, w tym wspinaczki z dolną asekuracją.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
WSPINACZKA LINOWA
WFW003143C Godz. ZZU 30
ECTS:1
ROPE CLIMBING
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs zakłada opanowanie podstaw technik linowych stosowanych w taternictwie
jaskiniowym. W programie zajęć przewidziana jest nauka zjazdu i podchodzenia na linie, które jest
stosowane przy pokonywaniu głębokich studni jaskiniowych. Przewidziana jest nauka asekuracji i
autoasekuracji oraz ratownictwa i autoratownictwa.
179
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
ZDROWE PLECY
WFW003074C Godz. ZZU 30
ECTS 1
HEALTHY BACK
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Zajęcia kładą nacisk na przywrócenie prawidłowej ruchomości w stawach kręgosłupa,
rozciągnięcie przykurczonych mięśni i wzmocnienie osłabionych grup mięśniowych. Ćwiczenia
wzmacniają mięśnie obręczy barkowej i biodrowej oraz doskonalą oddech torem przeponowobrzusznym w ćwiczeniach relaksacyjnych.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
ZRZUCANIE NADWAGI
WFW001013C Godz. ZZU 30
LOSING WEIGHT
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Otyłość staje się chorobą cywilizacyjną. Bez dokonania odpowiednich, długofalowych
(wielomiesięcznych) zmian w swoich dotychczasowych zachowaniach dietetycznych a przede
wszystkim aktywności ruchowej, nie jest możliwe osiągnięcie pożądanego efektu – szczupłej sylwetki
utrzymanej praktycznie do końca życia. Stosowane "kuracje odchudzające" okazują się nieefektywne.
Po ich zaniechaniu następuje powrót wagi do punktu wyjściowego - tzw. "efekt jojo". Kurs będzie
praktycznym i teoretycznym narzędziem obejmującym elementy metodyki ćwiczeń aerobowych,
fizjologii i podstaw dietetyki oraz zachowań pozwalających na osiągnięcie trwałych efektów!
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
III. Kursy dla studentów stacjonarnych II stopnia
ABT
WFW013203C Godz. ZZU 15
ECTS:1
ABT (ABDOMEN, BUTTOCKS AND THIGHS)
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs zapoznaje z różnorodnymi formami fitness opartymi na podstawowych krokach przy
zastosowaniu różnego rodzaju przyborów: piłek rehabilitacyjnych, lasek gimnastycznych. Ćwiczenia
wzmacniają mięśnie brzucha, ud i pośladków.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
AIKIDO - PODSTAWY
WFW012011C Godz. ZZU 15
AIKIDO FOR ELEMENTARY PRACTITIONERS
ECTS: 1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Aikido - współczesna, japońska sztuka walki, z wyraźnie sformułowaną postawą duchową
– oferuje klucz do sztuki naturalnego i nieegoistycznego sposobu życia w skomplikowanym świecie.
Praktykować tę sztukę mogą wszyscy bez względu na wiek i płeć. Aikido jest sztuką walki bez
współzawodnictwa – nazywana jest Sztuką Pokoju. Poprzez systematyczną praktykę dąży się do
harmonijnego rozwoju ciała i umysłu. Techniki Aikido manifestują się przez subtelne koliste ruchy.
Poziom kursu podnoszony jest przez pokazy osób zaawansowanych, środki audiowizualne.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
AIKIDO-KATA JO
WFW012017C Godz. ZZU 15
ECTS: 1
AIKIDO - KATA JO
Forma zajęć: Ćwiczenia
180
Opis kursu: KATA JO to rodzaj szermierki stosowanej w praktyce aikido przy pomocy kija Jo w oparciu
o sekwencję 33 ruchów. W ćwiczeniach zastosowane zostaną techniki oddechowe Qi-Kung. W całości
praktyka ta służy umiejętności płynnego poruszania się, wpływa na harmonijny rozwój ciała i umysłu
oraz poprawia umiejętność koncentracji.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
AQUA AEROBIC
WFW013015C Godz. ZZU 15
ECTS: 1
AQUA AEROBIC
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Aqua aerobic to ćwiczenia wzmacniające w wodzie z wykorzystaniem jej walorów:
odciążenie stawów, możliwość swobodnego przemieszczania ciała bez odczuwania wysiłku.
Systematyczne ćwiczenia wpływają na redukcję tkanki tłuszczowej.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
BADMINTON
WFW015012C Godz. ZZU 15
BADMINTON
ECTS: 1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Badminton jest to jedna z najszybszych gier halowych. Rekord prędkości początkowej
lotki ustanowiony w 2013 r. wyniósł 493 km/h. Na wynik decydujący wpływ ma: czas reakcji
zawodnika, technika indywidualna oraz kondycja fizyczna. Zajęcia odbywają się w specjalistycznej
hali. Kurs przeznaczony dla osób na różnym poziomie umiejętności, także początkujących. W
programie nauka i doskonalenie techniki. Częste turnieje (gry pojedyncze, podwójne i mieszane)
uatrakcyjniają kurs.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
BODY ART
WFW013104 Godz. ZZU 15
BODY ART
ECTS: 1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs Body ART to trening inspirowany asanami z jogi uzupełniony ćwiczeniami siłowymi,
rozciągającymi i relaksującymi. Ćwiczenia i pozycje ułożone są w dopasowane sekwencje ruchowe,
które wykonywane w odpowiednim tempie poprawiają kondycję ogólną, kompleksowo wzmacniają i
rozciągają wszystkie grupy mięśniowe, dodatkowo kształtują nawyk poprawnej postawy i dają
zrównoważoną sylwetkę. Zajęcia prowadzone są przy muzyce bez przyborów.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
BODY BALL
WFW013262C Godz. ZZU 15
BODY BALL
ECTS: 1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Body ball to spokojne zajęcia z grupy mental body, oparte na ćwiczeniach
gimnastycznych z wykorzystaniem specjalistycznych piłek. Kurs kładzie nacisk na ćwiczenia
wzmacniające, doskonalące równowagę i gibkość.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
BRYDŻ SPORTOWY
WFW011022C Godz. ZZU 15
SPOTRS BRIDGE
ECTS: 1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Sportowa gra karciana, w której wynik osiągnięty w danym rozdaniu jest porównywany z
wynikami osiągniętymi przez innych graczy rozgrywających to samo rozdanie z tym samym układem
kart.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
181
CALLANETICS
WFW013022C Godz. ZZU 15
ECTS: 1
CALLANETICS
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Callanetics jest programem spokojnych ćwiczeń wykonywanych z dużą ilością powtórzeń,
wzbogacony elementami Stretchingu. Ich celem jest wzmocnienie mięśni brzucha, kształtowanie
mięśni nóg, bioder i pośladków. Callanetics ćwiczony regularnie powoduje poprawę wskaźnika
smukłości ciała, zwiększenie elastyczności mięśni i tonusu mięśniowego.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
CUBAN SALSA FIT
WFW013087C Godz. ZZU 15
CUBAN SALSA FIT
ECTS: 1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Nowoczesna forma ćwiczeń przy muzyce sięgającej swymi korzeniami do rytmów i
tańców karaibskich. Kurs adresowany jest do osób preferujących taniec i wysiłek fizyczny. Zajęcia
oparte są na nauce krótkich choreografii. Doskonały trening cardio dla całego organizmu.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
FUNKY
WFW013182C Godz. ZZU 15
ECTS:1
FUNKY
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Nowoczesna forma ćwiczeń przy muzyce (funky, hip-hop i soul) sięgająca swymi
korzeniami do rytmów i tańców afrykańskich. Funky to ćwiczenia, które angażują mięśnie całego
ciała, a także doskonalą koordynację i poprawiają wydolność układu krążeniowo-oddechowego.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
FUTSAL
FUTSAL
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Halowa odmiana piłki nożnej.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
WFW016025C Godz. ZZU 15
ECTS:1
JOGGING
WFW013042C Godz. ZZU 15
JOGGING
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Jogging to zajęcia oparte na podstawowych formach ruchu człowieka biegu i chodzie.
Nasza oferta to terenowy bieg lekkoatletyczny przeplatany ćwiczeniami gimnastycznymi, uprawiany
bez względu na płeć, wiek i porę roku.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
JUDO - ABC
WFW012032C Godz. ZZU 15
JUDO FOR ELEMENTARY PRACTITIONERS
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs wprowadza zainteresowanych w fascynujący świat judo. Polega na umiejętnym
wykorzystaniu własnej techniki i możliwości fizycznych w walce z silniejszym przeciwnikiem, zgodnie z
zasadą - ustąp a zwyciężysz. Głównym elementem treningu jest nauka i doskonalenie technik judo.
Walki oraz zawody są stałym elementem zajęć. Dyscyplina jest przeznaczona dla osób nie bojących
się konfrontacji z przeciwnikiem.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
JUDO /średniozaawansowane
JUDO FOR INTERMEDIATE-LEVEL PRACTITIONERS
182
WFW012031C Godz. ZZU 15
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs przeznaczony dla studentów, którzy chcą kontynuować naukę judo. Judo polega na
umiejętnym wykorzystaniu własnej techniki i możliwości fizycznych w walce z silniejszym
przeciwnikiem, zgodnie z zasadą – ustąp a zwyciężysz. Głównym elementem treningu jest nauka i
doskonalenie technik judo. Walki oraz zawody są stałym elementem zajęć. Dyscyplina jest
przeznaczona dla osób nie bojących się konfrontacji z przeciwnikiem.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
KARATE - SEKCJA
WFW002045C Godz. ZZU 30
KARATE -VARSITY DIVISION
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Do sekcji przyjmuje trener. Obowiązkowe członkostwo w AKS PWr oraz reprezentowanie
Uczelni w zawodach akademickich.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
KARATE SHOTOKAN
WFW012048C Godz. ZZU 15
ECTS:1
KARATE SHOTOKAN
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Sztuka walki stworzona jako metoda samoobrony bez użycia broni. W programie
doskonalenie poznanych technik karate, ćwiczenia z przyborami (tarcze do uderzeń, piłki lekarskie)
oraz wprowadzenie elementów walki sportowej. Zajęcia kształtują specyficzne dla karate cechy
motoryczne: wytrzymałość ogólną, siłę dynamiczną, szybkość i gibkość.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
KENDO
WFW012018C Godz. ZZU 15
KENDO
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Współczesne kendo wywodzi się z kenjutsu – tradycyjnej szermierki mieczem japońskim
zwanym katana. W programie opanowanie podstaw elementów walki z bronią, trening z shinai i
bokuto (miecze bambusowe i drewniane). Zajęcia kształtują sprawność ogólną i koordynację oraz
zapoznają z podstawowymi pojęciami dyscypliny.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
KOLARSTWO GÓRSKIE
WFW013098C Godz. ZZU 15
MOUNTAIN BIKING
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs stanowi połączenie dwóch form rekreacji – turystyki górskiej i jazdy na rowerze
MTB. Znaczny wysiłek przy pokonywaniu górskich szlaków wymaga od uczestników dobrej kondycji
fizycznej. Zajęcia będą odbywać się w formie wyjazdów w okolice Wrocławia (3 wyjazdy 1-dniowe,
ok. 6 godz., w soboty lub/i niedziele) oraz min. 1 wyjazd 2-dniowy w pobliskie góry. Wyjazdy
umożliwiają uczestnikom nie tylko poznanie nowych, ciekawych miejsc ale także pomogą podnieść
umiejętności techniki jazdy na rowerze górskim w trudnym terenie i przybliżą podstawową wiedzę na
temat treningu kolarskiego oraz podstaw naprawy i konserwacji sprzętu. Koszty wyjazdu (transport,
zakwaterowanie, wyżywanie) pokrywają uczestnicy. Wymagany jest własny rower.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
KOSZYKÓWKA
WFW016012C Godz. ZZU 15
ECTS:1
BASKETBALL
Forma zajęć: Ćwiczenia
183
Opis kursu: Popularny "basket" jest sportem nacechowanym dużą dynamiką, walorami
wychowawczymi (umiejętność współdziałania, poszanowania przepisów, wyrabia poczucie
odpowiedzialności), zaspokaja potrzeby wyżycia się ruchowego, walki sportowej oraz daje satysfakcję
z gry wszystkim jej uczestnikom.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
KOSZYKÓWKA – PODSTAWY
WFW016011C Godz. ZZU 15
ECTS:1
BASKETBALL - LEARNING AND PERFECTING TECHNIQUES OF PLAY
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs dla studentów o niskim poziomie zaawansowania, pragnących uczyć się techniki i
podstaw taktyki zespołowej. 60-70 min. zajęć to ćwiczenia techniczno-taktyczne, a 20-30 min. to
różne formy gier.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
KOSZYKÓWKA /zaawansowana
WFW016013C Godz. ZZU 15
BASKETBALL FOR ADVANCED PRACTITIONERS
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs przeznaczony dla osób, które nie zakwalifikowały się do sekcji sportowej pomimo
wysokiego poziomu sportowego lub w co najmniej stopniu dobrym opanowały podstawy techniki
indywidualnej. Popularny „basket" jest sportem nacechowanym dużą dynamiką, walorami
wychowawczymi (umiejętność współdziałania, poszanowania przepisów, wyrabia poczucie
odpowiedzialności), zaspakaja potrzeby wyżycia się ruchowego, walki sportowej oraz daje satysfakcję
z gry wszystkim jej uczestnikom.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
KULTURYSTYKA
WFW013052C Godz. ZZU 15
ECTS:1
BODY-BUILDING
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kulturystyka to system ćwiczeń z obciążeniem, odpowiednio dobranych i
ukierunkowanych na rozwój wszystkich partii mięśniowych. Jest to skuteczna metoda korygowania i
kształtowania sylwetki, wzmacniania mięśni, rozwiązania problemu otyłości. Dodatkowo – uprawiając
kulturystykę zdobywa się nawyk higienicznego trybu życia i odżywiania.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
KULTURYSTYKA /KOREKCJA
WFW013050C Godz. ZZU 15
BODY-BUILDING FOR CORRECTION OF POSTURE
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs z kulturystyki wzbogacony o elementy korekcji postawy ciała, adresowany
szczególnie do studentów, u których pojawiły się zaburzenia postawy ciała takie jak: garbienie się,
hiperkifoza (plecy okrągłe), hiperlordoza (plecy wklęsłe) czy boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza).
