edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Transkrypt

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Załącznik 5a
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
1
PLANY STUDIÓW STACJONARNYCH
Studia II stopnia
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
2
Plan studiów stacjonarnych
Rozkład godzin zajęć
I
II
sem.1
sem.2
sem.3
sem.4
Godziny zajęć
Lp.
Egz. po Zaliczenie
sem
po sem.
Nazwa przedmiotu
Razem
Godz.
wykłady Ćwicz W ĆW W ĆW W ĆW W ĆW
A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE - 30 godz.
1
Historia kultury
B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE - 210
godzin ze standardów plus 570 godzin ponad
standardy
1
30
30
0
1
Specjalistyczna literatura muzyczna
4
2
Interpretacja tekstu literackiego z dykcją
3
2
z oc. 3
60
0
60
z oc. 2
30
0
30
Improwizacja fortepianowa
z oc. 3,4
30
0
30
4
Propedeutyka kompozycji i aranżacji
z oc. 1,2
30
0
30
5
Komunikacja społeczna i organizacja imprez
zal
30
15
15
6
Promocja i marketing dóbr kultury
zal
30
15
15
7
FORTEPIAN
z oc. 1,2
30
0
30
1
1
8
9
CHÓR AKADEMICKI
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
zal
zal
240
120
0
0
240
120
4
2
4
2
4
2
4
2
10
Blok przedmiotów fakultatywnych - 180 godz. według osobnego, szczegółowego wykazu, jako
kolejne załączniki
180
0
180
3
3
3
3
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
3
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
C. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA
NAUCZYCIELSKIEGO - 135 godz.
1
Język obcy
2
2
Psychologia muzyki
3
Pedagogika muzyczna
4
Metodyka śpiewu zbiorowego
5
6
60
0
60
1
15
15
0
2
15
15
0
z oc.1
15
0
15
Metodyka prowadzenia audycji muzycznych
z oc.3
15
0
15
1
Metodyka zasad muzyki i kształcenia słuchu
z oc.4
15
0
15
1
945
90
615
RAZEM LICZBA GODZIN
zal
2
1
1
1
3
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
4
2
14
1
15
1
15
1
13
Punktacja ECTS
Rozkład PUNKTÓW ECTS
I
II
sem.1
sem.2
sem.3
sem.4
PUNKTY ECTS
Lp.
Nazwa przedmiotu
Egz. po Zaliczenie
sem
po sem.
Razem
wykłady Ćwicz W ĆW W ĆW W ĆW W ĆW
A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE - 4 pkt.
ECTS
1
Historia kultury
B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE - 28 pkt.
wymaganych+
1
4
4
0
1
Specjalistyczna literatura muzyczna
4
2
Interpretacja tekstu literackiego z dykcją
3
4
z oc. 3
5
0
5
z oc. 2
3
0
3
Improwizacja fortepianowa
z oc. 3,4
8
0
8
4
Propedeutyka kompozycji i aranżacji
z oc. 1,2
8
0
8
5
Komunikacja społeczna i organizacja imprez
zal
2
1
1
6
Promocja i marketing dóbr kultury
zal
2
1
1
7
FORTEPIAN
z oc. 1,2
4
0
4
2
2
8
9
CHÓR AKADEMICKI
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
zal
zal
4
20
0
0
4
20
1
2
1
2
1
6
1
10
10
Blok przedmiotów fakultatywnych - pkt. ETS według osobnego, szczegółowego wykazu, jako
kolejne załączniki
48
0
48
12
12
12
12
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
5
2
3
4
4
3
4
4
1
1
1
1
C. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA
NAUCZYCIELSKIEGO - pkt. ECTS
1
Język obcy
2
2
Psychologia muzyki
3
Pedagogika muzyczna
4
Metodyka śpiewu zbiorowego
5
6
zal
5
0
5
1
2
2
0
2
2
2
0
z oc.1
2
0
2
Metodyka prowadzenia audycji muzycznych
z oc.3
1
0
1
1
Metodyka zasad muzyki i kształcenia słuchu
z oc.4
1
0
1
1
121
10
111
RAZEM LICZBA punktów ECTS
2
3
2
2
2
6
25
2
27
1
28
1
31
0
0
Praktyki pedagogiczne 3 pkt.
6
Praktyka w zakresie metodyki śpiewu zbiorowego
Z
1
0
1
7
Praktyka w zakresie prowadzenia audycji
muzycznych
Z
1
0
1
1
8
Praktyka w zakresie zasad muzyki i kształcenia
słuchu
Z
1
0
1
1
3
0
3
SUMA
1
0
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
6
0
0
1
0
2
Godziny zajęć
Lp.
1
2
3
4
Egz. po
sem
Nazwa przedmiotu
DYRYGOWANIE
ŚPIEW
PARTYTURY SPECJALNE
METODYKA PROWADZENIA ZESPOŁÓW WOKALNYCH I
WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH
I
sem.1
Zaliczenie
po sem.
Razem Godz.
wykłady
Ćwicz
W
ĆW
4
3
z oc. 1-3
z oc. 1-2
z oc. 1,2
60
45
30
0
0
0
60
45
30
1
1
1
1
z
15
0
15
1
5
PRAKTYKA W ZAKRESIE PROWADZENIA ZESPOŁÓW
WOKALNYCH I WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH
z
15
0
15
6
Wielkie formy wokalno-instrumentalne
z
15
0
15
180
0
180
Razem
28
10
4
w
0
0
0
ćw
28
10
4
4
4
2
2
0
2
2
2
0
2
1
2
3
4
Punktacja ECTS
DYRYGOWANIE
ŚPIEW
PARTYTURY SPECJALNE
METODYKA PROWADZENIA ZESPOŁÓW WOKALNYCH I
WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH
5
PRAKTYKA W ZAKRESIE PROWADZENIA ZESPOŁÓW
WOKALNYCH I WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH
6
Wielkie formy wokalno-instrumentalne
2
0
2
Razem
48
0
48
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
7
Rozkład godzin zajęć
II
sem.2
W
ĆW
sem.3
W
1
1
1
ĆW
sem.4
W
1
1
ĆW
1
1
1
0
4
0
4
0
4
4
2
2
0
10
2
2
10
0
2
2
0
12
0
12
0
12
0
12
Blok przedmiotów fakultatywnych
Zastosowanie komputerów w muzyce
Rozkład godzin zajęć
Godziny zajęć
Lp.
Egz. po
sem
Nazwa przedmiotu
I
sem.1
Zal. po sem.
R-m
Godz.
w
ćw
W
ĆW
II
sem.2
W
ĆW
z oc. 1,2
30
30
1
1
2
MULTIMEDIA W EDUKACJI
EDYTORSTWO MUZYCZNE
zal
30
30
1
1
3
KOMPUTEROWY MONTAŻ DŹWIĘKU
zal z oc.
30
30
4
ARANŻACJA KOMPUTEROWA
zal
60
60
5
ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W DYDAKTYCE MUZYKI
z. oc. 1-4
30
30
1
1
2
3
4
5
180
0
180
PUNKTACJA ECTS
MULTIMEDIA W EDUKACJI
EDYTORSTWO MUZYCZNE
KOMPUTEROWY MONTAŻ DŹWIĘKU
ARANŻACJA KOMPUTEROWA
ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W DYDAKTYCE MUZYKI
RAZEM
8
8
12
12
8
W
CW.
8
8
12
12
8
Razem
48
0
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
8
48
1
0
3
sem.3
W
ĆW
sem.4
W
1
1
2
2
1
0
4
4
3
0
3
0
4
12
3
4
4
6
6
0
ĆW
6
6
4
0
12
0
12
0
12
Blok przedmiotów fakultatywnych
Wprowadzenie do kompozycji i aranżacji
Rozkład godzin zajęć
I 2009/2010
II 2010/2011
Godziny zajęć
Lp.
1
2
3
4
1
2
3
4
Nazwa przedmiotu
Egz. po
sem
sem.1
Zaliczenie
po sem.
Razem Godz.
wykłady
Ćwicz
60
60
30
30
0
0
0
0
60
60
30
30
razem godzin
180
0
180
PUNKTACJA ECTS
KOMPOZYCJA Z ARANŻACJĄ
INSTRUMENTACJA SPECJALNA
WSPÓŁCZESNA NOTACJA MUZYCZNA
ARANŻACJA KOMPUTEROWA
RAZEM W SEMESTRZE
Razem
22
20
2
4
48
W
0
0
0
0
0
Ćw.
22
20
2
4
48
KOMPOZYCJA Z ARANŻACJĄ
INSTRUMENTACJA SPECJALNA
WSPÓŁCZESNA NOTACJA MUZYCZNA
ARANŻACJA KOMPUTEROWA
4
z. oc.
z. oc.
z. oc.
z. oc.
W
ĆW
W
1
1
ĆW
sem.3
W
1
1
2
ĆW
sem.4
W
1
1
ĆW
1
1
2
0
2
0
6
6
0
12
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
9
sem.2
4
0
12
0
4
4
6
4
2
0
4
0
4
12
2
6
6
0
12
Blok przedmiotów fakultatywnych
Marketing w kulturze muzycznej
Godziny zajęć
Lp.
Egz.
po sem
Nazwa przedmiotu
I 2009/2010
sem.1
Zaliczenie
po sem.
Razem
Godz.
wykłady
Ćwicz
W
30
30
0
0
0
0
0
0
30
30
30
15
2
2
z. oc.
z. oc.
z. oc.
zal
30
30
30
30
30
15
zal
15
0
15
razem godzin
180
60
120
1
2
3
4
5
6
PUNKTACJA ECTS
WSPÓŁCZESNA KULTURA MUZYCZNA
UWARUNKOWANIA RYNKU KULTURY
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ KULTURY
ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ MUZYCZNCYH
PROMOCJA I REKLAMA
Razem
6
6
12
6
6
6
w
6
6
0
0
0
0
ćw
0
0
12
6
6
6
7
PRAKTYKA W ZAKRESIE MARKETINGU
6
0
6
razem
48
12
36
1
2
3
4
5
6
WSPÓŁCZESNA KULTURA MUZYCZNA
UWARUNKOWANIA RYNKU KULTURY
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ KULTURY
PROJEKTOWANIE I ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ MUZYCZNCYH
PROMOCJA I REKLAMA
7
PRAKTYKA W ZAKRESIE MARKETINGU
1
1
zal
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
10
II 2010/2011
sem.2
ĆW
W
ĆW
sem.3
W
ĆW
sem.4
W
ĆW
2
2
2
1
1
4
0
0
2
0
4
0
2
6
6
12
6
6
6
6
12
0
0
12
0
12
0
12
Blok przedmiotów fakultatywnych
Muzyka kościelna
Rozkład godzin zajęć
Godziny zajęć
Lp.
Nazwa przedmiotu
Egz. po
sem
sem.1
Zaliczenie
po sem.
W
Ćwicz
z oc. 1,2,3
60
0
60
1
1
1
0
11
HARMONIA GREGORIAŃSKA
z.oc. 1
15
0
15
12
AKOMPANIAMENT ORGANOWY - OPRAWA
LITURGII
z.oc.2
15
0
15
13
PROAWODAWSTWO LITURGICZNE
1
15
15
0
1
14
PROPEDEUTYKA TEOLOGII
1
15
15
0
1
15
ORGANOZNAWSTWO
z. oc.
15
0
15
17
ŚPIEW LITURGICZNY
z. oc.
15
0
15
18
GRA LITURGICZNA
zal
30
0
30
180
30
150
Punktacja ECTS
ORGANY
HARMONIA GREGORIAŃSKA
Razem
21
3
w.
0
0
ćw.
21
3
12
AKOMPANIAMENT ORGANOWY - OPRAWA
LITURGII
3
0
3
13
14
15
17
PROAWODAWSTWO LITURGICZNE
PROPEDEUTYKA TEOLOGII
ORGANOZNAWSTWO
ŚPIEW LITURGICZNY
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
3
3
18
GRA LITURGICZNA
9
0
9
Razem
48
6
42
4
sem.2
wykłady
ORGANY
ĆW
II 2010/2011
Razem Godz.
10
10
11
4
I 2009/2010
ĆW
W
ĆW
sem.4
W
1
ĆW
1
1
1
1
1
2
2
0
3
3
3
0
6
0
2
1
0
6
3
6
3
3
3
3
3
6
6
6
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
11
W
sem.3
0
12
0
12
3
0
12
Blok przedmiotów fakultatywnych
Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych
Godziny zajęć
Lp.
1
2
3
4
Egz. po
sem
Nazwa przedmiotu
DYRYGOWANIE
ŚPIEW
PARTYTURY SPECJALNE
METODYKA PROWADZENIA ZESPOŁÓW WOKALNYCH I
WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH
Razem Godz.
wykłady
Ćwicz
W
ĆW
4
3
z oc. 1-3
z oc. 1-2
z oc. 1,2
60
45
30
0
0
0
60
45
30
1
1
1
1
z
15
0
15
1
15
0
15
PRAKTYKA W ZAKRESIE PROWADZENIA ZESPOŁÓW
WOKALNYCH I WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH
z
6
Wielkie formy wokalno-instrumentalne
z
4
sem.1
Zaliczenie
po sem.
5
1
2
3
I
Punktacja ECTS
DYRYGOWANIE
ŚPIEW
PARTYTURY SPECJALNE
METODYKA PROWADZENIA ZESPOŁÓW WOKALNYCH I
WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH
15
0
15
0
180
Razem
28
10
4
w
0
0
0
ćw
28
10
4
4
4
2
2
0
2
2
2
0
2
PRAKTYKA W ZAKRESIE PROWADZENIA ZESPOŁÓW
WOKALNYCH I WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH
6
Wielkie formy wokalno-instrumentalne
2
0
2
Razem
48
0
48
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
12
sem.2
W
ĆW
sem.3
W
1
1
1
ĆW
sem.4
W
1
1
ĆW
1
1
180
5
Rozkład godzin zajęć
II
1
0
4
0
4
0
4
4
2
2
0
10
2
2
10
0
2
2
0
12
0
12
0
12
0
12
Blok przedmiotów fakultatywnych
Muzyka jazzowa
Rozkład godzin zajęć
Godziny zajęć
Lp.
Egz. po
sem
Nazwa przedmiotu
2
PODSTAWY LITERATURY I HISTORII JAZZU
HARMONIA JAZZOWA
3
4
IMPROWIZACJA
ARANŻACJA JAZZOWA
1
1
2
3
4
4
I
sem.1
Zal. po sem.
II
sem.2
R-m
Godz.
w
ćw
W
z oc. 1,2,3
120
120
0
2
z.1; z oc. -2
30
0
30
1
1
z. oc. 1-2
z. oc. 3-4
0
30
0
0
0
30
0
0
180
120
60
Razem
24
12
0
12
48
w
24
0
0
0
24
ćw
0
12
0
12
24
Punktacja ECTS
PODSTAWY LITERATURY I HISTORII JAZZU
HARMONIA JAZZOWA
IMPROWIZACJA
ARANŻACJA JAZZOWA
Razem
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
13
ĆW
W
ĆW
2
sem.3
W
ĆW
2
sem.4
W
2
1
2
1
6
2
6
6
0
6
1
6
2
ĆW
1
6
1
2
1
6
6
0
6
6
6
6
6
6
6
6
Blok przedmiotów fakultatywnych
Edukacja muzyczna
Rozkład godzin zajęć
Godziny zajęć
Lp.
1
Egz. po
sem
Nazwa przedmiotu
I
sem.1
Zal. po sem.
Wczesna edukacja muzyczna
R-m
Godz.
w
ćw
W
ĆW
zal
30
15
15
1
1
2
Rytmika
zal
60
0
60
3
4
6
Muzykoterapia w edukacji muzycznej
Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży
Warsztaty muzyczne - Orff, Dalcroz, Kodaly, Gordon
z. oc.
z. oc.
zal
30
30
30
15
15
0
15
15
30
180
45
135
Razem
6
18
6
6
12
48
w
3
0
3
3
0
9
ćw
3
18
3
3
12
39
1
2
3
4
6
3
Punktacja ECTS
Wczesna edukacja muzyczna
Rytmika
Muzykoterapia w edukacji muzycznej
Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży
Warsztaty muzyczne - Orff, Dalcroz, Kodaly, Gordon
Razem
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
14
II
sem.2
W
2
ĆW
sem.3
W
ĆW
sem.4
W
ĆW
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
6
6
2
2
1
3
3
3
6
3
9
0
2
0
2
12
0
12
0
12
12
KATALOG PRZEDMIOTÓW
dla kierunku
EDUKACJA ARTYSTYCZNA
W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
STUDIA II STOPNIA
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
15
A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE (30 godz.)
Historia kultury
B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
(600 godzin plus D. Bloki przedmiotów fakultatywnych 180 godz.)
1
Specjalistyczna literatura muzyczna
2
Interpretacja tekstu literackiego z dykcją
3
Improwizacja fortepianowa
4
Propedeutyka kompozycji i aranżacji
5
Komunikacja społeczna i organizacja imprez
6
Promocja i marketing dóbr kultury
7
Fortepian
8
Chór akademicki
9
Seminarium magisterskie
C. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO (135 godz.)
1
Język obcy
2
Psychologia muzyki
3
Pedagogika muzyczna
4
Metodyka śpiewu zbiorowego
5
Metodyka prowadzenia audycji muzycznych
6
Metodyka zasad muzyki i kształcenia słuchu
D. PRAKTYKI PEDAGOGICZNE (45 godzin)
1
Praktyka w zakresie metodyki śpiewu zbiorowego
2
Praktyka w zakresie prowadzenia audycji muzycznych
3
Praktyka w zakresie zasad muzyki i kształcenia słuchu
D. BLOKI PRZEDTMIOTÓW FAKULATYWNYCH
ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W MUZYCE
1
Multimedia w edukacji
2
Edytorstwo muzyczne
3
Zastosowanie komputerów w dydaktyce muzyki
4
Komputerowy montaż dźwięku
5
Aranżacja komputerowa
Lp. WPROWADZENIE DO KOMPOZYCJI I ARANŻACJI
1
Kompozycja z aranżacją
2
Instrumentacja specjalna
3
Współczesna notacja muzyczna
4
Aranżacja komputerowa
MARKETING W KULTURZE MUZYCZNEJ
1
Współczesna kultura muzyczna
2
Uwarunkowania rynku kultury
3
Podstawy prawne działalności kulturalnej
4
Zarządzanie placówką kultury
5
Projektowanie i organizacja przedsięwzięć muzycznych
6
Promocja i reklama
7
Praktyka w zakresie marketingu
MUZYA KOŚCIELNA
1
Organy
2
Harmonia gregoriańska
3
Akompaniament organowy - oprawa liturgii
4
Proawodawstwo liturgiczne
5
Propedeutyka teologii
6
Organoznawstwo
7
Śpiew liturgiczny
8
Gra liturgiczna
PROWADZENIE ZESPOŁÓW WOKALNYCH
I WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH
1
Dyrygowanie
1
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
16
Str.
19
21
24
25
27
31
32
34
37
39
43
45
47
49
50
51
54
55
56
59
61
63
65
67
70
74
78
79
82
83
84
85
86
87
88
90
92
93
94
95
96
97
99
101
2
3
4
5
6
1
2
3
1
2
3
4
5
Śpiew
Partytury specjalne
Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych
Praktyka w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych
Wielkie formy wokalno-instrumentalne
MUZYKA JAZZOWA
Podstawy literatury i historii jazzu
Harmonia jazzowa
Aranżacja jazzowa
EDUKACJA MUZYCZNA
Wczesna edukacja muzyczna
Rytmika
Muzykoterapia w edukacji muzycznej
Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży
Warsztaty muzyczne - Orff, Dalcroz, Kodaly, Gordon
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
17
103
104
105
106
107
109
115
117
120
121
122
124
125
A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
18
Nazwa przedmiotu: Historia kultury



Forma
przedmiotu
Wykład


Liczba godzin w
semestrze
30
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-HKLT
Typ przedmiotu: obowiązkowy
Wymagania wstępne: -
Liczba godzin w
tygodniu
2
Semestr
1
Rok
studiów
I/2
Forma
zaliczenia
Egzamin
Punkty
ECTS
4
Odpowiedzialny za przedmiot: mgr M. Vierstra
Prowadzący: mgr M. Vierstra
Zakres tematyczny przedmiotu:
Historia kultury od paleolitu do postmodernizmu. Dzieje kultury jako odzwierciedlenie ewolucji
świadomości człowieka, wyrażającej się poprzez formy organizacji społeczeństwa, sztukę, język.
Efekty kształcenia:
Celem kształcenia jest zrozumienie mechanizmów rządzących historią, społeczeństwem i jednostką.
Warunki zaliczenia:
Literatura podstawowa:
1. Armstrong K., Krótka historia mitu, Znak, Kraków 2005
2. Freud Zygmunt, Kultura jako źródło cierpień, Wydawnictwo KR, Warszawa 1992
3. Marcuse Herbert, Eros i cywilizacja, Wydawnictwo Literackie Muza S. A. Warszawa 1998
4. Inglis Fred, Kultura, Sic!, Warszawa 2007
5. Scruton Roger, Przewodnik po kulturze nowoczesnej, Thesaurus, Wrocław 2006
Literatura uzupełniająca:
1. Bauman Zygmunt, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Sic!, Warszawa 2000
2. Ortega y Gasset Jose, Bunt mas, Wydawnictwo Literackie MUZA S. A., Warszawa 2002
3. Thorean Henry D., Obywatelskie nieposłuszeństwo, Rebis, Poznań 2006
4. Jaspers Karl, Autorytety, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000
5. Eliot Anthony, Koncepcje „ja”, rozdział 5, Jaźń ponowoczesna, Sic!, Warszawa 2007
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
19
B. Przedmioty kierunkowe
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
20
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczna literatura muzyczna 1



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Liczba godzin
w semestrze
15
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-SLM1
Typ przedmiotu: obowiązkowy
Wymagania wstępne: -
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
3
II
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
2
Zaliczenie z
oceną
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: Prof. UZ dr hab. Andrzej Tuchowski
Zakres tematyczny przedmiotu:
Romantyzm właściwy: generacja 1810, okres: 1828- 1850:
[1] F.Mendelssohn-Bartholdy: Koncert skrzypcowy e-moll,
Muzyka do Snu Nocy Letniej, Symfonie: nr III , nr IV;
[2] R.Schumann: Cykl pieśni Frauen Liebe- und Leben do
tekstu A.von Chamisso, pieśni: Widmung (Rueckert), Du bist
wie eine Blume (Heine), Koncert fortepianowy a-moll, Koncert
wiolonczelowy a-moll, Cykl miniatur Karnawał na fortepian
[3] F.Chopin: Koncert fortepianowy e-moll, 4 Ballady, 4
Scherza, Etiudy op. 10, Sonata b-moll, Nokturny op. 27
[4] F.Liszt: Poemat symfoniczny Preludia, Koncert
fortepianowy Es-dur, Rapsodia węgierska nr 2, 6, Sonet
Petrarki, Nokturn Liebestraum, Walc Mefisto , Sonata h-moll,
oratorium Chrystus
[5] H.Berlioz: Symfonia fantastyczna
W kręgu stylistyki neoromantycznej. Szkoły narodowe:
[6] Rosja : P. Czajkowski : Koncert fortepianowy b-moll,
Romeo i Julia, VI Symfonia, opera Eugeniusz Oniegin
(fragmenty), Suita z baletu Dziadek do orzechów,
M.Musorgski Obrazki z wystawy , N.Rimski-Korsakow: Suita
symfoniczna Szecherezada, A. Borodin Kniaź Igor (fragmenty)
[7] Norwegia: E.Grieg: Koncert fortepianowy a-moll, Suita
symf. Peer Gynt,
[8] Czechy: B. Smetana Sprzedana narzeczona (fragmenty),
A.Dworzak Symfonia e-moll Z Nowego Świata, Stabat Mater
[9] Polska: S.Moniuszko: Straszny dwór (fragmenty),
I.J.Paderewski Fantazja polska, Z.Noskowski : poemat symf.
Step
[10] Szkoła nowoniemiecka: R.Wagner: Tannhauser,
Spiewacy norymberscy, Tristan i Izolda, Parsifal (fragmenty)
[11] Szkoła wiedeńska: J.Brahms: Koncert fortepianowy dmoll, Symfonie nr I, IV, Niemieckie Requiem, Tańce
węgierskie
Cel dydaktyczny przedmiotu: [1] Poznanie kanonu arcydzieł pełniących istotną rolę kulturotwórczą
oraz fundamentalnych
z punktu widzenia historii
muzyki [2] Poznanie form i gatunków
charakterystycznych dla określonych etapów historii muzyki oraz stylów ponadindywidualnych i
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
21
indywidualnych. [3] Słuchowe rozpoznawanie dzieł najbardziej reprezentatywnych dla danego stylu,
formy, gatunku i epoki.
Literatura podstawowa:
M.Haraschin Przewodnik koncertowy
B.Muchenberg Pogadanki o muzyce
J.Kański Przewodnik operowy
Literatura uzupełniająca:
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
Zaliczenie z oceną na podstawie: [1] obecności i aktywnego udziału w zajęciach, [2] zaliczenia testu
słuchowego .
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczna literatura muzyczna 2



Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-SLM2
Typ przedmiotu: obowiązkowy
Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WA-
EASM-SLM1
Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Liczba godzin
w semestrze
15
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
4
II
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
2
Zaliczenie z
oceną
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący:
Zakres tematyczny przedmiotu:
Modernizm przełomu XIX/XX:
[1] Rosja: A.Skriabin: Poemat Ekstazy, Boski Poemat,
Prometeusz, Sonaty fortepianowe nr 4, 9, S.Rachmaninow:II
Koncert fortepianowy c-moll, Kantata Dzwony, Nocne
czuwanie
[2] Niemcy i Austria: R.Strauss: Don Juan, Tod und
Verklarung, G.Mahler, Symfonie nr I, V, IX, X, Lied von der
Erde, M.Reger: Wariacje na t. Mozarta, A. Schoenberg:
Pierrot Lunaire
Modernizm przełomu XIX/XX:
[3] „Młoda Polska”: M.Karłowicz: wybrane pieśni, poemat
symf. Odwieczne pieśni, Stanisław i Anna Oświecimowie,
Smutna opowieść, K.Szymanowski: Pieśni miłosne Hafiza, I
Koncert skrzypcowy
[4] Francja: C.Debussy: Popołudnie fauna, preludia: Zatopiona
katedra, Ślady na śniegu, wybrane fragmenty z Obrazów i
Sztychów, Tryptyk symfoniczny: Nokturny , Morze, M.Ravel
(do 1918) : Pawana dla zmarłej Infantki, Gaspard de la Nuit
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
22
Cel dydaktyczny przedmiotu:
[1] Poznanie kanonu
kulturotwórczą oraz fundamentalnych z punktu widzenia historii
charakterystycznych dla określonych etapów historii muzyki
indywidualnych. [3] Słuchowe rozpoznawanie dzieł najbardziej
formy, gatunku i epoki.
arcydzieł pełniących istotną rolę
muzyki [2] Poznanie form i gatunków
oraz stylów ponadindywidualnych i
reprezentatywnych dla danego stylu,
Literatura podstawowa:
M.Haraschin Przewodnik koncertowy
B.Muchenberg Pogadanki o muzyce
J.Kański Przewodnik operowy
Literatura uzupełniająca:
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
Zaliczenie z oceną na podstawie: [1] obecności i aktywnego udziału w zajęciach, [2] zaliczenia testu
słuchowego .
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
23
Nazwa przedmiotu: Interpretacja tekstu literackiego z dykcją



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Liczba godzin w
semestrze
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-ITLD
Typ przedmiotu: obowiązkowy
Wymagania wstępne: -
Liczba godzin w
tygodniu
Semestr
2
30
Rok
studiów
1/2
Forma
zaliczenia
Zal. z oceną
Punkty
ECTS
3
2
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący: mgr Małgorzata Wower
Zakres tematyczny przedmiotu:
Technika oddychania w procesie mówienia.
Ćwiczenia rozgrzewające aparat mowy.
Prawidłowe układanie narządów mowy przy wymawianiu samogłosek.
Efekty kształcenia:
Zapoznanie się z zasadami polskiej wymowy.
Właściwe użytkowanie oddechu w procesie mówienia.
Prawidłowa wymowa głosek.
Warunki zaliczenia:
Wykorzystanie nabytych umiejętności w recytacji wierszy J. Tuwima: „Lokomotywa”, „Rzepka”
i „Ptasie radio”
Literatura podstawowa:
6. M. Gawrońska, Podstawy wymowy i impostacji głosu, AWF Wrocław 2001.
7. B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji, GWO Gdańsk 2007
Literatura uzupełniająca:
6. T. Bogdańska, G. Olszewska, Rymowanki do ćwiczenia dykcji, Fraszka Edukacyjna
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
24
Nazwa przedmiotu: Improwizacja fortepianowa 1



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Liczba godzin
w semestrze
15
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-IMF1
Typ przedmiotu: obowiązkowy
Wymagania wstępne:
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
4
II
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
2
Zaliczenie z
oceną
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: mgr K. Kwiecień-Długosz, dr T. Kienik, prof. UZ Juliusz Karcz
Zakres tematyczny przedmiotu:
[1] Faktura fortepianowa (organowa). Cechy, zasady
konstrukcji. [2] Realizacja basu, warstwy harmonicznorytmicznej w stosunku do melodii. [3] Bas Albertiego, figuracja
„nokturnowa”, akordy powtarzane, progresja, figuracja w
improwizacji. [4] Imitacja w improwizacji.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
[1] zapoznanie studenta z problematyką techniki
improwizacyjnej, [2] praktyczne przyswajanie umiejętności
improwizowania akompaniamentów i form spotykanych w
praktyce szkolnej i w ruchu amatorskim, [3] wprowadzenie
w problematykę twórczych opracowań melodii na potrzeby
szkolne,[4] wprowadzenie w podstawy improwizowania
małych form muzycznych.
Literatura podstawowa:
A.Koszewski, Materiały do nauki improwizacji fortepianowej, PWSM Poznań, 1968
M.Kubina-Skarbowska, Podstawy improwizacji fortepianowej, Uniw. Siąski, 1996
J.Ignaszak, Podstawy improwizacji, ILJA 1998 Ks.W.Lewkowicz, Harmonia gregoriańska
P.Kałużny, Skale muzyczne we współczesnej harmonii tonalnej, AM Poznań, 1993
W.Lutosławski, Bukoliki, Melodie ludowe (na fortepian)
B.Bartok, Mikrokosmos cz.III-VI
A.Kurylewicz, Wariacje w stylu swing z. 1,2, PWM 1957
Literatura uzupełniająca:
7. Autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania
……………………………………………………………………
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
Zaliczenie z oceną na podstawie zagrania przygotowanych prac i czytania a vista.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
25
Nazwa przedmiotu: Improwizacja fortepianowa 2



Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-IMF1
Typ przedmiotu: obowiązkowy
Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WA-
EASM-IMF1
Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Liczba godzin
w semestrze
15
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
3
II
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
2
Zaliczenie z
oceną
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: mgr K. Kwiecień-Długosz, dr T. Kienik, prof. UZ Juliusz Karcz
Zakres tematyczny przedmiotu:
[5] Zdwojenia
i
zwielokrotnienia
melodii
i
planów
brzmieniowych. [6] Praktyczna realizacja akompaniamentu do
piosenek oraz wstępu i zakończenia. [7] Improwizacja
organowa — problematyka rejestracji, przestrzeni i planów
brzmieniowych organów, rozszerzona problematyka polifonii.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
[1]
zapoznanie
studenta
z
problematyką techniki
improwizacyjnej, [2] praktyczne przyswajanie umiejętności
improwizowania akompaniamentów i form spotykanych w
praktyce szkolnej i w ruchu amatorskim, [3] wprowadzenie
w problematykę twórczych opracowań melodii na potrzeby
szkolne,[4] wprowadzenie w podstawy improwizowania
małych form muzycznych.
Literatura podstawowa:
A.Koszewski, Materiały do nauki improwizacji fortepianowej, PWSM Poznań, 1968
M.Kubina-Skarbowska, Podstawy improwizacji fortepianowej, Uniw. Siąski, 1996
J.Ignaszak, Podstawy improwizacji, ILJA 1998 Ks.W.Lewkowicz, Harmonia gregoriańska
P.Kałużny, Skale muzyczne we współczesnej harmonii tonalnej, AM Poznań, 1993
W.Lutosławski, Bukoliki, Melodie ludowe (na fortepian)
B.Bartok, Mikrokosmos cz.III-VI
A.Kurylewicz, Wariacje w stylu swing z. 1,2, PWM 1957
Literatura uzupełniająca:
8. Autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
FORMA ZALICZENIA
Zaliczenie z oceną na podstawie zagrania przygotowanych
prac i czytania a vista.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
26
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka kompoz ycji i aranżacji 1



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Liczba godzin
w semestrze
15
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-PKA1
Typ przedmiotu: obowiązkowy
Wymagania wstępne: -
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
1
I
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
2
Zaliczenie z
oceną
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: mgr K. Kwiecień-Długosz, dr T. Kienik, prof. UZ Juliusz Karcz
Zakres tematyczny przedmiotu:
Dział I – analiza ukierunkowana na warsztat kompozytorski.
[1]
Analiza
faktury
utworu
przeznaczonego
do
instrumentowania. Zasady traktowana podstawowych planów:
linii melodycznej, linii basu i pionu harmonicznego.
[2] Problematyka zdwojeń melodycznych i harmonicznych,
przeniesienie linii melodycznej w górę lub w dół. [3] Realizacja
tzw.
„pedału
orkiestrowego”.
[4]
Typy
zespołów
wykonawczych. [5] Instrumentacja praktyczna na różne
zespoły: kwartet (kwintet) smyczkowy; zespoły szkolne
(zespół fletów prostych, instrumentarium Orffa); zespoły
mieszane i kombinowane.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
[1] zapoznanie studenta z problematyką techniki
instrumentacyjnej, [2] praktyczne przyswajanie
umiejętności instrumentowania na zespoły spotykane w
praktyce szkolnej i w ruchu amatorskim, [3]
wprowadzenie w problematykę twórczych opracowań
melodii na szkolne i amatorskie zespoły wokalne,
instrumentalne i wokalno-instrumentalne,
[4] wprowadzenie w podstawy komponowania małych
form muzycznych.
Literatura podstawowa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
H. Mancini: Sound & Scores; Northridge Music, USA, 1973;
J. Pawłowski: Podstawy instrumentacji, PWM Kraków, 1980; tom 1-2;
W. Ciechan: Aranżacja;
K. Guzowski: Podstawowe zagadnienia instrumentacji, AM Gdańsk, 1986;
M. Drobner: Instrumentoznawstwo i akustyka, PWN Kraków,1973;
W.A. Mozart: Eine kleine Nachtmusik;
P. Kaja: Podręcznik repertuarowy - Muzyka kl.4-8; wyd. ALEX, Dzierżoniów, 1993;
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
27
8. S .Moniuszko: Pieśni wybrane na chór 3-gł.i fortepian, PWM Kraków,1982.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
28
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka kompoz ycji i aranżacji 2



Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-PKA1
Typ przedmiotu: obowiązkowy
Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WA-
EASM-PKA1
Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Liczba godzin
w semestrze
15
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
2
I
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
4
Zaliczenie z
oceną
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: mgr K. Kwiecień-Długosz, dr T. Kienik, prof. UZ Juliusz Karcz
Zakres tematyczny przedmiotu:
Dział II - aranżacja
[1] Opracowania melodii jednogłosowej „ w fakturze wokalnej:
na 2-3 głosy różne; na 2-4 głosy mieszane. [2] Opracowanie
melodii jednogłosowej „w fakturze instrumentalnej: na
fortepian; na mały zespół instrumentalny. [3] Opracowanie
melodii jednogłosowej w fakturze wokalno-instrumentalnej:
pieśń jednogłosowa z towarzystwem fortepianu lub zespołu
instrumentalnego; pieśń 2-4 głosowa z towarzyszeniem
fortepianu lub zespołu instrumentalnego
Dział III - kompozycja
[1] Tworzenie małych form: piosenka ( a, a 1 lub a, b „ a) w
fakturze jednogłosowej „wokalnej”; piosenka jednogłosowa z
towarzyszeniem fortepianu. [2] Pieśń chóralna: 2-głosowa a’
cappella oraz z towarzyszeniem fortepianu; 3-głosowa a’
cappella oraz z towarzyszeniem fortepianu; 4-głosowa a’
cappella. [3] Tworzenie rozbudowanych form (np. abcba). [4]
Tworzenie utworów charakterystycznych (np. taniec, marsz
itp.) [5] Tworzenie utworów na zespół instrumentalny lub
wokalno-instrumentalnych.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
[1] zapoznanie studenta z problematyką techniki
instrumentacyjnej, [2] praktyczne przyswajanie
umiejętności instrumentowania na zespoły spotykane w
praktyce szkolnej i w ruchu amatorskim, [3]
wprowadzenie w problematykę twórczych opracowań
melodii na szkolne i amatorskie zespoły wokalne,
instrumentalne i wokalno-instrumentalne,
[4] wprowadzenie w podstawy komponowania małych
form muzycznych.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
29
Literatura podstawowa:
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
H. Mancini: Sound & Scores; Northridge Music, USA, 1973;
J. Pawłowski: Podstawy instrumentacji, PWM Kraków, 1980; tom 1-2;
W. Ciechan: Aranżacja;
K. Guzowski: Podstawowe zagadnienia instrumentacji, AM Gdańsk, 1986;
M. Drobner: Instrumentoznawstwo i akustyka, PWN Kraków,1973;
W.A. Mozart: Eine kleine Nachtmusik;
P. Kaja: Podręcznik repertuarowy - Muzyka kl.4-8; wyd. ALEX, Dzierżoniów, 1993;
S .Moniuszko: Pieśni wybrane na chór 3-gł.i fortepian, PWM Kraków,1982.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
30
Nazwa przedmiotu: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
I ORGANIZACJA IMPREZ



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Liczba godzin
w semestrze
30
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-KSOI
Typ przedmiotu: obowiązkowy
Wymagania wstępne: - brak
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
3
II
2
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Zal. ocena
Odpowiedzialny za przedmiot: Maria Jałocha
Prowadzący: Maria Jałocha
Zakres tematyczny przedmiotu:
Komunikacja społeczna - Modele procesu komunikowania się. Warunki i bariery komunikacji
interpersonalnej. Efektywna wymiana informacji w pracy grupowej. Zespołowe rozwiązywanie
problemu. Komunikowanie się w sytuacjach konfliktowych, negocjacjach. Znaczenie zachowań
asertywnych. Przekaz niewerbalny.
Komunikacja pisemna - Prezentacja, rodzaje wystąpień, przygotowanie i przedstawienie
wystąpień publicznych, konferencji, seminariów. Autoprezentacja.
Komunikacja medialna - Techniki kształtowania opinii publicznej. Techniki i metody oddziaływania
na otoczenie oraz kreowania wizerunku. Techniki przeprowadzania i udzielania wywiadu. Prawo
autorskie.
Organizacja imprez - Projekt, scenariusz, scenopis, plan organizacyjny imprezy. Technika
organizowania konkursów, quizów Organizacja widowisk – zespół ludzi, źródła finansowania,
sponsoring, organizacja techniczna, kierownictwo artystyczne, zagadnienia logistyczne.
Uwarunkowania prawne imprez masowych. Bezpieczeństwo uczestników. Ubezpieczenie
imprezy.
Efekty kształcenia:
Myślenie pozytywne i kreatywność. Umiejętność wykorzystywania potencjału ludzkiego do
zorganizowanych działań w oparciu o znajomość procesów grupowych i społecznych, zasad
funkcjonowania, przepisów prawnych itp.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
31
Nazwa przedmiotu: Promocja i marketing dóbr kultury



Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-PMDK
Typ przedmiotu: obowiązkowy
Wymagania wstępne: -
Forma
przedmiotu
Liczba godzin
w semestrze
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
15
Liczba
godzin w
tygodniu
1
15
1
Semestr
Rok
studiów
4
II
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
1
Zaliczenie z
oceną
1
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: dr Rafał Ciesielski
Zakres tematyczny przedmiotu:
1. Podstawy i regulacje prawne działalności w sferze kultury.
2. Uwarunkowania funkcjonowania rynku kultury w Polsce. Polityka kulturalna.
3. Marketing. Marketing w kulturze.
4. Projektowanie przedsięwzięć kulturalnych.
5. Sponsoring.
6. Reklama.
7. Podstawy public relations.
8. Media. Prawo prasowe. Patronat medialny.
9. Elementy organizacji i zarządzania. Twórcze przywództwo.
10. Podstawy badania opinii publicznej.
11. Etykieta menedżera
12. Realizacja wybranych elementów promocji i organizacji działań kulturalnych (umowa o dzieło,
umowa sponsorska, promocja w mediach, dossier artystyczne, strona www, folder reklamowy, analiza
SWOT i in.).
Cel dydaktyczny przedmiotu:
- zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu podstawowych regulacji prawnych i organizacyjnych
tyczących podmiotów działających w sferze kultury.
- poszerzenie wiedzy na temat stanu i uwarunkowań współczesnej kultury muzycznej i rynku dóbr
kultury, zdobycie umiejętności analizowania - w podstawowym
zakresie - procesów i mechanizmów funkcjonowania kultury w
ramach realiów rynkowych.
- zdobycie podstaw wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie działalności w sferze kultury (m.in.
podstaw marketingu, reklamy, podstaw public relations,
sponsoringu, kultury w mediach, etykiety menedżera).
- praktyczne przygotowanie do podjęcia aktywności w zakresie projektowania, organizacji i realizacji
przedsięwzięć z dziedziny kultury, zwłaszcza kultury muzycznej.
Literatura podstawowa:
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
32
J.Grad, U.Kaczmarek, Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu, Poznań 1999
J.Grad, Badania uczestnictwa w kulturze artystycznej w polskiej socjologii kultury, Poznań 1997
P. Bendixen, Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Kraków 2001
K. Wójcik – Public relations od A do Z, Warszawa 1997
J.Sobczak, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa-Poznań 2000
L. Stecki, Sponsoring, Toruń 1995
M.Datko, Sponsoring. Strategia, promocja, komunikacja, Poznań 2003
M.Iwaszkiewicz, Marketing a rynek sztuki współczesnej, Poznań 1998
A.Sargeant, Marketing w organizacjach non profit, Kraków 2004
W.Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002
Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z.Bauer, E.Chudziński, Kraków 2004
S.Michalczyk, Media lokalne w systemie komunikowania, Katowice 2000
J.Sobczak, Prawo prasowe. Podręcznik akademicki, Warszawa 2000
A.Sznajder, Sztuka promocji, Warszawa 1995
Podstawy marketingu, red. J.Altkorn, Kraków 2000
E.Pietkiewicz, Etykieta menedżera, Warszawa 1993
Z.Knecht, Marketing i zarządzanie placówką kultury
A.Mazurek-Łopacińska, Kultura w gospodarce rynkowej
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
FORMA ZALICZENIA
1. Obecność i aktywność na zajęciach
2. Sporządzenia wybranej formy związanej z organizacją lub promocją w sferze kultury (realizacja
wybranych elementów promocji i organizacji działań
kulturalnych: umowa o dzieło, umowa sponsorska, promocja
w mediach, dossier artystyczne, strona www, folder
reklamowy, analiza SWOT i in.).
3. Udział w zespole projektującym i organizującym przedsięwzięcie muzyczne – koncert pedagogów
(i/lub studentów).
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
33
Nazwa przedmiotu: Fortepian
Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Liczba godzin
w semestrze
15
 Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-FRT1
 Typ przedmiotu: Obowiązkowy
 Wymagania wstępne: brak

Liczba
Semestr Rok
Forma
godzin w
studiów
zaliczenia
tygodniu
1
I
1
Punkty
ECTS
2
Zal. z
oceną
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: prof. UZ Ryszard Zimnicki
Prowadzący: prof.Dorota Frąckowiak-Kapała, prof.UZ Karol Schmidt, prof.UZ Ryszard
Zimnicki, ad.I st. Małgorzata Gajlesz, ad. I st. Ludmiła Pawłowska, mgr Alicja StasierskaOgarek, mgr Danuta Ługowska
Zakres tematyczny przedmiotu:
Nauka gry na fortepianie, rozwijanie techniki pianistycznej, biegłości w grze a vista i
akompaniowaniu. Poznawanie zróżnicowanego repertuaru ,zróżnicowanego fakturowo i stylistycznie.
Zakres materiału opracowany wg. stopnia zaawansowania studentów /staż nauki gry na fortepianie
przed rozpoczęciem studiów/
Zakres materiału opracowany wg. stopnia zaawansowania studentów /stażu gry/
I zakres ( 3 lata nauki gry ) – swoboda i elastyczność aparatu gry,
wydobycie dźwięku pojedyńczego jak też dwudźwięków i akordów z jednoczesnym różnicowaniem
artykulacji i dynamiki przez jedną rękę, niezależność artykulacyjna i dynamiczna rąk względem siebie.
Tryle i rozbudowane ozdobniki rozwój palety brzmieniowej jako wypadkowej użycia dynamiki i
pedalizacji, / użycie lewego pedału/ , skomplikowane formuły rytmiczne /podział nieregularny,
polirytmia /zmiany agogiczne / piu mosso, accelerando, stretto, ssostenuto, allargando/ stylowość
interpretacji, akompaniowanie,gra a vista, gra zespołowa, samokontrola słuchowa podczas wykonania
publicznego, samodzielność w opracowaniu wizji artystycznej dzieła i jej realizacji
II zakres ( 4-6 lat nauki gry) – motoryka palcowa, technika dwudźwięków i akordowa, dobór
artykulacji, tempa, dynamiki, pedalizacji w prawidłowym budowaniu architektury utworu, tempo rubato,
skomplikowane formuły rytmiczne i polirytmiczne, poczucie formy w utw. obszernych, różnicowanie
brzmienia linii polifonicznych w fakturach wielogłosowych, imitacje barw innych instrumentów w
transkrypcjach fortepianowych, gra a vista z uwzgl. wiernego odczytu maksymalnej ilości informacji
dot. czynników składowych dzieła, gra zespołowa, akompaniowanie samodzielność w opracowaniu
wizji artystycznej dzieła i jej realizacji
III zakres ( 7 i więcej lat nauki gry) – biegłość i błyskotliwość techniki „drobnej” oktawowej, akordowej
- faktura polifoniczna 3 i więcej głosowa -sztuka konstruowania formy fugi, prawidłowe relacje
między częściami w dyptyku preludium-fuga, oraz formach cyklicznych / dobór środków wyrazowych
– tempo, dynamika, artykulacja ukazujących cykliczność formy, jej przebieg energetyczny/ kolorystyka
, paleta barw – pedalizacja uwzgl. wszystkie pedały w utworach impresjonistycznych, precyzja
artykulacyjno-rytmiczna / szczeg. w utw. współczesnych/transkrypcje fortepianowe- imitacja cech
brzmieniowych innych instrumentów, czytanie a vista, akompaniowanie, gra zespołowa.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Przygotowanie studenta do profesjonalnego posługiwania się instrumentem w ramach
zróżnicowanego stylistycznie i technicznie repertuaru, w grze a vista i akompaniowaniu.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
34
Literatura podstawowa:
I zakres
Etiudy: St. Raube z. I i II, H. Lemoine op. 37, C. Czerny op.599, W. SawickaG. Stempniowa z. I-II (wszystkie pozycie z PWM Edition)
Dawne tańce i melodie z. I , PWM, Z dawnych wieków, J. S. Bach
Łatwe utwory, J.S.Bach „Drobne utwory” ( wszystkie pozycje z PWM Ed.)
Sonatiny z. I /opr. St. Raube/, Wybór sonatin z. I/opr. J.Hoffman-A.Rieger/-wszystkie pozycje z PWM
Ed.
B. Bartok Fur Kinder z. I i II (Editio Musica Budapest), Czytanki muzyczne z. I i II , S. Majkapar
Biriulki, F. Rybicki Zaczynam grać (wszystkie pozycje z PWM Ed.)
II zakres
Etiudy: H. Berens op.61, A. Loeschorn op. 66,C. Czerny op. 299 i 821, St. Heller op. 45, 46, 47
wybrane etiudy F.Chopina, M.Moszkowskiego, C.Debussy, (wszystkie pozycie z PWM Edition)
Dawne tańce i melodie z. II, J. S. Bach „Drobne utwory”, “Małe preludia”, Inwencje 2 i 3głosowe.,wybrane pozycje z Das Wohltemperierte Klavier, Suity francuskie, G. Haendel – Wybrane
suity (wszystkie pozycie z PWM Edition)
Wybrane sonatiny t.I,II / red. J.Hoffman, A.Rieger / , Sonatiny z.I,II /red. St.Raube/ W.A.Mozart – 2
sonatiny, Sonatiny wiedeńskie ( wszystkie pozycje PWM Ed.), Fr.Kuhlau –Wybór sonatin / Izdatielstwo
Muzyka Moskwa), wybrane sonaty, wariacje, ronda klasyków wiedeńskich ( Edition Peters, PWM Ed.)
E. Grieg Utwory liryczne op.12, F. Mendelssohn-Bartholdy Pieśni bez słów, Fr. Chopin – polonezy op
posthum.,walce, preludia oraz inne utwory dostosowane do możliwości wykonawczych studenta,
R.Schumann Album dla młodzieży, P.Czajkowski Album dla młodzieży, wybrane utwory
kompozytorów polskich /I.J.Paderewski, K.Szymanowski, W.Lutosławski, W.Kilar i in./ (wszystkie
pozycje PWM Ed.)
Nazwa przedmiotu: Fortepian
Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Liczba godzin
w semestrze
15
 Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-FRT2
 Typ przedmiotu: obowiązkowy
 Wymagania wstępne: ukończenie kursu FRT1
Liczba
Semestr Rok
Forma
godzin w
studiów
zaliczenia
tygodniu
1
Punkty
ECTS
Zal z oc
2
I/2
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. UZ Ryszard Zimnicki
Prowadzący: prof.Dorota Frąckowiak-Kapała, prof.UZ Karol Schmidt, prof.UZ Ryszard
Zimnicki, ad.I st. Małgorzata Gajlesz, ad. I st. Ludmiła Pawłowska, mgr Alicja StasierskaOgarek, mgr Danuta Ługowska
Zakres tematyczny przedmiotu:
Nauka gry na fortepianie, rozwijanie techniki pianistycznej, biegłości w grze a vista i
akompaniowaniu. Poznawanie zróżnicowanego repertuaru ,zróżnicowanego fakturowo i stylistycznie.
Zakres materiału opracowany wg. stopnia zaawansowania studentów /staż nauki gry na fortepianie
przed rozpoczęciem studiów/
Zakres materiału opracowany wg. stopnia zaawansowania studentów /stażu gry/
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
35
I zakres ( 3 lata nauki gry ) – swoboda i elastyczność aparatu gry, wydobycie dźwięku pojedyńczego
jak też dwudźwięków i akordów z jednoczesnym różnicowaniem artykulacji i dynamiki przez jedną
rękę, niezależność artykulacyjna i dynamiczna rąk względem siebie. Tryle i rozbudowane ozdobniki
rozwój palety brzmieniowej jako wypadkowej użycia dynamiki, i pedalizacji, / użycie lewego pedału/ ,
skomplikowane formuły rytmiczne /podział nieregularny, polirytmia /zmiany agogiczne / piu mosso,
accelerando, stretto, sostenuto, allargando/ stylowość interpretacji, akompaniowanie, gra a vista, gra
zespołowa, samokontrola słuchowa podczas wykonania publicznego, samodzielność w opracowaniu
wizji artystycznej dzieła i jej realizacji
II zakres ( 4-6 lat nauki gry) – motoryka palcowa, technika dwudźwięków i akordowa, dobór
artykulacji, tempa, dynamiki, pedalizacji w prawidłowym budowaniu architektury utworu, tempo rubato,
skomplikowane formuły rytmiczne i polirytmiczne, poczucie formy w utw. obszernych, różnicowanie
brzmienia linii polifonicznych w fakturach wielogłosowych, imitacje barw innych instrumentów w
transkrypcjach fortepianowych, gra a vista z uwzgl. wiernego odczytu maksymalnej ilości informacji
dot. czynników składowych dzieła, gra zespołowa, akompaniowanie samodzielność w opracowaniu
wizji artystycznej dzieła i jej realizacji
III zakres ( 7 i więcej lat nauki gry) – biegłość i błyskotliwość techniki „drobnej” oktawowej, akordowej
- faktura polifoniczna 3 i więcej głosowa -sztuka konstruowania formy fugi, prawidłowe relacje
między częściami w dyptyku preludium-fuga oraz formach cyklicznych / dobór środków wyrazowych
– tempo, dynamika, artykulacja ukazujących cykliczność formy, jej przebieg energetyczny/,
kolorystyka , paleta barw – pedalizacja uwzgl. wszystkie pedały w utworach impresjonistycznych,
precyzja artykulacyjno-rytmiczna / szczeg. w utw. współczesnych/ transkrypcje fortepianowe- imitacja
cech brzmieniowych innych instrumentów, czytanie a vista, akompaniowanie, gra zespołowa.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Przygotowanie studenta do profesjonalnego posługiwania się instrumentem w ramach
zróżnicowanego stylistycznie i technicznie repertuaru, w grze a vista i akompaniowaniu.
Literatura podstawowa:
I zakres
Etiudy: St. Raube z. I i II, H. Lemoine op. 37, C. Czerny op.599, W. SawickaG. Stempniowa z. I-II (wszystkie pozycie z PWM Edition)
Dawne tańce i melodie z. I , PWM, Z dawnych wieków, J. S. Bach
Łatwe utwory, J.S.Bach „Drobne utwory” ( wszystkie pozycje z PWM Ed.)
Sonatiny z. I /opr. St. Raube/, Wybór sonatin z. I/opr. J.Hoffman-A.Rieger/-wszystkie pozycje z PWM
Ed.
B. Bartok Fur Kinder z. I i II (Editio Musica Budapest), Czytanki muzyczne z. I i II , S. Majkapar
Biriulki, F. Rybicki Zaczynam grać (wszystkie pozycje z PWM Ed.)
II zakres
Etiudy: H. Berens op.61, A. Loeschorn op. 66,C. Czerny op. 299 i 821, St. Heller op. 45, 46, 47
wybrane etiudy F.Chopina, M.Moszkowskiego, C.Debussy, (wszystkie pozycie z PWM Edition)
Dawne tańce i melodie z. II, J. S. Bach „Drobne utwory”, “Małe preludia”, Inwencje 2 i 3głosowe.,wybrane pozycje z Das Wohltemperierte Klavier, Suity francuskie, G. Haendel – Wybrane
suity (wszystkie pozycie z PWM Edition)
Wybrane sonatiny t.I,II / red. J.Hoffman, A.Rieger / , Sonatiny z.I,II /red. St.Raube/ W.A.Mozart – 2
sonatiny, Sonatiny wiedeńskie ( wszystkie pozycje PWM Ed.), Fr.Kuhlau –Wybór sonatin / Izdatielstwo
Muzyka Moskwa), wybrane sonaty, wariacje, ronda klasyków wiedeńskich ( Edition Peters, PWM Ed.)
E. Grieg Utwory liryczne op.12, F. Mendelssohn-Bartholdy Pieśni bez słów, Fr. Chopin – polonezy op
posthum.,walce, preludia oraz inne utwory dostosowane do możliwości wykonawczych studenta,
R.Schumann Album dla młodzieży, P.Czajkowski Album dla młodzieży, wybrane utwory
kompozytorów polskich /I.J.Paderewski, K.Szymanowski, W.Lutosławski, W.Kilar i in./ (wszystkie
pozycje PWM Ed.)
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
36
Nazwa przedmiotu: Chór akademicki 1-4



