UCHWAŁA Nr XXXIII/259/2005 RADY GMINY RZGÓW z dnia 30

Transkrypt

UCHWAŁA Nr XXXIII/259/2005 RADY GMINY RZGÓW z dnia 30
UCHWAŁA Nr XXXIII/259/2005
RADY GMINY RZGÓW
z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie przyj cia programu zdrowotnego w zakresie zapobiegania chorobom
i urazom.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorz dzie gminnym (t.j.Dz.U.Nr 142 z 2001r.poz.1591 zm.2002r. Dz. U. Nr
23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr 113, poz.984 , Dz. U. Nr 214
poz.1806, Dz..U.Nr 153, poz.1271 zm. z 2003r Dz.U.Nr 80, poz.717, Dz.U.Nr
162, poz. 1568 zm. 2004r. Dz.U.Nr 102,poz.1055,Dz.U.Nr 116,poz.1203,
Dz.U.Nr 214, poz. 1806)) oraz na podstawie art. 55 ust.1 pkt 1 ust.2 ustawy z
dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. Dz 1991r. Nr
91poz.408, z 1992r. Nr 63, poz. 315 zm. 1994r. Dz.U.Nr 121, poz.591, zm.
1995r, Dz.U.Nr 138,poz.682 zm. 1996 Dz.U.Nr 24, poz.110,zm.1997r.Dz.U.Nr
104,poz.661 zm.1998r. Dz.U.Nr162, poz.1115 , Dz.U.Nr 106, poz.668,
Dz.U.Nr 117,poz.756,zm. 1999 Dz.U.Nr 28, poz.256, Dz.U.Nr 28, poz. 255,zm.
2000r. Dz.U.Nr 3, poz.28, Dz.U.Nr 84,poz.935, zm.2000r. Dz.U.Nr 12, poz.136,
Dz.U.Nr 43, poz. 489, Dz.U.Nr 84,poz. 948, zm.2001r. Dz.U.Nr 5,
poz.45,Dz.U.Nr 88,poz.961 Dz.U.Nr 120, poz.1268, Dz.U.Nr 100, poz.
1083,poz., Dz.U.Nr 111, poz. 1193, zm.2002r. Dz.U.Nr 113, poz.1207, Dz.U.Nr
126, poz.1383,poz.1382 Dz.U.Nr 128, poz.1407, Dz.U.Nr 113, poz. 984,
zm.2003r. Dz.U.Nr 45, poz.391, Dz.U.Nr 171, poz.1663, Dz.U.Nr 124,
poz.1151 i 1152, Dz.U.Nr 213, poz. 2081, Dz.U.Nr 223, poz.2215 zm.2004r.
Dz.U.Nr 210,poz.2135, Dz.U.Nr 273, poz.2703)
Rada Gminy Rzgów uchwala, co nast puje:
§ 1. Przyjmuje program zdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom
i urazom realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminn Przychodni Zdrowia w Rzgowie stanowi cy zał cznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. rodki finansowe w wysoko ci 25.050 zł na realizacj programu
wymienionego w § 1. s zabezpieczone w bud ecie Gminy Rzgów na rok 2005.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza si Kierownikowi Gminnej
Przychodni Zdrowia w Rzgowie.
§ 4.Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia z moc obowi zuj c
od dnia 1 stycznia 2005r.
Zał cznik nr 1 do uchwały
Rady Gminy Rzgów
Nr XXXIII/259/2005
z dnia 30 marca 2005r.
PROGRAM ZDROWOTNY
GMINNEJ PRZYCHODNI
ZDROWIA W RZGOWIE NA ROK
2005
Nadrz dnym celem programu zdrowotnego, który b dzie realizowany na
terenie Gminy Rzgów b dzie wczesne wykrywanie chorób lub zagro e ich
wyst pienia i poprawa stanu zdrowia mieszka ców Gminy.
I. Profilaktyka chorób układu ruchu.
-
Urazy narz du ruchu s cz sta przyczyn zgłosze pacjentów do lekarzy.
Dotycz
one cz ciej osób starszych oraz kobiet w wieku
okołomenopauzalnym.
Te grupy wiekowe predysponuj do rozwoju osteoporozy. Wczesne wykrycie
osteoporozy pozwoli na zastosowanie leczenia oraz w konsekwencji
zmniejszy ilo przypadków złama ko ci.
-
Drugi istotny problem z tej dziedzinie medycyny to wady postawy wykrywane u
dzieci i młodzie y.
1) zapobieganie urazom
2) zapobieganie osteoporozie
3) wykrywanie wad postawy w rodowisku nauczania.
Przewidywane koszty programu :
-
-
podstawowe badania diagnostyczne :
- densynometria ..................................
- badania rentgenowskie ..........................
80 x 35 = 2 800
50 x 25 = 1 250
leki i opatrunki
........................................................ 1 000
transport (wizyty lekarza w domu pacjentów
lub dowóz pacjentów do przychodni ) ....................... 1 000
- wynagrodzenie lekarza przyjmuj cego
pacjentów 3 godziny – 1 raz w tygodniu....................... 7 200
RAZEM:
13 250
II. Program zdrowotny w zakresie chirurgii
1)
2)
3)
4)
zapobieganie zaka eniom przyrannym
prewencja odle yn
prewencja stopy cukrzycowej
zapobieganie chorobie zakrzepowo – zatorowej i opieka nad przewlekłym
zespołem pozakrzepowym w zakresie ko czyn dolnych
5) profilaktyka chorób jelita grubego
Przewidywane koszty programu :
-
wyposa enie gabinetu chirurgicznego
( rodki dezynfekcyjne, ochronne, opatrunki, leki)....................... 1 000
koszty transportu lekarza (wizyty domowe) .................................1 000
badania diagnostyczne (rektoskopia, kolonoskopia)... 25 x 200 = 5 000
wynagrodzenie lekarza przyjmuj cego
pacjentów 2 godziny 1 raz w tygodniu ....................................... 4 800
RAZEM :
11 800
Ogółem koszty programu zdrowotnego: ………………………… 25.050,00 zł