Wymaganie wstępne: ręcznik.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
KULTURYSTYKA /OBWÓD
WFW013051C Godz. ZZU 15
BODY-BUILDING - CIRCUIT TRAINING
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Istota treningu obwodowego polega na uporządkowanym ćwiczeniu poszczególnych
partii mięśniowych. Celem zajęć jest zwiększenie wydolności układu sercowo-naczyniowego,
wytrzymałości siłowej i siły mięśniowej. Intensywność ćwiczeń na poziomie tętna optymalnego
sprzyja spalaniu tkanki tłuszczowej.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
184
ŁUCZNICTWO
WFW012091C Godz. ZZU 15
ARCHERY
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Celem zajęć jest nauka techniki strzelania z łuku sportowego od podstaw. Zajęcia
odbywać się będą w hali sportowej. Sport uczący precyzji, spokoju, opanowania oraz pewności
siebie.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
MODELOWANIE CIAŁA
WFW013222C Godz. ZZU 15
BODY TUNING
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs z grupy sportów fitness. Zajęcia prowadzone są z użyciem piłek „fitball”, gumowych
taśm i hantli, które wzmacniają i poprawiają tonus mięśniowy.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
NARCIARSTWO
WFW014092C Godz. ZZU 15
SKIING
ECTS:2
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Zajęcia przeznaczone dla osób chcących rozpocząć przygodę z "białym szaleństwem",
początkujących i doświadczonych narciarzy. Kurs składa się z ustalonych wyjazdów (w soboty i
niedziele). W przypadku złych warunków śniegowych wyjazd narciarski zastępowany jest pieszym
rajdem po górach. Zapewniamy doświadczonych instruktorów. Koszty wyjazdu (transport,
zakwaterowanie, wyżywanie) pokrywają uczestnicy.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
NAUKA PŁYWANIA
WFW014031C Godz. ZZU 15
SWIMMING FOR BEGINNERS
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: W programie zajęć oswojenie ze środowiskiem wodnym, nauka techniki prawidłowego
oddychania podczas pływania. Nauka techniki pływania kraulem na plecach, piersiach i stylem
klasycznym.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
NORDIC WALKING
WFW013252C Godz. ZZU 15
NORDIC WALKING
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Nordic walking to marsz po zdrowie ze specjalnie zaprojektowanymi kijkami, dzięki
którym podczas poruszania się zaangażowane są również mięśnie górnej części ciała. Początkowo ten
sposób chodzenia był stosowany w letnim treningu sportowców, uprawiających narciarstwo
biegowe. Obecnie to jedna z najszybciej rozwijających się aktywności fizycznych, stanowiąca nowy
wymiar rekreacji ruchowej, odpowiedniej dla wszystkich, w każdym wieku, bez względu na płeć i
poziom sprawności fizycznej. Kije zapewnia SWFiS.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
OBÓZ FITNESS
WFW013802C Godz. ZZU 15
ECTS:1
FITNESS CAMP
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu:
Kurs wakacyjny realizowany w formie kilkudniowego obozu sportowego. Adresowany do
zwolenników aktywnego wypoczynku, obejmujący różnorodne formy aktywności ruchowej takie jak:
nordic walking, wycieczki rowerowe, slackline, kajaki, pływanie, gry zespołowe, zajęcia przy muzyce
185
oraz jazdę konną dla zainteresowanych. Koszty wyjazdu (transport, zakwaterowanie, wyżywanie)
pokrywają uczestnicy.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
PILATES
WFW013242C Godz. ZZU 15
PILATES
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Gimnastyka Pilates, autorstwa Josepha Pilatesa, to trening całego ciała, składający się z
ćwiczeń inspirowanych jogą, baletem i ćwiczeniami siłowymi. Ich istotą jest pobudzenie aktywności
ważnych grup mięśniowych („centrum ciała”) tzn. mięśni brzucha, pleców i miednicy. Kurs
adresowany szczególnie do osób pragnących zadbać o kondycję swojego kręgosłupa. Wymagania
wstępne: ręcznik.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
PIŁKA NOŻNA
WFW016022C Godz. ZZU 15
FOOTBALL
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Piłka nożna jest najpowszechniej uprawianą dyscypliną sportu. Kurs oferuje zajęcia na
otwartym boisku piłkarskim. Doskonalenie indywidualnych umiejętności technicznych, taktycznych i
możliwość wyżycia się w grze to, oprócz zdrowotnych, podstawowe zalety uczestnictwa w
ćwiczeniach.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
PIŁKA RĘCZNA
WFW016032C Godz. ZZU 15
ECTS:1
HANDBALL
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Piłka ręczna wpływa na wszechstronny rozwój człowieka. Gra jest kontaktowa, twarda i
bardzo intensywna.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
PIŁKA SIATKOWA
WFW015032C Godz. ZZU 15
VOLLEYBALL
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Piłka siatkowa jest grą trudną i wymagającą dużego wkładu własnej pracy w
początkowym okresie nauki. Zajęcia oparte są na nauczaniu oraz doskonaleniu elementów techniki i
taktyki gry przy zastosowaniu atrakcyjnych form ćwiczeń (gry małe, gra szkolna i właściwa)
wspartych pokazem i najnowszymi metodami szkoleniowymi.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
PIŁKA SIATKOWA /zaawansowana
WFW015033C Godz. ZZU 15
VOLLEYBALL FOR ADVANCED PRACTITIONERS
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs przeznaczony dla osób, które nie zakwalifikowały się do sekcji sportowej pomimo
wysokiego poziomu sportowego lub w co najmniej stopniu dobrym opanowały podstawy techniki
indywidualnej. Program zajęć przewiduje doskonalenie elementów techniki i taktyki w celu
zastosowania zaawansowanego systemu rozegrania ataku, asekuracji i gry w obronie.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
PŁYWANIE
WFW014032C Godz. ZZU 15
ECTS:1
SWIMMING
Forma zajęć: Ćwiczenia
186
Opis kursu: Kurs umożliwia naukę i doskonalenie podstawowych stylów pływackich (klasyczny,
dowolny, grzbietowy, motylkowy).
Zespól realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
PŁYWANIE / zaawansowane
WFW014033C Godz. ZZU 15
SWIMMING FOR ADVANCED PRACTITIONERS
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs umożliwia doskonalenie czterech stylów pływackich (klasyczny, dowolny,
grzbietowy, motylkowy). Zajęcia przeznaczone dla studentów, którzy w stopniu co najmniej dobrym
opanowali podstawy techniki pływania.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
RUCH DLA ZDROWIA
WFW013250C Godz. ZZU 15
THE SPORT ACTIVITY FOR HEALTH
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie z techniką basic w nordic walking oraz obwodową metodą
treningu siłowego. Zajęcia wpływają na poprawę wydolności ogólnej, kształtują sylwetkę,
zapobiegają zwyrodnieniom oraz stabilizują kręgosłup. Uczestnicy zapoznają się z zasadami
zdrowego stylu życia.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
RUGBY - PODSTAWY
WFW016051C Godz. ZZU 15
RUGBY - TEACHING AND IMPROVING TECHNIQUES
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs wprowadza w tajniki gry „dla chuliganów granej przez dżentelmenów”. W
programie zapoznanie z techniką, taktyką i przepisami gry, a także historią jednej z
najpopularniejszych gier na świecie, uprawianych na wszystkich kontynentach.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
SAMOOBRONA
WFW012052C Godz. ZZU 15
SELF-DEFENCE
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Samoobrona czyli "wszystkie chwyty dozwolone" - oczywiście w obronie koniecznej.
Zajęcia oparte są na wykorzystaniu technik: judo, karate, aikido oraz innych sztuk i sportów walki.
Praktyczna znajomość samoobrony doskonalona na zajęciach daje większe poczucie bezpieczeństwa
oraz podnosi ogólny poziom sprawności fizycznej.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
SHAPE
WFW013212C Godz. ZZU 15
SHAPE
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Zajęcia, na których stosowane są różne rodzaje treningu zarówno pod względem tempa
jak i intensywności. Ćwiczenia z oporem własnego ciała oraz z wykorzystaniem drobnego sprzętu:
hantle, tubingi, laski gimnastyczne, stepy, piłki, poduszki balansowe.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
SQUASH
WFW015062C Godz. ZZU 15
SQUASH
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Charakterystyczną cechą dyscypliny jest interwałowy charakter gry, doskonale
stymulujący układ krążenia i oddechowy, dając w ten sposób optymalne warunki dla funkcjonowania
187
naszego organizmu. Gra w squash zapewnia świetny rozwój sylwetki, zdecydowanie wzmacnia pracę
mięśni i uelastycznia stawy.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
STEP REEBOK
WFW013112C Godz. ZZU 15
STEP REEBOK
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Step Reebok to forma gimnastyki przy muzyce. Rytmicznemu wchodzeniu i schodzeniu z
elastycznego podestu towarzyszą wymachy ramion i nóg, skłony, wypady, podskoki i obroty. Step
Reebok poprawia krążenie, dotlenia, wzmacnia serce i płuca. Poprawia koordynację ruchową,
ujędrnia mięśnie, wysmukla łydki i talię. Ćwicząc 45 minut traci się ok. 350 kcal.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
STRETCH-ONE
WFW013073C Godz. ZZU 15
ECTS:1
STRECH-ONE
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Ćwiczenia rozciągające główne grupy mięśniowe z naciskiem na partie ciała z tendencją
do przykurczów u osób prowadzących siedzący tryb życia. Wymagania wstępne: wygodny strój i
ręcznik.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
TAEKWON - DO / I.T.F.