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Liczba
godzin w
semestrze
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-CA21,22,23,24
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: -
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr Rok
studiów
1,2,3,4
45
3
Forma
zaliczenia
I,II/3
Punkty
ECTS
4
zaliczenie
Odpowiedzialny za przedmiot: ad. Łucja Nowak
Prowadzący: ad. Łucja Nowak
Zakres tematyczny przedmiotu:
1.Opracowanie utworów 2-, 3-, 4- głosowych na chóry o głosach równych i mieszanych.
2.Poznanie literatury chóralnej polskiej i światowej.
3.Opracowywanie utworów różnych epok i stylów.
4.Przygotowanie utworów a cappella i wokalno – instrumentalnych.
5.Poznanie elementów pracy dyrygenta chóru.
6. Budowanie struktury organizacyjnej chóru.
7. Realizacja zadań asystenta chóru.
8.Zdobycie wiedzy i umiejętności kształtowania brzmienia poszczególnych głosów
chóralnych
(zasady emisji zbiorowej).
Efekty kształcenia:
1.Zapoznanie studentów z wartościowym repertuarem chóralnym kompozytorów polskich i
obcych,
od muzyki dawnej do współczesnej włącznie.
2.Wdrożenie studentów do śpiewu zespołowego oraz nabycia praktycznych umiejętności w
zakresie dykcji i emisji głosu.
3.Przygotowywanie repertuaru pozwalającego na udział chóru w imprezach , koncertach,
przeglądach, konkursach i egzaminach końcowych z zakresu dyrygowania.
Warunki zaliczenia:
1.Obecność na zajęciach zgodna z regulaminem studiów.
2. Znajomość partii śpiewanych utworów.
3. Udział w koncertach.
Literatura podstawowa:
1. Polski hymn narodowy – opr. K. Sikorski, W. Raczkowski. Śpiewnik „ Z pieśnią” na
chór mieszany
a cappella cz. I. PWM, Kraków 1997r.
2. Gaude Mater – opr. T. Klonowski, j. w.
Gaudeamus igitur – opr. K. Mroszczyk, j. w.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
37
Literatura uzupełniająca:
1. Śpiewniki „Z pieśnią” opr. J. K. Lasocki na chór mieszany a cappella ( I, II, III, IV st.
trudności ).
PWM, Kraków 1972r.
2. Śpiewnik Staropolski - zeszyt IV „ Psalmy”,Musica Iagellonica Kraków 1996r.
3. „Antologia Muzyki Chóralnej Renesansu” na chór mieszany a cappella, redakcja
Stanisława
Wiechowicza, PWM, Kraków 1980r.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
38
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie z metodologią badań



Forma
przedmiotu
Seminarium


Liczba godzin
w semestrze
30
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-SPM1
Typ przedmiotu: obowiązkowy
Wymagania wstępne: -
Liczba godzin
w tygodniu
2
Semestr
1
Rok
studiów
I uz.
Forma
zaliczenia
Zal.
Punkty
ECTS
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Janina Fyk
Prowadzący:
prof. dr hab. Janina Fyk
Zakres tematyczny przedmiotu:
Praca dyplomowa a praca magisterska – podobieństwa i różnice. Typologia badań pedagogicznych
ze względu na cel badań, organizację badań i wybór problemów badawczych. Problemy metodologii
badań pracy magisterskiej: cele badań naukowych, poszukiwanie i źródła tematu pracy; problemy i
hipotezy; zmienne i wskaźniki; metody i narzędzia badawcze. Zasady formułowania problemów i
hipotez badawczych. Wybór metody/techniki badań i narzędzi badawczych.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Wyrabianie twórczej postawy, ,krytycyzmu , ostrożności i bezstronności sądów. Zdobycie umiejętności
uzasadniania problemów naukowych i wyciągania wniosków.
Literatura podstawowa:
8. Hajduk, E., Hipoteza w badaniach pedagogicznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, Zielona Góra, 1996, wyd. V .
9. Nowak, S., Metodologia badań socjologicznych: zagadnienia ogólne, PWN, Warszawa, 1984.
10. Pieter, J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław –
Kraków – Warszawa, 1979.
11. Pilch, T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, 1995.
12. Zaczyński, W., Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa, 1985.
Literatura uzupełniająca:
9. Zaczyński, W., Rozwój metody eksperymentalnej i jej zastosowanie w dydaktyce, PWN,
Warszawa, 1967.
Uwagi:
Limit osób : nie więcej niż 12 osób w grupie.
Termin zapisów na zajęcia : zapisy na zajęcia odbywają się na początku I-go semestru .
Warunki zaliczenia przedmiotu: pisemne opracowanie genezy pracy, przedstawienie problematyki,
problemu , celu badań i adresata pracy, jak również przedstawienie wstępnej koncepcji pracy .
Wymagane jest również przygotowanie, w formie pisemnej, referatu związanego z metodologiczną
stroną badań i jego wygłoszenie podczas zajęć.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
39
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie z metodologią badań



Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-SPM2
Typ przedmiotu: obowiązkowy
Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WA-
EASM-SPM1
Forma
przedmiotu
Seminarium


Liczba godzin
w semestrze
30
Liczba godzin
w tygodniu
2
Semestr
2
Rok
studiów
I
Forma
zaliczenia
Zal.
Punkty
ECTS
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Janina Fyk
Prowadzący:
prof. dr hab. Janina Fyk
Zakres tematyczny przedmiotu:
Rodzaje prac naukowych i wybór rodzaju pracy. Metody badań pedagogicznych - kontynuacja.
Wypracowanie ostatecznej struktury pracy oraz pisemne opracowanie literaturowo- koncepcyjnej
części pracy. Przygotowanie i opis narzędzi badawczych . Wypracowanie kryteriów doboru i analizy
materiału badawczego. Opis terenu badań i grupy badanej/ materiału badawczego. Postawienie
hipotez.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Poznanie reguł badania naukowego i nabycie umiejętności posługiwania się metodą naukową.
Opanowanie literatury w zakresie tematu badawczego. Rozwijanie śmiałości myślenia ,
innowacyjności i inwencji twórczej.
Literatura podstawowa:
1. Gertsmann, S., Rozmowa i wywiad w psychologii, PWN, Warszawa, 1985, Wyd. V.
2. Łobocki, M. , Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa, 1984.
3. Pilch, T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa,
1995.
4. Pieter, J. Zarys metodologii pracy naukowej, PWN, Warszawa, 1975.
Literatura uzupełniająca:
1. Sztabiński, F., Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy, OWN, Warszawa, 1997.
2. Sztumski, J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, PWN, Warszawa, 1984.
Uwagi:
Limit osób : nie więcej niż 12 osób w grupie.
Termin zapisów na zajęcia : zapisy nowych członków grupy seminaryjnej odbywają się w okresie
trwania sesji egzaminacyjnej.
Warunki zaliczenia przedmiotu: pisemne opracowanie i przedstawienie metodologicznej części
pracy.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
40
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie z metodologią badań



Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-SPM3
Typ przedmiotu: obowiązkowy
Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WA-
EASM-SPM2
Forma
przedmiotu
Seminarium


Liczba godzin
w semestrze
30
Liczba godzin
w tygodniu
2
Semestr
3
Rok
studiów
II
Forma
zaliczenia
Zal.
Punkty
ECTS
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Janina Fyk
Prowadzący:
prof. dr hab. Janina Fyk
Zakres tematyczny przedmiotu:
Przeprowadzenie badań . Analiza ilościowa i jakościowa wyników badań przy wykorzystaniu metod
statystycznych/ opracowanie zasadniczej części pracy. Weryfikacja hipotez.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Nabycie ogółu umiejętności składających się
badań/obiektywnej analizy materiału badawczego.
na
uzyskiwanie
obiektywnych
wyników
Literatura podstawowa:
1. Apanowicz, J., Metodologia nauk, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom
organizatora”, Toruń, 2003.
2. Niemierko, B., Testy osiągnięć szkolnych, WSiP, Warszawa, 1975.
3. Zaborowski, Z. Wstęp do metodologii badań pedagogicznych, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Wrocław - Warszawa- Kraków- Gdańsk, 1973.
4. Zaczyński, W., Rozwój metody eksperymentalnej i jej zastosowanie w dydaktyce, PWN,
Warszawa, 1967.
Literatura uzupełniająca:
1. Kendall,M., G., Buckland, W., R., Słownik terminów statystycznych, Państwowe
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1975.
2. Rao, C. ,R., Statystyka i prawda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1994.
3. Reber,A., Reber, E., Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa,
2005.
4. Sztumski, J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, PWN, Warszawa, 1984.
Uwagi:
Limit osób : nie więcej niż 12 osób w grupie.
Termin zapisów na zajęcia : zapisy nowych członków grupy seminaryjnej odbywają się w okresie
trwania sesji egzaminacyjnej semestrze drugim.
Warunki zaliczenia przedmiotu: warunkiem zaliczenia seminarium jest opracowanie w formie
tabelarycznej i graficznej wyników badań .
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
41
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie z metodologią badań



Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-SPM4
Typ przedmiotu: obowiązkowy
Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WA-
EASM-SPM3
Forma
przedmiotu
Seminarium


Liczba godzin
w semestrze
30
Liczba godzin
w tygodniu
2
Semestr
4
Rok
studiów
II
Forma
zaliczenia
Zal.
Punkty
ECTS
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Janina Fyk
Prowadzący:
prof. dr hab. Janina Fyk
Zakres tematyczny przedmiotu:
Dyskusja wyników badań w świetle literatury, opracowanie wniosków szczegółowych i wniosków
końcowych . Opracowanie postulatów na podstawie wyników i wniosków z badań/analitycznej ,
syntetycznej , bądź koncepcyjnej części pracy. Technika pisania pracy, poprawność językowa – i
ścisłość znaczeniowa: wyrażenia wieloznaczne i wyrażenia eliptyczne , ekwiwokacja , amfibolia, itp.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Nabycie umiejętności wyciągania wniosków wraz z umiejętnością dyskusji wyników badań.
Opanowanie metod statystycznych oraz zasad piśmiennictwa naukowego (chociażby w stopniu
elementarnym).
Literatura podstawowa:
1. Łobocki, M. , Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa, 1984.
2. Nowaczyk, Cz., Podstawy metod statystycznych dla pedagogów, Wyższa Szkoła
Pedagogiczna, Zielona Góra, 1975.
3. Pilch, T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa,
1995.
4. Pieter, J. Zarys metodologii pracy naukowej, PWN, Warszawa, 1975.
5. Denek, K., Gnitecki, J., Kuźniak, I., Meller, R., Pomiar i ocena osiągnięć szkolnych, IKNiBO,
Zielona Góra, 1977.
Literatura uzupełniająca:
1. Sztabiński, F., Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy, OWN, Warszawa, 1997.
2. Pszczołowski, T., Umiejętność przekonywania i dyskusji, Wiedza Powszechna, Warszawa,
1984.
Uwagi:
Limit osób : nie więcej niż 12 osób w grupie.
Termin zapisów na zajęcia : zapisy nowych członków grupy seminaryjnej odbywają się w okresie
trwania sesji egzaminacyjnej w semestrze trzecim.
Warunki zaliczenia przedmiotu: przedstawienie całej pracy magisterskiej.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
42
C. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA
NAUCZYCIELSKIEGO
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
43
Nazwa przedmiotu: Jęz yk obc y



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Liczba
godzin w
semestrze
Kod przedmiotu: 09.0-WA-EASM-JO21,-JO22
Typ przedmiotu: obowiązkowy
Wymagania wstępne: -
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr Rok
studiów
1,2
30
2
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Zaliczenie z
oceną,
egzamin
5
I/2
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki
 Odpowiedzialny za przedmiot: Lektorzy UZ
 Prowadzący: Lektorzy UZ
Zakres tematyczny przedmiotu:
Zasadniczym celem kursów oferowanych przez SNJO jest podniesienie ogólnej kompetencji
językowej w zakresie odpowiadającym poziomowi B2+ według Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego.
Efekty kształcenia:
Opis ogólny
Student rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zwartego w złożonych tekstach na
tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z
zakresu specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić
normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u
którejkolwiek ze stron. Potrafi – w zakresie wybranych tematów powiązanych ze studiowaną
specjalnością – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a
także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając
wady i zalety różnych rozwiązań.
Czytanie. Student potrafi: czytać listy raporty, instrukcje broszury informacyjne i inne teksty
użytkowe; krytycznie czytać teksty medialne (gazeta, internet itp.);korzystać z encyklopedii i
słowników językowych oraz specjalistycznych.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
44
Nazwa przedmiotu: Psychologia muzyki



Forma
przedmiotu
Liczba godzin
w semestrze
Wykład
15
Kod przedmiotu: 05.1-WA-EASM-PSYM
Typ przedmiotu: obowiązkowy
Wymagania wstępne: -
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
1
I/2
Zaliczenie z
oceną,
egzamin
2
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Janina Fyk
Prowadzący: prof. dr hab. Janina Fyk
Zakres tematyczny przedmiotu:
Psychologia muzyki na tle innych nauk- obszary, nurty, dziedziny;
Wielkie postacie psychologii muzyki;
Geny a kultura - „kulturotwórcze” i „ewolucyjne” geny ( microcephalin , ASPM , HARIF);
Uwarunkowania rozwoju mózgu – dziedziczenie genetyczne - „muzyczna półkula”;
Struktura zdolności muzycznych – przegląd teorii;
Rozwój zdolności muzycznych i talentu muzycznego w świetle psychologii muzyki;
Zdolni i niezdolni według Tadeusza Wrońskiego.
Testy zdolności muzycznych i ich zastosowanie.
Uogólniona percepcja, synestezja i chromostezja w muzyce.
Percepcja wysokości dźwięku, tolerancja intonacyjna, czułość słuchu muzycznego, rodzaje progów
róznicowych.
Słuch absolutny w świetle teorii i wyników badań;
Strefowa teoria słuchu muzycznego: wysokościowego, barwowego, rytmicznego, dynamicznego;
Percepcja muzyki w świetle psychologii postaci.
Efekty kształcenia:
Poszerzenie wiedzy dotyczącej kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży oraz roli nauczyciela
muzyki w rozwijaniu zdolności muzycznych dzieci i młodzieży.
Warunki zaliczenia:
Warunkiem zaliczenia semestru jest obecność i aktywność na wykładach oraz pomyślny wynik z
egzaminu końcowego.
Literatura podstawowa:
1. Gordon, E.E. Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci, Wydawnictwo „Zamiast Korepetycji”,
Kraków, 1997.
2. Lewandowska, K. Rozwój zdolności muzycznych u dzieci w wieku szkolnym, WSiP,
Warszawa, 1978.
3. Shuter-Dyson,R.Gabriel, C. Psychologia uzdolnienia muzycznego, WSiP, Warszawa, 1986.
4. Tiepłow, B. Psychologia zdolności muzycznych, Nasza Księgarnia, Warszawa, 1952.
5. Wroński, T. Zdolni i niezdolni, PWM, Kraków, 1979.
Literatura uzupełniająca:
1. Bielawski, L. . Strefowa teoria czasu, PWM, 1976.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
45
2. Garbuzow, N, A. Zonnaja priroda zwukowysotnogo słucha, Wydawnictwo Akademii Nauk
ZSRR, Moskwa-Leningrad, 1948.
3. Rakowski, A. Kategorialna percepcja wysokości dźwięku w muzyce, 1978, PWSM, Warszawa.
4. Sloboda, J.A. The musical mind: the cognitive psychology of music, Oxford Psychology
Series, No 5, Clarendon Press, Oxford, 1986, wyd. II.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
46
Nazwa przedmiotu: Pedagogika muzyczna



Forma
przedmiotu
Liczba godzin
w semestrze
Wykład
15
Kod przedmiotu: 05.1-WA-EASM-PEDM
Typ przedmiotu: obowiązkowy
Wymagania wstępne: -
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
2
I/2
Zaliczenie z
oceną,
egzamin
2
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Janina Fyk
Prowadzący: prof. dr hab. Janina Fyk
Zakres tematyczny przedmiotu:
Wychowawcze i etyczne funkcje muzyki w starożytnej Grecji;
Czynniki warunkujące rozwój zainteresowań muzycznych u dzieci i młodzieży;
Motywacja i procesy motywacyjne oraz ich rola w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży na
przykładzie W.A. Mozarta , N. Paganiniego i F. Mendelssohna;
Koncepcje kształcenia muzycznego: N. Satie, M. Carabo-Cone, S.Suzuki i E.E. Gordona a
osiągnięcia współczesnej nauki;
Zadania i role nauczyciela muzyki;
Słuchanie i słyszenie, lateralizacja słuchowa, niedosłuch i ubytki słuchu;
Muzyka w metodach przyspieszonego nauczania – od Tomatisa do ‘Efektu Mozarta’ .
Rozpoznawanie konturu melodycznego i zmian w melodii przez dzieci w wieku przedszkolnym;
Dynamika percepcji wysokości dźwięku, pamięć wysokości dźwięku a tolerancja odchyleń
intonacyjnych;
Skala głosu dziecka a rozwój umiejętności intonacyjnych u dzieci - przegląd teorii ;
Percepcja i reprodukcja rytmu muzycznego przez dzieci.
Zauważalność różnic dynamicznych przez dzieci.
Efekty kształcenia:
Poszerzenie wiedzy dotyczącej kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży oraz roli muzyki w
metodach przyspieszonego nauczania.
Warunki zaliczenia:
Warunkiem zaliczenia semestru jest obecność i aktywność na wykładach oraz pomyślny wynik z
egzaminu.
Literatura podstawowa:
1. Campbell, D. The Mozart Effect, Quill, 2001.
2. Fyk, J. Intonacja w muzyce ze szczególnym uwzględnieniem gry skrzypcowej, Organon,
Zielona Góra , 1995.
3. Suświłło, M. Umiejętności komunikacyjne nauczyciela muzyki, w : „Innowacje pedagogiczne z
edukacji muzycznej dzieci i młodzieży”, Wyższa Szoła Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego w
Zielonej Górz, Zielona Góra, 2000.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
47
Literatura uzupełniająca:
10. Sacher, W., A. Słuchanie muzyki i aktywność artystyczna dzieci, Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków , 1999.
11. Sloboda, J.A. Umysł muzyczny, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie,
Katedra Psychologii Muzyki, Warszawa, 2002.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
48
Nazwa przedmiotu: Metodyka śpiewu zbiorowego



Forma
przedmiotu
Liczba godzin
w semestrze
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki
15


Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-MSZB
Typ przedmiotu: obowiązkowy
Wymagania wstępne: -
Liczba
godzin w
tygodniu
1
Semestr
Rok
studiów
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
1
I/ 2
Zal. z oceną
2
Odpowiedzialny za przedmiot: I st. kw. art. Jolanta Sipowicz
Prowadzący: I st. kw. art. Jolanta Sipowicz
Zakres tematyczny przedmiotu:
Powtórzenie i rozszerzenie materiału z zakresu budowy i funkcji aparatu głosowego z dokładnym
omówieniem odpowiednich metod pracy nad każdym omawianym elementem prawidłowej emisji :
dykcja , rezonans , oddech śpiewaczy , łączenie rejestrów , wyrównanie barwy samogłosek , legato –
a oddech i dykcja oraz inne z uwzględnieniem pracy w zespołach o różnym stopniu zaawansowania i
grupie wiekowej .
Analiza porównawcza w zakresie emisji głosu różnych utworów z przekroju epok na podstawie
wysłuchania nagrań i posiadanych wiadomości.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Przygotowanie do pracy nad emisją głosu z różnymi zespołami wokalnymi o różnym poziomie
zaawansowania i w różnych kategoriach wiekowych.
Literatura podstawowa:
1. Legieć-Matosiuk A. Emisja głosu – skrypt WSP Słupsk 1994
2. Zarys higieny głosu – opracowanie zespołowe p.r. S.Klajmana
WSM w Gdańsku 1975
3. Tarasiewicz B. - „Mówię i śpiewam świadomie” UNIVERSITAS, Kraków 2003
4. Kamińska B.– „Kompetencje wokalne dzieci i młodzieży” 1997 Warszawa
5. Zaleska-Kręcicka M, Kręcicki T, Wierzbicka E. Głos i jego zaburzenia PSPŚ ,
AM Wrocław 2004
Literatura uzupełniająca:
Nagrania płytowe z zasobów biblioteki muzycznej IKiSM
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
Zaliczenie kolokwium z zakresu wiedzy o głosie. Przygotowanie i demonstracja bloku ćwiczeń dla
grupy wybranej dla odbycia praktyki.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
49
Nazwa przedmiotu: Metodyka prowadzenia audycji muzycznych



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Liczba godzin
w semestrze
15
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-MPAM
Typ przedmiotu: obowiązkowy
Wymagania wstępne:
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
3
II
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
1
Zaliczenie z
oceną
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: dr Barbara Literska
Zakres tematyczny przedmiotu:
Omówienie kolejności wprowadzania pojęć i
terminów muzycznych w oparciu o autorską
propozycję Doroty Grochowskiej.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
przygotowanie do pracy w zakresie prowadzenia
przedmiotu „Audycje muzyczne” w PSM Ist.
Literatura podstawowa:
1. D. Grochowska: Audycje muzyczne, Lublin 2002 (program przedmiotu i zeszyt ćwiczeń)
2. B.Muchenberg, Pogadanki o muzyce, cz.II
3. B.Śmiechowski, Z muzyka przez wieki
4. M.Kowalska, ABC Historii muzyki
5. K.Bula, Jak mówić o muzyce? Vademecum komentatora muzycznego, W-wa 1991
6. M.Kłosiński, Człowiek w sytuacji kontaktu z muzyką, Warszawa 1995
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
FORMA ZALICZENIA
Zaliczenie z oceną na podstawie dwóch konspektów z w/w
zakresu oraz rozmowy weryfikującej poziom wiedzy studenta.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
50
Nazwa przedmiotu: Metodyka zasad muzyki i kształcenia słuchu



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Liczba godzin
w semestrze
15
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-MPZK
Typ przedmiotu: obowiązkowy
Wymagania wstępne: -
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
3
II
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
1
Zaliczenie z
oceną
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: dr Barbara Literska
Zakres tematyczny przedmiotu:
Omówienie kolejności wprowadzania pojęć i terminów
muzycznych. Metody i formy przekazywania wiedzy o skalach,
kluczach, systemie dur-moll, instrumentach muzycznych,
zjawiskach akustyki muzycznej.
Omówienie istotnych elementów w kształceniu słuchu
muzycznego: [1] rozwijanie predyspozycji słuchowych: słuchu
wysokościowego, słuchu harmonicznego, słuchu barwowego,
poczucia rytmu; [2] wykształcenie umiejętności czytania nut
głosem; [3] wykształcenie umiejętności analizowania i
zapisywania zjawisk dźwiękowych; [4] rozwijanie inwencji
twórczej, pamięci muzycznej oraz wyobraźni muzycznej; [5]
rozwijanie wrażliwości na walory estetyczne utworu i jego
poszczególnych elementów; [6] kształcenie umiejętności
indywidualnego pokonywania problemów słuchowych; [7]
przygotowanie do wykonywania i percepcji muzyki
współczesnej.
Prezentacja metod Danuty Dobrowolskiej-Maruchy, Izabeli
Targońskiej.
Praca z podręcznikiem Marii Wacholc: Solfeż elementarny.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
przygotowanie do pracy w zakresie prowadzenia
przedmiotu „Kształcenie słuchu” w PSM I st. (klasy IVVI, I-IV) oraz „Zasady muzyki” w PSM II st. (klasy I-II)
przygotowanie do pracy w zakresie prowadzenia
przedmiotu „Kształcenie słuchu” w PSM I st. (klasy IVVI, I-IV).
Literatura podstawowa:
1. F. Wesołowski: Zasady muzyki, PWM 1980;
2. Z. Lissa: Zarys nauki o muzyce, PWM 1966;
3. J. Lasocki: Podstawowe wiadomości z nauki o muzyce, PWM 1982.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
51
4. M. Wacholc: Solfeż elementarny, podręcznik dla klas I-VI szkoły muzycznej I stopnia,
Warszawa 2000r.
5. E.Wilczyńska: Polskie podręczniki do kształcenia słuchu wydane w latach 1949-1996, AM
Warszawa seria: „Z prac Międzyuczelnianej katedry kształcenia Słuchu” ZN nr 35 (1997r.)
6. I.Targońska: Podstawy korekty błędów , cz. I - podręcznik dla nauczyciela, cz.II – podręcznik
dla ucznia
7. I. Targońska: Kształcenie pamięci muzycznej
8. D. Dobrowolska-Marucha: Ćwiczenia do kształcenia słuchu, Warszawa 1992r.
Literatura uzupełniająca:
12. Autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania
……………………………………………………………………
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
FORMA ZALICZENIA
Zaliczenie z oceną na podstawie dwóch konspektów z w/w
zakresu oraz testu weryfikującego poziom wiedzy studenta.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
52
D. PRAKTYKI PEDAGOGICZNE
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
53
Nazwa przedmiotu: Praktyka w zakresie metodyki śpiewu
zbiorowego



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Liczba godzin
w semestrze
15
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-PSZB
Typ przedmiotu: obowiązkowy
Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WAEASM-MSZB
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
2
I/2
Zal. z oceną
2
1
Odpowiedzialny za przedmiot: I st. kw. art. Łucja Nowak
Prowadzący: I st. kw. art. Łucja Nowak
Zakres tematyczny przedmiotu:
Obserwacja zajęć z zespołem wokalnym wytypowanym do praktyk. Czynne uczestnictwo w
ćwiczeniach – przeprowadzenie wprawek oddechowych, rozśpiewujących oraz ćwiczeń opartych na
fragmentach realizowanych z daną grupą utworów.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Realizacja w praktyce technik pracy nad emisją głosu w zespołach wokalnych.
Literatura podstawowa:
Autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania…
1. Legieć-Matosiuk A. Emisja głosu – skrypt WSP Słupsk 1994
2. Zarys higieny głosu – opracowanie zespołowe p.r. S.Klajmana
WSM w Gdańsku 1975
3. Tarasiewicz B. - „Mówię i śpiewam świadomie” UNIVERSITAS, Kraków 2003
4. Kamińska B.– „Kompetencje wokalne dzieci i młodzieży” 1997 Warszawa
5. Zaleska-Kręcicka M, Kręcicki T, Wierzbicka E. Głos i jego zaburzenia PSPŚ ,
AM Wrocław 2004
Literatura uzupełniająca:
Materiały nutowe dostarczone przez opiekuna praktyk, a zawierające aktualnie realizowane z
zespołem utwory.
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
Zaliczenie na podstawie frekwencji, prowadzenia konspektów z obserwacji oraz przygotowanie i
przeprowadzenie na ocenę bloku ćwiczeń z grupą wybraną dla odbycia praktyki.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
54
Nazwa przedmiotu: Praktyka w zakresie prowadzenia audycji
muzycznych



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Liczba godzin
w semestrze
15
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-PPAM
Typ przedmiotu: obowiązkowy
Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WAEASM-MPAM
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
3
II
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
1
Zaliczenie
bez oceny
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: dr Barbara Literska
Zakres tematyczny przedmiotu:
Praktyczne zastosowanie problematyki omawianej
przedmiocie Metodyka prowadzenia audycji muzycznych
Cel dydaktyczny przedmiotu:
przygotowanie do pracy w zakresie prowadzenia
przedmiotu „Audycje muzyczne” w PSM Ist.
na
Literatura podstawowa:
7. D. Grochowska: Audycje muzyczne, Lublin 2002 (program przedmiotu i zeszyt ćwiczeń)
8. B.Muchenberg, Pogadanki o muzyce, cz.II
9. B.Śmiechowski, Z muzyka przez wieki
10. M.Kowalska, ABC Historii muzyki
11. K.Bula, Jak mówić o muzyce? Vademecum komentatora muzycznego, W-wa 1991
12. M.Kłosiński, Człowiek w sytuacji kontaktu z muzyką, Warszawa 1995
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
FORMA ZALICZENIA
Zaliczenie z oceną na podstawie przeprowadzonej lekcji oraz
realizacji wybranej formy prelekcji poza przedmiotem Audycje
muzyczne.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
55
Nazwa przedmiotu: Praktyka w zakresie zasad muzyki i kształcenia
słuchu



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Liczba godzin
w semestrze
15
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-PPZK
Typ przedmiotu: obowiązkowy
Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WAEASM-MPZK
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
3
II
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
1
Zaliczenie
bez oceny
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: dr Barbara Literska
Zakres tematyczny przedmiotu:
Praktyczne zastosowanie metod problematyki omawianej na
przedmiocie Metodyka zasad muzyki i nauki o muzyce.
Praktyczne zastosowanie metod problematyki omawianej na
przedmiocie Metodyka kształcenia słuchu. Omówienie
kolejności wprowadzania zagadnień, sposobów ich realizacji.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
przygotowanie do pracy w zakresie prowadzenia
przedmiotu „Kształcenie słuchu” w PSM I st. (klasy IVVI, I-IV) oraz „Zasady muzyki” w PSM II st. (klasy I-II)
przygotowanie do pracy w zakresie prowadzenia
przedmiotu „Kształcenie słuchu” w PSM I st. (klasy IVVI, I-IV).
Literatura podstawowa:
9. F. Wesołowski: Zasady muzyki, PWM 1980;
10. Z. Lissa: Zarys nauki o muzyce, PWM 1966;
11. J. Lasocki: Podstawowe wiadomości z nauki o muzyce, PWM 1982.
12. M. Wacholc: Solfeż elementarny, podręcznik dla klas I-VI szkoły muzycznej I stopnia,
Warszawa 2000r.
13. E.Wilczyńska: Polskie podręczniki do kształcenia słuchu wydane w latach 1949-1996, AM
Warszawa seria: „Z prac Międzyuczelnianej katedry kształcenia Słuchu” ZN nr 35 (1997r.)
14. I.Targońska: Podstawy korekty błędów , cz. I - podręcznik dla nauczyciela, cz.II – podręcznik
dla ucznia
15. I. Targońska: Kształcenie pamięci muzycznej
16. D. Dobrowolska-Marucha: Ćwiczenia do kształcenia słuchu, Warszawa 1992r.
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
FORMA ZALICZENIA
Zaliczenie z oceną na podstawie przeprowadzonych lekcji na
przedmiotach: Kształcenie słuchu (PSM I st.) i Zasady muzyki
(PSM II st.)
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
56
D. BLOKI PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
57
ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W MUZYCE
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
58
Nazwa przedmiotu: Multimedia w edukacji 1



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Liczba godzin w
semestrze
15
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-MED1
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: -
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
1
I/2
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Z oc.
4
Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: dr Tomasz Kienik
Zakres tematyczny przedmiotu:
Urządzenia
multimedialne
–
historia,
budowa,
charakterystyka, zastosowanie, wady, zalety. Teoretyczne podstawy
użycia multimediów w edukacji. Podstawy akustyki i psychoakustyki
oraz percepcji wzrokowej i multisensorycznej człowieka.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Nabycie umiejętności wykorzystania technik multimedialnych
w edukacji i twórczości oraz wiedzy o ich praktycznych
zastosowaniach w oparciu o urządzenia współczesne i
historyczne. Nabycie wiedzy o percepcji człowieka w zakresie
audio-video.
Literatura podstawowa:
Krzysztof Franek: Intermedium, WKiŁ, 2000.
Krzysztof Sztekmiler: Podstawy nagłośnienia i realizacji nagrań.
Literatura uzupełniająca:
Artykuły problemowe w Internecie.
Wojciech Butryn: Dźwięk cyfrowy, WKiŁ, Warszawa,2002.
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
Warunki zaliczenia:
Zaliczenie z oceną na podstawie frekwencji i aktywności na zajęciach.
Kolokwia kontrolne.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
59
Nazwa przedmiotu: Multimedia w edukacji 2



Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-MED2
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WA-
EASM-MED1
Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Liczba godzin w
semestrze
15
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
2
I/2
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Z oc.
4
Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: dr Tomasz Kienik
Zakres tematyczny przedmiotu:
Projektowanie prezentacji edukacyjnych w programie Power
Point o tematyce muzycznej.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Nabycie umiejętności twórczego wykorzystania technik
multimedialnych w edukacji i działaniach artystycznych z
użyciem materiałów własnych, bibliotecznych i Internetu.
Literatura podstawowa:
E. A. Vander Vee: Power Point 2007PL nieoficjalny podręcznik, Helion 2007
Roland Zimek: PowerPoint 2003 Ćwiczenia, Helion, 2004
Literatura uzupełniająca:
Materiały problemowe w Internecie.
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
Warunki zaliczenia:
Zaliczenie z oceną na podstawie frekwencji i przygotowanych
prezentacji.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
60
Nazwa przedmiotu: Edytorstwo muzyczne 1



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Liczba godzin w
semestrze
30
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-EMU1
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: -
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
1
I/2
2
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Zal.
4
Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: dr Tomasz Kienik
Zakres tematyczny przedmiotu:
Terminologia muzyczna w partyturach i głosach orkiestrowych
w językach polskim i europejskich. Znaki graficzne. Skróty
pisowni.
Podstawy
komputerowej
edycji
partytur.
Oprogramowanie Sibelius 5.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Przygotowanie studenta do komputerowej edycji partytur.
Nauka podstawowych umiejętności posługiwania się
oprogramowaniem Sibelius 5. Repetytorium z oznaczeń
muzycznych.
Literatura podstawowa:
Sibelius 5 – instrukcja obsługi
Literatura uzupełniająca:
F. Wesołowski – Zasady muzyki.
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
Warunki zaliczenia:
Zaliczenie z oceną na podstawie frekwencji i pracy podczas
zajęć.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
61
Nazwa przedmiotu: Edytorstwo muzyczne 2



Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-EMU2
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WA-
EASM-EMU1
Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Liczba godzin w
semestrze
30
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
2
I/2
2
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Zal.
4
Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: dr Tomasz Kienik
Zakres tematyczny przedmiotu:
Oprogramowanie Sibelius 5 – zagadnienia zaawansowane.
Rozpoznawanie tekstu nutowego za pomocą skanera. Panel
Score w oprogramowaniu Cubase, Komputerowa symulacja
instrumentów akustycznych. Notacyjne aspekty kodu MIDI.
Inne programy edycyjne: software serii Finale, Encore i in.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Wypracowanie metod twórczego posługiwania się software
muzycznym
w
kontekście
myślenia
twórczego
i
przygotowywania utworów do publikacji. Zapoznanie się z
rozszerzonymi aspektami komputerowej edycji partytur.
Dalsza nauka praktycznych umiejętności posługiwania się
oprogramowaniem Sibelius 5. Nabycie umiejętności
posługiwania się instrumentami wirtualnymi w formie pluginów we współpracy z programem Cubase.
Literatura podstawowa:
Sibelius 5 – instrukcja obsługi.
Thad Brown - Cubase SX. Szybki start. Helion 2004.
Literatura uzupełniająca:
F. Wesołowski – Zasady muzyki
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
Warunki zaliczenia:
Zaliczenie z oceną na podstawie frekwencji i pracy podczas
zajęć.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
62
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie komputerów
w dydaktyce muzyki 1



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Liczba godzin w
semestrze
15
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-ZKD1
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: -
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
1
I/2
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Zaliczenie
z oceną
4
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: dr Tomasz Kienik
Zakres tematyczny przedmiotu:
Urządzenia I/O przydatne muzykowi w pracy z komputerem.
Pojęcia
i problemy związane z teorią sygnałów, transmisją
dźwięku i danych. Podstawy historii muzyki elektronicznej i
komputerowej. MIDI. Synteza dźwięku.
Komputer w dydaktyce – problemy wstępne. Software przydatny do
celów dydaktycznych – wprowadzenie.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Zapoznanie się z miejscem i rolą komputera w różnych
działaniach edukacyjnych i
twórczych w zakresie muzyki
w kontekście historycznym i współczesnym.
Literatura podstawowa:
Mariusz Stępień: MIDI. Cyfrowy interfejs instrumentów muzycznych, Helion, 2002.
Krzysztof Franek: Intermedium, WKiŁ, 2000.
Włodzimierz Kotoński: Muzyka elektroniczna, PWM S.A., 2002.
Literatura uzupełniająca:
Wojciech Butryn: Dźwięk cyfrowy, WKiŁ, Warszawa,2002.
Materiały problemowe w Internecie.
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
Warunki zaliczenia:
Zaliczenie z oceną na podstawie frekwencji i aktywności na zajęciach.
Kolokwia kontrolne.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
63
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie komputerów
w dydaktyce muzyki 2



Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-ZKD2
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WA-
EASM-ZKD1
Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Liczba godzin w
semestrze
15
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
2
I/2
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Zaliczenie z
oceną
4
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: dr Tomasz Kienik
Zakres tematyczny przedmiotu:
Rozszerzone zastosowanie komputera w edukacji. Gry
muzyczne. Encyklopedie multimedialne. Wirtualne studio
nagrań. Programy do ćwiczeń w zakresie kształcenia słuchu.
Muzyka w Internecie. Lekcja multimedialna – zagadnienia
teoretyczne i praktyczne. Konspekt zajęć z użyciem
multimediów.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Zapoznanie się z miejscem i rolą komputera w różnych
działaniach edukacyjnych i
twórczych w zakresie muzyki
w kontekście historycznym i współczesnym.
Literatura podstawowa:
1. Artykuły internetowe na temat problemów zastosowania komputerów w dydaktyce
2. Krzysztof Franek: Intermedium, WKiŁ, 2000.
Literatura uzupełniająca:
1. czasopismo „Estrada i Studio” – numery bieżące i archiwalne
2. czasopismo „Muzyk” – numery bieżące i archiwalne
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
Warunki zaliczenia:
Zaliczenie z oceną na podstawie frekwencji i kolokwium
pisemnego z całości materiału oraz złożenie konspektu zajęć
edukacyjnych z wykorzystaniem komputera.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
64
Nazwa przedmiotu: Komputerowy montaż dźwięku 1



Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-KMD1
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: -
Forma
przedmiotu
Liczba godzin w
semestrze
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
30
2
3
II/2
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Zaliczenie
z oceną
6
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: dr Tomasz Kienik
Zakres tematyczny przedmiotu:
Podstawy edycji audio. Oprogramowanie: Samplitude,
WaveLab, Adobe Audition, Cubase, Audacity (do wyboru).
Normalizacja. Korekcja. Kompresja.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Nauka podstawowych umiejętności montażu dźwięku (słowo,
muzyka) w domenie cyfrowej na platformie PC.
Literatura podstawowa:
Wojciech Butryn: Dźwięk cyfrowy, WKiŁ, Warszawa,2002.
G. Świerk, Ł. Madurski: Multimedia. Obróbka dźwięku i filmów, Helion 2004.
P. Kołodziej: Komputerowe studio muzyczne i nie tylko, Helion 2007.
Peter Kirn: Real Word Digital Audio, Helion 2007.
Literatura uzupełniająca:
czasopismo „Estrada i Studio” – numery bieżące i archiwalne
czasopismo „Muzyk” – numery bieżące i archiwalne
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
Warunki zaliczenia:
Zaliczenie z oceną na podstawie
umiejętności praktycznych (projekt)
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
65
frekwencji
i
Nazwa przedmiotu: Komputerowy montaż dźwięku 2



Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-ZKD2
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WA-
EASM-ZKD1
Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Liczba godzin w
semestrze
30
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
4
II/2
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Zaliczenie z
oceną
6
2
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: dr Tomasz Kienik
Zakres tematyczny przedmiotu:
Rozszerzona edycja audio. Oprogramowanie: Samplitude,
WaveLab, Adobe Audition, Cubase, Audacity (do wyboru).
Efekty w materiale audio. Podstawy budowania miksu.
Podstawy masteringu.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Dalsza nauka montażu dźwięku (słowo, muzyka, efekty
dźwiękowe) w domenie cyfrowej z użyciem dostępnego
software na platformie PC.
Literatura podstawowa:
Wojciech Butryn: Dźwięk cyfrowy, WKiŁ, Warszawa,2002.
Świerk, Ł. Madurski: Multimedia. Obróbka dźwięku i filmów, Helion 2004.
P. Kołodziej: Komputerowe studio muzyczne i nie tylko, Helion 2007.
Peter Kirn: Real Word Digital Audio, Helion 2007.
Literatura uzupełniająca:
czasopismo „Estrada i Studio” – numery bieżące i archiwalne
czasopismo „Muzyk” – numery bieżące i archiwalne
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
Warunki zaliczenia:
Zaliczenie z oceną na podstawie frekwencji i umiejętności
praktycznych (projekt)
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
66
Nazwa przedmiotu: Aranżacja komputerowa 1
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-ARK1
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: -



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Liczba godzin
w semestrze
30
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
3
II/2
2
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
6
Zal.
Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: dr Tomasz Kienik
Zakres tematyczny przedmiotu:
Zakres przedmiotu obejmuje szeroko pojętą
problematykę AUDIO i MIDI, syntezy
dźwięku,
oprogramowania edycyjnego i
sekwencerowego.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
[1] Poznanie podstawowych narzędzi programowych
stosowanych do kompozycji i aranżacji muzycznej z
zastosowaniem komputera.
[2] Realizacja własnego projektu aranżacyjnego
kompozytorskiego przy użyciu komputera.
Literatura podstawowa:
1. Cubase SE. Instrukcja obsługi, Steinberg.
2. Mariusz Stepień: MIDI. Cyfrowy interfejs instrumentów muzycznych
3. Thad Brown, tł.Marek Korbecki: Cubase SX. Szybki start
Literatura uzupełniająca:
Numery bieżące i archiwalne czasopism „Estrada i Studio”, „Muzyk”.
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
FORMA ZALICZENIA
Zaliczenie na podstawie pracy nad własnym projektem.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
67
lub
Nazwa przedmiotu: Aranżacja komputerowa 2



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Liczba godzin
w semestrze
30
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-ARK2
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: 03.2-WA-EASM-ARK1
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
4
II/2
2
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
6
Zal.
Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: dr Tomasz Kienik
Zakres tematyczny przedmiotu:
dźwięku,
sekwencerowego, VST, VSTi i in.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Zakres przedmiotu obejmuje szeroko pojętą
problematykę AUDIO i MIDI, syntezy
oprogramowania edycyjnego i
[1] Poznanie zaawansowanych narzędzi programowych
stosowanych do kompozycji i aranżacji muzycznej z
zastosowaniem komputera.
[2] Realizacja drugiego projektu aranżacyjnego
kompozytorskiego przy użyciu komputera.
Literatura podstawowa:
4. Cubase SE. Instrukcja obsługi, Steinberg.
5. Mariusz Stepień: MIDI. Cyfrowy interfejs instrumentów muzycznych
6. Thad Brown, tł.Marek Korbecki: Cubase SX. Szybki start
Literatura uzupełniająca:
Numery bieżące i archiwalne czasopism „Estrada i Studio”, „Muzyk”.
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
FORMA ZALICZENIA
Zaliczenie na podstawie pracy nad własnym projektem.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
68
lub
WPROWADZENIE DO KOMPOZYCJI I ARANŻACJI
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
69
Nazwa przedmiotu: Kompoz ycja z aranżacją 1



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Liczba godzin
w semestrze
15
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-KZA1
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: -
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
1
I/2
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
6
Zaliczenie z
oceną
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: prof. UZ Juliusz Karcz, mgr Katarzyna Kwiecień-Długosz
Zakres tematyczny przedmiotu:
[1] technika wariacyjna – umiejętność przekształcania i
rozwijania myśli muzycznej
Cel dydaktyczny przedmiotu:
[1] Przedmiot przeznaczony jest dla studentów wykazujących
naturalne predyspozycje twórcze, wyobraźnię muzyczną i potrzebę
tego rodzaju wypowiedzi artystycznej.
[2] Ugruntowanie podstaw dla ambitniejszej i zaawansowanej pracy
twórczej.
[3] Praktyczne wprowadzenie w problematykę warsztatu
kompozytorskiego, opanowanie techniki i rozwiązań zapisu
muzycznego.
[4] Rozwijanie twórczej wyobraźni muzycznej.
[5] Rozwijanie praktycznego stosowania środków techniki
kompozytorskiej we własnym procesie twórczym.
[6] Wyrabianie krytycznego stosunku do własnych przedsięwzięć
twórczych.
Literatura podstawowa:
indywidualnie dobrane pozycje ze światowej twórczości muzycznej w zależności od bieżących potrzeb
i sytuacji
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
FORMA ZALICZENIA
Zaliczenie z oceną na podstawie prac z całego semestru.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
70
Nazwa przedmiotu: Kompoz ycja z aranżacją 2



Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-KZA2
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WA-
EASM-KZA1
Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Liczba godzin
w semestrze
15
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
2
I/2
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
6
Zaliczenie z
oceną
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: prof. UZ Juliusz Karcz, mgr Katarzyna Kwiecień-Długosz
Zakres tematyczny przedmiotu:
[2] technika wariacyjna instrumentalna i wokalna – tworzenie
cyklicznej formy wariacyjnej
Cel dydaktyczny przedmiotu:
[1] Przedmiot przeznaczony jest dla studentów wykazujących
naturalne predyspozycje twórcze, wyobraźnię muzyczną i potrzebę
tego rodzaju wypowiedzi artystycznej.
[2] Ugruntowanie podstaw dla ambitniejszej i zaawansowanej pracy
twórczej.
[3] Praktyczne wprowadzenie w problematykę warsztatu
kompozytorskiego, opanowanie techniki i rozwiązań zapisu
muzycznego.
[4] Rozwijanie twórczej wyobraźni muzycznej.
[5] Rozwijanie praktycznego stosowania środków techniki
kompozytorskiej we własnym procesie twórczym.
[6] Wyrabianie krytycznego stosunku do własnych przedsięwzięć
twórczych.
Literatura podstawowa:
indywidualnie dobrane pozycje ze światowej twórczości muzycznej w zależności od bieżących potrzeb
i sytuacji
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
FORMA ZALICZENIA
Zaliczenie z oceną na podstawie prac z całego semestru.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
71
Nazwa przedmiotu: Kompoz ycja z aranżacją 3



Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-KZA3
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WA-
EASM-KZA2
Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Liczba godzin
w semestrze
15
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
3
II/2
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
4
Zaliczenie z
oceną
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: prof. UZ Juliusz Karcz, mgr Katarzyna Kwiecień-Długosz
Zakres tematyczny przedmiotu:
[3] formy wokalne – dobór tekstów, ich analiza semantyczna,
formalna i wyrazowa
[4] formy pieśni przekomponowanej i wariacyjnej
Cel dydaktyczny przedmiotu:
[1] Przedmiot przeznaczony jest dla studentów wykazujących
naturalne predyspozycje twórcze, wyobraźnię muzyczną i potrzebę
tego rodzaju wypowiedzi artystycznej.
[2] Ugruntowanie podstaw dla ambitniejszej i zaawansowanej pracy
twórczej.
[3] Praktyczne wprowadzenie w problematykę warsztatu
kompozytorskiego, opanowanie techniki i rozwiązań zapisu
muzycznego.
[4] Rozwijanie twórczej wyobraźni muzycznej.
[5] Rozwijanie praktycznego stosowania środków techniki
kompozytorskiej we własnym procesie twórczym.
[6] Wyrabianie krytycznego stosunku do własnych przedsięwzięć
twórczych.
Literatura podstawowa:
indywidualnie dobrane pozycje ze światowej twórczości muzycznej w zależności od bieżących potrzeb
i sytuacji
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
FORMA ZALICZENIA
Zaliczenie z oceną na podstawie prac z całego semestru.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
72
Nazwa przedmiotu: Kompoz ycja z aranżacją 4



Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-KZA4
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WA-
EASM-KZA3
Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Liczba godzin
w semestrze
15
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
4
II/2
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
4
Zaliczenie z
oceną
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: prof. UZ Juliusz Karcz, mgr Katarzyna Kwiecień-Długosz
Zakres tematyczny przedmiotu:
[5] tworzenie lub aranżowanie rozwiniętych form wokalnych na
chóry 3- i 4-głosowe [6] rozwinięte formy wokalne, wokalno –
instrumentalne, bądź instrumentalne
[7] większa forma instrumentalna – dualizm tematyczny.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
[1] Przedmiot przeznaczony jest dla studentów wykazujących
naturalne predyspozycje twórcze, wyobraźnię muzyczną i potrzebę
tego rodzaju wypowiedzi artystycznej.
[2] Ugruntowanie podstaw dla ambitniejszej i zaawansowanej pracy
twórczej.
[3] Praktyczne wprowadzenie w problematykę warsztatu
kompozytorskiego, opanowanie techniki i rozwiązań zapisu
muzycznego.
[4] Rozwijanie twórczej wyobraźni muzycznej.
[5] Rozwijanie praktycznego stosowania środków techniki
kompozytorskiej we własnym procesie twórczym.
[6] Wyrabianie krytycznego stosunku do własnych przedsięwzięć
twórczych.
Literatura podstawowa:
indywidualnie dobrane pozycje ze światowej twórczości muzycznej w zależności od bieżących potrzeb
i sytuacji
Literatura uzupełniająca:
13. Autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok
wydania……………………………………………………………………
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
FORMA ZALICZENIA
Zaliczenie z oceną na podstawie prac z całego semestru.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
73
Nazwa przedmiotu: Instrumentacja specjalna 1



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Liczba godzin
w semestrze
15
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-ISC1
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne:
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
1
I/2
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
6
Zaliczenie z
oceną
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: mgr Katarzyna Kwiecień-Długosz
Zakres tematyczny przedmiotu:
Cel dydaktyczny przedmiotu:
[1] omówienie typowych zespołów orkiestrowych; zasady
budowy zespołów muzycznych o okazjonalnym składzie.
[2] analiza instrumentowanego utworu pod kątem
tworzenia
planów:
melodii
głównej,
pionu
harmonicznego, przebiegu rytmicznego i linii basu.
[1] utrwalenie i praktyczne wykorzystanie wiadomości
teoretycznych z zakresu instrumentoznawstwa, ze
szczególnym uwzględnieniem instrumentarium
spotykanym w praktyce zespołów szkolnych i amatorskich
[2] zapoznanie studentów z podstawowymi problemami
techniki instrumentacyjnej, zarówno od strony
praktycznej jak i analitycznej
[3] wyrabiania praktycznej umiejętności w zakresie
instrumentowania utworów na różnego rodzaju,
charakteru i typu orkiestr i zespołów wykonawczych .
Literatura podstawowa:
1.
2.
3.
4.
5.
J.Pawłowski – Podstawy instrumentacji , cz. 1 / 2 PWM Kraków 1966
K.Guzowski – Podstawowe zagadnienia instrumentacji , AM Gdańsk 1986
J.Lenartowska – A.N.Lenartowska – Dziecięca orkiestra perkusyjna , PWM Kraków 1966
J.Gonsak – Orkiestra mandolinowa , PWM Kraków 1967
M.Komorowska – Orkiestra dziecięca , cz. 1 / 2 WSiP Warszawa 1978 J.Hanslik –
Instrumentarium szkolne , US Katowice 1981
6. S.Adler – The Study of Orchestration , N.Y
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
FORMA ZALICZENIA
Zaliczenie z oceną na podstawie prac z całego semestru.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
74
Nazwa przedmiotu: Instrumentacja specjalna 2



Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-ISC2
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WA-
EASM-ISC1
Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Liczba godzin
w semestrze
15
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
2
I/2
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
4
Zaliczenie z
oceną
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: mgr Katarzyna Kwiecień-Długosz
Zakres tematyczny przedmiotu:
[1] tworzenie tzw. „pedału orkiestrowego” oraz linii
kontrapunktujących
[2] instrumentowanie na zespoły jednorodne
Cel dydaktyczny przedmiotu: [1] utrwalenie i praktyczne wykorzystanie wiadomości
teoretycznych z zakresu instrumentoznawstwa, ze
szczególnym uwzględnieniem instrumentarium
spotykanym w praktyce zespołów szkolnych i amatorskich
[2] zapoznanie studentów z podstawowymi problemami
techniki instrumentacyjnej, zarówno od strony
praktycznej jak i analitycznej
[3] wyrabiania praktycznej umiejętności w zakresie
instrumentowania utworów na różnego rodzaju,
charakteru i typu orkiestr i zespołów wykonawczych .
Literatura podstawowa:
7.
8.
9.
10.
11.
J.Pawłowski – Podstawy instrumentacji , cz. 1 / 2 PWM Kraków 1966
K.Guzowski – Podstawowe zagadnienia instrumentacji , AM Gdańsk 1986
J.Lenartowska – A.N.Lenartowska – Dziecięca orkiestra perkusyjna , PWM Kraków 1966
J.Gonsak – Orkiestra mandolinowa , PWM Kraków 1967
M.Komorowska – Orkiestra dziecięca , cz. 1 / 2 WSiP Warszawa 1978 J.Hanslik –
Instrumentarium szkolne , US Katowice 1981
12. S.Adler – The Study of Orchestration , N.Y
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
FORMA ZALICZENIA
Zaliczenie z oceną na podstawie prac z całego semestru.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
75
Nazwa przedmiotu: Instrumentacja specjalna 3



Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-ISC3
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WA-
EASM-ISC2
Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Liczba godzin
w semestrze
15
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
3
II
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
4
Zaliczenie z
oceną
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: mgr Katarzyna Kwiecień-Długosz
Zakres tematyczny przedmiotu:
Cel dydaktyczny przedmiotu:
[1] instrumentowanie na zespoły szkolne [2] instrumentowanie
na różnego typu orkiestry dęte
[1] utrwalenie i praktyczne wykorzystanie wiadomości
teoretycznych
z
zakresu
instrumentoznawstwa,
ze
szczególnym uwzględnieniem instrumentarium spotykanym w
praktyce zespołów szkolnych i amatorskich
[2] zapoznanie studentów z podstawowymi problemami
techniki instrumentacyjnej, zarówno od strony
praktycznej jak i analitycznej
[3] wyrabiania praktycznej umiejętności w zakresie
instrumentowania utworów na różnego rodzaju,
charakteru i typu orkiestr i zespołów wykonawczych .
Literatura podstawowa:
13.
14.
15.
16.
17.
J.Pawłowski – Podstawy instrumentacji , cz. 1 / 2 PWM Kraków 1966
K.Guzowski – Podstawowe zagadnienia instrumentacji , AM Gdańsk 1986
J.Lenartowska – A.N.Lenartowska – Dziecięca orkiestra perkusyjna , PWM Kraków 1966
J.Gonsak – Orkiestra mandolinowa , PWM Kraków 1967
M.Komorowska – Orkiestra dziecięca , cz. 1 / 2 WSiP Warszawa 1978 J.Hanslik –
Instrumentarium szkolne , US Katowice 1981
18. S.Adler – The Study of Orchestration , N.Y
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
FORMA ZALICZENIA
Zaliczenie z oceną na podstawie prac z całego semestru.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
76
Nazwa przedmiotu: Instrumentacja specjalna 4



Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-ISC4
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WA-
EASM-ISC3
Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Liczba godzin
w semestrze
15
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
4
II
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
4
Zaliczenie z
oceną
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: mgr Katarzyna Kwiecień-Długosz
Zakres tematyczny przedmiotu:
Cel dydaktyczny przedmiotu:
[1] instrumentacja na zespoły mieszane o różnych
kombinacjach instrumentów
[2] instrumentacja na zespół wokalno – instrumentalny.
[1] utrwalenie i praktyczne wykorzystanie wiadomości
teoretycznych
z
zakresu
instrumentoznawstwa,
ze
szczególnym uwzględnieniem instrumentarium spotykanym w
praktyce zespołów szkolnych i amatorskich
[2] zapoznanie studentów z podstawowymi problemami
techniki instrumentacyjnej, zarówno od strony
praktycznej jak i analitycznej
[3] wyrabiania praktycznej umiejętności w zakresie
instrumentowania utworów na różnego rodzaju,
charakteru i typu orkiestr i zespołów wykonawczych.
Literatura podstawowa:
19.
20.
21.
22.
23.
J.Pawłowski – Podstawy instrumentacji , cz. 1 / 2 PWM Kraków 1966
K.Guzowski – Podstawowe zagadnienia instrumentacji , AM Gdańsk 1986
J.Lenartowska – A.N.Lenartowska – Dziecięca orkiestra perkusyjna , PWM Kraków 1966
J.Gonsak – Orkiestra mandolinowa , PWM Kraków 1967
M.Komorowska – Orkiestra dziecięca , cz. 1 / 2 WSiP Warszawa 1978 J.Hanslik –
Instrumentarium szkolne , US Katowice 1981
24. S.Adler – The Study of Orchestration , N.Y
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
FORMA ZALICZENIA
Zaliczenie z oceną na podstawie prac z całego semestru.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
77
Nazwa przedmiotu: Współczesna notacja muz yczna



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Liczba godzin
w semestrze
30
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-WSMU
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: -
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
2
I
2
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Zaliczenie z
oceną
2
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: prof. UZ Juliusz Karcz, mgr Katarzyna Kwiecień-Długosz
Zakres tematyczny przedmiotu:
Cel dydaktyczny przedmiotu:
1.
2.
3.
4.
5.
[1] wprowadzenie do instrumentacji [2] historyczny proces
kształtowania się zespołu orkiestrowego [3] kształtowanie się
porządku zapisu partyturowego [4] aparat orkiestrowy jako
instrument muzyczny – charakterystyka rodzajów i typów
zespołów wykonawczych i orkiestrowych [5] zagadnienia
techniczne: brzmienie, barwa, technika „przebarwiania”,
dynamika, artykulacja, czas fizyczny [6] transpozycja i strój
instrumentów [7] problematyka „pedału orkiestrowego”,
budowanie kontrapunktów
[8] porządek partyturowy i
problematyka zapisu partyturowego – notacja [9] analiza
porównawcza wybranych utworów muzycznych w ich
oryginalnej postaci i wersji orkiestrowej.
[1]ogólne wprowadzenie w historyczny proces kształtowania
się aparatu orkiestrowego w powiązaniu z rozwojem i
doskonaleniem instrumentów muzycznych, wraz z techniką
ich użycia
[2] charakterystyka typów i zespołów orkiestrowych
[3] zaznajomienie się z prawami rządzącymi i regulującymi
porządek zapisu partyturowego [4] wprowadzenie w
umiejętność tworzenia i analizowania zapisu partytury
orkiestrowej
Literatura podstawowa:
M.Drobner – Instrumentoznawstwo z akustyką – PWM Kraków 1966
K.Sikorski – Instrumentoznawstwo – PWM Kraków 1950
J.Pawłowski – Podstawy instrumentacji – cz. I i II , PWM Kraków 1966
M.Komorowska – Orkiestra dziecięca – cz. I i II ,WSiP Warszawa 1979
J.Hanslik – Instrumentarium szkolne – Uniwersytet Śląski Katowice 1981
14.
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
FORMA ZALICZENIA
Zaliczenie bez
semestralnej.
oceny
na
podstawie
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
78
pisemnej
pracy
Nazwa przedmiotu: Aranżacja komputerowa 1



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Liczba godzin
w semestrze
45
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-WDA1
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: -
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
3
II/2
3
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
4
Zaliczenie z
oceną
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: dr Tomasz Kienik
Zakres tematyczny przedmiotu:
dźwięku,
sekwencerowego,
oraz podstawy
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Zakres przedmiotu obejmuje szeroko pojętą
problematykę AUDIO i MIDI, syntezy
oprogramowania edycyjnego i
instrumentarium wirtualnego
masteringu.
[1] Poznanie podstawowych narzędzi programowych
stosowanych do kompozycji i aranżacji muzycznej z
zastosowaniem komputera.
[2] Realizacja własnego projektów aranżacyjnych
kompozytorskich przy użyciu komputera.
Literatura podstawowa:
7.
8.
9.
10.
11.
K. Sztekmiler : Podstawy nagłośnienia i realizacji nagrań
W. Kotoński: Muzyka elektroniczna
Mariusz Stepień: MIDI. Cyfrowy interfejs instrumentów muzycznych
Thad Brown, tł.Marek Korbecki: Cubase SX. Szybki start
Numery bieżące i archiwalne czasopism „Estrada i Studio”, „Muzyk”.
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
FORMA ZALICZENIA
Zaliczenie na podstawie pracy nad własnymi projektami.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
79
i/lub
Nazwa przedmiotu: Aranżacja komputerowa 2



Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-WDA2
Typ przedmiotu: fakutatywny
Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WA-
EASM-WDA1
Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Liczba godzin
w semestrze
45
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
4
II
3
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
4
Zaliczenie z
oceną
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: dr Tomasz Kienik
Zakres tematyczny przedmiotu:
dźwięku,
sekwencerowego,
oraz podstawy
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Zakres przedmiotu obejmuje szeroko pojętą
problematykę AUDIO i MIDI, syntezy
oprogramowania edycyjnego i
instrumentarium wirtualnego
masteringu.
[1] Poznanie zaawansowanych narzędzi programowych
stosowanych do kompozycji i aranżacji muzycznej z
zastosowaniem komputera.
[2] Realizacja własnych projektow aranżacyjnych
kompozytorskich przy użyciu komputera.
Literatura podstawowa:
12.
13.
14.
15.
16.
K. Sztekmiler : Podstawy nagłośnienia i realizacji nagrań
W. Kotoński: Muzyka elektroniczna
Mariusz Stepień: MIDI. Cyfrowy interfejs instrumentów muzycznych
Thad Brown, tł.Marek Korbecki: Cubase SX. Szybki start
Numery bieżące i archiwalne czasopism „Estrada i Studio”, „Muzyk”.
Literatura uzupełniająca:
15. Autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok
wydania……………………………………………………………………
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
FORMA ZALICZENIA
Zaliczenie na podstawie pracy nad własnym projektem.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
80
lub
MARKETING W KULTURZE MUZYCZNEJ
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
81
Nazwa przedmiotu: Współczesna kultura muzyczna



Forma
przedmiotu
Liczba godzin
w semestrze
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki
30


Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-WKMU
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: -
Liczba
godzin w
tygodniu
2
Semestr
Rok
studiów
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
1
I/2
egzamin
6
Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: dr hab. A. Tuchowski
Zakres tematyczny przedmiotu:
1.Główne determinanty pojęcia ‘współczesność’ w odniesieniu do kultury muzycznej w wymiarze
globalnym i narodowym
2.Struktura współczesnej kultury muzycznej oraz estetyczne, społeczno-polityczne i ekonomiczne
czynniki kształtujące ją w toku historii XX wieku
3.Główne konwencje współczesnej kultury muzycznej, ich wzajemne relacje, kultura muzyczna jako
swoisty homeostat
4. Polska współczesna kultura muzyczna w ujęciu historycznym: 1945-1956,1956- 1970, 19701981,1981-1989, okres po 1989
5. Instytucje wspierające polską kulturę muzyczną: ich zakres działań, cel, zaplecze organizacyjnoekonomiczne
Cel dydaktyczny przedmiotu: zapoznanie
studentów
z
podstawowymi
mechanizmami
funkcjonowania współczesnej kultury muzycznej
Literatura podstawowa: A.Czekanowska (red.) Dziedzictwo europejskie a polska kultura muzyczna
w dobie przemian, Kraków 1995, E.Dziębowska (red.) Polska współczesna kultura muzyczna 19441964, Kraków 1968, B.Schaffer, Dzieje kultury muzycznej, Warszawa 1998
Literatura uzupełniająca: D.Clarke, Elvis and Darmstadt, or: Twentieth-Century Music and the
Politics of Cultural Pluralism, „Twentieth-Century Music”, Cambridge University Press, vol 4, No 1,
2007
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
82
Nazwa przedmiotu: Uwarunkowania rynku kultury



Forma
przedmiotu
Liczba godzin
w semestrze
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki
30


Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-URKL
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: -
Liczba
godzin w
tygodniu
2
Semestr
Rok
studiów
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
1
I/2
egzamin
6
Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: dr hab. A. Tuchowski, dr R. Ciesielski
Zakres tematyczny przedmiotu:
1. Pojmowanie kultury. Kultura muzyczna.
2. Rynek i gospodarka rynkowa. Mechanizmy rynkowe.
3. Współczesny rynek kultury muzycznej.
4. Dobra kultury. Rynek dóbr kultury – pojęcie, specyfika.
5. Uwarunkowania funkcjonowania rynku kultury.
6. Cechy współczesnego rynku kultury muzycznej w Polsce.
7. Przemiany rynku współczesnej kultury muzycznej.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
- zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami i relacjami dotyczącymi rynkowego
charakteru obrotu dobrami kultury, zasad funkcjonowania rynku dóbr kultury,
uwarunkowań ekonomicznych i pozaekonomicznych
- zdobycie wiedzy na temat stanu, mechanizmów i uwarunkowań współczesnej kultury
muzycznej jako sfery funkcjonującej w realiach rynku dóbr kultury, zdobycie
umiejętności analizowania - w podstawowym zakresie – procesów i dynamiki
współczesnej kultury muzycznej
- przygotowanie do uwzględnienia znajomości uwarunkowań rynku kultury w praktycznej
działalności w kulturze muzycznej
Literatura podstawowa:
J.Grad, U.Kaczmarek, Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu, Poznań 1999
J.Grad, Badania uczestnictwa w kulturze artystycznej w polskiej socjologii kultury, Poznań 1997
P. Bendixen, Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Kraków 2001
A.Mazurek-Łopacińska, Kultura w gospodarce rynkowej
E.Polak, J. Leska-Ślązak, Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury duchowej, Gdańsk
1999
G.Banaszak, J.Kmita, Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Warszawa 1994
A.Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1981
T.Kostyrko, A.Szpociński (red.), Kultura artystyczna a kompetencje kulturowe, Warszawa
1989
T.Misiak, Socjologiczna analiza odbioru muzyki jako studium świadomości estetycznej
odbiorcy (pojęcie i metoda), w: Kultura i społeczeństwo, 1986 nr 1
B.Suchodolski (red.), Edukacja kulturalna a egzystencja człowieka, Warszawa 1986
A.Tyszka, Kultura jest kultem wartości. Aksjologia społeczna – studia i szkice, Lublin 1993
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
83
Nazwa przedmiotu: Podstaw y prawne działalności kulturalnej



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Liczba godzin
w semestrze
30
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-PPDK
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: -
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
2
I/2
2
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
12
Zaliczenie z
oceną
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: dr R. Ciesielski
Zakres tematyczny przedmiotu:
Ogólne uwarunkowania, zasady i zakres regulacji prawnych w działalności kulturalnej
Podstawowa terminologia prawnicza (osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot gospodarczy,
działalność gospodarcza, stowarzyszenie, organ prowadzący, instytucja publiczna/niepubliczna, formy
działalności: sp. z o.o., s.c., s.j. itd., fundacja, organizacja pozarządowa, związek wyznaniowy,
zleceniodawca, zleceniobiorca, instytucja budżetowa, instytucja samorządowa, narodowa instytucja
kultury itd.)
Podstawowe akty prawne dotyczące działalności kulturalnej
Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Ustawa o działalności gospodarczej
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Ustawa - Prawo prasowe
Ustawa o stowarzyszeniach
Prawo pracy (KP)
Regulacje prawne w kulturze – Polska a Unia Europejska
Elementy prawa w praktycznej działalności w sferze kultury
- Umowy (umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa użyczenia, umowa sponsorska)
- Stowarzyszenie (statut, regulamin zarządu, regulamin komisji rewizyjnej, regulamin walnego
zgromadzenia).
Organizacja pożytku publicznego – pojęcie, status prawny
Wolontariat – pojęcie, status prawny
Prawo podatkowe a działalność w sferze kultury
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami prawnymi wymaganymi w prowadzeniu
działalności w sferze kultury. Przygotowanie do korzystania z dokumentów prawnych (ustaw,
rozporządzeń), przygotowanie do współtworzenia statutów, regulaminów, umów, sporządzania
dokumentacji w zakresie prowadzonej działalności (jako osoba fizyczna, prowadzący firmę bądź
członek organizacji czy pracownik instytucji kultury).
Literatura podstawowa:
Aktualne akty prawne tyczące sfery kultury.
Warunki zaliczenia
Sporządzenie umowy o dzieło lub/i np. regulaminu walnego zgromadzenia stowarzyszenia itp.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
84
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie placówką kultury
Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Liczba
godzin w
semestrze
30
 Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-ZPLK
 Typ przedmiotu: fakultatywny
 Wymagania wstępne: Liczba
Semestr Rok
Forma
godzin w
studiów zaliczenia
tygodniu
3
II/2
2
Punkty
ECTS
6
Zaliczenie
z oceną
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki
 Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
 Prowadzący: mgr Gerard Nowak
Zakres tematyczny przedmiotu:
Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2013. Struktura. Narodowe programy kultury,
Struktura administracyjna kraju a upowszechnianie kultury, Miejsce animatora – menedżera kultury w
polskim systemie upowszechniania kultury, Podmiotowość społeczeństwa w systemie
upowszechniania kultury, Aktywność pedagogiczna animatora kultury a system upowszechniania
kultury, Zarządzający instytucją kultury wobec celów i zasad wychowania artystycznego, Zarządzający
instytucją kultury, wobec potrzeby uprawiania praktycznego socjologii przez animatora kultury w
polskim systemie upowszechniania kultury na tle wybranych systemów europejskich, Struktura
społeczna w samorządach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, Socjalizacja – powstawanie istoty
społecznej jako podstawa systemu upowszechniania kultury, Strategie rozwoju kultury w gminie,
powiecie i województwie w systemie upowszechniania kultury, System upowszechniania kultury
wobec polityki prorodzinnej w lokalnym środowisku. Stan prac badawczych nad kondycją kultury i
dziedzictwa narodowego, nad ustrojem kultury polskiej oraz realizacją polityki kulturalnej państwa,
Możliwości wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i mechanizmu finansowego UE w latach
2004-2013, Zarządzający instytucją kultury przeprowadza analizę SWOT w kierowanej instytucji
kultury, Założenia i cele Narodowej Strategii Kultury, Europa – Szansa dla kultury.
Efekty kształcenia
Umiejętności i kompetencje: stosowania podstawowych zasad zarządzania i
marketingu. Studenci podczas ćwiczeń zapoznają się z koncepcją zarządzania instytucją kultury w
przedziale pięciu lat.
Literatura podstawowa:
- Narodowa Strategia Rozwoju Kultury, Ministerstwo Kultury, Warszawa 2005
- Projekty Kulturalne – Krok po kroku – Narodowe Centrum Kultury Warszawa 2004
- Agata Etmanowicz, Joanna Senetra-Szeliga Projekt w Programie „Kultura 2000”,Ministerstwo
Kultury, Warszawa 2004.
- Przygotowanie i realizacja regionalnych programów operacyjnych. – Studio MIRWAL-ART.,
Wałbrzych 2001
- Kultura.Gospodarka.Media – Ogólnopolski Kongres Instytut Sztuki, Kraków 2002
- Kultura Współczesna. Teoria-Interpretacje-Krytyka – kwartalnik. Instytut Kultury Warszawa
- Stanisław Lis. Finansowanie kultury w Polsce. Programy i organizacje krajowe. Centrum Animacji
Kultury.Warszawa 2001
- Stanisław Lis. Finansowanie kultury w Polsce. Programy i organizacje zagraniczne. Centrum
Animacji Kultury.Warszawa 2001
- Europa Szansa dla Kultury - Finansowanie przedsięwzięć kulturalnych – punkt kontaktowy ds.
kultury. Ministerstwo Kultury – Warszawa 2004
- Strategia Rozwoju Kultury w Województwie Lubuskim – Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego, Praca Zbiorowa, Zielona Góra 2004
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
85
Nazwa przedmiotu: Projektowanie przedsięwzięć muzycznych