WFW012086C Godz. ZZU 15
TAEKWONDO (ITF)
ECTS: 1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Taekwon-do jest narodowym sportem i tradycyjną sztuką walki Korei. Stworzone do
celów militarnych zostało zaadaptowane do użytku cywilnego. Jego twórcą jest gen. Choi Hong Hi. W
dosłownym tłumaczeniu słowo Taekwon-do oznacza: Tea- stopa, Kwon-pięść, Do- droga.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
TAI CHI
WFW012071C Godz. ZZU 15
TAI-CHI
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Tai-Chi to forma medytacji w ruchu, gdzie praca z samym sobą, własnym ciałem i
umysłem, daje ogromne korzyści zdrowotne. Tai-Chi jest jednocześnie jedną z form sztuk walki
pozwalającą rozluźnić i uelastycznić swoje ruchy, czyniąc ciało otwartym i swobodnym.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
TANIEC
WFW013082C Godz. ZZU 15
ECTS:1
DANCE
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Rekreacyjna forma tańca towarzyskiego. W ramach kursu będzie można nauczyć się
wybranych tańców z grupy: standard (walc angielski, walc wiedeński, tango, fokstrot, quick step),
latyno-amerykańska (rumba, samba, cha-cha-cha, pasadoble, jive). Dodatkowo inne tańce np.: tańce
ludowe, salsę, bluesa, rock and rolla, dyskotekowe.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
TANIEC JAZZOWY
WFW013232C Godz. ZZU 15
ECTS:1
JAZZ DANCE
Forma zajęć: Ćwiczenia
188
Opis kursu: Taniec jazzowy łączy w sobie wiele technik tanecznych tj. jazz modern, taniec klasyczny i
funky. Zajęcia adresowane są do osób, które preferują mniej intensywne formy treningu. Poprawę
cech motorycznych mogą osiągnąć bardziej subtelnymi metodami.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
TANIEC LUDOWY
WFW013080C Godz. ZZU 15
FOLK DANCE
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Treść kursu: Nauka tańców i piosenek ludowych z różnych regionów Polski. Osoby zakwalifikowane
do zespołu uczestniczą w koncertach w kraju i za granicą. O przydatności do kursu decyduje
prowadzący.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
TENIS STOŁOWY
WFW015042C Godz. ZZU 15
ECTS:1
TABLE TENNIS
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Tenis stołowy znany jako "ping-pong" daje szansę znakomitego wyżycia się. W trakcie
zajęć ćwiczący uczą się precyzji ruchu, techniki gry i umiejętności przewidywania. Kurs uatrakcyjniają
liczne turnieje.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
TENIS STOŁOWY /zaawansowany
WFW015043C Godz. ZZU 15
TABLE TENNIS FOR ADVANCED PRACTITIONERS
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: : Kurs przeznaczony dla osób, które nie zakwalifikowały się do sekcji sportowej pomimo
wysokiego poziomu sportowego lub w co najmniej stopniu dobrym opanowały podstawy techniki
indywidualnej: podanie backhandem, forhendem, umiejętnością gry w obronie i ataku, a także
uderzeniem top spin.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
TENIS ZIEMNY
WFW015052C Godz. ZZU 15
ECTS:1
TENNIS
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Tenis to sport bezustannie zmuszający do podejmowania decyzji. Wymaga dobrej
sprawności ruchowej. Mimo pozornej prostoty tenis jest jedną z najtrudniejszych technicznie
dyscyplin sportu. Zajęcia prowadzone są na krytych kortach tenisowych i przeznaczone są zarówno
dla osób początkujących jak i zaawansowanych.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
TURYSTYKA GÓRSKA
WFW013152C Godz. ZZU 15
HIKING
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Zajęcia odbywają się w formie kilkudniowego kursu realizowanego na jednodniowych lub
dwudniowych wycieczkach w soboty i niedziele. Celem wyjazdów są najczęściej Sudety, również
Pieniny, Tatry, Beskid Śląski i Żywiecki. Kurs przewiduje pokonywanie długich dystansów w
zróżnicowanym terenie bez względu na warunki atmosferyczne. Koszty wyjazdu (transport,
zakwaterowanie, wyżywanie) pokrywają uczestnicy.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
TURYSTYKA GÓRSKA – OBÓZ
WFW013153C Godz. ZZU 15
ECTS:1
HIKING - ROVING CAMP
189
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kilkudniowa wędrówka górskimi szlakami (Bieszczady, Beskidy, Tatry), dająca możliwość
zdrowego spędzania wolnego czasu połączonego z wysiłkiem fizycznym i obcowaniem z naturą. Kurs
przewiduje pokonywanie długich dystansów w zróżnicowanym terenie bez względu na warunki
atmosferyczne. Koszty wyjazdu (transport, zakwaterowanie, wyżywanie) pokrywają uczestnicy.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
TURYSTYKA ROWEROWA
WFW013092C Godz. ZZU 15
CYCLING
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: W ramach zajęć organizowane są wyjazdy rowerowe 1-dniowe (w soboty lub niedziele)
na dystansie 40-60 km. Celem zajęć jest doskonalenie technik jazdy rowerem, obsługi technicznej, a
szczególnie połączenie wysiłku fizycznego z obcowaniem z naturą oraz poznanie ciekawych
turystycznie miejsc w okolicach Wrocławia.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
TURYSTYKA ROWEROWA - KOBIETY
WFW013091C Godz. ZZU 15
ECTS:1
CYCLING FOR GIRLS
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: W ramach zajęć organizowane są wyjazdy rowerowe 1-dniowe (w soboty lub niedziele)
na dystansie 20-30 km. Celem zajęć jest doskonalenie technik jazdy rowerem, obsługi technicznej, a
szczególnie połączenie wysiłku fizycznego z obcowaniem z naturą oraz poznanie ciekawych
turystycznie miejsc w okolicach Wrocławia.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
UNIHOKEJ
WFW016042C Godz. ZZU 15
ECTS:1
FLOORBALL
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Unihokej jest sportem drużynowym, w który gra się przy pomocy poliwęglanowych kijów
zakończonych kompozytową blendą (łopatką). Mecze unihokeja rozgrywane są na twardej
nawierzchni w halach sportowych. Technika i taktyka gry podobna jest do hokeja na lodzie.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
UNIHOKEJ /zaawansowany
WFW016043C Godz. ZZU 15
ECTS:1
FLOORBALL FOR ADVANCED PRACTITIONERS
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs przeznaczony dla osób, które nie zakwalifikowały się do sekcji sportowej pomimo
wysokiego poziomu sportowego lub w co najmniej stopniu dobrym opanowały podstawy techniki
indywidualnej, a także uprawiających wcześniej hokeja na lodzie lub trawie.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
WINDSURFING
WFW014082C Godz. ZZU 15
ECTS:1
WINDSURFING
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Nowoczesny sport związany z opanowaniem techniki pływania na desce z żaglem. Zajęcia
odbywają się w formie kilkudniowego kursu realizowanego w soboty i niedziele na akwenach
wodnych w okolicach Wrocławia. Sprzęt windsurfingowy i pianki neoprenowe zapewnia Studium
WFiS. Koszty dojazdu na zajęcia pokrywają uczestnicy.
Wymagania wstępne: dobra umiejętność pływania wpław.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
190
WIOŚLARSTWO
WFW014062 Godz. ZZU 15
ECTS:1
ROWING
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: W zależności od warunków atmosferycznych zajęcia odbywają się na wodzie (przystań
przy budynku H14) lub specjalistycznym basenie wioślarskim lub na ergometrze wioślarskim.
Ergometr wioślarski to urządzenie idealnie odzwierciedlające ruch wioślarski, ale też doskonała
maszyna do spalania kalorii angażująca podczas pracy 95% mięśni. Program zajęć obejmuje naukę i
doskonalenie techniki wiosłowania oraz wszechstronny rozwój układu mięśniowego.
Wymagania wstępne: Umiejętność pływania.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
WSPINACZKA
WFW013142C Godz. ZZU 15
CLIMBING
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs zakłada opanowanie podstaw wspinaczki skałkowej. W programie zajęć, które
prowadzone są na sztucznej ściance wspinaczkowej, przewidziana jest nauka wspinania i różnych
form asekuracji, w tym wspinaczki z dolną asekuracją.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
WSPINACZKA LINOWA
WFW013143C Godz. ZZU 15
ROPE CLIMBING
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Kurs zakłada opanowanie podstaw technik linowych stosowanych w taternictwie
jaskiniowym. W programie zajęć przewidziana jest nauka zjazdu i podchodzenia na linie, które jest
stosowane przy pokonywaniu głębokich studni jaskiniowych. Przewidziana jest nauka asekuracji i
autoasekuracji oraz ratownictwa i autoratownictwa.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
ZDROWE PLECY
WFW013074C Godz. ZZU 15
HEALTHY BACK
ECTS 1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Zajęcia kładą nacisk na przywrócenie prawidłowej ruchomości w stawach kręgosłupa,
rozciągnięcie przykurczonych mięśni i wzmocnienie osłabionych grup mięśniowych. Ćwiczenia
wzmacniają mięśnie obręczy barkowej i biodrowej oraz doskonalą oddech torem przeponowobrzusznym w ćwiczeniach relaksacyjnych.
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS.
ZRZUCANIE NADWAGI
WFW011013C Godz. ZZU 15
LOSING WEIGHT
ECTS:1
Forma zajęć: Ćwiczenia
Opis kursu: Otyłość staje się chorobą cywilizacyjną. Bez dokonania odpowiednich, długofalowych
(wielomiesięcznych) zmian w swoich dotychczasowych zachowaniach dietetycznych a przede
wszystkim aktywności ruchowej, nie jest możliwe osiągnięcie pożądanego efektu – szczupłej sylwetki
utrzymanej praktycznie do końca życia. Stosowane "kuracje odchudzające" okazują się nieefektywne.
Po ich zaniechaniu następuje powrót wagi do punktu wyjściowego - tzw. "efekt jojo". Kurs będzie
praktycznym i teoretycznym narzędziem obejmującym elementy metodyki ćwiczeń aerobowych,
fizjologii i podstaw dietetyki oraz zachowań pozwalających na osiągnięcie trwałych efektów!