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Liczba godzin
w semestrze
30
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-PPMU
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: -
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
2
I
2
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
6
Zaliczenie
bez oceny
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: ……
Zakres tematyczny przedmiotu:
1. Istota projektowania. Heurystyka.
2. Analiza stanu lokalnej kultury (kultury muzycznej)
3. Uwarunkowania projektowania przedsięwzięć kulturalnych (muzycznych)
4. Projektowanie a organizacja przedsięwzięcia kulturalnego (muzycznego)
Cel dydaktyczny przedmiotu:
- zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami heurystyki i projektowania przedsięwzięć kulturalnych
- wprowadzenie do analizy sytuacji kultury muzycznej w środowisku lokalnym
- przygotowanie do sporządzenia projektu lokalnego przedsięwzięcia muzycznego
- opracowanie projektu lokalnego przedsięwzięcia muzycznego
Literatura podstawowa:
P. Bendixen, Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Kraków 2001
K. Wójcik – Public relations od A do Z, Warszawa 1997
L. Stecki, Sponsoring, Toruń 1995
M.Datko, Sponsoring. Strategia, promocja, komunikacja, Poznań 2003
M.Iwaszkiewicz, Marketing a rynek sztuki współczesnej, Poznań 1998
A.Sargeant, Marketing w organizacjach non profit, Kraków 2004
A.Sznajder, Sztuka promocji, Warszawa 1995
Podstawy marketingu, red. J.Altkorn, Kraków 2000
Z.Knecht, Marketing i zarządzanie placówką kultury
A.Mazurek-Łopacińska, Kultura w gospodarce rynkowej
Literatura uzupełniająca:
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
Zaliczenie z oc. na podstawie pozytywnej oceny przedstawionego projektu lokalnego przedsięwzięcia
muzycznego (prospekt)
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
86
Nazwa przedmiotu: Promocja i reklama



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Liczba godzin
w semestrze
15
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-PRIR
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: -
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
4
II/2
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
6
Zaliczenie
bez oceny
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: dr R. Ciesielski
Zakres tematyczny przedmiotu:
1. Promocja, reklama – definiowanie pojęć
2. Promocja i reklama w obszarze kultury (kultury muzycznej)
3. Mechanizmy i elementy promocji i reklamy w realiach rynku kultury
4. Analiza różnych form i materiałów promocyjno-reklamowych (dossier, folder, program, afisz,
ulotka, informacyjne gatunki dziennikarskie, redakcja wydawnictwa fonograficznego,
wydawnictwa ciągłe, strona www itd.)
5. Przygotowanie do praktycznej realizacji różnych form promocyjnych
Cel dydaktyczny przedmiotu:
- zapoznanie z podstawowymi elementami promocji i reklamy
- przygotowanie do realizacji różnych form materiałów promocyjnych
Literatura podstawowa:
P. Bendixen, Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Kraków 2001
K. Wójcik – Public relations od A do Z, Warszawa 1997
J.Sobczak, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa-Poznań 2000
M.Datko, Sponsoring. Strategia, promocja, komunikacja, Poznań 2003
M.Iwaszkiewicz, Marketing a rynek sztuki współczesnej, Poznań 1998
A.Sargeant, Marketing w organizacjach non profit, Kraków 2004
W.Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002
Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z.Bauer, E.Chudziński, Kraków 2004
S.Michalczyk, Media lokalne w systemie komunikowania, Katowice 2000
J.Sobczak, Prawo prasowe. Podręcznik akademicki, Warszawa 2000
A.Sznajder, Sztuka promocji, Warszawa 1995
Podstawy marketingu, red. J.Altkorn, Kraków 2000
E.Pietkiewicz, Etykieta menedżera, Warszawa 1993
A.Mazurek-Łopacińska, Kultura w gospodarce rynkowej
Literatura uzupełniająca:
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
Zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny przedstawionej wybranej formy promocji (dossier, folder,
projekt redakcji CD, projekt biuletynu, projekt strony www).
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
87
Nazwa przedmiotu: Praktyka w zakresie marketingu



Forma
przedmiotu
Liczba
godzin w
semestrze
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-PRZM
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: -
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr Rok
studiów
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


4
Forma
zaliczenia
II/2
Punkty
ECTS
6
Zaliczenie
bez oceny
15
1
Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz)
Prowadzący: dr Rafał Ciesielski
Zakres tematyczny przedmiotu:
Zapoznanie się z praktycznymi działaniami związanymi z przygotowaniem, organizacją i przebiegiem
wybranych przedsięwzięć muzycznych (festiwal, koncert) oraz
funkcjonowaniem instytucji muzycznej. Obserwacja prac biura
festiwalowego, zespołu organizacyjnego, koordynacji działań
itd. Czynny udział w wybranych zadaniach. Analiza
zgromadzonego materiału. Próba określenia swoich
predyspozycji do działalności marketingowej i organizacyjnej
w dziedzinie kultury.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Umożliwienie studentom wglądu w praktykę marketingową w sferze kultury, zapoznanie się z realiami
tej działalności, okazja do częściowego sprawdzenia swoich możliwości i predyspozycji w zakresie
wybranych działań. Praktyczne sprawdzenie umiejętności analizy elementów i całości przedsięwzięcia
muzycznego w kontekście uwarunkowań prowadzenia tego rodzaju działalności.
Literatura podstawowa:
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
Warunki zaliczenia
Zaliczenie na podstawie opinii osoby z odnośnej organizacji bądź instytucji kultury odpowiedzialnej za
przebieg praktyki.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
88
MUZYKA KOŚCIELNA
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
89
Nazwa przedmiotu: Organy 1,2,3,4



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-ORG1,2,3,4,
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: staż gry na fortepianie 6 lat
Liczba
godzin w
semestrze
Liczba
godzin w
tygodniu
15
1
Semestr
Rok
studiów
I,II/2
Punkty
ECTS
Zal oc,
Egz.
21
1,2,3,4
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Forma
zaliczenia
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. UZ Ryszard Zimnicki
Prowadzący: mgr Małgorzata Zimnicka
Zakres tematyczny przedmiotu:
Treści pedagogiczno-artystyczne przedmiotu realizowane są z uwzględnieniem
stopnia zaawansowania technicznego i muzycznego studenta.
I zakres ( 0-5 lat gry na organach lub 6 lat na
fortepianie)
– historia i budowa instrumentu, najważniejsze rodzaje
/ podobieństwa i różnice/, prawidłowa postawa,
ułożenie bądź
korekta aparatu gry, podstawy registracji, podstawy
techniki obsługi
manuałów i techniki pedałowej, czytanie a vista , gra
publiczna /akustyka/,
metody pracy nad utworem.
II zakres (6 i więcej lat gry na organach lub minimum 7
lat na fortepianie)
historia i budowa instrumentu, rodzaje, prawidłowa
postawa, ułożenie
lub korekta aparatu gry, swoboda i elastyczność
aparatu gry, technika
obsługi manuałów i pedału /artykulacja/,
synchronizacja manuałów ,
frazowanie, poczucie formy (architektura fugi, toccaty,
fantazji),
sztuka registracji, pudło ekspresyjne i wałek
crescendowy, dykcja /artykulacja przy pogłosie i opóźnionym odsłuchu gry/, gra
publiczna /trema/
metody pracy nad utworem.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
90
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Przygotowanie studenta do profesjonalnego posługiwania się instrumentem w pracy
zawodowej organisty kościelnego i animatora działalności muzycznej na terenie parafii.
Literatura podstawowa:
M. Dupre – „Methode d, Orgue”, H. Makowski-M.
Surzyński
„Szkoła na organy”, R. Schneider – „Pedalstudien”,
J. Chwedczuk„Organowe ćwiczenia pedałowe”, Kraków, T.
Machl- Etiudy
Rękopis Klarysek ze Starego Sącza – „Arie”, Warszawska
Tabulalatura
Organowa -Anonim , J. Pachelbel – Toccata nr1,
Ricercar
G. Frescobaldi Preambule nr 12-14, Toccata amoll nr 18, N. Clerambout –
utwory wybrane
- F. Peeters- “Ars organi”, J.S.Bach Sonaty triowe
M.Surzyński – Trio nr 1-3, M.Reger op.47 nr 1
Chorały – J.S.Bach „Orgel-buchlein”, chorały wybrane
Preludia i fugi – J.S.Bach – Małe preludia i fugi BWV 553560,
Allabreve BWV 589, Preludia i fugi /wybrane/,Toccaty,
Fantazje
Utwory romantyczne i współczesne –
J.Brahms Chorały nr
2,5,6,7,8,
F. Mendelssohn-Bartholdy –„ Marsz weselny” i utwory
wybrane, C. Franck „ Cantabile“ i utw. wybrane, R.
Wagner – „Marsz weselny”, S. Karp-Elert 13 Preludiów,
M.Reger 30 Kleine Choral-vorspiele op.135a i utwory
wybrane, L.Vierne – 24 Pieces libre, M.Surzyński - utwory
wybrane, G.Young - utwory wybrane, N. Lemmens„Fanfare”, L. Boellmann- „Suita gotycka”,
akompaniamenty do „Ave Maria” Fr. Schuberta i
Tria
J.S.Bacha -Ch.Gounoda
Uwagi: Zaliczenie z oceną na postawie wykonania czterech utworów wybranych przez
prowadzącego
przedmiot. Poszczególne utwory można zaliczać sukcesywnie w trakcie
semestru.
Egzamin zakłada wykonanie czterech utworów, dwa z nich mogą być opracowane w
poprzednich semestrach.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
91
Nazwa przedmiotu: Harmonia gregoriańska



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-HGRG
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne
Liczba godzin
w semestrze
Liczba
godzin w
tygodniu
15
1
Semestr
1
Rok
studiów
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Zal z oc
3
I/2
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. UZ Ryszard Zimnicki
Prowadzący: mgr Władysław Kliszcz
Zakres tematyczny przedmiotu:
-melodia gregoriańska i jej cechy/podłoże skalowe/
-skale bazowe dla melodii gregoriańskich i akordów/budowa, różnice skal włoskich i francuskich,
porównanie z systemem dur i moll, skale hopo- i hyper-/
-akordy stosowane w akompaniamencie gregoriańskim / podstawowe trójdźwięki, czterogłosowy
układ skupiony i rozległy, sposoby łączenia, zabronione następstwa, właściwe dwojenie
składników, prowadzenie głosów harmonicznych, wielodźwięki –septymowe, nonowe,
undecymowe/
-analiza modulacji gregoriańskich/ rodzaje, zjawiska modulacyjne, porównanie z modulacją klasyczną
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Wyposażenie studenta w podstawowy zakres umiejętności związanych z poprawnym tworzeniem
akompaniamentu do melodii gregoriańskich /rozpoznawanie skal, posługiwanie się akordami
skalowłaściwymi w procesie harmonizowania melodii gregoriańskich/
Literatura podstawowa:
Rączkowski F.,-„Śpiewajmy Bogu”, akompaniamenty organowe, Warszawa1988
Lewkowicz W.I., „Harmonia gregoriańska”, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1959
Potiron H., „Kyrie Abrege”, Paryż 1950
Wesołowski F., Materiały do ćwiczeń harmonicznych, PWM Kraków, 1978
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
92
Nazwa przedmiotu: Akompaniament organow y-oprawa liturgii



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-AOLI
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne
Liczba
godzin w
semestrze
Liczba
godzin w
tygodniu
15
1
Semestr Rok
studiów
2
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Zal oc
3
I/2
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. UZ Ryszard Zimnicki
Prowadzący: mgr Władysław Kliszcz
Zakres tematyczny przedmiotu:
-akompaniament organowy do części stałych Mszy św.
-akompaniament organowy do części zmiennych Mszy św.
-odpowiedzi mszalne /w harmonice gregoriańskiej, klasycznej i neoromantycznej/
-akompaniament w czterogłosie, z pedałem
-tworzenie własnego akompaniamentu do przerabianych pieśni
-nauka improwizacji w oparciu o motywy pieśni/jako wstęp i zakończenie akompaniamentu/
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Wyposażenie studenta w podstawowy zakres umiejętności związanych z z
akompaniowaniem do mszy św., nabożeństw, sakramentów św./ zróżnicowanie stylistyczne,
umiejętność jednoczesnego grania i śpiewania repertuaru liturgicznego, improwizowanie w
oparciu o motywy pieśni/
Literatura podstawowa:
Rączkowski F.,-„Śpiewajmy Bogu”, akompaniamenty organowe, Warszawa
Zalewski W., „Śpiewnik Wawelski”, Wyd. Św. Stanisława BM, Kraków 2002
Flasza T., „Śpiewnik kościelny katolicki”, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2000
Szymański W., „Modlitwy i pieśni na Wielki Post”, Olsztyn 1997
„Agenda liturgiczna”, Diec. Komisja Liturgiczna, Opole 1981
Siedlecki J., „Śpiewnik kościelny, wyd. Św. Krzyża, Opole 1982
„Obrzędy pogrzebu”, Kuria Diecezjalna Katowice 1978
„Obrzędy Sakramentu Małżeństwa”, wyd. Kurii Diecezjalnej Katowice 1974
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
93
Nazwa przedmiotu: Prawodawstwo liturgiczne



Forma
przedmiotu
Liczba godzin
w semestrze
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki
15


Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-PRLI
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: -
Liczba
godzin w
tygodniu
1
Semestr
Rok
studiów
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
egzamin
3
1
I/2
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. UZ Ryszard Zimnicki
Prowadzący: ks. dr Bogusław Grzebień
Zakres tematyczny przedmiotu:
- pojęcie liturgii, symbolika
- dokumenty Soboru Watykańskiego dotyczące prawa liturgicznego jak też wytyczne Konferencji
Episkopatu Polski
- dokumenty dotyczące muzyki w liturgii /wytyczne na temat funkcji organisty, kantora,
psałterzysty, scholi, chóru
- Rok Liturgiczny, Liturgia Godzin
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Wyposażenie studenta w podstawowy zakres wiedzy związanej z liturgiką Kościoła, dokumentów
dotyczących prawodawstwa a także wytycznymi partykularnymi dotyczącymi liturgii
Literatura podstawowa:
- Dokumenty Kongregacji ds.Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów„O koncertach w kościołach”, Instrukcja 3/1997/98 (14),55nn
- Sobór Watykański II, konstytucja Sacrosanctum Concilium,102-111
- Razinger J. „Duch liturgii”, Poznań 2002
Kuncler M. –Liturgia Kościoła, Poznań 1999
Pawlak I. –Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II, Lublin 2000
Filaber A., Prawodawstwo muzyki liturgicznej, Warszawa 1997
Zając A., „Chór i schola w liturgii-wymagania Kościoła i sposób ich realizacji w Polsce
Liturgia Sacra 6 (2000), nr 1
Zimny J., „Muzyka i śpiew kościelny-kształcenie organistów, Sandomierz 2004
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
94
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka teologii



Forma
przedmiotu
Liczba godzin
w semestrze
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki
15


Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-PRTE
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne
Liczba
godzin w
tygodniu
1
Semestr
Rok
studiów
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Egz
3
I/2
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. UZ Ryszard Zimnicki
Prowadzący: ks. dr Bogusław Grzebień
Zakres tematyczny przedmiotu:
-teologia i jej kierunki/dogmatyczna, moralna biblijna, pastoralna/
- podstawowe zagadnienia i terminy teologiczne
-dokumenty soborowe Kościoła / konstytucje, encykliki, adhortacje/
- rozwój wiary w przekazie biblijnym
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Wyposażenie studenta w podstawowy zakres wiedzy dotyczącej teologii biblijnej, ukazanie
historycznego rozwoju nauk biblijno-teologicznych
Literatura podstawowa:
-Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotinum, Poznań 1994
- Encyklika „Fides et ratio”, Rzym 1998
- Encyklika “Dei verbum”, Rzym 1967
Literatura uzupełniająca:
- Beinert W –Teologiczna teoria poznania, Kraków 1998
- Rusecki M., Problemy współczesnego Kościoła, Lublin 1997
- ks Tischner J., „Jak żyć”, Wrocław 1983
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
95
Nazwa przedmiotu: Śpiew liturgiczny



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-SPLI
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: -
Liczba
godzin w
semestrze
Liczba
godzin w
tygodniu
15
1
Semestr Rok
studiów
4
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Zaliczenie
3
II/2
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. UZ Ryszard Zimnicki
Prowadzący: ks. dr Bogusław Grzebień
Zakres tematyczny przedmiotu:
Wykład: podstawowe wiadomości dotyczące chorału gregoriańskiego /ogólne zasady,
notacja, cheironomia/
Ćwiczenia: -ćwiczenia emisyjne /śpiew liturgiczny, estetyka gregoriańska/
- cheironomia –dyrygowanie chorałem gregoriańskim
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Przekazanie podstawowych wiadomości dotyczących chorału gregoriańskiego, zapoznanie z
możliwie szerokim repertuarem śpiewów gregoriańskich stosowanych w liturgii,
wykształcenie umiejętności stylowego wykonywania śpiewów gregoriańskich
Literatura podstawowa: “Lieber usualis Missae et Offici”, Romae, 1951
Kądziela W., „Gaude Mater”, Warszawa 1991
Filaber A., „Prawodawstwo muzyki liturgicznej”, Warszawa
1997
Uwagi: zaliczenie obejmuje kolokwium z zasad chorału gregoriańskiego, egzamin
przewiduje analizę przygotowanego utworu i jego wykonanie /dyrygowanie i śpiew/
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
96
Nazwa przedmiotu: Organoznawstwo



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-ORZN
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne
Liczba
godzin w
semestrze
Liczba
godzin w
tygodniu
15
1
Semestr Rok
studiów
2
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Zal oc
3
I/2
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. UZ Ryszard Zimnicki
Prowadzący: mgr Adam Olejnik
Zakres tematyczny przedmiotu:
- historia organów, rozwój budownictwa organowego (przegląd najsławniejszych firm)
-budowa i zasada działania głównych typów organów /piszczałki, traktury, mechanizmy
powietrzne, szafa/
-technika strojenia piszczałek wargowych i językowych/
-zasady użytkowania, pielęgnacji i konserwacji organów zabytkowych
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Wyposażenie studenta w podstawowy zakres wiedzy i umiejętności związanych z
użytkowaniem organów zabytkowych i współczesnych, zgodnie ze specyfiką danego
instrumentu i uwzględnieniem przepisów prawnych
Literatura podstawowa:
„Organy – poradnik dla użytkowników”, J.Erdmann, WAW, 1989
„Organista liturgiczny”,ks.M.Szczepankiewicz, Poznań, 1999
„Budowa organów”, Jan Chwałek, MKiSz , Warszawa 1971
„Polskie organy i literatura organowa” J.Gołos, PAX 1972
Uwagi: znacząca część zajęć realizowana jest w oparciu o bezpośredni kontakt z wybranymi
Instrumentami w świątyniach regionu lubuskiego
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
97
Nazwa przedmiotu: Gra liturgiczna 1



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-GRL1
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: wiedza i umiejętności w
zakresie przewidywanym po realizacji przedmiotu
AOLI
Liczba godzin
w semestrze
Liczba
godzin w
tygodniu
15
1
Semestr
3
Rok
studiów
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Zal z oc
6
II/2
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. UZ Ryszard Zimnicki
Prowadzący: mgr Władysław Kliszcz
Zakres tematyczny przedmiotu:
Praktyczna realizacja treści przedmiotu „Akompaniament organowy – oprawa liturgiczna”
.
-akompaniament organowy ze śpiewem do części stałych Mszy św.
-akompaniament organowy ze śpiewem do części zmiennych Mszy św.
-odpowiedzi mszalne /w harmonice gregoriańskiej, klasycznej i neoromantycznej/
-sztuka rejestrowania akompaniamentów/stylowość, możliwości techniczne instrumentu, akustyka
wnętrz/
-realizacja własnego akompaniamentu do pieśni
- improwizacja w oparciu o motywy pieśni /jako wstęp i zakończenie akompaniamentu/
-trema i sposoby jej pokonywania w czasie sprawowanej liturgii
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Wyposażenie studenta w podstawowy zakres umiejętności związanych z oprawą muzyczną liturgii
/gra i śpiew/w czasie sprawowanej liturgii , na terenie świątyni.
Przygotowywanie materiałów i umiejętności do dyplomu artystycznego studenta.
Literatura podstawowa:
Rączkowski F.,-„Śpiewajmy Bogu”, akompaniamenty organowe, Warszawa1988
Zalewski W., „Śpiewnik Wawelski”, Wyd. Św. Stanisława BM, Kraków 2002
Flasza T., „Śpiewnik kościelny katolicki”, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2000
Siedlecki J., „Śpiewnik kościelny, wyd. Św. Krzyża, Opole 1982
„Obrzędy pogrzebu”, Kuria Diecezjalna Katowice 1978
„Obrzędy Sakramentu Małżeństwa”, wyd. Kurii Diecezjalnej Katowice 1974
Uwagi: Ze względu na wybitnie praktyczny charakter przedmiotu , zajęcia odbywają się na terenie
świątyni, podczas sprawowanej liturgii. Prowadzący zajęcia -pełniąc funkcję organisty kościelnegostopniuje udział studenta w realizowaniu gry i śpiewu liturgicznego aż do jego kompletnej
samodzielnej oprawy liturgicznej.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
98
Nazwa przedmiotu: Gra liturgiczna 2



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-GRL2
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WAEASM-GRL1
Liczba godzin
w semestrze
Liczba
godzin w
tygodniu
15
1
Semestr
4
Rok
studiów
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
egz
3
II/2
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. UZ Ryszard Zimnicki
Prowadzący: mgr Władysław Kliszcz
Zakres tematyczny przedmiotu:
Praktyczna realizacja treści przedmiotu „Akompaniament organowy – oprawa liturgiczna”
.
-akompaniament organowy ze śpiewem do części stałych Mszy św.
-akompaniament organowy ze śpiewem do części zmiennych Mszy św.
-odpowiedzi mszalne /w harmonice gregoriańskiej, klasycznej i neoromantycznej/
-sztuka rejestrowania akompaniamentów/stylowość, możliwości techniczne instrumentu, akustyka
wnętrz/
-realizacja własnego akompaniamentu do pieśni
- improwizacja w oparciu o motywy pieśni /jako wstęp i zakończenie akompaniamentu/
-trema i sposoby jej pokonywania w czasie sprawowanej liturgii
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Wyposażenie studenta w podstawowy zakres umiejętności związanych z oprawą muzyczną liturgii
/gra i śpiew/w czasie sprawowanej liturgii , na terenie świątyni.
Przygotowywanie materiałów i umiejętności do dyplomu artystycznego studenta.
Literatura podstawowa:
Rączkowski F.,-„Śpiewajmy Bogu”, akompaniamenty organowe, Warszawa1988
Zalewski W., „Śpiewnik Wawelski”, Wyd. Św. Stanisława BM, Kraków 2002
Flasza T., „Śpiewnik kościelny katolicki”, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2000
Siedlecki J., „Śpiewnik kościelny, wyd. Św. Krzyża, Opole 1982
„Obrzędy pogrzebu”, Kuria Diecezjalna Katowice 1978
„Obrzędy Sakramentu Małżeństwa”, wyd. Kurii Diecezjalnej Katowice 1974
Uwagi: Ze względu na wybitnie praktyczny charakter przedmiotu , zajęcia odbywają się na terenie
świątyni, podczas sprawowanej liturgii. Prowadzący zajęcia -pełniąc funkcję organisty kościelnegostopniuje udział studenta w realizowaniu gry i śpiewu liturgicznego aż do jego kompletnej
samodzielnej oprawy liturgicznej. Egzamin przewiduje realizację przez studenta samodzielnej oprawy
liturgicznej.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
99
PROWADZENIE ZESPOŁÓW WOKALNYCH
I WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
100
Nazwa przedmiotu: Dyrygowanie 1,2,3,4