Zespół realizujący: Pracownicy dydaktyczni Studium WFiS
191
Spis kursów:
1. INFORMACJE WSTĘPNE............................................................................................................. 4
KATALOG KURSÓW DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI STUDIA PRZED ROKIEM AKADEMICKIM
2012/2013 ................................................................................................................................... 6
2. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO .......................................................................... 6
MATEMATYKA.............................................................................................................................. 6
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A ..................................................................................... 6
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A ...................................................................................... 6
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A ...................................................................................... 6
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A ...................................................................................... 7
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B ...................................................................................... 7
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ ......................................................................................... 7
ALGEBRA LINIOWA 1 .................................................................................................................... 7
ALGEBRA LINIOWA 2 (INF, TIN) ..................................................................................................... 7
ALGEBRA LINIOWA 2 .................................................................................................................... 8
ALGEBRA 2 ................................................................................................................................... 8
ANALIZA MATEMATYCZNA 1......................................................................................................... 8
ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1 A ................................................................................................... 8
ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1 A ................................................................................................... 9
ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1 B ................................................................................................... 9
ANALIZA MATEMATYCZNA 1.2 ...................................................................................................... 9
ANALIZA MATEMATYCZNA ........................................................................................................... 9
ANALIZA MATEMATYCZNA 2....................................................................................................... 10
ANALIZA MATEMATYCZNA 2.1 A ................................................................................................. 10
ANALIZA MATEMATYCZNA 2.2 A ................................................................................................. 10
ANALIZA MATEMATYCZNA 2.2 B ................................................................................................. 10
192
ANALIZA MATEMATYCZNA 2.3 A ................................................................................................. 11
ANALIZA MATEMATYCZNA 2.4 A ................................................................................................. 11
ANALIZA MATEMATYCZNA 3.1 .................................................................................................... 11
ELEMENTY ANALIZY WEKTOROWEJ ............................................................................................. 11
FUNKCJE ZESPOLONE .................................................................................................................. 11
MATEMATYKA............................................................................................................................ 12
MATHEMATICS........................................................................................................................... 12
MATEMATYKA (EIT 1 STOPIEŃ) ................................................................................................... 12
MATEMATYKA (AIR) ................................................................................................................... 12
MATEMATYKA............................................................................................................................ 13
MATEMATYKA............................................................................................................................ 13
MATEMATYKA (EIT 2 STOPIEŃ) ................................................................................................... 13
MATEMATYKA............................................................................................................................ 13
MATEMATYKA............................................................................................................................ 14
MATEMATYKA............................................................................................................................ 14
MATEMATYKA............................................................................................................................ 14
MATEMATYKA............................................................................................................................ 14
MATEMATYKA............................................................................................................................ 15
MATEMATYKA DYSKRETNA........................................................................................................ 15
MATEMATYKA 1 ......................................................................................................................... 15
MATEMATYKA 2 ......................................................................................................................... 15
WSTĘP DO RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA ...................................................................... 15
I STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ .................................................................................................. 15
RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ........................................................................................................ 16
RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE A .................................................................................. 16
RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE I FUNKCJE ZESPOLONE ..................................................................... 16
193
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA ........................................................................................ 16
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA ........................................................................................ 17
WSTĘP DO STATYSTYKI PRAKTYCZNEJ ......................................................................................... 17
WSTĘP DO STATYSTYKI PRAKTYCZNEJ ......................................................................................... 17
STATYSTYKA I RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA .................................................................. 17
STATYSTYKA MATEMATYCZNA ................................................................................................... 17
STATYSTYKA MATEMATYCZNA ................................................................................................... 18
STATYSTYKA STOSOWANA ......................................................................................................... 18
STATYSTYKA STOSOWANA ......................................................................................................... 18
MATEMATYKA – STUDIA NIESTACJONARNE ................................................................................ 18
ALGEBRA LINIOWA (ZAO EA)....................................................................................................... 18
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ ....................................................................................... 19
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ (ZAO CH) ......................................................................... 19
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ (EY) ................................................................................ 19
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ ....................................................................................... 19
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ ....................................................................................... 20
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A .................................................................................... 20
ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1 A (IZ) ........................................................................................... 20
ANALIZA MATEMATYCZNA 1 (ZAO CH) ........................................................................................ 20
ANALIZA MATEMATYCZNA 1....................................................................................................... 21
ANALIZA MATEMATYCZNA 1 (ZAO BL,GGG)................................................................................. 21
ANALIZA MATEMATYCZNA 1 (EY) ................................................................................................ 21
ANALIZA MATEMATYCZNA 1....................................................................................................... 21
ANALIZA MATEMATYCZNA 1....................................................................................................... 21
ANALIZA MATEMATYCZNA 2....................................................................................................... 22
ANALIZA MATEMATYCZNA 2 (EY) ................................................................................................ 22
194
ANALIZA MATEMATYCZNA 2....................................................................................................... 22
ANALIZA MATEMATYCZNA 2 (ZAO CH) ........................................................................................ 22
ANALIZA MATEMATYCZNA 2.1 .................................................................................................... 22
ANALIZA MATEMATYCZNA 2.3 A ................................................................................................. 23
ANALIZA MATEMATYCZNA 2.4 A ................................................................................................. 23
ANALIZA MATEMATYCZNA (ZAO EA) ........................................................................................... 23
ANALIZA MATEMATYCZNA 3.1 .................................................................................................... 23
ELEMENTY ANALIZY WEKTOROWEJ (EY) ...................................................................................... 24
MATEMATYKA (EIT 2 STOPIEŃ) (ZAO EA) ..................................................................................... 24
MATEMATYKA............................................................................................................................ 24
MATEMATYKA 1 ......................................................................................................................... 24
MATEMATYKA 2 ......................................................................................................................... 25
MATEMATYKA 3 ......................................................................................................................... 25
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA ........................................................................................ 25
RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE A .................................................................................. 25
STATYSTYKA MATEMATYCZNA (ZAO GGG) .................................................................................. 26
STATYSTYKA STOSOWANA ......................................................................................................... 26
STATYSTYKA STOSOWANA ......................................................................................................... 26
FIZYKA ....................................................................................................................................... 26
FIZYKA I...................................................................................................................................... 26
FIZYKA 1.1 .................................................................................................................................. 27
FIZYKA 1.1 A ............................................................................................................................... 27
FIZYKA 1.1 B ............................................................................................................................... 27
FIZYKA 1.1C ................................................................................................................................ 28
FIZYKA 1.2 .................................................................................................................................. 28
FIZYKA 1.2A................................................................................................................................ 28
195
FIZYKA 1.3 .................................................................................................................................. 28
FIZYKA 1.3 A ............................................................................................................................... 29
FIZYKA 1.3 B ............................................................................................................................... 29
FIZYKA II..................................................................................................................................... 29
FIZYKA 2.1 .................................................................................................................................. 30
FIZYKA 2.2 .................................................................................................................................. 30
FIZYKA 2.3 .................................................................................................................................. 31
FIZYKA 2.4 .................................................................................................................................. 31
FIZYKA 2.5 .................................................................................................................................. 31
FIZYKA 2.6 .................................................................................................................................. 32
FIZYKA 2.7 .................................................................................................................................. 32
FIZYKA 3.1 .................................................................................................................................. 32
FIZYKA 3.2 .................................................................................................................................. 33
FIZYKA 3.3 .................................................................................................................................. 33
FIZYKA 3.4 .................................................................................................................................. 33
FIZYKA 3.5 .................................................................................................................................. 33
3. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. ................................................................................. 34
PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE .................................................................................................. 34
CZŁOWIEK I JEGO OSOBOWOŚĆ .................................................................................................. 34
CZŁOWIEK I TECHNIKA. ANTROPOLOGICZNE ............................................................................... 34
ASPEKTY ROZWOJU TECHNIKI ..................................................................................................... 34
CZŁOWIEK W CYWILIZACJI INFORMACYJNEJ ................................................................................ 34
ESTETYKA PRZESTRZENI Z ELEMENTAMI ...................................................................................... 34
KULTURA I ETYKA ZACHOWAŃ W BIZNESIE ................................................................................. 35
ETYKA INŻYNIERSKA ................................................................................................................... 35
ETYKA NOWYCH TECHNOLOGII. .................................................................................................. 35
196
ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY INŻYNIERII XXI WIEKU .................................................................... 35
ETYKA ŚRODOWISKOWA ............................................................................................................ 35
ETYKA. WYBRANE KIERUNKI I PROBLEMY.................................................................................... 35
EUROPEJSKIE PROCESY INTEGRACYJNE ....................................................................................... 36
FILOZOFIA .................................................................................................................................. 36
FILOZOFIA NAUKI I TECHNIKI ...................................................................................................... 36
FILOZOFIA TECHNIKI I ESTETYKA NOWYCH .................................................................................. 36
TECHNOLOGII ............................................................................................................................. 36
FILOZOFIA WSPÓŁCZESNA .......................................................................................................... 37
HISTORIA FILOZOFII - WYBRANE ZAGADNIENIA .......................................................................... 37
HUMANISTYCZNE ASPEKTY ......................................................................................................... 37
ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO ............................................................................................... 37
HUMANISTYKA I TECHNOLOGIE .................................................................................................. 37
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA -MEDIOZNASTWO............................................................................ 38
MYŚL POLITYCZNA ..................................................................................................................... 38
NAUKA I TECHNOLOGIE. WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA ............................................................... 38
Z FILOZOFII FIZYKI I MATEMATYKI ............................................................................................... 38
PODSTAWY NEGOCJACJI ............................................................................................................. 38
POLITOLOGIA ............................................................................................................................. 39
POLITOLOGIA ............................................................................................................................. 39
POLSKA WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE ......................................................................................... 39
PRAKTYCZNA KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA ............................................................................. 39
PSYCHOLOGIA ARCHITEKTURY .................................................................................................... 39
I ESTETYKA KRAJOBRAZU ............................................................................................................ 39
TECHNOLOGICZNE TRANSFORMACJE SPOŁECZEŃSTWA ............................................................... 40
TECHNOLOGIE W CYWILIZACJACH ............................................................................................... 40
197
TEORIA SYSTEMÓW POLITYCZNYCH ............................................................................................ 40
TEORIA WIEDZY .......................................................................................................................... 40
TRAKTATOWA OCHRONA PRAW AUTORSKICH ............................................................................ 41
WIRTUALNE ŚWIATY A PRAWO ................................................................................................... 41
WPROWADZENIE DO FILOZOFII................................................................................................... 41
WSPÓLNOTA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ. .......................................................................................... 41
KULTUROWO-TECHNICZNE UWARUNKOWANIA .......................................................................... 41
ROZWOJU CZŁOWIEKA I KULTURY............................................................................................... 41
PRZEDMIOTY MENADŻERSKIE ..................................................................................................... 42
KATALOG KURSÓW DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI STUDIA PRZED ROKIEM
AKADEMICKIM 2012/2013 (PRZED KRK) ............................................................................. 42
PRZEDMIOTY MENADŻERSKIE ............................................................................................... 42
EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM ...................................................................... 42
ELEMENTY PRAWA ..................................................................................................................... 42
EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTWA .............................................................................................. 42
EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA ...................................................................... 42
ERGONOMIA .............................................................................................................................. 43
EKONOMIA ................................................................................................................................ 43
EKONOMIA ................................................................................................................................ 43
EKONOMIA ................................................................................................................................ 43
EKONOMIA ................................................................................................................................ 44
EKONOMIA ................................................................................................................................ 44
EUROFUNDUSZE DLA PRZEDSIĘBIORSTW .................................................................................... 44
INFORMACJA PATENTOWA ......................................................................................................... 44
INTEGRACJA EUROPEJSKA .......................................................................................................... 44
INTRODUCTION TO MBA - MODERN BUSINESS ADMINISTRATION ............................................... 45
198
INTRODUCTION TO MBA - MODERN BUSINESS ADMINISTRATION ............................................... 45
KOMUNIKACJA MARKETINGOWA ............................................................................................... 45
KOSZTY A SPRAWOZDAWCZOŚĆ I PODATKI ................................................................................. 45
KOSZTY JAKOŚCI ......................................................................................................................... 46
MAKROEKONOMIA .................................................................................................................... 46
MAKROEKONOMIA .................................................................................................................... 46
MAKROEKONOMIA .................................................................................................................... 46
MAKROEKONOMIA .................................................................................................................... 47
MAKROEKONOMIA .................................................................................................................... 47
MAKROEKONOMIA (egzamin)..................................................................................................... 47
MAKROEKONOMIA (egzamin)..................................................................................................... 47
MAKROEKONOMIA .................................................................................................................... 47
MIKROEKONOMIA...................................................................................................................... 48
MIKROEKONOMIA...................................................................................................................... 48
MIKROEKONOMIA...................................................................................................................... 48
MIKROEKONOMIA...................................................................................................................... 48
MIKROEKONOMIA...................................................................................................................... 48
MIKROEKONOMIA...................................................................................................................... 49
MIKROEKONOMIA (egzamin) ..................................................................................................... 49
MIKROEKONOMIA (egzamin) ...................................................................................................... 49
MIKROEKONOMIA (egzamin) ...................................................................................................... 49
MARKETING MIĘDZYNARODOWY I ............................................................................................. 49
MARKETING W INTERNECIE ........................................................................................................ 50
MARKETING PRZEMYSŁOWY....................................................................................................... 50
NAUKI O ZARZĄDZANIU .............................................................................................................. 50
NAUKI O ZARZĄDZANIU .............................................................................................................. 50
199
NEGOCJACJE – TRUDNA SZTUKA DOCHODZENIA ......................................................................... 50
DO POROZUMIENIA.................................................................................................................... 50
NOWOCZESNE TENDENCJE ZARZĄDZANIA ................................................................................... 51
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ ......................................................... 51
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ ......................................................... 51
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ ......................................................... 51
OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ..................................................................................... 51
PLANOWANIE FINANSOWE PRZEDSIĘWZIĘĆ ................................................................................ 52
INWESTYCYJNYCH ...................................................................................................................... 52
POBUDZANIE I TRENING TWÓRCZEGO MYŚLENIA ........................................................................ 52
PODSTAWY EKONOMII (egzamin ................................................................................................ 52
PODSTAWY EKONOMII ............................................................................................................... 52
PODSTAWY BIZNESU – WPROWADZENIE .................................................................................... 53
PODSTAWY BIZNESU – WPROWADZENIE .................................................................................... 53
PODSTAWY ZARZĄDZANIA ......................................................................................................... 53
PODSTAWY ZARZĄDZANIA ......................................................................................................... 53
PODSTAWY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ .......................................................................................... 53
PODSTAWY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ .......................................................................................... 54
PODSTAWY ZARZĄDZANIA WŁASNĄ FIRMĄ ................................................................................ 54
PUBLIC RELATIONS ORGANIZACJI JAKO ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ ........................................... 54
PRAWO GOSPODARCZE .............................................................................................................. 54
PRAWO KONSUMENCKIE ............................................................................................................ 55
PROMOCYJNA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA ...................................................................... 55
PSYCHOLOGIA POZNAWCZA ....................................................................................................... 55
PSYCHOLOGIA ODDZIAŁYWANIA NA LUDZI ................................................................................. 55
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE ....................................................................................................... 55
200
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE ....................................................................................................... 56
RYNKOWY SYSTEM FINANSOWY ................................................................................................. 56
SKUTECZNE ZARZĄDZANIE CZASEM............................................................................................. 56
TEORIA PODATKÓW I SYSTEMÓW PODATKOWYCH ..................................................................... 56
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ........................................................................................................ 57
UBEZPIECZENIA W SYSTEMIE GOSPODARKI RYNKOWEJ ............................................................... 57
WARSZTATY Z KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ .................................................................................. 57
WYBRANE ZAGADNIENIA MIKROEKONOMII ................................................................................ 57
UMYSŁ EMOCJONALNY............................................................................................................... 57
ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ .................................................................................. 58
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA............................................................................ 58
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ......................................................................................................... 58
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE JAKO SPOSÓB REAGOWANIA ............................................................ 58
NA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA ............................................................................................ 58
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI .......................................................................................... 58
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI................................................................. 59
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI ........................................................................ 59
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (egzamin) ..................................................................................... 59
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ..................................................................................................... 59
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ CHRONIONĄ ........................................................................................... 59
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ CHRONIONĄ ........................................................................................... 60
ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ ............................................................................. 60
ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE ...................................................................... 60
JĘZYKI OBCE ............................................................................................................................... 60
JĘZYK ANGIELSKI A1.................................................................................................................... 60
JĘZYK ANGIELSKI A1.................................................................................................................... 61
201
JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM A2Z ................................................................................................. 61
JĘZYK ANGIELSKI A2E .................................................................................................................. 61
JĘZYK ANGIELSKI-POZIOM B1 ...................................................................................................... 61
JĘZYK ANGIELSKI-POZIOM B1 ...................................................................................................... 61
JĘZYK ANGIELSKI-POZIOM B1/E .................................................................................................. 62
JĘZYK ANGIELSKI-POZIOM B2 ...................................................................................................... 62
JĘZYK ANGIELSKI-POZIOM B2 ...................................................................................................... 62
JĘZYK ANGIELSKI-POZIOM B2/E .................................................................................................. 62
JĘZYK ANGIELSKI-POZIOM C1 ...................................................................................................... 62
JĘZYK ANGIELSKI-POZIOM C1 ...................................................................................................... 63
JĘZYK ANGIELSKI-POZIOM C1E .................................................................................................... 63
JĘZYK ANGIELSKI B2 DLA STUDENTÓW Z DYSLEKSJĄ .................................................................... 63
JĘZYK ANGIELSKI PRZYJAZNY ŚRODOWISKU B2 ........................................................................... 63
YOUR PROFESSIONAL JARGON- TECHNICZNY JĘZYK ..................................................................... 64
ANGIELSKI B2 ............................................................................................................................. 64
JĘZYK ANGIELSKI TECHNICZNY B2................................................................................................ 64
JĘZYK ANGIELSKI W NAUCE I TECHNICE B2 .................................................................................. 64
JĘZYK ANGIELSKI DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU ........................................................................... 64
ARCHITEKTURY........................................................................................................................... 64
JĘZYK ANGIELSKI DLA STUDENTÓW CHEMII B2 ............................................................................ 65
JĘZYK ANGIELSKI-POZIOM B2/E DLA STUDENTÓW Z .................................................................... 65
ENGLISH LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL A2E............................................................................. 65
ENGLISH LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL B1E ............................................................................. 65
ENGLISH LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL B2E ............................................................................. 65
ENGLISH LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL C1E ............................................................................. 65
JĘZYK CZESKI A1 ......................................................................................................................... 65
202
JĘZYK CZESKI A1 ......................................................................................................................... 66
JĘZYK CZESKI A2Z........................................................................................................................ 66
JĘZYK CZESKI A2E........................................................................................................................ 66
JĘZYK CZESKI B1 ......................................................................................................................... 66
JĘZYK CZESKI B1 ......................................................................................................................... 66
CZECH LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL A2E ................................................................................. 67
CZECH LANGUAGE - CERTIFICATE LEVEL B1E ................................................................................ 67
CZECH LANGUAGE- CERTIFICATE LEVEL B2E ................................................................................ 67
JĘZYK FRANCUSKI A1 .................................................................................................................. 67
JĘZYK FRANCUSKI A1 .................................................................................................................. 67
JĘZYK FRANCUSKI A2Z ................................................................................................................ 68
JĘZYK FRANCUSKI A2E ................................................................................................................ 68
JĘZYK FRANCUSKI B1 .................................................................................................................. 68
JĘZYK FRANCUSKI B1 .................................................................................................................. 69
JĘZYK FRANCUSKI B1E ................................................................................................................ 69
JĘZYK FRANCUSKI B2 .................................................................................................................. 70
JĘZYK FRANCUSKI B2 .................................................................................................................. 70
JĘZYK FRANCUSKI B2E ................................................................................................................ 70
JĘZYK FRANCUSKI W PRACY, NA WAKACJACH, ............................................................................ 71
NA STYPENDIUM – PODSTAWY (A1)............................................................................................ 71
FRENCH CERTIFICATE LEVEL A2E ................................................................................................. 71
FRENCH CERTIFICATE LEVEL B1E .................................................................................................. 71
FRENCH CERTIFICATE LEVEL B2E .................................................................................................. 71
FRENCH CERTIFICATE LEVEL C1E ................................................................................................ 71
JĘZYK HISZPAŃSKI A1 ................................................................................................................. 71
JĘZYK HISZPAŃSKI A1 ................................................................................................................. 72
203
JĘZYK HISZPAŃSKI A2/Z .............................................................................................................. 72
JĘZYK HISZPAŃSKI A2E................................................................................................................ 72
JĘZYK HISZPAŃSKI B1.................................................................................................................. 73
JĘZYK HISZPAŃSKI B1/E .............................................................................................................. 73
SPENISH CERTIFICATE LEVEL A2E ................................................................................................ 74
SPENISH CERTIFICATE LEVEL B1E ................................................................................................. 74
SPENISH CERTIFICATE LEVEL B2E ................................................................................................. 74
SPENISH CERTIFICATE LEVEL C1E ............................................................................................... 74
JĘZYK JAPOŃSKI A1..................................................................................................................... 74
JĘZYK JAPOŃSKI A1..................................................................................................................... 74
JĘZYK JAPOŃSKI A2Z ................................................................................................................... 74
JĘZYK JAPOŃSKI A2E ................................................................................................................... 75
JĘZYK JAPOŃSKI B1 ..................................................................................................................... 75
JĘZYK JAPOŃSKI B1 ..................................................................................................................... 75
JĘZYK NIEMIECKI A1 ................................................................................................................... 75
JĘZYK NIEMIECKI A1 ................................................................................................................... 75
JĘZYK NIEMIECKI POZIOM A2Z ................................................................................................... 76
JĘZYK NIEMIECKI A2/E ................................................................................................................ 76
JĘZYK NIEMIECKI B1.................................................................................................................... 76
JĘZYK NIEMIECKI B1.................................................................................................................... 76
JĘZYK NIEMIECKI B1E .................................................................................................................. 76
JĘZYK NIEMIECKI B2.................................................................................................................... 76
JĘZYK NIEMIECKI B2.................................................................................................................... 77
JĘZYK NIEMIECKI B2/E ................................................................................................................ 77
JĘZYK NIEMIECKI C1 .................................................................................................................... 77
JĘZYK NIEMIECKI C1 .................................................................................................................... 77
204
JĘZYK NIEMIECKI C1/E ................................................................................................................ 77
JĘZYK NIEMIECKI A1 W ŚRODOWISKU PRACY .............................................................................. 78
JĘZYK NIEMIECKI W ŚRODOWISKU PRACY A2 .............................................................................. 78
JĘZYK NIEMIECKI UZUPEŁNIAJĄCY POZIOM B2 ............................................................................ 78
JĘZYK NIEMIECKI W NAUCE I TECHNICE B2 .................................................................................. 78
JĘZYK NIEMIECKI B2 WIRTSCHAFTSDEUTSCH .............................................................................. 79
ARCHITEKTURA MODERNIZMU WE WROCŁAWIU, ....................................................................... 79
JĘZYK NIEMIECKI B2 DLA STUDENTÓW ARCHITEKTURY, ............................................................... 79
JĘZYK NIEMIECKI B2 DLA STUDENTÓW ELEKTRONIKI, .................................................................. 79
FOTONIKI, PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI ................................................................. 79
JĘZYK NIEMIECKI B2 DLA KIERUNKU: MECHANICZNY, .................................................................. 79
MECHANICZNO – ENERGETYCZNY I GÓRNICTWO......................................................................... 80
WIRTSCHAFTSDEUTSH- JĘZYK NIEMIECKI W BIZNESIE .................................................................. 80
GERMAN LANGUAGE CERTIFICATE LEVEL A2E ............................................................................. 80
GERMAN LANGUAGE CERTIFICATE LEVEL B1E .............................................................................. 80
GERMAN LANGUAGE CERTIFICATE LEVEL B2E .............................................................................. 80
GERMAN LANGUAGE CERTIFICATE LEVEL C1E ............................................................................ 80
JĘZYK ROSYJSKI A1 ..................................................................................................................... 80
JĘZYK ROSYJSKI A1 ..................................................................................................................... 81
JĘZYK ROSYJSKI A2Z.................................................................................................................... 81
JĘZYK ROSYJSKI A2E.................................................................................................................... 81
JĘZYK ROSYJSKI B1...................................................................................................................... 81
JĘZYK ROSYJSKI B1...................................................................................................................... 81
JĘZYK ROSYJSKI B1E .................................................................................................................... 82
JĘZYK ROSYJSKI B2...................................................................................................................... 82
JĘZYK ROSYJSKI B2...................................................................................................................... 82
205
JĘZYK ROSYJSKI B2E .................................................................................................................... 82
RUSSIAN LANGUAGE CERTIFICATE LEVEL A2E ............................................................................. 82
RUSSIAN LANGUAGE CERTIFICATE LEVEL B1E .............................................................................. 83
RUSSIAN LANGUAGE CERTIFICATE LEVEL B2E .............................................................................. 83
RUSSIAN LANGUAGE CERTIFICATE LEVEL C1E.............................................................................. 83
JĘZYK WŁOSKI A1 ....................................................................................................................... 83
JĘZYK WŁOSKI A1 ....................................................................................................................... 83
JĘZYK WŁOSKI A2Z ..................................................................................................................... 83
JĘZYK WŁOSKI A2E ..................................................................................................................... 84
JĘZYK WŁOSKI B1........................................................................................................................ 84
JĘZYK WŁOSKI B1........................................................................................................................ 85
JĘZYK WŁOSKI B1E ...................................................................................................................... 85
RUSSIAN LANGUAGE CERTIFICATE LEVEL A2E ............................................................................. 85
RUSSIAN LANGUAGE CERTIFICATE LEVEL B1E .............................................................................. 85
RUSSIAN LANGUAGE CERTIFICATE LEVEL B2E .............................................................................. 85
RUSSIAN LANGUAGE CERTIFICATE LEVEL C1E.............................................................................. 86
ZAJĘCIA SPORTOWE ................................................................................................................... 86
ABT (JĘDRNE: BRZUCH, POŚLADKI I UDA) .................................................................................... 86