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-DRS1,2,3,4
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: -
Liczba godzin Liczba
w semestrze
godzin w
tygodniu
15
Semestr
Rok
studiów
1,2,3,4
I/2, II/2
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
28
Zaliczenie z
oceną
Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Dyrygowania (prof. Maciej Ogarek)
Prowadzący: prof. Janina Nowak, ad. Bartłomiej Stankowiak
Zakres tematyczny przedmiotu:
1. Rozwijanie wiedzy nabytej na studiach I st. w zakresie prawidłowej postawy, budowy i zasad
posługiwania się aparatem dyrygenckim, właściwości poprawnego posługiwania się jego
poszczególnymi elementami, umiejętności zastosowana poznanych środków technicznych do
przekazania treści wykonywanych utworów oraz prowadzenia różnorodnych grup wykonawczych.
2. Doskonalenie samodzielności w opracowaniu przerabianego repertuaru, praca
z
zespołem wykonawczym oraz umiejętność radzenia sobie z tremą, wyrabianie koncentracji i
samokontroli.
3. Wyposażanie studenta w niezbędny zasób wiadomości i umiejętności praktycznych
pozwalających na prowadzenie różnorodnych zespołów wokalnych i wokalno –instrumentalnych w
przyszłej pracy zawodowej poprzez:




rozwijanie zainteresowania muzyką wokalną i wokalno – instrumentalną i instrumentalną
wyrobienie dobrego smaku muzycznego, wrażliwości estetycznej i poczucia piękna
rozwijanie umiejętności technicznych i interpretacyjnych oraz samodzielności pracy nad utworem
kształtowanie umiejętności opracowana wykonania utworu z zespołem wykonawczym
Efekty kształcenia:
1. Ukształtowanie aparatu dyrygenckiego poprzez realizację zagadnień z zakresu problematyki techniki manualnej i środków wyrazu artystycznego.
2. Wykształcenie umiejętności doboru środków dyrygenckich adekwatnych do realizowanych
w utworze elementów dzieła muzycznego takich jak: metrum, struktura rytmiczna, tempo,
dynamika, artykulacja, agogika itp.
3. Poznanie przez studenta metod pracy nad partyturą realizowanego utworu od czytania
a’vista po opanowanie go na pamięć i wykształcenie w nim umiejętności rozpoznania
problemów technicznych i interpretacyjnych.
4. Przekazanie zagadnień dotyczących umiejętności pracy z zespołem wykonawczym:
a/. wokalnym
b/. instrumentalnym
c/. wokalno-instrumentalnym
5. Przygotowanie studenta do występu publicznego jako formy egzaminu końcowego.
Literatura podstawowa:
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
101
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
E. Bury – „Podstawy techniki dyrygowania”
J. Zabłocki – „O technice dyrygowania”
L. Jaworski – „Podstawy techniki dyrygowania”
J. K. Lasocki – „Chór – poradnik dla dyrygentów”
J. Zabłocki – „O prowadzeniu chóru”
A. Szaliński – „Problemy wykonawcze współczesnej muzyki chóralnej”
A. Szaliński – „Muzykowanie zespołowe’
J. Kolasiński – Zespoły instrumentalne”
T. Krystyniak – „Szkolne zespoły muzyczne”
A. Dyrdał – „Amatorski zespół smyczkowy”
S. Śledziński – „Orkiestra dęta”
J. Lenartowska, A. Nowak – Lenartowska – „Dziecięca orkiestra perkusyjna”
S. Krakowski – „Problemy wykonawcze muzyki dawnej”
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
102
Nazwa przedmiotu: Śpiew 1,2,3,4



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-SPS1,2,3,4
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: -
Liczba godzin Liczba
w semestrze
godzin w
tygodniu
15
Semestr
Rok
studiów
1,2,3
I,II/2
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
10
Zaliczenie z
oceną
Odpowiedzialny za przedmiot: I st. kwal. artyst. Bogumiła Tarasiewicz
Prowadzący: I st. kwal. artyst. Bogumiła Tarasiewicz
ZAKRES MATERIAŁU
Zakres przedmiotu i jego realizacja wiąże się z rozwojem
praktycznych umiejętności posługiwania się głosem w śpiewie. Celem
przedmiotu jest przygotowanie świadomych swego głosu dyrygentów,
potrafiących poprawnie posługiwać się swoim aparatem głosowym
oraz przygotowanych do nauczania emisji głosu. Cele przedmiotu
realizowane jest to przez wypracowanie prawidłowych odruchów w
zakresie: 1) postawy śpiewaczej, 2) narządów artykulacyjnych
(żuchwa, wargi, język, krtań), 3) rezonansu (miękkie podniebienie), 4)
oddychania dynamicznego (mięśnie brzucha i żeber).
LITERATURA
Martienssen-Lohmann F., Kształcenie głosu śpiewaka, Kraków 1953
Romaniszyn B., Z zagadnień sztuki i pedagogiki wokalnej, PWM,
Kraków 1957
Sobierajska H., Uczymy się śpiewać, Warszawa 1972
Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie, Kraków 2003
FORMA ZALICZENIA
Zaliczenie z oceną na podstawie aktywnego uczestnictwa w
ćwiczeniach oraz realizacja minimum programowego (3 utwory
artystyczne typu: aria, pieśń + 5 ćwiczeń wokalnych: G.Concone, N.
Vaccai, B.Lutgen).
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
103
Nazwa przedmiotu: Partytury specjalne 1,2



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-DRS1,2,3,4
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: -
Liczba godzin Liczba
w semestrze
godzin w
tygodniu
15
Semestr
Rok
studiów
1,2
I/2
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
4
Zaliczenie z
oceną
Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Dyrygowania (prof. Maciej Ogarek)
Prowadzący: ad. Bartłomiej Stankowiak
Zakres tematyczny przedmiotu:
Powtórzenie wiadomości z zakresu czytania partytur zdobytych na studiach I stopnia. Czytanie
partytur na instrumenty smyczkowe. Analiza partytury pod kątem fakturalnym. Problematyka
transkrypcji partytury na instrument klawiszowy. Partytury na instrumenty dęte drewniane i blaszane,
transpozycja. Realizacja basu cyfrowanego. Analiza związków słowno muzycznych w partyturach
wokalno-instrumentalnych. Czytanie partytur kompozytorów dwudziestowicznych.
Efekty kształcenia:
Umiejętność samodzielnej analizy partytury utworu pod kątem pracy dyrygenta, oceny trudności
wykonawczych zawartych w partiach głosów wokalnych i instrumentalnych. Umiejętność
przygotowania koncepcji wykonawczej utworu na podstawie pracy z partyturą.
Literatura podstawowa:
1. J. S. Bach – Chorały w starych kluczach
2. J. Haydn – Kwartety smyczkowe
3. W. A. Mozart, L van Beethoven, F. Mendelssohn, J. Brahms – fragmenty wybranych symfonii
4. J. S. Bach – Pasja wg św. Jana, fragmenty
5. G. F. Handel – Mesjasz, fragmenty
6. K. Szymanowski – Pieśni kurpiowskie
7. W. Lutosławski – wybrane utwory symfoniczne
Forma zaliczenia:
Przygotowanie wyciągu fortepianowego i realizacja fragmentów wybranych partytur a’vista
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
104
Nazwa przedmiotu: Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych i
wokalno-instrumentalnych



Forma
przedmiotu
Liczba
godzin w
semestrze
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-MPWI
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: -
Liczba
godzin w
tygodniu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


15
Semestr Rok
studiów
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
1
Egz.po 1
sem.
2
I/2
1
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący: Maciej Ogarek
Zakres tematyczny przedmiotu:
- Śpiewanie zespołowe jako podstawowa forma umuzykalnienia
- Dydaktyczno-wychowawcze cele pracy z zespołem chóralnym i instrumentalnym
- Metody pracy z chórem
- O pracy dyrygenta nad sobą
Cel dydaktyczny przedmiotu:
- Przygotowanie do prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych
Literatura podstawowa
Autor,tytuł,wydawnictwo,miejsce,rok wydania
1.K.Stankowska – „Chór w szkole”(poradnik metodyczno-repertuarowy),Wydawnictwa
Szkolne
I Pedagogiczne, W-wa 1988
2.A.Szaliński – „Muzykowanie zespołowe”
3.J.Gałęska-Tritt – „Kształcenie głosu dziecka w śpiewie zespołowym”,Centralny Ośrodek
Metodyki
Upowszechniania Kultury, W-wa 1985
4.B.Tarasiewicz- „Mówię i śpiewam świadomie”,Universitas, Kraków 2003
5.L.Laprus – „Rozśpiewanie chóru”, Alex- Dzierżoniów 1995
6.T.Czudowski- „Organizacja i kształcenie zespołów śpiewaczych
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
105
Nazwa przedmiotu: Praktyka w zakresie prowadzenia zespołów
wokalnych i wokalno-instrumentalnych



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Liczba godzin
w semestrze
15
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-PPWI
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: -
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
2
I/2
Zal.
2
1
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący: Maciej Ogarek
Zakres tematyczny przedmiotu:
- Stworzenie warsztatu dyrygenckiego dla praktycznej realizacji metodycznych założeń pracy
z zespołami wokalnymi - rozwijanie i utrwalanie umiejętności dyrygenckich, praktyczne egzekwowanie zasad śpiewu zbiorowego, kształcenie umiejętności oceny intonacji,artykulacji, barwy
i brzmienia chóru
- Poznanie wartościowych dzieł literatury chóralnej różnych epok i stylów
- Kształcenie wrażliwości estetycznej i wyobrazni artystycznej oraz zaznajomienie z zasadami
stylowej interpretacji.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
- Praktyczne przygotowanie studentów do prowadzenia zespołów wokalnych i wokalnoInstrumentalnych w szkołach, domach kultury i innych placówkach.
Literatura podstawowa
Autor,tytuł,wydawnictwo,miejsce,rok wydania
1.K.Stankowska – „Chór w szkole”(poradnik metodyczno-repertuarowy),Wydawnictwa Szkolne
I Pedagogiczne, W-wa 1988
2.J.Gałęska-Tritt – „Kształcenie głosu dziecka w śpiewie zespołowym”,Centralny Ośrodek Metodyki
Upowszechniania Kultury, W-wa 1985
3.B.Tarasiewicz- „Mówię i śpiewam świadomie”,Universitas, Kraków 2003
4.L.Laprus – „Rozśpiewanie chóru”, Alex- Dzierżoniów 1995
5.F.Kosch –„Zagadnienia emisji a frazowanie muzyczne w śpiewie chóralnym”,Poznań 1972
6.S.Krukowski- „Problemy wykonawcze muzyki dawnej”,Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, W-wa 1991
7.A.Szaliński- „Problemy wykonawcze współczesnej muzyki chóralnej”,Centralny Ośrodek Metodyki
Upowszechniania Kultury, W-wa1974
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
Zaliczenie na podstawie pracy nad przyjętym do realizacji repertuarem.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
106
Nazwa przedmiotu: Wielkie formy wokalno-instrumentalne



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Liczba godzin
w semestrze
15
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-WFWI
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: -
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
4
II/2
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
2
1
Odpowiedzialny za przedmiot: ad. Bartłomiej Stankowiak
Prowadzący: ad. Bartłomiej Stankowiak
Zakres tematyczny przedmiotu:
1. Msza: renesansowa barokowa, klasyczna i romantyczna
2. Msza żałobna - requiem
3.Oratorium
4. Pasja
5. Symfonia wokalno-instrumentalna
Efekty kształcenia:
1.Zapoznanie studentów reprezentatywnym repertuarem dotyczących ww. form i gatunków
2. Umiejętność samodzielnej analizy partytur pod kątem: formy, retoryki, harmoniki,
związków słowno-muzycznych, trudności wykonawczych.
3. Umiejętność zaplanowania pracy nad partią chóralną z wybranych wielkich dzieł wokalnoinstrumentalnych
4. Wyrobienie nawyków analitycznych i z zakresu czytania partytur służących efektywnemu
odczytaniu tekstu partyturowego form jw.
Warunki zaliczenia:
1.Obecność na zajęciach zgodna z regulaminem studiów.
2. Aktywny udział w zajęciach, dyskusja
3. Przygotowywanie własnych analiz
Literatura podstawowa:
D.Wójcik – ABC form muzycznych
J.M.Chomiński – Formy muzyczne, tom 5, Wielkie formy wokalne, PWM 1984
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
107
MUZYKA JAZZOWA
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
108
Nazwa przedmiotu: Podstaw y literatury i historii jazzu 1



Forma
przedmiotu
Liczba godzin
w semestrze
Wykład
30
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-PLJ1
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: -
Liczba
godzin w
tygodniu
2
Semestr
Rok
studiów
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
1
I/2
Zaliczenie z
oceną
6
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. UZ Juliusz Karcz)
Prowadzący: mgr A. Winiszewski
Zakres tematyczny przedmiotu:
[1] Wprowadzenie - 100 lat jazzu, kontekst muzyczny,
społeczny, technologiczny, geograficzny. Ogólny zarys dekad i stylów. [2] „Od Kolumba” - odkrycia
geograficzne, Europa wieku XVI, Reformacja. Osadnictwo na terenach Nowego Świata. Niewolnictwo,
Afryka. Społeczność, muzyka, taniec, instrumentarium. [3] Pierwsze kolonie brytyjskie-muzyka, religia,
hymny ,psalmy, 04.07. 1776 - USA, wojny, mapy, ekspansja terytorialna. Wojna Secesyjna. Zniesienie
niewolnictwa - work songs, field hollers, Great Awakening - spirituals, gospel. Minstrels - tradycja
bajno, cake walk, synkopy, pierwsi kompozytorzy amerykańscy-Stephen Foster, James Bland. [4]
Blues - rozwój formy, Blind Lemmon Jefferson, Leadbelly, Robert Johnson. Muzykologiczne zdobycze
Alana Lomaxa. Blues miejski-Bessie Smith, Gertruda Ma Rainer, Mammie Smith. Race recordings,
wydawnictwa - W.C Handy. [5] Ragtime - analiza form, Scott Joplin - rys biograficzny, pierwsze
wydawnictwa nutowe - John Stark. [6] Nowy Orlean – historia miasta i Louisiany, Creols, karnawał,
parady, muzyka. [7] Louis Armstrong-życie i twórczość. [8] Jelly Roll Morton - pianista, kompozytor,
band leader - blaski i cienie. Piano Rolls, pianole, technologie nagraniowe początku wieku. [9] Wybitne
postacie Nowego Orleanu- ciąg dalszy - Sidney Bechet, Joe King Oliver, Kid Ory, Jimmie Noon. [10]
Chicago-historia miasta, migracja z Południa, South Side, mapy, białe naśladownictwo. [11] George
Gershwin - biografia. Paul Whiteman. Biały jazz lat 20-tych. [12] Bix Beiderbecke - rys biograficzny,
melodyka , liryzm. Porównanie z L. Armstrongiem. [13] Chicago - biały jazz, dalsi przedstawiciele Frank Trumbauer, Ben Pollack. Musy Spanier. [14] Nowy York - Historia miasta, Harlem, stride piano,
porównanie z boogie woogie.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Nabycie gruntownej wiedzy z zakresu stylistycznego rozwoju
muzyki jazzowej oraz znajomości biografii solistów i zespołów.
Literatura podstawowa:
1. Oscar Peterson: Odyssey - Autobiografia
2. Dave Gelly: Stan Getz-Nobody but me
3. Eric Nissenson: Sonny Rollins-Open Sky
4. Lewis Porter: John Coltrane
5. Quincy Troupe: Miles Davis
6. Keith Shadwick: Bill Evans-Everything Happens to me
7. James Lincoln Colier: Duke Ellington
8. Duke Ellington: Music is my mistress
9. Marc Gridley: Jazz styles
10. Joachim Ernst Berendt: Od Raga do Rocka
11. Stewart Nicholson: Ella Fitzgerald
12. Diary-Ken Vail: Billie Holiday
13. Burt Korall: Drummin man - Swing years
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
109
14. Daniel Mark Epstein: Nat King Cole
15. Marc Tarborelli: Frank Sinatra
16. Madelyn Jones: Historia USA
17. Leopold Tyrmand: U brzegów jazzu
18. Louis Armstrong: Moje życie w Nowym Orleanie
19. Howard Reich: Jelly Roll Morton-life and music
20. James Lincoln Colier: Louis Armstrong
21. Lawrence Cohn: Nothing but Blues
22. Jazz Cronical
23. Edward Berlin: King of Ragtime
24. Frank Tirro: Jazz-History
25. Marshall Stears: Story of jazz
26. Leslie Gource: Thelonious Monk-Straight no Chaser
27. Francis Paudras: Bud Powell –Dance of Infidels
28. Kenny Mathison: Cookin
29. Nick Catalano: Cliford Brown
30. Ross Russell: Bird Lives
31. Alyn Shipton: Groovin High
32.
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną na podstawie aktywnego uczestniczenia w ćwiczeniach i
pozytywnej oceny z kolokwium (forma ustna i pisemna)
Nazwa przedmiotu: Podstaw y literatury i historii jazzu 2



Forma
przedmiotu
Liczba godzin
w semestrze
Wykład
30
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-PLJ2
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WAEASM-PLJ1
Liczba
godzin w
tygodniu
2
Semestr
Rok
studiów
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
2
I/2
Zaliczenie z
oceną
6
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. UZ Juliusz Karcz)
Prowadzący: mgr A. Winiszewski
Zakres tematyczny przedmiotu:
[1] Początki big-bandów-Fletcher Henderson, liczebny i
aranżacyjny rozwój zespołów. [2] Swing –cechy stylu, wykonawcy. [3] Duke Ellington-życie i
twórczość. [4] Kansas City-miasto, jazzowa stylistyka big-bandów.Orkiestra Counta Babiego. [5]
Rozwój saksofonu jazzowego- sylwetki Colemana Hawkinsa, Lestera Younga i Bena Webstera. [6]
Benny Goodman-życie, twórczość, zespoły interrasowe, Carnegie hall, John Hammond-promotor
,łowca talentów, Impresario. [7] Grupa Johna Hammonda-Teddy Wilson, Lionel Hampton, Charlie
Christian-elektryfikacja gitary. [8] Ella Fitzgerald-biografia. [9] Billie Holiday-biografia. [10] Wokalistyka
w epoce swingu-ciąg dalszy-Peggy Lee, Mildred Bailey, Helen Humes, Marta Tilton. [11] Czarne bigbandy na przykładzie Jimmie Lunceforda, Chicka Webba, Caba Callowaya, Andy Kirka i Jay
McSheana. [12] Orientacja białych orkiestr-Glen Miller, Tommy Dorsey, Artie Shaw, Gene Krupa,
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
110
Harry James. [13] Art Tatum, Errol Garner, Nat King Cole-pianistyka lat 40-tych. [14] Frank Sinatrabiografia.
Cel dydaktyczny przedmiotu: Nabycie gruntownej wiedzy z zakresu stylistycznego rozwoju muzyki
jazzowej oraz znajomości biografii solistów i zespołów.
Literatura podstawowa:
33. Oscar Peterson: Odyssey - Autobiografia
34. Dave Gelly: Stan Getz-Nobody but me
35. Eric Nissenson: Sonny Rollins-Open Sky
36. Lewis Porter: John Coltrane
37. Quincy Troupe: Miles Davis
38. Keith Shadwick: Bill Evans-Everything Happens to me
39. James Lincoln Colier: Duke Ellington
40. Duke Ellington: Music is my mistress
41. Marc Gridley: Jazz styles
42. Joachim Ernst Berendt: Od Raga do Rocka
43. Stewart Nicholson: Ella Fitzgerald
44. Diary-Ken Vail: Billie Holiday
45. Burt Korall: Drummin man - Swing years
46. Daniel Mark Epstein: Nat King Cole
47. Marc Tarborelli: Frank Sinatra
48. Madelyn Jones: Historia USA
49. Leopold Tyrmand: U brzegów jazzu
50. Louis Armstrong: Moje życie w Nowym Orleanie
51. Howard Reich: Jelly Roll Morton-life and music
52. James Lincoln Colier: Louis Armstrong
53. Lawrence Cohn: Nothing but Blues
54. Jazz Cronical
55. Edward Berlin: King of Ragtime
56. Frank Tirro: Jazz-History
57. Marshall Stears: Story of jazz
58. Leslie Gource: Thelonious Monk-Straight no Chaser
59. Francis Paudras: Bud Powell –Dance of Infidels
60. Kenny Mathison: Cookin
61. Nick Catalano: Cliford Brown
62. Ross Russell: Bird Lives
63. Alyn Shipton: Groovin High
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną na podstawie aktywnego uczestniczenia w ćwiczeniach i
pozytywnej oceny z kolokwium (forma ustna i pisemna)
Nazwa przedmiotu: Podstaw y literatury i historii jazzu 3



Forma
przedmiotu
Liczba godzin
w semestrze
Wykład
30
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-PLJ3
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WAEASM-PLJ2
Liczba
godzin w
tygodniu
2
Semestr
Rok
studiów
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
3
II/2
Zaliczenie z
oceną
6
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
111
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. UZ Juliusz Karcz)
Prowadzący: mgr A. Winiszewski
Zakres tematyczny przedmiotu:
[1] Be-bop, cechy stylu, wykonawcy, Minton’s Playhouse. [2]
Charlie Parker- geniusz -tragizm postaci. [3] Dizzy Gillespie- bopowa trąbka. [4] Nowa orientacja
fortepianu bopowego-Bud Powell. [5] Thelonoius Monk-kapłan bopu-biografia. [6] Fats Navarro& Tad
Dameron-kompozycje i aranżacje w be-bopie. [7] Birth of the cool-Miles Davis, początki współpracy z
Gilem Evansem. [8] Cool-cechy stylu, wykonawcy, West Coast- Mulligan, Brubeck. [9] Trzódki Woody
Hermana. [10] Stan Kenton- Artisty in Rhythm, Progresive Jazz,instrumentarium, wzorce klasycznej
muzyki XX wieku, nowe metrum. [11] Hard bop- cechy stylu wykonawcy. [12] Art Blakey-Jazz
Messengers- główny reprezentant stylu. [13] Organy Hammonda-Jimmie Smith, Groove Holmes.
Jack McDuff, Mel Rhyne, Larry Young. [14] Clifford Brown-biografia, kwintet z Max Roachem.
Cel dydaktyczny przedmiotu: Nabycie gruntownej wiedzy z zakresu stylistycznego rozwoju muzyki
jazzowej oraz znajomości biografii solistów i zespołów.
Literatura podstawowa:
64. Oscar Peterson: Odyssey - Autobiografia
65. Dave Gelly: Stan Getz-Nobody but me
66. Eric Nissenson: Sonny Rollins-Open Sky
67. Lewis Porter: John Coltrane
68. Quincy Troupe: Miles Davis
69. Keith Shadwick: Bill Evans-Everything Happens to me
70. James Lincoln Colier: Duke Ellington
71. Duke Ellington: Music is my mistress
72. Marc Gridley: Jazz styles
73. Joachim Ernst Berendt: Od Raga do Rocka
74. Stewart Nicholson: Ella Fitzgerald
75. Diary-Ken Vail: Billie Holiday
76. Burt Korall: Drummin man - Swing years
77. Daniel Mark Epstein: Nat King Cole
78. Marc Tarborelli: Frank Sinatra
79. Madelyn Jones: Historia USA
80. Leopold Tyrmand: U brzegów jazzu
81. Louis Armstrong: Moje życie w Nowym Orleanie
82. Howard Reich: Jelly Roll Morton-life and music
83. James Lincoln Colier: Louis Armstrong
84. Lawrence Cohn: Nothing but Blues
85. Jazz Cronical
86. Edward Berlin: King of Ragtime
87. Frank Tirro: Jazz-History
88. Marshall Stears: Story of jazz
89. Leslie Gource: Thelonious Monk-Straight no Chaser
90. Francis Paudras: Bud Powell –Dance of Infidels
91. Kenny Mathison: Cookin
92. Nick Catalano: Cliford Brown
93. Ross Russell: Bird Lives
94. Alyn Shipton: Groovin High
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną na podstawie aktywnego uczestniczenia w ćwiczeniach i
pozytywnej oceny z kolokwium (forma ustna i pisemna)
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
112
Nazwa przedmiotu: Podstaw y literatury i historii jazzu 4