AEOROBIC SPORTOWY (SEKCJA) ................................................................................................. 86
AIKIDO DLA POCZĄTKUJĄCYCH ................................................................................................... 86
AIKIDO - KATA JO ....................................................................................................................... 86
AQUA AEROBIC .......................................................................................................................... 87
BADMINTON .............................................................................................................................. 87
BADMINTON (SEKCJA) ................................................................................................................ 87
BIEGI PRZEŁAJOWE (SEKCJA) ....................................................................................................... 87
BODY ART .................................................................................................................................. 87
206
BODY BALL ................................................................................................................................. 87
CALLANETICS .............................................................................................................................. 88
CUBAN SALSA FIT ....................................................................................................................... 88
FUNKY........................................................................................................................................ 88
FUTSAL....................................................................................................................................... 88
GOLF DLA POCZĄTKUJĄCYCH ...................................................................................................... 88
JEŹDZIECTWO ............................................................................................................................. 89
JEŹDZIECTWO (SEKCJA) ............................................................................................................... 89
JEŹDZIECTWO (OBÓZ) ................................................................................................................. 89
JOGGING .................................................................................................................................... 89
JUDO (SEKCJA)............................................................................................................................ 89
JUDO DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH.................................................................................... 90
JUDO DLA POCZĄTKUJĄCYCH ...................................................................................................... 90
KICK-BOXING.............................................................................................................................. 90
KOLARSTWO GÓRSKIE ................................................................................................................ 90
KOLARSTWO GÓRSKIE (SEKCJA) .................................................................................................. 91
KOREKCJA POSTAWY CIAŁA METODĄ OSIOWO-SYMETRYCZNĄ ................................................... 91
KOSZYKÓWKA ............................................................................................................................ 91
KOSZYKÓWKA - NAUCZANIE I DOSKONALENIE TECHNIKI ............................................................. 91
KOSZYKÓWKA DLA ZAAWANSOWANYCH .................................................................................... 91
KOSZYKÓWKA (SEKCJA ............................................................................................................... 92
KULTURYSTYKA .......................................................................................................................... 92
KULTURYSTYKA Z ELEMENTAMI KOREKCJI POSTAWY CIAŁA......................................................... 92
KULTURYSTYKA - TRENING OBWODOWY .................................................................................... 92
LEKKOATLETYKA – PODSTAWY.................................................................................................... 92
ŁUCZNICTWO ............................................................................................................................. 93
207
ŁUCZNICTWO (SEKCJA) ............................................................................................................... 93
MODELOWANIE CIAŁA................................................................................................................ 93
NARCIARSTWO ........................................................................................................................... 93
NARCIARSTWO (SEKCJA) ............................................................................................................. 93
NORD WALKING ......................................................................................................................... 94
OBÓZ FITNESS ............................................................................................................................ 94
PARALOTNIE .............................................................................................................................. 94
PILATES ...................................................................................................................................... 94
PILATES-REHA ............................................................................................................................ 95
PIŁKA NOŻNA ............................................................................................................................. 95
PIŁKA NOŻNA (SEKCJA) ............................................................................................................... 95
PIŁKA NOŻNA HALOWA .............................................................................................................. 95
PIŁKA RĘCZNA ............................................................................................................................ 95
PIŁKA RĘCZNA SEKCJA ................................................................................................................ 96
PIŁKA SIATKOWA........................................................................................................................ 96
PIŁKA SIATKOWA-NAUCZANIE I DOSKONALENIE TECHNIKI .......................................................... 96
PIŁKA SIATKOWA DLA ZAAWANSOWANYCH ............................................................................... 96
PIŁKA SIATKOWA (SEKCJA).......................................................................................................... 96
PŁETWONURKOWANIE ............................................................................................................... 97
NAUKA PŁYWANIA ..................................................................................................................... 97
PŁYWANIE .................................................................................................................................. 97
PŁYWANIE (SEKCJA) .................................................................................................................... 97
PŁYWANIE DLA ZAAWANSOWANYCH.......................................................................................... 97
RATOWNICTWO WODNE – RATOWNIK WODNY .......................................................................... 97
RATOWNICTWO WODNE – PRZYGOTOWANIE ............................................................................. 98
RATOWNICTWO WODNE - RATOWNIK MŁODSZY ........................................................................ 98
208
RATOWNICTWO WODNE (SEKCJA) .............................................................................................. 98
ROWERY GÓRSKIE ...................................................................................................................... 98
ROWERY GÓRSKIE (SEKCJA) ........................................................................................................ 99
RUGBY-NAUCZANIE I DOSKONALENIE TECHNIKI .......................................................................... 99
SAMOOBRONA........................................................................................................................... 99
SHAPE ........................................................................................................................................ 99
STEP REEBOK.............................................................................................................................. 99
STRETCH – ONE .........................................................................................................................100
SQUASH ....................................................................................................................................100
TAI -CHI .....................................................................................................................................100
TAEKWON-DO / I.T.F. ................................................................................................................100
TANIEC JAZZOWY ......................................................................................................................100
TANIEC LUDOWY (AZPiT „JEDLINIOK”) .......................................................................................101
TANIEC TOWARZYSKI .................................................................................................................101
TENIS STOŁOWY ........................................................................................................................101
TENIS STOŁOWY (SEKCJA) ..........................................................................................................101
TENIS STOŁOWY DLA ZAAWANSOWANYCH ................................................................................101
TENIS ZIEMNY ...........................................................................................................................102
TENIS ZIEMNY (SEKCJA) .............................................................................................................102
TRÓJBÓJ SIŁOWY (SEKCJA) .........................................................................................................102
TURYSTYKA GÓRSKA - OBÓZ WĘDROWNY.................................................................................102
TURYSTYKA GÓRSKA .................................................................................................................103
TURYSTYKA ROWEROWA DLA DZIEWCZĄT .................................................................................103
TURYSTYKA ROWEROWA ..........................................................................................................103
UNIHOKEJ .................................................................................................................................103
UNIHOKEJ DLA ZAAWANSOWANYCH .........................................................................................103
209
UNIHOKEJ (SEKCJA) ...................................................................................................................104
WINDSURFING DLA ZAAWANSOWANYCH .................................................................................104
WINDSURFING ..........................................................................................................................104
WINDSURFING OBÓZ .................................................................................................................104
WIOŚLARSTWO-TURYSTYKA ......................................................................................................104
WIOŚLARSTWO .........................................................................................................................105
WIOŚLARSTWO DLA ZAAWANSOWANYCH .................................................................................105
WSPINACZKA ............................................................................................................................105
WSPINACZKA LINOWA...............................................................................................................105
WSPINACZKA (SEKCJA) ..............................................................................................................105
ZAJĘCIA ZASTĘPCZE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO .....................................................................105
ZRZUCANIE NADWAGI ...............................................................................................................106
KATALOG KURSÓW DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI STUDIA W ROKU AKADEMICKIM
2012/2013 ORAZ DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZELI STUDIA W ROKU AKADEMICKIM
2015/2016 ................................................................................................................................107
4. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO. ......................................................................107
MATEMATYKA...........................................................................................................................107
ALGEBRA 2 ................................................................................................................................107
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A ...................................................................................107
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A ...................................................................................107
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A ...................................................................................107
ALGEBRA LINIOWA 1 .................................................................................................................108
ALGEBRA LINIOWA 2 .................................................................................................................108
ALGEBRA LINIOWA 2 .................................................................................................................108
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A ...................................................................................108
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A ...................................................................................108
210
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B ...................................................................................109
ANALIZA MATEMATYCZNA ........................................................................................................109
ANALIZA MATEMATYCZNA 1......................................................................................................109
ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1A ................................................................................................109
ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1A ................................................................................................110
ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1B.................................................................................................110
ANALIZA MATEMATYCZNA 1.2 ...................................................................................................110
ANALIZA MATEMATYCZNA 2......................................................................................................110
ANALIZA MATEMATYCZNA 2.1A ................................................................................................111
ANALIZA MATEMATYCZNA 2.2A ................................................................................................111
ANALIZA MATEMATYCZNA 2.2B.................................................................................................111
ANALIZA MATEMATYCZNA 2.3A ................................................................................................111
ANALIZA MATEMATYCZNA 2.4A ................................................................................................111
ANALIZA MATEMATYCZNA 3.1 ...................................................................................................112
MATEMATYKA...........................................................................................................................112
MATEMATYKA...........................................................................................................................112
MATEMATYKA...........................................................................................................................112
ELEMENTY ANALIZY WEKTOROWEJ ............................................................................................113
FUNKCJE ZESPOLONE .................................................................................................................113
MATEMATYKA...........................................................................................................................113
MATEMATYKA...........................................................................................................................113
MATEMATYKA...........................................................................................................................113
MATEMATYKA...........................................................................................................................114
MATEMATYKA...........................................................................................................................114
MATEMATYKA...........................................................................................................................114
MATEMATYKA...........................................................................................................................114
211
MATEMATYKA...........................................................................................................................115
MATEMATYKA...........................................................................................................................115
MATEMATYKA 1 ........................................................................................................................115
MATEMATYKA 2 ........................................................................................................................115
MATEMATYKA DYSKRETNA .......................................................................................................116
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA .......................................................................................116
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA .......................................................................................116
RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE ....................................................................................116
RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE ....................................................................................116
RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE .......................................................................................................117
I FUNKCJE ZESPOLONE ...............................................................................................................117
RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE A .................................................................................117
STATYSTYKA I RACHUNEK ..........................................................................................................117
PRAWDOPODOBIEŃSTWA .........................................................................................................117
STATYSTYKA MATEMATYCZNA ..................................................................................................117
STATYSTYKA MATEMATYCZNA ..................................................................................................118
STATYSTYKA STOSOWANA ........................................................................................................118
STATYSTYKA STOSOWANA ........................................................................................................118
STATYSTYKA STOSOWANA ........................................................................................................118
WSTĘP DO RACHUNKU ..............................................................................................................118
PRAWDOPODOBIEŃSTWA .........................................................................................................118
WSTĘP DO STATYSTYKI PRAKTYCZNEJ ........................................................................................119
WSTĘP DO STATYSTYKI PRAKTYCZNEJ ........................................................................................119
FIZYKA ......................................................................................................................................119
FIZYKA DLA ARCHITEKTÓW, CZ. 1 ...............................................................................................119
FIZYKA DLA ARCHITEKTÓW, CZ. 2 ...............................................................................................119
212
FIZYKA ......................................................................................................................................119
FIZYKA ......................................................................................................................................120
FIZYKA ......................................................................................................................................120
FIZYKA OGÓLNA ........................................................................................................................120
FIZYKA OGÓLNA ........................................................................................................................120
FIZYKA 1.1. ................................................................................................................................120
FIZYKA 1.1A. ..............................................................................................................................121
FIZYKA 1.1B. ..............................................................................................................................121
FIZYKA 1.2. ................................................................................................................................121
FIZYKA 1.6. ................................................................................................................................121
FIZYKA 2.1. ................................................................................................................................122
FIZYKA 2.8 .................................................................................................................................122
FIZYKA 2.11. ..............................................................................................................................123
FIZYKA 3.1. ................................................................................................................................123
FIZYKA 3.3. ................................................................................................................................123
FIZYKA A5 .................................................................................................................................123
FIZYKA C5 ..................................................................................................................................124
FIZYKA E5 ..................................................................................................................................124
FIZYKA G5 .................................................................................................................................124
FIZYKA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW.....................................................................................125
NATURA WSZECHŚWIATA ..........................................................................................................125
5. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. ................................................................................125
PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE .................................................................................................125
CZŁOWIEK I JEGO OSOBOWOŚĆ .................................................................................................125
CZŁOWIEK I TECHNIKA. ..............................................................................................................125
ESTETYKA PRZESTRZENI Z ELEMENTAMI .....................................................................................125