Forma
przedmiotu
Liczba godzin
w semestrze
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki
30


Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-PLJ4
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WAEASM-PLJ3
Liczba
godzin w
tygodniu
2
Semestr
Rok
studiów
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
4
II/2
egzamin
6
Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. UZ Juliusz Karcz)
Prowadzący: mgr A. Winiszewski
Zakres tematyczny przedmiotu:
[1] Sonny Rollins- życie i twórczość. [2] Stan Getz - na
szczycie, w szponach nałogu. [3] Oscar Petersom - wirtuozowski, swingujący fortepian. [4] Bill Evans nowe oblicze jazzowego fortepianu. [5] Miles Davis-życie i twórczość, I cz.-okres be-bopu, coolu, Lata
50-te, kontrakt z Prestiże. [6] Miles Davis – II cz. kwintet, modalność, sekstet, Kind of Blue, T.Williams.
H.Hencock. W.Shorter. R.Carter. elktryfikacja. [7] John Coltrane - życie, twórczość - I cz. Okres
współpracy z Dizzy Gillespie, Earlem Bosticiem ,Johnny Hodgesem, 1955 - kwintet M.Davisa,
małżeństwo. [8] John Coltrane-Kwartet, J. Garrison, McCoy Tyner, E. Jones. “A Love Supreme”. [9]
Free jazz-cechy stylu, Ornette Coleman - nowa koncepcja improwizacji. [10] Eric Dolphy, Cecil Tylor ,
Don Cherry – dalsi przedstawiciele free jazzu. [11] Bossa nova. [12] Jazz elektryczny- cechy stylu,
wykonawcy. [13] „In a Silent Way”, Bitches Brew. [14] Herbie Hancock&Chick Corea – zespoły
elektryczne – lata 70-te.
Cel dydaktyczny przedmiotu: Nabycie gruntownej wiedzy z zakresu stylistycznego rozwoju muzyki
jazzowej oraz znajomości biografii solistów i zespołów.
Literatura podstawowa:
95. Oscar Peterson: Odyssey - Autobiografia
96. Dave Gelly: Stan Getz-Nobody but me
97. Eric Nissenson: Sonny Rollins-Open Sky
98. Lewis Porter: John Coltrane
99. Quincy Troupe: Miles Davis
100.
Keith Shadwick: Bill Evans-Everything Happens to me
101.
James Lincoln Colier: Duke Ellington
102.
Duke Ellington: Music is my mistress
103.
Marc Gridley: Jazz styles
104.
Joachim Ernst Berendt: Od Raga do Rocka
105.
Stewart Nicholson: Ella Fitzgerald
106.
Diary-Ken Vail: Billie Holiday
107.
Burt Korall: Drummin man - Swing years
108.
Daniel Mark Epstein: Nat King Cole
109.
Marc Tarborelli: Frank Sinatra
110.
Madelyn Jones: Historia USA
111.
Leopold Tyrmand: U brzegów jazzu
112.
Louis Armstrong: Moje życie w Nowym Orleanie
113.
Howard Reich: Jelly Roll Morton-life and music
114.
James Lincoln Colier: Louis Armstrong
115.
Lawrence Cohn: Nothing but Blues
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
113
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
Jazz Cronical
Edward Berlin: King of Ragtime
Frank Tirro: Jazz-History
Marshall Stears: Story of jazz
Leslie Gource: Thelonious Monk-Straight no Chaser
Francis Paudras: Bud Powell –Dance of Infidels
Kenny Mathison: Cookin
Nick Catalano: Cliford Brown
Ross Russell: Bird Lives
Alyn Shipton: Groovin High
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
egzamin z całego zakresu materiału
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
114
Nazwa przedmiotu: Harmonia jazzowa 1



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Liczba godzin
w semestrze
15
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-HJZ1
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: -
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
1
I/2
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
6
Zaliczenie
bez oceny
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. UZ Juliusz Karcz)
Prowadzący: mgr J. Zatwarnicki
Zakres tematyczny przedmiotu: [1] zapis funkcyjny (amerykańskie standardy jazzowe); [2] skale
kościelne (dur i jej moduły; moll melodyczna i jej moduły); [3] skala zmniejszona, alterowana,
całotonowa; [4] budowa akordów, rodzaje faktury; [5] kadencje II-V7-VII; [6] akordy zastępcze
(substytuty); [7] forma bluesa;
Cel dydaktyczny przedmiotu: [1] poznanie specyfiki brzmienia muzyki jazzowej; [2] poznanie
zasobów dźwiękowych jazzu (skale, akordy, melodyka, frazowanie, kształtowanie dźwięku); [3]
analiza ewolucji jazzu (style, koncepcje, kompozycje, przedstawiciele).
Literatura podstawowa:
1. M. Levine: The Jazz Theory
2. B. Dobbins: Contemporary Pianist
3. W. Weiskopf & R. Ricker: Augmented scales in jazz
4. R. Ricker: Patterns of Four
5. Slonimsky: Thesaurus of scale on melody patterns
6. R. Miller: Modal Harmony
7. P. Deneff: Jazz Hanon
8. E. Altberg & Z. Romaszkowa: 313 wprawek
9. C. Czerny: Ćwiczenia ośmiotaktowe
10. J. Aebersold: nagrane akompaniamenty do ćwiczeń i utworów
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
115
Nazwa przedmiotu: Harmonia jazzowa 2



Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-HJZ1
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WA-
EASM-HJZ1
Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Liczba godzin
w semestrze
15
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
2
I/2
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
6
Zaliczenie z
oceną
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. UZ Juliusz Karcz)
Prowadzący: mgr J. Zatwarnicki
Zakres tematyczny przedmiotu: [8] // Rythms changes; [9] analiza solówek; [10] analiza kompozycji;
[11] kadencje zwodnicze [12] harmonia J. Coltrane'a ("Giant Steps"), medianty; [13] pentatonika w
odmianach, skala bluesowa; [14] upper structures (wyższe struktury), akordy alterowane; [15]
melodyka; [16] użycie chromatyki; [17] modalizm (skale); [18] melodyka tercjowa (B. Evans); [19]
melodyka strukturalna; [20] akordy typu slash (polichords); [21] elementy jazzu free.
Cel dydaktyczny przedmiotu: [1] poznanie specyfiki brzmienia muzyki jazzowej; [2] poznanie
zasobów dźwiękowych jazzu (skale, akordy, melodyka, frazowanie, kształtowanie dźwięku); [3]
analiza ewolucji jazzu (style, koncepcje, kompozycje, przedstawiciele).
Literatura podstawowa:
11. M. Levine: The Jazz Theory
12. B. Dobbins: Contemporary Pianist
13. W. Weiskopf & R. Ricker: Augmented scales in jazz
14. R. Ricker: Patterns of Four
15. Slonimsky: Thesaurus of scale on melody patterns
16. R. Miller: Modal Harmony
17. P. Deneff: Jazz Hanon
18. E. Altberg & Z. Romaszkowa: 313 wprawek
19. C. Czerny: Ćwiczenia ośmiotaktowe
20. J. Aebersold: nagrane akompaniamenty do ćwiczeń i utworów
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
WARUNKI I FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z oceną (forma ustna i pisemna) z całego zakresu
materiału.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
116
Nazwa przedmiotu: Aranżacja jazzowa 1



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Liczba godzin
w semestrze
15
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-AJZ1
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne:
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
3
II/2
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
6
Zaliczenie z
oceną
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. UZ Juliusz Karcz)
Prowadzący: ad Jerzy Szymaniuk
Zakres tematyczny przedmiotu:
Skale instrumentów i transpozycje -ćwiczenia w notacji
instrumentów.
Harmonia i układ głosów w orkiestrze tanecznej (big band):
-dźwięki nieakordowe,
-harmonia 2-głosowa,
-harmonia 3-głosowa,
-harmonia 4-głosowa (skupiona, rozległa),
-harmonizowanie dźw. nieakordowych,
-pięć i więcej głosów,
-klastery.
Forma – planowanie i aranżacja. Kontrast. Użycie
kontrapunktu w komponowaniu na orkiestrę. Partytura.
Cel dydaktyczny przedmiotu: 1] Przygotowanie do samodzielnego opracowania repertuaru w
przyszłej pracy
[2] Rozwijanie umiejętności twórczego opracowania utworów
[3] Poznanie i analiza utworów na przykładzie wybitnych aranżerów i
kompozytorów w historii muzyki jazzowej
[4] Poznanie różnych możliwości opracowanie utworu
Literatura podstawowa:
1. Russell Garcia – THE PROFESSIONAL ARRANGER COMPOSER, Criterion Music
Corporation
2. Don Sebesky – THE CONTEMPORARY ARRANGER, Alfred Publishing Co., Inc., New York
3. Sammy Nestico – THE PROFESSIONAL ARRANGER, 1993 Fenwood Music Co.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
117
Nazwa przedmiotu: Aranżacja jazzowa 2



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Liczba godzin
w semestrze
15
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-AJZ2
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WAEASM-AJZ1
Liczba
godzin w
tygodniu
Semestr
Rok
studiów
4
II/2
1
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
6
Zaliczenie z
oceną
Zajęcia
indywidualne
Praktyki


Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. UZ Juliusz Karcz)
Prowadzący: ad Jerzy Szymaniuk
Zakres tematyczny przedmiotu:
Samodzielne aranżowanie na określone zespoły.
Zespołowe wykonanie aranżacji.
Analiza formy i faktury.
Cel dydaktyczny przedmiotu: [1]
Przygotowanie
do
samodzielnego opracowania repertuaru w przyszłej pracy
[2] Rozwijanie umiejętności twórczego opracowania utworów
[3] Poznanie i analiza utworów na przykładzie wybitnych
aranżerów i kompozytorów w historii muzyki jazzowej
[4] Poznanie różnych możliwości opracowanie utworu
Literatura podstawowa:
4. Russell Garcia – THE PROFESSIONAL ARRANGER COMPOSER, Criterion Music
Corporation
5. Don Sebesky – THE CONTEMPORARY ARRANGER, Alfred Publishing Co., Inc., New York
6. Sammy Nestico – THE PROFESSIONAL ARRANGER, 1993 Fenwood Music Co.
7. Rayburn Wright – INSIDE THE SCORE, Kendor Music 1982
Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki zaliczenia)
Zaliczenie z oceną na podstawie pisemnej pracy semestralnej i jej wykonania w ramach koncertu.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
118
EDUKACJA MUZYCZNA
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
119
Nazwa przedmiotu: Wczesna edukacja muz yczna



Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-WEMU
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: Student posiada wiedzę na temat
rozwoju muzycznego dziecka oraz z zakresu edukacji
muzycznej na różnych etapach nauczania
Forma
przedmiotu
Liczba godzin
w semestrze
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki
15
Liczba
godzin w
tygodniu
1
15
1


Semestr
Rok
studiów
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
1
I/2
zal.
6
Odpowiedzialny za przedmiot: dr Anna Łuczak
Prowadzący: dr Anna Łuczak
Zakres tematyczny przedmiotu:
1. Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci.
2. Ogólne założenia programu umuzykalnienia w przedszkolu.
3. Umuzykalnienie dzieci 3-4 letnich w przedszkolu.
4. Umuzykalnienie dzieci 5-6 letnich w przedszkolu.
5. Terapeutyczna forma bajek.
6. Funkcje instrumentarium dziecięcego.
7. Muzyka w kształceniu sprawności językowej dziecka.
8. Miejsce zabawy w edukacji dziecka.
9. Polskie modyfikacje, Metody, Bonn Depart.
10. Rozwijanie inwencji twórczej dzieci.
11. Pamięć a uczenie się.
12. Formy słuchania muzyki w przedszkolu.
Efekty kształcenia:
Zapoznanie studentów z instrumentarium dziecięcym, przedstawienie różnych metod pracy z
dzieckiem przedszkolnym, analiza programu umuzykalniającego.
Literatura podstawowa:
13. B. Podolska, Muzyka w przedszkolu, Kraków 2008;
14. A. Jaszczyk, B. Kochanek, Czarodziejski pyłek czyli metafora i bajka we wspomaganiu
rozwoju małego dziecka, Impuls 2006;
15. E. E. Gordon, Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci, Kraków 1997;
16. Red. E. Zwolińska, Sposoby kierowania rozwojem muzycznym dziecka w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Bydgoszcz 1997;
17. D. Malko, Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu, Warszawa 1998;
18. Red. E. Zwolińska, W. Jankowski, Teoria uczenia się muzyki wg Edwina E. Gordona,
Bydgoszcz-Warszawa 1995;
Literatura uzupełniająca:
16. E. A. Zwolińska, Naucz swoje dziecko audiować, Bydgoszcz 2004;
17. E. Waszkiewicz, Pracując z sześciolatkiem. Poradnik dla nauczycieli i rodziców, Warszawa
1996;
Warunki zaliczenia:
a. zal. – regularne uczęszczanie na zajęcia, pozytywnie napisane kolokwium zaliczeniowe.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
120
Nazwa przedmiotu: Rytmika 1,2



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki
Liczba godzin
w semestrze
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-RYT1,2
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: - Zalecana podstawowa wiedza i
umiejętności muzyczne na poziomie szkoły muzycznej I
st.
Liczba
godzin w
tygodniu
30
Semestr
Rok
studiów
1,2
I/2
2


Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
18
Zal.
Odpowiedzialny za przedmiot: Maria Jałocha
Prowadzący: Maria Jałocha
Zakres tematyczny przedmiotu:
Ćwiczenia kształcące procesy pobudzania i hamowania z zastosowaniem sygnałów muzycznych
oraz kształcące poczucie rytmu muzycznego. Realizowanie ruchem wartości rytmicznych:
ćwierćnut, ósemek, półnut, półnuty z kropką, całej nuty oraz grup rytmicznych i pauz. Ćwiczenia z
zakresu techniki ruchu rozwijające sprawność i estetykę ruchu. Doświadczenie muzyki poprzez
działanie - ćwiczenia i improwizacje przestrzenno-ruchowe, interpretacja ruchowa utworu z
literatury muzycznej.
Efekty kształcenia:
Praktyczna wiedza z zakresu zagadnień rytmicznych i metro-rytmicznych: opanowanie ćwiczeń
muzyczno – ruchowych rozwijających poczucie rytmu i stosowania ćwiczeń rytmicznych w
zajęciach ruchowych. Umiejętność łączenia ruchu z muzyką: przeprowadzenie (samodzielnie lub
w zespole) wybranego problemu metro-rytmicznego w oparciu o literaturę muzyczną (utwór,
piosenka) według założeń metody E. Jaques-Dalcroze’a.
Literatura podstawowa:
1. Brzozowska - Kuczkiewicz M. : Emil Jaques-Dalcroze i jego Rytmika. WSiP. Warszawa, 1991
2. Dasiewicz-Tobiasz A, Kępska A. : Rytmika w klasach I-III. WSiP Warszawa1985
3. Jaques-Dalcroze E. : Pisma wybrane. WSiP Warszawa 1992
4. Klöppel R., Vliex S. : Rytmika w wychowaniu i terapii. Warszawa 1995
5. Lenartowska J. : Obrazki rytmiczne. Realizacja ruchowa utworów fortepianowych. PWM
6. Lenartowska J. : Wesołe zabawy rytmiczne. Podręcznik pomocniczy dla nauczycieli rytmiki.
PWM. Warszawa 1970
7. Majer A., Kowalik B., Redyk A. : Ogólne wiadomości z zakresu rytmiki oraz ćwiczenia i
zabawy rytmiczne przeznaczone dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego. AWF
Katowice 2001.
8. Przybylska K. : Wychowanie muzyczne w przedszkolu. WSiP.
9. Przybylska K. : Zabawy i ćwiczenia muzyczno ruchowe w klasach I - III. WSiP , Warszawa
1975.
Uwagi: Realizacja przedmiotu w ramach wyznaczonego czasu nie uprawnia do prowadzenia zajęć z
rytmiki w szkolnictwie muzycznym, a pozwala na wzbogacanie procesów edukacyjnych i
wychowawczych w placówkach oświatowych i kulturalnych.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
121
Nazwa przedmiotu: Muzykoterapia w edukacji muz ycznej



Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-RYT1,2
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: -
Forma
przedmiotu
Liczba godzin
w semestrze
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki
15
Liczba
godzin w
tygodniu
1
15
1
Semestr
Rok
studiów
4
II/2
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
6
Zal. z oceną
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. Janina Fyk
Prowadzący: prof. Janina Fyk
Zakres tematyczny przedmiotu:
Muzykoterapia jako forma arteterapii;
Definicje i cele muzykoterapii;
Płaszczyzny muzykoterapii, podstawowe podziały i rodzaje ( indywidualna i grupowa, receptywna i
aktywna);
Techniki muzykoterapeutyczne i ich rola w terapii muzycznej i ogólnym rozwoju dzieci;
Warunki stosowania muzykoterapii, zadania i rola muzykoterapeuty;
Funkcje muzykoterapii;
Działanie „artystycznej” i „logicznej” półkuli mózgu;
Rodzaje fal mózgowych , ich związek ze stanami świadomości i rodzajem aktywności;
Słuchanie muzyki i relaksacja jako naturalne metody antystresowe;
Rola muzyki w metodach przyspieszonego nauczania;
Metoda Tomatisa i jej zastosowanie w muzykoterapii ( słuchanie, słyszenie, lateralizacja słuchowa);
Metoda Łozanowa – rola muzyki i sugestii ;
Zastosowanie ‘Efektu Mozarta’ w edukacji szkolnej dzieci i młodzieży.
Cześć mały, co słychać ? - muzyka w pierwszych miesiącach życia dziecka;
Wybrane zagadnienia z psychologii percepcji , wskazówki dotyczące tworzenie muzyki dla dzieci;
Próby tworzenia tła muzycznego i utworów muzycznych dla małych dzieci – kołysanka, walc, marsz.
Techniki muzykoterapii w praktyce pedagogicznej – wybór/opracowanie/tworzenie własnych pomocy
dydaktycznych;
Aktywność fizyczna (ruchowa) dziecka a domowe i szkolne techniki muzykoterapii ( indywidualne i
grupowe;
Muzyka relaksacyjna jako stymulator rozwoju zdolności dzieci – wybór i opis utworów.
Zastosowanie polskich kolęd i pastorałek w muzykoterapii dzieci i osób dorosłych.
Wybór, nagranie i komentarz dydaktyczny do utworów relaksacyjnych przeznaczonych dla dzieci
przedszkolnych;
Wybór, nagranie i komentarz dydaktyczny do utworów relaksacyjnych przeznaczonych dla dzieci
wczesnoszkolnych , gimnazjalistów i licealistów.
Wykorzystanie utworów muzyki programowej i absolutnej do tworzenia muzycznego autoportretu.
Muzyka chóralna, klasyczna, współczesna ,
rozrywkowa i ludowa
oraz jej oddziaływanie
terapeutyczne w różnych grupach wiekowych.
Wykonanie „muzycznych” pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w przedszkolu i w szkole
oraz przeprowadzenie zajęć umuzykalniających/lekcji muzyki
z dziećmi w różnych grupach
wiekowych.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
122
Efekty kształcenia:
Poszerzenie wiedzy dotyczącej roli muzyki w edukacji, w tym w metodach przyspieszonego
nauczania.
Zdobycie wiedzy dotyczącej wykorzystania muzyki w edukacji i w celach terapeutycznych w
przedszkolu i w szkole. Wykonanie pomocy dydaktycznych przeznaczonych do celów
muzykoterapeutycznych.
Warunki zaliczenia:
Warunkiem zaliczenia semestru jest obecność i aktywność na wykładach oraz pomyślny wynik z
egzaminu.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność i aktywność na zajęciach oraz przeprowadzenie zajęć
muzyczno-terapeutycznych w przedszkolu i w szkole.
Literatura podstawowa:
3. Campbell, D. The Mozart Effect, Quill, 2001.
4. Lewandowska, K. Muzykoterapia dziecięca, Gdańsk, 1996.
5. Natanson, T. Wstęp do nauki o muzykoterapii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.
Literatura uzupełniająca:
18. Dymara, B. „Pedagogika stosowana a muzykoterapia”. W: Zeszyt Naukowy Nr 45 , Akademia
Muzyczna, Wrocław 1988, 47-64.
19. Przychodzińska – Kaciczak, M. Muzyka i wychowanie,Nasza Księgarnia, Warszawa, 1969.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
123
Nazwa przedmiotu: Edukacja muz yczna dzieci i młodzież y



Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-RYT1,2
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: Student posiada wiedzę na temat
rozwoju muzycznego dziecka oraz zna i rozumie
podstawowe pojęcia muzyczne
Forma
przedmiotu
Liczba godzin
w semestrze
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki
15
Liczba
godzin w
tygodniu
1
15
1


Semestr
Rok
studiów
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
4
II/2
zal. z oc.
6
Odpowiedzialny za przedmiot: dr Anna Łuczak
Prowadzący: dr Anna Łuczak
Zakres tematyczny przedmiotu:
13. Metoda Symboli Dźwiękowych.
14. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
15. Zastosowanie różnych technik muzykoterapii w procesie edukacji.
16. Rytmy uczenia się.
17. Efekt Mozarta.
18. Kształcenie pamięci muzycznej.
19. Rytmika Emila Jacquesa-Dalcroze’a.
20. Kreatywność nauczyciela w pracy z dziećmi.
21. Metoda solmizacji relatywnej Zoltana Kodaly’a.
Efekty kształcenia:
Kształtowanie kultury muzycznej, przygotowanie do statusu odbiorcy i twórcy. Rozbudzenie postawy
twórczej wobec siebie i świata.
Literatura podstawowa:
19. Red. A. Michalski, Nowe koncepcje edukacji muzycznej, Bydgoszcz 2002;
20. E. Parkita, Recepcja muzyki artystycznej przez uczniów ogólnokształcącej szkoły
podstawowej, Kielce 2005;
21. Red. M. Jankowska, W. Jankowski, Myślenie muzyczne a metoda solmizacji relatywnej,
Warszawa 1998;
22. B. Kamińska, Kompetencje wokalne dzieci i młodzieży-ich poziom, rozwój i uwarunkowania,
Warszawa 1997;
23. B. Kasprzakowa, Muzyka i lektura, Poznań 1994;
Literatura uzupełniająca:
20. Red. A. Białkowski, Wychowanie muzyczne-stan badań a praktyka edukacyjna, Lublin 1995;
21. B. Ostrowska, Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji, Łódź 2002;
22. R. Ławrowska, Uczeń i nauczyciel w edukacji muzycznej, Kraków 2003;
23. Red. W. Jankowski, B. Kamińska, A. Miśkiewicz, Człowiek, muzyka, psychologia, Warszawa
2000;
Warunki zaliczenia:
Systematyczne uczęszczanie na zajęcia, pozytywnie napisane kolokwium zaliczeniowe.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
124
Nazwa przedmiotu: Warsztaty muzyczne - Orff, Dalcroz, Kodal y,
Gordon



Forma
przedmiotu
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Laboratoria
Konwersatorium
Zajęcia
indywidualne
Praktyki
Liczba godzin
w semestrze
Kod przedmiotu: 03.2-WA-EASM-WAMZ
Typ przedmiotu: fakultatywny
Wymagania wstępne: -
Liczba
godzin w
tygodniu
30
Semestr
Rok
studiów
3
II/2
2


Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
12
Zal.
Odpowiedzialny za przedmiot: Maria Jałocha
Prowadzący: Maria Jałocha
Zakres tematyczny przedmiotu:
1. Prezentacja różnorodnych metod pracy nad rozwojem kompetencji muzycznych u dzieci w
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
2. Prezentacja metod ułatwiających organizację różnych form aktywności wśród osób starszych
oraz w grupach wielopokoleniowych.
3. Metody organizacji sytuacji początkowych w grupie (działania rozluźniające i integrujące).
4. Metody integracyjne, dramowe, rozluźniające, muzyczno–ruchowe pomocne w budowaniu
więzi w grupie lub w klasie szkolnej.
5. Zabawy dla małych i dużych grup.
6. Gry służące rozwojowi koncentracji, rozwijające zdolności ekspresji i improwizacji.
7. Zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem prostych rekwizytów.
8. Tańce integracyjne różnych narodowości, o ciekawej fabule i prostych układach ruchu.
9. Metodyka nauki tańca, kryteria dostosowania tańców do grupy.
Efekty kształcenia:
1. Przybliżenie celów, zasad i podstaw pedagogiki zabawy oraz głównych założeń metod: Carla
Orffa, Batii Straus, Emila Jaques – Dalcroze'a. Praktyczna demonstracja bogatego zestawu
gier i zabaw muzycznych dla dzieci, młodzieży i osób starszych.
2. Tworzenie sytuacji doświadczenia i przeżywania poprzez czynne uczestnictwo.
3. Podsuwanie pomysłów pomocnych w tworzeniu, prowadzeniu i promowaniu muzyki jako
metody terapii i rozwoju osobowego uczestników przez aktywne słuchanie.
WYMAGANIA:
Na zajęciach obowiązuje luźny, wygodny strój i zmienne obuwie.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
125