213
SOCJOLOGII MIASTA I URBANIZACJI. ..........................................................................................125
ETYKA INŻYNIERSKA ..................................................................................................................126
ETYKA NOWYCH TECHNOLOGII ..................................................................................................126
ETYKA ŚRODOWISKOWA ...........................................................................................................126
ETYKA. WYBRANE KIERUNKI I PROBLEMY...................................................................................126
EUROPEJSKIE PROCESY INTEGRACYJNE ......................................................................................126
FILOZOFIA .................................................................................................................................127
FILOZOFIA NAUKI I TECHNIKI .....................................................................................................127
FILOZOFIA TECHNIKI I ESTETYKA NOWYCH .................................................................................127
TECHNOLOGII ............................................................................................................................127
FILOZOFIA WSPÓŁCZESNA .........................................................................................................127
HUMANISTYCZNE ASPEKTY ........................................................................................................127
ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO ..............................................................................................127
HUMANISTYKA I TECHNOLOGIE .................................................................................................127
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - MEDIOZNASTWO ..........................................................................128
MYŚL POLITYCZNA ....................................................................................................................128
NAUKA I TECHNOLOGIE. ............................................................................................................128
WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA Z FILOZOFII FIZYKI I MATEMATYKI ................................................128
POLITOLOGIA ............................................................................................................................128
POLITOLOGIA ............................................................................................................................128
POLSKA WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE ........................................................................................129
PRAKTYCZNA KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA ............................................................................129
PSYCHOLOGIA ARCHITEKTURY ...................................................................................................129
TECHNOLOGICZNE TRANSFORMACJE SPOŁECZEŃSTWA ..............................................................129
TECHNOLOGIE W CYWILIZACJACH ..............................................................................................129
TEORIA WIEDZY .........................................................................................................................130
214
TEORIA SYSTEMÓW POLITYCZNYCH ...........................................................................................130
TRAKTATOWA OCHRONA PRAW AUTORSKICH ...........................................................................130
TRAKTATOWA OCHRONA PRAW AUTORSKICH ...........................................................................130
WIRTUALNE ŚWIATY A PRAWO ..................................................................................................130
WPROWADZENIE DO FILOZOFII..................................................................................................131
WSPÓLNOTA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ. .........................................................................................131
PRZEDMIOTY MENADŻERSKIE ....................................................................................................138
CZŁOWIEK-BEZPIECZEŃSTWO-TECHNIKA ....................................................................................138
DESIGN I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PROJEKTOWYMI ................................................................139
EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE INTERNETU .................................................................................139
W DZIAŁALNOŚCI FIRMY ............................................................................................................139
KWALIFIKACJE MENEDŻERA .......................................................................................................139
MARKETING I ZARZĄDZANIE ......................................................................................................139
MARKETING I ZARZĄDZANIE ......................................................................................................139
MARKETING W INTERNECIE .......................................................................................................139
MARKETING W INTERNECIE I MEDIACH CYFROWYCH .................................................................140
PODSTAWY ZARZĄDZANIA ........................................................................................................140
PODSTAWY ZARZĄDZANIA ........................................................................................................140
PODSTAWY ZARZĄDZANIA ........................................................................................................140
PODSTAWY ZARZĄDZANIA ........................................................................................................140
PODSTAWY BIZNESU Z ELEMENTAMI .........................................................................................141
OCHRONY WŁASNOŚCI ..............................................................................................................141
INTELEKTUALNEJZARZĄDZANIA .................................................................................................141
PRAWO I FINANSE W PRZEDSIĘBIORSTWIE ................................................................................141
PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ..............................................................................................141
FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW .................................................................................................141
215
PRAWNE I SPOŁECZNE ASPEKTY OCHRONY PRACY......................................................................141
SOCJOLOGIA DLA INŻYNIERÓW ..................................................................................................141
SZTUKA REKLAMY .....................................................................................................................142
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE ..................................................................................................142
WSTĘP DO GRAFIKI KOMPUTEROWEJ ........................................................................................142
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI .........................................................................................142
KOMERCYJNYMI ........................................................................................................................142
ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE ................................................................................................142
ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE ................................................................................................142
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PRZYSZŁOŚCI ....................................................................143
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM .........................................................................................143
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM .........................................................................................143
ZARZĄDZANIE W WARUNKACH..................................................................................................143
GLOBALIZACJI I REGIONALIZACJI ................................................................................................143
ZARZĄDZANIE W WARUNKACH..................................................................................................143
GLOBALIZACJI I REGIONALIZACJI ................................................................................................143
JĘZYKI OBCE ..............................................................................................................................146
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM A1 ....................................................................................................146
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM A2 ....................................................................................................146
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM B1.1 .................................................................................................146
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM B1.2 .................................................................................................147
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM B2, DLA W5 ......................................................................................147
JĘZYK ANGIELSKI-POZIOM B2 , CHEMIA ...................................................................................147
JĘZYK ANGIELSKI DA CI PRACĘ-POZIOM B2 .................................................................................147
JĘZYK ANGIELSKI KOMUNIKCJA W MIEJSCU PRACY.....................................................................147
POZIOM B2 ...............................................................................................................................147
216
JĘZYK ANGIELSKI W NAUCE I TECHNICE ......................................................................................148
-POZIOM B2 ..............................................................................................................................148
JĘZYK ANGIELSKI W PRZEMYŚLE GÓRNICZYM .............................................................................148
-POZIOM B2 ..............................................................................................................................148
JĘZYK ANGIELSKI-TECHNICZNY POZIOM B2 .................................................................................148
JĘZYK ANGIELSKI-TECHNICZNY POZIOM B2 .................................................................................148
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM B2.1 .................................................................................................148
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM B2.2 .................................................................................................148
JĘZYK ANGIELSKI DLA STUDENTÓW Z DYSLEKCJĄ,.......................................................................149
POZIOM B2.2 ............................................................................................................................149
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM C1.1 .................................................................................................149
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM C1.2 .................................................................................................149
ENGLISH LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL B2.2 ...........................................................................149
ENGLISH LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL C1.2 ...........................................................................149
JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1 ..................................................................................................149
JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A2 ..................................................................................................150
JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM B1.1 ................................................................................................150
JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM B1.2 ................................................................................................150
JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM B2.1 ................................................................................................150
JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM B2.2 ................................................................................................150
FRENCH LANGUAGE-CERTIFICATE..............................................................................................150
FRENCH LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL C1.2 ............................................................................151
JĘZYK HISZPAŃSKI, POZIOM A1 ..................................................................................................151
JĘZYK HISZPAŃSKI, POZIOM A2 ..................................................................................................151
JĘZYK HISZPAŃSKI, POZIOM B1.1 ...............................................................................................151
SPANISH LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL B2.2 ..........................................................................151
217
SPANISH LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL C1.2 ...........................................................................151
JĘZYK JAPOŃSKI, POZIOM A1 .....................................................................................................151
JĘZYK JAPOŃSKI, POZIOM A2 .....................................................................................................152
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM A1 ....................................................................................................152
JĘZYK NIEMIECKI DLA OBCOKRAJOWCÓW, .................................................................................152
POZIOM A1 ...............................................................................................................................152
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM A2 ....................................................................................................152
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM B1.1 .................................................................................................152
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM B1.2 .................................................................................................153
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM B2.1 .................................................................................................153
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM B2.2 .................................................................................................153
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM C1.1 .................................................................................................153
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM C1.2 .................................................................................................153
GERMAN LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL B2.2 ..........................................................................154
GERMAN LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL C1.2 ...........................................................................154
JĘZYK POLSKI, POZIOM A1 .........................................................................................................154
JĘZYK POLSKI, POZIOM A2 .........................................................................................................154
JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM A1 ......................................................................................................154
JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM A2 ......................................................................................................154
JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM B1.1 ...................................................................................................155
JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM B1.2 ...................................................................................................155
JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM B2.1 ...................................................................................................155
JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM B2.2 ...................................................................................................155
RUSSIAN LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL B2.2 ..........................................................................155
RUSSIAN LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL C1.2 ...........................................................................155
JĘZYK WŁOSKI, POZIOM A1 ........................................................................................................155
218
JĘZYK WŁOSKI, POZIOM A2 ........................................................................................................156
JĘZYK WŁOSKI, POZIOM B1.1 .....................................................................................................156
ITALIAN LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL B2.2............................................................................156
ITALIAN LANGUAGE-CERTIFICATE LEVEL C1.2.............................................................................156
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM A1 ....................................................................................................156
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM A2 ....................................................................................................156
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM B1.1 .................................................................................................157
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM B1.2 .................................................................................................157
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM B2+ ..................................................................................................157
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM B2+ ..................................................................................................157
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM B2+ ..................................................................................................157
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM C1+ ..................................................................................................157
JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1 ..................................................................................................158
JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A2 ..................................................................................................158
JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM B2+ .................................................................................................158
JĘZYK HISZPAŃSKI, POZIOM A1 ..................................................................................................158
JĘZYK HISZPAŃSKI, POZIOM A2 ..................................................................................................158
JĘZYK JAPOŃSKI, POZIOM A1 .....................................................................................................159
JĘZYK JAPOŃSKI, POZIOM A2 .....................................................................................................159
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM A1 ....................................................................................................159
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM A1.1 .................................................................................................159
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM A1.2 .................................................................................................160
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM A2 ....................................................................................................160
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM B1.1 .................................................................................................160
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM B1.2 .................................................................................................160
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM B2.1 .................................................................................................160
219
JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM B2+ ..................................................................................................160
JĘZYK POLSKI, POZIOM A1 .........................................................................................................161
JĘZYK POLSKI, POZIOM A2 .........................................................................................................161
JĘZYK POLSKI, POZIOM B1.1.......................................................................................................161
JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM A1 ......................................................................................................161
JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM A2 ......................................................................................................161
JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM B1.1 ...................................................................................................162
JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM B1.2 ...................................................................................................162
JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM B2+ ....................................................................................................162
JĘZYK WŁOSKI, POZIOM A1 ........................................................................................................162
JĘZYK WŁOSKI, POZIOM A2 ........................................................................................................162
DODATKOWA OFERTA SJO ......................................................................................................163
JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM B1-Kurs dokształcający .....................................................................163
JĘZYK ANGIELSKI, BUDOWNICTWO, POZIOM B2 .........................................................................163
JĘZYK ANGIELSKI W MIEJSCU PRACY INŻYNIERA, ........................................................................163
POZIOM B2+..............................................................................................................................163
JĘZYK NIEMIECKI W ŚRODOWISKU PRACY, POZIOM A2 ..............................................................163
JĘZYK NIEMIECKI, KURS WYRÓWNAWCZY, POZIOM B1...............................................................163
JĘZYK NIEMIECKI DLA INŻYNIERA, POZIOM B1 ............................................................................164
JĘZYK NIEMIECKI DLA STUDENTÓW W6......................................................................................164
JĘZYK NIEMIECKI DLA STUDENTÓW W1, W2...............................................................................164
HISTORIA I KULTURA POLSKI ......................................................................................................164
DLA CUDZOZIEMCÓW................................................................................................................164
KULTURA JĘZYKA .......................................................................................................................165
ZAJĘCIA SPORTOWE ..................................................................................................................165
220
I.
SEKCJE SPORTOWE – dla WSZYSTKICH studentów ...............................................................165
AEROBIK SPORTOWY / ..............................................................................................................165
BADMINTON /...........................................................................................................................165
BIEGI PRZEŁAJOWE/ ..................................................................................................................165
BRYDŻ SPORTOWY /s ................................................................................................................166
JEŹDZIECTWO / .........................................................................................................................166
JUDO / ......................................................................................................................................166
KOLARSTWO GÓRSKIE /.............................................................................................................166
MOUNTAIN BIKING (VARSITY DIVISION)
ECTS: 2...................................................................166
KOSZYKÓWKA /.........................................................................................................................166
ŁUCZNICTWO / ..........................................................................................................................166
NARCIARSTWO / .......................................................................................................................166
PIŁKA NOŻNA / ..........................................................................................................................166
PIŁKA RĘCZNA / .........................................................................................................................167
PIŁKA SIATKOWA / ....................................................................................................................167
PŁYWANIE / ..............................................................................................................................167
SZACHY /sekcja .........................................................................................................................167
TENIS STOŁOWY / ......................................................................................................................167
TENIS ZIEMNY / .........................................................................................................................167
TRÓJBÓJ SIŁOWY / ....................................................................................................................167
WIOŚLARSTWO / .......................................................................................................................168
WIOŚLARSTWO / .......................................................................................................................168
WSPINACZKA / ..........................................................................................................................168
WSPINACZKA ............................................................................................................................168
II.
Kursy dla studentów stacjonarnych I stopnia ......................................................................169
ABT ...........................................................................................................................................169
221
AIKIDO - PODSTAWY .................................................................................................................169
AIKIDO-KATA JO ........................................................................................................................169
AQUA AEROBIC .........................................................................................................................169
BADMINTON .............................................................................................................................169
BODY ART .................................................................................................................................170
BODY BALL ................................................................................................................................170
BRYDŻ SPORTOWY ....................................................................................................................170
CALLANETICS .............................................................................................................................170
CUBAN SALSA FIT ......................................................................................................................170
FUNKY.......................................................................................................................................170
FUTSAL......................................................................................................................................171
JOGGING ...................................................................................................................................171
JUDO - ABC................................................................................................................................171
JUDO /średniozaawansowane ...................................................................................................171
KARATE SHOTOKAN...................................................................................................................171
KENDO ......................................................................................................................................171
KOLARSTWO GÓRSKIE ...............................................................................................................172
KOSZYKÓWKA ...........................................................................................................................172
KOSZYKÓWKA – PODSTAWY ......................................................................................................172
KOSZYKÓWKA /zaawansowana .................................................................................................172
KULTURYSTYKA .........................................................................................................................172
KULTURYSTYKA /KOREKCJA .......................................................................................................173
KULTURYSTYKA /OBWÓD ..........................................................................................................173
ŁUCZNICTWO ............................................................................................................................173
MODELOWANIE CIAŁA...............................................................................................................173
NARCIARSTWO ..........................................................................................................................173
222
NAUKA PŁYWANIA ....................................................................................................................173
NORDIC WALKING .....................................................................................................................174
OBÓZ FITNESS ...........................................................................................................................174
PILATES .....................................................................................................................................174
PIŁKA NOŻNA ............................................................................................................................174
PIŁKA RĘCZNA ...........................................................................................................................174
PIŁKA SIATKOWA.......................................................................................................................174
PIŁKA SIATKOWA / ....................................................................................................................175
PŁYWANIE .................................................................................................................................175
PŁYWANIE / ..............................................................................................................................175
RUCH DLA ZDROWIA .................................................................................................................175
RUGBY - PODSTAWY..................................................................................................................175
SAMOOBRONA..........................................................................................................................175
SHAPE .......................................................................................................................................176
SQUASH ....................................................................................................................................176
STEP REEBOK.............................................................................................................................176
STRETCH-ONE............................................................................................................................176
TAEKWON - DO / I.T.F................................................................................................................176
TAI CHI ......................................................................................................................................176
TANIEC ......................................................................................................................................177
TANIEC JAZZOWY ......................................................................................................................177
TANIEC LUDOWY .......................................................................................................................177
TENIS STOŁOWY ........................................................................................................................177
TENIS STOŁOWY /......................................................................................................................177
TENIS ZIEMNY ...........................................................................................................................178
TURYSTYKA GÓRSKA .................................................................................................................178
223
TURYSTYKA GÓRSKA – OBÓZ .....................................................................................................178
TURYSTYKA ROWEROWA ..........................................................................................................178
TURYSTYKA ROWEROWA - KOBIETY ...........................................................................................178
UNIHOKEJ .................................................................................................................................179
UNIHOKEJ /zaawansowany ........................................................................................................179
WINDSURFING ..........................................................................................................................179
WIOŚLARSTWO .........................................................................................................................179
WSPINACZKA ............................................................................................................................179
WSPINACZKA LINOWA...............................................................................................................179
ZDROWE PLECY .........................................................................................................................180
ZRZUCANIE NADWAGI ...............................................................................................................180
III.
Kursy dla studentów stacjonarnych II stopnia..................................................................180
ABT ...........................................................................................................................................180
AIKIDO - PODSTAWY .................................................................................................................180
AIKIDO-KATA JO ........................................................................................................................180
AQUA AEROBIC .........................................................................................................................181
BADMINTON .............................................................................................................................181
BODY ART .................................................................................................................................181
BODY BALL ................................................................................................................................181
BRYDŻ SPORTOWY ....................................................................................................................181
CALLANETICS .............................................................................................................................182
CUBAN SALSA FIT ......................................................................................................................182
FUNKY.......................................................................................................................................182
FUTSAL......................................................................................................................................182
JOGGING ...................................................................................................................................182
JUDO - ABC................................................................................................................................182
224
JUDO /średniozaawansowane ...................................................................................................182
KARATE - SEKCJA .......................................................................................................................183
KARATE SHOTOKAN...................................................................................................................183
KENDO ......................................................................................................................................183
KOLARSTWO GÓRSKIE ...............................................................................................................183
KOSZYKÓWKA ...........................................................................................................................183
KOSZYKÓWKA – PODSTAWY ......................................................................................................184
KOSZYKÓWKA /zaawansowana .................................................................................................184
KULTURYSTYKA .........................................................................................................................184
KULTURYSTYKA /KOREKCJA .......................................................................................................184
KULTURYSTYKA /OBWÓD ..........................................................................................................184
ŁUCZNICTWO ............................................................................................................................185
MODELOWANIE CIAŁA...............................................................................................................185
NARCIARSTWO ..........................................................................................................................185
NAUKA PŁYWANIA ....................................................................................................................185
NORDIC WALKING .....................................................................................................................185
OBÓZ FITNESS ...........................................................................................................................185
PILATES .....................................................................................................................................186
PIŁKA NOŻNA ............................................................................................................................186
PIŁKA RĘCZNA ...........................................................................................................................186
PIŁKA SIATKOWA.......................................................................................................................186
PIŁKA SIATKOWA / ....................................................................................................................186
PŁYWANIE .................................................................................................................................186
PŁYWANIE / ..............................................................................................................................187
RUCH DLA ZDROWIA .................................................................................................................187
RUGBY - PODSTAWY..................................................................................................................187
225
SAMOOBRONA..........................................................................................................................187
SHAPE .......................................................................................................................................187
SQUASH ....................................................................................................................................187
STEP REEBOK.............................................................................................................................188
STRETCH-ONE............................................................................................................................188
TAEKWON - DO / I.T.F................................................................................................................188
TAI CHI ......................................................................................................................................188
TANIEC ......................................................................................................................................188
TANIEC JAZZOWY ......................................................................................................................188
TANIEC LUDOWY .......................................................................................................................189
TENIS STOŁOWY ........................................................................................................................189
TENIS STOŁOWY /......................................................................................................................189
TENIS ZIEMNY ...........................................................................................................................189
TURYSTYKA GÓRSKA .................................................................................................................189
TURYSTYKA GÓRSKA – OBÓZ .....................................................................................................189
TURYSTYKA ROWEROWA ..........................................................................................................190
TURYSTYKA ROWEROWA - KOBIETY ...........................................................................................190
UNIHOKEJ .................................................................................................................................190
UNIHOKEJ /zaawansowany ........................................................................................................190
WINDSURFING ..........................................................................................................................190
WIOŚLARSTWO .........................................................................................................................191
WSPINACZKA ............................................................................................................................191
WSPINACZKA LINOWA...............................................................................................................191
ZDROWE PLECY .........................................................................................................................191
ZRZUCANIE NADWAGI ...............................................................................................................191
Spis kursów: ..............................................................................................................................192
226

Podobne dokumenty